Duchovní zákony neboli zákony věčnosti

Významem pro člověka jsou nadřazeny jak zákonům hmotného vesmíru, kterými se zabývá věda, tak zákonům neviditelné strany reality, což jsou roviny působení přírodních a esoterických sil, záhrobí, skryté strany stvoření. (Antivesmír, antiprostor, stín duše člověka.) Proto musí být založeny na absolutní jistotě, a není možné, aby se jako zákony vědecké, náboženské a společenské měnily prakticky každých 30 až 50 let, anebo podle země a civilizace. Duchovní zákon musí mít ten charakter, že bude stejný za tisíc let a byl stejný před tisíci lety. Pojďme tedy takové zákony, které kolem nás nepochybně působí, hledat.

Tedy:

Za prvé: každý člověk ví, věděl a bude kdekoliv ve světě vědět, že on sám neexistoval a existuje!

Za druhé: každý člověk ví, věděl a bude vědět, že existuje svět kolem něj, který podle jasných vědeckých důkazů dříve nebyl (země, vesmír)!

Za třetí: každý člověk ví, věděl a bude vědět, že žádný děj kolem něj se neděje bez příčiny, bez ten děj vyvolávajícího činitele! (Z ničeho něco.)

Ze souhrnu těchto nevyvratitelných poznání vyplývá první jediná jistota v záplavě dalších různě hlubokých poznání člověka:

Existuje nepojmenovatelná prvopříčina jeho samého a všeho kolem, Bůh. Jakékoliv lidské slovo, pokoušející se tuto prvopříčinu pojmenovat, toho není schopno. Protože se ale lidé potřebují dorozumívat, tak ji dali název Bůh a používají při psaní o Ní velké písmeno.

Doložili jsme tedy první duchovní zákon, který je jistotou: Existuje Bůh Stvořitel nás i světů.

Od okamžiku tohoto uvědomění si této situace, všechno myšlení a konání člověka, které nebere na zřetel existenci Boha Stvořitele, je nepravdivé a nesmyslné apriori. (Biblicky řečeno: je postaveno na písku nikoliv na skále.) Nalezení a pochopení nutnosti existence Boha Stvořitele je první neotřesitelný pokyn pro člověka na tomto světě i pro pohyb v záhrobí. Cokoliv člověk činí a myslí, musí činit s vědomím Jeho existence.

Jen uvědomění si této skutečnosti zásadně mění chování člověka. Bez ohledu na kvalitu představy o Stvořiteli usměrňuje jeho myšlení a chování! Teprve tímto uvědoměním si se začíná naplňovat smysl bytí člověka jako jedince. Navíc každého člověka, od kopáče po vědce!

Chování se mění dokonce bez ohledu na kvalitu představy dotyčného o Bohu. Je tomu tak proto, že takto uvažující se automaticky nastavuje působnosti vyzařování Stvořitele, čímž vzniká svědomí! Dále se v jeho důsledku zesiluje energie k životu, duše má možnost se naplnit pozitivitou a úsilím o harmonii s rovněž stvořenými. Poznáním existence Boha získává jistotu smyslu své existence. Bez ohledu na to, jestli si to uvědomuje. Jeho nalezení umožní rozhoštění klidu v nitru člověka poznavšího. Je vedlejší, že k tomuto základnímu poznání dojde třeba prožitím jednoho, nebo třeba mnohých životů v hmotném těle.

Člověk cítící existenci Boha současně intuitivně vycítí, že tím, že existuje, je Jeho vůle, aby k Němu došel. A protože je to vůle Nepojmenovatelného, dojde. Jen tato člověka prostoupivší kvalita duše (vědomí Boha) dostává svého nositele do životních a záhrobních okolností, které jej božsky prozřetelně k Němu nakonec zavedou. Někteří duchové sice svým konáním na tomto světě, vlastně „trucováním“, berou cestu ke Světlu trochu oklikou přes „peklo“ (temné záhrobí). Osobně jsem přesvědčen, že to na konečném výsledku nic nemění. Za předpokladu, že v temném záhrobí (lidově pekle) tam upadlí duchové myslí a konají s pomyšlením na Boha, po čase, poučeni výsledky svých předchozích skutků, jim síly Stvořitele otevřou cestu ven.

Tím se snažím vysvětlit, že víra v princip Boha Stvořitele je u člověka alfou a omegou při formování jeho myšlení, a tím osudu. Proto satan na jedné straně přes rozumem zkreslené naivistické představy o Bohu církví a sekt, na druhé straně skrze člověkem vnímané zpožďované Spravedlnosti na viditelném světě, atakuje právě tuto jistotu. (Satan našeptává: „Kdyby byl Bůh, tak by se na to nemohl dívat!“)

Na základě výše uvedeného si můžeme uvědomit, jak kvalitního vhledu se muselo před 3. tisíci roky dostat autoru tzv. Desatera přikázání. Vidoucí v něm nemůže nerozpoznat přímo boží rady pro život. Neboť nabádají: na prvním místě věřit v Boha, nečinit si představu o něm a vyhradit si v běhu života čas (sedminu) na přemýšlení o Něm. Kdo si ten čas nevyhradí, nutně časem duchovně upadá. A jak vidoucí byl Ježíš, když jako největší „přikázání“ (správněji přeloženo moudrost) říkal: „Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé mysli své a z celé síly své!“ (V tom spočívá veškerý zákon a všichni proroci!)

Druhý základní duchovní zákon nalezne člověk po pochopení smyslu jeho „polarity“. Je to učební hra pro duše v těle. Polarita neboli božské dočasné rozštěpení ničeho v plus něco a stejně velké mínus něco. Můžeme chápat jako svět-antisvět (skrytá tvář světa), prostor-antiprostor, hmota-antihmota, čas-antičas, existence a „boj“ protikladů v reálném světě. I relativita „dobra a zla“ na tomto světě. V antisvětě (stínovém světě) je skryto všechno rozumem a smysly člověka neviditelné. Odtud přichází to, co se občas jako nepředvídatelný zásah „shůry“ jeví rozumu a smyslům současného člověka. Naše těla a smysly se pohybují v onom „plus vesmíru“, neboli hmotném vesmíru. V námi viditelné polovině „rozštěpení ničeho“ v dva opačné „něco“ (světy). K zázrakům a divům kolem nás dochází tehdy, když člověkem vyvolaná nerovnováha polarit obou světů přesáhne určitou mez. Pak síly Stvořitele ji tedy obnoví „přeskočením jiskry“ ze stínového světa k nám a vyvolají katastrofu nebo „zázrak“. Proto Ježíš řekl: „Shromažďujte si poklady v nebi!“ Tj. v antisvětě, ve „stínu“, v dimenzi karmy.

Do tohoto antisvěta, smyslům člověka odvrácené strany hmotnosti, nemohou hledět hmotné smysly ani rozum., Může do něj ale nahlédnout duše člověka při změněném stavu vědomí či při vymístění z těla. Jasnovidci se o to pokoušejí uměle, často za použití halucinogenních látek nebo hypnotických cvičení. Občas se tento stav přihodí i v magii neškolenému člověku. Při klinické smrti, ve stavech tzv. rozšířeného vědomí nebo při vystoupení duše z těla. Nahlížení a pohyb energií a sil ve stínovém světě (astrálním, snovém) je podstatou esoteriky, magie, prorokování, věštění apod. Vynucený pohyb tam je ale z řady důvodů poměrně nebezpečný. Kromě poškození mozku mohou „tam“ nastat značné „úrazy“ ve vyváženosti duše. Proto v řeckých a gnostických zaučovacích kurzech, tzv. mystériích, pocházejících z Egypta, byla školiteli po uchazečích vyžadována mimořádná etická kvalita. Katolická církev kurzy změněného vědomí z mnoha důvodů zakazovala úplně. Křesťanské gnostiky (katary a svaté za života) silně persekvovala. (Příliš mnoho viděli a věděli.) V zásadě, s ohledem na duchovní stav lidstva, tzn. historicky, měla pravdu. Vzpomeňme si právě při této příležitosti, co z relativně slušného člověka Adolfa Hitlera udělalo magické školení v tajné okultní lóži Thule! A jakou se mu podařilo uchopit démonickou moc! Kterou pod vlivem satana nasměroval špatným směrem. A co by okultní znalosti udělaly ze současných mocných?

Vědomí polarity světa je známo od nepaměti. Tento poznatek se vyjadřoval znakem rovnoramenného kříže nebo svastiky v kruhu. Ramena kříže znamenají všude pozorovatelné protiklady světa kladný-záporný, mužský-ženský, tmavý světlý atd. V kružnici uzavřený svět polarit znamená, že soustava světa je uzavřená. Neboli „co se v ní uvaří, to se tam i sní“. Ramena polarity (rovnoramenný kříž) obklopující kružnice je také symbolem obklopení reálného světa nekonečností, neboli nepoznatelným Stvořitelem. Jenže v symbolu kříže v kruhu na ploše není obsaženo třeba pochopení domnělého – nehmotných protikladů Bůh-satan, dobré špatné, život dočasný a věčný atd. To proto, že dozrála doba k hlubšímu pochopení symbolu základní pravdy polarity. Totiž že ilustrace pravdy v ploše se hlubším poznáním stává povrchní. Protože prohloubeným vhledem poznáme, že se nejedná o kružnici, ale kouli! A nejsou v ní dvě ramena kříže, ale tři! To třetí rameno je odpředu dozadu, neboli neviditelné pro vnímání v ploše neboli při ztotožnění se s hmotou. Tedy rozumově. Ale s přibráním intuice neboli „astrálních vhledů“ uvidíme v prostorové kouli i třetí rameno. To, které symbolizuje ve stvoření (celé realitě světa) jeho skrytou tvář. Antisvět, „onen svět“, „druhý břeh“, druhou stranu života a přírodních dějů. Jeho zahlédnutím objevíme nenarušitelnost absolutní rovnováhy stran světa (Spravedlnost).

Jakmile tuto „hru“ proměnlivých ramen stvoření pochopíme, vyřešíme otázku chápání duchovního dobra a zla a roli satana. Satan není žádný odpůrce Boha a nemá žádnou moc. Tak ho chápou naivní lidé a dávají mu nějakou moc dokonce bojovat s Bohem. Směšné. Jen pomyšlení na boj s Bohem by duchovní bytost zbavovalo existence! Satan má pouze od Stvořitele přidělenou roli pokušitele k urychlování vývoje duchů putujících hmotností jejich „hecováním“. Proto nikde nenajdete jakýkoliv zápis, že by s ním Ježíš bojoval! Vždy jen: „Odstup satane!“ Satan nemůže být spoután bojem, zejména anděly s meči, ale je „svázán“ jen prohlédnutím jeho špatných rad! Ty se vždy opírají o ego a duchovní slabosti dotyčného v konfrontaci s tím, co je správné jednání! A správné jednání, tj. při vzestupu ducha v boží vůli, je právě odvoditelné od pochopení relativity polarit stvoření.

Výše bylo dovozeno, že neexistuje stvoření jen se smysly viditelným kladným a záporným ramenem polarity, ale i třetí skrytý rozměr stvoření. I ten je poznatelný, ale jen intuicí a rozumem (duchem). A velikost intuice je odvislá od stupně rozvinutí ducha. Proto Ježíš říká, usilujte nejprve o království boží (tj. rozvoj ducha) a ostatní vám bude přidáno! Protože intuicí uvidíte správné řešení polarit jak v hmotné (království boží na zemi), tak v duchovní (vztahové) úrovni. Po pochopení smyslu „hry polarit“ kolem nás poznáme, že neexistuje „konání dobra“, ale jen správné jednání ve vůli boží! Že zásluhy jsou u Boha samozřejmost a jde pouze o „nezásluhy“. Tj. negativní karmické zápisy v antisvětě, jejich dopadům při jejich ponechání nemůžeme uniknout při návaznosti tohoto světa a záhrobí. Tam na nás po opuštění těla čekají naši špatní skutkové! Proto Jana Křtitele: „konejte pokání“, tj. uvědomujte si nesprávné. Jestliže se pozná a odstraní příčina negativních karmických zápisů a požádá se Bůh, s větším účinkem jménem Ježíše Krista, božská tvář Spravedlnosti se otočí v božskou tvář Milosti. Po „náhradě“ chyb obětováním se pro jiné lidi, zejména postižené a ubožáky všeho typu, síly Stvořitele negativní zápis ve „stínu“ kajícího se člověka vymažou! (Proto se na světě rodí chudáci všeho typu. Je tím dávána možnost karmického vyrovnání žijícím.)

Tedy druhý duchovní zákon (bude platit na rozdíl od mnoha dnešních vědeckých moudrostí i za tisíc let) je: Žijeme ve světě hry nejrůznějších typů protikladů, prováděných kvůli nám stvořenými silami Boha. Zrozením z Ducha pochopí tento svět jako relativní a proměnlivé jeviště pro poznání zákonů ve stvoření, což nás přiblíží Nevyslovitelnému Světlu věčnosti. (Lidové jasnovidné rčení to postihlo slovy: Všeho do času, jen Pán Bůh navěky!)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


47 komentářů

Přidat komentář
 1. No hlavně jestli ten údajný antivesmír a antiprostor nevznikl taky jako něco z ničeho a bez příčiny. Asi nevznikl, o antivesmíru a antiprostoru nic nevím. Třeba autor upřesní, co to je.

  1. No, říká se něco o nehybné hybné síle (nebo hybné nehybné?). Ale to již není nic, ale něco, protože je to pojmenováno. A pokud pojmenujeme příčinu, již je také něčím, i když ji pojmenujeme nic.
   Nebo vše bylo, je a bude i jinak…?

 2. Tady Kotas, mám dotaz:

  „Proto Ježíš řekl: „Shromažďujte si poklady v nebi!“ Tj. v antisvětě, ve „stínu“, v dimenzi karmy.“

  Jaké jsou ty poklady v nebi? O co mám usilovat?

 3. 1) Není pravda, že nebe je v antisvětě. „Království nebeské je mezi vámi…“
  Ostatně, jak by sis mohl shromažďovat poklady v nebi, kdybys neměl nebe „na dosah“?

  2) Miluj – a shromažďuješ své poklady v nebi. Čiň zločiny – a shromažďuješ své poklady v pekle. Zároveň platí: kde je tvé srdce, tam je tvůj poklad. A kde je tvé srdce, tam jsi ty.

  3) Já jsem cesta (Moudrost), pravda (Vůle) a život (Láska). A nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne…
  Takže o co máš usilovat? O moudrost, vůli a lásku – jinak se k Otci nedostaneš.

  1. Od teďka ukládám moudrost a vůli do antisvěta. Pro spasení své hříšné duše udělám cokoliv.

   1. Spojení mezi světem a antisvětem zajišťuje antimozek přes prodlouženou antimíchu. Zajímalo by mě jak vypadá taková ranní antimoč.

     1. Pane Staňku, když už něčemu věřit bez možnosti ověření, tak snad tomu křesťanství s možností setkání se s předky v nebi. K čemu nám případný antiprostor je dobrý?
      S antisvětem ( heslo anihilace) to není jednoduché : „Při setkání částice s její antičásticí dochází k zániku obou částic a veškerá jejich klidová energie i kinetická energie se přemění na energii odnášenou nosiči polí (fotony, W a Z bosony …). Tato přeměna je úplná a původní částice při ní zcela zanikají.“
      Nevím, co je antiprostor. Věda připouští s teorií strun multidimenzionální vesmír, multivesmír, který nemůže být v kontaktu s naším vesmírem, nijak se v našem vesmíru neprojeví, nestřetá. Ale na to je moje prodloužená mícha krátká.
      Paralelní vesmíry a prostoročasy, pokud jim chceme věřit, jsou naznačeny na
      http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=402629

     2. Pane Staňku, děkuji za lékařskou prognózu, proud moči už slábne, setkání s antimočí se zřejmě blíží.

     1. K 18.5.2017 (5:19)
      Asi že na ironické sdělení ironická odpověď.

  2. ad. „….A nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne…….“

   Krásné, omezující dogma.
   Skutečně Otec (existuje-li) potřebuje prostředníka? Což Sám neumí hovořit, či jinak se projevit lidem?
   Ostatně, dříve, než křesťanský jediný Bůh, zde byli mnozí další Bohové a Bohyně, i Slovanští, kteří byli křesťanskými institucemi (lidmi) vymýceni. „Krásná“ tvorba, že ano.
   A my se nechali chytit do tenat. Lidských tenat.
   Ještě že to sluníčko svítí a jeho paprsky ještě dlouho nezhasnou, taktéž světlo hvězd, měsíce pravidelně, dle zákonů (téměř) věčnosti, přichází.

   1. Matko,

    milovat můžete každého – ale vaše moudrost si do intimní sféry každého nepustí.
    Totéž platí u Boha: Láska v Bohu (Otec) miluje každého, ale Moudrost v Bohu (Kristus) k němu pustí pouze ty, kteří „své poklady shromažďují v nebi“.

    Tak jednoduché to je – a kolik keců kolem toho lidi nadělají, že?

    1. To je na delší odpověď. Je to tak, a přece jinak.
     Až budu mít chviličku a půjde-li mi počítač, tak se k tomu vrátím.

    2. Pre JK: Nechcem sa miešať do Vášho súkromného dialogu s matkou, ale nedá mi nereagovať na Vaše slová: „Tak jednoduché to je – a kolik keců kolem toho lidi nadělají, že?“
     Ono to až také jednoduché asi nebude, ako sa domnievate, ale to je Vaša vec. Tie „keci“ na túto tému sú celkom opodstatnené, lebo na tom spočíva celá naša viera v spravodlivosť Božiu a zmysel života. To sa nedá odbaviť jediným citátom z Biblie, aj keď pochádza údajne od samotného Ježiša. Zjednodušovanie môže byť, ale nemusí byť vždy na mieste, ak ide o podstatné záležitosti, akou je Božia vôľa. Preto chápem aj opatrnosť matky, ktorá je už dostatočne skúsená, aby sa dopustila podobných zjednodušovaní…

     1. Degone,
      zdravím :-)
      ad. „…Božia vôľa….“
      Lidé tak často jednají s odvoláním na Boží vůli,… a jak svět vypadá, vidíme všichni. Tedy, není-li to jen matrix, iluze, kterou chceme vidět.
      Hezký den, jdu zas na pole :-) Včera jsem tam potkala 2 cvrčky, vánek ve větvích stromů, který ochlazoval i mne :-)….

     2. Pre matku: Tento diskuzný priestor nie je veľmi vhodný pre seriózne úvahy, ako je to vlastne s tým Božím stvorením, lebo všetko sa v okamihu obracia na vtip a znevažuje sa každý výrok. Preto len tak všeobecne: Treba odlišovať Stvoriteľa sveta a jeho svet duchovných bytostí a ideí od nášho pozemského sveta na tejto planéte „Zemeguľa“ a zmätočných ľudských činností, lebo tento ľudský svet je daný ľuďom iba ako hračka malým deťom, aby na ňom cvičili svoj intelekt a nerušili Tvorcu v jeho prácu na kozme, kde sa uplatňuje iba Jeho vôľa. Ak ľudstvo zničí túto svoju hračku (Zem) tak sa v podstate nič katastrofálne v kozme nestane, lebo takých slnečných sústav, ako je tá naša je v Božej tvorbe veľké množstvo a inteligentných bytostí taktiež. Človek nemá u Boha také postavenie, ako sa ľudia vo svojej pýche domnievajú, aj keď je naša duša skutočne odvodená od Stvoriteľa. Ale tá naša egoistická duchovná stránka duše nie je s ňou identická.
      Keď zasa pôjdete relaxovať na to svoje políčko, tak pozdravte odo mňa ty svoje cvrčky…

     3. Degone,

      pro každého člověka jsou jenom dvě možnosti: buď Ježíš Kristus lhal, nebo říkal pravdu. Těm, kteří věří,že Ježíš Kristus lhal (nebo dokonce neexistoval), nemám co říci.
      Těm, kteří věří, že Ježíš Kristus říkal pravdu (a já to v í m ze zdrojů, o kterých se tady nehodlám rozepisovat), stačí, když si z celé Bible pořádně uvědomí jen dvě notoricky známá slova: Otče náš.
      Tak je to jednoduché – a všechno, co vám přitom stojí v cestě, jsou opravdu jenom kecy.

     4. Degone,
      20.5.2017 (8:31)
      Pokud nezačne pršet, půjdeme za chvilku na pole. Včera jsme vzali i malinkatého vnoučka, až se vzbudil, položila ho dcerka na posekané trávě na deku. Chvíli se bavil, ale pak jsem ho povzbudila, ať jde za námi. No, zjistil, že tráva, tedy její zbytky po posečení, jsou pro jeho jemné ručičky velmi nepříjemné, pichlavé. Tak jsme ho vzaly do náručí a šli domů :-)
      Uvidím, co dnes uvidím, ale dopoledne jsem byla ve vedlejší dědině za „svou“ bylinkářkou, nabídla mi sazenice – rajčata, papriky,… a to nejde odmítnout, i když už mám dostatek sazenic vysázených. Má zrovna 3 malá kůzlata, tak byla radost je vidět, jenže ona je časem musí dát pryč a to jí bude rvát srdce, protože nový majitel je nejspíš zabije,…. no, snažila jsem se ji (85 let) i jejího manžela (bude 95 let) aspoň trošičku poléčit, snad se jim na chviličku uleví,… pokud Bůh – Otec dopustí (tak i motyka spustí) :-) , dát slzovku, atd., třeba jim bude chutnat a zpestří stravu,…
      Hezký den přeji Vám i dalším kolemjdoucím :-)

     5. ad. JK 20.5.2017 (12:00)
      Kdo prožil, nevěří. Tedy umocnil víru konkrétním prožitkem, a víra se tím tak trochu změnila, stala se kvalitativně jinou, skutečností z Věčnosti… ale o tom se nedá psát, protože sklo na obrazovce přece jen působí….
      Ale kdo prožil, ví, že po každém z nás tu zůstane „věčnost“, případně to nazvěme klidně i kecy.

     6. Pre matku z 20.5.2017 (8:31):
      Vidím, že Vy sa riadite tým komunistickým sloganom: „práca šľachtí človeka“. No, nemám nič proti poctivej práci, najmä na poli, ale treba ju kombinovať aj s relaxom a meditáciou, ktorú si niektorí zamieňajú za modlitbu. Ale, keď nezištne pomáhate starým ľuďom a mladým (deťom), to zaváži viac ako modlitba. Nech sa Vám v tom darí aj naďalej. Určite je to lepšie, ako byť sám odkázaný na pomoc iného…
      Pekný deň!

     7. Degone,
      (21.5.2017 (7:58) )

      Vidím, že Vy sa riadite tým komunistickým sloganom: „práca šľachtí človeka“. No, nemám nič proti poctivej práci, najmä na poli, ale treba ju kombinovať aj s relaxom a meditáciou, ktorú si niektorí zamieňajú za modlitbu. Ale, keď nezištne pomáhate starým ľuďom a mladým (deťom), to zaváži viac ako modlitba. Nech sa Vám v tom darí aj naďalej. Určite je to lepšie, ako byť sám odkázaný na pomoc iného…
      Pekný deň!

      Ten slogan je sice krásný, ale dovedený ad absurdum i zničující. Kdysi dávno dávali v TV film tuším „Kamenný řád“. Není dobré, nechat se takto svázat, zadupat do země, to je pro „víly i Rusalky“ zničující, nenechat je tančit, hrubou silou je nutit k něčemu, co jim není vlastní….
      Většinou, když jsem na poli, se snažím být na druhé straně od ostatních kopajících, tentokrát jsem byla poblíž dcerky a vnuka, spícího v kočárku. Od nich nic zlého nepřijde. Naopak, dcera mne při příjezdu na pole upozornila na dva dudky, kteří poposedávali na drátech sousedního vinohradu. Mnoho let jsem dudka neviděla a najednou dva :-) Když přijde taková chvíle, je třeba ji intenzivně vnímat, jako posvátnou chvilku, meditaci, popřemýšlet, jakou radost přinesli,… :-) Totéž, pokud potkám některé lidi, ze kterých cítím radost, klid,…. Občas potkám někoho, kdo pečuje v rodině o své blízké, skutečně nemocné (můj syn se snachou, tchýní pečují o tátu na křesle,…) a z některých je cítit nádherná energie, kterou díky této péči nesou, snad si ji ani sami neuvědomují.
      Já celkem o nikoho nepečuji, jen vařím cca 2 roky manželově matce (95 let) a jsem velmi ráda, že se zapojila i její další syn i se snachou a uklízejí jí občas a přeperou, další vnučky (mé neteře, jejichž matka kdysi spáchala sebevraždu a ony byly u této své babičky denodenně, než povyrostly) jí pomáhají s koupáním,…. pro jednoho člověka by to bylo velmi těžké, vše i s nákupy, dovozy obědu,… zvládnout. Ale občas se s dcerkou podělím o nějaké kvítko, včera jsem zas já od ní vyptala bambus, syn si odnese rajčata, papriky, další dcerka bude brzy u nás bydlet i s přítelem, po dobu rekonstrukce jejich bytu,… A já, až usnou i všude v okolí lidé budou oddychovat, energie se zklidní, budu mít chvilku pro sebe, možná si konečně po delší době sednu a nakreslím nějaký obrázek, napíšu haiku, naladím se k Otci, a krásný květ lotosu, či zelené růže v srdci rozkvete….
      Hezký den i Vám….

     8. Pre matku (20.5.2017(12:09):
      Vo svete jestvujú rôzne odporúčania na blahodárnosť práce, npr. „Práca oslobodzuje“. Takúto otrockú „prácu“ nemôžem nikomu odporúčať.
      Myslím však, že Vy sa dokážete vyhnúť nesprávnemu extrému nielen v praktickom živote, ale aj v tom duchovnom, čoho dôkazom je, že diskutéri na Vás neútočia pre extrémny názor, ako je tomu u iných mladších a menej skúsených, ktorým pre správny život stačí výrok: „Otče náš“. Zo skúsenosti vieme, že otcovia môžu byť rôzny.
      Pekný deň, nielen Vám!

     9. Anonyme,
      22.5.2017 (7:56)
      Máte mne slyšet, jak občas brblu, hotovej špaček :-)
      Ale fakt je, že poslední dobou méně, protože lekce, které dostávají lidé v mém okolí. jsou opravdu jak karmou za jejich činy, nenávist a zlobu vyšité….

     10. Degone,
      22.5.2017 (7:48)
      Dnes jsem se z práce „ulila“, a to tak, že jsem po obědě na chvilku usnula, jak malé mimino. A posledních 10-20 metrů řepy na zahradě u manželovy matky čeká na vyjednocení. No, uvidím, do večera je ještě daleko. Můžu jít když tak ohrnout poslední řádek brambor, které máme vedle baráku. A při tom mohu vidět špačky, kteří hnízdí u nás v borovici, jak občas vyletí hledat žížaly,….
      Hezký den i Vám :-)

    3. JK
     ad. „… vaše moudrost si do intimní sféry každého nepustí…“
     * je-li to moudrost, netuším.
     Proč každého do intimní sféry nemustím?
     1. Mohu pustit každého, ale pak mnou procházejí veškeré jím vytvořené energie
     2. Nemusím pustit nikoho a veškeré jím vytvořené energie vrátit zpět
     3. nehledě na 1. a 2. je možnost, že si vytvořím okamžitou závislost na druhém člověku, takže se učím, brát vše okolo z nadhledu. Ne, že by se mi vždy dařilo.
     4. facebook nemám, ale uvažuji, že si ho případně vytvořím a naučím se s ním pracovat.
     ad. „…Totéž platí u Boha…“ Že by Bůh přenesl pravomoc, kdo ano, kdo ne na jinou osobu?
     I když lidé to milují, ale proč chodit za kovaříčkem, když je možné jít rouvnou za kovářem? Případně – On přichází bez prostředníků. Ostatní jsou hry pro ty, kdo je potřebují. Ale ano, andělské bytosti i Ježíš, Kristus,… jsou fajn. Ale třeba i bytosti, pečující o stromy,…

   2. „A nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne…….“

    pro mé chápání to neznamená, že skrze osobu Ježíše a potažmo církev vede cesta.

    K bohu se člověk dostane až bude jako Ježíš, tedy bez egoismů, chtivosti a patřičně pokorný. Až při prožití se zkušenostmi do kristovství nebude muset duše opět vstoupit do hmoty.

    1. Skrze církev jistě ne, ale skrze božský život, který je k dispozici lidem právě v Ježíši Kristu – Božím Synu a příteli hříšníků – jistě ano.

 4. Degone,

  vůbec nemám potřebu se ozývat na všechny tlachy, či dokonce pitomosti, protože sem nepíšu kvůli sobě. Ale na tu vaši pitomost se ozvat chci, protože je namířena proti Bohu a jeho dětem.
  Za prvé se nenadřazujte nad „mladší a menej skúsené“, zvlášť, když o nich víte prd. A za druhé, jestli věříte, že Ježíš Kristus mluvil pravdu, pak nemůžete pochybovat o jeho výrocích – nanejvýš o lidech, kteří je neumí správně pochopit.

  Co znamená „Já jsem cesta, pravda a život a nikdo se nedostane k Otci než skrze mne“, to už jsem vysvětlil: Nikdo se nedostane k Otci jinak, než skrze moudrost, pravdu a lásku.

  A vaše reakce na Kristovo „Otče náš“, že otcové jsou různí, je vyložená hloupost, ať už jste „starý a skúsený“ jakkoli.
  Ježíš Kristus zde mluvil samozřejmě o Bohu Otci (viz: jenž jsi na nebesích) – a jestliže Bůh je Otcem každého člověka (konkrétně jeho duše), pak si správně odpovězte na otázku:
  V co má každý člověk vyrůst, když je dítětem Boha?
  A bez keců.

  Druhá věc je, jestli nevěříte Ježíši Kristu – to si pak kecejte, co chcete.

  1. 6 Ο Ιησούς τού είπε: «Εγώ είμαι η οδός+ και η αλήθεια+ και η ζωή.+ Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού.+
   7 Αν με γνωρίζατε, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου· από αυτή τη στιγμή τον γνωρίζετε και τον έχετε δει».


   6.“Egem/ohněm/ jsem Ós/Boha/ spojením + a tam Bohyně a ta Duší=podstatou,životem,nitrem,
   spirit.A nikdo nepřichází k Otcově Květině proti vůli/s odporem/,pouze cestou mou.“

   *Patéra->Pitá=Otec;Ra=Květina

   7.“Je-li s vhledem/výsledkem vhledu,tedy poznáním Hudba/=zvuk pendlující=Harmonie vnitřní Intuice/a Otec/Světlo/,v daný moment víte/že víte/ a vidíte.“->

   „Je-li s vhledem/poznáním/ Hudba a Světlo v harmonii,v daný okamžik víte/a víte,že víte/ a vidíte.“

   *Samotné jméno Theia znamená prostě bohyně.

   1. něco jinými slovy, blíž či podrobněji, pro začátečníky srozumitelněji,… by k tomu nebylo ?

    * květina – kdysi jsem „květinu“ (symbol živé Bytosti) nakreslila. Bylo mi to divné, žádost, zadání pro kresbu nezněla na květinu.
    * Theia – kdysi byla na blozích Thea.

  2. Též nemám potřebu se ozývat, nazývat, vyzývat, ale zívat ano.
   Tedy až s Otcem, v rámci všeho, co je Vám k dispozici, „pokecáte“, v tu chvíli Vám bude naprosto jasné, co jsou kecy a co Kecy. A pak se to třeba v důsledku evoluce naprosto převrátí a z Keců se stanou pouhopouhé kecy.
   Budiž s Vámi „křídlo andělské“.

  1. Uvedený odkaz od Dozaje
   https://mocvedomi.cz/dalajlama-duchovnost-bez-kvantove-fyziky-neuplny-obraz-reality/
   říká :
   „Pokud jste pozorovali složení atomu pod mikroskopem, měli byste VIDĚT malý, NEVIDITELNÝ vír podobný tornádu se spoustou nekonečně malých energetických vírů, které nazýváme kvarky a fotony…Atom nemá fyzickou strukturu, takže my nemáme fyzickou strukturu a fyzické věci opravdu nemají žádnou fyzickou strukturu!..
   Hlavní závěr nové fyziky také uznává, že pozorovatel vytváří realitu. Jako pozorovatelé se osobně zapojujeme do vytváření své vlastní reality.
   Fyzici jsou nuceni přiznat, že vesmír je „duševní“ konstrukce.
   Jsme chemicky spojení se všemi molekulami Země.
   Atomy jsme spojeni se všemi atomy ve vesmíru. Nejsme obrazně, ale doslova hvězdný prach.“
   Komentář snad ani není třeba. Jediné čemu se dá věřit, že jsme hvězdný prach. Těžší atomy vznikly po rozpadu supernov.

   1. Lidé, kteří mají prožitek propojení se s Vesmírem (Samádhi) Ví, takže nemusí věřit. -)

 5. Po dlouhé době od p.Staňka velmi, ale velmi slabý článek.

  No a diskuze – adekvátní. Nějak to tu s úrovní upadá. Inu, jaký pán, takový krám / článek-diskuze/.

  Bývalý „kolega“ z těchto stránek Venda se vrátil ze Slovenska a tak sem čas od času něco napíšu. Bude-li tedy k čemu.

  Pěkný den všem nickům.

     1. ad. AuV 25.5.2017 (8:06)
      Ne. Pro mne ne. Ale pro Vás by měly být.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016