mapa stránek || vyhledávání

Křest, zasvěcení… téma pro další malé letní otázky

John Linnell (1792-1882) - Jan Křtitel křtí Ježíše

 

Je ustáleným rčením, obzvláště sportovně založení muži to znají, že například nějaký mladý fotbalista prodělal křest ve svém prvním soutěžním utkání. Či loděnice vyrobí moderní letadlovou loď a ta je, třebas i za účasti církve, pokřtěna, byť se jedná o zbraň, která je určena pro zabíjení. A zasvěcení? Co lidí bylo již zasvěceno z pohledu lidského konání; obdrželi například tajný recept na proslavenou rodinnou lahůdku, zasvěcení do tajů vědy, tak známé studentům či iniciační rituál v nějaké sektě? O tomto světském pohledu však nechci nic psát. Zkusím pojem křest či zasvěcení ukázat na učení Ježíše Krista či okolnostech doby počátku křesťanství. 

* * *

Částečná citace z Jana – 5:25:

„… kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.“

Kdo jsou ti mrtví? Jsou to duše tohoto světa, které zapomněly na Boha, na svůj vnitřní pramen života? Ano, je to tak. Jsou duchovně „mrtvé“. Ale když uslyší „Hlas Syna Božího“, když potkají na své cestě vtělené Slovo Boží, učitele, rádce, Mistra, který je naučí, jak se napojit na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo v jejich vlastním nitru – „budou žít“! Jejich vnitřní vědomí bude rozšířené. Budou žít proto, že jejich nitro bude naplněné životadárným a věčným světlem a zvukem. Ale před tím, než se tak stane, musí být duše mysticky pokřtěna, zasvěcena. O tom hovořil Ježíš. Ve své podstatě jde o absolutně vnitřní záležitost a může být přirovnána k naladění rádia na správnou vlnovou délku.

* * *

Konstantin I. - mramorová busta (4. stol.)

Konstantin I. – mramorová busta (4. stol.)

Kdo potřebuje křest – zasvěcení? Mohlo by se snadno uvést, že každý, ale ne všichni k tomu dospějí za svého právě probíhajícího života. Římský císař Konstantin možná pochopil, že po desetiletích občanských válek a nepokojů může nové náboženství přinést jednotu pro Říši římskou, která prožívala nelehké období. Mnoho vědců zkoumalo, jak moc tento světský vládce sám křesťanství věřil anebo nestál-li za tím jeho osobní – světský prospěch? Z Wikipedie:

„V průběhu svého života Konstantin neváhal zřejmě odstranit svého tchána a dva švagry. Náhle v roce 326 nechal v Pule odsoudit a popravit svého nejstaršího syna Crispa, jehož matkou byla Minervina, Konstantinova konkubína nebo možná první manželka. V Trevíru v červenci téhož roku Konstantin přikázal popravit také Faustu, svoji manželku a matku tří synů…“

Řeklo by se snad podle tohoto chování, že byl křesťanem? Nebyl a má alibi. O křest požádal až na smrtelné posteli v r. 337. Nechal si tak „svoje možnosti otevřené“ až do posledních hodin svého života.

* * *

Křesťanské Slovo bývá nazýváno jako „Živá Voda“. V Janově evangeliu je tento verš /7:37-38/:

„V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“

A žena Samaritánka, po které chtěl později Ježíš vodu a která se tomu podivila, dostala odpověď: /Jan 4:10/

„Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“

„Dar Boží“ je běžným výrazem pro mystický křest, je Živou vodou Slova. Je to dar, který je schopný dát jen dokonalý učitel, rádce, Mistr. Doporučují pro pochopení ještě verš z Jana 4:13-14.

* * *

Nebeská hierarchie, sedmero nebes, mnozí příbytkové…? Zdá se celkem jasným ten fakt, že autoři synoptických evangelií připisovali Ježíšovi moc vystupovat přes nebesa. Uvádějí, že nebesa se Ježíšovi otevřela ihned, jakmile přijal křest: /Matouš 3:16; Marek 1:10; Lukáš 3:21/

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.“

Tyto příběhy zapsané evangelisty by mohl pojmenovat někdo jako až bizarní, ale tak, jako mnohé v Bibli, je to i určité metaforické objasnění. Spočívá v tom, že jakmile přijal Ježíš od Jana křest, spojil se s Duchem Svatým a byl schopný vystupovat do vnitřních nebes, jinak řečeno, uskutečňovat mystický transport. Vždyť sám zdůrazňoval, že „království nebeské je v nás“.

* * *

Jak často se člověk, který hledá Pravdu, zamýšlí nad hříchem a Satanem, nad zlem, dobrem a Bohem. Pro myslící lidi je jedním z největších hlavolamů a ostatně i paradoxů, proč Bůh, který je všeláskou, všemírem a třeba i všeblažeností, vytvořil stvoření, ve kterém je nenávist, nesoulad, sobeckost a utrpení mezi lidmi tak častým „hostem“. Nedá mi to, abych opět necitoval část Nového zákona, a to z proslovu Ježíše k Židům, viz. Janovo evangelium 8:37-41:

James Tissot (1836-1902) - Židé chtějí kamenovat Ježíše

James Tissot (1836-1902) – Židé chtějí kamenovat Ježíše

„Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“ „Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu. „Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky. Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce.“ My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“

Ježíš říká, že si uvědomuje, že Abrahám byl jejich předkem, jenže byl také velkým prorokem a mystikem. Jak by tedy byli skutečně v duchovním významu Abrahámovými dětmi, chovali by se tak, jak učil. Ježíš však říká – chystáte se mě zabít, a to by Abrahám nikdy neudělal. Proč si tito Židé neuvědomují, kým Ježíš ve skutečnosti je? Protože se Jeho Slovo v nich neujímá, protože jím ani nejsou zasvěcení a ani nemají předurčené, aby se stali jeho žáky. Na závěr jim říká, že jsou z otce Ďábla a že jeho žádosti chtějí činit. Viz. přesně lze číst v Janovi, stejná kapitola – verš 42-47! Důležitost zasvěcení pro duchovní cestu je přesně vyslovena.

* * *

Často se diskutuje mezi lidmi různého vyznání a různých filosofických směrů, které přijali jako svůj názor, Energie, Duch Svatý. Ať již „Energie“ či „Duch“, vždy jsou přítomni v každém člověku, nechť si je toho vědom či žije v nevědomosti. Jinak by v tomto světě nešlo žít. Duch je primární esencí života. Kdy „Duch života roste“, kdy si bude duše stále víc a víc vědomá Ducha ve svém nitru? Tehdy, když jsou pokřtěni či zasvěceni. Nic je pak nemůže svést z mystické cesty vzestupu. Vědomí pak ustupuje od smyslnosti a stahuje se k bráně, kterou se otvírá cesta ke Světlu.

* * *

Od člověka, kterému bylo „mnoho dané“, který přijal mystický křest a vydal se na cestu k Bohu, od toho bude více požadováno. Lukáš nabízí jedno podobenství – viz. kapitola 12:35-38:

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.“

James Tissot (1836-1902) - Ježíš hovoří s učedníky

James Tissot (1836-1902) – Ježíš hovoří s učedníky

Ano, a rád to zdůrazňuji podle mého poznání. Vysoký stupeň duchovní bdělosti je jednoznačně klíčovým pohledem na Ježíšovo učení. I proto říká svým učedníkům mnoho analogických podobenství. V tomto podobenství vlastně Ježíš nabádá své věrné žáky, že je pro ně připravený stůl a On je bude obsluhovat. A to je pravá úloha duchovního Mistra, který se na tomto světě anebo ve vyšších oblastech manifestuje jen proto, aby dal svým žákům duchovní výživu. A jídlo, které jim dává, ať je to Chléb Života nebo Živá Voda, je výrazem Jeho lásky k nim. A pro žáky Mistra je tu nezbytný křest a zasvěcení. S tímto nektarem se jim v pravý čas zjeví v jejich nitru. Tito žáci tak přinášejí k oslavě Otce mnoho ovoce /Jan 15:8/. Pak je čeká „jen“ návrat k Bohu!

* * *

Václav Žáček /Venda/
/s použitím knih učení Sant Mat/

hodnocení: 4.2
hlasů: 6
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

197 komentářů

Přidat komentář
 1. Pane Žáčku, stále pokračujete, jistě v dobré víře, v kombinování jakéhosi přejatého učení s „dobrou zprávu o spáse“ evangelii o Ježíši Kristu. Nakombinovat lze leccos, ale jako u p.Staňka je z toho těžko poživatelný guláš, ze kterého vznikne otrava.

  Můj názor je, že lepší nic takového nepsat, než odvádět hledající lidskou duši od jediného Světla, živého Ježíše Krista.

  1. To přejaté univerzální učení asi neznáte. Vím, že to není nutné.

   Co Vám vadí konkrétně na křtu, na zasvěcení jako tématu k zamyšlení?

   Neuvádím snad slova živého Ježíše a nebo s mým výkladem nesouhlasíte? Pokud ano, v čem jste v rozporu?

   Díky za Váš názor. Věřte mi, prosím, že nikoho nechci otravovat či odvádět od jediného Světla. Naopak. Pokud potřebujete něco z textu dovysvětlit, rád tak učiním. Ale neznamená to, že Vám něco vnucuji. I já, jako i ostatní, tady hledám Pravdu.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad „Co Vám vadí konkrétně na křtu, na zasvěcení jako tématu k zamyšlení?“

    Pane Vendo na těchto tématech jako takových mi nevadí nic, pouze s Vašimi vysvětleními a dodatky (zřejmě na základě Vámi přijatého učení Sant Mat?) nesouhlasím a chci na to případné hledače upozornit. Na svůj názor však máte samozřejmě plné právo, stejně jako já jsem toto vůbec nemusel číst.

    Nakonec si neodpustím jednu radu, ačkoliv možná neuspěji. Vemte znovu Písmo, tak jak je, poproste Pána, zkuste neřešit co kdo a jak říká, jak to vykládá, neřešte jak daná pasáž jde dohromady s jinými naukami a nechte to k sobě mluvit. Celý Nový zákon je, dle mého poznání, zcela něco jiného než tvrdí ostatní nauky (samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, ale leccos jsem toho prolezl než jsem se vrátil k Bibli a objevil živého Ježíše Krista) a jsem přesvědčen, že žádná nauka ani cvičení nemůže lidské duši dát to jako živý vztah s Bohem (a domnívám se, že vnitřní studium Bible je tím nejlepším základem pro takový vztah). Ježíš Kristus není jedním z tvarů Slova, jedním z mnoha Synů, ale je skutečně jedinečný Spasitel. Kdo vidí Ježíše, vidí Boha. Kdo zná osobně Ježíše, zná osobně Boha. Mé poznání, ale rovněž jej nikomu nechci vnucovat.

 2. křest v pojetí křesťanství, tak jak jej vykonává, je pouze mrtvý rituál. např. rodiče vemou dítě ještě s nevyvinutým intelektem a v dobré víře jej pokřtí, aniž by počkali do doby, kdy vyzraje natolik, že si samo posoudí tento akt a rozhodne se svobodně zda ano či ne. prostě křesťané stále žijí v dogmatu, že jedině ta jejich víra je ta pravá. tím nechci tvrdit, že je křesťanství špatné. ta uspěchanost a myšlenka, že když jej pokřtím, že jsem udělal dobro nejenom pro dítě, ale i také pro sebe je nepřirozená. pokud křesťanství připouští, že i v jiných kulturách existuje něco jako nějaké zasvěcení-osvícení, pak podstata není v samotném rituálu, ale v něčem subtilnějším, o čemž ale křesťané moc jasně nepíší, nebo se vyjadřují každý rozdílně, nebo opatrně. čas stejně věci odhaluje, a už začíná lidem docházet, že tzv. organizovaná náboženství už dávno nezačala pracovat na tom, aby hledali něco, co je společné všem. pracují na své výlučnosti, i když říkají že ne, stále to visí ve vzduchu. čest vyjímkám. schválně ať si každý zjistí u biskupské konference co je potřebné k tomu, aby, když se chce člověk vyvázat ze křtu, musel udělat. samotný fakt, že si církev připouští nějaké formální odosvícení dává odpověď na to, že je to(rituál) samotný nesmysl a církev ztratila jeho smysl, i samotnou legitimitu a skutečnou schopnost probouzet ducha člověka Duchem Svatým. Už samotné akce svatořečení a komise, které vybírají svoje svaté je estráda, neboť svatí jsou označováni většinou po své smrti. tedy kdo je u těchto církví vlastně svatý už za živa? NIKDO. máme tedy církve bez svatých. anebo křtí lidé, kteří v sobě žádného ducha svatého nemají a proto ani není možné křtít Duchem Svatým. Kdy už lidi toto prohlédnou ? Bezduché rituály ještě nikoho neosvítily.

  1. Proboha naco ta záplava slov? Řekni rovnou, že jsi Jehovista a je vymalováno! O ničem dalším již nemusíš plkat.

   1. ti jehovisti ti museli pěkně hnout žlučí. nechals to v sobě mluvit a neuhádls. ještě máš dva pokusy. další podivnost např. u křtění dospělých, je u těchto církví fakt, že křest spojují a dávají do souvislosti s tzv. vstupem do těchto církví a přijetím mezi své ovečky. je to jakýsi certifikát pravosti. jenže ono nestačí někomu přimalovat kolem hlavy svatozář a prohlásit ho tímto za světce, stejně jako nestačí certifikát z nějaké religiozní fakulty, nebo oblečenej kolárek.

  2. Mirku, rituály (třeba to pokřtění) nejsou nesmysl. Co třeba vojenská přísaha nebo manželský slib? Měly by posilovat člověka ve chvíli zkoušky, aby morálně nezakolísal. Záleží na tom, jestli tento slib nebo důsledek rituálu pokřtění ( tedy zjevné přihlášení se ke křesťanství) si člověk vezme za své a považuje je z správné.
   Jehovisti musí z něčeho žít, roznášejí neúnavně své tiskoviny někde v cizím městě, kde je osbně neznají. Sotva na třetí větu z nich dostanete, že jsou jehovisti, tak se za to stydí. Když je pošlete do háje jako jehovisty, tak babča vyštěkne Svědci Jehovovy. Prostě tiskoviny údajně ze zahraničních peněz, což funguje tak, že vyloudí na důvěřivých starých lidech před smrtí jejich chalupy a udělají z z toho letní jehovistický tábor.

   Řeší se tady Život po smrti, nehmotná duše atd. Rozumný článek je Lidé a země březen 2015, str. 38 až 41. Je to rozhovor se vzdělaným Viliamem Politovičem, ( 57 let) ze Znojma. Podílel se na TV seriálu Brána smrti. Odkazuje se na autora jménem Raymon Moody a knihu Život po životě.
   http://esoterismus.cz/m/files/view/1388136063
   Mnohokrát jsem zde zastával postoj, že bez hmoty duše nemůže existovat. Kniha popisuje i tzv. skupinovou smrt. Jde o to, že umírání je přítomna skupina lidí, kteří zapíší později své zážitky. Údajně dochází k vysoké shodě v popisu události těsně po smrti, včetně průřezu událostí ze života zemřelého.
   Další podrobnosti zatím nemám pročtené ani tu knihu, ale jsem krajně nedůvěřivý. vysvětlení některých jevů je hodně těžké, například mnoho lidí zažilo, že člověk daleko vpředu na chodbě se otočí, když se mu díváte do zátylku a přejete si to, aby se otočil.
   Všechny tyto statistiky jsou zatíženy těžkou chybou, protože děje obvyklé, že se nestalo vůbec nic, člověk v hlavě neskladuje.
   Myslím, že představy o karmě jsou do podvědomí skupinově vsugerovaná záležitost.
   Když čtu jak Karel montuje Nové zjevení do Jungovy psychoterapie, tak žasnu. Nové zjevení a cokoli, třeba španělští slimáci na zahrádce, stačí moudře vyložit Bibli.

   1. život po smrti se tady neřeší. měls na mysli asi poltikovič -je pasé(fascinace smrtí). modyho knižky znam, to co probíhalo na západě(drogové a ezoterické období) v 60-70 letech je nyní zde. prostě my opakujeme pouze to, čím si prošla západní kultura tehdy. modyho knižky jsou vyborne. o těhle věcech jsem se už v diskuzich zminoval. křest je v lidském životě živoucí proces. o čemž jsem se již zmiňoval, je to právě průnik k nejsubtilnějším věcem vnímání. spousty lidí mají nějaké zážitky a zkušenosti. vtom už spory nejsou, ted jde nyní o pochopení souvislostí. lidi se nyní dostávají ke kolektivní mysli. a to je z absolutního pohledu špatně. tuto oblast by správně nikdo neměl využívat. skutečný křest by měl způsobit to, že se člověk dostane ne do kolektivní mysli(to by bylo v podstatě posednutí cizí entitou), ale ke kolektivnímu vědomí. mnoho nejenom křesťanů také mluví o světle. ale úroveň světla je právě ta oblast kolektivní mysli. kdežto oblast univerzálního čistého ducha je právě ta oblast nejpravdivější-přítomnost. k uvědomnění tohoto není potřeba na to dělat monopol, nebo kšeft a rituál, každý to může získat, protože je to přirozené. toto nepodléhá vyznání, vzdělání, rase, věku, vzdálenosti atd. atd. to je to skutečné proniknutí „uchem jehly“.
    zákon příčiny a následků existuje, není to sugesce. jak zasejeme, tak sklidíme. lepší vlastní příklad, nežli písma výklad.

   2. Mirku, díky. Většinu příspěvků tady sotva proletím očima, moc duchovna a planých kázání, rozumných názorů pomálu, ale tohle Vaše má smysl a vlastní nadhled.

   3. nemusíš čekat na zázrak. stačí nechat bdělou pozornost vevnitř těla v přítomnosti a poprosit a požádat bez očekávání a přemýšlení pravdu, nebo skutečnost, nebo čistého ducha, nebo podstatu,o to, abychom byli schopni Ji vnímat ve svém vědomí. většinou se objeví nějaké vjemy, nebudu psát jaké abych nevytvářel předem v někom nějaké představy. prostě tomu věnovat trochu času a pozornosti.

   4. Mirku, jen chci upozornit na to, že v meditaci oslovovat „skutečnost“, „čistého ducha“ apod. je cesta v současnosti často doporučovaná, ale dle mého chybná až nebezpečná. Jak člověk projeví jen trochu snahy a zájmu o duchovno, tak je u něj plno nejrůznějších bytostí. A ty se rádi člověku ukáží jako božské, jako nejrůznější vjemy, i světelné (Lucifer=světlonoš) apod. Kdo touží poznat, že existuje i nehmotný svět velmi brzy to poznává, ale je to k ničemu.

    Jediné bezpečné sooustředění (pokud se člověk chce soustřeďovat a meditovat) je dovnitř hrudi, nejlépe na Ježíše Krista. Ale chápu, pokud je někdo odpůrce křesťanství (např.kvůli katolické církvi) a tím nemyslím Vás – pane Mirku – pak to pro něj může být ze začátku veliký problém. Toto píši z vlastní zkušenosti, kam mě dohnala bezobsažná meditace bez Ježíše…

   5. musíš si uvědomit, kde byl ježíš kdysi, a kde je dnes. evoluce pokročila. vždyť i nějak tak to údajně pravil, že ještě není u otce. dále pak ale- dokonáno jest. takže oslovovat čistého ducha je zároveň i oslovovat ježíše. kdo vnímá kolektivní mysl místo aby vnímal kolektivní vědomí, tak jak uvádíš v prvním odstavci, tak to právě je důsledek toho, že se dostatečně nečistíme. to jsou spojené nádoby, rozvíjet citlivost a čištění musí jít spolu. zlý člověk přitahuje zlé, dobrý člověk přitahuje dobré. je to stvořené právě takto, jako ochranný mechanizmus. otec, duch svatý, a syn je svatá trojice. každý působí (má svoji funkci)zvlášť, když se ale sjednotí v jedno, což se už stalo, pak žádný rozdíl není. ze svaté trojice se stal celek – Bůh všemohoucí(on byl, je a bude samozřejmě vždycky,jenom my musíme dorůst-odrážet jeho kvality) . údajně ježíš říkal jsem pravda, cesta. neříkal že je cílem. ale on cíle již dosáhl. a co my? takže my nejsme v rozporu, mluvíme o tomtéž. akorát to zase lidi špatně pochopili a prováděli. kvality ježíše působí na všechny, není to tak, že působí pouze na křesťany, nebo že pouze v křesťansví můžeme dosáhnout úrovně ježíše. to jenom křesťané si to „zprivatizovali“, ale to je dogma a ohlupování lidí. syn, duch svatý, a otec nepůsobí lineárně, ale paralelně. evoluce jde lineárně(pro naše vnímání), ale „zvrchu“(z jednoty) je to paralelní.

   6. Mirku, nemůžu jinak než předat co jsme vlastním duchovním úsilím získal a to, že upnutí se k vzkříšenému Ježíši je cesta kompletní a bezpečná. Jiné cesty (a nemyslím žádné drogy) mě dohnaly málem do Bohnic. Vůbec nenarážím na církev, člověk poznávající a následující Ježíše nemusí patřit do žádné denominace.

    O tom, že by Kristus působil jen na křesťany jsem nic neříkal. Naopak ale budu tvrdit, že cesta směrem k Bohu je cesta znovuzrozování se v Kristu, čehož se dociluje odevzdáním svého života Ježíši a jeho následování. Jiné cesty nechci a nebudu doporučovat, bohužel-bohudík, již vím, že není vše zlato, co se třpytí.

   7. pokud bych ti mohl poradit, tak bych ti doporučil nesoustřeďovat(nekoncentrovat) se pouze na srdce, ale také dávat pozornost k vrcholu hlavy. je to to místo, kde děti mají ještě nesrostlou lebku. popřípadě rozšířit pozornost do celého těla. moje reakce nebyla míněna nějak osobně, proto jsem upozornoval na tu kolektivní mysl, protože zde jsou všechny lidské mrtvé duše, ať špatné, či dobré(jak správně říkáš není všechno zlato co se třpytí) . jediná správná, je ta probuzená tvoje duše. ta ti může odhalit nejjemnější problémy, které jsme doposud v sobě neviděli.

   8. A co takhle třetí oko?

    „pokud tvé oko bude čisté…… – však to,milí křesťané, znáte, ne?

   9. něco vidět znamená, že tím nejsi. řešení je- nedívat se z okna, ale vyjít za tím dveřmi. a dveře není třetí oko, ale vrchol hlavy.

   10. pokračování- autor článku propaguje sant mat. to je právě ta zakázaná oblast kolektivní mysli. člověk má 5 smyslů a mysl. zde si můžete přivodit tzv. mimosmyslová vnímání-ezoteriku. v případě autora a sant mat je to světlo a zvuk. ale vnímání čistého ducha není mimosmyslové vnímání, to tam není, je tam ale sedmá oblast na vrcholu hlavy, a tato úroveň je skutečné sjednocení s čistou pravdou. to je kolektivní vědomí. proto vidět pravdu neznamená být tou pravdou-skutečností. cesta přes mysl je přes klid mysli, ne že se v třetím oku ztratíte v kolektivní mysli.z kolektivní mysli to není možné, musíte zpět ke klidu mysli. a probudit v sobě svého čistého ducha. ten vás dovede ke kolektivnímu čistému duchu-kolektivnímu vědomí.

   11. Mirku, Vy sice říkáte JAK, ale neříkáte PROČ.
    Co čeká člověka, jenž dosáhne Vámi popisovaného stavu, jaký bude jeho další vývoj a jaké místo v tom zaujímá dvojí přikázání lásky:
    Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama?
    Za případnou odpověď děkuji.

   12. pokud tvá duše bude čistá … (píšu tedy „natvrdo“)

   13. ad muladi. proč je přeci, alespon doufám, každému jasné. napsal jsi to, na tom není co měnit.

   14. Není to jednoduché s duší bez těla.
    Časopis 100+1/ 20/2014,str. 32 Halucinace nebo život po životě?
    V 15 nemocnicích 2 060 sledovaných v komatu blízko smrti přežilo jen 330, 140 se zúčastnilo následujícího rozhovoru s vědci, 55 potvrdilo, že si během klinické smrti uchovali určitou formu vědomí či si dokonce pamatovali dění okolo sebe. Pouze 1 potvrdil přesnost vzpomínek z doby, kdy údajně opustil své tělo a sledoval vlastní resuscitaci. Řada vědců nesouhlasí, pacienti při resucitaci mohou slyšet, co se děje kolem nich a mozek vytvoří halucinace.

   15. Skeptici nesouhlasí se životním stylem, který odmítá vědu, ale propaguje psychotroniku, pročištění, diety, léčitelství.. a tak se stává nesmrtelným.
    http://www.osel.cz/8388-cesti-skeptici.html
    „Svůj zdravotní stav pravidelně sleduje ve spolupráci s psychotronikem, duchovní osobností, lidovým léčitelem, astrologem, věštcem, jasnovidcem a homeopatem.
    – Spí v místech, kde nejsou geopatogenní zóny a pomáhá si i jejich rušiči, nad postelí má zavěšenou pyramidu správné barvy, dýchá správně aromatizovaný vzduch.
    – Víkendy tráví střídavě četbou duchovní a psychotronické literatury, dále bylinářů, posvátných knih kultů New Age a životopisů léčitelů. Též provádí šamanské rituály, objímá stromy v panenské přírodě, poslouchá meditativní hudbu a konečně i přijímá zdravovědné i politické telepatické rady od Plejáďanů a astrálních bytostí.
    – Nehledě na svou nesmrtelnost je kdykoliv připraven k reinkarnaci skrze Moodyho tunel.“

   16. modyho knižky jsou dobré právě jen na to, aby ten, který nevěří na věci mezi nebem a zemí dostal nějaké info od titulovaného, tomu snáze uvěří. vše co popisuješ je samozřejmě možné ale špatné. duše bez těla je smrt, nebo iluze. moudří lidé říkali, hledej pravdu v sobě. to se lehko řekne. pokud jsi se třeba ještě neodhodlal, můžeš zkusit tu meditaci. zkusit si tu meditaci, pravidelně. být jako nestranný svědek, s pozorností vevnitř a nesnažit se nic řešit. sám na sobě se naučíš, co dělá nebo nedělá tvoje pozornost a mysl s „tebou“. tím zjemníš svoje vnímání. zároveň by se měl člověk zbavit maličkosti- pýchy, závisti, připoutanosti(dogmata), nenasytnosti, zloby a chtíče, pokud tedy něco takového v sobě objeví. ale to víš taky. většinou jde pozornost mimo tělo ven. když se naučíš mít pozornost vevnitř, pak uvidíš, že se pozornost rozšířila. to vše při bdělém stavu. jak tady muladi všude píše- milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe sama, svůj úkol Božího dítěte splníte. žít nebo být v pravdě.

 3. Ježiš sem, Ježiš tam.

  Kto je pogla Vás Žid Ježiš? Je to skutočný ludský tvor, je to plod Nehmotnej nebytosti, je to vymyslená osobnosť Kresťanskou Cirkovou na ovládanie más?

  Kto to teda TEN Ježiš vlastne je?

  Vie mi to niekto z čitatelov vysvetliť? Ten Ježiš nemá dátum narodenia, nie je isté ani miesto narodenia, nevie sa čo do svojich 33 rokov robil, kde bol a čo mal za lubom?

  Jedného dňa sa objavil ako dospelý, obklopil sa 12 negramotnými apoštolmi , presúšal sa medzi Židmi a potom sa dal dobrovolne ukrižovať za spásu ,,takej zberby“ , akou je LUDSTVO?

  A načo prosímn vás, keď už po POTOPE SVETA Hospodin vraj JEHO TUŤULDA ,,verejne prislúbil“, že ludstvu už nebude nijako ubližovať. Na znak toho, že je to smrtelne vážné rozhodnutie, ,,vysunul“ na Nebesia DÚHU..

  Neviem ako vy, ake JA ju po daždi vídavam ešte stále na Nebesiach…

  Tento jeho príslub , že už viac NIE, nie je pre vás postačujúci? Ste horší ako pohania, lebo neveríte vo svojho Hospodina. Budete zatratení, teda budete…ozaj čo budete keď neveríte ani svojmu Taťuldovi?

  A to je len pár základných otázok a čo potom tie ďalšie ?

  1. Milý GN, přečti si zajímavý článek (je slovensky) http://www.putnici.sk/news/10403
   který tě bezpochyby přivede na jiné, klidnější myšlenky, protože tě to taky čeká (a možná povede i u tebe k známému efekt neznabohů typu generálního tajemníka ÚV KSČ Husáka a expremiéra vlády ČR Stanislava Grosse).
   Memento mori!

  2. Gilgameško, podľa upokoj sa, podľa TaSR bola Mária znásilnená rímskym vojakom, ale Jozef to zobral na seba aby ju ušetril pred odsúdením ostatnými. Potom podľa ďalších zdrojov študoval v Egypte, samozrejme východné náuky , potom sedel údajne 4O dní v púšti kde objavil v sebe TO čo už Budha po stromom, Krišna a ďalší o ktorých nikto nevie. Takže všetci pred Kristom aj po Kristovi objavili TO isté, len každého si privlasňujú iní a vedú medzi sebou boje ktorí je pravý…Preto Ti odporúčam aby si sa 4O dní pôstil a pritom meditoval alebo po kresťansky povedané rozjímal- , keď TO v sebe neobjavíš aspoň si podľa modernej terminológie prečistíš organizmus a urobíš niečo pre svoje zdravie.Howkg

 4. Přátelé,

  kurz této diskuse je vcelku dobrý a chci do něj přispět „trochou do mlýna“.
  Nejvzácnější jsou pro Boha lidé, kteří s ním mají přímý vztah už v tomto světě, jenž je (Bohem respektovaným) královstvím Satana. Tady je to totiž nejobtížnější.
  Přímý vztah znamená vztah bez prostředníků, ať už institucionalizovaných (církve), nebo osobitých (guruové atd.). Prostředníci totiž mnohdy pracují více pro vlastní cíle a tím ve skutečnosti „svým ovečkám“ zaclánějí, nebo přímo překážejí v přístupu k Bohu.
  Na druhou stranu, každá duše (člověk) je v originálním stupni vývoje a může být, že v určitém stupni jí právě prostředníci mohou pomoci dostat se výš.

  Z vlastní zkušenosti vím, že když se mi dal Bůh poznat, protipólem úžasné euforie byl vztek na všechny, kteří podvádějí ve jménu Boha. Ovšem zatímco já se rozčiloval, Bůh se usmíval. A za krátký čas mi přihrál do rukou jednu z moudrých knih, konkrétně její pasáž, kde stálo přibližně toto: Ano, církev je jako děvka. Žehná smrtícím zbraním, hromadí majetky a překrucuje pravdu. Ale za prvé, vy všichni jste sáli mateřské mléko z jejích prsou a za druhé, děvka nepotřebuje zatratit – děvka potřebuje pomoc. Navíc, jak známo, z polepšených nevěstek jsou pak ty nejlepší matky…
  A protože potměšilých duchů, kteří obsadí člověka, aby si v něm hráli na Boha, je opravdu hodně, na závěr uvedu tři základní vlastnosti, podle kterých lze spolehlivě poznat, zda prostředník (ať církev, nebo jednotlivec) má konakt skutečně s Nejvyšším:
  1) Nepovyšuje se
  2) Komunikuje stručně a jasně
  3) I když popisuje tvrdou pravdu, nesoudí

  1. Jako dobrý pane Jiří, leč nikoliv stručný :-)
   Ale to neva, je to lidský :-)
   Já zas neumím psát jasně :-)

   1. Děkuji Vám oběma, souznění vždycky potěší.
    A k té (ne)stručnosti – víte, jak to řekl Mozart císaři: které noty byste vyškrtal?…

    Jinak téma (ne)potřebnosti prostředníka na cestě k Bohu dobře vysvětlil třeba Paul Brunton:
    Člověk je v temné jeskyni. Když vychází tak, že je zády obrácen ke vchodu, vidí pouze temnotu (to je tzv. dlouhá cesta přes prostředníky). Při krátké cestě se však přímo obrátí k východu z jeskyně a jak postupuje, vidí stále více a více světla.
    Paul Brunton k tomu dodává, že pro krátkou cestu je zapotřebí obětovat ego, ovšem to není úplně přesné. Bůh nechce, abychom u něho byli jeden jako druhý – a odlišujeme se právě jenom egem. Nejde tedy o to, aby se člověk zbavil své individuality, nýbrž o to, aby navždy své ego (které ze své podstaty nesnáší nadvládu) podřídil vyššímu Já v sobě. Což je ve světě, jemuž evidentně vládne sobectví, hodně těžký úkol – ale zároveň zásadní důvod, proč se sem každý člověk rodí.

   2. Děkuji Vám pane Muladi velice za tento příspěvek, …najednou mi to došlo, …no samozřejmě, nejde o to zbavit se ega, jde o to, zjemnit ho až začne zářit krásným bílým světlem. Jde o to vyvarovat se nepokrytého egoismu na jedné straně a zároveň duchovního egoismu na straně druhé, …je třeba jemně rozlišovat, být spravedlivý, vůči sobě i všem ostatním, …paradoxně vůči sobě člověk moc spravedlivý nebývá, to spíše k druhým lidem ho cosi nutí nepřekračovat jisté meze, zvláštní je ale to, že vůči sobě samému si člověk kolikrát dovolí o svých kvalitách pochybovat, …žel Bohu na druhé straně i sám sebe kolikrát přeceňuje, …to je asi nejtěžší úsek na cestě k Vyrovnanosti: nalézt spravedlivý postoj k sobě samému, vyhnout se další karmě nekonáním jasných, neoddiskutovatelných hříchů a chovat se tak, aby po mne nezůstal nějaká zbytková hanba, …že?! :^)

   3. najednou mi to došlo, …no samozřejmě, nejde o to zbavit se ega, jde o to, zjemnit ho až začne zářit krásným bílým světlem.
    Bláboly , bláboly… ego je ego , môžeš ho zjemňovať, očisťovať aj leštiť koĺko chceš, aj päť životov. Dokedy sa ho nevzdáš, Pravdu nepoznáš.

   4. Jendo,

    O.K.

    A k souvisejícímu příspěvku Anonymního, ad:
    Bláboly , bláboly… ego je ego , môžeš ho zjemňovať, očisťovať aj leštiť koĺko chceš, aj päť životov. Dokedy sa ho nevzdáš, Pravdu nepoznáš…
    Tímto výrokem sám předvedl až srandovní ukázku toho, jak se „vzdal“ ega a jak už poznal „Pravdu“.

    Totiž, když se člověk vzdá ega (a neskončí rovnou v blázinci), kdo má potom poznat tu Pravdu?
    Snad vyšší Já, které máme všichni stejné a které dávno Pravdu zná?

   5. …aneb jasná odpověď pro většinu hledačů praktikujících východní filosofie. Souzním a děkuji pane Muladi.

   6. Totiž, když se člověk vzdá ega (a neskončí rovnou v blázinci), kdo má potom poznat tu Pravdu?
    Snad vyšší Já, které máme všichni stejné a které dávno Pravdu zná?

    Človek sa ťažko vzdáva ega, radšej si ho prikrášluje, pudruje, krstí, posväcuje…
    Ďalší klam: „…vyšší Já, které máme všichni stejné, a které Pravdu zná “
    Vyšší Já nemáme ale sme a preto Pravda Je . Motáš sa motáš, musíš si najskôr ujasniť čo je ego …

   7. Ad: Motáš sa motáš, musíš si najskôr ujasniť čo je ego …

    Vyjímám z mého loňského materiálu Průvodce labyrintem člověka:

    Ego je zvířecího původu. Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty a jedině proto mohou tímto porovnáváním poznávat přírodu, čímž se ve svém vědomí zdokonalují.
    Oproti tomu člověk už dostává do vínku zvířecí vědomí zdokonalené, ale „povšechné“. Je schopen se kdykoli svými vlastnostmi zachovat jako vlk, had, osel, pták…
    Toto zvířecí vědomí „já jsem“ (ego) pak člověk opírá o božské Já, takže kromě přírody může svým celkovým unikátním vědomím „já jsem Já“ myslet abstraktně a poznávat i Boha.
    Právě a jedině porovnáním dvou různých „já“ je v člověku umožněn proces myšlení (bez ega by to nebylo možné, neboť stejné ve stejném nemůže nic porovnat a tudíž ani poznat)…

    Osobně preferuji logiku a systém před dogmaty a slepou vírou, ale zároveň nikomu nic nevnucuji – ať si každý věří, čemu chce.

   8. …:-), já jsem prostě udělal tu zkušenost, že když se člověk ponoří do ticha za myslí, tak se od něj ego i svět odtáhne (zní to hrozně ale lepší výraz neznám) zcela samovolně a pak už je jen čistá záře ticha, …ovšem když se pak duše vrátí zpět, zpět do těla, tak tento její zážitek ladné svébytnosti se na ego jakoby naroubuje a opět zcela automaticky ho zušlechtí, …problém nastane, když ale člověk přestane praktikovat a začne mluvit, …od mluvení je jen krůček k mystické pýše, …to je zřejmě stadium, kterým prostě začátečník musí projít, aby posléze velice litoval, …no, zkrátím to: ego je náš pomocník při komunikaci s ostatními lidmi ale zároveň je pravda, že v Samádhi člověk, duše, ego vůbec nepotřebuje. Pravda jsou oba pohledy… (:^D)

   9. …a teď otázka za milion. Je skutečně cílem lidského bytí poznávat a dosahovat stav „Samádhi“…?

   10. Trefa do černého!!!! Ale není to tu nadhozeno prvně. Lidi se ale většinou nechtějí spolupodílet na tvorbě a udržování stvoření, a tak je „samadhi“ oslovuje.

   11. Kdo se chce rozplynout, jeho svobodná volba to jest! Může se mu to dost hodně „zajíst“.

   12. Cílem lidského života to není, ale je to jedna z možností, …cokoli si představíte, má právo na existenci, …to je důvod proč nekonat zlo. Jak prosté, milý Watsone! (:^D))))))

   13. Nevím, nevím, jak v samadhi budete vůči druhým činit dobré skutky …
    Existují i možnosti směřující do „pekla“ … je jich celá řada a i ty mají právo na existenci a člověk právo na jejich volbu na základě svobodné volby.

   14. Jendo, píšete … „to je důvod proč nekonat zlo“. Co je ten důvod? Někdo si např. může představovat střelbu do lidí ostrými náboji …

   15. Náš milý Bůh to vymyslel takhle: Chci si zahrát Hru na relativně svobodnou volbu, chci mít možnost chybovat a chci mít možnost nechybovat. I stvořil Vesmír a s ním i Slunce a Zemi. Dále řekl: Chci nad sebou nechat bdít zákon karmanu a také si přeji, abych si nechal otevřená vrátka zpět k Sobě. A tím je to dané: Máte svobodu činit cokoli, co je právě ve vašich konkrétních silách v konkrétní situaci, …máte relativní svobodu činu, …a přesně tato relativní svoboda činu je důvodem, proč nekonat zlo, …nekonat zlo je totiž slušnost a slušnost jsou otevřená zadní vrátka zpět k Sobě. I viděl Bůh, že je to dobré. :-)

   16. Nepodílet se na zlu zakládá možnost vrátit se „domů“, já bych to nenazýval otevřená zadní vrátka zpět k Sobě. Ale možná pod tím chápete to samé.
    Jak vidno v běžném životě, možnost vrátit se „domů“ asi moc neláká.

   17. a teď otázka za milion. Je skutečně cílem lidského bytí poznávat a dosahovat stav „Samádhi“…?
    Ľudia si obyčajne predstavujú, že samádhí sa dosahuje len keď meditujeme, zabudneme na telo atd… Pre začiatočníkov je meditácia dobrá barlička, aby sme sa uvedomili v Zdroji, lenže pri bežných činnostiach, nezmizne Zdroj. Naopak, znovu sa v egu oddeľujeme od Zdroja. Ten, kto napr. hodinu denne sedí ako praclík a zbytok dňa je v egu a na Zdroj zabúda a ešte je pyšný aký je duchovný a čo dosiahol, je na veľkom omyle.

   18. Člověk má produchovnit (povznést) absolutně všechno, co činí, všechny své projevy. Ne být duchovní jen při meditaci apod.

 5. udo vyššie píše:

  …Memento mori!

  Toto bude asi to najhlavnejšie v živote. Ale pozrime sa na realitu: Mladosť- pochabosť, stredný vek- práca, deti, zháňanie niekoho pod penis,či na vagínu . starší človek- choroby , zasoplený modzog , nie nedarmoo sa hovorí, starý človek hotová opica..

  Podla mojej skúsenosti ženy strácajú kontakt s realitou , keď sú už nemenštruózné, teda keď sopel zaplavuje modzog už citelne. Je to okolo 55 roku života. U mužov je to okolo 65 roku života.

  Indiani preto prehrali všetky vojny s ,,belochmi“, lebo podliehali vplyvu ,,Rady starších – ktorí stále oboma nohami lipli v minulosti, kedy im cez ich lovištia ečte nejazdili ,,ohnivé kone “ a nepoznali vynález belochov – chlast.

  Keď ich odstavili od rozhodovania, už boli všatci, aj tí mladí už v getách…

  Takže kedy sa človek dokáže zastaviť a spomenúť si na Memento mori ?

  Ja Ti udo hovorím, nikdy, možno ešte tak asi 0,01% tých prestárlých, ktorí sa tešia aj z toho, že sa ráno vôbec prebudili ešte živý a nie ako poletujúce ,,tobolky“ vo Vesmíre.

  Zo SMRTI urobila katolícka chátra – strašiaka, ale JA vám hovorím, horšie ako smrť – je nedôstojné ,,skapínanie“..

  Preto treba raz a navždy katolícku Cirkev odstaviť od vplyvu na reálny život a ponechať jej len to, čo ju živý. Odrbávanie más a príjem z Odpustkov…

  Treba uviesť do života stav, keď niekto chce umrieť, už dnes, tak mu to treba umožniť, lebo ON tak chce.

  Riešením je jedine Eutanázia.

  Nie motykou po hlave, ako ju robili Zeléní Kméri, ale tá asistovaná…

  Život si nikto nežiadal, bol mu vnútený a preto sa každý môže slobodne rozhodnúť..

  Je neetické, HO nechávať skapínať posraného, pošťaného v nejakých nedôstojných ,,stajniach“…

  Tak nám Jahvinko pomáhaj…

  1. Milý GN, v zásadě s tebou souhlasím. Naštěstí nemám v této oblasti vlastní konkrétní zkušenosti (Bohu díky!). Na Memento mori by však měl člověk myslet více než jednou za život (=při umírání). Jednak z hlediska opatrování své smrtelné schránky (těla), jednak své nesmrtelné podstaty (duše). Tj. neničit si své fyzické tělo nezřízeným žraním, chlastem, drogami, heavy metalem, sledováním vysoké politiky a TV show atd. V péči o duši bys pak neměl konat špatné skutky, resp. přísně dodržovat zlaté pravidlo chování (nečiň druhému to, co nechceš aby činil tobě). Takže ti doporučuji (a všem ostatním Slovákům – i Čehúnúm – súcim na slovo) přilepit si na kompjútr žlutou cedulku Memento mori! Tím se naučíš poměřovat své slova i skutky z hlediska celé délky lidského života nikoliv dle aktuální situace, a rovněž i z hlediska věčnosti (a při poslední zpovědi před smrtí budeš mít míň hříchů). Považ jen milý GN, kde jsme dneska mohli být, kdyby súdruh generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák měl na svém kompjútru cedulku Memento mori! a nenechal to až na závěrečnou předsmrtnou zpověď. A co takový expremiér vlády České republiky pan bratr Stanislav Gross, který přijal Krista až tváří v tvář smrti (amyotrofické laterální skleróze, zkratkou ALS)! Kdyby tito koryfejové politiky mysleli na memento mori dříve než na smrtelném loži, jak jsme se mohli mít dobře i my ostatní!

 6. Samádhi neoznačuje nic jiného než uvědomění sebe sama v ryzím vědomí, kterým jsme, neboli uvědomění JÁ. Stav samádhi je stavem působení milosti, kdy nepůsobí překážky, které nám zastírají náš prvotní božský stav, kterým je samo ryzí vědomí sebe sama JÁ JSEM. Samádhi, JÁ, milost, uvědomění sebe sama jako vědomí, to vše jsou synonyma. Samádhi tak není nějaký umělý meditační stav nebo změněný stav vědomí, ale zkrátka naše pravá podstata, kterou jsme. Samádhi je stavem bez ega.

  1. ad: Samádhi neoznačuje nic jiného než uvědomění sebe sama v ryzím vědomí…

   To není pravda. Samotné Já si nemůže samo sebe uvědomit, protože se nemá s čím porovnat.
   Kdyby všude v celém vesmíru byla teplota jedině 37 stupňů, nikdy bychom nevěděli, co teplota skutečně je. Teprve porovnáním různých teplot můžeme zjistit, co je teplota – totéž pak platí o všem, včetně vědomí Já.
   A když k vědomí Já přibude vědomí Jsem, je to stav „vyšší“, který ale přesto neumožňuje žádnou změnu toho, co Je. Jinými slovy, Jsem v existenci sjednocen s čímkoli, ale Jsem schopen to pouze pozorovat – nejsem schopen to měnit, čili tvořit.
   Aby Bůh (i člověk, jenž je stvořen k jeho obrazu) mohl tvořit, potřebuje stav Já (povšechné)Jsem Já (osobité).
   Jedině stav vědomí Já Jsem Já je schopen tvořit, což také znamená mít vztahy, což také znamená mít schopnost milovat: Boha i bližní. A to je to, oč tu opravdu běží.
   (Stav samádhí je pro obyvatele našeho světa sice exotický, ale nic neřešící.)

   1. Ano, to je vyrovnaný a vyvážený argument, …, …kéž bych Vás, pane Muladi, potkal dříve :-) Byl jsem však na všechno sám a neměl jsem při ruce Gurua, který by mi objasnil základní věci. Přesto, jednu nepřesnost malou ve Vašem textu vidím: stav Samádhi je stav: Jsem, …stav: Já jsem, je stavem nižším, stavem bdělé mysli, stav samádhi je však něco trochu, vlastně spíše diametrálně, odlišného: Jsem. Nejvyšší stav vědomí je: Jsem. Náš milý Bůh ve svém nejvyšším aspektu poznatelnosti je skutečně nečinící, je pohroužen v čistou meditaci, bdění i spánek zároveň, …on prodlévá ve třech druzích času, čas od času požehná Stvoření ale většinu času se jen dívá, on vytváří pouhou příčinnou platformu, dává sám sobě sebe k dispozici, tak, jako těhotná matka své tělo k dispozici vznikajícímu dítěti, tvorbu ve smyslu materialistickém, či idealistickém, přenechává svým nižším projevům, což jsou Patriarchové, projektanti Sfér a Vesmírů, je to ta známá a trochu již provařená hierarchie nebes a různých andělů, …ostatně, samádhi existuje několik druhů, a to podle toho, skrze který čakram v těle bylo dosaženo, existuje i jakýsi nižší vjem, kdy skutečně cítíte vymístění (cca 0,5m nad tělo) ale přesto pocit (záměrně říkám pocit, a nikoli myšlenka, neboť mysl je také zastavena) já zůstává zachován. Vystoupíte-li ale z těla z čakramu vyššího, tak nejenom, že necítíte vůbec Já, ale zároveň necítíte ani čas a pociťujete naopak jiné vzácné atributy. Či-li, závěr: děkuji Vám za přesný popis toho, jak být dobrým člověkem, ale vymezuji si právo abych i já mohl popsat pravdivě stav nejvyšší mysli: Nádherně vyprázdněné mysli, která s nesmírně příjemnou Milostí udržuje sebe sama Prázdnou, …ÓM, Mani, Padme, Hům! Tato mantra skutečně vystihuje dokonale onen stav. Díky mu za to!!! :-)

   2. Jendo,
    O.K. Všechno jsou zážitky a zkušenosti – pro ty jsme si sem mimo jiné taky přišli. A když Bůh nikomu nic nevnucuje, kdo jsem já, abych vnucoval?
    Já jen popisuji principy a nejefektivnější cestu, protože je znám.

    Kdo si bude umět navodit stav samádhí a nebude mít láskyplný vztah k osobnímu Bohu a k bližním, bude doslova nucen absolvovat další výukové programy, adekvátní stavu jeho lásky.
    Stav samádhí pak lze přirovnat k tomu, jak udřený člověk padne do postele a zažívá euforii z nicnedělání. Ovšem nejpozději třetí den se sám z toho stavu vykopne, protože každý v sobě má nějakou lásku a láska bez tvořivosti je nemyslitelná. (O tom adepti samádhí pochopitelně nic nevědí, protože v tom stavu nezůstávají tak dlouho, aby je „prázdnota“ začala prudit.)

   3. ad: Vy jste samádhi zažil?

    Ne. Není to má cesta. Já zažívám Boha v srdci každý den, a abych tento pocit a vztah získal, musel jsem ztratit to, čeho jsem si cenil nejvíce. Ve skutečnosti mne to ale udělalo svobodným a jsem i z toho šťastný. (Zároveň vím, co znamená: milovat nade všechno.)

    Ovšem abychom si dobře rozuměli, ať si každý dělá, co chce. Akorát vím, že kdo hledá samádhí, najde jeden z projevů Boha, ale nenajde osobního Boha. A Bůh chce mít s každým svým dítětem osobní vztah, jako každý rodič.
    Nejvýhodnější je tedy pro každého hledat a nalézt Boha – „a vše ostatní vám bude přidáno“…

   4. Já jen, že osobní vztah s Bohem, ať už přináší jakékoliv kvality, očividně nepřináší relevantní informace o samádhi. To s tou euforií z nicnedělání bylo už vážně hodně humorné a mimo.

   5. Paní Šárí, až teď jsem si povšiml Vašeho stručného dotazu na pana Muladiho. Mírně jste zabrousila / i někteří další mimo téma / mého článku, ale to nevadí. Je tu i odpověď pana Muladiho, kterou nekomentuji.
    Chci jen říci, že dostat se k samádhí, jako k osmému stupni Pataňdžáliho jógy, k vrcholu snažení jejího příznivce, to je něco, co je mimo křesťanské založení pana Muladiho. Samádhi je trancendentním krokem a já si myslím, že byť v křesťanské mystice jsou adepti tohoto postupu /s jiným pojmenováním/, není to záměr a cíl pana Muladiho.

   6. Pane Vendo,

    všiml jsem si pokroku, který jste udělal v nedávné době a mám z toho radost.

    ad: dostat se k samádhí, jako k osmému stupni Pataňdžáliho jógy, k vrcholu snažení jejího příznivce, to je něco, co je mimo křesťanské založení pana Muladiho…

    Tady musím vysvětlit něco, co na těchto stránkách ještě nezaznělo, a doufám, že to bude správně pochopeno.
    Kdyby šlo jen o rozdíly „já křesťan, ty hinduista, on budhista atd.“, dalo by se nad tím mávnout rukou. Jenže niterně jde o něco úplně jiného: o tvrdý boj o lidskou duši.
    I Vy, pane Vendo, víte, že každý člověk má v sobě vyyší Já od Boha a ego – a odkud že to ego je? Samozřejmě od Satana.
    Každý člověk se tak skutečně nachází na bitevním poli, kde se rozhoduje, zda část energie od Boha k sobě strhne Satan, nebo zda část energie od Satana přejde s člověkem k Bohu.
    To znamená, že každý, kdo se jakýmkoli způsobem zbaví ega a přejde k Bohu, nebude mít Bohu co dát a na tuto Zemičku se narodil úplně zbytečně. S tím, že si problém s egem bude stejně muset řešit v dalších výukových programech.

    Proto jsou techniky, které člověka zbavují ega, naprosto nežádoucí a mávnout rukou nad nimi nelze. Nehledě k tomu, že Bůh k ničemu nepotřebuje ani dvě stejné děti, natož miliony hinduistů a budhistů (jak známo, právě a jedině egem se od sebe všichni lišíme).

   7. Ano, samádhi rozhodně není kompatibilní s vírou „probuzeneckých“ křesťanských sborů.

    Kdyby nějaký takový věřící prožil samádhi, myslíte, že by si mohl takovou víru dále udržet? Já si to nedovedu představit.

   8. Šárí,

    místo pojmu „samádhi“ si do Vašeho příspěvku dosaďte pojem „zdrogovaná psychika“ a Vaše pravda bude úplně stejná.

    Zbavovat se ega je jednoznačně škodlivé a křesťanské sbory s tím nijak nesouvisí. Je to naopak otázka víry pouze u těch, kteří věří tomu, že stavem samádhi sami na sobě nepáchají škody (jako všichni zdrogovaní).

    Meditovat za účelem dosažení kontaktu s osobním Bohem je něco úplně jiného. Přitom je ego přítomno a podrobeno disciplíně lásky, což je žádoucí.

   9. Psal jste, že jste samádhi nikdy nezažil, a přesto se o něm vyjadřujete tak, jako byste měl o něm bůhvíjaké znalosti. Což nemáte-všem trochu vědoucím je jasné, že píšete úplné nesmysly, které jste pravděpodobně-dle vaší rétoriky-načerpal v nějakém křesťanském sboru.
    Proto vaše názory o samádhi nemůže nikdo soudný brát vážně.

    Taky můžu napsat, že „osobní kontakt s Bohem“ je synonymem pro „biblí zdrogovanou psychiku“, a bude to mít úplně stejnou nicotnou výpovědní hodnotu jako vaše řeči o samádhi. Protože o tom nic nevím.

   10. Člověk nemusí brát drogy, aby věděl že to nemá dělat. Kromě toho, Vaše „pravděpodobně“ je stejně „pravdivé“, jako Vaše „pravda“ o samádhi. Nepatřím do žádné církve a neznám žádné křesťanské sbory. Zato znám několik lidí, kteří jdou bez institucí správnou cestou a jednoho, který při zbavování se ega dostal za vyučenou.
    A když se snažíte mluvit za všechny vědoucí a soudné, ukazuje to na Vaši nevědomost a nesoudnost. Zvlášť, když Vaše odpověď je dost zpupná, takže i to napovídá, že to není cesta k Bohu.

   11. To, co kritizujeme na druhých, je odlesk naší vlastní nedostatečnosti.

   12. Schopnost cokoliv tvořit je v samádhi jaksi o ničem. Na té úrovni totiž úplně všechno máte, takže nemáte potřebu tvořit. A úplně všechno vnímáte jako naprosto dokonalé, takže i schopnost měnit je zbytečná-není co měnit.

    Vy se snažíte roubovat pravidla z nižší dimenze na dimenzi vyšší, kde vaše pravidla ovšem neplatí. Zdejší „lidská“ logika a rozum tam vůbec neexistují.

    Jinak je pravda, že samádhi je pro člověka v podstatě sama o sobě nic neřešící exotika. Ale získáte z něj vědomí toho, že věci jsou poněkud jiné, než se zdají, začnete se dívat na svět jinak. To je docela velký dar a užitečná pomůcka na cestě, protože pak se dokážete vyhnout mnoha pastem nastraženým v naší ne úplně dokonalé dimenzi.

   13. Člověk ve stvoření má spolutvořit a také to dělá (ať už vědomě, či nevědomě), protože jeho druh je k tomu určený.

   14. Ojjoj, paní Šárí, od 20. do 23.8. jsem byl mimo internet a až teď jsem si všiml, že něco k samádhí víte. A to je dobře. Je to z minulosti lidstva, byť jiné kultury, součást velkého dědictví na cestě duchovního poznání lidstva a jeho duchovního – evolučního vývoje.
    Pěkný večer
    Václav Žáček

   15. muladi pravil-To není pravda. Samotné Já si nemůže samo sebe uvědomit, protože se nemá s čím porovnat.
    a proč by tedy probíhala evoluce(tvoření) a jaký by tedy měla smysl? logicky sice toto tvoje tvrzení dává smysl, ale používáš stále mysl(logiku). já je sice všude(nekonečnost), a když se nevlní, tak sebe nevidí(je nekonečné, ale neví o tom), ale když se probudí, tak se stává sám sobě zrcadlem. není to zrcadlo, které znáte, a ve kterém se ráno vidíte jenom z určitého úhlu(a potom by opravdu neviděl úplnost),ale je to všudypřítomné zrcadlo, které odráží samo sebe, ze všech „úhlů“. tedy si sám sebe uvědomuje, že je nekonečný. a teď mě řekněte, jaký je rozdíl mezi já a já jsem(zrcadlem). já je tím zrcadlem, nejde o žádnou dualitu(protože je to stále nekonečnost). ty jseš ve spánku muladi, a při probuzení jsi také muladi. tam neprobíhá proces objekt, subjekt. tam je pouze jednota. muladi se také ráno nerozdvojuje. tomu na východě říkají sat, čit, ananda. evoluce si to pojmenovala, ale ve skutečnosti je to jednota-skutečnost. prázdno je forma, forma je prázdno. to jenom mysl to chce pořád rozebírat(napodobovat a dělit).

   16. Mirku, nechci se nimrat v rozboru Vašich omylů. Vy máte za sebou buď emoční zážitek, který ale neumíte vysvětlit ve správných souvislostech (což je u emočních zážitků většinou běžné), nebo jste vstřebal Vaši životní filosofii skrz (slepou) víru.

    Ad: a teď mě řekněte, jaký je rozdíl mezi já a já jsem…

    Co se v duchovnu vyjadřuje jako „já“, to se v hmotném světě projevuje jako vlnová délka. A co se v duchovnu vyjadřuje jako „jsem“, to se v hmotném světě projevuje jako frekvence. A je opravdu rozdíl, mezi jednou lambdou a dvěma různými lambdami s frekvencí. Ilustruje to právě rozdíl mezi „Já“ a „Já Jsem Já“.

    Kouzlem nechtěného jste to vyjádřil i Vaším: je tam pouze jednota – na východě tomu říkají sat, čit, ananda…

    Sat je existence (Jsem), Čit je vědomí (osobité Já) a Ananda je blaženost (povšechné Já). Tedy přesně v duchu toho, co jsem zde napsal: I Bůh zažívá stav Já Jsem Já.

    Takže klidně se dál soustřeďujte na vrcholek hlavy a sebejistě rozdávejte Vaši filosofii s omyly, ale platí pro Vás nesmlouvavě to, co pro každého člověka: dokud nezačnete milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe sama, svůj úkol Božího dítěte nesplníte.

   17. Muladi pravil – dokud nezačnete milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe sama, svůj úkol Božího dítěte nesplníte.
    S tímto lze pouze souhlasit. s ostatním nelze. ty totiž nevíš jednu věc. sat , čit, ananda nikdy neexistuje každé zvlášť – za sebou-lineárně. Existuje pouze dohromady. Jedním slovem brahma-jednota. To kouzlo nechtěného je právě z tvojí strany. Tato úroveň brahma vždy byla, je, a bude. Není to lineární jak se to snažíš popsat. To co ty popisuješ je úroveň z pohledu kolektivní mysli, a popisuješ úroveň zase kolektivní mysl(vlnová délka, frekvence), a to je právě mysl v pohybu(iluze). Kolektivní mysl v klidu je atman. Tam žádná lambda není. Lambda je úroveň elementu eteru, a to je astrál(iluze).
    Přesně takhle, to co popisuješ, vzniká slepá víra. Vyrábí teisty, nebo polyteisty. Kdybych se měl postavit před ně, tak buď všem musím říci že lžou, anebo jim říci že mají všichni pravdu. Pokud je ale poznávám zvlášť, říkám že lžou. Kdybych jim říkal, že mají pravdu, potom bych je držel v iluzi.
    Pleteš atman s brahman. Proto ještě opakuji, úroveň sat, čit, ananda nikdy není každá zvlášť. Vlna(iluze) je až za tímto, v kolektivní mysli v pohybu, jinými slovy v kolektivní racionální a emocionální mysli. Tvoření probíhá po logaritmické spirále, jinými slovy linearita se promítá v třírozměrném časoprostoru.

   18. pokračování-muladi-Sat je existence (Jsem), Čit je vědomí (osobité Já) a Ananda je blaženost (povšechné Já).
    ale existence a vědomí je to samé, to je ten tvůj omyl, vědomí v klidu je sat, čit je také vědomí(zrcadlo) (není to ale nějaká vlna ve smyslu pohybu).tady vznikají ta nedorozumění. povšechné já je ta satčitananda-existence. proto to nikdy v této úrovni nebylo zvlášť. to zvlášť vymyslelo ego-mysl.

   19. Duchovně vyspělí jedinci jen tak přecházejí z vykání do tykání??? Či snad k tykání přecházejí když druhého považují za sobě rovného, nebo snad naopak?

   20. ono je to asi tím, že my jsme si navzájem bratrem(sestrou)

   21. Beru na vědomí.
    Já jsem bratrem jen s těmi, kteří jdou vědomě ke stanovenému cíli putování člověka stvořením a navíc ne s těmi, kteří i z výše jmenovaných by mě mohli strhnout zpět. S bratřením jsem tedy velmi opatrný a na případné biologické vazby si nehraji již vůbec. Nicméně akceptuji, že každému co jeho jest.

   22. ad: Muladi pravil – dokud nezačnete milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe sama, svůj úkol Božího dítěte nesplníte.
    S tímto lze pouze souhlasit…

    Ovšem to je to nejpodstatnější a o tom jste se nijak nezmínil. Tento stav se navíc dosahuje pouze v srdci, nikoli koncentrací na vrcholek hlavy.

    ad: existence a vědomí je to samé…

    Není. Existence je vyjádřena slovesem JE. Co nemá JE, to neexistuje. Úplně vše, co existuje, existuje jenom proto, že to má JE (frekvence). Ale vědomí má různé stavy (lambdy).
    Ilustračně: Nerosty mají své vědomí v tranzu, rostliny v bezesném spánku, zvířata mají něco jako snivé vědomí a člověk má bdělé vědomí. A jedině člověk se může napojit na vědomí Boha, které má další stupně.
    Jinými slovy každé vědomí má existenci, přestože jejich kvality jsou různé. To je jasný důkaz, že existence není totéž, co vědomí.
    Proto také usilovat o dosažení úrovně JE (holé existence čehokoli) nemá valný smysl.

    ad: úroveň sat, čit, ananda nikdy není každá zvlášť…

    To není pravda a ukážu to na příkladu vody.
    Když popisuji složení vody jako H2O, samozřejmě zde atomy nejsou každý zvlášť (to ilustruje stav kdy sat, čit, ananda jsou spolu). Ale přesto existují stavy, kdy vodík a kyslík existují každý zvlášť, nebo v jiných vazbách (a pochopitelně nejsou vodou). A stejně tak existují sat, čit, ananda v různých kombinacích, které nejsou tak dokonalé, jako když tvoří jednotu.

    Ovšem tyto informace nelze získat emočními zážitky či dogmaty, nýbrž jen logikou (která proniká všemi úrovněmi Boha a jeho tvorby) napojenou na samotného Boha. A napojit se lze jenom hlubokou láskou k němu – takže jsme opět u samotné podstaty.

   23. existence je vlastnost i té vody, není to pouze vlastnost brahmy. vlastnost není brahma samotný.atma odráží vlastnosti.
    vědomí savikalpa-samadhi je úroveń kolektivní mysli, a vědomí nirvikalpa-samadhi jsou stavy atman. pokud se ale projeví sahadža samadhi je to stav brahman. ten vrchol hlavy jsi mě přisoudil ty k tomu tvému sat,čit, ananda. vrchol hlavy je centrem všech spodních center a to je ta nirvikalpa-atman. ale ty nevíš, že v tomto centru na vrcholu hlavy, jsou odražena centra těla brahmy, a to na vrcholu je právě tím centrem srdce. né fyzického ale je to srdce v těle brahmy. když píšu na vrcholu hlavy, nemyslím tím jenom tělo, ale jde o subtilní centrum. toto centrum je v těle-atman. ale další subtilní tělo za tímto subtilním tělem je to brahmovo. to je ten element, který má potenciálně všechny vlastnosti, a který je i manifestuje v hrubém. opakuji, satčitananda nikdy nejsou zvlášť, je to stále jednota.trhat to je hra ega. proto píšu že pleteš úroveň atma a úroveň brahman. trojjediný se manifestuje v těle atman jako vznik, trvání a zánik. a ty jsi to popletl se sat, čit, ananda, proto tvrdíš, že mohou být zvlášť. jenže tato jednota se jeví jako trojice až v atman. to je ten omyl. ne nadarmo se říká, že vědomí má čtyři stavy- bdění, spánek beze snů, spánek se sny a čtvrtý stav turya.
    vysvětlovat satčitananda příkladem soustavou prvků, je jako ta lambda-astrál, ty bych si řešil u elektřiny. v souvislosti s tím křtem- pokud se neustanoví výška, tak růst do šířky není úplný. proto ten vrchol hlavy. nemá cenu někoho cpát do srdce, když ještě není vyčištěná hlava-subtilní a tělo-fyzické. začíná se to ale motat v kruhu – každý si může praxi dělat podle svého vkusu, v tom má svobodu.

   24. Spor o hinduistické pojmy – přestože i v nich je logika, kterou zastánci hinduismu u nás neznají – by k ničemu kloudnému nevedl.

    Když našinec jde do hinduismu, tak to má dva efekty:
    za prvé je to vizitka špatné práce tuzemských církví a za druhé – našinec nikdy nebude rozumět cizím pojmům tak dobře, jako domorodci (ani v případě, že by se naučil některý z dvou stovek tamějších jazyků).

    No a ke všemu hinduismus nemůže vůbec nic vědět o misi Ježíše Krista, který mimo jiné řekl: „Dokonáno jest“ (v dobách vzniku hinduismu ještě dokonáno nebylo) a „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
    Toto správně pochopit a být po-kristěn (to znamená jít cestou po Kristu) je pro našince mnohem důležitější.

   25. zaprvé nejsem žádný hinduista a ani budhista, že používám toto, používám to proto, že zde padly pojmy jako samadhi, satčitananda ap.. mimochodem hinduizmus o ježíšovi věděl daleko dříve než se ježíš narodil-manifestoval. to je vizitka tuzemských církví, to ano, dokonce když se sem začal valit východ, tak organizovali aktivně, a pracovali vědomě na jejich diskreditaci.to jen mimochodem. lituji, ale zase nemáš pravdu. například v sanskrtu- ten co dává odpuštění-shri kshama pradaayakah, ten, kterého formou je odpouštění- shri kshama swaroopah, nebudu to celé vypisovat ale, byl předpovězený, je alfa a omega, je synem boha-shri eesha putrah, atd atd. nepodcenovat, lidi nejsou hloupí…dokonce v panteonu má své místo jako shri mahavišnu, ten který jde středem, rozuměj evoluce. za to já nemůžu, ale to je tvoje povrchnost. že ty nevíš, to neznamená že nevědí. a na závěr, jedna kvalita-ten který ničí racionalizmus. jistě, stojí mezi racionální a emocionální myslí. ale jinak až se vrátí pan žáček, tak ho asi omejou.

   26. Roubovat spolu hinduismus (nebo obecně východní nauky) s křesťanstvím se tu již někteří pokoušeli.
    S dost úděsným nepoužitelným výsledkem. Kdo se léta východními naukami nezabýval, těžko může jednoznačně vnímat smysl jednotlivých pojmů z východních nauk.
    Jsem přesvědčen o tom, že člověk má „vyrůst“ na základě té duchovnosti, která je běžná v prostoru, kde se narodil. V Čechách je to křesťanství.

   27. To je diskuze! Každopádně, ač se sebevíc snažím pochopit pana Mirka, tak mě z jeho posledních příspěvků bolí akorát hlava. :-( Vyjadřování pana Muladiho je pro mě víceméně pochopitelné a jasné. Díky.

   28. Mirku,

    ad: byl předpovězený, je alfa a omega, je synem boha-shri eesha putrah, atd atd…

    Je samozřejmé, že Ježíš Kristus dotvořil i hinduismus, ale k pochopení jeho mise a osobní cesty každého člověka nemusíme hinduismus studovat. Ovšem když už je někomu sympatičtější než křesťanství, měl by se snažit o osobní kontakt s Ježíšem Kristem a ne o stavy nirvány, samádhí, rozpuštění se, nebo něco na ten způsob.

    Tím zároveň nedehonestuji například védy a upanišady. Co se týká Boží tvorby, dá se z nich leccos pochopit, podobně jako ze sumerské, egyptské i řecké mytologie.

   29. samozřejmě že nemusí studovat hinduizmus, když člověk má v sobě rozlišování, nemusí ani studovat budhizmus, křesťansví, islám, cokoli. a opět nemáš pravdu. otec, duch svatý(matka) a syn. to je celek – brahma-bůh všemohoucí. syn jako ježíš je jeden z aspektů celku-boha. přiklánět se pouze k němu, je cesta ne úplná. i duch svatý a otec mají své lidské projevy(uhádneš jaké?). což jsi nerozpoznal a nevíš. toto nebudu tady rozebírat. tyto tři aspekty tvoří celek. a o tom celku subtilní úrovně byla řeč. přistupovat k těmto aspektům jako k jednotlivostem není cesta k celku- cesta k úplnosti. otec, duch svatý a syn tvoří to atman. proto křest by správně měl způsobovat to, že se probudí v nás síla celku boha – brahman. tím se teprve ustanovuje ten poslední aspekt-aspekt jako manifestace celku(uhádni kdo by to tak mohl být?). křesťanská tradice totiž pojem otec, myslí jako bůh. a to je ten tvůj omyl.aspekt otce je teprve částí boha-celku. proto jsem tě na to upozorňoval, že to není ve skutečnosti zvlášť ale vždy trvající celek. ego toto způsobuje-že se to propaguje a dělá-medituje zvlášť. a to je chyba. proto se křtí duchem svatým, protože je to další aspekt boha. a po křtu musí následovat aspekt-síla otce. pak je atman celý. a od atmanu, celku je opět cesta k celku brahman, k dalšímu celku brahman-bůh. proto jsem ti říkal, že se ti plete atman s brahmanem. ty jsi u aspektu syna, což je super, ale to ještě není úplné. proto jsme se vlastně poprali. a cesta k srdci boha vede přes sílu brahman, což evidentně nevíš. ty jsi na cestě k celku teprve v hlavě-mysli celku-brahman, ne v jeho srdci-anandě. síla-kvalita brahman se v člověku může probudit pouze tehdy, když se všechny síly svaté trojice spojí. až pak může tato síla konat. a ona už koná.

   30. Mirku, díky za příspěvek / 24.8.2015 (9:38) /. Rozumím Vám.

    A ještě dodatek, nijak mne „neomejou“. Prožil jsem tu již lecjaké diskuze. Naštěstí je doba, kdy jsem myslel, že musím někomu něco objasňovat, již za mnou. Každý dospívá k „tomu svému“, a to různými cestami. / mysl, ego, karma…..a další aspekty, tam hrají roli, ať ten /ta/ chce či nechce /

    Před více jak rokem jsem sem dal článek, který naznačuje i můj postoj k východním naukám. Měl i bohatou diskuzi, která „ukazuje“, who is who. A není to nic špatného, když někdo studuje třeba pravoslaví, jiný je muslimského vyznání či zcela nevěřící.
    http://hledani.gnosis.cz/volame-po-jednote-proc-ne-joga-a-krestanstvi-maji-neco-spolecneho/

    Pěkný den.
    Václav Žáček

  2. Lidské vědomí je odvozeno od Boha, ale není to Božské vědomí v jeho komplexnosti. Ani být nemůže.

 7. Omlouvám se všem diskutujícím, že do diskuze nevstupuji. Jsem pár dní mimo net, jen na chvilku jsem se dostal na něčí „přístroj“ a mohu jen takto omluvně a stručně zareagovat.
  Václav Žáček

 8. Anonymní píše:

  …Samádhi tak není nějaký umělý meditační stav nebo změněný stav vědomí, ale zkrátka naše pravá podstata, kterou jsme…

  Nič v dobrom, ale so ,,samadhim“ si možem tak akurát vytrieť ,,PERDEL“…

  Tak nám Jahvinko….

 9. Ešte k pôvodnému názvu autora: Křest, zasvětcení…

  Neviem , kedy Ťa prepustili milí Vendo z psychijátrie, ale ak považuješ KRST za zasvetenie, si už teraz ,,stratený“.

  Ako môže čerstvý plod, sotva ,,vyliahnutý“ chápať, čo to s ním ten ,,zločinec“ v troch vrstvách sukienok porába. Oblieva ho ,,slanou vodou a niečo mrmle. Ak si Ty Vendo z tohoto aktušu niečo pamätáš a pochopil si čo sa to s  Tebou dialo, mal si Hospodina v tom okamihu v sebe.

  Ale pochop, Hospodin, ten Netvor z hlbín vesmíru ,,serie“ na nejakú sektu kresťanov, JEHO liblingovia sú len a len OBREZANÍ…

  Darmo sa mu pcháš do virtuálneho ritného otvoru, za prvé ho nenajdeš – ten otvor a za ďalšie , ŤA nechce . Aby si to lepšie pochopil, poviem Ti to otvorene ,, serie na Teba“…

  Ale nebuď smutný, vymysli si svojho boha na svoj obraz a budeš ZASVATENÝ, spasený a môžeš sa aj Ty popásať vo Velkých lovištiach napr. spolu s viruálnym Winetuom a jeho Hadádidlom….

  A keď otrčiš svoje kopýtka, budeš aj Ty v RAJI, alebo v LAJNE. Ja Ti hovorím, je to to isté…

  Kristova noho, to je zase mastná téma…

 10. Nejsem Venda, ten psal, že je někde mimo internet.

  Jen si troufnu, pane G.noho sdělit, že Venda určitě nemyslí křest miminka. To je jen symbol, rituál či obřad náboženství, které připomíná křest Ježíše a zavedl ho pro určité ovládání oveček. Křest Ježíše proběhl již v jeho dospělém věku a Venda dává odkazy na evangelisty. Pitváte něco, čemu nerozumíte.

  Mimochodem, někdy se mi nepozdává Váš slovník. Jste tu /podle mne/ jednoznačně IV.cenová skupina. Myslíte si, že Vás někdo za Vaše výrazivo obdivuje?

  Majte sa dobre.

 11. opakování již napsaného (a je jedno, kdo to psal)

  základní vlastnosti, podle kterých lze spolehlivě poznat, zda prostředník má skutečně kontakt s Nejvyšším:
  1) Nepovyšuje se
  2) Komunikuje stručně a jasně
  3) I když popisuje tvrdou pravdu, nesoudí

  1. slova, která jsem jen zkopíroval z předchozí diskuse, bych za sebe doplnil:

   4) věcně, tedy k věci
   5) tyká jen těm, se kterými „husy pásl“ a chce je s ním dále pást (kdo zná nehmotné děje, ví proč)

   1. Tak to má Nejvyšší asi obrovskou radost, že /někteří/ lidé mají a znají těchto pět „zásadních“ bodů, jak se s Ním dostat do kontaktu.
    Václav Žáček

   2. nepřekrucovat

    20.8.2015 01:31 hod.

    „A protože potměšilých duchů, kteří obsadí člověka, aby si v něm hráli na Boha, je opravdu hodně, na závěr uvedu tři základní vlastnosti, podle kterých lze spolehlivě poznat, zda prostředník (ať církev, nebo jednotlivec) má kontakt skutečně s Nejvyšším:
    1) Nepovyšuje se
    2) Komunikuje stručně a jasně
    3) I když popisuje tvrdou pravdu, nesoudí“

    JAK něco získat je něco jiného než dílčí projevy toho, že někdo něco má

 12. Mirek má pravdu, sat-čit- ananda povedané inými slovami: Sat- samorýdze Vedomie, od všetkého oslobdené a jeho vlastnosti alebo prejavy čit – naše vedomie a jeho prejav, čiže pozornosť (čomu venujeme pozornosť, to si uvedomujeme), a ananda -Blaženosť alebo Láska, povedala by som že je je spojovník medzi sat a čit.Všetko je len jedna Skutočnosť. V  kresťanstve sa označuje trojjediný Boh-Syn -Duch svätý, Boh-Sat, Syn-Ananda(Láska) a Duch Svätý čiže Čit alebo Dych Života.

 13. Anonym,

  podľa Tvojej definície, takými spolahlivými sprostredkovatelmi neopísateľného zážitku sú aj ,,ženštiny“, ktoré vyhlasujú, že boli pravidelne ,,oplodňované“ mimozemšťanmi a ich PLOD nesie známky Starmana .

  Vôbec ich netrápi, že ich plod bude ,,dúhový“ …

  Prečo ONI spadajú do Tvojej definície ? Lebo sa nepovyšujú, popisujú súlož jasne a stručne a nesúdia. Dokonca si pochvalujú, že ,,aktuš“ bol lepší, dlhší a kvalitnejší,ako s obyčajným Pozemšťanom..

  Ježiši Kriste, to sme zase v téme…

 14. Mohl jsem svůj článeček ještě rozšířit, ale proto, abych sdělil to, co jsem chtěl, je to asi dostatečné.

  Je také faktem, že často se diskuze odklání mimo.

  Mohly by zaznít, pro někoho ku pomoci a objasnění, ještě některé doplňující myšlenky, co je to vlastně křest?

  Myslím si, tak jak jsem četl, studoval, zamýšlel,koncentroval se a meditoval, či usínal s knihou na hrudi….., že většina křesťanů již od toho nejranějšího období věří, že všichni, kdo vyznávají svoji víru podle křesťanských dogmat, budou „spaseni“ a „půjdou do nebe“?! Samozřejmě, že je tu přirozená otázka, co si pod tím kdo představuje. Někdo má zdroje takové, jiný jiné, někdo se prosazuje silně, někdo jen něco naznačí…. . K tomu spasení a jití do nebe jde ruku v ruce i to pokřtění. Znám jen malý zlomek křesťanské literatury, ale zmínky jako podstatné zdůraznění důležitosti křtu, tam prostě jsou !

  Marek, 16:16: „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“

  V apokryfních Skutcích se někdo Jana zeptal – „poraď mi, co mám dělat, abych žil?“ odpověď byla velmi /pro mne / jednoduchá :“ Uvěř ve Jméno Otce, v Syna a Ducha Svatého, jediného Boha, a dej se pokřtít a dostaneš věčný život.“

  Na margo tady někým napsané myšlenky o křtu miminek – cítíte, že takhle ne? Může tvoreček ve stáří iks dnů – týdnů, přijmout takový křest?

  A tak se otázka rozšiřuje – jaká je podstata křtu? Je to vymyšlený lidský rituál a nebo něco víc? Židovské kněžstvo zpochybňuje Ježíšovo oprávnění vyučovat – ten odpoví otázkou: „Byl Janův křest z nebe a nebo byl od lidí“ / volně – doslova lze nalézt u Marka /

  Jen stručně. Ježíš naznačuje, snad bude se mnou někdo souhlasit, že moc vyučovat, předávat nauku Otce, je stejnou mocí jako moc křtít, ale že existuje i rozdíl mezi křtem z nebe a křtem od lidí. Ja nasnadě předpoklad, a vím, že mnozí to lehce pochopí, že křest z „nebe“ může udělit jen a jedině…… / dosaďte si každý podle svého poznání /.

  Šlo by se bavit a vášnivě diskutovat o křtu vodou /Jan Křtitel / a křtem ohněm – Duchem Svatým /Ježíš/. Ale proč při neděli jitřit nálady a zase něco vysvětlovat. Někdo ví, jiné /ještě/ ne.

  Pěkný den a postupně si po mém návratu z přírody pročtu příspěvky a možná na něco zareaguji, i když již nyní vím, že to není vždy důležité. Jsou tu totiž mezi námi již velmi pokročilé duše.

  Václav Žáček

 15. Venda, nič v dobrom,

  ale vetu : Marek, 16:16: „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“

  Len ako okoloidúci Ti píšem, že ten negramotný Žid Marek to určite nenapísal, nielen tu Tebou citovanú vetu, ale celé evnjelium, ktoré mu lumpeninteligencia tých čias, čiže Cirkev, prihrala, ako Muezimu loptu v sedmičke…

  To napísal bratranec v Kristu, nejaký Gonzáles Vandekalis z Grécka, ktorého rodičia boli obchodníci s ludským mäsom a mali prašule, šusťáčiky, či grécke poseidony , aby malý Gonzáles mohol študovať na Najvyššej škole náboženskej, fakulty Odrbávania blížnych svojich..

  Odvolávať sa na nejakých analfabetov teraz v 21. storočí z obdobia cca 1-3 stor. po údajnom Kristovi ,je naozaj na návštevu TOHO ústavu….

  Kristova noha, kedy sa nad týmito hovadinami už začnete zamýšlať / všetci/, ešte pred tým, kým nejakého analfabeta začnete citovať??

 16. Pán Žáček, ja mám šesť zo siedmych rímsko-katolíckych sviatostí, okrem zasvätenia kňazov, štyri som absolvovala v detstve, ale veľmi mi nepomohli…preto som hľadala inde, ale keď si myslíte, že Vám krst v dospelosti pomôže , nič Vám nebráni krst absolvovať.

 17. Venda, píšeš:

  …Jsou tu totiž mezi námi již velmi pokročilé duše…

  Pochop konečne, že žiadna DUŠA , ako samostatná nehmotná esencia v tele človeka NEEXISTUJE. Načo by mne ,či TEBE bola? Na prd…

  A ešte Venda podotázka, ako by sa tam tá DUŠA dostala a kde by prebývala? Ona by sa sústreďovala niekde na nejakom konkrétnom mieste a čo by v našom tele tekýto ,,mimozemský“ votrelec robil?

  Alebo ak si to predstavuješ ako ,,bicyklovú dušu v kolese“, tak pardón…

  Je len naše vedomie, ako činnosť toho vodnatého mäsa v lebeni, ktoré skrze snímače sleduje svoje okolie a ako ,,elektronický teplomer““ pošle údaj do Centrály- ustredia ,,predstavme si ho ako by to bolo Politbyro KSČ a tam to malý nanočloviečikovia , samozrejme preverené to ,,bytosti“ verné proletariatu ,,spracujú“ a vyšlú signál reakcie na akciu.

  Napr. svalu, krvinkám, bunkám a tak nejako.. .

  Ale DUŠA ?

  To už americkí vedci pokročili spolu s tými pozostatkami tých sovietskych , keď zistili ,že nič takého ako duša v tele nie je. Sú to vraj TOBOLKY, ktoré sa ,,po smrti“ uvolňujú z tela, aka para z hrnca, v ktorom ,,vrie voda života“…Ešte čakajú na reakciu tajtrlíka z Vatikánu. Ten je na to vraj odborník…

  Tak sa súdruhovia veriaci preorientujte a pojem DUŠA vynechajte a nahraďte ju pojmom TOBOLKY……

  Sú to také….

  1. Primitivní a rádoby humorné. Je to Vaše volba a Vaše poznání. Někomu se to může líbit a také můžete mít své příznivce.

   Pane GN, nechci Vás nijak přesvědčovat o duši a o ničem, co souvisí s duchovní tématikou. Proč bych to měl také dělat? Vy máte svůj názor, nějakou svoji filosofii a „místo“ ve světě. A já a i další lidé vyznáváme zase něco jiného. Vzájemně si neškodíme. A proč také. Jsme na „jedné lodi“, ve stejném stvoření, stejné podstaty.

   A tak se, pane GN, orientujte na co chcete, vynechávejte co chcete a nahrazujte cokoliv něčím jiným podle sebe.

   Ostatně, některé Vaše příspěvky pod mým článkem mi nijak nevadí, ale nejsou také pro mne ničím přínosným a nenabízejí mi ani žádnou inspirací.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Milý Vendo, chápu vaši rozmrzelost. Přesto se přimlouvám za GN – nelámejte nad ním hůl. Permanentní negativizmus a nihilizmus je jeho mateřská póza. Třeba vás to má jenom naučit tolerantnosti/shovívavosti. GN lze podle mně ještě zachránit (před mocnostmi pekelnými, jak by dodal nejmenovaný klasik pohybující se na těchto stránkách). GN se může obrátit třeba na smrtelném loži (myslím si však, že to stihne dříve) a bude tudíž spasen. Naprosto beznadějnou situaci však konstatuji u nejmenovaných trollů zastupujících zde náboženské pomatence, nebo pomatence vědecké (ateistické). Tam už nepomůže opravdu vůbec nic.

   2. Udo, nezdá se mi z příspěvku pana Žáčka, že by byl nějak rozmrzelý. Naopak. On se navíc k relevantním názorům jiných diskutujících sice stručně, ale vyjadřuje /oproti třeba pana Šupy nebo Staňka ??/. Pan Noha tu vnáší své názory a já si myslím, že má na to plné právo a zrovna tak pan Žáček nemusí na vše reagovat. I já se k tzv. pózám jiných nijak nevyjadřuji. A proč také? A zachraňování někoho? Kdo o tom asi tak rozhoduje – to není otázka. Nohou Gilgameše se nezaobírám. Je zodpovědný sám za sebe.

   3. Milý J.A.P., jenom Venda nás může rozsoudit – osobně se mi zdála jeho reakce taková. Myslím si, že byl minimálně trochu otráveny z reakcí GN.

    Jinak ke GN jsem se již vyjádřil. Pořád mi je stokrát sympatičtější než celá řada trollů, kteří se tady vyskytují ať už z tábora náboženských pomatenců, nebo z tábora vědeckých pomatenců.

   4. Rozsoudit není co, pánové Udo a J.A.P.e. Alespoň nejsem v pozici žádného soudce. Panu GN jsem to napsal stručně a myslím i jasně.

    Fyzicky se potkávám s lidmi, zdravíme se vzájemně s těmi, které znám. Nezdravím se /možná bohužel pro mne/, s těmi, které neznám. A pak je tu setkávání na nějakých stránkách? Koho tu znám? Ale o to přece nejde.

    Tady se problémy našeho světa stejně nevyřeší. Pan GN tu působí svým způsobem nějakou dobu, nějak jinak tu působí další anonymní muži a ženy.

    Co však vím, že s něčím nelze ztrácet čas. Kdo ví, kolik času kdo vlastníme. No a s panem GN? To je pro mne ztráta času a jestli se obrátí či ne? Je za sebe odpovědný. Jinak ještě – měl by být. Pokud cítí, že dělá /píše, myslí, koná /dobře, má svoji odměnu, jak by řekl Ježíš.

    Pěkný den vám oběma.
    Václav Žáček

   5. Milý Venda, diplomaticky jste se vyhnul přímé odpovědi. Nuže, ať. Komunikace s jistými lidmi je opravdu ztrátou času.

   6. nějak jinak tu působí další anonymní muži a ženy.
    Vendo, anonymní , anonymné a ďalší anonymmný sa tu tak rozmnožili, že môžeme založiť nový spolok MISA t.j. Medzinárodný spolok internetových anonymných. Či sa podpíšeš alebo nepodpíšeš, stále si len anonymný a tým čo Ťa nepoznajú si ukradnutý . Snáď platí aj opačne, koho nepoznáš, ten Ti je fuk…Inak určite si krst dobre zvládol, ale daj pozor na spolublížnych kresťanov, majú plné ústa lásky a pokory, ale väčšina z nich by druhého z kože zodrala , ďalej radšej pomlčím. Túto radu máš z prvej ruky.

 18. Mirku,

  hodně, ale hodně hodně mne podceňujete. Nebudu používat hinduistickou terminologii (přestože bych mohl, protože pravdivým jádrem každého náboženství je jedno a totéž), ale jsme na českém webu.

  Podobně jako u člověka jsou srdce (symbol lásky), mozek (symbol moudrosti) a ruce (symbol vůle) v jednom těle, tak i u Boha (k jehož obrazu jsme stvořeni) platí tato trojjedinost.
  Bůh Otec je Láska a dává inspirace.
  Bůh Syn je Moudrost a dává tvary.
  Bohyně Matka (Duch Svatý) je Vůle a dává projev (účinek).

  Člověk samozřejmě nemůže mít nic, co by neměl jeho Tvůrce,
  a protože člověk má ducha, duši a tělo,
  platí totéž i pro Boha – i on má Ducha, Duši a Tělo.
  Duchem Boha je Otec a Matka
  Duší Boha je Syn, jenž si spasením tvorby vydobyl titul Kristus.
  Tělem Boha je Ježíš (proto také platí jeho slova: Kdo mne vidí, Otce vidí)

  Když se lidé modlí Otče náš, znamená to, že se (děti) modlí k Otci (on je skutečným Otcem lidských duší).
  Každé dítě Boha má tedy před sebou úkol vyrůst přímo v boha, v parťáka Boha – a to nelze jinak, než skrze lásku k Bohu a lásku ke svým bratrům a sestrám.
  Když Boží dítě tuto misi splní, rovněž si vydobude titul Kristus (Spasitel sebe sama). Proto také platí, že jsme bratři a sestry v Kristu (výhradně v Kristu) a Ježíš Kristus je náš nejlepší bratr.
  Ducha máme všichni stejného a lišíme se pouze dušemi, jejichž významnou součástí je ego, které je však nutno zkultivovat zmíněnou láskou.

  Všechny jiné životní cesty jsou buď oklikou, nebo přímo špatností, kterou člověk bude muset odčinit. Ale nikomu není předepsáno, jakou cestou musí jít.
  Vyjádřil jsem se srozumitelně?

  1. je to srozumitelné. akorát jsi se spletl. bůh je tělem lásky ducha svatého-matky a lásky ježíše krista. vše ostatní je iluze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference