mapa stránek || vyhledávání

Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

A paradoxne, ich konštatovanie je vo svojej jednoduchosti oveľa bližšie k pravde, ako všetky fundované hodnotenia politikov, zdravotníkov a ostatných kompetentných, vyjadrujúcich sa k súčasnej kríze. V tomto konštatovaní sa totiž skrýva jadro celého problému!

Žiaľ, pre moderných ľudí je však vo všeobecnosti príznačné, že vo vzťahu k akémukoľvek problému sa budú radšej zaoberať tisícami podružných vecí, len nie jeho podstatou. Len nie tým, čo je najzásadnejšie, najrozhodujúcejšie a prvoradé.

Takto je tomu samozrejme aj v prípade koronavírusovej krízy, ktorej čoraz intenzívnejší dopad na náš každodenný život je skutočne trestom Božím. A my všetci by sme si mali v prvom rade položiť otázku, za čo nás to vlastne Pán tak tresce?

Odpoveď je jednoduchá: za to, že robíme niečo zle, pretože ak by sme jednali dobre a správne, nebolo by nijakého dôvodu trestať nás.

A čo teda robíme zle? Čo nerobíme tak, ako Pán chce? V čom sa tak veľmi priečime Jeho Vôli, že na nás dopustil takéto súženie, ktorého konečné riešenie a definitívne vyriešenie je v nedohľadne? Toto sú zásadné otázky! Tieto otázky si je treba klásť v súvislosti s koranvírusovou krízou! Týmto smerom by sme mali uvažovať a hľadať! Keby sme tak urobili, odpovede by sme určite našli.

Ale žiaľ, týmto smerom sa myslenie ľudí neuberá, pretože naši súčasníci majú na to svoj vlastný názor. Majú svoje vlastné riešenia. Riešenia, ktoré síce majú z materiálneho hľadiska svoje opodstatnenie, ale zostanú vždy len niečím dielčím a druhoradým, pretože im chýba ambícia dopracovať sa k skutočnej podstate celého problému. A tá je duchovná! Nám však chýba ambícia problém riešiť a vyriešiť komplexne, v jeho duchovno materiálnom prepojení.

V kostoloch sa začínajú objavovať oznamy o slúžení omší za odvrátenie pandémie. Je to krok správnym smerom, ale treba si úprimne povedať, že omše a modlitby už nestačia. Veď predsa aj pred koronavírusovou krízou chodili ľudia do kostola a modlili sa, a napriek tomu k nej došlo.

Modliť sa je správne, ale už je treba úplne iného druhu modlitieb! Už je treba modlitieb činu! Už je treba, aby sa to, čo sme sa doteraz modlili, v nás samotných uskutočnilo v čine. Už je treba čin a jednanie! Už je treba viditeľnú zmenu života! Už je treba zmenu hodnotového systému!

Lebo žiaľ to, čo bolo doteraz, boli viacmenej len prázdne slová! To však, čo sa teraz od nás očakáva, je reálne jednanie. Je reálne jednanie v súlade s Vôľou Najvyššieho! A tá nám bola sprostredkovaná v Desatore prikázaní a v Ježišovom učení o láske k Stvoriteľovi a k blížnemu.

To, že nás Pán trestá, je svedectvom nedostatočnosti našich modlitieb, ktoré zostali iba v rovine slov a doteraz sa nepremenili v čin. Doteraz sa nestali konaním. Vôli Pána doteraz nezodpovedá ani náš život, ani naša hierarchia hodnôt, ani náš spôsob myslenia.

Lebo len čin sa počíta! A pretože činu niet, dopadá na nás trest Boží! Pán nás trestá, aby ukázal, aký krehký je náš svet a ako rýchlo v ňom môže všetko skolabovať, ak sa už konečne nepohneme správnym smerom.

Pán nám ukazuje, že tu je, že tu vždy bol a vždy bude, hoci náš takzvaný moderný svet už v neho neverí. A preto dáva tomuto modernému svetu pocítiť, aký je maličký. Otriasa nim, aby pochopil, že musí začať fungovať na novom základe.

Lebo čas dozrel a my sa už konečne máme stať pravými ľuďmi! Ľuďmi spravodlivými, čistými, dobrými, čestnými a ušľachtilými. Ľuďmi, majúcimi v úcte blížnych i Stvoriteľa všetkého. Ľuďmi, pre ktorých sú hodnoty dobra a ducha na prvom mieste a všetko ostatné je až na druhom mieste.

Ak toto neprivediem v čin, bude konať Pán a všetkými našimi doterajšími istotami otrasie tak zásadným spôsobom, že v nastávajúcej neistote budú ľudia donútení a dotlačení hľadať jedinú pravú istotu, spočívajúcu v rešpektovaní Vôle Stvoriteľa. Spočívajúcu v poznaní Jeho Vôle a v rešpektovaní Jeho Vôle! V rešpektovaní jeho Vôle nie len prostredníctvom slov modlitieb, ako tomu bolo doteraz, ale najmä prostredníctvom svojho reálneho života. Prostredníctvom spôsobu svojho myslenia a prostredníctvom svojho hodnotového systému.

Toto je od nás očakávané a toto je jediná pravá modlitba za odvrátenie svetovej pandémie! Toto je podstata celého problému! Všetko ostatné, čo sa robí je síce potrebné, ale vzhľadom k tomu, čo máme v skutočnosti sami v sebe a so sebou z duchovného hľadiska urobiť, je len podružné. Všetkými vonkajšími opatreniami bez duchovnej zmeny v podstate len potláčame niečo, čoho podstatu nepoznáme, nechceme ju pochopiť a prijať, a preto to, iba zvonka potlačené, prepukne časom s novou silou a možno trochu iným spôsobom. Ak by sme to ale urobili naopak a riešili prednostne podstatu, jej vyriešením by zmizli aj všetky dôsledky a koronavírusová kríza by ustúpila.

Na dôkaz pravdivosti všetkých, vyššie uvedených tvrdení, sa pozrime na jednu celkom konkrétnu oblasť. A síce, na oblasť umeleckej tvorby, ktorá je súčasnou krízou mimoriadne postihnutá. Umelecká sféra je na kolenách a umelci prosia štát o pomoc, aby mohli vôbec prežiť, a aby spolu s nimi prežilo aj ich umenie.

Umelci sú totiž zväčša ľudia slobodných povolaní a nemajú stále zamestnanie. Sú preto zvyknutí na neistotu. Preto si vytvárajú finančné rezervy, aby dokázali preklenúť neisté obdobie medzi koncom jednej práce a začiatkom druhej. Preto aj istým spôsobom dokázali preklenúť prvú vlnu koronavírusovej krízy, a po jej ukončení a letnom poklese infikovaných optimisticky očakávali jesenné obdobie, kedy sa budú môcť pustiť naplno do práce.

Na jeseň však prišla ešte silnejšia, druhá vlna pandémie. Všetky umelecké aktivity sú obmedzené na minimálnu mieru alebo úplne, avšak všetky ich úspory na horšie časy boli už minuté v prvej vlne krízy. Umelci žiadajú štát o pomoc a o holé prežitie. A nakoniec im asi nezostane nič iného, ako ísť na úrady práce.

Áno, umelecká oblasť je zasiahnutá mimoriadne silným spôsobom, avšak riešenie tejto situácie má dve roviny. Prvá rovina predstavuje riešenie klasického typu, čiže cez peniaze. Cez rôzne podpory, cez rýchle, takzvané helikoptérové peniaze a podobne.

Ale peniaze nie sú všetko! Nie je to totiž také jednoduché a jednostranné, ako si to predstavuje naša civilizácia, postavená predovšetkým na peniazoch. Tento problém má aj druhú, oveľa hlbšiu rovinu. O to sa ale absolútne nikto nezaujíma, pretože ako už bolo spomenuté, nikoho ani len nenapadne ísť s nejakým problémom až k jeho jadru a podstate.

A čo je onou podstatou v tomto konkrétnom prípade? K poznaniu podstaty sa dopracujeme prostredníctvom otázky, prečo bola takto mimoriadne postihnutá práve umelecká sféra? Prečo to práve ju takto extrémne, až existenčne zasiahlo?

Pretože umenie z vyššieho hľadiska, ktoré nikoho nezaujíma, je tu na to, aby bolo vlajkovou loďou pozdvihovania civilizácie, národov i jednotlivcov k vyšším a ušľachtilejším ideálom. Umenie je tu na to, aby robilo ľudí lepšími, ušľachtilejšími a mravnejšími. Aby ich viedlo k vysokým a vznešeným duchovným hodnotám.

O týchto veciach minulé generácie vedeli a napríklad koncom 19. storočia, kedy sa pomaly začala formovať myšlienka našej národnej samostatnosti, bolo hlavným cieľom väčšiny literátov predovšetkým pozdvihovanie vlastného národa. A to po všetkých stránkach. Po stránke materiálnej, po stránke gramotnosti a vzdelania, i po stránke mravnej a duchovnej.

Alebo môžeme uviesť iný príklad. Trebárs barokovú hudbu. Jej cieľom bolo pozdvihovať duše poslucháčov k Stvoriteľovi. „Ku sláve a cti Božej!“ Toto písal Johann Sebastian Bach pod svoje notové partitúry.

A čo dnes? Dnes umenie fatálnym spôsobom rezignovalo na svoje poslanie posúvať civilizáciu, národy a jednotlivcov k niečomu lepšiemu, vyššiemu a ušľachtilejšiemu. Súčasné umenie rezignovalo na svoje pravé poslanie. Vysmialo sa z neho, prestalo byť vlajkovou loďou vzostupu a vykročilo svojou vlastnou cestou. Cestou dekadencie, úpadku, nemravnosti, vulgárnosti a obscénnosti. Umenie už neukazuje cestu nahor, ale nadol do pekiel. A súčasní moderní materialistickí a ateistickí umelci si mysleli, že to tak snáď pôjde donekonečna. Samozrejme, veľká česť všetkým výnimkám.

Avšak Ten, v koho existenciu títo „umelci“ už neveria, im dal tvrdo pocítiť, že tu je a že už má dosť toho hnoja, ktorý produkujú pod rúškom umenia. A preto toto „umenie“ a jeho tvorcov zrazil na kolená. Zahnal ich do existenčných problémov, znemožnil im produkovať ďalšiu špinu a doprial im čas na zamyslenie. Na zamyslenie nad tým, čo vlastne robia a komu tým slúžia. Daroval im priestor, aby si to uvedomili, pretože pri ich doterajšej tvorivej vyťaženosti im chýbal čas na zásadnú hodnotovú sebareflexiu.

Teraz preto čas majú a mali by ho správne využiť. Využiť tak, že zásadným spôsobom prehodnotia svoje ďalšie umelecké smerovanie a konečne pochopia, čo je pravým účelom umenia.

Tieto skutočnosti a tento pohľad však žiaľ absentuje vo všetkých debatách, venujúcich sa záchrane umenia. Hovorí sa v nich vždy len o peniazoch a o štátnej podpore, prostredníctvom ktorej by umelci preklenuli najťažšie obdobie, aby potom mohli nanovo začať s produkciou takej istej mravnej, morálnej, ľudskej a duchovnej úbohosti, ako predtým.

To, o čom sme hovorili v prvej časti textu, sa teda takýmto celkom konkrétnym spôsobom premieta do oblasti umenia. A podobným spôsobom sa to premieta do každej oblasti našej spoločnosti, ba dokonca i do nášho osobného života. Všade tam na nás v súčasnosti dopadá trest Boží!

Tento názor prostých ľudí je pravdivý, ale nesmie zostať iba pri konštatovaní. Musia z neho byť vyvodené konkrétne a zásadné dôsledky pre náš každodenný život. Musíme sa všetci spoločne i každý sám za seba pýtať, prečo na nás tento trest prichádza? Musíme sa pýtať, čo robíme tak zle, že na nás Pán niečo takéhoto dopúšťa? Musíme pochopiť, v čom sa priečime Vôli Najvyššieho, o ktorej správne pochopenie sme sa doteraz vôbec nezaujímali, a preto sme ju ani nemohli správne naplňovať. Musíme poznať Vôľu Najvyššieho, musíme poznať, čo je ňou od nás vyžadované a musíme to začať napĺňať. Musíme sa hodnotovo obrodiť, pretože náš doterajší hodnotový systém bol nesprávny. Musíme sa stať novými, inými a lepšími ľuďmi. Ľuďmi skutočnými a pravými! Takými, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čestnými, spravodlivými, dobrými, skromnými, čistými, ušľachtilými, láskavými, duchovnými a milujúcimi Stvoriteľa.

Boží trest na nás dopadá preto, lebo sme od tohto všetkého na míle vzdialení. Ak to nepochopíme, ak si to nepriznáme a ak to budeme ignorovať, prídu na nás ďalšie tresty, ktoré nás budú ohýbať a tlačiť správnym smerom. A my sa buď v tomto smere ohneme a podvolíme, alebo nás Vyššia Moc definitívne zlomí. Nijakej inej strednej cesty niet.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 8
Tisk Tisk

235 komentářů

 1. Ještě jsem zapomněl dát odkaz na tu knihu – lze si ji stáhnout z ulozto.cz :

  file:///C:/Users/vacza/Downloads/MMS_2vydani_Zasady_pouzivani_zazracneho_mineralniho_roztoku—Jim_V_Humble.pdf

  1. Vendo, doufám, že jste ještě nikomu ten sajrajt MMS nedoporučil.
   https://www.factcheck.org/2020/02/fake-coronavirus-cures-part-1-mms-is-industrial-bleach/&prev=search&pto=aue
   „Soupravy oxidu chloričitého se prodávají online pod různými názvy – Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, Master Mineral Solution – ale nejčastěji se označují jako MMS.
   Tyto soupravy obvykle obsahují láhev chloritanu sodného a láhev „aktivátoru“, jako je kyselina citronová. Když tyto dvě chemikálie smísí dohromady, vytvoří z oxidu chloričitého, běžného průmyslového bělidla používaného při výrobě papírových výrobků, podle federální agentury pro toxické látky a registr nemocí.
   Ale MMS hucksters prodávají chemické řešení jako lék na rakovinu, AIDS, autismus a nyní nový koronavirus.
   FDA, 12. srpna 2019: Pití kteréhokoli z těchto produktů z oxidu chloričitého může způsobit nevolnost, zvracení, průjem a příznaky těžké dehydratace. Některé etikety uvádějí, že po požití přípravku je časté zvracení a průjem. Dokonce tvrdí, že takové reakce jsou důkazem toho, že produkt funguje. Toto tvrzení je nepravdivé.
   Obecně platí, že čím je produkt koncentrovanější, tím jsou reakce přísnější. FDA obdržela zprávy od spotřebitelů, kteří po pití těchto produktů trpěli silným zvracením, silným průjmem, život ohrožujícím nízkým krevním tlakem způsobeným dehydratací a akutním selháním jater. “
   Uvedl jste odkaz na tažení z Všeho disku C:/Users/vacza/Downloads/…, což si nepůjde.
   Ke stažení je na
   https://ulozto.cz/file-tracking/43b0deddb29698e312b73c4a85ad115d31d1769b507d591dfb27e09f2d13b45a598044767a791ddbb6e1563301caaed7?q=MMS_2vydani_Zasady_pouzivani_zazracneho_mineralniho_roztoku—Jim_V_Humble.pdf

   Doporučuji nic nestahovat a hlavně nekonzumovat. V koupelně má skoro každý Savo ( chlornan sodný a hydroxid sodný) stačí si k tomu čichnout, zdravý rozum říká, nekonzumovat ani náhodou.

   1. Pardale, jakmile někdo v rodině onemocní onkologickým onemocněním, je téměř jisté, že se najde nějaký dobrák, který tento „zázrak“ MMS dodá do mailové schránky.

   2. MMS apod. – a lidi si nedají a nedají říci. Proč nevěří doktorům a lékárníkům? A ještě to všude možně propagují a doporučují. Mí známí to také doporučovali, kdysi dávno již před 10-až 15 lety. Myslela jsem, že už se s tím blbnout přestalo a hle, je to tu zas.
    Lidská blbost zřejmě nezná mezí, než pochopí, že jsou to skutečně jen a jen ony s+h.

   3. Před asi 6ti roky jsem tento dezinfekční přípravek vyzkoušel na sobě. A nikomu nic nedoporučuji. Každý může s informací, a to jakoukoliv naložit, jak uzná za vhodné. Mám přátele, kteří mají s MMS vynikající zkušenosti. O tom to je – vlastní zkušenost. O tu jde! A níže uvedu i něco proti – objektivita informace je nutná!

    malá odbočka:

    Pokud někdo bude vyprávět, že např. víno Montegiachi Riserva, Chianti Classico ročník 2005 je výborné, tak mu můžete věřit a nebo nevěřit. Nejlepší je ochutnat sám a poznat kvalitu. = vlastní zkušenost

    To stejné třeba i u auta – takový LEXUS LS 500, je to dobrý vůz? Není nad osobní zkušenost, proč věřit, zajdu k prodejci a vyzkouším.

    To s tím mým diskem jsem si neuvědomil. Nemusel jste ten správný odkaz sem ale dávat. To je již Vaše aktivita.

    V žádném případě se nejedná o žádné pití, jak píšete. Pod slovem pití si někdo představí nějakou sklenici, půllitr a pít něco po doušcích. Pro příklad: 1 kapka MMS + 5 kapek 10% roztoku kyseliny citronové se nechá ve sklenici promíchat, tím se aktivuje a pak se doleje 2 dcl vody s dochucením třeba lžíce džúsu. Označení „láhev“ je také matoucí. Zásilka obsahuje skleničku o obsahu 1 dcl. MMS.

    Pro úplnost Vašich informací uvádím, že tento přípravek obdržel bludný balvan bronzový – Ota Nepilý a spol. Propagace oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny.[129]

    Viz.: https://www.sisyfos.cz/clanek/683-bronzovy-bludny-balvan-za-rok-2014-v-kategorii-druzstev-ota-nepily-a-spol-za-propagaci-oxidu-chloriciteho-jakozto-vseleku-na-vsemozne-neduhy-vcetne-rakoviny

    Wikipedie píše:

    Použití

    Vodný roztok oxidu chloričitého
    Oxid chloričitý se primárně (z více než 95 %) používá pro bělení buničiny, ale své místo má při dezinfekci pitné vody ve veřejných zdrojích. Úpravna vody pro New York (na Niagarských vodopádech) poprvé použila oxid chloričitý v roce 1944, a to k odstranění fenolu. Použití oxidu chloričitého jako prostředku k dezinfekci pitné vody bylo ve větším měřítku zahájeno v roce 1956, kdy v belgickém Bruselu přešli od chloru k oxidu chloričitému. Oxid chloričitý se při úpravě vody často používá jako předběžný oxidant před vlastním chlorováním, aby se zničily nečistoty, které by při kontaktu s volným chlorem způsobovaly tvorbu trihalomethanů. Trihalomethany jsou vedlejší produkty chlorové dezinfekce vzniklé reakcí chloru s přirozeně se vyskytujícími organickými látkami v surové vodě a jsou podezřelé z karcinogenity. Oxid chloričitý je také lepší než chlor, pokud se pracuje v prostředí s pH nad 7, v přítomnosti amoniaku a aminů a/nebo pro likvidaci biofilmů ve vodovodních distribučních systémech. Oxid chloričitý se též používá jako biocid v mnoha procesech průmyslové úpravy vody, včetně vody do chladicích věží, vody pro různé technické účely a pro zpracování potravin. Oxid chloričitý je méně žíravý než chlor a je lepší pro eliminaci bakterií Legionella.

    Více zde:https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_chlori%C4%8Dit%C3%BD

    Je tam zmíněna ta bakterie – o ní a nemocích zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Legionella

    Oxid chloričitý je velmi známý jako dezinfekce. Patří do skupiny oxidačních činidel.

    Závěrem – lidi, používejte v přístupu vždy svůj tzv. rozum. Např., nekuřte, kouření způsobuje rakovinu plic a další choroby. Nepijte alkohol, způsobuje mnohá onemocnění.

   4. Vendo, píšete :“ V žádném případě se nejedná o žádné pití, jak píšete.“
    Aha, já jsem myslel, že polykání kapalin je pití. Ještě, že to nikomu nedoporučujete. Jenom jde o vlastní zkušenosti: Ty doporučujete.
    Nekupuji si luxusní auto ani speciální vína, takže tyhle okecávací bajky mě nedojaly.
    Lékaři ( čtu časopis Téma, kde jsou vždy několikastránkové články lékařů) říkají, že je problém i s antibiotiky.
    Nejen léčí, ale zabíjejí i střevní bakterie. Nejvíc ty hodné, které potřebujeme. Na jejich místě se vytvoří prostor pro bakterie zlé, které tělu škodí.
    Oxid chloričitý není lék, je to desinfekce, jak ostatně i sám píšete v odkazu na Wikipedii.
    Odkaz https://www.sisyfos.cz/clanek/683-bronzovy-bludny-balvan-za-rok-2014-v-kategorii-druzstev-ota-nepily-a-spol-za-propagaci-oxidu-chloriciteho-jakozto-vseleku-na-vsemozne-neduhy-vcetne-rakoviny
    píše ve smyslu , že když je z toho sajrajtu někomu špatně, tak se to vydává za detoxikaci.
    Cituji :“vyniká Ota Nepilý, který dělá nejspíš úplně všechno. Například se snaží pokorně lidem vysvětlovat, že aby se uzdravili, nejdřív se jim musí z preparátů udělat špatně, což je znamení, že tělo vyplavuje parazity a patogeny. Podle zpráv pacientů na internetu se zdá, že to chápou:
    „Týden užívám CDS2… večer se dostavila zvýšená teplota a dneska nevolnost (bublání v břiše, pocit na zvracení) a lehká bolest kloubů. Mám raději snížit dávkování? Mám pocit, že další dávku do sebe nevpravím.“
    Píšete :“Závěrem – lidi, používejte v přístupu vždy svůj tzv. rozum.“
    Ano, jde o tu vlastní zkušenost používat rozum. A začít sám u sebe. Závěry a lidi až pak.

   5. Pardale, byl jsem objektivní. Přiznal jsem že mám svoji zkušenost. A upozornil jsem odkazy na negativní informace.

    Co více chcete?

    Vím o konkrétních lidech, kterým to pomohlo.
    Vy jste si o tom přečetl.
    Vím o svých pocitech při zvyšování dávky.
    Vy si o tom čtete z „druhé ruky“.

   6. Vendo, psal jak skvěle funguje MMS. na covid.
    „Venda12.11.2020 (14:31)
    Bez ohledu na článek z odkazu mi jeden kamarád před asi třemi týdny potvrdil, jak dobře funguje tzv. MMS na covid. Léčba přímo zázračná. / mám ho již asi 5 roků
    https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/
    To jen tak pro někoho, kdo ještě nezná tento přípravek – Miracle Mineral Solution.
    Doporučuji přečíst knihu MMS – autor Jim V.Humble
    Zdraví všem.
    Václav“
    Komentář:
    Že jste na ty nedostatky MMS neupozornil hned, ale až když jste dostal po papuli.
    Nechci po Vás nic, nestojí mi za to se dohadovat o takových nesmyslech. Vy si snad myslíte, že oxidace uvnitř těla (mimo dýchání a okysličené krve) je něco zdravého. Každý ví, že peroxid vodíku se rozkládá na povrchových zraněních. V krvi je enzym kataláza, který s vysokou účinností rozkládá peroxid vodíku, který působí jako buněčný jed.

   7. Vendo, takže ještě jednou. Psal jste :“Bez ohledu na článek z odkazu mi jeden kamarád před asi třemi týdny potvrdil, jak dobře funguje tzv. MMS na covid.
    LÉČBA PŘÍMO ZÁZRAČNÁ.
    / mám ho již asi 5 roků
    https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/
    To jen tak pro někoho, kdo ještě nezná tento přípravek – Miracle Mineral Solution.
    Doporučuji přečíst knihu MMS – autor Jim V.Humble
    Zdraví všem.“
    Komentář :
    Napsal jsem, že jste dostal po papuli. Dasaďte si místo toho, že máte (na toto téma) zavřít papuli.
    https://cestina20.cz/slovnik/papula/
    „papula – pusa, ústa, ale i celý obličej, tvář…“Ten nezavře papulu od rána do večera.”.
    1) Vaše osobní zkušenost s léčbou covidu pomocí MMS není osobní, je nulová, jen kamarád cosi potvrdil.
    2) Divím se sám sobě, že jsem mohl být tak naivní a myslet si, že by pan Venda uznal někdy svou chybu nebo alespoň své chybné tvrzení.
    To radši dáte 1 m2 okecávání.
    3) Jsem chemik. Kdybych měl mít osobní zkušenost se všemi chemikáliemi, tak jsem dávno mrtev. K posouzení vlivu látek na zdraví a jiná bezpečnostní opatření je už řadu let uzákoněno jako bezpečnostní list, který je dosažitelný na internetu.
    4) Solím hodně i jím rád sladké (štrůdl, kompoty..), protože mi to chutná a viditelně mi to neškodí. Netroubím do světa, že hodně solit a sladit je dobře, a že mám s tím osobní zkušenost.
    Píšete :“A přece MMS prokazatelně mně i konkrétním lidem v mém okolí pomohl. ..Vím o svých pocitech při zvyšování dávky.“
    Aha, tak proti čemu Vám MMS (při zvyšování dávky) pomohl? Nebo je to takový univerzální všelék, jak prodavači tvrdí?

 2. ad. pavel v pro Matku12.11.2020 (15:29)
  opr. – po druhé „covidové“ operaci během pár dnů.
  Tssss, bezpečnostní opatření – všechno svedeme na Babiše…
  nebýt děvčice při testování dětí, která dceři vytelefonovala příjem ve špitále, kdo ví, co a jak by bylo…
  To je zodpovědnost, ochota pomoci,…. ve statistice to nenajdete.

  1. Rodiče mě nenaučili svědomitě držet hubu a krok. A tak se mi za bolševika často stávalo, že jsem usínal se strachem, co se mnou bude.

   1. Pavle v.: – Strach je přirozeným průvodcem každého člověka, možno dokonce říct, že každého živého tvora, ale člověk má svojí inteligenci a rozum, který tenhle strach dokáže posoudit, jestli je reálný, nebo neopodstatněný. Jenom dítě to ještě nedokáže a proto věří pohádkám. Jiné je to u lidí, kteří šíří strach vědomě a záměrně, jako u toho Covidu, aby dosáhli svého politického cíle a takoví potom mají na svědomí i lidi, kteří mu podlehli a stali se jeho obětmi, jak to pozorujeme i dnes ve světě…

 3. Pro Pavel v. – pro Věru14.11.2020 (12:16): – Ono se to zdá být, jako že má ten člověk „pod čepicí“, anebo že je praštěnej, ale může to být pravý opak – asi ví o co jde a tak si z tohoto „velice důležitého problému“ dělá srandu, ale nemůže to říci otevřeně, protože by se to nelíbilo těm „kamarádům tam na té světové mocenské špičce“. On je vychytralej až moc a tak si může dovolit dělat srandu i z veřejnosti.

 4. Další odkaz pro objektivitu je zde:

  http://www.sukl.cz/sukl/prehled-hodnocenych-leciv-na-nemoc-covid-19

  Studujte, chemici i nechemici.

  Kryštof Kolumbus měl víru. Bez ní by tu objevitelskou cestu neabsolvoval. Pan Pokorný /Humble/ něco zkusil…….bohužel, je to moc levné na to, aby to lékařská věda uznala. (samozřejmě, že to není na léčení a vyléčení všeho )

  „Je asi podstatné říci, že u nás nezemřel nikdo jinak úplně zdravý pouze na covid-19. Všichni měli nějaké významné základní onemocnění nebo patřili do nejrizikovější skupiny, tj. obézní diabetici s hypertenzí. “ (MUDr.Hnízdil)

  Více zajímavých názorů zde – http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=38068&fbclid=IwAR2P-KOvxYZvMAt4D5KO0DqX07pl9nDmGN3HDYiSPy-kj8oQ5L8rpHLrPzg

  Pardale, i já jsem „obdržel“ z vyšší moci před 2 roky vírové onemocnění dýchacích cest a protože tyto nemoci nepodceňuji, zkusil jsem i MMS. Ale, a to je důležité, měl jsem předem informace, byl jsem poučen od dvou lidí, kteří to zkusili a co je důležité, nijak jsem se „nepředávkoval“.

  Jsem rád, že tady varujete zdejší čtenáře před MMS, zrovna jako kolega Václav. Ten má ale s tím svoji vlastní pozitivní zkušenost. Vy ne, jak jsem poznal z toho, co píšete. Máte své domněnky! Vývoje léků na nové nemoci jsou dlouhé a nákladné. Na Covid zatím nic moc, že? A tak se i proto nedivím, že lidé zkouší ledacos. Co doporučujete Vy, drahý Pardale?

  Nedávno jsem obdržel mailem toto:

  AKCINA COVID-19 KAŽDÁ OSOBA MÁ DOMA.

  Začnu otázkou.
  Věděli jste, že taškentská medicína byla zaslouženě vedoucím lékem v bývalém SSSR?

  Během druhé světové války byla v Taškentu vytvořena celá květina sovětského vědeckého myšlení v medicíně.

  Na jaře 2020, na vrcholu první vlny pandemie, publikovali vědecky podložené a mimořádně užitečné informace o COVID-19 pro celý svět
  ⬇️⬇️⬇️

  JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT PRO KAŽDÉHO!
  A TO JE VELMI ZAUJÍMAVÉ!

  Taškent. 21.03.2020
  Shukhrat KHALILOV
  (kandidát lékařských věd)

  Hlavním nebezpečím viru COVID-19 je, že především ovlivňuje imunitní systém.
  A teprve potom, na druhém místě, ovlivňuje plicní tkáň.

  Časové zpoždění mezi těmito dvěma vlnami útoku je přesně to, čemu říkáme „inkubační doba“

  Často používáme slova jako „silná“ nebo „slabá“ imunita. Obyčejní lidé však prakticky vůbec nevědí, co to je.
  Většina lékařů navíc má velmi malou představu o struktuře imunitního systému a funkčnosti jeho jednotlivých částí.

  Tento text je však pro netrénovaného čtenáře velmi obtížný.
  Pokusím se vysvětlit mechanismus působení viru COVID-19 na lidské tělo nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem ve formátu diplomové práce.

  80% celého imunitního systému je koncentrováno ve sliznicích a submukózních vrstvách tenkého střeva ve formě lymfoidní tkáně a jejích akumulací – Peyerových náplastí.
  Lymfatická tkáň produkuje protilátky (lymfocyty T-, B-, G- atd.), Jakož i různé typy imunoglobulinů.
  Protilátky lymfatickým systémem vstupují do dolní duté žíly, srdce a po průchodu plicním oběhem vstupují do systémového oběhu a jsou přenášeny po celém těle.
  Posiluje se tedy imunita tkáně, včetně vlastní tkáňové imunity plicní tkáně.

  COVID-19, smíchaný s jídlem během jídla, vstupuje do střev a začíná ničit lymfoidní tkáň.
  Výsledkem je, že postižená lymfoidní tkáň přestává produkovat lymfocyty a imunoglobuliny.
  Tím je zničen imunitní systém a v důsledku toho je imunita tkání v plicích výrazně oslabena.

  Od tohoto okamžiku začíná druhá vlna útoku koronavirů na již nechráněnou plicní tkáň, která se projevuje těžkou pneumonií, která končí smrtí.

  V současné době jsou všechna protiepidemická opatření zaměřena na zabránění vstupu koronaviru do plic, což je v zásadě extrémně nákladné a prakticky neúčinné.

  A všechna terapeutická opatření jsou zaměřena pouze na boj proti komplikacím,
  ve formě pneumonie.

  Je třeba si uvědomit, že COVID-19 je hrozbou po mnoho let a desetiletí. To, co dnes máme, je jen první vlna pandemie.
  A takových vln bude mnoho.
  Současně jsou všechna preventivní a terapeutická opatření zaměřena na koronaviry lokalizované v plicích, zatímco se neprovádí žádný vliv na střevní koronavirus.
  Jinými slovy, „vozík je umístěn před koně.“

  Existuje mnoho přírodních produktů, které mají nejen baktericidní vlastnosti,
  ale také přímo ovlivňují viry a zabíjejí je.
  Nejúčinnější v tomto ohledu je ČESNEK.

  A pokud vypijete denně 2/3 sklenice česnekové vody, pak okamžitě (!) vstoupí do tenkého střeva a začne okamžitě (!) zabíjet COVID-19!

  Tím je dosaženo následujících efektů:

  – „zabitý“ COVID-19 přestává ničit lymfoidní tkáň tenkého střeva.
  Výsledkem je, že lymfoidní tkáň nadále funguje správně, tj. produkují protilátky a imunoglobuliny;

  – poškozený imunitní systém se rychle zotavuje a posiluje, což vede k významnému zvýšení imunity tkáně v plicní tkáni

  Nepřekonatelná bariéra vzniká pro COVID-19, ale také pro mikroby (stafylokoky atd.) A houby, které také představují významné nebezpečí v případě koronavirové pneumonie;

  – pod vlivem „česnekové vody“ se v tenkém střevě odehrává velmi zajímavý sled událostí

  „Zabitý“ a oslabený „česnekovou vodou“ COVID-19 není nic jiného než přírodní vakcína,
  přirozeně se formovaly uvnitř lidského těla.

  Jak víte, vytvoření umělé vakcíny vyžaduje vysoce vybavenou a velmi nákladnou laboratoř a práci vysoce kvalifikovaného personálu.
  Práce na vytvoření umělé vakcíny pokračují po dobu 6-9 měsíců, a průmyslová výroba je nákladná a časově náročná.

  Po užití „česnekové vody“ se v tenkém střevě vytvoří přírodní vakcína za 30-40 minut a zcela zdarma;

  – přírodní vakcína začíná aktivně vytvářet specifickou imunitu proti COVID-19.

  Řetěz ničivých patologických jevů v lidském těle způsobených COVID-19 je tedy přerušen a zničen na samém začátku a nemá pokračování.
  Tělo nejpřirozenějším způsobem abych tak řekl, plánovaně, bojuje a poráží COVID-19.

  Současně je zcela vyloučen nouzový a stresující způsob boje z těla, a plánovaným způsobem působí proti viru.

  Výsledkem je, že vzniklá epidemie se zastaví během několika dní.

  Užívání „česnekové vody“ jako protiepidemický protokol může být použit do jednoho dne v celé zemi u celé populace.
  Základní patogenní morfologický substrát úplně zmizí za jeden nebo dva dny.

  Způsob přípravy „česnekové vody“ je extrémně jednoduchý.

  1. Jeden (!) Oloupaný stroužek česneku se rozřízne na polovinu v příčném směru, vloží se do čajové konvice z porcelánového litru a naplní se vodou při pokojové teplotě.
  To se děje ráno.

  2. Večer je „česneková voda“ připravena k použití.
  Musíte konzumovat 2/3 sklenice 3-4 hodiny po posledním jídle, v noci, před spaním.

  3. Následujícího dne bude třeba postup přípravy „česnekové vody“ opakovat s čerstvým stroužkem česneku.

  4. Pokračujte v užívání česnekové vody po dobu jednoho měsíce.
  Během této doby bude vytvořena specifická imunita proti COVID-19.

  Přečtěte si více o fungování lidského imunitního systému zde ⬇️

  R. M. Khaitov, B. V. Pinegin.
  (A toto je člověk, který napsal první nebo jednu z prvních učebnic imunologie)

  Pardale, jak moc zaprotestujete nyní proti nelékařskému, nechemickému postupu ??

  Alois

  1. Aloisi, česnekovou vodu sovětského vědce proti covidu už jsme diskutovali a tato zaručená informace obíhá internetem už nějakou dobu.
   Česnek je pořád k dostání, čas jeho sázení už byl , ale snad by se ještě sázet mohl. Lékaři říkají, že česnek proti covidu je falešná zpráva. No Vy jste jejich pilným sběratelem, takže další úspěch.
   Píšete jak jste léčil virové nemocnění dýchacích cest a přežil
   Virové onemocnění dýchacích cest je virové, je virové jak sám název říká. Lidově se říká – chřipka bez lékaře týden, s lékařem jen sedm dní.
   https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/virove-zanety-hornich-cest-dychacich-a-jejich-komplikace-142388/check-status/
   Tento odkaz žádné MMS nedoporučuje.
   Kolega Václav to MMS napřed propaguje, když vidí, že přestřelil, tak varuje. A Vás má v záloze.
   Všimli jste si s Vendou, že lékaři předepisují léky, protože léky pomáhají léčit danou nemoc a jsou vyzkoušené na nesmírně zdlouhavých a drahých testech? Třeba antibiotika na boreliózu.
   Nebo myslíte, že lékař musí napřed prodělat boreliózu, než na ni předepíše léky?
   Aloisi mám skvělou vlastní zkušenost. Dnes jsem si podložil na opěradlo židle lehce nafouklou plastovou placku velikosti menšího lavoru s drobnými plastovými kolíčky. Aby podložka nespadla, musím se opírat zády a sedět vzpřímeně. Mám s tím vlastní zkušenost a jsem přesvědčen, že to pomáhá prevenci před coronavirem kvůli lepšímu dýchání.
   A na všechnoléčbu pomocí MMS kašlu.
   Je dobře, že jste si s Vendou dali malé dávky MMS a viditelně Vám to neuškodilo. O ničem jiném nemá smysl diskutovat, jako jestli se pije s džůsem. Záleží na koncentraci, kterou jste neuvedli. Škodlivá je každá látka, smrtelná dávka jednorázová soli NaCl má být asi 230 gramů (Smrtelná dávka iontů sodíku je cca 1,2 g na kg tělesné hmotnost).
   Jedna studie říká, MMS by neměl škodit při koncentraci 5 miligramů/litr při vypití 500 ml toho roztoku. Jinak všeobecně varování před škodlivostí a léčivé účinky žádné.

   https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/08/belidlo-uz-postrachem-i-usa-fda-varuje-pred-konzumaci/
   https://ulozto.cz/hledej?q=cds2-revize-1-pdf
   Bělidlo je v USA postrachem.
   „Během posledních pěti let zaznamenala americká centra pro kontrolu otrav 16 521 případů otrav oxidem chloričitým, přičemž nejméně 50 případů bylo život ohrožujících a minimálně osm lidí zemřelo. FDA pak dostala hlášení přinejmenším o dvacítce lidí, kteří se otrávili Miracle Mineral Solution či podobnými produkty, a minimálně sedm lidí zemřelo (dva v roce 2018 a po jednom v letech 2017, 2014, 2013, 2011 a 2009). Problém je však zřejmě mnohem větší. Zdaleka ne každý, kdo se roztokem otráví, to nahlásí – koneckonců etikety tvrdí, že jde o reakci dokazující účinek.“
   https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/08/za-vsechno-muzou-paraziti-tvrdi-sarlatani-a-doporucuji-pit-belidlo/
   „Za všechno můžou paraziti, tvrdí šarlatáni a doporučují pít bělidlo“
   https://rizenadetoxikace.cz/nezaujate-o-mms/
   „Výsledkem reakce mezi těmito látkami je vznik dioxidu chlóru mající desinfekční účinky. Dioxid chlóru je považován za látku nebezpečnou, zdraví škodlivou, která se do potravin nepoužívá ani v nízké koncentraci. Pod různými obchodními značkami se dioxid chlóru používá k dezinfekci vzduchových potrubí, topných a klimatizačních zařízení a prostor pro zvířata (stěny, podlahy a další povrchy).
   https://www.sisyfos.cz/clanek/683-bronzovy-bludny-balvan-za-rok-2014-v-kategorii-druzstev-ota-nepily-a-spol-za-propagaci-oxidu-chloriciteho-jakozto-vseleku-na-vsemozne-neduhy-vcetne-rakoviny
   Bludný balvanista Ota Nepilý doporučuje pít MMS jako lék.
   https://www.natur.cuni.cz/fakulta/obrazky/experimentalni-overeni-ucinku-mms-zpravy-cps.pdf
   Laboratorní ověření, že MMS nefunguje proti malárii, což uvádí objevitel MMS.
   http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/informace-o-vyskytu-nelegalniho-pripravku-4?highlightWords=MMS Státní ústav pro kontrolu léčiv, zde ke stažení soubor .pdf (
   http://www.sukl.cz/file/69641_1_1 .Uvádí MMS jako nelegální přípravek
   „Tento přípravek byl dle rozhodnutí Ústavu zařazen mezi léčivé přípravky, a tudíž podléhá povinně registraci, ta mu však nebyla udělena. Dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že zachází s  léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy zákon nebo přímo použitelný předpis Společenství povolení, schválení, registraci nebo souhlas k  zacházení s léčivy vyžaduje.“
   https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1026042&nid=11728&chnum=1&hl=MMS
   Státní zemědělská a potravinářská inspekce
   „Případ MMS je ukázkou naprosto bezohledného hazardování s lidským zdravím, přípravek slibuje konzumentům nemožné, jeho užíváním si však lidé mohou ublížit. Firmám, které MMS nabízejí jako přípravek k orálnímu užití či přímo jako doplněk stravy, hrozí ze strany SZPI kromě zákazu uvádění zboží do oběhu samozřejmě také citelné finanční pokuty ve správním řízení. ..Návod k použití uvádí postup, jak a v jakém množství si má zákazník z těchto dvou složek namíchat výsledný roztok, který injekční stříkačkou aplikuje do tobolek, které pak má dle stanoveného dávkování užívat.  Smícháním obou složek však vzniká látka zvaná chlordioxid (oxid chloričitý), která má silné dezinfekční účinky a mimo jiné se používá k dezinfekci vody v bazénech či bělení textilu. Samotný chloritan sodný pak bývá součástí zubních past a gelů, ústních sprejů, ale slouží také k dezinfekci například topných a klimatizačních zařízení. V obou případech se jedná o látky nebezpečné, které se do potravin nepoužívají ani v nízkých koncentracích. Konzumentům MMS tak hrozí popálení trávicího traktu. Složení jednotlivých balení MMS i výsledného roztoku potvrdily rozbory provedené SZPI. Na základě těchto analýz SZPI nyní provádí kontroly s cílem tento přípravek zakázat a nařídit jeho stažení z trhu. Někteří distributoři MMS však při kontrolách tvrdí, že přípravek je určen pouze k dezinfekci bazénové vody, nikoliv ke konzumaci.“
   https://www.mzcr.cz/varovani-pred-konzumaci-doplnku-stravy-miracle-mineral-supplement/
   Ministerstvo zdravotnictví české republiky-zde ke stažení soubor MMS_varování.doc. Nebo přímo
   https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/11799/26209/MMS_varov%C3%A1n%C3%AD.doc
   „Výsledkem reakce mezi těmito látkami je vznik dioxidu chlóru mající desinfekční účinky. Dioxid chlóru je považován za látku nebezpečnou, zdraví škodlivou, která se do potravin nepoužívá ani v nízké koncentraci. Pod různými obchodními značkami se dioxid chlóru používá k dezinfekci vzduchových potrubí, topných a klimatizačních zařízení a prostor pro zvířata (stěny, podlahy a další povrchy).
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement ( „Ačkoliv dvě studie neprokázaly, že by denní příjem 500 ml vody s oxidem chloričitým až o koncentraci 5 mg/l u lidí[6] nebo 40 mg/l u myší[1] způsoboval jakékoliv zdravotní potíže, mnohé zdravotní instituce vydaly varování, že užívání roztoku oxidu chloričitého může způsobit závažné zdravotní problémy. „)
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Chloritan_sodn%C3%BD
   „Chloritan sodný se vyrábí nepřímo z chlorečnanu sodného, NaClO3. Nejprve se redukcí chlorečnanu sodného vhodným redukčním činidlem (například siřičitanem sodným, oxidem siřičitým nebo kyselinou chlorovodíkovou) v silně kyselém roztoku vyrobí explozivně nestabilní plyn oxid chloričitý, ClO2. Ten se pak pohlcuje do zásaditého roztoku a redukuje peroxidem vodíku H2O2 za vzniku chloritanu sodného“
   Šarlatáni:
   https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/

   Pak jsou ještě lidi, kteří nejsou šarlatáni, ale uvěří všemu a šíří to. Snad nemusím jmenovat.

   1. Rozporuplný náhled na věc. Z jedné strany je jednomu líto nemocných a rád by nějak pomohl. Z druhé strany – jak říká klasik – lidí je jako s***ek a koneckonců každý je svého štěstí strovůdce. Docela by mě zajímalo, jak by reagovali pacienti, kdyby dostali do ruky namísto receptu na drahé léky paličku česneku s návodem, a že to bude mít ještě na příště. Popřípadě lahvičku MMS. Proč ne? Kéž by pak zbylo víc peněz na opravdové farmaceutické zázraky, jako je např. Tafinlar a Mekinist.

   2. Věra z Vysočiny14.11.2020 (23:55)
    No, kéž by to nebylo třeba,….
    Ten česnek jsem samozřejmě zkoušela již dříve, ale asi mi nic nebylo, že to nezabralo…. ?-) A MMS ? Eh, již jsem psala, že lidská pošetilost nezná mezí.
    Placebo by nemělo být ani jednou svou molekulou škodlivé. A tím si nejsem jistá….

   3. Placebo by nemělo být ani jednou svou molekulou škodlivé. A tím si nejsem jistá….
    ______________

    Placebo je jednou z nezastupitelných složek léčby. Když se s ním opomene nebo nechce pracovat, léčba není komplexní a tak efektivní, jak by mohla být, a to při jakékoli formě terapie, tedy i té „oficiální“. I alopatická medicína by měla v sobě zahrnovat placebovou složku coby přidanou hodnotu.

   4. ad. Věra z Vysočiny15.11.2020 (22:28)
    Souhlas, jenže MMS jako placebo, když může tělo poškodit? Stejně tak česnek nemusí prospívat např. oslabeným ledvinám, nemýlím-li se jakožto amatér.
    Ale ano, jinak je mi jedno, co dceři pomůže kromě řezání ke zdraví. Jenže – ke mě si pro pomoc, nebo chcete-li placebo nepřijde, to spíše cizí lidé občas a odcházejí posíleni, aby se tělo mohlo zregenerovat…..
    Ještě k onomu covidu – jedna vrchní sestra z blízké rodiny to ve špitále chytla, prý se tomu nejde až tak vyhnout, ale ač doma vařila celé rodině, a příliš se nikdo nechránil, zůstalo to jen u ní. Totéž u nás, jeden vnuk ano, druhý ne. Průběh zatím velmi klidný, u dcerky uvidíme,…jestli to má vliv na její stav…

   5. ad – Ještě k onomu covidu – jedna vrchní sestra z blízké rodiny to ve špitále chytla, prý se tomu nejde až tak vyhnout, ale ač doma vařila celé rodině, a příliš se nikdo nechránil, zůstalo to jen u ní.

    No a přesně to je taky informace, ze které lze vytěžit minimálně tu skutečnost, že to s tou nakažlivostí není tak horké, jak se nám někdo snaží namluvit.

    ad – Jenže – ke mě si pro pomoc, nebo chcete-li placebo nepřijde, to spíše cizí lidé občas a odcházejí posíleni, aby se tělo mohlo zregenerovat…..

    To je logické, ona Vás přece zná:-)

   6. „No a přesně to je taky informace, ze které lze vytěžit minimálně tu skutečnost, že to s tou nakažlivostí není tak horké, jak se nám někdo snaží namluvit.“
    —————————–
    Že by nová analýza, která dokazuje, že covidový tým jsou č u č k a ř i ?

   7. ad. Věra z Vysočiny16.11.2020 (10:22)
    „…To je logické, ona Vás přece zná:-)…“
    Ano, obě se mnou prošly mnohé, ale chtějí žít svůj normální život.
    Tož jim ho neberu a jedna tedy kolem sebe nyní zažívá „anděly ve skafandru…“ , kteří ji na převaz uspávají,…

   8. Matko, tak ať se všechno v dobré obrátí. Někdy si člověk zoufá a věci vypadají beznadějně, ale zázraky se dějí, v to věřím.

 5. Díky Pardale za odborný posudek s kterým i já souhlasím. Doufám, že pomůže více osvětlit tuhle problematiku některým váhavým a zoufalým lidem. Já používám mírnější psychologické prostředky jako je „Heilstrom“, který využíval ve své léčbě i Ježiš a mnozí další, jako je např. Bruno Groening. Ale, to není pro každého. (Víra tvá Tě uzdravila…)

  1. Matka píše: „Ten česnek jsem samozřejmě zkoušela již dříve, ale asi mi nic nebylo, že to nezabralo.“ – Matko je nesnadné vycestovat do Kocourkova, když už v tom Kocourkově trvale žiju. Ale neztrácejte naději, snad se to jednou v budoucnosti i to povede. Žijeme v demokracii – krajině neomezených možností…

   1. Návštěvníku, kéž by pomohl … víte ono pro coviďáka vydržet 3 operace během 3 týdnů, z toho 2 ve čtyřech dnech… – to je umění zvládnout i pro operující doktory, nemluvě o pacientce,…. Proto ode mne ta česneková ironie. O mms nemluvě – jako že bych doporučila namazat si ji na ránu, nebo podráždit zažívací ústrojí těla po narkózách…. aneb …. a jejich jest království nebeské….

 6. Á, rolování vědeckých rozborů….. . Jak často jste mi vyčítal mé delší příspěvky. Ale já si ho opravdu čtu.

  Píšete……na oxid chloričitý….. během pěti let ……minimálně osm lidí zemřelo.

  Škoda je každého života, s tím se dá jen souhlasit.

  Z tohoto odkazu níže jsem vyčetl a před pěti minutami vykopíroval toto číslo /stále se mění/ :

  4 373 429 – Úmrtí v důsledku kouření letos
  2 188 094 – Úmrtí způsobených alkoholem letos

  Zdroj: https://www.worldometers.info/cz/

  Poměr mezi osmi mrtvými za pět roků / uznávám, bylo to ale podle amerických zdrojů jen v USA/ a miliony letos mrtvými v důsledků kouření a požívání alkoholu, to dokážete spočítat. Je to otřesné číslo, že? Zkuste si to prosím a přijdete k poznání. MMS ubíjí či neubíjí lidi jak na běžícím pásu!!!

  Pardale, uvědomte si, prosím, že existují lidé se svým zdravím v beznadějné situaci a zkusí cokoliv, aby se uzdravili či aby nezemřeli.

  Zkuste dohledat, v tom jste mistr nad mistry, proč těch 8 lidí zemřelo jaká choroba je vedla k tomu, aby tento přípravek zkusili a jestli postupovali podle návodu.

  Vy si vážně myslíte, že MMS je takový zabiják lidí? A také si uvědomte, že od počátku tu píšu jen o možném působení – pomoci proti nemocem dýchacích cest / tam to pomohlo i mně /

  Díky za Vaše argumenty. Je jich mnoho a někteří lidé na Vás dají.

  Pardale, ještě doplním. Z níže uvedeného zdroje můžete vyčíst, kolik lidí zemřelo na vedlejší působení těch oficiálních léků a jejich kombinace jen u nás v ČR za rok 2017 /těch léků vyvinutých chemiky, jako jste třeba i Vy a klinicky vyzkoušených /.
  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-nezadouci-kombinaci-leku-zemre-v-cesku-kazdy-rok-asi-230-lidi-40023936

  230 : 8 = cca 28, tj. 28 x více /za jeden rok u nás/ než v USA zemřelo za pět let na užití MMS. To je hrůza, že? /Jaký je asi poměr počtu obyvatel ČR a USA ??/

  A protože jste vědec, chemik, tak tady máte další podklady ke studiu:
  http://www.sukl.cz/leciva/co-jsou-nezadouci-ucinky-leciv

  Pardale, asi budete teď v kostele. Přeji Vám pak pěknou celou neděli i celé Vaší rodině a pusťte to z hlavy. A jestli Vám mohu doporučit, podložte si opěradlo židle, budete mít rovná záda a odpočívejte. Rozjímejte. Třeba o tom, kolika lidem přímo Jim.V.Humble asi pomohl, třeba jen z malárie.

  1. Vendo, takže krátký příspěvek.
   Píšete kraviny, nemáte nic k věci MMS, samé odbočky, levobočky a pravobočky. To jest mezi nesmysly vkládáte pravdivé a s tím nesouvisející fakta, třeba o kouření. Nemělo by se zkusit, jestli MMS nepomáhá odvykání tomu (jak píšete), životně nebezpečnému kouření? Mohlo by, když je někomu blbě, tak snad ani chuť kouřit nemá.
   Takový Alois , byl zřejmě v ohrožení života, nepodcenil to a požil MMS, píše :“ já jsem „obdržel“ z vyšší moci před 2 roky vírové onemocnění dýchacích cest a protože tyto nemoci nepodceňuji, zkusil jsem i MMS.“
   Z virového onemocnění dýchacích se už hodně lidí uzdravilo i bez MMS.
   Píšete :“kolika lidem přímo Jim.V.Humble asi pomohl, třeba jen z malárie.“
   Nikomu, protože to prokazatelně nefunguje, viz jeden z mých předešlých odkazů.
   Nehledě na to, že účinné a vyzkoušené léky na malárii jsou.
   https://www.lekari-bez-hranic.cz/article/lekari-bez-hranic-vitaji-uvedeni-noveho-leku-proti-malarii-na-trh
   „Děti při třídenní léčbě novým preparátem užívají jen jednu pilulku denně -..Náklady léčby novou pilulkou ASAQ jsou pro děti do 5 let menší než 0,50 amerických dolarů a pro dospělé menší než dolar, (což představuje pokles ceny o 40-50 % v případě dospělých pacientů.) Přesto je nezbytné cenu dále snižovat, aby byl lék proti malárii dostupný všude tam, kde je potřebný. “

   Párek s křenem ( PSK) pro Vás vegetariána není, ale propálí dobře. Snažím při tom odhlédnout od toho, co jste psal, že maso může být z hospodářského zvířete, do něhož se převtělila karma nějakého nehodného člověka. Snad nehrozí karmakanibalismus.

   Dříve malé dítě nebrali k psychologovi. Matka mu jednou fackou otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru. V důchodu bych doporučoval si takové maminčino pročištění hlavy alespoň představit. A máte problém MMS vyřešený.

   1. cit: Matka mu jednou fackou otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru.
    ____________________________

    :-))))))))))))))))))))))

   2. ad. „… Matka mu jednou fackou otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru. ….“
    Á, tak proto za náma dnes synek přišel, stabilizovala jsem ho i vypucováním žaludku :-))))))))))

  2. Venda :“A také si uvědomte, že od počátku tu píšu jen o možném působení – pomoci proti nemocem dýchacích cest / tam to pomohlo i mně /“
   Omyl, od počátku nepíšete nic takového, leda , že by to bylo na covid. Psal jste :“jeden kamarád před asi třemi týdny potvrdil, jak dobře funguje tzv. MMS na covid. Léčba přímo zázračná.“
   Na mou žádost, co jste tím léčil, jste neodpověděl.
   Asi jste si sebe sám spletl s dvojníkem Aloisem, ten psal o virovém zánětu dýchacích cest, jak ho nepodcenil a bral MMS.
   Jiní taky nepodcenili a brali teplý čaj s medem.
   Váš odkaz
   https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-nezadouci-kombinaci-leku-zemre-v-cesku-kazdy-rok-asi-230-lidi-40023936
   je z roku 2017, kdy nebylo elektronické předpisování léků, které kolizi léků může zabránit. Nehledě na to, že výzkum se týkal Británie a byl přepočten na ČR.

 7. Vážení, prosím o pozornost! Na Slovensku práve prebieha zaujímavý experiment, ktorý sa môže zapísať do histórie politológie, ale aj mediciny. Je tu snaha dokázať, že blázna je možné nátlakom (silou) priviesť k rozumu, aby sa správal racionálne. Ide tu o úsporu financii na nové parlamentné voľby, ktoré si tu nikto neželá…

  1. Můžete to prosím více upřesnit. Naše média nic v tom smyslu nepřinášejí, alespoň já to nikde nenacházím.
   Děkuji.
   Alois

   1. Pane Degone, díky.
    Ne že bych nesledoval situaci na Slovensku, ale Vy to máte z první ruky.

    dnes tu máme v Čechách třeba toto:
    https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-bratislava-protest-igor-matovic-robert-fico-koronavirus-covid-19-opatreni-demonstrace.A201117_155212_zahranicni_klf#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main

    Co na to říkáte?

    K jakému směru, jestli to není moc intimní otázka, se přikláníte Vy?

    Díky.
    Alois

   2. K jakému směru, jestli to není moc intimní otázka, se přikláníte Vy? Díky. Alois –
    ____________

    Kam Venda nemůže, tam nastrčí Aloise:-))))

   3. Situace na Slovensku je složitá.
    Za republiky ČSR mezi válkami, bylo stříleno do lidí, byly i desítky mrtvých, nejen mužů, ale i dětí.
    Teď na Slovensku střílejí do lidí „jen“ gumovými a plastovými projektily. Přijdou na řadu i ostré náboje?
    https://aeronet.cz/news/video-slovenska-policie-pri-strelbe-do-demonstrantu-zasahla-15-leteho-chlapce-primo-do-hlavy-svedecke-video-zachycuje-okamzik-zasahu-projektilu-do-temene-hlavy-chlapci-se-zacala-rinout-krev-z-hlavy/

  2. Tak hin (dnes) se to ukáže, jak bude ten „experiment“ na Slovensku fungovat. Já si od toho moc neslibuju, protože expertem na psychologickou manipulaci, tady není Ficova opozice, ale ta vládní světová exekutíva, která má v rukou všechny nástroje propagandy a masmédií, která jedině „má a musí mít pravdu“ a která určuje, kdo tady má pravdu. Nějaký Fico, nebo Kotleba na tom nic nezmění. Danko to taky vzdal a strčil hlavu do písku. Takže blázen bude dále bláznit a domácí koncentráky budou nadále fungovat…

   1. Návštěvníku, jsme 85. stát podle počtu obyvatel na světě a 23. na světě podle nakažených lidí covidem-19 (465 523), v počtu zemřelých na 1 milion obyvatel (599) jsme, přes vyspělé zdravotnictví, které bojuje statečně. na 20. místě na světě.
    A v EU podle zemřelých na 1 milion na 11.místě těsně za Švédskem.
    https://www.worldometers.info/coronavirus/.
    A to jsme byli na jaře premianti.
    Takže opatření jsou nutná, jedno rozvolnění už jsme tu měli a moc nedopadlo.

   2. Pardale, nemíním zde dělat antikampaň proti Covidové chřipce, protože prevence a dodržování určitých hygienických opatření je v přemnoženém lidském světě bez válek nutností, ale buďme realisté, pokud nám to světové elity dovolí a reálně věci posuzujme, pokud na to máme. Neměli bychom zapomínat na zhubný a zničující vplyv strachu v společenství a taky na věrohodné statistiky bez vedlejších politických a ekonomických záměrů, které se tady projevují. Vy jakožto vědec by ste měl být toho vědom. Ještě, že nestrácíme svůj humor, který působí jako účinný lék.

   3. Šest tisíc mrtvých ve Švédsku používal český premiér Andrej Babiš opakovaně jako nejhorší možný scénář epidemie. Po měsících se Babišův zlý sen naplnil. Česká republika (6.208 mrtvých) předstihla stejně velké Švédsko (6.164) v počtu lidí, které zabil koronavirus.Podle aktuální předpovědi EK se švédské hospodářství propadne „jen“ o 3,4 procenta. Ekonomika ČR o téměř 7 procent. https://neovlivni.cz/covid-19-cesi-v-poctu-mrtvych-predstihli-svedsko/

 8. Kouknul jsem tady po dlouhé době a ono se tu řeší MMS.
  Já sám jsem asi rok v kuse užíval MMS. 5 kapek chloritanu + 5 kapek kyseliny chlorovodíkové nechat asi 10 sekund zareagovat, zalít deci studené vody a vypít. 3x denně. Taky horké lázně a to už s půl deci chloritanu a půl deci kyseliny. Nalít do horkou vodou napuštěné vany. Z rakovinou nemám zkušenosti ale s chronickou boreliózou jo. Fakt doporučuji. Dobře vás to pročistí. A nebojte, určitě to přežijete :-))) Chce to ale odvahu. Oxid chlorčitý fakt moc nevoní.

  1. Tony53
   Ahoj Marku. Mohu potvrdit tvé zkušenosti. Mám s MMS zkušenosti už 10 let. Nikdo mi ho nedoporučoval. Prostě jsem ho „náhodou“ objevil přes internet. Syn mne zapověděl, abych se všemožně vyvaroval používat kortikoidy proti bronchiální astmě. Měl jsem totiž za sebou rok utrpení s masívním hleněním a pak přišel ten astmatický záchvat, kdy se mi zastavilo dýchání. Normálně jsem schopen vydržet bez dýchání jen půl hodiny. V průběhu záchvatu jsem ale nedýchal celé minuty. Stalo se mi to v Indii, kolem mne sedělo nějakých pár stovák čekatelů na mistra jógy. Říkám si, strácejíc vědomí,snad se mistra ani nedočkám a umřu tady, v cizině. No co, s mírem na duši hodnotím, že prostě umřu u nohou mistra. To mne asi muselo uklidnit, neboť se mi v mžiku dýchání obnovilo. Mistr si asi mou mrtvolu tady nepřál. Po návratu do ČR jsem asi 2 měsíce navštěvoval plicní. Doktorka se opravdu snažila. No zakončila lék.předpisem na kortikoid. Na synovo doporučení jsem to nikdy nevzal. Pomohlo to MMS. Bral jsem ho dle doporučení denně asi 6x po dobu celých tři týdnů (po třech kapkách v 2 deci vody). Stal se zázrak. Od té doby už žádnou bronch.astmou netrpím. Odešly i další nemoci, se kterými si doktoři neuměli poradit. Co k tomu nakonec ještě dodat? Až někdo dostane nemoc medicínou klasifikovanou jako nevyléčitelná a ještě výrazně znehodnocuje život, tak MMS bude i pro něho PRVNÍ volbou. Neboť je to nejlevnější alternativní metoda. Jo, a taky jsem se zbavil snížené funkce štítné žlázy (dostavila se 5 let po astmě) a neberu ani tabletky, co mi doktor předepsal (euthyrox). Ten ví o tom, že je neberu. Je mi 67 let a každý druhý den sportuji -běh 3-5km a cítím se báječně.

   1. Jak jsem při různých příležitostech napsal. Není nad přímou zkušenost.
    Člověk může mít třeba jen víru, ale když přijde přímá zkušenost, a funguje to, tak z víry se stane skutečnost. Kdo Vám ji pane Antone vezme? Nějací lékaři, kteří Vám neuměli pomoci?
    Pěkný den všem.
    Václav

 9. → Že by nová analýza, která dokazuje, že covidový tým jsou č u č k a ř i ?
  _________ Stierlitz pomalu kráčel po Blumenstrasse. Vtom si na dveřích protějšího domu všiml cedulky: „KONSPIRAČNÍ BYT PROZRAZEN! NEJBLIŽŠÍ NEPROZRAZENÝ KONSPIRAČNÍ BYT JE ZA ROHEM.“

 10. Paní Věro, navrhuji Vás tu oslavovat jak borkyni č.1 a současně přepišme historii !!

  16.11. jste totiž napsala – „Mimochodem – ne že bych chtěla nějak exhibovat, ale sama jsem prodělala covid loni v listopadu, takže tak trochu vím, o čem je řeč. Tehdy se to ještě testováním neřešilo, ale zpětně je jasné, co to bylo. Bohužel jsem nakazila několik lidí, ale všichni jsme to zvládli pomocí Paralenu a určitě kvůli tomu nebylo potřeba zabíjet státní ekonomiku, rozvrátit zdravotnictví, školství, živnosti, rodiny.“

  ( Jo, jo, zase to ego !! )

  Novinky dnes napsaly : „Právě k 17. listopadu 2019 dokázali čínští vědci zpětně vystopovat první případ covidu-19.“

  Dodám jen, že se to stalo ženě z české Vysočiny, paní Věře !! Sláva Bohu, že to přežila a jeden dotaz na Vás – paní Věro, jak se Vám líbilo v čínském Wuchanu??

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/presne-pred-rokem-se-objevil-covid-zacala-wuchanska-revoluce-129859#dop_ab_variant=0&dop_req_id=3EOJKAcz7V8-202011171747&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Tak jste v Číně nakazila i pár lidí?? Ještě že jste měla s sebou ten paralen.

  Věro, jste náš miláček! (nehledejte v tom žádný erotický podtext)

  Alois Vrobel

  1. Aloisi, když to zjistili čínští vědci a dneska to napsaly Novinky, tak to bude jistojistě pravda pravdoucí. Pacient nula bude zřejmě někde vpravo dole.
   Aloisi, miláčky si nechte pro vaše rebelky. Kdybyste se trochu víc porozhlédl po světě a kdybyste se trochu orientoval v medicínském prostředí, jistě by vám neuniklo, že už loni na podzim lidi prodělávali atypické „chřipky“, které se zpětně podle projevených příznaků a trasovaných nákaz vyhodnocují jako pravděpodobná infekce covid. Ty pochopitelně tehdy ještě nebyly protestované.
   Vy si vážně myslíte, že lze dohledat „prvního pacienta“? Svatá prostoto….
   Mimochodem, pochopil jste, o čem jsem psala? O tom, že covid je infekce zvládnutelná v domácí péči.

   1. Věro, Č. Krumlov byl řadu let přeplněn čínskými turisty, pracovníci jednoho penzionu, který je převážně ubytovával si stěžovali na neobvyklou chřipku v zimě 2019-20. Primář nemocnice Č. Krumlov popsal prvý případ úmrtí v jejich nemocnici, který lze zpětně spojit s covid-19 , kdy zdravotní sestra v důchodu, kterou osobně znal, zemřela náhle přes péči na jejich oddělení na neobvyklý průběh zápalu plic.
    Covid může výjimečně zkosit i pacienta v dobré kondici se silnou imunitou a nadměrnou protireakcí.
    Nejvíc samozřejmě ohrozí starší občany s dalšími nemocemi.
    Cytokinová bouře ( CRS ). Viz třeba
    http://www.pharmanews.cz/clanek/jak-se-branit-nejen-koronavirum/
    „Syndrom uvolnění cytokinů nebo též syndrom cytokinové bouře je forma celkové zánětlivé reakce, kterou mohou vyvolat různé faktory jako infekce či některé léky. Objevuje se, když se aktivuje příliš velký počet bílých krvinek, které v nadměrném množství uvolňují prozánětlivé cytokiny – signální proteiny, jejichž prostřednictvím bílé krvinky komunikují. Syndrom se projevuje horečkou, únavou, nechutenstvím, nauzeou, zvracením, průjmy, bolestí svalů a kloubů, poklesem krevního tlaků, zrychleným tepem a dýcháním, bolestmi hlavy, záchvaty, zmateností, halucinacemi, třesem a ztrátou koordinace. Přehnaná imunitní reakce, která vede k život ohrožujícím stavům, se nazývá cytokinová bouře. Ta má zřejmě důležitý podíl na poškození plic a selhání dechu při těžkém průběhu koronavirové infekce.“

   2. „O tom, že covid je infekce zvládnutelná v domácí péči.“

    To běžte vyprávět do těch všech českých, evropských, amerických a třeba i indických nemocnic, ať ty pacoše pustí klidně domů. To zvládnou domácí péčí a maximálně trochou toho paralenu. Když jste to zvládli u vás na Vysočině?

    Wikipedie píše, a to je i pro Vás přece božstvo, ne?

    První potvrzený případ onemocnění byl v Číně zaznamenán 1. prosince ve Wu-chanu.[90]
    Viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19#P%C5%AFvodce_nemoci

    Podle tohoto zdroje je tam info i k Česku :
    První tři případy nákazy v Česku byly potvrzeny dne 1. března 2020,[107] tito lidé si nákazu dovezli ze severní Itálie, ve které se v té době nákaza šířila velmi rychle a mnoho Čechů tam jezdilo lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo.[108]

    Paní Věro, doplňte to v té Wiki, že se mýlí, když covid byl u Vás na Vysočině více jak tři měsíce dříve!! Proslavíte svůj kraj!! Budete televizní hvězda !!

    Jo a paní Věro, dejte zase vědět, až budete mít nějakou nemoc, která je ještě neznámá. Mám takové podezření, že něco toho 16.11.2020 zaútočilo na Váš mozek.

    Jste směšná a trapná. A to nebývá u Vás často.
    Alois

   3. Aloisi, teď už jste trochu hysterický. Co vás tak rozpálilo? Covid je infekce zvládnutelná v domácí péči, kdyby tomu tak nebylo, už by pětina populace byla po smrti, tak proč se rozčilujete?
    Zkuste trochu zklidnit emoce, popřípadě ať vám Venda neco poradí, třeba pro změnu stoj na nohou.

    cit: První tři případy nákazy v Česku byly potvrzeny dne 1. března 2020,

    Odpověď: to není potřeba zpochybňovat, klíčové je pochopitelně ono slovo POTVRZENY. To znamená prokázány testem. To ale po praktické stránce neznamená nic než číslo, ve skutečnosti – tedy reálně – u nás ta infekce byla přítomna už na podzim, resp. minimálně už v listopadu.

   4. Pardal, cit.:
    Věro, Č. Krumlov byl řadu let přeplněn čínskými turisty, pracovníci jednoho penzionu, který je převážně ubytovával si stěžovali na neobvyklou chřipku v zimě 2019-20.
    _____________

    Přesně, a Krumlov není jediným ohniskem v ČR, jsou to všechna turisticky atraktivní místa. Stačí o tom pohovořit s obvodními lékaři, s personálem plicního oddělení, interny, infekčního atd, ti zdravotníci nejsou blbí a dokážou si spočíta 1+1. To, že se nákaza někde ve Wu-chanu potvrdila loni v listopadu – logicky znamená jediné – že se nákaza minimálně měsíc projevovala bez podezření na něco nebezpečného a minimálně měsíc před tím probíhalo latentní bezpříznakové stádium. A to jsem v odhadu hodně při zemi.

   5. A) https://www.osel.cz/11467-jak-dlouho-je-s-nami-sars-cov-2.html
    Testování celkově 111 z 959 (11,6 %) vzorků plazmy vykazovalo specifické protilátky SARS-CoV-2 RBD (IgM, IgG nebo obojí). Všichni pacienti byli v době odběru krve asymptomatičtí. Testování bylo kvůli rakovině plic v Itálii během 24 týdnů od září 2019 do února 2020. Zdroj: Giovanni Apolone, et al.: Tumori Journal,11,2020.
    „Doposud se většinou předpokládá, že ke „zdivočení viru“ došlo při jeho přechodu z jiného organismu (od netopýrů přes luskouny) na člověka. Hypotéza určité souvislosti chování viru s jeho evolučně stabilní strategií naopak předpokládá, že náš virus s námi žije již delší dobu. Druhou možnost naznačuje a činí článek italských autorů pravděpodobnější nejen tím, že odhalil (dosti průkazně a důvěryhodně) existenci našeho viru podstatně dřív, než se předpokládalo, ale také to, že původní průběh byl bezpříznakový, teprve postupně virus „zdivočel“, což odpovídá jednomu ze závěrů blízkosti chování našeho viru jeho evolučně stabilní strategii, totiž tomu, že jeho nebezpečné chování je spojeno s šířením určitého portfolia více nákazy. Respektování této skutečnosti je velmi důležité z hlediska správného nastavení protiepidemických opatření, k čemuž u nás bohužel nedochází.
    Je velmi pravděpodobné, že náš virus žije s člověkem již hodně dlouho a že v některých komunitách se v souladu se základem jeho evolučně stabilní strategie choval k hostiteli tak šetrně, že nevyvolával reakci imunitního systému. Proto byl (a v určitých případech je) prakticky „neviditelný“.“

    B) Opět jsem udělal přepočet hodnot za 17.11 na 45 000 testů.
    17 131 testů, 4 245 pozitivních, opět nárůst % pozitivních na 24,78%. Přepočet na 45 000 testů je 11 150,8 pozitivních, tedy nárůst proti předchozím dvěma dnům taky přepočteným na 45 000 testů. Jinak řečeno od 10.11. hodnoty kolísají, rozhodně výrazně neklesají. Trend od 27.10 nabral už 5x znovu směr vzhůru, naposledy 15.11. a 16.11.
    10. 11. 2020— 12 058,2
    11. 11. 2020— 12 924,8
    12. 11. 2020— 11 684,0
    13. 11. 2020— 10 940,0
    14. 11. 2020— 11 732,0
    15. 11. 2020— 9 477,1
    16. 11. 2020— 9 537,4
    17. 11. 2020— 11 150,8
    Jestliže ČR máme 472 250 pozitivních testů a 6 707 úmrtí ( se spoluúčastí covid-19) , tak je to 1,42 % . Vy vyšších věkových kategoriích a za spoluúčasti nadváhy, cukrovky, dýchacích potíží atd , je to mnohoikrát vyšší, u mladých většinou lehký průběh. Jinak řečeno : nositelé lehkého průběhu mohou zabít někoho zranitelnějšího. To se pochopit dá. Realizovat doporučená opatření zatím taky. Kdo má jako chřipečku, tak to vyleží, kdo těžký průběh, tak nemocnice se zatím drží skvěle.
    Máme elektřinu, internet, televizi, máme co jíst, máme čím topit. Máme i na co nadávat. Nikdy není tak zle, že by nemohlo být líp.
    Objevitelé vakcíny říkají, že snad do konce 2021 bude zase normální stav.
    Trendy mých grafů ( neberou v potaz změny restrikcí a chování lidí) říkají, že do Vánoc bude 1000-2000 pozitivních přepočteno na 45 000 testů, když % pozitivních testů bude zvolna klesat ke 20% .
    Přeji pohodu všem, čaj s medem a se šípky, rakytník s 40% alkoholem, cibuli, česnekovku a jiné zázraky přírody.
    Kostely jsou zavřené, takže Chléb náš vezdejší, dej nám dnes.

   6. Druhou možnost naznačuje a činí článek italských autorů pravděpodobnější nejen tím, že odhalil (dosti průkazně a důvěryhodně) existenci našeho viru podstatně dřív, než se předpokládalo, ale také to, že původní průběh byl bezpříznakový, teprve postupně virus „zdivočel“,
    _________________

    Souhlasím. Rádoby debaty o tzv. „pacientovi nula“ jsou úplně mimo. Nákaza jistě nevycházela z jednoho bodu, ale z mnohočetných plošných ohnisek a infekce vykazuje pulzový charakter. Děti zmeškaly rok školy a nevyřešilo se tím vůbec nic. Ekonomika v hájíčku a nevyřešilo se taky vůbec nic. No, dobře už bylo, tak uvidíme.

   7. Pardal18.11.2020 (20:02)
    Konečně rozumný komentář.
    Loni (nebo již předloni?) mi zemřel po podivném zápalu plic někdejší spolupracovník, další známý se s následky zápalu plic potýká dodnes a má opět zápal plic,… a takových příkladů by se našlo mnoho.
    Do dcerčiny rodiny to nejspíš přinesl bezpříznakový vnuk ze školky, pokud si to nedonesla z nemocnice. Těžko určit, kumulovalo se to. No a protože už má po desetidenní karanténě, dnes by měla jít z covidového oddělení na normální oddělení a pokud již nevylučuje vir, tak snad se bude hojit lépe a nebude muset po čtvrté na operaci. Každé promile, které někoho ochrání před utrpením, se počítá,… Tož tak.

   8. Matko,
    odvolali jsme víkendovou návštěvu, měla přijet dcera.
    Manželka telefonovala asi půl hodiny se známou. Bereme to jako znamení shůry. Manžel kamarádky (asi 65 let) měl těžký covid a zápal plic, 14 dní v nemocnici, část na intenzivní péči dostával ramdesvir. Kamarádka (asi 63 let) dva dny po něm, sotva dojela do nemocnice a přes vrátnici sotva sama přešla, zápal plic, dávali jí i krevní plazmu. Oba jsou už doma a stav nic moc.
    Co říkala o personálu nemocnice, to jdou člověk slzy do očí- zdravotní sestry a všichni slušní a ochotní a ještě v těch ochranných oblecích. Nějaký ajťák (měl asi lehčí průběh), kterému zachránili manželku chodí na brigádu zadarmo uklízet do nemocnice.
    Nemyslím, že covid ustupuje, testuje se méně a % roste, 18.11.bylo 28,77%.
    18.11.2020— 22 275testů —- 5 515 pozitivních

    Opět jsem přepočítal na 45 000 testů.
    10. 11. 2020—- 12 058,2
    11. 11. 2020—- 12 924,8
    12. 11. 2020—- 11 684,0
    13. 11. 2020—- 10 940,0
    14. 11. 2020—- 11 732,0
    15. 11. 2020—- 9 477,1
    16. 11. 2020—- 9 537,4
    17. 11. 2020—- 11 150,8
    18. 11. 2020 –11 141,4

    Na výskyt covidu před počátkem prosince v Číně a počátkem března v nás jsou různé názory. Jeden obecný názor je, že covid málo mutuje, je tedy menší pravděpodobnost, že by zmutoval podstatně k horšímu. Spíš naopak k mírnějším formám. Celosvětově smrtnost klesá a je asi 3%, u nás asi 1,5%. Na jaře byla vyšší.
    Chřipka mutuje daleko víc. Zprávy jsou i zcela protichůdné, třeba i to, že tam, kde se hodně očkovalo proti chřipce, je průběh covid horší.
    Přeji hodně sil a zdraví.

   9. Pardale,
    (Pardal19.11.2020 (20:57)
    Podobně uvažuje a počítá master zde:
    https://koronacek.vidlakovykydy.cz/cz/introduction
    Uvádí propočty i grafy z různých úhlů pohledu, má tam i týdenní předpověď,…
    Covid – tedy koronaviry zde jsou již velmi dlouho, záleží myslím na tom, že se něco změnilo a on působí mnoha lidem problémy.
    A také – statistikám lidé věřit nemusí, chtějí si zachovat své pohodlí, na které si zvykli. Jenže až se s tím setkají osobně, mnozí se budou divit. Nikdo totiž neumí předpovědět, jak dlouho potrvá např. únava, dušnost, či další potíže po tzv. uzdravení.
    I Vám přeji, ať se Vám tato nemoc vyhne, zachováte si zdraví Vy, i Vaši blízcí.

   10. Stále je tu v medikamentech vývoj. Dnes např. tato zpráva k léku, který má-měl být velkou pomocí při léčbě covidu :

    Antivirotický lék remdesivir získal celosvětovou pozornost coby potenciálně účinný lék pro pacienty s vážným průběhem covidu-19 a zdravotníci jej čím dál častěji používají při léčbě pacientů v nemocnici. Jeho skutečná účinnost v klinické praxi nicméně zůstává nejistá.

    Panel WHO složený z mezinárodních expertů uvedl, že remdesivir není doporučeníhodný pro nemocniční pacienty s covidem-19 bez ohledu na to, jak vážný je jejich zdravotní stav.

    Doporučení podle WHO vychází z nových zjištění při výzkumu, který porovnával účinky několika medikamentů používaných při léčbě covidu-19 na celkem 7000 hospitalizovaných pacientech. Z nich nevyplývá, že remdesivir nemá na léčbu žádný efekt, ale spíše že na základě dostupných dat nejsou důkazy o tom, že zlepšuje vyhlídky pacientů na uzdravení, uvedl panel.

    S ohledem na možnost škodlivých vedlejších účinků, relativně vysokou cenu a nesnadnou aplikaci – remdesivir musí být vpichován do žíly – proto WHO považovala za adekvátní vydat negativní stanovisko pro užívání tohoto přípravku.

    Zdroj: https://globe24.cz/svet/who-nedoporucila-pouzivat-remdesivir-jako-lek-proti-covidu-duvody-jsou-tri.3aff3014

 11. Další docela levná možnost, jak na covid???
  Farmaceutické firmy ale nikdy nemohou přijít o vakcinaci – tam se točí velké peníze.

  https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ustni-voda-zlikviduje-koronavirus-do-pul-minuty-zjistili-britove-40342473

  Autoři výzkumu ve své zprávě uvádějí, že ústní voda obsahující antiseptickou látku cetylpyridinium-chlorid (CPC) v množství minimálně 0,07 procenta dokáže koronavirus obsažený ve slinách efektivně ničit.

  Pardale, prosím, zastaňte se těch velkých firem. Vědci to tak dělají.

  Alois

 12. A) Nejsem vědec, ani jsem nebyl, ale vědec to není tělesná nebo duševní vada. Bez lidí, kteří něco vymysleli, byste neměl čím a o čem diskutovat. Jsem důchodce.
  B) Aloisi, kloktat si můžete místo ústní vody třeba Anti-covid desinfekcí na ruce, ten zabíjí covid -19 určitě. Jak budete kloktat v nose to nevím. Kromě toho Váš odkaz říká, že se to zkoušelo v laboratorních podmínkách. „Experti zatím testovali účinky ústních vod pouze v laboratorních podmínkách, klinické testování na pacientech mají teprve před sebou.“
  v odkazu uvedený Cetylpyridiniumchlorid ( 0,07% roztok jako ústní voda) není k pití ani vdechování.
  https://fagron.com/sites/default/files/document/msds_coa/6004-24-6_(CZ).pdf
  Hlavní cesta šíření covid-19 je vdechováním kapiček aerosolu, riziko roste v podzimním chladnějším vzduchu a trvalejším pobytem uvnitř ( říká Pflégr). Desinfikovaná ústa nezabrání vdechnutí aerosolu do plic, takže to tak jednoduché nebude.
  C) Švédsko má 10,1 milionu obyv., zemřelých na covid na 1 milion 615.
  ČR asi 10,7 milionu a zemřelých na covid na 1 milion 605.
  Nejsme na tom hůř díky dobrému zdravotnictví. Pavle nedávno jste se chtěl stěhovat na Slovensko, tedˇ to vypadá na Švédsko.
  D) Počet zemřelých ČR denně byl asi 300 a za listopad je zřetelný nárůst. Za spoluúčasti covidu zemře kolem 200 lidí denně.
  Počet poztivních případů ČR klesá, ale méně se testuje, včera 16.11 bylo 5 400 pozitivních z  25 500 testů, přepočet na 45 000 testů je stále vysoký – 9 500 případů.
  E) https://www.worldometers.info/coronavirus/
  První sloupec je pořadí podle celkového počtu případů (bez ohledu na počet obyvatel) covid-19 od začátku pandemie
  Třetí sloupec je celkový počet případů covid-19 celkem na 1 milion obyvatel.
  První je Andora, ta má 76 900/ 1M.
  45 Katar — 48 515
  18 Belgie — 46 333
  93 Černá Hora — 45 203
  95 Lucembursko — 43 953
  22 Česko — 43 688
  30 Izrael — 35 374
  1 USA — 34 999
  6 Španělsko — 32 827
  44 Kuvajt — 32 109
  33 Švýcarsko — 31 634
  4 Francie — 30 480

  1. ad – Jak budete kloktat v nose to nevím

   Jogíni to umí….:-))

   ad – Počet poztivních případů ČR klesá, ale méně se testuje,

   Nět testa, nět problema.

  2. K dnešnímu dni už máme 626 zemřelých na covid na milion obyvatel. Švédsko 624. Rozdíl se bude zvětšovat. Slovensko má 106. Takže zatím to Slovensko.

 13. Dobrý den, jmenuji se Lojzička a jsem kamarádka Věry z Vysočiny. Kamarádíme spolu od dětství a protože nemám doma počítač, Věra je tak strašně moc hodná, že mi umožní diskutovat z jejího PC. Klidně i o půlnoci, Věra je prostě moc fajn ženská. Zatím čauky!

  1. Já Vás tady vítám milá Lojzička a doufám, že budete pro naši diskusi přínosem, stejně jako je ta Vaše kamarátka Věra z Vysočiny, kterou si tady velice vážíme pro její inteligenci, šarm a moudrost. Vítejte tady!

   1. Návštevníku, ako aj milá pani Lojzička: Dovoľte mi, aby som aj ja vyjadril spokojnosť a potešenie z toho, že ste sa rozhodla svojou inteligenciou a trochu aj tým ženským šarmom prispieť do našej diskusie, kde doteraz diskutovalo iba niekoľko tých starých „paprmanov“, ako sa tu už niekto vyjadril. Veď často zabúdame, že „ľudstvo“ nie sú iba muži, ale aj tie jemnejšie stvorenia – ženy, ktoré majú svojou výchovnou činnosťou výrazný vplyv na to naše najmladšie pokolenie v ktorej prebýva naša budúcnosť. Preto vítajte a pomôžte nám tú našu ľudskú budúcnosť urobiť radostnejšiu.
    Želám veľa zdravia a tvorivej činnosti!

   2. Děkuji za milá slova, skoro až lichotky, vážení páni diskutéři. Možná, že do našeho dámského kroužku přibude i Mařenka a Alenka, (podle potřeby), to jsou taky Věřiny kamarádky. Věra nám někdy půjčí i klíče a my jí chodíme zalévat kytky a přitom si podiskutujeme na jejím počítači.

    Přeji hezký den.

    Lojzička Václavková

  2. Dobrý večer nové budoucí diskutující paní Lojzičce.

   Patříte mezi ty nakažené „jakousi“ chorobou od paní Věry? Pokud ano, jak jste to zvládla?

   Jinak Vám přeji klidnou, ale tvůrčí cestu při diskuzi, nejvíce v tématech Hledání Světla. Doporučuji podívat se na poslední Věřin autorský příspěvek, ve kterém jde do samých hlubin štěstí. Vy to ještě nevíte, ale já ji přeji, aby, pokud hledá duchovní cestou Světlo, aby Ho co nejdříve našla. Věra je vzácná žena, která tu diskuzi drží „nad vodou“. Však to sama brzy poznáte. Hlavní je, že přežila loňský listopad, že nenakazila své vnouče nebo jeho /její/ maminku.

   Václav Žáček

   1. Děkuji pane Vendo za přivítání, a jsem moc ráda, že volíte klidnou a tvůrčí duchovní cestu. Některé vaše a Aloisovy reakce na Věřiny příspěvky jsou ale spíš militantní, takové, jak bych to jen nazvala…sršňovité…..ale Věra se přece ničím neprovinila, jen napsala, že v listopadu loni prodělala covid, to je všechno. Na to vážně nemusíte být žádný lumen, abyste poznal, která bije. Vás to něčím rozrušilo? To je nám s Věrou moc líto, a moc vám přejeme, abyste nebyl ošizen o zážitek a taky si tu koronu někde uhnal. A ten Paralen většinou fakt stačí:-)

    Přeji hezký zítřejší den.

    Lojzička Václavková

   2. Lojzička Václavková? To je nějaká parodie na Aloise a Vendu?

   3. Lojzičko Václavková,
    co děláte v tu pozdní hodinu u Věry na počítači? Mně paní Věra, resp. i příteli Aloisovi vyčítala, že za mnou 1 x denně chodí /někdy ale vynechá, není to denně/. A vy jste tam až k půlnoci? Inu, asi láska k fotbalu. Pěkní kluci v trenýrkách. Proč ne, že?

    Nalákal vás obě fotbal se slovenskou reprezentací? Že jsme jim to ale dali, co? Bratři slovenští padnou o třídu níž, ale v politice jsou na tom již lépe. Do pokojných davů pálí policisté z pušek gumové střely. Ne aby Vás paní Věra ukecala a jeli jste bratry Slováky nějak podpořit.

    Zkuste proto některé příspěvky našich zahraničních kolegů, pana Degona, pana Šupu, paní Alžbětu K., mají to v hlavě srovnané. Tam u nich se dá hledat moudrost a to Světlo.

    Někdy tu píšu, kam zrovna s Aloisem jdeme a často tím paní Věru a jejího kamaráda Honzu i pobavíme. Nevím jak u vás na Vysočině, ale dnes jdeme hledat do bukového lesa zajímavou houbu, korálovec. Je jedlá a vypadá velmi zvláštně. Tady je odkaz:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lovec_bukov%C3%BD

    Budu rád, když mi sem tam napíšete, co s Věrkou děláte, nějaký poznatek, duchovní i té hmotné podstaty.

    Dovolím si jednu otázku – jaký máte názor na zákon akce a reakce, zákon zpětného působení, tedy karmického vyrovnání.

    Děkuji za případnou odpověď. A jestli Vám mohu doporučit, neponocujte s Věrkou příliš. Ona si často, jak tu píše, otevírá večer víno. Ať Vás ještě nenaučí závislosti na alkoholu.

    Paní Lojzičko, pěkný den na Vysočinu. V které části Vysočiny žijete? Já teď nedávno byl blízko Bystřice nad Perštejnem. Moc hezký kraj. Výlet na kole k Jimramovu, přes Sněžné. Jsem z Moravské Třebové. Je to na Drahanské vysočině. Kousek od nás začíná Malá Haná s takovým zajímavým nářečím. Je i u vás nějaké nářečí – v Bystrém u Poličky již se mluví trošku jinak.

    Václav Žáček

   4. Milý Vendo,

    jsme s Věrkou moc rády, že se vám líbí kluci v trenýrkách, opravdu vám to přejeme. Každý to holt máme nějak.
    Nám se líbí kluci v dupačkách :-))

    Ptáte se mě, jaký mám názor na zákon akce a reakce, zákon zpětného působení, tedy karmického vyrovnání. Víte, já si myslím, že úplně nejdůležitější zákon je zákon zpětného zrcátka.

    Přeji krásný zítřejší den.

    Lojzička Václavková

 14. Hláška paní Věry je sice směšná a ukazuje na asi její touhu o sebezvýraznění = „já jsem měla covid, já, já, co mně kdo bude v Čechách říkat. Nikdo ho neměl, jen pár lidí na Vysočině, které jsem nakazila já, já. A léčení, dávno to již vím, paralen“.

  Reakce Pardala je pochopitelná. Nejlepší hlášku tu však má stejně tento pan Pardal.

  Kdo si ji pamatuje?

  1. Václave, nepamatuji. Pochybuji, že někdo na Váš dotaz zareaguje.

   Přátelé, za chvíli je fotbal, hrajeme s bratry Slováky. Lojzičko, také jste u Věry?

   Ještě jsem objevil pár zajímavostí, tedy pro někoho to může být zajímavé :
   https://www.otevrisvoumysl.cz/baleni-vakciny-na-covid-19-od-firmy-astrazeneca/

   A ještě se vrátím k zázračné paní Věře, která ještě nepojmenovaný Covid prodělala před rokem v listopadu 2019. Jejím lékem byl Paralen:
   Paralen je určen ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních. Dále při bolestech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení. / z příbalového letáku/

   Jestli pak jste paní Věro nenakazila své známé kamarádky bolestivou menstruací s bolením hlavy a pak jste si naordinovali ten paralen a bylo po covidu…….. .

   Furt se ještě musím smát. Díky za pobavení. V dnešní době je smích žádoucí a je vzácným zbožím. Díky Vám jsem si asi prodloužil život.

   Alois

   1. Aloisi, smějte se, to je dobře, jen jestli jste se trefil správně do centra pointy. Klidně pište o nakažlivé bolestivé menstruaci, a tak podobně, chápu, myšlenky vás zběsile napadají jako bandita a člověk vašeho oduševnělého založení vyprecizovaného učením Mistrů nemusí v tak rychlém sledu napadání spolehlivě volit tu pravou a žádoucí.

    Aloisi, hlupáčku nevinný, čím se podle vás doma léčí ty statisíce kovid pozit.? Zde máte jednoduchý návod:

    Jak mírnit symptomy covid-19?

    Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví se k snížení teploty, mírnění bolesti a léčbě zánětu mohou užívat léky na bázi kyseliny acetylsalicylové, což je například český Acylpyrin. Ten je dostupný kromě klasické tablety i ve formě rozpustných šumivých tablet s vitamínem C. Dále se doporučují i přípravky s obsahem ibuprofenu nebo paracetamolu, který také snižuje teplotu a tlumí bolest. Důležité je nekombinovat více druhů a nepřekračovat maxímální denní dávky účinné látky (stejná účinná látka může být v různých léčivých přípravcích). Vždy je vhodné se poradit s lékárníkem.

    (bohužel zázračnou substanci MMS Ministerstvo zdravotnictví opomnělo doporučit)

   2. Věro, jestli máte ráda lidi z vaší Vysočiny, především Vaši rodinu, Vaše malé štěstí a dceru nebo snachu, nahlaste prosím patřičným místům, státním orgánům, hygienikům o ohnisku nákazy Covidem u Vás doma. Je to Vaše občanská povinnost. Jinak to předám úřadům sám, tj. Vaši diskuzi, Vaše přiznání…… !!

    Je lepší být hlupáčkem nevinným než u…..á k…a!

    Díky za pochopení.

    Alois Vrobel

   3. Aloisi, vy taky patříte mezi uvědomělé občany? (roz. práskače?) Safraporte, to bude drahé tam nahoře, takové tam nemají rádi.
    (Aloisi, trochu se vám to plete, zkusil jste ty Kozlíkové kapky?)

    ps – mluvila jsem o loňském listopadu, Aloisi, a mám za to, že 50 týdnů časového odstupu stačí. Kromě toho – žádný občan v ČR není povinen „hlásit státním orgánům ani hygieně“ podezření na onemocnění covidem. Jednoduše zůstane doma v posteli a vyleží to s pomocí Paralenu a čaje s medem, tak, jak doporučuje Ministerstvo zdravotnictví a Věra. Díky za pochopení.

   4. “Věro, jestli máte ráda lidi z vaší Vysočiny, především Vaši rodinu, Vaše malé štěstí a dceru nebo snachu, nahlaste prosím patřičným místům, státním orgánům, hygienikům o ohnisku nákazy Covidem u Vás doma. Je to Vaše občanská povinnost. Jinak to předám úřadům sám, tj. Vaši diskuzi, Vaše přiznání…… !!”

    Priznavam, ze jsem ted dostal nejakou vyrazku po celem tele, hned pote, co jsem si precetl tento komentar a dalsi podobne na netu,a dosel tak k poznani, kolik je mezi lidmi veledulezitych kretenu, kteri maji neutuchajici potrebu rikat lidem co maji delat. Hned se jdu nahlasit, pac se zda, ze tento druh kretenismu se zacina nejak sirit ..

 15. Pro zajímavost:

  Modelace nákladů za týdenní léčbu onemocnění covid-19 v nemocnici (zdroj VZP)

  Standardní lůžko:

  úhrada za lůžko – 45 800 korun

  příplatek za onemocnění covid-19 -16 317 korun

  celkově 62 117 korun

  Jednotka intenzivní péče:

  úhrada za lůžko – 166 400 korun

  příplatek za onemocnění covid-19 – 413 448 korun

  celkově 579 848 korun

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-pacienty-s-covidem-je-priplatek-tyden-pece-prijde-na-temer-580-tisic-130239#dop_ab_variant=0&dop_req_id=z10WXfZ1F2f-202011200659&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  1. Věro, píšete 62 000 Kč za lůžko v nemocnici/týden
   Lůžko pro covid 580 000/týden , řekněme 83 000/den
   Máme 6500 aktuálně lidí v nemocnici s covid. Řekněme za celou epidemii bude 100 dní po 6 000 pacientech tedy 600 000 dní .
   Pak je to asi 50 miliard. To nejsou tak velké peníze.
   https://www.finance.cz/532848-zadluzeni-cr-po-koronaviru/#Dluh%204
   „V současné době má veřejný dluh 1 782 miliard korun, státní dluh je ještě vyšší 1 804 miliard korun. Státní rozpočet nejspíše bude mít schodek až 500 miliard korun, což státní dluh zvýší přibližně na 2,1 bilionu korun.
   Dle Konvergenčního programu by měl veřejný dluh dosáhnout až 37 % HDP z loňských 30,8 % HDP.
   V roce 2021 by pak měl schodek veřejných financí klesnout na 4,1 procenta HDP a dluh by měl stoupnut 40 procent HDP.“
   Jsou na tom státy EU i hodně hůř.
   Jiná otázka je, odkud jsou dlužné peníze pro stát. Nejspíš je to dluh u bank, což by nevadilo, kdyby banky byly naše. Nejsou. Jsou zahraničních kooperací, stejně jako spořitelny a mnohé podniky. Zahraniční společnosti od nás vyváží 500 miliard Kč/rok. Což by možná nevadilo, mezinárodní kooperace jsou ve všech státech. Rozdíl je ten, že tam zpětně investují. Investice ze zahraničí k nám by měly vzhledem k odvedenému zisku asi 4x větší. Takže se z toho ven (100hoven) jen tak nevymotáme.

   1. → Takže se z toho ven (100hoven) jen tak nevymotáme.

    Bankovní fašismus, nic novýho pod sluncem.

 16. Vážení páni a dámy, tak sa mi vidí, že ten mužský tandem (Václav + Alois) tak trochu stráca body nad tým ženským tandemom (Viera + Lojzička) a tak by som odporúčal nebojovať a radšej spojiť sily proti tomu skutočnému svetovému nepriateľovi, ktorý nám všetkým pije krv a berie nás silu podľa hesla: „rozdeľ a panuj!“ Toto rozdelenie ľudstva na coviďákov a necovidákov má iba tento účel „rozdeliť a ovládnuť“ ľudstvo, keď sa to nepodarilo pomocou vojen a politických, alebo náboženských čachrov. Buďme jednotní – veď sme bratia a sestry a všetci sme na jednej lodi. Ak sa potopí – všetci zahynieme! Buďme svorní a silní, ako tie prúty, ktoré nikto nezlomí!

  1. Milý Degone, za sebe můžu říct jen to, že boj je mi opravdu cizí, maximálně si dělám legraci z šašků, kteří sami sebe (a svoje ego) berou až tak vážně, že se druhému člověku s jinou zkušeností nejdřív hystericky vysmívají a pak vyhrožují udáním. Člověku se to ani nechce věřit, že v tomhle žijeme.

   Jen pro pořádek: onemocnění covid-19 rozhodně nechci nijak zlehčovat a podceňovat, mám svoji zkušenost a legrace to nebyla. Pak, když se začalo diagnostikovat a vidělo se odkud vítr vane, měla jsem a mám k tomu respekt, doma a především v práci. Průběh nemoci má různé úrovně, ale většina lidí to zvládne v domácí péči, to je jasné i ze statistik a spousta lidí je zcela bezpříznakových. Počet záchytů je potřeba násobit aspoň 5x, abychom měli trochu představu o realitě. Výsledkem je chaos, naprosto iracionální a destruktivní „nařízení“, které totálně rozkládají jednak ekonomiku a jednak sociální a morální stabilitu, která tady ještě zbyla. Střílení od zdi ke zdi. Ve zdravotnictví mizí ze scény onkologie, ortopedie, interní péče…. Všechno ostatní jako by přestalo existovat. Je konec listopadu a kde jsou tradiční virózy, chřipky? Všechno ovládl jeden zmutovaný kulovitý virus s chapadýlky. Ale je tomu tak doopravdy? Co když je to jinak? A namísto, aby se diskutér trochu zamyslel, vyhrožuje udáním. Co dodat. Je potřeba vyhledávat společenství emočně odolných, vyrovnaných lidí a vzájemně se psychicky posilovat, předávat zkušenosti a inspiraci, protože samozřejmě bude hůř, tohle je jen začátek.

   1. Pani Věro z Vysočiny, chápem Vás a súhlasím, ale sa pýtam, kam sa vytratil ten „ľudský rozum“, na ktorý sú mnohí tak pyšní, že sa nepýtajú čo je pravda a čo lož? Alebo, je nám to už jedno? Už nám ide viac iba o to naše „ego“? Nie, čo je pravda, ale o to, kto má pravdu? Zdá sa mi, že PRAVDA je oficiálne v nemilosti a je prísne stihaná. Prečítal som z môjho počítača jeden diskusný príspevok plný pravdy od Pardala, ešte z 01.07.2014 20:38, ktorý bol celý pravdivý, a vydržal na svojom mieste iba krátko. Cenzura ho okamžite likvidovala. Je to smutné. Ale, taká je realita – bohužiaľ…

   2. Degone, mezi rozum a pravdu se nevkládá automaticky znaménko „rovná se“, pravdu často vnímáme spíš intuitivně než rozumem. To, co se děje v současné době v souvislostí tzv. epidemií vyhodnotí až budoucí analýza, ale je to všechno až neuvěřitelně bizarní. Hustá kouřová clona, za kterou se před očima odehrává rozklad ekonomiky (mám na mysli střední třídu, která je pro stát nejdůležitější), politiky, školství, zdravotnictví.
    Pochopitelně se neůžu nezeptat, o jaký Pardalův příspěvek se jedná. Vložíte ho sem znovu?

  2. Degone, zdravím a dodám trochu optimismu – rozdělení může být dočasné, než se covidoví uzdraví.
   Naši kluci to zvládají velmi dobře, jsou doma, zítra končí i tomu malému 10 ti denní karanténa. Budou moci postupně ven, i nakoupit, mezi lidi, pokud to jejich stav dovolí.
   Dcerku už přesunuli z covidového oddělení na běžné pooperační oddělení, dnes již má po převazu v narkóze a těší se na oběd.
   A já jsem ráda, že přes to, jak je špitál vytížený, ji několikrát odoperovali a snad se bolesti budou snižovat, převazy budou méně bolet, vyléčí se….. musíme být trpěliví.

   No a co se děje kolem nás i na zdejším webu? Nu, lidé jsou jako pytel blech, nikdo nechce ze svého ustoupit,… z toho hlediska jsou pro mnohé nařizovaná omezení nesnesitelná, jejich ego se s tím nemíní smířit. Chápu přitom, že pokud si zavčas nenašetřili, mají existenční problémy. Ale kolik lidí bylo minulou zimu na lyžovačce v Itálii, Rakousku, v létě v Chorvatsku,…. nejsou schopni si nic odříci a mají na to…. bez ohledu na to, co mohou způsobit případným roznesením nákazy dalším lidem, zdravotnictví,… Trocha opatrnosti, dodržování základních hygienických zásad, přece neuškodí.
   Zdravím

 17. → Priznavam, ze jsem ted dostal nejakou vyrazku po celem tele, hned pote, co jsem si precetl tento komentar a dalsi podobne na netu,a dosel tak k poznani, kolik je mezi lidmi veledulezitych kretenu, kteri maji neutuchajici potrebu rikat lidem co maji delat. Hned se jdu nahlasit, pac se zda, ze tento druh kretenismu se zacina nejak sirit ..
  _______________________________ https://creazilla-store.fra1.digitaloceanspaces.com/emojis/57560/thumbs-up-emoji-clipart-md.png

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference