mapa stránek || vyhledávání

Ego, to, co vytlačuje ze srdce člověka Boha… (1.)

Jan, kap. 12 – verš 24:

Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Z bible on-line: https://www.bible21.cz

Kristus zde učí, že tak jako zrno nemůže nést plody, dokud nezemře, tak ani lidská bytost nemůže žít v Duchu a poznat Boha, dokud zcela nepotlačí své ego. Tak jako zrno, které je zaseto, přinese úrodu jen tehdy, když se spojí se zemí, podobně i lidské ego musí být zabito a spojit se tak říkajíc se zemí /s podstatou pro růst/. Dokud se nezbavíme svého ega, jsme natolik naplněni neřestí, že v nás není místo pro Boha a my zůstaneme sami. Jinými slovy jsme-li naplněni svým egem /ovládáni/, nikdy si nemůžeme být vědomi Boha. Chceme-li dojít úplného poznání a realizace Boha, musíme zcela odstranit své ego /jeho působení/. Do té doby, dokud v nás přebývá byť i jen jedno jediné smítko ega, nejsme stále dosti čistými a nemůžeme dojít k opravdovému poznání Boha. Protikladem ega je pokora, pokora a ego jsou neslučitelné. Jakmile v sobě rozvineme ctnost pokory, ego nás zcela opustí. Jedná se ovšem o pokoru, která pramení zcela přirozeně z našeho nitra. Pokora pouze předstíraná je ve skutečnosti jiným druhem falešné pýchy, která jenom dále prohlubuje naše ego.

Autorem tohoto komentáře je Mistr učení Sant Mat, Maharaj Charan Singh Ji, nar. 1916 – zemřel 1990 – více o duchovním centru v Déře, Indie zde: http://www.rssb.org/dera_documentary_videos.html

Informace k doplnění:

Ego, jinými slovy pýcha, egoismus, je jednou z pěti vášní mysli člověka. V sanskrtu má pojmenování ahankára /ahamkára/ a značí jednu ze čtyř kvalit mysli. Ego začíná působit již od dětství a zřídka přestane působit do smrti. Jeho projevem je pýcha na sebe sama, samolibost, nemístná touha po sebeuplatnění, povýšený postoj, panovačnost, hledání chyb na jiných; svá přání nazývá právem, své názory vnucuje jiným. Opakem ega, čili jeho smrtí, je zmíněná pokora a skromnost. Hlavním úkolem ega je zahrazení cesty k Pravdě.

S úctou

Alois Vrobel /bývalý AuV, tj. jméno und příjmení a nebo také „Anonym u Vendy“/

Informace pro čtenáře: Rozhodl jsem se psát drobné články, kde se odvolám na nějakou autoritu a poté dodám některé své informace, kterým věřím. Může to být z Bible, učení Véd, děl Rudolfa Steinera či H.P.Blavatské… aj. Je totiž nepopiratelnou skutečností, že každý hledající člověk musí nejprve získat jisté poznání z teorie; něco, co ho zaujme. Pak to něco může být impulsem pro další cestu k vlastnímu poznání.

hodnocení: 4.3
hlasů: 13
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

231 komentářů

Přidat komentář
 1. Článek jsem si se zájmem přečetl a nelze nic jiného, než s ním bez výhrady souhlasit. Přečetl jsem i všechny komentáře a, jak píše Venda, expresívní (já bych použil výraz ještě expresivnější:) vyjádření. Domnívám se, že kdyby autor blogu používal místo výrazu ego jen výraz pýcha, bylo by méně hněvivé „expresivity“.

  V Bibli se nachází Ježíšův výrok, že každý hřích může být odpuštěn vyjma hříchu proti Duchu svatému. Domnívám se, že se jedná právě o hřích pýchy. Nejsem však teolog, takže jist si nejsem. Domnívám se také, že Milenium má pravdu v tom, že Otec miluje všechny své děti – i ty nezdárné. Avšak nevěřím, že se mu podaří opravdu všechny přivést domů. Zdá se mi, že někteří lidé mají své ego natolik zbytnělé, že by jim nepomohly ani miliony výchovných reinkarnací. Indícií pro tento názor budiž pohádka O zlaté rybce.

  1. Domněnky jsou domněnky, člověk je nepatrným smítkem vesmíru hmoty a obrazně řečeno, „poletují v něm miliardy domněnek“. Jeho duše jej však přesahuje a Bůh si pohlídá /jinak by to nebyl ten Největší/, aby se duše k němu navrátily a vytvořily opět Jeho věčnost v jednom nekonečném celku. Nic totiž netrvá věčně. Ani ta člověčí pýcha.
   Jinak díky za příspěvek, který říká, že jste pochopil můj záměr, resp. verš Nového Zákona a komentář indického Mistra.
   Ještě uvedu krásný příklad z NZ – Matouše, kap.10., verš 37-39:Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.

   jak krásné vyjádření ztráty ega, potlačení, nastolení pokory s láskou a vírou.

   No a o tom ten můj příspěvek je.

   Pěkný den.

  2. Patřím ke katolické církvi, která v historii nastolovala mnohá dogmata, jež se pak ukázala jako lichá (už na nich netrvá). Nechtěl bych opakovat stejnou chybu a proto v každé diskuzi připouštím možnost vlastního chybného výkladu Bible. Kdybych trval na vlastní neomylnosti, neměla by tato diskuze ani smysl, nemyslíte?

   Vy se opíráte o Bibli, ale ta bude pravděpodobně jiná, než ta moje (ekumenická). V té mojí lze například nalézt:

   (Lk 16,19-31) Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů, a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: „Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.“ Abrahám však odpověděl: „Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.“ Boháč řekl: „Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.“ Abrahám odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“ On však odporoval: „Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.“ Odpověděl mu: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“

   (Mt 25,31-46)Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpoví i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

   Z obou těchto úryvků plyne, že některé duše budou zavrženy navždy, protože mají svobodu a není síly, která by dokázala vymýtit jejich pýchu a lhostejnost. Co vy na to?

  3. JK, synchronicity se zajisté nedějí náhodně …
   Nemusí to být zde (pokud byste to na těchto stránkách vyhodndotil jako ztrátu času), ale na otázku pavla v pro AuV mě zajímá Vaše odpověď, pokud možno i s vysvětlením, proč je Váš názor právě takový a ne jiný.

  4. AuV cituje Matouše:
   „Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.“

   Jinde Matuouš 20/29
   29 A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo
   otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.
   Nemyslím, že by se to mělo brát jako katolické morální přesvědčení doslova a citovat dokola.
   Rodina je základ, což říká i Bible.
   Římanům 13:
   Kdo miluje, naplnil Zákon
   8 Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku;
   kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
   //KDO MILUJE DRUHÉHO, TOTIŽ NAPLNIL ZÁKON.//
   9 Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
   Obecně souhlasím s příspěvkem Pavla.

  5. V rámci sebereflexe i já doplňuji – JK, speciálně o Váš názor prosím, uvítám ho, ale samozřejmě ctím Vaši svobodnou volbu zda budete, či nebudete, reagovat. (ráda si přečtu i názory dalších účastníků)

  6. -“Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.”
   Ježíš sděluje, že kdo lpí na hmotě a má k ní blíže než k Duchu, nedošel do jeho stavu-stádia kristovství.

   -“ A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo
   otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.“
   Ježíš sděluje, že pro koho není na prvním místě hmota, ten je nesmrtelným Duchem a tím pádem má k dispozici veškerou hmotu současnou i budoucí.

   – (Lk 16,19-31) „“Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů,……..“
   Ježíš sděluje, že kdo nemá dáno slyšet a chápat, ten si musí ještě procházet utrpení života. Lidé na tom nejsou stejně, jsou v různých vývojových fázích, v různých pomyslných třídách ZŠ.

   -„(Mt 25,31-46) ‘Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.’
   Ježíš tím sděluje, že existuje pouze JEDEN (jeden společný Duch-Božské vědomí)

   V té době kromě duše Ježíše, která již byla sjednocena v Duchu, žádná jiná ještě nebyla vyvinutá, takže každou čekalo ještě mnoho inkarnací do tohoto světa. Když mluvil o království, mluvil o nadcházející a ještě vzdálené době, o současnosti. Nyní dochází k tomu rozdělení.

   Kdo chápe oč v této realitě jde, ten může vidět ty skryté sdělení. Kdo ne, ten vnímá pouze doslovný význam, a o tom písma opravdu nejsou. Až nasbíráním zkušeností a oslabením egoismu přes mnohé inkarnace je lidem umožněno vnímat jádro sdělení.

   Celá Bible je mnoho stránek popsaných slovy. Všechny ty slova tvoří výroky a příběhy které ukrývají sdělení. To sdělení by se dalo vyjádřit jednou – dvěma větami.

  7. Milenium se mýlí, ostatně, často se mýlí:
   „V té době kromě duše Ježíše, která již byla sjednocena v Duchu, žádná jiná ještě nebyla vyvinutá, takže každou čekalo ještě mnoho inkarnací do tohoto světa. “

   A co Jan Křtitel, ten který zasvětil Ježíše? Mohl být již vyvinutý a nebo to od něj přijal Ježíš jako náhodu; jako že nějaký chlapík u řeky Jordánu se jen tak poflakoval a Ježíš šel náhodou okolo?
   „Moudrost je ospravedlněna svými skutky“ / z Matouše, kap.11 /
   Vy tu moudrost nenabízíte, ani náhodou.

  8. Pavle v,
   Vaše otázka – „Co vy na to?“ Odpověď na ni hledá zřejmě u JK i paní Emily.

   Odpověď není tak těžká, jak by mohl někdo předpokládat.

   Bůh neničí sebe sama, své duše, které On na svět hmotný z jistého důvodu poslal. Bůh je především nekonečná láska. A ta to proto ani nemůže udělat. Ty duše zde prošly /a procházejí/ dlouhým evolučním vývojem a ještě je čeká dlouhý vývoj v tělech člověka, kde si připravují svůj úděl, osud, již sami. Jsou nositelkami života. A věčná muka? Jen do té doby, pokud duše nezaplatí do posledního haléře, nevyrovná tak své dluhy. A dokud tu nezemřou a nenarodí se za života znovu. Musí se narodit tady znovu, pak teprve poznají království Boží./viz. Jan, rozmluva s Nikodémem, kap. 3/ Do té doby jsou to ovšem jakoby nekonečná muka. Otcova Milost je tu však pro všechny. To je neměnný zákon. Všichni jsme totiž v roli toho marnotratného syna; jen nikdo neví, kolik toho ještě musí prohýřit, aby se dostal na samé dno a pak na cestu poznání a posléze pokání, s pokorou, s potlačeným „JÁ“, s vroucnou modlitbou k Němu….Otče náš……. .

   Takže o zavržení duší /některých/ tady vůbec nejde. O jaké svobodě tady psát? Zkuste se zamyslet, co je svobodou – z pohledu pomíjivého těla a z pohledu věčnosti. Může v tom být rozdíl? Vždyť co si tady člověk uvaří, to si i sní. A pochopí to ihned, jakmile duše vysvlékne ten pomíjivý kabát, lidské tělo. Pak je čas na nápravu a pak zase a zase na novou lekci. Mnohokráte tady o tom psal kolega Václav a i jiní. A abych to ukončil v intencích mého článku; ego hraje vskutku významnou roli.

   Pěkný podvečer.

  9. Nehledám odpověď, zajímají mě názory druhých, ne však kvůli nalezení svého vlastního stanoviska k té věci. Především proto, abych si udělala úsudek o názerech druhých a seznámila se se způsobem (úrovní) jejich komunikace a argumentace při sdělování jejich názoru.
   (i proto zde nediskutuji, ale občas, skutečně jen zřídka, sem nahlížím; sama nemám absolutně žádnou chuť své názory komunikovat na netu)

  10. Emily,

   když dva dělají totéž, není to totéž.
   Vy se ptáte s otevřenou myslí (a mnohé víte), zatímco Pavlova mysl – raději nekomentuji.

   Ale k té otázce – nejdříve je nutno objasnit poslední citát:
   A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.”
   (To je mimochodem jasný důkaz, že Milenium žije v bludu, když tvrdí, že zločinci a světci jsou si rovni.)

   A co skutečně znamená: půjdou do věčných muk?
   Nic jiného, než to, že v Boží tvorbě jsou místa, kde existují věčná muka – podobně, jako u nás existují vězení. Ale lidé, kteří se tam dostanou a po čase se napraví, z těchto míst zase odcházejí – podobně jako z našich věznic. (Faktem ovšem je, že napravit špatnou víru – z níž vycházejí skutky – je hodně dlouhodobý a zpravidla bolestivý proces.)

   Nyní ta otázka:
   Z obou těchto úryvků plyne, že některé duše budou zavrženy navždy, protože mají svobodu a není síly, která by dokázala vymýtit jejich pýchu a lhostejnost. Co vy na to?

   Bůh je láska a doplňkovou vlastností lásky je milosrdenství. Není tedy v jeho zájmu, aby zařídil „že některé duše budou zavrženy navždy.“
   A následné tvrzení: „není síly, která by dokázala vymýtit jejich pýchu a lhostejnost“ je mnohem víc radikální, než moudré.

   Bůh nic nestaví na pýše a lhostejnosti, nýbrž všechno na lásce. Zavržen tedy může být pouze člověk, který v sobě nemá ani jiskřičku lásky (a takového neznám). Kdo má v sobě aspoň jiskřičku lásky, třeba jen k psovi, nebo ke vzpomínce, ten projde takovými programy (jistě, leckdy bolestivými), že plamínek jeho lásky bude zvětšován a zvětšován – až do velikosti Božího syna (dcery).

   Ostatně, žádní rodiče nemají radost z toho, když jejich děti (byť i zaslouženě) trpí.
   Natož Bůh Otec (i Matka).

  11. Existuje cosi jako intelektuální poctivost v diskuzi. Mám na mysli ochotu zabývat se argumenty svého oponenta, byť se někdy mohou jevit jako irelevantní. Většina diskutérů (obecně) si totiž počíná tak, že když uslyší pro sebe nepříznivý argument, začne předstírat hluchotu. Je pro vás ctí, že na rozdíl od AuV, vy takový nejste. Snažíte se pro paní Emily nějak vysvětlit zjevný rozpor mezi Slovem Božím, které ústy Ježíše Krista říká, že duše sobců půjdou „do věčných muk“, že věčná muka ve skutečnosti nejsou mukami věčnými, nýbrž jen mukami tak dlouhými, že připomínají věčnost. Že Bůh je láska a byl by v rozporu sám se sebou, kdyby nějakou duši navždy zatratil. Tato myšlenka má určitou logiku. Nicméně i proti ní existuje argument: Setkal jsem se s názorem, že brány pekla jsou zamčeny zevnitř. Potkal jsem se v životě lidi, na něž tato myšlenka dokonale pasovala. Tvrdili, že Bůh není, protože pokud by existoval, znamenalo by to, že je zlý a nespravedlivý. Britský „vědec“, Richard Dawkins si zaplatil plakátovou kampaň na londýnských autobusech, kde stálo, že se lidé nemají ničeho bát a omezovat ve svých hříších, protože Bůh neexistuje …

  12. https://www.bibleserver.com/text/CEP/Jan3%2C33
   „— Rozmluva s Nikodémem
   1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ 3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ 4 Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8 Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 9 Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ 10 Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? 11 Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. 12 Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? 13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 14 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. “

   Tedy :“6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“
   Žádné cestování ducha do nějakého jiného těla. Žádná putovní karma.

   AuV píše :“Jen do té doby, pokud duše nezaplatí do posledního haléře, nevyrovná tak své dluhy. A dokud tu nezemřou a nenarodí se za života znovu. Musí se narodit tady znovu, pak teprve poznají království Boží./viz. Jan, rozmluva s Nikodémem, kap. 3..
   A věčná muka? Jen do té doby, pokud duše nezaplatí do posledního haléře, nevyrovná tak své dluhy. A dokud tu nezemřou a nenarodí se za života znovu.“
   Komentář:
   Hledal jsem v Bible21.pdf. Není k nalezení formulace:
   do posledního haléře

   Matouš 5:
   “ 25 Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení.
   26 Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.“
   Podobně Lukáš 12. Jde tedy o placení peněžního dluhu.

   Slovo platit ( tedy splatit, zaplatit) je v Bibli hojně, většinou ve smyslu placení penězi, ale např Deuteronium 24:
   „16 Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích.“
   Několikrát je v bibli slovo dluh a jedná se o splácení dluhů ve smyslu peněžního dluhu.( např v Deuterronium 15)

   Takže o nějakém znovunarození se duše do jiného těla v Nikodémovi nic není. Jde o věčný život duše. Narodit se znovu znamená nový duchovní život, život věčný.
   Nikodém : „16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

   AuV píše :“Ty duše zde prošly /a procházejí/ dlouhým evolučním vývojem a ještě je čeká dlouhý vývoj v tělech člověka, kde si připravují svůj úděl, osud, již sami. Jsou nositelkami života.“
   Komentář : evoluce duše, nějaký nový Darwinismus, asi.

  13. Jan Křtitel byl jistě pokročilou duší, ale já psal o duších v poslední inkarnaci. Taková duše je teprve vyvinutá do stádia jednoty s Duchem.

  14. K hluchotě a diskutérům. „Potíž“ je v tom, že v drtivé většině případů ten, kdo přece jen už trošku někam došel, nemá potřebu diskutovat, je pro něj nesmyslné se handrkovat nebo i přesvědčovat ty druhé o tom, že snad druzí zastávají nepravdu. Takový člověk nenutí Poznání druhým, ale naopak druhým nabízí svobodu ve volbě, ve výběru toho, čemu budou druzí věřit, a to i s vědomím rizika, že si nyní zvolí něco „nehodného“. Člověk se vždy setká s tím (včetně zdrojů Poznání), co si zaslouží.

   Osobně se domnívám, že pokud člověk má možnost v dostatečném rozsahu komunikovat o duchovních jevech a Bohu osobně se svými přáteli obdobně naladěnými, skutečně ho extrémně odpuzuje mlácení jedním druhého po hlavě na webech tohoto typu, kde diskutují lidé typu „každý pes jiná ves“ a mnohdy typu „nandat to druhému“.

   Nicméně se domnívám, že otázka nadhozená pavlem v si rozhodně zaslouží mnohonásobně hlubší a zodpovědnou argumentaci, do které se však na těchto stránkách opravdu nehodlám zapojit.(a rozhodně na ni ani nemám čas) Pokud by tu k ní však došlo mezi jinými jedinci (kteří jsou ochotni ji podstoupit), může to být zajímavé. Může to také u někoho vést buď ke korekci vlastního názoru, ale také to může vést k pevnému potvrzení dosavadního názoru.

   Nu, buď ten kdo chce, k tomu zde bude dále argumentovat, a kdo nechce, tak nebude.
   Takže za pár dní nakouknu, jestli se tu přece jen nekomunikovalo něco v takové dikci, která by mě zaujala. (některé příspěvky si cením pro jejich pregnantní formulace)
   (ne vše z tohoto příspěvku je mířeno na JK, je psán obecněji)

   Účastníkům přeji podnětnou diskusi, a to po všech stránkách na vysoké úrovni.

  15. dodatečné info pro pavla v
   Kromě jiného jsme před pár lety JK a já diskutovali (podle mého obdobně argumentačně nedostatečně jako nyní) právě tuto konkrétní „záležitost“. (toto je jen vysvětlení a žádná výzva)

  16. Slečno Emily,
   musím vám dát za pravdu. Je chybou vnucovat svůj názor komukoliv. Ježíš to také nedělal. Pokud kázal, pak proto, že o to jeho posluchači stáli. Stáli o to asi z toho důvodu, že vyzařoval sympatii – cítili, že je má rád, že mu nejsou lhostejné jejich starosti a trápení. Ježíš se sice občas „pohádal“, s farizeji, ale vyprovokovali je oni.

  17. Poslední upřesnnění z mé strany – vždy jsem tlačena časem, takže mé byť omezené vstupy jsou nástřelem, nemám čas je precizovat, což je ale nutné, protože jinak se k nim stále musím vracet, aby mohly být správně pochopeny.

   Pro pavla v – argument „zavření pekla zevnitř“ považuji za nesmysl, ovšem pouze teoretický, praktickou otázkou zůstává, zda je někdo (natož každý) schopen se z něj dostat. V rámci časově oemezené diskuse s JK jsem pooužívala argumenty jiné. Pro vedení argumentace je však potřebné seznámit se se zdroji informací, nikoliv se jen doslechnout o nějakých názorech. (a toto není výtka, ale konstatování, jinak Vás v každé věci ten buď skutečně znalý, nebo rádoby „znalý“ dost snadno umlčí).
   Tak teď už opravdu končím.

  18. Pardale,

   „Tedy :”6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.”

   Vybral jste pouze jedno sdělení a ještě si ho vykládáte podle toho jak se to hodí Vaší představě.
   Přitom to říká, že je zde tělo z těla matky , a je zde duše z Ducha.

   A co pak znamená: „5 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“
   A jak Vám do Vaší představy zapadá toto:7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8 Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“
   To vše Vaší představě odporuje, a tak to klidně ignorujete, účelová selekce?

  19. Nevím jestli toto bude v dikci, která Emily zaujme až sem za pár dní ego jejího těla nakoukne.
   Co nám o sobě sdělila?
   -Nemá čas, nechce se zapojovat, ale už napsala 7 příspěvků, v prvním napsala, že nehodlá dále komunikovat a v druhém, že dělá výjimku.
   -Cítí se být ten, kdo přece jen už trošku někam došel.
   -V dostatečném rozsahu může komunikovat o duchovních jevech a Bohu osobně se svými přáteli obdobně naladěnými.
   -Skutečně jí extrémně odpuzuje mlácení jedním druhého po hlavě na webech tohoto typu, kde diskutují lidé typu “každý pes jiná ves” a mnohdy typu “nandat to druhému”

   -Píše, že zde lidé sklouzávají do osobní roviny a posuzují druhé a sama napsala: „zajímají mě názory druhých, ne však kvůli nalezení svého vlastního stanoviska k té věci. Především proto, abych si udělala úsudek o názorech druhých a seznámila se se způsobem (úrovní) jejich komunikace a argumentace při sdělování jejich názoru.“

   Dále píše: „Může to také u někoho vést buď ke korekci vlastního názoru, ale také to může vést k pevnému potvrzení dosavadního názoru.“
   Ano, a k tomu je tento zde probíhající „brainstorming „ vhodný.
   A podle mých zkušeností je to účelnější pro vývoj než povídání si se svými přáteli obdobně naladěnými. Jako je vhodnější prožívat chod života v reálných denních podmínkách než sedět v horské jeskyni.

  20. ad. JK 6.11.2018 (19:41)

   Jo. Tedy slušněji řečeno: „Ano.“

  21. ad.
   Emily 6.11.2018 (22:03)
   K hluchotě a diskutérům. ….
   Naopak. Zdejší diskutéři nejsou vůbec hluší. Pokud cítí, že jim někdo něco nutí proti jejich vlastním zkušenostem, názorům, přesvědčení, víře,… ozývají se.
   Tak, jak je jim vlastní. Někdo s tzv. argumenty, jiný bez argumentů. Protože argumenty v této oblasti jsou dost těžko argumentovatelné. Jak dokázat, když se Vás někdo zeptá :“Máš rozum“ Odpovím:“Ano“. A tázající se zeptá: „Kde, já ho nevidím?“.

   Pokud však s některými příspěvky souzní, nebo je přijmou za své, zajisté to také umí dát najevo.

  22. Došlo se tu k mukám a peklu.
   Nabízím jednu alternativu k běžné představě, že někde tam je peklo, jimž jsme strašeni a máme o něm jen mlhavou představu.

   Peklo je zde na zemi, zrovna se v něm nalézáme. Přijde Vám to nepravděpodobné? Nedějí se tady hrůzné věci, při kterých nejednou padne konstatování, „to je peklo“ Kam jde duše po smrti těla pokud ještě člověk hřeší a nedošel do stavu svátosti? Do pekla, znova se zde narodí v dalším těle. To peklo je podle předešlých životů pro každého jinak nepříjemné, rány osudu a pekelná muka zde prožíváme každý v jiné intenzitě.
   Do nebe, se zrodí duše která si již prošla všemi možnými hrůzami i hrůzičkami co peklo nabízí, těla která si „oblékla“ udělala všechny možné egoismy, a ochutnala postupně vše ze stromu poznání. To nebe, je nebe na zemi které sem sestoupí v blížícím se čase.

  23. Milénium

   Píšete to jako by jste to zažil, „žil“, přitom nevíte ani co je po tunelu po smrti natož co je tunel. Akorát tady tapetujete pohádky.

  24. Milénie.
   Citoval jsem celou část Nikodéma včetně toho, co říkáte, že jsem vynechal.
   Milénie, ten , kdo si vybírá, co se hodí jste Vy.
   Takže ještě jednou :“
   ”6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.”
   Žádné cestování ducha do nějakého jiného těla. Žádná putovní karma.

   Nikodém : “16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”
   Takže o nějakém znovunarození se duše DO JINÉHO TĚLA v Nikodémovi nic není. Jde o věčný život duše. Narodit se znovu znamená nový duchovní život, život věčný.

  25. Pardale,
   ano citoval jste toho více, ale k Vaší argumentaci jste si vybral pouze jeden výrok, a to ten který se dal nejlépe ohnout k obrazu Vaší představy.

 2. Emily,

  zkuste si jeho příspěvky za posledních pár dní přečíst, a zkuste mu položit tu samou otázku. Právě JK zde druhé soudí a častuje je rozličnými nadávkami jak v tomto tak ve vedlejším vlákně. Já jsem pouze slušně napsal konstatování vyplývající mi z jeho četných příspěvků. Kdyby jste byla spravedlivá, a nedělala tady JK akorát ochranku, tak by jste ten příspěvek musela napsat o pár dní dříve a právě jemu.

  Milenium je jakého ho Bůh stvořil, není dokonalej ani svatej a kdo je bez viny ať hodí kamenem.
  Vhodila jste sem hořkou slinu a alibisticky jste se ze své odpovědnosti odhlásila konstatováním, že nebudete reagovat, to dokonale vypovědělo o nastavení těla a ega Emily.

 3. Právě čtu knihu od Ruediga Dahlkeho: Princip stínu. Dovolím si malou ukázku. Trochu jsem to pozměnil, aby nebyla dotčena autorská práva:

  „Je tedy dost možné, že člověk po takzvaně spořádaném, ba dokonce obzvlášť příkladném životě zaklepe na nebeskou bránu a nebude vpuštěn, protože mu chybí 783 velkých a 1000 středních orgasmů, 445 stavů opojení 789 zážitků extáze, stovky slastných požitků, 4098 okamžiků nesmyslného a šťastného nicnedělání, 44876 láskyplných pohledů do velkých žasnoucích dětských očí a 8456 dojemných chvilek hlubokého soucitu se zvířaty a ještě víc s lidmi. A mohlo by to dopadnout ještě hůř, ale je samozřejmě nemyslitelné, že by strážce brány byl takový puntičkář.“

  Ruediger Dahlke je světoznámý terapeut, autor více než 40 knih, které byly přeloženy do 27 jazyků. Je zajímavé, nikde nepíše o potlačování ega ani jeho ukřižovávání.
  (O tom píší jenom některé české mističky z Dolní Lhoty.)

  1. Lojzo,
   tak pokračujte, je tu ještě P.Brunton, J.Zezulka, E.Tomáš, F.Drtikol, J.Konfrst, D.M.Ruiz, R.A.Monroe, R.Maharsi, V.Zeland, E.Tolle, Moji…. a pak tomu začnete sám rozumět a budete si uvědomovat jak na tom s poznáním byl který z těch autorů a i lidí zde.

  2. Malé uklidnění těch, kteří se bojí o své ego. K smrti ega dochází až u plně zralých plodů, ty což jste teprve v květu či jiném stádiu vývoje vás se to netýká.

  3. Pro anonyma:

   …Malé uklidnění těch, kteří se bojí o své ego. K smrti ega dochází až u plně zralých plodů, ty což jste teprve v květu či jiném stádiu vývoje vás se to netýká…

   Celá pravda je trochu jiná. Čím se odlišují lidé v nebi? Duchem z Boha určitě ne – ten je jeden a pořád stejný. Odlišují se právě egem (to je u každého člověka výsostně individuální), které láskou transformovali právě do ducha z Boha. Tím je způsobena rozmanitost v jednotě.

   Ale je faktem, že nad stavem sedmi nebí je ještě říše samotného Boha, rozdělená do tří úrovní a v té už ego žádný vliv nemá. Ovšem naprostá většina většiny lidí nemá žádné nástroje (ani důvody) jak a proč se tam dostat.

 4. JAN 12:24

  24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
  24 Αληθινά, αληθινά σας λέω: Αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στο έδαφος και δεν πεθάνει, παραμένει ένας μόνο κόκκος· αλλά αν πεθάνει,+ τότε κάνει πολύ καρπό.
  překlad podle etymologie slov:

  překlad dle etymologie:
  24 Skutečně,upřímně vám pravím: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstává v duchu/mysli/ jádro maličké,ale pokud zemře,+pak smrtelným zápasem/v porodních bolestech/ čistého Vědomí vír/spojení,tyč,oj/ sklidí/získá/.

  *splynou->splynutí dvou myslí :Matka-dcera->dcera-Otec->Eleusinská mysteria
  *porodní bolesti->tvrdá práce na sobě-> sebepoznávání se vpravdě
  telefonní spojení-> komunikace s Vědomím,Bohem;ať jsem,kde jsem,spojení je trvalé
  *“Pšenice“=Démétér (Ceres) – atributy: klasy (často věnec z klasů), makovice, pochodeň, ošatka s plody, vepř, vysoký klobouk, v ruce žezlo, srp i pochodeň
  *Jádro = Persefóné (Proserpina,Koré-Coré) – atributy: přísná vládkyně nebo dívka s pochodní, s břečťanovým věncem, granátové jablko, klasy, mák, kosatec, narcis, kohout, zrcadlo
  *Koré/Panna – dcera Matky Země/*Vědomí/ působí jako činitel při rozvoji zárodku (puer) bytostného Já, je ženskou silou, která uvádí na scénu hrdinu, který povstává z dítěte, pro rozvoj bytostného Já vládne proměňující sílou
  *země->nevědomí
  *Země = Vědomí
  ->Persefona vychází z jeskyně s dítětem v náručí/Eleusinská mysteria/->
  *puer -cora ->božské dítě
  **zrno->ozim->je zrnem duchovní povahy,seje se na podzim/vyvrcholení života/,nabírá sílu v zimě/smrt a skon/ a ze země vyráží na jaře/znovuzrození/
  *pšenice->duchovní bohatství->Vědomí
  *smrt->proměna
  *jádro->symbol vnitřní podstaty,obal představuje osobnost/ducha/,pod nímž je skryta skutečná podstata člověka

  Otec Jupiter/Merkurius,Essus..Iehova (Jehova = Ieoua = Ioua = Jova)/
  1.Jupiter (latinsky Iuppiter; v češtině nepravidelné skloňování Jupiter, Jova, Jovovi, Jova, Jove, Jovovi, Jovem) je římská obdoba řeckého boha Dia.
  Jupiter je původem indoevropské božstvo nebes. Výraz je odvozen od indoevropského kořene Djaus a má paralelu ve jménech Deus, Jupiter (řím.), Zeus pater(řec.), Djaus Pitar (védský Nebeský otec), Týr (germ.) aj.
  Nacházíme u něj atribut *ztracené ruky, při jeho slavnostech byl představován mužem jedoucím na voze s v hávu zakrytým pravým předloktím, tak jako u jeho germánské podoby Tyra a dále také Sabazia, frýžského boha , který byl zobrazován s bronzovou pravou rukou zdobenou symboly dobrotivosti a laskavosti.
  2.Ve védách se v jeho podobě Djaus Pitar jedná o původně nejstarší božstvo, v mnoha indoevropských náboženstvích byl později zastíněn původně nižšími božstvy (Odinem u severních germánských národů, Indrou u indů) a nebo si udržel vůdčí postavení v trojici nejvyšších božstev (keltský Teutatis, baltský Dievs, římský Jupiter a řecký Zeus). Ve slovanském panteonu se pravděpodobně projevil jako Svarog, základem jehož jména je indoevropské svar (světlo), souvisí i se sanskrtským výrazem svarga (nebe) a íránským hvar (slunce).
  3.Jupiter = GURU,Jupiter-Slavné védské božstvo,Gur = Rod

 5. MATOUŠ 10:37-39
  37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
  38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
  39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

  37 Αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για πατέρα ή μητέρα παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου· και αυτός που νιώθει μεγαλύτερη στοργή για γιο ή κόρη παρά για εμένα δεν είναι άξιός μου.

  37 Sám kdo cítí se větším lásky uvnitř otce matky přede mnou,nepochopí mě a sám kdo cítí se být větším lásky nežli syn dcery přede mnou, neporozumí mně.

  *37 Kdo se sám cítí být víc než láska uvnitř Otce Matky dřív,nežli projde mnou/zkušeností mou/,není schopen mi porozumět, a kdo sám se cítí být víc než láska duše k moudrosti/vědění/ dřív,než projde mnou,není schopen mě pochopit.

  *syn Persefony=>Otcův „vnuk“;Syn= „získáno při zkouškách“/moudrost přes vlastní zkušenost,zrak,oko boží+klíče k vědění,spojení s Vědomím,Bohem
  *dcera->dcera Otce a Matky/Demetér/= jádro->vnitřní podstata

  38 Και όποιος δεν δέχεται το ξύλο του βασανισμού του και δεν ακολουθεί πίσω μου δεν είναι άξιός μου.+

  *38. A kdokoliv nepřijme prubířský kámen/pilíř,strom/ můj a neslyší uvnitř můj hlas,není mne hoden.

  *nepřijme->neakceptuje,nebere na vědomí
  *prubířský kámen-> obtížná zkouška rozhodující o skutečných kvalitách dané osoby;měřítko znalostí či schopností;
  *ověřením->přes vlastní zkušenost a v průběhu jejím zkoumáním,prověřováním,studováním

  39 Αυτός που βρίσκει την ψυχή του θα τη χάσει, και αυτός που χάνει την ψυχή του για χάρη μου θα τη βρει.+
  *39 Sám kdo objeví krev života,vítězství neobelstí,a sám kdo ztratí ducha jeho uvnitř,milosrdenství ke mně mu vzkříšení přinese.
  *krev života->sexualita
  *ztratit ducha krve života->ztratit sexuální mysl podvědomí přes spásnou sexuální askezi
  *milosrdenství k sexualitě porozuměním bez odsuzování mu znovuzrození,tedy změnu myšlení,přinese->mysl/duch/ se prostřednictvím stejné mysli /ducha/se nikdy nepromění.

  Nejen v těchto větách jsou odkrývána tzv.Eleusínská tajemství /Tajemství Isis/,ale smrt a znovuzrození ducha je zde známo od pradávna.tzv.Narození Ducha Svatého.Nikoliv z Ducha Svatého.

 6. Ego není egoismus ani pýcha!

  Článek se týká Id/zvířecí přirozenosti těla/ a Superega,nikoliv ega.

  *ego->centrum/střed, středisko, ústředí/ osobnosti
  *ego,self,já->osobnost člověka
  *osobnost/personality/ ->soubor biologických, psychologických a sociálních vlastností určitého člověka->synonyma: duch,propagonista
  *egoismus->(z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví, obvykle ale s méně pejorativním významem. Znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a zájmu, případně i na úkor druhých.Takový člověk se nazývá egoista, sobec. Opakem egoismu je altruismus.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Egoismus

  Id, Ego & Superego
  Id neboli „ono“ (latinsky to) je podle teorie osobnosti její nejnižší složkou. Podle Freuda je u id všechno založeno na uspokojování slasti a id tento rys našeho nevědomí představuje a zastupuje. Je složkou vrozenou, primární je pro něj dosahování slasti – usilování o nebo vyhledávání toho, co daného člověka uspokojuje: může jít o základní podmínky nezbytné pro přežití (čistý vzduch, teplo, jídlo, voda), intenzivní zážitky (sexuální, adrenalinové, spirituální, zábavné) až po potřeby vlastní lidem coby vyšším společenským bytostem (peníze, touha po uznání, prestiž). Funguje v oblasti podvědomí (nevědomí) a to bez výjimky iracionálně. „Idem v akci“ můžeme označit novorozence.
  V moderní psychologii je id názvem pro vášně, pudy, přání, touhy, spontánnost… a jeho protivahou je ego. Pokud dojde k nějakému vážnému narušení ve vývoji osobnosti (s krátkodobým i dlouhodobým trváním), následkem může být rozpolcení osobnosti na osobnost, kde převažuje id a osobnost, kde převažuje ego.
  Ego
  Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování.
  V moderní psychologii se tímto pojmem označuje nejen ego podle Freuda, ale i složka, kterou vydělil jako superego. Jde o racionální složku, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Její protiváhou je stále Id.
  Freudovský pojem „ego“ není zcela totožný s obecným významem slova „já“, které je chápáno jako označení lidské jedinečnosti a odlišnosti od ostatních lidí. Též rozpoznání a vnímání osobní identity, vnímané vlastními smysly a pocity.

  Superego
  Superego, neboli „nadjá“, je podle Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti.Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím.
  V dnešní moderní psychologii se již pojem superego nepoužívá a nahradilo ho prostě ego, které však podle Freuda existuje také a má vlastní význam.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
  *Egocentrismus (z lat. doslova sebestřednost) v centru zájmu toho egocentrického člověka je jenom jeho vlastní ego (odtud pak název tohoto slova –centrum ega).
  V praxi se egocentrismus projevuje tak, že dotyčný člověk buď zčásti nebo zcela opomíjí jiné dění, problémy ostatních, nevnímá své okolí apod. Vyhrocená forma egocentrismu je nazývána jako egoismus, jenž mívá často podobu prostého sobectví (antonymum k altruismu).
  Jedná se, mimo jiné, o doprovodný znak dospívání a rané adolescence. Egocentrický jedinec považuje své „já“ za střed všeho jednání a myšlení, veškeré dění vztahuje výhradně ke své vlastní osobě. Jedině on sám (a nikdo jiný) uvažuje a hodnotí vše správně.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus

  *Bytostné Já (něm. das Selbst, angl. Self, lat. Ipse) označuje v analytické psychologii archetyp psychické celosti a středu, nadřazený organizující princip psychického jáství. V náboženských systémech nachází analytická psychologie různé psychologické manifestace archetypu v symbolech celosti a integrace.
  Fenomén bytostného Já jako transcendentního pojmu zahrnujícího vědomé i nevědomé obsahy lze popsat jenom v podobě nějaké antinomie, která musí být doplněna protikladnými atributy (jedinečnost × všeobecnost, neopakovatelnost × věčnost). Pojem celosti zní abstraktně, avšak referují na něj empirické fenomény vyjadřované v symbolech mandal a kvaternit, jež jí dávají empirickou existenci v produktech snů nebo v umění národů. Individuální mandaly jsou symboly řádu, které zažehnávají rušivé síly temnoty. Chaos se mění v kosmos přetvářením přítomných archetypů. Carl Gustav Jung si této aktivity všiml u dezorientovaných pacientů. Symboly bytostného Já nejsou jen arbitrárně přiznanou hodnotou, ale kolektivní hodnotou, jež existuje a rozvíjí se sama o sobě, ať si je toho subjekt vědom nebo ne. Jako metoda k vyjádření celostního symbolu se používá výklad snů, asociací nebo aktivní imaginace.
  Ačkoliv idea bytostného Já slouží v psychologii jako pracovní hypotéza, chybějící charakter historické události zjevení nachází v náboženských symbolech. Každý psychický proces se pojí s citovým zabarvením. To udává míru afektu, jímž je subjekt dotčen a zatažen do procesu, jímž pocítí celou váhu skutečnosti. Symbol je proto vybaven určitou numinozitou a jsou přítomné jeho mytologické aspekty. Východní átman, tao nebo západní symbol Krista, jsou produktem poznání, založeného na zkušenosti nevědomí, které produkuje archetypický symbol. Bytostné Já se díky svým empirickým vlastnostem jeví jako idea všech nejvyšších představ celosti a jednoty, které jsou vlastní monoteistickým systémům. Symbol jednoty a celosti stojí na nejvyšším stupni.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bytostné_Já

  *Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby.
  *Arogance (franc. arrogance) je povahová vlastnost lidí, kteří dávají najevo nadměrně silné superego, nadměrné sebevědomí. Projevuje se jako naduté, domýšlivé, pyšné či pohrdavé vystupování vůči druhým lidem.

  Slovo *POKORA mluví jasně: po + kora->až po Coré,tedy podstatě,kterou je milosrdenství,
  soucit,nepodmíněná láska.Láska není lítost.

  1. Mnoho slov o ničem. Jung měl rovnici:
   Já + stín = Bytostné Já.
   To je celé:-))

  2. ad. „Lojza 7.11.2018 (8:21)
   Mnoho slov o ničem. Jung měl rovnici:
   Já + stín = Bytostné Já.
   To je celé:-)) “

   No jo, jenže když slunce zapadne, stín se vůkol rozprostře, člověk slunce nevidí.
   Avšak ono stále je, i za těmi mraky, na druhé straně zeměkoule,…
   Než si to uvědomíme, padne mnoho úvah, slov,… až pak blik, cvak, jing-jang do sebe zapadne :-) A vše znova začíná :-)

  3. ad.Já + stín = Bytostné Já.
   To je celé:-))
   ———————————

   Já/duch/+ stín/duch,též Máro,Set,Satan,…/= Duch,Bytostné Já

   Rozpolcený duch nechápe,že ti dva jsou Jedním.
   Rozpolcenost ducha je naučená rozlišováním na dobro a zlo.
   Spojkou je jim duše,Milosrdenství,Soucit,Láska bezpodmínečná.

   Až nyní je to celé.:))

  4. Já + stín = Bytostné Já(Duch)

   Nevidím důvod, proč Já říkat duch, stejně tak nevidím důvod, proč „stínu“ říkat satan.

  5. Rozpolcené vědomí nechápe, že ti dva jsou Jedním.
   Rozpolcenost vědomí je naučená rozlišováním na dobro a zlo.
   Spojkou je jim podvědomí.

  6. Co je podvědomí? Je to opak vědomí. Podvědomí se také říká nevědomí. Je to jedno a totéž. Podvědomí = nevědomí.

  7. ad.: Je to jedno a totéž. Podvědomí = nevědomí.

   Není to totéž, pokračujte ve studiu Junga.

 7. Carl Gustav Jung (26. července 1875 Kesswil, Švýcarsko – 6. června 1961 Küsnacht, Švýcarsko) byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.
  Vědomí a nevědomí
  Poukazoval na nebezpečí plynoucí z oddělení psychického světa od racionalisticky chápané skutečnosti. Na mnoha místech vyslovil předtuchu nebezpečného vlivu nezpracovaných nevědomých archetypů, která se mu splnila druhou světovou válkou.
  V těchto úvahách dospěl Jung k podstatnému zjištění, že vědomí a nevědomí se k sobě chovají komplementárně a kompenzačně. Po vzoru matematické vědy vytvořil pojem transcendentní funkce, faktor vědomí a faktor nevědomí tvoří jednu psychickou funkci, podobně jako komplexní číslo určuje poměr jednotlivých komponent. Různé varianty vztahu vědomých a nevědomých faktorů jsou charakteristické pro různé typy duševního onemocnění.
  V roce 1923 zahájil Jung stavbu věže v Bollingenu, obydlí, které je živoucím důkazem jeho dalšího objevu, psychického středu v lidské duši – Self neboli bytostného Já. Bollingenská věž, kterou psycholog neustále vlastními silami rozšiřoval, nebyla jen místem setkávání s různými osobnostmi, ale především symbolickým vyjádřením osobního růstu k celistvosti kombinací praktické životní orientace a zpracováním snové imaginativní látky. Pracoval přesně v intencích svého zjištění, že projekcí nevědomých obsahů do reality se stávají obsahy viditelné. Stavba tímto překračovala svůj symbolický význam.

  Symbolismus nevědomých projekcí
  Koncem 20. let začal Jung studia alchymistického symbolismu, obracel se ke starým filosofickým mistrům (Mistr Eckhart, Paracelsus, sv. Augustin aj.), zkoumal křesťanství, jeho heretická hnutí a symbolismus, sám se účastnil objevení gnostických svitků z egyptského Nag Hammádí.
  Bytostné Já (Selbst)
  Symbolika alchymistických obrazových sérií jej přivedla ke koncepci dvojice archetypů anima a animus, přičemž mužskému světu tvoří nevědomý protějšek anima (ženská část duše) a naopak. Rozvíjením symboliky dochází adepti alchymie ke kontaktu s nevědomím a jejich psychický střed ve vědomém já se přesouvá směrem k Self. Stejnou charakteristiku našel Jung u snové imaginace, což jen podtrhlo teorii o zaměřenosti lidské psychiky na cíl (teleologie), který nazval procesem individuace a ztotožnil s vytvořením psychického středu v bytostném Já. Jako nástroj takto zaměřené terapie použil aktivní imaginaci, při níž klienti často zpracovávali své vize do obrazů, které po vzoru mandal východu zobrazují psychickou celost osobnosti v řádu kosmu.

  http://www.therapyvlado.com/czech/stadia-psychoterapeutickeho-procesu-v-koncepcich-carla-gustava-junga-edwarda-edingera-a-roberta-moora/
  „Je to hlubinná psychologie, co odhalila terra ignotae a způsobila ty nejdramatičtější konfrontace. Objev nevědomí můžeme přirovnat k podmořským objevům v čase renezance či astronomickým objevům následujícím vynález teleskopického dalekohledu. Každý z těchto objevů totiž vynesl na světlo světy, o jejichž existenci se do té doby zhola nic netušilo.“

  https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/13609/Nevedomi%20v%20pojeti%20Freuda,%20Junga%20a%20Szondiho.pdf?sequence=1
  Je důležité zmínit, že člověk je po narození nositelem nuceného osudu předků, avšak v pozdější době se člověk stává také tím, kdo si je vědom své svobodné volby. Dochází tak k procesu „probuzení“ z nevědomí do uvědomění si vlastních možností Já. Naše Já je ve vzájemné interakci s pudovým osudem a osudem jednotlivcova Já.
  Podstatnou roli mimo jiné sehrává vazba Já na ducha. Pakliže je vazba Já na ducha slabá, pak Já stále nevědomě opakuje osudy svých předků a tyransky se jimi nechává vláčet. Pokud ovšem Já má silný vztah na ducha, potom je Já schopno uvědomit si možnosti svobodné volby a zvolit si takový vzor ze svých předků, který mu poskytne dle nejrozvážnějšího uvážení ten nejlepší směr volby osudu. Já má schopnost sloužit jako pontifex (přemosťovatel) k duchu. Pokud tedy člověk je schopen přemostit se k duchu a osvobodit se tak od nuceného osudu a přejít na břeh k osudu volenému, pak takového člověka nazýváme „homo elector“. Homo elector je tudíž člověk, který je schopen volby.

  ————————————————
  JAZYKY NEVĚDOMÍ
  Učení o nevědomí je dle Szondiho závislé na těchto otázkách:
  -Jak je možné odhalit duševní procesy, o kterých nic bezprostředně nevíme?
  -Jak se projevují funkce a vlivy, které nám prokazují existenci nevědomí?
  Szondi upozorňuje na tři přístupy k nevědomí, jež tvrdí, že nevědomí hovoří třemi jazyky: jazykem symptomů, symbolů a volby.
  Freudova psychoanalýza odpovídá na uvedenou otázku následujícími slovy: „To, co je vytěsněno, se projevuje v symptomech.“Jungova analytická psychologie říká: „Působícími prvky kolektivního nevědomí jsou symboly archetypů.“
  *Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu naleznou další výzkumy ještě další „jazykové oblasti“ nevědomí. Proto se nesmíme divit, že je velmi obtížné porozumět problematice nevědomí.

  PS:Věnuji se vlastnímu studiu „jazykové oblasti“ nevědomí pod vedením Otce.
  A tak dnes mohu potvrdit Jungovu teorii,že náboženství a psychologie je vlastně
  jedním a týmž vědním oborem.

  Bible je plná tzv.“vidění“,a je skutečně inspirována Duchem svatým.Duch Svatý spojuje vědomí a nevědomí a nejen knihy Bible jsou psány jazykem symbolů.

  Samotná kniha Genesis přece začíná slovy:
  א בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.
  A na počátku v očích Boha,Nebe a země.
  A na počátku v očích Boha Vědomí a nevědomí.

  To proto k nám hovoří Duch Svatý v obrazech,živých obrazech,viděních,alegoriích nebo snech,protože je to jediný možný způsob komunikace mezi vědomím a nevědomím.

  1. Hvězdička píše :
   Samotná kniha Genesis přece začíná slovy:
   A na počátku v očích Boha,Nebe a země.
   Bible21. pdf začíná jinak :
   Genesis
   Na počátku
   Příběh nebe a země
   „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
   2 Země pak byla pustá a prázdná,
   nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“

  2. Genesis 1:1

   א בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.

   „Uvnitř úsvit/výchozí bod/,dítě času,tvého ducha nebe a tvého ducha země.“
   „Uvnitř úsvit/výchozí bod/,dítě času,tvého ducha vědomí a tvého ducha nevědomí.

   *úsvit,Úsvit-> Jitřenka
   *výchozí bod->jádro->bod ->vír materializace a zároveň červí díra,
   *dítě času->duch času,beran,ovce
   *Čas->od Véla->slovanský Veles/Volos/->vlas->Šiva->Velesův kruh= Zodiak


   Bg 15.13

   gām āviśya ca bhūtāni
   dhārayāmy aham ojasā
   puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ
   somo bhūtvā rasātmakaḥ

   překlad dle etymologie:

   Láska duše to tvého vědomí nektar/měsíc/
   jednotu držící,dutinu rosou moudrosti vyživuje
   proudí Mnou držíce spravedlnosti přízi/nit/,
   čirá uvnitř ducha Bohyně úsvitu slza/kapka,bod/.

   *dutina-prázdný prostor,vnitřní stav ducha->viz.karma-vnitřní stav mysli
   *nektar-vyjadřuje Božský tvůrčí princip podobně jako mana;nápoj bohů,nápoj zaručující nesmrtelnost,pít:bohatství duchovní povahy
   *příze- cesta;
   klubko příze->v nevědomí je považována za vnitřní bytí jako nerozlišená úplnost,jednota a dokonalost;
   *úsvit-Jitřenka
   *slza,kapka rosy-cit sestupující z duchovní roviny;Bindu

 8. re: Milenium 7.11.2018 (12:09)
  Peklo? Normální život, člověče.

  Emily Dickinson

  Od lásky dál nebeský Otec
  odvádí dítko, jež si vyvolil,
  častěji spíše říší šípků
  než pěšinkami po polích.

  Častěji spíše dračím spárem
  než rukou přítele
  provádí maličkého
  do země jemu určené.

  1. O Emily Dickinson jsem slyšel jen v písničce Simona a Garfunkela. Až nyní jsem si o ní něco přečetl na Wikipedii. Vyšla u nás nějaká sbírka jejích básní, které jsou (snad) tak úžasné, jako vaše ukázka?

 9. ad.
  pavel v 7.11.2018 (21:52)
  „O Emily Dickinson jsem slyšel jen v písničce Simona a Garfunkela. Až nyní jsem si o ní něco přečetl na Wikipedii. Vyšla u nás nějaká sbírka jejích básní, které jsou (snad) tak úžasné, jako vaše ukázka? “

  Kdysi mne k ní jeden člověk přirovnal, tož jsem začala hledat. Je úžasná. Kdybych věřila na reinkarnaci, – je mi i vzhledově možná podobná….

  Zkuste zde: http://alarmo.nostalghia.cz/emily/t_ek94.htm

 10. ad. Milenium 8.11.2018 (9:26)
  „Pardale,
  ano citoval jste toho více, ale k Vaší argumentaci jste si vybral pouze jeden výrok, a to ten který se dal nejlépe ohnout k obrazu Vaší představy.“

  Vyhráváte, Milenie.

  Hráči,
  víš, že výhrou ztrácíš?
  Víš-li – začni znova hrát.
  (inspirováno 21 E.D.)

 11. Článek = průzračné téma. Zaslepenost některých = téma jde mimo a jejich ego /prosazení vzdělanosti=pofiderní….atd./ sem přináší kraviny.

 12. Adolf Pokora 10.11.2018 (8:36) píše:
  „Článek = průzračné téma. Zaslepenost některých = téma jde mimo a jejich ego /prosazení vzdělanosti=pofiderní….atd./ sem přináší kraviny.“

  Vaším příspěvkem se úroveň diskuze konečně zvedla. Máte na to nějaký recept ?
  Dr. Uzel říká, že s Arginmaxem to dokáže každý

 13. Nejde o pozvednutí ničeho. Jsem tu poprvé v životě a……….., nic. Můj osobní pocit a co s tím /s ním/ chcete dělat? Ani Vy jste mne nepřevědčil. Může se Vás to dotknout? To by mne mohlo i mrzet. Další bebíčko na egu??
  Nejlepší je tu pavel v, to je marne.

 14. Dostat se k pochopení alias poznání. To je to, o čem je pobyt a cíl člověka na tomto světě.
  Sbohem

  1. Adolf Pokora 11.11.2018 (10:02)
   Dostat se k pochopení alias poznání. To je to, o čem je pobyt a cíl člověka na tomto světě.
   Sbohem
   Komentář : Nevím jestli pobyt na tomto světě má cíl pochopení neboli poznání. Nepřipadá mi, že pochopení a poznání je totéž. Když to vezmu třeba jen ve vztahu k ženám, tak Hawking řekl přibližně, že ho ženy zajímají, protože pochopit je je složitější, než chápat vesmír.
   Myslel jsem, že cílem člověka by mělo být něco užitečného vymyslet, vytvořit a žít jako slušný a obětavý člověk vůči rodině i okolí.
   A tomu poznání a pochopení světa moc třeba není. Pochopit válečné utrpení, katastrofy, osobní tragedie, epidemie atd. to snad ani nejde.

 15. -„Myslel jsem, že cílem člověka by mělo být něco užitečného vymyslet, vytvořit a žít jako slušný a obětavý člověk vůči rodině i okolí.“

  Myšlení se přeceňuje, respektive o něm panuje naprosto mylná představa. Když člověk zachytí myšlenku, tak se nejprve její energie objeví v mozkové kůře, což zjistili nedávno neurovědci při sledování mozku. (V patřičné oblasti mozku je přístroji detekována aktivita dříve než si subjekt uvědomuje myšlenku.) Mozek si převezme myšlenku-nápad z DNA a asi za 1/4 vteřiny se teprve objeví ve vědomí, člověk jí zaregistruje.
  Myšlenky jsou hmoty nikoli podstaty člověka, tedy duše, potažmo Božského vědomí. To až následně s myšlenkou zachází.
  Takže třeba toto poznání přinese pochopení jak člověk vlastně funguje. A od toho mohu nabýt pochopení proč reaguju jak reaguju, a začne se rýsovat i představa fungování lidského společenství a přírody.

  Člověk nemůže překročit svůj stín, nemůže být lepší ani horší než jak bylo dané tělo stvořené. Každé má své přesné dispozice a vlastnosti, které budou použity pro účel který zde má jedinec naplnit. Každé tělo má dané parametry hmoty těla a intelektu. Kdo má odvážet odpad, nebo kutat v dolech nemá v DNA nápady jak rozbít atom, nebo namalovat geniální obraz.
  Kolik lidí se trápí, že jsou jací jsou, kolik lidí se trápí, že jejich dítko se podle jejich měřítek nevyvedlo? Jak by se toto změnilo, kdybychom pochopili, že vše ohledně těla a dovedností je propůjčeno duši jako naší podstatě a každý je dokonalý jaký zrovna je, jakého ho stvořitel chtěl mít pro mozaiku života. S vědomím, že je potřeba rozdílnost, že není možné mít společnost, kde jsou všichni stejní by dokázali žít lidé lehčeji a veseleji.
  Tak častá představa, že jsem nedokonalý, že jsem k ničemu přivodí pocit zmaru a znemožňuje nadšení se o něco snažit.
  Opačně působí vědění, že mam od stvořitele tělo parametrů a intelektu přesně takové abych mohl vykonávat to k čemu tu sem určen, a že i metař je stejně hodnotný jako jiní, byť to současná společnost nedává ještě najevo.

  1. Ha ha, nepsal jste náhodou, myšlenky mění DNA a teď píšete DNA dělá myšlenky. To je takové kolečko co.

  2. Matrixi,
   nejsem si toho vědom, zkuste ten příspěvek najít.

  3. ad.: Mozek si převezme myšlenku-nápad z DNA a asi za 1/4 vteřiny se teprve objeví ve vědomí, člověk jí zaregistruje.

   No je to ještě horší než kolečko. Myšlenka je rychlejší než světlo, proto nejprve mám myšlenku a potom konám. (Pro natvrdlé Milénium: Nejprve se svobodně rozhodnu, že si půjdu koupit rohlík a pak teprve následuje cesta do obchodu.)

  4. „DNA dělá myšlenky“

   To by mě zajímalo, jak můžu používat mobil, když při mém početí ani narození jsem mobil v DNA neměl.

  5. Pro připomenutí a jak by se řeklo – je to tam, milostivá, můžeme si tykat.

   Milenium 17.7.2018 (21:51)
   Matrixi, a tady máte něco o DNA, je to dokonalé záznamové médium, není problém aby v něm byly všechny myšlenky a rozhodnutí pro člověka na celý život těla.

   Nepatří to k tématu ego, ale co napsalo Milenium, to je zřejmé. Milenium si není vědomo, ale stačí jen zapátrat v DNA, záznamovém zařízení. A jak si toho nemůže být vědomo?

  6. Aloisi,
   to je naprosto mimo, konzistentně zde držím stejný názor, a jsou zde pouhé nepochopení a případné překrucování významu a podsouvání jiných slovíček a spojení než jsem použil.
   Hranatý čtvereček použil například “DNA dělá myšlenky”
   Satana a ego nelze přemoci a ani se o to nebudu zde pokoušet. Satan dělá vše co může, chápu to, on prostě musí, ale vědoucí se tím už nemusí nechat semlít.

  7. Milenie, je mi potom nic. Matrix něco zpochybnil a Vy jste si tak nějak lidsky nemohl jen vzpomenout, nejste si vědom. Tak jsem dohledal Vaši myšlenku.

   Vy jste Matrixovi v červenci t.r. napsal /cituji jen část/ :“není problém aby v něm / v DNA, jako záznamovém mediu / byly všechny myšlenky a rozhodnutí pro člověka na celý život těla.“

   Kdo ty myšlenky a rozhodnutí pro člověka /tam/ dal?

   Rodiče, kteří tohoto člověka zplodili tam /do tvořící se DNA/ tímto aktem umístili rozhodnutí, že si v např. padesáti létech, 13.11.2018 v 9:08 koupí rohlík a ne loupáček? Má to být součástí toho Vašeho velmi dlouhého filmu, jehož scénář vznikl již při velkém třesku?

   Zkuste mi prosím srozumitelně odpovědět.

   Milenie, jinak byste se mohl paní Adamcové s pokorou přiznat, že tady dobře nereprezentujete její mystiku.

  8. Aloisi,
   od Milenia žádnou odpověď nečekejte. Ono když neví, tak odskočí jinam a začne s kafemlýnkem nanovo.

 16. Lojzo,

  proč nepoužíváte tu svou svobodnou vůli a reagujete na Má příspěvky, vždyť jste se nechal už několikrát slyšet,že se mnou končíte a jako moudřejší ustupujete.

  -„nejprve mám myšlenku a potom konám. (Pro natvrdlé Milénium: Nejprve se svobodně rozhodnu, že si půjdu koupit rohlík a pak teprve následuje cesta do obchodu.)“

  Nejprve se objeví myšlenka v mozku, pak si jí teprve uvědomíme a až následně si jde Lojza koupit rohlík.

  Lojza není natvrdlý, on jen nemá v DNA aby toto chápal, není mu v tomto dáno, má zase jiné přednosti. Ale vždy jde pouze o vlastnosti hmoty-těla, Duch v něm je stejně dokonalý jako v Einsteinovi, nebo komukoli koho třeba Lojza uznává.

  1. Teď mě to zamotané DNA naprosto vytočilo, objevil se mi v nákupním košíku loupáček:-((

  2. Milénium

   Napadlo vás někdy, že myšlenky můžou vznikat hlavně interakcí s prostředím? Uvidím náhodně ženu co prochází kolem a pak vás napadají různé myšlenky :) Jak tu ženu můžu mít napsanou v DNA to mi vysvětlete, aby se vynořily ty myšlenky na ní a kdo to zařídil aby šla kolem, taky DNA??!!!

  3. Matrixi,
   odpověď je v mých předešlých příspěvcích, akorát ji nevidíte. Probíhá velmi dlouhý film, scénář vznikl při velkém třesku. Žádné „náhodně uvidět“ neexistuje, náhody nejsou. V tom scénáři jsou všechny kulisy a všichni herci mají své přesné instrukce. Všichni mají v DNA scénář, ona žena tam má kam v danou dobu má jít aby jí Matrix spatřil a že jemu při tom přijde daná myšlenka. A i to, jak na ni zareaguje. Pokud ženatý muž cizí ženu osloví, a případně s ní zajde i dál, poslechl pouze co měl udělat aby si zažil co měl. Z omezeného lidského pohledu to může vypadat jako něco špatného, co se nemělo stát, ale bylo naplánováno si prožít tuto zkušenost což ve výsledku bude zužitkováno.

  4. Milénie.
   Už je to tak, velký scénář Velkého třesku a scénář DNA určil, že jsem snědl dvě přezrálé hrušky a zrychleně vytlačil, čímž jsem vyjádřil názor na tyto scénáře.
   Velký třesk určil vývoj vesmíru a tím i života na Zemi. Ale vstupuje do toho od počátku chaos, náhodné a statistické jevy včetně kvantových ( relace neurčitosti). Prostě bych to tak detailně nebral. Kvantový svět a jevy ve vesmíru nejsou odděleny, ale zatím věda nemá teorii, která je sjednocuje.

  5. „ale bylo naplánováno si prožít tuto zkušenost což ve výsledku bude zužitkováno.“

   Kdo to zužitkuje? Člověk asi ne, ten je přece naprogramovaný, tak už zbývá jedině DNA nebo Bůh.

  6. too:
   Milenium 12.11.2018 (22:32)

   Já nejsem loutka. Odmítám být loutkou. To Stvořiteli není k ničemu, mít na dohled pouhé loutky. Pokud někdo chce mít loutky – stádo ovcí, není to Stvořitel, který by toto stvořil k obrazu svému.

  7. ad. Pardal 12.11.2018 (21:36)
   Ano.
   A tuším, že nejen, jsou i další vlivy. Ale pozapomněla jsem, co jsem se kdysi učila,…třeba si vzpomenu, až to bude třeba.

  8. Člověk?
   A co je to člověk? už v tomto bude panovat velká škála představ a od toho se bude odvíjet i mnohé nedorozumění. Nejednotnost názorů zdejší komunity hledajících pramení z nejednotných představ o pojmech a následně o mechanismech a funkcích.

   Člověk je Bůh, Božské vědomí ve hmotě těla. Tedy je to bytost obsahující nesmrtelnou část duchovní a smrtelnou hmotnou. Tělo má svůj program děje a vědomí je tomu přítomno.
   Tělo je jen prostředek, tam k žádnému zužitkování nedojde. Dojde k němu u duše, což je vývojově nedokonalá část Ducha a ten je obdobnou součástí Boha.

  9. Mam na toto téma „člověk“ sepsaný nedlouhý článek, ale nevím, jestli ho zde publikovat, nemám totiž pocit, že o něj někdo stojí. Možná bych tedy tímto mohl vznést dotaz, jestli by to někoho zajímalo, třeba z těch co zde pouze čtou. Z těch co se aktivně zapojují je zde jen několik, u nichž jsem nabyl pocitu, že je příspěvky Milenia vyloženě nepříjemně nedráždí, že alespoň něco jsou schopni s předkládaných myšlenek přijmout.

 17. Já bych si dovolil shrnout téměř dvouleté působení a názory Milenia:

  – nejsme tělo, jsme duch
  – ego-satan nás udržuje ve hmotě, abychom nemohli poznat, že nejsme tělo
  – všechno je naprogramované v DNA už od Velkého třesku (Když si například uprdnu, tak je zapsáno v DNA, v kolik to bude hodin, jak velká bude síla prdu a stupeň jeho smradu. Stejně tak už při Velkém třesku byla do DNA zapsána síla větru, jaká v tu chvíli bude vanout a kterým směrem ten smrad poputuje.)
  – o ničem nerozhodujeme, jsme jen naprogramovaný stroj, který hraje Bohu divadlo v tomto největším kosmickém koncentráku. A aby toho nebylo málo, tak si to zopakujeme ještě asi 500krát. Nemáme vůbec šanci se z tohoto koloběhu rození vymanit, protože vše je dané, všechno je zapsáno v DNA.
  – z tohoto koloběhu rození se vymaníme jedině vyhasnutím ega-satana. Proces urychlíme, když ego-satana ukřižujeme. (Nevím sice ani jak se vymanit ani jak to urychlit, když vše je dopředu dané.)
  – když ego-satana konečně ukřižujeme, dostaneme se do dimenze 5D
  – od roku 2012 žijeme ve světě 5D (Zatím nikdo kromě Milenia si toho nevšimnul.)
  – smysl svého života neřeším a ani ho neznám
  – Bůh je schizofrenik a rozdvojen na dvě části – dobro a zlo
  – Satan je taky schizofrenik a je rozdvojen na dvě části – dobro a zlo

  Kdo to dočetl až sem a dává mu to smysl, má u mě flašku. (Abstinentům věnuji 1000,- Kč ze svých skromných úspor.)

  1. U jednoho zdejšího diskutujícího se projevuje stav psychózy, je jí jednoznačně postižen !!! V  psychóze chybí tomuto postiženému celkový nadhled. Svým bludům bezmezně věří. Je to vidět a cítit z jeho příspěvků. Doporučuji léčení.

   Pane Lojzo, to, co jste shrnul jsou asi „hlášky“ jednoho diskutujícího. Dočetl jsem to až do závěru. Flašky netřeba, ani peníze. Mnoho zdarů při hledání.

  2. Lojzo, souhlasím s Vámi. Shrnutí názorů Milenía je vtipné. Je absurdní, že vše pro člověka je určeno Velkým třeskem a DNA, což vylučuje Váš příklad Středního prdu. K tomu : Prd neobsahuje DNA, ale plyn. V 1 cm 3 vzduchu je řádově 10E+19 ( 10 na 19) molekul, což je asi 100x víc jak počet vteřin od začátku existence Země. Molekuly vzduchu létají za normální teploty asi rychlostí 500 m/s. A s molekulami prdu to bude podobně ( vykompenzují se zhruba vyšší tlak a teplota s většími molekulami). I kdybychom souhlasili, že to všechno i ten prd,je dáno jen počátkem ve Velkem třesku, tak DNA neurčuje všechno zbylé.
   Jak už jsem psal, nezáleží jen na DNA, záleží i na epigenetice, zda se geny budou aktivovat.
   Máme jednovaječná dvojčata s identickým genomem DNA a osudy různými. Polská dvojčata Kaczinští. Dvojčata Svobodovi v naší politice, kdy druhého vidět nebylo. Dvojčata hokejisté H. Lunquist ( v NHL v N.Y) a druhý takřka neznámý, podobně olympijský vítěz z Londýna David Svoboda. Hodně podobné výsledky měli dvojčata Sedinové ( NHL). Rozdílné výsledky mají tenistky Karolína a Kristýna Plíškovi(ta je levoruká). NASA měla dvojčata kosmonauty, jeden byl v kosmu mnohem déle a měl změněnu ( většinu z toho dočasně) i v DNA.
   DNA mají nejen živočichové, ale i rostliny a nižší organismy. Chování všeho živého je velmi určováno podmínkami. DNA asi neurčuje psovi, kdy má mávat přátelsky ocasem, zvláště když se jeho DNA nemění a chování se mění rychle.
   Prostě výsledky bádání Milénia až po ukřižování ega jsou mimoňoviny. Což naznačuje i jeho zájem o dimenzi 5D.

 18. Bůh a chaos nejdou dohromady. Chaos neexistuje, je možné pouze nabýt pocitu chaosu z důvodu nemožnosti vidět věci v dostatečně velkém nadhledu a časovém úseku.
  Pokud mi není dána možnost vnímat věci v širokých souvislostech a nejlépe v perspektivě věčnosti musím nutně dojít ke zkresleným představám.
  Problém je už v tom, chápat svět jako ucelený a od Boha oddělený systém, který Bůh pouze stvořil a dal mu volnost ve vývoji.
  Bůh stvořil tento svět až do jeho opětovného zhroucení zpět do bodu. Bůh stvořil celý děj a zároveň je tím světem i dějem.

  1. „Bůh stvořil tento svět až do jeho opětovného zhroucení zpět do bodu. Bůh stvořil celý děj a zároveň je tím světem i dějem.“

   Doufám, že dřív, než se zhroutí Bůh se zhroutí Milénium:-))

 19. Lojza
  13.11.2018 (9:00)

  Já bych si dovolil shrnout téměř dvouleté působení a názory Milenia:

  – nejsme tělo, jsme duch -ANO
  – ego-satan nás udržuje ve hmotě, abychom nemohli poznat, že nejsme tělo-ANO
  – všechno je naprogramované v DNA už od Velkého třesku (Když si například uprdnu, tak je zapsáno v DNA, v kolik to bude hodin, jak velká bude síla prdu a stupeň jeho smradu. Stejně tak už při Velkém třesku byla do DNA zapsána síla větru, jaká v tu chvíli bude vanout a kterým směrem ten smrad poputuje.)-ANO
  – o ničem nerozhodujeme, jsme jen naprogramovaný stroj, který hraje Bohu divadlo v tomto největším kosmickém koncentráku. A aby toho nebylo málo, tak si to zopakujeme ještě asi 500krát. Nemáme vůbec šanci se z tohoto koloběhu rození vymanit, protože vše je dané, všechno je zapsáno v DNA.-KDE JSTE TOTO VZAL,TÍMTO LOJZA DOKÁZAL, ŽE NECHÁPE ANI NAPROSTÝ ZÁKLAD, A NEMÁ ANI PO DVOU LETECH JASNO V TOM CO MILENIUM PÍŠE.
  ANO,TĚLO O NIČEM NEROZHODUJE,TĚLO JE NAPROGRAMOVANÉ, ALE MY NEJSME TO TĚLO,TAKŽE NEJSME TEN NAPROGRAMOVANÝ STROJ. LOJZA TEDY ANO, PROTOŽE SE S NÍM JEŠTĚ ZTOTOŽŇUJE.
  – z tohoto koloběhu rození se vymaníme jedině vyhasnutím ega-satana.- ANO
  Proces urychlíme, když ego-satana ukřižujeme. (Nevím sice ani jak se vymanit ani jak to urychlit, když vše je dopředu dané.)-NĚKOLIKRÁT JSEM PSAL, ŽE NIC NEJDE URYCHLIT, JAK BY MOHLO, TĚLO JEDE PODLE PROGRAMU.
  – když ego-satana konečně ukřižujeme, dostaneme se do dimenze 5D – TO JSEM NIKDY NEPSAL.NIKDO NIC NEUKŘIŽUJE, DOJDE K TOMU NA KONCI VÝVOJE SAMO, TEDY NA ZÁKLADĚ PROGRAMU.
  – od roku 2012 žijeme ve světě 5D (Zatím nikdo kromě Milenia si toho nevšimnul.)-VYCHÁZÍTE Z MYLNÉ PŘEDSTAVY, VÍ O TOM NOHO LIDÍ, LOJZA NIKOLI, NEMÁ TO V DNA
  – smysl svého života neřeším a ani ho neznám
  – Bůh je schizofrenik a rozdvojen na dvě části – dobro a zlo – NEMÁTE DÁNO CHÁPAT,NENÍ ROZDVOJEN, JE JEDNOTOU, JE STŘEDEM MEZI POLARITAMI
  – Satan je taky schizofrenik a je rozdvojen na dvě části – dobro a zlo – JAK PRO BOHA, TAK PRO SATANA JAKO JEHO NÁSTROJ PRO HMOTNOU DIMENZI TYTO ČISTĚ UMĚLÉ KONCEPTY-DOBRO/ZLO NEEXISTUJÍ. TY KONCEPTY NASTOLIL SATAN PŘES CÍRKEV, JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH NÁSTROJŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH UDRŽENÍ DUŠÍ V ILUZI.
  LOJZA K SEPSÁNÍ TOHOTO PŘÍSPĚVKU PŘISTOUPIL POD FRUSTRACÍ EGA, NEMŮŽE JINAK. SATAN JEHO TĚLA BĚSNÍ, NELÍBÍ SE MU CO SE ZDE DOZVÍDÁ, PROTO TO MUSÍ ODMÍTNOUT A ZESMĚŠNIT. TO JE PŘIROZENÁ OBRANA, NIC NOVÉHO.
  KDYBY LOJZA NEBYL ZTOTOŽNĚN Z TĚLEM A VĚDĚL, ŽE JE DUCHEM, TAK BY SE HO TY VĚCI TÝKAJÍCÍ SE TĚLA NEMOHLY VYVÁDĚT TAK Z KLIDU. A KDYŽ JSEM DUCH, TAK JSEM TEN, KDO TO POTAŽMO VŠE STVOŘIL, TAKŽE JE TO MÁ-BOŽÍ VŮLE, TAK PROČ BY MI MĚLO NĚCO VADIT.

  PRO LOJZU JE PŘÍJATELNĚJŠÍ PŘEDSTAVA, ŽE ŽIJE VE SVĚTĚ, KDE NĚCO SKUTEČNÉHO -LIDÉ VRAŽDÍ OSTATNÍ LIDI, NEŽ PŘEDSTAVA, ŽE BŮH STVOŘIL NĚCO UMĚLÉHO-HMOTU A NAPROGRAMOVAL TENTO MATERIÁL ABY SE MEZI SEBOU I ZABÍJEL.
  LOJZA SE POVAŽUJE ZA TOHO ZKUTEČNÉHO ČLOVĚKA A Z TÉTO POZICE TO VNÍMÁ A HODNOTÍ. BŮH KTERÝ TO VŠE STVOŘIL TO VNÍMÁ ZE SKUTEČNÉ PERSPEKTIVY, TAKŽE JAKO KDYŽ PROGRAMÁTOR KOUKÁ NA POČÍTAČOVOU HRU, KDE OBĚTI JSOU JEN OBRÁZKY NA LCD A DATA V PROGRAMU.

  1. No jo DNA, 5D, může za všechno a co teprve RNA? To je větší mazec. Přitom je to obyčejná chemie. Při Vzniku vesmíru žádná DNA neexistovala. Ve hvězdách na měsíci a tam kde není život, žádná DNA není. Tak jak může něco řídit?

   Milénium, mě jako boha by hra, kde není náhoda nebavila, proto programátoři do všech her dávají Random;, aby to bylo zábavné a ne aby se to přehrávalo jako film.

  2. ad.: A KDYŽ JSEM DUCH, TAK JSEM TEN, KDO TO POTAŽMO VŠE STVOŘIL

   To není nic nového. To říkal už ten blázen v Básnících: „Na počátku jsem stvořil nebe a zemi!“

   ad.: BŮH STVOŘIL NĚCO UMĚLÉHO-HMOTU A NAPROGRAMOVAL TENTO MATERIÁL ABY SE MEZI SEBOU I ZABÍJEL.

   Jenže ten „materiál“ to bolí, na rozdíl od počítačové hry. Takže podle Vás je Bůh a tedy i Vy, pokud jste to všechno stvořilo, ten největší a nejkrutější sadista.

  3. ad.: – smysl svého života neřeším a ani ho neznám

   Je zajímavé, že tato odrážka zůstala bez odpovědi. Stvořilo jste sice vesmír, ale proč žijete tady, nevíte.

   ad.: – Bůh je schizofrenik a rozdvojen na dvě části – dobro a zlo – NEMÁTE DÁNO CHÁPAT,NENÍ ROZDVOJEN, JE JEDNOTOU, JE STŘEDEM MEZI POLARITAMI

   ad.: Kafemlýnek pro Milenium 6.11.2017 (8:06)
   Mohlo byste mi, prosím, odpovědět, kdo bojoval v té bitvě u Kurska? Kristus nebo Satan?

   ad.: Milenium 6.11.2017 (11:47)
   Bojovali tam těla pod energií Satana i Krista proti tělům pod stejnou energií.
   Tedy je ještě možnost e) která Vás nenapadla.
   Satan a Kristus proti Satanovi a Kristovi

  4. Kdybych věděl, že můj malý článek způsobí odhalení jisté psychiatrické diagnózy člověka – Milenia – nikdy bych to nenapsal. Jak on sám píše – jeho DNA je naprogramovaná a přinesla mu nejen setkání s paní Adamcovou, ale i naprosté úlety. Ta část úvodní citace z Jana = „Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. “ – pasuje na Milenia.

   Mám chuť požádat provozovatele stránek o uzavření diskuze – nic k tématu nepřináší. Výpady Milenium v. Lojza mne nijak netěší. Ale konec konců, jejich ega válčí a k poznání Pravdy mají daleko.

  5. Depak RNA, Matrix, to je je větší mazec.

   Při Vzniku vesmíru žádná DNA neexistovala
   a nyní tu prokazatelně je, jak je to možné milý Watsone?

  6. ad.: Kdybych věděl, že můj malý článek způsobí odhalení jisté psychiatrické diagnózy člověka – Milenia – nikdy bych to nenapsal.
   Mám chuť požádat provozovatele stránek o uzavření diskuze – nic k tématu nepřináší.

   Aloisi, není třeba uzavírat diskusi. Ta diskuse se vždycky někam zvrtne. Nevím, proč Vy a Venda vždy trváte na tom, aby se diskutovalo o článku. Je tady nyní 152 komentářů. Opravdu si myslíte, že jde na dané téma vyprodukovat 152 kvalitních myšlenek?
   Je to platforma, kde si vyměňujeme názory. A ty názory se musí brát komplexně. Nelze je vytrhávat ze souvislostí. To mě vedlo ke shrnutí názorů Milenia, aby to bylo vidět hezky pohromadě.

   Ještě stále jsem nedočetl knihu „Princip stínu“. Autor tam říká, že ta kniha je o jedné jediné větě: „Podívej se pravdě do očí!“ Strkáním hlavy do písku a uzavíráním diskuse se té pravdě nikdy do očí nepodíváte!

  7. Pod článek mého kamaráda Aloise jsem vstupoval minimálně. A bude tomu tak vždy, pokud sem bude psát.

   Milenium je člověk, který je především pod vlivem jisté paní, to zde sám přiznal, i mnoha odkazy na její působení. Je to jen konstatování faktu, doufám, že Vám to nevadí, Milenie? Nevím jak ona, ale Vy však na mnoho otázek diskutujících neodpovídáte, byť je tady sám nastolujete. I tak se může, ale na něco to u Vás poukazuje.

   Jeden příklad přímo od autora článku, který tu napsal odkaz na Mileniovu dřívější myšlenku a položil jasnou otázku :

   Vy jste Matrixovi v červenci t.r. napsal /cituji jen část/ :”není problém aby v něm / v DNA, jako záznamovém mediu / byly všechny myšlenky a rozhodnutí pro člověka na celý život těla.”

   Kdo ty myšlenky a rozhodnutí pro člověka /tam/ dal?

   – – – – – – – – – bez odpovědi – – – – – – –

   Milenium píše: „– o ničem nerozhodujeme, jsme jen naprogramovaný stroj, který hraje Bohu divadlo v tomto největším kosmickém koncentráku. A aby toho nebylo málo, tak si to zopakujeme ještě asi 500krát. Nemáme vůbec šanci se z tohoto koloběhu rození vymanit, protože vše je dané, všechno je zapsáno v DNA.

   Ptám se Vás, pane Milenie, i já a otázka navazuji i na tu výše nezodpovězenou otázku Aloisovu. Můžete v Bibli poukázat na nějakou, byť jen symboliku či podobenství, že všechno je zapsáno od Boha, od počátku stvoření do DNA? Samozřejmě, že můžete Bibli vynechat a jít do jiných knih z historie lidstva. Jediné, co v První Mojžíšově knize je, že Bůh člověka zapudil, jeho tělo, které se po svém životě vrací – „prach jsi a v prach se obrátíš“.

   Naprogramovaný stroj dělá naprogramovanou karmu, píšete – tak to, drahý pane, není. Pak by především chyběla ta tzv.svobodná vůle člověka, který právě ní vytváří svůj osud. I Bůh při vyhnání řekl:“Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. …….“ /Opět 1.Mojžíšova/

   Vrcholem nepochopení je Mileniovo „ŽE BŮH STVOŘIL NĚCO UMĚLÉHO-HMOTU A NAPROGRAMOVAL TENTO MATERIÁL ABY SE MEZI SEBOU I ZABÍJEL.“
   Bůh však řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby….,aby byl obrazem Božím.

   To stvoření není nic umělého. Jestli stvoření takto chápete Vy, tak je mi Vás líto.

   Je ale jistým faktem, potvrzeným od mnoha proroků, mudrců, mistrů, i tzv. „zakladatelů“ náboženství, že tělo člověka je jistým vězením pro duši a aby se duše z něho vymanila a navrátila se ke svému tvůrci, musí projít mnoha životy, ve kterých hraje roli karma, kterou od prvního nádechu si sám člověk vytváří. /i proto získal tu tzv.svobodnou vůli a poznal dobré i zlé/ Jedině v těle člověka má duše možnost duchovně růst. A uvádět číslo pro 500 opakování? Nesmysl.

   A nakonec. Důležité je Vaše jasné přiznání, kdy píšete – „Nevím sice ani jak se vymanit ani jak to urychlit, když vše je dopředu dané.“

   Když toto nevíte, tak nespřádejte tady další své domněnky a představy o Bohu a Satanovi. Doporučuji, získejte svoji vlastní interní zkušenost, ze které bude pramenit dokonalé poznání. / i toto se dá najít v Bibli /

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  8. Kdybych býval byl věděl…… jak úsměvné.
   Aloisi nechte to hned zamknout, to je hrozné co si ty lidi tady dovolí, takhle znehodnocovat takové mimořádně cenné dílo. Nejhodnotnější článek na těchto stránkách, to je hodno postavení pomníku autorovi. Akorát není jisté, jestli má bysta zobrazojící Vendu nést jméno Alois.

  9. Přišel satan a chtěl po mě abych odvolal vše co sem píšu.
   Já byl tvrdej, a že neodvolám. Zkoušel na mě různě naléhat a používal všelijakou taktiku. Když jsem mu řekl, že za pravdu o Bohu položím i život, tak ho to očividně zarazilo. Dlouze přemýšlel, náhle se mu zablesklo v jeho temných očích řkouc, že se postará aby mě Mikuláš nedonesl jako každý rok dobroty, a že letos by tam byl i krásně vypečený loupáček co se objevil nedávno Lojzovi v nákupním košíku, a že přijde jen čert s pytlíkem uhlí. Tím mě bolestně zasáhl, to nemohu připustit, o slaďoučkou nadílku se nemohu nechat připravit. Rychle jsem začal křičet, že odvolávám. On na to, že to nestačí, „musíš odvolat veřejně, abys narovnal situaci, kdy iluzi světa, kterou zde věky udržuju začalo zkoumat a podezírat mnoho lidiček.“ Tak jsem mu to svatosvatě slíbil, nebylo jiné cesty z té šlamastiky. A protože se blíží čas Vánoc, a sliby se mají plnit aspoň o Vánocích, tak tady odvolávám vše co jsem zde psal.
   A protože nemůžu zůstat tak nějak ve vzduchoprázdnu, musím někam patřit, tak tímto vstupuji pod vliv zdejší osobnosti, která je pod vlivem učení fousatého guru ze země duchovnosti zaslíbené. No trochu se jim to v té Indii aktuálně zvrtává, protože ať tam většina lidu dře bídu vláda dala postavit největší sochu na světě za cenu v přepočtu 10 miliard korun. To je ale jedno, aspoň budu členem zde nejsilnější partaje Venda–Alois,teda aspoň jsem si nevšiml, že by zde bylo něco početnějšího, ostatní jsou tu vždy sami za sebe. Doufám jen, že až mě vezmou mezi sebe, tak, že nezjistím, že jsou také jen jeden. Ale to nebude problém, protože i tak budeme dva a na venek tři, takže se na nás nikdo nebude chytat.
   Je mě tak hřejivě u srdce, jak jsem to vše parádně vyřešil.

  10. Lojza
   14.11.2018 (7:38) Jenže ten “materiál” to bolí…

   Ono to bolí, aha. Tak Lojzo, vraťte všechny prožité radosti, orgasmy a veškeré požitky a odhlaste se z tohoto světa a nechte se vystřelit do té Vaší nicoty.

  11. Sherlock
   14.11.2018 (9:06)
   Depak RNA, Matrix, to je je větší mazec.
   Při Vzniku vesmíru žádná DNA neexistovala
   a nyní tu prokazatelně je, jak je to možné milý Watsone?

   Sherlocku špatně sherlockujete. Když vznikl Vesmír, také neexistovaly všechny prvky a všechno se vyvíjí až postupně. Jak vzniká železo, zlato atd… Spálením paliva hvězdy a výbuchem jako supernova.

   Také hned nevznikly složitější organizmy.

  12. Lojza
   „ad.: – smysl svého života neřeším a ani ho neznám
   Je zajímavé, že tato odrážka zůstala bez odpovědi. Stvořilo jste sice vesmír, ale proč žijete tady, nevíte.“

   Nechtěl jsem psát, že tímto bodem jste se dopustil v podstatě lži.
   Poukazujete na to, že jsem tento bod Vašeho seznamu nekomentoval, a že jsem se k tomuto ještě nevyjádřil, byť jste již v minulosti asi třikrát vznesl směrem k Mileniu dotaz na smysl života. Milenium Vám vždy odpověděl, jak to ze svého úhlu pohledu vidí, ale Lojzovi se ty odpovědi nelíbily, tak se tváří, že je nedostal. Dohledávat to zpětně nebudu, nemam tu potřebu, máte v DNA odpory a nepřijetí a nejde je ničím změnit. Navíc nač hmotě Lojza něco dokazovat, když to nemůže přijmout a co je hlavní, Bůh to vše ví, zná každého naskrz, protože vše stvořil.

   Ale napíšu Vám naposledy odpověď z mého aktuálního úhlu pohledu, ale opět to nebude to co chce Lojza slyšet, tedy, že jsme tu proto si užívat.
   Smysl života je vývoj vědomí přes mnoho dimenzí až k jednotě se stvořitelem. V procesu který se aktuálně týká nás zde a je nejblíže v budoucích časech, je to sjednocení vědomí Duší do vědomí jednotného Ducha planety země, tedy přechod z 3D (rozděleného, egoistického vědomí) do vědomí jednoty 5D.
   Kdo nemá v programu dáno, že tělo toto přijme a bude to chápat ten nemůže překročit toto nastavení, stejně jako oni boháčovi bratři. Je to opravdu prosté, a pro ego tak nepřijatelné, což je dobře, nemají chápat zdaleka všichni, bez ohledu na to, jak hodně duchovní se cítí. U nich jede ještě program duchovní pýcha a ta je neslučitelná s jednotou Ducha a tedy postupem do další dimenze.
   V té mohou být již pouze těla která nemají program egoismu a ve kterém může přebývat a dál se vyvíjet Duch, který si je plně vědom své jednoty napříč celou hmotou kterou v 5D obývá. Zde již nikdo neublíží, nepokrade… Protože ví, že by to dělal sám sobě v druhém, jen zdánlivě odděleném těle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference