mapa stránek || vyhledávání

Adam a Eva… Slabikář duchovního života (4.)

reinkarnace

Reinkarnace – ilustrace  Zdroj: Himalayan Academy Publications, Anantashakti / licence: CC BY-SA 2.5

Teď půjde o uvědomění si sebe sama, dvou slabik – DUŠE. A to bez ohledu na existenci temné hmoty, energie… či dalších poznání vědců současného světa. Proč zase až k tomuto počátku? Protože pro uvědomění si své podstaty je nutno nejprve pochopit, spojit své vědomé úsilí do správného rozlišování, pak poznat a nakonec s pokorou říci – vím. Nikdy nebude možné ujasnit si na této nejnižší úrovni úplný počátek, Slovo, Ducha svatého u Boha – Otce v Jeho prvotní emanaci. I slovutní vědci tápou nad pojmem počáteční singularita, na kterou se nikdy nedají naroubovat mnohem později objevené fyzikální zákony.

Duchovní věda říká, že život lidí je vlastně životem duchovních bytostí, které ve svém fyzickém těle nabývají v materiální sféře životní zkušenosti. A naše duše ve fyzickém těle jsou právě těmi duchovními bytostmi a jsou zde umístěny v takovéto škole života, ale také se dá říci i ve vězení života! Pobytem zde a prožíváním všeho dobrého i zlého postupně vyspívají a po odžití mnoha životů tak získávají určité zkušenosti a jistou úroveň poznání. Neustále se tímto obnovujícím se vývojovým procesem a reinkarnacemi na své cestě zdokonalují. A tento proces růstu je pak může, v určité fázi vývoje, přivést na cestu praktického duchovního života, která je startem a základním předpokladem návratu k samé podstatě stvoření.

A nebo je tu opačná, a s politováním dodávám, že častější možnost, při níž duše získávají poznání svého hmotného prostředí, a to ve světě působení svých nesčíslných přání a tužeb. Může se o těchto lidech říci, že žijí v nevědomosti? Z pohledu člověka usilujícího o opak, o zbarvování se závislostí na světě, může. Současně však dodám, není to žádné odsuzování. Stručně – božský původ naší podstaty je zapomenut – na přechodnou dobu. Lze proto nabídnout i jistou rekapitulaci: Máme duši, její původ není z tohoto světa a tudíž tu není její pravý domov. Duše při žití ve fyzickém těle jako svém nástroji, bez kterého v tomto regionu nemůže existovat, může dojít do fáze postupného poznání (rozpomenutí se) a cílem jejího dalšího vývoje může být návrat do místa svého vzniku – do původního domova! Často tu naznačují, že „může být, že může dojít…“ – vyplývá z toho i to, že tedy nemusí.

Pro objasnění zmíním v krátkosti známý a velmi důležitý biblický příběh z 1. kapitoly Starého Zákona, knihy Genesis, příběh Adama a Evy, který je samotným prvopočátkem cesty duše. Významnou roli v něm zastává záporná postava, chceme-li Negativní síla, biblický Had či Satan. Tento svůdce přemluví pramáti Evu k ochutnání Bohem zakázaného ovoce poznání a ta pak k tomu svede i druhou část populace, Adama! V této jedinečné alegorii nešlo, jak je to zpravidla interpretováno, jen o sexualitu, jako náplň prvotního hříchu. Mnohem důležitější je, že se jim zachtělo vlastnictví myšlenky a realizace nabídky hadího svůdce, jejíž kvalita by z nich udělala bytosti srovnatelné svou mocí se silou Stvořitele, samotného Boha! Nabídce neodolali a stali se tak vůbec prvními vzbouřenci Stvořitele, vzpurnými dušemi, které byly vyhnány za trest z Ráje. Navíc obdrželi na cestu řadu nepopulárních darů, pramáti Eva rodit potomky v bolestech a oba v potu tváře tvrdě získávat svůj chléb. Co si však tito prarodiče lidstva s sebou odnesli, co bylo podstatou prvotního hříchu a nabídky Satana, a co již nešlo vzít v žádném případě zpět?! Po ochutnání jablka získali svobodnou vůli!

Celý tento proces se stal na úrovni duchovního světa, jiných dimenzí Stvoření. Adam a Eva v této dimenzi byli v počátku příběhu čistými a nahými dušemi a teprve potom následovala jejich dlouhá cesta vyhnání, na jejímž konci byl pak i začátek – oživení lidských těl v hmotném stvoření, ve světě duality. Stále však jsou tou podstatou, Boží jiskrou, duší! Proč říkám nahé duše? Do té doby byli oba jednoznačně poslušni svého Stvořitele, byli by plni lásky a dobroty, která je hlavní manifestací jejich tvůrce, Boha. Objevila se však tendence „poznávat“, vzbouřit se, a Satan nabídl něco, čemu první lidská ega neuměla odolat. Mnohem později, až to jejich vývoj dovolil, jim bylo dáno přikázání, které je počátkem cesty návratu zpět: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Uplynuly stovky let a stále nedošlo k přijetí této cesty. Stále u většiny lidských bytostí vítězí ten princip svobodného rozhodování; líbí-nelíbí. Ale potěšitelné je nejen moje poznání, že naše lidská podstata je tou čistou duší! A tak i platí, podle mne, že člověk může přijmout nelehkou cestu zpět a vymanit se tak z tohoto regionu „duchovní tmy“.

Předchozí slova a myšlenky jsou ode mne, nepatrného človíčka, hledače pravdy. Dovolím si proto uvést – překopírovat část ze vzácné a inspirující Knihy Mirdad, autorem je Mikhail Naimy – kapitola „O hříchu a shazování fíkových listů“. Je inspirující!

Mistr Mirdad v ní vypráví svým společníkům – učedníkům:

Cožpak jste nečetli příběh člověka a jeho pádu, vyprávěný tak prostě a přitom tak hlubokého významu? Nečetli jste, jak se stvořený člověk živil božími plody a stal se sám malým božím dítětem? Neuměl ještě tvořit, byl pasivní a nedotvořený. Přestože již mu byly dány veškeré božské vlastnosti, nebyl schopen prohloubit svůj talent a stejně jako dítě neměl dosud tušení o svých možnostech.

Člověk trávil čas jako opuštěné semínko obklopené životodárným prostředím Edenu. Semínko v misce zůstane semínkem a zázrak života nebude probuzen k životu, pokud je neponoří do půdy vhodného složení a jeho obal vlhkost neporuší.

Člověk však neměl ve svém okolí žádnou vhodnou půdu, kde by mohl vyklíčit a zapustit kořeny. Jeho bytost neměla žádný spřízněný protějšek. Jeho ucho dosud neslyšelo hlas jiné lidské bytosti. Jeho hlas nepronikl dosud do uší jiného člověka, a nevzbudil tak jeho odpověď. Jeho srdce bilo, ale bylo to srdce opuštěné.

Ve světě plném spárovaných živočichů byl člověk naprosto sám. Cítil se odcizený, neměl žádný úkol, který by měl vykonat, ani cíl, jehož by měl dosáhnout. Eden, to pro něj bylo něco jako dětská kolébka pro nemluvně. Byl ve stavu nečinnosti, jako by žil v dobře vybavené kuřecí líhni.

Měl na dosah strom poznání dobrého a zlého i Strom života, přesto nikdy nenatáhl ruku, aby ochutnal jejich plody. Jeho chuť i jeho vůle, jeho myšlenky i touhy, to vše bylo dosud zabaleno v plenkách a čekalo na ruku, která je pomalu rozbalí. On sám však tuto práci vykonat nemohl. Proto mu byl vytvořen pomocník, společník a partner, jehož úkolem bylo pomoci mu při nalezení jeho cesty.

Kam jinam měl jít hledat pomoc, když byl již sám nadán božskou silou. Vždyť překypoval božími dary. To, co následuje, je nanejvýš příznačné.

Eva nebyla stvořena tak jako Adam, je kostí z jeho kosti a masem z jeho masa. Na scéně se neobjevuje nový tvor, je to stále tatáž jediná bytost rozetnutá vedví. Adam je rozdvojen na Adama-muže a Adama-ženu.

Opuštěná tvář, kterou nic neodráží, potřebuje zrcadlo nebo společníka. Tehdy se Adamovo jméno, poprvé vyslovené hlasem někoho jiného, rozletělo rájem Edenu, srdce, jež dosud bilo o samotě, nachází pro svůj rytmus společníka a v obou tělech bije stejný tep. Ocílka našla svůj křemen a hned začaly sršet jiskry. Je to, jako by někdo zapálil svíci na obou koncích.
Ta svíce je však jen jedna a také má jediný knot. I světlo je jen jedno, i když se zdá, že vychází ze dvou míst. Tak zrno v misce nalezlo svou půdu, kde může klíčit a odkrýt své tajemství.

Tak se z nevědomé celistvosti zrodila dualita, která má sloužit tomu, aby celistvost skrze zakoušení rozdílnosti uchopila vlastní jednotu. Také v dualitě je člověk stále věrným obrazem a podobou Boha. Bůh, toto prvotní uvědomění, se promítá do Slova a Vědomí, které jsou sjednoceny ve svátém pochopení.

Dualita není trest, je to přirozený proces, jenž je nezbytný pro poznání božské celistvosti. Jen hlupák by v tom hledal něco jiného. Jen blázen by si myslel, že tak omračující děj by se mohl odehrát během tří set, tří tisíc nebo tří miliard let!

To stačí tak málo, aby vznikl bůh?

Cesta duality je dlouhá a jen omezenec by ji měřil pozemskými léty. Věčnost se neměří ani na intervaly od zrození k vyhasnutí jedné hvězdy.

Když pasivní, beztvarý Adam neschopný tvorby získal svou druhou tvář, začal být najednou aktivní, plný pohybu a schopný tvořit a rozmnožovat se. Co bylo jeho prvním činem? Ze všeho nejdříve pojedl ze Stromu poznání dobrého a zlého, a tak rozdělil celý svět, který je od té doby stejně duální jako on sám. Nic už nebylo jako dříve, nevinné a netečné. Každá věc ve světě je od té chvíle buď dobrá, nebo špatná, užitečná, nebo nebezpečná. Od té chvíle se vytvořily dva znepřátelené tábory. Do té doby byly jedno.

Had, který svedl Evu, aby ochutnala plody stromu poznání, byl jen niterný hlas duality, jež se domáhala svých práv. Duality nezkoušené, ale již aktivní a usilující o to, aby byly vytvořeny a realizoval se jejich smysl…

…Následkem tohoto činu byla smrt. Člověk, který se z boží vůle stal aktivním prvkem světa duality, umírá, a tak se stává opět pasivní celistvostí. Smrt tedy není trest, ale jen fáze duálního života. Dualita ze své podstaty vytváří věci podvojné. Pro každou věc hledá její stín, pro každý rub vytváří jeho líc. Tak Adam nalezl svůj protějšek v Evě a oba svým životem vytvořili stín smrti. Adam i Eva však přesto, že tráví svůj život ve stínu smrti, mají ještě přislíben druhý život, celistvý život boží“ Kniha Mirdad

Ne každému je dáno, aby pochopil napoprvé hluboké duchovní pravdy, které jsou ukryty v symbolech, skryty v metaforách, utajených mezi řádky i tohoto úryvku. Vždyť každá lidská bytost ve svých mnoha zrozeních prochází procesem poznání a ne všichni mají stejnou startovací čáru. Co však může udělat každý a jaký je první krok k návratu? Moudří jej nazvali a zakódovali do doporučení – „Gnóthi seauton“.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

80 komentářů

  1. Vendo, píšeš:

    …Po ochutnání jablka získali svobodnou vůli!

    Rád by som vedel, kde si v Biblii, či inom Božovom spise našiel zmienku o ,,slobodnej vôli“…

    Keď nie si obrezaný, a neprešiel si protožidovským zasvätením, nemôžeš vykladať Bibliu. A keď ano,potom sa dopúšťaš ,,rúhania“ a po strastiplnej ceste a dlhodobom vyklopkávaní skončíš napokon ako ,,prekrucovač“, čo je niekedy horší ,,zločin“ ako ,,doplňovač Biblie“…

    Vendo, chcem Ti pomôcť ,aby si sa ,,po“ dostal k spásaniu a preto zdvíham varovný prst a hovorím Ti, pozor nemôžeš si vykladať Bibliu, tak, ako sa Ti deň pred tým prisnilo. ..

    Znovu a na záver . V  Biblii nie je totiž nikde ani len náhodou zmienka o ,,slobodnej vôli“. Vždy sa píše len a len o Božej vôli, sem tam ešte o Pánovej vôli…

    Môžeme len na základe pár útržkov od Svedkov Hospodinových sa dočítať, že obaja sa sice vraj zahryzli do Jablka, ale nie je dôkaz o tom, či bol aj ten inkriminovaný ,,odkus“ aj dôkladne prežutý a prehltnutý…

    …….Preto, ak dej nie je ,,dokonaný“, nemôžeme ho považovať z náboženského hľadiska za ukončený..

    O tom Svedkovia Hospodinoví pomlčali , čiže nepodali relevantné svedectvo o dokonaní zožratia čo i len jediného ,,náhryzu“. Preto je ich správa defektná…

    A preto podľa odst.3, Galaktickej ústavy, sú obaja oslobodení a trest Hospodinov bol nepremyslený, neobhájiteľný a v rozpore s G.Ú.

    Vyústenie : Evička a Adamko sú nevinní a sú obeťou spiknutia vymyslených Nebies a mali by sa vrátiť do Edenu a pokračovať v prerušenej súloži, ktorá je veľmo, ale veľmo zlá pre psychický stav tak zvieraťa, ako aj člobrdu…

    Že to už nie je možné? Prdlajs makový. Kto je Všemocný, môže , a na základe Vyústenia je aj povinný ,,vrátiť čas“ do pôvodnej ,,polohy“…

    Amen, sem patrí, ako riť na šerbel..

    1. Noho,
      díky za první reakci. Bývá to Vaše doména.

      Vy příliš nepotřebujete – jednu větu – a pak již rozšiřujete své fantazie; Galaktickou ústavu, spiknutí nebes, Svědci Hospodinovi….. .

      Upřímně, nemám o čem diskutovat.

      A k té „svobodné vůli“? Joj, ta tady byla i pod jedním mým článkem diskutována.
      Doporučuji:
      http://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/comment-page-1/#comments

      Před téměř třemi roky se tu rozvinula parádní diskuze. Snad tam něco najdete, co Vám ji objasní a Vás obohatí.

      pěkný den.
      Venda

  2. ad.: Eva nebyla stvořena tak jako Adam, je kostí z jeho kosti a masem z jeho masa. Na scéně se neobjevuje nový tvor, je to stále tatáž jediná bytost rozetnutá vedví. Adam je rozdvojen na Adama-muže a Adama-ženu.

    Vendo, doufám, že si to nepřečtou nějaké feministky.

      1. pokud se to stalo tak, jak o tom píše bible, tak Eva je skutečně „pouhým“ klonem Adamovým. O tom žádná.

        1. Leda že by bible byla první sci-fi skládačka. No proč ne, lidé by to určitě zvládli.

        2. Nebo je to naopak,že Adam byl ze žebra Evy. Muži nejsou příliš sobestační, a tou silnější bytostí je vždy žena.

        3. nemyslím, že by bylo podstatné, jestli bylo dříve vejce, nebo slepice. Nejspíš vědcům ještě chvíli potrvá, než to zjistí a vědecky popíší. Totéž Adam a Eva a prvotní esence – tvorba.

        4. Feministko, to jsou hezké tajené dějiny ráje : takže napřed Eva 0, z jejího žebra Adam. Podle bible a z Adamova žebra Eva. S kým se oženili Kain a Abel, když jediní lidé byli Adam, Eva, Kain a Abel? Jedině, že Bůh a Adamem stvořili nejen pravobočky, ale i nějaké levobočky.
          Kdy byla silnější žena, než muž? Celý středověk určitě ne. Nikdy, ani za matriarchátu, kdy se odvozovaly rody od matky. Což mělo logiku, matka je vždy jistá.

    1. Lojzo,
      feministky se mohou vyjadřovat jak chtějí :
      „Eva nebyla stvořena tak jako Adam, je kostí z jeho kosti a masem z jeho masa. Na scéně se neobjevuje nový tvor, je to stále tatáž jediná bytost rozetnutá vedví. Adam je rozdvojen na Adama-muže a Adama-ženu.“

      Toto napsal slovutný autor – zdroj knihy je citován.
      Tu „Knihu Mirdad“ doporučuji k přečtení i ostatním, kteří se nad tímto pozastavovali.

  3. Vendo, píšete :
    „Neustále se tímto obnovujícím se vývojovým procesem a reinkarnacemi na své cestě zdokonalují.“
    Duše ve fyzickém těle se reinkarnacemi zdokonalují, to už musí být čisté jak lilie. Zvlášť když ta reinkarnace jistě perobíhá od svoření světa, ne až od stvoření náboženství o reinkarnaci.
    Mluvil jsem nedávno s farářem ( asi 70 let), který říkal, že kázání má být krátké a srozumitelné, aby si člověk něco z toho odnesl do normálního života. Teologové a vykladači se tváří, že jsou chytřejší, než sám Pán Bůh.
    Mně to připadá jako výživoví poradci. Tučný jogurt s marmeládou není zdravý. Pořád se řeší, co je zdravé a co ne, jak nám to může uškodit. Místo přirozené radosti z jídla máme psycho co smím a nesmím jíst a jak při tom hřeším. Uškodit může i správná teorie, když je jí moc a rozumného praktického života málo. Když sním 5 kg nízkotučného jogurtu a přírodní ovocnou dření, tak mi z toho dobře nebude.
    Vendo, píšete :
    „Nikdy nebude možné ujasnit si na této nejnižší úrovni úplný počátek, Slovo, Ducha svatého u Boha – Otce v Jeho prvotní emanaci. I slovutní vědci tápou nad pojmem počáteční singularita, na kterou se nikdy nedají naroubovat mnohem později objevené fyzikální zákony.“
    Hezky, věda ví, že tento počátek Velký třesk byl před 13,8 miliardami let. Mohl byste bez vytáček v řádu miliard let sdělit, kdy byl ten ten duchovní počátek- Slovo, Ducha svatého a Boha? Nebo přestat srovnávat nesrovnatelné.

    1. Bohužel Pardale, nemohu s Vám nad reinkarnací, dušemi, duchy i Duchem, karmou….atd. nijak diskutovat. Vy sám nejlépe víte proč.

      Vaše úvahy nad zdravím, jogurtem…., jsou zajímavé.

      ad/
      „Mohl byste bez vytáček v řádu miliard let sdělit, kdy byl ten ten duchovní počátek- Slovo, Ducha svatého a Boha? “

      Nemohl. Není to nijak podstatné pro můj život. A ani mi to nepřísluší hledat prvotní příčinu Boha. Byla by to jen lidská slova, nějaké spekulace a neměla by žádnou relevantnost.

      Vzpomínáte si, jak jsem tu kdysi psal o mravenci a srnce?

      Pěkný den a díky za Váš vstup.
      Venda

      1. Vendo, to je v pořádku. Nemůžete mít názor na to, kdy byl ten duchovní počátek – Slovo, Ducha svatého a Boha? Není to podstatné pro Váš život.
        Podstatné je, že se v každém druhém článku potřebujete navážet do toho, že věda neví, co bylo před velkým třeskem před 13,8 miliardami let a proč kmitají atomy a proč částice jsou vlny atd.. Mám na to aplikovat závěry z mravence a srnce.
        Jsem rád, že jste pochopil můj příměr o výživových poradcích a hledačích duchovní cesty, příměr s pětikilem zdravého jogurtu a pětikilem správných článků o zdravé duchovní cestě.

        1. „věda neví, co bylo před velkým třeskem před 13,8 miliardami let“

          věda to neví ale ví to Védy, kde je vše popsáno, jen upozorňuji, Brahma není Bůh, je jen pověřen tvořením vesmíru:
          Bg 8.17
          Tisíc věků podle lidských počtů je jeden Brahmův den a stejně dlouho trvá i jeho noc.
          Význam:
          Doba trvání hmotného vesmíru je omezená a projevuje se v cyklech kalp. Kalpa je jeden den Brahmy, který se skládá z tisíce cyklů čtyř yug neboli věků, zvaných Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Satya-yugu, která trvá 1 728 000 let, Tretā-yuga, která trvá 1 296 000 let, Dvāpara-yuga, trvající 864 000 let, a konečně Kali-yuga (yuga, ve které žijeme nyní a která začala před více než pěti tisíci lety) . Tato yuga trvá 432 000 let. Když všechny čtyři yugy proběhnou tisíckrát, skončí jeden den Brahmy, a stejně dlouhá je jeho noc. Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let.
          Bg 8.18 — Na počátku Brahmova dne se všechny živé bytosti projeví z neprojeveného stavu, a když nastane Brahmova noc, opět splynou s neprojeveným.
          Bg 8.19 — Ó Pārtho, znovu a znovu se s příchodem Brahmova dne všechny živé bytosti projevují a s příchodem Brahmovy noci jsou bezmocně ničeny.
          SB 3.11.34 — Sto let Brahmova života se dělí na dvě části, první a druhou polovinu. První polovina již uplynula a druhá nyní probíhá.

        2. Jaromíre, dobře. Píšete, že svět stvořil Brahma, ale není to Bůh. Píšete :“Na počátku Brahmova dne se všechny živé bytosti projeví z neprojeveného stavu, a když nastane Brahmova noc, opět splynou s neprojeveným.“
          Svět jako Brahmův den bude trvat 311 bilionů 40 miliard let. Pak Brahmova noc. Jenomže o ničiteli Šivovi se píše: „Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec, tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen.“
          Píšete:“ Na počátku Brahmova dne se všechny živé bytosti projeví z neprojeveného stavu, a když nastane Brahmova noc, opět splynou s neprojeveným.“.
          Píšete, že polovina Brahmova dne už proběhla.
          Z to plyne poučení, že člověk na Zemi byl stvořen před 311/2 biliony let a stejnou dobu asi 311/2 bilionů let na Zemi ještě bude. Je to hezká pohádka.
          Zdravím Vás a vyřiďte můj obdiv i Brahmovi, nemusí to být hned, času je habaděj.

        3. ad.:Je to hezká pohádka.

          Pardale,
          neberte to tak vážně. Vždyť to psali pastevci krav před 5000 lety a kdoví, jestli vůbec uměli počítat.

        4. Lojzo, indické krávy, posvátné krávy zebu se pasou samy, jsou jich nedotknutelné miliony, nejlíp v městech v parcích, kde mají nerušeně pikniky. Indická kultura nás teprve čeká, už ji vizionáři propagují. Budeme vegetariáni, krávy budou v parcích kadit na dětském pískovišti a čurat u podstavce soch národních buditelů. Nestačí naši ptáci se shora.
          V Indii byla vyspělá matematika, to počítání Brahmova dne nesvědčí o zdravém rozumu, ale o tom, že uměli násobit.

        5. Bhagavadgíta

          Bg 8:17

          sahasra-yuga-paryantam
          ahar yad brahmaṇo viduḥ
          rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
          te ‚ho-rātra-vido janāḥ

          Nástroj vidět v noci-dnem je,
          všemocný Soucit- vstup do Jednoty,lásky řeka,
          poznání univerzálního Vědomí,pamatuj,jídlo;
          všeprostupující Duši Univerza- v přítomném okamžiku- nalezeš.

  4. Lojzo,

    neser ma, Ty si Vendovo poňatie Biblie pojal ako ,,faktum dolóres“ a nedal si si ani najmenšiu námahu, aby si pozrel prvotný zdroj. Tam sa v Genesis nepíše ,že …..Eva je kostí z jeho kosti a masem z jeho masa. Ale..

    21 Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom.
    22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.
    23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

    Ja tieto slová chápem tak, že keď mu ON vybral jedno jediné rebro a kutral sa mu vo vnútornostiach , tak tam vznikla nejaká ,,diera“ a tú dieru v Adamovi ucapkal ,,nejakým“ mäsom a to zaplnilo onú dieru v Adamovi…

    Nie je možné sa dožadovať toho vysvetlenia, že vybrané Adamové rebro ocapkal mäsom z Adama, lebo by sice vytvoril Evičku, ale z Adama by zostala len ,,ohava“, ktorá by mala telo typu : Tú kúsok mäsa, tu kúsok diery…

    A čo krv, hlieny a iná tesná tekutina. Čo s tým? Tá už Evičke bola odopretá a tak len s rebrom a ocapkaným mäsom z neznámeho zdroja odkráčala??

    Nikde Svedkovia Hospodinoví nespomínajú, že by Evička dostala aspoň pól deci krvi, hlienov, črevné baktérie, a čo je zasa najdôležitejšie, nedostala Dych boží do rypáku, takže tajomstvo, prečo ženy nemajú ,,Dušu“ je odkryté…

    Keďže vieme, že ženy sú na 87% tlstejšie ako muži, berme obdobie, keď ešte Boh nestvoril PIVO z hliny Edenu, tak by vlastne rozobral Adama úplne a ešte by nejaká ,,flákota“ chýbala…..

    Nie, nie súdruhovia veriaci prvého levelu, takto by to nešlo…

    Možno podobne vznikol Frankenštein, ale Evička určite nie…

    1. ad.: takže tajomstvo, prečo ženy nemajú ,,Dušu“ je odkryté…

      Vždyť říkám, že feministky budou naštvané…

  5. I slovutní vědci tápou nad pojmem počáteční singularita
    I slovutní duchovní tápou nad pojmem Slovo

    1. Co je to tápání? Kam posunuje?Posunuje? Nebo tápeme zavěšeni na špagátku, jako loutky,

  6. Hezky, věda ví, že tento počátek Velký třesk byl před 13,8 miliardami let…

    Hezky, věda ví prd – akorát takoví, jako vy s ním operují a myslí si, že je to věda.Jak můžete praštěnou, nedokazatelnou a realitě odporující singularitu vydávat za vědu? Hlavně, že přesně víte, kdy se ta pitomost uskutečnila…
    A jestli další ajnštajni přijdou s bombou,že to bylo desetkrát víc, nebo prostě jindy, tak se věda „upřesní“ a zase to bude „věda“…
    Vyhoďte si už konečně to haraburdí z mozku, vždyť ani není vaše.

    1. Rybo, já jsem žádnou singularitu, to jest bodový počátek nepsal ani ve svém článku o vesmíru zde. Píšu o počátku Velkého třesku, ale tím se nezabývejte, to by Vás ještě víc rozprudilo. Klidně útočte přímo na mě, to Vám pomůže.

  7. to není útok, to je jasné ukázání na vaše haraburdí v mozku.
    Prý: já jsem žádnou singularitu, to jest bodový počátek nepsal…Píšu o počátku Velkého třesku…

    Vámi oblíbená Wikipedie píše: Podle současných fyzikálních modelů byl vesmír před 13,8 miliardami lety ve formě tzv. počáteční singularity (která měla některé společné rysy i se singularitou gravitační), v které byla měření času a délky bezpředmětná a teplota spolu s tlakem byly nekonečné.

    Takže Velký třesk „vědecky“zrodila singularita. Hlavně že v í t e, že se ta pitomost uskutečnila před 13,8 miliardami let, vy vědátore.

    1. Proč se rozčilujete? Pardál má nějaký názor a má právo mít nějaký názor. Od toho je diskuse. Vy můžete mí taky názor, třeba jiný.
      A jak to tedy vidíte Vy? Ukažte Vaše haraburdí z mozku!

      1. Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství?
        U Pardala a jemu podobných to vidíte úplně plasticky – nebo jste snad taky slepý?
        (A vy opravdu toužíte po haraburdí z mozku?)

        1. ad.: Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství?

          Kdo se vysmívá stvořenému, vysmívá se jeho Stvořiteli. Bůh stvořil chytráky i blázny. Je na Vás, abyste to pochopil. Někdo jiný totiž může mít za blázna Vás – to je ta polarita:-))

        2. Lojzo, já myslím, že Eva naklonovaná ze žebra Adama je jen příměr. Nebylo to dnešní genetické klonování, žena má chromozomy XX ( zajišťují jí mimo jiné vyšší věk) a muž mírně nestabilní chromozomy XY, jinak by se nemohli rozmnožovat. Takže celá slavná akce s jablkem, svedením Adama a plozením potomstva byl prvotní božský záměr včetně úlohy hada (plaza do šupin převlečeného Satana). Hollywoodské filmy tehdy nebyly a spedovat do nekonečna bez sexu se polavující dvojici Adam + Eva nebylo pro Boha dost akční, neměl by co ovlivňovat a vlastně učinil by sám sebe nezaměstnaným a zbytečným.
          Pak by ani Bůh, tehdy ještě Universální, nestvořil Vendovu karmu, když nikdo neumírá a nerodí se s karmou zděděnou od kohosi. Nebyli by Mistři ani práčovna duší. Prostě astronudismus- Adam a Eva permanentně v ráji. Bůh prostě stvořil i problémy, protože dokonalý ráj ho nebavil.

        3. Já jsem o klonování nemluvil…
          A ten lišák Venda napsal, že jede na týden pryč a zatím nás zkouší pod jinými nicky.

        4. Tak tedy ještě jinak
          – klonování není dílo Stvořitelovo?
          – dělení je dílo Stvořitelovo?
          – Vendovy zkoušky – No, zkoušet klidně může, ale jestli skutečně i vidí a cítí i energie přes obrazovku? Zkoušet potřebuje jen člověk, nikoliv Mistr, či jiná duchovně vyzrálá bytost (ne že bych také bezděky nezkoušela). Jde jen o to, že zkoušený může vidět a cítit více, než zkoušející a může pro něj být problém, zbytečné zkoušení unést…..

        5. ad.: klonování není dílo Stvořitelovo?

          Vše je dílo Stvořitelovo. I Ježíš říká: Zkoušejte všechno, dobrého se držte. Pokud se ukáže, že klonování je lepší než poskvrněné početí, tak proč ne. (Silně o tom ale pochybuji.)

        6. Lojzo, vím to, nepsal jste o klonování. Ale nějak se to uplácání Evy ze žebra pojmenovat musí. Předpokládám, že ani Vy nevíte, jak v souladu alespoň se základy biologie mohla z Adama vzniknout Eva. Každá buňka ve svém jádru obsahuje chromozomy s DNA celého organismu. Jistě je měli i Adam a Eva, když pak měli děti. Zastánci duchovna mi vysvětlí, jak jsem ubohý, jak se mýlím. Ale jak to bylo nesdělí ani v náznaku, kdy s odhadem na miliony let to už vůbec. Jak? Inu tak.

    2. Rybo, nepsal jsem ve svém článku o singularitě:“Na počátku byl Velký třesk, budoucí hmota vesmíru ve velmi malém žhavém prostoru řádově velikosti atomu, kde platí kvantové jevy nebo jejich obdoba – kvantové fluktuace vedoucí ke gigantické explozi zhruba před 13,8 miliardami let.“
      Takže singularitu a haraburbí v mozku řešte před zrcadlem.
      Rozpínání vesmíru se dá změřit pomocí rudého posuvu záření a lze tak dospět k 13,8 miliardy let jako době Velkého třesku.
      Nejsem vědec, ale ohrazuji se proti aby hanlivě pojem vědátor používal člověk, který neví o uvedených pojmech kosmologie vůbec nic.

      1. Správně, já si taky myslím že byl velký třesk před 13,8+/- Vesmír jako celek se rozpíná a chladne, ale to předuchovnělím lidičkám nevysvětlíte. Oni by bez těch vědátorů ani nemohli ťukat do svých počítačů a co teprve až ti vědci dodělají ty kvantové počítače to bude mazec. Ti lodičkové potřebují mít hodně neznáma, aby to mohli vykládat za duchovno, neberte jim jejich hračky pane Pardalé.

      2. @ – Rozpínání vesmíru se dá změřit pomocí rudého posuvu záření a lze tak dospět k 13,8 miliardy let jako době Velkého třesku.

        Není nad teorie.

        1. Anomyme, nad teorii je jen rozumný názor na teorii. Nic takového jste neukázal.

        2. @ – nad teorii je jen rozumný názor na teorii.

          Hezká teorie. To musím uznat. Obzvláště pak to slovní spojení – rozumný názor – to se vám fakt povedlo. Fakt pecka!

          @ – Nic takového jste neukázal.

          To taky není vůbec potřeba. Stačí když ukazujete Vy; králíky z klobouku kouzelníka Pokustóna.

  8. Súdruhovia, veriaci a hašteriaci sa,

    a čo tak vlastný názor k téme? Moc by vás to bolelo? Urobilo by sa vám ,,bibinko“ na duši ???

    Nemajte obavy ,,duša“, ako vyššie napísal Vendo je ,,červ z iného Sveta“ a
    zakuklí sa vám vraj len dočasne vo vašom tele. Nebojte, táto odporná cudzopasná
    a nehmotná ,,ententína“ vašu ulitu opustí, tak rýchlo, ako potkan opúšťajúci potápajúcu sa loď…

    Ale kam uniká potkan na šírom mori, keď opúšťa potápajúcu sa loď ?

    To vie len Pánbožko…

    A nezostane po nej v ,,mrtvole“ ani smrad …

    1. ad. Anonym 25.2.2017 (19:13)
      – Kdo je Cimrman?
      – Hadr? Na jasně, pracovala jsem i s hadrem, jako podlahokosmetička. A že mne má zaměstnavatelka zkoušela velmi důkladně, dokonce i mou auru viděla.
      – Až projdete zkoušením u člověka, který vidí vaši energii, auru, pak se ozvěte s tím hadrem.

      1. A nezapomeňte se také sám/sama zahledět do aury zkoušejícího….

        1. …pokračování…
          nač bych měla házet hrách na Vaši stěnu? Je to naprosto zbytečné, dokud sám /sama neprožijete něco podobného. Do tý doby se držte Cimrmana a podobných exotů……..

        2. a až prožijete, mějte v záloze telefon na Chocholouška.

        3. @ – nač bych měla házet hrách na Vaši stěnu?

          Asi máte dost hrachu.

  9. ad: Zastánci duchovna mi vysvětlí, jak jsem ubohý, jak se mýlím.

    Inu vědátor.

  10. ad. Lojza pro Vílu Amálku 25.2.2017 (14:11)
    *
    Mám, zlaté vlásky mám,
    mám, zlaté vlásky mám.
    Svatojánské mušky slétají se k nim,
    ruka moje bílá vlásky rozpustila,
    měsíček je češe svitem stříbrným.
    Mám, mám, zlaté vlásky mám.
    Mám, mám, zlaté vlásky mám…..

    Mám, zlaté vlásky mám?
    Mám, zlaté ještě mám?
    Mužů dlouhé prsty vískaly se v nich.
    Teď tu nikdo není, dávno pochopili
    moji kamarádi laciný můj smích.
    Mám, mám, zlaté vlásky mám?
    Mám, mám, zlaté ještě mám?……

    ** bývávalo, věkem mé vlásky ztmavly, pak byly světlejší díky stříbrným nitkám,…

    *** Ano, zatím toto vše zvládají ženy i muži většinou jinou cestou, než je klonování.

  11. @ – I Ježíš říká: Zkoušejte všechno, dobrého se držte.

    Nic takového Ježíš neříká.

    1. zajímalo by mne, jestli jste s Ním hovořil Vy, nebo předchozí řečník.

      1. @ – zajímalo by mne, jestli jste s Ním hovořil Vy, nebo předchozí řečník.

        Ne, nic takovýho nehrozí, tak jako nesním, tak nikoho nesním, ani nesežeru.

    2. Omluva, neřekl to Ježíš, je to z kapitoly Tesalonickým. Ale v Knize knih to je.

      16Stále se radujte,
      17v modlitbách neustávejte.
      18Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
      19Plamen Ducha nezhášejte,
      20prorockými dary nepohrdejte.
      21Všecko zkoumejte, dobrého se držte,

  12. ,,Proč stvořil Bůh Evu?“
    ,,???“
    ,,Aby měl Vašek s kým zpívat.“

    ,,Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. všechno
    ostatní je Made in China.“

    ,,Když se pohádali Adam a Eva v ráji, kdo hádku
    ukončil'“ ,,?’|?“ ,,No Adam. Řekl: Obraťme list!“

    On:,,Které slovo je nejstarší v lidské řeči?“ Ona:,To
    nevím, snad móda nebo krása?“ ON:,,Ožebračení.
    Pochází z doby, kdy Bůh připravil Adama o žebro‘

    ,,Když Bůh sebral Adamovi žebro a udělal z něj
    Evu, chtěl nám, lidem, jenom demonstrovat, že
    z kradených věcí nic kloudného nevzejde,“

    ,Tati, je pravda, že Edison vynalezl první mluví-
    cí přístroj?“,,Ale kdepak‘ říká tatínek,,,první vynalezl Bůh, ale Edisonův byl první, který se dal i vypnout…“

  13. Dobrý článek, nové pohledy. Motto – uvědomění si sebe sama v duálním světě. Dík.

    1. Milá Ženo, díky za stručnost. Nebyl jsem tu více jako týden a tak si postupně čtu diskusní příspěvky. Váš je stručný a rozpoznala jste v něm hlavní zaměření tohoto článku.

      Svým ryze amatérským „Slabikářem“ jsem chtěl nastínit některé pohledy na problematiku duchovního směřování člověka. Slabikář jako název napovídá, že jde o nějaký základní pohled, ale protože jde tady o dospělé lidi, nesnažím se o nějakou jednoduchost v podání. V 1.části jsem chtěl, aby do vědomí lidí pronikl pohled na „situaci, ve které žijeme“ a také na uvědomění si našich přirozených potřeb a vlastností lidí. Pokračuje v nutnosti duchovního pohledu na svět a sebe sama, jako na tvůrce svých nekonečných přání v tomto pomíjivém světě. Stavíme si v něm vzdušné zámky, často, řečeno tvrději si sami sobě lžeme. Život opravdu přináší mnoho nástrah a zkoušek.

      No a v tomto díle se vracím k tomu základnímu z 1.části; doplňuji to pro uvědomění si duálního světa, který byl člověku dán a který neustále akceptuje a tím se i sám často „sráží“ v nižší stav. Samozřejmě že tím nemyslím střídání tmy a světla, tepla a zimy….. . Důležité je prostě vyhledávat rovnováhu.

      V druhém pokračování – již jen stručně – mi jde o pohled na spásu a Spasitele. Nutnost Milosti k „získání“ těchto darů je samozřejmá, ale není jednoduchá. A také jak s Moudrostí poznat dokonalou cestu Slova. Jak žít vědomý život a uvědomit si potřebu Lásky.

      A ve třetím díle jsem zdůraznil slovo zasvěcení. Proč je pro mne jasné. Již jen přirovnání k systému, který člověku dává od jeho dětských let vzdělávání se. Zasvěcení však toto značně přesahuje. A znovu jsem u posledního dílu „Slabikáře“ – bez zasvěcení se nelze vyvázat z tohoto světa. Lidská duše, chce-li dojít do, pro člověka ve hmotě pomyslného ráje, musí něco dokázat. Vřele Vám doporučuji mé amatérské články k mystice – klikněte si na výběr autora a pak to již najdete.
      ten poslední díl je např. tady :
      http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

      Omlouvám se, že na Vaši stručnost reaguji obsáhleji. Mám však pocit, že sem příliš diskutovat nechodíte.

      Ženo, díky, a pěkný den.

      Václav Žáček

  14. Pardalovi jste napsal toto:

    Lojza pro Pardala 25.2.2017 (12:34)
    Já jsem o klonování nemluvil…
    A ten lišák Venda napsal, že jede na týden pryč a zatím nás zkouší pod jinými nicky.

    Nechci do Vaší diskuze o klonování vstupovat, ale jmenujete mne. Byl jsem týden v termálech Podhájská, bez počítače. Ubytování penzion Energy 1 s cestovní kanceláří MTM tour Moravská Třebová.

    Vaše podezřívavost není na místě. A nemám důvod nikoho v ničem zkoušet.

    Venda

    1. Vendo,
      nevěřím, že byste bez nás týden vydržel:-))
      A že byste vydržel celý týden offline?:-))
      Jó, ti důchodci se mají, my pracující abychom na ně makali.

      1. Nicméně, ať si myslíte cokoliv, tak lze vidět, že jsem bez vás vydržel. A byl jsem i offline; zkrátka, jiné aktivity.

        Teda první tři dny jsem usedavě plakal, ale pak se to již zklidnilo :-))

        Makat nemusíte. Víte, co je v ČR lidí, kteří nemakají? Ale pokud již makáte, uvědomte si, že makáte i na nějaké své rodiče či příbuzné.

  15. Lojzo,

    prečítaj si Matuzalem 27.2 , kde sa jasne píše: Tri groše platia v inom
    svete, i keď to neni s kostolným riadom.

    …Ja Matuzalem I . som nariadil dekrétom č. 172,zriadenie Socialnej kampeličky , ktorá každého bratranca od Hospodina odbremení od platenia tohto inkriminovaného tretieho groša neznámemu dôchodcovi a preto si každý odo dňa nadobudnutia porávoplatnosti Môjho nariadenia až do dovršenia Matuzálemského veku bude mesačne ,,dobrovolne“ strhávať určitú ,,kampelizačnú daň“ do Protožidovskej kampeličky“ .Bude mesačne povinne vkladať almužnu, aby si ,,na staré kolená“ až do svojej neslávnej smrti , aby ju ,dostával späť vo forme kampálnej almužničky , každý mesiačok . Toľko moja Protožidovská vôla .

    Ja Matuzalem I Hospodinovou rukou, alebo to bolo opačne??? Ja Ti to už Lojzo ani neviem. Však vieš, vek, nadčasy pre Protožidov, atď…

    1. Já Ti dám Protožidovskou kampeličku! Státy vznikaly kvůli obraně a ne kvůli rozdělování sociálních dávek!

  16. Lojzíku,

    Ty vychcaneš jedon. Ty si sa rozhodol, že nechceš dožiť svoj dôchodcovský vek , ktorý ti evolúcia spoločnosti chcelas ponúknuť, ako ,,nutné ZLO “ a Ty si chceš ,,ustlať“ na kolajniciach a tak chceľ ešte dnes-zajtra stretnúť so svojim Pánom …

    No, rozmysli si tento nehumánny aktuš, i keď to chceš urobiť na svojej ,,ulite“ a svojej tobolke, ktorú objavili americkí súdruhoivia pri svojich výskumoch…

    1. Kdy už tento jedon dodá nějaký svůj článek do těchto stránek? Zveřejnit ho nepůjde, ale snad by nějaký starý cenzor mohl zavzpomínat, pomoct.

  17. @ – Vždyť to psali pastevci krav před 5000 lety a kdoví, jestli vůbec uměli počítat.

    Lojzo, Vy jste pastevec, Vy jste u toho byl? Řekl bych, že máte opět co objasňovat.

    1. @ – Vždyť to psali pastevci krav před 5000 lety a kdoví, jestli vůbec uměli počítat.

      Védy sepsal velký riši Šríla Vjásadéva, inkarnace Kršny, která je zplnomocněná k psaní transcendentální (duchovní) literatury, a která má duši pomoci v cestě zpátky k Bohu. Podle písem totiž Védské poznání existuje od nepaměti a zjevilo se z dechu Nejvyššího Boha, Kršny, tzn. že Védy nepocházejí z tohoto světa a tudíž jsou prosty všech světských nedostatků, krátce řečeno, že jsou dokonalé.

      p.Pardál říká :
      Budeme vegetariáni, krávy budou v parcích kadit na dětském pískovišti a čurat u podstavce soch národních buditelů. Nestačí naši ptáci se shora.
      Hezky, věda ví, že tento počátek Velký třesk byl před 13,8 miliardami let.

      Hlavně, že Vám nevadí kadící psi na dětských pískovištích, trus krávy je na rozdíl od psího sterilní.
      Miliardy let od „vědců“ berete za pravdu, biliony let z Véd za pohádku ?

      1. ad.: prosty všech světských nedostatků, krátce řečeno, že jsou dokonalé.

        O Bibli taky její příznivci tvrdí, že je to Slovo boží.

        ad.:Miliardy let od „vědců“ berete za pravdu, biliony let z Véd za pohádku ?

        Jak pravil Newton, věda začíná tam, kde se začíná měřit. Těch 13,8 miliardy let je změřeno moderními přístroji, to není nějaké zjevení Apríla Zarbajeva.

        1. Jenže přístroje nezměří, čím to bublání(třesk) začalo a už vůbec ne to, co bylo před tím a co bude pak :-)

      2. Jaromíre, jak ty védy nejsou z tohoto světa, pak zbývá jen maličkost vysvětlit jak a kdy se do tohoto hmotného světa dostaly. Nikdo nemaluje na růžovo tak světlé zítřky lidstva jako védy, jsme v polovině 311 bilionů let.
        Že prý sterilní trus od krávy. Divím se, že se nepoužívá místo desinfekce, ale naopak je živnou půdou bakterií při hnojení půdy. Když se nakládal ve stáji ze dvou stran hnůj na vozík zavěšený na kolejnici tak občas řidší kousek strefil člověka naproti do obličeje. Byla k tomu lidová moudrost, taková česká véda : To je čistý hovno, ještě nespadlo na zem.

        1. Tak jsem to nastudoval:

          Kravský trus jako léčivý prostředek:
          Při kašli se teplý kravinec promíchaný s máslem přikládal na hrudník.
          Na vnitřní onemocnění se pil čaj z kravince.

          Kravský trus a dobrá nálada:
          Kravinec má obsahovat energii štěstí.

          Jaromíre, mám problém. Jsem rozvedený a žádnou krávu doma nemám. Dá se ten kravěnec koupit někde v bioprodejně?

        2. Jaromíre, kdybyste se vyjadřoval jen k tomu, co jste napřed nastudoval, tak byste diskuzi prospěl..
          Kravský trus posvátných krav jako desinfekce v nemocnicích- dobře, nebyl jsem v Indii a naše nemocnice se snažím míjet. Doufám, že Agnihotra tam nepronikne.
          Kravinec se dával na poraněné ovocné stromy něco jako štěpařský vosk.
          http://agnihotra-czech.webnode.cz/agnihotra/kravsky-trus/
          má hezké pohádky :“Agnihotra Homa zneutralizovala radioaktivní záření tam, kde měření ukazovalo 100x překročené limity. Při překročení hodnot záření 25x bylo působení 11 metrů okolo a vydrželo 10-16 hodin..Kravinec je schopen redukovat radioaktivní záření. Ruští vědci v radioaktivním prostředí pomazali domy kravincem; uvnitř domů žádná radioaktivita nebyla.“

          Komentář: Radioaktivní záření se nedá neutralizovat, radioaktivita je vnitřní vlastnost atomu a nedá se ovlivnit. Dekontaminace je odstranění radioaktivních atomů ( nejčastěji z povrchu) a jejich uzavření do nepropustného materiálu.

        3. Taky jsem se podíval a nenašel nic než kraviny :)

          „Kravinec je schopen redukovat radioaktivní záření. Ruští vědci v radioaktivním prostředí pomazali domy kravincem; uvnitř domů žádná radioaktivita nebyla.“

          .. ve světle toho mi není jasné, proč ruští vědci nepoužívají kravince jako vonné stínění jejich jaderných reaktorů. Zřejmě neměli vhodný kádrový profil a neprosadili, aby si likvidátoři v Černobylu místo olověných kazajek pomazali tělo kravincema :) A EU by ušetřila miliardy eur, kdyby místo financování nového sarkofágu prostě nechala zasypt čtvrtý blok kravským hnojem…

  18. Jaromíre,píšeš:

    …Védy sepsal velký riši Šríla Vjásadéva, inkarnace Kršny, která je zplnomocněná k psaní transcendentální (duchovní) literatury, a která má ….

    No do perdele, už máme na tomto webe aj druhého vykladača asiatskych ,,hovien“.

    To vám ,,súdruhovia“ už nestačia bláboly a dristy pastierov kôz, oviec a baranov ??

    To musíš Jaromíre načierať aj do ,,kravín“ pastierov zebu, tiav a divokých oslov ?

    Lebo oni si do textov namontovali biliony a biliony?? Odkiaľ čerpáš istotu, že to naozaj nie sú ,,krávoviny“..

    Máš ,,TO“ písomne dokladované od Svedkov Kršnových ???

    No túdle nudle !!!

    Všetky hovadiny, bláboly, kecy a hlúposti sú ,,nadzvihované“ tým, že sú z ,,Iného Sveta “ Ako by vydržali pobyt vo vode, na vzduchu, lebo v ,,Iných Svetoch“ ešte stále nebolo hodnoverne dokázané, že je tam voda, kyslík a iné ingrediencii, nutné, aby nejaký živý organizmus vôbec prežil..

    Tak načo tie dristy o ,,Inom svete“??

    Tých ,,Iných svetov“ máme aj z Biblie dosť, načo sa obracať na Východ? Aj apko Ježišťokov bol z ,,Iného Sveta“ a zistilo sa, že bol zo ,,Súhvezdia hovien“, teda že Jeho apko bol ,,ukradnutý Protožidom, ktorého zas oni vymysleli na svoj obraz“…

    A cyklus prípravy nášho ,,Hovna“ je uzavretý , tak isto ako príprava aziatskeho : ,,Hovno Kršna“, Azúrový Balantíne, Opičí kráľ Móšodaj ,Alibába, Veľký Mučisko a Mikovkova tretra, Dedo Mao c´flanc a ďalší…

    ……..Neskladajte virtuálné slúchadlo, príde aj druhý diel…

    1. ad. …príde aj druhý diel…
      nó, v každé pohádce byly obruče tři a ty bylo nutné rozpustit.

  19. slova, slova, slova, ….

    první paprsek
    hovořím se svou myslí
    pouze labyrint

    Slunce již září
    labyrint je odhalen
    mysl se čistí

    1. Pardále,
      bavili jsme se o sterilitě kravského trusu, ne o radioaktivitě ale vše je možné.

      1. No právě. Bavíme se o věrohodnosti informací toho kravského serveru.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference