mapa stránek || vyhledávání

DUALITA LIDSKÉHO BYTÍ aneb Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech (1. část)

Jsme všichni cestujícími na palubě planety Země, největší terestrické planety ve sluneční soustavě a jediném planetárním tělese, na němž je podle současných „vědeckých“ poznatků potvrzen život. Obvod oběžné dráhy 6,283 AU, perihel 0983 AU, afel 1,016 AU, výstřednost 0,0167, oběžná doba 365,25 dne, počet přirozených satelitů jeden.

Letíme spolu se Zemí průměrnou orbitální rychlostí 29,783 km ve více vibračních vrstvách Univerza a planeta slouží momentálně jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší pomocí principu duality dobra a zla.

Tento skautský tábor, podobně jako každý organizovaný systém, má nutně určitý provozní řád /manuál/, kterým se řídí. Provozní řád obecně stanoví pravidla a povinnosti provozovatele i těch, kteří služeb onoho organizovaného útvaru využívají. Pokud obě strany onen řád respektují, vše obvykle běží jak po másle, aby byl zajištěn požadovaný výstupní produkt.

V našem případě je provozovatelem skautského tábora konsorcium Stvořitel-Satan ve spolupráci se svými spolupracovníky světlé a tmavé barvy a uživatelem jsou duše /původní duály/ lidských bytostí hledající po pádu do hmoty cestu zpět k ideálu dávné Jednoty na světelné straně Stromu života. Žádoucím produktem tohoto organizovaného systému je tedy recyklace nevyvážené /z původní rovnováhy v Jednotě vypadlé/ podstaty lidské duše. To se děje v řadě opakovaných inkarnací do chvíle, kdy obě části duše najdou nově rovnováhu v hladině vibrací nejnižšího duchovna /tzv. znovuzrození v duchu/.
 

Lidská duše vypadla z Jednoty

Povězme si teď o osudech běžné lidské duše /tzv. pravých lidí, jimž je tato planeta určena k vývoji/. Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů. Vezmeme-li v úvahu, že původní duše před rozpadem na dvě samostatné poloviny představovala dokonalé duální spojení ženské a mužské energie v harmonické rovnováze, pak se  nabízí otázka, která část opustila tu druhou, aby mohla jít za poznáním /vydala se dobrovolně do hájemství Satana spolu s ním tvořit hmotné světy/.

Možná vás znalé lidských povah vůbec nepřekvapí, že příčinou rozchodu z původní dokonalé Jednoty se stala ženská energie. Byla to její zvědavost, nezvládnutá touha “nevědět, co chtít a přitom nedat pokoj, dokud to nedostane”, její vášně a chtění toho a tam onoho, která ji přivedla k pokusům o experimentování v hmotných světech. Mužské energie z původního duálu zůstaly věrny nejnižším vibracím duchovních světů a setrvaly v něm.

Ženská polovina duše /duálu/ poté absolvovala eony věků trvající anabázi ponoření se do všech původních pozemských říší /minerální, rostlinné i zvířecí/ a po zrození se v pozemsky nejvyšší říši jako „živočišný“ nebo /chcete-li/ „zvířecí“ člověk vyslala volání o pomoc směrem vzhůru. To volání letělo z nejvyššího patra pozemského světa skrze svět jemnohmotný až do nejnižšího patra světa duchovního. Tam, kde po dobu jejího bloudění dole chrápal ve stavu jakési strnulosti její mužský partner, nemaje co na práci.
 

Tři vědomí člověka

K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. Od chvíle první inkarnace bytosti člověka páté rasy je pravdou mimo jakoukoliv diskusi, že člověk jako takový má nejméně tři energetická těla a tudíž i tři vědomí rozdílných vibrací. Rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou.

Pozn.: jen stručně k jednotlivým lidským rasám v tom smyslu, jak zde o nich píši – dnešní člověk páté rasy je prvním z obyvatel Země, který je spojením ducha s původně „zvířecím“ tělem vyvinutým v lůně Satanské přírody – rasa čtvrtá a rasa třetí byla stvořena humanoidními bytostmi, které se postupně v podmínkách života na Zemi zhmotňovaly ze svého původního duchovního /velmi jemného/ stavu – rasa druhá a první byly tvořeny bytostmi majícími pouze energetické tělo a pobývaly na Zemi před dosažením jejího plastického stavu

Tím prvním skutečným tělem je ve vibrační rovině hmoty fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/. Je místně situováno do oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na Satanův nízkovibrační program hmotných světů, který si nazvěme programem “sobectví a oddělenosti”.

Ego jako živočišné vědomí člověka je odchováno prostředím přírody tohoto světa podle zásady “sežer, nebo budeš sežrán”. Společná schrána lidského těla je trvale ponořena do hájemství Satanova vlivu v hmotných a astrálních světech, kde je ego doma. To jej staví zejména na počátku proudu inkarnací do velmi silné pozice vůči partnerskému duchu.

Ego a jeho program “sobectví a oddělenost” na vnitřní rovině lidské bytosti představuje “zlo”.

Tím druhým skutečným tělem ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v člověku/. Místně je toto vědomí situováno do oblasti srdce a to do jeho sedmé, nejjemnější dimenze.

Můžeme si ho představit jako stále zářící polovinu oné původní zářivé Jiskřičky světla, kterou byl duál ženských a mužských energií před pádem jedné své poloviny do nízkých vibrací. Jeví se a na vnitřní rovině lidské bytosti se chová rovněž jako naprosto samostatná bytost orientovaná na program duchovních světů.

Tento program duchovních světů je řízen Stvořitelem a nazvěme si ho “láska a sjednocení”. V období prvních inkarnací ve sféře Satanova vlivu tato skutečnost ducha staví po spojení s egem do role outsidera.

Duch a jeho program “láska a sjednocení” na vnitřní rovině lidské bytosti představuje “dobro”.

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým nikoli samostatným, ale součtovým vědomím člověka této Země zakotveným v jemnohmotných světech. Jste tedy součtovou lidskou duší /původním duálem žijícím dnes v podmínkách pádu z Jednoty/ s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus – přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci – zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo “sobectví a oddělenost” a Stvořitelovu “lásku a sjednocení”/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídící energetické struktury vaší součtové duše a prosadit se tak ve vašem chování, myšlení a cítění v běžném denním rytmu.

A vy jako lidé tedy v každém okamžiku cítíte, myslíte a chováte se podle toho, který z těchto dvou programů se právě ve vaší společné duši prosazuje.

Pokud neovládáte jemnou magii řízení spolupráce obou programů v sobě a dokonalou energetickou ochranu před negativními vlivy okolí, nemůžete se pak divit tomu, že s vámi život jezdí mentálně a emocionálně jak na horské dráze – nahoru a dolů!

Vývoj lidské bytosti v mnoha inkarnacích na Zemi je postaven na postupném snižování podílu ega /zla/ v součtové duši a zvyšování podílu programu ducha /dobra/ v ní. Tomuto vývoji je kladen odpor temnými bytostmi Satana /a nejen jimi, jak si později ukážeme/. Vývoj je naopak podporován bytostmi Světla ze Stvořitelova týmu.

Duše nutně obsahuje části obou základních programů dobra i zla v rozsahu, který sami volíte svojí vůlí.

dualita-lidskeho-byti-obr1

Obr. 1

 

Role Stvořitele a Satana

Po tomto krátkém vstupu do vnitřní konstrukce energetických poměrů lidské bytosti se vraťme k roli Stvořitele a Satana při organizaci hmotného světa a světů jemnohmotných. Na úvod si sdělme skutečnost, že náš vesmír je vesmírem vibračního rozsahu „m“ a je umístěn jako jedna z bublin mezi ostatními bublinami vesmírů téže kategorie /viz obr.1/. .

Stvořitel přivádí pro náš vesmír oživující a vyživující sílu z vyššího /pro nás božského/ vesmíru „m+1“ do horní části nově vytvořené bubliny v původně prázdném prostoru. Tři paprsky tvůrčích energií /láska, čistota, spravedlnost/ prostupují od místa vstupu přilehlou část bubliny nového vesmíru a jsou zdrojem tvůrčí energie jednak pro tvorbu Stvořitele samotného, jednak pro pozdější tvorbu jím stvořených bytostí.

V této fázi se vesmír rozvíjí jako jednotný stejným směrem se Stvořitelem vsazeným programem “láska a sjednocení”. Poměrně brzy po této počáteční fázi vývoje vesmíru dochází k přelomu. Podle tradice se Satan z nějakých /pravděpodobně/ malicherných důvodů nebo po tiché vzájemné dohodě postavil proti Stvořiteli. Osobně se přikláním k variantě druhé.

V rámci vesmíru “m” ovšem neměl jinou možnost než přejít na opačný konec bubliny. Pokud platí teze, že se chtěl v tvůrčí práci měřit se svým někdejším šéfem, musel tvořit v podmínkách velikého nedostatku světla a tepla a tedy v nízkých vibracích /ocitl se v prostoru nejdále od vstupu božských vibrací tam, kde tyto hodnoty byly nejnižší/.

Protože na jeho konci vesmíru je láska nedostatkové zboží, vyvíjí pro jím řízený hmotný vesmír svůj vlastní program „sobectví a oddělenost“. Jeho tvůrčí činnost pokračuje rozšiřováním hmotného vesmíru naproti rozšiřujícímu se vesmíru duchovnímu.  Právě jeho činnost v těchto fázích rozvoje hmotných světů přilákala a uvěznila v sobě spoustu padlých duálních poloviček dříve v Jednotě žijících duálních bytostí.

V zatím třetí, dnešní, fázi vývoje našeho vesmíru „m“ platí, že duchovní i hmotné světy jsou naplno rozvinuty a jejich další rozvoj je zastaven. Duchovní svět je ve svém hraničním pásmu už příliš ochlazen a proto neschopen dalšího rozvoje. Hmotný svět je zase natolik vibračně již proteplen, že by se v dalším postupu začal vypařovat.

Sféra nízkých vibračních energií vybavená programem „sobectví a oddělenost“ se prosazuje v tomto duálním světě jako sféra zla. Jejím opakem je sféra vysokých vibračních energií vybavená programem „lásky a sjednocení“, která se prosazuje v tomto duálním světě jako sféra dobra.

Místem společného bytí lidské multidimenzionální bytosti je prostor na povrchu hmotných světů /hmotné tělo/, pak světy jemnohmotné /prostor pro vývoj duše a její setrvání mimo životy/ a nejnižší vibrační sféry světa duchovního /místo existence duchovního těla/.

Další už znáte. K jednotlivým fázím a detailům takto jen hrubě naznačeného vývoje se dostaneme později.

-pokračování-
 

Pavel Karpeta
http://www.ragauian.cz/
 

hodnocení: 4.1
hlasů: 11
Tisk Tisk

107 komentářů

Přidat komentář
 1. Pane Karpeta, byl jsem celý na kole v lesích a horách a udělal jsem dobře a doporučuji to každému místo studia nákresů “m” světa.
  Vaše stránky

  http://www.ragauian.cz/category/psychologicka-poradna/

  Předmět podnikání máte mimo jiné “mimoškolní výchova a vzdělávání”
  Na odkazu píšete:”nemenší význam pro vaši psychickou pohodu a vaše fyzické zdraví bude mít každodenní sanace vašich energetických těl energiemi univerzálního Světla, které jsou přirozenou součástí ochrany před energetickými vampýry a které dokonale pokryjí vaše denní potřeby – současně vám umožní investovat do pomoci blízkým právě přebytky této tam, kde jste dříve plýtvali svojí osobní životní energií”
  Komentář: Pane Karpeta, našel se už nějaký rodič, který Vám svěřil dítě pro mimoškolní výchovu a vzdělávání ? To je fakt na psychologickou poradnu.
  Dále čtu z odkazu :”nemenší význam pro vaši psychickou pohodu a vaše fyzické zdraví bude mít každodenní sanace vašich energetických těl energiemi univerzálního Světla, které jsou přirozenou součástí ochrany před energetickými vampýry a které dokonale pokryjí vaše denní potřeby – současně vám umožní investovat do pomoci blízkým právě přebytky této energie unioverzálníého Světla všude tam, kde jste dříve plýtvali svojí osobní životní energií”
  Komentář : ” energie cituji “unioverzálníého Světla” mě naštěstí míjí, jen mi na Vašem Webu řve a šumí při pohybu myší cosi jako góól. Ale třeba je to jemnohmotná vibrace, abych lépe pochopil :”Od chvíle první inkarnace bytosti člověka páté rasy je pravdou mimo jakoukoliv diskusi, že člověk jako takový má nejméně tři energetická těla a tudíž i tři vědomí rozdílných vibrací.”
  Asi zajdu do hospody až se vrátím, tak taky stvořím nějaké nové náboženství a psycho-poradenství, inkarnace bytostí šesté rasy, to budou ti, co přežili zjevně náhodně tu rasu pátou.

  1. je vaším právem mít svůj názor na věc… nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste mohl žít tím, čím si přejete… děkuji vám, že totéž činíte i vy mně… PK

  2. Možná by bylo dobré doplnit k čemu tento seriál směřuje. Lze to vidět na textech

   http://www.ragauian.cz/dve-cesty-zivotem-1/

   Jde o řešení problémů psychiky člověka…

   Jakožto poctivý křestan pokřtěný v katolické církvi musím svědčit, že Ragauian fascinujícím způsobem znovuobjevil zcenzurované pravé Kristovy informace, které ukazují co právě máme dělat s tou psychikou… pokud mám použít křesťanskou terminologii, jde o cestu k dosažení tzv. věčného života, nebo též spasení duše.

   Na východě by řekli že jde o cestu k osvícení a vysvobození k kola reinkarnací…

   Zde je tuna důkazů o podvodech katolické církve při falšování Krista:

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

   Důležitá je jediná věc: Kristus jisté informace přinesl, ty ale byly zcenzorovány tak důkladně že se slepě věřící katolíci typu pana Degona dostávají do stavu psychického šoku při kontaktu s nimi. Doporučuji pane Degone, jděte trollovat jinam. Nikdo vás nenutí tohle číst.

   Ostatním srdečně přeji otevřené srdce a mysl při hledání poznání… jak bylo řečeno: „Když zůstanete v mém slově… Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

  3. Pane MH ( pane P. Kapeto, pane regauian) jako prodloužená ruka PK autora článku , mám otázku na Váš odkaz
   http://www.ragauian.cz/dve-cesty-zivotem-1/
   obrázek
   http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg
   Zaujalo mě :”jehož spodní široké části na samém dně tohoto vejce umístíme pevnou kouli zemského globu obklopenou rovnoměrně jedním tisícem metrů vody světového oceánu – obr. 01:”
   Komentář : Takže při vzniku Země byl 1 km ocenánu kolem všude na povrchu. Země prostě vznikla chladná jako je dnes. Dnes máme průměrnou hloubku oceánu 3,5 km, celkem Země má vody 1 385 989 600 km³ , což při ploše Země 510 000 000 km2 vytvořilo by vrstvu vody 2,7 km souvisle kolem Země.
   Dotaz : Kdy a z čeho se vytvořila zbylá vrstva 1,7 km vody na Zemi? Prosím jasnou konkrétní odpověď, obecných je dost ve Vašich textech. Hlavně se nedozvíme, kdy tento Váš model světa vznikl. Takže je o ničem.
   Astronoie praví, že všechna původní voda se vypařila nebo vázala v nerostech, nynější voda na Zemi pochází z komet, které ji bombardovali zhruba před 4 miliardami let.
   Váš odkaz
   http://www.ragauian.cz/dve-cesty-zivotem-1/
   Cituji .”Prostor mezi body „B“ a „C“, tedy hladinou oceánu a dnem oceánu nazvěme „jemnohmotnými světy“.”
   Komentář- takže po vzniku světa ještě dovznikala jemnohmota ( voda) . Zbytek vesmíru, který se na schématu nekoná. Žijeme prostě ve vesmíru bez vesmíru, to bych ještě vydržel, ale bez Slunce těžko. Slunce vidíme nahoře v bodě A, ale už je v božském vyšším prostoru. Takže vidíme do božského prostoru. Ale neuvažujeme zbytek vesmíru : Jen naše galaxie má asi 200 milionů hvězd, nejméně stejný počet planet, celková hmotnost včetně mezihvězdné hmoty asi 6 bilionů Sluncí). Galaxií máme až 500 miliard a hvězd v pozorovaném vesmíru až 300 triliard (3E+23 =300 000 000 000 000 000 000 000).
   Vysvětlení má autor : “Na vrcholu tohoto vejčitého útvaru stvoření / ve vzdálenosti dejme tomu shodné se vzdáleností středu Slunce od zemského povrchu / umístěme něco jako bílou díru, kterou do našeho zjednodušeného modelu stvoření proudí oživující energie z vibračně o jeden stupeň vyššího, pro nás božského prostoru. Neuvažujme prosím o žádných jiných hvězdách, planetách či měsících a kometách v tomto modelu zjednodušeného stvoření. Jen ona bílá díra a jí proudící oživující energie, prostor mezi onou bílou dírou a hladinou oceánu, samotný oceán a pevná zemská koule.”
   Komentář :
   “bílá díra v podstatě funguje jako obrácená černá díra – singularita, která hmotu nepohlcuje, ale vyvrhuje.”
   Bílá díra je teoretický pojem. Slunce zcela jistě není singularita ( to je bodový zdroj nesmírné hmornosti) bílá díra, je to reálná hvězda jejíž hmotnost a rozměry známe a vyzařování pochází z termojaderné syntézy vodíku na helium.

   Jsem katolicky vychovaný člověk a mám znalosti o vesmíru. Z Vaší teorie bych byl tedy ve dvojnásobném šoku, kdyby se dala brát vážně.

  4. rád vidím, že stále platí, že když někdo chce psa bít, hůl si vždy najde… volím-li zjednodušený model stvoření, předpokládám, že bude jasný všem, kteří na něj pohlédnou… za ta léta, kdy tenhle článek leží na mám webu, jste první, který nic nechápe… úctyhodný výkon… ale jen speciálně pro vás tu nebudu přednášet celou kosmologii od A až do Z… pro účely výkladu toho, co je předmětem nosné informace, to bohatě stačí… jak byste jistě zjistil, kdybyste neskočil jen po prvních dvaceti větách… a jedna rada právě pro vás, … šoku se nejlépe vyhnete, když nenavštěvujete místa, kde vám šok hrozí…

  5. Pane Karpeto, ještě nedávno jste mi chtěl pomáhat a teď mě chcete vyobcovat , když neumíte odpovědět na nic. Kde se vzalo po vzniku Země dle Vašeho schématu 1,7 km vrstvy vody na Zemi? To jste opravdu vymyslel sám ? Kdy podle Vaší teorii Země vznikla ? Astronomickou přednášku notoricky známých věcí o Zemi ve Sluneční soustavě máte sám hned na začátku svého článku. Ale není to Slunce, je to bílá díra, že? Ale ne bílá díra, je to jakoby bílá díra. Prostě jakoby Slunce.
   Píšete zde v diskuzi : “za ta léta, kdy tenhle článek leží na mám webu, jste první, který nic nechápe.”
   Komentář: datum vzniku článku máte uveden. “DVĚ CESTY ŽIVOTEM , EXISTUJÍ DVĚ CESTY K ŽIVOTU 12.3.2014 RAGAUIAN
   Většina článků je z jara 2014.
   Šok hrozí ze čtení Vašeho textu kdekoli, to sděluji po přečtení víc jak 20 řádků. Doporučuji Vám další zjednodušení. Začněte tím, že Země vznikla, to pro zjednodušení úplně stačí. Stejně řešíte psycho, takže obrázky o vzniku Země potřebujete ke zvýšení vědeckého dojmu. Jak pro koho..
   Když Vám můj komentář vadí, tak to nečtěte a jak radíte navštěvujte jiná místa.
   Prostě jste si namaloval vejce vzniku vzniku Země a ještě nevíte, co se z toho vylíhne.
   http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg

  6. pane pardale, Vaše komentáře si vychutnávám jako laskonku se šlehačkou….:-)..

  7. pomáhám jen těm, kteří jsou připraveni něco pochopit… těm, kteří nepochopí, to ani není určeno… jinak děkuji vám za vaše cenné připomínky… zahrnu je do svého vnímání světa a použiji je hned, jakmile je budu považovat za podstatné… je jen škoda, že se míjíme v čase a prostoru, ale s tím asi nic nenaděláme… pokud jde o data zařazení článků jsou letošní data dána tím, že web byl napaden hackery a bylo ho nutno zrekonstruovat…

  8. …koukám na to vejce a řechtám se nahlas, nejde to zadržet……to je něco neuvěřitelného…………:-))))))))))))))))))

   Byznys je holt byznys……:-)))

 2. pane ragauian, píšete :”udělám vše pro to, abyste mohl žít tím, čím si přejete”
  Děkuji, já si přeji, abyste pro to jak chci žít, nedělal vůbec nic.

  1. Pane ragauiane, Váš příspěvek může vyznívat ve smyslu, že máte (nebo se o tom domníváte) jakési předpoklady, schopnosti, jak působit pro druhé, či možná i za druhé. Můžete to blíže specifikovat a vyjádřit se k tomu? Děkuji

  2. pro hlubší pohled do problematiky vám doporučuji navštívit http://www.ragauian.cz... podle reakcí spolučtenářů jistě vidíte, že tyhle informace je nutno dávkovat, aby případně nezkolabovali… pokud se zajímáte o něco speciálně, klidně mi napište na můj mail… rád vám odpovím…

  3. Každý má právo se svobodně vyjádřit /zatím/, činím tak tedy i já. Vskutku “originální” způsob, jak do vlastní věrouky včlenit Abdrushinovo Poselství Grálu jako domnělou součást…. Ví o tom Jeho autor?

  4. ano, přirozeně vím o tom, že náhledy autora Poselství se do jisté míry shodují s pohledy mými, byť rozhodně nesdílím s ním a jeho následovníky řadu jiných věcí… zejména pak jeho zbožštění příznivci Hnutí grálu… což nic nemění na tom, že bezesporu byl vynikajícím prorokem první poloviny dvacátého století… pokud ovšem máte obavy o jeho autorská práva a znáte jeho aktuální mobil, buďte tak laskav a sdělte mi ho… zavolám mu o souhlas… stejně tak bych se ale mohl dostat do hledáčku těch, kteří hlídají odkaz Kristův nebo jsou příznivci Buddhy… budete-li číst další pokračování, možná zjistíte, že moje texty jsou určeny těm, kteří mají chuť vytrhnout se ze stáda ovcí, pasených samozvanými falešnými proroky v církvích, hnutích a sektách, ale i vědeckými kapacitami a politiky… a že směřují k určitému cíli, který se vám /snad/ objeví před vaším zrakem později… naštěstí vy patříte k těm, kteří hájí právo na vlastní názor… takže mne jistě chápete… mějte krásné léto…

  5. Před mým zrakem se už objevilo ledacos… I tak děkuji za odpověď.

 3. Krátky exkurz do toxikológie a gastronómie:
  Keď nepriatelia chceli dajakého nepohodlného panovníka pozbaviť života, tak si našli šikovného a všetkého schopného odborníka na jedy a postarali sa, aby ho dostali do panovníkovej kuchyne, kde sa pre neho pripravuje jedlo. On sa potom postará o to, aby mu do chutného a dobrého jedla vhodne primiešal malé množstvo smrteľného jedu (toxínu) s pomalým účinkom, aby to ochutnávač ešte prežil, ale panovník nie. Niekedy stačí vhodne zamiešať také ingrediencie, ktoré sú samy o sebe nezávadné, ale vo vhodnej kombinácii vyvolajú také zdravotné poruchy, ktoré vykonajú ono dielo skazy.
  Článok pána Karpeta je práve takým správnym “gulášom” inak nezávadných ingrediencií, ktoré v predloženej kombinácii privodí u konzumenta (čitateľa) ten želateľný účinok bolenia brucha a hnačiek.
  Na domácej strave (kresťanskej kultúry) je dobré to, že ju už máme odkukanú a vieme, čo je tu dobré, špatné, vymyslené alebo smiešne a tak nad tým už nemusíme špekuľovať. Ale tento predložený “guláš” je iného charakteru a preto môže byť pre nás nebezpečný!
  Pekný deň!

 4. jste zdvořilý, to oceňuji… ano, máte už své chutě a nechcete experimentovat… je to vaše právo… ale jiní možná po nové chuti šáhnou… a pro ty to píši… taky jsem měl v životě období, kdy mi přišlo normální, že mi maminka předžvýkala kůrčičku chleba, abych ji mohl pozřít… když jsem povyrostl, začal jsem si jídlo už žvýkat sám… i vám se to možná ještě podaří…

  1. Degon pre ragauiana (hrozné slovo): Som rád, že si dokážete svoju stravu sám žvýkat, ako píšete. So mnou je to už horšie, lebo v mojom veku mi už zuby tak dobre neslúžia a tak si pomáham, ako viem (často aj mixerom).
   Ale, už dosť humoru! Lebo na tom príspevku, ktorý tak obhajujete, nie je nič ku smiechu. Keď som si otvoril ten odporúčaný web, tak na mňa vyskočilo niečo, na čo nie zvyknutí a čo pripomína satana, lebo mi tam chýba “Láska”. Ani to nedokážem správne pomenovať, lebo je to ako ten spomínaný “guláš”. Z každého oboru niečo. Ale “jedlo” bez lásky je ťažko stráviteľné. Už som tu raz napísal, že inteligencia bez lásky je číri satanizmus. Iba inteligencia spojená s láskou vedie k Bohu a šťastiu.
   Aj tak Vám želám “dobrú chuť”!

  2. degone / nádherné slovo /, zapomněl jste na ono slavné heslo vymítačů dábla ve středověkých inkvizičních procesech, které zní / pokud se nemýlím / “Apage Satanas”… nezapomeňte : když čtete mé věty, taky pomáhá /prý/ držet v rukou kříž… jinak půjdu na vás jako vy a ostatní diskutující jdou na mne : dokažte, že jste naplněni láskou, když to tvrdíte… vy například, příteli, především nemáte rád sám sebe a proto nemáte rád ani lidi kolem sebe… pokud budete číst dál, jistě najdete v článcích informace o tom, jak se tomu ještě můžete naučit…

  3. Milý pane ragauiane,
   viete, čo najviac chýba na tomto svete všetkým ľuďom? Mie je to poznanie, svetské múdrosti, ani materiálny blahobyt, ale LÁSKA! Iba láska, alebo jej nedostatok od seba odlišujú nebo a peklo a Boha od satana. Je to pojivo, ktoré jednotlivé duše spájajú, ako malta medzi tehlami pri stavbe domu, ako princíp spájajúci jednotlivé elementy tvoriaceho tento stvorený svet. Bez lásky sa všetko rozpadáva a podlieha deštrukcii. Vy tu predkladáte učenie, ktoré takéto pojivo lásky nemá a tak ho ľudia nemôžu prijať. Skúste pristúpiť k dieťaťu s hračkou bez lásky. Ale keď mu prejavíte lásku, tak si ho získate. Tak je to aj s inými tvormi. Je to láska, čo ľudia najviac potrebujú a bez ktorej hynú. Každý po nej prahne, ale nikto ju nechce poskytovať.
   Máte pravdu, že ja necítim lásku k sebe, lebo sebeláska nie je láska, ale číri egoizmus. Láska je vzťah nie k sebe, ale k Bohu a blížnemu!
   Majte sa dobre!

  4. Dovolím si poznámečku :
   pak je ještě další možnost, jak poznat lásku ve svém srdci, sám k sobě, bez ega – je Vám Degone vlastní láska, kterou vysíláte (např. Jargovi i dalším). A jestliže jste schopen vysílat lásku, pak také současně cítíte, co vysíláte, ale i přijímáte. Ba ne Degone, ani sám sobě nenamluvíte že láska ve Vás není. Jen se podívejte na své ruce – které Vás celý život dokázaly uživit, dnes třeba mixují stravu,… vždyť jsou krásné, jen se do nich zamilovat
   Hezký den přeji:-)

 5. Žasnem, čoho všetkého je schopná ludská ,,duša”. Vyprodukovať niečo nové, objaviť ,,nové náboženstvo”, je nelahká úloha a preto obdivujem každý nápad, ktorý z nás Európanov vykynoží staré ,,kesťanské” nezmysli, založené na Jahvem a jeho stvoritelských omyloch. Keby si všetko o sebe prečítal, asi by sa radšej vrátil do doby pred Velkým Treskom, kde poletoval v priestore bez času a zodpovednosti. Už prvým dňom stvorenía sa dostal do slepej uličky a je zmätený zo svojho diela. Mám obavy, aby sa na to všetko ,,nevyprdol” a na vesmír nepustil POTOPU. Bol by to len prieser , ako vesmírna katastrofa..

 6. pane anonyme, přestavte si hypotetickou situaci, které nemá v tím co píšu, samozřejmě žádnou spojitost… po dvou tisících letech se na Zemi třeba vrátí / jak bylo předpovězeno/ ten, kdo je samotným Kristem zván jako Syn člověka… ať je to Kristus sám v jiném těle nebo někdo jiný… a vidí, jak za dva tisíce let papežové a vaši knězi totálně zkurvili původní Kristovo učení… tak by asi také hledal příležitost, jak vám to pravé Kristovo učení, které s sebou znovu přináší, opět přiblížit… a vy místo hledání pravdy to nové přinesené z lenosti a pohodlnosti víry ve staré nesmysly zasypete svojí arogancí a jedovatou slinou… budiž vám pak Země lehká !… trénujte proto hledání pravdy třeba i na mých textech, hledejte, posuzujte a odmítejte, to je vaše svaté právo… ale nenechte se prosím zmást tvrzením těch, kteří vás pasou jako vaši “pastýři”, že vaší jedinou starostí je se pást a do ničeho více se nemíchat… zejména když vám to tady v Čechách dlouhá léta doporučoval kardinál jménem Vlk… to není náhoda, to je varování osudu… osobně se divím, že když právě vy jako Češi či Slováci jste byli svědky toho, jak komunisté dokázali zlikvidovat a zničit v zásadě správnou myšlenku sociální rovnosti za zhruba 40 let k naprostému paskvilu, nějak automaticky předpokládáte, že ta parta vykuků ve Vatikánu se svými následovníky po celém světě za dva tisíce let udržela Kristovy myšlenky zářicí a čisté… jsem si naprosto jist, že vy a podobní se opět jednou dopustíte stejné chyby jako kdysi Židé : opět nepoznáte toho, kdo vám byl předpovězen… a pokusíte se ho ukřižovat… když vám to zákony nedovolí upálit ho na hranici, tak aspoň morálně… nechtěl bych být v jeho kůži…

  1. Pane Ragauiane, pojďme si to urychlit, ať lidé neztrácí zbytečně čas.

   Považujete se za přímého vyslance Boha? Jste roven ostatnim lidem, nebo přicházíte z větších výšin? Jaká je vaše podstata?

  2. Již byl mnou položen podobný dotaz jako Vám ho pokládá Vahrion, jen ne tak přímo. Takže ještě doplňující dotaz – Ježíš Kristus sám nic nenapsal a tudíž je předpoklad, že znovu přinést Jeho informace může jen On sám. Avšak Váš kolega MH píše, že svědčí o tom, že jste znovuobjevil zcenzurované pravé Kristovy informace. Jak jste je objevil a čím a jak chcete toto tvrzení potvrdit? Obávám se totiž, že to, co říkal, či učil přímo sám Ježíš Kristus, si tu v současnosti nikdo nepamatuje.

  3. zajímavé otázky… rozhodně si zaslouží odpověď… nejdříve konstatujme, že jsem člověk jako každý jiný… s trochu možná netypickým životním příběhem… je mi jasné, se s vaší skepsí je jen malá naděje na to, že pochopíte, co vám chci naznačit… ale doporučuji vám vyhledat k přečtení na http://www.ragauian.cz článek Nekonečný příběh a zamyslet se nad tím, jaký by asi byl člověk dnes v reálu, který dříve jako bytost se měl možnost zúčastnit něčeho takového… jak by se to mohlo projevit na jeho schopnosti kontaktu s vyššími světy i z této pozemské schrány a k jakým informacím se může asi dostat… a jaké případné schopnosti si může s sebou přinést… podotýkám, že jde o příběh mého přítele a vše, co činím v realizaci svých aktivit k zveřejnění oněch textů, děje se s jeho naprostým souhlasem…

  4. a zvědavému kolemjdoucímu jedinci chci říct, že jsem mu už jednou doporučil číst na http://www.ragauian.cz... chcete vědět teď hned okamžitě, hned, pokud možno včera všechno… po tomhle textu budou následovat další… je to seriál na pokračování… pokud se této skutečnosti děsíte, ujišťuji vás, že číst nemusíte … pokud jste skutečně zvídavý, vyčkejte času jako husa klasu… za tím, co nazývám “manuálem” a co budu dále rozvíjet, ke dlouholetá moje vlastní praxe v oboru tzv. rekonstrukce lidské psychiky s celou řadou klientů… kdo spravuje auta, stává se znalcem motorů a aut vůbec natolik, že může případně sám začít projektovat a vyrábět auta podobně jako ti první, kteří se o to kdysi pokusili… když nahlédnete do lidské psychiky a poznáte energetické pochody v ní, můžete objevit taky mnohé… výrok pana MH o znovu objevení pravých Kristových informací berte prosím s rezervou… jeho výrik není výrokem mým…

  5. OK, beru na vědomí, že výkřik pana MH není Vaším výrokem a že ho mám brát s rezervou.
   Pokud mě svým lidským působením přesvědčíte věnovat pozornost Vašim stránkám, udělám to. Zatím se tak nestalo …

  6. skvělý přístup, souhlasím… proto jsem ty texty připravil, aby byly k dispozici těm, kteří mají na to, aby je přijali a svobodně se rozhodnou, že to chtějí…

  7. ad – pokud se této skutečnosti děsíte, ujišťuji vás, že číst nemusíte … pokud jste skutečně zvídavý, vyčkejte času jako husa klasu… za tím, co nazývám „manuálem“ a co budu dále rozvíjet, ke dlouholetá moje vlastní praxe v oboru tzv. rekonstrukce lidské psychiky s celou řadou klientů… kdo spravuje auta, stává se znalcem motorů a aut vůbec natolik, že může případně sám začít projektovat a vyrábět auta podobně jako ti první, kteří se o to kdysi pokusili… když nahlédnete do lidské psychiky a poznáte energetické pochody v ní, můžete objevit taky mnohé…
   _____________________________

   To nepochybně…zvláště efektivní je pracovat se zvědavostí a příslibem “děsivého”. Perfektní ukázka manipulace….

  8. Odhadl jste to správně, nechci aby jste naznačoval. Chci aby jste mluvil jasně a přímo. Při tomto mlžení, které děláte to chapu tak, že zapíráte jasně sdělit, kdo jste. Otázky platí.

 7. ad – Ježíš Kristus sám nic nenapsal a tudíž je předpoklad, že znovu přinést Jeho informace může jen On sám. Avšak Váš kolega MH píše, že svědčí o tom, že jste znovuobjevil zcenzurované pravé Kristovy informace. Jak jste je objevil a čím a jak chcete toto tvrzení potvrdit? Obávám se totiž, že to, co říkal, či učil přímo sám Ježíš Kristus, si tu v současnosti nikdo nepamatuje.
  _________________________________

  Bůh sám taky tzv. “nic nenapsal”, přesto mluvíme o Slovu Božím. Kristovo učení je pro vnímavé lidi velmi dobře čitelné v běžně dostupných zdrojích, není vůbec nutné shánět nějaké “duchovní podpultovky”.
  Viz Jan 14.

 8. Paní Věro, mluvit o Slovu Božím neznamná, že naprosto všechno, co tam dle nás bylo dodatečně zahrnuto, Slovem Božím doopravdy a doslovně opravdu bylo.

  Zajímá mě, jak ve vztahu ke Slovu Božímu dovyjasní pan ragauian svou tvorbu. Tak prosím nechme ho vyjádřit se, jak to bude klasifikovat on sám. (neptala bych se takto, ale vstup MH vyvolal tento dotaz)
  Věro, nic Vám ovšem nebrání vyjádřit se, zda v autorských textech pana ragauiana vnímáte Kristovo učení, či nikoliv. O potřebě shánění duchovních podpultovek se tu nikdo nezmiňoval, jestli, tak dle mého snad jedině právě pan ragauian.

  1. ad – Věro, nic Vám ovšem nebrání vyjádřit se, zda v autorských textech pana ragauiana vnímáte Kristovo učení, či nikoliv. O potřebě shánění duchovních podpultovek se tu nikdo nezmiňoval, jestli, tak dle mého snad jedině právě pan ragauian.
   ___________________

   Nemám v úmyslu číst článek. Reagovala jsem na Vás, na Vaše
   “Obávám se totiž, že to, co říkal, či učil přímo sám Ježíš Kristus, si tu v současnosti nikdo nepamatuje.”

 9. Ok, jenže pokud člověk reaguje jen na připomínku někoho, tak se zrácí kontext, který může být klíčově podstatný.
  Jinak je volbou každého, kdo jak reaguje.

  1. precizuji – pokud člověk reaguje jen na základě vstupu někoho, tak se může ztrácet původní kontext …

 10. pro všechny přispěvatele !… bývá mým zvykem seznámit se s terénem, na který vstupuji… je to i povinností toho, kdo chce přispívat, aby se seznámil s úrovní čtenářů a atmosférou, která na daném webu vládne… i zde jsem si udělal svůj obraz a je poměrně překvapivě solidní… loučím se proto s vámi všemi na tomto fóru a skutečné zájemce, nikoli šibaly a provokatéry, rád uvítám na svém osobním mailu… mějte se všichni moc hezky… PK

  1. Pane ragauian, ono to z článku čišelo od začátku, že je to reklama na psycho-podnikání, takže jste se zařadil mezi šibaly sám. Venda má zájem o odpověď na otázku, na níž není odpověď :”“K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky”
   http://www.ragauian.cz/wp-content/uploads/zjednoduseny-model-stvoreni.jpg
   Vibrace = vzduch, jemnohmota = voda, hrubohmota = Země.
   No a opětovné vzájemné spojení bude zase výchozí vibrace. Prostě perpetuum mobile z vibrace zase vibrace , samo sebou bez energie, zářivě čisté a bez namáčení.
   Byl jsem se psem se nadýchat vibrací ( vzduchu venku), v jemnohmotné vodě se vykoupal, pes pak vyloudil na mě kus hrubomty ( těstoviny s masem). A je v pohodě. Mně v tom vajíčku stvoření chybí život. To je to nejpodstatnější.
   Když Kristus přeměnil vodu ve víno, byla to přeměna jemnohmoty na jinou jemnohmotu nebo alkohol je hrubohmota? Já bych řekl, že alkohol je vibrace, duch prostě spiritus , česky špiritus.

  2. Milý “psychoterapeute”, celkem bystře jste odhadl situaci. V tomhle terénu Vám pšenka nepokvete, Vaše snažení o “psychoterapii” jest záhodno odeslat tam, kam patří, to jest do…..hrubohmoty.

  3. Pane P.K.,
   napíšete-li článek, dáte-li odkaz na své stránky a doporučujete-li je navštívit, pak musíte počítat s tím, že budou mít lidé všetečné otázky. Když se dívám na příspěvky, tak žádné provokace nevidím. Problém je v tom, že se ve Vašem případě jedná o slepenec různých zdrojů doplněný o vlastní představu o tom “jak věci fungují”. V této podobě to ovšem nemůže držet dlouho pohromadě a “hrad na písku” se začne sypat. Proto nejste schopen dát relevantní a věcnou odpověď na vznesené dotazy.
   Pochopte, že stará náboženství a duchovní školy mají díky tisícům let různé vychytávky, které ani při nejlepší snaze nejste schopen provést u Vašeho systému, který jednak nevychází ze základního předpokladu, který je nezbytný k získání poznání, tedy z pokory. Za druhé, pokud by to vše mělo mít hlavu a patu na Vaší cestě od zdola nahoru, pak byste musel absolvovat to schodiště aniž byste přeskakoval, což by Vám jedině dalo potřebnou dávku vědění, s níž byste se mohl podělit s ostatními tak, aby to mohli pochopit a abyste to mohl pochopit i Vy sám…

  4. Pane raguiane, rozumím tomu, proč odcházíte a aby jste neřekl, že jdete jen tak s prázdnou, tak Vám udělám minirecenzi Vašeho učení.

   Na Vašem webu prezentujete aspekt Stvořitele jako bytost, která se rozhoduje, aktivně zasahuje a následně mění svá rozhodnutí. Tím jasně dokazujete, že vůbec nechápete pojem dokonalost, jenž se prioritně vyznačuje neměnností, a že jste ve svých myšlenkách zcela vzdáleni pochopení Pravdy. Zkuste si někdy odmyslet převzaté a nezaujatě se podívat na to co zbyde. Pokud z vašich textů vypreparujete Pravdy obsažené v Poselství Grálu, tak zůstane žalostná hromádka fantasií a falešných představ. A to je opravdu málo na to, vydávat se za vyslance Boží.

 11. Pane Karpeto,

  k některým Vaši myšlenkám bych potřeboval objasnění – píšete v části o vědomí:”K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. ”

  Jak a kde se Vám podařilo tyto zásadní informace získat?
  Čím byly specifické ty odpovídající podmínky?
  Kdo vytvořil schrány specialistů mimozemských civilizací?
  V které části Stvoření žijí tito specialisté?

  Děkuji za objasnění – jinak je vše pochopitelné.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Ou, lituji, teď tu naskočilo Vaše rozloučení. Tak se mějte dobře.

   Václav Žáček /Venda/

  2. ad –

   Ou, lituji, teď tu naskočilo Vaše rozloučení. Tak se mějte dobře.

   Václav Žáček /Venda/
   ______________________

   Žasnu Vendo…..jak Vy se s nepochopitelnou urputností lepíte na každé hovno, a perly zadupáváte do země.

 12. Milý spolustolovníci,

  už som sa potešil, že niekto nám chce ukázať nové ,,náboženstvo” , lebo to ,,staré” a zhnité už je tak dehydrované, že z pôvodného ,,krásneho” úmyslu zostalo len obyčajné lajno.Stratila sa PRAVDA, a hladanie PRAVDY.
  Ježiška si dávali na zástavu už všetci bezbožníci, bojovníci proti nepravoverným” a aj tí ,,nepravoverní”. Už som úplne zmagorený, kto je kto. A ozaj kto je ten DOBRÝ?
  Jehova – dobrotivý Boh na obláčku, alebo Svetlonoš. Podla náznakov je dobrotivý Boh asi prikovaný ku skale a jeho ,,diela” sa zmocnili temné sily, ktoré tu zavládli a vyzerá to tak, že už do konca sveta TU dovládnu…
  Prečo? Sila ZLA je neprekonatelná a DOBRO je definitívne v defenzíve.Čo s tým?
  Ludia si budú musieť vymyslieť-stvoriť nového Boha – Stvoritela , aby sa nádej nestratila z tohoto SVETA, i ked sa hovorí, nádej umiera posledná. A potom, kto TU ako posledný zhasne svetlo?

 13. Milý Degone, napsal jste:

  “Máte pravdu, že ja necítim lásku k sebe, lebo sebeláska nie je láska, ale číri egoizmus. Láska je vzťah nie k sebe, ale k Bohu a blížnemu!”

  JK vyjádřil podstatu nové smlouvy ve dvou známých přikázáních:
  Miluj svého jediného Boha
  Miluj svého bližního tak, JAKO SEBE SAMÉHO.

  1. Ano paní Věro,

   toto “přehlédnutí” či nepochopení je častým kamenem úrazu u řady tzv. křesťanů. Opomněli, že přikázání hovoří nejen o lásce k Bohu, bližnímu, ale i o lásce k sobě samému. A v praxi je to vidět. Kdo není schopen mít láskyplný a vyrovnaný vztah k sobě samému, nikdy není schopen skutečného láskyplného vztahu ke svému bližnímu.

  2. ad – Kdo není schopen mít láskyplný a vyrovnaný vztah k sobě samému, nikdy není schopen skutečného láskyplného vztahu ke svému bližnímu.

   Běžte ještě blíž k podstatě:
   Kdo nepoznal sebe samého, není schopen k sobě samému navázat láskyplný a vyrovnaný vztah.
   Mnohdy je tzv. láska k bližnímu spíše projevem samaritánského komplexu, což s láskou ovšem nemá nic společného, v důsledku je to břemenem pro všechny zúčastněné, popř. se posiluje parazitismus “bližních”.

   Dodatek:

   Pan Degon píše o vegetariánství – už nebudu psát další příspěvek, zapomněla jsem, tak ještě se toho dotknu tady:
   Vegetariánství může být způsob, jak projevovat lásku k živému. Těžko se dá aplikovat všude a za všech okolností. Pokud ale vegetariánství pozdvihneme na oltář náboženství a učiníme z něj modlu, pozbude jakéhokoliv duchovního náboje a stane se pózou. Tím, že Venda o vegetariánství píše články, vedené v duchu jakési nenápadně militantní duchovnosti, roz. v duchu vyzdvihování duchovních kvalit vegetariánů, pak je veškerá ušlechtilá myšlenka v pytli….:-)))

  3. “Mnohdy je tzv. láska k bližnímu spíše projevem samaritánského komplexu, což s láskou ovšem nemá nic společného, v důsledku je to břemenem pro všechny zúčastněné, popř. se posiluje parazitismus „bližních“.”

   Ano, ano. Nelze než souhlasit. :-)

  4. -„Mnohdy je tzv. láska k bližnímu spíše projevem samaritánského komplexu, což s láskou ovšem nemá nic společného, v důsledku je to břemenem pro všechny zúčastněné, popř. se posiluje parazitismus „bližních“.“

   Ano, ano. Nelze než souhlasit. :-)-

   V tom případě to nemá s láskou k bližnímu nic společného a ani bychom tomu tak neměli říkat…

  5. Ale vždyť to Věra nenazvala láskou (v pravém slova smyslu) ale tzv. láskou… :-)

  6. No vždyť to také nebylo míněno jako výtka, ale zdůraznění a připomenutí v příspěvku vyjádřeného…

  7. Degon – pre Věru (ale nielen pre ňu):
   Ludia však popvýšili tu lásku k sebe nad všetko ostatné i nad lásku k Bohu (aj blížneho). Tým chcú ospravedlňovať svoj egoizmus. Čo, ak to Ježiš myslel asi takto? -“Miluj blížneho svojho takou láskou, akú máte k sebe samotnému”? Pretože lásku k sebe nie je potrebné ľuďom prikazovať, tú majú vrodenú!
   Skutočná láska je vtedy, keď povýšime záujem blížneho nad svoj vlastný záujem a to si vyžaduje obetu. Niečo v tom zmysle, ako to robí Venda, keď zahájil svoje vegetariálstvo z lásky ku živým tvorom, ktorých odmietol konzumovať a tým aj zabíjať. To je tiež obeta svojho egoistického záujmu pre záujem živého tvorsta! Prečo toto chápe pán Venda, ale nie ostatní?
   Žijme v láske!

  8. ad – Pretože lásku k sebe nie je potrebné ľuďom prikazovať, tú majú vrodenú!

   Milý Degone, tohle je veliký omyl a mýtus. Lásce k sobě samému se musíme naučit.
   Egoismus a láska k sobě samému jsou úplně – ale ÚPLNĚ ! – odlišné projevy.

  9. No, zajisté je lidem vrozená sebeláska, jenže to nestačí. Pokud se na mne někdo dívá s odporem, nadává mi, pořád dokola, začnu o sobě pochybovat, uvěřím-li tomu, jak mne tito lidé vidí. Pak je potřeba začít hledat, začít pochybovat, že to přece není možné, že všichni ostatní jsou lásky hodni, jen já jediná odporná,… pak nastává také čas změny a člověk na sobě může zapracovat, změnit se, najít v sobě i to láskyplné,…

  10. ad – No, zajisté je lidem vrozená sebeláska

   Vrozená je schopnost milovat a vrozená je potřeba lásku přijímat. Vrozený je též egoismus, což není totéž co sebeláska. Egoismus je soustředění zájmu o sebe sama, projev, bez kterého se v boji o přežití neobejdeme.
   Sebeláska je určitý druh marnivosti….ješitnosti…narcismus…ale to není vrozené a láska k sobě samému, v tom kristovském smyslu, to taky není.

  11. Ano, psala jsem mimo jiné “….jenže to nestačí…” je třeba projít cestou necestou (gnózí, jiného to osloví jako „džňána-márga“,…).

  12. ad – Čo, ak to Ježiš myslel asi takto? -“Miluj blížneho svojho takou láskou, akú máte k sebe samotnému“?

   Tak – a hřebíček je uhozen na hlavičku. Přesně tak. Miluj svého bližního tak, JAK MILUJEŠ SEBE SAMÉHO.
   Jsme přímo v jádru pudla. koho vlasně milujeme v sobě samém? Resp. jaké lásce se musíme naučit, abychom uměli milovat sebe sama? TOHLE je téma a poslání všech skutečných psycho-terapeutů, jungovských Mistrů a “opravářů duše”. Kdo je ten JÁ, kterého musím nejdříve objevit, abych ho mohl/a/ milovat? Kde je to Boží království a co je ten Boží chrám? Kdo je ten JÁ – vzpomínáte na to video, které jste sem před časem /asi to bylo loni/ vložil?
   Nikdo nemůže dát svému bližnímu víc lásky, než dává sobě samému. Když si tohle s plným dopadem uvědomíte, co to vlastně znamená, zůstanete stát doslova s pusou dokořán. A zjeví se Vám v úplně jiném světle Vaše “Máte pravdu, že ja necítim lásku k sebe…”

  13. Degon pre Věru, (ale nie iba ju):
   Ako vidno, pomalu sa dostávame k jadru veci. Koho, alebo čo si predstavujete pod pojmom “ja som”? Myslíte tým na svoje telo (smrteľnú nádobu plnú všetkého možného, ktorú ste obdržala od rodičov v ich genofonde)? Ak áno, potom je Vaša láska pozemská (živočíšna).
   Ak však myslíte na svojho ducha, ktorý Vás charakterizuje, tak si musíte uvedomiť, že jestvujú rôzny duchovia (aj duch satana), ktorý nie je je hoden lásky.
   Ak myslíte na svoju dušu, tak si musíte uvedomiť, že to nie je Váš majetok, že patril a patrí iba Bohu a Vám je iba dočasne prepožičaný. Ak milujeme Boha, milujeme s ním aj jeho duše nech už sa prejavujú kdekoľvek, či v tele zvieraťa, alebo človeka. Duša je hodná lásky, lebo jej charakter je Boží (nie ľudský). Ja sám seba poznám dobre a poznám aj jednotlivé “svoje” zložky a viem, čoho som vo svojich slabých chvíľach schopný, preto sám seba nevyznamenávam láskou. Ak je vo mne niečo dobré, čo je hodné lásky, tak je to iba to Božie a tak chvála patrí Bohu a nie mne.
   Pekný deň!

  14. Zeptám se Vás od konce, milý Degone:

   ad – Ak je vo mne niečo dobré, čo je hodné lásky, tak je to iba to Božie a tak chvála patrí Bohu a nie mne.

   “Miluj svého bližního JAKO SÁM SEBE”.

   Ježíš, syn člověka z rodu krále Davida a Syn svého Otce toto přikázání spolu s láskou k Bohu pojmenoval jako obsah celého Zákona i Proroků.

   Vy říkáte, že láska patří Bohu, ne Vám. Jak Vaše odmítnutí lásky k sobě samému koresponduje s Ježíšovým odkazem? Pakliže odmítnete milovat sebe samého, pak tu samou dávku lásky /tedy nelásku/ dáváte svému bližnímu.

   Teď řeknu něco, co možná nebude znít korektně, ale když už jste toto téma sám otevřel, otevřu je ještě trochu víc:
   Není to poprvé, to Vám zde někdo “vytknul”, že sám sebe nemilujete. Napadlo Vás někdy, že z Vás určitý chlad a odstup může vyzařovat? Nezaměňujete lásku za pouhou noblesu a tzv. slušnost?

   Promiňte mi, prosím, moji otevřenost.

  15. Milá Pani Věro:
   Som rád, že ste ochotná “milovať blížneho ako seba samého”, väčšina ľudí miluje seba viac ako blížneho. Moje argumenty pre to, že by sme mali milovať blížneho dokonca viac ako seba si radšej ponechám pre seba, lebo málo je takých, ktorí by ich akceptovali.
   Ako vidno na reakcii diskutujúcich je táto téma dosť živá, čo hodnotím pozitívne. Ľudia sa zamýšľajú nad tým, ako je treba žiť, aby sme naplnili svoje predurčenie dané Božou vôľou. Všetkým tým želám, aby sa im splnilo to, čo očakávajú.
   Pekný deň!

  16. Milý Degone,

   nad Vaší diplomatickou odpovědí-neodpovědí se tiše usmívám…..:-)
   Večer si tady pěkně sednu s dvoječkou dobrého vína a zamyslím se trochu hlouběji….:-)

  17. ad – Som rád, že ste ochotná „milovať blížneho ako seba samého“, väčšina ľudí miluje seba viac ako blížneho

   Milý Degone,
   tohle z mých slov vůbec nevyplývá. Jen říkám, resp. opakuji slova artikulovaná v NZ, která sám Ježíš označil jako nejdůležitější. Ale opravdu nevím, jestli jsem ochotná milovat svoje bližní jako sebe samu. Asi jak které. Některým by to třeba ani nebylo příjemné..a ono se to všechno stejně prověřuje praxí, řeči nemají cenu.
   Téma je živé, protože živé je. Přes všechnu plytkost a konzum – Bůh a láska stále bylo a je nosné téma hlubšího lidského přemýšlení.

   ad – Ako vidno, pomalu sa dostávame k jadru veci. Koho, alebo čo si predstavujete pod pojmom „ja som“? Myslíte tým na svoje telo (smrteľnú nádobu plnú všetkého možného, ktorú ste obdržala od rodičov v ich genofonde)? Ak áno, potom je Vaša láska pozemská (živočíšna).
   Ak však myslíte na svojho ducha, ktorý Vás charakterizuje, tak si musíte uvedomiť, že jestvujú rôzny duchovia (aj duch satana), ktorý nie je je hoden lásky.
   Ak myslíte na svoju dušu, tak si musíte uvedomiť, že to nie je Váš majetok, že patril a patrí iba Bohu a Vám je iba dočasne prepožičaný.

   Pamatujete se na obsah toho videa, co jste sem loni vložil?

  18. Milá Věra, od Degona:
   Spomínate video z minulého roku – už sa nepamätám, ktoré myslíte – treba odkaz…
   Prečítal som si Vašu reakciu pre pana Karla a vidím, že ste pochopila podstatu Ježišového posolstva. Na tom sa dá stavať! Mnohí si chcú toto posolstvo prispôsobiť na svoju mieru, na svojho ducha a potom je z toho “guláš”. Bohužiaľ tak konajú aj mnohí “kresťania” v rôznych kresťanských denomináciach a iní bludári, ktorí sa potom oháňajú “Novým zjavením” a pod.
   Želám pekný deň!

  19. Milý Degone,

   mám radost, děkuji, potěšil jste mě…:-)
   Snažila jsem se o co nejjednodušší vyjádření podstaty co nejjednodušším jazykem, ale Janovo evangelium má ještě mnohem hlubší “ponor”….o tom ale nemá smysl mluvit s člověkem /nyní konkrétně s panem Karlem/, který nezná základní abecedu. Což nemyslím nijak zle, jsou to prostá a zřejmá fakta. Teprve když se pochopí základy, může se pokračovat dál.

   ad video:
   Bohužel jsem ve svém PC archivu přišla o spoustu cenných dat, mezi nimi i o link na zmíněné video.
   Jeho obsah korespondoval s tímto:
   “Koho, alebo čo si predstavujete pod pojmom „ja som“? ”

   Přeji pěkný den i Vám….:-)

  20. Dovoluji si vstoupit na to sdělení v závorce.

   Člověk v józe, již jsem to tady uvedl vícekrát, si nemá především ubližovat. Ani druhým a ani sobě. Ahinsa! Je fakt, že sobě, až na výjimky, kdy někteří lidé se vědomě trýzní /nebo z důvodu nějaké psychické poruchy /, tak nečiní. Neděláte si schválně ukrutnou bolest, ani tělesnou, ani pro stav duše.

   To je to, co říká Ježíš. “Miluj bližního svého, jako sebe sama”. To milovat, prosím, milovat sám sebe, není ale tak běžné. Ale chovat se k druhému tak, jak chceme, aby se jiní chovali k nám, to je především o neubližování, a to po všech stránkách.

   “Milujte své nepřátele…..”, i to dodává Ježíš. Jak jen je ta představa těžká. A přesto, kdyby to všechno, k čemu Ježíš nabádal – milujte Boha /je jediný pro všechny náboženství/, bližního svého, modlete se za nepřátele…., lidé bez výjimky dodržovali, jak by byl svět jiný.

   Venda

  21. Pane Vendo, já miluji praxi, teorie jsou sice dobrý manuál, ale jezdit se naučíme jedině ježděním, nikoliv znalostí Pravidel silničního provozu.
   Vy jste mi nedávno řekl, že jsem pro Vás člověk, který Vám nemá co nabídnout.
   Co myslíte, je v tom výroku obsažená láska?

  22. Paní Věro, podívejte se na své příspěvky určené pro mně /pod tímto článkem DUALITA LIDSKÉHO BYTÍ aneb Stvořitel….., ale ne, tady jsem se žádné diskuze nezúčastnil/, a napište prosím objektivně, co jste mi dobrého nabídla?

   Pod tímto článkem pana Karpety jsem vstoupil jen malým dotazem přímo k tomuto novému autorovi, jak jsem ho ale odeslal, tak jsem zjistil, že se vlastně již tady rozloučil a tak jsem to ještě ihned konstatoval a popřál mu, ať se dobře.

   Kdo po Vás chtěl, paní Věro, abyste do mého nepatrného vstupu, byť pro mne se zajímavými otázkami k němu, vstupovala Vy?

   A zrovna takovým láskyplným sdělením, že : “Žasnu Vendo…..jak Vy se s nepochopitelnou urputností lepíte na každé hovno, a perly zadupáváte do země.

   Tím, že jsem Vám sdělil pod mým předchozím článkem, že jste člověk, který mi nemá co nabídnout – myslíte si, že to je projev mého ubližování Vám, neláska k Vám?

   A nebo mám sobě i ostatním lhát a říkat, že je to naopak, že Vy tu neustále, po podrobném prostudování výchozích článků, neustále nabízíte moudrý přístup, plný poučení a laskavých slov?

   Pěkný den a přeji trochu deště i pro zahrádky ve vaší vesnici.

   Venda

  23. Paní Věro, ještě jsem Vám zapomněl sdělit, že jsem 24.6. v 19:28 nereagoval na Váš příspěvek ze 24.6.2014 (19:06) pro pana Degona. Použila jste tam v závorce slovo neláska, to je pravda, a tak Vás to mohlo zmást.

   Reagoval jsem na pana Degona 24.6.2014 (15:06) – Degon pre Věru, (ale nie iba ju) = tedy na tuto jeho závorku a sdělení v ní.

   Odepsal jsem Degonovi /a nejen jemu/ a použil modré tlačítko pro odpověď pod jeho článkem. Že se to zařadilo až za Vaši odpověď je asi proto, že jsem psal v pozdějším čase než Vy. To jen tak na vysvětlení.

   Venda

  24. Pane Vendo,
   ďakujem Vám, že ste sa aj Vy (podobne ako pán Karel a iní) zapojil do tejto zaujímavej diskusie o láske k Bohu a blížnemu (alebo k sebe) a vyslovil svoj názor. Postoje k tejto problematike môžu byť rôzne podľa duchovnej úrovne diskutujúcich, ale dôležitá je ochota spoupracovať s Božou vôľou. Boh je Láska a tak sa nemusíme veľmi obávať Božieho hnevu o akom sa často píše v Biblii SZ, alebo iných náboženských spisoch. Terajšia doba je dosť zložitá a ľudia prejavujú obavu z budúcnosti, ale tak tomu bolo vždy. Na nás je aby sme ľudí zbavovali strachu a pripomínali im nie Boží hnev, ale Božiu lásku, ktorá charakterizuje Božie stvorenie a Jeho prítomnosť.
   Želám Vám na Vašej ceste úspech!

  25. Pane Degone, mně nemáte za co děkovat.

   Toto téma, láska k Bohu, k bližnímu svému, Boží Vůle, to je alfa a omega mých článků. Jediná věc, na které tady záleží, je udržet pozornost ve třetím oku. A tomu Vy rozumíte.
   Cokoliv, co se nám stane, je pro naše dobro. Ve Vůli Otce procházím radostně svým údělem. Probíhá tu bitva mezi vědomím rozumu a vědomím vnitřní cesty. V modlitbě mluvím k Bohu, ale v meditaci mluví Bůh ke mně. Tento náš Otec je Oceánem Lásky a každý jeden z nás je kapkou tohoto nekonečného Oceánu.
   Kdo to ví……. ?!
   Kdo to neví……?!

   Venda

  26. Pane Degon a ostatní,

   tohle se o tom, o čem zde diskutuje říká, mimo jiného s tím souvisejícího v Novém zjevení:

   Navazujte vztah jdoucí od Pána Ježíše Krista
   ve vašem nitru k Pánu Ježíši Kristu v nitru jiných.
   Milujte Pána Ježíše Krista v sobě
   a milujte Pána Ježíše Krista v jiných.
   V takové lásce je její pravá moudrost.

   Takto se můžete vyhnout milování a schvalování všeho zlého, nepravdivého, neřestného a zvráceného v lidských tvorech. Jelikož nic povahou protivného není v Pánu Ježíši Kristu, pak tím, že Jej/Ji milujete v sobě i v jiných, odvrhujete negativní stav s jeho zly a nepravdami.

   Milovat sama sebe a svého bližního ve skutečnosti neznamená nic jiného, než milovat Pána Ježíše Krista v sobě a ve vašem bližním.

  27. Omluva, já být dobrá Čech.
   Když už tak komplikovaná věta, tak tam mělo asi být:
   tohle se o tom, o čem se zde diskutuje,říká mimo jiného s tím souvisejícího,v Novém zjevení:

  1. Mohu Vás ujistit, že k žádné cenzuře komentářů nedochází, Na to bych ani neměl kapacitu. Jakožto administrátor schvaluji pouze příspěvky s větším počtem odkazů (více než 6). Případná prodleva mezi odesláním komentáře a jeho zobrazením na webu je daná redakčním systémem, jeho nastavením a komunikací s databází.

 14. Karel píše:

  Milovat sama sebe a svého bližního ve skutečnosti neznamená nic jiného, než milovat Pána Ježíše Krista v sobě a ve vašem bližním.

  Milovať seba samého je ,,narcizmus” vo svojej plnej nahote. Milovať môžmeme len toho, ku komu pociťujeme náklonnosť, lásku. K sebe samému nemôžeme pociťivať lásku- lebo to je úchylné. Takže podla Karla, ked seba samého nemilujem, nemilujem Ježiška. A ozaj, ja Žida Ježiška nemilujem, nemilujem seba samého, nie som narcis. Čo som teda , zblúdilá ,,duša”? Pane Bože,já som asi aj tak ,,úchyl”?
  Som teda ,,milovníkom “Svetlonoša? Ja už som z tých lások úplne mimo….

 15. ad – Bohužiaľ sa mi to nepodarilo stiahnúť, takže je to iba v tejto podobe. Je to dosť poetické…

  Ano, to je ono. A ano, je to dost poetické, takřka hraničící s romantickým kýčem. Ale jádro v tom je dobré. Tehdy jste to video sám nabídnul, zřejmě jste věděl proč. Ptal jste se: “Koho, alebo čo si predstavujete pod pojmom „ja som“
  V tom videu je odpověď.

  1. Degon pre Věru:
   Tušil som, že to bude potrebné trochu viac objasniť. To video som tam nedal preto, že by som sa s ním stotožňoval, ale aby som poukázal na rozdielnosť pohľadov na túto otázku.
   Ono video vytvorila jedna autorka pre to naše ženské pokolenie, takže je to umelecké stvárnenie tejto “večnej otázky”. Ale tomu, kto je schopný lepšie využívať svoj rozum, takáto poetika nestačí, lebo chce ísť hlbšie do podstaty problému. Tuto otázku “kto som” je možno úspešne riešiť pomocou mystiky, ktorá je však pre značnú časť ľudskej populácie iba akousi chymérou, alebo oblasťou vhodnou na fantazírovanie. Ale, čo už sa dá s tým robiť? Ako máme na tejto planéte množstvo rôznych živočíšnych druhov, tak jestvujú aj rôzne úrovne duševnej vyspelosti ľudí a čo chápe jeden, nemusí chápať iný.
   To video jestvuje v množstve jazykových mutáciach, lebo nevedomosť v tejto oblasti je v záujme tých, ktorí dnes vládnu peniazmi a mocou.
   Pekný deň!

  2. Degon pre Věru:
   Musím sa priznať, že ja nedelím ľudí na slabších a silnejších a dokonca ani podľa pohlavia, farby pleti, výšky, alebo bohatstva, ani podľa politickej príslušnosti alebo náboženstva a tak sa zamerám iba na spomínaný webový odkaz ma ono “nové zjavenie”. Zhruba som si to pozrel, ale v nijakom prípade som to neštudoval tak, ako to odporúčali autori (viackrát čítať) z obavy, že bych sa musel z toho zblázniť. Múdrosť a pravda je v jednoduchosti a keď je niečoho mnoho, je tu obava, že sa v tom stratíme (utopíme). Tento guláš “múdrostí” je na obyčajného smrteľníka priveľa a keďže nechcem posilniť rady “tichých bláznov”, je lepšie to vôbec nečítať. Všetkého mnoho škodí. Mystika nie je v zložitosti a bohatstve poznatkov, ale v chápaní a jasnosti toho, čo sa zvonka javí zložito a tajomne. O Ježišovi už boli napísané hory kníh a predsa je možno jeho náuku vystihnúť jediným slovom – láska! Lož a manipulácie sa skrávajú za množstvami slov!
   Pekný deň!

  3. Promiňte mi Degone to maličké rýpnutí, tu poznámku o “silnějším” pokolení jsem si neodpustila v reakci na vaše

   “Ono video vytvorila jedna autorka pre to naše ženské pokolenie,…”

   jinak souhlas, taky se snažím lidi nedělit do škatulek, i když, pravda, jistá specifika se nalézt dají a někdy se neubráním.
   To “Nové zjevení” jsem nečetla a ani číst nehodlám, přece jen – duši je třeba chránit od kontaminace zlým. Stačí mi ta úvodní strana, to je prostě strašné. Jestli je vytvořené pro ženské nebo mužské pokolení si netroufám posoudit, každopádně svoji cílovou skupinu nachází.

   Zpět k našemu videu. Ano, je to pojaté poeticky. Souhlas. Ale nemyslím si, že jde jen o jakési cukrátko pro ženy. Ono to má dobré jádro.
   JÁ JSEM – je to, co je naší duchovní podstatou. Někdo tomu říká duše, někdo Duch, někdo Vědomí….mohli bychom o tom debatovat a polemizovat o pojmech…ale: Vědomí je to konečné, kam dosáhneme. A to se ono video snaží /byť poeticky/ sdělit. Za vědomé vědomí nikdo nedosáhne. Jistě, ještě existuje sféra podvědomí, ale to jsou vlastně jen odlišující pojmy, i podvědomí je součástí vědomí, jen jiná složka…. To, že si uvědomujeme duši, ducha….Boha….sami sebe….to je práce Vědomí.
   Psala jsem Vám o své nadsmyslové zkušenosti. Ale i ona musela projít Vědomím, jinak bych si jí nemohla být vědoma.

   ad – Mystika nie je v zložitosti a bohatstve poznatkov, ale v chápaní a jasnosti toho, čo sa zvonka javí zložito a tajomne

   Tak…přesně tak.

  4. Degom pre Věru:
   Je dobré, že sa zaoberáte aj tým, čo presahuje tú našu každodennú zmyslovú realitu tohto sveta. Tiež sa tomu hovorí fiktívna realita (sci-fi), alebo fiktívne (neviditeľné) svety, ktoré jestvujú v rovine ľudskej fantastiky a vnímať ju dokážu iba ľudia, ktorí sú do tohto sveta zatiahnutí, alebo tvoria jeho súčasť.
   Vo všeobecnosti jestvuje svet Božej tvorby, ktorého charakterizuje Božie Svetlo, Pravda a Láska a potom svet ľudskej imaginácie, kde sa to Božie Svetlo, Pravda a Láska neprejavujú. Do tejto oblasti patrí aj náš hrubohmotný materiálny svet v ktorom Boha priamo nevnímame a je pre nás akoby skrytý. Takýto charakter majú aj iné ľudské imaginácie podobné tomu “Novému zjevení”, alebo iných “duchovných rajoch” (či pekla), ktoré si ľudia utvárajú. Lebo aj duša dokáže tvoriť (podobne ako Boh) iba s tým rozdielom, že v tej ľudskej “tvorbe” nie je prítomný Boh.
   Ak chce duša zdieľať to skutočné Božie dielo v ktorom je ono Svetlo, Pravda a Láska, nesmie sa viazať na všetky tie ľudské imaginárne svety bez Boha, lebo tie ľudskú dušu viažu a tá je v nich ako vo väzení.
   Možno to dokážete pochopiť ak už máte, ako píšete, určité “nadzmyslové skúsenosti”.
   Pekný deň!

  5. ad – Je dobré, že sa zaoberáte aj tým, čo presahuje tú našu každodennú zmyslovú realitu tohto sveta. Tiež sa tomu hovorí fiktívna realita (sci-fi), alebo fiktívne (neviditeľné) svety, ktoré jestvujú v rovine ľudskej fantastiky a vnímať ju dokážu iba ľudia, ktorí sú do tohto sveta zatiahnutí, alebo tvoria jeho súčasť.

   Mimosmyslovou sférou se zaobírám, tak jako každý, kdo vědomě přijal svoje místo. Ale určitě se nezaobírám sci-fi, smyšlenou realitou. Tento žánr mě – až na drobné výjimky – neoslovil.
   Možná se nevyjadřuji správně, možná namísto “nadsmyslová zkušenost” by bylo vhodnější užít mimo(para)smyslová, protože tyhle zkušenosti získáváme jinou cestou, než skrze smysly. Je to přímá cesta skrze vědomí, což je rozdíl asi jako mezi cestou autem, kličkováním po silnici, a letadlem – přímo vzdušnou čarou, z bodu A do bodu B.

   ad – Vo všeobecnosti jestvuje svet Božej tvorby, ktorého charakterizuje Božie Svetlo, Pravda a Láska a potom svet ľudskej imaginácie, kde sa to Božie Svetlo, Pravda a Láska neprejavujú. Do tejto oblasti patrí aj náš hrubohmotný materiálny svet v ktorom Boha priamo nevnímame a je pre nás akoby skrytý. Takýto charakter majú aj iné ľudské imaginácie podobné tomu „Novému zjevení“, alebo iných „duchovných rajoch“ (či pekla), ktoré si ľudia utvárajú. Lebo aj duša dokáže tvoriť (podobne ako Boh) iba s tým rozdielom, že v tej ľudskej „tvorbe“ nie je prítomný Boh.

   Nevím Degone…nechci příliš polemizovat…ale jakmile se jednou setkáme s božskou podstatou, pak ji vnímáme i v tom materiálním světě, ono to dost dobře nejde separovat…
   Materiální svět sám o sobě není zlý, koneckonců – je stvořením, dílem božím. Vyráběné falše viz Nové zjevení – i to je důležité a má svoje místo. Protiklady jsou nezbytné pro pohyb.

   ad – Ak chce duša zdieľať to skutočné Božie dielo v ktorom je ono Svetlo, Pravda a Láska, nesmie sa viazať na všetky tie ľudské imaginárne svety bez Boha, lebo tie ľudskú dušu viažu a tá je v nich ako vo väzení.
   Možno to dokážete pochopiť ak už máte, ako píšete, určité „nadzmyslové skúsenosti“.

   Samotná mimosmyslová zkušenost nemusí znamenat vůbec nic, dokud si neuvědomíme její obsah, smysl a dopad.

  6. Degon pre Věru:
   Asi Vás moja reakcia trochu zaskočila, ale nemienil som otvárať polemiku a otázky v ktorých nie ste doma. Ale spomenula ste onu Vašu “mimozmyslovú skúsenosť” a tak som bol zvedavý, do akej hĺbky siaha. Sľubujem, že Vás už nebudem takouto problematikou obťažovať.
   Želám príjemý víkend s pekným počasím!

  7. ale ne, nezaskočila….jen jsem se trochu pozastavila nad tím, že slučujete mimosmyslové zkušenosti a sci-fi do jedné škatulky. Ta moje zkušenost je podobná se zkušenostmi i dalších lidí, kteří ji většinou popisují ve stavu klinické smrti, NDE. S tím rozdílem, že u mě nešlo o stav klinické smrti, a nešlo o setkání se svojí vlastní podstatou, ale s blízkou milovanou osobou. A aby toho nebylo málo, tak dvakrát po sobě, druhý den znovu.
   V paměti zůstává vše i po dvaceti letech naprosto jasné, a jasné jsou i některé otázky, které už nemusím řešit, jsou zodpovězené, stačilo jen něco málo doplnit.
   Lidé by měli velmi radikálně přehodnotit ničím neopodstatněný antropocentrismus, protože VĚDOMÍ je opravdu universální fenomen. To, že je některý živočich inteligentnější, to je jen důsledek vyvinutější somatiky, ale vědomí, to je všudepřítomné a všeprostupující, lámeme si hlavu co je duše, co je duch…co je co…jsme zmatení sami ze sebe, a přitom je to tak neskutečně jednoduché. Světlo, které neoslňuje a které hřeje láskou, ve kterém poznáváme, a ve kterém jsme Ty mnou a já Tebou. Jinými slovy – Jedno. Otec a já jsme Jedno, říká Ježíš. Jak prosté…….

   Přeji hezký víkend i Vám.

  8. Degon pre Věru:
   Ďakujem za objasnenie Vášho postoja. V tom, že spájam mimozmyslovú skúsenosť so sci-fi ste ma asi špatne pochopila. Ja som sa iba zamýšľal nad nad podstatou a charakterom Božej tvorby a tej ľudskej tvorby do ktorej patrí aj ono sci.fi. Súvisí to s realitou, alebo relativitou Božej a ľudskej tvorby. Tento náš pozemský svet sa niekedy javí ako reálny a inokedy (na energeticko-časticovej úrovni) ako relatívny – teda závislý na pozorovateľovi. Na duchovnej úrovni (napr. ono známe peklo) je tomu podobne a je problém ho definovať, (koho je to dielo, či Boha, alebo Diabla, ktorý sám osebe nie je Božím dielom. Niečo podobné je to aj s onou ľudskou duchovnou tvorbou. Mnohí v extatických stavoch popisujú “krásu raja” a vidia ho ako celkom reálny, ale pre iných je nereálny. Je to svet vytvorený ľudskou dušou iba pre seba, alebo maximálne pre jej najbližších. Má charakter sci-fi.
   Ale, ako som povedal nemusíte sa s podobnými úvahami zaťažovať, toto môže zaujímať iba niektorých jednotlivcov…
   Pekný deň!

  9. Degone, rozumět Vám je. Mimosmyslové prožitky nemusí značit hluboké duchovní prožitky, ale žel ve většině případů je to skutečně prožití imaginárních světů vytvořených člověkem (většinou jeho myšlením). A tyto sféry lidskou duši skutečně vážou jako vězení, pokud se podílela na jejich tvorbě.
   Prostě astrál.

  10. Milá Anone,
   som rád, že tu jestvuje aj blízka osoba, ktorá tomu čo hovorím aj rozumie…
   Pekný deň aj Vám!

  11. S tím, až duše rozliší, že se “dostala” svou tvorbou do astrálu,a že to není “konečné” světlo, pak má šanci začít tvořit jinak a .. atd. :-) Mnoho lidí si však neuvědomuje, že astrál není světlo, ale bolest, strach,… hlavně že se tam dostali. Ani netuší, že lze jít jinam :-)

   Hezký den :-)

 16. Vyššie čítam:

  „Hľadaj a nájdeš “ hlavne pri tom nesmieš kecať a nakoniec ani myslieť…:-)

  Z Biblie, tej odpornej knihy plnej rasizmu a násilia, som sa dozvedel aj o jednom Židovi, ktorý sa mal tak rád,že sa do svojho tela aj zamiloval, a ked zistil, že už nikoho iného neptrebuje a všetko vie zrobiť doma sám na sebe a ešte si aj užiť. Volal sa Onan. Je to ten pravý ,,orechový”, je to ten ,ktorý hladal a našiel ? Ale háčik je v tom, že to ,,milovanie” sám so sebou bolo iné ako ,,duchovné” milovanie. Kristova noho, čo s tým?…

 17. Zase si vedla ako jedla…
  Zle si čítal Bibliu, lebo v nej stojí v kap. 38:

  …”Potom znova počala a porodila syna a dala mu meno Onan.
  Nato ešte raz počala a zasa porodila syna, ktorého nazvala Sela. Keď ho porodila, bola v Kezibe.
  Júda potom vzal svojmu prvorodenému Herovi za manželku Tamaru.
  Ale Her, Júdov prvorodený, sa znepáčil Pánovi a Pán mu dal zomrieť.
  Vtedy Júda povedal Onanovi: “Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaisti potomstvo svojmu bratovi!”
  Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, zakaždým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi.
  Pánovi sa však znepáčilo čo robil, a dal zomrieť aj jemu….”
  Teraz buď múdry, čo s tým ?

 18. Teraz buď múdry, čo s tým ?

  Ked je v hre obyčajný človek a Jehova, treba zatrúbiť na ústup, lebo vzopretie sa takému Stvoritelovi je to isté, ako sa postaviť proti lokomotíve na kolajnici. Dostaneš sa tam, kde človek velmi nechce, teda do Neba. Keby som dostal príkazy od samotného Pána, asi by som nemal odvahu mu protirečiť. Ale žial, to šťastie dostať inštrukcie priamo od Stvoriteľa nemôžem zažiť, lebo som ,,neobrezaný”…

 19. ad – V tom, že spájam mimozmyslovú skúsenosť so sci-fi ste ma asi špatne pochopila. Ja som sa iba zamýšľal nad nad podstatou a charakterom Božej tvorby a tej ľudskej tvorby do ktorej patrí aj ono sci.fi.

  Milý Degone, při psaném dialogu se bohužel v první řadě orientuji podle slov, podle textu….ten, kdo čte odvíjející se vlákno = jednu dvě následující reakce, už může být orientovanější a porozumí lépe.

  Vy jste napsal:

  Je dobré, že sa zaoberáte aj tým, čo presahuje tú našu každodennú zmyslovú realitu tohto sveta. Tiež sa tomu hovorí fiktívna realita (sci-fi), alebo fiktívne (neviditeľné) svety, ktoré jestvujú v rovine ľudskej fantastiky a vnímať ju dokážu iba ľudia, ktorí sú do tohto sveta zatiahnutí, alebo tvoria jeho súčasť.

  Jenže to, nad čím se zamýšlím, čím se zaoberám, není sci-fi. Nu – myslím, že nastal čas ukončit dialog, řečeno bylo dost, stačilo. Děkuji za Váš čas.

  1. Paní Věra:
   Zvyčajne sa nezaoberám osobnými invektívami, ale toto si myslím zaslúži reakciu. Píšete:”Nu – myslím, že nastal čas ukončit dialog, řečeno bylo dost, stačilo. Děkuji za Váš čas”.
   Tomu sa ľudove hovorí: “Dostal kopačky!” A ako sa s tým Degon vysporiada? Ako každý iný “nápadník” si musí poutierať slzičky a ísť ďalej.
   Zaujímavé, ako možno brať diskúziu na tomto webe…
   Pekný deň!

  2. Tak nevím, milý Degone….že bychom si až TAK nerozuměli?
   Vždyť jste to Vy, kdo mi opakovaně naznačuje, že se tím, co píšete, “nemusím zaoberat”, že Vám na rozdíl od “blízké osoby” Anone – nerozumím. Nechci vytvářet konfliktní dialogy, mám, jak se říká, svých starostí dost. Myslela jsem, že už bylo řečeno vše, co za daných podmínek řečeno být MOHLO, a že to stačilo. Za věnovaný čas vždycky poděkuji. Jestli věci stojí jinak, nemám nic proti pokračování, jen je mi nepříjemné pomyšlení, ža bych Vás jakkoliv svojí existencí obtěžovala. Dialogy nemohou být nekonečné, jak je uzavřít jinak než rozloučením se? To není můj způsob komunikace.
   Za případné nedorozumění se omlouvám, odpusťte mi, prosím.

  3. oprava:

   Tohle “To není můj způsob komunikace.” jsem zapomněla smazat. Chtěla jsem ještě něco dodat, ale není to nutné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference