mapa stránek || vyhledávání

Hallelujah

Raffael Santi - Zázračný výlov ryb (1515)

Ježíš s učedníky v rybářském člunu, výřez z obrazu Raffaela Santiho (1483-1520).

V dnešní společnosti lze svobodně chápat, zda člověk ve svém životě potřebuje učitele a že, v případě souhlasu, jeho role předávání – zprostředkování informací je nezastupitelná. První krůčky a první slova učí ty nejmenší děti jejich rodiče a postupně přicházejí další a další lidé, kteří předávají další a další vědomosti. Přes ty přichází přijetí tzv. objektivních faktů v tomto hmotném světě. Postupně umíme pojmenovat věc i abstraktní pojmy. Že je to správně, o tom se dá těžko ve světě iluze pochybovat. Pampeliška je pampeliškou, emoční chování souseda, který řve v prudkých hádkách na manželku, nelze neslyšet. Je ale i faktem, že učitelé mohou ovlivňovat svoji výukou i negativně a do jisté, možná i značné míry, se tak děje. Manipulace, která vychází ze záměrných lží s úmyslem získat něco navíc na úkor jiného, to je ve světě častým jevem. Dokud žák nezíská trvalou schopnost vlastního úsudku, rozlišování a dokud nepochopí, kde je pravé poznání, do té doby může být pod vlivem i ne zrovna čistých záměrů „učitelské“ vrstvy. Ty uvozovky proto, že může jít i o sofistikovanou manipulaci s lidmi přes sdělovací prostředky a různá informace zprostředkující média. Působit „podprahově“ na nízké pudy, které v nás lidech existují.

Známá zkouška manipulace v „ostrém“ provedení pochází z USA z doby, kdy existoval jen rozhlas? Adaptace rozhlasové hry, vysílané v hlavním čase, kdy její součástí bylo přerušení vysílání a přímý přenos z přistání mimozemšťanů a jejich nepřátelské chování, které bylo popisované „na živo“ reportéry. Tisíce lidí tenkráte podlehli manipulaci, protože nešlo rozlišit, že se jedná o hru a šířila se panika a chaos a strach.

Dovolím si nyní jedno /pro mne/ významné moudro:

„Tento svět není stálý a právě takové jsou i všechny světské věci. Moudrý člověk je ten, který pochopí tuto prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, a snaží se co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti. Tak získá užitek ze všeho, čím jej Stvořitel ve své milosti obdařil a přivede tak svoji duši – onen vzácný klenot, podstatu všeho – do jejího pravého domova.“

Když ale člověk nepochopí a nesnaží se o tu nejvyšší službu, je v jistém zajetí, v sítích manipulace s cílem nabídky falešného pozlátka; žij přece, raduj se tu, pracuj a poslouchej, tvoř „hodnoty“ a také je konzumuj, buď na světské lodi a na konci tě čeká? Dosadit si lze snad již jen tu smrt, že? Nabízí se jednoduchá otázka. Získáme tím životem světským ten užitek z moudra, rozmnožíme snad svoje hřivny a dostaneme se do vyšší úrovně?

Jistý pozemský učitel dá v tomto systému žáku oprávnění, že se stane obráběčem kovů, že je kadeřníkem či správcem počítačových sítí, politikem, sportovcem či umělcem. Takříkajíc, po závěru výuky je vyslán do světa a…., starej se.

Mám-li duši a věřím na ni jako na pravou podstatu Boha v sobě a znám-li Ježíšovo „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“, tak usiluji o to, aby tento klenot vystupoval do svého pravého domova.

Často jsem tu popisoval v různých článcích funkci mysli, toho nástroje negativní síly v nás, která nás /duši/ tu nesčetnými přáními, touhami a upnutím se na pomíjející život udržuje v koloběhu tzv. vývoje. Je nutné prožít vše, co odráží, jinak řečeno, co přináší naše úroda z dřívějšího konání. Není to nic jiného než tak často diskutovaný karmický zákon. Jak se vymanit, dobrovolně, ale vždy individuálně? Jde to? Ano, prosit v tiché modlitbě o setkání s učitelem. Mysl ho bude vnímat jako člověka ve fyzickém těle. Náš zrak je oklamaný závojem mysli a těla a zrovna takoví jsou učitelé. I ten vymodlený pravý učitel je z masa a kostí. Nevyučuje nás rozkvetlý tulipán či moudrá liška. Jeho výuka je však vedena zcela jinak. Bůh sám musel na sebe navléci lidské tělo, aby mohl na tomto světě vykonat poslání Syna – Boha a potkat se s těmi jedinci, kteří již dospěli k té nejvyšší části v žití v pozemském plánu a kteří jsou připraveni na vstoupení do svého nitra. Jen tam a nikde jinde probíhá ta pravá výuka. To je to čištění poháru. Ten Syn je tím pravým učitelem a v každém okamžiku je přítomen na této planetě aby učinil zadost svému poslání. Ježíš Kristus přes evangelistu Jana říká, že dokud je na světě, je nutné konat, protože On je světlo světa. Říká tím, dokud jsem v tomto fyzickém světě, dokud jsem živý, dokud je den, mohu vám předávat učení, nauku, radit vám. Jak přijde noc, nebude již moci nikdo pracovat. To světlo má více významů. Hlavně však nabádá, abychom za života pracovali na své Cestě poznání, hledali to pravé Světlo v nás.

Hallelujah. Děkujme Pánu a chvalme jeho Syny, kteří přicházejí proto, aby lidi učili.

Vnímavý člověk si může položit otázku. Proč lidé konají činy a skutky proti sobě? Proč si ničí životní prostředí, proč ničí životy jiných tvorů, proč se sami mezi sebou zabíjejí? Jaké pohnutky, jaká moc je hnala a stále žene na bitevní pole, kde se sekali, stříleli, jaká moc žene ty, kteří olupují, okrádají v tom zájmu, aby se měli dobře, lépe, žili okázale, ukojili své vášně, chtíče a chtivost?

Evangelista Matouš v Novém Zákoně, kapitole 13 – 44 až 46 píše podobenství Pána Ježíše:

„Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“

Jak by se zachovala většina lidí – najde poklad a vezme si ho! Nic však není zadarmo. Ten, kdo měl či má pravého učitele, ví, že takovéto jednání se neslučuje s čestným a spravedlivým žitím života. V dalších verších 47 – 50 popisuje Matouš slovy Ježíše „Skonání věků“. Je to den soudu, který u každého člověka probíhá opět individuálně ve chvíli jeho smrti. U soudu je kontrolován náš karmický účet, zvažovány naše činy, stavěny dobré proti špatným. Potom podle výsledného poměru jsme posláni na místo, kde bude možné nejlépe uspokojit naše přání a sklidit tak, co jsme zaseli. Máme-li však učitele, který nás naučí, jak vstoupit do svého nitra, jak umírat každý den při této pravé výuce, máme ten pravý poklad. Dostat se s učitelem za právě probíhajícího života do království nebeského, to je obrovský dar. Je to dar, který působí jako ten kvas /Matouš 13:33/, je to Milost Mistra, Syna, Učitele. Z malého kousku kvasu či i z toho nepatrného semínka může vzniknout chléb či vyrůst strom poznání. Je v našem nitru.

Hallelujah. Opravdu děkujme a chvalme. A neobávejme se změn v hmotném světě. Ať již působí čímkoliv a jakkoliv. Buď vůle Tvá, Pane. Tak se někteří modlíme. Lidé se rodí, umírají a nejedna civilizace beze stopy a nenávratně zmizela a kolik jedinců v ní si mohlo mylně myslet, že jsou věční. Život u Boha je však věčný. Za sebe – o ten usiluji s láskou a oddaností a děkuji svému Učiteli.
 

Václav Žáček /Venda/
Z učení Mistrů, z učení Slova, z moudrých knih a vlastních zkušeností.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 9
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

167 komentářů

Přidat komentář
 1. Protože jsem autorovi článku nablízku a dokonce píši z jeho počítače, bylo by pokrytecké něco tu tvrdit, jako bych hledal odpověď jinde. Mohu se totiž zeptat na názor autora. Zaujala mne opět myšlenka „k dennímu umírání“, tedy zvládnutí procesu, do kterého se každý jednou dostaneme. A tam vím, že je role učitele nenahraditelná. Nebo bych si mohl něco vymyslet sám?

  A pak je tu nezbytnost lásky. I tu je třeba objasnit. Třeba Pavel jako „určitý“ učitel píše Korintským / I./:
  Bez lásky nejsem nic
  1Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů.2Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.3Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.
  4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje;5není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy,6není škodolibá, ale raduje se z pravdy;7všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
  8Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.9Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme;10jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne.11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.12Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
  13Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. /kapitola 13. /

 2. “ Moudrý člověk je ten, který pochopí tuto prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, a snaží se co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti.“ – konec cit.

  Co se myslí onou službou Nejvyšší bytosti? Venda je mystik. Z jeho slov plyne, že tuto službu chápe něco jako odpoutání se od hmotného světa, od jeho lákadel, aby se osvobodil od závislosti na svém těle, aby, obrazně, umřel pro tento svět a narodil se pro jiný, duchovní, jak o tom mluví Pavel z Tarsu. Nic proti, já však mystice nerozumím, v životě jsem neměl žádný mystický zážitek a to je možná důvod, proč se mi občas zdá, že mystika může být jakýmsi únikem před odpovědností. Já totiž věřím, že člověk má odpovědnost ne pouze za svoji duši, ale také za celý svět. Má té odpovědnosti nepatrný kousíček, ale i na tomto kousíčku velice záleží. Vždyť nedozírné moře se skládá z nepatrných kapek.

  Abych osvětlil, jak si představuji odpovědnost za svět, vezmu si na pomoc Matoušovo evangelium (25:31-46):

  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
  Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

  Z uvedeného úryvku je zřejmé, že byť by byl člověk dokonale zbaven všech světských (i tělesných) žádostí, nestačilo by to. Je možné, že se mystik v meditaci setkává s Nejvyšší bytostí, ale je docela jisté, že se s ní může setkat v podobě člověka v nouzi, do něhož se „vtělil“ Syn člověka, tedy Nejvyšší bytost. Svět „nad námi“ přesahuje schopnosti našeho poznání, takže nevíme, jak a proč se Nejvyšší bytost vtěluje do ubožáků. Můžeme si však pomoci příměrem: Pokud trpí dítě, jeho rodiče trpí, jakoby to trápení bylo jejich vlastním trápením. Proč Nejvyšší bytost má ke každému člověku vztah, jakoby to bylo jeho dítě, netuším.

  Zdá se, že středověké „umrtvování těla“ nebo život v poustevně stranou od společnosti, není tou správnou cestou. Naopak, myslím, že Nejvyšší bytost od člověka vyžaduje vysokou angažovanost v některých světských záležitostech. To například chápal velice spirituální člověk T. G. Masaryk svou angažovaností v notoricky známém případu Leopolda Hilsnera, Žida, obviněného veřejností z rituální vraždy. Jeho údajná oběť, Anežka Hrůzová byla po vraždě vykrvená, přičemž na místě bylo nalezeno jen nepatrné množství její krve. Lid usoudil, že Židé krev potřebovali k rituálním účelům. Masaryk se proti názoru, že se jednalo o rituální vraždu, rázně postavil. Stal se veřejně nenáviděnou osobou a zavrhli ho i jeho studenti. To ho zdrtilo. Uvažoval o emigraci. Jeho americká manželka mu ji rozmluvila.

  Antisemitismus nebyl specifickou záležitostí hitlerovského Německa, u nás měl také silnou podporu. Dnes prožíváme podobnou, národní xenofobii, jen nám chybí člověk s nezměrnou Masarykovou odvahou.

  1. Pavle v, proč psát o komkoliv, že je mystik? K těm mystikům minulosti, kteří jsou popsáni lidmi, těmi, co je znali v jejich době života a kteří svými skutky, činy a myšlením tak či onak vstoupili do historie lidstva, někdy píši.
   Mystice se věnuji. Nic víc za tím ale nehledejte. To by byla ničím podložená spekulace.

   Souhlasím s Vaší myšlenkou – „Zdá se, že středověké „umrtvování těla“ nebo život v poustevně stranou od společnosti, není tou správnou cestou. “ Doplním to, takovým člověkem mystik ale nikdy není./ někdy, v počátku jeho cesty, než do něj vstoupí poznání Ducha svatého a než obdrží plody toho poznání – viz. třeba Ježíš na poušti /

   Uvedené citaci z Matouše z kapitoly 25. je třeba porozumět. Ostatně, všem podobenstvím, pokud mi mají něco přinést, je třeba nejprve porozumět. Třeba mezi řádky skrytému významu pokřtění /ovce/, pravé a levé strany…. a také o dobrých skutcích, které jsou službou Pánu.

   I ten Ježíš byl na začátku své mise nejprve pokřtěn….., doporučuji k zamyšlení.

   ad/ „Proč Nejvyšší bytost má ke každému člověku vztah, jakoby to bylo jeho dítě, netuším.“

   Opravdu to netušíte?

   Pěkný den.

  2. pro Vendu

   Kdysi jsem navštívil bohoslužbu Apoštolské církve a byl jsem svědkem spontánních modliteb účastníků. Na jedné straně jsem oceňoval, že ti lidé neopakují tisíckrát slyšené formule (na něž se proto není možné soustředit), na druhé straně mně ty modlitby přišly poněkud fádní. Mnohem více mě oslovuje schopný kazatel, který svým posluchačům umožní, byť jen na okamžik, zahlédnout Boží království. To je velice obtížný úkol – asi tak na úrovni, jako chtít vysvětlit neandrtálci teorii velkého třesku :-)Proč o tom píši? Letniční křesťané mají mystiku či charisma jako středobod své víry. Netvrdím, že si vymýšlejí, ale nejsem přesvědčen, že mysticismus je tou hlavní cestou. Připouštím, že se mohu mýlit (čím jsem starší, tím méně jsem si jistý svými názory :-)

   Souhlasím, že porozumět evangeliu není úplně snadné. Bylo sepsáno v jiné době. Ale i tehdejším lidem nemuselo být srozumitelné – viz citaci Izajáše Ježíšem: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
   Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘

   Nicméně Matoušovo evangelium o posledním soudu je nad slunce jasné: Spása je určena jen pro ty, kdo jsou ochotni přinést oběť člověku v tísni.

  3. Izajáš 65:3-4

   3 Je to přetvářka,jenž mne v mysli trápí:Opouštějí duši-Lásku,na falešném jáství chtějí stavět hluboký citový a duchovní vztah,

   4 pohodlně žijí v nevědomosti,vnitřní nejistotu maskují lží a překrucováním slov,
   posilují sexuální chtění,nevědomost,lhostejnost,tupost,sobeckost,žravost a ve vědomí
   jim chybí kontrola nad myšlenkami, pocity a stavem mysli.

  4. ad. „umrtvování těla“

   Kolosanům 2:23

   Tato prohlášení/názory,myšlenky/ obržela vzhled/zdání/ duševního zdraví/normálnosti,
   rozumnosti,moudrosti/ze samozřejmosti víry/náboženství/ a záminky/nároku,předstírání,
   simulace,lhaní,pokrytectví,masky,podvodu/pokory/skromnosti,slušnosti,poslušnosti/ a striktním/nekompromisním,autoritářským,vládnoucím,drsným/zacházením/nakládáním,
   řízením,chováním/ k masu.+
   avšak uvnitř nemají/nevlastní/ hodnotu/výhodu ,zisk,užitek,význam,pomoc,cenu/ v boji proti ukojení/uspokojení/
   sexuálních pudů/=maso/.

   =>
   „Tato prohlášení obdržela zdání normálnosti ze samozřejmosti víry,předstíráním slušnosti a nekompromisním zacházením s pudy +avšak ve svém nitru tím nezískali význam/užitek,pomoc/ v boji proti ukojení sexuálních pudů.“

   symboly:
   maso = sexuální pudy
   vegetariánství = nekrmit se sexuálními pudy,uloženými v podvědomí->změna způsobu myšlení

   Znalec našeho podvědomí je Otec.
   Duchovním „vegetariánem“ se člověk může stát díky Milosti Otce,obětováním Mu „masa“->
   spásnou askezí.
   Pro nepochopení jazyka symbolů bylo zabito zbytečně již mnoho zvířat i lidí.
   Obětování,oběť= odevzdání,nikoliv zabíjení.

  5. Izajáš 1:15

   15Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči.
   Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.

   překlad z jazyka symbolů:

   15 Když přijímáte příležitosti nepravostí,nebudu vás vidět.
   Ať se budete obracet do vlastního nitra sebevíc,odmítnu vás.
   Vaše náplň mysli je plná egoismu bez upřímnosti pomoci druhým,je plná sexuality,pýchy,arogance.

  6. Citát pro dnešní den:
   „Pes, kterého uzdravíš, tě nekousne. To je rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“

   „pes“ = pudová přání->sexuální napětí
   „uzdravení“ = porozumění se soucitem bez odsuzování
   „nekousne“ = přestanou ohrožovat klidnou mysl->prozření

  7. Pavle v, o spáse se nejvíce píše v mystickém evangeliu Jana – viz. 5:34; 10:9; 3:17.

   Pavel říká Korintským – „pohleďte, nyní je pravý čas ke spasení:“. Říká to za svého života lidem, kteří právě v jeho době žili a mohli mu naslouchat či číst jeho listy. Bezpečný návrat k Otci, spásu, „soteria“, – to může být uskutečněno a dle božského záměru Stvořitele musí být uskutečněno jedině v čase dokud žijeme. Po smrti člověk, který neměl za života Mistra, který nebyl zasvěcen, který nebyl přiveden na cestu Ducha svatého do svého nitra, již sám nic nezmůže. Je v plně zajetí toho „Zlého“ jak ho i Ježíš nazývá a dostane opět novou možnost nápravy svých hříchů v novém zrození. To je i ten karmický zákon.

   ad/ „Mnohem více mě oslovuje schopný kazatel, který svým posluchačům umožní, byť jen na okamžik, zahlédnout Boží království. “

   Neznám takového kazatele, který toto umožní svým posluchačům. Boží království je v každém člověku a cesta k němu je individuální, dlouhá a obtížná. A Bůh tam je a čeká na nás. Až se z tohoto světa vymaníme. Dnes nemám mnoho času, ale dám Vám sem mystické prožitky křesťanských mystiků. K tomu ještě jedna citace z mého dřívějšího článku.
   „Člověk je malým a nepatrným smítkem v obrovském vesmíru hmoty. Ale ten samý člověk je nekonečným Bohem, věrnou kopií svého nekonečného originálu, zmenšeného do mikrokosmu uvnitř nás. Máme v sobě malou, leč identickou část svého Stvořitele. Tak, jako si z dovolené můžete přivést lahvičku vody Tichého oceánu, tvrdit o té ne zcela čisté slané vodě, že je obrovským oceánem, tak člověk má v sobě jiskru, chceme-li, kapku Boha, který je ve všem stvořeném a toto stvoření je současně i v něm. Jak krásná se začíná jevit myšlenka poznání sebe sama, poznání své podstaty, své božské esence.“

   Někdo by si mohl až naivně říci, že dříve z tohoto světa nepůjde, dokud si neodpoví na některé otázky – třeba : „Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?“

   Je to ale důležité? Vždyť všechny odpovědi jsou u Boha a jediná odpověď / současně hledání/ je na otázku – jak se k Bohu za života dostat? Po smrti? Opět připomínám, že tento svět ovládá jiný vládce, který má od Boha důležitý úkol – držet tu duše do tehdy, dokud se odsud nevymaní. Posílá jim k tomu své Syny, v každém čase. Aby je učili, aby jim tu cestu ukázali. A nějaký kazatel, který ukáže na okamžik Boží království? K čemu to je. Pak stejně vyvstane otázka, kde hledat, kde klepat, kde prosit?

   A ještě k té mystické cestě. Přesvědčení, že mystika není pravou cestou? To je každého věc a vlastně to značí stupeň poznání toho kterého člověka v jeho pozemské cestě. Pravého poznání. Uvedu jen některé atributy a až postuláty, které mají svoji posloupnost na mystické cestě :
   „Království boží je ve vás“ – Lukáš 17:21
   „pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské“ – MAtouš 4:17
   „Blahoslavení čistého srdce neboť oni Boha uvidí“ – Matouš 5:8
   „Já a můj Otec jedno jsme“ – Jan 10:30
   „Svící těla je oko.Jak tvé oko čisté, celé tvé tělo bude jasné“ – Matouš 6:22

   …….a mnoho dalších. Mohl bych sem vložit odkazy třeba na Bhavadgítu, ale nepovažuji to za nutné.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  8. ad Venda

   Taktéž velmi poučné. Se vším souhlasím. Nicméně je tam jakési ale.

   Co vlastně ode mě Nejvyšší bytost očekává? Abych na sobě pracoval s cílem vrátit se co nejdříve „do domu Otcova“? To se mi zdá poněkud sobecké. Příhodnější se mi jeví názor Marka Váchy, že úlohou člověka je být spolutvůrcem světa, že každý má na Zemi nějaký úkol, byť by se jednalo třeba jen o podání číše vody žíznivému člověku. Věřím, že cestou není uzavření se do svého nitra. Cestou je podle mého „realizace lásky“ (lepší vyjádření mě nenapadlo). To znamená, že cestu asi nemohu nalézt sám, nýbrž jen ve společenství jiných lidí, respektive ve vztahu k jiným lidem. Nemyslím tím někomu cosi vnucovat. Mám na mysli prospívat světu. Prvním předpokladem je pochopit, jak svět funguje, abych v dobré víře druhým neškodil. Uvedu příklad: Ve Švýcarsku nedávno jacísi aktivisté prosadili vyhlášení referenda o takzvaném nepodmíněném příjmu. Ten by dostal ze státní pokladny každý (zaměstnaný i nezaměstnaný). Současně by byly zrušeny všechny sociální a dávky a daňové úlevy. Přineslo by to obrovské zjednodušení státní zprávy – úsporu na platech úředníků a vyřešilo by to problém nedostaku práce, až bude většina činností robotizována. Mohlo by se zdát, že tento návrh může posloužit dobrému účelu. Opravdu? Považme, že nepodmíněný příjem bude stát platit z daní (či z pojistného, což je vpodstatě také daň). Znamená to tedy, že bude docházet k transferu peněz mezi plátci daně a těmi, kdo neplatí nic. Avšak mezi těmi, kdo nic neplatí, budou zajisté i takoví, kteří by byli schopni si na sebe vydělat. To znamená, že stát vezme peníze těm, kdo pracují a odevzdá je jiným, kterým se pracovat nechce. To je ovšem krádež. Může být společenský experiment založený na hříchu úspěšný? Na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, že by se spiritualita měla promítat do všech aspektů praktického života. Často se ocitáme před dilematem a nevíme, co je správné (dobré), když si v nějakém konkrétním případě různá „dobra“ (nebo zla) navzájem konkurují. Znám spirituální jedince, kteří jsou v praktických otázkách lehkomyslní, jakoby si mysleli, že praktický a spirituální život spolu nesouvisí.

   Pozn.: Švýcaři návrh na nepodmíněný příjem v referendu zamítli.

 3. To je ten Moody, co napsal knihu: Život po životě

  – Moody prováděl v tomto směru s univerzitními studenty i skupinové pokusy a uvádí zajímavost: „Ve skupinových regresích se objevil nový prvek. Několikrát se stalo, že dvě osoby z úplně protilehlých míst v učebně vypovídaly do protokolu o úplně stejných „minulých životech“…“

  Moody své pokusy v tomto směru hodnotí takto: „Jako křesťansky založený vědec bych řekl, že zážitky z minulých životů jsou projevem hypnózou změněného stavu mysli. Pokud jde o mne, já bych se konstatováním této skutečnosti spokojil. I přesto, že se zážitky nedají vědecky vysvětlit jako důkaz o znovuzrození, jsou určitým důkazem bohatého a významuplného světa našeho vědomí… Obsahy zážitků z minulých životů se u pacienta během doby mohou měnit (ačkoliv historická skutečnost určitého lidského života se pochopitelně měnit nemůže). Pacient se (při léčení) sice může kdykoliv znovu vrátit do libovolného minulého života, ale tím, jak se mění ve svém přítomném životě, vyvíjejí se i další životy, údajně „minulé“… Na konci svého usilovného zkoumání bych byl rád, kdybych mohl předložit nějaký pozitivní důkaz, svědčící o realitě převtělování duší. Ale nemohu. Stoupenci čistě vědeckých metod říkají: Výjimečná tvrzení vyžadují i výjimečné důkazy. Pokud se týče reinkarnace, dosud ji nikdo neprokázal“.

  Zdroj: http://www.nabozenstvimoudrosti.cz

  1. „Stoupenci čistě vědeckých metod říkají: Výjimečná tvrzení vyžadují i výjimečné důkazy. Pokud se týče reinkarnace, dosud ji nikdo neprokázal“.“
   Vědci vědí, že záležitosti lze vyvrátit, ale nelze dokázat – pokud ovšem nejsou samolibí. Věda to osvědčuje desítkami a stovkami let svých výsledků. Co je v duchovním poznání někomu důkazem, jinému není. Ateisté dokonce mají celé duchovní poznání za omyl.

  1. Máš pravdu pozorovateli. Mystik nečerpá moudrost a pravdu od učitelů, nebo z knih, ale přímo ze zdroje.

  2. Moody zřejmě nezískal přímou zkušenost mystického prozření. Zkoumal to však “ z druhé ruky“.
   Proč dokazovat reinkarnaci? Je to pro něco důležité? Zase jen ego by rádo vědělo čím, kým bylo, jaké hrdinské skutky vykonalo…. . O tom to není.

   A poznámka – všichni jsme na tomto světě pacienti. Co proti tomu namítat?

 4. @ – Mystik nečerpá moudrost a pravdu od učitelů, nebo z knih, ale přímo ze zdroje.

  A hlavně!, nežvaní o tom. Protože „Bůh je v tichosti“, jak známo. V megatunách namnoze jen prázdých slov a vaty (tisíckrát recyklovaných sraček a hoven*), ani omylem. Stačí se umět dívat.

  * sorry jako, admine.

  Spiritualita se týká vidění nikoli získávání nebo dosahování něčeho. Jde spíše o vztah než o výsledky nebo požadavky. Jakmile jednou vidíš, ostatní následuje. (Richrad Rohr)

  1. Přikládám výňatek z Wikipedie o Richardu Rohrovi, kterého jste citoval:
   “ Richard Rohr se narodil 20. března 1943 ve městě Topeca, ve státě Kansas v USA jako syn německých rodičů (kteří ho ale kvůli válečné situaci nenaučili německy). V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze. V roce 1971 založil rodinnou komunitu New Jerusalem v Cincinnati, ve státě Ohio. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA, byť v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil Centrum pro akci a kontemplaci v Albuquerque ve státě Nové Mexiko, USA. V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi místní službu a kázání a vyučování na všech kontinentech.
   Znám je zejména díky svým početným audio (a video) kazetám, které vydává již od sedmdesátých let.“-konec citace.

   Nestranný pozorovateli, myslíte, že Bůh Richarda Rohra „je v tichosti“? Mě se to tak nejeví, když je Rohr kazatel. Kazatele, který by při kázání byl zticha, si nějak nedokážu představit. Myslíte, že Rohrova kázání také spočívají „V megatunách namnoze jen prázdých slov a vaty (tisíckrát recyklovaných sraček a hoven*)“?

 5. @ – Nestranný pozorovateli, myslíte, že Bůh Richarda Rohra „je v tichosti“?

  Nestranný pozorovatel zpravidla nemyslí (srovnej: myslet, znamená hovno vědět) A co se vám jeví, je sen. PROBUĎTE se!, učí Ježíš. Bůh je v tichosti, naslouchejte mu. Při otázce – myslíte, že Bůh Richarda Rohra „je v tichosti“? – se musí (Rohr i Bůh) válet smíchy. Už jenom proto, že nic takového, jako „Bůh Richarda Rohra“, neexistuje.

  1. Posílám komentář z Wikipedie ke známé stati Jana Blahoslava: Filipika proti misomusům:

   „K smíchu podobné jest některých našich marné mudrování, těch totiž, kteříž chtí, aby hned člověk to, čemuž se neučil, pojednou dělal, jako hloupá sekta mikulášencův nejraději těch poslouchá kazateluov, kteříž netoliko nejsou učení, ale hned ani čísti neumějí: nebo prý ti ne z litery, ale z Ducha káží. Ale těmť není divu; nebo pokrm beránkův a oveček Božích nevelmi se trefuje sviním: svině radše mláto anebo cosi nevonného jedí než trávu.“[4]

   V pokračující argumentaci se Blahoslav zaměřil na vyvrácení obav některých svých souvěrců, že učení lidé se stanou pro jednotu bratrskou zkázou. Pokud by se to skutečně stalo, pak nebude podle Blahoslava na vině učenost, ale její špatné užívání. Podobně je možné zneužít i světskou moc, která má sloužit k ochraně dobrých a k trestání zlých. Jednota by bývala zanikla již před šedesáti lety (tj. na počátku 16. století), kdyby ji Bůh neposlal na pomoc učené lidi, jak o tom psal Vavřinec Krasonický ve svém spise O učených.[5] Blahoslav proto takové obavy nesdílí, nebezpečí spatřuje v lidech pyšných, v těch, kteří jsou nových věcí začínatelé a myslí jen na svůj vlastní prospěch. Záhubou pro jednotu by bylo, kdyby se na přední místa dostala hovada, svých věcí hledající, bez svědomí lidé, buď hloupí, nevycvičení anebo chytří, lstivý, opatrností světa, a ne Božích plní.

 6. „Ve válce záchrana není; my všichni tě žádáme o mír“ /Vergilius/
  Jak hluboká myšlenka. Nesmyslným bojem v hmotném světě nic nezískáme. Tak leda nové zrození.
  Prosme a dělejme vše pro mír, především ten s naší myslí, kterou si nenásilným způsobem podřídíme. Pak je jistý vzestup.
  Pěkný den všem.

  1. Vida, jak se dá slavný Vergilius vysvětlit.
   Pravdou je, že klidnou mysl je třeba si zachovati i v dobách zlých / již nevím, kdo to řekl /. A abychom se nebrodili tímto světem v bahně, nesmíme mít mysl nízkou.
   Pane Krbec, díky za inspiraci.

 7. Hvězdička: …Když přijímáte příležitosti nepravostí, nebudu vás vidět.
  Ať se budete obracet do vlastního nitra sebevíc, odmítnu vás…

  To je „hřebíček na hlavičku“.
  To je důvod, proč toho, kdo s Bohem komunikovat může, nemohou ostatní pochopit.

  Jsou dva druhy zpupnosti:
  arogance (já jsem víc než ty)
  a sladký jed (já jsem tak dobrý, až mě to dojímá)

  V obou případech chybí pravdivost a nepravdivý člověk se musí s pravdivým Bohem míjet.
  Takže pravdivost je základ, podmínka nutná, nikoli však dostačující.

  Druhým krokem je pokora (Otče můj, ať se však nestane má vůle, ale tvá.)

  A třetím krokem je život podle citátu Ježíše Krista: Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
  Žádný jiný guru, avatar, nebo Mistr, nic takového neřekl, takže (nejen) v tom je Ježíš Kristus jediný a jedinečný. Paradoxně mnozí ani tak jednoduchou větu nechápou, nebo je dokonce popuzuje.
  Přitom je to tak jednoduché: Miluj, co chceš a koho chceš, ale Boha víc – vždyť ti dává život. A co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim.

  Kdo se řídí těmito třemi kroky, toho Bůh určitě neodmítá.
  A naopak – kdo se jimi neřídí, ten se s Bohem určitě mine a sebedelší hledačství v sebemoudřejších knihách mu nebude nic platné.

  1. @ – Přitom je to tak jednoduché: Miluj, co chceš a koho chceš, ale Boha víc – vždyť ti dává život.

   Stačí MILUJ (neboli bezpodmínečná láska), tím je totiž řečeno absolutně VŠE.

   „Miluj a dělej, co chceš.“ (sv. Augustin)

  2. ad/Žádný jiný guru, avatar, nebo Mistr, nic takového neřekl, takže (nejen) v tom je Ježíš Kristus jediný a jedinečný.

   Jak to víte, že žádný?

  3. Nestranný pozorovateli,

   jsem rád, že po výrocích jako:
   „jenom buďte“ nebo
   „na lidi kálejte“ (ve sprostější formě)
   jsi konečně dospěl k bezpodmínečné lásce. Přeji ti, ať ti to vydrží.

   Nicméně, mým záměrem nebylo věnovat se rozsévači rozporuplných rad. Chtěl jsem jen posvítit na cestu hledačům, kteří skutečně chtějí dojít cíle.
   A opakuji naprosto vážně, že bez zmíněných tří kroků se žádný člověk s Bohem nepotká.

  4. pro AuV

   je-li vám vše ostatní jasné, pak je divné, že si na vaši otázku neumíte odpovědět sám.
   Zkuste se trochu namáhat..

  5. ad.: Stačí MILUJ (neboli bezpodmínečná láska), tím je totiž řečeno absolutně VŠE.

   Jen se z té bezpodmínečné lásky všichni nepokakejte. Křesťanství hlásá lásku 2000 let a kam to došlo?

 8. @ – Křesťanství hlásá lásku 2000 let a kam to došlo?

  Za to kam to došlo, poděkujte hlavně onomu „nekřesťanství“ s názvem konzumní společnost, konzumní ráj, neboli svévolníci a idioti všech zemí se spojili.

  1. Jenže za to právě může to křesťanství, že si soudruzi (pardon faráři) nedokázali udržet vedoucí úlohu a zakonzervovali se ve středověku.

  2. Lojzo, palec nahoru. Konzum tu není tak dlouho. Ale ta láska k Bohu, k bližnímu, hlásaná Ježíšem byla přijatá již před 1650 léty a…… ? Nic podstatného. Naopak, děl se často přesný opak lásky k bližnímu svému.

  3. Kam to došlo?
   To teprve uvidíme.
   Konzumní společnost? No, onen Ježíš prý vyhnal kupčíky z chrámu Pomineme lásku bezpodmínečnou, která by jim měla umožnit kupčit, neboť jejich vyhnáním začala časem kupčit církev samotná (prodej odpustků, atd. atd). a zaplnila tak uvolněné místo kupčení.
   A to vše velmi často ve jménu Páně,….

 9. Ježíši Kriste,

  to jsou tady opravdu taková telata, že nedokážou rozeznat jasnou pravdu od jasné lži?
  Když Ježíš Kristus hlásal (a hlásá) lásku k Bohu i k lidem, jde o jasnou pravdu.
  Když lidé tuto pravdu zneužívají, jde o jasnou lež.

  Bůh je Láska, s tím nikdo nic nenadělá.
  A kdy a jak dopouští účinky zla mezi lidmi?
  Doslova na přání lidí – co lidé do duchovna vysílají, to se jim podle zákona akce a reakce musí vracet (akorát s libovolnou prodlevou).
  Takže když si lidé vytváří (a navzájem přejí) zlo, Bůh „povolí uzdu“ Satanovi – ale sám je svojí podstatou neustále nezištnou Láskou.
  A je naprosto logické, že Láska chce lásku – jedině tak si lidé s Bohem mohou rozumět.

  1. Tomuto pohledu já říkám „fatální omyl křesťanství“. Milý JK, skočil jste na špek, jako miliony dalších:-((

 10. JK,
  neberte jméno Ježíše Krista nadarmo. Já se hrdě hlásím, že jsem tele, že nedokážu rozeznat jasnou pravdu od jasné lži? Můžete mi, prosím, sdělit nějakou jasnou pravdu, která se táhne napříč celým vesmírem?

  1. Lojzo,

   …Můžete mi, prosím, sdělit nějakou jasnou pravdu, která se táhne napříč celým vesmírem?..

   Vám nemohu – ne nyní. Obrazně řečeno:

   Co jste vy, byl jsem i já.
   Co jsem já, budete i vy.
   Všechno chce svůj čas.

  2. @ – Můžete mi, prosím, sdělit nějakou jasnou pravdu, která se táhne napříč celým vesmírem?

   Žádný problém: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

  3. …to býval oblíbený citát jednoho zdejšího diskutéra. Ano, Milost je shůry potřeba, ale ta se nedostává jen tak. Něco se pro ni musí udělat, usilovat o ní a usilující člověk musí dokázat, že si ji zaslouží.

 11. @ – Prvním předpokladem je pochopit, jak svět funguje, abych v dobré víře druhým neškodil.

  Prvním a kruciálním předpokladem je pochopit, poznat, jak funguješ ty sám. Aneb Gnóthi seauton, neboli poznej sám sebe. Bez poznání (prozření) sebe samého v sobě samém (kdo jsem, co jsem, a co se děje) vše jen marnost nad marnost.

  Všechny zdi, o které si hlavu rozbíjíš, jsou ve tvé hlavě. A nikde jinde!

 12. @ Něco se pro ni musí udělat, usilovat o ní a usilující člověk musí dokázat, že si ji zaslouží.

  Ale, ale, někdy stačí se jenom „zastavit“ a nedělat lautr nic. Bůh ví kdy má vstoupit. Otrockou mentalitu a princip „cukr a bič“, nebrat.

  Žijeme-li v tomto konzumním světě mnoha možností, jsme nakaženi tím, co někteří nazývají „závislostí“, skutečně jedovatou a oslepující nemocí, která činí naše pronikání ke středu ještě obtížnějším. Naše kůží obalená ega jsou tím jediným, co většina z nás zná a v čem obvykle uvázneme. Poctivě řečeno, intelektuální a ideologické nástrahy jsou stejně jedovaté a oslepující jako hříchy opilců a prostitutek – a ještě obtížněji se rozeznávají. Na každý pád se většina z nás potřebuje naučit, jak se dívat…
  Potřebujeme se učit vidět, co je. Toto pochopit je pro nás obtížné. Jsme zvyklí soustředit se na dosažení cíle a úspěchu, jakýsi druh duchovního kapitalismu. Chceme získat správnou informaci nebo lepší morálku, jakési chování, které nás přemění na vynikající bytosti.
  Není tu řeč o meritokracii (vládě zásluh). I když máme mentalitu „vyznamenání za dosažený výsledek“, modlitba nám ukazuje, že jsme ve skutečnosti „trestáni“ jakýmkoli očekáváním zásluh a odměn. Takové očekávání nás odvádí od skutečně proměňující zkušenosti, zvané milost. Zbožně se obdivujeme úspěchu. Staromilsky věříme, že se nám dostává toho, co si zasloužíme, pro co tvrdě pracujeme a čeho jsme hodni. Pro západní lidi je obtížné myslet jinak než v těchto kategoriích.
  Nemůžeme dojít k Boží přítomnosti. Už v ní naplno jsme. To, co chybí, je uvědomění si toho. Bůh udržuje naši existenci s každým naším nádechem. Když se znovu nadechneme, znamená to, že si nás Bůh znovu a znovu vyvoluje. Není nic, čeho bychom měli dosáhnout nebo se naučit. Potřebujeme se však některým věcem odnaučit.
  (Richard Röhr)

  1. Sola gratia, sola fide (pouhou milostí, pouze vírou) – člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv skutky. Tak by se dalo shrnout vaše vyjádření. Žel, mýlíte se. Víra znamená držet se Božích přikázání. Ty jsou vpodstatě dvě: Milovat Boha a milovat bližního, jako sám sebe. Milovat bližního bez skutků lásky nelze. Krásně o tom mluví Jakubova epištola, kterou Martin Luther nazval slaměnou epištolou:
   1Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
   2Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
   3Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
   4A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
   5Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
   6Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
   7Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
   8je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.
   9Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení
   10a bohatý ať myslí na své ponížení – vždyť pomine jako květ trávy:
   11vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým shonem vezme za své.
   12Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
   13Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
   14Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
   15Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
   16Neklamte sami sebe, milovaní bratří!
   17‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.
   18Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
   19Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;
   20vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
   21A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
   22Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
   23Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
   24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.
   25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.
   26Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
   27Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
   1Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.
   2Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.
   3A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“
   4Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?
   5Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?
   6Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy?
   7Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno?
   8Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte.
   9Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.
   10Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
   11Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezabiješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.
   12Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.
   13Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
   14Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?
   15Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
   16a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
   17Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
   18Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
   19Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
   20Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
   21Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?
   22Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?
   23Tak se naplnilo Písmo: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván ‚přítelem Božím‘.
   24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
   25Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? –
   26Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
   …..

 13. ad.„Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.

  Ματθαίος 13:44

  44 »Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό κρυμμένο στον αγρό, τον οποίο βρήκε κάποιος άνθρωπος και έκρυψε· και από τη χαρά που έχει, πηγαίνει και πουλάει+ όσα έχει και αγοράζει εκείνον τον αγρό.+

  překlad:

  „Ducha království Tón nebe jako je bohatství Ducha Svatého ve vědomí.Tón,který našel,pokud je dobrý/hermafrodit/ a telefonuje,ze sté radosti, kterou má,jde a předává+ co má a co získává/trží/ v tomto Živém Vědomí.“

  *tón ->hudba->harmonie
  *nebe->mysli
  *bohatsví,dědictví,poklad->zkušenosti
  *Duch Svatý = Duch Soucitu = Mana nebeská
  *pole->nevědomí/=Vědomí/
  *dobrý = hermafrodit,hermafroditní,jednobodová mysl->Merkurios,Essus,Hermes
  *telefonuje=vědomé spojení
  *radost ->květina+mnoho;stá ovce = dokončení
  *jde-chůze->pomalejší a nezávislá životní cesta,při níž se spoléhá pouze na vlastní síly
  *předává->altruismus;tržit->umožňovat získat bohatství ,dědictví,poklad,druhým
  *č.100->sybol dokončení;symbol->Noe postavil archu ve svých sto letech;psychologie-> spojení elementů:dva elementy ženství k jednomu mužskému;

  Matouš 5:8
  8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
  8 »Ευτυχισμένοι είναι οι αγνοί στην καρδιά,+ επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό.+

  Překlad:

  „Dobře činí nástroj obětního ohně uvnitř srdce/vědomí/+
  následují sami Zvuk,získali Zrak/Oko/ tónu/hudby,harmonie/ Boha.“

  „Dobře činí nazí uvnitř srdce/vědomí/+
  následují sami Zvuk,získali Zrak/Oko/ tónu/hudby,harmonie/ Boha.“

  1. Hviezdičko, mám pro Vás jednu pohádku. Tady je:

   Boží vizitace na zemi.
   (pohádka)
   Bůh na nebi si říká: – „Čím to jen může být, že poslední dobou ke mne přicházejí duše lidí v takovém zubožením stavu, když podle mého předpokladu by měli jenom kvést, když jim už na zemi nic neschází a nemají teda starosti o své živobytí“?
   To si řekl jen tak pro sebe, protože nemá u sebe nijakého jiného posluchače, kterému by to mohl říci. Uvažoval asi takto: – „Pokud lidé na zemi byli chudí a trpěli nedostatkem různého druhu, tak se zajímali o své bohy na Olympu a záviděli jim jejich moc a moudrost a tak chtěli být jako oni. No a dnes, když už vlastní všechno co potřebují, tak je stav jejich duší bídný a zubožený. Musím se na ten jejich pozemský život podívat v čem to jen asi je? Bylo jim přece řečeno – „co jste neudělali těm nejmenším, ani mne jste neudělali“.
   A jak si řekl, tak to i udělal. Vzal na sebe duši malého kloučka a narodil se v průměrné rodině v jednom městečku. Rodina měla vše, co potřebovala ke spokojenému životu a tak by se měl vývoj kloučka ideálně rozvíjet. Když už bylo kloučkovi pět let a maminka byla zaměstnána domácími pracemi, tak aby jí nepřekážel mu řekla: „Jdi se hrát na dvůr s dětmi a příď k obědu až budeš mít hlad“. Klouček šel, ale po chvíli se vrátil a mamince říká: „Mami, pojď si se mnou hrát ty, ty kluci venku jsou zlí a odehání mne, že si nechci s nimi hrát na vojáky a zloději.
   Maminka říká: – „Co nevidíš, kolik mám práce? Musím prát, uklízet, vařit a nevím, kde mi hlava stojí“.
   Klouček říká: – „Ale mami, to všechno nepotřebujeme. Když mne máš ráda, pojď si se mnou hrát“.
   „Ale to víš, že tě mám ráda, ale jsou důležitější věci, jako je hraní“ – říká maminka.
   Klouček zesmutněl a šel si sednout do kouta, kde uronil slzičku. Proč si maminka nechce se mnou hrát, když mne má ráda? Bůh v kloučkovi si říká: – „Tak, tady je ta příčina. Čím více jsou lidé majetnější, tím větší jsou otroci svého majetku. A to, co je největší poklad v duši, zanedbávají. S tím musím něco udělat, aby se to změnilo. Ale co?“
   Protože je Bůh všemohoucí, zrušil svůj pobyt v těle toho kloučka a odešel do věčnosti, kde by si v klidu vše promyslel. Tím pádem se klouček vypařil – vyprchal a máma ho potom marně hledala, aby už konečně šel k obědu. Zůstal jí jen velký nepokoj v duši a nekonečné otázky, jak to všechno vysvětlí lidem?
   * * *

 14. Čekaje u Vendy na TV přenos z Ukrajiny, finále Real Madrid v. FC Liverpool, přečetl jsem si překlad Hvězdičky. Zajímavé!! Starý řecký text, zřejmě řečtina z doby Ježíše, odhaduji do 3. či 4.století, nabízí již slovo – sloveso telefonovat. Pan Bell, vynálezce telefonu, žil až v 19.století, ale jeho vynález v Novém Zákonu, v Matoušovi, již je ??!!/ chi, chi /

  Zadal jsem text od Hvězdičky do překladače a vida, je tam tento překlad : „Nebeské království připomíná poklad ukrytý v poli, který člověk nalezl a skryl, a z radosti, že má, jde a prodává + co má a kupuje pole“

  Hvězdička umí pobavit, marne !

  1. “ Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu.“/Filipovo evangelium/

   PS: Tvá reakce je zrcadlem tvého způsobu myšlení.Tvůj způsob myšlení je zrcadlem tvého
   skutečného charakteru.Tvůj charakter je zrcadlem tvé chudoby srdce,tvé vlastní bídy vědomí.

  1. ad.„telefonuje“- inu řečtina v době Ježíše či nějaké století po něm již znala telefon ??

   Samozřejmě,že ano.Není telefón jako telefón.Ale udivuje mne,jak je možné,že čerpáš
   z učení SANT MAT a o telefonu nic nevíš!?

   velmi stručně:
   ZVUK

   τηλεφωνηματάκι
   → δείτε τις λέξεις: τηλέφωνο, τηλε- και φωνή
   τηλέφωνο < λόγιο ενδογενές δάνειο: αγγλική telephone + -ο < αρχαία ελληνική τῆλε + φωνή

   φωνή < φάω
   φάω < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *bʰā (λάμπω) όπως και το σανσκριτικό bhās
   Jím <původně evropský kořen * bʰā (zářící) jako Sanskrit bhās (brilliance)

   *τηλε- (< αγγλικά tele- < λατινικά tele-) < αρχαία ελληνική τηλε- < τῆλε From Proto-Indo-European *kʷolo-, cf. *kʷekʷlóm, *kʷékʷlos.
   Noun *kȍlo n->wheel,circle

   *Avestan ‎ (carānī, “I move, approach”).

   **********************************************************************
   Telefón= kolo + zář-> svatozář ->je to symbol pro schopnost komunikace s Otcem a Vědomím,schopnost telefonovat „domů“

   Původ svatozáře tedy není žádná aura,ale schopnost telefonovat,
   což je podmíněno sebepoznáním se vpravdě a spojením mužského a ženského principu v sobě,
   což je podmíněno tzv.“vegetariánstvím“,neboli spásnou askezí.
   Otec,se všemi jeho podobami,je Jediným,kdo tě může opět sjednotit a dovést domů.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatozář

  2. Tak, paní Hvězdička zná, jak se v Sant Matu telefonuje , jak pro SAT ŠABD je telefonování potřebné.
   Na týden teď odjíždím. Prosím, nepište sem nic, paní Hvězdičko, co nechápete. Stačí Vaše překlady z evangelií, např. z Matouše 13:44.

   Pěkný den všem

  3. Pro Vendu:

   Mezi námi je hluboká propast,takže ti „Lazara“ nemůže ovlažit „ústa“.

   Znovu ti zopakuji:

   Tvá reakce je zrcadlem tvého způsobu myšlení.Tvůj způsob myšlení/=karma/ je zrcadlem tvého skutečného charakteru.Tvůj charakter je zrcadlem tvé chudoby srdce,tvé vlastní bídy vědomí.

   To proto ničemu nerozumíš a nechápeš,protože díky své chudobě srdce pácháš zlo neustále.

   A tvoje bída vědomí nebude nikomu diktovat co,kdy a kde má psát jen proto,že ty nechápeš.

 15. pro:Kolemjdoucí 26.5.2018 (10:55)

  Výstižná alegorie,jinotaj:

  Filémón a Baucis

  Stalo se, že na takovou procházku se vydal nejvyšší bůh Zeus a provázel ho posel bohů Hermés. Bylo již hodně k večeru, když se zastavili ve vesnici kdesi ve Frýgii. Poutníci hledali nocleh a nějaké občerstvení, aby nabrali nové síly. Marně však chodili dům od domu, obyvatelé výstavných velkých domů jim ani neotevřeli dveře a byli hluší k prosbám. Až došli k malému domečku, vetchému, nízkému, vyspravovanému slámou, kde našli otevřené dveře i srdce.

  V tom domečku bydleli staří manželé, kteří neznámé příchozí srdečně přivítali a nabídli jim ze svých skromných zásob co mohli, připravili jim skromné lože, nalili i sklenici vína. Stařečci jménem Filémón a jeho žena Baukis užasli, když zpozorovali, že vína ze džbánku neubývá, že se stále samo doplňuje. Teprve potom pochopili, jakou vzácnou návštěvu mají pod svou střechou. Chtěli bohy pohostit a upéci pro ně svou jedinou poslední husu. To ale Zeus nedopustil, za všechno laskavé pohostinství jim poděkoval a vyzval je, aby se honem připravili na cestu a šli s nimi na nedaleký vysoký kopec. Když udýchaní dorazili k jeho vrcholu a ohlédli se na vesnici, bylo vidět, že všechny domy jsou zatopeny vodou. Jediná chaloupka starých manželů byla na souši. A jak se na ni dívali, před očima se změnila v nádherný chrám se zlatou střechou.

  Zeus je pochválil za jejich dobrotu a laskavost a nabídl jim splnění jakéhokoliv přání. Filémón a Baukis se chvíli radili, pak poklekli a požádali, aby směli být strážci nového chrámu a božími sluhy. A poprosili také, aby jim bylo dovoleno odejít společně z tohoto světa, až přijde jejich čas, aby nemuseli jeden druhého oplakávat. Bohové jim to slíbili.

  Stařečkové žili ještě dlouhá léta a když přišel čas, vzpomínali na dlouhý společný život a tu pozorovali, že obrůstají listím, proměnili se ve stromy. Stařec Filémón se proměnil v dub a jeho žena Baukis v lípu.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Filémón_a_Baukis

  Filemón = „Polibky“-> „Ten,kdo líbá na rty,říká pravdu“/Přísloví Bible/->
  „Druh/Společník/ ji miloval víc než všechny apoštoly a často ji líbal na její rty.“
  /Filip.ev./
  Baucis = „Zahrada“-> psýché->ψυχή->duše-> Coptic: ⲯⲩⲭⲏ =“Ochrana daru Matky run“/runy/
  Dub->paměť a moudrost lesa;les->duchovní rovina
  Lípa->symbol Domova;domov->sjednocení,Jednota

  Otcova slova:“Doma je tam,kde je Máma.“

  1. Pěkné Hviezdičko, opravdu!
   Víra v pohádky je tady opravdu velice silná. Fikce nejsou dikce! Je to jako s historicitou Sokrata. Všichni tvrdí, že skutečně reálně existoval, když se po něm zachovalo tolik moudrostí, ale moudří lidé praví, že to byla jenom literárně vytvořená postava od Platóna. A podobně je to i s Ježišem. Víra formuje naše myšlení a následně i konání. Kdybychom neměli víru v realitu tohoto světa, tak by se tenhle svět rozplynul jako mlha. A tak se pěkně dál hádejme, co kdo a kde řekl a co kdo a kde udělal…
   Pěkné sny!!!

  2. Filémón a Baucis není pohádka,nýbrž popisuje psychologický proces,jenž je zákonitostí
   této reality.

   Pro porozumění jsou potřeba „klíče“ k jinotajům,alegoriím,symbolům,atd.
   A tyto „klíče“ sjednocují.

   „Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“

  3. ad.pamatujte, že – POJMY NEJSOU DOJMY!!!

   1.Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat. Pojem je určen definicí, jež udává jeho podstatné vlastnosti a odlišuje jej od jiných. Pojmy se označují slovy nebo symboly.
   2.Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam. Tak písmeno znamená hlásku, $ je symbol pro dolar a dopravní značka znamená zákaz nebo příkaz. Symbol tak může znamenat či shrnovat i velmi bohaté obsahy: had může být symbolem zla, kříž symbolem křesťanství. Významem znaků a symbolů se zabývá sémiotika.

   http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/pojem
   • koncepce • koncept • představa • pojetí • dojem

   3.Abstraktní inteligence:
   https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/abstraktni
   https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inteligence

 16. Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…
  Ježíš Kristus je tedy dalek malichernostem a zlovolným lidem.
  A to natolik, že kdo chce jiného vládce, tomu ho Ježíš Kristus umožní.

  V odpornosti hrané v Brně proto vůbec nejde o Ježíše, nýbrž o nás.
  Navíc paradoxně se zde hanobí i

  Korán: A věru není nikdo mezi vlastníky Písma, kdo by v Něj (Mesiáše Ježíše)
  neuvěřil předtím, než zemře – a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem.

  Jsou-li křesťanské hodnoty na padrť, nahradí je hodnoty jiné, „z dovozu“.
  Právo šaríja přitom žádné diskuse o demokracii nepřipouští,
  úchylné od Koránu likviduje mezi prvními
  a vrahy nemuslimů posílá islámská víra do nebe.

  Korán: „A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.

  Korán: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

  Korán: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce.

  1. ad.V odpornosti hrané v Brně proto vůbec nejde o Ježíše, nýbrž o nás.

   Souhlasím.Jsou to však už jen důsledky lpění „zákoníků“,“zákonodárců“ a pokrytectví
   „farizejů“ na tradovaném doslovném znění.A to napříč staletími.
   Důsledky se odráží ve způsobu myšlení a konání lidí-katastrofa.

   Súra:
   3:195
   فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
   3:195
   A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.

   3:195
   „Nechci odebrat výsledky činností některého z vás ,myšlenek a emocí chudoby srdce/zla/,
   ti,jenž byli vyhnáni nebo odešli z harmonie mysli/ducha/,byli postaveni na úroveň štvané zvěře,na úroveň pudové přirozenosti snažící se od sebe oddělit dva stavy mysli,/uvnitř se mnou zápasili/,a tak se zbavovali se vlivu okolí a proměňovali se porozuměním své pudové podstatě,čímž utlumili svou žádostivost/závislosti/ a agresivitu z ní vyplývající,aby byli vyléčeni ze své vlastní chudoby srdce a uvolnila se jim cesta pro návrat do svých domovů/do svého nitra/,kde proudí duchovní Zdroj života/síly/,který jim umožní očistit své podvědomí k poznání sebe samých vpravdě.“

   2:256
   لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن
   بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

   2:256
   Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

   2:256
   a/Nenásilí/žáden tlak/ uvnitř náboženství ukazuje vyspělost toho/těch/,kdo nesouhlasí s pochybovači pro jejich sexuální závislost a egoismus,skrze harmonii ducha milosrdenství,Ducha Svatého.
   b/Nenásilí uvnitř víry/víru/ může dát schopnost vidět,slyšet,pochopit,rozlišovat,
   porozumět,uvědomovat si před tím,kdo nenaslouchá pochybovačů sexuální závislosti,agresi a egoismu,skrze Boží slabost,tedy harmonii ducha=milosrdenství,Ducha Svatého.

   47:4
   فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن
   يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
   47:4
   A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.

   „A když se setkáte s nedůvěrou/svými pochybnostmi,obavami,strachem,../ varujte se před destruktivní činností /reakcemi/a započněte skutečnou cestu k lidství tím,že oddělíte/zklidníte/ mysl oddělíte od smyslných podnětů těla/pudů a pudových emocí/;a když je důkladně potlačíte,pak přijde porozumění nebo odpuštění,dokud neodloží své břímě,až do konce boje/samého se sebou/.Tak budete v dostatečně silní pozici k tomu,abyste měli jistotu:Bůh je může omilostnit sám,ale (nechá vás bojovat), aby vás otestoval uvnitř,mnohé mimořádně.A ty závislosti /obavy, strach,../které jsou zlikvidovány Boží Cestou,ztratí svou moc.“

   4:159
   وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً
   4:159
   A věru není nikdo mezi vlastníky Písma, kdo by v Něj neuvěřil předtím, než zemře – a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem .

   4:159
   „A není ze smrtelníků/lidí/ podle Knihy,avšak musí naň mysl upřít dokud nezemřou; a v soudný den bude očitým svědkem proti nim.“

   Ano.
   A není z lidí/smrtelníků/ a ani nebyl,neboť je Duchovní bytostí od Počátku a je všemi a vším.

   *“smrt“-proměna,změna mysli->očista podvědomí
   * zmrtvýchvstání,vzkříšení,znovuzrození= vnitřní proces,ke kterému dochází stažením mysli ze světa a
   zaměřením do vlastního nitra->očista podvědomí->sebepoznání se vpravdě=realizace

  2. Hvězdičko,

   vložila jste sem arabské litery:
   فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
   O kterých překladač říká toto:
   Není pochyb o tom, že Prorok (mír a požehnání Alláha na něho) řekl: „Já jsem ten, který je Pán nebes a země, a já jsem All-Znalý, All-Moudrý.“

   Vy ty litery překládáte takto:
   A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.

   A vykládáte takto:
   „Nechci odebrat výsledky činností některého z vás ,myšlenek a emocí chudoby srdce/zla/,
   ti,jenž byli vyhnáni nebo odešli z harmonie mysli/ducha/,byli postaveni na úroveň štvané zvěře,na úroveň pudové přirozenosti snažící se od sebe oddělit dva stavy mysli,/uvnitř se mnou zápasili/,a tak se zbavovali se vlivu okolí a proměňovali se porozuměním své pudové podstatě,čímž utlumili svou žádostivost/závislosti/ a agresivitu z ní vyplývající,aby byli vyléčeni ze své vlastní chudoby srdce a uvolnila se jim cesta pro návrat do svých domovů/do svého nitra/,kde proudí duchovní Zdroj života/síly/,který jim umožní očistit své podvědomí k poznání sebe samých vpravdě.“

   Tak pomíchaná práce pro mne věrohodnost nemá.
   Ve vaší záplavě dalších slov se navíc ztratilo to podstatné, týkající se odpornosti jako Brno.
   Sprostota není liberalismus a zhovadilost není umění – přestože se newspeak činí až až.
   Kardinální je, že přijmeme-li hanobení Ježíše Krista jako normu, on ustoupí a na jeho místo přijde Mohamed. Toho si sebevětší sprosťák a zhovadilec nedovolí hanobit, pod trestem teroristických činů. Ovšem zvlášť ateisté, ale i židé a křesťané, by si v takovém případě měli nejdříve zjistit, co všechno v myslích a skutcích muslimů znamená: káfir.

   A pro doplnění:
   https://aeronet.cz/news/video-husa-na-provazku-se-obesila-behem-znasilnovani-muslimske-zeny-jezisem-nuda-v-brne-to-asi-ne-ale-nuda-plaz-na-jevisti-brnenskeho-divadla-zcela-urcite-zdeseni-obcane-prerusili-predstaveni/

  3. 1. dostupný text v sindhijštině:

   فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِ سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

   3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
   https://www.koranoislamu.cz/sura/3/page/10/
   https://www.islamawakened.com/quran/3/195/default.htm
   http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=3&verse=195

   překlad ze symbolů do jazyka sjednoceného ducha,“rodná řeč“:

   „A ich Pán im odpovedal: „Nechcem odobrať dielo niektorého z vás od muža alebo ženy niektorých z vás, tí, ktorí emigrovali a vyšli zo svojich domovov, utiekli do môjho zajatia, bojovali a zabíjali, vymáhali im svoje zlo a priviedli ich do záhrad, pod ktorými tečú rieky.“

   „A On jim odpověděl: „Nechci odebrat dílo některého z vás z mužského či ženského zla. Ti, kteří emigrovali a vyšli z jejich domovů, se uchýlili do mého zajetí, bojovali a zabíjeli je, aby vyléčili zlo a přivedli je do zahrad, pod kterými proudí řeka.“

   *nechci odebrat->nechci přijmout oběť
   *dílo->výsledky činností masky osobnosti->přetvářky pýchy,arogance,marnivosti,…výsledky
   *z mužského či ženského->myšlenky/od man,tedy mysli/ a emoce/pocity/ z chudoby srdce
   *zla= chudoby srdce,chudoby vědomí
   *emigrant/vystěhovalci,běženci,uprchlíci/=>ve zmatku hledání správné cesty;ztratí jen to,čeho se sami vzdali->to jest svého „domova“->domov = harmonie ducha,harmonie mysli
   *zajetí->staví na úroveň štvané zvěře,na úroveň pudové přirozenosti snažící se od sebe oddělit dva stavy mysli
   /dobro a zlo ve svých nebo slepě naučených představách a domněnkách/,neboť se mylně domnívá,že spolu nemohou koexistovat
   *bojovali->vnitřní/duchovní/ zápas staví na úroveň štvané zvěře,na úroveň pudové přirozenosti snažící se od sebe oddělit dva stavy mysli
   *zabíjeli->zbavovali se vlivu okolí,proměňovali se zabíjením pudů a pudových emocí->útlum agresivity,což uvolňuje cestu návratu domů/harmonii mysli,klidu/
   *aby byli vyléčeni ze své vlastní chudoby srdce
   *a přivedli je zpět
   *do zahrad->do svých domovů->do svého nitra
   *pod kterými proudí řeky->řeka=tok života,Zdroje,umožní očistu mysli/ducha/viz.“jen syn člověka nemá kam hlavu složit“
   a proměnit chyby,závislosti,způsob myšlení,atd. na moudrost poznání

   „Nechci odebrat výsledky činností,masky osobnosti některého z vás ,myšlenek a emocí chudoby srdce/zla/,ti,jenž byli vyhnáni nebo odešli z harmonie mysli/ducha/,byli postaveni na úroveň štvané zvěře,na úroveň pudové přirozenosti snažící se od sebe oddělit dva stavy mysli,/uvnitř se mnou zápasili/,a tak se zbavovali se vlivu okolí a proměňovali se porozuměním své pudové podstatě,čímž utlumili svou žádostivost/závislosti/ a agresivitu z ní vyplývající,aby byli vyléčeni ze své vlastní chudoby srdce a uvolnila se jim cesta pro návrat do svých domovů/do svého nitra/,kde proudí duchovní Zdroj života/síly/,který jim umožní očistit své podvědomí k poznání sebe samých vpravdě.“

   2. tentýž text v arabštině:
   ليس هناك شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: „أنا هو رب السماوات والأرض ، وأنا كل المعرفة ، الكل الحكيم“.
   přes překladač:
   Není pochyb o tom, že Prorok (mír a požehnání Alláha na něho) řekl: „Já jsem ten, který je Pán nebes a země, a já jsem All-Vědění, All-Moudrý.“

   *nebesa->vědomí
   *nebe->mysl ,rozum
   *země -podvědomí,nevědomí
   **Země-Vědomí
   *prorok->pro+rok->pro Gód->pro Dobro,pro Boha;“Moudrý stařec/stařena“->nabádá k lásce k Bohu a ostatním lidem
   *poznání->nevědomí sděluje střípky poznání podle zkušeností načerpaných v denním vědomí;k pravému poznání
   je třeba opustit ulitu zaujatosti,předsudků,představ,domněnek atd.zkreslených emocemi a pudovou podstatou
   *mudrci- „moudrý stařec“->představitel duchovní roviny->Otec -Matka,se všemi jejich povahami

   3.Všechny čtyři verše se přímo týkají tebe samotného,ale to již nevidíš.
   Zrovna tak slovo :kāfir
   kāfir/ كافر/- >kā + fir->As/Ós/+ trh,utekl->obojí má tentýž obraz->utekl od Boha,běženec,vzdálil se od Boha,kupčí s Bohem,přivlastňuje si Boha
   -> běhá okolo Boha,ale není v Něm ->viz.Mekka

   4.“Farizejové“ a „zákoníci-saducejové“-jsou všude i v dnešní době.Myslí si,že mají
   díky memorování a doslovnému realizování „zákona“ vyhráno.Velmi se mýlili a mýlí
   až do dnes.Dnes již jen sklízejí,co zaseli.A je úplně jedno jakého jsou náboženství.
   Žádné náboženství tě domů nedostane,ani nezachrání.Jen se motají slepě v symbolech,
   tradicích a rituálech,kterým nerozumí.

   5.ad.Tak pomíchaná práce pro mne věrohodnost nemá.

   Tvůj způsob myšlení rozhoduje o tom,jestli něčemu rozumíš.Tvůj způsob myšlení je
   arogantní jen proto,že sis začal hrát na Boha,aniž bys poznal sám sebe vpravdě.

   6.Všechny texty,které překládám jsou zároveň mou vlastní ZKUŠENOSTÍ.
   Pohrdáš-li jimi,pak nejsi schopen jim porozumět,nejsi schopen mít v úctě cokoliv,
   natož mít bázeň=respekt= úctu k Otci-Matce= Vědomí Jednoty

   7.ad.Ve vaší záplavě dalších slov se navíc ztratilo to podstatné, týkající se odpornosti jako Brno.

   To ty sám nechápeš, co tím Otec sleduje,kam míří.Najdi Příčinu!Až potom uvidíš
   i řešení důsledků.K tomu bys však měl nejprve poznat sám sebe vpravdě.

   8.Všechna Písma jsou o vnitřním duchovním životě člověka,nikoliv vnějším!
   A pokud znáš sám sebe vpravdě,budeš si vědom i toho,kým jsem já nebo kdokoliv
   na světě,ve vesmíru.

   9.Pravda je skrytá v symbolech.

   10.ad.O kterých překladač říká..

   Překladač není sjednoceným duchem,ani prací na sobě samém.Překladač nezná původ a význam
   slova.Nezná význam jmen.A již vůbec nezná význam symbolů,šifer,čísel,atd.

   „Řecké symbolon je odvozeno od slovesa συμ-βάλλειν (sym-ballein), shrnovat, dávat dohromady a původně patrně znamenalo jakýsi průkaz totožnosti (latinsky tessera hospitalitatis): dva přátelé nebo partneři rozlomili hliněný předmět a když jeden z nich potřeboval poslat třetí osobu k partnerovi, dal jí na cestu svoji polovinu. Když se obě přiložily k sobě, byla totožnost prokázána.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol

   Přesně tak to funguje při mé práci na překladech do „rodné řeči“,jako když skládáš obraz z dílků puzzle bez předlohy,bez naučených představ a domněnek.A pak v úžasu pozoruješ,jak
   před tebou vyvstává „živý obraz“,který již dobře znáš díky svým zkušenostem,proměněných
   láskou bezpodmínečnou na moudrost.

   PS:Zřekni se světa->svých naučených vzorců,představ,domněnek;zrovna tak toho,jestli jsi muž nebo žena,neboť si obojím;nejsi ani Čech barvy bílé,ačkoliv „bílá“ je tvým cílem.

  4. Hvězdičko,

   kdyby ses vpravdě znala, vpravdě bys znala i mne.
   A věděla bys, kdy, komu a co říci.
   A věděla bys, že spousty slov nejsou zapotřebí k Pravdám,
   nýbrž k co nejrafinovanějším lžím.
   Což je Pravda.

  5. Co tady píšete, bych uvedl tento článek…

   https://globe24.cz/revue/55789-jake-iq-meli-naciste-vedci-jim-ho-zmerili-a-vysledky-je-dostaly-do-kolen

   Z diskuze pak…

   Co se týče členů různých známých sekt, tak obvykle jsou to taky velmi inteligentní, přesto zmanipulovatelní jedinci. Tím, že jsi chytrý, tak si snáz najdeš vodítka, které tam pro tebe nachystali. Mein Kampf, Bible, Nebo kreslené příběhy scientologů. Ono to svým způsobem dává smysl, i když je to blbost. Vezmeš kus pravdy a přidáš k tomu lež. A když si to všechno spojíš, tak snáz uvěříš těm nesmyslům, díky kterým nad tebou mají ostatní moc.

  6. JK1.6.2018 (14:01)

   1.ad.kdyby ses vpravdě znala, vpravdě bys znala i mne.

   Znám svou podstatu vpravdě,a tak znám i tvou podstatu.Proto mi nedělá problém
   tuto podstatu rozlišit od „masek“,na které si ego hraje nebo se snimi i ztotožňuje.
   Všichni jsme jedné podstaty.Všechna srdce jsou si rovna a žádné není ani více ani
   méně.

   2.A věděla bys, kdy, komu a co říci.

   Tak se začni konečně dívat se chlapče a naslouchej.Ztotožnil ses se svým ideálem,
   s ideou dle svých naučených představ.A to tak pevně,že si troufáš běhat okolo
   Pramene a každého,kdo se k němu přiblíží,odháníš jakoby patřil jen tobě.
   Bůh se nedá vlastnit,Pravda,Láska bezpodmínečná,Soucit,Milosrdenství se nedá vlastnit,
   ani s ní obchodovat.Buď si v Ní anebo nejsi.Buď jsi v Prameni nebo mimo něj.
   Buď stojíš přímo v ohni,nebo mimo něj.
   Běháš okolo Pramene,ale nejsi v Něm-a to je zjevné,tedy k „vidění“ zřetelné.
   Možná se tě uleknou srdce nezkušená,ale mé nikoliv.Proč asi?:))Takže přestaň
   si hrát na tebou vytvořený ideál,kterým nejsi.Otec je lepší herec.Je totiž všemi
   a vším.A věru tvoje maska nemá ve své moci rozhodovat co,komu,kdy a kde říci.

   „Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní
   tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
   Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

   „Nebude nalezen v tobě nikdo,kdo by citového anima nebo citovou animu(děti) zatáhl do zničující vášně a žádostivosti(=závislosti),ten,který poníženě,tedy přílišně uctívá a podřizuje se slibům druhých,sám dává plané sliby,nebo je pod vlivem vůdčí role falešného ega,nebo chvilkově nahlédl do svého nitra a uvíznul v představě velké moci bez náležitého sebepoznání se vpravdě,čili ten,který se snaží získávat stále více dětinským vydupáváním výhod na úkor druhých,nebo ten,který je poradcem iluze(lží) přízraků nebo má důvěru v pálence či drogách,či má bezcitnou mysl pro nadvládu svých pudů.

   3.ad.A věděla bys, že spousty slov nejsou zapotřebí k Pravdám,
   nýbrž k co nejrafinovanějším lžím.

   Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
   „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.Kdo je se Mnou?“

   „Ti,co se mylných představ drží,vzdávají se Milosrdenství=Pravdy.
   Ti,co se mylných představ drží,od Boha se vzdálili.“

   4.Což je Pravda.

   Zapiš si ,že Pravda s velkým P je jméno a je JEDNA,nikoliv tvůj názor,či tvrzení považované za skutečnost=prav/správně/+da/ano/.

   Když se dítě narodí,je jako list nepopsaného čistého papíru.Je mu však tvrzeno
   od mala kým vlastně je: jsi někdo/nikdo,lepší/horší než,umíš/neumíš,máš/nemáš,
   jsi tím a tím,bílé/či jiné barvy pleti,jsi hlapec/dívka,muž/žena,sluha/služka,
   pán/žebrák,jsi učitel,pekař,politik,voják,…,jsi puberťák,manžel/ka,otec/matka,
   dítě/stařec,vysokoškolák/učeň,maš/nemáš znalosti,máš takovou národnost,občanství,..atd.
   Dítě se učí napodobováním.Děti jsou zrcadlem společnosti.Především toho,co se
   společnost nebo rodina snaží zamést pod koberec pro svou domněnku „slušnosti“
   a momentálně aktuální představy ideálu.Od dětství po dospělost je každý veden
   pouhými představami ideálu k tomu,aby si začal na „hrdinu“ ideálu hrát a nakonec
   se s nimi ztotožnil.
   To vše srdce rozděluje.To vše srdce vzdaluje od Boha,od Vědomí Jednoty.

   Každé dítě má schopnosti rozlišovat,milosrdenství a spojovat,protože žije v Jednotě.
   Místo aby bylo podporováno tyto schopnosti rozvíjet pro Jednotu,je podporováno
   ke schopnostem rozdělovat->oddělovat se od Boha a v dospělosti se na Bohu
   dovolávat spravedlnosti a milosrdenství v zapomnění,že jsou jeho vlastními atributy,
   kterými kdysi disponovalo,ale nerozvíjelo.A tak se nutně musí obrátit nejprve
   do svího nitra,aby je tam našlo a znovu probudilo,a zvnovuzrodilo.Povstalo v Jednotě.

   Avšak místo pracného sebepoznání se vpravdě a schopností být tím,kým ve skutečnosti jsme,věnuje ego svou pozornost „jednookým hrdinům“,kteří káží své představy a domněnky,
   s kterými se opět pokrytecky ztotožní,aby vypadal a byl lepší než ten druhý.
   Jednooký slepých král.

   Takto Otec/Duch/ láme srdce tak dlouho,dokud nepovstane Matka/Duše/,aby je spojila.
   Matka = Duch Svatý,Duch Soucitu,Duch Milosrdenství,Duch Pravdy,jediná
   svobodná vůle,Spravedlnost pro všechny stejná.
   Uráží-li,ponižuje-li však nesjednocený duch svou duši uvnitř sebe nebo vně,má tak zaděláno
   na průšvih.Myslí a koná proti Duch Svatému.Nesfárá-li pro svou pýchu,aroganci,egoismus,
   falešné představy do vlastního nitra,nebude mu odpuštěno ani ve vědomí,ani podvědomí a pozbude tak schopnosti milosrdenství,odpuštění a porozumění sám sobě.

   Jsem si-li vědom,že jsem součástí Boha,Jednoty,tak si jsem vědom i toho,že Bůh je
   všemi a vším a byly mu v podobě člověka odebrány atributy milosrdenství,soucitu.
   Je potom zbytečné se dovolávat Božího milosrdenství,pokud ho nejprve nenajdu v sobě
   samém.Milosrdenství,odpuštění,porozumění,schopnost rozlišovat a spojovat-to vše
   jsou nástroje/schopnosti/ Moudrosti Boží.Zvané též Syn,neboli „oko“,“okno“ Boží.

   Syn je jméno,nikoliv mužský potomek.
   Syn = „oko“ získané při zkouškách->zrak,svělo,Jitřenka,Ušas->“oko bohů“
   Gio ->Gia =“Milosrdenství“,“Cesta Milosrdensví“
   Gio = spravedlnost+jednoty

   PS:Pravda a Lež jdou spolu ruku v ruce od Počátku.Každá Lež vyjde najevo díky Pravdě.

  7. Tvým rafinovaným lžím, zahaleným do duchovního pozlátka, vůbec nemá smysl se věnovat.
   Po ovoci poznáte strom.
   Kdo se předvádí, není od Boha.
   Žvanivost není od Boha a tady předvádíš tvá slova, tvé emoce a tvou zmatenou mysl.
   Tak se nesnaž projektovat tvé problémy na mě, nemůžeš si je tím vyřešit.

  8. Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.
   Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.

   Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry .
   Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
   Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou.

   Otcova slova:
   „Chudoba srdce je zlo,
   zlo dělá zlo,
   zlo umí ublížit,
   no opravdu umí ublížit srdce a
   sebelítost je největší zlo.“

   *chudoba srdce = nevědomost,bezcitnost,zpupnost
   *sebelítost = nenávist,zášť,závist
   *zpupnost = pýcha,nadhodnocení vlastní osoby,zatvrzelost, nadutost
   *zášť= zloba,odpor, nevraživost, nepřátelství,zaujatost,nepřejícnost,zákeřnost

  9. Souhlasím, to vše máš v sobě.
   A nevěř tomu, že když k tobě přijde Satan, že ti řekne: Já jsem Satan.
   Přijde k tobě právě v té formě, která je ti nejpříjemnější.
   Proto se až po ovoci pozná strom.
   A podívej se, jaké ovoce tady rozdáváš: neustálé předvádění se a sekýrování jiných.

   Až v tobě bude opravdu mluvit Otec, uklidníš se.
   A nebudeš mluvit zbůhdarma a budeš vědět, komu, kdy a co říci.

 17. @ – Pro porozumění jsou potřeba „klíče“ k jinotajům,alegoriím,symbolům,atd.
  A tyto „klíče“ sjednocují.

  +1! Podobenství jsou pozváním. Pozváním k poznání.

  Matouš 13, 10-16: Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘ Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší.

  1. ad.Podobenství jsou pozváním. Pozváním k poznání.

   Úžasně vystihnuto.
   Děkuji za porozumění,toť dar,ke kterému je třeba se dopracovat vlastním úsilím.

   „5Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich .
   6Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.“/Přísloví 4/

  1. …Prohrabování se v historických záznamech je zavádějící a zmatené teoretizování…

   Jedině tehdy, když: Prohrabování se v historických záznamech je zavádějící a zmatené teoretizování.
   A platí to pro ty, kteří: očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili
   (přestože si v hlavě mohou myslet opak).

  2. Tak jsem si pustil prvních 20 minut toho prvního videa a co jsem pochopil, že olizováním nějaké žáby se dostali do nějaké extáze. To není do středu terče, ale mimo mísu:-((

  3. Milenium má pravdu, že ona droga – triptamin 5-MeO-DMT což je výtažek ze žáby Bufo Alvarius ze sonorské pouště, má účinky změny vědomí ve kterém se lidské vědomí dostává do stavu ve kterém se prožívá vědomí lásky a blaženosti jakou prožívali mystici ve stavu nebeské blaženosti. Ale dovoluji si laikov varovat před experimentováním s uvedenou drogou, protože môže být pro neznalých nebezpečná. Mystici měli při podobných vizích průvodce, který je chránil před nebezpečím a tak pro ně žádná škoda nenastala. Ale u laiků je tomu jinak.

Napsat komentář: JK Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference