mapa stránek || vyhledávání

Karma (3.)… a také úvod do reinkarnace

V knize Eduarda Tomáše „Milarepa“ /vydání knihy v nakladatelství AVATAR 1996, 2. vydání/ jsem došel na str. 272 k velmi podnětnému vyznání, které učinil mladý lama:

Milarepa na obraze z roku 1925 od ruského malíře Nikolaje Konstantinoviče Rericha (1874-1947). Výřez.

„Tak jako samotné slovo potrava neutiší hlad, ale hladovějícímu musí být podáno jídlo, stejně musí i člověk, který chce zakusit prázdnotu myšlenek, meditovat tak hluboce, aby ji prožil. Mysl musí být soustředěna do naprosté jednobodovosti, to znamená, že musí být celá v jediném bodě. Jakýkoliv rozdíl mezi soustřeďujícím se a předmětem soustředění musí zaniknout. Nikoliv však pouhou úvahou nebo jen rozumově, aby člověk sám se stal neproměnnou Jednotou. Jedním bez druhého. Proto musí být neustále cvičena schopnost vzpomínky na pozorování Prázdnoty již kdysi zažité, trvalá bdělost sama sebe, neupřená k žádnému předmětu mimo ni samotnou, bdělost sama v sobě v hlubokém požehnání celému světu. Jedině tento postoj přináší rovnováhu nepopsatelného míru.“

Tato pasáž a následných asi sto dalších stran nabízí potom čtenáři další postup tohoto lamy, popisu jeho vnitřního boje za čistotu, za stav přípravy pro svůj konec cesty, pro poznání. Bojoval s karmou a dostal mnohé rány svého osudu, i od jeho Mistra. V tomto boji obstál, i když fyzické tělo prožilo mnohá a obrovská utrpení. Cesta oddaného je totiž trnitá, úzká a kamenitá a vede po úbočí velmi strmého srázu. Cesta do pekel je široká a pohodlná.

Nový Zákon, Pavel z Tarsu, Galatským 6-7:

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.“… /on – line Bible, https://www.bible21.cz/online#galatskym/6/7/

Toto není rada Pavla začínajícím zemědělcům v oblasti Galacie ve střední Malé Asie té doby. Je to jasně definovaný ZÁKON KARMY. Tady jen dodám, že ta sklizeň v příměru k zemědělcům a jejich práci, přichází v jisté době po zasetí. Jinak to ani v přírodě nejde. Ale karmické činy, myšlenky, konání a odplata za ně přichází z rozhodnutí spravedlivého vládce. Třeba i ihned, či později, anebo také až v dalším z nových životů, v novém vtělení. Zátěž karmických dluhů spolehlivě vede duši do nového zrodu k šanci, aby své dluhy a hříchy mohla vymazat a splatit a aby nebyla zatížena ani novými. Zákon příčiny a následku musí být však vždy uspokojen a je neomylný. Samozřejmě, že duše v područí mysli nedokáže karmické dluhy odmazat a běžně se stane, že ty pak narůstají.

Kdo by měl zájem hledat definici karmy v našem světě hmoty, doporučuji k zamyšlení Třetí Newtonův zákon. („Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.“)

Zatímco omyl lidského soudnictví podle lidského zákona je běžný a dokonce existují i lidé, kteří si „trest a uvěznění“ někoho nepohodlného mohou i koupit, v zákonu vzájemného vyrovnání, v Božím zákoně karmy, to nejde.

Mohu uvést, že existují tři druhy hříchů a jejich důsledky. První pohled je ten, že každý jeden člověk tu ve svém životě pracuje na svém příštím osudu, který se bude skládat ze základní kostry a velkého množství detailů ze současného života a je vymodelovaný i z reakcí a projevů minulých myšlenek, skutků a přání. Ta kostra zahrnuje v sobě i zákon, že podobné rodí podobné, jinak napsáno, svůj k svému. Existuje krásné přísloví – vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Ta kostra doslova „vykvétá a plodí“ podle setby každého jednotlivého člověka. Druhým pohledem jsou ty „nové“ skutky a touhy současného života, ze kterých se také vytvářejí naše budoucí životy a osudy, ve kterých se jeden každý člověk bude moci s karmou vyrovnat (ovšem pokud tento zákon příjme). Myslím však, že nejvýznamnější roli „hrají“ tzv. zakonzervované hříchy nashromážděné za mnoho předchozích životů, které nedovolí duši, i kdyby se ve svém právě probíhajícím životě zbavila všech hříchů přidělených pro tento život, odejít po smrti těla do věčnosti. Ta tzv. konzerva uložených hříchů je připravena a neustále doplňována a podle potřeby z ní bude bráno.

Kdysi jsem toto dělení popsal i jazykem sanskrtu:

prálabdh karma, tj. náš lidský osud, část karmy, kterou právě odžíváme a která je však jen částí úrody z té minulé setby. Proč jen část úrody? Nikdy nevíme, jak velkou úrodu karmických odplat v tomto životě sklidíme.

krijámán karma, to jsou ty nově vznikající karmické činy z právě probíhajícího života, kdy i některé reakce-odplaty můžeme odžít již za tohoto života… a nebo jsou přesunuty do=

siňčit karmy, tj. zásobní karma, která je správcem karmy ukládána do „nějakého trezoru“ a někdy v budoucnosti bude teprve splacena (kdo ví, kolik má kdo „naspořeno“?).

/více zde: https://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast//

Poslední informace ke karmě. Proč si ji tzv. Negativní síla /Satan/ kontroluje, proč je to pro ni určitý nástroj? Pohrává si snad tato síla s naším údělem zde, v oblasti, kde ona vládne nějak zlomyslně či ze svého rozmaru? Ne, nepohrává. V tomto stvoření hmotného světa, kam patří astrální i kauzální oblasti, završené již zmíněnou oblastí Univerzální Mysli a Máji, je tato síla správce karmy, osudu a času rozhodující a její přidělený úkol spočívá v tom, že se od ní mohou, od jejího působení, vymanit – vyvázat jen již zcela čisté duše. Ty připravené na návrat ke svému Zdroji, k Bohu-Otci. Především On ji tímto pověřil a zadal ji tento úkol. Jemu je jedno, kolik zrození, kolik životů duše prožije. Po počátečním pádu duše, a to bych se dostal až k prvnímu člověku, která si nevážila Rajské zahrady, ji připravil tuto školu, nebo nemocnici, léčebnu, očistec či výchovný ústav, kde ona setrvá do doby, než bude připravena na návrat. Koloběh zrození jako pokusů pro tu její zásadní práci, očisty. Duše sama byla na počátku tou skvostnou perlou, ale postupně se tu obalila díky smyslům a mysli blátem a nečistotami. A ty je potřeba umýt tak, aby znovu zazářila. Ani maminka či babička si neposadí na klín dítě, které je od hlavy až k patě mokré a zablácené; musí je nejdříve umýt a převléci. A to je i přirovnání té nutné OČISTY i pro naši duši. Tady hraje obrovskou roli Mistr, který má velikou moc pro duše mu svěřené do jeho péče. Ale to bych odbíhal jinam, na téma, které tu již bylo i diskutováno. Jen stručně a pomocí mystického verše z Janova evangelia 11-25:

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“

A ještě jeden mnohoznačný verš evangelisty Jana, 12:24:

„Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu.“

A tento verš je i základem pro další kontrolní otázku – jak si ho lze vysvětlit a je v jeho výkladu nějaká role pro karmu?

(Příště již výhradně k REINKARNACI; ta tu dnes byla jen v náznacích.)
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.8
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

143 komentářů

 1. Vendo, už jsem Vám několikrát psal, že 3. Newtonův zákon akce a reakce se týká hmotných těles, což karmická duše není.
  a) Síly akce a reakce jsou stejně velké, ale opačného směru. / Síly akce a reakce nejsou v karmické duši vykompenzovány ( nejsou stejně velké), to tvrdíte i sám, že se duše musí znovu převtělovat do hmotného těla, aby k vyrovnání došlo/
  b) Vznikají a zanikají ve stejnou dobu.
  /Takže to není případ karmy, o které píšete zde :
  „Ta tzv. konzerva uložených hříchů je připravena a neustále doplňována a podle potřeby z ní bude bráno.“/
  c) Výslednice sil akce a reakce není nulová, protože působí na různá tělesa.
  /Což je ve sporu s karmou, kdy tatáž duše (navíc nehmotná !) se převtěluje do dalších těl, ale ta reakce se projevuje na té karmické duši, která odžívá karmický dluh./

  Je zřejmé, že psát karmická jazyková cvičení spojená navíc nesmyslně s Biblí je Váš karmický úděl.

  Prosím Vás jen o jedno, nemotejte do toho 3. Newtonův zákon.

  Newton položil základy matematiky, fyziky a astronomie. Byl i alchymistou.
  Newton byl křesťan , zabýval se chronologií bible ( snažil se třeba sjednotit řeckého boha Saturna s biblickým Noem ) a jeho práce byla vydána po jeho smrti v roce 1728 pod názvem
  Chronology of Ancient Kingdoms amended. /Chronologie starověkých království pozměněna/
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chronology_of_Ancient_Kingdoms_Amended
  „Některé jeho obsahové materiály a obsah vedly mnoho lidí ke kategorizaci této práce jako jedné z okultních studií Isaaca Newtona .“
  Zabýval se chronologií Asyrské říše i Perské říše.
  Můj názor je, že s karmou, tedy učením z Indie neměl Newton nic společného a jeho fyzikální zákony určitě ne.

  1. Pardale, když to tak od Vás čtu, a možná i někdo jiný, mohu si říci; že Vy věříte nově v duši???

   Pokud ne, tak píšete o ničem.

   Vaše za a/ – nepochopení

   Vaše za b/ – nepochopení

   Vaše za c/ – nepochopení

   Jinými slovy o tom nepochopení? Nevěříte na duši, nevěříte na astrální svět, karma a reinkarnace jako ten kafemlejnek – jde to mimo Vás. Proč bych Vám měl něco po čtyřicáté páté vysvětlovat?

   Pardale, opravdu nemám důvod Vám to pořád dokola vysvětlovat, protože Vás o jeho existenci a působení nechci přesvědčovat.

   Karmický zákon je duchovním zákonem. Jeho působení na člověka /vytváření osudu / se vždy děje až ve hmotě, v těle / a v mysli/. To trpí, má bolest, uvědomuje si to. Ale někdy ten následek nechápe, neumí si to dát do souvislosti. A proč by to mělo umět, když na to nevěří.

   Vaše prosba – „Prosím Vás jen o jedno, nemotejte do toho 3. Newtonův zákon.“ – ANO, nemám důvod o tom dále psát. Ale je tu akce /příčina/ a je tu reakce /následek/. Ve fyzice a i v chování lidí. Zákon příčiny a následku by mohla fyzika pojmenovat jako zákon vyrovnání nebo zákon rovnováhy, A např. v soudnictví v souvislosti s tímto principem se mluví jako o spravedlnosti.

   Proč by měl Newton mít něco společného s učením z Indie? Někdo to tu někde napsal?

   Btw, měl pan Newton nějaký handicap?

   Pěkný den a nelamte si svoji starou hlavu tím, co jde mimo Vás.

   Díky za příspěvek.
   Václav Žáček

   P.S.
   Jsem rád, že jako vědecky založený člověk, jste se mohl v mém článku něčeho chytit. / ten 3.Newtonův zákon /

   1. Vendo, tak jo, je dobře že radíte i fyzikům
    „Zákon příčiny a následku by mohla fyzika pojmenovat jako zákon vyrovnání nebo zákon rovnováhy.“
    To se ani nedá komentovat.
    3.Newtonův zákon a Vaše 3x nepochopení se týká Vás samotného, to jste nějak zapomněl napsat.
    Snažím se odpověď zkrátit pod diskuzní půl minuty.

   2. Výborně, jsem za to rád. Zkracuji ještě více.
    Václav

   3. Vendo, obsah toho, co tu sdělujte o karmě je tak na 100 řádek ne na 100 článků. Tvrdíte, že nikoho nepřesvědčujete, jen informujete. Několikrát jsem ze slušnosti psal, že nerozumím tomu, co píšete. Nejde o to, že bych tomu nerozuměl, ale NESOUHLASÍM s tím a považuji to za nesmysl. Asi jsem to měl psát o každém odstavci.
    Velmi se mýlíte, když tvrdíte, že já jako člověk, který nevěří na posmrtný život, nemám co mluvit do karmy. Právě naopak- karma je podivný způsob posmrtných převtělených životů. Jestliže tedy (podle mě) posmrtný život není, pak není ani ta slavná neodvratitelná karmická odplata.
    Když je to tak jasné, že to může každý (kromě mě samorosta) pochopit, proč to píšete pořád dokola?
    Ještě jinak. Aby se Vaše dílo dalo chápat jako informování, tak to už jste mnohokrát překročil a zrecykloval mnohokrát. Takže tento kafemlejnek je přesvědčování. Je to u Vás analogie toho, jak jsem psal o tom politrukovi na vojně :
    Jsou tu i lidé věřící v karmu, ale je nás málo.
    Na Karmické pohádky tisíce a jedné noci to asi nedotáhnete, to bylo tímto tempem 150 článků za 10 let asi na dalších 60 let.
    Teď už jen kdo bude ten chudák, který zdědí ten nedodělaný dluh Karmických pohádek tisíce a jedné noci a bude ho muset dotáhnout do konce té spravedlivé karmické odplaty :).

   4. Toto, co jste mi napsal – karma je podivný způsob posmrtných převtělených životů – ukazuje na to, že tomu opravdu nerozumíte.
    Zkracuji na deset vteřin.
    Václav Žáček

   5. Pardale, píšete “ Několikrát jsem ze slušnosti psal, že nerozumím tomu, co píšete. Nejde o to, že bych tomu nerozuměl, ale NESOUHLASÍM s tím a považuji to za nesmysl. “

    Přesně v tomto smyslu jsem chtěla „po večerce“ zareagovat a vidím, že jste mě předešel. Nejde o to, že by těm pitomostem člověk nerozuměl a nechápal, jak to karmoš myslí, ale jde o to, že někteří z diskutujících (ti inteligentní) s nimi NESOUHLASÍ.

    Něco k ODPOVĚDNOSTI: spousta týraných lidí, většinou jsou to ženy a děti, zneužívaných, bitých, ponižovaných…nesebere sílu k obraně, rozvine se u nich syndrom sebeobviňování, berou vinu na sebe, že si to utrpení nějakým způsobem zaslouží. Ti lidé hledají mnohdy pomocnou ruku v duchovní oblasti. Internet je nejblíž po ruce. A tam si přečtou, jak nějaký guru (ve skutečnosti zlomyslný darebák) vykládá, že svému trýzniteli mají odpustit, protože si splácejí svůj karmický dluh z minulých životů.

   6. Vendo, nejde o to, jestli tomu podle Vás rozumím. Není to jazykové cvičení ve formulacích a frázích, které jsou nesmyslné. Jde o podstatu karmy, která je manipulací s důvěřivými lidmi. Násilná agitace pro život pod tíhou karmy. Prostředky skoro jako jehovisti a jejich jedině správný výklad Bible.
    Můj názor najdete v mých posledních článcích, po x-té znovu:
    a) Karma neexistuje, odporuje přírodním zákonům. Proč vymýšlet nové kolečko u trakaře a tvrdit, že čtvereček je to pravé, víc se nadřeme a odžijeme karmický dluh.
    b) Karma je duchovně vylhaný výtvor. V Indii snad pomáhala přijmout chudákům těžký život. Přijmout nezměnitelnost strádání na zemi je proti rozvoji lidského ducha, kterému patří touha po lepším životě, ne po odžití strádání těla díky nesmyslně přišité karmě kohosi jiného v dalším zrození.
    c) K velikosti lidského ducha patří myšlenky, činy a skutky a emoční inteligence soudržnosti, spolupráce pomoci slabším, hlavně zajistit čestným způsobem podmínky pro svou rodinu. Ať se to jmenuje jakkoliv, budu tomu říkat křesťanská morálka, které napomáhá představa života v nebi pro křesťany po celá staletí.
    Dnes je situace jiná, skoro všichni lidé umí číst, mají přístup k informacím. Možnosti konání dobra i zla se ohromně rozšířily. Vědomí toho, co je dobro a co je zlo většina lidí chápe a je blízké morálce křesťanské původně evropské.
    Civilizace má prostředky, jako trestat zločiny a tím odrazovat většinu lidí od konání zla. A to i mocných, k soudu míří bývalý prezident Trump.
    Křesťanský Bůh trestá i odpouští. Dobrá práce a jednání přináší dobré ovoce pro okolí, zvláště rodinu a dává životu smysl. Smysl tady na zemi.
    Mnoho lidí je ateisty a odmítají Boha i život věčný. Přesto mohou žít v v rámci křesťanské morálky a vykonat mnoho dobrého.
    d) V podstatě to už psala Věra: Karma může napomáhat zotročení lidského ducha.
    e) Můj názor po x-té : Víra v Boha dává naději v těžkých chvílích života tady na zemi. Co bude po smrti neví nikdo. Příroda nás učí, že nic.

   7. Pardale, vystupujete jako obhájce křesťanské morálky, ale křesťanský étos je poněkud jiný než to, čemu se říká židovsko-křesťanská kultura západní civilizace. Vy například píšete: „K velikosti lidského ducha patří myšlenky, činy a skutky a emoční inteligence soudržnosti, spolupráce pomoci slabším, hlavně zajistit čestným způsobem podmínky pro svou rodinu.“ Kdybyste udělal anketu, souhlasilo by s tímto názorem 9 z 10 lidí. Většina lidí vám řekne, že budou žít dál ve svých dětech, vnoučatech, myšlenkách (a „pomnících“, které vybudovali, aby se na ně tak rychle nezapomnělo – to nepřiznají). V Písmu však naleznete něco jiného:

    „37Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. 38Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne (Mt 10,37-39).“ Další mu řekl: „Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma.“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království (Lk 9,61-62).“

    Je zřejmé, že zajistit svoji rodinu není pro křesťana, na rozdíl od ateisty, to nejdůležitější.

    Také jste napsal:“Křesťanský Bůh trestá i odpouští. Dobrá práce a jednání přináší dobré ovoce pro okolí, zvláště rodinu a dává životu smysl. Smysl tady na zemi.“ To neodpovídá křesťanskému učení. V Písmu nalezneme na dané téma třeba toto podobenství:

    „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a své zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘ Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu (Lk 12,16-21).“

    Domněnka, že Bůh miluje fachidioty je mylná. Člověk má pracovat, aby se uživil. Nikoliv žít pro práci. Někteří lidé pracují pro rodinu, jak jste napsal, a vyšlapávají cestičku svým dětem. Prokazují jim medvědí službu. Jejich děti se pak nikdy nestanou mentálně dospělými (samostatnými).

    Pardale, domnívám se, že jste poctivý člověk a nic proti vám nemám. To, že máte na nějaké věci jiný názor než já, neznamená, že bychom měli být nepřátelé. Chtěl jsem jen upozornit, že to, čemu se u nás říká křesťanská kultura, nemá s křesťanskou naukou mnoho společného.

    Váš názor „Co bude po smrti neví nikdo. Příroda nás učí, že nic.“ je s křesťanstvím v ostrém rozporu. Venda se svou východoasijskou filozofií je křesťanské nauce blíže.

   8. Pavle, psal jsem křesťanská morálka ne nauka, jak mi odpovídáte :“Chtěl jsem jen upozornit, že to, čemu se u nás říká křesťanská kultura, nemá s křesťanskou naukou mnoho společného.“
    Křesťanská nauka obsahuje i zastaralé formality, což jste sám psal.
    Píšete :“Venda se svou východoasijskou filozofií je křesťanské nauce blíže“
    Komentář : No to je dobře, aspoň budete mít s kým diskutovat. Alois byl morálně taky na výši, říkal jste, že nikoho neuráží. Přečtete se, co píše Věře. A máte dalšího znalce do diskuze o křesťanské nauce.

   9. Musím říci, že Alois mě zklamal. Nejsem jeho advokát. Věra, žel, není o nic lepší, než on.

    Nerozumím tomu, že někdo hlásá vznešené myšlenky, ale jeho vyjadřování je s nimi v naprostém rozporu. Nerozumím ani tomu, když někdo nehlásá žádné zásady a myslí si, že tím pádem pro něj žádná pravidla neplatí. Nesnáším, když mě někdo posuzuje podle mých zásad, ale sám tyto zásady neuznává. To totiž znamená, že měří dvojím metrem. To je obecně můj názor na některé jevy ve zdejší diskuzi.

    Křesťanská nauka je synonymum pro Bibli. V Bibli nejsou zastaralé formality. Křesťanská morálka nemůže být v rozporu s Biblí. Když se nějaký člověk prezentuje jako zastánce křesťanské kultury či morálky, neznamená to ještě, že tím zastáncem opravdu je. Již vícekrát jsem se setkal s člověkem, který se tak prezentoval, ale ukázalo se, že Bibli ani nezná.

   10. Pavle, já to doslova hledat nebudu, ale psal jste dříve, že církev má přístup zastaralý a formální, a to odrazuje dnešní lidi. O Bibli jste nepsal původně zde Vy ani já a najednou řešíte, že Bible není formální. Bible je jaká je. A výklady Bible jsou jiná věc.

   11. Ano, máte pravdu, církev se kdysi prezentovala jako nějaká nejvyšší autorita a chtěla diktovat „pravdu“ ve vědeckých otázkách. Přesně řečeno, byli to někteří církevní hodnostáři, kteří se tak chovali a církev velice poškodili. Církev jsou všichni křesťané. Asi však nelze každému z nich přišít kolektivní vinu za zpupné chování jejich hodnostářů – nevím. Církev je hierarchická, nedemokratická – uvnitř církve se nediskutuje. A právě to mohlo být příčinou jejích chyb, které odradily velmi mnoho lidí a způsobily dnešní převahu ateismu.

    Máte pravdu, že výklad Bible může úplně vadný. Například blud, že panovník je panovníkem z Boží vůle. A skutečně, vadný výklad Bible může vést k nesprávné morálce.

    Katolická církev je dnes úplně jiná než v minulosti. Dnes je například smířena s Darwinovou evoluční teorií, ale zatím nerehabilitovala zcela dílo paleolentologa a kněze Teilharda de Chardina.

   12. ad – Nerozumím tomu, že někdo hlásá vznešené myšlenky, ale jeho vyjadřování je s nimi v naprostém rozporu. Nerozumím ani tomu, když někdo nehlásá žádné zásady a myslí si, že tím pádem pro něj žádná pravidla neplatí.
    ________________

    Pavle, to jste jen pro svoje omezené limity NEPOCHOPIL….:-))

   13. Věro,
    pročetl jsem příspěvek Petra Habiny a Venda pro Petra Habinu 14.2.2021 (10:30)
    Je to jako kokon bource morušového, který je zavinutý do kilometru hedvábného vlákna frází. Rozmotává se vlákno a zárodek uvnitř už nežije.
    Připadá mi to jako za časů budování světlých zítřků.
    -Ukážeme naší mládeži cestu k životu s karmou.
    -Dobře jim tak, pacholkům, nic lepšího si nezaslouží.

   14. Pro Pardal

    Když kdo mluví o jiné osobě, vydává tím svědectví o sobě samém.
    A tak platí v plné míře o Vás, co jste napsal v podobenství o kokonu bource morušového…
    Kilometry vědeckých frází (povrchní, prázdná tvrzení), které nedávají žádné logicky celistvé poznání, jelikož jsou postaveny na teoriích a hypotézách. Když se jde do hloubky, najdete jen další nejasnosti a mnohdy i lži…

    A uvnitř Vaše mrtvá, hluboká Víra (zárodek již nežije – pouze uvádí cizí poznatky) v církev vědeckou.

    Nebo jste snad sám vědcem? Pokud ano, představte všem Vaše práce a postulujte zákonitosti v nich obsažené a poté prokažte logiku jejich platnosti v praxi nebo alespoň při pokusech na zvířatech.
    —————————————————————-
    Platí, že výraz „Víra“ znamená v pojmu Neznalost…
    Protože pokud něco vím, pak k tvrzení řeknu jasně ANO, je to tak a tak, nebo NE, není to tak a tak. A pokud to je nutné, prostým způsobem to objasním.
    Jestliže na něčem trvám a současně nejsem schopen vysvětlení toho, co tvrdím bez mezer, pak se jedná o Víru.

    Stejný význam v pojmu má samozřejmě i opak Víry – tedy Nevíra.
    Tento jev se masově týká Teismu a Ateismu. Navzájem se potírají, přičemž jsou na tom všichni stejně – Neví o Bohu a Jeho Stvoření dost na to, aby jedni věděli dost o Zákonech Stvoření a na základě toho se jejich Víra změní v Přesvědčení.
    Ti druzí, aby jasně zdokladovali (pro sebe), že jakékoliv skutečnosti v jejich bytí jsou doložitelně Nahodilé a proto nenesou žádnou osobní nebo společnou odpovědnost za průběh jejich vlastních žití, ani socializovaného společenství, kterého jsou součástí a aby ji proto jednoznačně odmítli.

    Stačí jediná neoddiskutovatelná zákonitost, aby bylo prokázáno, že zákonitost je za všemi událostmi přesto, že si jich nejme vědomi.

    A Vaše závěrečné 3 věty?
    Neposmívej se nikomu veřejně – stáváš se tím zlodějem úcty nebo respektu k nim.

    Aby bylo jasno. Stačí k tomu samotný Váš postoj, aniž by ho kdokoliv sdílel.

    Peter Habina

   15. ad „Pavle, to jste jen pro svoje omezené limity NEPOCHOPIL….:-))“
    ——————————————————————–
    Věro, jde o vaše typické vyjádření: „Nic neříkám, ale na moje slova dojde.“ Vám se prostě nemůže stát, že by vás někdo chytil za slovo. Co kdybyste se někdy vyjádřila k věci samé, místo abyste mi psala, jak jsem nechápavý?

   16. Pavle, promiňte, předpokládala jsem, že občas čtete reakce Vendy Žáčka. Když Pardal napíše, že nerozumí, Venda přihopsá s hlubokomyslným „nepochopil jste, máte limity“. Takže ode mě to byla jen legrácka, neodolala jsem. Myslela jsem, že vás to napadne okamžitě, ale sorry, nestalo se, je to moje chyba, nemám předpokládat, odpusťte mi to prosím, už to nikdy neudělám.
    (stačí to takhle?)

    (Lojzičko, vidíš to, člověk by řekl, že se tentokrát nemůže nic stát, a lup a zase špatně:-))))….)

   17. Pardale, zkusila jsem kousek, ale na to prostě už nemám, to nebudu ani zkoušet. Celý víkend jsem hlídala vnoučátko, a můj mozek stále ještě rezonuje na frekvenci Pejsek baf baf, Slepička ko ko, Kravička bú bú….atd. A mám takový neodbytný pocit, že jsme si s prďolou řekli mnohem důležitější informace, než se nabízejí zde:-))

   18. Pre Vendu a Pardala: – Tak som sa odhodlal opäť navštíviť tieto stránky, ktoré by mali poskytovať „duchovné svetlo“, ale ako vidím, je to tu stále iba bludisko a ľudské zúfalstvo. Venda tu stále opakuje to svoje „Vaše za a,b,c – nepochopení“ a Pardal to svoje: „NESOUHLASÍM s tím a považuji to za nesmysl“. Myslím, že máte obaja pravdu. Venda v tom, že tá jeho „karma“ je iba pre „obyčajný nevzdelaný ľud“, ktorému sa nechce až tak veľmi uvažovať a hľadať pravdu a Pardal v tom, že svet je iba pod vládou „zákonov prírody“ a tak na dajaké „duchovné zákony“ neverí. No a „človek“, ktorý je „telo a duch“ s tým má potom iba samé problémy. Potom to aj taká realistická Viera vzdáva a venuje sa iba tomu svojmu „prďolátku“.
    – Tak, – opäť zasa niekedy v „lepších časoch“…

   19. Degone,

    však polnice již nastupují a vše se obrátí v to, v co se má obrátit. Nedávno jste napsal….“to, čo sa deje vo svete, nemá v dejinách sveta obdobu, že je to čosi výnimočné. Ja tiež dúfam, že dajaká prozreteľnosť zasiahne a veci sveta napraví, ale čo ak sa to nestane?“ Také věříte v zásah Vyšší síly? A já souhlasím s klasikem – „až na určité výjimky musí Bůh nechávat lidi v nevědomosti“. To ale neplatí na Vás.

    https://www.youtube.com/watch?v=oEGsYDNZwr8&feature=emb_title

    Pánko Degone, jednou jste tu napsal – „……. tu máme inštitút súdnictva, na politickú nekorektnosť strata politickej dôvery, ale na ostatné pokrivenia tu nemáme nič – žiadny bič.“

    Ale máme, a to již od dob Ježíše Krista – to pro naši kulturu. A dávno dřív pro jiné kultury. Dobře a srozumitelně o tom zde píše jeden autor článků.

    Degone, kdysi jste tu napsal toto a já tenkráte s podivem pro sebe konstatoval; tak v jeho /Degonově/ mystickém zjevení či v ákašické kronice zjistil podivnou věc – „Podľa mňa je matkou Ježiša Alžběta a Marie s jej rodinou je mýtus, ktorý bolo treba vytvoriť, keď sa osobnosť Ježiša cirkevne mytologizovala.“ Říkal jsem si, proč nevěříte evangeliu Lukáše / kap.1./26 – Alžběta byla v 6.měsíci, kdy nosila pod srdcem Jana /Křtitele/, když v tom čase otěhotněla i Marie, dosud čistá panna. Že by byl zázrak, kdyby Alžběta porodila a ze pár měsíců po tomto porodu Jana se ze stejné dělohy narodil ještě Ježíš?
    Poprosím Vás, nepište tu již více takové nezodpovědné kraviny. Urážíte tím cítění mnoha lidí.

    No a teď jste napsal, že-„No a „človek“, ktorý je „telo a duch“ s tým má potom iba samé problémy.“ Koho tím člověkem se samými problémy myslíte??

    Mohu-li poradit, podívejte se raději ve 14:00 na Slovenku Petru Vlhovou, pojede na MS slalom a pojede o medaili. A protože jsme Slované ze stejného vrhu, tak Češka Ledecká pojede ve stejné soutěži také o medaili.

    Vše dobré a mnoho zdraví.

    Alois

   20. Pane Habino,
    tato diskuze je diskuzní fórum, tedy ne jen diskuze dvou lidí. Když se podíváte třeba na diskuzi Václava Moravce, tak zjistíte že většinu času se diskutuje o tom, co řekl/neřekl/udělal/neudělal Babiš a Blatný, kteří v diskuzi vůbec nejsou.
    DISKUZE
    • rozprava, výměna a obhajoba názorů, debata
    • rozbor, úvaha o možnosti řešení úlohy vzhledem k daným podmínkám

    Zde diskuze dřív měla hluboké členění, kde bylo možno odpovědět přímo někomu. Nyní ( po kolapsu serveru hackery před několika lety) má diskuze jen jednou Odpovědět. Musí se tedy napsat, komu je odpověď přednostně určena. Já jsem třeba psal Věře, ta odpověděla rozumně, že uvedené dva příspěvky ( Venda pro Petra Habinu14.2.2021 (10:30),Peter pro Vendu 14.2.2021 (20:19))
    se nedají číst.
    Venda vytvořil jakési etické fópa, že se nemá diskutovat o názorech někoho jiného a ani zmínit o někom třetím.
    To je dobrá metoda, jak redukovat diskuzi, když nejsou odpovědi a vyčerpaly se už všechny zde klasické možnosti vytáček, které následují:
    a) NEPOCHOPIL JSTE
    b) NEJSTE SCHOPEN POCHOPIT – MÁTE LIMITY
    c) ODPOVÍ NA NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO NEBO VKLÁDÁ JINÝ VÝZNAM TOMU, CO BYLO UVEDENO.
    ( Na toto zkreslení Vy sám reagujete v žádosti diskuzi, dál už na telefonu).
    d) VŮBEC NEODPOVÍ

    Nejsem vědec, nedělám pokusy na zvířatech, svého psa řádně krmím, venčím a máme se rádi.
    Když už mě musíte někam strčit, tak jsem se nějaký čas snažil být popularizátorem vědy, viz mé stránky, kdysi zde na Gnosis9.net, nyní dostupné na
    pardalnet.wz.cz
    Nyní máme polularizátory vědy, kteří se drží svého oboru ( Vladimír Wagner jaderný fyzik, Jaroslav Petr biolog). Václav Cílek je geolog, píše skoro o všem. Václav Hořejší je imunolog, píše i o křesťanství a hodně dobře. Stanislav Mihulka – biolog, má skvělé články i o vesmíru a jadrné energii. Pavel Houser, chemik – má články i o elektronice nebo třeba o zvířatech.
    Pak je celá skupina popularizátorů, kteří se tím živí v časopisech, píší o všem a podle toho to občas vypadá.
    Píšete : „Když kdo mluví o jiné osobě, vydává tím svědectví o sobě samém “
    ANO. I samotná diskuze nechává svědectví o diskutujícím. Což bude mít možnost brzo poznat, až zjistíte, že se nechcete nechat tahat za nitky. Degon se lapit nedal.
    Tak ještě jedno heslo, abyste mě mohl zařadit i nadále mezi diskutéry pošťuchující zdejší autoritu.

    S KARMOU AŽ NA VĚČNÉ ČASY A ANI O CHVÍLÍ DÝL.

   21. Degone, jste horal? Nebo z nějaké roviny kolem Váhu či Dunaje? Jestli se nedíváte, tak Slovenka Petra Vlhová má stříbro !!!! Moc šikovné děvče !!!!

    Alois

   22. Degone, píšete, že Potom to aj taká realistická Viera vzdáva a venuje sa iba tomu svojmu „prďolátku“.
    Ale to je přece to pravé Světlo! Vidět, být přímo u toho, jak se z „housenky“ vyvíjí člověk, jak se probouzí vědomí, intelekt, jak se tvoří slůvka, jak se přímo kroutí otazníky v očičkách, když prďolátko něco neví a CHCE VĚDĚT, to takřka Bůh se dává poznat, nad to nic není. A tak si tak krásně existujete v klidu a míru v té hmatatelné Boží přítomnosti, žužláte s batoletem piškoty a děláte baf baf a pak si večer pustíte počítač a dozvíte se od Mistra, že máte posrané kalhoty. Tak to se skoro polekáte, ono po takové brigádě by se to klidně mohlo stát. Ale přece jen tak trochu zapochybujete, jestli jste tady správně. Haló, centrálo! Hledám Světlo! Cože? Že plejete len? Ptám se po Světle! Že až vyplejete a uzraje, budete trhat? Aha, tak to jsem špatně, to musím ke Staňkům za Němcovou….

 2. Karma se může jevit nespravedlivá tomu, kdo se jí posuzuje z hlediska svého současného hmotného těla. Z hlediska věčné duše je spravedlivá. Jak zaseješ, tak sklidíš. Každý by chtěl sklízet jen dobro, štěstí, lásku, spokojenost. Ale zaseli jsme dobro, štěstí, lásku, spokojenost ? Nebo jsme zaseli zlo, chtíč , chamtivost, nenávist a pak se divíme, co sklízíme a říkáme “ Ó Bože, za co tak trpím, kdyby jsi existoval, nemohl by jsi dopustit tolik zla“. Každý ať si sáhne do svého svědomí. Kdyby se lidé drželi jednoduchého pokynu – nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě, to by byl na světě ráj.

  1. Jaromíre, k čemu potřebují karmoši křest (křesťanskou svátost)?
   Zeptala jsem se Aloise – neví, mlčí, nemá odpověď.
   Víte to vy?

 3. Je potřeba dát na pravou míru také výraz Duše v jeho pojmu…

  To jedině věčné, co je podstatou lidí, je duchovní Jiskra.
  Každá jiskra má, jako dar Nejvyššího, k disposici všechny schopnosti, které náleží plně vědomě působícím bytostem, které působí a tvoří v duchovní říši (sféře).
  To, co ji schází, aby mohla působyt v místě svého „domova“, je Vědomí sebe…

  Jelikož vibrace „domova“ ve své frekvenci a energiích jiskrám nedovolí aktivní působení, je těmto, na základě jejich vlastní neuvědomělé touhy, umožněno proputovat hmotné, sestupně hutnější a hutnější sféry.

  Úkol každého duchovního zárodku (jiskry) je nabýt takévé míry vědomí, která mu umožní vzestup do hmotných úrovní jemnějších a ještě jemnějších (lépe čistějších a tím silnějších), kdy každá jemnější umožňuje vzestup. Konečný cíl je návrat Domů…

  Duše je jeden z obalů (ten poslední, svrchní), jakýsi „skafandr“, který umožňuje duchovní jiskře připojit se k pozemskému tělu, coby nástroji, umožňujícím jí v této hutnosti působit.
  Od místa vstupu do hmotností až dolů k Zemi je veliké množství sfér, pro které jiskra, na cestě k Zemi obdržela jako dar, vždy „skafandr“ odpovídající té které.

  Všechny tyto „záhaly“, včetně duše jsou tedy pouhými nástroji duchovní jiskry. Všechny obaly jsou hmotné podstaty a proto podléhají rozkladu.

  Z toho plyne,že :
  Nesmrtelná je poze Duše – vědomá nebo nevědomá.

  Vědomí (míra vědomí) je (mimo jiné) také to, co může vyčlenit jedince z množiny (lidé) tak, aby bylo možno jeho působení označit za činy člověka – tedy jedince vědomě působícího (Takového hledal za bílého dne, s lampášem v ruce filozof – ale, jak známo, nenašel)

  P.S.: jasnozřivci, když jim jsou ukázány bytosti duchovní podstaty, které ale vidí bez ochrany pozemského těla (další záhal), které konají zlo činy, často je popisují jako „v několika vteřinách k omdlení“.

  Peter Habina

  1. Oprava k mému příspěvku:

   Z toho plyne,že :
   Nesmrtelná je poze Duuchovní podstata – vědomá nebo nevědomá.

   Peter Habina

  2. Pane Peter,
   odpovím Vám až zítra.

   Děkuji za obsažný příspěvek.
   Václav Žáček

  3. Pane Peter,
   děkuji ještě jednou za Vaši reakci.

   Ten propletenec souvislostí duchovního nazírání na svět a pak to, co ani nejde vyjádřit slovy, samotný svět vyšších duchovních sfér, je zdánlivě jednoduché a pro toho, kdo má „Vědomí sebe“ logické. Předesílám ale, vše se musí prožít.

   Mohl bych hledat odpovědi a nějak si ujasňovat pojmosloví. Ale v podstatě Vám velmi dobře rozumím.

   Záhaly jsem tu uváděl nedávno. Při pádu dolů si je naše božská podstata obléká, protože v různých úrovních nemůže bez nich být. Naopak, při vzestupu je odkládá. Působit v místě svého „domova“, k tomu vede dlouhý proces milionů zrození a bytí v různých formách života. Vědomí sebe může nakonec získat až jen člověk, ale není to jednoduché.

   ad/Jelikož vibrace „domova“ ve své frekvenci a energiích jiskrám nedovolí aktivní působení, je těmto, na základě jejich vlastní neuvědomělé touhy, umožněno proputovat hmotné, sestupně hutnější a hutnější sféry.

   Ten prvotní život „doma“ byl ideál, ale vlastním přičiněním následoval „pád“ do stále hmotnějších a těžších podmínek. To „umožnění proputovat“ je následkem příčiny sestoupení. Tahle to „umožnění proputovat“ vypadá jako trest, ale je to Zákonem Stvořitele. Bez té cesty to nejde, není možná jiná varianta. Z jiného pohledu, bez oživující duše, jiskry, by se tu v hmotných plánech ani život konat nemohl.

   Píšete – „Konečný cíl je návrat Domů……“ S tím souhlasím. A tady je potřeba přihlédnout k nadvládě jistých sil, které v této nejnižší části stvoření jsou správci času, spravedlnosti, karmy a po „epizodě“ života, ve kterém jsme nenastoupili cestu Domů, následuje nová inkarnace, kterou jsme si v předchozích životě a životech připravili.

   ad/ Duše je jeden z obalů (ten poslední, svrchní), jakýsi „skafandr“, který umožňuje duchovní jiskře připojit se k pozemskému tělu, coby nástroji, umožňujícím jí v této hutnosti působit.
   Od místa vstupu do hmotností až dolů k Zemi je veliké množství sfér, pro které jiskra, na cestě k Zemi obdržela jako dar, vždy „skafandr“ odpovídající té které.

   Souhlasím, tělo je jen pomíjivý nástroj přidělený pro ten který život. Nenávratně umírá! Vznesu jednu myšlenku. Drtivá většina lidí se s ním ale ztotožňuje a tvrdí to falešné a nevědomé, tělo, to jsem já. Ale „Já“ je něco podstatně vyššího, je to můj, tvůj, jeho, náš prazáklad…. . Bohužel, mysl, když není ovládnuta, je vlastně tím malým já, egem, které se ztotožňuje ze světem zde a má mnohá přání a především tady tvoří myšlenkami, slovy a skutky.

   Souhlasím, že záhaly podléhají rozkladu, ale tady je to neujasněné pojmosloví; duše je tou věčnou jiskrou. Připomenu tu roli Ducha, jinak Slova, jinak Šabdu…… a desítek dalšího pojmenování z různých kultur. Je to jedna z částí Trojjedinosti známé z křesťanství. Duch je primární síla, vibrace, nositel reflexe Boha, tvořivá energie, nejvyšší Moudrost Boží, Matka všech věcí…… .Je to to vše čisté a panenské, protože tento fenomén rodí všechny věci, úplně vše, bez jakéhokoliv cizího přičinění. Sama ze sebe. A tato síla Boha dává každou sekundou svým tvořivým vyzařováním život duši, duše nepotřebuje žádné jídlo či pití zdejšího světa. Je napojena na tento vpravdě božský a věčný Zdroj a z něho čerpá. Ovšem, a jak Vy píšete správně, pokud se naše vědomí neobrátí vzhůru ke svému zdroji, a to přes své nitro, je stále odsuzovaná po nových inkarnacích k opětovnému zrození se.

   Být „vědomě působící“, jak píšete v závěru, je předpokladem pro Cestu k návratu Domů.

   Dovolím si na závěr uvést „otázky“, ke kterým neustále hledám odpovědi, za nimž, jak doufám je pak ta pravda. Jsou tam i ty Vaše:
   Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?

   Ten pobyt na Zemi mám zcela ujasněn a Vy také.

   Píšete: Dokud na tyto otázky nenajdete jednoznačné, logicky na sebe navazující skutečnosti, bude Vaše i vaše snaha marná. Souhlasím.

   Musím zdůraznit, že se „jen“ snažím, aby si lidé uvědomili, jak důležité jsou tyto zákony /karmy, reinkarnace/ pro náš vývoj. Jde však o individuální cestu každé jedné duše. Některé jsou „pozadu“, není to ale nic někoho srážejícího – degradujícího. Je to fakt. Duchovní cesta nemůže být právě teď pro všechny. Naopak, velmi malé procento, či jeho promile, se dostává na tu pravou cestu. Naděje na závěr – máme „na své straně Boha, Jeho Ducha a Syna“ a když si uvědomím, proč tady jsem, že tady musím být, že duše musí odbourat vše, co halí její Světlo té božské jiskry a brání tak návratu Domů, mám napůl vyhráno.

   Ještě jednou díky.
   Václav Žáček

   1. Peter pro Vendu …..

    Zdravím Vás Václave,
    původně jsem měl v úmyslu pokračovat v upřesňování i jednotlivých odstavců popisu uspořádání Stvoření, které jsem tady zveřejnil v reakci na Váš původní článek. Po přečtení Vaší odpovědi mi došlo, že i přes používání některých mnou použitých slovních výrazů, vyvozujete z popisovaného zásadně jiné závěry.

    Jelikož se ve zdejších diskusích vyskytují vesměs příspěvky, které neřeší podstaty sdělovaného, ke kterému by přistupovali z pozice „jak to bylo míněno?, protože mi tam chybí souvislost“, nebo „Dá se to, co tvrdíte pozorovat také v běžném životě?“, atd.

    Postrádám tady vůli hledat, společně hledat, při vědomí vlastní nedokonalosti.
    Většinou je snaha zpochybnit, odmítnout, vyvracet, kritizovat, posuzovat, přičemž většinou se chytají jednotlivostí, aniž se bere v potaz kontext, nebo pouhé ne dost (pro ně) vhodné přirovnání.

    Zkráceně řečeno, není to hledání – je to obhajoba vlastních (nebo skupinových) postojů a názorů. Chybí tady ochota, ale často i schopnost posuzovat věcně to, co bylo věcně sděleno.
    Převládá subjektivita, na úkor objektivity.

    Není mým záměrem poučovat, ale také ne ztrácet čas výkladem někomu, kdo o to nestojí.

    Jednou jsem to tady již nabídl a tentokrát to nabízím naposled.
    Máte-li, Václave, zájem o smysluplnou komunikaci, bez rušivých a konfrontačních příspěvků těch, kdo podstatu tématu odmítají z principu. Nabízím Vám telefonický rozhovor, kde je vzájemná interakce okamžitá a spontánní. Mám neomezený tarif, takže stačí, když mne prozvoníte, domluvíme se na oboustranně vyhovujícím termínu i čase a pak bych volal ze svého čísla. +420 777 261 052

    P.S.: nabídka je platná i pro všechny zde přispívající, bez rozdílu.

    Peter Habina

   2. Děkuji, rád Vám zavolám. Ještě ale dopíšu tu část článků ke karmě, ve které bude to avizované téma reinkarnace. Určitě to bude tento týden.

    Zdravím a pěkné dny.
    Václav Žáček

  4. Pane Habino, kde v těch všech obalech má místo láska?

   Píšete: Vědomí (míra vědomí) je (mimo jiné) také to, co může vyčlenit jedince z množiny (lidé) tak, aby bylo možno jeho působení označit za činy člověka – tedy jedince vědomě působícího (Takového hledal za bílého dne, s lampášem v ruce filozof – ale, jak známo, nenašel)

   Pane Habino, vám je to srozumitelné, co jste napsal? Zatím tomu tady rozumí jen guru Václav a jeho druhý klon Marie.

   1. Paní Věro

    začnu od konce
    – nemohu tvrdit, že tomu Václav či Marie rozumí …
    – Ano, je mi to srozumitelné … pravda – mohl jsem to napsat jednodušeji

    K tomu snad jen to, že pod pojmem „Vědomý“ je míněn jedinec, který přesně ví jaký je jeho úkol na Zemi, jaké vlastnosti k splnění má, a úměrně tomu se staví, v celospolečenském dění socializovaného prostoru do kterého se narodil, na místo, které mu náleží… Onen Filozof by jej nenašel ani dnes …

    Ptáte se, kde má místo láska (v obalech nebo bez obalů)…

    Rád bych od Vás zvěděl, zda víte na co se ptáte…
    Protože Láska, aby bylo možno ji nazývat pravou, musí mít dvě další kvality.
    Když nenajdete spojitost v logice, jsem hotov Vám napovědět

    Peter Habina

   2. ad – K tomu snad jen to, že pod pojmem „Vědomý“ je míněn jedinec,
    ______________________

    Pane Habino, vy mluvíte o míře vědomí nikoli o vědomém jedinci. Jak měříte vědomí?

    Položil jste duši na pitevní stůl a skalpelem preparujete „obaly“. Lásku jste ale nenašel.

    Zmínil jste spojitost v logice a toto jste napsal v příspěvku:

    – To jedině věčné, co je podstatou lidí, je duchovní Jiskra.
    – Duše je jeden z obalů (ten poslední, svrchní), jakýsi „skafandr“, který umožňuje duchovní jiskře připojit se k pozemskému tělu,…
    – Všechny tyto „záhaly“, včetně duše jsou tedy pouhými nástroji duchovní jiskry.
    – Z toho plyne,že :
    Nesmrtelná je poze Duše – vědomá nebo nevědomá.

    Podle vás je to logické a hodno důvěry?

   3. Paní Věro

    podívejte se ještě jednou na můj původní text. Pod ním, poté co jsem si všiml nesprávně napsanou závěrečnou formulaci, jsem dodatečně upozornil na chybu a přidal opravu.

    A od Vás očekávám vysvětlivku ohledně Lásky, kterou jsem podle Vás neobjevil v oněch obalech.

    Vyzval jsem Vás k tomu v příspěvku psaném Vám 16.2.2021 (16:34)

    Peter Habina

    1. Ano, Láska se píše s velkým písmenem el!
     Pod pojmem láska si někdo představí chtíč. Z toho může být tzv. láska až závislostí. Ego, které má dominanci v systému mysli nabídne krásu a říká tomu láska. Někdo se upne na vědění a zase je to pro něho láska na celý život. Pak ale může přijít poznání a s ním stav nezávislosti, a to když se spojí s touhou po setkání s Bohem, to je pravá Láska. Láska pravá je duchovní, je to Bůh. Jeden mystik řekl svým žákům, kteří u něj usilovali o poznání: „chcete-li vstoupit do mé školy, pak odhoďte všechny knihy, protože v těch poznání Lásky nenajdete“.

     Václav Žáček

    2. ad – Ano, Láska se píše s velkým písmenem el!
     Pod pojmem láska si někdo představí chtíč.
     __________________

     Pod pojmem Láska si někdo představí Chtíč.
     :-))

   4. ad – podívejte se ještě jednou na můj původní text. Pod ním, poté co jsem si všiml nesprávně napsanou závěrečnou formulaci, jsem dodatečně upozornil na chybu a přidal opravu.
    _____________

    Aha, to je pravda, opravoval jste svůj původní text.
    Pane Habino, mně se nechce pitvat lásku, proto jsem na vaši „výzvu“ nereagovala. Ani nemám v úmyslu nabourávat vaši duchovní konstrukci obalů. Jen mi to přišlo takové studené a bez citu. Ale vy to asi máte sám v sobě sesumírované a je vám v tom dobře, tak nakonec proč ne. Myslím si ale, že čím jsou úvahy o vnímání duchovní podstaty kostrbatější a složitější, tím jsou nesrozumitelnější a lze je jen velmi těžko sdílet. Naopak jednoduché věci se sdílejí beze slov a interakce je intuitivní. Jednoduchá je i láska.

    1. Peter (také k lásce)

     paní Věro

     Na mysli nemám pitvání, a to čehokoliv. Množství slov je přímo úměrné potřebě co možná nejpřesněji definovat (nebo popsat) podstatu dějů, které se nás denně dotýkají, aniž si uvědomujeme jejich smysl a zejména význam.
     Když k tomu přičteme nejasnost vědění o tom kdo jsme, odkud pocházíme, proč jsme tady, co máme konat, kudy se máme vracet a kdo nám na cestě může pomáhat… atd., atd…

     Je pravdivé, že je to poměrně obtížné čtení, avšak je to nutné, jelikož se lidé velmi vzdálili schopnosti vycházet s pojmů – tedy obrazů, které v jediném okamžiku dávají vjem celistvého interaktivního dění socializovaného společenství, kterého jsou přirozenou součástí již tím, že se tam narodili.
     Pojmy (obrazy) nahrazuji mnoha slovy.

     Dalším důležitým prvkem při tvoření sociálních i osobních vazeb a v návaznosti i na vytváření celospolečenského vědomí jsou jednotlivá slova.
     Jak známo, všechno kolem nás i v nás jsou určité formy energie, projevující se vibracemi světla, zvuku, hmoty všech typů, ale i city (plurál). Tyto vibrace pak formují a ovlivňují objektivní skutečnost planety a tedy ve zpětné vazbě i naše životy. K této objektivní skutečnosti se pak stavíme vlastním postojem k objektivní skutečnosti, ke vzniku které jsme předtím přispěli svým subjektivním posuzováním, cítěním i konáním, které se v okamžiku provedení stávají opět součástí objektivní skutečnosti…

     Proto je velmi důležité znát přesný význam jednotlivých slovních výrazů.
     Jedná-li se o výrazy vyjadřující mnohovrstevné souvislosti, je pro jejích vysvětlení třeba mnoho dílčích slov, aby věrně vyjádřili všechny okolnosti, obsažené ve výrazu. To je pojem.

     Aby INTERAKCE mohla fungovat v širokém smyslu slova, je nezbytné, aby osoby na ni zúčastněné měly jasnou představu o ostatních, interakce se účastnících.

     Při konkrétní pracovní činnosti toho dosáhnout lze. Neplatí to však o filozofii (snaha o pochopení a po té, vřazení se do „Moudrého řádu“), ani o široké škále citů.
     Zde je znalost významu slovních výrazů nezastupitelnou.

     Intuice – se u jednotlivých osob výrazně liší. Je podmíněna různou množinou situací, jednotlivcem prožitých v minulosti blízké i vzdálené. Není možno ji proto kvantifikovat ani klasifikovat. Je zcela osobní.

     Ještě o lásce…
     Konání nemůže být označeno jako „láska“ bez toho, aby při tom nebyly současně „spravedlnost“ a „čistota“.

     Výrazy jsem psal malým písmem proto, že jsou pouze odleskem Lásky obsažené ve vyzařování Boha.

     V Jeho vyzařování jsou obsaženy pouze dva z uvedených kvalit…

     Na počátku nebylo nic, jen Duch svatý se vznášel nad vodami…
     Duch svatý = Vůle Boží = Spravedlnost

     Skrze Vůli Boží (obrazně) zaznělo – Budiž Světlo = Láska Boží (zosobněna)

     Čistota je Bůh sám, protože nic a nikdo mimo Něj nemůže být v chtění čistý jako On.

     Sestupně, k dílu Stvoření se Spravedlnost a Láska nacházejí u tvorů v přiměřené formě.
     Čistotou, v podání lidí, je myšlena Věrnost.

     Platí tedy pro nás:
     není lásky tam, kde nebudou při konání také spravedlnost a věrnost…

     není spravedlnost tam, kde budou scházet láska a věrnost…

     není možno nazvat konání věrností tam, kde není přítomna láska a spravedlnost…

     Peter Habina

    2. Peter (ještě text, který jsem měl připravený k coby odpověď ještě před příspěvkem, který byl uveden před chvilkou)

     pani Věře i ostatním

     1) to, co jsem napsal, je zkrácený, ale kompaktní popis dění, které předchází pobytu lidí na Zemi. Forma je obrazná, aby si i prostý jedinec mohl, na základě vlastních zkušeností nabytých v běžném životě, lehce představit a poté pochopit podstatu – že nevznikl tady, ale odněkud vyšel, na Zem přišel a že tady má zcela konkrétní úkol

     2) neočekává se, že popsanému se má rozumět – tedy uchopit pomocí rozumu. Jelikož rozum je produktem mozku, který sám hmotný nedokáže produkovat z podstaty věci nic, než opět hmotné.

     To, co lze smysluplně použít a poté se k tomu v případě potřeby vracet, je v duchu vytvořená představa obrazu toho, co bylo v textu popsáno.
     Pak je prosté představit si v principu, nevyhnutnost použití „skafandru“, jestliže se chceme dostat do jiného prostředí, než které je nám vlastní. A jedním z oněch záhalů, tím posledním, je lidské tělo, které umožňuje lidské bytosti pobyt na Zemi.

     Předpoikládám, že nikoho, včetně Vás samotné, nepřekvapí, že při výstupu za určitou hranici nad Zem, je nevyhnutné mít ochranný oděv stejně tak, jako když bude chtít se potápět a nebo dosáhnout hlubin moře (ponorky).
     Cílem je, popsat dění tak, aby bylo lehce pochopitelné.

     Rozumem toho nelze dosáhnout. Rozum již ze své podstaty potřebuje rozpitvávat, aby našel co je uvnitř, protože není schopen rozumět tomu, co jej předchází, co má nehmotnou podstatu… Toto může chápat pouze duch.

     Pochopit princip /-y – to je cesta.

     Rozum nahoru nemůže, proto se zavrtává hlouběji a hlouběji do hmoty.
     Předobraz důsledků toho, že se lidstvo vydalo cestou k Zemi připoutanému rozumu, je vepsán do Velké pyramidy, ve formě vertikálního propadu, procházejícího od sarkofágu v Královské komoře, až do podloží pod základnou pyramidy, do tzv.“Studny. Dutina pod ním se následně táhne směrem na jih a tam končí – souznačné s tzv. „Konec časů“…
     Dutina reprezentuje stav těch bytostí, které na místo rozkvětu ducha obrátili k hmotnému tak, že již nejsou schopní svým zaslepeným zrakem příjmout ostré světlo Pravdy. Sveřepě hledí na místo vzhuru, do hlubin hmoty.

     V pyramidě jsou vyznačeny také všechny rozhodující skutečnosti, které lidstvo mohlo, muselo a ještě bude muset podstoupit.

     To je na samostatné téma, obrovského rozsahu. Každá jednotlivost tam předložena očím, které vidí, má význam částečných pojmů, kterých pochopení jsou podobny částim „puzzle“, a které položením na správné místo dají vzniknout obrazu vedoucímu k pochopení (pojmu) „celé Stvoření“.

     Peter Habina

    3. Peter pro Paní Věru

     Stoupencem Poselství Grálu nejsem. Jsem stoupencem logiky.

     Je to z Vašeho hlediska nějak důležité?

    4. Peter pro paní Věru

     Buďte tak laskava a osvětlete mi Vaše pojetí výrazu „stoupenec“.

     To abych v případě potřeby doplnil, nebo objasnil moji původní odpověď.

     Peter Habina

    5. Pane Habino,

     moje otázka se skládala ze čtyř slov: jste stoupencem Poselství Grálu? a vy té otázce nerozumíte. Sám předpokládáte, že lidé rozumí vašim příspěvkům, které jsou psané opravdu hodně komplikovaně.

     Tak se zeptám jinak: ztotožňujete se s výkladem stvoření a jeho zákonů, které popsal ve svém díle Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu Oskar Ernst Bernhardt, píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin?

    6. Peter

     – konstatujete, že Vaší otázce nerozumím přesto, že jsem odpověděl NE.
     – směrem k mému způsobu psaní:
     Píšu tak, abych vyjádřil co nejpřesněji podstatu toho, co sděluji…
     Cílem tedy není líbivá či jednoduchá forma.

     – To, co předpokládám je, že:
     Když někdo z mnou napsaného něco nechápe, tak se zeptá. Uvede v čem vidí
     nejasnost a z mé strany dojde k doplnění.

     Když někdo nesouhlasí, předpokládám, že bude konkretizovat v čem a proč..

     Když někdo nesouhlasí s podstatou napsaného, předpokládám, že se nebude
     vyjadřovat vůbec…

     K výrazu „stoupenec“ jste přiřadila „ztotožnění se“. Patří tam rovnítko?

     „Ztotožňovat se“ znamená v mém pojetí nikoliv Postoj k dílu nebo k jeho fragmentu. Chápu to jako proces hledání a ověřování – Ztotožňování se…
     Jedná se o dlouhodobé, cílené snažení.

     K výkladům Stvoření a Jeho (Božích) zákonů, které popsal v díle „Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu“, ale i dalších spisech Oskar Ernst Bernhardt, píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin, jsem v procesu Ztotožňování.

     V úvodním proslovu svého díla píše hledajícím „Slova na cestu“ v knize pod názvem „K doprovodu“.
     Tam, na úplném začátku klade také podmínku, která podmiňuje úspěšné nacházení a pochopení Pravdy, která je platná v průběhu celého hledání.

     Upozorňuje: Ti musí být Schopni a Ochotni zkoumat toto věcné, věcně!
     Schopnost samotná tedy nestačí… bez věcného přístupu k věcně popsanému a vysvětlenému nedosáhne cíle.

     Toto upozornění jsem si přidal do baťůžku, na cestu. Abych na věcnost nikdy nezapomínal.

     Peter Habina

    7. Například toto:
     „…co je smyslem pobytu ve hmotnostech …“

     nevím, co tím myslíte, hmotnost je vlastnost hmoty.

    8. Pane Habino, tak hlavně ať se vám na té vaší cestě daří.

    9. Peter pro pani Věru

     Výklad na Vaší poslední „otázku“ (byla položena bez ?) jsem připravoval včera před půlnocí. Když jsem před chvilkou otevřel diskusi, abych Vám odpověděl, zjistil jsem, že Vaše „rozlučkové“ přání jste napsala dávno před tím, než bylo adminem „posvěceno“ a stalo se tak viditelným. To je největší slabina „Gnosis prostoru“. Formát není vhodný pro pružnou komunikaci, která podmiňuje dostatečně rychlou výměnu argumentace. V důsledku se ztrácí smysl diskuse, jelikož rozdílnost neřešena v počátku textu navodí odmítání celého dalšího sledu výkladu. Pak, zejména u tématech většího rozsahu se ztrácí kontinuita probíraného, vzniká nepřeklenutelná názorová propast…

     To byl také důvod, proč jsem nabízel možnost osobního kontaktu…

     Vaše poslední otázka – Odpověď na ni, zdánlivě prostou, by vyžadovala poměrně rozsáhlé pojednání. To kdyby měla oslovit větší počet různě erudovaných čtenářů.

     Proto jen jednoduše: Hmotnostmi je myšlena část Stvoření, kterou lze pojmenovat jako „později stvořenou“…

     Prvotní Stvoření je tvořeno na báze čistě energetické. (včetně těl bytostí tam působících). Při tom platí, že stejná kvalita energií (záření) působí navzájem stejně jako hmota na hmotu – tedy, že se mohou navzájem ovlivňovat, spojovat i rozdělovat, aniž by ztratily vlastní, osobní vědomí.
     Pro představu je možno použít obraz toho na Zemi při tzv. holografické projekci, kdy vjem je „nehmotný“, ale jeho existence duchovně zaznamenatelná…

     Později stvořená část celého Stvoření je napájena a pulzně poháněna ze společného zdroje. Ty samé kvality energií proudí, skrze bytosti k tomu určené (nejsou duchovní podstaty), v adekvátně nižším energetickým potenciálem do oblastí temné hmoty, kde svou přitažlivou silou hmotu formují do tvarů odpovídajících jejich vlastním tělům. Hmota je tedy jakási „hlína“, která vytvoří slupku, viditelnou stejnou hmotnou kvalitou zraku.

     Hmotnostmi jsou tedy nazývány všechny části Stvoření, které svými pomalejšími vibracemi, způsobenými nutností ovládat hmotu, umožňují duchovním zárodkům (jiskrám)postupné nabývání vědomí.
     Se zvětšující se vzdáleností od zdroje a tím stále pomalejšími vibracemi se na konec dostane až na Zem, která je (může a má být) místem Obratu. Tady máme jedinečnou možnost dojít plného vědomí. Ale pouze tady! Má to své zákonité důvody.

     Hmotnosti byly vytvořeny silou Stvořitele, na prosbu Nejstarších = prvních stvořených – tedy těch nejsilnějších a to kvůli nám, lidským duchům, abychom tady mohli dojít všech kvalit vedomého bytí. Plného vědomí lze dosáhnou pouze na Zemi.
     Proto také zde probíhají nejtěžší boje mezi Světlými bojovníky a Temnými.
     Současné dění je konečný boj…
     Ke které straně se připojíš, lidský duchu?

     Peter Habina

    10. ad Vaše poslední otázka – Odpověď na ni, zdánlivě prostou, by vyžadovala poměrně rozsáhlé pojednání. To kdyby měla oslovit větší počet různě erudovaných čtenářů.

     Proto jen jednoduše: Hmotnostmi je myšlena část Stvoření, kterou lze pojmenovat jako „později stvořenou“…
     _______________________

     Pane Habino, nepsala jsem otázku, ale konstatování, větu oznamovací, proto také za ní není otazník. Hmotnost je vlastnost hmoty.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
     Pokud vy říkáte, že „Hmotnostmi je myšlena část Stvoření…“ tak někde je něco špatně a zřejmě to bude ve vašem mylném chápání pojmu „hmotnost“.

    11. K Anonymovi ze 17.2. – v 19:28 – a dole podpis Peter Habina. Takž nejde od anonyma.

     Zdravím Vás.

     Zaujalo mě co píšete, že ….pochopit podstatu – že nevznikl tady /člověk/, ale odněkud vyšel, na Zem přišel a že tady má zcela konkrétní úkol.

     Zamýšlím se jen nad tím, co bylo touto myšlenkou vlastně řečeno.
     Podstata sdělení je v tom, že člověk nevznikl tady na planetě Země, že odněkud odjinud vyšel, na planetu Zemi byl asi nějak dopraven / pan Habina píše, že přišel, ……snad z mimozemského zdroje?/ a že má tady konkrétní úkol.

     Je to velká novinka v diskuzi zde.

     Dám sem jeden citát a ze zdroje Tvůrci Křídel – Wingmakers.cz, který mě kdysi zaujal: „Lidská rodina byla svazována po tisíce generací a pokaždé se vracela na naši domovskou planetu Zemi za účelem povýšení hodnot předcházející generace, co se týká nadvlády, komfortu, životního stylu a technologií, zatímco emoční zralost zůstávala zahrabána ve směsi znásilňování, zneužívání, zotročení, válek, nečestnosti, chamtivosti, vládních podvodů a stovek dalších neřestí slabých a rozčarovaných lidí, kteří byli programováni tak, aby viděli jen projekce lidské mysli a její systémy omezení.“

     Vím, a vím od koho a proč to vím, že Duch – Slovo – Šabd – Tvořivý životní proud má obrovskou moc. Pochází totiž od Boha a čas v jeho tvořivé práci a jeho nekonečné energie nehraje žádnou roli.

     Určitý nechtěný efekt vstupu pana Petera Habinu sem je v tom, že Pardal a Věra jsou mimo tuto diskuzi. To je dost podivné.

     Pěkný zbytek neděle všem.
     Václav Žáček

    12. Venda píše:

     Určitý nechtěný efekt vstupu pana Petera Habinu sem je v tom, že Pardal a Věra jsou mimo tuto diskuzi. To je dost podivné.
     ____________

     Není to podivné, je to logické. Pardal i Věra mají důležitější věci na práci, než pitvat pitomé nesmysly. Například setí ředkviček, sázení cibule, úpravu jahodových záhonů, čištění trvalek, ostříhávání suchých stonků pivoněk a růží a tak dále. Aby mohl vzklíčit nový život. Je krásné být při tom. Je krásné poslouchat vábivý ptačí zpěv, je krásné hřát se na slunci, je krásné vychutnávat si odpolední lahodnou kávu a při tom poslouchat žvatlání ba-ba, ba-ba…..ach Bože, díky za každé nové ráno a díky za každý krásný den!

    13. ad. Věra z Vysočiny28.2.2021 (17:25)

     Poslední loňské lístky

     vidím na větvích dubů a buků,

     brzy však zavanou jarní větry,

     listy loňské, suché, odnesou.

     Jaro je na dohled

     A tak brzy ptačí matky budoucí

     opět na svá hnízda usednou,…..

     Zatím větřík pofukuje,

     čechrá pírka,

     stromům větve,

     po větříku vzkaz posílá,

     nehmotným –

     ač neviditelné,

     nejste povahy hmotné

     ani covidové,…

     hmotným –

     ve Vás projev boží,

     ***

     Tož se čiňte,

     lidem úlevu a radost

     svou přítomností

     dopřávejte,

     v žití na plno

     tady a teď.

     A tak první záhon na jarní sázení a setí mám také připraven :-)

 4. Pro Vendu,… ale platí to pro nás všechny…

  Aby bylo možno smysluplně pochopit inkarnaci, poté reinkarnaci a v návaznosti Karmu, je nevyhnutné vědět odkud přicházíme, co je smyslem pobytu ve hmotnostech a jaké místo (důležitost a nenahraditelnost) má pobyt na Zemi.

  Dokud na tyto otázky nenajdete jednoznačné, logicky na sebe navazující skutečnosti, bude Vašče i vaše snaha marná.

  Peter Habina

 5. Přítelíčku – Návštěvníčku, nějak mi tady schází Tvé trefné a humorní komentování. Nechytil si náhodou nějakého Covida? Naši zdravotníci to mají lehké – předepíšou roušky a zákaz vycházení a je věc vybavená. Ale, co dělat proti infekci nesmyslů, které se tady volně šíří? Ta už není z Číny, ale z Indie a infikovaných „moudrých hlav karmistů“, co proti tomu dělat? Jaké „rouška“ tady použít? Už odešel i Honza a Degon se tady taky objevuje jenom sporadicky.
  Nákaza hlouposti se šíří světem a nám není pomoci…

  1. Honza zas až tak úplně neodešel..:-) Honza, stejně jako ty jenom vidí, jak to tady šlo a jde do kopru. Marná sláva a jak už jsem před časem řekl: jakej pán – takovej krám.

  2. Návštěvníčku, Vy jste ale popleta. No, co už s tím? Všichni jsme vystaveni tomu psychokinetickému působení z centra nákazy v USA (http://www.tartaria.sk/poznavanie/odporuame/2016-03-28-20-58-50) a potom vidíme to, co ve skutečnosti neexistuje, jako v tomhle případě, který je mezi odborníkmi dobře znám:
   Vyhlíží přibližně takto: Před obecenstvem shromážděným někde na otevřené návsi, fakír si vezme dlouhý svinutý provaz a vyhodí jej do vzduchu. Provaz stoupá a rozvíjí se, až jeho konec zůstane vysoko nahoře viset, bez jakékoliv viditelné opory. Fakír pobídne svého pomocníka, většinou mladého chlapce, aby vylezl po provazu nahoru. Chlapec šplhá, až došplhá na konec provazu, kde náhle zmizí s očí diváků. Fakír chvíli počká, potom volá na hocha, aby se vrátil dolů. Hoch nikde. Fakír se rozčílí a kategoricky nařizuje hochovi aby okamžitě sešplhal dolů nebo že s ním bude zle. Pořád se nic neděje. Rozzlobený fakír si zastrčí za pas meč či vezme do zubů nůž a sám začne šplhat nahoru, kde také zmizí. Je slyšet jen nadávky, potom strašný výkřik. Shora na zem padá lidská končetina, noha nebo ruka. Spadne jiná, další, spadne trup i hochova hlava. Fakír sleze nakonec dolů, s mečem pokrytým čerstvou krví, před zděšeným publikem stáhne provaz na zem, posbírá kusy chlapcova těla a pokryje je prostěradlem. Provede nad tím nějaké zaříkání, odhodí prostěradlo a společně s oživlým hochem se oba klanějí obecenstvu!
   Tak, zase příště…

 6. Nadále se tu jeden diskutující nedozvěděl o nemožnosti dokázat, že něco není.

 7. Milý žive, od toho jsou tady ti jiní diskutující, aby to tomu jednomu nechápajícímu náležitě vysvětlili, žejo!?!

 8. Tak se taky zapojím do toho nafouklého nic.
  Víš, pane „žive“, ono je to jako s takovým malým gumovým balónkem (něco jako šprcguma – však to znáš) a když se to nic nafoukne, tak je z toho takovej velikej útvar (jako ten Covid). A lidé to respektují a taky se tomu „nic“ vyhýbají, ale stačí takové malé píchnutí a ono se to zase stratí do toho stavu nicoty. A tak to tady chodí. Dokud se neobjeví další „nafouklí balónek“. Takových nafouklích balónků už tady bylo spousta a existuje mnoho takových, kteří v tom propichování „balónků“ si udělali zábavu. Puk – a je po srandě!

 9. → Musím říci, že Alois mě zklamal. (…) Věra, žel, není o nic lepší, než on.
  _______________________________________ :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Holzmann hadr…:-))))))))))))))))))))))

  1. Honzíčku, nechci být ješitná, ale podle mě jsem mnohem lepší než Alois, minimálně o jednu tyčinku DELI…:-)))))))))))

   (to byla svého času hláška naší malé dcerunky, pro kterou byla tyčinka DELI měřítkem hodnot:-))))………………)

   1. WoW, to je krásný..:-))) Ano, jseš lepčí minimálně o dvě tyčinky DELI.:-))))

 10. S KARMOU AŽ NA VĚČNÉ ČASY A ANI O CHVÍLÍ DÝL. A se soudruhem SCHVALOVAČEM, pak tuplem!
  Marná sláva Pardale, id*oti včech zemí se už spojili!..:-))

 11. → Slovenka Petra Vlhová má stříbro !!!!
  __________ A co jako, Álois? Že by chléb a hry, a tzv. sport toliko zábava pro id*oty?

  Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství. (John Lennon)

 12. → Degone, však polnice již nastupují a vše se obrátí v to, v co se má obrátit.
  _________________________ Tvl. Álois, je mi jasný, že jseš pro Vendelína dar z nebes, ale nesmíš tomu Vendelínovi všechno zas až tak žrát a věřit, jinak se z toho zblázníš a zešíléš.:-))) Polnice již nastupují…:-)))))))

 13. Zdravím,
  dobrý článek. Václave, tentokráte ale na Vaši otázku neodpovím. Odpověď neznám. Napíšete odpověď sám?

  To, co napsal pan Peter a Vy pak jemu, tomu rozumím. Ale je to velmi široké téma. Asi tak na knihu. V něčem mi to připomíná Blavatskou.

  Tak dobrou noc všem.

  Marie Š.

 14. Věro, píšete: – „Ale to je přece to pravé Světlo!“ Máte pravdu a ďakujem! Tak ma pri tom Vašom čítaní napadla myšlienka, či by Vás nebavila spisovateľská dráha B.N. Možno by ste v tom viac uspela, ako náš slovutný V.Ž.
  Želám všetko najlepšie!

  1. ad.
   Věra z Vysočiny15.2.2021 (23:39)
   Degon16.2.2021 (9:03)
   a další….
   http://imgway.cz/s/20Gi
   http://imgway.cz/s/20Gj
   http://imgway.cz/s/20Gk
   http://imgway.cz/s/20Gl

   Totiž dostala jsem kdysi nabídku ilustrovat případnou knížečku veršů (tam Vám Ti bylo bolesti), tak jsem načrtla nějaké obrázky a hle, bylo mi řečeno, to a to,… tam nemůže být, to by se neprodávalo,…
   Tím chci říci, že – co vlastně?
   Na jednu stranu vyznávat karmu a na druhou napsat druhému: „…. nepište tu již více takové nezodpovědné kraviny. Urážíte tím cítění mnoha lidí. ….“
   A nezbývá mi, než kvitovat zdrženlivost napadeného. Je to pro mne velká škola, abych pokaždé nevyletěla jako čertík z krabičky. Dík.

  2. Alois pro Degona15.2.2021 (12:54)
   Alois :“Dobře a srozumitelně o tom zde píše jeden autor článků.“
   Komentář : autor Venda.
   Alois :“Degone, kdysi jste tu napsal toto a já tenkráte s podivem pro sebe konstatoval“
   Komentář : Degon se provinil, když napsal „Myslím, že máte obaja pravdu“ /tedy Venda i Pardal/.
   Obaja majú pravdu, to je nepřípustné. Venda vytáhl digitální registr svazků, a Alois si náhle vzpomněl na nějaký starý článek.
   Alois :“Poprosím Vás, nepište tu již více takové nezodpovědné kraviny. Urážíte tím cítění mnoha lidí“
   Komentář : Během alpského sjezdu Vlhové stačili sjet i Degona.
   Degone, ono s psaním literárních děl, co navrhujete Věře, je to asi těžké. Když je člověku dobře, tak se by se asi do toho musel nutit.
   I já bych si tady raději přečetl nějakou milou až veselou pohádku pro děti, než bádání o neodvratné karmě a reinkarnaci.
   Já jsem začal psát sci-fi, když mi pískalo v uchu, abych to nějak z hlavy vytlačil a za dlouhý čas se to podařilo.

   Nakonec i Jaroslav Hašek, měl humorem co napravovat a topit v pivu. Byl rudý komisař, prakticky vlastizrádce, když opustil legionáře v Rusku, oženil se, i když nebyl rozveden atd.

   1. ad/…..než bádání o neodvratné karmě a reinkarnaci.

    Pane Pardale, kašlete na bádání o karmě. Nevědomost, to je Váš „stupeň“ /ne/poznání. Není to žádná Vaše ostuda, že tomuto nerozumíte. Nejste sám.

    Jsem u Václava, za chvíli biatlon. Tak se dívejte, drbejte psa za ušima a raději přemýšlejte o něčem, čemu rozumíte. Je toho dost, opravdu. Třeba z osla o tom, jestli Dukovany od Ruska, ano či ne : https://www.osel.cz/11576-ceska-energetika-v-klestich-ideologii-a-politikareni.html

    Zabere Vám to dost času a když to dáte na tyto stránky, tak máte jistého diskutujícího Pavla V..

    Alois

   2. Alois píše: „Pane Pardale, kašlete na bádání o karmě. ..Jsem u Václava, za chvíli biatlon“.
    Komentář: Aloisi, díváte se s Vendou nejméně druhou zimu na biatlon. Předpokládal jsem, že to má příznivý vliv na vyčištění karmy a že se dozvím jaký pokrok už jste za těch pár let udělali. A Vy najednou mi polepšení karmy (kterou má údajně každý) nepřejete. Píšete: kašlete na bádání o karmě. Asi se při tom sledování biatlonu musí zapojit nějaké jógínské pozice a zvuk šabd. Nebo mám při střelbě v biatlonu zaujmout polohu ležícího střelce, což jsme nacvičovali na vojně?
    Za samozřejmost považuji mít nezaprděné trenky.

    1. Myšleno, psát voloviny o karmě. Ať nad ní bádáte a nebo ne, vyjde to nastejno. Karma Vás vždy dožene. To, co jste si nasel, musíte sklidit. Až tak to je jednoduché.

     Alois

    2. Aloisi, na psaní volovin O KARMĚ tu máme odborníka a jeho asistenta. Venda seslal karmu na celé národy ( v národě ať vinej nebo nevinej- tu máš karmu a hotovo).
     Já píšu PROTI KARMĚ. Karma je náboženská filosofie budhismu a hinduismu, takže nevím, proč by ji měl dědit každý.
     To je jako tvrdit, že každý má usilovat se dostat do islámského nebe, vikingské valhally k Odinovi nebo k indiánskému Manitouovi..
     Kam asi putovaly věčné duše v době, kdy buddhismus a hindiusnmus a karma ještě neexistovaly? To se týká nakonec všech nových náboženství- najednou je všechno jinak.
     https://www.sisyfos.cz/clanek/1017-karma
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_v_buddhismu
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_v_hinduismu
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Valhalla

     Zatím jste nesdělili vůbec nic o tom, co jste už na své karmě napravili. Ani nevíte, v té karmě máte přišito, takže jak to chcete napravovat?

    3. Ano Aloisi, je to jednoduché, jak píšete :“To, co jste si nasel, musíte sklidit.“
     Jen jste opomněl na zákon karmy, že před tím vám tu karmu někdo pěkně zvoral a hodil na vás a na několik dalších generací.
     V křesťanství se sklízí to, co si každý sám zasel. Každý má původně duši čistou. Není to dědictví nějakého lepmpla.

    4. Pardale, napsal jste mi :“V křesťanství se sklízí to, co si každý sám zasel. Každý má původně duši čistou. Není to dědictví nějakého lepmpla.“

     Když Vy zase vztahujete to setí k pomíjivému fyzickému tělo, o kterém si myslíte, že jste to Vy, ten který seje.

     A to je ten omyl, ve Vašem případě čirá nevědomost. Pomíjivé tělo se za své hříchy v karmickém zákoně nezodpovídá.

    5. Aloisi, těžko se ubráním pocitu, že to za Vás v 9:25 ráno u Vendy píše sám Venda. Píšete :
     „Když Vy zase vztahujete to setí k pomíjivému fyzickému tělo, o kterém si myslíte, že jste to Vy, ten který seje. A to je ten omyl, ve Vašem případě čirá nevědomost. Pomíjivé tělo se za své hříchy v karmickém zákoně nezodpovídá. – 21.02.2021 9:25“
     Komentář: Čirá nevědomost bude trochu jinde včetně toho, co a kdo seje. Tělo možná za své hříchy v karmickém zákoně nezodpovídá, ale tělo za tyto hříchy nesmyslně zděděné po nějakém lemplovi trpí.
     Není lepší si přečíst místo setí (ve Vašem případě psaní a krmení čtenářů karmou) nějakou pohádku od Boženy Němcové, kde se odráží lidová moudrost a touha po spravedlnosti a lepším životě tady na zemi? Takovou pohádku Sůl nad zlato bych doporučil včetně toho hledání podstatného pro život na zemi, což těžko bude ta zděděná karma: „Našli moji rádcové? Nenašli, nenašli…“
     A co jste Vy po létech bádání s indickými rádci našli?
     Neukázali jste ani prd z toho, jak jste svou karmu skvělým životem zde na zemi aspoň trochu napravili , protože ani nevíte. co napravovat.
     Nebo Vám to ta karmická duše sděluje? Něco jako PES dnes má hodnotu 4 ?.

    6. ad – Aloisi, těžko se ubráním pocitu, že to za Vás v 9:25 ráno u Vendy píše sám Venda.
     ______________________

     Tak tak…podobně jako
     Alois pro V. z V.
     13.2.2021 (8:54)

    7. Zdravím a kopíruji znovu:

     Alois pro Pardala 21.2.2021 (9:25)
     Pardale, napsal jste mi :“V křesťanství se sklízí to, co si každý sám zasel. Každý má původně duši čistou. Není to dědictví nějakého lepmpla.“

     Když Vy zase vztahujete to setí k pomíjivému fyzickému tělo, o kterém si myslíte, že jste to Vy, ten který seje.

     A to je ten omyl, ve Vašem případě čirá nevědomost. Pomíjivé tělo se za své hříchy v karmickém zákoně nezodpovídá.

     – – – – – – – – – – – –

     Volal jsem karmošovi Aloisovi. Už je dnes doma. A přečetl jsem mu zpochybnění, které se tu objevilo. Požádal mě, abych vyřídil, že se určitě ozve. Asi ale až v úterý.

     S tím, co Alois Vám napsal problém nemám. To ztotožnění se s tělem, které je na jistou dobu novým obalem /záhalem/ pro duši, je jen epizodou v jejím „vývoji“. Ty uvozovky dávám z toho důvodu, že samotná cesta návratu duše do své podstaty je různě dlouhá a má to své zákonitosti.

     Pardale, Vy a já máme dost protikladné názory a já jsem proto z diskuze s Vámi již před časem odešel. Nemá to žádný význam. A je lepší dělat něco, co význam má.

     Mějte se hezky a věnujte se tomu, kde máte silné kramfleky a kde Vaše názory mohou obohatit i jiné diskutující. Třeba tady: https://www.osel.cz/11597-vytvareji-temnou-hmotu-fermiony-prochazejici-do-pate-dimenze.html

     Chodíte někam diskutovat a nebo snad i píšete nějaké své odborné články do jiného webu?

    8. Venda píše:

     „Pardale, Vy a já máme dost protikladné názory a já jsem proto z diskuze s Vámi již před časem odešel. Nemá to žádný význam. A je lepší dělat něco, co význam má.“
     ________________

     Venda utíká z diskuse s každým, kdo poukáže na nesmysly v jeho článku nebo příspěvku. To je ten pravý důvod jeho „odcházení“.

 15. → Peter 17.2.2021 (18:54)
  ______________ Sorry jako, ale schopnost mnoho napsat, a současně nic neříct…

  1. Peter směrem k Honza

   ____________________ Sorry jako, ale schopnost mnoho přečíst, nechápat, a současně
   dehonestovat …

   1. Ale no táááák. Když dva dělají totéž, nikdy to není totéž.

    1. Peter směrem k Honza

     Tak, tak, Honzo… úplný souhlas.

     Proto abych nedělal úplně totéž, použil jsem jiná slova. Přšlo mi to takové cool…

     Největší starost jsem měl, abych nebyl srovnáván s vlastníkem „sorry jako“…

 16. Pánové, co kdyby ste si tu otázku „karmy“ šli pěkně po česku vysvětlit někam do ringu, asi tak jak to dělá ten známý Ringo Čech? Mám takový dojem, že ta otázka „karmy“ tady nikoho nezajímá…

 17. → zjistil jsem, že Vaše „rozlučkové“ přání jste napsala dávno před tím, než bylo adminem „posvěceno“ a stalo se tak viditelným. To je největší slabina „Gnosis prostoru“. Formát není vhodný pro pružnou komunikaci, která podmiňuje dostatečně rychlou výměnu argumentace. V důsledku se ztrácí smysl diskuse,
  ___________________ Podepisuji.

 18. → Plného vědomí lze dosáhnou pouze na Zemi.
  ____________ Souhlas.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference