mapa stránek || vyhledávání

Civilizace a náboženství

Upraveno. Nově vydáno 4.9.2018

Civilizaci chápu jako soubor žitých pravidel mezilidských vztahů ve správním celku lidského společenství, který umožňuje nejen soužití mnoha lidských rodů a národů, ale i jejich spolupráci k vzájemnému prospěchu. Tato pravidla mohou být pro svou obsáhlost jen částečně psaná a vyučovaná. Jejich respektování v každodenním životě vychází hlavně ze seřízení funkce podvědomí a nadvědomí v dětském věku v rodině a škole. Podstatně méně jsou odvozena z rozumových úvah. Hlavní pravidla jsou sice vynutitelná „zákony“ přes řídící silové složky společnosti, ale jejich drtivá většina nikoliv. Tím je jejich dodržování kontrolovatelné hlavně rodinou a veřejným míněním.

Ač to většinu lidí nenapadne, hlavní mezilidské vztahy jakékoliv civilizace na zemi vždy konstituovalo převládající náboženství. Náboženství a kulty bohů (idejí, vzorů) byly tvůrci všech civilizací na zemi. Ateizmus, nihilizmus a multikulti nikdy na zemi žádnou civilizaci nevytvořily. A když už se za komunizmu zdálo, že by mohly, všímavější přišli na to, že se tento vládnoucí ateizmus vlastně chová jako náboženství. Včetně rituálů. Pouze místo Boha měl silovými gangy (stranami) postaveného „zastupujícího“ člověka.

Všechna náboženství na zemi, která jsem poznal, jsem po čase začal vnímat jako více nebo méně zdařilé intuitivní úsilí člověka o pochopení nehmotného rozměru světa. Včetně úsilí o pochopení osobní role pozorovatele v tom všem okolo. Navíc bytost člověka je v přírodě zjevně anomální jev. Do všech náboženství je tedy nenápadně včleněna osobní touha po pochopení smyslu existence člověka.

Náboženská pojetí světa vnímají na rozdíl od vědy vesmír nejen fyzikálně, ale i jako rozumem nedohlédnutelnou víceúrovňovou entitu. Tak složitou, že se v ní může vyznat snad jen Vyšší bytost než člověk sám. Souhrnná náboženská pojetí světa se proto obvykle konstituují nejen ze smyslových poznatků, ale i ze zobecněných zážitků lidí, kteří prožili dlouhodobější nebo opakovaný stav tzv. rozšířeného vědomí. Vědomí těchto jedinců vešlo při vyřazení vůle, hmotného rozumu a smyslů do jiných rozměrů existující reality. A žaslo. Z hmotné reality všedního se duše člověka ocitla v jakýchsi paralelních „světech“, kam za vědomého stavu, i kdyby chtěla, nemůže. Obvykle se „tyto vhledy“ kamsi dostavují v bezvědomí, klinické smrti nebo i v „transu“. (Mně nahodile na hranici mezi sněním a bděním.) Do stavu rozšířeného vědomí je možné se od nepaměti dostat utajeným duchovním nácvikem (antická mystéria). Ale také jaksi náhodně bez vlastní vůle. Možná z vyšší moci? Ale i cíleně hypnózou, holotropním dýcháním nebo i halucinogenními drogami. Když se takto „někam ulítlým“ vědomím lidí podaří bez úhony vrátit do těla, po obnovení činnosti rozumu a smyslů jsou ze zažitého v šoku. Svět se jim od tohoto zážitku začne jevit daleko složitějším a i jejich povaha se změní. Ti, kteří podobný zážitek neměli, jim samozřejmě nevěří! (Ač malý stav rozšířeného vědomí, třeba „slyšené“ varování, prožil určitě každý člověk! Ostatně, jako lehký vlet do jiné dimenze /snové, astrální/ je možné chápat i sny a vidiny.)

Při takovém množství minulých a současných náboženských soustav na zemi nás nutně musí napadnout Pilátova otázka, kterou kdysi položil Ježíšovi: „Co je Pravda?“ Který komplexní, tedy náboženský výklad světa se nejvíce přibližuje skutečnosti? Který je správným komplexním výkladem podstaty smysly viděného světa?

Logicky bychom měli dojít k závěru, že je to takové náboženství, které svým výsledným působením na správní jednotku lidí nechá konstituovat mezi lidmi nejnekonfliktnější a tím nejdokonalejší mezilidské vztahy! Jejich syntézou vznikne harmonická a tím nejvyspělejší komunita lidí. Umožňuje rozvoj nadání a seberealizace všech, neboli nejvyspělejší možná civilizace. Pravdivé pochopení světa prostřednictvím škol a médií směruje zúčastněné k úsilí o rozvinutí svých osobních dispozic, tedy k dokonalosti. Biblickým jazykem řečeno nastaví jednotlivé osoby i vedení společnosti na kurs zřízení „ráje na zemi“. Osobně nepochybuji o tom, že právě jeho vznik ve hmotnosti je zámyslem Stvořitele všech dimenzí vesmíru a nehmotné reality. Má být tedy cílem nás samotných.

Tím i neviditelných duchovních služebníků Stvořitele, pohybující se kolem nás v jiných než hmotných vibračních dimenzích. (Andělé, ufouni, kosmické lodě.) „Zahradníci“ Stvořitele směrují jednotlivce, státy a národy i pomocí karmických „výprasků“. Ty jsou duchovně „slepými“ vnímány jako náhodné přírodní a společenské katastrofy a zhroucení. (Sodoma, Gomora.) Dějí se však tehdy, když se postižená civilizace v daném stupni vývoje odkloní ze žádoucího směru vývinu. Tyto „výprasky“ ve formě národních a kontinentálních katastrof (I. a II. svět. válka) jsme zažili i my. V době jejich přibližování je viděli jen jasnovidci a byli „moudrými“ prohlašovaní za blázny. (Jako dnes.) Je tomu tak proto, že „výprask božích mlýnů“ se obvykle děje s odstupem desetiletí! (Je dávána milost zpoždění následků na opravu směřování!)

Osobně nepochybuji o tom, že v Evropě jsme současnou krizí tlačeni ke zdokonalení té dosavadní impotence v řízení EU. Byrokratickému i zvolenému vedení EU zjevně chybí vyšší duchovní kvalita. Jejím zdrojem je však jen kvalitní náboženství. V EU komisi a parlamentu zasedá samý faktický „tržní“ ateista. (Koupitelný.) Doufám, že stupňující se potíže všeho druhu donutí rozhodující masu Evropanů k vystřízlivění ze současného ateizmu a uctívání peněz. A z domněnky, že smyslem života je materiální spotřeba a zábava. Jestliže ne, střed nejvyspělejší civilizace na zemi se přesune do Ruska nebo do Číny!

K štěstí jedinců i národních komunit v EU je možné se posunout jen prostřednictvím zdokonalení dosud středověce pojatého křesťanství na náboženství vyššího typu. Bibličtinou by se tento obrat dal pojmenovat jako „druhý příchod Krista“. Konkrétně by to znamenalo doplnění současného přízemního vědeckého poznání popisem dalších hmotných a nehmotných zákonů. Platných i v záhrobních dimenzích reality. (Tedy hlubší pochopení reálné boží vůle.) Řekl bych, že se tak stane, až masa lidí v nastoupivší nouzi pochopí Ježíšovo poselství nejen srdcem (intuitivně), ale i rozumem (jako správná pravidla pro pohyb ve hmotnosti). (Nejen čtvrtou, ale i šestou čakrou.) Jenže jak pravost takového vyššího náboženství poznat?

Myslím, že to za skutečné svobody slova lze. Vždyť už před 2000 léty dal Ježíš na rozpoznání čehokoliv dobrého lidstvu návod (volně): „Po ovoci poznáte kvalitu pravé zbožnosti!“ (Výrok vyjadřující nyní již vědecky formulovaný zákon „příčiny a následku“. Dříve setby a sklizně.) Neboli jako nejlepší náboženství se prokáže takové, které viditelně povede k duchovnímu vzestupu nejen každého jednotlivého člověka, ale svým vlivem nastaví zákony k harmonizaci jakékoliv společnosti. Nesmí přitom pominout ani nejposlednějšího člověka. O „prvním“ ani nemluvě! Na něj je položena od Boha největší odpovědnost a je před něj po smrti těla největší přísnost!

Nástup vyšším náboženstvím produchovnělého uspořádání společnosti (ne liberální „demokracie“ peněz) se bude vyznačovat trvalou výukou etických principů jako hlavní náplně nejen na školách a v kostelech. (Namísto současných útoků na prezidenta!) Hlavně ale bude pronikat ke všem občanům prostřednictvím společenské atmosféry, médií a správných vzorů chování. Není nadále možné, aby se média stala propagační tribunou úchylů všech typů a pochybných „hvězd“. Jakoby jedno úpadkové heslo „proletáři všech zemí, spojte se“ bylo vystřídáno inovovaným heslem: „úchylové všech odstínů, spojte se k rozvrácení rodiny!“ Navíc pod heslem „není Boha, jen člověka!“. Neboli jsou jen lidská práva bez povinností! Štěstí spočívá ve velikost materiálního konzumu!

Pocit štěstí není vynutitelný čímkoliv a vzniká jen v podvědomí. Navíc provází duši člověka formou naplnění a klidu i do záhrobí. Starou terminologií se tomuto vyústění života říkalo „dojití spásy duše“. I když si to člověk neuvědomuje, je trvalý pocit štěstí snem každého.

Níže se pokusme o hodnocení těch stovek náboženství a civilizací, které se na světě vyskytly a ještě vyskytují. Vlastně z pádu těch, které zanikly, tedy neúspěšných neboli nepravdivých, se můžeme už jen poučit. Ve smyslu odhalení příčin, které zaniklé civilizace k zániku přivedly. Aby se to v současné evropské krizi nestalo i nám!

Každému je snad jasné, že jednoznačně nejdále v rozvoji poznání světa došla civilizace evropská. Původně byla nepochybně opřena o více či méně zdařilé varianty křesťanského náboženství. To je současnými ateisty u moci neochotně přiznáváno. Ti by rádi za tvůrce evropské civilizace vyhlásili vědu a banky. Ale i věda a ekonomika vznikla jen na duchovní půdě evropského křesťanství. Proto i přesto, že současný křesťanský výklad světa byl formován až koncily. Spíše však římskými císaři. Ti potřebovali „zjednodušit“ původně složitý židovský přístup ke světu. Původní Ježíšovo učení bylo velmi přísné. Vždyť to bylo Ježíšem Kristem upřesněné učení židovské „sekty“ esejských. Ježíš z něj mimo jiné odstranil podmínku k nalezení boží vůle „nutnost zrození se z židovské matky“. Ctitelem pravého Boha neboli Židem se původně člověk mohl pouze zrodit. Křesťanem se ale po odstranění genetické podmínky může stát každý. Přijetím a konáním v duchu Ježíšova učení. (Ježíš: „Ne ten je pravým synem božím, kdo Bohu Otci říká ano, ano. Ale ten, kdo koná vůli Boha Otce!“) Bohem vyvoleným se tedy nově stává každý, kdo vyvolí jako řídící osu svého života konání boží vůle! Neboli usiluje o dosažitelnou dokonalost.

I jen letmým pohledem na dějiny světa můžeme konstatovat, že jen na půdě křesťanství, které později římské impérium přijalo za své náboženství (proto trvalo tisíc let!), vzniklo to, co vnímáme jako dnešní moderní civilizaci. (I s přihlédnutím na mnoho jeho vad a zločinů.) Křesťanské pojetí světa a člověka bez ohledu na různost jeho výkladů je i dnes báze, z níž se zkonstituuje vyšší kvalita obecného náboženství. Islám, ani indická, indiánská, africká a zaniklá náboženství takovou výchozí bází k vytvoření nové duchovní hodnoty určitě nebudou. Ateizmus už vůbec ne.

Ti co v sobě ještě cítí odpovědnost za Evropu, se tedy musí ptát: co se stalo, že se náhle moderní svět a zejména evropská civilizace ocitla v krizi? V té, kterou kolem sebe cítíme a která je charakterizovaná nám Čechům dobře známým stavem z doby úpadku reálného ateistického socializmu: potíže růstu se nenápadně změnily v růst potíží? A vedení to buď pro intuitivní neschopnost nevidí, nebo nemá schopnost to řešit. A nemá ji mimo jiné proto, že vnitřně necítí odpovědnost před Bohem. Vždyť oni věří jen na peníze, ne na „boží mlýny“.

Z výše uvedené souvislosti civilizace a v něm převládajícího náboženství nám musí jasně vyplynout, že příčinou současného úpadku evropské unie (civilizace) je všeobecný rozklad jejího náboženství. Na co vlastně věří EU politici? Já vidím, že jen na bombardéry a peníze? Podle mne se právě v EU naplnilo Ježíšovo obrazné varování: „Sůl (Pravdy) přestala soliti!“ Neboli činiti život lidský stravitelným. Mohlo se tak stát proto, že posledních více než sto let faktickými ateisty řízené politické síly evropských států jednak zneužili náboženství ke kolonializmu a kořistnickým válkám, jednak zavedly falešného boha peněz do atmosféry společnosti. Jako vzory chování nastavují skrze média lidem poživačnost různých pochybných kulturních a hereckých „plejbojů“.

Vedení církví jednak samo do téhož upadalo, jednak na dobře viditelný úpadek mocenských a vědomostních elit ze strachu o bydlo nereagovalo. Nekonáním se tak zdiskreditovalo v očích stále četných intuitivních lidí. Navíc ze strachu z „herezí“ a ze štěpení moci církve udržovalo církevní vedení nesvobodu duchovního smýšlení tzv. laiků. Tím, ač je samo bez komunikace s Bohem, si neví rady v konfrontaci se vzrůstem vědeckého poznání. Prestiž vedení církví stala okrajová. Mlčeli a stále mlčí k tomu, že věřící v Boha a Spravedlnost jsou médii sice nenápadně, ale zato trvale představováni jako zpozdilí nebo bloudi! (Přitom v této situaci platí vtip: Baví dva chlapečci: „Jé, ty ještě chodíš na hrníček? To já už dávno dělám do kalhot!“) Církve navíc mlčí, když právnictví opouští pojem Spravedlnosti s velkým S! Prý je jen psané právo! Právě tímto ateistickým postojem začal úpadek úrovně veřejného mínění. Etika se začala přesunovat do role pověr a omezování lidských práv „tmářstvím“. Stvořitelova práva v EU už nikdo nezmiňuje!

Postupující vědecké zkoumání začalo v tradicích církví objevovat ve středověku „naplavené“ zkomoleniny. Konfrontací s jinými náboženským i přístupy se začaly vynořovat i některé špatně chápané duchovních pravdy. Vedení církve se jeví jako rozpačité a neví co s tím. Tím se celé výklady celého duchovního rozměru bytí člověka církví nenápadně stávají pro vzdělané a sečtělé občany nepřesvědčivé. Za této situace se vedení zejména katolíků začalo místo na přesvědčivost víry spoléhat na žití z majetku a památek! Rozhodující masa „moderních“ evropských lidí začala pomalu a jistě křesťanský výklad života člověka a světa považovat pouze za tradici a zvyk. Čím vzdělanější vrstva, tím rychlejší proměna myšlení do tohoto směru. Ke slovu se ve „výkladu“ dějin všude dostávali ateističtí vykladači „chyb“ církví. Skutečných i vymyšlených. Špatně (středověce) vykládané křesťanské rituály a zásady jsou v současnosti vnímány v lepším případě jako tradice.

V době neuvěřitelného vzestupu moci člověka v přírodě a technice, kdy zejména měl být rozvinut etický a duchovně poznávací rozměr lidské bytosti, mluvit médiích, zejména v TV o etice a odpovědnosti každého před Bohem se začalo jevit jako zaostalé moralizování. Rozpor mezi slovy a činy i za věřící se prohlašujících politiků se stal zjevným. Mladí na bohoslužby nechodí, staří účastníci spoléhají na moc náboženského rituálu. Nikoliv na kvalitu vibrace své duše. Jenže funkce rituálů je v křesťanství jen pomocná! Jen naivní nevědomý člověk si může myslet, že ne skrze každodenní etický (bohulibý) přístup k životu, ale skrze přítomnost na náboženských obřadech „jde do nebe“. A přitom se v kostelech stále čte Ježíšův výrok: „Ne ten, kdo Bohu říká Pane, ale ten, kdo koná jeho vůli (správnost) je pravým synem božím“. Tedy skutečným křesťanem je ten, kdo způsobem života se přibližuje očekávání božímu. Právě tento rozpor mezi rituály a denním konáním „křesťanů“ také zapříčinil pád přesvědčivosti křesťanského poselství. Nední divu, že zejména v českých zemích. Ty si v dějinách „užily“ rvačky „křesťanů“ ve stylu: “pod jednou nebo pod oboji?“, „tak nám zabili Ferdinanda“, německo nacistické „křesťany“, komunistické křesťany a nyní „ty pravé, pravdoláskařské, lidskoprávní, demokratické“. (Moc peněz, dvojí metr na lidi a země, všeho schopní „vzdělanci“ z amerických školení, kteří zdůvodní vše. K čemu dostanou zaplacené zadání. Kdo má jiný názor, je extremista. Když kdekoliv vyhraje ve volbách „ pro vlastníky médií ten nesprávný“, je to najednou nedemokratické. Atd.)

Krize EU, tedy evropská a našeho státu, je tedy krizí náboženskou. Nikdo neví, čemu má věřit, ani ve Vatikánu snad ne. Evropský kontinent se tak stal ateistickým misijním územím pro islám. Kdyby islám v Evropě zvítězil, nastolil by jako karmu se vším všudy poměry, které byly na území islámu před příchodem Evropanů. Ale já nejsem z těch lekajících se nebo koupených. Jsem Čech s doma schovaným „cepem“. Mojí vlajkou je: Pravda boží zvítězí! Ten uctívač „ztohoven“, co ji sundal z Hradu, už je po smrti. Nepochybuji, že se tak nejprve politicky stane všem uctívačům peněz a „vítačům“ islámu. Což je ostatně totéž!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 11
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

269 komentářů

Přidat komentář
 1. Tak jsem si dnes dokončil porovnání obou článků autora J.Staňka. U té novější verze je uvedeno – UPRAVENO NOVĚ VYDÁNO 4.9.2018. Slovo od slova, odstavec po odstavci jsem si přečetl a srovnal a v tzv. nové verzi nebylo upraveno, změněno či přidáno NIC nového. Ale to nevadí. Téma je to, obzvláště v dnešní době, dobré, nutné se zamýšlet, a to z mnoha pohledů.

  Buď to provedl sám provozovatel stránek, vyciťujíc, že je třeba podnítit jisté poznání, pochopení reality či i jen povzbuzení pro další snášení vývoje v naší společnosti. A nebo autor pan Staněk, a to zhruba ze stejných důvodů.

  Pěkný den.

  Václav Žáček

  1. V článku se změnily některé formulace. Většinou jen slovní spojení, ale v několika případech také celé věty. Změny nicméně nejsou významné.

   Dva příklady:

   Původní text:

   Logicky bychom měli dojít k závěru, že je to takové náboženství, které svým výsledným působením na správní jednotku lidí nechá zkonstituovat nejdokonalejší mezilidské vztahy! Čímž vznikne nejvyspělejší komunita lidí, nejvyspělejší civilizace. Neboli pravdivé pochopení světa nasměruje zúčastněné k větší míře rozvinutí svých možností, tedy k dokonalosti. Biblicky řečeno nastaví osobu i společnost na kurs „ráje na zemi“. Osobně nepochybuji o tom, že právě k jeho vzniku ve hmotnosti tlačí a bude národy tlačit Stvořitel všech dimenzí vesmíru a nás samotných. Tím i jeho neviditelní služebníci, pohybující se v jiných než vibračních dimenzích. Stvořitel jako Prozřetelnost sama směruje jednotlivce, státy a národy i pomocí karmických „výprasků“. Ty jsou duchovně „slepými“ vnímány jako náhodné přírodní a společenské katastrofy a zhroucení. (Sodoma, Gomora.) Dějí se však tehdy, když se postižená civilizace v daném stupni vývoje odkloní ze žádoucího směru vývinu. Tyto „výprasky“ ve formě národních a kontinentálních katastrof ( I. a II. svět. válka) jsme zažili i my. V době jejich přibližování je viděli jen jasnovidci a byli „moudrými“ prohlašovaní za blázny. (Jako dnes.) Je tomu tak proto, že „výprask božích mlýnů“ se obvykle děje s odstupem desetiletí! (Je dávána milost zpoždění následků na opravu směřování!)

   Upravený text:

   Logicky bychom měli dojít k závěru, že je to takové náboženství, které svým výsledným působením na správní jednotku lidí nechá konstituovat mezi lidmi nejnekonfliktnější a tím nejdokonalejší mezilidské vztahy! Jejich syntézou vznikne harmonická a tím nejvyspělejší komunita lidí. Umožňuje rozvoj nadání a seberealizace všech, neboli nejvyspělejší možná civilizace. Pravdivé pochopení světa prostřednictvím škol a médií směruje zúčastněné k úsilí o rozvinutí svých osobních dispozic, tedy k dokonalosti. Biblickým jazykem řečeno nastaví jednotlivé osoby i vedení společnosti na kurs zřízení „ráje na zemi“. Osobně nepochybuji o tom, že právě jeho vznik ve hmotnosti je zámyslem Stvořitele všech dimenzí vesmíru a nehmotné reality. Má být tedy cílem nás samotných.

   Tím i neviditelných duchovních služebníků Stvořitele, pohybující se kolem nás v jiných než hmotných vibračních dimenzích. (Andělé, ufouni, kosmické lodě.) „Zahradníci“ Stvořitele směrují jednotlivce, státy a národy i pomocí karmických „výprasků“. Ty jsou duchovně „slepými“ vnímány jako náhodné přírodní a společenské katastrofy a zhroucení. (Sodoma, Gomora.) Dějí se však tehdy, když se postižená civilizace v daném stupni vývoje odkloní ze žádoucího směru vývinu. Tyto „výprasky“ ve formě národních a kontinentálních katastrof ( I. a II. svět. válka) jsme zažili i my. V době jejich přibližování je viděli jen jasnovidci a byli „moudrými“ prohlašovaní za blázny. (Jako dnes.) Je tomu tak proto, že „výprask božích mlýnů“ se obvykle děje s odstupem desetiletí! (Je dávána milost zpoždění následků na opravu směřování!)

   Původní text:

   Vyšším náboženstvím produchovněné uspořádání společnosti (ne liberální „demokracie“ peněz) se bude vyznačovat trvalou výukou etických principů nejen na školách a v kostelech, ale všem občanům prostřednictvím společenské atmosféry, médií a správných vzorů chování. Není nadále možné, aby se média stala propagační tribunou úchylů všech typů a pochybných „hvězd“. Jakoby heslo „proletáři všech zemí spojte se“ bylo vystřídáno heslem: „úchylové všech odstínů, spojte se!“ Navíc pod heslem lidských práv bez povinností! To se odehrává za přihlížení občanů dnes. Vedení správních jednotek musí vést, v případě některých jednotlivců i silou, všechny občany k sebezdokonalování ve všech aspektech lidskosti. Vždyť rozvinutím příležitosti k osobnostnímu rozvoji si každý lidský duch naplní nejen smysl svého bytí, ale stává se spokojenou součástí správního celku. Toto jím žité a cítěné naplňování vlastního smyslu života je jediným impulsem, který vyvolává pocit štěstí!!! U kohokoliv. Od schopnostmi vybaveného, po zmrzačeného člověka.

   Upravený text:

   Nástup vyšším náboženstvím produchovnělého uspořádání společnosti (ne liberální „demokracie“ peněz) se bude vyznačovat trvalou výukou etických principů jako hlavní náplně nejen na školách a v kostelech. (Namísto současných útoků na prezidenta!) Hlavně ale bude pronikat ke všem občanům prostřednictvím společenské atmosféry, médií a správných vzorů chování. Není nadále možné, aby se média stala propagační tribunou úchylů všech typů a pochybných „hvězd“. Jakoby jedno úpadkové heslo „proletáři všech zemí spojte se“ bylo vystřídáno inovovaným heslem: „úchylové všech odstínů, spojte se k rozvrácení rodiny!“ Navíc pod heslem „není Boha, jen člověka!“. Neboli jsou jen lidská práva bez povinností! Štěstí spočívá ve velikost materiálního konzumu!

 2. ad/ „Radím Vám poslouchat své učitele, protože ani vědí všechno.“

  Základní školu jsem vychodil v padesátých a začátkem šedesátých let 20.století. Vaší radou se již nemohu řídit. Z učitelů, kteří mne učili, žije již jen jedna, ta, co učila jazyk český.

  Židovskou otázku jste sem přinesl Vy. Ale díky za upozornění.

  1. Milý pane Žáčku, opět jsem měl cestu kolem a tak jsem si neodpustil Vás opět navštívit, abych Vám sdělil své podivení nad určitou Vaší nechápavostí. Pochopitelně jsem neměl na mysli Vašeho středoškolského učitele, ale toho duchovního – indického, kterého jméno jsem už zapomněl.
   Co se týče té své zmínky o antisemitizmu, tak to jsem byl inspirován jedním článkem na http://dennikpolitika.sk/archiv/5058 kde se to pěkně komentuje.
   Autor nějaký Stano Dermek tam píše: Čo však antisemitizmus je? Antisemitom sa stávate v momente, keď odmietate akceptovať propagandu a hľadáte pravdu. Ak ju len hľadáte, musíte to robiť v tichosti a v anonymite. Ak pravdu publikujete – ste antisemita. Skúsim to s príkladom: Ak verejne pochybujete o existencii Ježiša Krista, ak jeho alebo jeho učenie (kresťanstvo) verejne tupíte, ponižujete lžami predstaviteľov cirkvi (dnešných, ale aj minulých), je to všetko v poriadku a nič sa nedeje. V krajine, ktorej preambula ústavy hovorí o kresťanských koreňoch. Ak však v tej istej krajine spochybňujete oficiálnu verziu o udalosti nazývanej Holocaust – budete trestne stíhaní. Pripomínam, že dokonca ani neexistuje niečo, ako „oficiálna verzia Holocaustu“. Verzií je veľmi veľa a časom sa menia, podľa aktuálnych potrieb. Je to slovensky, ale snad to zvládnete i s naší rodnou češtinou…

  2. Kolemjdoucí, kličkujete. Napsal jste mi: „Pane Žáčku, to já když jsem chodil do školy tak nám bylo řečeno, že II. sv. válka skončila v roku 1945. No, ale poměry se mění a je to už dávno. Radím Vám poslouchat své učitele, protože ani vědí všechno. “

   Já nechodil do základní školy v Indii. To byste mohl pochopit. A o těch učitelích jsem Vám to již napsal. Také je to již dávno. Proč vzpomínáte mého duchovního učitele, zvláště v souvislosti s koncem války, to nevím. Ale je mi to jedno.

  3. Ještě něco, Kolemjdoucí.
   K těm Vámi vzpomínaným židům. Mohli bychom diskutovat třeba o kabale a o tom, co se v ní shoduje se základními kořeny různých jiných náboženství. Víte o něčem takovém ?

 3. Padl zde názor, že se člověk nemůže inkarnovat do nižších životních druhů.
  Bhagavatgíta říká něco jiného :
  Bg 14.15 — Zemře-li člověk pod vlivem kvality vášně, narodí se mezi těmi, kdo se věnují jednání s vidinou jeho plodů, a zemře-li pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat.
  Význam:
  Někteří lidé se domnívají, že když duše dosáhne úrovně lidského života, již nikdy nepoklesne. Takové domněnky jsou však chybné. Tento verš nám sděluje, že člověk, u něhož převládá kvalita nevědomosti, po smrti poklesne a obdrží podobu zvířete. Z ní se do lidské podoby musí opět dostat postupnou evolucí. Ti, kdo berou lidský život skutečně vážně, by tedy měli tíhnout ke kvalitě dobra, v příznivé společnosti překonat kvality a trvale spočinout na úrovni vědomí Kṛṣṇy. To je cíl lidského života. V jiném případě nemá lidská bytost zaručeno, že příště bude znovu člověkem.

  1. Jaromíre,

   … zemře-li (člověk) pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat…
   Tento citát je nutno správně pochopit. Neříká, že se člověk narodí jako zvíře (v tvaru a kůži zvířete), nýbrž „pod vlivem nevědomosti“ „v říši zvířat“.
   A jaká zásadní nevědomost panuje v říši zvířat?
   Přece schopnost rozlišovat dobro od zla a nést za to zodpovědnost.

   Duch z Boha dává každému člověku život a tvar člověka, který nelze do jiného tvaru „napasovat“ – proto se člověk nemůže narodit v jiném tvaru, než lidském.
   Ovšem podle zákona „svůj k svému“ se zvířecí charaktery v lidských kůžích musejí po odchodu z tohoto světa narodit „v říši zvířat“.
   Absolvují pak různé „výchovné programy“ (jedním z nich může být třeba i opětovné narození na Zemi), aby na vlastní kůži zažili rozdíl mezi dobrem a zlem, poučili se a našli správnou cestu k Bohu.

   Mimochodem, v říši zvířat už tady žijí rovněž ti, kteří popírají zodpovědnost lidí za vlastní chování a pro něž vrah i světec jsou na stejné úrovni.

  2. JK
   Zvíře nerozlišuje dobro od zla, ale není schopno konat vědomě ani jedno. Celý jeho život je zejména o přežití a rozmnožení se.
   Lidi konají nejen za těmito základnímu pudy, ale díky egu daleko obšírněji, a vychylují kyvadlo dobro-zlo silně do obou krajních poloh. A je to z Boží vůle. Z té je i to, že si v určitém stádiu vývoje člověk začne připadat lepší a hlavně duchovně vyspělejší než ty ostatní, kterými začne pohrdat. To je v době, kdy si má člověk před odložením ega ještě prožít pýchu, duchovní pýchu. Také se tomu říká zduchovnělé ego. Takový člověk se od ostatních vývojově nižších distancuje, je to takový otec Školastykus.

   Ti co popírají zodpovědnost lidí za vlastní chování dostali díky jejich vývojovému stupni milost poznání a jsou to lidé, co již nejsou schopni ubližovat a škodit, nebo jen v drobnostech. Tito lidé mají pochopení a soucit k druhým tělům, a ví, že nemohou činit jinak. A také ví, že dopady činů ať negativních tak pozitivních nemohou potkat koho nemají-náhoda neexistuje, vše se odehrává podle Boží vůle. Popírání zodpovědnosti od těchto lidí se nerovná souhlasu či dokonce podporování zla. Oni jen již vědí, že čemu se věnuje aktivní odpor pod taktovkou negativních emocí, a co se odmítá (odmítá vždy pouze ego v pocitu své oddělenosti), to musí přetrvávat dle zákonů polarity a duchovního vývoje. Takže tito lidé již žijí poměrně vyrovnaně a poklidně, jejich kládová houpačka se již houpe jen zvolna, takže nezažívají ani návaly euforie a štěstí, ale ani mučivou bolest zklamání, vzteku a žalu. Přibližují se stavu Boha, což je trvalá bezpodmínečná láska a blaženost, bez horské dráhy výkyvů nálad. Chápu, že tomu nelze bez projití si potřebných zážitků rozumět, kdo se cítí být ještě svým tělem nemá šanci.

  3. Milenie,

   to se vám to vykládá, když jste na to – jak sám tvrdíte – naprogramovaný a když se přiřazujete mezi ty, kteří „dostali díky jejich vývojovému stupni milost poznání“.
   Na Bhagavadgítu i na Bibli se sice díváte s despektem, ovšem lidi poučujete rád.

   Teď už vám jen zbývá, abyste poučil také Boha, protože vy tvrdíte, že vrah i světec jsou na stejné úrovni, zatímco Bůh říká:

   Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede mě v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni‘? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů?

   (Ts, ts, ts – vypadá to, že po takových slovech vaše kritika Boha nebude moci zůstat jen u nálepky „otec Školastykus“, viďte…)

  4. Milénium

   Výkyvy nálad je přirozená věc, to k náladě patří. Nejsme roboti. Popište mi blaženost bez toho, aby jste poznal občas smutek, to je docela fádní nemyslíte?

  5. ad. Milenium 13.9.2018 (22:14)
   Bůh říká, opravdu?

   Komu by šlo o-pravdu, že ano….
   Poučte Boha.

  6. Matrixi,

   výkyvy nálady jsou tu již dlouho, vlastně od počátku. Takže toho smutku si každý i v současném životě zažil dost, proč si myslíte, že takový stav musí trvat napořád? Vývoj směřuje pomalu, ale jistě k Bohu a stav boha je stav bez odporu, bez negace, bez negativní emoce, jak jsem uvedl, stav Boha je trvalá blaženost. Pro představu, je to jako klid nitra člověka, když ego nekecá.

  7. Milenie,

   …Vývoj směřuje pomalu, ale jistě k Bohu a stav boha je stav bez odporu, bez negace, bez negativní emoce, jak jsem uvedl, stav Boha je trvalá blaženost…

   Blaženost sama o sobě nedokáže nic stvořit, trvalá blaženost sama sebe dokonce nedokáže ani poznat. Aby blaženost byla poznatelná, musí být s někým sdílená – to jí dává podněty k tomu, aby nebyla strnulá. A z vlastního života byste mohl chápat, že být tvůrcem, k tomu je zapotřebí i něco jiného, než jen blaženost.

   … Pro představu, je to jako klid nitra člověka, když ego nekecá…
   Odhlédnu od toho, že případ, kdy ego nekecá jsem u vás dosud nezaznamenal.

   Vy si zmíněný „klid nitra člověka“ můžete vysvětlovat jako blaženost, ovšem nikoli trvalou, protože jestli do ní odskakujete, tak vždy z jiného stavu. Ve skutečnosti je to tedy pro vás změna – proto ji můžete vnímat. Jenže i tak jste ve vlastní pasti, v konstrukci, kterou si vaše ego postavilo jako trůn s nápisem: boží.
   Se skutečným živým Bohem to však nemá téměř nic společného – proto mu nemůžete rozumět.

   A dokud budete mít despekt k Písmům, je to jasný důkaz, že nerozumíte.
   Že si jenom nalháváte.

  8. JK děkuji za Vaše názory a postřehy.
   Despekt k písmům která se rozcházejí v informacích (proč stavět Bibli nad Gítu?) a která byly pozměněny aby si na nich mohla církev vystavět kšeft s ovládáním lidí je na místě. Vy si myslíte, že Bibli rozumíte a vzal jste si jí dokonce jako pevný bod, protože nedokážete existovat bez pevné půdy pod nohama.
   Pokud bych měl již trvalou blaženost byl bych již na konci, a to jsem netvrdil.
   Je pozoruhodné, že co přišíváte druhému sám činíte.

 4. pavel v zvaný Morozov

  Pavlík Morozov v propagandě
  Podle podání sovětské propagandy Pavlík Morozov udal svého otce úřadům jako kulaka. Jeho otec byl pak poslán do Gulagu a Pavlík Morozov byl brutálně zavražděn vesničany.
  Zdroj: wikipedie
  Nomen – Omen

  1. versus – strejček měl jít do koncentráku. Omylem chytli jiného člověka stejného jména a odvlekli ho. Mlčel a tak strejček přežil. Tedy tolik rodinná pověst,….

  2. ad. Anonym 12.9.2018 (9:24)
   Mlčeti zlato……, tak to někde chodí.

   No, nevím, nevím, jestli v tom případě to bylo na místě. Ale je to jen pověst, kdo ví, jestli se to tak vůbec stalo a jak dopadl ten druhý člověk,…
   Jestli bych v takovém případě mlčela také? Nevím,…

  3. P.s. k 
   Anonym 12.9.2018 (9:24)
   Mlčeti zlato……, tak to někde chodí.

   Ano, porovnejme tedy onoho mlčícího muže s níže jmenovaným Pavlíkem Morozovem, který udal svého otce,…

   Jsem ráda, že jsem tu válku nezažila.

  4. Lojzo,
   pochybuji, že to budete číst, ale co kdyby … Jako kluk jsem byl vystaven tvrdé indoktrinaci marxisticko-leninským učením. Miloval jsem filmy jako Syn pluku nebo Práče. Mojí nejmilejší knihou byl Příběh opravdového člověka. S kamarády jsme běhali po lese a hráli si na partyzány. Litovali jsme, že žijeme v tak nudné době, že není válka … Když mi táta vyprávěl o Katyni, nevěřil jsem mu. Léto roku 1968 mě naštěstí vyléčilo. Zdá se mi však, že mnoho mých vrstevníků si podrželo dětský pohled na svět …

 5. versus – strejček měl jít do koncentráku. Omylem chytli jiného člověka stejného jména a odvlekli ho. Mlčel a tak strejček přežil. Tedy tolik rodinná pověst,….

  Když s tím strejček dovedl žít…

  1. Neznám přesně tu pověst, ani jaká byla skutečnost. A již není nikdo, kdo by dosvědčil, jak to vlastně bylo. A také nevím, jestli bych sama dokázala mlčet,…
   Ale bratr tohoto člověka utekl v 15ti letech za války při prvním výstřelu z armády, kam byl též odvlečen, byl tedy zběh. A přežil.

 6. Venda píše: „Mohli bychom diskutovat třeba o kabale a o tom, co se v ní shoduje se základními kořeny různých jiných náboženství“.
  -Tak to Vás musím zklamat. Kabala obsahuje výklad mystiky, upravený tak, aby to vyhovovalo židovským mocenským zájmům ve světě. Není to teda kniha podobná posvátným indickým knihám, které jsou od takových tendencí ušetřené z důvodů rozdělení jejich krajiny na množství různých kulturních a mocenských center. Z toho důvodu jsou tyto knihy dost unikátní. Problém je jenom v tom, že těm indickým termínům nikdo nerozumí a tak si je každý vykládá každý po svém.

  1. Kolemjdoucí, dovolím si Vás upozornit, že mne nemůžete zklamat.

   Indickým termínům nikdo nerozumí…..odvážné tvrzení.

   Hlavně že kabale asi, podle Vás, každý??

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 7. Vendo, nebudu se s Vámi dohadovat o tom kdo má pravdu a kdo ne. Je každému jasné, že Vy tady musíte být vždy 1* …

  1. Kolemjdoucí, Pravdu má jen ten Jediný. Vy ani já to nejsme, tomu můžete věřit a nikdy jsem se o tom nechtěl s Vámi dohadovat.
   Zdar a sílu.

  2. poznámečka:
   ad. ….1* … ….?

   Inu znakem – znamením mnohých je touha býti vždy 1*.

   Ale moudrost jsem potkala jinde, když se mi na „mé cestě“ dostalo varování cca: „Teď to Zdenko nevzdávej,…Ty za to stojíš,…“ A od dalšího člověka:“Nevěřte mě, věřte sobě, v sobě hledejte a najdete,…“ A také odpověď na dotaz (mimo jiné) : „Může se stát, že člověk pro vlastní světlo světlo nevidí?“ „Ano.“ Dodávám – jakožto tehdejší „jedničkářka“ jsem neviděla. :-)

 8. Chápu adminovu revitalizaci podnětého článku vycházejícího z křesťanského smýšlení. Jsem potomci křesťanské civilizace a řeší se tu ve stovce článků a tisíci příspěvcích v diskuzi také čosi se vznášejícího nad Himálajemi.
  Článek:
  „Pilátova otázka, kterou kdysi položil Ježíšovi: „Co je Pravda?“
  Komentář :
  Jan 38 „Co je pravda?“ odtušil Pilát.
  Už mnohokrát jsem protestoval proti vytváření nových obsahů slov tím, že se píší velkými písmeny, což má naznačit nějaký superpojem, jehož obsah je dán tím, co si pod ním pisatel velkých písmen zrovna představuje. Čili místo obecné pravdy je tu manipulace s osobní pravdou.
  Článek :
  “ „Zahradníci“ Stvořitele směrují jednotlivce, státy a národy i pomocí karmických „výprasků“. “
  Komentář : opakovaně jsem psal, že karma v bibli k dohledání není.
  Článek :
  „Tyto „výprasky“ ve formě národních a kontinentálních katastrof (I. a II. svět. válka) jsme zažili i my. V době jejich přibližování je viděli jen jasnovidci a byli „moudrými“ prohlašovaní za blázny.“
  Komentář : II. světovou válku jsem nezažil, ale na válku se připravovala celá Evropa. Nemyslím, že pohraniční bunkry byly budovány podle moudrých jasnovidců.
  Článek :“Byrokratickému i zvolenému vedení EU zjevně chybí vyšší duchovní kvalita. Jejím zdrojem je však jen kvalitní náboženství. V EU komisi a parlamentu zasedá samý faktický „tržní“ ateista. (Koupitelný.) “
  Komentář : Třeba za KDU-ČSL jsou europoskanci vzdělaní lidé a nejsou to atheisté.
  https://www.kdu.cz/o-nas/nasi-lide/evropsky-parlament
  Ing. Michaela Šojdrová
  předsedkyně národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu
  doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
  europoslanec za KDU-ČSL
  Mgr. et. Mgr. et. Mgr. Tomáš Zdechovský
  europoslanec za KDU-ČSL
  Článek :
  „Konkrétně by to znamenalo doplnění současného přízemního vědeckého poznání popisem dalších hmotných a nehmotných zákonů. Platných i v záhrobních dimenzích reality.“
  Komentář : Kecy. Věda hledá další hmotné zákony – od myšlení, genetiky až po kosmologii. V záhrobních dimenzích reality neplatí nic. Tím neříkám, že věřit v život věčný na nebi je špatně, je to víra, ne nehmotný zákon.
  Článek :“ pochopí Ježíšovo poselství nejen srdcem (intuitivně), ale i rozumem (jako správná pravidla pro pohyb ve hmotnosti)“
  Komentář : hmotnost je fyzikální pojem, snad měl autor na mysli hmotný svět.
  Dále článek :“Pocit štěstí není vynutitelný čímkoliv a vzniká jen v podvědomí. Navíc provází duši člověka formou naplnění a klidu i do záhrobí. Starou terminologií se tomuto vyústění života říkalo „dojití spásy duše“. I když si to člověk neuvědomuje, je trvalý pocit štěstí snem každého.“
  Komentář : Intuici ovšem mají i zvířata, viz nejméně jednou za týden Prima ZOOM. Zvířata ( psi) nejsou nábožensky založena ( stejně jako atheisti), ale vykazují pocit štěstí a radosti, což potěší i člověka smutného a v mírném neštěstí.
  Článek :“„Po ovoci poznáte kvalitu pravé zbožnosti!“ (Výrok vyjadřující nyní již vědecky formulovaný zákon „příčiny a následku“. Dříve setby a sklizně.)“
  Komentář : Vědecky formulovaný zákon příčiny a následku se týká hmotného světa (zákon akce a reakce).Reakce živých organismů a lidí jsou ovlivněny mnoha dalšími faktory ( intuice, myšlení, zkušenosti, sebeobětování ve prospěch rodiny, národa).
  Tím nechci přivolávat hněv Boží na autora, který klame rozšiřováním zákonů ve hmotném světě do další vyšších dimenzí atd.
  Bible píše :“ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě“
  Efeským 4
  „6Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto
  věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
  7Nemějte s takovými nic společného.
  8Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,
  9neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.
  Rozlišujte, co se líbí Pánu;
  11neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.
  12Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit.
  13Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo
  14a všechno, co vychází najevo, se stává jasným.“

  1. Ohó – Komentář : opakovaně jsem psal, že karma v bibli k dohledání není.

   Sám ale ve svém příspěvku s karmou z bible operujete, s dobrou karmou jako následkem ovoce světla. To pochází z akce-příčiny, a to v Listě Efezským – je z dobroty, spravedlnosti, pravdy. / verš 9./

   I v evangeliích karma je, jen ji umět najít. Proč je to obtížné? Jak jistě víte, bylo z Nového zákona leccos v 6.století po 5.ekumenickém koncilu vymazáno. Klatbami! Vždyť kdo by z papežů, kteří se chovali přímo zlotřile a byli přitom ustanoveni jako náměstci Boha na zemi, jako nejvyšší zástupci Boha na zemi, mohl kázat o vlivu a působení karmy a o související reinkarnaci? Bohatě k ovládání lidí stačilo hrůzné peklo, že?

  2. AuV píše :“I v evangeliích karma je, jen ji umět najít.“
   Komentář : okecat se dá všechno. Karma je o znovuzrození, což není záležitost křesťanství. Karma má příčinu ve zdejším životě a následek v nějakém příštím životě zde na Zemi. Až to najdete v Bibli, tak se ozvěte.

 9. pro JK
  Bhagavatgítu na rozdíl od Vás chápu dobře, je potřeba jí přijímat takovou jaká je a nevybírat si jen věci, které se nám hodí. To, že duše koluje v hmotném vesmíru a přijímá různá hmotná těla z 8400000 životních druhů je popsáno na mnoha místech ve Védách. Lidská podoba je velice vzácně dosažitelná a je určená pro seberealizaci. Jediné, v čem máte pravdu je to, že všichni žijeme v říši zvířat, neboť lidé, kteří se zajímají jen o hmotný požitek jsou nazýváni dvounohá zvířata.

  1. Jaromíre,

   …Bhagavatgítu na rozdíl od Vás chápu dobře…
   V tom případě vám gratuluji.

   A protože Bůh je jenom jeden, znamená to, že ten, který je zdrojem Bhagavatgíty, je tentýž jako ten, který je zdrojem Bible.
   Bhagavatgítu už chápete dobře, takže nyní byste mohl začít chápat dobře i Bibli a v obou Písmech nacházet soulad (neboť Bůh je nepochybně sám se sebou v souladu).

   Navíc Bible, jako novější Písmo, vás může obohatit o informace, které v Bhagavatgítě logicky nemohou být.

 10. Venda napsal: „Kolemjdoucí, Pravdu má jen ten Jediný. Vy ani já to nejsme, tomu můžete věřit a nikdy jsem se o tom nechtěl s Vámi dohadovat.
  Ta první věta je bez diskuse platná, ale ta druhá je už spekulativní. Existuje přece pravda částková (jen o něčem), která je tím Jediným zjevená člověkovi (třeba i Ježišovi) o které nelze pochybovat. Nebo, áno??? Doufám, že takovouto pravdu nechcete spochybňovat…
  Potom je tu otázka (Pilátova) – co je pravda a co je lež?

  1. → Potom je tu otázka (Pilátova) – co je pravda a co je lež?

   Která, dlužno dodat, takhle (v originále) nezní a nestojí, protože ani stát nemůže.

   → Existuje přece pravda částková (jen o něčem)

   Fíííháá, to jsou mi zase vjecy, BUM! klín do palice, „pravda částková“, no to mi ho teda vyndej..:-)) Milý(á) Kolemjdoucí (mimochodem velice výstižný nick, aneb nomen omen) máte vůbec alespoň elementární ánung, když se řekne: existence?

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Existence

   https://www.youtube.com/watch?v=5TsmiAY8-v0

   Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. (Blaise Pascal)

  2. Na má slova nereagoval Venda, ale Honza a tak odpovím jemu slovami Bible Iz. 55.8-9. Honza umí vyhledávat na internetě různé texty a tak zvládne i tohle. Na diskusi s Honzem ještě nejsem psychicky pŕipravený, tak to nebudu rozebírat.

  3. Kolemjdoucí, Vy jste diskuzi se mnou ukončil slovy – „Vendo, nebudu se s Vámi dohadovat o tom kdo má pravdu a kdo ne.“

   A já Vám na to odpověděl, …..nikdy jsem se o tom nechtěl s Vámi dohadovat.

   Tak co ještě chcete?

   Václav Žáček

 11. pane JK
  Bhagavatgíta je malou částí eposu Mahabharata, kterou sepsal před pěti tisíci lety mystik Vjásadév, kterého Bhagavata Purána označuje za „literální vtělení“ Boha. Byl zvlášť zplnomocněn Pánem k uspořádání védské literatury. To co vytvoří Bůh je dokonalé a to, že byla Bhagavatgíta sepsána dříve než Bible vůbec neznamená, že by Bible byla dokonalejší.Není mi známo, kdo sepsal Bibli, to snad víte Vy. Na internetu se dočteme, že se bible skládá z 66 knih, které sepsalo cca 40 lidí v průběhu 1500let. Lidé jsou omylní, mohou napsat dokonalou knihu ?

  1. Bůh a svaté knihy
   Bůh je jen jeden a do této reality může posílat informace jedině přes lidi, a lidé to mohou zaznamenat pro ostatní. Nelze vůbec stanovit, jestli to či ono starobylé písmo sděluje pravdu. Nezapomínejme, že hmotné dimenzi vládne satan, takže on má vládu nad lidmi a nedopustil doposud aby byla sepsána čistá pravda. Naopak je zaznamenáno mnoho nejednoznačných a i protichůdných informací aby se mohli věřící handrkovat a tím posilovat ego-satana v sobě. Je to hra, a my jí slepě hrajeme. Nepřou se jen zastánci různé výry, i křesťané se neshodnou, je tolika odnoží.

   Bible je jako naše zákony, je napsaná zvláštním jazykem neshodujícím se z běžnou mluvou, a má vícero možných výkladů. Normální nezasvěcenec ani jednomu nemá šanci porozumět, na výklad obojeho tu máme vysoké školy. Absolventi škol se stejně neshodnou na jednotném výkladu. Ani Bible(ani ostatní písma) ani zákony nejsou pravdou, pravda musí být jednoznačná.

  2. Milénium

   Děláte z Boha chudáka, který přes písmo ani nedokáže sdělit pravdu. Jak říká Ježíš…

   Matouš 5, 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

   Marek 4, 21 A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?

   Lukáš 8, 16 Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

   Lukáš 11, 33 Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.

  3. Matrixi,
   není možné, že třeba není jeho záměrem hned vše vyjevit naplno?

 12. Bg 14.15
  rajasi pralayaṁ gatvā
  karma-saṅgiṣu jāyate
  tathā pralīnas tamasi
  mūḍha-yoniṣu jāyate

  překlad:

  a/ „Vzdaluje se ten,jehož nejistota/zmatená mysl/zdrojem
  nevědomost rozplyne se tak,že
  získá společenství/spojení/ citu a rozumu v mysli
  dosahujíc tak inteligence/moudrosti/ Boží.“

  b/“Inteligence/moudrosti/ Boží/ dosahuje ten,jenž společenství/spojení/ citu a rozumu v mysli/duchu/
  tak,že se nevědomost rozplyne a zdroj nejistoty/zmatené mysli/ odchází.“

  c/“Přestane-li být člověk ostražitý/bdělý/,ztrácí společenství rozumu nebo citu,
  začne se měnit vlivem nevědomosti ve zvíře.“

  *zvíře-mysl v otroctví pudů a emocí,žádostivosti;bez citu,bez rozumu

  d/ „Pomocí rozumu změny mysli dosáhne ten,kdo stav mysli/to jest společenství citu a rozumu/
  spojením získá ; tak rozplyne se nevědomost a zmatenost mysli/nejistota/ odchází.“

  PS: a,b,c,d-> „obraz“ slov je stejný a rozhodně nevypráví o reinkarnaci

  1. → pro *

   Není co dodat. A jako vždy, prima primissima, a klobouk dolů…

  2. Jda tuhle rušnou ulicí, změnil se přede mnou jeden mladý muž jdoucí po přechodu v prase. Již vím proč.

   c/”Přestane-li být člověk ostražitý/bdělý/,ztrácí společenství rozumu nebo citu,
   začne se měnit vlivem nevědomosti ve zvíře.”

 13. „….vhledy“ kamsi ….“
  projít branou věčnosti lze nejen tam, ale i zpět, to znamená i vhled přicházející odněkud

  1. → “….vhledy“ kamsi ….”

   matičko, k vhledům kamsi, se nemohu a nesmím, s ohledem na zdejšího Kerberosa, který mě sem dneska, patrně omylem a po pozření separátů z babišových konzerv, umožnil vstoupit, vyjadřovat vůbec. Takže „kamsi“ zůstane neobjasněno, skončí kamsi a kdesi v černý díře, mezi těmi s&h, což není jen zkratka pro Spejbl&Hurvínek, dřevěnými idioty, ačkoli bych tak rád objasňoval a objasňoval, až do rotrhání těla..:-) Nejde-li o život, jde o exrement. Však vy mi rozumíte…:-) Třeba už jenom proto, že schopnost vhledu, nazírání Božíma očima vůbec, není dána každýmu.

  2. → projít branou věčnosti lze nejen tam, ale i zpět, to znamená i vhled přicházející odněkud

   Cesty Páně jsou, pravda, docela nevyzpytatelný a možný je všecko, ale courat se tam a sem?, že by až tak?, no nevím, nevím, matičko..:-))

   https://www.youtube.com/watch?v=nVepjY4FEGk

  3. ad. Honza 15.9.2018 (23:51)

   „…s&h…“
   Copak to asi znamená? Připomnělo mi to jinou zkratku
   „Zde – na“
   A netuším, není-li z těch zkratek nejdůležitější ono znaménko „§“, či „-“ ,
   neboť v dělítku, přestávce,… mezi různými malichernostmi, i zavánějícími, lze najít hotové poklady :-)))
   Ovšem podstatné je, pokud má člověk jakousi, byť i domnělou schopnost vhledu (jedno, jakým směrem, či oběma), nepo…. se z toho, tedy nepřijít o rozum. Jak se říká, byl by z člověka sšedšij s uma…:-)
   Vlastně oni dřevění klučíci v tom mají (ne)výhodu – jdou, jak je vedou ani znečistit se nemohou…:-)

  4. ad. Honza 16.9.2018 (0:29)
   „…. nevím, nevím, matičko..:-)),,,“
   Též nevím, a není to krásný, moci říci …nevím… ?

   K tomu odkazu – dodnes se bojuje, a to nejen na úrovní státní politiky, ale na všech úrovních. Výsledek? No, co já vám ti vím? Nevím.
   Ale oni politikové asi necourají sem a tam a nejspíš je to chyba, jak říká pan Staněk, nemají zájem, či ignorují podporu Ducha.

 14. → Bohatě k ovládání lidí stačilo hrůzné peklo, že?

  Svatá pravda, ááúúúvééé. I v nesmyslech je karma, jen ji umět najít, odhalit a odkrýt, že?

  Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil? (Galatským 3:1).

 15. JK
  1. Proč by zrovna Bible měla sdělovat pravdu, z jakého důvodu věříte zrovna jí? Kde je důkaz, že zrovna toto dílo je to jediné pravé popisující skutečnost?
  2. Jaký Vám dává smysl, že jeden člověk se narodí v blahobytu a druhý v chudobě, jeden prožije válku, jiný ji nepozná. Někoho rodiče od mala ponižují, jiného týrají i znásilňují, nebo dokonce zmrzačí či zabijí. Pokud neexistuje reinkarnace jaký by to mělo smysl? Lidé nemají stejné startovní podmínky proč na tom nejsou všichni stejně?
  Když se nad tím zamyslíte, nepřijde Vám, že právě reinkarnace může na toto dát odpověď. Že Boží tvorba dává smysl v podobě vývoje skrze mnoho zrození v různých pozemských životech.

  1. Hledáme odpovědi, ale odpovědi nejsou? Je to tak správně, aspoň je o čem diskutovat do nekonečna, člověk se nenudí! :D

  2. Milénium

   Izajáš 55

   Jaký Vám dává smysl, že jeden člověk se narodí v blahobytu a druhý v chudobě
   Když se nad tím zamyslíte, nepřijde Vám, že právě reinkarnace může na toto dát odpověď.

   8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.

   Že Boží tvorba dává smysl v podobě vývoje skrze mnoho zrození v různých pozemských životech.

   9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

  3. 2. Jaký Vám dává smysl, že jeden člověk se narodí v blahobytu a druhý v chudobě, jeden prožije válku, jiný ji nepozná. Někoho rodiče od mala ponižují, jiného týrají i znásilňují, nebo dokonce zmrzačí či zabijí. Pokud neexistuje reinkarnace jaký by to mělo smysl? Lidé nemají stejné startovní podmínky proč na tom nejsou všichni stejně?

   Co takhle proto, že jednoduše neznáme celý příběh.
   Protože existuje i možnost odpuštění, pak by Vám to dávalo smysl?

  4. Matrixi,

   co těmi citacemi chcete sdělit?
   Proč si myslíte, že jim Milenium bude rozumět stejně jako někdo jiný, v tomto případě Matrix ?
   Zkuste to vlastními slovy, srozumitelně a jednoznačně.

  5. Milénium,

   Ty citace jsou srozumitelné a jednoznačné. Ale pro vás, to říká… Mileniu úmysly Boha unikají, proto mu to nedává odpovědi a Boží tvorba mu nedává smysl, Bůh má svou cestu a vyšší cíle.

   Vy si dál SNĚTE a vytvářejte prapodivné konstrukce reality, aby vám to dávalo smysl „pohádky“. Možná chcete jen půdu pod nohama, protože MY nevíme a někdo s tím nedokáže zkrátka žít. A nebo se chcete vyrovnat Bohu? To se nevyplácí.

 16. Je docela zábavné, jak někteří lidé omezují neomezeného Boha viz věta : „Bůh je jen jeden a do této reality může posílat informace jedině přes lidi“ Bůh může udělat cokoliv, proto je to Bůh. Je kalijuga, vládne démon Kali(satan) ale je to pořád jen služebník nejvyššího Pána.
  Další zábavnou věcí je, že kdekdo dává své výklady veršů z Bhagavatgíty, překládá ze sanskrtu, jazyka, který je potřeba studovat dlouhou dobu aby vůbec došlo k pochopení významů. Krišna v Bhagavatgítě říká, že v pravdě ho mohou poznat jedině jeho čistí oddaní. Od jiných jsou výklady jen výplody jejich pomatených myslí.

  1. Jaromíre,
   takže Bůh má ruku a psal písma? A drží zbraň která zabíjí?
   A nebo je to vždy člověk, tedy tělo vedené vládcem hmoty satanem?
   Ale máte pravdu, doposud na zemi drží vládu Bohem určený strážce satan, přes něj se píšou písma i vraždí lidé.
   A protože ještě nenadešel čas, tak nedopustil aby byla pravda vyjevena ani v těch písmech. Ona tam je, ale velmi dobře zakrytá.

  2. Jaromíre,

   …Krišna v Bhagavatgítě říká, že v pravdě ho mohou poznat jedině jeho čistí oddaní…

   Až se vás to bude týkat, budete vědět, že Krišna v Bhagavatgítě se stal – až přišel jeho čas – Kristem v Novém zákonu.
   A při splnění své mise jako jediný řekl: Dokonáno jest.
   Tím byla dokonána Boží tvorba pro lidi a od té doby Bůh nechává tvořit člověka. Mnozí to jistě nepochopí správně, protože nemají dostatečně otevřenou mysl.
   Je ovšem pošetilé chtít dokazovat, že Bhagavatgíta je to jediné správné Písmo.

  3. Milénium

   A protože ještě nenadešel čas, tak nedopustil aby byla pravda vyjevena ani v těch písmech. Ona tam je, ale velmi dobře zakrytá.

   Tohle platí?…

   Galatským 1

   3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
   4 který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
   5 Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
   6 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
   7 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
   8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
   9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
   10 Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
   11 Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
   12 Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.

 17. → Na diskusi s Honzem ještě nejsem psychicky pŕipravený, tak to nebudu rozebírat.

  No váš „rukopis“ by tomu i docela odpovídal..:-))Slovami, internetě, s Honzem, Babiš hadr..:-))) Upřímně řečeno, na tohle nejsem mentálně připravenej ani já. A víbůh, jestli kdy budu. Sorry jako, ale mám se rád.:-))

 18. Keď Jozef Staněk dňa 7.9.2018 tu uverejnil svoj upravený článok s názvom „Civilizace a náboženství“ pochválil som ho za jeho kvalitu a profesionálnu úroveň, ale ako sa zdá z množstva ďalších (vyše 100) príspevkov nepostačuje to na vyčerpanie celej problematiky, lebo tá je natoľko rozsiahla že na jej pochopenie nestačí náš jeden ľudský život. Preto sa v ľudových vrstvách udomácnila tá viera v reinkarnáciu, ktorá tento jeden ľudský život predlžuje na množstvo ďalších životov, ktoré nám potom umožnia spoznať a pochopiť skutočný zámer Stvoriteľa so svetom a zmysle inteligentného života.
  Je veľký rozdiel medzi poznaním a múdrosťou – najmä tou Božou, na ktorú poukazuje aj prorok Izaiáš v tej svojej 55 kapitole. Človek môže diskutovať a hádať sa o čomkoľvek, ale je stále limitovaný svojou malosťou a obmedzenosťou, preto sa nemôže rovnať a chápať Boha čo svojím stvorením sledoval a sleduje. K dokonalosti Božej sa môžeme približovať, ale dosiahnuť ju nikdy nemôžeme. To je treba mať na mysli, keď o tom uvažujeme.
  Pekný deň všetkým diskutérom!

 19. Milenium
  Ano, Krišna byl osobně přítomen na této planetě a zabil osobně mnoho démonů a protože je Bůh, má osobní podobu a může samozřejmě i psát. Nebo si myslíte, že člověk může mít něco víc než Bůh?

  1. Jaromíre,
   Bůh žádnou osobní podobu nemůže mít, nikdy nebyl tělem a tedy nemohl nikoho zabít.
   Bůh je Duch a vědomí. Bůh je přes čakerní systém napojen na těla. Božské vědomí je pozorovatel za myslí člověka, je to to,co je schopno pozorovat myšlenku. Myšlenka je tvořena tělem, tedy myslí. To co je v nás schopno pozorovat nás jako člověka, je Božské vědomí.
   Za každičkým člověkem je Bůh, a přitom žádný člověk, ani Kristus nebyl Bohem samotným. Člověk je označení pro entitu těla, mysli a ega. Konání dobra i zla je řízeno egem, vše co se v této hmotné dimenzi odehrává řídí satan.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference