mapa stránek || vyhledávání

Dokonalost…

…a protože jsem v části stránek GNOSIS s názvem „Hledání Světla“, zmíním se o dokonalosti lidské a Boží. Tak, jak ji chápu a jak jsem za léta svého studia i praxe došel k jejímu poznání. Zmíním i roli nedokonalosti, která má ve světě svoji důležitou roli.

„Bůh je dokonalý a člověk si na své duchovní cestě ke sjednocení se s Bohem musí osvojit ctnosti, které vytvářejí lidskou dokonalost. A tedy, existuje lidská dokonalost a Boží dokonalost; ta první je odrazem druhé.“ (napsal profesor John Davidson v knize Ježíšovo evangelium)

odrazMůj dovětek by snad mohl být v tomto stručném doplňujícím sdělení. Ten odraz může totiž být různý. Díváme-li se na zářící slunce do klidné vodní hladiny, vidíme v ní ten prvotní odraz slunce. My však můžeme vidět další odraz; slunce se z hladiny této vody odráží na bílou stěnu blízkého domu, kde již je jen skvrnou, byť ještě na stěně zářící, ale již i značně rozmazanou.

Co se týká samotného Boha, Jeho dokonalost spočívá v Jeho „jedinosti“, Jeho čistotě a Jeho lásce. To vše je v Něm samém a není tam nic jiného než jen On. On je tak sám Sebou a mohlo by se dodat, že je tak dokonale čistý, že je tedy bez jakýchkoliv jiných příměsí. Ve svém Stvoření je nejen tvůrcem všeho, inteligencí uvnitř všeho a také pořádkem všech vnitřních světů (vysvětlivka -vně Něho neexistuje nic), ale je i svrchovaným Pánem všeho. Jakmile se lidem zdá, že toto Jeho stvoření je nedokonalé, je to jen a jen z našeho lidského pohledu. Tentýž shora citovaný vědec duchovních nauk sdělil obsažnou myšlenku:

„Člověk má výjimečné nadání na vytváření pevných bariér mezi svými skutky, myšlenkami a svým nejvnitřnějším vědomím. Když si však vytvoříme schopnost introspekce (sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů…. vysvětluje slovník cizích slov), i když jen do nepatrné míry, zjistíme, že v našem nitru máme jakéhosi „rádce“, který nám neustále radí, co je správné a co ne. Existuje a je jedno, jestli si ho připustíme či nikoliv. Toto vědomí má původ ve vyšších vlastnostech mysli. Je odrazem života, energie a smyslu pro duchovní orientaci, které mysl čerpá z duše“!

Dodám jen, že duše je tu primární. Takže, jako první postřeh; naše vytvářené lidské bariéry, například nepochopení, odsuzování, či již i naše skutky, často ve své podstatě chápané jako zlo a naše již i jen často negativní myšlení, společně i jednotlivě vytvářejí „problém“ v lidské dokonalosti. A pak se dá spíše hovořit o vytváření nedokonalosti! A má tato nedokonalost nějaký účel? Pokud si uvědomím a připustím oživující princip, duši, která, ač o ní nic nevíme, touží neustále odejít z tohoto světa, ze svého dlouho trvajícího vězení, je pak nevyhnutelné, aby existovalo něco, co drží duši na tomto místě, v pozemském světě. A to se dá nazývat právě a jen nedokonalostí. Opačně, kdybychom jako lidé byli dokonalí, tak tu již nejsme. Tak jako stín existuje jen v důsledku světla, tak i nedokonalost existuje jen díky dokonalosti. A snad by se dalo i zamyslet nad tím, že zlo je jen méně dobra a navíc je velmi a velmi relativní. Z pohledu Boha, i když to může probudit nesouhlas, je Jeho stvoření přesně takové, jaké ho chce mít – je dokonale nedokonalé! A navíc, když je Bůh za (nad) hranicemi veškeré duality Svého stvoření, dá se říci, a selský rozum to pochopí, že je mimo dokonalosti a nedokonalosti. Ty nám nabídl jako určité hračky, jako stupně, kterých se zachytáváme v případě našeho namáhavého výstupu. A proč to nepřiznat, dokonalost či nedokonalost, mezistupně, určitou škálu hodnot od mínus k plus a naopak, si připouštíme v tomto světě tak, jak se nám to hodí. Rádo s nimi šermuje naše ego. Nejsme „nad věcí“, tak jako ON, protože Bůh, jak jsem již napsal, je mimo dokonalosti a nedokonalosti.

A jak jsem již také uvedl, je prvotní touhou duše navrátit se k Bohu, odkud byla, a teď mohu jmenovat mnoho různých výrazů, zkusím však jen jeden, vyhnána do naprosto odlišného světa. Proč, to je nyní mimo toto téma, ale duše má dané či vrozené porozumění k tomu, co je správné či nesprávné a je v přímém vztahu k těm lidským aspektům života, které musíme dodržovat, chceme-li, abychom Ho mohli v sobě realizovat. Je tu jen jeden obrovský problém – naše duše je v zajetí a v přímém působení mysli, která u drtivé většiny z vrcholu stvoření, u lidí, slouží světu, smyslům a neustále se svými skutky, činy a myšlenkami drží tohoto světa a je v jeho sítích pevně spoutána. Ježíš nám dal obrovskou naději, když řekl:

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ /Matouš, 5:48/

A jak tu dokonalost najít? Mnohé náznaky jsou v předchozích čtyřiceti sedmi verších této páté kapitoly!

Lidské bytosti, a právě jen ony, protože jejich duše se již blíží vrcholu své pouti, cestou vývoje k návratu k Bohu, mohou obdržet milost od dokonalého Božího a dokonalého Spasitele a stát se tak samotné dokonalými. Vzpomenu opět Ježíše, který o tomto stavu milosti a poznání říká:

„Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel.“ /Lukáš 6:40/

Co dodat? Nechme se vyučit k této dokonalosti. Je totiž nepopíratelným Zákonem Boha, že stále, v jakémkoliv stvoření, které dospělo do vývoje k uvědomění si svého postavení (v našem případě do člověka), posílá On své Syny, jako vtělené Slovo, aby připraveným duším pomohli z tohoto světa odejít. A být připravený znamená, že se přiblížím k té dokonalosti. Je velkou pravdou a vskutku nadějí, že se můžeme dostat na stejnou duchovní úroveň Mistra. Tak, jako Ježíš učil a vyzdvihl k sobě své učedníky. I jeho následovník Pavel napsal Korintským:

„Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.“ /2. Korintským, 7:1/

Očistěme se, jinak, pojďme na cestu k dokonalosti.

V Novém zákoně je vzpomínaná i nutnost vyčistit pohár. Kdo nerozumí, pohárem je naše tělo, naše mysl, srdce, po zbavení se všech nečistot, budeme připraveni přijmout Jeho Slovo. Je logické, že když pohár čistíme, chceme ho naplnit. Usilováním se o lidskou dokonalost, jednoho každého z nás, a to vždy individuální cestou, je právě tím čištěním poháru. A také průchod tou těsnou branou (ta široká vede zcela jinam) a spojení se se Slovem, které jako rajská hudba zní neustále v našem nitru, je právě tím naplněním poháru samou podstatou spirituality. Nejvyšší dokonalost získá duše člověka právě a jen v kontaktu s Duchem svatým, Jeho věčným tvořivým Slovem. I Ježíš o tom jednoznačně mluvil právě ve vztahu k následnému „vidění“ Boha:

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ /Evangelium Matouše, 5:8/

Čisté srdce znamená zase a opět určitý stav, který se přibližuje k Boží dokonalosti.

Být dokonalý znamená být připraven. Odhodit starosti světa jevů, iluzí, Máji, protože v nich není Pravda. Rozloučit se svým směřováním se vším, co je pomíjející a oddat se jedinému cíli, pro který tu člověk existuje (pro duši a její povznesení). Být dokonalý znamená být čistý. Ježíš říká, že tato rozhodující čistota musí být o mnoho většího řádu, než jaký dosahují jen „vlažní“ přívrženci náboženství. Opět k Matoušovi, kde k tomu řekl v kázání na hoře Ježíš jednoznačné:

„Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“ /Evangelium Matouše, 5:20/

Jak dokonalý musel být učedník, prostý rybář či výběrčí daní, aby jeho dokonalost přesáhla tzv. spravedlnost vůdců a teologů!

Mnohé překážky se však stavějí do cesty k poznání sebe sama, do cesty, na jejímž konci by mohla být právě čistota a dokonalost, která naší nesmrtelné duši umožní z koloběhu zrození se jednou pro vždy vyvázat. Je tu však svět se svými nástrahami, léčkami, otrávenými sladkostmi…, před kterými se často těžko uniká. Podaří-li se to, je duše s velkou slávou přivítána a „usazena“ na své místo.

/pokračování/
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 4
hlasů: 8
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

303 komentářů

Přidat komentář
 1. Ani mě to moc nepřekvapuje, že tu někdo tvrdí, že zima, tma, nebo nedokonalost neexistuje.
  K tomu nemá cenu se ani vyjadřovat.
  Zřejmě následek a důsledek ideje, že Bůh je dobro i zlo, tedy vlastně žádné zlo neexistuje.

  Tady někdo nechápe, že od určité hranice (matematicky 0), vše se stává opačným.
  Taky někdo nechápe, že mínus a mínus dává plus!

 2. Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.
  Pohyb a klid je znamením Boha.

  Teplota neexistuje,není o stavu,ale paradoxně pohybu částic.
  Teplota,hmotnost,rychlost světla,konstatnty,..“klacky iluze“.
  Mysl se pak neumí pohnout díky těm klackům dál,mnohem dál..

  Vřele doporučuji každému,kdo má zájem začít nahlížet na tuto
  realitu jiným zrakem,než pomocí slepě naučených iluzí a dogmat:

  CO JE JEDEN STUPEŇ?
  http://vimeo.com/54180171

  PS:A to je jen o „teplotě“.A co teprve barvy,zvuk,světlo,..:)
  Co je to život a co je to smrt?Proměna,nic víc.
  Každou smrtí život ještě jen začíná.

  1. ad: Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.
   Co je to život a co je to smrt?Proměna,nic víc. Každou smrtí život ještě jen začíná.
   _____ Wow! A každé další slovo je zbytečné. Kdo chce vidět, ten vidí.

   1. každé další slovo je zbytečné

    Tak hlavně že si našel co si hledal.

   1. ad: Opravdu? O SÍLE kmitočtů?

    _______Svými rozpaky, svojí otázkou, jsi právě tady a teď potvrdila sílu (působení a intezitu) kmitočtů.

   2. ad – Svými rozpaky, svojí otázkou, jsi právě tady a teď potvrdila sílu (působení a intezitu) kmitočtů.

    Ano, jsem velmi rozpačitá na „sílou kmitočtů“.
    Měla jsem za to, že kmitočet udává poměr počtu kmitů k časové jednotce. Nevím, co je „síla kmitočtu“.

   3. ad: Nevím, co je „síla kmitočtu“
    ______Rozumím. Když budeš CHTÍT, probereme to „doma“. Jak známo, tak jako dojmy i pojmy jsou takříkajíc vícevrstevnaté. Vždy jsou ovšem jen obrazy/odrazy (reflexe) mysli, jazyka a řeči.

    ad: Měla jsem za to, že kmitočet udává poměr počtu kmitů k časové jednotce.

    Ok. Ale to je jen jedna z vrstev.

   4. Honzo, zkrátím to: „síla kmitočtu“ je fyzikální nesmysl. A na nesmyslech veškerá fyzika světa zcela určitě nestojí.

    Pa, dobrou…

   5. ad: Honzo, zkrátím to.

    Hmm, nevím, ale zkratky, ať už jsou jakéhokoli druhu a obsahu, opravdu nejsou tou správnou cestou, tím „doopravdickým“. Asi se shodnem, že svět není jen fyzikální(fýsis). To by byla docela nuda. Pa, dobrou…

   6. ad – Asi se shodnem, že svět není jen fyzikální(fýsis). T

    Možná, ale asi se shodneme, že budeme-li si už tu fyziku brát do úst, pak bychom její mantinely také měli respektovat.
    Pa zejtra….:-)

   1. Z mojí strany to byla evidentně otázka, viz. ten otazník. A jak vzápětí vidno, otázka relevatní a zcela na místě. Co jiného už může taky být domněnka jako prase, tvoje: Tak hlavně že si našel co si hledal. Ty si holt furt myslíš, že myslíš, přičemž je zřejmé, že pouze řadíš svý vlastní představy. Tvůj problém, tvůj průser, spi dál… Nomen omen…

   2. Z mojí strany to byla evidentně otázka, viz. ten otazník.

    kecáš nesmysly

    píšeš na konci věty „viď“ a pak otazník, když „viď“ etymologií vzniklo zkomolením staročeského tvaru vědě slovesa vědět s významem vím

   3. Jseš nejen hloupej, ale zákonitě i nudnej, vytvarovanej „staročechu“. Když říkám – Že ty si zase myslíš, že myslíš, viď? – vím o čem mluvím. K tomu mi stačí mít otevřené oči. Až tak je to prostý a jednoduchý. Spi dál… Nomen omen…

   4. Že ty si zase myslíš, že myslíš, viď? – vím o čem mluvím.

    Protože ty nemyslíš vůbec, ale moudřejší ustoupí, ty by si proboural i tu zeď, která by tě porazila v IQ.

   5. ad: ty by si proboural i tu zeď, která by tě porazila v IQ.

    Ach táááák, no ty ještě ke všemu věříš „na IQ“, na blbosti, na numera, na 3,14čoviny, no to už můžeš rovnou věřit na hastrmany, vodní víly, Láďu Hrušku, a tak vůbec..:-)))Jak říkám, spi dál…

   6. Tak já tě i lidsky chápu, tobě k životu stačí vědět a tetelíš se blahem „Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů. A každé další slovo je zbytečné.“ tak IQ pro tebe sprosté slovo.

    Nech si s hvězdičkou poslat nějaké Nobelovky.

   7. ad: tobě k životu stačí vědět

    Ano, k životu stačí vědět… Je to nepochybně úplně jinej levl, než se jen domnívat, nebo jen řadit subjektivní představy. Dej mi vědět, až ti docvakne, že ti stačí vědět.

   8. Dej mi vědět, až ti docvakne

    A zase jsme u toho, tvé domněnky všeho druhu jsou docela průser.

   9. Ano, k životu stačí vědět…

    Vím, že nic nevím, i ty si to tu psal tak nemel nesmysly.

 3. ad: Ano, k životu stačí vědět… Vím, že nic nevím,

  ________No vždyť.:-) K životu stačí vědět, že vím, že nic nevím. Netušíš jaká to je úleva…-)

  1. Když víte, že nic nevíte, proč tu tedy dost často opravujete výroky jiných? Pak nemůžete vědět, co je špatně, ani jak je to správně. Výroky jiných opravujete a kritizujete tedy proto, že je to Vaše záliba?
   Kdo ví, že nic neví, většinou dost pokorně mlčí.

   1. Co vím nebo nevím, se tu rozhodně neřeší. Otázku „vím, že nic nevím“ tu řešíte Vy, tak mě zajímalo, zda se tím, co víte, také řídíte. Nic víc, nic míň.

   2. ad: Otázku „vím, že nic nevím“ tu řešíte Vy…

    __________ Hmm… Úžasný, co Vy všechno nevíte…:-)

   3. Honza napsal: 12.11.2014 (6:26) ad: Ano, k životu stačí vědět… Vím, že nic nevím,

    ________No vždyť.:-) K životu stačí vědět, že vím, že nic nevím. Netušíš jaká to je úleva…-)

    Uvádím jen to, co jste sám napsal.

   4. No a co jako?..:-)) Co řešíte?…-)))

    Řešíme tebe, že si nevidíš do huby, AH si toho taky všiml.

   5. Ty aby ses „nechyt“..:-))) Tak řešte chlapci, řešte…:-))

   6. Když někdo prohlašuje, že ví, že nic neví a jak je to osvobozující, tak s tím nekoresponduje to, že tatáž osoba píše, že druzí ve svých příspěvcích nemají pravdu, či naopak, že ji někteří mají.
    Neřeším žádnou konkrétní osobu, neboť napsané se týká všech obecně.
    Vědět (kdoví, jestli) zřejmě v řadě případů neznamená podle toho jednat.

   7. Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí.
    = citát z první strany

   8. „Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.“ (Martin Luther King)

 4. Končím s diskusí, nemá to cenu.

  Já říkám, že neexistuje zima, a pan Muladi z toho vyvodí, že si představuji všude v celém vesmíru stejnou teplotu. Lubko začne mluvit o teplotě, která je něčím trochu jiným než teplo. Dostanu tu odkaz na mráz, ve kterém se ovšem o zimě opět píše jen jako o ročním období a mráz je jasně popisován jako stav teploty… ne, nemá to cenu.

  Nejlepší je opět Hvězdička, podle které ani teplota neexistuje. Docela jsem čekala, kdy na to někdo poukáže :-)))

  1. Pochopitelně že to nemá cenu, když místo přemýšlení, jestli jste neudělala chybu jenom hledáte cestu, jak se z chyby vykroutit:( Diskusi jste totiž nezačala „teplem“ jako takovým ale dvojicí pojmů „teplo a zima“, která má v lidském chápání jednoznačný vztah k vnímání „teploty“. Teplo jako množství tepelné energie totiž člověk vůbec nevnímá.

   BTW: Chyb jste v nádledné diskusi udělala víc. Například tohle Vaše tvrzení:
   „Když je na Sibiři -40°C, tak je tam méně tepla než někde, kde je třeba 20°C.“ není pravdivé ani náhodou, pokud se toužíte bavít fyzikálně a logicky. Schválně jestli přijdete na to proč. A pochopitelně přitom laskavě nedovysvětlujte co jste myslela pojmem „někde“ :)))

  2. Šárí,

   ad: Já říkám, že neexistuje zima, a pan Muladi z toho vyvodí, že si představuji všude v celém vesmíru stejnou teplotu…

   To jste udělala velmi špatný závěr. Takže polopaticky:
   Tělesného tepla u jednoho člověka je méně, než u deseti lidí – ti sice mají více tepla, ale teplota je v obou případech stejná. Není tedy pravda Vaše tvrzení, že zima = jen méně tepla. To, čemu říkáme zima je nižší teplota vůči jiné teplotě (kterou označujeme jako ne-zima). Obě teploty přitom reálně existují a jsou různé. To se Vám snažil vysvětlit pan Lubko a Matrix.

   A tam, kde jsou dva různí (přestože stejného druhu), tam je vždycky dualita, což je něco jiného, než Vámi neustále omílaná jednota – a to jsem se Vám snažil vysvětlit já. Jinými slovy, kdyby existovala jednota v teplotě, nejen že by nemohly existovat různé teploty, ale ani bychom neměli jak zjistit, že samotná teplota existuje.

   Stejný princip pak platí pro dokonalost. Kdyby všechno bylo dokonalé (jak tvrdíte), nikdy bychom nemohli zjistit, že dokonalost existuje – ani ten pojem bychom neznali. Vše, co se dá poznat, lze totiž poznat pouze porovnáním dvou různých stavů. A dva různí nejsou jednota, je to dualita (která může, ale nemusí „táhnout za jeden provaz“).

 5. Cenu to nemá, protože jste se zamotala do vlastních vyprodukovaných nesmyslů. Soudný člověk by zbystřil a popřemýšlel, jestli náhodou neujíždí do nežádoucích myšlenkových teritorií. Kritické myšlení a permanentní korekce úvah – to je klíč k hledání pravdy.

  ad – Neexistence zimy je totiž fyzikální zákon, a přes ty nejede vlak

  Můžete ten fyzikální zákon neexistence zimy citovat?

  1. Pro Šárí i Věru:

   Posledních pár příspěvků, když opomenu téměř noční střet mezi dvěma kohouty zdejšího fóra, se vyvinul do zcela mimo jdoucí diskuze. Ale prosím, když někdo cítí potřebu neustále hledat vyjádření k těm tématům např. zimy, tepla, teploty, prosím. Podle mého názoru jsou tyto diskuze ale zcela jalové a Šárí to již naštěstí pochopila.

   Upozorním jen na jednoduchý přístup, kdy je podle mne nutné uvědomit si : relativita – absolutno?!

   Ale tato věta od paní Věry, to je „hodnota“ pro diskuzi : „Kritické myšlení a permanentní korekce úvah – to je klíč k hledání pravdy.“

   Čím více zapojíte mysl a rozum, tím více se přiblížíte k výsledku nula /nehledejte ho na žádné stupnici/. Co značí nula by Vám jeden náš kolega mohl vysvětlit.

   Naštěstí, a na to ostatní upozorňuji, paní Věra nabízí návod k hledání pravdy s malým písmenem p. A tak to může být zase něco zcela mimo a výsledkem může být zamotání se její i dalších do zdejšího pomíjivého světa. Paní Věro, Vy nevěříte v nové zrození, reinkarnaci. Tudíž je to pro Vás o to jednodušší. Přeji Vám, aby tato Vaše věta byla hojně diskutovaná a pro zbytek Vašeho života /doufám a přeji Vám opravdu dlouhá a plodná léta/ Vám přeji i to opravdové kritické myšlení a permanentní korekci úvah. Snad Vás to k nějakému klíči a zámku, který se ním odemyká, dovede.

   Šárí, šetřte si prosím energii. Znáte to o tom, jak se házejí perly sviním a jaký může být následek? Vaše vstupy v tématu článku „dokonalost…“ jsou pro mne velmi přínosné. Díky.

   Pěkný den přeje Venda

   1. Vendo, vrána k vráně sedá a jen ROVNÝ ROVNÉHO si hledá. Je fajn, že Šárí pochopila jalovost svého tématu, a je pro Vás příznačné, že jalové vstupy jsou pro Vás přínosem.

    Že se diskuse o „neexistenci zimy“ rozběhla zrovna pod Vaším článkem, je jen souhra okolností, nic osobního v tom nehledejte.

    ad – Naštěstí, a na to ostatní upozorňuji

    Běžte do malého p, Vendo.
    Nashle.

   2. Paní Věro, díky za Vaše doporučení kam mám jít.

    Jsem rád, že jste hned na úvod této diskuze reagovala na pana AH a můj článek a jeho příspěvek jste podrobila svému kritickému myšlení a permanentní korekci úvah a sdělila svůj závažný poznatek, že si někteří lidé představují Boha jako žárovku! / 7.11. – 12:37/ No není to Váš závažný posun k pravdě?

    Ano, klíč pro Vás a Vaši pravdu je již asi velmi blízko. Teď snad ještě vyhodnotit, jak je ta žárovka teplá, horká, jaké záření vydává a podle jakých zákonů, jaký má zdroj energie…., a jste tam.

    Paní Věro, tentokráte opravdu Vaše konkrétní příspěvky zde pod mým článkem nejsou pro mne žádným přínosem. Pročtěte si je znovu a řekněte upřímně, po nezbytné dávce Vašeho kritického myšlení a permanentní korekci úvah, v čem by měly být?

    Pěkný den a jdu dorýt zahradu. Tak možná odpoledne nashle.

    Venda

   3. Vendo, můžete místo Šárí zkusit odpovědět na toto:

    „Neexistence zimy je totiž fyzikální zákon, a přes ty nejede vlak“
    /Šárí/

    “ Můžete ten fyzikální zákon neexistence zimy citovat?“
    /Věra/

   4. No tak ještě naposled, když vám to tak leží v hlavě.

    Zákon to není, to máte pravdu, spletla jsem si pojmy. Je to fakt.

   5. Nejde o to, co mi leží v hlavě, ale co je pravda. Opakovaně zde mluvíte o „vidoucích“ a „vědících“, tak se hodí jednat podle svého vlastního kréda.
    Splést se může každý, to není žádná ostuda. Špatné ovšem je následně mlžit a svoje chyby překrývat arogancí a výsměchem.

   6. Spletla jsem se. Opravila jsem se. Žádná arogance, žádný výsměch. Tečka.

 6. Protože nejsou pod články tlačítka, zakládám novou odpověď.

  Podívejte se prosím, paní Věro, do souhrnu – rozcestníku „Diskuze k článkům“. /vpravo v liště nahoře/

  Venda { Pro Šárí i Věru: – 12.11.2014 8:25 = tady jsem bez dovolení Vás a Šárí vstoupil do vaší vzájemné diskuze. A v tomto příspěvku jsem na závěr ohodnotil diskuzi Šárí pod tímto článkem „Dokonalost….“ jako přínosnou. Opravdu, když se dívám zpětně, co vše od počátku k tématu napsala a s čím jsem souhlasil, tak proč ne?

  A pak jsem následně mj. napsal a připomenul Vám Váš vstup do diskuze pod „Dokonalost…“ Vaším závažným, a pro někoho možná i přínosným sdělením, že si někteří lidé představují Boha jako žárovku! / učinila jste tak 7.11. – 12:37/ ….já Vám to napsal až 12.11.2014 9:11. Dříve to nešlo, byl jsem mimo internet. Asi se to dotklo Vašeho ega, že by uražená ješitnost?

  Ještě upřesním, že jste vstoupila do diskuze i o den později: Věra 8.11.2014 (22:09)
  Honzo, duch těchto stránek je dávno mrtvý….. – Mám snad toto hodnotit pro téma „Dokonalost…“ jako přínosné poznání? Zatímco paní Šárí diskutovala k věci, což lze dohledat.

  Věro, pod tímto článkem jste prostě nezářila. Váš třetí vstup a snaha, kde jste chtěla zřejmě vymámit z Hvězdičky – viz. Věra 9.11.2014 (20:53) Sanhedrin, 69b: Naši rabíni učili:….., kde že je ta duchovnost, se také minula účinkem.

  A tak jste mně „chtěla“ zatáhnout do Vaší diskuze se Šárí, kde ona navíc uznala svoji chybu a které jste se Vy chytila jako to příslovečné lejno košile…… Věra pro Venda. { Vendo, můžete místo Šárí zkusit odpovědět na toto: „Neexistence zimy je totiž fyzikální zákon, a přes ty nejede vlak“ /Šárí/ “ Můžete ten fyzikální zákon neexistence zimy citovat?“ /Věra/ } – 12.11.2014 9:17

  A dál čtěte sama a uvažujte, co s Vámi asi udělalo mé vyjádření ke skutečnosti – veličině – přírodnímu zákonu.

  . . . . . . . . .

  Podívejte se prosím do historie příspěvků pod mým článkem „Dokonalost….“ a řekněte mi prosím upřímně. Opravdu máte pocit, že Vaše diskuzní vstupy byly nějakým přínosem?

  Dovolím si na závěr sdělit, že na všechny příspěvky všech diskutujících, kteří se zúčastňují, neodpovídám. Něco je jasné, něco je až někdy hloupé. A znovu odpovídám na Váš druhý dotaz – necítím se jako idiot.

  Pěkný den.

  Venda

  P.S.

  Omlouvám se všem ostatním diskutujícím, že se tu objevují tato moje ujasňování. Snad to prosím ani nečtěte.

  1. ad – A tak jste mně „chtěla“ zatáhnout do Vaší diskuze se Šárí

   No dovolte…..!! Vy sám jste se navandroval do naší debaty, které ani zbla nerozumíte. Mně jsou Vaše „myšlenky“ naprosto lhostejné, nemáte mi co nabídnout.

   ad – A znovu odpovídám na Váš druhý dotaz – necítím se jako idiot.

   Přesto jím jste.

   1. ….inu, příslovečné lejno na košili. A ještě pod vlivem emocí. To je mi ale kombinace.

    Venda

 7. ad: o přínosu jsem psal jen za sebe.

  To dozajista na věci samé (tj. zkurvenosti a zrůdnosti bolševickýho myšlení)rozhodně nic nemění.

 8. ad: Znakem slabomyslnosti je

  … si vytvářet domněnky, náš milý, místní Anonymní.

  ad: Platí však každému co jeho jest!

  Naprostý souhlas. Aneb, Suum cuique***, nebo jak by řekl Kapitán Láska: Máš, co jsi chtěl.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwxthJ2mSH8

  ***Stultitia excusationem non habet, aneb hloupost nemá omluvy. Od stejného autora.

  1. Nevím jaké obrazy a odrazy vidíte Vy, ale znakem slabomyslnosti je také nevidět, neslyšet. Popřípadě, a to je ještě horší, nechtít vidět, nechtít slyšet. Ale jak známo, kdo chce vidět, ten vidí, kdo chce slyšet, ten slyší.

   _________Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší, praví přece Písmo.

   1. Nejhorší je vidět špatně, ale vydávat to za správné vidění.
    Slyš kdo jsi schopen.

   2. Svatá Pravda…

    _________Člověk poznává tím, že vidí a slyší. A i kdybychom viděli velice dobře a viděli jako rys, nezískáme dokonalé poznání. O viděném a slyšeném je potřeba ještě přemýšlet, rozjímat a kontemplovat to. Řecké slovo kontemplace znamená v překladu cosi jako vidění věcí a jevů z vnějšku, ale hodnot otevřených uvnitř nás samých. Existují tři stupně vidění podle toho čím se vidění děje:, očima, rozumem, a srdcem. Viděním očima nahlížíme povrch věcí. Druhým viděním, rozumem, si vytváříme k věcem pojmy, definice a smysl. Třetím viděním, srdcem, si pak zajistíme pochopení duchovního smyslu věcí. Podobně je tomu i s poznáváním duchovních hodnot. (MUDr. Jaroslav Max Kašparů, teolog, psychiatr, spisovatel)

   3. netřeba citovat, o vnímání srdcem se tu píše všemi opakovaně

 9. ad.“Neexistence zimy je totiž fyzikální zákon, a přes ty nejede vlak“ /Šárí/
  “ Můžete ten fyzikální zákon neexistence zimy citovat?“ /Věra/
  ———
  Je dobré si nejprve uvědomit,Kdo tuto „otázku-odpověd“ tady vlastně nastolil.
  Není to ani Šárí,ani Věrka,ani nikdo další z diskutujících.:)
  Je to Otec,Duch.A velmi pěkně a názorně ukazuje všem,proč je
  člověk tam,kde je.Vynikající „představení“.On je totižto Jediným Mistrem
  výuky v přímém přenosu.:)

  ad. „Můžete ten fyzikální zákon neexistence zimy citovat?“
  ad. Například tohle Vaše tvrzení:
  „Když je na Sibiři -40°C, tak je tam méně tepla než někde, kde je třeba 20°C.“
  není pravdivé ani náhodou, pokud se toužíte bavít fyzikálně a logicky.

  1.Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.(k fyzice-fysis)
  2.Teplota je měřením rychlosti pohybu částic,tedy o síle kmitočtů.
  3.Teplo a zima je o vnímání(vjemu) interakce minimálně dvou různých sil kmitočtů.(k logice)

  logo:
  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2014/08/04/UK20140804_A.html
  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2014/08/13/UK20140813_A.html

  3.Tato interakce organismus upozorňuje na změnu přes dráždivost(jeden z projevů živého organismu)
  tlakem na nervová zakončení v kůži.In-formace je přenesena nervovou soustavou do mozku.
  A člověk si řekne:“Je mi zima.““Pálím si ruku“.“Ta voda je vařící,v té nemohu okoupat své dítě.“…
  Tyto informace,někdy i za cenu bolestí,se stávají zkušeností vědomí organismu jako celku.
  Tento svět je vymezen určitým pásmem(rozsahem) kmitočtů,který když organismus překročí,
  začíná se transformovat(měnit).Důsledky takového překročení tohoto rozsahu jsou člověkem
  vnímány jako deformace(projevy),jako jsou např.popáleniny,ztráta končetin,..
  a samozřejmě i „smrt“ organické formy(těla),která se okamžitě rozkládá zpět na prvky Země.

  2.“Když je na Sibiři -40°C,tak se tam pohybují částice pomaleji než někde,kde je třeba 20°C.“

  Rychlost pohybu částic není tedy pod vlivem teploty prostředí,ale je pod vlivem světla.
  Kmitočet je o vzájemném působení dostředivé a odstředivé síly.Projevem tohoto
  působení je TAH,tedy pohyb.Kmitočet je kmit točivý(spirálou)Frekvence je o vlnové délce,neboli o vlnových délkách(vlnách),které způsobuje kmitočet.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD#mediaviewer/File:2-Dolium_geant.jpg

  3.Teplo a zima je o vnímání změn pohybu částic,tedy o změnách síly kmitočtů
  mezi vnitřnímaa vnějším.(je o předávání informací)

  ad.“Neexistence zimy je totiž fyzikální zákon, a přes ty nejede vlak.“

  Úžasná věta a navíc pravdivá.Vlak totiž opravdu nejede přes současné fyzikální zákony.
  Fyzikální zákon:Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.,potvrzuje neexistenci
  „zimy“,kterou cítíme(vnímáme) jako „zimu(teplo)“ tím,že to,co vnímáme jako zimu(teplo)
  je vlastně o síle kmitočtů.
  To,co vnímáme jako barvy,chutě,…je o vnímání kmitočtů přes lidské tělo.
  Svět,který vnímáme přes lidské smysly,je tedy světem stvořeným-iluzí.
  Tento svět nám díky lidským tělům umožňuje učit se rozlišovat síly kmitočtů
  (jejich projevy) pomocí našich smyslů.

  1. ad – Kmitočet je o vzájemném působení dostředivé a odstředivé síly

   Kmito-čet je o počtu kmitů (v časové jednotce). Některé věci jsou opravdu velmi prosté a není nutné v nich za KAŽDOU CENU hledat tzv. vyšší smysl. Vršení slov, generování vět, které jsou sice lingvisticky správné, ale smysl v nich není žádný – není mým šálkem kávy. Každému co jeho jest, každý dochází k tomu, k čemu dozrál a vrána k vráně sedá.
   Neexistence zimy OPRAVDU NENÍ fyzikální zákon. Škoda….mohlo to být tak napínavé….:-)

   1. Pro Věrku:
    ad.Kmito-čet je o počtu kmitů (v časové jednotce).

    Gůůgl snese opravdu hodně,ale zkušenost je k nezaplacení.

    K tomu,co je skryto za napsaným textem:
    Zkuste si sednout a napsat mi upřímně,co Vás na mně opravdu sere.
    A pak zkuste přemýšlet o tom,jestli to není o Vás.
    „Čistý stůl je o upřímnosti srdce,když se čistí,lítaj třísky.
    Až se vyčistí,třísky se stávají zkušenostmi vlastního sebepoznání.“

    Není slovo jako slovo,není jméno jako jméno.

    “ Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu. „

   2. Hvězdičko, nesere mě na Vás vůbec nic, proč Vám ta myšlenka vytanula v mysli? Že by projekce? Já skutečně nemůžu za to, že slovo „kmitočet“ má svůj daný obsah a vyjadřuje čet (četnost) kmitů za jednotku času. Vážně nemůžu za to, že „síla kmitočtu“ je ne-smyslné spojení slov.

   3. Pro Věrku:
    ad.Hvězdičko, nesere mě na Vás vůbec nic, proč Vám ta myšlenka vytanula v mysli? Že by projekce?

    Ano i ne současně.I včera vaše duchovní srdce totižto vyslalo signál*,který je v rozporu s odpovědí uvedenou výše.Tento signál
    se zobrazí jako projekce obrazu,který je v rozporu s obrazem,jež
    vydávají slova:“nesere mě na Vás vůbec nic“.Signál srdce vyslal
    obraz:“mám strach“.

    ad.Já skutečně nemůžu za to, že slovo „kmitočet“ má svůj daný obsah a vyjadřuje čet (četnost) kmitů za jednotku času. Vážně nemůžu za to, že „síla kmitočtu“ je ne-smyslné spojení slov.

    Další signál srdce,který je v rozporu s obrazem slov-projekce mysli.
    Mysl si převzala projekci,přes kterou se nedostane dál,dokud ji
    v srdci nerozloží.

    Tolik k odpovědi.Děkuji.Dál jen doplnění,které číst nemusíte.:)

    *•Signál je znamení nebo stručná zpráva nesoucí informaci,..
    -signál obvykle nese jenom malé množství informace,
    -ale velmi důležitá je včasnost jeho doručení.
    -Proto se často přenáší zvláštním kanálem, který dovoluje jeho rychlé předání.

    •rádiový kanál :rozsah frekvencí (nebo vlnových délek)!!!!
    http://www.allbandsawblades.com/BandSawBlades/Images/radius_chart.gif
    radiový kanál se používá na přenos informačního signálu

    rádius
    Význam:
    • geom. poloměr (vzdálenost libovolného bodu kružnice nebo koule od středu)
    • (akční rádius) rozsah, dosah působnosti

    • frekvence jsou projevem působení sil kmitočtů,frekvence nejsou
    kmitočty samotnými
    • v podstatě je kmitočet kanálem pro určitý rozsah frekvencí
    (informací) projekce mysli Vědomí,které má mnoho vysílacích kanálů
    a tím i frekvencí-Světla
    •každý zdroj světla obsahuje různobarevné spektrum,každá barva má
    jinou rychlost,spektrum je jako čárový kód,každá hvězda jej má jiný,
    -tím,že je ultrafialové záření barevného spektra rychlejší než třeba
    modrá,žlutá,..způsobuje tak rotační pohyb

    -Larmorova rotace (též gyrace, cyklotronní pohyb) je pohyb volných elektricky nabitých částic v homogenním magnetickém poli. Lorentzova síla způsobuje, že tyto částice se pohybují rovnoměrně po kružnici nebo šroubovic*….

    dále pak se již díky „zdánlivé maličkosti“,tedy odchýlením pozornosti(CHYBA) nepohnou ani tzv.fyzikové.
    Třeba i výzkum v urychlovači částic(Cern) je totiž zaměřen slepým
    směrem(do slepé ulice).Svůj výzkum soustředí na dva protiběžce,kteří
    běží okolo pyramidy a měří vše,co se děje,když se ti dva běžci srazí,ale již nevěnují pozornost silám ukrytým v pyramidě,a již vůbec jejímu oku s ohnisky.(pyramida s okem a kružidlo-symboly)

    Dnes jsem spolu s Otcem „cestovala“ úžasným světem fyziky.
    Nepotřebovala jsem jediný tzv.fyzikální zákonon nebo vzorec.
    Zjistila jsem,že tzv.Pí je velkou ptákovinou.Důsledky pýchy tzv.
    vědecké komory(klubu důchodců)-z nevědomosti,zatajováním a popíráním skutečností,iluzně stvořenou historií,atd.-skrze bludu prestiže,
    jsou fatální.Nejhorší je,že tyto nesmysly jsou násilně vnucovány
    na školách dětem-dokonalost,prvenství,hmotnost,kmitočty zaměněné
    za frekvence,vzorce,dogmata,umělé poučky,historie-Mojžíš vyvedl
    národ z egypta:),pyramidy jsou hrobkami,člověk se vyvinul z opice,
    letopočty,…a vedou nejen do slepé ulice,ale degradují mysl srdcí a tím naši budoucnost.Totéž platí o církvích a vědou nepodložených
    nesmyslech.Manipulace z nevědomosti na obou,zdánlivě protichůdných
    stranách.
    Vědomí=duchovno(studium vlastní psýché) + věda (přírodní vědy pro využití a rozvíjení abstraktní inteligence na cestě sebepoznání)
    Vědomí=cit + rozum(ze všech úhlů Zodiaku)

    PS:I tak díky,alespoň mne to donutilo dokončit propojení projekce
    mysli Ducha a reality okolo nás (z pozice člověka),kterou vnímáme odlišně jen „díky“ naučeným informacím.Změnit svůj pohled na tento svět,začít měnit vědomí tohoto světa, se nedá stejnou myslí,která je zaklíněná starými převzatými názory a hypotézami.(neřkuli-hypotetickými částicemi,atd.)
    Jinými slovy:“A přece se točí.““Jedna a jedna jsou Dvě-Síly.“:))

    PS2:
    1.dohoda Nehřešte slovem aneb Miřte slovem přesně.
    2.dohoda Neberte si nic osobně.
    3.dohoda Nevytvářejte si žádné domněnky.
    4.dohoda Vždy dělejte vše,jak nejlépe dovedete.

    5 dohoda zní: Buďte skeptičtí,ale naslouchejte.
    Jinými slovy:“Nevěř slepě!“(přikázání) nebo „Důvěřuj,ale prověřuj!“

    PS3:A ještě jednou děkuji za poznání,které vyráží dech.Netušila jsem,
    jak strašně těžké je pro člověka býti upřímným.

   4. ad: Netušila jsem, jak strašně těžké je pro člověka býti upřímným.

    ________Ani já ne. Je to fakt raubírna..:-) Kdo nezažil, nepozná – kdo nepozná, nezažije.

   5. Proč je to tak těžké? Protože je to mnohdy sysifovská práce, případně házení hráchu na stěnu. Ale každá zpětná vazba, potvrzení správnosti značí, že se celé Nebe, Vesmír, radostí zachvěje nad zvládnutým krůčkem :-)

   6. Není tak těžké být upřímnou:
    Působí zde spolek hulvátů, kteří když už se sami hulvátsky nevyjadřují, tak ale takový způsob podporují. Co kdo však podporuje, tím se stává. Je to jeho volba.

    Já zdejší diskusi (ani web jako takový) podporovat nehodlám.

   7. P.S.
    Každý vy se měl především zajímat především o své hulvátství či slušnost.

   8. ad: zdejší diskusi (ani web jako takový) podporovat nehodlám.
    _______ Správně, nepodporuj! Je vidět, že jseš správnou „členkou klubu“..:-))) No kdybysi chvílema třeba trochu jen upozadila to svý a dopředu nacpaný a do očí bijící „Já“, vidělas bys i něco jinýho. Takhle a „zaslepeně“, Marielo, členko klubu, nemůžež totiž vidět, natož vidět nezkresleně.
    _________ps: pro šleny chlupu: probocha! neštěstěto, stejnje jako neštěstěte jak Krystjus wichánjél bytchem khupíčky z rámu…

   9. Komunisti vždy nesnášeli schopnost samostatného rozhodnutí. Řada lidí ještě dnes tuto schopnost závidí. Nejsou schopni druhým dopřát jejich vlastní volbu.
    Nu, závist a zloba je mezi lidmi veliká.

   10. ad – Ano i ne současně.I včera vaše duchovní srdce totižto vyslalo signál*,který je v rozporu s odpovědí uvedenou výše.Tento signál
    se zobrazí jako projekce obrazu,který je v rozporu s obrazem,jež
    vydávají slova:“nesere mě na Vás vůbec nic“.Signál srdce vyslal
    obraz:“mám strach“.

    Milá hvězdičko, vážně nemám zájem pouštět se s Vámi do rétorických soubojů, nechci ubližovat ani Vaší, ani svojí duši. Vaše otázka (co vás na mě tak sere) byla tentokrát Otcem určená jen a jen Vám.
    Možná si toho nejste (nechcete být) vědoma, ale jsem zde jednou z mála, která rozumí a chápe, proč píšete tak, jak píšete. Moje vymezení se tedy týkalo jen a pouze výroku o „veškeré fyzice světa“, která je tzv. „o síle kmitočtů“. Není to namířené vůči Vašemu duchovnímu srdci, ale vůči falešnému pseudointelektuálnímu rozumování.
    Nesmysl zůstává nesmyslem, byť se tváří superduchovně a byť jej napíše kdokoliv, tedy i Vy.

    Přeji klidnou mysl.

   11. Pro-Věrku:
    ad.vážně nemám zájem pouštět se s Vámi do rétorických soubojů,

    Vůbec nejde o nějaký souboj a již vůbec ne rétorický,protože
    tam bych Vás požádala,abyste mne začala vnímat coby
    fyzicky hluchoněmou,která nemá jinou možnost než neverbálního
    projevu a učí se sebevyjádření slovem Mateřským jazykem,
    tedy jazykem Srdce.Tento jazyk je dlouho opomíjen a značně
    překroucen,jelikož je o tónech.
    Slova jsou znaky(barevné tóny),pomocí kterých se skládají
    obrázky(slova).

    ad.nechci ubližovat ani Vaší, ani svojí duši.

    Není vaše-moje duše.Ona Duše je podstatou jen jedna.Proto
    se lidé kmene Hopi navzájem zdravili asi takto:Ahoj,jak se má
    mé druhé já?Proč,protože všechna já jsou projevem Jednoho Já.
    Ve všech já se skrývá duše.
    Jak mi řekl Otec před lety:“Všechno a všichni je o nás dvou.“
    A když duše pláče,tak ji Hudba srdcí slyší.

    ad.Vaše otázka (co vás na mě tak sere) byla tentokrát Otcem určená jen a jen Vám.

    OK.Přistoupila jsem na to,že patřila i mně.Jediné,co mi
    vadí,je Váš jednostranný(jednooký) pohled na člověka.
    Proč se díváte na člověka pouze z naučeného úhlu pohledu
    této společnosti,která je v troskách právě skrze jejího
    hodnocení člověka :podle „inteligence“,titulů,či vzhledu,
    a to díky slepé honbě za dokonalostí a prvenstvím.
    Lidé už za to,jací jsou,jak myslí vůbec nemohou.Plní se
    na nich jen důsledky chybování v minulosti.Jenže ani toho
    si již nejsou vědomi.Civilizace dosáhla strop ode dna celého spektra.Život bez lásky,vzájemné úcty a důvěry,si vybírá svou
    daň(bolestí) velmi důsledně.

    ad.Možná si toho nejste (nechcete být) vědoma, ale jsem zde jednou z mála, která rozumí a chápe, proč píšete tak, jak píšete.

    Upřímně si toho vážím.Kdysi jsem Vám napsala:učím se psát
    srdcem.

    ad.vůči falešnému pseudointelektuálnímu rozumování

    Co to je:falešné pseudointelektuální rozumování?
    neboli nepravé nepravá duševní činnot člověka,rozumový?

    Jsem si velmi dobře vědoma,že inteligenci zde má každý jen
    zapůjčenou.A jsou dvě základní-IQ(DUCH) a EQ(DUŠE).
    Jsem si velmi dobře vědoma,že každý má možnost se znovu
    napojit na Zdroj.Když je napojen na Zdroj,má přístup
    k informacím Vědomí,jako když si zapnete Gůgl,abyste si
    něco zjistil nebo ověřil.To je Poznání!Na jeho základě jsem
    si uvědomila,co vlastně děti ve školách opravdu potřebují:

    naučit se sebevyjadřovat srdcem!a číst,psát,počítat,seznamovat
    se s přírodou,se vztahy,…bez známkování.V ČR se ještě stále
    známkuje i hudební,výtvarná,pracovní či tělesná výchova.
    To už je nejen k smíchu,ale k pláči….velké téma.Děti se
    všemu učí napodobňováním.Selhává-li rodina a společnost,jsou
    vydány i ony záhubě.

    Otec je Jediným,Kdo Mistrovsky ovládá ROZUMOVÁNÍ ROZUMEM.
    Nikdo jiný,žádná jiná bytost toho není schopna-z Podstaty.
    Otec-Duch nás díky tomu UČÍ myslet srdcem.
    Rozumování rozumem je plácáním o ničem:člověk si pak myslí,
    že myslí,že má svobodnou vůli,že mluví on sám,….:)
    Pak tu máme vliv -rodiny,prostředí ve kterém každý vyrůstá,
    podmínky,…na které má opět vliv Otcův Duch.

    Falešné je „já“ a jeho mysl,které si toho není vědomo.

    Vědec,který na něco přijde(„objeví“:)),si není vědom toho,
    že jen dostal PŘÍLEŽITOST od Vědomí.Tuto příležitost si přivlastní,zpeněží,ba dokonce dostane třeba i Nobelovu cenu,
    ego povyroste…:)V momentě přivlastnění si příležitosti
    se ocitá v bludném kruhu.Bohužel nejen on,mnohdy i větší
    část populace,která „vidí“ génia.Génius může mít IQ vysoké,
    má však emoční inteligenci tak nízkou,že se mnohdy nedokáže
    postarat sám o sebe a rodina je pro něj tabu.
    To samé se však děje i u člověka,u kterého převažuje
    E-inteligence.Nedokáže se zařadit do společnosti,i když má
    srdce na dlani.
    Ono tady jde o spojení a rovnováhu těchto dvou inteligencí
    v lidských šatech a stvoření ducha Člověka,o poskládání se
    v jedno srdce(vědomí).

    ad.Otcova slova:
    „Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.“,
    jsou pravdivá.Mám ověřeno.Jedinou možností pro každého je:
    tato slova vyvrátit a až následně jim přisoudit :nesmysl
    nebo fakt.Jiná možnost k dispozici ani není,než ověření.
    ———-
    Ono ani hmotnost neexistuje.Sranda viďte?:)

    PS:Děkuji za příležitost.
    Duch(mysl)nemá kde hlavu složit,
    může nalézt spočinutí jen v duši(lásce).
    —————-
    cit.:
    „Jsem Pravda,Láska bezpomínečná,
    znovu a znovu vrhám se do Nicoty,
    abych se znovu poskládala a
    díky Mistru sama sebe poznala.
    Naučil mne Mistr každým dnem umírat,
    a tím se celého světa umět vzdát.
    Díky Mistru jsem samu sebe poznala
    a byla jsem sama sebou poznána.
    Nemusím se na nikoho hrát,ani se bát,
    protože jsem srdcem milujícně upřímná.
    Nemusím se díky předsudkům přetvařovat
    a nemusím si masky ega nasazovat.
    Jsem sama sebou a jsem jaká jsem,
    proto jsem srdcem svobodná.
    Jsem samojediná.“

   12. Hvězdičko, intuitivně poznám, co je dobré číst a co ne. Jsou příspěvky (a články), které mi Otec „dovolí“ přečíst (pozřít a strávit), jsou příspěvky, od nichž mi odvrátí zrak, jsou kontaminované falešným egem hvězdiček, Vendů, apod, a to duši nedělá dobrou službu.
    Jsou příspěvky, které nejsou určené adresátu, ale svému odesílateli. Vaše otázka „co vás na mě tak sere“ a odpověď „mám strach“ je otázka a odpověď Vašeho podvědomí. Sebe jste se zeptala a sobě jste si odpověděla. Stohy a sebedelší sloupce slov na mě neplatí, nečtu to. Vše podstatné jsem napsala v minulém příspěvku, víc to není třeba rozmazávat.

   13. Pro „Věrku“:
    ad. intuitivně poznám, co je dobré číst a co ne. Jsou příspěvky (a články), které mi Otec „dovolí“ přečíst (pozřít a strávit), jsou příspěvky, od nichž mi odvrátí zrak, jsou kontaminované falešným egem hvězdiček, Vendů, apod, a to duši nedělá dobrou službu.
    —————
    No vidíte a ani to nebolelo.Odpověď na otázku:
    „ad.Zkuste si sednout a napsat mi upřímně,co Vás na mně opravdu sere.“ konečně přišla.Patřila Vám.
    Mluvím pravdu,je mou podstatou.

    Netušila jsem,jak strašně těžké je pro člověka býti upřímným.upřímnost= pokora

    PS:Arogance je tam,kde otrokář mysli(falešné ego) drží v zajetí lásku duše v srdci.Proto ten signál.
    Většinou přichází však od mužů nebo odtud,kde převažuje mužská energie.Toť vše.

    Děkuji za příležitost.
    Klid v srdci i Vám.

   14. ad – No vidíte a ani to nebolelo.Odpověď na otázku:
    „ad.Zkuste si sednout a napsat mi upřímně,co Vás na mně opravdu sere.“ konečně přišla.Patřila Vám.
    Mluvím pravdu,je mou podstatou.

    Hvězdičko, to, že Vaše příspěvky jsou kontaminované falešným egem, mě opravdu nesere. A Vás taky ne, takže je všechno v nejlepším pořádku.
    Hezký večer.

   15. Pro Věrku:
    ad.Vaše příspěvky jsou kontaminované falešným egem,
    mě opravdu nesere.
    ———-
    To je Vaše.I Vám hezký večer.:)

 10. Stejně je to zvláštní.
  Po pár letech se dívám v TV na Avatara. Jsou tam úžasné okamžiky, na které se již těším :-)

 11. Poslední poznámka:
  Honza napsal: 15.11.2014 (19:27) „ad: žádnej absolvent VUMlu…:-))

  platí, že kdo chce vidět, ten vidí, tak platí, že každý se dovídá pouze to, k čemu dozrál.“

  Pro mladé by neškodilo objasnit zkratku VUML.
  Jistěže platí to, že každý vidí jen to, k čemu dozrál. Někdo holt dozrál jen k nespisovné mluvě plné vulgarismů (a tím nemyslím zkratku VUML).
  Tak „vulgarizujte“, ale bez mě,neboť mě se to zde netýká.

 12. re:
  Maty 16.11.2014 (8:00)
  Kdo máš oči, pohleď.
  Každý si může (ne netu tedy učitě!) vybrat, s kým chce být ve stejné pospolitosti.

  Já od „vulgaristů“ zdrhám.
  S Bohem!

  Maty,
  je snadné žít ve světě bez vulgarismů, někde v klášteře, meditační jeskyni, na horách, či jinde, bez jediného človíčka. Tam není ani závan vulgarismů. Ať již skutečných, nebo domnělých.

  Ovšem skutečné umění života je žít ve skutečném světě, mezi lidmi, ve všech jejich podobách.
  Jestliže bych z tohoto světa utekla, již nikdy se na útěku nezastavím. Ale také se nenaučím cítit, rozeznávat a přijmout, co je vulgarismus a co vulgarismus není.

  Stejně tak – pokud někdo chce utéci před Bohem – Otcem, lže si, že to lze. Neboť Jeho dosah je nekonečný.
  Nemyslím, že je moudré utíkat, i když mnohdy má člověk 100 chutí to učinit, učinit konec tomuto „svému“ životu.
  Ale je to slabé.
  Hezký den.

  1. Matko, nesouhlasím s Vámi. Rovný rovného si hledá, vrána k vráně sedá. Pokud někomu nevyhovuje tato společnost zde na webu (čemuž se vůbec nedivím), tak mu bude vyhovovat jiná. Zákon přitažlivosti stejnorodého funguje sám od sebe a přitáhne ho ta, ke které se bude hodit.
   Já nežiju ani v klášteře, jeskyni, ale nikdo v mém okolí žádné vulgarismy nepoužívá. Podle mě je to úpadkovitý projev. Vy si však myslete, co chcete.

   Duchovní člověk nikdy nebude utíkat před Bohem, to je nesmysl. Vědomě se naopak bude Bohu chtít přibližovat. A tomu, kdo v Boha nevěří, se stejně nemůže podařit před Ním utéci. Je to neuskutečnitelné.

   Společnost, do které však člověk chce patřit, tu si volí.
   Nevolit a přijímat tupě vše bez vlastní volby je úpadek ducha.

   Již se to tu ale myslím řešilo, dokonce možná s Vámi, že máte na základě svého dětství blíže k vulgaritám. Proč by se tím měl někdo řídit někdo jiný. Nechci mluvit za druhé, ale já tedy rozhodně ne.

   PS: členové našeho klubu, prověřujte všechny příspěvky vlastním srdcem i vlastním uvažováním, abyste zde nepřišli ke škodě

   1. P.P.
    Člověče P.P. nevíte o mě nic, ani o tom, co jsem k sobě přitáhla. Není smyslem zde popsat, čím vším jsem prošla, jakými prožitky a jinými zážitky. Ale je to v mých komentářích. Kdo umí číst, přečte. Se srdcem zářícím, neposuzujícím ani neodsuzujícím… a taková srdce jsem potkala jak v Matrixu, tak i ve „skutečném“ životě. Možná se to stane i Vám a pak Vám budu přát, abyste přežil to, co předcházelo.

    „…Duchovní člověk nikdy nebude utíkat před Bohem, to je nesmysl….“
    Každý člověk je duchovní bytostí a některý utíká, jiný ne.

    „….Společnost, do které však člověk chce patřit, tu si volí….“
    Než jsem „šla“ do života, zajisté jsem zvolila, kde a jak budu žít.
    Pokud se však stane, že člověk ztratí pohyblivost např., příliš volit nebude moci, kde a jak, v jaké společnosti bude žít.

    Nikdy jsem neřekla, ani nenapsala, „… že máte na základě svého dětství blíže k vulgaritám….“ . Znalost není přijetí, blízkost.
    Ale vícekrát jsem napsala, že ne každý vulgarismus má kvark sprostoty, tedy že je skutečně vulgární.
    Záleží totiž na tom, jestli tu sprostotu nevložíte i do domněle slušných slov.

    A pokud se členové Vašeho klubu budou skutečně řídit vlastním srdcem i uvažováním, zajisté nepřijmou nic, co by jim uškodilo a navíc nebudou pouhými řízenými roboty.

   2. Matko, o mně také nevíte nic, tedy ani to, co mi stalo nebo nestalo.
    Je zbytečné vyzývat mě, abych zde více četl (např. Vaše komentáře), chodím sem velmi omezeně.

    Člověk je duchovní, ale některý podle toho vědomě jedná, jiný nikoliv. Vědomě duchovní člověk si rozhodně nehraje na to, že před Bohem uteče.
    Člověk volí stále, před narozením i po narození. Volit je základní vlastnost lidského druhu. Člověk nemůže nevolit ani kdyby chtěl. Co volí, tím si vytváří v budoucnosti svůj osud. Co dříve volil, toho dopady nyní prožívá.

    Psala jste dříve, že jste v minulosti jako malá žila v prostředí, kde se zrovna výběrově nehovořilo. Mluvili jsme tehdy o tom (konkrétně o tom Vašem příspěvku) celá skupina lidí, takže se na to pamatuji dost dobře. Volila jste však zřejmě jiná slova, než volím já, což je přirozené. Já opisovat nebudu.

    Na všech našich spřátelených webech došlo k odstranění doporučení na tento web. Zrušit doporučení však neznamená pokyn, aby sem nikdo nechodil. Je to každého věc. Aby návštěvníci nepřebírali názory druhých, ale řídili se vlastními vjemy platí pro všechny. Pokud si člověk vybere něco, co bude nepravdivé a zavádějící (což se však také může stát), je to jejich vlastní osobní volba.

    Finito. Napsal jsem toto za sebe a nebudu na Vás dále reagovat. Každý má právo a možnost napsat zde to, co sám považuje za vhodné a potřebné.
    Ostatního si nemusí všímat a ani na to reagovat.

   3. „….Volila jste však zřejmě jiná slova, než volím já, což je přirozené. Já opisovat nebudu….“
    Už jsem to vysvětlila včera. Ale napíši to tedy ještě jinak – nahý v trní králem, nevadí mu výsměch mnohdy špatně, či domněle oděných.
    „….Finito..atd…“ V pohodě. Vaše srdce může zářit jinde.
    Moje jste neodhalil.
    Mějte se hezky.

   4. P.S.

    My zíráme, vy zíráte, Vizír. Zářivě bílé prádlo.

    blik – září? Nebo zatím jen zírá?

   5. Matko, ani Vy jste pravé pohnutky přispěvatele P.P. neodhalila.
    A i Vy se mějte hezky.

   6. Napsala jsem – „….Vaše srdce může zářit jinde“.

    P.S. Nebo třeba zírat.

   7. Pane P.P.: Dovolím si vstúpiť do vašej polemiky s matkou, lebo sa to myslím týka všetkých tu diskutujúcich. Cuvilizovaní ľudia si vytvárajú kultúrne životné prostredie v ktorom sa možno cítiť kultúrne a príjemne. Preto svoj príbytok upratujú a čistia od špatností. Tak by tomu malo byť aj na tomto webe, kde chodíme aby sme si mohli s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi pohovoriť o veciach spoločného záujmu. Preto by nám malo záležať na kultúrnom prostredí tohoto webu (bez vulgarizmov), aby sme prípadného návštevníka neznechutili hneď pri vstupe a neodradili ho vstúpiť sem medzi nás. Preto by malo záležať nám všetkým na tom, aby sme sa tu cítili dobre (a nie ako v cigánskej osade). Nemali by sme tu šíriť náuky, ktoré sa vyznačujú extrémizmom a menšinovým sektárstvom, lebo to všetko ľudí odraďuje od civilizovanej polemiky.
    Pekný deň!

   8. A teď přijde matka všech totalitních vět, věta stejně věčná jako líbání dětí politickými vůdci, jak je nesmrtelně parodoval Chaplin ve filmu Diktátor. Kolikrát jsem tu větu v různých variacích četl jako dítě v 50. letech či po srpnu 68: „Cožpak všichni tito naši spoluobčané nemají právo na spánek, výchovu dětí a bezpečí?“ (Václav Bělohradský)

   9. Degone,
    kdysi jsem se dostala do jistého „klubu“, později přísně výběrového.
    Jak myslíte, že jsem sem tam asi tak cítila po té, co jeden z členů se mne zeptal:
    „Jak ty, která se celý život ryješ v hlíně a hnoji, jak ses ty mohla vůbec mezi nás dostat?“

    Já se později ptala těchto členů:“Jak to, že si nikdo z Vás nevšiml, že jeden z „našich členů“ chodí i Vaší vinou dlouhé roky v jedné košili, kalhotách, že se z něj stal bezdomovec?
    Jak by se kterýkoliv člen jakéhokoliv klubu cítil, kdyby se dostal mezi bezdomovce? Případně mezi lidi, užívající nejen přeslazený, či přísně spisovný jazyk?
    Co kdyby tak náhodou zjistili, že ve skutečnosti jsou daleko sprostší, než nejvulgárnější z „přírodních“, či přirozeně se chovajících lidí.

    Nu, více bych k tomu opravdu nepsala.

   10. Milá matinko: Tuhle otázku, jak bych se choval ve společnosti bezdomovcú, kdybych mezi nimi byl nucen žít, jsem si taky dost často kladl, protože něco podobného taky prožívám a přišel jsem k závěru, že by se nemohla těm lidem přizpúsobovat moje přirozenost, protože prostě jsem jiný! Člověk múže ostávat člověkem i v žebráckých hadrech, protože duchovní úroveň nespočívá v zevnějšku, ale v jeho vnitřku (srdci, duši). V pozemském měřítku si duše člověka múže obléci jakéhokoliv ducha, ale když si osvojí Ducha Božího, nemúže se chovat a žít jako nějaké hovado.
    (Promiňte mi, že jsem sklouzl do češtiny)…
    Pěkný den!

   11. ad: V pozemském měřítku si duše člověka múže obléci jakéhokoliv ducha.

    ______Hmm… To jste právě teď předvedl a „sklouznul“ se víc, než jen v jazyce a řeči. Degone, až budete žrát (obrazně) svý vlastní hovna, tak jako ty mnohý bezdomovci, dejte mi vědět. A když už říkáte – Cuvilizovaní ľudia si vytvárajú kultúrne životné prostredie v ktorom sa možno cítiť kultúrne a príjemne – tak potom ale se vším všudy. Jinak jsou to kecy, zbabělost a pokrytectví nejhrubšího zrna.
    ________

    ps: pro šleny chlupu: neštěstěto, stejnje jako neštěstěte jak Krystjus wichánjél bytchem khupíčky z rámu…

   12. kdo bude a kdo nebude evangelijní pošetilou pannou (kdo nebude vpuštěn „na svatbu s ženichem“), na to si v klidu počkám

   13. Degone, matinku ze mne neuděláte.
    Nejde o přizpůsobení přirozenosti.
    Někdy se chová hovado přirozeněji a lépe, než samozvaná duchovní elita, neboť daleko lépe cítí svým srdcem,…
    Nevadí mi Vaše sklouznutí ať již do češtiny, či jiné. Vím, že jste si zajisté kotníček nevymknul.
    Klidný večer :-)

   14. Matko,
    prepáčte mi, že som Vás oslovil „matinko“, zabudol som, že ste „matka kovová“. A tiež sa ospravedlňujem za nepochopenie poslania tejto webovej stránky o ktorej som sa domnieval, že je tu pre duchovnú osvetu a nie pre riešenie sociálneho postavenia jednotlivých členov „klubu“.
    Pre pana Honzu by som tu mal iba odkaz, že sa nijako necítim byť vinný za sociálne postavenie bezdomovcov a nie som schopný ho ani riešiť. Tak prečo o tom toľko rečí na tomto webe s duchovnou (osvetovou) tematikou?

   15. Degone,
    v pořádku.
    Co se týká sociálního postavení jednotlivých členů „klubu“ – vím velmi dobře, že každého bez rozdílu hlídá „křídlo andělské“.

   16. Matko, jsem zastánce naprosto věcných diskusí, neosobních.
    Ryze osobní informace na netu mě naprosto odrazují, neboť si myslím, že sem na tento web nepatří.

    Proč si myslíte, že člen nějakého klubu nemůže být bezdomovec, nebo se s nimi nemůže stýkat? Proč by se měl tentýž člen cítit špatně mezi lidmi používajícími přísně spisovný jazyk? Členství v nějakém (ne však ve všech) klubu nevylučuje ani jedno, ani druhé, neboť není klub jako klub.

    Každý ke svému vývoji potřebuje jiné zkušenosti, Boží prozřetelnost každému zajistí přesně ty, které potřebuje právě on. Některé jsou pro většinu lidí shodné, avšak některé jsou velmi individuální. Co je totiž potřebné jednomu, to je u druhého nepotřebné. To, co jste prožila Vy, tedy neznamená, že to budou muset stejně prožít i ostatní.

    Hezký večer zúčastněným.

   17. poznámečka – také není bezdomovec jako bezdomovec, někdy v létě tu někdo psal, že se k jednomu bezdomovci chodí radit o filozofických a všeobecných životních záležitostech …

   18. ad: Proč si myslíte, že člen nějakého klubu nemůže být bezdomovec, nebo se s nimi nemůže stýkat? Proč by se měl tentýž člen cítit špatně mezi lidmi používajícími přísně spisovný jazyk?

    Proboha, ale takhle otázka přece vůbec nestojí, ani stát nemůže. Kulhá na obě nohy, na všechny strany. Otázka stojí a zní: proč jsou vůbec bezdomovci? A klidně vám na to odpovím. Bezdomovci jsou jen Bohem nastaveným zrcadlem, obrazem a a odrazem společnosti… Stačí se umět dívat…

    ad: jsem zastánce naprosto věcných diskusí

    ______Opravdu? Jste si tím jistá? No já jen, že pro vaše primerosovo-elastický „není bezdomovec jako bezdomovec“, zrovna mnoho pochopení nenalézám. Věřte nebo nevěřte, ale za každým člověkem (bezdomovce nevyjímaje!) je skrytý příběh. A idiocie není nic jiného, než absence empatie.

   19. Vy nadbytkem empatie rozhodně nepůsobíte. Označil jste se sám.
    Každý člověk má individuální příběh, proto není člověk jako člověk, tedy ani bezdomovec jako bezdomovec.
    Tak jako bezdomovce lze hájit nevyléčitelně nemocné, neprávem zavřené do vězení, matky, jimž byly neoprávněně odebrány děti, sirotci …. i takoví jsou součástí různých klubů. Vždyť jděte a také jim prakticky pomozte.

   20. ad: Vy nadbytkem empatie rozhodně nepůsobíte. Označil jste se sám.
    ____________ Tím, že dáváte na dojmy, jste se dostatečně „označila“ sama. Váš problém, členko klubu… Zbytek (toho, co jste napsala) jsou už jen nicneříkající „vata“ a kecy o ničem.

    ad: není člověk jako člověk

    Nevím jak pro vás, ale pro mě jsou všichni lidi a lidmi. Pravda, sem tam se vyskytne nějaká ta „členka klubu“…

    ______________________

    Nikdo si nesmí myslet, že je o něco víc, nebo něco lepšího, než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili. Možná má fortelnější ruce, možná má větší bicepsy. Ale tohle všechno jenom zavazuje! Jenom zavazuje k tomu, aby toho udělal víc, tím víc pro ty s menšími bicepsy a horší košilí.(Karel Čapek)

   21. ad.Každý člověk má individuální příběh, proto není člověk jako člověk, tedy ani bezdomovec jako bezdomovec.
    ————–
    V každém z nich je Bůh.V každé bytosti je
    „Boží světlo s egem v matérii podle vůle Boha.“
    Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani
    méně.Všechna jsou součástí Boha.
    Takže všichni lidé jsou si rovni.Žáden není více
    ani méně.Všichni jsou součástí Boha-Vědomí.

    JE TO TAK TĚŽKÉ POCHOPIT?!

    Je to tak těžké pochopit ,že když lžu,lžu Bohu?
    Že když vraždím,vraždím Boha?Že když kradu,okrádám
    Boha?Že když podvádím,podvádím Boha?Že když ponižuji,ponižuji Boha?Že když znásilňuji,tak
    znásilňuji Boha?Je to tak těžké pochopit?

    Je to tak těžké pochopit,že až bude umírat toto
    tělo,bude mi promítnuta všechna bolest,kterou jsem
    jako člověk způsobil?Je to tak těžké pochopit,že
    je každičká bytost sledována v přímém přenosu
    bytostmi celého Vědomí-Boha?

    ad.Tak jako bezdomovce lze hájit nevyléčitelně nemocné, neprávem zavřené do vězení, matky, jimž byly neoprávněně odebrány děti, sirotci …

    Tady přece nejde o obhajobu,ale nalezení PŘÍČINY
    proč vůbec jsou a proč se tak děje.Před kým je
    vlastně chcete chránit?Kdo je tu nepřítelem,před
    kterým je chcete chránit?Pomůžete jednomu,dvěma a
    co dál?…

    Znáte již odpověď?!Poznáte sebe vpravdě?

    A to není všechno.Až naleznete PŘÍČINU,až pak
    teprve uvidíte možnost jak situaci řešit.A zase
    to není všechno,protože bez PŘIJETÍ důsledků,
    tedy přiznání CHYBY,se nepohnete ani o milimetr.

    PS:Chudoba srdce(vědomí) je tou PŘÍČINOU.

    Chudoba srdce je ZLO.
    Zlo dělá zlo.
    Zlo umí ublížit,
    no opravdu umí ublížit srdce(vědomí).
    Sebelítost je největší ZLO.

    (Pět ze SEDMI KLÍČŮ od „DOMOVA“)

    PS2:“Otče,prosím Tě upřímně o milost rozumu a milost smrti – pro všechna srdce.“

   22. Přesně.
    Pokud se z někoho stane bezdomovec i díky přispění jeho vlastního klubu, a tento klub mu nenabídne pomoc, tak jeho empatie (nejen)je na nulové úrovni.

   23. – „….jsem zastánce naprosto věcných diskusí….“
    kolik váží tato hmota?
    bezdomovectví znamená žít s minimálním množství hmoty.
    pokud chce žít, tak používá třeba i jiný jazyk, než jazyk Váš.

    Informace byť popsané jako individuální, nemusí individuálními vůbec být, někdy mohou být obecně platnými.
    Pokud jsou pro někoho nepotřebné, nevidím problém v tom, vůbec se jimi nezabývat.
    Pokud by však znamenaly jednu jedinou jiskřičku třeba pro člověka bezdomovím tiše jdoucího, rovněž v tom nevidím problém…

   24. Ke „klubům“,spolkům,církvím,sektám,politikům,…:)) :

    33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: „Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.

    34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‚Hle, tady!‘ nebo ‚Hle, tam!‘, neboť Syn člověka je uvnitř vás.

    35 Následujte jej!

    36 Ti, kteří ho hledají, jej naleznou.

    37 Jděte tedy kázat evangelium o Království.

    38 Nestanovujte si žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali.“

    39 Když toto řekl, „odešel“.
    —————

    doporučeno již před …fíííha lety:

    „Nestanovujte si žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali.“

    Nádhera.:)

   25. Vrátil jsem se z prodlouženého víkendu. A konstatuji, že nelze reagovat na mnoho zajímavých vstupů. Dnes k Hvězdičce :“Ke „klubům“,spolkům,církvím,sektám,politikům,…:)) ……..“

    To co uvádí v této větě je z hlediska duchovního směřování k poznání NIČÍM! Jsou to lidské výmysly.

    Pokud u člověka lze zjistit častou nedokonalost, byť má k Bohu ze všech tvorů nejblíže, tak u těchto spolků, církví….atd., jde o jen účelové „tvoření“ tzv.nástrojů, za kterými se ve většině skrývá nedokonalost; spíše však vědomá konání k, v druhém díle „Dokonalosti….“ popsaném, směřování ke zlu. Zjednodušeně, mimo Boha, k cestě, která tu lidské duše připoutává.

    Venda

   26. ad: To co uvádí v této větě je z hlediska duchovního směřování k poznání NIČÍM! Jsou to lidské výmysly.

    ______Vendo, a co strana(y), takový ty ultralíhně zm*dů a „expertů na fšechno“? Jako „člen strany“ máte jistojistě přehled, o „vhledu“ a „ponoru“ jako takovém, nemluvě. Tak co „vymyslíte“?..:-)))

   27. Díky.
    V lecčem, co je uvedeno v tomto článku souhlasím. Není třeba ani mé „nepatrné“ působení v politice rozebírat :

    http://www.czechfreepress.cz/politika/jiz-25-let-zijeme-v-kapitalismu-zamysleni-nad-uplynulym-ctvrtstoletim-ii.html

    Vč. – doporučuji otevřít i rozhovor s F.R.Čechem.

    Politické strany, církve, spolky, kluby, sekty…, byly většinou lidmi vytvořeny jako určitý nástroj s určitým posláním.

    Moje odpověď? Nevymyslím nic pro Vás nového.

    Venda

  2. Pozor na napsané „mnohdy má člověk 100 chutí učinit konec tomuto svému životu“.
   ??? Na to jste přišla kde?
   Život je dar od Boha a tak je také třeba k němu přistupovat. Vámi uvedená myšlenka je velmi hříšná, moderně zcela nesprávná.
   Ovšem tento dar neznamená, že jako za socialismu člověk dostane příkazem, kterou knihu musí číst …. a na který web jako jediný musí nahlížet. (koneckonců všichni víme, že nikdo nemusí nahlížet na žádný web)

   PS: pro naše členy – nepřijímete automaticky vše, co tu kdo napíše!!!

   1. re: P.P.
    „….Na to jste přišla kde?….“
    Chutě jsou různé. A protože vlak u nás nejezdí, nechala jsem si své chutě zajít. Nota bene když jsem věděla, že pomoc je nablízku. Velmi nablízku a přijde. A udělat to stejné, co už někdo velmi blízký udělal…no, měla jsem zábrany také opustit své děti a nechat je samotné na této planetě…
    Že by ta myšlenka byla hříšná?
    Nikoliv.
    Pak by muselo být hříšným každé slovo, myšlenka, kterou kdy která bytost vytvoří.
    A opravdu nelze nikomu přikázat, co si má myslet….a už vůbec ne, jak má jeho srdce tlouci, jestli automaticky, či na přeskáčku…. to nepřikážete.

    „…co tu kdo napíše…“ Pohrdáte?

   2. P.S.
    „hříšná“ myšlenka stará cca 400 let:

    William Shakespeare:
    Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
    jen nevidět, jak žebrá poctivec,
    jak dme se pýchou pouhý parazit,
    jak pokřiví se každá dobrá věc,
    jak trapně září pozlátko všech poct,
    jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
    jak lidskou slušnost korumpuje moc,
    jak zchromlá vláda na nás bere bič,
    jak umění je pořád služkou mocných,
    jak blbost zpupně schopným poroučí,
    jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
    jak zlo se dobru chechtá do očí.
    Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
    jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

   3. páté přikázání (rada pro život): nezabiješ (ani sebe)

    matka napsal: 16.11.2014 (19:13) „Pohrdáte?“

   4. Vás to nepotkalo?
    Život přináší mnohé.
    Nepohrdám Vámi, ale ani sebou.

   5. Přikázání je dobré respektovat a nepohrdat jimi, jsou to ukazatelé cesty.

   6. ….respektovat a nepohrdat…. co třeba neznám na všech úrovních, abych mohla přijmout?.
    Ale protože žiji, je zřejmé, že někomu jsem stála za dar života. I bez přikázání, ukazatelů,… a také bez ohledu na to, co jsem kdy vytvořila, či jaká slova použila. Velmi, velmi zvláštní dárce. Dokonce ani nechtěl, abych svá slova měnila. To jen lidé mi dávali různá doporučení, ultimáta, jevila jsem se jim ….
    mám se jevit, jívit,….?
    lépe se objevit bez ohledu na létající sandály :-)

   7. Matko, kdykoli sem nahlédnu, tak doporučení zde dáváte Vy – hlavně typu neodcházejte z tohoto webu a neviďte na něm nic špatného.
    A co máte s tím pohrdáním? Něco odmítnout neznamená tím pohrdat. Nebo Vy snad vším, co odmítáte, co nevolíte, pohrdáte? Nechápu to. Normální člověk by to slovo ani nevolil. Nabízí se, že Vámi kdysi někdo pohrdal a ve Vás zůstala na základě toho zloba, proto to stále vytahujete a i proto útočíte na nějaký neznámý klub, aniž byste o něm něco věděla.
    Přejte druhým a bude Vám přáno. Přejte i svobodnou volbu a i ta Vám bude přána. Proč by člověk měl volit tento web? Jakýkoli web je jen žrout času přinášející odosobněnou a většinou útočnou komunikaci. Navíc prostorů, kde člověk může komunikovat,je mnoho. Tak proč kritizujete, že tu někdo působit ani nezačne, nebo odchází? Vždyť se tak může kdokoli rozhodnout kdykoli.

   8. Tak ještě trochu jinak – jestliže někdo napíše, že sem zajde jen velmi vyjimečně, nebo jen nahlédne a pak začne kriticky komentovat, znamená to, že posuzuje a soudí jen podle velmi vyjimečného, , útržkovitého čtení, pokud vůbec pozorně čte. A pak začne členům klubu doporučovat, další odsoudí,…. Takže mé výhrady jsou trošičku jiné, než možná z mých slov vyplývá. Ostatně jak jsem napsala, každý může „zářit“, či vyzařovat jinde, nebo zde, každého volba. S tím nemám problém. Ale zde není klub. Zde je „Matrix“, kde každý žije svým životem, a tedy každý může hledat, případně nacházet individuálně, ne jako robot, naprogramovaný, žijící z doporučení, jediného neomylného doporučení.

    Co se týká onoho pohrdání – i k tomu jsem toho napsala dost a dost. Opakovat je zbytečné.
    A že jsem to napsala s otazníkem? Zřejmě jsem si nebyla jista, ani to není má věc, jestli tu tím, námi, nebo mnou individuálně někdo pohrdá. To mohu sice cítit, ale rozklíčování již na mě není.

    k – normální člověk – a jak víte, že jsem normální?

    Stejně tak ani já nevím totéž o kterémkoliv nicku zde.

 13. matka napsal: 15.11.2014 (19:31) Kdybych věděla , co znamená slovo irelevantní …
  Honza odpověděl: 15.11.2014 (19:40) taková odpověď je nejen relevantní

  Zvláštní je někomu oznamujícímu, že nezná slovo irelevantní, odpovídat tak, že použije slovo relevantní.
  Lze se také podívat do slovníku cizích slov. Navíc kdo si nestěžuje na výraz relevantní, tak bude schopen odvodit i výraz irelevantní.
  Měří se všem příspěvkům stejným metrem?

  1. P.P. – Kdysi jsem se učila těsnopis a tam se písmenko i „zapisovalo“ jakýmsi „povýšením“ následujícího písmenka.
   Budu-li takto uvažovat, irelevantní je výše, než relevantní?
   Ovšem fakt je, že tato slova jsou mi známa, ale něco jiného je jejich plné pochopení, porozumění jim a dále po prožitku jejich přijetí, případně jejich označení kmitočtem podle toho, obsahují-li kvark sprostoty, či ne.
   Takže již jsem nahlédla do slovníku, no a teď po sérii komentářů se učím jim porozumět, pochopit je. Následovat bude jednou přijetí,…atd.
   ….stejným metrem?… tuším, že členům „svého“ klubu neměříte metrem, který máte např. pro mne.

   1. členům klubu neměříte … opět domněnky
    Zodpovědnost vede k přísnosti.

   2. Přísnost?
    Přísné pohrdání mne kdysi málem zabilo.

    Rozzářené srdce laskavé mi život darovalo.

    Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.
    Ani přísnosti, pohrdání, nevědomosti.

    Zodpovědnost? Cedím výstup přes síto nejvyšší, kam dosáhnu, síto……

 14. ad: Zvláštní je někomu oznamujícímu, že nezná slovo irelevantní, odpovídat tak, že použije slovo relevantní.

  ___________ Připouštím, že za „zvláštní“ to „někomu“ tak může připadat. To jsou ty paradoxy, stejně jako paradoxy zvláštního způsobu myšlení…:-)

  ___________ad:PS: členové našeho klubu, prověřujte všechny příspěvky vlastním srdcem i vlastním uvažováním, abyste zde nepřišli ke škodě.

  _________________________:-))))))))))))

  1. V každém z nich je Bůh.
   ________ A tím je řečeno VŠE! Vše PODSTATNÉ. Tečka.

   Také si jen hovno ve Vesmíru, ve kterém je Bůh, je to tak?

 15. „….V každém z nich je Bůh.V každé bytosti je
  „Boží světlo s egem v matérii podle vůle Boha.“
  Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani
  méně.Všechna jsou součástí Boha.
  Takže všichni lidé jsou si rovni.Žáden není více
  ani méně.Všichni jsou součástí Boha-Vědomí…..“
  !!!! Ano.

   1. Matrixi, odpovědět Vám by znamenalo psát o prožitku. Zkuste si prosím pro tentokrát odpovědět sám. Klidnou noc přeji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference