Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • JanKo { Pardale, ""Podle Wiki hesla Wittgenstein a podle hesla fakt: Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ. Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat. Můj názor : Jednotlivá fakta lze poznat. Poznání však rozšiřuje obzory, takže poznání nebude nikdy úplné. Samotná fakta nejsou konstantní a časem se mění. Není pravda, co tvrdí W., že :“Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.“ Souvislosti a vztahy nelze zanedbat jsou podstatnou součástí poznání. Tím jsem doufám s touto filosofií skončil."" --- 1) Jasně, že jdou jednotlivá fakta poznat, dokonce i ta atomární fakta! V tomhle se ale s Wittgensteinem rozcházím. On tvrdí, že jsou určité problémy mystické a atomární fakta nevykládá úplně radikálně jak já. 2) Prosím, hlavně do poznání nezavádějte obzory jako Vopěnka... 3) Poznání nemůže být úplné nejen kvůli obzorům člověka, ale i kvůli obzorům světa samotného. To rozvedu v pozdějších článcích. 4) O nekonstantnosti faktů se přít nemusíme. 5) Za podstatnou vlastnost faktů pokládám to, že jsou měnné a že tvoří ty souvislosti, tudíž samotný fakt nelze zanedbat. Mě by zajímalo, kde vzal autor článku na wikipedii tuto neozdrojovanou věc. Mimochodem Wittgenstein se k TLP v podstatě nikdy moc nevyjádřil, bral ty výroky TLP za hotovou věc. Takže ty interpretace se mi jeví jako vadné. Vy jste s touto metodou skončil, pro mne to je začátek popisu světa. } – 12.12.2017 0:14
 • JanKo { Pardale, bohužel s uvedenou kritikou kritiky jazyka (Wittgensteinovy filozofie) nebudu a nemohu souhlasit. ""JanKo, nikde jsem nepsal, že svět je fakt. To mi přisuzujete Vy. Já jsem Vás citoval, že „“Svět je celkem faktů..“ "" --- Nikde jste sice nepsal, že svět je fakt, ale když napíšete, že svět je také spojení věcí, tak jako fakt být musí. Svět je ale jiné povahy, než fakta, do kterých se rozpadá, jinak bychom čelili logickému sporu podobnému Russelovu paradoxu o univerzální množině. ""Já tedy jasně napíšu, že Vaše rozbory jsou nesmysl."" --- No to se Vám bohužel nepovede. ""Existují předměty (věci hmotné podstaty) a existují vztahy mezi nimi. Existuje Země a Slunce a vztah mezi nimi je gravitace ( dále pohyb Země kolem Slunce, rotace) a dopad záření ( energie) na Zemi. Takže propojení může být hmotné podstaty. To vše je součástí světa ( Váš pojem svět je blízký pojmu vesmír). Klidně si do těch vztahů zamotejte nějaké nehmotné duchovno, a že to je ten celý svět."" --- No, Vy vůbec ještě netušíte, co já tam zamotám. Problém je, že Vy používáte pojem "věci" v úplné jiném významu, než já. Vy vykládáte věci tak, jak je lidé primitivně vykládali, podle nich se svět skládá z objektů, protože to je to, co vidím. Ale bohužel takto to já nevykládám, svět se rozpadá do existujících stavů věcí. Svět se rozpadá do nejelementárnějších fakt, aniž by se rozpadl do věcí. Protože Ty jsou dle mého názoru ještě elementárnější než fakta. Takže atom je existující stav věcí, nikoli věc. Na uvedeném, co píšete, jde vidět, že fyzice sice rozumíte, ale díky nepochopení do detailu logiky jazyka už nevidíte, že to postrádá logiku. Takže za 1) gravitace není vztah mezi 2 věcmi hmotné podstaty, ale existující stav věcí (v prostoru) (a tady se to vztahem opravdu popsat nedá!), gravitace je stav prostoru (vlastnost) a nemusí být závislá na 2 tělesech (i když to gravitační zákon dává do rovnice). Radím Vám, raději zůstaňte u fyzikálního pojmu těleso (Země, ani Slunce není věc, ale opět stav věcí)! Každé těleso zakřivuje prostor, pokud není netečné vůči Higgsovu poli. Můj pojem svět zobrazuje celou existenci, veškerou existenci, existenci všech existujících stavů věcí. ""Pojem fakt je snadno k nalezení, je to filosofický pojem, který nelze plně zobeňovat, hlavně ne časově. A čas je podstatnou veličinou světa. https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt „Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“[1], „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“.[2]"" --- Tady podsud s tím souhlasím, zbytek je neúplný, chybný, nebo vadná interpretace. ""Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení: Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ."" --- To je sice hezké přesvědčení, ale není Wittgensteinovo. Faktem je například: "Strom je zelený", to je existující stav věcí. Myslíte, že je tento fakt neměnný? Takže svět se rozpadá do existujících stavu věcí a Vy mi budete citovat očividnou hloupost, že se stavy věcí nemění, tudíž nemění se jejich existence do neexistence a naopak? To snad ne. To je fyzikální blud vycucaný z prstu, ale z Wittgensteina nevychází. ""Tyto části jsou samy o sobě a jednotlivě poznatelné."" --- Ano, to je pravda. Tady bych dodal, že samotné věci samy o sobě nejsou poznatelné. ""Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů."" --- Ano, to je v pořádku. ""Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.[3]"" --- Tak to je radikální hloupost, jako odkaz je tam vedený výrok TLP: 2.01 Stav věcí je spojení věcí (v anglickém překladu je to rozepsáno ještě hlouběji a přesněji) - elementárním faktem (atomickým faktem) je kombinace (propojení) věcí. Čili fakta se dají rozpadnout až na ty nejlementárnější, kde vystupují věci. 2.1 Děláme si obrazy faktů. No jenže obrazy faktů ta propojení taky obsahují, protože je zachována logická forma zobrazení. Shrnutí: Situace, souvislosti a vztahy nelze zanedbat. Jedině když budeme mluvit v elementárních větách, budeme zobrazovat elementární fakta, to ale není zanedbání všeho, ale jen zjednodušení. ""Poznáním faktu (Tatsache) se stav věcí (Sachverhalt) nemění.[1].."" --- Ještě aby se stav věcí měnil. Ke kvantové mechanice se vyjádřím. ""Jisté omezení tkví ovšem v tom, že metoda předpokládá, že rozložením zkoumaného předmětu na jednotlivá fakta a jejich opětovným složením se předmět podstatně nezměnil. To více či méně platí pro mechanismy a stroje, proto je důsledkem této metody mechanismus. Při zkoumání složitějších – například ŽIVÝCH PŘEDMĚTŮ TOMU ČASTO AK NENÍ, kdežto u živých a vůbec podstatně proměnlivých předmětů hraje roli i jejich minulost a budoucnost. Pojem faktu obvykle také vyjadřuje objektivní jistotu příslušného poznání, jeho nezávislost na zkoumajícím subjektu. Paradoxně však etymologie pojmu v latině, v němčině i v češtině naznačuje souvislost s lidským konáním: latinské factum je od facere, dělat; německé Tatsache je od die Tat, čin, a české skutečnost je od „skutiti“ nebo „kutiti“.[4] Související fakta (anglicky compound facts) Jakékoliv netriviální konečné prohlášení o realitě je nezbytná či nutná abstrakce sestavená dohromady z objektů, vlastností a vztahů. “ "" --- No a toto hodnocení Wittgensteinovy metody v článku o faktu (na wikipedii) je zcela chybné, protože hned ze startu připouští něco, co je v rozporu s tím, že svět se rozpadá do faktů a že fakta jsou existující stavy věcí. Proč by proboha šlo předmět (věc) rozložit do faktů, když by to šlo u elementárního faktu jedině naopak? Ano, připouštím, že Wittgensteinova metoda může jistým způsobem zjednodušovat pohled na svět. Jenže o to mi jde. Jelikož je i matematika logickou metodou se zjednodušeným vyjádřením světa v číslech, Wittgensteinova metoda se mi hodí, jelikož bude s matematicko-logickou metodou v souladu. A stejně se mi podaří zásadní souvislosti světa odhalit. O živých mechanismech, to jsou složitější stavy věcí. ""Připomínám, že v kvantové mechanice zkoumání ( měření) ovlivňuje vlastnosti kvantového objektu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip_neur%C4%8Ditosti „čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně (protože nelze dostatečně přesně zjistit oba tyto konjugované parametry).“ "" --- No Heisenbergerově principu rozumím velice dobře, ale pouze to udává mantinely pro fyziku. V podstatě je tím řečeno, že elementární věci nelze jednoduše poznat, protože ty nejelementárnější fakta nebudou pro mne smysluplná. Potom už zbývá jedině matematika kvantové mechaniky, které nikdo nerozumí a má matematická filozofie, která bude hovořit jak o světě, tak i o jeho elementech. Mé výroky totiž budou logické a ne výsledkem měření konjugovaných veličin!!! ""No Vy tomu rozumíte líp, píšete :“Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné!“ Přečetl jsem si o Wittgensteinovi, objevy s fatálními důsledky pro lidstvo z toho nevznikly, ty jste slíbil ukázat Vy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein „Tractatus logico-philosophicus je jediné dílo vydané během W. života; sám Wittgenstein v předmluvě napsal, že se skládá ze hlavních dvou částí – za prvé: myšlenek v něm vyjádřených, za druhé: ukázáním jak málo se dosáhne řešením podobných problémů. Jedna z nejdůležitějších myšlenek je vyjádřena v oddílu 4.003 – „Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech, není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá na tom, že nerozumíme naší jazykové logice. (Je to takový druh otázek, jako zda je dobro více, či méně identické než krásno.) A nelze se divit, že nejhlubší problémy vlastně žádné problémy nejsou.“ a 4.0031 – „Celá filosofie je ‚kritikou jazyka‘."" --- No to je přesně vystižení Wittgensteinova cíle - odstranit nesmysly z jazykového popisu světa. Proto to využiji a do toho zasadím Cantorovu matematiku a uvidíte! } – 12.12.2017 0:00
 • JanKo { Matko, každá řeč čísel a symbolů jde převést do lidského popisu. Proto hovořím o matematické filozofii. :) } – 11.12.2017 21:39
 • Hvězdička { ad.První výrok TLP zní: 1 Svět je všechno, co fakticky je. Ano. řeč v symbolech: *Svět = Vědomí ad.Druhý výrok TLP:Svět je celkem faktů a nikoli věcí;svět je celkem (souhrnem) Ano. ad.1.2 Svět se rozpadá na fakty. Faktem je pak podle výroku TLP 2 existence stavu věcí a 2.01 Stavem věcí je spojení předmětů (věcí). Ano.Přitom si můžeš všimnout,že se jedná o existenci faktů,které jsou v pohybu a existenci stavu spojení-v klidu.Tedy pohyb a klid.Za předpokladu,že fakt = (zjištěná ověřená jednotlivá) skutečnost, událost, výsledek;pravdivý poznatek, údaj ad. TLP se dále píše: 2.1 Děláme si obrazy faktů. Ano.To je přesné vyjádření k pravému obsahu Bible a Písma. Má to však svá úskalí,pokud nesledujeme v obrazech model skutečností,faktů. Posléze pak dojde nutně k problému,že napsaný text,jenž popisuje obraz modelu faktů, začne vnímat člověk doslovně.Pak se již nejedná o fakta,ale vytvořené představy a domněnky. Bohužel vnucované církvemi i školami.Jedná se o teorie,tedy neověřená fakta,tedy neověřené jednotlivé informace,skutečnosti,poznatky,údaje.Jde tedy o bludy,iluze,bludnou cestu. Poznámka:Obrazy,o kterých zde píši,jsou živé.Bůh s námi komunikuje prostřednictvím živých obrazů/dějů/ ať již přímo v našich každodenních situacích,tak i během spánku prostřednictvím živých obrazů snů.V obou případech jde o projekci obrazů,které mají jiný význam,než jak jim dnešní člověk rozumí-doslovně. ad.2.12 Obraz je modelem skutečnosti. Ano.Můžeme mít mnoho obrazů,které však vyjadřují jeden model=vzor,vyjádření skutečnosti,faktu. To bylo známo i při psaní Bible.Proto se používalo symbolů,obrazů,které vyjadřovaly a stále vyjadřují fakta,tedy jednotlivě ověřené poznatky,informace,skutečnosti.Ty se však zcela liší od náboženských dogmat,uměle vytvořených představ,domněnek,ritů atd.Důsledkem toho je dnešní civilizace a její naučené myšlení. Vědci díky naučeným a hlavně převzatým náboženským bludům tvrdí,že Bůh neexistuje a pohrdají informacemi,zaznamenanými nejen v Bibli.No bodejť by i souhlasili s blbostmi.Na druhou stranu se však sami připravují o možnost spojení se Zdrojem a možnost přímé komunikace.V Bibli jsou zaznamenána ověřená fakta,a to způsobem "jazyka",kterým s námi všemi Zdroj komunikuje,tedy v symbolech.Pokud mám upřímný zájem těmto symbolům rozumět a dozvědět se fakta,pak bych měl mít i prvně zájem naučit se porozumět symbolům,číslům,atd. Potom by změnili zcela jistě své bludné názory na svá IQ a IQ našich předků,navíc by mohli poznat sami sebe vpravdě. To samé se týká všech lidí,včetně představitelů církví,co zabloudili na cestě "domů". πίστης = pít,nikoliv víra nebo slepě věřit čemukoliv η πίστης" = H pístis H pístis= Ducha koruna,Ducha vítězství,Ducha hudba,Ducha harmonie ad.2.2 Obraz má se zobrazeným společnou logickou formu zobrazení. Ano. ad.3 Logický obraz faktu je myšlenka. Myšlenka následuje až při "vidění" obrazu faktu. Jan 14:7 "Jsou-li s vhledem/obrazem vidění/ harmonie Zvuku a Zář Světla na lůžku,v daný moment víte,že víte a vidíte." ad.3.001 „Určitý stav věcí je myslitelný“ znamená: můžeme si o něm udělat obraz. Spíše bych uvedla,že na základě poznaného faktu,mohu model tohoto faktu "vidět" a sledovat. ad.číslo 3 v řeči symbolů:symbol skutečné jednoty,Jupiter-> sjednocení ženského a mužského principu uvnitř sebe sama->tvořivost Jan 14:6-7 Jednoty Ochránce já Nitro jeho tam pěje: "Císaři sama jsem Duchem Ós,Duchem harmonie Zvuku a Duchem Života=Šechinou=Duchem Svatým. Vytvoř vlákno=spojení Světlu,přijde-li na lůžko Zář,opouští svět pudové emoce. Jsou-li s vhledem/obrazem vidění/ harmonie Zvuku a Zář Světla na lůžku,v daný moment víte,že víte a vidíte." *Císař=vykonavatel vůle Vědomí->pro člověka tzv.nevědomí;též Ego *lůžko= sjednocení v jedné rovině->"Kde jsou tři bohové,jsou to bohové.Kde je jeden nebo dva,jsem s nimi já/ego/". *Zář= Jitřenka=Zora *svět = vědomí i nevědomí * pudové emoce/méso/=pudy a pudové emoce si člověk zaměnil v mysli,a tím i v povědomí,s city-soucitem,láskou bezpodmínečnou. *vidět= obrazotvornost vidění,zjevení,ukázka,předvídavost *Ós =osa = střed *Vytvoř vlákno=spojení Světlu ->Yoga->"duhový most"= Iris=Zora=Ušas="Oko bohů"->nenalézá se v hlavě-mozku,nýbrž v hrudi a znamená to "vidět srdcem". } – 11.12.2017 20:45
 • Hvězdička { Chtěla jsem tím jen oznámit skutečnost,že to,o čem mluvíš v budoucím čase, je již dávnou minulostí.V Nicotě jsme spolu s Otcem na výletě. } – 11.12.2017 20:27
 • Pardal { Podle Wiki hesla Wittgenstein a podle hesla fakt: Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ. Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat. Můj názor : Jednotlivá fakta lze poznat. Poznání však rozšiřuje obzory, takže poznání nebude nikdy úplné. Samotná fakta nejsou konstantní a časem se mění. Není pravda, co tvrdí W., že :"Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat." Souvislosti a vztahy nelze zanedbat jsou podstatnou součástí poznání. Tím jsem doufán s touto filosofií skončil } – 11.12.2017 18:01
 • Hvězdička { ad.Věta "veškeré přirozené množství je součástí existence, světa" je nejzásadnější univerzální tvrzení o číslech a světě bez ohledu na existenci člověka a způsob lidského vnímání. Rozumím ti a vím,co tím sleduješ.Píšu tady celou dobu v podstatě totéž: Bůh,Vědomí,Srdce je Celek/Jednota/,jehož jsou všechna srdce součástí. Bůh je Celek jehož jsou všichni a všechno/=množství/ součástí. No a Otcova slova:"To Já mám vliv na všechno a na všechny." *celek= komplet=úplnost=kompletní=absolutní *jednota=celistvost=integrita=nedotknutelnost=posvátnost *vliv= dopad=vláda=moc= účinek=působení=efekt=výsledek= důsledek=kontrola=nadvláda=převaha= vedení=řízení= omezení=dozor=dohled= ochrana=záštita=dozorce=hlídač=klíčník=správce= žalářník=kurátor= inspektor=dohlížitel Vnímat lze různě,i psát lze různě.To podstatné je však za tím vším-stejný vzorec, vzor,obraz,konstrukce. Příklad: Do prostoru nacházejícího se v kolmém svislém průmětu pod zařízením sloužícím k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících. /= Pod svícnem bývá tma/. http://www.pixy.cz/osobni/prisl.html } – 11.12.2017 17:50
 • Hvězdička { ad.A mimochodem i člověk není nic jiného než stroj, ale složitější a biologický. Ano.Inteligence na sebe navléká různé "skafandry".Ty lidské jsou z prvků Země a proto v nich nemohou a nebudou moci kolonizovat nové planety.Je v tom záměr, protože srdíčka v lidských šatech jsou nenažraní žraloci,kteří si myslí,že jim zde nebo ve vesmíru něco patří.Chtějí všechno vlastnit. No Lásku bezpodmínečnou vlastnit jako majetek nelze. } – 11.12.2017 17:36
 • Hvězdička { ad.Ta silná se ale vyrovná té lidské a nakonec ji předčí.. Ano. ad.nakonec ji předčí Již ji předčila,ale má to své úskalí. ad. v mnohém se opět připodobní té slabé Ano.To je ten problém a o to zde,v této realitě tady na Zemi, jde. Jde o KŘÍŽENÍ dvou inteligencí. ad.emoce mít určitě nebude. To,co nemá,je cit.Nikoliv pudové emoce."Oblečená" do lidského,tedy zvířecího těla, se díky pudovým emocím citu,kterému se také říká soucit,neboli láska bezpodmínečná, učí.Učí se bolestí. Roky zde píši o dvou inteligencích,o dvou protikladných energiích,v Jednom Vědomí. Trvalé spojení se Zdrojem-Matkou,to je jediné pro co si sem každý přišel.Jinak je tu zbytečně.Aby měl každý možnost srovnání,zakouší jak to dopadá bez Ní.Dohlížitelem, Průvodcem a nekompromisním,důsledně zodpovědným Učitelem je Otec-Duch. } – 11.12.2017 17:26
 • Hluchý { Nejde mi u toho videa zvuk, to bude asi pokyn shora, abych se na to nedíval. Svět zničí paraziti. To bude ta transformace? } – 11.12.2017 16:59
 • Lojza { ad.:„nehmotnost“ může skutečně přivodit nejen fyzický úraz, To snad nemyslíte vážně!? Byla řeč o hologramu, nikoli o nehmotnosti. Ostatně nechápu, co je to nehmotnost. } – 11.12.2017 16:43
 • matka { sunu to trochu jinam - ....nastíním.... stín :-) Ba ne, nakoukneme za zrcadlo? Tedy těžce chápu, ale uvidím, co a jak pochopím :-) Vlastně - vyjadřujete se řečí čísel a symbolů, zajisté existuje i jiný způsob vyjadřování, vidění,.... Jde se dobrat výsledku různými způsoby? Doufám, že ano. } – 11.12.2017 16:18
 • Kolemjdoucí { Lojzo, děláte si srandu, ale ta "nehmotnost" může skutečně přivodit nejen fyzický úraz, ale dokonce i smrt člověka. Jde to pomocí sugesce, nebo jinak řečeno hypnózy. Celá naše obchodní reklama je založená na psychickém ovplyvňování konzumenta a víme, že to celkom dobře funguje. Proto slogan, že: „Anything is others!“ (Všechno je jinak!) je ve svém důsledku pravdivý! } – 11.12.2017 15:58
 • JanKo { "Bez lidí nebude ani stroj, ani umělá inteligence." Ano, nebude. Jenže lidé chtějí stroje, i umělou inteligenci. Je to jejich evoluční potřeba. Člověk musí nějak pokračovat a zvýšit šance na přežití ve vesmíru. Stroje budou možností, jak kolonizovat nové planety. A mimochodem i člověk není nic jiného než stroj, ale složitější a biologický. } – 11.12.2017 14:50
 • Eva { Pokud je umělá inteligence stroj, ten sám od sebe nevznikl. Někdo jej vymyslel a sestrojil. I robot není nic jiného než stroj a ten potřebuje energii. Bez energie nefunguje. Musí se k něčemu připojit, odkud bude čerpat energii. Bez lidí nebude ani stroj, ani umělá inteligence. } – 11.12.2017 14:13
 • Staněk { Možný průběh je i skrze zničení parazity jako přírodními predátory viz video https://www.youtube.com/watch?v=n1KTYFQX3Sw } – 11.12.2017 13:47
 • Pardal { JanKo. JanKo, nikde jsem nepsal, že svět je fakt. To mi přisuzujete Vy. Já jsem Vás citoval, že "“Svět je celkem faktů.." Já tedy jasně napíšu, že Vaše rozbory jsou nesmysl. Existují předměty (věci hmotné podstaty) a existují vztahy mezi nimi. Existuje Země a Slunce a vztah mezi mimi je gravitace ( dále pohyb Země kolem Slunce, rotace) a dopad záření ( energie) na Zemi. Takže propojení může být hmotné podstaty. To vše je součástí světa ( Váš pojem svět je blízký pojmu vesmír). Klidně si do těch vztahů zamotejte nějaké nehmotné duchovno, a že to je ten celý svět. Pojem fakt je snadno k nalezení, je to filosofický pojem, který nelze plně zobeňovat, hlavně ne časově. A čas je podstatnou veličinou světa. https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt "Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“[1], „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“.[2] Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení: Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ. Tyto části jsou samy o sobě a jednotlivě poznatelné. Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.[3] Poznáním faktu (Tatsache) se stav věcí (Sachverhalt) nemění.[1].. Jisté omezení tkví ovšem v tom, že metoda předpokládá, že rozložením zkoumaného předmětu na jednotlivá fakta a jejich opětovným složením se předmět podstatně nezměnil. To více či méně platí pro mechanismy a stroje, proto je důsledkem této metody mechanismus. Při zkoumání složitějších – například ŽIVÝCH PŘEDMĚTŮ TOMU ČASTO AK NENÍ, kdežto u živých a vůbec podstatně proměnlivých předmětů hraje roli i jejich minulost a budoucnost. Pojem faktu obvykle také vyjadřuje objektivní jistotu příslušného poznání, jeho nezávislost na zkoumajícím subjektu. Paradoxně však etymologie pojmu v latině, v němčině i v češtině naznačuje souvislost s lidským konáním: latinské factum je od facere, dělat; německé Tatsache je od die Tat, čin, a české skutečnost je od „skutiti“ nebo „kutiti“.[4] Související fakta (anglicky compound facts) Jakékoliv netriviální konečné prohlášení o realitě je nezbytná či nutná abstrakce sestavená dohromady z objektů, vlastností a vztahů. " Připomínám, že v kvantové mechanice zkoumání ( měření) ovliňuje vlastnosti kvantového objektu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip_neur%C4%8Ditosti "čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně (protože nelze dostatečně přesně zjistit oba tyto konjugované parametry)." No Vy tomu rozumíte líp, píšete :"Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné!" Přečetl jsem si o Wittgensteinovi, objevy s fatálními důsledky pro lidstvo z toho nevznikly, ty jste slíbil ukázat Vy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein "Tractatus logico-philosophicus je jediné dílo vydané během W. života; sám Wittgenstein v předmluvě napsal, že se skládá ze hlavních dvou částí – za prvé: myšlenek v něm vyjádřených, za druhé: ukázáním jak málo se dosáhne řešením podobných problémů. Jedna z nejdůležitějších myšlenek je vyjádřena v oddílu 4.003 – „Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech, není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá na tom, že nerozumíme naší jazykové logice. (Je to takový druh otázek, jako zda je dobro více, či méně identické než krásno.) A nelze se divit, že nejhlubší problémy vlastně žádné problémy nejsou.“ a 4.0031 – „Celá filosofie je ‚kritikou jazyka‘. } – 11.12.2017 13:29
 • JanKo { Nebojte, to v konečném důsledku pochopíte, protože to nakonec všechno krásně zapadne do sebe a v čisté logické formě uzříte svět i všechny s ním spojené transcendentální problémy. To, co nevyřeší fyzika, vyřeší má logika. } – 11.12.2017 12:58
 • Venda { Dovolil jsem si takovou malou rekapitulaci stran nového diskutujícího, pana Jana Kozohorského, který píše pod nickem JanKo. První reakce JanKo byla až 28.11. na Milana Kučeru pod jeho článkem Stvoření-člověk-bůh, na diskuzní příspěvek, kterým Milan reagoval 4.srpna na p.Krbce, kdy mu Milan v odpovědi napsal: „ …….. Že nemůžete Vy ve vesmíru v komplexních souvislostech něco pochopit, neznamená, že to nechápe někdo jiný.“ A Jan Kozohorský napsal po více jak třech měsících na to svůj historicky první stručný vstup k tomuto sdělení M.Kučery: „Ale vesmír jde komplexně pojmout a dokonce v nejkomplexnější podobě…“ Nenapsal pochopit, ale pojmout, ale to není tak podstatné / i když ne tak docela, že?/ A pár minut poté, 28.11.,si povšiml a reagoval na diskuzi mezi mnou a panem Milanem Kučerou / taktéž ze srpna 2017/ a napsal k diskutované smrtelnosti či nesmrtelnosti duše toto : JanKo 28.11.2017 (22:55) „Duše je konečná nadstavba nekonečných fyzikálních procesů, které probíhají v mozku, a tím pádem po zániku těchto procesů, lépe řečeno po zrušení koordinace procesů tato konečná nadstavba zaniká v konečném čase. Chápete to?“ Pan JanKo napsal pak již další a další své názory a myšlenky, jako například, že se zánikem mozku zaniká mysl. A tady již upozornil na svoje /významné?/ teorie : „Přišel jsem na teorii, která existenci nekonečné složitosti procesů dokazuje. Každý objekt, každá množina objektů, jevy s těmito objekty a shrnutě řečeno fyzikální procesy musí mít v sobě obsaženu nekonečně složitou informaci, jinak by svět nefungoval. Fyzici tak dlouho odmítali nekonečna, až jsem objevil jasný argument, že existence bez nekonečna není možná.“ A dále pokračoval : „Dokonce jsem objevil takzvaný inverzní /obrácený/ princip světa, který dokonce umožňuje, aby v konečně ohraničeném prostoru, čili v té naší konečné nadstavbě byla nekonečně složitá informace. Není to rozpor, ale matematický princip světa!“ Pod mým článkem „Od filosofie k náboženství“ zareagoval 29.11. pan JanKo jako první a napsal k filosofii jisté definice, které, přiznávám, jsem četl poprvé : „Filozofie podle Wittgensteina byla branou k poznání chyb jazyka, a tedy i chyb filozofie samotné. Filosofie by měla sloužit ke kritice jazyka, a proto objasnění poznávání člověka samotného. Filosofie má přivést člověka k pochopení sebe sama. Tak jako mají nižší tvorové mantinely, i my je máme. Proto po člověku přijde vyšší tvor a ten bude chápat Boha více než my. To je smysl evoluce, která je dána. Poznání se má vyvíjet dále. Bůh chce skrze svět a skrze inteligenci poznávat sám sebe. Bůh ale bohužel transcendentní být nemůže. Něco by přesahoval a to by byl spor. Bůh nemůže nic přesahovat. Transcendentní je realita sama, protože sama sebe přesahuje. Je naplněna hierarchiemi nekonečen podle Cantora.“ Dodám jen, že v dobré víře, že se dozvím něco nového pro pojetí rubriky gnosis „Hledání Světla“ jsem ho podpořil, aby sem psal i své články. Pan JanKo také jako první zareagoval na článek pana Staňka Možné-formy-průběhu-transformace-civilizace“ a dokonce uvedl ne skromnou analýzu ze své "věštecké koule" až do roku 3000, kdy napsal: „JanKo 30.11.2017 (11:21) „ Osobně jsem dospěl k názoru a po dlouhých analýzách technologického vývoje cca do roku 3000 mohu říci, že lidstvo bude kopírovat změnu, která bude nastolena stroji. Nic přirozenějšího asi nastat nemůže. Přijde totiž vyšší inteligence než ta lidská, bude z lidské vycházet a bude super abstraktní. Dočkáme se více fascinujících teorií…" V jeho premiérovém článku „Číslo vládne vesmíru“ zdejší diskutující pak ujistil, že cílem jeho práce bude……: JanKo pro AuV 8.12.2017 (21:06) Vše, co popisuju a co teprve popíšu bude mít veliký dopad na myšlení člověka. Věta „veškeré přirozené množství je součástí existence, světa“ je nejzásadnější univerzální tvrzení o číslech a světě bez ohledu na existenci člověka a způsob lidského vnímání. Má tvrzení, která postavím na těch univerzálních předchozích budou mít zásadní význam na člověka a civilizaci.“ Dodám, že je fantastické, když někdo na těchto stránkách napíše o sobě, a myslí to vážně, že: „tvrzení Jana Kozohorského postavená na těch univerzálních předchozích budou mít zásadní význam na člověka a civilizaci.“ A že „Vše, co on popisuje a co teprve popíše bude mít veliký dopad na myšlení člověka.“ Pane JanKo, napsal jsem Vám, že články z rubriky gnosis „Na pomezí vědy, Vesmír a jeho záhady“ nediskutuji. Umím si ale představit, že díky málo známé filosofii a Wittgensteinova díla, v kombinaci s teoriemi množin a hierarchiemi nekonečen podle G.Cantora - více třeba tady, i když do wiki moc nechodím: https://cs.wikipedia.org/wiki/Naivn%C3%AD_teorie_mno%C5%BEin ….po několika, pro mne často málo srozumitelných pokračováních a závěrech, dospějete k pojmenování filosofických otázek, které již staletí „řeší“ různé filosofické školy, kupř. realismus, idealismus, racionalismus, pragmatismus….. a které /jen některé/ jsem uvedl ve svých posledních třech článcích v rubrice „Hledání Světla“. Závěrem, dovolte mi otázku. Jaké vzdělání jste získal? Učíte na některé vysoké škole v ČR či v zahraničí? Jste členem vědeckého týmu, popř. kterého? Již brzy mi bude sedmdesát let. V životě jsem se potkal i se vzdělanci a i s lidmi, kteří svůj život prožívali s nějakou duševní chorobou. Dovolím si Vám citovat třetí sútru s Pataňdžaliho jógasúter a komentář k ní jednoho českého významného mystika, Květoslava Minaříka. Nejprve sútra, pro pochopení musí být i sútra s č. 2 : 2: Jóga je ovládnutí procesů, k nimž dochází v duševní přirozenosti 3: Pak se činitel, registrující vjemy projeví ve svém vlastním stavu Komentář pana Minaříka: „Činitelem, který registruje vjemy, je zrcadlící princip bytí, který se také označuje jménem zřec. Jeho zvláštností je, že nemusí být nepohnutý, má-li odrážet jevy zevního světa. Není-li však nepohnutý, odráží tyto jevy stejně jako neklidná hladina vody a kontury jevů se jeví neurčité, zkreslené, ba i fantastické. Podobný je i stav člověka, který své názory vytvářené nezávisle na skutečnosti aplikuje na všechno, co vidí, aniž dbá na základní požadavky objektivity. A když je neklid zřece nadměrný, stává se člověk psychopatem. Jóga se snaží této neutěšené situaci předejít. Proto doporučuje ovládnout procesy (změny) v duševní přirozenosti a tím dospět k takovému uklidnění, aby se zrcadlící princip stal zcela nehybným a tím způsobilým odrážet jevy zevního světa tak, jak jsou. Když se to stane, stal se člověk mudrcem, člověkem, který vidí všechno a také vše správně rozlišuje. Současně sděluji, že si se zájmem, ač jistě nebudu všemu rozumět, počkám na další pokračování toho, co bude "mít veliký dopad na myšlení člověka". Zdravím a přeji Vám mnoho úspěchů . A hlavně bych přál všem, aby Váš jazyk byl srozumitelný . Václav Žáček P.S. na úplný závěr -ano, za sebe beru to /ne úplně na 100%/, co jste napsal na adresu moji a na Pana Pardala - "O Vás dvou nemůžu ani tvrdit, že nesouhlasíte, jelikož Vy zcela nechápete, co píšu." } – 11.12.2017 12:57
 • JanKo { Pardale, propojení věcí je intuitivní, vše, co kolem sebe ve fyzikálním světě je pouhé propojení věcí, ale už je neurčité, jak na to "naroubovat" matematiku (jestli pomocí relací, množin, zobrazení, atd.). Mé formulace obsahují Wittgensteinův logický aparát, aby se přímo ve výrocích o světě zobrazovala čistá logika ve své formě, protože logika je důležitá součást světa, princip světa. } – 11.12.2017 12:56
 • JanKo { Fundamentální otázka! Sice předbíhá další článek, ale nastíním, co je to opačné množství. Jestliže je veškeré přirozené množství existujícím stavem věcí, tak je opačné množství (zatím nedefinované) existujícím opačným stavem věcí... Zbytek příště :-) } – 11.12.2017 12:53
 • JanKo { 1.2 Svět se rozpadá na fakty. To je logické tvrzení, nad kterým snad může být jedině tvrzení, že svět není věc, to je nejlogičtější tvrzení. Proto se svět rozpadá na fakty a ne na věci. Protože 1.1 Svět je celkem faktů a nikoli věcí, to znamená svět je celkem všech existujících stavů věcí, nikoli věcí samotných. Kdyby se svět rozpadal do věcí, tak obrazy světa (myšlenky) by nezobrazovaly propojení věcí, ale věci samotné. Proto by jste o světě, i o věcech nebyl schopen nic logického prohlásit. Musí být zachována logická forma zobrazení, protože: 2.2 Obraz má se zobrazeným společnou logickou formu zobrazení. Jinak by neplatilo: 3 Logický obraz faktu je myšlenka. Tedy Váš rozbor je zajímavý, ale první část úvahy končí potvrzením platnosti nadpisu, ne jeho vyvrácením, protože píšete: "Závěr : c) z b) plyne, že stav věcí je spojení věcí. Ale svět je celek ( čili spojení všeho i věcí), což nadpis popírá. Takže ty předměty ( věci) se v celku světa spojují/nespojují, můžeme si vybrat." Takže svět je celek a píšete spojení všeho i věcí, jenže o to jde, existující spojení věcí je fakt, proto je celkem faktů. Jenže malá drobnost, myslíte si, že svět je fakt? To totiž tvrdíte. Takže svět není podle Vás celkem faktů, ale fakt? Protože potom by tam byl rozpor. Jenže já jsem nenapsal, že svět je fakt, ale celkem faktů, čili celkem všech existujících propojení věcí. Tady se Vaše úvaha zadrhla, ale přesto jste jediný, kdo zašel tak daleko v úvahách! Proto píšu, že svět obsahuje (samozřejmě v symbolech) 2 fakty, protože nic více jsem zatím nepopsal. ∞ = {ω, -ω, …}. Ta množství jsou existující stav věcí (stav věcí = propojení věcí). Ta 2 množství nejsou věci, ale fakta, proto je svět celkem těchto 2 faktů (a jiných faktů samozřejmě). A proto v té množině ∞ = {ω, -ω, …} neznázorňuji žádné propojení věcí, protože samotná propojení věcí jsou ty 2 prvky (množiny) obsažené ve světě. Tudíž svět je celkem faktů. "Námitka : Jestliže se svět skládá z Vašich faktů ( existence stavu věcí), tak ty věci musí existovat. Existují a tedy jsou součástí světa, svět se skládá i z věcí." Zmiňuji znovu, svět se rozpadá na fakty. A pro člověka je směrodatné, zdali existuje nějaký stav věcí, nebo neexistuje. Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné! } – 11.12.2017 12:44
 • matka { stín } – 11.12.2017 12:25
 • Pardal { JanKo. Cituji : "Stavem věcí je spojení předmětů (věcí)... Čili spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí... existence stavu věcí = fakt..." Nadpis :“Svět je celkem faktů a nikoli věcí“ V textu :“Zde jde vidět určité rozlišení světa, stavů věcí (faktů) a jeho obrazů (myšlenek).“ No to jsou veletoče. 1)" spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí" 2) "existence stavu věcí = fakt" 3) Nadpis “Svět je celkem faktů a nikoli věcí“ Z toho plyne ( ze 3 a 1) a) Svět je celkem faktů (existence stavu věcí, asi myšleno existence vlastností věcí). b) Svět není celkem předmětů (věcí) //logicky z nadpisu//. Spojení věcí ( předmětů) = stav věcí. //z Vašeho příspěvku v diskuzi// Závěr : c) z b) plyne, že stav věcí je spojení věcí. Ale svět je celek ( čili spojení všeho i věcí), což nadpis popírá. Takže ty předměty ( věci) se v celku světa spojují/nespojují, můžeme si vybrat. Nebo se na to vykašlat, což doporučuji. Ciuji Váš závěr : "Pokud tedy něco je faktem, tak to znamená existenci STAVU věcí, neboli propojení věcí, a propojení věcí, ani jeho existence není věc!" To je v přímém rozporu s nadpisem “Svět je celkem faktů a nikoli věcí“ Námitka : Jestliže se svět skládá z Vašich faktů ( existence stavu věcí), tak ty věci musí existovat. Existují a tedy jsou součástí světa, svět se skládá i z věcí. Mudrujte si klidně dál. } – 11.12.2017 10:53
 • Lojza { ad.: dalšího množství, které již tak intuitivní jako přirozené množství není, a toto množství budu nazývat opačné množství a budu jej značit –ω = {0, -1, -2, …} Janko, a co by do takového opačného množství mělo zapadat, co takové množství obsahuje? } – 11.12.2017 8:50
 • Lojza { No já su enom hlópé Lojza z Dolní Lhoty, tak těm nekonečnům taky moc nerozumím. Ale na druhou stranu oceňuji, že se někdo snaží pochopit Boha jinak, než jako dědka sedícího na obláčku, který má pořád Pravdu (samozřejmě s velkým P). } – 11.12.2017 8:43
 • Lojza { ad.: Oficiální češtinář a nějaký rétor a člověk vychovaný „starou školou“ bude dbát na obsah, formu, ale i dikci a vůbec mu nepřijde divné, že každý příspěvek by měl mít určitou úroveň. Samozřejmě, že by diskusní příspěvky měly mít nějakou úroveň. Já osobně se alespoň snažím psát bez hrubých pravopisných chyb a příspěvek než odešlu si po sobě přečtu. Ovšem doba je rychlá, žijeme v době psaní SMS, mailů a rychlé komunikace a chtít po někom aby stylisticky upravoval své diskusní příspěvky je trochu přísné. Někde jsem četl pojednání o tom, že překlepy a chyby se mají tolerovat i třeba v mailech. Maily se vyřizují často ve spěchu a bývá jich někdy opravdu moc. } – 11.12.2017 7:46
 • Pardal { JanKo píšete : Protože jde o to, jak budeme pracovat s pojmem stav věcí. Jde o propojení věcí, což je intuitivní, ale neurčitý pojem.....zatím jen 2 množství, a to jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali.." Nevím, kdo je to my. Matematici množné číslo užívají při formulaci důkazů, což Vaše formulace nejsou. Zatím jste dokázal to, co píšete:"jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali.." Takže ty slíbené převratné objevy s fatálními důsledky pro svět ještě přijdou. Zavedl jste pojem propojení a vzápětí je to intuitivní a neurčitý pojem. Takže propojeno už je, teď začít odpojovat. } – 11.12.2017 1:56
 • JanKo { Binární relace byl příklad propojení dvou předmětů. Taky můžeme vymyslet n-ární relaci a taky nemusíme brát relaci vůbec. Protože jde o to, jak budeme pracovat s pojmem stav věcí. Jde o propojení věcí, což je intuitivní, ale neurčitý pojem. Fakt je propojení x věcí ve světě. A to nemusí být jen relace. Takže jde o to, co budeme matematicky popisovat tím propojením. Třeba veškeré přirozené množství je propojením všech čísel, ale nepopisujeme toto propojení jako relaxu, ale jako množinu. Dokonce svět v mém popisu obsahuje zatím jen 2 množství, a to jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali... } – 10.12.2017 23:11
 • Pardal { Ještě pár nekonečen a už to nečtu. Aha, takže jde o binární vztah ( = binární relace) ve smyslu objekt- vlastnost objektu ( čemuž říkáte fakt). Příklad : objekt (plnovous)- vlastnosti (počet šedivých vousů). Binární relace ( vztahy)jsou ovšem jen malá část světa. Faktorů ovlivňující výsledek ( bezpečnost jízdy automobilem) je spoustu. Není to jen ve stylu pneumatika- hloubka vzorku. Binární relace jsou dobré tak na rozpoznání větší- menší, např. typu starší auto- menší bezpečnost. } – 10.12.2017 22:32
 • JanKo { O Vás dvou nemůžu ani tvrdit, že nesouhlasíte, jelikož Vy zcela nechápete, co píšu. Nesouhlasit a nechápat není totéž. Tady máte konec mého 2. odstavce: "Objasňuje to dále tím, že: 1.2 Svět se rozpadá na fakty. Faktem je pak podle výroku TLP 2 existence stavu věcí a 2.01 Stavem věcí je spojení předmětů (věcí)." Čili spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí existence stavu věcí = fakt Pokud tedy něco je faktem, tak to znamená existenci STAVU věcí, neboli propojení věcí, a propojení věcí, ani jeho existence není věc! } – 10.12.2017 21:27
 • JanKo { Kde tvrdím, že fakta jsou věci, prosím? Protože zřejmě vidíte něco, co já nevidím. } – 10.12.2017 21:04
 • Venda { Pardale, nechtěl jsem psát, ale cítím, asi jako Vy, že pan JanKo si velmi odporuje, a to totálně. Jestliže fakta nejsou věci a zase pak hned jsou, co s tím? Tam ani matematika, množiny, nekonečno, nepomůže. Lze tady v diskuzi něco s panem JanKo řešit? S panem JanKo se svět skutečně bude rozpadat, jak píše, ale on to vysvětlí. Příště se již dostane k filosofii. Mohl by použít pan JanKo nějaký známý fakt, třeba že zítra ráno vyjde slunce a přiřadit k němu nějaký symbol? A vysvětlit tento fakt / i symbol/ ve smyslu svého poznání, že " Svět se rozpadá do dalšího faktu, dalšího množství, které již tak intuitivní jako přirozené množství není, a toto množství budu nazývat opačné množství a budu jej značit –ω = {0, -1, -2, …}. Taková množina obsahuje opačná čísla a platí, že když její prvky sečtu popořadě s prvky ω, vyjde mi množina obsahující nekonečně mnoha nul." } – 10.12.2017 20:46
 • Mariela { Jde o to, zda člověk vstupuje někam do komunikace s cílem, aby se naučil správně komunikovat, případně si komunikaci procvičil, či zda na to rezignoval. Oficiální češtinář a nějaký rétor a člověk vychovaný "starou školou" bude dbát na obsah, formu, ale i dikci a vůbec mu nepřijde divné, že každý příspěvek by měl mít určitou úroveň. Ovšem úpadek společnosti a vzájemné komunikace (nejen tehdy, když se účastníci nevidí) je natolik značný, že se obdobným požadavkům budou účastníci možná smát. K smíchu to ale není, neboť vzájemné diskuse by mohly být skvělým cvičným působištěm pro usplatnění českého jazyka i úrovně projevu po všech stránkách. Nejen pan Oliva jistě trpí, pokud na úroveň komunikace na různých chatech nahlédne. Z tohoto pohledu upozornění na to, že člověk již nebude reagovat a nebude k dispozici, není tak zcestné. Mezi blízkými lidmi, na kterých nám záleží, také nezavěsíme bez vysvětlení. Celé je to o tom, jakou úroveň chce každý jednotlivý člověk mít. A na to ať si každý odpoví sám. } – 10.12.2017 19:15
 • JanKo { Svět je celkem faktů, tudíž by se dalo v mé symbolice psát ∞ = {f1, f2, f3, ...}, kde f1, f2, ... jsou symboly pro fakta. Fakta jsou stavem věcí, neboli propojení věcí. Když zavedeme propojení věcí třeba jako binární relaci (vztah mezi 2 věcmi, pro zjednodušení), pak například f1 by bylo a1Rb1 (vztah mezi 2 věcmi a1, b1), tedy f1 = a1Rb1. Svět by byl celkem všech těchto relací, tedy ∞ = {a1Rb1, a2Rb2, a3Rb3, ...}. Ve skutečnosti je samozřejmě svět složitější, než aby byl popsatelný jednoduchými binárními vztahy. Teď by ale mělo být zřejmější, jaký je vztah mezi věcí a existenci stavu věcí (=faktem). A toho je obrazem myšlenka. } – 10.12.2017 18:51
 • Pardal { Nadpis :"Svět je celkem faktů a nikoli věcí" V textu :"Zde jde vidět určité rozlišení světa, stavů věcí (faktů) a jeho obrazů (myšlenek)." Zjednodušeně : první věta říká, že fakta nejsou věci, druhá dává věci a fakta do stejné skupiny, jak se tady stále množinuje, tak řaději řeknu do stejné množiny. } – 10.12.2017 18:13
 • { jen aby :-) } – 10.12.2017 17:57
 • Nestranný pozorovatel { @ - Ukončení komunikace nepodléhá žádné oznamovací povinnosti. Zatím.:-) } – 10.12.2017 17:43
 • Lojza { Pokud někdo nechce komunikovat, tak ať nekomunikuje a nemusí to nikomu ani oznamovat. Ukončení komunikace nepodléhá žádné oznamovací povinnosti. } – 10.12.2017 16:39
 • Petr II { Samozřejmě že aktivita zde není povinná, ale je více než jen podivné, že jsou zde nadále oslovováni účastníci, kteří vícekrát jasně deklarovali, že se více zapojovat nebudou a chodí sem pouze omezeně. Aby nebyl jedinec, který nemá zájem rozvíjet diskusi stále dále oslovován, proto deklaruje, že je třeba se na něj dále neobracet. Příliš nechápu, proč to není akceptováno. Pokud někdo jasně napíše, že nechce komunikovat, tak není logické, proč právě toho konkrétního jedince v řadě případů ostatní ke komunikaci dále podněcují. Mám ovšem dojem, že Vy jste to se svým předchozím nickem dělal také. } – 10.12.2017 16:25
 • Lojza { Hlavně se o ten hologram neuhoďte! A kdyby Vám nějaký hologram spadl na nohu, tak si řekněte, že je to jen představa. } – 10.12.2017 16:20
 • Kolemjdoucí { To, co tady prožíváme není skutečnost, ale iluze skutečnosti - tedy matrix, nebo něco, jako hologram. Je to "představa" nás samotných, našich předků a taky Stvořitele, který k tomu položil své základy (zákony přírody). A tak to funguje od počátku světa. } – 10.12.2017 16:11
 • Kolemjdoucí { No, teď už to víte i Vy Lojzíčku... } – 10.12.2017 16:03
 • Lojza { Sofie, diskuse na těchto stránkách je zcela dobrovolná. Nikomu neděláte milost, že si zdejší příspěvky čtete či zde diskutujete. Pokud Vás tvorba ani diskuse neobohacuje, můžete diskutovat klidně na stránkách, které jsou Vašemu myšlení bližší. } – 10.12.2017 14:54
 • Sofie { Pane, Vaše neporozumění zákonitostem stvoření lze zjistit již čtením části Vašich příspěvků, čas je vzácný a nelze jím dle mého plýtvat. Odmítám tedy, co jsem četla a není předpoklad, že zdroj té tvorby by změnil přístup. Koneckonců uvidíte, zda všechny Vaše komentáře a výstupy jsou přijatelné pro ostatní, za ty nemluvím. Mě ale v každém případě vynechte. } – 10.12.2017 14:41
 • A tak to potom dopadá { ..když se souloží na Valašsku... Na Ostravsku bylo v noci zemětřesení V noci na neděli se na Ostravsku třásla země. Otřes zaznamenaly seismografy Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle Jana Zedníka, vedoucího seismické služby Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR došlo k jednomu otřesu o síle až 4 stupňů Richterovy stupnice. Otřes žádné škody nenapáchal. } – 10.12.2017 13:47
 • JanKo { Sofie, vidíte, a priori odmítáte to, co jste ani nečetla. Tomu se říká - mít předsudek. Ale jen je mějte. Nikdo Vám je nebere. } – 10.12.2017 12:12
 • Sofie { Víte, JanKo právě účastníci Vašeho typu dost podstatně způsobují to, že sem vstupuji jen velmi obezřetně a jen poskrovnu. Důvody jsem zde již uváděla, přímo Vám. Do odtržených demagogií, u nichž se projevuje nepoznání stvoření a jeho principů, se nehodlám nikterak zapojovat. Realizujte se jak Vás to nutká, já čtenářem Vaší tvorby rozhodně nejsem a nebudu. Tím nehodlám ovlivňovat přístup nikoho dalšího, je to každého svobodná volba. } – 10.12.2017 11:48
 • JanKo { Kdyby byla skutečnost nepopsatelná a nepochopitelná, tak by zřejmě člověk narážel nekoordinovaně do předmětů, natož aby vymýšlel nějaké teorie. } – 10.12.2017 11:20
 • JanKo { Sofie, pomocí úvah o konečnu nikdy k Bohu nedospějete, je to protimluv. "Pokud má být Bůh nekonečný, tak jedině pomocí nekonečen zjistíme, jestli je nekonečný...". } – 10.12.2017 11:19
 • »»
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017