mapa stránek || vyhledávání

Civilizace a náboženství

Upraveno. Nově vydáno 4.9.2018

Civilizaci chápu jako soubor žitých pravidel mezilidských vztahů ve správním celku lidského společenství, který umožňuje nejen soužití mnoha lidských rodů a národů, ale i jejich spolupráci k vzájemnému prospěchu. Tato pravidla mohou být pro svou obsáhlost jen částečně psaná a vyučovaná. Jejich respektování v každodenním životě vychází hlavně ze seřízení funkce podvědomí a nadvědomí v dětském věku v rodině a škole. Podstatně méně jsou odvozena z rozumových úvah. Hlavní pravidla jsou sice vynutitelná „zákony“ přes řídící silové složky společnosti, ale jejich drtivá většina nikoliv. Tím je jejich dodržování kontrolovatelné hlavně rodinou a veřejným míněním.

Ač to většinu lidí nenapadne, hlavní mezilidské vztahy jakékoliv civilizace na zemi vždy konstituovalo převládající náboženství. Náboženství a kulty bohů (idejí, vzorů) byly tvůrci všech civilizací na zemi. Ateizmus, nihilizmus a multikulti nikdy na zemi žádnou civilizaci nevytvořily. A když už se za komunizmu zdálo, že by mohly, všímavější přišli na to, že se tento vládnoucí ateizmus vlastně chová jako náboženství. Včetně rituálů. Pouze místo Boha měl silovými gangy (stranami) postaveného „zastupujícího“ člověka.

Všechna náboženství na zemi, která jsem poznal, jsem po čase začal vnímat jako více nebo méně zdařilé intuitivní úsilí člověka o pochopení nehmotného rozměru světa. Včetně úsilí o pochopení osobní role pozorovatele v tom všem okolo. Navíc bytost člověka je v přírodě zjevně anomální jev. Do všech náboženství je tedy nenápadně včleněna osobní touha po pochopení smyslu existence člověka.

Náboženská pojetí světa vnímají na rozdíl od vědy vesmír nejen fyzikálně, ale i jako rozumem nedohlédnutelnou víceúrovňovou entitu. Tak složitou, že se v ní může vyznat snad jen Vyšší bytost než člověk sám. Souhrnná náboženská pojetí světa se proto obvykle konstituují nejen ze smyslových poznatků, ale i ze zobecněných zážitků lidí, kteří prožili dlouhodobější nebo opakovaný stav tzv. rozšířeného vědomí. Vědomí těchto jedinců vešlo při vyřazení vůle, hmotného rozumu a smyslů do jiných rozměrů existující reality. A žaslo. Z hmotné reality všedního se duše člověka ocitla v jakýchsi paralelních „světech“, kam za vědomého stavu, i kdyby chtěla, nemůže. Obvykle se „tyto vhledy“ kamsi dostavují v bezvědomí, klinické smrti nebo i v „transu“. (Mně nahodile na hranici mezi sněním a bděním.) Do stavu rozšířeného vědomí je možné se od nepaměti dostat utajeným duchovním nácvikem (antická mystéria). Ale také jaksi náhodně bez vlastní vůle. Možná z vyšší moci? Ale i cíleně hypnózou, holotropním dýcháním nebo i halucinogenními drogami. Když se takto „někam ulítlým“ vědomím lidí podaří bez úhony vrátit do těla, po obnovení činnosti rozumu a smyslů jsou ze zažitého v šoku. Svět se jim od tohoto zážitku začne jevit daleko složitějším a i jejich povaha se změní. Ti, kteří podobný zážitek neměli, jim samozřejmě nevěří! (Ač malý stav rozšířeného vědomí, třeba „slyšené“ varování, prožil určitě každý člověk! Ostatně, jako lehký vlet do jiné dimenze /snové, astrální/ je možné chápat i sny a vidiny.)

Při takovém množství minulých a současných náboženských soustav na zemi nás nutně musí napadnout Pilátova otázka, kterou kdysi položil Ježíšovi: „Co je Pravda?“ Který komplexní, tedy náboženský výklad světa se nejvíce přibližuje skutečnosti? Který je správným komplexním výkladem podstaty smysly viděného světa?

Logicky bychom měli dojít k závěru, že je to takové náboženství, které svým výsledným působením na správní jednotku lidí nechá konstituovat mezi lidmi nejnekonfliktnější a tím nejdokonalejší mezilidské vztahy! Jejich syntézou vznikne harmonická a tím nejvyspělejší komunita lidí. Umožňuje rozvoj nadání a seberealizace všech, neboli nejvyspělejší možná civilizace. Pravdivé pochopení světa prostřednictvím škol a médií směruje zúčastněné k úsilí o rozvinutí svých osobních dispozic, tedy k dokonalosti. Biblickým jazykem řečeno nastaví jednotlivé osoby i vedení společnosti na kurs zřízení „ráje na zemi“. Osobně nepochybuji o tom, že právě jeho vznik ve hmotnosti je zámyslem Stvořitele všech dimenzí vesmíru a nehmotné reality. Má být tedy cílem nás samotných.

Tím i neviditelných duchovních služebníků Stvořitele, pohybující se kolem nás v jiných než hmotných vibračních dimenzích. (Andělé, ufouni, kosmické lodě.) „Zahradníci“ Stvořitele směrují jednotlivce, státy a národy i pomocí karmických „výprasků“. Ty jsou duchovně „slepými“ vnímány jako náhodné přírodní a společenské katastrofy a zhroucení. (Sodoma, Gomora.) Dějí se však tehdy, když se postižená civilizace v daném stupni vývoje odkloní ze žádoucího směru vývinu. Tyto „výprasky“ ve formě národních a kontinentálních katastrof (I. a II. svět. válka) jsme zažili i my. V době jejich přibližování je viděli jen jasnovidci a byli „moudrými“ prohlašovaní za blázny. (Jako dnes.) Je tomu tak proto, že „výprask božích mlýnů“ se obvykle děje s odstupem desetiletí! (Je dávána milost zpoždění následků na opravu směřování!)

Osobně nepochybuji o tom, že v Evropě jsme současnou krizí tlačeni ke zdokonalení té dosavadní impotence v řízení EU. Byrokratickému i zvolenému vedení EU zjevně chybí vyšší duchovní kvalita. Jejím zdrojem je však jen kvalitní náboženství. V EU komisi a parlamentu zasedá samý faktický „tržní“ ateista. (Koupitelný.) Doufám, že stupňující se potíže všeho druhu donutí rozhodující masu Evropanů k vystřízlivění ze současného ateizmu a uctívání peněz. A z domněnky, že smyslem života je materiální spotřeba a zábava. Jestliže ne, střed nejvyspělejší civilizace na zemi se přesune do Ruska nebo do Číny!

K štěstí jedinců i národních komunit v EU je možné se posunout jen prostřednictvím zdokonalení dosud středověce pojatého křesťanství na náboženství vyššího typu. Bibličtinou by se tento obrat dal pojmenovat jako „druhý příchod Krista“. Konkrétně by to znamenalo doplnění současného přízemního vědeckého poznání popisem dalších hmotných a nehmotných zákonů. Platných i v záhrobních dimenzích reality. (Tedy hlubší pochopení reálné boží vůle.) Řekl bych, že se tak stane, až masa lidí v nastoupivší nouzi pochopí Ježíšovo poselství nejen srdcem (intuitivně), ale i rozumem (jako správná pravidla pro pohyb ve hmotnosti). (Nejen čtvrtou, ale i šestou čakrou.) Jenže jak pravost takového vyššího náboženství poznat?

Myslím, že to za skutečné svobody slova lze. Vždyť už před 2000 léty dal Ježíš na rozpoznání čehokoliv dobrého lidstvu návod (volně): „Po ovoci poznáte kvalitu pravé zbožnosti!“ (Výrok vyjadřující nyní již vědecky formulovaný zákon „příčiny a následku“. Dříve setby a sklizně.) Neboli jako nejlepší náboženství se prokáže takové, které viditelně povede k duchovnímu vzestupu nejen každého jednotlivého člověka, ale svým vlivem nastaví zákony k harmonizaci jakékoliv společnosti. Nesmí přitom pominout ani nejposlednějšího člověka. O „prvním“ ani nemluvě! Na něj je položena od Boha největší odpovědnost a je před něj po smrti těla největší přísnost!

Nástup vyšším náboženstvím produchovnělého uspořádání společnosti (ne liberální „demokracie“ peněz) se bude vyznačovat trvalou výukou etických principů jako hlavní náplně nejen na školách a v kostelech. (Namísto současných útoků na prezidenta!) Hlavně ale bude pronikat ke všem občanům prostřednictvím společenské atmosféry, médií a správných vzorů chování. Není nadále možné, aby se média stala propagační tribunou úchylů všech typů a pochybných „hvězd“. Jakoby jedno úpadkové heslo „proletáři všech zemí, spojte se“ bylo vystřídáno inovovaným heslem: „úchylové všech odstínů, spojte se k rozvrácení rodiny!“ Navíc pod heslem „není Boha, jen člověka!“. Neboli jsou jen lidská práva bez povinností! Štěstí spočívá ve velikost materiálního konzumu!

Pocit štěstí není vynutitelný čímkoliv a vzniká jen v podvědomí. Navíc provází duši člověka formou naplnění a klidu i do záhrobí. Starou terminologií se tomuto vyústění života říkalo „dojití spásy duše“. I když si to člověk neuvědomuje, je trvalý pocit štěstí snem každého.

Níže se pokusme o hodnocení těch stovek náboženství a civilizací, které se na světě vyskytly a ještě vyskytují. Vlastně z pádu těch, které zanikly, tedy neúspěšných neboli nepravdivých, se můžeme už jen poučit. Ve smyslu odhalení příčin, které zaniklé civilizace k zániku přivedly. Aby se to v současné evropské krizi nestalo i nám!

Každému je snad jasné, že jednoznačně nejdále v rozvoji poznání světa došla civilizace evropská. Původně byla nepochybně opřena o více či méně zdařilé varianty křesťanského náboženství. To je současnými ateisty u moci neochotně přiznáváno. Ti by rádi za tvůrce evropské civilizace vyhlásili vědu a banky. Ale i věda a ekonomika vznikla jen na duchovní půdě evropského křesťanství. Proto i přesto, že současný křesťanský výklad světa byl formován až koncily. Spíše však římskými císaři. Ti potřebovali „zjednodušit“ původně složitý židovský přístup ke světu. Původní Ježíšovo učení bylo velmi přísné. Vždyť to bylo Ježíšem Kristem upřesněné učení židovské „sekty“ esejských. Ježíš z něj mimo jiné odstranil podmínku k nalezení boží vůle „nutnost zrození se z židovské matky“. Ctitelem pravého Boha neboli Židem se původně člověk mohl pouze zrodit. Křesťanem se ale po odstranění genetické podmínky může stát každý. Přijetím a konáním v duchu Ježíšova učení. (Ježíš: „Ne ten je pravým synem božím, kdo Bohu Otci říká ano, ano. Ale ten, kdo koná vůli Boha Otce!“) Bohem vyvoleným se tedy nově stává každý, kdo vyvolí jako řídící osu svého života konání boží vůle! Neboli usiluje o dosažitelnou dokonalost.

I jen letmým pohledem na dějiny světa můžeme konstatovat, že jen na půdě křesťanství, které později římské impérium přijalo za své náboženství (proto trvalo tisíc let!), vzniklo to, co vnímáme jako dnešní moderní civilizaci. (I s přihlédnutím na mnoho jeho vad a zločinů.) Křesťanské pojetí světa a člověka bez ohledu na různost jeho výkladů je i dnes báze, z níž se zkonstituuje vyšší kvalita obecného náboženství. Islám, ani indická, indiánská, africká a zaniklá náboženství takovou výchozí bází k vytvoření nové duchovní hodnoty určitě nebudou. Ateizmus už vůbec ne.

Ti co v sobě ještě cítí odpovědnost za Evropu, se tedy musí ptát: co se stalo, že se náhle moderní svět a zejména evropská civilizace ocitla v krizi? V té, kterou kolem sebe cítíme a která je charakterizovaná nám Čechům dobře známým stavem z doby úpadku reálného ateistického socializmu: potíže růstu se nenápadně změnily v růst potíží? A vedení to buď pro intuitivní neschopnost nevidí, nebo nemá schopnost to řešit. A nemá ji mimo jiné proto, že vnitřně necítí odpovědnost před Bohem. Vždyť oni věří jen na peníze, ne na „boží mlýny“.

Z výše uvedené souvislosti civilizace a v něm převládajícího náboženství nám musí jasně vyplynout, že příčinou současného úpadku evropské unie (civilizace) je všeobecný rozklad jejího náboženství. Na co vlastně věří EU politici? Já vidím, že jen na bombardéry a peníze? Podle mne se právě v EU naplnilo Ježíšovo obrazné varování: „Sůl (Pravdy) přestala soliti!“ Neboli činiti život lidský stravitelným. Mohlo se tak stát proto, že posledních více než sto let faktickými ateisty řízené politické síly evropských států jednak zneužili náboženství ke kolonializmu a kořistnickým válkám, jednak zavedly falešného boha peněz do atmosféry společnosti. Jako vzory chování nastavují skrze média lidem poživačnost různých pochybných kulturních a hereckých „plejbojů“.

Vedení církví jednak samo do téhož upadalo, jednak na dobře viditelný úpadek mocenských a vědomostních elit ze strachu o bydlo nereagovalo. Nekonáním se tak zdiskreditovalo v očích stále četných intuitivních lidí. Navíc ze strachu z „herezí“ a ze štěpení moci církve udržovalo církevní vedení nesvobodu duchovního smýšlení tzv. laiků. Tím, ač je samo bez komunikace s Bohem, si neví rady v konfrontaci se vzrůstem vědeckého poznání. Prestiž vedení církví stala okrajová. Mlčeli a stále mlčí k tomu, že věřící v Boha a Spravedlnost jsou médii sice nenápadně, ale zato trvale představováni jako zpozdilí nebo bloudi! (Přitom v této situaci platí vtip: Baví dva chlapečci: „Jé, ty ještě chodíš na hrníček? To já už dávno dělám do kalhot!“) Církve navíc mlčí, když právnictví opouští pojem Spravedlnosti s velkým S! Prý je jen psané právo! Právě tímto ateistickým postojem začal úpadek úrovně veřejného mínění. Etika se začala přesunovat do role pověr a omezování lidských práv „tmářstvím“. Stvořitelova práva v EU už nikdo nezmiňuje!

Postupující vědecké zkoumání začalo v tradicích církví objevovat ve středověku „naplavené“ zkomoleniny. Konfrontací s jinými náboženským i přístupy se začaly vynořovat i některé špatně chápané duchovních pravdy. Vedení církve se jeví jako rozpačité a neví co s tím. Tím se celé výklady celého duchovního rozměru bytí člověka církví nenápadně stávají pro vzdělané a sečtělé občany nepřesvědčivé. Za této situace se vedení zejména katolíků začalo místo na přesvědčivost víry spoléhat na žití z majetku a památek! Rozhodující masa „moderních“ evropských lidí začala pomalu a jistě křesťanský výklad života člověka a světa považovat pouze za tradici a zvyk. Čím vzdělanější vrstva, tím rychlejší proměna myšlení do tohoto směru. Ke slovu se ve „výkladu“ dějin všude dostávali ateističtí vykladači „chyb“ církví. Skutečných i vymyšlených. Špatně (středověce) vykládané křesťanské rituály a zásady jsou v současnosti vnímány v lepším případě jako tradice.

V době neuvěřitelného vzestupu moci člověka v přírodě a technice, kdy zejména měl být rozvinut etický a duchovně poznávací rozměr lidské bytosti, mluvit médiích, zejména v TV o etice a odpovědnosti každého před Bohem se začalo jevit jako zaostalé moralizování. Rozpor mezi slovy a činy i za věřící se prohlašujících politiků se stal zjevným. Mladí na bohoslužby nechodí, staří účastníci spoléhají na moc náboženského rituálu. Nikoliv na kvalitu vibrace své duše. Jenže funkce rituálů je v křesťanství jen pomocná! Jen naivní nevědomý člověk si může myslet, že ne skrze každodenní etický (bohulibý) přístup k životu, ale skrze přítomnost na náboženských obřadech „jde do nebe“. A přitom se v kostelech stále čte Ježíšův výrok: „Ne ten, kdo Bohu říká Pane, ale ten, kdo koná jeho vůli (správnost) je pravým synem božím“. Tedy skutečným křesťanem je ten, kdo způsobem života se přibližuje očekávání božímu. Právě tento rozpor mezi rituály a denním konáním „křesťanů“ také zapříčinil pád přesvědčivosti křesťanského poselství. Nední divu, že zejména v českých zemích. Ty si v dějinách „užily“ rvačky „křesťanů“ ve stylu: “pod jednou nebo pod oboji?“, „tak nám zabili Ferdinanda“, německo nacistické „křesťany“, komunistické křesťany a nyní „ty pravé, pravdoláskařské, lidskoprávní, demokratické“. (Moc peněz, dvojí metr na lidi a země, všeho schopní „vzdělanci“ z amerických školení, kteří zdůvodní vše. K čemu dostanou zaplacené zadání. Kdo má jiný názor, je extremista. Když kdekoliv vyhraje ve volbách „ pro vlastníky médií ten nesprávný“, je to najednou nedemokratické. Atd.)

Krize EU, tedy evropská a našeho státu, je tedy krizí náboženskou. Nikdo neví, čemu má věřit, ani ve Vatikánu snad ne. Evropský kontinent se tak stal ateistickým misijním územím pro islám. Kdyby islám v Evropě zvítězil, nastolil by jako karmu se vším všudy poměry, které byly na území islámu před příchodem Evropanů. Ale já nejsem z těch lekajících se nebo koupených. Jsem Čech s doma schovaným „cepem“. Mojí vlajkou je: Pravda boží zvítězí! Ten uctívač „ztohoven“, co ji sundal z Hradu, už je po smrti. Nepochybuji, že se tak nejprve politicky stane všem uctívačům peněz a „vítačům“ islámu. Což je ostatně totéž!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 11
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

269 komentářů

Přidat komentář
 1. JK
  pošetilé je domnívat se, že Krišna se stal Kristem v Novém zákoně a od té doby tvoří člověk.Která šílená mysl toto vymyslela ?

  1. Jaromíre,

   jasně jsem napsal, že omezená mysl to nepochopí (a jak ukazujete, osočování je takové mysli mnohem bližší).

   Zkuste pochopit aspoň to, že Bůh je jenom jeden a pro různé civilizace dává adekvátní učení – ale VŽDY A VŠUDE JE JENOM JEDEN.
   (A kdyby se nevyvíjel Tvůrce, nemohla by se vyvíjet ani tvorba – takže by nemohly existovat ani různé civilizace.)

 2. Nemám to kam vylepit, plácnu to tedy sem. P. Jaromír je v tom nevinně.

  Bylo-li „opatřeními“ ze dne 3.9. nastolit na zdejším DF nudu, pak lze jen gratulovat. Marná sláva, s&h mají tisíce podob.

  1. Mně přijdeš jako těch 50 sirotků ze Sýrie co se sem snaží neziskovky dostat, aspoň prstíčkem, když už nic jiného nejde.

 3. JK
  Jsme v souladu s tím, že Bůh je pro všechny jen jeden. Ovšem Vaše další myšlenky, že Bůh se vyvíjí a po dosažení „jakési dokonalosti“ nechal tvorbu na lidech ukazuje na naprosté nepochopení Boha. Neberte to jako osobní osočování, určitě to z Vaší mysli není.

  1. Jaromíre,

   …Jsme v souladu s tím, že Bůh je pro všechny jen jeden…

   Výborně. Nyní si můžete uvědomit, že i pro všechna náboženství je Bůh jenom jeden.
   A proč se náboženství liší? Když odhlédnu od toho, že se jich zmocňují lidé, jako jste vy, pak především proto, že civilizace, kterým Bůh dal o sobě vědět, jsou v různých časech a místech Země různé (a Bůh s nimi musel mluvit právě tak, aby mu rozuměly).

   …že Bůh se vyvíjí a po dosažení “jakési dokonalosti” nechal tvorbu na lidech ukazuje na naprosté nepochopení Boha…
   Z vašeho pohledu omezené mysli to tak je. Ovšem Bůh nedosáhl “jakési dokonalosti”, nikdy a nikde není někdo dokonalejší. Přesto se vyvíjí – což u vámi preferovaného náboženství byste mohl znát například z devíti inkarnací Višnu, z nichž osmá byl Kršna.

   A že Bůh „nechal tvorbu na lidech“ je právě v tom smyslu, jestli chce každý člověk ze svobodné vůle k němu, nebo jinam.

 4. JK: Z Vašich polemických príspevkov vidím, že ste bystrým pozorovateľom a zaujímate sa o podstatu problematiky a preto ma prekvapujú Vaše slová „Přesto se vyvíjí – což u vámi preferovaného náboženství byste mohl znát například z devíti inkarnací Višnu, z nichž osmá byl Kršna“. – Odporúčam Vám preštudovať si podstatu pojmu „dharma“, ale aj nemenej dôležitý pojem „samsara“, ktorý je dosť prijateľným spôsobom chápaný a spracovaný v tibetskom buddhizme, ktorý sa neskôr bohužiaľ vyvinul do okázalého lamaizmu, takže z pôvodného učenia ostalo iba neurčité torzo.
  Vývojová teória sa týka iba samotného človeka, ktorý vo svojich životných štádiách (mladosť, dospelosť, staroba) nadobúda životné skúsenosti a niekedy aj múdrosť, ktorá ho môže vyslobodiť z mámivého zajatia matérie do oblastí ducha, alebo ešte vyššie – k Bohu.
  Vo svete bolo a je veľa múdrych ľudí, ale do histórie sa svojou životnou múdrosťou výrazným spôsobom zapísali iba dvaja ľudia – Buddha a Ježiš, ktorí mali prístup k poznaniu, dokázali meditovať a zameriavali sa na podstatu múdrosti – Boha a jeho stvorenia.
  Dnes, ako výstižne poznamenáva pan Staněk sa „V době neuvěřitelného vzestupu moci člověka v přírodě a technice, kdy zejména měl být rozvinut etický a duchovně poznávací rozměr lidské bytosti, mluvit médiích, zejména v TV o etice a odpovědnosti každého před Bohem se začalo jevit jako zaostalé moralizování“. Múdrosť a etika tak musela ustúpiť iným – mocenským záujmom…

  1. Degone,

   v řadě věcí s vámi souhlasím a mám radost z lidí, jako jste vy. Ale vaše mysl ještě není zcela otevřená (což se ve správný čas a na správném místě napraví).

   Nynější spor mezi námi vyjadřuje především tato vaše věta:
   Vývojová teória sa týka iba samotného človeka.
   Jenže to je výplod (dobrovolně) omezené mysli.
   Jaké máte logické argumenty pro takové tvrzení?
   Copak člověk má něco, co nemá Bůh?
   A jak by Bůh mohl dát člověku vývoj, kdyby ho sám neznal?

   Navíc platí, že Tvůrce je svojí tvorbou obohacován – proto ji podporuje v růstu, což jeho samotného mění.
   U lidí je to přece stejné: výchova dětí rodiče mění.

   …do histórie sa svojou životnou múdrosťou výrazným spôsobom zapísali iba dvaja ľudia – Buddha a Ježiš…
   Vycházejte z toho, co o sobě řekli:
   Buddha: Jsem osvícený.
   Ježíš: Kdo vidí mne, vidí Otce.
   Je snad těžké rozeznat, co je víc?
   Nejen že to svědčí o vývojové změně v samotném Bohu, ale navíc Ježíš při splnění své mise dodal Bohu – kvůli lidem – jeho vlastní tělo, které Bůh před tím neměl. Takže od doby zmrtvýchvstání, kdo vidí Ježíše, opravdu vidí Boha.
   I to je obsaženo v citátu: Dokonáno jest.

  2. JK
   Vyjadřujte se jen k tématům, které máte nastudované, např.Bible a nepište takové nesmysly jako :“což u vámi preferovaného náboženství byste mohl znát například z devíti inkarnací Višnu, z nichž osmá byl Kršna.“
   Shrímad Bhagavatam uvádí :
   Pán Kṛṣṇa je prvotním zdrojem všech inkarnací. Pán Śrī Kṛṣṇa nepochází z nikoho a také není ničí inkarnací. Osobnost Pána Śrī Kṛṣṇy tedy ztělesňuje veškeré přívlastky Nejvyšší Pravdy. Pán dává v Bhagavad-gītě jasně najevo Svou absolutní svrchovanost když říká, že nad Ním není žádné vyšší Pravdy a žádná Pravda Mu není rovna.

  3. Jaromíre, vy víte, že jsem si to nevymyslel, že je to v Puránách a jiných spisech.
   Ale dobře, když se řídíte podle Shrímad Bhagavatam, vaši výtku beru.
   A rád se nechám poučit.
   1) Je někde napsáno, jak Kršna stvořil lidi a vesmír?
   2) Věříte na Brahma, Višnu a Šivu?
   3) Co je vašim cílem ve vztahu ke Kršnovi?
   Za odpovědi děkuji.

  4. Matrixi,

   …Kontrolní otázka, je mzdou hříchu smrt?…

   Nejdříve musíte pochopit, co je hřích: je to chyba proti Božímu řádu.
   A mimo Boží řád skutečně nelze trvale žít.
   Takže ano, konečnou odměnou hříchu je smrt.

   Jenže hříšník není totéž, co hřích.
   A je vlastně v zájmu hříšníka, aby byl přiveden nakonec k tomu, že se hříchu zbaví.
   Jinými slovy, pod tíhou přiměřeného trestu se napraví a bude mu odpuštěno.

   Pak je tady ještě jedna možnost: Láska odpouští vše – ale jen tehdy, je-li vzájemná.
   I proto, že člověk, který miluje Boha, už nemá zájem o hříchy.

  5. JK

   Dobrá dobrá. K odpuštění hříchu musí být prolita krev, to je Ježíšova mise.
   Pro odpuštění byť 1 hříchu musí být prolita krev.

   Vzpomeňte na věci dávno minulé,
   vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není,
   jsem Bůh a není žádný kromě mne.

   Já od počátku oznamuji konec
   a odedávna, co teprv nastane.
   Říkám: „Má vůle stane se,
   udělám vše, co se mi chce.“

   (Izaiáš 46:9-10)

  6. Matrixi,

   …K odpuštění hříchu musí být prolita krev, to je Ježíšova mise.
   Pro odpuštění byť 1 hříchu musí být prolita krev…

   Tu krvelačnost máte odkud, kde je to psáno?
   V Bibli je řada citátů o odpuštění, ale ani jeden skrze krev.

   Micheáš 7 (Starý zákon)
   Kdo je Bůh jako ty?
   Kdo odpouští viny a hřích promíjí
   pozůstatku svého dědictví?
   Nezůstáváš rozhněvaný navždycky,
   neboť sis milosrdenství oblíbil.
   Znovu se nad námi slituješ,
   naše provinění pošlapeš,
   všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!

   Efeským 4 (Nový zákon)
   Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.
   Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

  7. JK

   Tu krvelačnost máte odkud, kde je to psáno?
   V Bibli je řada citátů o odpuštění, ale ani jeden skrze krev.

   Hmm, to jste mě udivil. Zrovna vy o tom nic nevíte? Bible se line celým textem oběťmi, možná právě proto, že vychází od židů, kteří doteď obětují v chrámech u oltáře zvířata
   a tečou potoky krve, protože Ježíše jako zástupnou oběť neuznavají.

   2. Bůh hříchy odpouští stále stejným způsobem: prolitím krve.
   Bůh stanovil, že odplatou za hřích je smrt (Ř 6,23).
   V Levitiku 17,11 Bůh vysvětluje, proč musí být prolita právě krev: „V krvi je život těla.
   Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy.
   Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.“
   Boží spravedlnost vyžaduje zaplacení pokuty, což je smrt.
   Ve svém milosrdenství je ochoten se místo smrti hříšníka spokojit se smrtí přijatelného náhradníka.
   Systém zvířecích obětí ve staré smlouvě ukazoval jako předobraz ke Krista, k Božímu beránkovi, který snímá hřích světa (J 1,29).

   http://www.reformace.cz/reformace-c-57/odpusteni-v-kristove-krvi-zd-9-15-22

   Římanům 6
   23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

   Deuteronomium
   16, 2 Hospodinu, svému Bohu, budeš obětovat hod beránka z bravu nebo skotu na místě, které Hospodin vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno.

   Leviticus
   17, 11 V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní , se získává smíření.

   Lukáš
   22, 7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek.

   Jan
   1 , 29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
   1 , 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“

   Matouš 26
   26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“
   27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni.
   28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

   Genesis 22
   9 Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví.
   10 I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka .
   11 Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
   12 A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“
   13 Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.
   14 Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“
   15 Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé:
   16 „Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna,
   17 jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel
   18 a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“

   Židům 11
   17 Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno:
   18 ‚Z Izáka bude pocházet tvé potomstvo.‘

   List Jakubův
   2, 21 Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?

  8. Matrixi,

   věta: Pro odpuštění byť 1 hříchu musí být prolita krev…
   zní hrůzostrašně. Je dobře, že jste přidal vysvětlení, že nemáte na mysli krev hříšníků, nýbrž v naprosté většině krev obětních zvířat a ve zvláštním případě krev Ježíšovu.
   Jenže…
   Nejdříve si uvědomte, kdo může odpouštět hříchy: jedině člověk, vůči kterému byl hřích vykonán, nebo Bůh, který ví, co je pro hříšníka skutečně dobré.

   Takže co se týká zvířat, vážně si myslíte, že zabitím zvířete lze někoho a něco napravit?
   Oběťmi zvířat udělal Bůh ve starém zákonu ústupek lidem. Musel byste chápat jejich tehdejší mentalitu a fakt, že hospodaření s obětinami bychom dnes označili za průmyslové odvětví.
   (Dnes lidé místo zvířecích obětí chodí ke zpovědím, které mají stejný efekt: nic nenapraví, ale hříšníka uklidní.)

   A co se týká Ježíšovy krve, to je takové mysterium, že pochopit ho mohou jen někteří – proto nemá smysl ho tady rozebírat.
   Oproti tomu každý může pochopit vysvětlení, že když:

   vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“
   tak mluvil o něčem, co je zapotřebí rozžvýkat a strávit – tedy o jeho nauce (moudrosti).

   A když:
   Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni.
   Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů…
   tak mluvil v symbolech o něčem, co každý organismus oživuje – mluvil o lásce (která hříchy odpouští).

  9. pro JK

   věta: Pro odpuštění byť 1 hříchu musí být prolita krev…
   zní hrůzostrašně

   Není to hrůzostrašné. Ukazuje to jen to, jak je hřích špatný. V Ráji po neuposlechnutí a dopuštění se prvního hříchu, muselo padnout první zvíře, aby je Bůh oblekl. A co teď???

   Je to Vesmírný zákon, Izák s Abrahámem, byl jen předobraz jak Bůh bude muset obětovat svého syna a dokonat dílo spasení. Protože Ježíš zemřel a hřích neměl! Tím došlo k určité mezeře ve Vesmírném zákonu, pro spasení všech lidí, kteří uvěří a nebudou to zrovna odmítat. Je otázka, jestli chce být někdo spasen vlastními skutky bez přímluvce, nebo přes prostředníka. Vlastními skutky to totiž nejde! Protože sebou nese už dědičný hřích.

  10. Matrixi,

   jakkoli sáhodlouhé mohou být tyto diskuse, jsou ve své podstatě zbytečné, protože vlastními skutky může být člověk Bohu příjemný teprve poté, co uskuteční:
   Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
   (Krev s tím dnes nemá co dělat.)

   Není tím řečeno: buď blbý a nechej na sobě sprosťárny štípat.
   Je tím řečeno: ve svém životě musíš Boha postavit na první místo.
   A lidem odpouštěj.
   (Odpouštěj, i když ti mohou připadat jako blbci, nebo dokonce čuňata.)
   Protože to děláš pro sebe. Protože jakou mírou měříš, takovou ti bude měřeno.

  11. JK píše dobře:
   „Jakkoli sáhodlouhé mohou být tyto diskuse, jsou ve své podstatě zbytečné, protože vlastními skutky může být člověk Bohu příjemný teprve poté, co je uskuteční..
   A lidem odpouštěj…Protože jakou mírou měříš, takovou ti bude měřeno.“

   Souhlasím plně. Dlouhá diskuze nad tím mi nedala vůbec nic ( reinkarnace, obnovení láskyplného vztahu z Krišnou, osvícený Buddha..)

  12. K tomu co zde uvedl JK bych dodal:
   Ježíš rozházel stánky s odpustky v chrámu. Nebylo to ale v hněvu, nebylo to z nenávisti, bylo to z přísnosti a zároveň bezpodmínečné lásky. Pokud druhého kritizujeme bez zlosti nejen, že to nevyvolá protiútok, ale může to být i přijato jako opodstatněné a vézt to ke změně. Pokud je v nás ale negativní náboj některé z nesouhlasných emocí vždy se ego v druhém postaví na odpor.
   V podobenstvích, nemohl tenkrát jinak, sděloval Ježíš oč na tomto světě jde. Nakonec přijal s pokorou a klidem osud svého těla, nesnažil se o jeho záchranu, neobhajoval se. Byl si plně vědom své nesmrtelné duchovní podstaty, a chápal o čem je tato hmotná dimenze, že jde jen o iluzi skutečnosti. A že jeho osud bude sloužit jako ukázka pro nadcházející čas.
   Po jeho vzoru máme být přísní na satana ve svém těle i tělech ostatních, ale bez odsudku a posuzování, bez negativních emocí zlosti a nevraživosti, protože za každým je Duch, ten samý a jediný. Takže jako on přijal mučení a smrt, tak my máme přijmout co v životě přichází. AŤ je to propuštění z práce, nepříjemní sousedé, nespravedlivý šéf, chamtivý politici. Vše má svůj dokonalý důvod který nelze lidským rozumem pochopit, jako nejsme schopni pochopit Boha. Přijetí, že se věci dějí jak mají i když se to egu zrovna nelíbí je jediná cesta k osvobození z utrpení které má na svědomí naše nevědomost a egoismus.
   Nastavení druhé tváře ale neznamená se nechat utlouct, ale symbolizuje to přijetí činu druhých bez jejich odsuzování. Toto skutečné niterné přijetí a pokora zastaví útočné chovaní druhých, a vlastně je i osvobozuje. Tímto přijetím se totiž protistraně nezapisuje karma. To je naplnění bezpodmínečné lásky z Nového zákona, a je to opakem oko za oko, zub za zub ze zákona Starého. Posouvá to mezilidské soužití na novou úroveň, která ale ani po 2000 letech není ještě běžně naplňována. Nepřijetí, odpor a protiútok hnaný emocí rozčílení a prožíváním dalších negativních emocí vyvolá opakovaní útoků a jejich eskalaci.
   Co prožíváme a děláme ostatním, to děláme Bohu a sobě, nikdo jiný ve skutečnosti neexistuje. Proto je psáno to miluj Boha a druhé jako sebe sama.

  13. Milénium

   Co prožíváme a děláme ostatním, to děláme Bohu a sobě, nikdo jiný ve skutečnosti neexistuje. Proto je psáno to miluj Boha a druhé jako sebe sama.

   Dobře, akorát okomentuji co jsem překopíroval. Dělat něco Bohu není zase až tak málo, když je všude. Akorát mám problém milovat přímo někoho, kdo se mnou nemluví. Na to jsou jiné stvoření, zprostředkované??!!!

 5. JK
  v Puránách ani jiné védské literatuře to určitě není, asi jste to zachytil někde jinde, myslím,že je to napsáno na Wikipedii, ale pravda to není.
  To, jak Kršna stvořil vesmír a všechny tvory je popsáno ve Shrímad Bhagavatámu, zpěv první Stvoření. Ovšem Krišna sám nic netvoří, všechno dělají jeho různé inkarnace a expanze.
  Brahma, Višnu a Šiva samozřejmě existují. Brahma s Šiva jsou ve védské terminologii nazýváni polobohy, Brahma tvoří, Višnu Bůh udržuje a Šiva ničí.
  Nedá se na těchto stránkách popisovat, co všechno je mým cílem, tak jen stručně-cílem je obnovit zapomenutý láskyplný vztah s Krišnou.

 6. Zdravím Vám matka, možno presne neodpoviem na Vašu otázku, ale určité zaujímavé informácie z oblasti gnoze, ale aj iného, možno nájsť na http://www.gnoza.cz/. Je to český variant http://gnosticteachings.org/, ktorú spravuje Samael Aun Weor, ktorý gnozu popularizuje po celom svete a poukazuje na jej univerzálny charakter a spätosť s inými kultúrami sveta. Je tam množstvo informácii (viď. slovník), ako aj iný materiál na štúdium, takže stojí za to ju navštíviť. Zaoberá sa indickou kultúrou, ale aj židovskou , napr. kabalou o ktorú prejavil záujem aj náš p. Žáček.
  Želám pekný deň!

 7. Každý komentář je od 3.9.2018 12:00 schvalován administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být komentáře zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin.

  Dokonáno jest, což jsou poposlední slova Ježíše Krista…. Jaká to „náhoda“, že………

  1. Milý Anonyme – verzus Honzo: Diskusia predpokladá, že sa budú dodržiavať určité pravidlá slušného správania. Tie ste svojím konaním porušil a tak sa nemožno čudovať, že admin prikročil k takýmto opatreniam. Mnohé iné webovky žiadnu diskusiu ani nepripúšťajú, lebo je všeobecne známa snaha niektorých neslušných individualít sa za každú cenu takýmto nevhodným spôsobom prezentovať. Takže vďaka p. Kuklišovi za jeho zhovievavosť a trpezlivosť…

  2. …dokonáno jest…

   „…SB 2.1.2 — Ó králi, v lidské společnosti mají ti, kteří příliš zabředli do hmoty a kteří jsou slepí k poznání konečné pravdy, mnoho námětů k naslouchání….“

   * a přec naslouchat odmítají, zakazují,… ach, slušní jsou…
   Jste-li Honza – proč si nikdo neklade otázku – je tato bytost jedním se všemi, proč je tak jiná, že zvyšujeme kontrolu? (Eh, já svá, budu určovat,….dávno tomu již)
   Ano, vše tu již bylo…

 8. Diskusia predpokladá, že sa budú dodržiavať určité pravidlá slušného správania. Tie ste svojím konaním porušil a tak sa nemožno čudovať, že admin prikročil k takýmto opatreniam. Mnohé iné webovky žiadnu diskusiu ani nepripúšťajú, lebo je všeobecne známa snaha niektorých neslušných individualít sa za každú cenu takýmto nevhodným spôsobom prezentovať. Takže vďaka p. Kuklišovi za jeho zhovievavosť a trpezlivosť…

  Škoda, že takhle uvažujute, protože je to právě Diskuse, která dělá tenhle web unikátní a zajímavý.Co je podle vás slušné chování? Mazání medu kolem huby a ponechání zdejší pisatele v nevědomosti a sebeklamu o vlastní genialitě jenom proto že jsou „slušní“?A co dělají nebo nedělají jiné weby je irelevantní.Cenzura je,byla a vždycky bude zlo dělající z lidí stádo ovcí bučících tak jak někdo jiný píská.
  Zdálo se, že je tu více těch co se neradí nechávají cenzurou stavět do latě, ale co se zdá je sen a každému co jeho jest.
  Škoda, je to totiž konec posledního,ještě aspoň trochu zábavného a poučného webu.
  A to především díky Diskusím.
  Tak „příjemnou“ ostře cenzurovanou a vybranou zábavu přeji všem.
  Všechno už tu bylo.

  1. Duše mnohých vlastní rozum užívá,
   jen svůj rozum a zkušenosti uznává,
   lidmi pohrdá,
   svobodu lidem druhým nedává,
   rozkazuje a vysmívá se jim,…

   Jen stádu ovcí (nejen ovcí) lze však rozkázat, či zakázat, nikoliv lidem druhým, duším druhým.

   Svobody, kterou jsem vzepřením se rozkazu získala, si velmi vážím. Životní energie je totiž velmi vzácná, není dobré, nechat si ji brát.

   Dostali jsme při stvoření, narození na tuto zemi mimo jiné:

   Dar tvorby – ne dar zákazu
   dar tvorby – ne dar posuzování,
   dar tvorby – ne dar opovrhování, výsměchu, ovládání, …
   Dar štěstí – ne dar snahy štěstí druhým z duše vzít
   Dar vlády, vládnout znamená sloužit – ne dar vlády, ve smyslu rozkazovat, zakazovat, ovládat,…

   A pak jednou přijdou andělé
   na lidská srdce tiše zaklepat
   mezi nimi budou i dva,
   kteří se spolu milují
   a svou láskou prosvětlí
   rozum lidský
   A tehdy lidé
   kterým láska židli podtrhne
   spadnou na Boha.
   Planou mnohá vroucí srdce.

  2. SoňoK, cenzura byla i před tím, občas admin pár opravdu neslušných příspěvků vymazal, na což má právo, je to jeho WEB.
   Autocenzura a zbytečná, která se měla dosáhnout zpožděným zveřejněním, ta nastává u slušných diskutujících. Odhaduji, že zbytek diskutujících cenzura otrávila, takže není co cenzurovat.
   Diskuze je prostě pacient, který se uklidnil a umřel.
   Diskuze umírá z více důvodů
   * mladí lidé diskutují na Facebooku a sociálních sítích
   * nejsou skoro nové články, mnohé zavání recyklací
   * diskutovat pak nějak není o čem ani kde k původnímu tématu článku
   * opožděné zveřejnění diskuzního příspěvku je otravné asi jako vložit pár hodin mezi polívku a oběd. A to mě napadají i nezveřejnitelné věci, kdy se člověk snaží a ono nic.
   * Píšete dobře :“Mazání medu kolem huby a ponechání zdejší pisatele v nevědomosti a sebeklamu o vlastní genialitě jenom proto že jsou “slušní”?“
   * Na druhé straně nemám dobrý pocit, když jsem opakovaně rozcupoval Vendovo křesťansko-Sant-Mat hybridní náboženství nebo Tichánkovu prostorovou všechnogeometrii. Hlavně proto, že i vlivem toho přestávají sem psát.

  3. Nestranný pozorovateli, alias Honzo, alias Anonyme, alias SonaK,

   vy nedokážete vyjít sám se sebou – proto potřebujete napadat druhé a provokovat,
   „podtrhávat židle“ a „podpalovat iluze“.

   I kdybyste to dělal inteligentní formou, tak jste vůči jiným agresor a škůdce.
   Jenže vy to děláte ruku v ruce se sprosťáctvím, takže jste navíc odporný.
   A dokud nepochopíte, že svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda druhého,
   budete se v tom máchat (a pak se třeba i utěšovat tím, že vám cenzura ubližuje).

   O kvalitu webu, který vám nepatří, se nestarejte – o to víc se začněte starat o vlastní nitro. Když jste dal eliminaci ventilovat vaše sprosťárny na tomto webu do souvislosti s misí Ježíše Krista, to ukazujete, že jste dost zoufalý.

  4. ad/….když jsem opakovaně rozcupoval Vendovo křesťansko-Sant-Mat hybridní náboženství….

   Pardale, nic jste mi nerozcupoval. Ono to totiž ani nejde. Jen ve své pýše a jisté dávce nevědomosti /nejde o náboženství, to především/ si to můžete ale svobodně myslet.

   Václav Žáček

  5. ad. JK 23.9.2018 (21:35)

   ….Nestranný pozorovateli, alias Honzo, alias Anonyme, alias SonaK

   To Vám plane v srdci ?

   Mám tedy co dohánět, aby mi mnozí začali splývat v jedno….
   Aj, kaju se lkám a naříkám, že géniem nejsem…

  6. Vendo, křesťanství náboženství je a to Sant Mat je duchovní škola blízká náboženství hindiusmu, ale popírající kasty.

   Ukázka křížení křesťanství, Sant Mat, astrální duše, univerzální mysli (UM) atd. je třeba převzata z Hledání Gnosis i na
   https://lecitelstvi.webnode.cz/news/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/

   Komentář : tomu se ani rozumět nedá, jedině věřit. Vy považujte za správné tomu věřit a hlásat dál. Popřít to není moje pýcha ani nevědomost, ale názor.

   Mimo to četné články na
   https://hledani.gnosis.cz/author/vaclavzacek/

  7. Matko,

   …To Vám plane v srdci ?…
   Neplane. To je jen vyjádření útrpného úsměvu.

   …Mám tedy co dohánět, aby mi mnozí začali splývat v jedno….
   Naplnění takové vize nenajdete v celé Boží tvorbě.
   Když odhlédneme od království Satana, v němž jsou agrese a sprosťárny – ať už přímé, nebo záludné – normou, pak všude vládne moudrost v lásce.
   Tedy rozmanitost v jednotě (nikoli jednota v jednotě).

  8. ad. „JK 24.9.2018 (11:57)
   Matko,

   …To Vám plane v srdci ?…
   Neplane. To je jen vyjádření útrpného úsměvu.

   …Mám tedy co dohánět, aby mi mnozí začali splývat v jedno….
   Naplnění takové vize nenajdete v celé Boží tvorbě.
   Když odhlédneme od království Satana, v němž jsou agrese a sprosťárny – ať už přímé, nebo záludné – normou, pak všude vládne moudrost v lásce.
   Tedy rozmanitost v jednotě (nikoli jednota v jednotě).“

   ad.
   „…Z výše uvedené souvislosti civilizace a v něm převládajícího náboženství nám musí jasně vyplynout, že příčinou současného úpadku evropské unie (civilizace) je všeobecný rozklad jejího náboženství. Na co vlastně věří EU politici? Já vidím, že jen na bombardéry a peníze? Podle mne se právě v EU naplnilo Ježíšovo obrazné varování: „Sůl (Pravdy) přestala soliti!“ Neboli činiti život lidský stravitelným. Mohlo se tak stát proto, že posledních více než sto let faktickými ateisty řízené politické síly evropských států jednak zneužili náboženství ke kolonializmu a kořistnickým válkám, jednak zavedly falešného boha peněz do atmosféry společnosti. Jako vzory chování nastavují skrze média lidem poživačnost různých pochybných kulturních a hereckých „plejbojů“….“

   * Tedy – Vzala jsem onu sůl a vyslovila ono zde zakázané slovo. A že jsem ho vyslovila skutečně velmi, velmi vulgárně, sůl se naplno projevila a onu záludnost své domněnky, že se mne to netýká, mi byla velmi, velmi rychle vyvrácena a že sůl v ráně hezky pálit umí.

   Ale jiní ono slovo, a snažím se i já, již umí i vulgární slova vyslovit slušně.
   Nevěříte? iNU, ZŘEJMĚ MÁLO solíte.
   Tož solte lidičky, neboť sůl nad zlato jest, dokonce i útrpný úsměv umí odstranit, v ten skutečný…

   ad. „Naplnění takové vize nenajdete v celé Boží tvorbě.“
   *Tak, jak Vy vytváříte útrpný úsměv, tak jiní mohou vytvořit opětné splynutí v jedno. No jasně, blázen jen to udělá, protože si nepřipouští, že něco nelze vytvořit. A tak to vytvoří. Myšlenka tvoří.

  9. Matko,

   …Tak, jak Vy vytváříte útrpný úsměv…
   „útrpný“ má u mne původ v soucitu
   „úsměv“ má u mne původ v pravdě (protože pravda osvobozuje).

   …tak jiní mohou vytvořit opětné splynutí v jedno…
   Jistě, každý si ze svobodné vůle může vytvářet představy, jaké chce.
   Ovšem čím více se s nimi sžije, tím bolestivěji pak prožívá,
   když se mu jeho představy tříští o realitu.

   …Myšlenka tvoří…
   Ano. I nesmysly.
   Mimo Boží řád sice může něco vzniknout, ale nemůže to přežít.
   (A církve jsou kapitola sama pro sebe,ty do toho není nutné zaplétat.)

 9. → O kvalitu webu, který vám nepatří, se nestarejte – o to víc se začněte starat o vlastní nitro.

  O kvalitu Honzi, který vám nepatří, se nestarejte – o to víc se začněte starat o vlastní nitro. Vidíte se? Vidíte, jak jste k smíchu?…-)) A takový jako jste vy, by mně chtěli kázat. Provokuju, ano vím, provokuju k přemýšlení, a tak to má být. Co tam máte dál o zoufalství?..:-)) Povídejte, přehánějte, vyprávějte, co byste rád.

 10. → Diskuze je prostě pacient, který se uklidnil a umřel.

  Bravo! Tleskám.

  → A to mě napadají i nezveřejnitelné věci, kdy se člověk snaží a ono nic.

  Nebravo! Netleskám. Co to je „nezveřejnitelná věc“, „skrytost“? Když pravda, neboli aletheia, znamená neskrytost. Ví bůh, ale možná máte i recht: Pravda je prostě pacient, který se uklidnil a umřel.

  1. Honzi,

   …dal eliminaci ventilovat
   Mohu? Smím? Smím poprosit o překlad?…

   Jistěže smíte. Když hezky prosíte, nejste sprostý a jste upřímný i chápavý (přiměřeně vašemu intelektu), jistěže smíte.
   Nejdříve si ovšem uvědomte, že vytrhnout z věty tři slova a chtít jejich překlad, to je podobná hloupost, jako vytrhnout ze slova tři písmenka a chtít jejich překlad.
   Takové hlouposti už, Honzi, nedělejte, protože takhle byste nikdy nedokázal vnímat celek – a vy víte, že o celek jde.

   Předpokládám, že napočítat do dvou vám nedělá velké problémy, tak počítejte se mnou:
   Když jste dal jednu záležitost
   (eliminaci ventilovat vaše sprosťárny)
   do souvislosti s druhou záležitostí
   (s misí Ježíše Krista)
   ukazujete, že jste dost zoufalý.

   Přečtěte si to znovu, pooomáááluuu a nahlas. A pak ještě jednou a ještě jednou, tak mockrát, až vám to bude úplně jasné a vy už nebudete muset prosit o vysvětlení.

 11. …provokuju k přemýšlení…
  Když někdo kolem sebe háže exkrementy, sotva provokuje k přemýšlení, možná k diagnóze.
  Nemusí být psychiatrická.

  1. …provokuju k přemýšlení…

   doplňuji: ne každého.

   Pro mnohé lidi znamená přemýšlet jenom přestěhovat předsudky na jiné místo. (William Saroyan)

 12. ad. JK 24.9.2018 (16:59)

  – ….“útrpný” má u mne původ v soucitu
  “úsměv” má u mne původ v pravdě (protože pravda osvobozuje)…..

  * No, nevím, nevím. Raději než soucit partnerství, porozumění,…tam je (nebo může být) pravda zřetelnější….

  – … představy tříští o realitu….

  * uvidíme, které se roztříští :-)

  – …Myšlenka tvoří…
  Ano. I nesmysly.
  Mimo Boží řád sice může něco vzniknout, ale nemůže to přežít….“

  * Vše je v Božím řádu a zkušenost zůstane zaznamenána :-)

  – (A církve jsou kapitola sama pro sebe,ty do toho není nutné zaplétat.)

  * Ten sloupeček o náboženství byl citací z článku, pod kterým píšeme.

 13. → Nejdříve si ovšem uvědomte, že vytrhnout z věty tři slova a chtít jejich překlad, to je podobná hloupost, jako vytrhnout ze slova tři písmenka a chtít jejich překlad.

  Kecy si nechte na koledu. Vaše – dal eliminaci ventilovat – lze směle označit jako holou větu. Takže teď ten překlad, ano?

  → Předpokládám…

  Nic nepředpokládejte (domněnky, jak známo, jsou prevít a jed) a prosím mluvte k věci. Vše ostatní jsou pravě a jen ony s&h, který se vám tak eklujou, ač jste jima sám v sobě samým promořenej skrz naskrz.

  Není to na vás, na váš intelekt, moc složitý?

  1. Honzi,

   …Kecy si nechte na koledu…
   S vámi je to opravdu těžké, Honzi, vy o koledě žijete kecama – a tady navíc žádná koleda není.

   …Vaše – dal eliminaci ventilovat – lze směle označit…
   Co „lze směle označit“, to je klišé, které mne nezajímá a pod vaší maskou doopravdy nezajímá ani vás. Oproti tomu pravdou je, že jestli mne nebudete poslouchat, tak je nesmysl, abyste mne prosil o nějaké vysvětlení.
   A já jsem vám jasně napsal:
   Přečtěte si to znovu, pooomáááluuu a nahlas. A pak ještě jednou a ještě jednou, tak mockrát, až vám to bude úplně jasné a vy už nebudete muset prosit o vysvětlení.

   …Nic nepředpokládejte (domněnky, jak známo, jsou prevít a jed)…
   Jak víme, bláznům se nemá odporovat, čili dobře, od nynějška nebudu předpokládat, jak jsem napsal, že napočítat do dvou vám nedělá velké problémy.

   Závěr: Honzi, jestli mne nebudete poslouchat, tak po mně nechtějte žádná vysvětlení a najděte si jiného terapeuta.

 14. → Když hezky prosíte

  Nedělejte si žádný iluze. Nejsem pes a prosím jenom proto, že na takový a průhledný kazatele jako jste vy, který neznaj a nepoznali nic jinýho, než cukr a bič, mě Bůh obdaroval a dal páky. A věřte nebo nevěřte, ale nedělám to jenom pro sebe. Tolik jen, když už mluvíte o CELKU. Realizovaný pozná kdo realizoval, stejně jako toho, kdo jen žvaní.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kohlbergova_st%C3%A1dia_mor%C3%A1ln%C3%ADho_v%C3%BDvoje

 15. → Honzo máš to zapotřebí!!!??? Tady toho asi tak vybojuješ.

  Klid…:-) Dyk je to prča, kór když někdo začne s „vnitrem“..:-))) A pak, přece, orel mouchy nechytá..:-))

 16. → S vámi je to opravdu těžké, Honzi

  Konečně! Konečně jste to snad pochopil. Protože jde o to – opravdu -, o to opravdický a správný, o tu pravdu jako takovou, podstatu, která je určující a od které se vše odvíjí, Honza/Nehonza, milý terapeute.

 17. → admin pár opravdu neslušných příspěvků vymazal, na což má právo, je to jeho WEB.

  Což v sobě současně nese jisté „čertovo kopýtko“, stejně jako echt schízu. Být, či nebýt?, dát přednost a průchod pravdě před tzv. „neslušností“? A včil mudruj, admine. Nechtěl bych bejt v jeho kůži. Notabene, kdy šlápnout do h***a, je tak snadný. S tím právem, co si budem povídat, je to vůbec takový ňáký divný. Třeba už jenom proto, že právo bez od odpovědnosti, je svou povahou a obsahem, vlastně jen prachspostá a obyčejná zvůle. No nic, vždyť všechno už tu bylo… Ach bože, bože, jak se vše opakuje… Viděno takhle a „online“, je to až k nevíře.

  „Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.“ (Platón)

  1. ad. … mladí i staří jsou vzděláváni ve lži….

   Ty zvláštní časy plynou jednotně a neustále, neboť vždy se najde diktatura předepisovaného jednotného (ovčího) myšlení, kdy za realitu je vydáváno to, co moc chce, aby realita byla…. a ano, je to online, všude okolo nás.
   Např. jednotná vůně, jednotná ochrana přírody ničením přírody,….
   jen si vemte ty nebezpečné chodníky, které jsou slavně budovány pro bezpečí chodců (raději chodím po silnici, abych se nepřizabila, ale auta mne přizabít mohou,…no není to bláznivé ode mne :-)))

  2. Honzi,

   nyní se jasně ukazuje, že bez sprosťáren jste bezradný, že je používáte jako masku pro vaši plytkost.

   Paradoxně jste však zároveň odhalil zcela novou diagnózu, proto ji lze nazvat po vás: syndrom Honzi spasitel.
   Jde o hnidopicha a kecala, který – když mu znemožníte prskat sprosťárny – nabobtná tak mocně, že obviňuje okolí a srovnává se s Ježíšem a Platónem.

   Je to neléčitelné (ani klystýr nepomůže, protože ono je to napěchováno v hlavě).

  1. Pro JK

   Ad:Honzi,

   nyní se jasně ukazuje, že bez sprosťáren jste bezradný, že je používáte jako masku pro vaši plytkost.

   Paradoxně jste však zároveň odhalil zcela novou diagnózu, proto ji lze nazvat po vás: syndrom Honzi spasitel.
   Jde o hnidopicha a kecala, který – když mu znemožníte prskat sprosťárny – nabobtná tak mocně, že obviňuje okolí a srovnává se s Ježíšem a Platónem.

   Je to neléčitelné (ani klystýr nepomůže, protože ono je to napěchováno v hlavě).

   Tak jestli to nevidíte, tak tohle co jste zde napsal, je typická ukázka toho jak být sprostý a neříct ani jedno sprosté slovo.
   Obhájit si své vlastní výroky neumíte tak prskáte jed.
   Ale holt pod maskou slušnosti.
   Nebavíte mě, jste nudnej.

   Pro Párdala a matičku,
   zalať pánbuh za vás. Aspoň někdo kdo to má fakt v hlavě srovnaný😁
   A pardále, mladí sice diskutují, jinde, ale tady my jiní mladí moc rádi čteme Vaše komntáře a to už pěkných pár let.A ktomu je potřeba nebát se pravdy a neutíkat před ní jako zde někteří.

   Zdeni, Vaše psaní mě nepřestává udivovat, obzvláště ty tzv.říkanky, ty jsou často až mysteriózně přesné a to se mi líbí. Za ta léta už jsme taky jak štamgasti v jedné hospodě a vidíme si skoro do talíře, proč? Protože se umíme navzájem poslouchat. Jste svá a to se cení.

   P.s. pro Matrixe
   Matrixi nemysli si, je opravdu hodně vidět jak moc si se změníl, k lepšímu:-))
   Už je s tebou i sranda fakt a to je dobře, věřím že nejsi takovej prevít za jakého ses tu vydával a patříš sem jako nikdo, tak už se neboj a klidně napiš i něco pěkného, to sluší každému.

   Přeji vám všem pěkný večer, možná bychom se tu zase někdy mohli sejít tŕeba na kávičku, jako za starých časů a témat je mezi přáteli vždycky dost a články ty se tu vždy nějaké najdou. Třeba zrovna ta Kuklišová má moc pěkná témata, ze života.:-)) Štěstí, to je přeci krása o tom se dá mluvit do nekonečna.:-)

  2. pro Sonak

   …Tak jestli to nevidíte, tak tohle co jste zde napsal, je typická ukázka toho jak být sprostý a neříct ani jedno sprosté slovo…
   Kdepak, je to jen otázka inteligence, která evidentně vašemu guru – i těm, co ho následují – chybí.

   …Obhájit si své vlastní výroky neumíte tak prskáte jed…
   Nežvaňte vlastní domněnky a řekněte, které své výroky podle vás neumím obhájit a co je podle vás jed.

   Nebavíte mě, jste nudnej.
   To je v pořádku, nejsem tady proto, abych bavil fanatičky sprosťáren a hloupostí.

   (Nějakou dobu jsem zvažoval, zda vám ten příspěvek poslat, nebo ne. Vím, že vás naprudí, což není mým cílem. Ale kdybych vám ho neposlal, budete spokojená v bahýnku, v němž nyní jste – což opravdu není pro vás dobře.
   Jinými slovy: jestli vás to nedonutí něco ve vás PŘEHODNOTIT, vybodněte se na to.
   A já taky.)

  3. re. SonaK 25.9.2018 (18:58)
   ad.
   „Zdeni, Vaše psaní mě nepřestává udivovat, obzvláště ty tzv.říkanky, ty jsou často až mysteriózně přesné a to se mi líbí. Za ta léta už jsme taky jak štamgasti v jedné hospodě a vidíme si skoro do talíře, proč? Protože se umíme navzájem poslouchat. Jste svá a to se cení.“

   No, mne to mé psaní a kreslení také nepřestává udivovat. Tedy kdysi jsem plný šanon napsaného spálila.

  4. ad. JK 25.9.2018 (23:01)

   … budete spokojená v bahýnku,…
   * lotos vyrůstá z bahýnka a stopy to na něm nezanechává

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference