mapa stránek || vyhledávání

Koronavírus! Je umelý, alebo prírodný? A čo z toho pre nás vyplýva?

Existuje konšpiratívny názor, že koronavírus má umelý pôvod a existuje oficiálny názor, že koronavírus je prírodný. Čo však tieto dve alternatívy pre nás znamenajú? Aký dopad na nás majú? A hlavne, aké dôsledky z nich máme sami voči sebe vyvodiť?

Obe tieto možnosti si teraz potrebnejšie rozoberieme, avšak hneď na začiatku treba zdôrazniť, že konečné dôsledky, ktoré z toho všetkého pre nás vyplývajú, sú duchovné, a sú v oboch prípadoch v podstate rovnaké. Tak totiž, ako je šesť a štyri desať, rovnako je aj päť a päť desať. V oboch prípadoch ide o rozdielne čísla, ale s rovnakým výsledkom. Presne toto isté platí aj o súčasnej pandémii. Aj jej duchovné dôsledky sú pre nás ako pri prírodnom, tak i pri umelom pôvode koronavírusu v podstate úplne rovnaké.

Žijeme v univerze, ktoré je dielom Stvoriteľa a v ktorom sa jeho Vôľa prejavuje až do tých najmenších detailov. Presne tak, ako sa píše v evanjeliách, že ani len lístoček nespadne zo stromu bez Vôle Pána, a že i všetky vlasy na našej hlave sú spočítané. To v našom konkrétnom prípade znamená, že ak je koronavírus prírodný, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyplývajúce sú priamou Vôľou Stvoriteľa. Ak je ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z neho vyplývajúce sú nepriamou, alebo inak povedané, sprostredkovanou Vôľou Stvoriteľa. A tým prostredníkom je človek, ktorý koronavírus vyrobil a vypustil do sveta.

Poďme teda na to a ukážme si, čo tieto skutočnosti pre nás duchovne znamenajú. A keďže v prevažnej väčšine mojich predchádzajúcich článkov o koronavíruse som sa venoval alternatíve prirodzeného a prírodného vzniku koronavírusu a jeho duchovnými dôsledkami vo vzťahu k ľuďom, začnime preto teraz najskôr možnosťou, že koronavírus bol vyrobený umelo. Existuje viacero teórií, čo je tým sledované a my si povieme o dvoch z nich.

Prvá teória hovorí, že ide o zámerný čin zo strany najbohatších a najmocnejších elít, usilujúcich o svetovládu. Koronavírus bol vyrobený a vypustený do sveta zámerne preto, aby prostredníctvom neho mohli elity uskutočniť rozhodujúci krok k ovládnutiu ľudstva. Aby mohli na pozadí epidémie ľuďom obmedziť ich základné slobody, a aby v atmosfére obáv a strachu pred nakazením donútili svetovú populáciu k masívnej vakcinácií, aká nemá v dejinách obdobu. No a v forme vakcíny, zasahujúcej DNA, majú byť ľudia zmenení na akési hybridy, zabavené ľudskosti a slepo sa podvoľujúce zámerom elít. Má dôjsť k nevídanému a desivému zotročeniu ľudstva presne v duchu Biblickej Apokalysy.

Druhá teória je podobná a súvisí s americkými prezidentskými voľbami v tom zmysle, že koronavírus bol umelo vyrobený a rozšírený do celého sveta práve kvôli voľbám prezidenta USA. Počas pandémie totiž hlasovalo obrovské množstvo Američanov korešpondenčne. Keby voľby prebehli normálne, nedali by sa hlasy sfalšovať. Korešpondenčné hlasovanie je však možné sfalšovať. Podozrenia z podvodov pri sčítavaní hlasov v USA sú toho dôkazom.

O čo ide v amerických voľbách a prečo sú také dôležité pre republikánov a i pre demokratov? Trump priniesol nový vietor do americkej politiky, pretože sa postavil proti už spomínaným, svetovládnym elitám, dovtedy ovládajúcim americkú spoločnosť i amerických prezidentov. Ako je možné vidieť pri pohľade do nedávnej minulosti, svoje zámery sa snažili tvrdo naplňovať. Dôkazom toho je rozvrat Líbie, Sýrie, Iraku, bývalej Juhoslávie, alebo Ukrajiny. Globalisti sa snažia dosiahnuť svoje geopolitické zámery buď vojenským rozvratom štátov, ich ekonomiky a infraštruktúry, alebo nepriamo prostredníctvom v takzvaných oranžových revolúciách, aká prebehla na Ukrajine a aká prebieha v Bielorusku.

Svetové elity sa vyznačujú neprekonateľnou nenávisťou voči Rusku a snažia sa o jeho rozklad zvnútra, prostredníctvom nejakej oranžovej revolúcie, alebo prostredníctvom rôznych domácich zradcov. Ak to ale nepôjde touto cestou, uvažuje sa aj o vojenskej alternatíve. Čo by však takéto niečo znamenalo pre svet, je si možno ľahko domyslieť.

Globalisti majú tiež vypracovaný plán úplného zotročenia ľudstva sériou postupných krokov. A to trebárs zavádzaním bezhotovostného styku, čím sa ľudia dostanú do úplného područia bánk. Ďalším krokom bude čipovanie ľudí, a tak ďalej. Svetovládne elity majú vo svojich rukách väčšinu mienkotvorných médií a ich prostredníctvom formujú povedomie spoločnosti želaným smerom. Formujú ho k postupnej akceptácii vlastného otroctva a k poslušnosti.

Na Slovensku bol napríklad na pozadí celoplošného testovania obyvateľstva súbežne otestovaný aj model štátneho teroru, ktorý bude fungovať pri celosvetovom nastolení Nového svetového poriadku. Státisíce ľudí bolo zavretých do domáceho väzenia. Priepustkou k normálnejšiemu životu sa stal modrý certifikát, podmienený testovaním. Kto ho mal, stal sa občanom prvej kategórie s čiastočnými právami a kto ho nemal, stal sa občanom druhej kategórie s minimálnymi právami. Niečo podobného čaká svet v budúcnosti a už natrvalo.

Vzhľadom k bezcharakternosti a absolútnej bezohľadnosti týchto elít nám bude všetkým jasné, že by boli schopné vypustiť do sveta koronavírus, len aby dosiahli svojich cieľov. Ľudské životy totiž pre nich nič neznamenajú.

A teraz sa pozrieme na to, čo pre nás duchovne vyplýva z tejto umelej alternatívy pôvodu epidémie. Ak to chceme pochopiť, musíme si uvedomiť, že v našom univerze platí Pánov zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom každý z nás žne to, čo zasieval. A ľudia i národy môžu žať dve veci. Pšenicu, alebo burinu! Čiže dobro, alebo zlo! Čiže temno, alebo Svetlo!

Ale pretože ľudia siali predovšetkým temno, zlo a burinu, zdvihlo temno hlavu v podobe svetovládnych elít a snaží sa nás zotročiť a zahubiť. Tak sa ľuďom vracia to, čo zasiali. Svojou duchovnou lenivosťou a ľahostajnosťou, svojou nechuťou poznávať Vôľu Stvoriteľa a naplňovať ju, svojou neznalosťou duchovného zmyslu vlastného bytia, svojim konzumom, materializmom a ateizmom, týmto všetkým podporovali temno a posilňovali ho. Tým vytvárali živnú pôdu, z ktorej vyrástla temná svetová elita, ktorá nemôže v spravodlivých účinkoch zákona spätného pôsobenia šíriť nič iného, ako temno. Jej prostredníctvom sa temno, vytvorené ľuďmi, obracia proti ľuďom samotným, aby ich podmanilo, zotročilo a zahubilo.

Ak ľudia neusilujú k Svetlu, k dobru, k spravodlivosti, k čistote, k ušľachtilosti, k láske k blížnemu i k Stvoriteľovi, k poznaniu Vôle Najvyššieho a k jej naplňovaniu, podporujú temno, živia temno a toto temno ich začne skôr alebo neskôr ničiť, aby na vlastnej koži prežívali nesprávnosť, nedostatočnosť a nízkosť hodnôt, ktoré uznávajú. V tomto spočíva výchovný účinok zákona spätného pôsobenia, a preto nám elita začína zakladať slučku na krk.

Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnôt, v ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať zvrátenej elite, a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubiť. Tým žneme to, čo sme zasiali. Dovolili sme povstať temnu tým, že sme neusilovali o hodnoty Ducha, a teraz nám temnota siaha na krk. A ak budeme vychádzať z predpokladu, že kornavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnôt.

Koronavírus nás priškrtil takmer vo všetkom, čo sme robili doposiaľ, pretože to bolo zlé a postavené na falošných základoch. Týmto spôsobom máme poznať, že takto sa už ďalej ísť nedá. Máme pochopiť, že zlá žatva, ktorú v súčasnosti žneme, je len dôsledkom našej vlastnej zlej sejby. Ak preto chceme, aby sa situácia začala postupne zlepšovať, musíme zmeniť charakter našej sejby. Súbežne so všetkými opatreniami proti epidémii by sme teda mali začať viac myslieť na duchovné a hodnotové obrodenie. Mali by sme prehodiť výhybku, vnútorne sa zmeniť a začať usilovať o hodnoty Svetla, pretože vidíme a na vlastnej koži prežívame, kam nás priviedli naše súčasné temné a nízke hodnoty.

Ak ale toto nepochopíme a nezmeníme, našu civilizáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká nič dobrého, pretože od temnoty, ktorú produkuje a podporuje, nemožno v nevyhnutných spätných účinkoch očakávať nič dobrého.

Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena.

A teraz sa pozrime na druhú alternatívu. Na alternatívu, že koronavírus nie je umelého, ale prírodného pôvodu. V tomto prípade je vec oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia, pretože tu Vôľa Stvoriteľa nepôsobí sprostredkovane, prostredníctvom človeka a nevyhnutných dôsledkov jeho činov. V tomto prípade pôsobí Vôľa Stvoriteľa priamo, a síce cez prírodný svet, ktorý je Vôli Pána úplne podriadený. A Pán prostredníctvom mikroskopického vírusu z prírodného sveta bije ľudstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávnom hodnotovom smerovaní, a aby ho nasmeroval k Svetlu.

Pán tak činí, aby zlomil vôľu ľudstva a presadil svoju Vôľu. Čosi podobného sa už raz na zemi stalo. Bolo to v dávnom Egypte, kedy Vôľa Stvoriteľa známymi egyptskými ranami lámala vôľu faraóna, až ju nakoniec zlomila a faraón sa musel podriadiť. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré zaplavili Egypt. Ďalšou ranou boli kobylky, jedovaté muchy a podobne. A jednou z rán bol aj mor dobytka, spôsobený vírusom ako v našom súčasnom prípade.

Ak teda je koronavírus prírodného pôvodu, ide o priamočiare pôsobenie Stvoriteľa na ľudský svet, vzdialený od jeho Vôle. Koronavírus otriasa všetkým, čo ľudia vybudovali a čo im doteraz fungovalo, ale bolo to vzdialené od Vôle Najvyššieho, a teda aj od skutočného dobra. Bolo to len kŕčovité presadzovanie vlastnej, malej ľudskej vôle. Táto egoistická vôľa ničí ľudí i prírodu, avšak vzhľadom k zlomovej dobe, ohlasovanej prorokmi, sa blíži koniec jej vlády.

Koronavírus nás preto tlačí k určitým, celkom konkrétnym veciam. Tlačí nás do skromnosti, spojenej s redukciu našej spotreby len na to najnutnejšie. Tlačí nás do samoty a karantény, aby sme mali čas uvažovať o živote a jeho hodnotách. Bráni nám chodiť do pohostinstiev, bráni nám konzumovať úpadkovú kultúru, bráni prejavom hulvátstva v hľadiskách na štadiónoch, a tak ďalej. Koronavírus nás tlačí do zmeny života a zmeny hodnôt.

A keď sme to v oddychovom čase po prvej vlne pandémie nepochopili, prišla druhá vlna. Alebo inak povedané, keď sme to po prvej rane nepochopili, prichádza druhá rana. A ak po oddychovom čase po odznení druhej vlny pandémie nedôjde k pozitívnej zmene, očakávanej vyššou Mocou, príde rana tretia a štvrtá. Bude to tak ako v Egypte a potrvá to až dovtedy, kým sa malá egoistická ľudská vôľa nepodrobí vznešenej Vôli Stvoriteľa. Výsledkom by teda malo byť naše duchovné obrodenie a duchovná premena tak, ako v prípade prvej alternatívy.

Čo dodať úplne na záver? Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. A v našom univerze platí, že všetky cesty vedú k Bohu! Či už priamo, alebo nepriamo! V súčasnosti totiž žijeme v tak výnimočnej dobe, v ktorej ešte aj temno musí slúžiť Svetlu!
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

128 komentářů

 1. Vážený pane,
  tady se jednotlivé části a myšlenky toho článku nerozebíraly. Vůbec. Tady zaznělo, že je špatný. V naší zemi jsou příznivci politických stran, tu někdo nalevo, někdo ve středu či napravo. Nikdo z těch, co jsou /byli/ proti článku neuvedl nic konkrétního. A to už nyní nemá cenu ani nijak komentovat. Nadstandardní bylo i vysvětlení, kde se článek vzal a tím to celé končí.

  Já se s mnohým z něho ztotožňuji a zrovna tak paní Marta, která ho uvedla jako „zase na jedničku“. Jak s ní, tak s jejím manželem si v mnohých pohledech na dnešní společnost rozumíme. Píšeme si o tom, vzájemně se informujeme.

  Milý pane, o jaké zodpovědnosti píšete? Ševčíka – Rambouska – paní Marty – mojí? Tady je prostor pro tzv. hledání světla a pro názory na společnost. To je i motto článku pana Šupy. Tento autor píše…..“že ak je koronavírus prírodný, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyplývajúce sú priamou Vôľou Stvoriteľa. Ak je ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z neho vyplývajúce sú nepriamou, alebo inak povedané, sprostredkovanou Vôľou Stvoriteľa. A tým prostredníkom je človek, ktorý koronavírus vyrobil a vypustil do sveta.“

  Pod tímto článkem, pod jeho dojmem a z naší /ne/diskuze k němu, nelze hodnotit světovou situaci s koronavirem a zrovna tak i odpovědnost zdejších diskutujících za ni. Kdysi tady diskutovalo celkem dost lidí. Dnes je nás tu tak osm. Chcete říci, že jsme tu, vesměs již důchodci, těmi rozhodujícími a že nás osm má nějakou zodpovědnost před světem? Nebo nás svět každým okamžikem sleduje a očekává, jak se k tomu či onomu postavíme?

  Asi ne.

  V dnešním světě vládne cenzura. Kdo je na její straně, bojuje proti těm, kdo říkají – zveřejňují něco jiného, něco, co se nemá dostat k lidem. Kdo to ale posoudí objektivně? Ti, kdo provádějí cenzuru mají možná větší moc. Je pohodlné stát na straně manipulativní moci.

  Ale. Je tu jistá svoboda a Vám i dalším, se může nelíbit, že něco zveřejním. A může to být i naopak.

  Mějte se fajn.

  1. Vendo,

   včera jsem se díval na bednu. Dávali Sherlocka Holmese. Bylo to o zločinci – vyděrači. Skupoval od služebnictva kompromitující dopisy na společenskou smetánku a posléze je prodával zpět těm, kdo je napsali. Někteří z postižených neměli na zaplacení a vzali si život. Píšu o tom, abych naznačil, jakou moc má pouhé slovo. Nepíšu, že jste vyděrač – tu detektivku jsem použil jen jako příklad. Píšu jen, jak nebezpečná může být manipulace se slovem, i když nejste jeho prvotním autorem.

   Stejně jako prezident Zeman protestujete proti cenzuře (na internetu). Myslíte si tedy, že by měla být povolena propagace nacismu a rasismu? Předpokládám, že byste odpověděl ne, že tedy s nějakou cenzurou také souhlasíte. Tím se vy i Zeman dostáváte do nepohodlné pozice. Cenzura vám nevadí, vadí vám jen, že by byly cenzurovány prokremelské weby.

   Vendo, máte teorii, že jeden človíček nemůže prezentací svých názorů ovlivnit svět čítající 7,7 miliard obyvatel. To je hluboký omyl, vezmete-li v úvahu povahu exponenciální funce. Představte si jezírko s několika lekníny, které se každý rok rozmnoží na trojnásobek. Dlouho se zdá, že se nic neděje, ale představte si, že je zarostlá již třetina jezírka. Co to znamená? Že příští rok zaroste jezírko celé! Podobně i lež se šíří exponenciálně a než se nadáte, zaplaví celý svět. Píšete, že je nás na tomto webu cca 8. Každý z nás může ovlivnit například dva lidi. Z nich každý další dva atd.

 2. → Vendo, co se týče přeposílání lží, nejde mi o nějaké konkrétní odkazy, které jste sem dal. ______________________________ :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  → Jde mi o princip, že vy dáte do diskuze nějaký odkaz, kterému ani sám nevěříte, a myslíte, že je to tak v pořádku.
  _____________________________________ :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 3. → Vycházím z dřívější zkušenosti s vámi, kde jste dal odkaz na informaci o člověku živícího se pránou, ale odmítl říci, zda tomu věříte.
  ________________ twl., to jsou hlášky tady…:-)))))))))))))))))))))))))

 4. Bezva vakcína. Mrkněte na video. Věřím mu, nenatočila to jako propagační materiál nějaká filmová společnost a necítím za to osobní zodpovědnost :

  https://aeronet.cz/news/video-vrchni-sestra-s-sebou-sekla-na-zem-v-zivem-prenosu-pote-co-17-minut-predtim-byla-ockovana-vakcinou-firmy-pfizer-a-byla-pozadana-zastupcem-farmaceuticke-spolecnosti-aby-na-kameru-propagovala/

  Včera aeronet ukázal, jaká může být při snímání kamerou – při popularizaci injekce -speciálně upravená stříkačka. Zasouvací jehla!! Vypadá to docela věrohodně, že? Je to určeno pro záběry, kdy významní politici, aby ukázali lidem svoji důvěru, budou neočkování?? Co si o tom myslet??

  https://aeronet.cz/news/skandal-na-americke-televizi-behem-demonstracniho-a-propagacniho-ockovani-zdravotnici-se-pred-kamerou-nechali-pichat-injekcemi-se-zasunovacimi-jehlami-pouzivanymi-ve-filmovem-prumyslu-a-v-hollywoodu/

  Říkám si, proč se to takhle děje? Mladá žena, zdravotnice, zkolabuje. Injekce bez obsahu vakcíny, vpich neexistuje, ale budou úsměvy na kamery.

  Nikdo tomu ale nemusíte věřit, to si prosím uvědomte.

  1. Vendo,

   zkuste si představit, že bych sem dal odkaz na informaci (podepsanou nicneříkající zkratkou VK), že vaše matka byla prostitutka. K tomu bych napsal, že za tuto informaci necítím odpovědnost. Jak by se vám to líbilo?

   1. Tak to bych si asi poplakal, ale protože jsem moji maminku znal, poznal jsem její sestry /měla jich sedm/ a znal jsem jejich život a život její mámy, mé babičky od malička, považoval bych to za fake news. A nebo bych objevil informaci od VK, že Váš tatík byl konfident gestapa, udával české lidi, ale zamazal to v r. 1945 vstupem do KSČ. Samozřejmě bych k tomu napsal, že za tuto informaci necítím odpovědnost.

    Přestaňte již blbnout, vážený pane Pavle V.. Ten VK to video nenatočil. Jestli je pravdivé, jestli to nenahráli herci nějakého oblastního divadla ve státě Tennesse, to nevím. A také nevím, jestli má nést odpovědnost VK, za to, co našel na internetu, a nebo já, když jsem to sem dal jako zajímavost. Zajímavost! Umíte-li anglicky a zajímá-li Vás to, pátrejte v zahraničních zdrojích dál. Závěrem otázka. Je možné, že se té zdravotní sestře udělalo po aplikaci vakcíny blbě a nebo neudělalo??

   2. ad – Je možné, že se té zdravotní sestře udělalo po aplikaci vakcíny blbě a nebo neudělalo??
    ___________

    Vendo, blbě se vám může udělat i z kostky cukru. Nevím, co sledujete tou urputností, s jakou sem vkládáte potrhlá videa s velmi pochybným obsahem. Zajímavost to jistě není, kromě vás to tady nezajímá nikoho. Co si chcete dokázat? Že můžete cokoliv? Jistě – jistě můžete. Otázka je, čemu to prospívá. Věci lásky nebo věci zla? Čemu sloužíte?

   3. Vendo, snažíte se mě přesvědčit, že zveřejňovat anonymní dehonestující informace je v pořádku. Neuvěřitelné. Jste-li spirituální člověk, měl byste být schopen rozeznat chucpe.

   4. Ale Věro, je to myšleno dobře, aby internetem nebloudili lidi, kteří neumí anglicky, Venda psal, že umí.
    Murphyho zákony zhruba : Odborník je člověk z jiného města, který umí anglicky a sedí u internetu.
    Když česky, tak https://aeronet.cz/news/ je jistota.
    Heslo :
    Když máš málo starostí, čti, co Venda vypustí.
    Budeš mít starostí dost a odžiješ si kus karmického dluhu, té spravedlivé odplaty.
    U Vás možná odplata za pár kousků připáleného cukroví.
    A za odboj v diskuzi určitě.

   5. Chucpe?
    Vrah, který zavraždil svoji matku a otce prosí soudce, aby byl při trestu shovívavý, protože je oboustranný sirotek.

    Do teď jsem odpovídal pod tímto článkem Vám na určité Vaše pokusy. Už nebudu. Vím, že jsem do tohoto tématu, které článek pana Šupy nadhodil v oblasti společnosti neměl vůbec chodit. Chybami se člověk učí. Ale získal jsem i dva velmi cenné a významné poznatky.

    A tak poslední odkaz :
    https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hepatitida-c-zloutenka-frankova-testuj-se-vcas.A201218_183445_domaci_mkop#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

    S tím, na co upozorňuje doktorka Franková, seznámím zítra několik stovek lidí na FB a také mailem. Třeba to někomu otevře oči.

   6. Pardale, při slovu „karma“ se můj imunitní systém rozechvěje a staví do pohotovostní polohy, protože očekává alergickou reakci. Ale pravda je, že jsem mívala a mívám od dětství takovou zvláštní výsadu: kdykoliv něco zvorám nebo zkrátka…no…jak to nazvat…prostě když ZHŘEŠÍM, tak téměř okamžitě následuje nějaký karambol. „Pámbíček tě potrestal“…co jsem se toho mravokárného napomenutí naposlouchala. A ještě s bonusem: buď ráda, že sis to odbyla hned, s odkladem bys platila i úroky. Uff…to potěší, taková útěcha.
    Je potřeba starosti redukovat. Nečtu už na internetu skoro nic, co nemusím, s trochou nasázky kromě televizního programu a notových partitur. Materiál přeposílaný od Vendy je toxický, jediná ochrana je vůbec to neotvírat, nepouštět si toxiny do myšlenek. Diskuse – v žádném případě, během diskuse na toxické téma pronikají toxiny do podvědomí. Těžko se to čistí, resp. vyčistit to ani nejde, stopa je trvalá. Dlouhodobé kontakty s psychotoxinem se kumulují a ovlivňují psychickou a duchovní odolnost. Podílí se na vzniku a průběhu psychóz, depresí, odvádí od podstaty duchovní a duševní rovnováhy.
    Letos ani jeden spálený kousek cukroví, karma je zřejmě v pořádku, hříchy asi tak nějak už nestojí za řeč. Odboj v diskusi je potřeba, aby tzv. řeč nestála, což v tomto případě platí doslova.

   1. Aha. Další zajímavost na internetu: Pardal.
    A necítím za něj žádnou zodpovědnost

   2. Vendo,

    přeposlal jste hoax. Sestra Tiffany Dover totiž nezemřela, ale jen omdlela. https://manipulatori.cz/hoax-sestra-v-tennessee-tiffany-dover-zemrela-po-aplikaci-vakciny-pfizer/

    Když už jsme u těch hoaxů, tak ještě jeden, který jste asi také viděl. https://manipulatori.cz/hoax-sestra-v-tennessee-tiffany-dover-zemrela-po-aplikaci-vakciny-pfizer/

    Cui bono? Komu tyto hoaxy přinášejí prospěch? Podle mého je cílem zmírnit špatný obrázek, který zanechala ruská vakcína Sputnik V tím, že byla schválena úřady v době, kdy nebyly provedeny klinické zkoušky. Nelze se pak divit, že někteří ruští zdravotníci tuto vakcínu odmítají (je dobrovolně povinná – jistě víte, co se tím myslí).

    Vendo, mám prosbu. Seznamte svoji kamarádku Martu Kořístkovou s webem manipulatori.cz a napište, jestli s ní pohnul.

   3. Pavle V., jste duševně zdráv? Proč na mě kydáte špínu?

    Já jsem z aeronetu dal 19.12. odkaz na tu indispozici té zdravotní sestry :
    Venda 19.12.2020 (6:54) . . . . podívejte se, jestli nejste líný se k tomu vrátit!

    https://aeronet.cz/news/video-vrchni-sestra-s-sebou-sekla-na-zem-v-zivem-prenosu-pote-co-17-minut-predtim-byla-ockovana-vakcinou-firmy-pfizer-a-byla-pozadana-zastupcem-farmaceuticke-spolecnosti-aby-na-kameru-propagovala/

    Nic o smrti tam není.

    Ale pak jsem po pár hodinách sám poukázal na to, že jiný server dal informaci o smrti zdravotní sestry – viz.:

    Venda 19.12.2020 (12:12)
    Všimněte si, jak jiné zdroje poskytují zcela jiné informace. Ani za tento příspěvek na http://www.reformy.cz necítím žádnou zodpovědnost :
    https://www.reformy.cz/sestra-z-tennesse-zemrela-pred-kamerou-par-minut-po-vakcine-na-covid-19/?fbclid=IwAR2OesUSL46k_y_fI9v_N8ffM4NAIa3AQ4mw-tMj5VA5_MkUTDiKvSAk_Kw

    A Vy Pavle V. jste po více jak 24 hodinách po mém oznámení na tyto nesrovnalosti objevil Ameriku a jste vlastně ke mně dost sprostý. Omluvíte se a nebo se budete chovat takto sprostě i nadále?

    A na paní Kořístkovou se vykašlete. Vůbec se Vás to netýká.

   4. Vendo,

    mýlil jsem se. Když rozkliknete váš odkaz je tam, že informace byla dodatečně aktualizována ze smrti na pouhou mdlobu. To, co mě zmýlilo je, že ve vašem nerozkliknutém odkazu je, cituji: https://www.reformy.cz/sestra-z-tennesse-zemrela-pred-kamerou-par-minut-po-vakcine-na-covid-19
    Jsem ochoten se omluvit, když se omluví web Reformy.cz. Ten totiž informaci jen aktualizoval. To naprosto nestačí. Informaci o smrti sestry si přečetla řada lidí, kteří dnes neví, že byla změněna. Kdyby to byl férový web, při jeho načtení by se objevila nepřehlédnutelná omluva. Snad uznáte, že informace má zásadní význam.

   5. Pavle V., nemá to smysl. Dal jsem sem dvě informace. Pro Vás jistě z pochybných zdrojů. Jedna informovalo o ztrátě vědomí či mdlobách a ta druhá byla o tom, že ta zdravotní sestra zemřela.

    Mýlit se je lidské.

    Omluvu od Vás – to je nic, že jste o mně napsal, že jsem přeposlal hoax. Mávám nad tím rukou. Jste totiž asi člověk, který si toto může dovolit.

    Pokud to půjde, zapomeňte na mě.

    Díky.

   6. ad – Pokud to půjde, zapomeňte na mě.
    _____________

    Vidíte, Pavle – ještě nedávno se k vám Venda lísal a lichotil, protože potřeboval vaši podporu. Teď vidíte sám, kde končí pochybná přízeň.

  1. Za poškození zdraví následkem užívání léku nese odpovědnost buď

   výrobce či dodavatel léku
   držitel rozhodnutí o registraci, nebo
   lékař, který lék předepsal

   Výrobce léku ponese odpovědnost v případě, kdy lék samotný byl z hlediska zdraví závadný. Taková situace nastane zpravidla tehdy, kdy všechny léky jedné šarže byly závadné a způsobily potíže u řady pacientů. Výrobce se však může zbavit odpovědnost například tím, že prokáže, že stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.

   Držitel rozhodnutí o registraci odpovídá za škodu způsobenou v důsledku účinků léku neuvedených v souhrnu údajů o přípravku. Této odpovědnosti se nemůže zprostit. Za škodu způsobenou v důsledku účinků léků v souhrnu údajů o přípravku uvedených odpovídá držitel rozhodnutí o registraci jen tehdy, prokáže-li se, že vznik takové škody zavinil.

   Lékař ponese zpravidla odpovědnost v tom případě, kdy lék byl sám o sobě „neškodný“, ale lékař jej nesprávně předepsal. Mezi další případy odpovědnosti lékaře patří použití neregistrovaného léku nebo použití léku v rozporu se souhrnem údajů o přípravku. Za použití léku v rozporu s podmínkami v zákoně o léčivech hrozí lékaři také pokuta. V případě, kdy však lékař sám pacientovi lék nebo vakcínu aplikuje, nese lékař tzv. objektivní odpovědnost, které se nemůže zprostit, a to ani s odkazem na to, že pacient byl o možných nežádoucích následcích poučen a dal s aplikací látky souhlas.

   Příčinná souvislost mezi poškozením vašeho zdraví a užíváním určitého léku musí být posouzena odborníkem. Pro dosažení úspěchu ve sporu je nutné dodržet také formální podmínky, zejména promlčecí dobu, a uplatnit tedy nárok u soudu včas.

   1. Suma sumárum lze říci, že pokud se žena po očkování vakcínou Pfizer změní na krokodýla, ponese vinu na prvém místě úřad pro kontrolu léčiv, který vakcínu povolil. Jedině v případě, že Pfizer věděl o možnosti zkrokýlovatění, ale před úřadem pro kontrolu léčiv toto riziko zamlčel, ponese vinu přímo on. Bolsonáro vystupuje tak, jakoby za veškeré případné škody mohl jen výrobce vakcíny. Od prezidenta bych očekával, že se nebude vyjadřovat jako asfaltér.

 5. Tak jsem se dostal poprvé pod tento článek, kam se nosí ve velkém upozornění – odkazy na články, které se někomu nelíbí, které jsou prý i konspirační a nebo naznačují konspiraci. Začal s tím Pavel V. a pak už to jelo jako po másle. Být konspirační je snad ale v našem systému zakázáno?

  No ale možná se tu tím trochu vyčistil vzduch!

  Co říkáte, omezovatelé svobody, na toto ? Paráda, co? Místo roušky čelovka s žárovkami u nosních dírek.
  https://tn.nova.cz/clanek/bic-na-covid-usporna-svetylka-virus-znici-za-par-vterin-zjistili-vedci.html

  Alois

 6. Aloisi, UV-C záření se k desinfekci používá dávno. Světlo se nedostane všude a ultrafialové UV-C škodí očím a obecně i pokožce. Takže čelovka a nosovka zrovna nebude to pravé ořechové.
  http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/dezinfekce-povrchu-pomoci-uv-c-zareni-a-pandemie-covid-19–17029
  „Vedle toho se s nástupem pandemie covid-19 objevily především v online obchodech různé přenosné sterilizační zdroje k dezinfekci mobilních telefonů, klávesnic apod. Zde je nutné zdůraznit, že použití takovýchto světelných zdrojů je poněkud problematické z hlediska bezpečnosti. Dokument CIE 187:2010 Technical report: UV-C Photocarcinogenesis risks from germicidal lamps [9] uvádí, že je nutné chránit nejen lidskou pokožku před účinky UV-C záření, neboť má silně karcinogenní účinky. V případě ručních UV-C zářičů je proto nutné brát v úvahu reziduální odrazy od ozařovaného povrchu, přičemž člověk toto záření svým zrakem nevnímá.“
  Konspirace není zakázaná. Venda, jak píše, ji šíří na stovky kamošů na facebook, to musí každého potěšit být ve spojení s šiřitelem konspirací.

 7. Neměl jsem žádné příznaky na COVID 19. Přesto jsem však své nachlazení léčil doma všemi možnými tradičními metodami. Dnes již je mně fajn.

  Tady jsem objevil velmi zajímavý článek :
  http://www.zvedavec.org/komentare/2020/12/8546-vyzkum-firmy-pfizer-prokazal-ze-covid-19-je-zcela-nevyznamne-onemocneni.htm

  Je tam odkaz na zdroj dat o výsledcích „testů“ „vakcíny“ Pfizer: – asi 200 stran materiálů, které, jak věřím i odborníci z Česka budou zevrubně pročítat.

  Pan Brand, autor článku, píše zajímavě. Např.: „Lidé s vážnými komorbiditami představují cca 94% všech úmrtí „na Covid“ (dle dat americké agentury CDC).

  Takže mezi zdravou populací mimo vysoce rizikové skupiny je riziko vážného průběhu nemoci Covid-19 bez jakéhokoli očkování zhruba 0,0044%. Pokud nejste rizikovou skupinou (nemáte např. vysoký věk, obezita, silná diabetes, rakovina, AIDS apod.) pak bez jakéhokoli očkování máte riziko nákazy a vážného průběhu nemoci Covid-19 cca 44 deseti-tisícin procenta.

  Mezi zdravou populací bez vážných komorbidit by tak bez jakéhokoli očkování proti Covidu hrozilo riziko vážného průběhu nemoci cca 443 lidem ročně. 443 lidem z 10 000 000.“

  Za sebe a za kolegu Václava mohu napsat, že jsme se rozhodli nenechat si dát tuto vakcínu.

  Má odvahu se někdo přidat již v této fázi?

  Alois

  1. Řekla bych, že jim křivdíme. vždyť bylo v článku kdesi psáno:

   „….A to je ten důležitý stupeň, být mrtvý pro tento svět nesčetných přání a tužeb, být zcela zklidněn, nebýt ovládán myslí… srdce klidné a nebojácné, jak bylo zmíněno. Po klidu v otázce třetího článku přichází spojení se Slovem. Toho se dosahuje v tom tzv. dhjánu…..“

   Ovšem – není-li tomu tak, a dojde na vztekání se, poučování apod., existuje na to cosi, co říkávali mí předci: „Chceš se vztekat jak malé děcko, tak dostaneš na zadek, ať máš proč se vztekat….“

  2. Honzo, já protestuji proti zavádění nových cizích pejorativních pojmů do naší krásné spisovní češtiny, jako je např. ono slovo „zmrt“, které u nás není ještě udomácněné a tak si jeho smysl musí člověk vyhledávat v naučním slovníku, aby pochopil o co se tady jedná. Naše krásná čeština má mnoho výstižných pojmů a nepotřebujeme si vypomáhat z jiných jazyků, abychom pochopili o co se tady jedná. Např. takové oslovení „ty vole“, je tak typické pro náš jazyk, že si ho pokusili převzít i naši bratři slováci, ale se jim to nepodařilo, což je škoda. Těch krásnejch pojmů k vyjádření blbosti máme mnoho a nebudu je tady uvádět z prostorových důvodů. A to je asi všechno. – Tak čau!

 8. Přítelkyně Alice poslala svým přátelům na FB zajímavý příspěvek od Osho:

  „Jak se můžeme vyhnout pandemii? “
  Tato otázka byla položena indickému guruovi OSHOVI asi před 40 roky během éry AIDS!
  „Kladete nesprávnou otázku,“ odpověděl OSHO
  „správná otázka by měla znít:
  Jak se dá vyhnout strachu že smrti, způsobený pandemií?
  Přesto, že je velmi lehké vyhnout se virusu, je velmi těžké vyhnout se strachu ve vás a ve světě.
  Lidí zemře víc na tento strach, než na pandemii.
  Na světě neexistuje ŽÁDNÝ virus, který by byl nebezpečnější než STRACH.
  Pochopte tento STRACH, jinak se stanete mrtvým tělem dříve, než vaše tělo zemře.
  Nemá to nic společného s virusem.
  Strašidelná atmosféra, kterou v těchto chvílích cítíte, je kolektivní šílenství.
  Stalo se to už tisíckrát a bude se to dít i dále.
  A bude to pokračovat, dokud nepochopíš psychologii davu a STRACHU.
  Často držíte strach na uzdě, ale v okamžiku kolektivního šílenství může být vaše vědomí úplně ztracené.
  Ani nebudete vědět, kdy jste ztratili kontrolu nad svým strachem.
  Potom vás STRACH může přinutit udělat cokoliv.
  V takové situaci můžete vzdát i svůj život a nebo život ostatních.
  V následujících časech se stane toto:
  Mnoho lidí se zabije.
  Pozor, buďte opatrní.
  Nesleduje zprávy, které vytvářejí strach.
  Přestaňte hovořit o pandemii, opakovat to samé jako v autohypnóze.
  STRACH je druh autohypnózy.
  Tato myšlenka v těle způsobí v těle chemické změny.
  Opakované opakování toho stejného nápadu spustí chemickou změnu, která může být tak toxická, že může zabít i vás.
  Během pandemie se energie stává ve světě iracionální.
  Takto může člověk spadnout do černý díry.“

 9. Česko má 19097 mrtvých na covid a je v počtu mrtvých společně s Británií na 3. místě v Evropě za Belgií a Slovinskem. Do dvou týdnů budeme na prvním. Podle předsedy lékařské komory Milana Kubka však v souvislosti s covidem zemřelo 25000 lidí. Kdyby byl statisticky zjištěn abnormální počet nehod, mohli bychom ty mrtvé přisoudit nehodovosti, ale nic takového se nestalo.https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=GBR~DEU~FRA~CZE~ESP~ITA~NLD~BEL~SWE~SVK~SVN&region=World&casesMetric=true&interval=total&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

  Řešit problém lze jen tehdy, když známe jeho příčinu. Co je příčinou, že jsme na prvním místě v Evropě v počtu nakažených a že nemocnice jsou na maximu své kapacity? Je to populismus vlády. Vláda se bojí postihovat nedodržování proticovidových nařízení. Je to cosi podobného, jako kdyby policie přestala postihovat nadměrnou rychlost na silnici. Část lidí by maximální dovolenou rychlost dále dodržovala, ale zbytek by klidně jezdil v obci stovkou. Další příčinou je, že je opomíjen hlavní zdroj šíření infekce – zaměstnání. Na rozdíl od prodejen se tam lidé stýkají dlouhou dobu a nejsou pod kontrolou veřejnosti. Někteří nakažení dokonce chodí do zaměstnání, aby neměli finanční ztrátu. Vláda k tomu mlčí, protože daně jsou pro ni důležitější než přetížení zdravotníci v nemocnicích. Další příčinou je papalášství – žena premiéra si létá do Dubaje atd. Okolní země mají stejný problém – máme od nich řadu poznatků. Zatímco u nich jsou poznatky aplikovány, u nás se o nich dlouho mluví, ale nekoná. V Rakousku se školáci vyšetřují antigenními testy, u nás se o tom jen mluví. Vláda není schopna věci rychle zorganizovat. V zemi je 76 800 dávek AstraZeneca, ale podáno bylo jen 6097 z nich. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kde-jsou-vakciny-astrazeneca-43-900-davek-maji-kraje-ockovani-vazne-143307

  Co s tím? Agrofert snad lze řídit pomocí sms zpráv. Ale řízení státu jako firmy selhává. Pro firmu je nejdůležitější zisk. V případě státu nelze hledět jen na HDP. K čemu budou dobré hospodářské výsledky, když zkolabuje zdravotnictví a krematoria?

  1. Existují odhady, že téměř polovina Čechů nedodržuje opatření proti covidu nařízená vládou a že to je příčina, proč při této pandemii patříme mezi nejhorší země na světě. Existují názory, že ne vláda, ale občané sami zavinili naši katastrofální situaci. Kdyby tato úvaha měla být správná, pak by vláda mohla rezignovat na potírání zločinu s tím, že za zločinnost mohou sami občané. Za zločinnost mohou jen ti, co páchají zločiny. Ti ostatní si platí vládu, aby udržovala zločin v patřičných mezích.

   1. → Ti ostatní si platí vládu, aby udržovala zločin v patřičných mezích.
    _______________ Věru fascinující úvaha a tvrzení.

    ps: blízkým, rodině, atd.: cítím s vámi.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference