mapa stránek || vyhledávání

Hříšná duše? Odkládá někdy duše mysl? Jen porozumět (2. část)

V předchozím článku jsem v závěru uvedl tři důležité pojmy, které jsou podstatou lidské bytosti. Nejsou z tohoto světa, to je nutné zdůraznit. Tělo však ano a je tím, co je pomíjivým, i když pro existenci a součinnost těch „vyšších sil“ je v hmotném světě nezbytným. Těmi třemi jsou „Energie“ (Slovo, Duch Svatý), „duše“ a „mysl jako falešný duch“. Ježíš o těchto třech prvcích v celkovém lidském složení říká /opět gnostická kniha Pistis Sophia/:

„Každý z nich má predispozice fungovat podle své povahy. Energie je nastavená fungovat tak, aby hledala Světlo z Výšin. Na druhé straně duše všechno vnímá tak, aby hledala region spravedlnosti, který je smíšený. A falešný duch-mysl hledá všechno zlo a touhy a všechny hříchy. Lidské tělo samotné nevnímá nic, pokud jeho materiální podstata nepřijme energii (z duše a mysli).“

vyhnani-adama-a-evy-z-rajeV úryvku z Pistis Sophia je uveden jeden gnostický termín, „region spravedlnosti, který je smíšený“. Vztahuje se na astrální a kauzální oblasti, tzn. první dvě vyšší úrovně nad světem materiálních kvalit. Tyto jsou v porovnání s fyzikálním vesmírem hmotného stvoření jemné a duchovní povahy, ale čistá duše je v nich stále smíchaná s myslí, tedy s prvky Satanovy vlády (nelze neuvést fakt, kdy čisté duše Adama a Evy byly Stvořitelem po vyhnání z Ráje „oděny“ do suknic jako obalů duše, co by nezbytného vybavení pro cestu Pádu do světa hmoty). Jinak řečeno, mysl je tím prvním obalem duše. Ostatně, tyto dvě vyšší úrovně jsou ještě stále regionem působení Satana, kde dominuje a kde, ač se to nemusí líbit, byl v hierarchickém uspořádání ustanoven Bohem jako jeho správce. Přesnější výraz pro tuto oblast by mohl být přeložený jako „region smíšené duchovnosti“. V jiných gnostických spisech jsou tyto regiony uváděny i jako „regiony Středu“.

Ježíš dále říká, že duše, která se „musí“ spojovat v tomto světě s myslí, prahne po stále duchovnější atmosféře „regionu spravedlnosti, který je smíšený“, i když je svým umístěním stále pod Satanovou nadvládou. A „falešný duch“ hledá všechno zlo a touhy a všechny hříchy. Zajímá se tělesnými smysly jen o tělo a věci tohoto nejnižšího světa. V uvedeném spise Ježíš Máří Magdaléně dále vysvětluje:

„Vnitřní Energie dává duši přímo nutkání hledat oblast Světla (věčnou říši) a Boha samotného. Falešný duch však zcela obráceně nabádá duši na neustálé páchání různých hanebností, se všemi projevy nízkých vášní a se všemi hříchy. A neustále setrvává v její blízkosti, je vůči ní nepřátelský a nutí ji páchat všechny zlé věci a hříchy. (…)

A navíc je duše pod jeho vlivem neustále. Jak přes den anebo noc odpočívá, zaplní ji sny anebo touhami a nutí ji prahnout po všem světském. Jedním slovem, nabádá ji na všechno, co jí archonti (vládcové) určili. Takto je falešný duch vůči duši nepřátelský, nutí je dělat věci, které si sama nepřeje. To je to, co je nepřítelem duše.“

Duše je stahovaná ke světu falešným duchem-myslí a přitahovaná k Bohu „vnitřní Energií“, Duchem. Dokonce, i když člověk odpočívá anebo sní, falešný duch-mysl mu neustále promítá světské touhy.

Ježíšova odpověď je ještě delší, ale ve své podstatě tvrdí, že duše je v tomto stavu zajetí, ve „víření světa“, a to až do té doby, pokud tělo nezemře. Navíc však jsou všechny skutky duše za jejího bytí v těle zaznamenávány svědky?? Satanova říše disponuje „monitorovacími“ mechanismy, nižšími silami, které jsou jako administrátoři každé mysli. Jsou služebníky Satana a jejich prací je „jen“ věrně sloužit pro „kontrolu a přenos“ záznamů minulých dějů. Mysl – falešný duch, jako nástroj Satana, však sama přímo duši dosvědčuje všechny skutky /činy, myšlenky/, které přijala za života, a to i jen ty na úrovní myšlenek či přání. /Tady si dovolím vsunout tři důležité pojmy, které se vymykají textu gnostického spisu, ale které pro někoho budou tím příslovečným rozsvícením. Jsou ákáš, prána, mozek./

A v době, kdy duše opouští mrtvé tělo, převezmou ji andělé smrti, je jimi souzená a je ji přidělené „místo pro nápravu“. Duše, která propadla hříchu, je potrestaná očistcem, v známějším označení jako peklem. Ježíš následně zdůrazňuje, že pro tuto úroveň se „falešný duch-mysl“ stává průvodcem duše a ta je nucena ji vždy následovat. Pro připomenutí – toto se děje v říši Satana. V Pistis Sophia je k tomu konkrétní poznámka:

Falešný duch se stává „komisařem duše“ se vším, co z toho plyne, a následuje ji podle charakteru trestu tam, kam je určena jejími hříchy, které ji sám přinutil páchat. Je duši velkým nepřítelem.

Potom, jakmile skončí duši trest v pekle /beru ho však vždy jako určité nápravné zařízení/, je předvedená před vládce ohledem znovuzrození. Následně je vydaná napospas silám Satanovy říše a je, jak říká gnostický spis:

…uvrhnutá (…) do těla, které má kvalitu hříchů, jež spáchala. A věru vám říkám, že tyto síly nepustí duši z tělesných vazeb hmotného stvoření dříve, než neukončí její poslední cyklus, který si „někdy“ zaslouží pro jinou, Vyšší cestu.

Ježíš tento popis zakončuje parafrázováním svých slov zaznamenaných v evangeliu Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“ Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.

Tento „výlet“ do gnostického spisu s objasňováním duše a reinkarnace a s objasňováním spolupůsobících sil bude pokračovat v cestě daleko nadějnější, tj. vnitřní cestě duše, která již nepadla jako oběť „falešného ducha – mysli“.
 

Václava Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 8
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

83 komentářů

Přidat komentář
 1. Vendo píšete:
  „Ježíš tento popis zakončuje parafrázováním svých slov zaznamenaných v evangeliu Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“ Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.“

  Matouš 5. Odstavec je o neshodách mezi lidmi, konkrétně bratry, mají se dohodnout a zaplatit podle práva dřív, než to dojde k soudu a žaláři. O karmě opravdu nic ani o duši. Jde o přestupky proti Desateru.
  Matouš :
  „25 Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.
  26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“

  1. Pardale, nechtěl jsem o karmě s Vámi diskutovat. Ale svůj pohled na něco z těchto citací Vám řeknu. Bible je plná metafor, podobenství, symbolů…. . Když mluví Ježíš např. o setbě, dobrá setba, dobrá sklizeň, a naopak, není to praktická rada o zemědělství a výnosech. Zrovna tak informace, že na trní nevyrostou fíky / trní=špatně vedený život a nelze očekávat sladké plody/. Když mluví, že se svým protivníkem je potřeba se dohodnout včas, dokud je na cestě k soudu, je tím myšleno, že dohodu, objasnění si vzájemných problémů, odpuštění, je potřeba učinit ještě za života /dokud jsme s protivníkem na cestě/, po smrti se již spravedlivým soudcem soudí karmický dluh, soudce odsoudí, předá žalářníkovi….atd.. Po smrti již nepomůže litování se. Když by se vzalo doslova Ježíšovo tvrzení, že „odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře“, tak by to byl vlastně Ježíšův návod k nesmrtelnosti. Nezaplatíš, nevyjdeš sice z vězení? Ale zase to je podobenství, z vězení hmotného života, budeš se sem stále vracet, rodit, dokud své dluhy nezaplatíš. Takových podobenství či metafor je v Novém zákoně mnoho. Neměl byste je brát doslova.

   Jak byste si asi vysvětli podobenství – viz.Lukáš 15:13 – Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. ??

   Ale buďte veselé a klidné mysli – v evangeliu Marka říká Ježíš svým učedníkům : “ Vám je dáno znát tajemství Božího království,, ale těm, kteří jsou vně, je to všecko hádankou“.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

   1. ad: Bible je plná metafor, podobenství, symbolů…

    To zcela jistě a nepochybně, Vendo. Ale podobenství jsou „pozvání k poznání“, nikoli ke kulervoucím interpretacím a reinterpretcím, k roubování jak se komu zamane. Apropó, malá kontrolní otázka; kým/čím jste byl v „minulém životě“? Člověkem, hovadem, volem, rozumnou bytostí? Neberte si to osobně, zkrátka jenom řekněte, odpovězte.

    „Někteří museli od ,lékařů‘ strpět i nesmyslné učení o stěhování duší, které snižuje rozumné bytosti jednak na úroveň nerozumných (= zvířat), jednak dokonce na úroveň necitlivých bytostí (= rostlin). Když těmto osobám nyní přineseme uzdravení, jak bychom tím také nemohli napravit duše těch, kdo se obrátí na křesťanskou víru? Vždyť tato víra nepředepisuje hříšníkům jako trest tupost nebo nerozum, ale ukazuje, že Bohem přisouzené utrpení a trest jsou již samy určitou léčebnou metodou, jejímž účinkem má být jejich náprava“ (Contra Celsum, III,75)

   2. ad: Ale svůj pohled na něco z těchto citací Vám řeknu.

    Já Vám taky něco řeknu, Vendo. Mluvte jasnou řečí (viz: ano-ano, ne-ne, viz. to a to se má tak a tak), přestaňte se (a především ve svém zájmu) schovávat za něco tak alibistického a pokryteckého, za všechny ty hovna a sračky, řečové hovadismy, jako je: svůj pohled. Jinými slovy, PROBUĎTE SE!
    Když Ježíš říká PROBUĎTE SE!, znamená to BUĎTE!, stejně jako BUĎTE („přebývejte“) v Pravdě! Takže o nějakém „přebývání“, „bytí“ ve „svém pohledu“, nemůže být řeč ani náhodou, ani omylem. VNÍMÁTE ten ROZDÍL?

   3. Vendo, Honzův odkaz k reinkarnaci a Bibli vysvětluje věci jasně. Ano bible je plná podobenství, jediné co by s nimi nemělo dělat, je s nimi zacházet svévolně, to je napřed mít závěr ( reinkarnaci) a pak horko-ťažko hledat k němu nějaké podobenství.
    http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1203
    Váš citát z Matouš 5 odstavec O zabití. Nejen vražda, ale i ten, kdo se hněvá na svého bratra bude vydán soudu.. až žalářníkovi.
    „25 Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.
    26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“
    Soudce, žalářník, vězení a odplata jsou pozemské pojmy, takže nechápu, čemu tam lze nerozumět. Vykládat to jako podobenství snad, ale v mezích přestupku (včetně hněvu) a trestu za něj na zemi.

   4. „Vám /učedníkům/ je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kteří jsou vně, je to všecko hádankou“. /Matouš, kap.13,verš 11/ A pozor na důsledky, které jsou popsány ve verši dvanáctém. Co asi myslel Ježíš tím, když řekl – „Kdo má uši, slyš“

    Jste asi, pane Pardale, ten, kterého se to týká. Těchto lidí, kteří jsou vně, je drtivá většina. Pěkně to objasnil pan Kašpárek.

    Když si neumíte vysvětlit podobenství, a tak ne horko těžko, ale zcela lehce a vůbec si je neobjasňovat – proč by pak měl být popis toho usmiřování mezi bratry vůbec nějakým podobenstvím, když slovo – soudce, žalář, vězení by měla znamenat pozemského soudce, zdejší žaláře a vězení? V čem by to podobenství pak mělo být?

    Jinde Ježíš v evangeliích nabádá snad podle Vás zemědělce, aby seli dobrou setbu, když chtějí dobrou úrodu; tu jim doporučuje aby jako zkušení pěstitelé konečně pochopili, že je marnost očekávat na trní úrodu fíků; tu tehdejším stavitelům doslova objasňuje, že základy domů je dobré stavět na skále a ne aby měly základy v písku. A nebo lékařům doslova objasňuje, aby, než pacientovi vyjmou z jeho oka třísku, vyjmuli nejprve trám ze svého. A také ovocnářům té doby říká, co asi nikdy nevěděli a netušili; že každý strom, který nedává dobré ovoce bude vyťat a hozen do ohně.

    Pardale, tuším, že některá podobenství by Vám mohla být naprosto jasná. Třeba to, které sám Ježíš vysvětlil ve výkladu – „podobenství o rozsévači“ – Matouš – kap. 13. Ale doporučuji, podívejte se na verš 9. a následující v části „Důvod řeči v podobenství“

    Pardale, položím Vám teď jen jednu otázku, na kterou mi prosím, chcete-li, odpovězte. Jak si vysvětlujete podobenství o odplatě z 5.kapitoly Matouše, verše 38 až 42? Nastavení tváře, soud o košili, službu na dvě míle?

    A na závěr ještě to podstatné. Můj minulý příspěvek „Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…“ a i ten nynější se týkají duše, reinkarnace, nakonec v kontextu i té karmy. Osobně toto považuji za něco, co musí člověk na duchovní cestě znát. Proč ale Vy, když na toto nevěříte, jak jste tu nedávno zcela jasně vysvětlil, se stále snažíte o podstatě své nevíry stále přesvědčovat. Víra se nevysvětluje, k víře člověk dospívá a ta pak je a je základem poznání.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. Vendo, Einstein byl celý život odpůrce kvantové teorie, přesto o ní diskutoval s Bohrem ku prospěchu obou. Nevím proč bych nemoh diskutovat o reinkarnaci, když v ní nevěřím. Prostě si do článku napište, že diskutujete jen s těmi, kteří mají stejný názor na reinkarnaci jako já. Pořád máte argumenet o vlastním prožitku. Vy máte vlastní prožitek s reinkarnací? Nemá ho nikdo, jen víru, že to tak je. Tu Vám neberu.
    Podobenství v bibli je plno. Nevidí třísku ve vlastním oku atd.
    Ale přikázání nezabiješ a je jasné ANO – NE. Žádné podobenství, že v sebeobraně nebo obraně rodiny se zabít smí.
    Píšete :“Víra se nevysvětluje, k víře člověk dospívá a ta pak je a je základem poznání.“
    A vysvětlujte o 106.
    Píšete s odkazem na mě:“proč by pak měl být popis toho usmiřování mezi bratry vůbec nějakým podobenstvím, když slovo – soudce, žalář, vězení by měla znamenat pozemského soudce, zdejší žaláře a vězení? V čem by to podobenství pak mělo být?“
    No to je groteska, sám jste v tom odstavci Matouš 5 O zabití našel :“Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“ Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.“
    Takže tam není není podobenství, ale Váš výmysl o převtělování duší. Atd, pořád dokola. Vy sám spějete k vlastní zkušenosti s převtělením duše? Já ne. Čím ta Vaše duše byla před tím?
    Četl jste odkazy, kde o té gnosi ?
    http://tajnespisy.webnode.cz/gnostici/
    http://tajnespisy.webnode.cz

   6. ad/
    No to je groteska, sám jste v tom odstavci Matouš 5 O zabití našel :“Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“

    A v čem podle Vás spočívá podobenství? Něco duchovního se vysvětlí na pozemském dění. Nejde o to pochopit, co tím ale Ježíš říká jakoby pro zemědělce, stavitele, ovocnáře, soudce,….., důležité, a složitější je pak pochopit, co tím říká pro poznání duchovní praxe, cesty k Bohu.

    Moje drobné vysvětlení / tzv.po lopatě / a pak již dost.

    Zrovna jako z tohoto vězení /pozemského, silné zdi, zamřížované okénko, kde sedí dlužník / nevyjde on dříve, dokud nezaplatí do posledního haléře, tak nevyjde / vaše duše, neosvobodí se k cestě k návratu k Otci / z tohoto světa, z tohoto hmotného stvoření /vězení/, dokud nesplatí všechny své dluhy / karmické dluhy / do posledního ….. !

    Což je to tak těžké pochopit? Asi jo, když někomu není dáno….., a navíc nevěří ten někdo na duši, na karmu a na převtělování.

    On Ježíš říkal přece zcela jasně svým učedníkům – Matouš, kapitola 13:11-14:

    11 „Vám je dáno znát tajemství nebeského království,“ odpověděl jim, „ale jim to dáno není.

    12 Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

    13 Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí.

    14 Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví:

    ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,
    zrakem uvidíte, ale neprohlédnete.

    15 Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo;
    ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli,
    jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,
    srdcem nepochopili a neobrátili se,
    abych je nemohl uzdravit.‘

    16 Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší.

    17 Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.

    – – – – – – – – – –

    V mém předchozí odpovědi Vám, jsem položil přímo jednu konkrétní otázku a taktně jste ji přešel. /a nebo hledáte ve zdrojích odpověď /

    „Pardale, položím Vám teď jen jednu otázku, na kterou mi prosím, chcete-li, odpovězte. Jak si vysvětlujete podobenství o odplatě z 5.kapitoly Matouše, verše 38 až 42? Nastavení tváře, soud o košili, službu na dvě míle?“

    No, asi nechcete odpovědět.

    Na vaši otázku – „Vy máte vlastní prožitek s reinkarnací?“ – jste si odpověděl sám.

    Na Vaši otázku – „Vy sám spějete k vlastní zkušenosti s převtělením duše?“ Ano, každý k tomu spěje, každý, ale nezíská tu zkušenost v tomto životě v tomto světě.

    Na Vaši otázku – „Čím ta Vaše duše byla před tím?“ – v té otázce je nejasnost – „před čím?“

    Na Vaši závěrečnou otázku – odkazy jsem nečetl. Nemám k tomu důvod.

    Přesto za ty, kteří je potřebují a nyní je čtou, děkuji. Již i jen proto byl můj článek na něco dobrý, že se tady ty odkazy díky Vám objevily.

    Pěkný den
    Václav Žáček

   7. Vendo, kdybyste chápal sám, co píšete, tak tak z Vás nemusí být odborník přes kecologii.
    Píšete :“Zrovna jako z tohoto vězení /pozemského, silné zdi, zamřížované okénko, kde sedí dlužník / nevyjde on dříve, dokud nezaplatí do posledního haléře, tak nevyjde / vaše duše, neosvobodí se k cestě k návratu k Otci / z tohoto světa, z tohoto hmotného stvoření /vězení/, dokud nesplatí všechny své dluhy / karmické dluhy / do posledního ….. !
    Což je to tak těžké pochopit? Asi jo, když někomu není dáno…“
    No hlavně, že vám je dáno pochopit, buďte rád. Přečtěte si ty moje odkazy, jsou právě pro Vás, třeba se Vám rozjasní pojmy, které taky hážete.
    http://tajnespisy.webnode.cz/gnostici/
    http://tajnespisy.webnode.cz vede na další odkazy
    Jak píšete, duše se neosvobodí z hmotného stvoření, dokud nesplatí karmické dluhy. Takže až je splatí navrátí se k Otci. Nevěděl jsem, že budhisti a hindiusti mají Otce.
    Závěr člověk s duší bude v tom pozemském vězení sedět za trest tak dlouho, dokud vše nezaplatí, pak rovnou k Otci, duše je čistá a do dalšího pokolení se nedědí žádná špatná karma. Prostě jste si postavil tak složitý slalom, že jste vylítnul mimo trať do lesa.

   8. Dík za to označení „odborník přes kecologii“. Je to milé.

    Já zase Vás bez záměru urazit Vás pro teď nazývám roztomilým trdlem a posílám Vám úsměv.

    Odvozuji to z toho, co jste napsal :

    „Závěr člověk s duší bude v tom pozemském vězení sedět za trest tak dlouho, dokud vše nezaplatí, pak rovnou k Otci, duše je čistá a do dalšího pokolení se nedědí žádná špatná karma. Prostě jste si postavil tak složitý slalom, že jste vylítnul mimo trať do lesa.“

    A fest jsem se natloukl a možná si i rozbil gebuli.

    Mějte se a studujte co nejvíc. Intelektem se k Bohu – Otci nikdo ještě nedostal. Někde jsem četl takové rčení – Neznamená, že osel, který veze na zádech metrák velmi moudrých knih, přestává být oslem.

    To se ale netýká v žádném případě Vás.

    Ještě se Vám omlouvám, že jsem Vás uvedl v omyl. Otec, snad tisíckrát se tady ten termín objevil ve spojitosti Bůh-Otec. Jednou jsem Boha vynechal a již jste z toho na větvi. Tato Vaše věta.“Nevěděl jsem, že budhisti a hindiusti mají Otce.“ Ta mne překvapuje. Opět to na něco u Vás ukazuje. Ale raději dost.

    Pěkný den
    Václav Žáček

   9. Vendo, podobenství z Vás jen srší, ale ne na správném místě, času a směru. Když diskutujete se mnou, tak jsem/nejsem osel s metrákem knih na zádech. Co kdybyste příště podobné osloviny psal rovnou tomu, koho se to týká?
    Na Vás se hodí podobenství o stavbě domu na skále a na písku. Vaše stavba, to je přímo most mezi křesťanstvím a budhismem+ hundiusmem a je to pěkný příklad stavby na písku. Stačí do ní trochu pošťourat prstíčkem na klávesnici a sype se jako dům z karet. Když si přečtete, co jste tu v diskuzi napsal, tak je to tak zahrabat se do písku.

   10. ad: Víra se nevysvětluje, k víře člověk dospívá a ta pak je a je základem poznání.

    Vendo, plácáte naprostý kraviny. Víra, to je přece sám ŽIVOT! BYTÍ jako takové vůbec. S vírou (důvěrou) se člověk rodí, přichází (viz. tabula rasa) na svět. Umíte si představit vztah matky a kojence bez důvěry, bez víry?

    tady https://garnet1691.files.wordpress.com/2013/02/michelangelo_-_the_creation_of_man.jpg máte jeden z nejkrásnějších obrazů víry, důvěry vůbec.

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa

   11. „ad: Víra se nevysvětluje, k víře člověk dospívá a ta pak je a je základem poznání.

    Vendo, plácáte naprostý kraviny. Víra, to je přece sám ŽIVOT! BYTÍ jako takové vůbec. S vírou (důvěrou) se člověk rodí, přichází (viz. tabula rasa) na svět. Umíte si představit vztah matky a kojence bez důvěry, bez víry?“

    Mñoo,ja mam takovy pocit Honziku,ze Venda se bavi o vire v Boha o vire v neco Vyssiho ,nez je duvera mezi matkou a kojencem.
    Jinak ja osobne nevidim na tvrzeni,“ ze vira se nevysvetluje,k vire clovek dospiva “ nic spatneho. Moc dobre si pamatuji svou babicku,ktera mi casto o Bohu a vire kazala .A ja se jen s usklebkem vzdy v duchu vysmival.Dnes se ji za to casto v duchu omlouvam.Tak pozor s tema kravinama :-)))

    Zdar

   12. ad.podobenství o odplatě z 5.kapitoly Matouše, verše 38 až 42
    ————————————————–
    Tato slova svědčí o manipulaci Nového Zákona,neboť pisatel
    neměl absolutní ponětí,co značí slova:oko za oko,zub za zub,
    nohu za nohu,atd.
    Co mu šlo ale výborně,to byla a je až doposud štvavá politika
    proti Starému Zákonu a jehudim lidem,kterým se zde začalo říkat
    židé.
    Odkud však pochází a co obsahuje slovo žid?Pokud někdo budete
    PÁTRAT,TAK POZOR,aby vám nespadly čelisti a nepropadali jste se
    od hanby sami před sebou.

 2. ad: Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.“

  Bože, Bože, to jsou zase blbosti a nesmysly.

  „A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých…“ (List Židům 9,27‑28).

  http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1203

  1. Honzo, gnostické texty a tajné spisy jsou na
   http://tajnespisy.webnode.cz/gnostici/
   http://tajnespisy.webnode.cz
   Tajné spisy jsou zpracovány systematicky, taky o duši, duše bloudící, dokonce kvantová duše…
   http://tajnespisy.webnode.cz/drdu/
   http://tajnespisy.webnode.cz/news/kvantova-duse/
   http://tajnespisy.webnode.cz/news/jake-jsou-druhy-dusi-/
   Takže hodně už tedy napsáno bylo a celkem dobře, minulo mě to a necítím se tím ochuzen.

   1. ad: Honzo, gnostické texty a tajné spisy jsou na

    Pardale, díky. Příležitostně se na to podívám.

 3. Tento verš v Matoušovi,má tři smysl: první je,pro tzv.,,mrtvé“,platí řekl bych doslova pro svět takovými stvořený. Druhý smysl pro ty, kteří se rozhodli sami a vážně,pro následování Krále všech a všeho. Jsou z Milosti Boží na cestě. (vztah k desateru). Třetí smysl pro ty,kdo snesou ,,tuhý pokrm“, pro ty,kdo z Milosti spojeni s Bohem Svatým jsou. Tak,jak o tom mluví gnostici. Tolik, Pán skrytých smyslů,Ježíš Kristus. Mír a svěžího ducha vám. J.K.

 4. Vendo, Vendo,píšeš:

  …A v době, kdy duše opouští mrtvé tělo, převezmou ji andělé smrti, je jimi souzená a je ji přidělené „místo pro nápravu“. Duše, která propadla hříchu, je potrestaná očistcem, v známějším označení jako peklem….

  A toto máš odkiaľ?

  Čital si knihu Reportáž písaná z ONÉHO sveta, alebo Ťa v noci navštívil nejaký REINKARNÁT a toto Ti oznámil?

  A Ty Vendo, čo si dostal toto Tajomstvo sveta, ako DAR, Ty si to vyžvanil?

  Čo je podla TEBA Duša? Vendo, predstavuješ si JU ako ,,také tlačenkové črevo“, naložené zvratkami toho, čo si porobil TU na Zemeplacke?

  Za to, čo si vyjavil, Ťa Netvor z hlbín vesmíru a Nadprirodzené sily ,,vezmú do parády“. Neskončíš sice vo virtuálnom Pekle, ale najprv v Zbernom lágere a až po vydonotení Tvojich toboliek , prípadne po neutrónovom ,,vypočúvaní“ Ťa Hlavný hýbateľ pošle točiť Koleso sveta, alebo pôjdeš rovno do virtuálneho Neba, kde je všetko tako TU. Dobre čítaš, už aj TAM je mrdník ako TU!!!

  Nič tam nefunguje, lebo ,,odsúdenci“ na všetko ,,serú“ a je to TAM ako keď chýba Pevná ruka v BASE. Už to nie je TO NEBO, o ktorom si tolko pekného počul, čítal a tajne si si fandil, že sa tam ,,PO“ dostaneš za ,,ODMENU“, lebo…

  Zato v tom virtuálnom Pekle to ide ako v sovietskych hodinkách – všetko ide ako po maslovníku, len je to akési ešte stále nemastné-neslané ….

  1. ad/ „A toto máš odkiaľ?“

   Zdroj jsem uvedl – gnostický spis Pistis Sophia. To nestačí?

   ad/
   „Čital si knihu Reportáž písaná z ONÉHO sveta, alebo Ťa v noci navštívil nejaký REINKARNÁT a toto Ti oznámil?“

   Nečetl, nenavštívil a tudíž neoznámil.

   ad/
   Čo je podla TEBA Duša? Vendo, predstavuješ si JU ako ,,také tlačenkové črevo“, naložené zvratkami toho, čo si porobil TU na Zemeplacke?

   Nevím, jestli odpovídat, když mi nějaké své představy nabízíte. A jsou pro mne nepřijatelné. Ale o něco se pokusím.

   Duše je TO. / není tím myšleno ukazovací zájmeno to / Pro Váš intelekt, který se tak rád zaobírá filosofickými úvahami ještě doplním. „Tat tvam asi“ Pomohu lehce s překladem = „Ty jsi to“ A napovím, má to dvojí význam. A objasnění duše je na světě.

   Gilgamešova Noho, optám se teď něco já Vás. Doufám, že mi tentokráte odpovíte.

   Píšete své příspěvky abyste ostatní lidi tu na webu pobavil nebo znechutil, pobavil sám sebe, a nebo tu vyslovujete nějaké Vaše poznání?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 5. Vendo, poviem Ti to takto:

  Jedného dňa som sa zobudil a cítil som ,,nutkanie“. Nie k súloženie, nie k vymočeniu sa, ale k vydaniu svedectva.

  A tak, bez toho, aby som to chcel, ja tak činím. Asi mnou lomcujú Neznáme ,,sily“, ktoré skrze mňa svoje zmýšlanie sprostredkúvajú .

  Ešte aby som Ti Vendo zobral ,,smeč“. Nepíšem zatiaľ zo žiadneho ,,sanatória“,či ústavu a doktora Chocholouška tiež nepoznám, hoci som ho videl a počul…

  Možno som v tzv. prípravke, kde sa určití členovia pripravujú na ostré nasadenie, ale neviem, či nesklamem dôveru , lebo vieš , VEK je už TU a hlási vybíjanie ,,akumlátora, ako v tom smartafóne, či ako ho zovú….

  1. Položil jsem Vám otázku – Vaše odpověď, zestručním to – „vydáváte svědectví“.

   Ano, takový člověk je i dnes známý, nebudu tu definici sdělovat. V dobách Ježíše se jim říkalo „posedlý“.

   Jedného dňa som sa zobudil a cítil som ,,nutkanie“. Nie k súloženie, nie k vymočeniu sa, ale k vydaniu svedectva.

   A tak, bez toho, aby som to chcel, ja tak činím. Asi mnou lomcujú Neznáme ,,sily“, ktoré skrze mňa svoje zmýšlanie sprostredkúvajú .

   – – – – – – – – – – –

   Kdysi jsem tu napsal jeden článek – odkaz – a má souvislost :

   http://hledani.gnosis.cz/papez-frantisek-schvaluje-exorcismus/comment-page-1/#comments

   Mrkněte na to. A pro zajímavost – v té době -červenec 2014-jste tady ještě v diskuzi nebyl.

   Jeden diskutující mi tenkráte napsal :
   …..v dospělosti, kdy se člověk stává zcela zodpovědným za své volby, se přece člověk může od chybných názorů, se kterými se dosud setkal, a které v podstatě nevědomě přijal (např. napodobováním rodičů), distancovat a vytvořit si své vlastní. Člověk je tu sám za sebe a nemůže se v dospělosti „schovávat“ za nikoho druhého. Platí také to, jaký jsi teď, a ne to, jaký jsi byl (a dítě plně zodpovědné za „své“ volby není). Samotné pokřtění ŘKC (navíc v dětství) ještě o člověku nic moc nevypovídá (není proto samo o sobě ani špatné, ani dobré), důležitější je, jak žije – jaké principy v životě uvádí do praxe, a čemu skutečně věří (o čem je přesvědčen).“

   Zkuste se i nad tímto zamyslet.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 6. Vendo,

  a nestačí pokropenie s AQUA benediktus a ,,postavením“ krucifixu pred tvár podozrivého? Však vieš, že Nadprirodzená nebytosť treťej kategórie ktorá sa skrýva pod ,,kožou“ posadnutého sa ,,poserie“ už len pri POHĽADE na tieto ingrediencie z kategórie esencií DOBRA…

  Čítal som niekde, že pred ,,vyháňaním“ čerta sa používala táto Aqua. V prvopčiatkoch sa ,,podozrivý“ do tejto aquai ponoril úplne celý aj s rypákom na cca 125 min a keď vyšiel živý, podrobili ho ,,vyháňaniu“. Podla doložených správ, nikto zatial neprešiel cez tú prvú ,,sodomiu“, takže nie je známe, či bol dotyčný posadnutý…

  Ďalšie záznamy hovoria o tom, že vyháňač bol infikovaný vyháňaným diablom a pôvodne navštívená osoba vykazovala po ,,preskoku“ mimoriadny nárast IQ.

  Hovorí sa že aj samotný Einstein …

  Najlepší postup je vraj Ten, keď podozrivého jednoducho upálili. Načo tie okúňačky a otrepávky. Usmažením za ,,živa“ sa aj v gastronómii dosahujú požehnané výsledky…

  Však aj Hospodin vraj ,,voňal“ výpotky obetovaných zvieratiek ..

  Vendo a Ty, naozaj nepotrebuješ návštevu u zmieňovaného MUDR. Chocholouška ?
  A čo keby sa aj pod Tvojou kožou…?

  Kristová noho, myslel si aj na túto variantu ???

  1. – nevím jestli stačí pokropení a „postavení“ krucifixu
   – Nadprirodzená nebytosť treťej kategórie – toto mi nic neříká
   – on opravdu existuje nějaký MUDr.Chocholoušek?
   – na žádnou „tuto“ variantu jsem nemyslel

   Václav Žáček

 7. Vendo,

  o.k. Ako v krčme po ,,bitke na stoličky“, sa patrí, aby dvaja posadnutí ,,chtíčom“ si znovu sadli, a dali si po ,,vodke“ a ukončia spor prúpovídkou : Čo sme si, to sme si…

  Takže ako ,,posadnutý“, Ti navrhujem vyklidit arénu a umožniť aj ďalším ,,božím bojovníkom“ priestor…

  Keď chceš nadoraz, ideme nato , krv zatiaľ netiekla …

 8. ad: Dík za to označení „odborník přes kecologii“. Je to milé.

  Vendo, Vy jste asi z teflonu, jinak to není možný..:-))

 9. Zakládám nové vlákno a budu stručný.

  Pardale, čtěte dál. Tam je Vaše parketa.

  2 x jsem se Vás ptal – teď naposledy a s prosbou – jak si vysvětlujete následující Ježíšovo podobenství. Matouš,kapitola 5.

  38 Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘

  39 Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.

  40 Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť.

  41 Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě.

  Díky.
  – – – – – – – – – – –
  Na všechny Vaše otázky z diskuze pod mým článkem jsem Vám odpověděl. Můžete odpovědět Vy na tuto jedinou?

  Ve Vašem posledním příspěvku píšete k tomu rčení – „Co kdybyste příště podobné osloviny psal rovnou tomu, koho se to týká?“

  Pane Pardale, jsou přísloví, rčení, která vznikla jako určité moudro. S jedním jsem Vás seznámil. Vy snad víte, komu bych měl podobné osloviny psát tady na webu?

  A proč sem pletete hinduismus a buddhismus, do citací veršů z Nového zákona, do citací slov Ježíše Krista tak, jak jsou uvedeny. To opravdu nechápu. Připadá mi to, jako když svého času běžel vtip, kdy Rusové v Rádiu Jerevan neznali odpověď na otázku Američanů, zda může každý občan v SSSR mít osobní automobil a po chvíli mlčení jim řekli….a vy zase lynčujete černochy.

  Dobrou noc.
  Václav Žáček

  1. ad: A proč sem pletete hinduismus a buddhismus, do citací veršů z Nového zákona, do citací slov Ježíše Krista tak, jak jsou uvedeny. To opravdu nechápu.

   Vendo, Sextus Aurelius Propertius, ve svém výroku: Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln, přímo geniálně popsal a „definoval“ nechápavost.
   Vendo, je-li tu někdo, kdo nechápe, kdo si plete pojmy s dojmy, kdo si plete hrušky s jabkama, kdo si plete a vplétá hinduismus a buddhismus, do citací veršů z Nového zákona, kdo takříkajíc „stojí uprostřed vln“ a „nahý“ v kontextu kontextů vůbec, pak jste tím „šílencem“, jedině a jen Vy. V Česku se tomuto „modu oprandi“ obvykle říká: Z hovna bič neupleteš. Když upleteš, tak nezapráskáš. A když zapráskáš, tak leda tak sebe. Přičemž je šuma fuk, jestli to chápete nbo nechápete.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Sextus_Propertius

  2. Vendo, nezklamal jste. Odkazy nečtete, když se Vám vrátí zpátky osobní výpady, tak založíte nové vlákno. Citovat z bible, vyrábět podobenství s údajnou reikarnací a pokládat otázky můžete asi tak další pětiletku. Když si myslíte, že jste odpověděl na mé otázky, tak máte křížení náboženství odpracováno. Zaplať pánbůh ( Bůh-Otec-Buddha i Brama-Višnu-Šiva).
   Vaše otázka = další kočkopes je několik vět bez otazníků. Smysl byl snad: proč nastavit po ráně druhou tvář?
   Křesťanství vzniklo v době těžkého útlaku, otroctví celých národů, násilí a bezpráví.
   Křesťané věřili v lepší posmrtný život. Jejich filosofie nebránit se násilí šokovala Římany v arenách, kde tekla krev proudem. Dnešní křesťanství není o nastavení druhé tváře k dalšímu násilí, ale o odpuštění tomu, kdo vědomě ublížil.
   Myslel jsem kdysi, že chcete ukázat nějakou novou lesní cestu se zdravým vzduchem a myslí. Míso toho je tu ubohé slovíčkaření a cesta do roští

   1. ad: Dnešní křesťanství není o nastavení druhé tváře k dalšímu násilí, ale o odpuštění tomu, kdo vědomě ublížil.

    Pardale, nechci Vám brát iluze, ale to tzv. „dnešní křesťanství“, je obsahově stejně tak o ničem a o hovnu, jako třeba „dnešní párky“. Jinými slovy, naprosto vykradené, zcela bezobsažné a nudné slovní spojení, bez chuti, bez vůně, atd. Ani na vteřinu nesmíte zapomínat, že prakticky všechno zdegenerovalo. Křesťanství, párky, demokracie, šuma fuk. A to jsou jen příklady. Ale jak známo, příklady táhnou.

   2. Nové vlákno jsem založil z praktických důvod. ( z mého pohledu )

    Pardale, jestli si myslíte, že je účelem nějakého článku vyvolat velké hledání na internetu a vytváření nabídky odkazů, tak je to podle mne špatný přístup. Ano, určitě správné by bylo, kdybyste na něco ze článku poukázal a dal odkaz, jak nějaká autorita, z teologických, filosofických či vědeckých kruhů má k tomu stanovisko. To pak má velkou cenu. Takhle je to jen masáž ega. Dobře jste to udělal s odkazem na článek prof.Hořejšího.

    Ten odkaz na buddhismus či hinduismus, bez konkrétního přirovnání či srovnání něčeho z jejich obsáhlých a moudrých knih s něčím z Nového zákona – v tom nenacházím z Vaší strany nic přínosného.

    A tak jen přátelsky – hledat má člověk ve svém nitru, i ty odpovědi.

    Pokud to dělá, dostává je, i na ta Ježíšova podobenství.

    Díky za Vaše příspěvky a přeji Vám pěkný den.

    Václav Žáček

   3. Vendo, já tomu rozumím, diskuze včetně u Vašich článků je plná odkazů úplně jinam, ale když dám odkaz na stránky
    http://tajnespisy.webnode.cz a další odkazy tam
    , které se zabývají gnosistickými texty překrývají některé oblasti Vašich stránek, tak je to špatně, prostě konkurence.
    http://tajnespisy.webnode.cz/gnosticka-evangelia2/
    Píšete :“odkaz na buddhismus či hinduismus, bez konkrétního přirovnání či srovnání něčeho z jejich obsáhlých a moudrých knih s něčím z Nového zákona – v tom nenacházím z Vaší strany nic přínosného.“
    V předchozí části diskuze tyto gnosis odkazy přínosné podle Vás byly….
    Srovnávání moudrých indických knih, náboženství a filosofie je přínosem. Není to, co vy děláte. Vy v řadě článků a diskuzi propagujete, že platí obojí najednou. Prostě křížíte spolu nábožensví dohromady, Mičurin by měl z Vás radost.
    Křesťanství – život na zemi, smrt, posouzení skutků, očistec a pak navždy nebe nebo peklo. Neříkám, že já tomu věřím, ale je to oficiální veze křesťanství.
    Budhismus a hinduismus – při narození duše se reinkarnuje, přináší si sebou karmu ( zátěž prohřešků předchozího života), které má během života odčinit a zeslabit svou špatnou karmu duše pro příští generaci.

   4. Stále jsme jedni a titíž lidé. Pochopte to.

    ad/
    „Srovnávání moudrých indických knih, náboženství a filosofie je přínosem. Není to, co vy děláte. Vy v řadě článků a diskuzi propagujete, že platí obojí najednou. Prostě křížíte spolu nábožensví dohromady, Mičurin by měl z Vás radost.“

    a včera jste mi napsal:

    „Na Vás se hodí podobenství o stavbě domu na skále a na písku. Vaše stavba, to je přímo most mezi křesťanstvím a budhismem+ hundiusmem a je to pěkný příklad stavby na písku. “

    Nechci, abyste něco křížil Vy. A ani já ne. Jsme stále titíž lidé ovládaní falešným duchem – myslí. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak tu nejsme.

    A jak by nemohlo platit obojí najednou. Vždyť vedle sebe budovali svoje prostředí, kulturu, žijí na jedné planetě vyznavači křesťanství, buddhismu, hinduismu a dalších velkých náboženství i dnes. To nepřiznáte?

    Mimochodem, přečtěte si, co sem napsal Jaromír. Ale nezamýšlejte se nad tím.

    Ty Vaše dva úryvky jsem dal sem proto, ať Vám to pomůže k uvědomění si. A Pardale, ukažte mi v mém článku, který vychází z Pistis Sophia, kde křížím něco, jak to popisujete. Z celého mého článku, druhého pokračování Vás oslovil jen ten závěr:

    „…uvrhnutá (…) do těla, které má kvalitu hříchů, jež spáchala. A věru vám říkám, že tyto síly nepustí duši z tělesných vazeb hmotného stvoření dříve, než neukončí její poslední cyklus, který si „někdy“ zaslouží pro jinou, Vyšší cestu.

    Ježíš tento popis zakončuje parafrázováním svých slov zaznamenaných v evangeliu Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“ Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.“

    Že jsem srovnal výklad z toho gnostického spisu a slov Ježíše a slova Ježíše z Matoušova evangelia. Kde se v tom dá pocítit spojování stavby se základy v písku, nějaké Vaše zdůraznění buddhismu a hinduismu.

    Píšete mi: „V předchozí části diskuze tyto gnosis odkazy přínosné podle Vás byly….“ KDE jste to sebral? Prosím, nevymýšlejte si. Vždyť včera jsem Vám napsal toto:

    „Na Vaši závěrečnou otázku – odkazy jsem nečetl. Nemám k tomu důvod.“

    Chápete, nemám k tomu důvod. Ano, a poděkoval jsem Vám za ty jiné lidi, pro které to teď je třeba nová studnice poznání a jsou možná i přínosné. Poděkování se říká slušnost.

    Mějte se hezky.

    Václav Žáček

   5. Vendo, to nemá chybu. Moje odkazy na web a další gnosistické odkazy v něm
    http://tajnespisy.webnode.cz/
    Venda pro Pardala 10.2.2016 (11:11)
    „Na Vaši závěrečnou otázku – odkazy jsem nečetl. Nemám k tomu důvod.
    Přesto za ty, kteří je potřebují a nyní je čtou, děkuji. Již i jen proto byl můj článek na něco dobrý, že se tady ty odkazy díky Vám objevily.“
    Takže závěr 1: díky za odkazy
    Venda 11.2.2016 (11:22)
    „Ten odkaz na buddhismus či hinduismus, bez konkrétního přirovnání či srovnání něčeho z jejich obsáhlých a moudrých knih s něčím z Nového zákona – v tom nenacházím z Vaší strany nic přínosného.“
    Nedával jsem odkazy na budhismus a hindiusmus, ale opakovaně totéž z webu
    http://tajnespisy.webnode.cz/
    Závěr 2: tytéž odkazy nic přínosného z mojí strany
    Píšete :“
    „Jsme stále titíž lidé ovládaní falešným duchem – myslí. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak tu nejsme.“
    Jak kdo, klidně si myslete, že Vás zplodil falešný duch. V lidské mysli se odehrává vše, co souvisí s Bohem ( Bůh Otec, Syn, Duch Svatý; Buddha i Brahma-Višnu-Šiva). V mojí mysli je Bůh v křesťanském smyslu. A Vaše hybridní náboženství ponechávám Vašemu výzkumu. Třeba se tím dá něco získat v pozemském životě, agresivní to není, umřít se dá s vírou v jakéhokoliv Boha, více Bohů, dokonce i bez víry.

   6. Díky za Váš rozbor. Ale je zcela zbytečný. Vy jste si ním možná něco dokázal a tudíž Vám mohl něco přinést.

    Moje rekapitulace – poprvé jste mi napsal pod tímto článkem :

    Pardal 9.2.2016 (23:06) – v tomto příspěvku dáváte nějaký odkaz – nečetl jsem ho – tady je a v celém příspěvku jste mi nepoložil žádnou otázku, jen mne nabádal.
    http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1203

    Druhý Váš příspěvek – Pardal 10.2.2016 (9:53) – tady jste mi položil několik otázek – zodpověděl jsem je. A ptal jste se na ty odkazy, které se tu ocitly vůbec poprvé. Sdělil jsem Vám, že jsem odkazy nečetl a dodávám, že ani je neotevřel / je to snad moje povinnost? / V tomto příspěvku od Vás ještě nebylo napsáno nic k „Východním směrům“.

    Váš třetí příspěvek pro mne – Pardal 10.2.2016 (13:09) – znovu mne nutíte, abych si přečetl Vaše odkazy. Moje stanovisko k nim se nezměnilo, platilo, to předchozí – nečetl / a platí to stále /. Bez jakýchkoliv souvislostí s Vámi stále vnucovanými odkazy jste si v tomto příspěvku povzdechl, cituji doslova, že: „Nevěděl jsem, že budhisti a hindiusti mají Otce.“ ???

    Váš čtvrtý příspěvek, tentokráte již bez Vašich odkazů na stránky byl – Pardal 10.2.2016 (18:37). Tady se bez souvislostí objevuje další zmínka, teď již ne o budhistech a hinduistech, kteří mají-nemají Otce, ale o buddhismu a hinduismu, a to bez jakéhokoliv vysvětlení souvislosti. Tady jsem zpozorněl a říkal jsem si, proč ten Pardal stále operuje buddhismem, buddhisty, hinduismem a hinduisty?

    A pak to již vrcholí – Vaše další reakce, v níž mi vyčítáte založení nového vlákna a že nečtu Vaše odkazy přichází včera – Pardal 10.2.2016 (20:05). Tady již nejsou žádné Vaše odkazy a zmiňujete bez souvislostí s mým předchozím článkem s názvem „Inkarnace a reinkarnace, mysl a Duch Života. Jen porozumět…“ a tímto, pod kterým teď diskutujeme, tuto svoji podivnou myšlenku: „Když si myslíte, že jste odpověděl na mé otázky, tak máte křížení náboženství odpracováno. Zaplať pánbůh ( Bůh-Otec-Buddha i Brama-Višnu-Šiva).“

    Pardale, co to je v té závorce, co to je za Váš povzdech a nebo snad výkřik??? Nejprve tu píšete zmatečně o buddhistech a hinduistech, pak o buddhismu a hinduismu a teď tu pletete Buddhu, Brahmu, Višnu, Šivu spolu s Bohem-Otcem) Pardale, v obou mých článcích jsem nezmínil ani slůvkem žádná náboženství či filosofie tzv.Východu. Proč to sem pořád pletete? Já vycházím z gnostického spisu. Co Vám na tom vadí? Snad že jsem Vám málo poděkoval za odkazy, které mne ale nemusí vůbec zajímat.

    A jsem v dnešním dnu – napsal jste a opět tlačil na Vaše odkazy – Pardal 11.2.2016 (10:12)
    Pardale, uznávám, dal jste si s tím velkou práci, abyste je našel a celé prostudoval a asi cítíte, tak jako u článku prof.Hořejšího, jejich důležitost. Pokud to tak je, tak byste mohl uznat, že by to byl ale Váš interní pocit. A ještě píšete navíc něco o konkurenci. Proč? Vy nějakou cítíte? Naposledy, Vaše odkazy jsem nečetl. Jsou ty Vaše odkazy obsáhlé? Jeden článek? Dva…Dvacet? Na žádný jste konkrétně ale nepoukázal, neupozornil a chcete, aby zdejší komunita četla a četla. Všechno číst? A jak si mohou podle Vás konkurovat stejné knihy – Phistis Sophia a Phistis Sophia, ze kterých čerpám ve svých dvou článcích. Předesílám, jsou to zdroje z „úsvitu“ křesťanské doby! Asi byste rád znal můj zdroj? Znám člověka, Angličana, profesora Cambridge University, který se detailně seznámil se spisem Pistis Sophia, uložené jako série knih The Nag Hammadi Studies v The Nag Hammadi Library in Englisch London a čerpal z překladu G.Hornera a dalších. Jméno Vám neprozradím – asi byste zase moc hledal, zanedbával procházky se psem a pak dával další a další odkazy. Tomu člověku věřím. Již jen proto, že je živý a že není ukryt v nějakých odkazech – internetových stránkách.

    A jsem u Vašeho posledního dnešního vstupu – Pardal 11.2.2016 (14:11)
    A zase. Stejné odkazy a jakési srovnávání a Vaše ujasňování, proč jsem děkoval a pak zase – cituji Vás doslova :“Nedával jsem odkazy na budhismus a hindiusmus, ale opakovaně totéž z webu
    http://tajnespisy.webnode.cz/

    Pardale, když jsem Vám oznámil, že ty odkazy mne nezajímají, tak proč Vy s nimi stále operujete? Ale udělám Vám radost – dejte mi odkaz na něco z těch stránek „tajnespisy“, konkrétně k tomu, o čem se rozvinula diskuze, tedy k tomu podobenství Matouše ze závěru článku a mé citace z Phistis Sophia. Slibuji, že se na to podívám. V tomto posledním diskuzním příspěvku píšete – cituji Vás :“Jak kdo, klidně si myslete, že Vás zplodil falešný duch. “ Pardale, příteli drahý, ve vší slušnosti, jak jste dospěl k tomu, že si myslím, že mne zplodil falešný duch? V mých obou článcích je vysvětlováno, co to je „falešný duch-mysl“. Vám, protože jste takový vědecký typ prozradím, že falešný duch-mysl nemá žádnou možnost zplodit se ženou dítě. Vy jste to tam někde vyčetl? Dáte odkaz?

    Váš závěr posledního příspěvku je skvostný. A děkuji za něj.

    Václav Žáček

   7. Vendo, píšte hezky, ale čtete špatně.
    „Píšete :“
    „Jsme stále titíž lidé ovládaní falešným duchem – myslí. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak tu nejsme.“
    Přeloženo z hidštiny do češtiny: jsme ovládaní falešným duchem, jinak bychom tu nebyli. Jediná možnost jak bychom tu nebyli je, že bychom se ( bez toho falešného ducha) nenarodili.
    Přeji hodně zdaru všem duchům.

   8. Vám, jako vzdělanci, poradím jen dvě slova k zamyšlení a k pochopení – „příčina a následek“.

    Pěkný den.

   9. Vendo, máte to krásně nalinkované příčina a následek. A dumky o karmě. Ve fyzice, chemii, astronomii světě určitě příčina předchází následek. Právě letí internetem experimentální potvrzení gravitačních vln předpovězených Einsteinem před 100 lety- Příčina : jedna větší černá díra požírá druhou a gravitace zakřivuje prostoročas. Důsledek : vznikají gravitační vlny. Dokonce i v tak šíleném systému jako je černá díra platí zákon kausality.
    V lidské společnosti, dokonce i v říši zvířat, to tak jasné není. Příčina : samice opustí hnízdo, aby sehnala stravu pro mláďata. Následek : a) mláďata přežijí když se vrátí, b) nepřežijí, i když se vrátí, sežral je mezi tím predátor. c) zahyne samice a pak i mláďata.
    V lidské společnosti platí kausalita ( příčinná souvislost) – když není kopulace, není populace. Výjimka Duch svatý a umělé oplodnění.
    Příčina :přestupek, následek : trest, se táhne celou lidské historii po mnoho tisíc let jako rybářská síť, ve které občas někdo uvázne.A co bude po smrti, to neví nikdo, můžeme o tom diskutovat, a to je tak všechno, co se s tím dá dělat.

   10. Pardale, Einstein něco před sto léty předpověděl. Fajn a jsem tomu rád. Píšete :“Příčina : jedna větší černá díra požírá druhou a gravitace zakřivuje prostoročas.“ Můj dotaz na Vás – opravdu si myslíte, že když jedna větší díra požírá druhou, že to není následek něčeho, že to nemá žádnou příčinu?

    Vaše:
    „Příčina : samice opustí hnízdo, aby sehnala stravu pro mláďata. “ Jo???

    Jak se v tom orientovat, aneb trocha humoru.

    Následek – samice opouští hnízdo……! Příčina, protože má mláďata. Lze to tak pochopit ?

    Následek – mláďata přežijí – Příčina – matka se vrátila a nakrmila je.

    Následek – mláďata nepřežijí – Příčina: sežral je predátor. Co??

    Následek – mláďata nepřežijí – Příčina: matka zahynula a otec pták se na krmení mláďat vykašlal.

    Ad/
    „V lidské společnosti platí kausalita ( příčinná souvislost) – když není kopulace, není populace.“ Ó, asi se mýlíte. Pohlavního spojení za účelem rozkoše, vydělání peněz, lepšího postavení, i toho znásilnění je až až, jen z toho není ta soulož za účelem zplození nového potomka, alespoň u nás, chybí ta žádaná nová populace. To demografové vědí.

    Ad/
    „Příčina :přestupek, následek : trest, se táhne celou lidské historii po mnoho tisíc let jako rybářská síť, ve které občas někdo uvázne.“

    Sorry, občas někdo uvázne???, OMYL! Stále v té síti jsme lapeni, dokud …..ale to jsem psal již mnohokráte a především, na to Vy stejně nevěříte.

    Ad/
    „A co bude po smrti, to neví nikdo, můžeme o tom diskutovat, a to je tak všechno, co se s tím dá dělat.“

    Ba ne, Pardale, Váš cimrmanovský vtip není na místě. Mrkněte se třeba jen do Matouše, kapitola 5., verš 3.až 12.

    Více raději přemýšlejte a dejte se na Cestu pokání. S pokorou a trpělivostí, s Láskou a důvěrou k Bohu. A s Jeho milostí na to přijdete.

    Václav Žáček

   11. Vendo, ve výrokové logice jste mimo.
    Já jsem psal :“V lidské společnosti platí kausalita ( příčinná souvislost) – když není kopulace, není populace. Výjimka Duch svatý a umělé oplodnění. “
    Je to výrok typu z negace A plyne negace B. Vy řešíte z A plyne B, z kopulace plyne populace, což hlediska výrokové logiky není pravda.
    Příklad. Vysokou školu můžete mít jen když máte před tím maturitu.
    Není maturita, není vysoká škola.
    Je maturita může být vysoká škola, ale i další možnosti :vyšší odborná škola, nástup do práce, brigáda, pracák.
    Jsem rád, že je Vám jasné, co bude po smrti, čtou to tu i mladší ročníky, pak jim dejte vědět.
    Píšete s nepochopením výrokové logiky :“ Můj dotaz na Vás – opravdu si myslíte, že když jedna větší díra požírá druhou, že to není následek něčeho, že to nemá žádnou příčinu? “
    Netvrdil jsem nic o příčině požírání jedné černé díry druhou. Takže z mého výroku neplyne o příčině nic, ani to, že to nemá žádnou příčinu. Výrok není o příčině, ale následku. Váš výrok je prostě mimoběžný.
    Příklad k výrokům : Dnes se náš pes zbláznil a vykoupal se v ledové vodě rybníka. Příčinou bylo, že celkem výjimečně šla s námi i manželka a chtěl jí ukázat svoji radost z toho. Nic to nepraví o příčině studené vody, jejíž příčinou bylo, že ráno mrzlo, čehož příčinou je únor a vstup studené fronty na naše území. A to do toho nepletu globální oteplování.
    Výrok tedy je: pes se vykoupal a příčina je, že se zbláznil. Pokud budete takto rozborovat každou větu, máte pozornost virtuálního MUDr. Chocholouška zajištěnu. Předpokládám s pokorou v duši, že budete mít dotaz, proč jsme šli kolem rybníka. A jestli můžu odpovědět na dotaz, když je dnes pátek, proč bude zítra sobota.
    Chtěl jste možná slyšet, že Bůh stvořil černé díry, které se požírají a nyní nám umožnil to vědět.
    Už jsem několikrát psal, že jeden z názorů ( zhruba prof. Hořejší) je, že vlastnosti vesmíru a jeho vývoj ke zdokonalování v některých oblastech vedoucí ke vzniku a vývoji života jsou dány jeho počátečními vlastnostmi ve Velkého třesku a tzv. energie vakua. Pak je vcelku jedno, jestli tomu budeme říkat Bůh nebo zdokonalovat poznání toho všeho, což vede nutně k lavinovitému rozšíření jevů neznámých, z nichž některé poznáme atd.

 10. Honzo, mně iluze neberete, napsal jste tu už tolik hrozných věcí, že iluze nejsou na místě.
  Obecně ale souhlasím, i v křesťanství příliš mnoho slov a málo zamyšlení. Když jsem to psal o dnešním křesťanství, tak jsem si vybavil jednoho křesťansky žijícího člověka. Udělal dost osobních chyb, ale pomohl mnoha lidem kolem sebe třeba pracovně, když ho pak odkopli, tak jim to odpustil. Ne, že bych je měl rád, řekl, ale odpustil jsem jim to. S nenávistí a zlobou se špatně žije, žere to zevnitř.
  Křesťanství není vykradené, vždycky mělo a má mnoho chyb. Když mám od křesťanství očekávat požehnání a odpuštění, snažím se odpustit i jemu chyby, řekl bych formální chyby. Základ je určitě dobrý a přínosný i nadále.

  1. Božská a démonská povaha
   Do které skupiny patří zdejší diskutující?
   Bg 16.1-3 — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Nepřítomnost strachu, očišťování se, rozvíjení duchovního poznání, dávání milodarů, sebeovládání, konání oběti, studium Ved, askeze, přímost, nenásilí, věrnost pravdě, nepodléhání hněvu, odříkání, klid, nechuť k vyhledávání chyb, soucit se všemi živými bytostmi, oproštěnost od chamtivosti, mírnost, zdrženlivost, stálé odhodlání, síla, schopnost odpouštět, neochvějnost, čistota a oproštěnost od zášti a od prahnutí po úctě — tyto transcendentální rysy patří k lidem s božskou povahou, synu Bharaty.
   Bg 16.4 — Ó synu Pṛthy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.
   Bg 16.5 — Transcendentální vlastnosti vedou k osvobození, zatímco démonské vedou ke spoutanosti. Neznepokojuj se, synu Pāṇḍua, ty jsi se narodil s božskými vlastnostmi.

   1. Opět díky. Ještě se k Vašemu příspěvku vrátím.
    Václav Žáček

   2. Pane Jaromíre, díky za Vaše stručné poukázání na pravdy a na moudrosti z poznání našich předků a z Božího poselství. Někteří zdejší čtenáři a diskutující se mohou cítit možná popuzeni, jiní by ale mohli Vaši stručnou ukázku z Gíty přijmout jako nádech čerstvého vzduchu. To Vaše rozdělení na božskou a démonskou povahu je všeříkající.

    Doplním k té božské. Jsou to ctnosti, morální a etické zásady, které je potřeba především žít. Na co člověku jídelní lístek, když si neobjedná žádné jídlo a hladoví?!

    Stručných pár charakteristik démonské povahy doplním mým popisem mysli, v projevech vášní, které člověka ovládají. Je to ten falešný duch – mysl v nás.

    Mysl je nástrojem duše a vědomí a přes smysly se rozprostírá do celého bio prostoru člověka. Mysl zpracovává podněty z podmínek, do kterých se člověk zrodil a v nich a s nimi s působením vědomí si může uvědomit stav, ve kterém se nachází a hlavně pocítit svoji duchovní podstatu. Chápe a rozlišuje svoji tělesnost, své pocity, znalosti, své líbí a nelíbí. Má smysly a ty nutí mysl konat takovou činnost, ze které má tento jednající člověk užitek. Hříchem je jim pak podlehnout. Každý si může uvědomit vyšší aspekt své existence, každý však nekoná v souladu se „zakódovanou“ cestou návratu, usměrněním vědomí v obráceném postupu, stručně v souladu s Ježíšem, s jeho cestou ze smrti do života.

    Co všechno je hřích, co všechno člověka, tuto nejvyšší bytost na naší planetě sráží ke konání zla?

    Smysly požaduji uspokojit své chtíče, chuti, sexuální rozkoše, prožívat účinky alkoholu a drog, zbytečné prožívání her, všech těch návnad, které nás od Boha vedou tím špatným směrem. Člověk je často připodobňován ke vzpřímenému zvířeti na dvou nohou. Vášeň mysli, která podléhá naší „lidské“ zvířeckosti v podobě uspokojování a chtění animálních chtíčů, je nízká a je tedy i v tomto pohledu hříchem.

    Mysl má vášeň i v hněvu, která se projevuje nenávistí, sobectvím, závistí, hledáním chyb na jiných, přehnanou kritikou, odsuzováním a nakonec má hněv projev i ve sprosté mluvě. Hněvivý člověk snadno neudrží své emoce a mění sebe i okolí často v kolbiště destrukce, smutné je, že i ničením sebe sama a ocitá se tak v dalším hříšném stavu.

    Mysl touží po věcech, po zážitcích, chce mít víc než druhý, silnější auto, hezkou milenku, dovolenou u teplých moří, šaty a šperky, i ten účes je projevem chtivosti. Ne nadarmo se této hříšné vášni říká, že je minerální. Chtivost a majetnictví věci ze zlata, stříbra….., i v minulosti odlišovaly od povahy skromnosti a pokory. Chtivost poutá ke světu a jeho věcem a také nutí k tomu obětovat svůj, zdůrazňuji, svůj čas – musíme víc a víc pracovat, musíme na to či ono mít peníze. Je hříchem utrácet omezený a vyměřený čas života?

    Mysl lpí, je zaslepená, a tato vášeň lpění říká – věnuj těmto či oněm věcem velikou pozornost, je to tvá povinnost. A člověk je slepý a povyšuje často relativní hodnoty nad ty, které si vskutku zaslouží pozornost. Věci a vztahy nás pohlcují a nezbývá čas na nic jiného, sebezdokonalování či duchovní záležitosti.

    A pak je tu tak často zmiňované ego. Ego nám jistým způsobem pomáhá uvědomovat si sama sebe a je v tomto světě nezbytné. Ale pak je tu ego jako stav chorobného zvětšení, ne nepodobné rakovinovému bujení. Samolibost, já jako střed vesmíru, pýcha, nezřídka i na vlastní skromnost. Ego se drží jako klíště, ještě i ve vysokém věku se stařec chlubí svými úspěchy, ženy chválí svoji ctnost. Ego přináší pokrytectví, egoista musí být vidět, cpe se do popředí, chová se nadřazeně.
    – – – – – – – – –

    Každý člověk, se může, ale i lépe, musí rozhodnout, co je život, čím ten jeho naplní. Poznání zákona karmy, s ní související převtělování, odžívání trestů zde i na onom světě…., ale vždy je za tím vším Bůh-Otec. Nelze nikoho odsuzovat za nic, každý jeden člověk je ovládán svojí tzv.svobodnou vůlí, každá duše má v sobě ten dědičný hřích, kdy šla proti příkazu Boha. Nadějné je, že Bůh nás, svoje duše očekává, dává nám čas a pro zkušenosti i přemíru životů. Duše za nevědomost nemůže; k uvědomění dospívá vývojem. Poznat Slovo v sobě, Ducha té nejvyšší kvality, je velký cíl a dlouhá cesta.

    Pane Jaromíre, byl jste stručný a výstižný. Ještě jednou díky.

    V dalším mém pokračování tématu duše, mysl, Duch…., se budu zamýšlet nad cestou duši povznášející. I ta je nabízena v mnohých moudrých, doslova svatých knihách. Ale co je nejdůležitější je to, že Cesta musí být nastoupena. Každá cesta začíná prvním krokem, druhým, stým…..! Kdy víme, kde je konec. Co by ale měl hledač vědět je to, že nás čeká Jeho Milost.

    Václav Žáček

   3. Děkuji za odpověď,
    občas se podívám na zdejší diskuzi a divím se, že máte trpělivost stále v klidu ostatním něco vysvětlovat, i když je to marné, démoni svojí povahu nezmění.

   4. Jaromíre, máte naprostou pravdu.
    Mé vysvětlení by mohlo následovat, ale to si tady prostě nemohu dovolit. Ale jedno přece – celé Stvoření je jeden velký boj dobra se zlem. Nebo naopak.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. Drahý Pane Žáček,je zajímavé sledovat jak Vám Vědomí obohacuje Duši.
    Lankavatara došel k jasnému pojetí Podstaty a činnosti.
    Pravdu do Vašeho nádechu přeje Václav Bečvář.

   6. ad.Bg 16.4 — Ó synu Pṛthy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.

    z Gíty,kterou mám doma:
    ad.16:4
    Pýcha,povýšenost,domýšlivost,hněv,hrubost a nevědomost jsou vlastnosti těch,kteří se narodili s démonskou povahou,ó synu Prthy.

    No a toto je skutečný překlad.Nikoliv přeloženého textu,ale z původního
    textu:
    16:4
    Vyumělkovanost(přetvářka,maska),ukvapenost bezpřemýšlení(zbrklost),
    rozumářství(mysl bez lásky),hněv,nevědomost(hloupost,omezenost,snadná ovlivnitelnost) z neznalosti významu slov,obecný sourn pokušení
    člověka,jež pochází z praxe k zajištění spokojenosti přirozené podstaty (zvířecího) těla,Soucite Života.

    s čímž souvisí tento text:
    „Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale odvrácen je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem.“(TE)

    Velmi pěkně je to podáno i zde:
    IV. KAPITOLA

    (…) 22 Spasitel řekl: „Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy,

    23 protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti.

    24 Kdo má uši k slyšení, slyš!“

    25 Petr mu řekl: „Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také – co je hříchem světa?“

    26 Spasitel řekl: „Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem‘.

    27 Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem.“

    28 Pak pokračoval a řekl: „Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit.

    29 Kdo to může pochopit, pochop.

    30 Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek.

    31 Proto jsem vám řekl: ‚Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti.‘

    32 Kdo má uši k slyšení, slyš.“

    33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: „Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.

    34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‚Hle, tady!‘ nebo ‚Hle, tam!‘, neboť Syn člověka je uvnitř vás.

    A že Je UVNITŘ nás a ne někde venku,je sděleno i v první větě tzv.Tomášova evangelia:

    1 Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.

    překlad:
    1.Toto jsou skryté informace,které prozradil Duch uvnitř a zaznamenal lidem požadovaný drahokam :
    „Kdo odhalí pravou tvář těchto informací,nezadržitelně míří ke sjednocení.“

    Duch uvnitř-z nitra,ze vnitřku,vnitřní Duch,v nitru

    PS:Nejlepší na tom je,že „chleby“(náboženství) jsou napečeny ze stejného těsta(základu),ale s kvasem přibyly nejen zkušenosti,no bohužel i spousta
    nesmyslů a hlavně rozdělení vně i uvnitř člověka.

 11. Pardále,

  ………Když mám od křesťanství očekávat požehnání a odpuštění, snažím se odpustit i jemu chyby, řekl bych formální chyby. Základ je určitě dobrý a přínosný i nadále….

  Nechceš mi tvrdiť a iným ľudkom, že kresťanstvo má len formálne chyby…

  Také odporné náboženstvo, ktoré sa utváralo celé stáročia na konciloch , kde vždy zvíťazil názor vtedajších ,,mocipánov“, ktorí hrali na bránu budúceho degenerovania obyvatelov vtedajšej Europy, ktorá bola charakterizovaná rôznorodosťou a životaschopnosťou každého národa…

  ČO z toho zostalo, tlejúce hranice a smrad po upálených ,,čarodejniciach“ a zúbožená veda, ktorú riadili bigoti a degeneráti v inteciach Biblie ajej debilných tvrdení od hovadín pri stvorení Sveta, človeka a nehumánne názory vývoja spoločnosti…

  Mohol by som Ti otrieskať o hlavu niektoré mená, ktoré boli volakedy známymi osobnosťami a zostali z nich len nechutné ,,oškvarky“, ale v tomto momente je to strata času…..

  Počas ďalších období, cez stredovek až do pozdného novoveku, zrobila katolícka chamraď , ktorá uchopila nielen cirkevnú, ale i svetskú moc v tomto priestore a potom aj v celej Amerike, ,,Cirkevný kresťanský kalifát“, kde to vyzeralo celkom tak, ako v dnešnom centre Islamského štátu, ktorým teraz opovrhuje celý svet, za ukrutnosti a ignoráciu všetkého, čo tvorí základ civilizácie…

  Jedným slovom ,,barbarstvo“…

  Pardále , preber sa a prestaň ,,brať tie čudné ingrediencie“ po ktorých máš len veľké OKNO, porovnateľné s  mlynským kolesom …

  Pardále, niekedy Tu máš zaujímavé reakcie, ale tieto Tvoje bigotné reči, čo som Ti teraz pripomenul, anulujú všetko, čo si uvádzal vtedy, keď si používal svoj ,,MODZOG“.

  Verím aj tomu, že si sa chcel aj odpútať od ,,náboženstva“, ale detstvo aj u Teba asi zanechalo kruté , nezmazateľné stopy…

  A keď si vyrastal ešte aj na dedine, plnej tmárov a degenerátov, Ťa aj ľutujem…

 12. ad: Tak pozor s tema kravinama :-)))

  Víra, tak jako život, je jenom jedna. A každý se dovídá pouze to, k čemu dozrál. Tak pozor na pověry!..:-)))

  Sókratés: „O ničem nejsem víc přesvědčen než o nutnosti neměnit zaměření svého života podle vašich názorů. Klidně si veďte ze všech stran obvyklé řeči: nebudu si myslet, že mě tupíte, ale že fňukáte jako malé děti, když jim něco je.“ (Seneca: O duševním klidu)

  Zdar!..:-)

   1. ad: A jaképak povery prosím pekne ,mas na mysli ?

    Za pověru považuji vlastně všechno, co neprošlo důsledným sítem kritického myšlení, co je příjímáno jako tzv. „samozřejmost“. Např. takzvaná demokracie (tzv. vláda lidu). To je přece pověra a iluze jak prase…:-)

    Pověra je víra v neexistující jevy.

 13. ad: Ježíš tento popis zakončuje parafrázováním svých slov zaznamenaných v evangeliu Matouše – „Věru, říkám vám, že odtud nevyjdete žádným způsobem, dokud všechno nesplatíte do posledního haléře.“ Tady je potvrzen velký význam tohoto Ježíšova výroku k převtělování duší, který uznávali i nejstarší křesťané.“

  Vendo, že by Ježíš parafrázoval svá slova, tak o tom nic nevím. A tudíž Vašim zgruntu vyfabulovaným závěrům, může věřit opravdu jen člověk mdlého rozumu.

 14. ad: Přeji hodně zdaru všem duchům.

  A já jen dodám: A duchu logického jazyka a řeči, pak tuplem…-)

 15. Honzo,píšeš :

  ….Za pověru považuji vlastně všechno, co neprošlo důsledným sítem kritického myšlení, co je příjímáno jako tzv. „samozřejmost“.

  Súhlasím, že demokracie je len…, ale podla Tvojho textu Biblia zodpovedá Tvojím náročným kritériam ,…….co neprošlo důsledným sítem kritického myšlení,
  co je příjímáno jako tzv. „samozřejmost“.

  To by ma vážne zaujímalo, či považuješ tie protožidovské kecy od pastierov dobytka a oviec ktorí tieto zlátaniny spisovali počas tisícročí ,,za tak sväté“, že za urážku týchto textov skončili tisícky ,,kacírov“ v plameňoch inkvizície?

  A nie že sa zahráš ,,na mrtvého brouka“…

  Keby si mal obavy, že Ťa Hospodin nebude mať rád, keby si sa vyjadril mierne nekriticky, beriem to na SEBA SA …

 16. Venda píše: “ Nadějné je, že Bůh nás, svoje duše očekává, dává nám čas a pro zkušenosti i přemíru životů.“

  Pokud je to pravda, pak je to snad nadějné. Bible nejenže toto netvrdí, ale doslova a jasně píše, že to tak není – např.“A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“ (Žd 9,27).

  Člověče, vol dobře v co věříš a do čeho vkládáš svou naději…

  1. Jistě, že to tak je.
   Cituji Vás:
   „každý člověk jen jednou umírá,“

   Ano, Žáček umře, Lukáš, Gilgamešova Noha, Sobotka, Obama i pan Novák z Přelouče. Umře a již se znovu Žáček, Lukáš, Gilgamešova Noha, Sobotka, Obama i pan Novák z Přelouče ve stejném těle a do stejných okolností nenarodí. Tělo s pojmenováním Žáček, s šedivou hlavou, s brýlemi…… pominulo a je minulostí. Ale jeho /jejich/ duše půjde k soudu. Tak je to vždycky a po soudu je rozsudek a následuje odměna nebo trest. Již jsem to tu psal, odměna, jako zlaté okovy, trest, jako železné, ale pořád jen okovy. Odměna v nebi, trest v očistci. A po odžití toho či onoho, pokud není „nádoba čistá“, tedy pokud se duše nezbaví karmické zátěže, se vrací do dalšího těla……… . Jak píšu v článku, ale hlavně jak je psáno v evangeliu Matouše či jinými slovy i v Pistis Sophia, jak hlavně řekl Ježíš Kristus „…..dokud všechno nesplatíte do posledního haléře z tohoto světa nevyjdete.“ A někteří lidé, ještě nevědomí, to neberou vážně. Mají tak svoji „odměnu“.

 17. Vendo, to s tím posledním haléřem Vám tu psali již mnozí, že nemá co dělat s uvězněním duše v cyklu zrození – ale jsou to jen další slova proti těm vašim.

  1. V celé té diskuzi šlo především o podobenství.
   Ti mnozí berou slova podobenství jako nepodobenství a Ježíšova slova jako slova pro tehdejší soudce, zemědělce, ovocnáře, stavitele….atd..
   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad: mnozí berou slova podobenství jako nepodobenství

    Úžasný. Úžasný slovní harakiri, úžasnej úsudek. Marně se snažím si jenom představit!, jak lze brát slova podobenství jako nepodobenství. Na tuhle „logiku“ hoven a sraček, nesmyslů vůbec, fakt nemám. Díky Bohu!…

   2. Myslíte tyto mimoně? Co si asi s nimi, když byl Ježíšek malý, s malými dětmi nahrál, že, Pardale?
    http://www.mluvici-hracky.cz/kategorie/mluvici-mimoni/mluvici-mimon-stuart-s-kytarou/

    Víte, kdo je mimoň? Matouš 13-44. Ten někdo, kdo najde poklad na poli, ale ukryje poklad mimo to pole, v blízkém olivovém háji, pak jde, prodá všechno a koupí to pole a až pak si vzpomene, že ten poklad ukryl mimo to pole. To je mimoň.

    Ale o tom to podobenství není, to snad chápete, že?

    Pane Pardale, proč takhle uhýbáte a děláte si legraci?

    Já Vám v předchozím příspěvku položil seriózní otázku, dokonce k ryze pozemské vědě, kde jste, alespoň tady to tak všichni chápeme, za velkého znalce. A Vy mi neodpovídáte. Dovoluji si urgovat odpověď, protože jste nedávno tuto praxi vyžadování odpovědí na otázky zavedl. Vzpomínáte, že?

    Máte ji tu tedy znovu a zkuste, milý a vědecky založený Pardale, stručně odpovědět.

    „Pardale, Einstein něco před sto léty předpověděl. Fajn a jsem tomu rád. Píšete :“Příčina : jedna větší černá díra požírá druhou a gravitace zakřivuje prostoročas.“ Můj dotaz na Vás – opravdu si myslíte, že když jedna větší díra požírá druhou, že to není následek něčeho, že to nemá žádnou příčinu?“

    A abych byl přesný a Vy mi něco nevyčetl, tak to, co jste napsal, kopíruji celé :

    Ad/
    „Příčina : jedna větší černá díra požírá druhou a gravitace zakřivuje prostoročas. Důsledek : vznikají gravitační vlny. Dokonce i v tak šíleném systému jako je černá díra platí zákon kausality.“

    Pardale, opravdu se domníváte, že ta Vámi uváděná příčina nemůže být důsledkem něčeho jiného?

    Děkuji Vám za odpověď. Věřím tomu, že potěšíte vědecky založené kolegy a kolegyně.

    Dobrou noc.
    Václav Žáček

   3. Vendo, ptáte se, Víte, kdo je mimoň?. Klidně Vám na to odpovím: je to každý, kdo plácá nesmysly, kdo např. vysloví: mnozí berou slova podobenství jako nepodobenství Příčiny Vašeho mimoňství nezkoumám, to je Váš problém, nikoli můj. To dá rozum, neboli to dá LOGOS.

    Vendo, marná sláva, lidé jsou utkáni z výroků, jsou jimi doslova obklíčeni. Zkrátka a dobře, to a to se má tak tak.

   4. ad: V celé té diskuzi šlo především o podobenství.

    Fajn, a dejme tomu, že ano. Ale když mluvíte o podobenstvích (parabolé), rozhodně byste měl alespoň vědět, o čem vůbec mluvíte: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwji8Mvg8fLKAhWhg3IKHYBJCIAQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fktf.cuni.cz%2F~brozj%2Fdistancni%2FPodobenstv%25C3%25AD.doc&usg=AFQjCNH35t_FbcMKb9BBPx8iF4h5QlSgCQ&cad=rja Mezi „parabolé“ a Vašimi „hyperbolé“, je gigantický ROZDÍL.

 18. Nič v dobrom chlapi,

  ale uvažovať v rovine , že kočovníci a vandráci s kozenkami, akými boli Protožidia a vážne uvažovať o tom, že by boli schopní chápať rôzne podobenstvá, akou je napr i ilúzia, že človek , bol naozaj stvorený z hliny a potom mu akosi samovolne v hline narátli kosti, svaly a z ničoho nič sa objavila krv, ejakulát a hormóny, je ozaj len ,,pre otrlých “ kresťanov-katolíkov.

  Ešte je jedna kategória, ,ktorá by to tiež mohla pochopiť. Je to novovzniklá sekta ,,birmovaných komunistov“. Jediným známym axemplárom je ,,náš slovenský unikát“, preceda vlády SR. A ako nás učí evolúcia, je novým tzv.prechodným medzidruhom, ktorý má vo svojej ,,izbičke pre opilcóf“ aj zarámovaný obrážťok Ježiška so svojou virtuálnou mamičkou a hneď vedľa obrázok Vladímira Iljiča , vodcu tých, no tých ,,proletariátov“, či ako ich …

  Potom sa ani nečudejem, že skončí v Ústave u dobre známého MUDR. Chocholouška…

  Ja si myslým, že čím skôr ,,Ho levec“ psychopatov odchytí, tým skôr u nás skončí obdobie ,,II temna „..

  Tak nám pánBožko dňa 5 marca 2016 pomáhaj a odními zrak tým debilným DCHM , ktorí ho v mene ,,dua bandoléros“ volia…

  1. ad.ale uvažovať v rovine , že kočovníci a vandráci s kozenkami, akými boli Protožidia a vážne uvažovať o tom, že by boli schopní chápať rôzne podobenstvá, akou je napr i ilúzia…
   —————————————————————————-
   Ono to bude tím,že nebyli pitomí.Bible obsahuje šifry,je v ní ukryto spousta
   Poznání.Šifry obsahuje proto,aby se Bůh nyní dal ukázat.Šifry obsahuje proto,
   aby se nyní ukázaly všechny lži.Šifry obsahuje proto,protože Bibli použili
   k mocenské devastující politice.Kradlo se,zabíjelo pro „leb-kamai“,tedy
   laboratoř v nepřátelské mysli,kde se zkoumá jak vydělávat a tím obelhávat.

   leb-kamai = „vítr hubící“ Jeremiáš 51:1

Napsat komentář: Gilgamešova noha Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2020

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference