mapa stránek || vyhledávání

Koronavírus! Je umelý, alebo prírodný? A čo z toho pre nás vyplýva?

Existuje konšpiratívny názor, že koronavírus má umelý pôvod a existuje oficiálny názor, že koronavírus je prírodný. Čo však tieto dve alternatívy pre nás znamenajú? Aký dopad na nás majú? A hlavne, aké dôsledky z nich máme sami voči sebe vyvodiť?

Obe tieto možnosti si teraz potrebnejšie rozoberieme, avšak hneď na začiatku treba zdôrazniť, že konečné dôsledky, ktoré z toho všetkého pre nás vyplývajú, sú duchovné, a sú v oboch prípadoch v podstate rovnaké. Tak totiž, ako je šesť a štyri desať, rovnako je aj päť a päť desať. V oboch prípadoch ide o rozdielne čísla, ale s rovnakým výsledkom. Presne toto isté platí aj o súčasnej pandémii. Aj jej duchovné dôsledky sú pre nás ako pri prírodnom, tak i pri umelom pôvode koronavírusu v podstate úplne rovnaké.

Žijeme v univerze, ktoré je dielom Stvoriteľa a v ktorom sa jeho Vôľa prejavuje až do tých najmenších detailov. Presne tak, ako sa píše v evanjeliách, že ani len lístoček nespadne zo stromu bez Vôle Pána, a že i všetky vlasy na našej hlave sú spočítané. To v našom konkrétnom prípade znamená, že ak je koronavírus prírodný, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyplývajúce sú priamou Vôľou Stvoriteľa. Ak je ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z neho vyplývajúce sú nepriamou, alebo inak povedané, sprostredkovanou Vôľou Stvoriteľa. A tým prostredníkom je človek, ktorý koronavírus vyrobil a vypustil do sveta.

Poďme teda na to a ukážme si, čo tieto skutočnosti pre nás duchovne znamenajú. A keďže v prevažnej väčšine mojich predchádzajúcich článkov o koronavíruse som sa venoval alternatíve prirodzeného a prírodného vzniku koronavírusu a jeho duchovnými dôsledkami vo vzťahu k ľuďom, začnime preto teraz najskôr možnosťou, že koronavírus bol vyrobený umelo. Existuje viacero teórií, čo je tým sledované a my si povieme o dvoch z nich.

Prvá teória hovorí, že ide o zámerný čin zo strany najbohatších a najmocnejších elít, usilujúcich o svetovládu. Koronavírus bol vyrobený a vypustený do sveta zámerne preto, aby prostredníctvom neho mohli elity uskutočniť rozhodujúci krok k ovládnutiu ľudstva. Aby mohli na pozadí epidémie ľuďom obmedziť ich základné slobody, a aby v atmosfére obáv a strachu pred nakazením donútili svetovú populáciu k masívnej vakcinácií, aká nemá v dejinách obdobu. No a v forme vakcíny, zasahujúcej DNA, majú byť ľudia zmenení na akési hybridy, zabavené ľudskosti a slepo sa podvoľujúce zámerom elít. Má dôjsť k nevídanému a desivému zotročeniu ľudstva presne v duchu Biblickej Apokalysy.

Druhá teória je podobná a súvisí s americkými prezidentskými voľbami v tom zmysle, že koronavírus bol umelo vyrobený a rozšírený do celého sveta práve kvôli voľbám prezidenta USA. Počas pandémie totiž hlasovalo obrovské množstvo Američanov korešpondenčne. Keby voľby prebehli normálne, nedali by sa hlasy sfalšovať. Korešpondenčné hlasovanie je však možné sfalšovať. Podozrenia z podvodov pri sčítavaní hlasov v USA sú toho dôkazom.

O čo ide v amerických voľbách a prečo sú také dôležité pre republikánov a i pre demokratov? Trump priniesol nový vietor do americkej politiky, pretože sa postavil proti už spomínaným, svetovládnym elitám, dovtedy ovládajúcim americkú spoločnosť i amerických prezidentov. Ako je možné vidieť pri pohľade do nedávnej minulosti, svoje zámery sa snažili tvrdo naplňovať. Dôkazom toho je rozvrat Líbie, Sýrie, Iraku, bývalej Juhoslávie, alebo Ukrajiny. Globalisti sa snažia dosiahnuť svoje geopolitické zámery buď vojenským rozvratom štátov, ich ekonomiky a infraštruktúry, alebo nepriamo prostredníctvom v takzvaných oranžových revolúciách, aká prebehla na Ukrajine a aká prebieha v Bielorusku.

Svetové elity sa vyznačujú neprekonateľnou nenávisťou voči Rusku a snažia sa o jeho rozklad zvnútra, prostredníctvom nejakej oranžovej revolúcie, alebo prostredníctvom rôznych domácich zradcov. Ak to ale nepôjde touto cestou, uvažuje sa aj o vojenskej alternatíve. Čo by však takéto niečo znamenalo pre svet, je si možno ľahko domyslieť.

Globalisti majú tiež vypracovaný plán úplného zotročenia ľudstva sériou postupných krokov. A to trebárs zavádzaním bezhotovostného styku, čím sa ľudia dostanú do úplného područia bánk. Ďalším krokom bude čipovanie ľudí, a tak ďalej. Svetovládne elity majú vo svojich rukách väčšinu mienkotvorných médií a ich prostredníctvom formujú povedomie spoločnosti želaným smerom. Formujú ho k postupnej akceptácii vlastného otroctva a k poslušnosti.

Na Slovensku bol napríklad na pozadí celoplošného testovania obyvateľstva súbežne otestovaný aj model štátneho teroru, ktorý bude fungovať pri celosvetovom nastolení Nového svetového poriadku. Státisíce ľudí bolo zavretých do domáceho väzenia. Priepustkou k normálnejšiemu životu sa stal modrý certifikát, podmienený testovaním. Kto ho mal, stal sa občanom prvej kategórie s čiastočnými právami a kto ho nemal, stal sa občanom druhej kategórie s minimálnymi právami. Niečo podobného čaká svet v budúcnosti a už natrvalo.

Vzhľadom k bezcharakternosti a absolútnej bezohľadnosti týchto elít nám bude všetkým jasné, že by boli schopné vypustiť do sveta koronavírus, len aby dosiahli svojich cieľov. Ľudské životy totiž pre nich nič neznamenajú.

A teraz sa pozrieme na to, čo pre nás duchovne vyplýva z tejto umelej alternatívy pôvodu epidémie. Ak to chceme pochopiť, musíme si uvedomiť, že v našom univerze platí Pánov zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom každý z nás žne to, čo zasieval. A ľudia i národy môžu žať dve veci. Pšenicu, alebo burinu! Čiže dobro, alebo zlo! Čiže temno, alebo Svetlo!

Ale pretože ľudia siali predovšetkým temno, zlo a burinu, zdvihlo temno hlavu v podobe svetovládnych elít a snaží sa nás zotročiť a zahubiť. Tak sa ľuďom vracia to, čo zasiali. Svojou duchovnou lenivosťou a ľahostajnosťou, svojou nechuťou poznávať Vôľu Stvoriteľa a naplňovať ju, svojou neznalosťou duchovného zmyslu vlastného bytia, svojim konzumom, materializmom a ateizmom, týmto všetkým podporovali temno a posilňovali ho. Tým vytvárali živnú pôdu, z ktorej vyrástla temná svetová elita, ktorá nemôže v spravodlivých účinkoch zákona spätného pôsobenia šíriť nič iného, ako temno. Jej prostredníctvom sa temno, vytvorené ľuďmi, obracia proti ľuďom samotným, aby ich podmanilo, zotročilo a zahubilo.

Ak ľudia neusilujú k Svetlu, k dobru, k spravodlivosti, k čistote, k ušľachtilosti, k láske k blížnemu i k Stvoriteľovi, k poznaniu Vôle Najvyššieho a k jej naplňovaniu, podporujú temno, živia temno a toto temno ich začne skôr alebo neskôr ničiť, aby na vlastnej koži prežívali nesprávnosť, nedostatočnosť a nízkosť hodnôt, ktoré uznávajú. V tomto spočíva výchovný účinok zákona spätného pôsobenia, a preto nám elita začína zakladať slučku na krk.

Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnôt, v ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať zvrátenej elite, a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubiť. Tým žneme to, čo sme zasiali. Dovolili sme povstať temnu tým, že sme neusilovali o hodnoty Ducha, a teraz nám temnota siaha na krk. A ak budeme vychádzať z predpokladu, že kornavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnôt.

Koronavírus nás priškrtil takmer vo všetkom, čo sme robili doposiaľ, pretože to bolo zlé a postavené na falošných základoch. Týmto spôsobom máme poznať, že takto sa už ďalej ísť nedá. Máme pochopiť, že zlá žatva, ktorú v súčasnosti žneme, je len dôsledkom našej vlastnej zlej sejby. Ak preto chceme, aby sa situácia začala postupne zlepšovať, musíme zmeniť charakter našej sejby. Súbežne so všetkými opatreniami proti epidémii by sme teda mali začať viac myslieť na duchovné a hodnotové obrodenie. Mali by sme prehodiť výhybku, vnútorne sa zmeniť a začať usilovať o hodnoty Svetla, pretože vidíme a na vlastnej koži prežívame, kam nás priviedli naše súčasné temné a nízke hodnoty.

Ak ale toto nepochopíme a nezmeníme, našu civilizáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká nič dobrého, pretože od temnoty, ktorú produkuje a podporuje, nemožno v nevyhnutných spätných účinkoch očakávať nič dobrého.

Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena.

A teraz sa pozrime na druhú alternatívu. Na alternatívu, že koronavírus nie je umelého, ale prírodného pôvodu. V tomto prípade je vec oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia, pretože tu Vôľa Stvoriteľa nepôsobí sprostredkovane, prostredníctvom človeka a nevyhnutných dôsledkov jeho činov. V tomto prípade pôsobí Vôľa Stvoriteľa priamo, a síce cez prírodný svet, ktorý je Vôli Pána úplne podriadený. A Pán prostredníctvom mikroskopického vírusu z prírodného sveta bije ľudstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávnom hodnotovom smerovaní, a aby ho nasmeroval k Svetlu.

Pán tak činí, aby zlomil vôľu ľudstva a presadil svoju Vôľu. Čosi podobného sa už raz na zemi stalo. Bolo to v dávnom Egypte, kedy Vôľa Stvoriteľa známymi egyptskými ranami lámala vôľu faraóna, až ju nakoniec zlomila a faraón sa musel podriadiť. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré zaplavili Egypt. Ďalšou ranou boli kobylky, jedovaté muchy a podobne. A jednou z rán bol aj mor dobytka, spôsobený vírusom ako v našom súčasnom prípade.

Ak teda je koronavírus prírodného pôvodu, ide o priamočiare pôsobenie Stvoriteľa na ľudský svet, vzdialený od jeho Vôle. Koronavírus otriasa všetkým, čo ľudia vybudovali a čo im doteraz fungovalo, ale bolo to vzdialené od Vôle Najvyššieho, a teda aj od skutočného dobra. Bolo to len kŕčovité presadzovanie vlastnej, malej ľudskej vôle. Táto egoistická vôľa ničí ľudí i prírodu, avšak vzhľadom k zlomovej dobe, ohlasovanej prorokmi, sa blíži koniec jej vlády.

Koronavírus nás preto tlačí k určitým, celkom konkrétnym veciam. Tlačí nás do skromnosti, spojenej s redukciu našej spotreby len na to najnutnejšie. Tlačí nás do samoty a karantény, aby sme mali čas uvažovať o živote a jeho hodnotách. Bráni nám chodiť do pohostinstiev, bráni nám konzumovať úpadkovú kultúru, bráni prejavom hulvátstva v hľadiskách na štadiónoch, a tak ďalej. Koronavírus nás tlačí do zmeny života a zmeny hodnôt.

A keď sme to v oddychovom čase po prvej vlne pandémie nepochopili, prišla druhá vlna. Alebo inak povedané, keď sme to po prvej rane nepochopili, prichádza druhá rana. A ak po oddychovom čase po odznení druhej vlny pandémie nedôjde k pozitívnej zmene, očakávanej vyššou Mocou, príde rana tretia a štvrtá. Bude to tak ako v Egypte a potrvá to až dovtedy, kým sa malá egoistická ľudská vôľa nepodrobí vznešenej Vôli Stvoriteľa. Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena tak, ako v prípade prvej alternatívy.

Čo dodať úplne na záver? Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. A v našom univerze platí, že všetky cesty vedú k Bohu! Či už priamo, alebo nepriamo! V súčasnosti totiž žijeme v tak výnimočnej dobe, v ktorej ešte aj temno musí slúžiť Svetlu!
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

128 komentářů

 1. Vidím že partička VzV a H už tu nejsou. Což je dobrá zpráva.

  1. A dejte pokoj, Matrixi. To je vše, co jste nám chtěl sdělit? Co s toho vyplývá. Jste coronavirus?

   1. Bohužel ano, to je všechno, co vám Martix chce (a umí) sdělit. Co z toho vyplývá? Že to je všechno, co Matrix chce (a umí) sdělit.
    :-))

   2. Kdo to je to nám? Z toho nevyplívá nic, jen si tak broukám pro sebe :) Spěte dál…

   3. Bohužel jsem to nepsal „matce“ tak se toho nemusí vůbec chytat. Vyplývá z toho, že jsem jí nic nepsal a vám taky ne, děkuji za pochopení a nechtě mě být, žádné vysávání nebude.

   4. ad. Matrix10.12.2020 (17:07)
    Bohužel jsem to nepsal „matce“ tak se toho nemusí vůbec chytat.

    Omlouvám se Vám Matrixi, vrátil jste se po delší odmlce a já zareagovala na Váš text. Byla to z mé strany špatná volba.

 2. Protože to jednou stejně vyjde najevo, přiznám se už nyní, že patřím k oné světové elitě. Naším „guru“ je George Soros. V něm je totiž koncentrováno zlo tak intenzivně, že Soros je možná inkarnací samotného Satana. Nejvíce informací o něm má Viktor Orbán. Ten totiž v mládí studoval s podporou Sorosova stipendia a měl tak jedinečnou příležitost se přesvědčit, jak je Soros zvrácený. Je pravdou, že stávající epidemie je jen přípravnou fází. Bill Gates a Anthony Fauci ještě nestihli vyrobit nanočip, který se bude vstřikovat do těla společně vakcínou. Jde o to, že čip musí být tak sofistikovaný, aby se mohl krevním oběhem přemístit až do mozku a obrátit člověka ke zlu. Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=AMr4BVzsKjw

  1. Pavle, doufám, že to myslíte jako varování. Kdo tomuhle věří, tomu už se v mozku neusídlil nanočip, ale přímo hraboš mozkový.

   1. Také se trošku bojím, že jsem nechtě dal podnět nové konspirační teorii.

 3. Svět se mění. Mění ho samotní lidé, kteří si osobují právo vládnout i přírodě. Příroda však umožňuje společný život všech jeho forem. Je v ní a přes ní aplikován Zákon Nejvyšší síly. Určité skupiny lidí toto nepochopí a bohužel, mají svoji moc. Není však neomezená.

  Stále se vytvářejí lidské zákony – tady je něco k jednomu z nich.

  https://ac24.cz/en/-/jan-hnizdil-setkejme-se-zavzpominejme-podejme-si-ru-1?redirect=%2Fzpravy-z-domova%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ddPSb4sW0Sbe%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%2

 4. Dobrý den Vážení,
  pokud mohu poradit coronu potlačit bylinkou benediktu,tak docela s jistotou bude nápomocná.
  Podání i prevencí je dobrá a hlavně v brzkém podání.Chápu že pro běžné info to zní jako věc málo možná,ale to už je na každém z nás.
  Přeji všem hezké dny vánoční a věřím že tu není nikdo jen pro své ego a reklamu….Pepa

  1. Pane Josefe,
   zkusil jsem to – ĆUBET BENEDIKT, ale k tomu má být ještě jedna bylina – výběr z několika; buď čekanka, vachta trojlistá, lišejník islandský, zeměžluč nebo pelyněk. Já si vybral čekanku.

   Díky za radu.

   Václav Žáček

 5. Josefe, s benediktem bych byla velmi opatrná, protože může podporovat u žen tvorbu „mléka“, což není až tak žádoucí v případě různých zánětů. Nebo snad je?

 6. Není mi jasné, k čemu by bylo elitám zotročení lidstva. Peněz mají dost, další si mohou lehce naklikat na počítači, tak k čemu by pak potřebovali zotročených 7 miliard lidí?

  Navíc si myslím, že to nejde tak jednoduše. Už Milouš Jakeš říkával, že je jako kůl v plotě, že nemá tu podporu zespodu. Také Pjakin vždycky říkával, že elity všechno musí prosadit skrze lid – tedy nějakou střední třídu. Vládnoucí elity toto moc dobře vědí, proto hrají divadlo koronavirus vs. škodlivé očkování, aby pak přišly s řešením, které mají nachystané a které bude lid nadšeně přijímat.

  1. DEpopulizace, špatny napad to neni, vše je pripravené aby fungovalo s par miliony lidmi. Je to sice zvrácené u sebe začínat nechci, v zájmu planety a životního prostředí žádoucí. A teď mi můžete sypat popel na hlavu, já se tomu budu smát od ucha k uchu :D

 7. Docent Jan Konvalinka říká, že pro vymýcení koronaviru je nutné, aby se nechalo očkovat 70% občanů. Průzkumy však ukazují, že necelá polovina lidí se očkovat nenechá. Proč tomu tak je, proč jsou lidé sami proti sobě? „Nesmysly o tom, že vakcíny obsahují potracené lidské plody, že budou měnit DNA lidí, kteří si je budou aplikovat, že slouží k ovládnutí lidstva prostřednictvím jakýchsi čipů, to všechno jsou sice snadno vyvratitelné, ale nebezpečné nesmysly, které mohou nepřímo zabít tisíce lidí, pokud jim uvěří. V posledních dnech jsem doslova zavalen konspiračními texty a videy,“ řekl Právu biochemik.https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nesmysly-o-vakcine-muzou-stat-zivoty-varuje-biochemik-konvalinka-40344781#dop_ab_variant=0&dop_req_id=uxaHdGZC35i-202012121448&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Videa jsou vytvořená profesionálně. To naznačuje, že jde o cílený útok, pravděpodobně ze zahraničí, jehož cílem je poškození státu.

  Chtěl bych poprosit p.t. čtenáře, aby šířili osvětu a pomáhali tím potlačit zlý úmysl dezinformátorů.

  1. ad – Proč tomu tak je, proč jsou lidé sami proti sobě?
   __________

   Možná proto, že standardně vývoj vakcíny trvá 10 – 15 let. Nechat si píchnout neotestovanou a neprověřenou rychlokvašku nese svoje rizika a je otázka, jestli je větším rizikem případný nežádoucí projev vakcinace nebo onemocnět covidem. Tak si to, Pavle, nechte píchnout a já si počkám, co to s vámi udělá. Pak se rozhodnu.

   1. Věro, Pavel v.
    08.12.2020 23:31 napsal
    “ Je pravdou, že stávající epidemie je jen přípravnou fází. Bill Gates a Anthony Fauci ještě nestihli vyrobit nanočip, který se bude vstřikovat do těla společně vakcínou. Jde o to, že čip musí být tak sofistikovaný, aby se mohl krevním oběhem přemístit až do mozku a obrátit člověka ke zlu“
    Bylo těžké pochopit, jak to myslel. Těžké, i já jsem s tím měl práci, by řekl Hujer.
    No a teď varuje před šířením konspiračních teorii o očkování a šíří osvětu a vědu, že vědy vítr věje jak od Buchlova.

    Včera mě ty biblické apokalypsy a očišťování lidstva nějak rozhodily a z poznámkového bloku svého příspěvku jsem to asi překopíroval dvakrát. Buď se zpomalil notebook, když si stahoval aktualizace (jistě taky prolezlé něčím, co na nás chystají mocenské elity) nebo jsem měl ťukání do klávesnice rychlejší jak kontrola toho, co myslím a jestli vůbec myslím. Což lze vidět i jinde…

    Abych nebyl za retardu, vyrobil jsem narychlo taky nějakou konspiraci o očkování. Proti encefalitidě očkuje se léta, prověřeno na milionech:
    https://www.klistova-encefalitida.cz/novinky/mozne-vedlejsi-ucinky-ockovani-52
    “ přesto se čas od času po očkování mohou objevit nežádoucí účinky jako zarudnutí, mírná bolest nebo otok v místě vpichu. Někdy se vyskytne otok přilehlých lymfatických uzlin. Tyto příznaky jsou vlastně projevem toho, že organismus na očkování reaguje. Probíhající zánětlivá reakce zakládá budoucí imunitu a je v podstatě potřebná.
    Zejména po první dávce se u některých osob mohou projevit celkové příznaky podobné chřipce. Nejčastěji se objevuje teplota kolem 38 °C doprovázená bolestmi hlavy.“
    Čili příznaky jako mohou být po očkování na covid. Bolesti hlavy a malátnost jsem po prvním očkování pozoroval.

    Můj komentář s novou konspirací založenou na vědě, jak jinak:
    Očkovací látka obsahuje i hydroxid hlinitý, ten je v kyselém i zásaditém prostředí rozpustný.
    Je to látka blízká oxidu hlinitému, který na nás léta rozprašují z letadel na příkaz světových elit. Je to známo jako chemtrails (čáry na obloze za letadly). Navíc při očkování hydroxid hlinitý dostáváme přímo do těla.
    Sloučeniny hliníku mohou být příčinou Alzenheimerovy choroby – viz
    http://mynatureproduct.com/hlinik-muze-byt-pricinou-alzheimerovy-choroby.html

    Příznaky Alzenheimera jsem už prokázal, takže je to i moje osobní zkušenost. Bez osobní zkušenosti není poznání (nebo tak nějak), říká Venda.

    Pokud chcete čekat, jaké nepříznivé příznaky bude mít po očkování na covid Pavel v. , tak se načekáte. Jeden z hlavních argumentů fámy proti očkování je, že způsobuje neplodnost nebo poškození genetiky u dětí. Pavel v. psal jak desetiletí pracoval v průmyslu, nevypadá to na to, že by pracoval na dalších dětech.

    Přeji pohodu všem

   2. Pardale, na obzoru se schyluje k zajímavějšímu úkazu než je konspirační teorie o očkování nanočipy: 21.prosince, po západu Slunce, kolem půl páté odpoledne dojde ke konjunkci Saturnu s Jupiterem. Vzácný úkaz. Tak si tu Betlémskou hvězdu v den slunovratu vychutnejme.

   3. Pardale, napsal jste: „Bylo těžké pochopit, jak to myslel. Těžké, i já jsem s tím měl práci, by řekl Hujer.“ Touto větou jste to na oplátku udělal těžké pro mě. Avšak odpouštím vám.

   4. Věro,díky.
    Konjukce Jupiter-Saturn měla být i roku 7. př.n.l., což někdy rok uváděný jako narození Krista. Biblický král Herodes zemřel roku 4.př.n.l., takže začátek letopočtu podle narození Krista se seknul o pár let.
    21. prosince (pondělí) má být oblačno a deštivo. Na jihozápadním obzoru nízko asi 16:30-18:30 hodin .Neúplná konjukce by měla být vidět i dřív třeba ve čtvrtek má být skoro jasno. Nevím, kde bude srpek Měsíce, který každý den cestuje asi o hodinu vychází v jiné době.
    https://www.astro.cz/clanky/ukazy/velke-setkani-jupiteru-se-saturnem-21-prosince-2020.html

   5. ad Biblický král Herodes zemřel roku 4.př.n.l., takže začátek letopočtu podle narození Krista se seknul o pár let.
    _________________

    Slavíme sice narození Jažíška – dítěte, ale není to jen romantické překrytí jiného důležitějšího aktu „narození“ – Ježíšova křtu Janem Křtitelem? Tedy v době, kdy bylo JK nějakých +/-30 roků?

   6. Věro, jak píšete , 30 let bylo v době křtu Ježíše Janu Křtitelovi.
    https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/novy-zakon/jezisuv-krest
    „Matouš 3, Marek 1, Lukáš 3, Jan 1
    „Jan Křtitel, syn Alžběty a Zachariáše, byl Ježíšovým příbuzným. Když mu bylo asi třicet let, Bůh ho pověřil zvláštním úkolem…Přicházelo za ním stále víc lidí a nechávali se od něj pokřtít na znamení odpuštění hříchů. ..Jednoho dne přišel za Janem k Jordánu i Ježíš. Když vstoupil do vody, Jan zvolal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ale Ježíš nedal jinak a Jan ho musel pokřtít. Když pak Ježíš vystupoval z vody, uviděl rozevřená nebesa a z nich na něj sestoupil Duch svatý jako holubice. “
    Komentář: Smrt Herodese roku 4. př.n.l. je historický fakt. S narozením a životem Ježíše to nejde dohromady. Vraždění novorozených chlapců v roce 4.př.n.l. v souvislosti s Ježíšovým narozením, to snad, kdyby se narodil v roce 4.př.n.l.
    Jan Křtitel byl podle Bible jako buřič sťat za krále Herodese na žádost jeho ( nevlastní) dcery Salome, kterou navedla její matka Herodiada. Jan Křtitel kritizoval to, že Herodiada žila s Herodem, bratrem jejího manžela ( Filipa).
    Podstatné je, tedy před rokem 4 př.n.l. už Ježíš vstoupil a vyšel z řeky a promlouval s Janem Křtitelem, což posouvá jeho narození o roky zpět.
    Nehledě na to, že podle Bible :“Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti. Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit .“
    To se prostě časově srovnat nedá a s údajným narození Ježíše na počátku letopočtu už vůbec ne.
    A je otázka, jestli je bádání v tomto smyslu k něčemu dobré.
    Máme Vánoce a snad budou pořád jako svátky pohody a míru.
    Takže ještě pár blábolů o politice a očkování a bude klid.

   7. První křesťané Vánoce vůbec neslavili. Největším svátkem pro ně byly Velikonoce. Je to logické, o Velikonocích byl vzkříšen Ježíš a lidstvo tak dostalo důkaz, že člověk je určen k věčnému životu, jak bylo předpovězeno proroky.

  2. Pavle V.,
   někde jsem četl průzkum k vakcíně. cca 40% by si ji nechalo píchnout, 40 % nenechalo, 20 % neví.

   Jednou jsem četl takový mini příběh. V Indii se matka modlí pro zdraví své těžce nemocné dcery. Říká slova jako Bože, pomoz ji, dám ti cokoliv, jen ať se uzdraví, co chceš, to udělám, jen ať je zdravá. Po dvorku chodí hladová posvátná kráva a strčí svoji hlavu do díže, kde najde zbytky nějaké potravy. Ouha, hlava ji však nejde ven. Začne zmateně pobíhat, vrážet a bourat různé věci. Matka nemocné dcery otevře své uplakané oči a vidí v krávě s hrncem netvora, vidí ďábla, prožije úlek a její první slova jsou – ó, přišel sis pro mě, ale prosím, vezmi tady moji dceru, která je vážně nemocná, ta již dlouho žít nebude…..mě nech na pokoji. Poklekla a prosila na kolenou…….

   Jak byste se tvářil na to, aby vakcína byla píchnuta třeba Vašemu tříletému vnoučeti a čekal, co to s ním udělá?

   Ten malý člověk nemá ještě z lecčeho rozum, vůbec nemůže chápat proč a vlastně vůbec o čem se dospělí lidé baví. Když jej jeho tatínek, Váš syn, dovede na tu injekci, tak mu důvěřuje. Maximálně si pobrečí, protože vpich ho bolel. A Vy, jako milující dědeček a Váš syn budete čekat, jak se to projeví??

   Dospělí lidé však již uvažují jinak. Proto chápu, že někteří nechtějí být pokusnými králíky a že jejich důvěra v ty, kteří to propagují je velmi oslabena.

   Otevřel jsem si stránky ministerstva zdravotnictví : https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

   Najdete tam tabulku s počtem úmrtí a s legendou.
   Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

   Je tam uvedeno číslo 9007. / tabulky mají být aktuální, teď, než to dopíšu a odešlu to třeba je již 9010 zemřelých /. Počet obyvatel ČR zhruba 10.000.000. Co z toho vyplývá? Že úmrtnost na Covid 19 je 0,09 %. Denně umírá z dřívějších statistik celkem cca 300 obyvatel. 300 x 0,09 – denně umírá v ČR 27 lidí na Covid 19 /neberu ohled na to, jestli měl již před tím rakovinu, nemoci srdce, cukrovku…../ V ČR máme 81 okresů / přesněji senátních obvodů, které jsou ve velikosti obdobné jako dřívější okresy /. 27 : 81 = 0,33333 a tak jednou za cca tři dny zemře v každém okrese 1 obyvatel. Téměř denně chodím kolem vývěsky smutečních oznámení a mohu napsat, že nijak výrazně se těch oznámení o smrti neobjevilo.

   Určitě jste již někdy zaslechl, že je na naší planetě příliš mnoho obyvatel a že by se měl jejich počet nějak snížit. Domnívám se, že tzv. pandemie koronaviru není tou nemocí, která by měla počet obyvatel zredukovat.

   Dnešní data – https://www.worldometers.info/cz/

   Světová populace
   7 832 006 309 Současná světová populace

   133 711 469 Narození letos info
   149 960 Narození dnes info
   56 135 278 Úmrtí letos
   62 957 Úmrtí dnes
   77 576 191 Letošní čistý populační přírůstek

   Aby se počet obyvatel planety snižoval, musela by ta čísla být obrácená = více úmrtí, než narození.

   Děláte ve vašem bydlišti osvětu, chodíte mezi lidmi, známými, v rodinách a nabádáte, aby se nechali očkovat ? Vaše poslední věta – „Chtěl bych poprosit p.t. čtenáře, aby šířili osvětu a pomáhali tím potlačit zlý úmysl dezinformátorů.“ – napovídá, že ano.

   Čím prosím argumentujete? Vždyť žádná vakcína ještě u nás neprošla schvalováním. Samotní jejich výrobci mají stále ještě problémy.

   A čemu vakcína pomůže? Že nezemře 0,09% obyvatel na tuto či s touto nemocí? Pokud ano, tak zemřou na tu „normální“ chřipku. Víte sám, že obzvláště starším lidem chřipkové onemocnění často pomáhá „do hrobu“.

   Za sebe – zatím nevidím důvod se nechat očkovat, pokud k tomu má dojít. Ale nenabádám Vás, abyste si to nechal píchnout a stal se nějakým pokusným králíkem.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   Riskoval byste

   1. Vendo, píšete :“Denně umírá z dřívějších statistik celkem cca 300 obyvatel. 300 x 0,09 – denně umírá v ČR 27 lidí na Covid 19 “
    Procvičujte násobilku a procenta i nadále, ale s daty, která něco vypovídají
    https://www.idnes.cz/technet/veda/kolik-lidi-umira-na-covid-s-covidem-koronavirus-umrti-smrt-nadumrti-doziti.A201112_182341_veda_mla
    Cituji :“My jsme ministerstvo požádali o nejnovější data, která dávají obraz o počtech úmrtí cca do státního svátku 28. října. K prohlédnutí jsou v našem nástroji. Ve spodním grafu můžete zároveň porovnat s oficiálními statistikami úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. “
    Komentář:
    Graf končí 45. týdnem 2.11-8.11 ( včetně)- průměr za 2015-19 je 2037 zemřelých, za rok 2020 2.11-8.11 ( včetně)-v souvislosti s covid-19 to bylo 1448 zemřelých. Nejvíc podle
    https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
    3.listopadu bylo 262 zemřelých s covid-19.
    Doufám, že jste schopen to tam najít, je to hodně dole a musí se dát 100 posledních dní.

   2. Když se porovná statistikou získaná křivka celkové úmrtnosti během roku(úmrtnost během roku kolísá) vypočítaná jako průměr za několik let v ČR s křivkou úmrtnosti v letošním roce, ukáže se, že na začátku druhé vlny covidu se křivky začnou rozcházet, že úmrtnost v říjnu letošního roku je o 70% vyšší, než dlouhodobý průměr v tomto měsíci a že zvýšení úmrtnosti koreluje se statistikou úmrtí na covid. V posledním říjnovém týdnu však nastal nový jev – zemřelo celkem 4130 lidí. Bylo to to zhruba o 2000 lidí více než ve stejném období v předchozích letech. V tomto týdnu zemřelo na covid 1342 lidí. To znamená, že v uvedeném týdnu zemřelo přibližně ještě o 700 lidí více, než byl hlášený počet úmrtí na covid. Proč se tak stalo, se zatím neví. Zdá se, že těch 700 úmrtí jde také na vrub covidu, byť nepřímo. Tato statistická data názorně dokazují, že nelze říci, že lidé umírají tzv. „s covidem“, tedy že zaznamenaná úmrtí s covidem až tak nesouvisí. Opak je pravdou a při nedostatku odpovědnosti by se covid mohl rozbujet takovým způsobem, že by zásadně ochromil ekonomiku. Pak by se také mohlo přihodit, že stát by neměl peníze na důchody. A uznejte, tady už končí každá sranda :-)
    https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
    https://zpravy.aktualne.cz/domaci/neobjasneni-mrtvi-cesko-ma-navic-stovky-zemrelych/r~eb3d3c863bbe11eb9d470cc47ab5f122/

   3. Pavle V., díky za odpověď.
    Ještě by mne zajímala ta Vaše osvěta mezi lidem.

    Jestli mohu doporučit, nijak s vakcínou nespěchejte.
    Václav

   4. ad – Jestli mohu doporučit, nijak s vakcínou nespěchejte.
    _________________

    Proč? Jen ať jde, když tak agituje :-))

   5. Zde je graficky zobrazen jev, o němž jsem včera psal. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-zacatku-listopadu-zemrely-v-cesku-navic-stovky-lidi-na-covid-to-nebylo-40345277#dop_ab_variant=0&dop_req_id=FAsTGSniAfu-202012151551&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

    ad „… zatím nevidím důvod se nechat očkovat, pokud k tomu má dojít. Ale nenabádám Vás, abyste si to nechal píchnout a stal se nějakým pokusným králíkem.“
    —————————
    V současné době je dětská úmrtnost minimální. Ale dříve tomu tak nebylo. Bylo docela běžné, že děti umíraly na tzv. dětské nemoci. Když lékařská věda přišla s vakcinací, byli rodiče nadšeni, že se nebudou muset o své děti strachovat. Podařilo se prakticky vymýtit spalničky, černý kašel, záškrt, zarděnky, dětskou obrnu. Očkování může mít vedlejší účinky. To je důvod, proč se mu někteří rodiče brání. Kdyby měli zkušenost našich prarodičů, dívali by se na věc jinýma očima. Žel, zkušenosti jsou nepřenosné – dokud si dítě nesáhne na rozpálená kamna, neuvěří. Lidé odmítající očkování torpédují kolektivní imunitu. Díky jejich nezodpovědnosti se již vymýcené infekční nemoci vracejí. Nezodpovědnost je příznakem infantility – dítě není dost inteligentní na to, aby dokázalo pochopit, že jeho individuální chování může ovlivnit celou společnost.

    V „pravěku“ vakcinace neexistovaly sofistikované metodiky k vyloučení nebezpečných vedlejších účinků, jaké máme dnes. Tehdejší dobrovolníci postupovali ve srovnání s těmi dnešními neporovnatelná rizika. Bez nich by se věda nepohla z místa. Byli to vpravdě hrdinové. Co jsme my?

   6. Pavle, vy jste určitě taky hrdina, takže si to pěkně nechte píchnout a já to pak vyhodnotím.
    :-))

   7. Pavle V., díky za poučení. Vidím, že jste pro osvětu dostatečně vybaven. A přeji Vám mnoho úspěchů v této činnosti.

    Prozradím Vám něco na Věru z Vysočiny, která Vás nabádá, abyste si to nechal píchnout – ona to pak vyhodnotí. To se asi osobně potkáte, aby si Vás mohla odborně pro vyhodnocení vyšetřit. Objevil jsem její příjmení. Je to Věra Jourová, česká eurokomisařka. A to mluví za vše.

    Zdravím.

   8. Vendo, mezi humorem a trapností je velmi tenká hranice a obávám se, že jste ji opět překročil. Máte štěstí, že na vašem image už v podstatě nejde nic víc pokazit, jestli se plácáte v senkrovně po pás nebo po ramena je už jedno..

    Mimochodem: Pavel zde horuje pro vakcínu, tak je snad v pořádku, že půjde v první linii a příkladem. Bude jedním z prvních pokusných králíků, jistě rád a dobrovolně. Je to statečný muž s přehledem, vyzná se, ví, jak se správně chovat na gestapu a takové lidi přeci tato země potřebuje.

   9. Věra Jourová pochází z Vysočiny, ale naše Věra z Vysočiny to asi nebude. Jourová prokázala jistou statečnost, když byla neprávem obviněna chaotickým Paroubkem (kauza Budišov). Věra z Vysočiny je naopak vyplašená z rizika vedlejších účinků vakcinace. Doufám, že naše Věra nemá takový vliv, aby ohrozila jejich sedmikilové štěstí, že jeho rodiče na ni nedají a nebudou bránit obvyklému očkování.

   10. Pavle V., nemám již malé děti. Se synem //44 let/ jsem mluvil o tom, zda by nechal své dvě holčičky / 3 a 6 let / očkovat.
    Odpověď – tak to je dilema. Zatím nic víc.

    Jinak se do tématu Věřina štěstí nenechám zatáhnout.

    Dobrou noc či dobrý den.

   11. Pavle, když už nevíte kudy 100hoven, tak šermujete Věřiným štěstím. Starejte se o to svoje, buďte tak hodný. Jestli vy považujete netestovanou vakcínu za „obvyklé očkování“, to je vaše věc, ale každý takový jouda není, tak se prosím neotírejte o lidi s jiným názorem na věc. Dík.

  3. „Nesmysly, že vakcíny obsahují potracené lidské plody….“
   Pan Konvalinka by mne pobavil. Kdyby to bylo k smíchu.

 8. Příliš se nechci plést do politiky. Přišel mi od kamarádky, která se jí naopak dost věnuje, zajímavý mail. A tak pod tímto příspěvkem pana Šupy se chci o něj podělit.

  Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze nabízí pár pohledů :

  Ne každý přistupuje k současné situaci v zemi odpovědně. Samozřejmě, že i mezi prostým lidem se najdou pitomci, ale daleko horší je situace u takzvaných elit a demokratů. Je docela na pováženou, když jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí, že koronavir je dobrý, protože to odnesou hlavně staří a nemocní lidé. Je doslova odporné, když politické elity zneužívají doslova průserový stav k vedení politického boje a jejich propaganda se vlastně snaží o pád vlády v zemi. Místo toho, aby se i elity semkly, tak o to více vedou politický a mocenský boj. Promiňte vážení, ale toto nedělají ani prasata. Právě proto Vás vážení vyzývám, aby jste si uložili řádně do paměti, jak se kdo choval, co činil a kdo se projevil čistě jako parazit !
  Kdejaký Jouda si otírá svou sprostou držku o Zemana, i když ani Zeman není zrovna žádný ideál, tak to byl právě Zeman, který se zasadil nejvíce o to, aby naši občané dostali vše potřebné proto, aby se nákaze mohli vyhnout. Zeman díky své osobnosti a stykům napravuje škody, které naší zemi vznikly díky politické nekompetentnosti pana Schwarzenberga, Vondry, Štětiny a naposledy pana Petříčka, který je bezesporu nejslabším a nejneschopnějším členem vlády. Zeman s Babišem se zasloužili o to, že nám Rusko a Čína podali pomocnou ruku v těžkých chvílích! Kde jsou prosím nyní Spojené státy a EU v čele s Německem ??? Serou na nás vážení a je to hodně vidět. Je jim jedno kdyby Češi vychcípali, ale pozor-obdobný postoj zastávají i někteří čeští politici. Sami jistě víte, koho myslím. Oni tam svým způsobem patří všichni, kdož háží současné vládě pouze klacky pod nohy. A že vláda dělá chyby ??? Vy jste asi všichni úplně bezchybní že ??? Pro současnou vládu je dnešní stav také novum se kterým se nikdy nesetkala a svým způsobem se také musí učit. Umíte si vůbec představit, že by nyní byl premiérem Kalousek, či Drahoš??? Umíte si v čele země představit předsedu senátu Vystrčila nebo pana Lásku ??? No to by to vypadalo. Myslím, že bychom všichni bez vyjímky ztenka srali. Tito lidé umí jen kecat-nikoliv dělat a my nyní potřebujeme takové, kteří dělají a nebojí se toho. Tady už musí jít totiž alibismus Typu Drahoše, či Lásky stranou. Pomoc nám poskytli v první řadě ti, kterými je v naší zemi opovrhováno. Měli bychom se trochu zastydět a začervenat. Samozřejmě mluvím o Rusech a Číňanech, ale také o Vietnamské komunitě u nás. Víte-osobně jsem s Vietnamci pracoval a dobře vím, že jsou to jedni z nejpracovitějších a nejslušnějších lidí. Jsou skromní jak si my ani neumíme představit. Je jasné, že i mezi nimi se najdou plevy, ale je jich podstatně méně, než ve společnosti ryze České. U mě mají tedy i Vietnamci palec nahoru. Jen kdyby se takto dokázala zapojit i cikánská komunita, či tolik opěvované neziskovky jako lékaři bez hranic, či člověk v tísni nebo také nenažraná církev. Uložte si vážení do paměti, na základě čeho zvýšila vláda schodek státního rozpočtu. Přijde totiž čas, kdy tuto materii demoblok zneužije proti vládě a Babišovi. Je přitom zcela zjevné, že nákaza koronavirem a její důsledky zásadním způsobem zasahují do státního rozpočtu. Je vidět, že stát nechce nechat lidi padnout na hubu, ale na straně druhé musí sakra rozvažovat, protože ekonomika propadá a daňové příjmy státu prudce klesají a výdaje prudce rostou. Svůj díl viny tady nese zlodějská politika ODS a ČSSD, kteří dovolili zlikvidovat a doslova rozkrást za komunistů vytvořený systém civilní obrany. Toto vážení nejde za žádným Babišem. A že nebyly vybaveny a připraveny nemocnice??? Těm prosím nenadávejte-ty vinu nemají. Na vině je kapitalismus jako systém, který selhal a selže znovu, protože je založen čistě na zisku a okrádání lidí. Aby byly nemocnice připraveny, tak by musely vlastnit sklady napěchované prostředky CO a ty byly bohužel rozkradeny, rozprodány a zničeny na základě požadavků systému. Sklad a skladování stojí peníze a lidské síly, což kapitalismus potírá. Skladové zásoby nepřinášejí žádný zisk, ba co víc-ještě se musí z nadměrných skladových zásob platit a na to nemocnice prostředky nemají. Máte tu jasný příklad toho, co ve své prvopodstatě kapitalismus je, a že mu pranic na lidech nezáleží. Navíc pro kapitalismus jste v roce 1989 cinkali klíčema-tak jej tedy máte.
  V životě společnosti působí takzvaný doběhový mechanismus, který většina z vás neumí pochopit. Já ano, ale vysvětloval jsem to už mnohokrát. Vím jistě, že to, co se odehrává nyní, není zdaleka tím nejhorším, co nás čeká. A nejenom nás! Je jen málo cest, jak se zlému vyhnout, ale jsou.
  Nevěřím ani omylem, že virus je dílem přírody. Dílem je a stačí se jen ptát komu a k čemu slouží. Tato hra má vojensko – ekonomické pozadí a to mi nikdo nevymluví. Navíc mám pocit, že v Itálii a Španělsku jde o vir čímsi vylepšený a tím pádem i účinnější. Nemohu tu nikoho přímo obvinit, ale jsem toho názoru, že se jedná o dílo člověka, stvořené proti člověku a to se zcela jasnými dopady. Technologie na vývoj virů máme ve světě velmi sofistikované a laboratoří bezpočet. Víme i to, kdo do vývoje takovýchto zbraní investuje největší prostředky-tak přemýšlejte. To není o Putinovi, Rusku, Číně, Zemanovi nebo Babišovi!! Jen doufám, že se toto svinstvo nakonec obrátí proti samotnému původci.

  Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka, gen. Pavla a dalších budou opět lhát!
  . . . . . . . .

  Zdravím všechny.
  Václav Žáček

  1. Ten pan docent a držitel řady dalších titulů rád používá vulgární hrčivá slova. Netřeba snad zdůrazňovat, že kdo takto dává najevo neschopnost ovládat svou emocionalitu, svůj hněv, činí sám sebe nevěrohodným. Neznám jiného vědce s tímto stylem vyjadřování vhodným snad pro čtvrtou cenovou. Snad si myslí, že se takto kvalifikuje na prezidenta. Kdo ví?

   Celé mládí jsem poslouchal pohádky o prohnilosti kapitalistiké hydry a jejím brzkém krachu. Skutečnost? Vyprávěl se vtip, který ji přesně vystihoval: Socialistický tábor měl nejprve cíl dohnat a předehnat kapitalismus. Posléze už jen neztratit stopu. Ševčík jakoby žije v Platónově jeskyni.

   1. Pavle, stačí dočíst do konce
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADk
    Venda píše : přišel mi od kamarádky, která se jí ( myšleno politice) naopak dost věnuje, zajímavý mail.
    Komentář: Takže neozdrojovaný text. Kamarádka se mohla spolehnout, že to Venda bude šířit. A je to pěkný blábol.
    Miroslava Ševčíka se vůbec nezastávám, měl potíže s kdekým včetně soudů, šikanoval ( jako synovec olympionika Odložila) léta Věru Čáslavskou.
    Venda uvádí ( nebo snad cituje ten e-mail?) jak nám pomohla Čína a Rusko. Ano, Rusko nepřestávalo dodávat zemní plyn, za který platíme podle dohod. Čína a naši politici pomohli oslabit české firmy, které s obrovským nasazením vytvořily výrobu ochranných pomůcek proti covid-19. Čínské výrobky evropské certifikáty nepotřebovaly, naše ano.
    Není pravda, že nám USA a Německo nepomohlo. V Německu menší firma vyvinula vakcínu Pfitzer a velmi drahé otestování a zrychlenou certifikaci zajistili v USA. Tuto vakcínu zajistila EU a my ji budeme kupovat od EU.
    Na takové prskání, co tu dal Venda nemá cenu reagovat.
    Ale když jste to, Pavle, nakousnul, tak jsem se s pár slovy přidal.
    Na kapitalismus/socialismus kašlete. Kapitalismus je špatný, ale nic jiného a lepšího nefunguje. V kapitalismu se vykořisťování člověka člověkem, kdežto v socialismu je tomu právě naopak. Zkoušku z Dějin dělnického hnutí jsem dělal jako vůbec první zkoušku. Řekl jsem, že mi stačí za dvě, čímž jsem urazil nejspíš celý marxismus- leninismus. Kovaný soudruh tak vyskakoval, že jsem myslel, že mě vyhodí.

   2. Avšak z dnešního pohledu je jakákoliv jiná známka z marxismu-leninismu než trojka ostudná ;-)

  2. ad – Přišel mi od kamarádky, která se jí naopak dost věnuje, zajímavý mail.
   __________________

   Vendo, kdyby se vaše kamarádka politice dost věnovala, nemohla by sepsat takový hysterický a mimózní blábol.
   A vy, kdybyste se nechtěl plést do politiky, tak byste tohle jistě nešířil dál coby zajímavost.
   Takže z toho vyplývá, že obojí je jinak.

 9. Ano, všechno je jinak. Ta kamarádka to nesepsala. Autorem je Doc. Ing. Miroslav Ševčík. Myslel jsem, že to lze z toho pochopit – viz. hned úvod.

  1. OK, Vendo, to je pravda, ale kde je odkaz, zdroj? To by takhle mohl vložit do úst kde kdo cokoliv o komkoliv. Toto je slovník Doc.Ing? Děkuji pěkně. Šíříte opravdu hodně stupidní paskvil.

  2. Celkem na první ránu:
   http://www.narodnisjednoceni.cz/ :
   „Autor: Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
   Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka, gen. Pavla a dalších budou opět lhát! atd.“
   Komentář: Hrůza a děs, ostuda vysoké školy, že tam mohl být být děkanem. S takovými názory může dojít k národnímu sjednocení proti narodnisjdnocení.cz

   1. Vážení, ja by som sa Doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. zastal, lebo podľa vyjadrenia samotného pána Vendu, nejde tu o jeho oficiálny text pre verejnosť a masmédiá, ale o súkromnú korešpodenciu pre tú uvedenú Vendovu kamošku, ktorá ten text zrejme bez vedomia autora poslala ďalej a tak došlo k jeho publikovaniu na tomto webe. Som si istý, že keby si bol autor vedomý, že sa takto s jeho súkromnou korešpodenciou naloží, formuloval by slová inak. Aj vy, kritici, sa v súkromí vyjadrujete inak, ako na verejnosti, nemám pravdu?

   2. Bohužel, milý Degone, je to – jako obvykle – JINAK.

    :-)))

   3. Degone, dejte si
    http://www.narodnisjednoceni.cz/
    a pak CTRL +F a vyhledat Ševčík . Je tam autorizovaný v podstatě shodný text, jaký dal Venda, prostě stejná fůra hnoje.
    A ten kousek Rambousek to skoro zkopíroval a sám sebe uvedl jako autora, jen to obohatil o nezbytný marxismus-leninismus…
    No a my to řešíme u Hledání světla. To by nevymyslel ani nepřítel duchovní obrody v předvánoční atmosféře.

   4. Pardale, kdyby sám autor článku pan Šupa si nevšímal v jeho textu ryze světských věcí, i politických – globalistů, prezidentských voleb v USA, situaci v celoplošném testování na Slovensku….atd., nedal bych tam ten článek od p.Ševčíka. Snad mi to nebude mít za zlé.

    S tím, že to řešíme /ale řešíte to Vy, ne já/ v Hledání Světla máte problém Vy, hledač světla. Btw, článek je zařazen i do sekce „Společnost“. Tak se prosím upamatujte.

    Sám jste do Hledání Světla zabrousil třeba tímto specifickým – cituji Vás…..Očkovací látka obsahuje i hydroxid hlinitý, ten je v kyselém i zásaditém prostředí rozpustný. Je to látka blízká oxidu hlinitému, který na nás léta rozprašují z letadel na příkaz světových elit. …….

    No není to skvělé do tématu Hledání Světla.

    Ale souhlasím s Vámi, jak jste tu napsal:
    Máme Vánoce a snad budou pořád jako svátky pohody a míru.
    Takže ještě pár blábolů o politice a očkování a bude klid.

    Ještě rozeberete konjukci Jupitera se Saturnem, vstoupení a vyjití Ježíše z řeky a hraboše mozkového /jak typické pro Hledání Světla/ a bude tu ta tichá noc, přesvatá noc……

   5. Vendo, to, co jste tady předvedl, je ukázka přísloví, čím víc se s tím mažeš, tím víc to smrdí.
    Teď už chybí jen Alois, aby vysvětlil, jak jste to myslel dobře, vysvětlil dobře a bylo to ve správné škatulce tématu.
    Ale někteří nejdou správnou cestou, ke své škodě, nepochopili to, jak je to mohlo obohatit a ještě si z toho dělají legraci. Tu jste pro změnu nepochopil Vy, když jsem vyrobil konspiraci k očkování a navíc nad tím řádku jsem napsal, že jsem si to právě vymyslel.
    Věra z Vysočiny napsala pěknou vzpomínku na babičku
    https://hledani.gnosis.cz/volby-wu-wej-a-kedlubny/
    „Představuju si, co by asi říkala těm planoucím horoucím srdcím, které zde vrství pyramidu myšlenek, textů…. „názorů“ …. o Bohu, o duši, o politice, o volbách, o fyzice, o matematice, o globálním oteplování, o tzv. duchovnu, o srdíčkách, o Pravdách….
    Vidím to ve 3D: neříkala by vůbec nic. Vůbec by nerozuměla těm lidem, kteří urputně obhajují svoje „pravdy“…. dívala by se těma svýma lehce poťouchlýma hnědýma očima na tu intelektuální spoušť, pod barevnou bavlněnou zástěrou by se jí natřásalo břicho tichým smíchem, vzala by si motyku a šla by okopávat kedlubny.“
    Vy jste využil asi tu ákášu, (kde jsou uchovány všechny lidské zkušenosti – jednoduše vše, co se kdy událo. … Všechny činy, myšlenky a pocity lidí v minulosti, přítomnosti i budoucnosti) a ztotožnil Věru z Vysočiny s eurokomisařkou Věrou Jourovou z Bruselu, narozenou v Třebíči.

   6. Pardale, co víc? Vaše domněnky. Nic víc, nic méně. A snaha vybruslit.

    Mějte se a klid a nohy v teple.

   7. Vendo, zatím bruslíte jen vy a vůbec se vám to nedaří.

  1. Pane doktore Staňku,
   tento odkaz má sice svoji hodnotu, ale máte mnohem lepší ke koronaviru.

   Tento doporučuji po shlédnutí více : (ale mnozí ho prostě nepochopí!!)

   https://www.youtube.com/watch?v=XYAV3JTJWcQ

   Tento vznikal asi někdy v dubnu 2020??? Ten předchozí, který doporučujete, je asi tak tři roky starý. Usuzuji tak, že je natočen po první volbě prezidenta Trumpa.

   Možná již máte teď ještě něco novějšího, tedy vznik = natočeno teď na podzim. Máte?

   Václav Žáček

 10. Paní Věro, zadal jsem si jednu větu z toho dlouhého příspěvku údajně Ing. Ševčíka do vyhledavače – to proto, abych uspokojil Vaši velikou touhu vědět zdroj. A vyskočilo mi toto – no a pak si vyberte:

  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/10199-az-prijde-cas-tak-si-vsichni-vzpomente-kdo-kde-kdy-a-jak-neb-elity-typu-fialy-stanjury-halika-gen-pavla-a-dalsich-budou-opet-lhat

  Takže zase je všechno jinak. Nejméně Vy, Pardal a Pavel V. teď máte jasno v postoji k Ing. Ševčíkovi a možná teď i k panu Rambouskovi. A to je přínosné, ne?

  Jestli ale budete chtít, zeptám se té moji kamarádky, jaký zdroj měla ona. Ale to jedině tehdy, když to bude Vaše upřímné přání.

  1. Vendo, jasno jsem měla hned, ne až „teď“.
   Olda Rambousek je třída. „Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu,…“ – to je svost. Tak pozdravujte tu vaši kamošku, co se tak hodně věnuje politice.
   Pá.

   1. Paní Věro, ten pozdrav ji napište sama vč. toho, co si o tom všem myslíte.

    Tady je začátek z jejího mailu i s její mailovou adresou. A napište ji, jak to všechno vidíte. Určitě bude potěšena.

    ———- Původní e-mail ———-
    Od: Marta Kořístková
    Komu: vaczac@seznam.cz
    Datum: 12. 12. 2020 20:30:36
    Předmět: Fwd: Ševčík Miroslav Doc. Ing.CSc. – zase na jedničku .

    Miroslav Doc. Ing.CSc. – zase na jedničku .
    Dobrý den,
    Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze – zase na jedničku ….

    …..a pak tam bylo foto Ing. Ševčíka a celý ten text. To již nekopíruji.

    A prosím, pozdravujte ji ode mne.

    Děkuji.

   2. Vendo, za prvé – ta mailová adresa je zřejmě vaše a za druhé – paní Kořístková mě vůbec nezajímá. Jinak to máte všechno na jedničku, to se musí nechat, paní Marta má jistě radost z toho, jak ji tady obnažujete. S vámi se dát do party, to je docela riziková záležitost. Vyžvaníte naprosto cokoliv.

   3. Chybka, nepřekopíroval jsem tu nejhornější část jejího mailu. Tak tady máte ten mail znovu i s její mailovou adresou:

    ———- Původní e-mail ———-
    Od: Marta Kořístková
    Komu: vaczac@seznam.cz
    Datum: 12. 12. 2020 20:30:36

    Předmět: Fwd: Ševčík Miroslav Doc. Ing.CSc. – zase na jedničku .

    Miroslav Doc. Ing.CSc. – zase na jedničku .

    Dobrý den,
    Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze – zase na jedničku … Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka, gen. Pavla a dalších budou opět

    . . . . . . . .

    Možná Vám napíše, odkud to má. Již jsou dva zdroje a dva autoři. Zajímavé, co vše se dá s Vámi, paní Věro, prožít.

   4. Tak to je něco v IT nad moje chápání. Zase se to po odeslání nezobrazilo
    Tak tu mailovou adresu na paní Martu píšu ručně, žádné překopírování:

    KoristkovaM@seznam.cz

    Venda

    P.S.
    Dnes jsem ji poslal tento mail. Takže o Vás ví.

    Ahoj Marto,
    překopíroval jsem toho Ing.Ševčíka na jeden web, kam chodím diskutovat.
    Ozvala se mi jedna paní diskutující, že je to blábol. Myslela si dokonce, že jsi to vymyslela ty. Přitom jsem tam dal celý text, kdy byl uveden Doc.Ing.Miroslav Ševčík.
    Rád bych ji sdělil zdroj. Sám jsem objevil, že se pod to podepsal na webu rukojmí.cz i nějaký pan Rambousek?
    Viz.: http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/10199-az-prijde-cas-tak-si-vsichni-vzpomente-kdo-kde-kdy-a-jak-neb-elity-typu-fialy-stanjury-halika-gen-pavla-a-dalsich-budou-opet-lhat

    Přeposlal jsem ji tvoji mailovou adresu, možná se ti ozve a tak ji ten zdroj napiš.
    Já na ni bohužel nemám mailové spojení.
    Je to solidní a milá paní a znám ji pod nickem Věra z Vysočiny.

    Měj se hezky a děkuji za další a další články a zajímavosti, které mi posíláš. Pečlivě je čtu.

   5. ad – Tak tady máte ten mail znovu i s její mailovou adresou:

    Vendo, tak zase prdky…..:-)))))))))))))
    To už není náhoda:-)))

   6. Dobrý večer,
    tak Marta mi obratem odpověděla :

    Marta Kořístková KoristkovaM@seznam.cz
    Komu:
    vaczac@seznam.cz
    Re: Fwd: Ševčík Miroslav Doc. Ing.CSc. – zase na jedničku .

    Ahojky ještě jednou k tomu článku:
    http://www.rukojmi.cz/…199-az-prijde-cas-tak-si-vsichni-vzpomente-kdo-kde-kdy-a-jak-neb-elity-typu-fialy-stanjury-halika-gen-pavla-a-dalsich-budou-opet-lhat

    https://www.parlamentnilisty.cz/…ice/Oldrich-Rambousek-Az-prijde-cas-tak-si-vsichni-vzpomente-kdo-kde-kdy-a-jak-618465

    Pana Rambouska už jsem párkrát četla a jak je zřejmé, některé weby ho přejaly B-), ale docent Ševčík je v tom asi nevinně 8-).
    Pa
    Marta

    – – – – – – – – – –

    Paní Věro, potřebujete k tomu ještě něco?

   7. ad – Paní Věro, potřebujete k tomu ještě něco?
    _____________

    Ano. Dala vám paní Kořístková souhlas ke zveřejnění její e-mailové adresy v diskusi na Gnosis?

 11. Pre Věru a Pardala:
  Ďakujem za poučenie a odkaz na to pekné a bohaté čítanie v tých http://www.narodnisjednoceni.cz/. To by jeden človek nepovedal, ako veľmi je „všetko inak“. Ukazuje to na urýchlenú potrebu toto všetko urýchlene napraviť. – Ale, kto tú nápravu má urobiť? – To je otázka za milióóón!?!

 12. Degone, pusťte si v telce nějakou pěknou detektivku (například teď jede božský Alain Delon v minisérii Fabio Montale z roku 2001, pravda – Alain už tam má svoje nejlepší roky za sebou, ale zraje jak víno, pořád je sexy), k tomu misku vanilkových rohlíčků, pořádný kotel grogu a s tím se to dá docela dobře přežít.

  1. Milá Lojzička Václavková, som potešený Vaším záujmom o moje prežitie v tejto krušnej dobe. Bohužiaľ tú radu o dobrej detektívke z roku 2001 asi nevyužijem, lebo všetky som už videl a tak sú pre mňa už prežitkom. V súčasnosti nie je v telke nič, čo by ma zaujalo, už ani to spravodajstvo sa nedá pozerať. Sem-tam si lognem trochu tej medovej Demänovke za 10 Eur na dezinfekciu proti tomu vražednému Covidu a to je tak asi všetko. Pozdravujte svoju kámošku Věru, ktorá sa tu ukázala byť serióznou partnerkou do diskusie. Škoda, že to nemôžem povedať aj o Vendovi…

   1. Nevyžádaná poznámka:

    Degone, kdesi na Mikulášské chatě jsem ochutnala po prvé onu Demänovku a je skvělá. Občas mi ji dcerka sežene :-)
    A tuším, že si s ní na Vánoce přiťuknem, na zvládnutý rok 2020 a poděkujeme všem bytostem světla za pomoc :-)
    Zdravím, Zdena

   2. Já se připojuji, Demänovka sa dá. Je to cosi podobného jako Becherovka.

 13. → Tak tady máte ten mail znovu i s její mailovou adresou: ———- Původní e-mail ———- Od: Marta Kořístková

  _______________________:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  1. To je ne-u-vě-ři-tel-né, viď………:-)))))))

   Honzíčku, hezký advent:-)

   1. → Honzíčku, hezký advent:-)

    Nápodobně, nápodobně, Tobě taky, Věruško.:-)

  1. Carrie Madej lže. https://manipulatori.cz/rozbor-videii-dr-carrie-madej-o-vakcinach/

   Už jsme to tady probírali, ale nešť. Myslím, že člověk by měl přeposílat jen to, čemu věří. Můžu přeposlat jako ukázku něco, čemu nevěřím, ale pak to musím uvést. Zkusme si představit, jak by se nám líbilo, kdyby někdo šířil lži o nás. Chytili bychom ho za flígr a zeptali se, proč to dělá. On by s nevinnou tváří řekl: Já to někde slyšel, ale sám nejsem autorem, já to j e n předávám dál. Dostal by právem přes ústa, ať je autorem nebo není.

   Šířit po světě lež je obrovské zlo. Není rozdílu mezi tím, kdo lež vypustil do světa jako první a tím, kdo ji předává dál.

   1. Pavle V.,
    píšete – Myslím, že člověk by měl přeposílat jen to, čemu věří.

    To je každého věc, čemu věří. Je přece jistá svoboda, ne? Když tu je člověk, vědec typu Pardala nebo pana Tichánka, tak např. já mohu sem dát odkaz na něco, o čem nechci diskutovat /to není moje povinnost/, ale na co chci znát názor právě od těchto chytrých lidí. /samozřejmě, že ani teči onen nemá patent na rozum a jeho slovo nemusí být nutně zcela na 100% pravdivé / Tak to je, člověk hledá nějakou pravdu a nebo něco, co se k ní blíží, ne?

    Nemusím uvést zda tomu či onomu věřím či nevěřím. Jedná se o věci tohoto světa a to, co tady nabídnu je tedy výmysl zde na planetě žijících lidí. Za něčím je třeba i dlouholetá snaha výzkumu, vlastního poznávání. V žádném případě nejde o nějaké šíření lži o nějaké osobě. A že se to někomu nelíbí? Proč by se mělo všechno líbit a proč sem uvádět jen to, co je /zdánlivě/ jediné, to pravé ořechové. Kdo toto ví?

    Dnes tu dám tento zajímavý odkaz. Čtěte nebo nečtěte, věřte nebo nevěřte, ignorujte to a nebo, konkrétně v tomto případě dejte odkaz na jiné vědce – odborníky, kteří ukáží, že se ten druhý mýlí. I tak to ale nebude nějakým podkladem pro to, že já pak budu děkovat za to, že jsem byl přesvědčen argumenty. Budu rád, když přístup bude takový – dám odkaz, někdo nabídne protiargumenty, mohu zase něco zpochybnit a druhý zase řekne další. Tady ale mám pocit, že diskuze není zvládnuta, někdo přímo zatracuje toho druhého a nechová se k němu korektně. Každý má totiž určitý stupeň vědomostí, poznání, a tím se uplatňuje. Rozumíte mi – Pardal mi dnes napsal třeba toto a já v tom vidím jeho snahu o zesměšnění mé osoby – „….že bych mohl mít pravdu proti Vám jako neomylnému zástupci několika bohů na Zemi, a to ani v otázce očkování.“ Promiňte ten výraz, copak já jsem, do prdele, nějakým zástupcem několika bohů na Zemi???

    To chycení za flígr je dost ostré, jak píšete, není moc konstruktivní,tak bychom se nikam nedostali.

    https://www.czechfreepress.cz/zdravi/dr-pierre-kory-mame-reseni-teto-krize-efektivni-a-bezpecny-lek-na-covid-19.html

    Dobrou noc nebo dobrý den.

   2. Vendo, to, co píšete Pavlovi 17.12.2020 (17:57), to už je skutečně krystalická bezmoc a zoufalství. Vy víte, že jste se totálně ztrapnil a chytáte se stébla jako vždycky – ze své blbosti obviňujete druhé.
    Nejenom, že tady šíříte materiál, za který se nestydí snad jen poslední štamgast IV.cenové, ale když vám teče do bot, tak to celé hodíte na jakousi svoji známou, které obratem zveřejníte jméno, příjmení a mailovou adresu. A jste z toho venku, vy nic, vy jen chcete diskutovat a máte pocit, že „diskuse není zvládnuta“. Vy to fakt nevidíte, že něco není zvládnuto z vaší strany? Takovéhle věci přece nemůžete dělat ani svému nepříteli, ovládejte se trochu.

   3. Paní Věro, objevili jsme zdroj článku, který jsem sem překopíroval, Pardal, já i pak ho dodatečně poslala paní Marta. Kdo se má za co stydět a proč, to je hloupá otázka.

    Napište k textu Ing.Ševčíka či p.Rambouska něco konkrétního, o tom by se mohlo diskutovat.

    A prosím, nechte si ty Vaše invektivy. Jste žena hledající střety mezi lidmi; nemůžete bez toho asi být. Hašteřivost je známá vlastnost některých stárnoucích žen. (tím nemyslím ale Vás )

    Vaše domněnky o čem chci diskutovat a o mých pocitech jsou především jen a jen pouhé domněnky a ukazují na Vaši značnou omezenost, a vlastně i to, proč sem chodíte.

    Napadáte mě, ale to přece není nic nového. Není to Váš povahový rys?

    Ta paní Marta Kořístková je manželkou mého spolužáka z průmyslovky. Známe se již dlouhá léta, znal jsem její maminku, potkávali jsme se a dost jsme si rozuměli. Voláme si, píšeme si, po vánocích se osobně potkáme u nich na chalupě.

    Kritizujete zdroj, o obsahu, o jednotlivostech a co Vám vadí nic neuvádíte. Ani jednu jedinou větičku!

    Prosím, když již jste si až nechutně vymohla mailovou adresu na moji kamarádku, není to ale „jakási moje známá“, nekydejte tu špínu.

    Nevím, jaké ze svého okolí znáte štamgasty, já si některých co znám, vážím.

    Diskuzi k článku jste tu začala Vy. Ne ale k jeho obsahu, k tomu, co Vám vadí a s čím nesouhlasíte, ale jen napadnutím mé kamarádky, která mi ho poslala.
    A již se upamatujte – ona to přece nesepsala !!!

    viz. ze 14.12.

    Vendo, kdyby se vaše kamarádka politice dost věnovala, nemohla by sepsat takový hysterický a mimózní blábol.
    A vy, kdybyste se nechtěl plést do politiky, tak byste tohle jistě nešířil dál coby zajímavost.
    Takže z toho vyplývá, že obojí je jinak.

    . . . . . . . . . . .

    Na závěr, diskuze k tomu byla velmi krátká. Nikdo si nevšímal obsahu, jen se hledal zdroj.

    Moje štěstí je, že jsem se rozhodl ode dneška na Vás prostě již nereagovat.

    Václav Žáček

   4. Vendo, ve věci vašeho sporu o náboženské otázky s Pardalem jsem na vaší straně. Na rozdíl od něj jsem přesvědčen, že smrtí život nekončí a že Bůh potrestá všechny křivdy, které byly na zemi spáchány. Také si myslím, že válek už bylo dost a že lidé by měli hledat, co je spojuje – i v duchovní oblasti, aby už náboženství nikdy nemohlo být fíkovým listem pro mocenské boje, jak tomu bylo například v Severním Irsku (IRA vs. loajalisté).

    Nesouhlasím s vámi ve věci svobody slova. Žádná svoboda nemůže být bezbřehá. Svoboda není totéž co anarchie. Svoboda musí být omezena odpovědností. To platí i pro svobodu slova, jíž se oháníte. I když máme svobodu slova, není dovoleno propagovat nacismus, leninismus, stalinismus či maoismus – ideologie, které způsobily nezměrné utrpení. Obecně řečeno svoboda slova neznamená svobodu lži. To je ovšem problém, lež nelze snadno odhalit. I veřejné mínění může být naprosto mylné (třeba přesvědčení, že je země placatá). Prostředkem k odhalování lži je soudní systém založený na zkoumání důkazů. Kapacita soudů je však zcela nedostatečná ve srovnání s lavinou lží v kyberprostoru a nezbývá než jakási svépomoc, aby byl lhářům zatnut tipec. Pro ten účel jsou na internetu weby „pro uvádění hoaxů na pravou míru“. Doporučuji například https://manipulatori.cz/ Lží na internetu je taková spousta, že není nikoho, kdo by je dokázal pochytat. A tak často nezbývá, než spolehnout se sám na sebe.

    Základním pravidlem je nikdy nepřeposílat nepodepsanou informaci(styl JPP). Za druhé je nutné je nutné před přeposláním uplatnit pravidlo platné již ve starověku „audiatur et altera pars“ – podívat se například, co na informaci říká strýček google. Za třetí uplatnit zásadu „cui bono“. Trolí farmy jsou si vědomy, že ne všichni lidé jsou primitivové a čelí zásadě „cui bono“ tak, že chrlí lži pro i proti (něčemu). Cílem je dosáhnout toho, aby čtenář nevěřil vůbec ničemu – fakticky ho oslepit, aby se stal pasívním objektem manipulace založené ne na faktech, které jakoby nelze zjistit, ale na emocích. Ty totiž působí i proti vůli čtenáře.

    Přeposílání zdánlivě neškodných informací může způsobit, že se nepodaří vybudovat kolektivní imunitu proti covidu a bude pokračovat paralýza určitých částí ekonomiky. Přeposílání lži je obrovské zlo a bude jednou potrestáno jako každé jiné zlo.

   5. ad – Prosím, když již jste si až nechutně vymohla mailovou adresu na moji kamarádku,
    ____________

    Vendo, lež vám nepomůže, vztekáte se zbytečně a zbytečně si kálíte do bot. Tu adresu jste sem nacpal vy, nikdo ji po vás nechtěl. Vy víte, že to byla chyba, protože některé věci se ve slušné společnosti prostě nedělají. Narážky na stárnoucí ženy si nechte pro svoji maminu a kámošky, ty to jistě ocení, fešáku. Tak pá, a zase nakopírujte něco santmatově hezkého k „diskusi“ :-)

   6. Pavle V.,
    děkuji za Váš diskuzní příspěvek. Za vyjádření určité podpory a hlavně za poučení.

    O svobodě bychom mohli dlouho diskutovat. Vychází ze svobodné vůle člověka, vyjádřit se a jednat.

    Svět není místem, kde vítězí láska mezi lidmi. Měla by, ale není to tak. Znám Vaše názory na vše, co jste vyjmenoval. Dodám jen, že tyto diktatury skončily, ale dnešní stav světa se nestal vrcholem lásky mezi lidmi. Ve jménu demokracie, která je asi pro Vás vrcholem, lze svrhnout atomovou pumu, použít napalm, prostě vraždit… .

    Nemohu za sebe řešit svět. Zodpovídám za své činy, skutky, myšlení. Ten článek, který tu nadělal zlou krev, ale který nebyl nijak nikým komentován, měl svůj zdroj, který se celkem rychle dohledal.

    A protože opravdu nikdo nepoukázal na to, o čem je článek, neuvedl argumenty na to, co tam je napsáno na Zemana, Babiše, ODS, ČSSD, Drahoše, Vondru, Štětiny, EU, USA, církev, ekonomiku, pomoc, na Rusko, Čínu……, není o čem diskutovat. Napsat, že to jsou sračky lze. Nikomu ten názor nelze brát.

    Jestli se kvůli mnou zveřejněném článku na tomto webu nepodaří v naší republice vybudovat kolektivní imunitu a bude tím trpět ekonomika, dávám Vám souhlas, abyste upozornil patřičná místa, že jsem toho všeho jediný viník.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   7. Vendo, co se týče přeposílání lží, nejde mi o nějaké konkrétní odkazy, které jste sem dal. Jde mi o princip, že vy dáte do diskuze nějaký odkaz, kterému ani sám nevěříte, a myslíte, že je to tak v pořádku. Vycházím z dřívější zkušenosti s vámi, kde jste dal odkaz na informaci o člověku živícího se pránou, ale odmítl říci, zda tomu věříte. Cosi podobného nastalo, když jste Věře napsal, že paní Kořístková Ševčíkův článek nenapsala, že ho jen přeposlala. Já se ptám: Jestli se paní Kořístková s článkem neztotožňuje, zatraceně, proč ho přeposílá? Jestli se s ním ztotožňuje, je důležité, kdo ho sepsal? Vždyť jsou oba, pisatel i přeposílatel zajedno a oba tak nesou odpovědnost za to, co v článku je.

   8. Venda pro Pavla V.18.12.2020 (10:46) :“Ten článek, který tu nadělal zlou krev, ale který nebyl nijak nikým komentován“
    Není pravda, druhý den po zveřejnění – Pardal14.12.2020 (18:25)
    „Venda uvádí ( nebo snad cituje ten e-mail?) jak nám pomohla Čína a Rusko. Ano, Rusko nepřestávalo dodávat zemní plyn, za který platíme podle dohod. Čína a naši politici pomohli oslabit české firmy, které s obrovským nasazením vytvořily výrobu ochranných pomůcek proti covid-19. Čínské výrobky evropské certifikáty nepotřebovaly, naše ano.
    Není pravda, že nám USA a Německo nepomohlo. V Německu menší firma vyvinula vakcínu Pfitzer a velmi drahé otestování a zrychlenou certifikaci zajistili v USA. Tuto vakcínu zajistila EU a my ji budeme kupovat od EU.“

  2. Vendo, nedělám si iluze, že bych mohl mít pravdu proti Vám jako neomylnému zástupci několika bohů na Zemi, a to ani v otázce očkování.
   Pavlův odkaz
   https://manipulatori.cz/rozbor-videii-dr-carrie-madej-o-vakcinach/
   si jistě přečtete a zaujměte názor. Hodně podstatné je, že očkovací látka působí v cytoplasmě, ne v jádru buněk a RNA a DNA. RNA je nositelem genetické informace pro tvorbu proteinů, nejde tedy o DNA nositelku dědičnosti dalšího pokolení.
   Milion lidí už je v Číně očkováno.
   Očkují v první fázi hlavně senioři, takže obrázky dětí na videu poškozených jiným očkováním, je čistá mimoňovina.
   https://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-pri-podezreni-na-covid-19
   Očkování při podezření na COVID-19?
   Očkování se nedoporučuje odkládat na dobu po pandemii, je možné v něm pokračovat i během této doby.
   Osobám bez zjevných akutních zdravotních obtíží nemůže očkování v souvislosti s koronavirem ublížit. Očkování nepoškozuje imunitní systém ani nezvyšuje riziko vzniku onemocnění covidu-19.
   Riziko nepředstavuje ani případná nepoznaná inkubační doba onemocnění covidu-19 u člověka bez klinických známek onemocnění.
   Očkování bych nedoporučila jen u osob, které byly v přímém kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem SARS-CoV-2. V případě negativního testu je možné očkovat po skončení karantény.
   U osob s pozitivním testem lze očkovat až za dva týdny po skončení izolace.
   MUDr. Ilona Kochová
   Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha 1
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vse-o-vakcine-proti-covidu-jak-se-bude-ockovat-a-kdy-prijdou-na-radu-deti-131167
   Děti se zatím očkovat nebudou.
   Blatný a vláda podle
   https://www.denik.cz/zdravi/vakcina-koronavirus-ockovani-cesko-20201123.html
   „Z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, od firmy Astra Zeneca bylo objednáno tři miliony dávek pro očkování 1,5 milionu lidí. Dvě dávky pro navození imunity budou potřeba také u vakcíny firem BioNTech a Pfizer, kterou by Česko mělo mít pro dva miliony lidí. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi.“
   Komentář : Takže vakcína Moderny, kterou řeší video u nás nebude. Evropské státy očkují v centrech očkování, ne náplastí dodanou poštou.

   1. Pardale, děkuji za vyjádření Vašeho názoru a poznání. Budu nad tím přemýšlet.

    Hned v úvodu jste napsal něco, co mohu chápat jako zesměšnění mé osoby nebo útok na mě. Jak si to mám vysvětlit ?

   2. Souhlasím s panem Pardálem, půjde příkladem a nechá si to píchnout. Účinnost a bezpečnost bude asi tak dobrá jako u Remdesiviru, kde nakonec vznikly spekulace, že to nemá žádné účinky a každý ho chtěl.

    Ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO naznačil, že občané kteří se nenechají testovat na covid a očkovat, by mohli přijít o některé občanské svobody a práva!

   3. Vendo, v klidu.
    Jistě že chápu, že jsem Vás fest popíchnul tou neomylností. Jestli to považujte za urážku, omlouvám se. Myslel jsem, že se zamyslíte nejen nad těmi zprávami, co šíříte, ale i nad tím, proč je šíříte. Začalo to vykopírováním nechutného textu Ing. Ševčíka. Těžko si lze myslet, že se s ním neztotožňujte, rozhodně jste se od něj nedistancovat. Jen ho bez kousku rozumu šíříte. Nepamatuji, že byste zveřejnění jména a soukromého e-mailu své známé uznal za chybu, to radši budete pár dní kolem toho běhat jako kolem horké kaše a rozmazávat to. Což tady naštvalo víc lidí.
    Jste zastáncem neočkování, a jestliže uvedete protivakcinační video Carrie Madej, tak to není nestranná informace, jak v diskuzi mlžíte v odpovědi Pavlu v.
    Carrie Madej úmyslně zamíchá do tématu vakcíny proti covidu téma GMO ( geneticky modifikované organismy, což je třeba kukuřice Bt nebo bavlna- lze je pěstovat s menším použitím agrochemikálií..), protože ví, že na to slyší lidé věřící konspiracím.
    Váš odkaz:
    https://www.czechfreepress.cz/zdravi/dr-pierre-kory-mame-reseni-teto-krize-efektivni-a-bezpecny-lek-na-covid-19.html
    Lék Ivermectin doporučuje Dr.Kory.
    Ale
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivermektin
    „Ivermektin, někdy nazývaný také invermektin, je širokospektrální antiparazitikum používané v humánní i veterinární medicíně proti parazitickým hlísticím a některým ektoparazitům jako jsou vši, střečci či zákožky…
    Tyto glutamát-chloridové receptory jsou pouze u hmyzu a hlístic. Ivermektiny proto působí selektivně jen na tyto dvě skupiny organismů.
    ..V roce 2015 byli za objev ivermektinu oceněni Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství irský biochemik William C. Campbell a japonský biochemik Satoši Ómura…
    Australští vědci zjistili, že Ivermektin efektivně blokuje také SARS-CoV-2 v kultuře buněk Vero/hSLAM in vitro. U infikovaných buněk, ke kterým byl přidán ivermektin se během 48 hod. snížil titr viru v supernatantu až o 99,98 %.[7]
    Zdroj z Austrálie odkazuje na odborný článek.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011#bbib21
    Komentář : in vitro, znamená v skle, ve zkumavce v laboratoři, čili není vyzkoušeno na pacientech.

    Dr.Kory tvrdí, že na pacientech to ověřil ( na několika stech lidech) na zdravotním personálu úspěšně.
    Říká, že Ivermektin musí se podat včas, jinak nepomůže. Ani podání vitamínu D není bez účinku. Mluví rozumně :“Je třeba ho zavést a používat… žádám NIH, aby přezkoumali naše data, a zveřejnila doporučení, děkuji.“
    A to je nejpodstatnější : žádá o prozkoumání. Čili prozkoumáno nemá. A ověření léků je záležitostí dlouhodobou a velmi drahou. Dr.Kory neodkazuje na žádný odborný článek ve vědeckém časopise, kde podávání Ivermektinu publikoval.
    https://www.fox6now.com/news/doctor-pleads-for-review-of-data-on-ivermectin-as-covid-19-treatment-during-senate-hearing
    Publikováno 8. prosince .( Dr. Kory) „Vyzval Národní instituty zdraví (NIH), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby přezkoumaly nejnovější lékařský výzkum této drogy jako léčby COVID-19.“
    Hodně aktuální zprávy o vakcínách na covid-19 jsou na
    https://www.fox6now.com/tag/health/coronavirus-vaccine
    Jsou to vakcíny testované na desetitisících lidí, což je o dost víc jak několik set Dr. Koryho, který navíc neuvádí dávky a dobu podávání léku.

    Tímto vyhlašuji Vánoční příměří, láduju dobroty, mám nohy v teple, jak radíte a usmívám se dobrácky dolem dokola jak měsíček nad hnojem, jak říká vesnické rčení.

   4. ad/Nepamatuji, že byste zveřejnění jména a soukromého e-mailu své známé uznal za chybu,…….

    Proč? Ji to nevadilo. Na počátku diskuze k tomu Ševčíkovi – později Rambouskovi bylo nařčení:…nemohla by sepsat takový hysterický a mimózní blábol. Což nebylo nijak korektní napsat o někom že vytváří něco hysterického, obzvláště když to nenapsala, jak se později ukázalo…. !

    Má známá nic nenamítala proti zveřejnění svého mailu. Může to být divné, že někteří lidé se podepisují i svým jménem, že?

    Jinak opět díky za obsáhlou reakci. Pročtu si ji.
    Jakmile zase něco objevím, dám to sem. Nejméně pro Vás je to vyvracení, objasňování a poučení přínosem.

   5. Vendo, to jste těžce mimo, píšete :
    “ Jakmile zase něco objevím, dám to sem. Nejméně pro Vás je to vyvracení, objasňování a poučení přínosem“
    Nejsem Saturnin a jeho Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A vůbec mě netěší dohledávat skutečnosti k poloinformacím, naopak mě to slušně řečeno vytáčí. Možná by mě to i bavilo, kdyby se z toho dala vykouzlit nějaká legrace. Ale to nejde, považujete to za útok na svou osobu.
    Souhlasím s Pavlem v. , který píše o zodpovědnosti za šíření lží. Spíš jde o polopravdy, což je neméně nebezpečné.
    Šíření polopravd = šíření lží, protože dál to šíří ti, co věří všemu.
    INTERNET JE VEŘEJNÝ PROSTOR , který se nemá poškozovat.
    Vyvěsit takové polopravdy je jako rozbít láhev na chodníku a zveřejnit s VAROVÁNÍM : PUBERŤÁCI, NEDĚLEJTE TO.
    První slušný člověk , co to uvidí , sebere hrubé střepy. Ale dlouho trvá, než někdo vezme lopatku a smetáček a střepy uklidí. I drobné střepy mohou škodit. Já většinou ulomím kus větve s listy nebo jehličím a zametu do hodně stranou.
    Vaše představa, že diskuzí o polopravdách se rozšiřuje poznání, to tedy hodně kulhá. Rozšiřují se tím ty polopravdy. Google stránky indexuje mimo jiné podle klíčových slov a podle četnosti načtení. Prostě předpokládá, že lidí hledají rozumné věci a většinou se najde dost těch, kteří tomu rozumí líp a vyhledávají tedy chytře. No a my se za nimi vlečeme na chvostu. Když si dáte Vysoké Tatr, tak nabídne Vysoké Tatry, protože spoustu lidí je už hledalo.
    Protože klíčová slova jsou covid-19, koronavirus, očkování- tak s rozumnými informacemi podle klíčových slov, čtenosti načtení a aktuálnosti vylézají polopravdy. Někdo je ublížený, že nedostal šanci a kope kolem sebe, aby byl slavný.
    Jiný radí se zpětnou platností, co se mělo udělat. Což je většinou platné jako mrtvému kabát.
    Takže závěr: nedělejte si se mnou starosti, netěší mě Vám oponovat. Když chcete diskuzi, tak pište tak, aby mělo smysl diskutovat o faktech.
    K čemu je diskuze o tom, jak jste to myslel dobře, když před tím blbě? Je to hezky vidět na článku Ing. Sevčíka.
    Takže ještě jednou závěr:
    ŠÍŘENÍ POLOPRAVD = ŠÍŘENÍ LŽÍ.

 14. Autor pan Šupa se zamýšlí, zda je koronavirus uměle vytvořený a nebo přírodní?
  To bude ještě dlouhou dobu předmětem spekulací a i politických šarvátek mezi některými velmocemi v případě podezření, že to někdo vyrobil uměle s cílem, a teď otazník ?- poškodit a zabíjet svoje lidi ? A nebo to mohlo z nějaké laboratoře uniknout, a to bez cíle, jako zanedbání či neopatrnost.
  V některých mediálních zdrojích je již napsáno, že se daleko před jeho údajným vznikem v Číně projevil v USA či jiných zemích. Asi nenapíšu úplnou hloupost, když si budu myslet, že tento virus tu byl přece již dávno před rokem 2019?

  Na Zvědavci jsem četl takový zajímavý příspěvek :

  Vyrobit koronavirus s plánovanými účinky je stále v dnešní době scifi.

  Je pravda že už umíme vyrobit kopii viru, který za nás předtím vymyslela příroda. Umíme do něj i „vrazit“ nějaký gen aby měl na povrchu jinou bílkovinu – to je třeba princip vakciny „Sputnik“. Jsme schopni upravit i virus tak aby nezabíjel a dal se použít jako vakcina, Tohle umíme už hodně dlouho. Tohle všechno je už možné.

  Co ale spolehlivě ještě neumíme, je výroba viru, navíc takhle složitého jako koronaviry jsou s přesně definovanými vlastnostmi. Můžeme jistě experimentovat s jeho genomem metodou pokus omyl ale bude se to podobat metodě, kdy v naprosté tmě máte z teček fixů, na které nevidíte, vytvořit dokonaný obraz Mony Lisy. Jo, teoreticky to je možné. Kolik pokusů by jste potřeboval na matnici 10000*10000? Asi tak jsme zatím schopní vytvářet viry s definovanou vlastností.

  Koronaviry mají navíc z RNA virů nejdelší tu RNA. Jsme v situaci 15 ti letého kluka, kterýmu dáte do ruky šroubovák a kleště a pustíte ho opravovat B2-spirit. Prostě na tohle ještě nemáme.

  Když to potom navíc chcete někde vypustit, musíte se trefit na poprvé. Jak by jste tak asi testoval třeba nakažlivost takovéhle potvory. A pustil by jste to potom klidně ven? Ven, kde jsou i Vaši rodiče, děti, sousedi?

  . . . . . . . .

  Pěkný den všem.
  Udržujte zdravou životosprávu, cvičte, dejte do pohybu každý den lymfu v zájmu posilování imunity, dýchejte vědomě tak, aby působila ta božská síla, která uzdravuje, nestresujte se, nekuřte, nechlastejte, nepřetěžujte organismus…..ja zákonem, že živí z tohoto života nevyvázneme, užívejte si přátelské vztahy, budujte je a důvěřujte Bohu, milujte ho. Každý si prožije co prožít má.

  Václav Žáček

 15. Pan Šupa ve svém článku píše a poukazuje tím na něco, co není se světem zcela v pořádku :

  „Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnôt, v ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať zvrátenej elite, a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubiť. Tým žneme to, čo sme zasiali. Dovolili sme povstať temnu tým, že sme neusilovali o hodnoty Ducha, a teraz nám temnota siaha na krk. A ak budeme vychádzať z predpokladu, že kornavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnôt.“

  Tady doplní pro tato slova díly skládačky, které do sebe zapadají a které jsou důsledkem těch zmíněných falešných hodnot !!

  Ze zdroje- https://aeronet.cz/news/daniel-landa-vysvetloval-v-rozhovoru-svuj-lobbing-za-sterove-pcr-testy-emanuela-zdarskeho-podle-zpevaka-je-to-pilotni-projekt-mireny-na-vladu-cr-aby-slinove-testy-akceptovala-jako-validni-test/

  Total Control stavebnice jako sada konceptuálních nástrojů davového řízení

  1/Vakcíny a očkování jsou prvním dílkem globalistické stavebnice Total Control
  2/Stěrové a všechny možné testy jsou druhým dílkem stavebnice
  3/Roušky, dezinfekce a virové štíty jsou třetím dílkem
  4/Sociální odstupy jsou čtvrtým dílkem
  5/Lockdowny, omezení pohybu a zákazy vycházení jsou pátým dílkem
  6/Lokální pozemní komunikační sítě 5G jsou šestým dílkem
  7/Satelitní 5G a satelitní globální internet jsou sedmým dílkem
  8/Přechod světa k elektromobilitě a digitální ekonomice je osmým dílkem
  9/Bankovní identita, covidový pas a kamery na rozlišování obličejů jsou devátým dílkem
  10/Nepodmíněný příjem, bezhotovostní styk a bezkontaktní společnost jsou desátým dílkem skládačky
  11/Sociální kredit, trasování a sledování populace jsou jedenáctým dílkem

  Pokud se podíváte na tuto krabici s těmito 11 dílky, čert aby se v tom vyznal, jak tohle někdo chce poskládat dohromady, však jak souvisí lidské zdraví a koronáč s auty na baterky?

  /konec úryvku/

  . . . . . . . . . . . . .

  Jednou jsem měl debatu, již to bude cca 18-20 roků. Šlo o to, že jeden známý tvrdil, že román 1984 G.Orwella je o komunismu. Namítal jsem, že to, co je v něm popisováno teprve přichází. Mé soukromé poznání mi říká, že ta popsaná doba se velmi rychle blíží.

  Ale opět, každý prožije a sklidí to, co mu /jí/ patří. To je spravedlivý zákon.

  Zdravím.
  Václav Žáček

  1. Ano, Orwellův román 1984 předpokládá vysokou úroveň sledovací (špiclovací) technologie. K té se mílovými kroky blíží Čína. Například je tam již částečně zaveden kreditní systém. Je plně zrealizováno přepisování historie – drtivá většina Číňanů nemá ponětí o masakru na náměstí Nebeského klidu, stejně jako my jsme nevěděli o masakru v Katyni. Bylo to zde a vrací se to s Milošem Zemanem, který se v Číně učí „stabilizovat společnost“.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference