mapa stránek || vyhledávání

Je Česko opravdu srdcem neboli duchovním středem Evropy?

Na první pohled směšná otázka, podíváme-li se na velikost a hospodářskou sílu státu. Jenže, jenže! Kde se bere intuice národa, po staletí zbavovaného vědomostní a umělecké elity? Projevem přítomnosti této intuice je to, že jádro národa po staletí, ale zejména v posledních sto letech vždy správně odhadlo, jak dopadnou společenské a duchovní procesy v Evropě. Války, revoluce, duchovní směřování evropské civilizace.

(Poznámka. Uměleckou a vědomostní elitu národu neustále pomocí peněz odsávají, korumpují, občas i vyvražďují všelijací „ochránci“ české kotliny. Proto chování a myšlení hlavní masy národa přejímá z ducha národa málo viditelný „druhý sled“ jeho vzdělanců. Zdánliví „malí lidé“ typu písmáků, samouků a „zapadlých vlastenců“. Malí školami, ale nikoliv duchem. Ti v davu konzumních evropských brojlerů dodnes tvoří neviditelný soubor ještě samostatně myslících osobností, neboli ne davových lidí.)

Odpověď na otázku v nadpisu nám dává průběh posledních sto let. Na světě neexistuje národ, který by v nich neprožil 7 naprosto odlišných režimů a jimi řízených odlišných ideologií. Použité slovo „prožil“ je rozhodující. Neboť moudří vědí, že skutečně „znát“ neznamená pamatovat si naučené ze škol, ale na vlastní kůži prožité! My Češi jsme jediný národ na světě, který jako celek prošel obrazně řečeno „sedmi univerzitními ročníky“ společenskovědního, správněji duchovního vzdělání. Vždyť jsme tu měli:

 1. Rakouskou monarchii, opřenou o autoritu císaře z boží milosti, katolický výklad křesťanství a učení o předurčenosti kohokoliv rodinou a místem zrození. Bůh rozhodnul, v které rodině se ta která duše zrodí. V rodině kmána nebo hraběte. A toto místo zrození zásadně předurčovalo postavení a osud dotyčného člověka. Základní duchovní „vibrací“ mocnářství tedy bylo předurčení a poslušnost. Tento přístup k osudu člověka nebyl sice zcela nesprávný, ale v souladu potřebou zejména duchovního vzestupu civilizace začala být pociťována potřeba změny. Ale „vládnoucí dobře zrození“ (jako obvykle) o žádoucí změně nechtěli slyšet! Navíc zbaveni rozumu (což je projev trestu božího), vyvolali k podlomení jakékoliv své důvěryhodnosti první světovou válku. Válku v naprostém rozporu se svým údajným křesťanským smýšlením. A zde se poprvé v posledních sto letech vyjevila zmiňovaná intuice národa! V době vzniku války byli Češi jediný národ v Evropě, který byl od počátku proti ní! A po jejím vypuknutí tušil, že centrální mocnosti ji prohrají.
 2. A tak se i stalo. Na základě protiněmeckých intrik a skrytých mocenských her západních mocností vznikla tzv. první republika. (Oficiálně jako projev sebeurčení národů.) Tento národnostní a ideologický slepenec zcela změnil bývalé „provozní mocenské a politické manýry“. Zmizela předurčená šlechta i ústřední řídící ideologie státu. Šlechtu nahradila skrytá vládnoucí mafie, katolicismus duchovní svoboda, ale i prázdnota. Nepochybným pozitivem republiky však bylo, že její režim do krize v roce 1929 uvolnil uměleckou a ekonomickou tvořivost jednotlivců. Ale s tím i nepoctivost v jmenovaném. Realitou se stala skutečná svoboda náboženství a myšlení. Z ní se ale začala vynořovat i „volná myšlenka“, neboli přípustnost absence jakýchkoliv nadlidských ideálů a vzorů chování pro člověka. Etické normy pro jednotlivce a společenské skupiny se relativizovaly. Místo společenských rituálů katolických byly do občanského roku zavedeny rituály republikové a nacionální. (Např.: Místo rituálu „božího těla“ byl zaveden rituál 28. října. Jako národní tragedie se vykládaly „bitva u Lipan a na Bílé hoře“. V jejich důsledku jsme měli 300 let trpět pod Habsburky. (Dokud nás „čechomilovní“ Francouzi a americký prezident Wilson neosvobodili.) Plnému propuknutí kocoviny z nectností nastalého prvorepublikového systému, spíše však z absence kvalitní jednotící duchovní „vibrace“ národa (náboženství vyšší kvality), zabraňovala jen osobnost a autorita prezidenta Masaryka a několika osobností kolem a v kultuře. Ten sice velmi dovedně převzal roli „stařičkého mocnáře“, ale jakmile zemřel, intuitivní národ pro absenci nosné duchovní soustavy u nás i v Evropě začal tušit generální změnu poměrů. A ta přišla.
 3. Po západních osvoboditelích přišel náš národ „ochránit“ další ochránce-protektor, A. Hitler. Opět se kompletně změnila vyučovaná i „nošená“ státní ideologie. Za Pravdu se začalo vydávat to, za čím stojí síla! (Skrytý ateizmus.) Tím vznikla masová pochybnost o existenci boží neboli Spravedlnosti! (Jak se na řádění nacistů Bůh může dívat?) Do duchovního rozměru lidství se vpletla genetika, do té doby platná jen pro zvířata. Začala se vyznávat „rasa“. Odstraněním všelijak pojaté svobody nastolili nacisté skutečně pořádek v chodu protektorátních státních úřadů. Byla prakticky rozdrcena kriminalita. Rozšířila se práva a sociálních jistoty těch, kteří pracovali. Do řízení státu se vrátily konceptuální velkorysé přístupy v zájmu rozvoje celku, např. velkotovárny, elektrifikace, dálnice apod. Krizi odbytu vystřídala hospodářská prosperita a růst, ovšem v prospěch „ochránce“. Z hlediska řadového člověka začala být oproti první republice více ceněna práce, než spekulace a žití z majetku. Veřejný život a média bohužel ovládlo pohanské náboženství, uctívající sílu a dědičný původ. (Satanizmus, postavený na myšlence, že pravdu má prostě ten, kdo má sílu. Byvší boží mlýny se jakoby vytratily.) Pro státní mašinérii v této ideologii jednotlivý lidský názor a dokonce i život jakoby ztratily cenu! Přestože hlavní tvůrce této ideologie Adolf Hitler skrze Německo ovládl prakticky celou Evropu, intuice opět Čechům předpověděla konec této tisícileté říše. Ani na nejhlubším dně v roce 1940 jeho jádro nevěřilo, že Hitler válku vyhraje. Měli opět pravdu, tisíciletá říše u nás trvala jen 7 let!
 4. Po nich se Čechům nejprve nenápadně, potom razantně (1948) představil nový „ochránce“. Tentokrát SSSR od východu. Pomocí své páté kolony (KSČ) nalákal část národa na jinou „vědeckou“ (ateistickou) ideologii, marxizmus-leninizmus. Podařilo se mu to ve volbách 1946. Proto, že jednak část národa byla fascinována skutečně epochálním vítězstvím Rudé armády nad neporazitelnými nacisty, jednak poměry první republiky po válce u nás nikdo nechtěl! Což se u nás dodnes zatajuje! Jen proto 41% českých voličů volilo KSČ. Toto už jsem zažil osobně. Teprve po uchopení a zneužití moci komunisty nastávalo pomalu rozčarování. Začali totiž konat to, co před volbami popírali. (Jako mnohé strany dnes!) Ve státní ideologii byla role Boha přenesena na „lid“ vedený komunistickou stranou. Za původce všeho zla, satana, bylo „společensko-vědecky zjištěno“ soukromé vlastnictví. Za nejvyšší cnost a hodnotu člověka se v 50-tých letech začala vydávat manuální práce („dělnickorolník“), za nejspravedlivější dělení hospodářského výsledku bylo vyhlašováno rovnostářství. Nejhoršími „hříchy“ vlády komunistů na národu bylo zničení z povahy své práce samostatně uvažujících vrstev národa, jako jsou řemeslníci, živnostníci a sedláci.

  Jenže v důsledku tohoto znárodňovacího řádění se rychle dostavily hospodářské potíže, zpomalil se technický rozvoj. Původně marxizmem popletená část elity národa prohlédla vady ideologie i systému. Pokusili se nenápadně v rámci systému provádět reformu neživotaschopného socializmu v socializmus s lidskou tváří. Nebyla to žádná údajná diverze rozvědek, jak se nyní někteří dodnes nepochopivší snaží vykládat obrodné hnutí, tzn. „plíživá kontrarevoluce“. Obrodný proces bylo vzpamatování té části duchovního jádra národa, které se po válce dostalo do KSČ. Tito lidé vyvinuli úsilí k uskutečnění opravdu lepšího společenského uspořádání, než byl kapitalizmus. V důsledku jejich „diverzní činnosti“ vůči hlupákům a zakomplexovaným v KSČ se denní život lidí zlepšil a celá kultura si skutečně „vydechla“. Masu národa prodchla nová naděje na postupný vývoj k lepšímu společenskému uspořádání na zemi. Jenže v době studené války mocenských bloků to nebylo realizovatelné. Vedení sovětského bloku správně odhadlo, že stejná míra politického uvolnění jako v ČSSR není proveditelná v samotném SSSR a ostatních zemích socialistického „tábora“. Tam by v důsledku místního masového antikomunizmu vedla k pádu vlády agentů východního patrona. Proto armáda SSSR, „ochránce suverenity“ českého státu, proti tomuto vývoji u nás zasáhla a zemi v roce 1968 obsadila.

 5. Nastala od předchozího období odlišná dvacetiletá éra „normalizace“. Období, kdy národ začal být spravován zahraničními rezidenty a hlavní masa lidí se začala řídit nutností přežití. To, že mediální ideologii nevěřili ani ti, kteří ji učili a publikovali ve školách, na to byl národ zvyklý z předchozích dějinných etap. Stalo se národní tragédií, že přetvářka a nevěření ničemu začalo být jakousi českou normou. U neduchovních dokonce výrazem „chytrosti“. Praxe života v „normalizaci“ byla taková, že co se v té době podnikalo, muselo se slovně „narazit na socialistické kopyto“. A muselo být pojednáno v dobové „novořeči“. (Bohužel jako v současnosti.) Neboli jakékoliv konání muselo mít „socialistické zdůvodnění“. (Nyní evropské.) „Normalizace“ se tak stala na jedné straně obdobím největšího zničení charakteru mnohých, na druhé straně obdobím tichého národního semknutím vůči vnucování zevní vůle. Takže na jedné straně úspěšnost jednotlivce v tomto období byla přímo podmíněna bezcharakterností, na druhé straně se značně rozšířila schopnost bezeslovní komunikace! Tento stav vydržel za zdánlivého klidu jen proto, že kdo mlčel, a nebyl najat zahraničními neziskovými organizacemi, mohl relativně dobře přežívat a měl čas na koníčky a vedlejší zájmy. Od chalupářství po studium čehokoliv.
 6. Jakmile i normalizátor v SSSR pochopil, že použitá forma rovnostářského a ateistického socializmu je pro jakýkoliv stát neživotná, protože se neopírá o zákony stvoření a psychiky, odstoupil od ní i v SSSR. Formou „legendy o přestavbě“. V tom okamžiku se ukázalo, jak u nás dosud hlásanému leninizmu věří jeho hlasatelé. Mocenská pyramida normalizátorů se zhroutila právě projevením se myšlení normalizátorů, nikoliv nějakou revolucí. Všichni mohli vidět, jak se přes noc z normalizátorů stali voliči Václava Havla prezidentem a privatizátoři. Kolem něho se seběhla všelijaká banda, využívající iluze národa a duchovní nezralosti jeho osoby. V. Havel se ukázal nebýt ani Karlem IV., ani Masarykem. Což se mu z působení vedoucího ducha českého národa stalo zdravotně osudným. Hlavními hráči médií té doby se stali místo duchovních lidí, skutečných osobností, protikomunističtí „odbojáři“. Ti se skládali jednak z placených agentů zahraničí, jednak z bezzábranových funkcionářů. Jeden druhému totiž dosvědčovali, že celou dobu sovětské okupace „odbojařili“ formou přihrávání si výhod. Aby v tomto bojí „za svobodu a demokracii“ mohli všehoschopní pokračovat, museli z důvodů obnovení lidských práv přizvat k dělení státního majetku restituenty a antikomunisty. Takové politické „kino“ jako polistopadový vývoj nezažil žádný národ na světě!

  Po roce 1990 sice u nás skutečně „vypukla“ svoboda slova a podnikání, ale svoboda neměla vymezený obsah a podnikání meze. Mohlo se to stát proto, že ateistická společnost neznala a tím méně žila nežila zákony duchovní dimenze reality! Osvědčené tisícileté ideje, neboli duchovnost a náboženství, byly za nacistů a komunistů (ateistů) potlačovány a i „novými demokraty“ začaly být „vědci“ vydávány za pověry „nevzdělaného“ lidu.

  Do komunistického duchovního vakua života masy národa vtrhlo ze světa kde co. Za příklad k pobavení dám z té doby „kurzy nesmrtelnosti člověka podle Saint Germaina“. V nich se v duchu indické filozofie učilo, že v člověku je jiskra božství. Že vesmír a hmotné existuje vlastně jen jako obraz v duchu člověka. Stárnutí a smrt jsou nesmrtelnému člověku vsugerovávány špatnými náboženstvími! Školitelé v této indické „moudrosti“ ovšem tuto sugesci stárnutí z mozku absolventů kurzu za patřičný obnos vytlačí. Tak se absolvent kurzu dožije nejméně 300 let, jako Saint Germain. (Školitelé zřejmě vycházeli z toho, že konec konců mají aprobaci! Vždyť přežili tisíciletou říši i věčné časy!) Ač školitelé následně poroučeli času jak mohli, jejich tělo je k jejich údivu neposlouchalo a oba jsou již po smrti.

  Po pádu ateizmu nepomohlo národu z duchovní nicoty ani učení několika desítek sekt v čele se svědky Jehovovými. Bez ohledu na jakékoliv učení se vládcem všeho v našem „Západem osvobozeném státě“ stali peníze! (Neboli satan.) Právě tato realita v kontrastu k rétorice lidských práv se stala pro důvěryhodnost současného systému smrtící. Jádro národa kolem roku 2005 pochopilo situaci: Jakmile se vše rozkradlo, vynořila se pravá duchovní hodnota „osvoboditelů“, privatizátorů, nosičů lidských práv a pod. (Odtud vznik a popularita hnutí naštvaných občanů ANO.) Většině došlo, že smyslem veřejného i soukromého života nemůže být žít tělesnými požitky a cílem života není „umřít bohatý“. Ač v médiích stále zněly halasné tirády o vítězství svobody, demokracie a lidských práv zejména do té doby utlačovaných „nepřizpůsobivých“, v mase nezadržitelně nastoupila kocovina z polistopadového vývoje. Dokonce i Václavem Havlem zachycená a mlživě nazvaná „blbá nálada“. Tuto kocovinu mělo podle duchaprázdné vládnoucí pražské kavárny odstranit vstoupení našeho státu do EU. Tento státotvorný akt k nám měl přenést tam údajně panující zákonnost a mravnost. Vládnoucí mocenská elita pro svou duchovní „kvalitu“ si ale bohužel nevšimla, že právě tyto markanty jsou v západní Evropě na dějinně nevídaném úpadku! Že evropské národy jsou právě ve stavu připomínajícím stav před pádem říše římské.

 7. Tak se stalo, že jsme se 20 let po pádu totality ocitli jako národ v ještě rozsáhlejší a hlubší společenské hnilobě, než panovala za normalizace. I s Evropskou unií, která dokonce rozklad a marasmus spíše dováží. Důvěryhodnost začala u nás EU ztrácet zjevným „dvojím metrem“ na vše u nás se odehrávajícím. Dále preferencí úpadkových jevů jako „nepřizpůsobivost“, homosexualita, feminizmus, nerodinný život, exhibicionizmus, pseudoelit (herci, sportovci), pseudoochránců životního prostředí, výroba ohrožení Putinem, apod. Tak se vítězstvím „Pravdy“ stala současná „objektivita“ a výběrovost v přístupu v médiích a vítězstvím „lásky“ exekuční zákon a běh soudů.

  Vrchol smrti obliby EU se stal její „objev“, že kvůli nízké porodnosti feministek nám sem na důchod posílá „pracovat“ muslimy z Afriky a Arábie. A k tomu, aby nás také kulturně povznesli v rytmu „multikulti“. To, co komise EU s kvótami, by si pro odpor i Bilaků nedovolil ani Brežněv.

  Za tohoto stavu věcí si zatím „medí“ jen restituenti a privatizátoři. Doufám, že i ti vědí, že jen do okamžiku, kdy tu muslimové začnou provozovat své „multikulti“ výbuchy a zapalování aut na sídlištích. Otázkou je, co s tímto stavem společnosti a EU celkově. Intuice Čechů opět naznačuje vládnoucím, jako roce 1914, 1968, 1989, že je nutná hluboká reforma sytému u nás a zejména v EU. Ač katastrofa visí ve vzduchu, vládnoucí elity neslyší a říkají, že „lid tomu nerozumí“. Ve stylu „je třeba zrušit přímou volbu prezidenta“, trh to vyřeší, je třeba posílit armádu a policii, odposlech na internet a kamery na každé veřejné místo apod. Změna filozofie života a tím systému visí ve vzduchu! Odkud a jak přijde?

 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.2
hlasů: 5
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

41 komentářů

Přidat komentář
 1. Dávám sem příspěvek z internetu z diskuse o roku 1968:

  V té době to spousta obyvatel brala jako tragédii. Dějiny ale ukázaly, že to pro naše národy žádná tragédie nebyla. Rusové nám nezavřeli ani jednu továrnu, ani jednu vysokou školu, ani jedno divadlo, nevykradli nám banky, nenutili nám místo rodné řeči tu jejich (to že jsme se museli učit rusky kvituji z povděkem a díky znalosti ruštiny má dnes spousta čechů a slováků dobrou práci v zahraničních firmách), netýrali nás hladem, umístění 80 000 vojáků i rodinami naše země hravě zvládla, díky politické a hospodářské stabilitě zcela zdarma vystudovala dnes celá střední generace inteligence. Ano rok 1968 přinesl okolo 117 mrtvých, rok nástupu normalizace 1969 přinesl smrt Jana Palacha a Jana Zajíce. ČT nad nimi bude zcela jstě ronit krokodýlí slzy, reportéři budou dávat srdceryvné rozhovory s jejich žijícími příbuznými, s fotografy co zaznamenávali příjezd vojsk Varšavské smlouvy, ale ani slůvkem se nezmíní fakt, že od roku 1989 si vzalo život z politických důvodů a ze ztráty životní perspektivy okolo 3000 lidí … Ani slovo nepadne o hospodářské devastaci země a zvláště pohraničí (viz film Díra u Hanušovic). Dnes s odstupem tolika let a se znalostmi, které o té době dnes mám, musím říci: 117 životů byla snesitelná cena pro záchranu naší země. Protože jsem přesvědčený, že kdyby se nestalo to co se stalo v roce 1968, tak ten rozvrat, co zažíváme dnes, by nastal o dvacet let dříve. Co ČT ale zcela jistě nezmíní, že díky zničení Československé federace, díky zničení průmyslu a bankovního průmyslu, díky zničení obranyschopnosti, jsme se dnes ocitli díky celoevropsky uměle vyvolané imigrační vlně tváří v tvář hrozbě zničení obou našich národů. Bytostně tuto hrozbu cítí téměř každý rozumný čech a slovák. Dnes často slýchávám od mladých lidí otázku: “Co s námi bude ? Má vůbec smysl zakládat rodinu ?” Toto by v době tzv. normalizace prostě nebylo možné. když všechna tato pro a proti zvážím, pak musím konstatovat:
  Události 1968 nebyla pro naše národy žádná existenční tragédie!

  1. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  2. Dnes často slýchávám od mladých lidí otázku: “Co s námi bude ? Má vůbec smysl zakládat rodinu ?”

   Co to je za nesmysl! Já dnes vidím u mladých velké sebevědomí a velkou bezstarostnost.

  3. Američané bombardovali Škodovku 17, 18. 4. a 25. 4. 1945. USA svrhly na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. Dvacet devět objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.
   Při bombardování Plzně Američany bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno.
   Tj. ZABILI NÁSOBNĚ VÍC ČECHÚ, NEŽ JICH U NÁS PADLO.
   Zničili 505 budov, seřazovací nádraží a další objekty.
   Americký zločin – bombardování Plzně – neměl žádný strategický význam z hlediska válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené ČSR, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období.
   Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!«

   1. Škoda Plzeň byla v dubnu jediná továrna v moci Němců, která byla schopna opravovat těžké zbraně. Německo bylo rozbombardované a v české kotlině byla v dubnu milionová armáda generála Schörnera. Berlín kapituloval 2.května a zahájení operace bylo 14.dubna, boje tedy v době bombardování Škodovky. Rudá armáda přišla při dobývání Berlína ( v podstatě za 14 dní) asi o 80 291 padlých a pohřešovaných, 274 184 raněných.
    Proti naší vládě toho moc Američané neměli, nabízeli pomoc Marshallův plán, který jsme odmítli. Dovezli jsme ze Sovětského svazu 1947 pšenici, což byla pšenice americká, dodaná Sov. svazu.
    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1187926-proc-nas-spojenci-bombardovali
    „Zcela specifickou kapitolou jsou fatální omyly sovětského letectva v posledních dnech války. Komunistická historiografie je neváhala na dlouhá desetiletí přisoudit nacistům. Přes tisíc zbytečně zabitých Čechů a Moravanů, ale i samotných sovětských vojáků se totiž do obrazu osvoboditelů nehodilo.“
    Byla válka a dnes by se nemělo bez znalostí souvislostí rozumovat, co by kdyby.

   2. ad.: Škoda Plzeň byla v dubnu jediná továrna v moci Němců, která byla schopna opravovat těžké zbraně.

    A co se opravovalo v Drážďanech? Na Drážďany shodili Amíci 600 000 bomb, protože do další války by zrezivěly.

   3. Pro pana 1945.
    Informace o Plzni se ukázala jako čtvtinformace, tak hurá do Drážďan. Prostě pořád konspirativně prudit bez faktů a souvislostí.
    Drážďany a celé ničení německých měst byla odveta za ničení Londýna, snaha podkopat fanatismus běžných Němců, také narušení hospodářství.
    V Drážďanech zahynulo asi 30 000 lidí, ne 300 000 jak z toho pak udělali Sověti. Drážďany měly dobré kryty, z některých se ovšem lidé ven nedostali a byl požár (z části dřevěného) centra. Drážďany byl lazaretem východní fronty, odkud se vraceli zkušení vojáci na frontu. Drážďany byly poslední velké nezničené město na východní frontě s funkčním obrovským překladovým nádražím, které umožňovalo převážet a pak kompletovat součásti zbraní vyráběných v dnešním Polsku místo zničených továren v říši. Roztříštěním výrovy se dosáhlo toho, že Německo přes obrovské bombardování mělo válečnou výrobu v roce 1944 největší, ze všech válečných let.
    Pokud máte ještě nějaké hrc frc zprávy, tak diskutovat se dá i v hospodě.

 2. Článek jsem nijak podrobně nepročítal.
  Pan Staněk v závěru vyslovuje zásadní myšlenku :

  „Změna filozofie života a tím systému visí ve vzduchu! Odkud a jak přijde?“

  Pane Staňku,

  ve své knize „Svatý Grál a energie života“ – mám 1.vydání Agape Brno z března 2003 – píšete na straně 94. v části III., kapitole 11 – „Grál a člověk současné civilizace“ – toto:

  „…..Proto blaničtí rytíři, tj.rytíři grálu, přicházejí inkarnovaní v mladé generaci, vedeni vládcem grálu ( asi desítiletým ), aby vyvedli z krize a propasti rozkladu ty, kteří budou chtít.

  Dnes píšeme letopočet 2017 a vládce grálu by měl mít již asi 24 let /možná více/. Tedy věk, kdy již by se mohl začít projevovat. Jak to vidíte dnes Vy, po těchto rocích, v tomto jeho stáří jako vládce grálu? Kdo to je, ten vládce grálu a kde jsou ti rytíři, inkarnovaní v mladé generaci?

  Díky za případnou odpověď.

  Myslím, že si tím můžete odpovědět i na Vaši závěrečnou otázku?

  Václav Žáček

  P.S. – pro autora „1968“.

  Vidím to dnes podobně. Díky.

  1. @ – P.S. – pro autora „1968“. Vidím to dnes podobně. Díky.

   Tomu se ovšem nelze divit. Že slepota je neodmyslitelně spojená s charakterem a páteří, tak o tom netřeba vůbec diskutovat.

  2. Může být, že onen „vládce grálu“, či jeho rodič byl mezi oněmi 117 padlými. Opravdu snesitelná cena?

  3. Obávám se, Vendo, že nějaký „vládce grálu“ byla jen domněnka pana Staňka, která s realitou neměla nic společného. Nebo to také mohl být vtip nějaké bytosti z astrálu, se kterými pan Staněk tak rád komunikuje.

   Změna už ani nevisí ve vzduchu, změna už probíhá nějaké to desetiletí. Jen to není ta změna, kterou si představují lidé jako pan Staněk. Pokud někdo vnímá homosexualitu, feminismus a nerodinný život jako pouhé úpadkové jevy a čeká na nějaké zázračné obrození nějakými „rytíři grálu“ nebo podobně, je podle mně těžce mimo.

   1. Pan Staněk napsal ještě „Svatý Grál a energie života“. Myslím, že to tedy není žádný vtip.
    V této druhé knize, na str.94 v kapitole 11 „Grál a člověk současné civilizace“
    napsáno doslova toto :

    „Divize ateistických zběsilců útočí prostřednictvím školství, sdělovacích prostředků, státní správy a a vědeckých institucí na víru duchovního jádra. Proto blaničtí rytíři ,tj.rytíři grálu, přicházejí inkarnovaní v mladé generaci, vedení vládcem gálu (asi desítiletým), aby vyvedli z krize a propasti rozkladu ty,kteří budou chtít“
    /konec citace/

    No a tak byl v roce 2003, kdy tato druhá kniha se stejným sdělením vyšla, byla asi jeho posedlostí.

    A dotaz je stejný – pane Staňku, kde je ten /dnes/ čtyřiadvacetiletý vládce grálu ??????????

    Nebuďte zbabělec a odpovězte. Vždyť je to slušný dotaz a směřuje k duchovnímu centru Evropy, ne ???

    Václav Žáček

   2. No tak jestli ten citát je skutečně originál od pana Staňka, tak se přece nemusíte už na nic ptát, Vendo. Přece i vám musí být jasné, že je to celé nesmysl.

   3. Jestli je tomu vládci 24 let, tak to snad chodí ještě do školy. Přece bychom zde nechtěli mít vládce, který nemá ani VŠ.

   4. Chápu, že pro skákání do vody je 24 mladík ideální. Ovšem jako duchovní vůdce národa by asi moc šancí neměl.

   5. Pan Staněk nepíše nic zcela jasnýho o duchovním vedení. Kopíruji jeho větu z jeho knih zde 2 x citovanou:“Proto blaničtí rytíři, tj.rytíři grálu, přicházejí inkarnovaní v mladé generaci, vedení vládcem grálu (asi desítiletým), aby vyvedli z krize a propasti rozkladu ty,kteří budou chtít“
    /konec citace/

    Rozumím tomu tak, že mladí blaničtí rytíři podle Staňka jsou inkarnovaní v mladé generaci. A mladá generace to byla v r.2003. Jenže pan Staněk mohl mít svůj vhled třeba v roce 2000, než se to dostalo do jeho knih. Ten desítiletý kluk by byl pak ještě starší. To by mohl pan Staněk objasnit. Vždyť se jedná o samotnýho šéfa grálu, ne?

    A jen tak mimochodem. Mládí nemusí být /nejen/ v duchovnosti na závadu. Ostatně, příkladů je dost. V kolika letech a co již dělal Alexander Veliký, Ježíš, Karel IV, František z Assisi, vědec S.W.Hawking… . Ale pan Staněk by mohl vysvětlit, jestli rytíři grálu budou vůbec bojovat zbraněmi a nebo budou mít nějaké zbraně působící nějakým jiným způsobem na zvrácenou společnost?

 3. Nestranny pozorovatel nadava do debilu. Neni nestranny. Napis nazor a nesud tu lidi. A vycisti si jatra. Budes vetsim prinosem.

 4. Nechápu, proč autor dělá pupek světa z našeho státu? A že prožil něco extra v posledních 100 rocích? Prožil to, co si sumář jeho jedinců, každý jeden, vytvořil a tím i přivodil. Tak to funguje spolehlivě. Mohl by srovnat, co prožilo třeba Rusko, tvrdou genocidu, co prožilo Německo ???

  Ale, jak tu píše Václav Žáček, autor ví o partě blanických rytířů. Píše to ve svých knihách a možná i ve svých článcích tady na netu. No, hledat to nebudu. Autor má silné vhledy. Již před mnoha léty poznal celý vývoj a vidí záchranu. Mladá česká generace, předpokládám, že blaničtí rytíři nebudou najatí žoldáci z cizích zemí, je již tady. Nezkažení, morálně čistí, duchovně vyspělí….. . Jen ten vůdce je asi ještě příliš mladý. To však je známo jen autorovi a ten se o informaci nepodělí. Zřejmě nic jistého a konkrétního neví a jen tak plácá.

   1. Tedy jste zažil cunami očistnou, také láskyplnou tepelnou a světelnou „sprchu“,… Ano, to vše jsou Jeho projevy :-)

   2. Pane Staněk, kontrolní otázky:
    1/ Kde se v tom nehmotném nebytí bere kožich, moře, tsunami, kaple, atd.
    2/ Když „hovoříte s Bohem“, kde máte jistoru, že hovoříte s Bohem. Vždyť to mohou být jen Vaše představy. Vždyť můžete hovořit jen se svým vlastním Já.

   3. 3/ Kde máte jistotu, jak víte, že po smrti Vašeho mozku tohle všechno nezmizí?

   4. Pane Staněk děkuji za zveřejnění informací.
    Ten,kdo Vás držel a vy jste ho cítil,je a není „anděl strážný“.Je to samotný Božský Otec.To On mne učil a vede stále rozumět obrazovým informacím,které jsou zapsány i v Písmech,a kterým dnešní člověk již nerozumí.

    Mnoho lidí trpí zbytečně jen proto,že nerozumí živým obrazům,tedy informacím pro ně
    samotné.Mnohým se mylně/i záměrně/přisuzuje schýza a jsou zavíráni do ústavů nebo
    se stávají obětmi exorcistů,kteří jen slouží k zastrašování.Přitom u těchto lidí
    probíhá transformace sjednocování již naplno.To,co vidí,tomu nerozumí.Kdyby obrazům rozuměli,přestali by mít strach nejen oni,ale i ti,které to ještě jen čeká a nemine.

   5. ad.: Ten,kdo Vás držel a vy jste ho cítil,je a není „anděl strážný“.Je to samotný Božský Otec.

    Víte, proč bůh miluje ateisty?
    Neobtěžují ho svými problémy.

   6. Na počátku bylo Slovo. A Slovo je Zákon. Zákon je? -)

 5. ad.1/ Kde se v tom nehmotném nebytí bere kožich, moře, tsunami, kaple, atd.

  Duch svatý mluví živými obrazy.

  ad.2/ Když „hovoříte s Bohem“, kde máte jistoru, že hovoříte s Bohem.

  Pan Staněk to ví a má pravdu,že komunikuje přímo s Bohem a v Bohu.

  ad. Vždyť to mohou být jen Vaše představy.

  Ne,nikoliv.Jsou to živé informace pro něj.Tyto informace/vidění;známé též jako vytržení ducha/ jsou řečí symbolů,které jsou sjednocením dvou opačných Sil
  a nepochází ani z duše ani ducha,ale z ducha mezi nimi,tedy Ducha Svatého,Velké Matky,
  Pravdy.

  ad.Vždyť můžete hovořit jen se svým vlastním Já.

  No právě.Já je Cestou.

  ad.3/ Kde máte jistotu, jak víte, že po smrti Vašeho mozku tohle všechno nezmizí?

  To proto,že si je již vědom,že jeho podstata je součástí Živého Vědomí.Živý z Živého
  nespatří strach ani smrt.

  PS:Nejsem pan Staněk,ale vím o čem ve videu vypráví.Jsem si vědoma i toho,že Bůh
  komunikuje s každým.I s tebou,jen si toho nejsi vědom,protože o těchto záležitostech
  mají lidé naučený podvědomý strach vyprávět,díky stíhání katolické inkvizice/to je
  genetická záležitost/ a jejím zastrašováním mučením a exorcismem/zbloudilí hlupáci/.

  1. Hvězdičko,
   Vy víte, co ví pan Staněk.

   ad.: Duch svatý mluví živými obrazy.
   A ty obrazy promítá do mozku. A až mozek mít nebude, tak bude i po obrazech.

   ad.: No právě.Já je Cestou.
   Tak hovoří s Bohem nebo s Já?

   1. Já jsem alkoholik. Tak v září budu jak duha, naozaj, Dozaj!

   2. Nevím, jak se to dělá. Když, tak ji zkopírujte sem, rád si ji přečtu, i když básně nemusím. Děkuji.

  2. Vše Jedno Jest. Tedy i Já – bez ega v Podstatě Nejá.
   Bůh není nic inteligentního, je To jen vibrace matry Aumm. Tón Vesmíru nota H.
   Inteligence začíná prvním slovem-Pravdou-neboli Duchem Svatým(dle Abdrušina- Duchem Pravdy)

 6. Česko duchovním středem Evropy nejsou. Pasou se jen na slávě Karla IV., který jediný dokázal vytvořit fungující stát. Současná politika od nástupu V. Havla 1989 je pouhá přestřelka v praku žabomyších hovínek.

  1. A Davide, vidíte až do nehmotného nebytí jako pan Staněk, nebo si to jen myslíte při čtení idnes.cz?

Napsat komentář: Nestranný pozorovatel Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference