mapa stránek || vyhledávání

Křišťálovou kouli nemaje…

kristalova-koule…přesto řada lidí říká či píše, co a jak je nutné dělat v budoucnosti jinak, vycházeje přitom z dění v minulosti. Důvodem je to, aby nastal čas pro výraznou změnu a již někdy příště /a konečně/ jsme se stali těmi ideálními vůdci celé živočišné říše, členy zcela změněné civilizace lidských bytostí, jež pak dospěje k nekonečnému a věčnému dobru.

Má se tak v budoucnosti stát jedinou normou vysoce mravné chování, které by mělo být základem pro dospívání k tomuto dobru? Pokud ano, co změnit? Co, kdo a jakým způsobem zapříčiní to, že se změní zakořeněná paradigmata, která se vyvíjela určitou dobu? A co by mělo způsobit příchod takového procesu, který současný zmatek, panující v morálce a hodnotách dnes, změní tak zásadním způsobem, že nenásilně přivede svět lidí ke kýženému cíli, kdy se lidstvo jako celek přiblíží k nové kvalitě civilizace? Kvalitě, kdy slunce bude zářit stejně pro všechny, kdy pitná voda, jako nutnost pro život, bude pro všechny, kdy zdravý vzduch, zemědělská úroda pro potraviny, vztahy mezi lidmi, jejich dětmi, zajistí klidný a zdravý život planety a života na ní.

Jde to ještě vůbec a kde hledat pomoc? Je snad současná věda a její široké pole působnosti tím, co změní člověka k lepšímu? Proč by tak tomu mělo být a co vlastně odděluje to známé zrno a plevy od sebe? Kdo a kdy vybere v široké shodě to nutné a nejlepší z náboženských a filosofických systémů a v součinnosti se zdravým směřováním vědy, která bude svými nástroji působit na samou podstatu člověka, rozhodne o ustavení nového sociálního pořádku? Co změní každého jednoho člověka a v souhrnu pak celou společnost, aby ctila morální a etické zásady, které jsou poznávány a uznávány lidským vývojem, v souladu s lidskými, hlavně pak s přírodními zákony?

Optimista by mohl říci, že se tak stane pod vlivem všeobecného růstu poznání a probuzeného vědomí. Co zdobí rostlinu? Je to květ a plod. Má-li mít dobrý a zdravý plod, jako výsledek života ve sféře růstu a zrání, musí mít postupnou péči; o sazenici, o půdu, o vláhu, květ nesmí být napaden…, ostatní podmínky růstu a zrání také musí být příznivé. Co je příznivé dnes, aby vnímaný vývoj zajistil dobrou úrodu? Nestala se někde ve vývoji lidského společenství chyba, která v tom příměru o květu a plodu již nejde napravit a kdy lze konstatovat – rostlina /člověk/ živoří?

Naše současná doba je věkem rozumu, i když se to při ohlédnutí se do minulých časů, nemusí tak jevit. Je však vrcholem rozumového poznání stav, kdy často působí mezi lidmi /i v rodinách, mezi nejbližšími/ nenávist, závist, sobeckost, když jedni vůdčí lidé vedou ty své boje proti jiným, když Slovan je označován za nepřítele jiného národa, když muži s tmavou pletí jsou nebezpečím pro svět těch s bílou pletí? Lze před mnoha a mnoha fakty zavírat oči a dělat, že se nestaly a že neexistují? A do této prožívané reality třenic a nepochopení, způsobenou složkou lidské bytosti, která může být označena jako negativní, mohu napsat, že se blíží svítání věku ducha?????

Ale duch neexistuje, vykřikne spousta lidí. Vždyť náš myslící proces je výsledkem činnosti mozku, jeho chemie, subtilních elektrických proudů působících na jednotlivé buňky složitého lidského organismu.

Ano, ale pak by měla být identifikována svoji matematikou a fyzikou třeba jen láska; kde a kdy působí, jak se vyvolává, jak se prohlubuje, jaké má napětí, magnetismus, jaký vykazuje pohyb elektrického náboje či jaké interakce působí mezi částicemi hmoty, které se týká a jaké chemické reakce při ní vznikají. Matka líbá a hladí své voňavé dítě. Milenci se objímají a vnímají doteky těla, hlubokých pohledů do očí, sladkost svých rtů. Jak a čím je to způsobeno? Tatáž matka za hodinu, když její dítě usne, pomlouvá v rozhovoru se svým mužem sousedku, nadává na prodavače, rozčiluje se nad chování hrdinky vymyšleného příběhu nekonečného televizního seriálu. Milenec, odcházející od své milenky, podlehne pokušení a v baru, kde se zastaví uhasit žízeň, je okouzlen jinou mladou ženou. Člověk je pokoušen mnoha působícími vlivy a není vždy pánem nad svojí myslí.

Vím, že se ze čtenářů málokdo zajímal o to, že existoval ve vývoji života lidí tzv. zlatý věk lidstva. Kdysi tu byla etapa, jež měla pro snadnější pochopení kvalitu zlatého kovu. To je z hlediska ceny, pro porozumění tohoto označení, mnohem vyšší hodnoty, než ta dnešní, která je označována jako éra kvality železného věku. Tu nyní prožíváme a kvalita oceli ze železa s tím nemá nic společného, mimo obrazné pochopení; dnešní doba je tvrdá, vyostřená tak, že stačí jen málo a život je lehce ničen. Nebo i nenávratně zničen.

V kosmu existuje tajemství, které nelze nijak snadno sdělit a proto ani pochopit. Navíc, nedá se zkoumat žádnými přístroji dnešní vědy a dokonce ani těmi budoucími. Na otázku proč je jednoduchá odpověď; je mimo vědou zkoumaný svět hmoty. Patří mezi ně mýtus vzpoury jistého ducha, jenž přinesl následky až sem, do planetárního systému průměrné hvězdy, kde existuje náš vědomý život.

V každé lidské bytosti je od počátku její hmotné existence Bůh i Ďabel. Nejsou nikde mimo, není třeba je hledat ani v oblacích, ani v hlubinách země či v miliardách světelných roků vzdálených hvězdokupách. Je zakomponován do všech vědomých bytostí a při určitém stupni jejich spirituálního vývoje se k nim duchovním poznáním dospěje. Nemá nic společného se složitými matematickými vzorci, s poznáním fyziky, chemie, astronomie či jiných vědních oborů.

Jak přivést alespoň ohlas tohoto kosmického tajemství, které ve svých následcích formovalo i náš lidský svět? Čím učinit pokus, svým významem pro lidstvo tak důležitý? Hledat v oceánu našich pojmů ty správné, které odrážejí transcendentní skutečnost. To nadsmyslové označení ale ukazuje na jiný svět, než je ten náš hmotný. Pak jsou tu schopnosti vyjadřování se pomocí jazyka, kdy se dají hledat slovní spojení s významy, které událost dostatečně popíší. Je to vůbec možné? V tom tajemství šlo o vyjádření vůle pro svobodu volby. Ten jistý duch vytvořil kosmos, který se vymykal původnímu záměru stvoření, jež bylo a stále je na straně určující Síly, Boha. V tom pokusu negativní síly a jeho reálném výsledku dnes žijeme. Stvořené světy „ne božského“ záměru jsou ale jen mnohem menším vesmírem, v rámci mnohem většího vesmíru. Pro pozitivně uvažujícího člověka je naděje v tom, že síla, která tyto světy, a použiji název, světy negativity, stvořila, postrádá jediný a stmelující princip – lásku! Ta byla odvržena jako nepotřebná, přímo odporující negativní síle.

Již dlouhé věky prochází lidstvo na naší planetě vývojem, ze kterého má užitek negativní síla. Z emocí, z projevů nenávisti, hněvu, závisti…, si bere a dostává energii. Není to však situace daná na věky. Pro pozitivně jednající lidi je tu nabídka existence síly opačné; uvnitř každé bytosti je i Bůh. Toho leze poznat až tehdy, když pozná člověk sám sebe. Když ovládne pomíjivou „sílu“ svého ega, mysli, svého chybného nazírání na svět.

Mnoho lidí se pokouší hledat v základních spisech náboženství minulosti cestu, která, při uplatňování doporučených postupů, mění člověka a přivádí ho na vývoj mimo působení negativní síly. Mnoho Proroků, Mistrů a Učitelů minulosti přineslo poznání z jejich vlastních zkušeností a ty nabídli a stále nabízejí lidstvu. Mnozí stále nabádají k plnění příkazů, dodržování zákazů, které v sumáři mají změnit přístup člověka k morálce a etice, k jejímu plnému osvojení. Ale přitom titíž mohou vědět, že promyšlený svět působení negativní síly vede lidskou mysl, tohoto agenta Ďábla v nás k tomu, co je hmatatelné, příjemné, co daného jedince odliší, co bude pro něho /jeho malé já/ znakem úspěchu. Navíc si mnozí z těchto mouder vedoucích k návratu duše učinili výhodný byznys a ovládají tak životy lidí, byť jdou falešnou cestou. Mnozí na to jdou sofistikovanou cestou, kdy popřou duchovní cestu a postaví vědu doslova proti ní. A také ukazují zdánlivou úspěšnost lidské populace ve vývoji například vědy a technologií, jako toho, co je a stále bude záchranou lidstva a řešením jeho problémů. Není tomu tak.

Univerzální plán Prozřetelnosti vede množství tvořivých sil k vyšší Jednotě. Podle toho, jak se tyto síly projevují v lidské bytosti, jak jsou příčinou stoupání po stupních bytí, zdokonalují se i formy jejich spojení. Sbližování je způsobeno láskou jako zákonem, a ta sama přivádí k Bohu. Od Něj plyne pouze spása, pouze radost a požehnání. Negativní síla sem naopak přinesla zákon vzájemného požírání a boje o existenci a přímo ukazuje lidem, kdo je nepřítel, kdo má víc, kdo „brzdí“ jejich rozvoj. A tady je již kousek k vyzařování strachu, zloby, nenávisti, poživačnosti a chlípnosti z nitra lidských bytostí v úrovních, na něž sebelepší matematika či fyzika nemá žádný vliv. I prolitá krev vyzařuje energii, která je nezbytná pro udržení Ďábla v nás.

Existují síly Světla a síly Tmy. Jsou ve vzájemné opozici, neslučitelnou polaritou, jsou dobrem či zlem. Rád a bez důkazů věřím tomu, že existují světy, kdy již Síla Boha zvítězila nad tvořivou silou negativity. Až se to zdá být rozporem, to označení „tvořivá síla negativity“. Co tvoří…? Destrukci vztahů mezi lidmi a životem vůbec a nezájem o světy vyššího charakteru. Její „tvorba“ přináší do lidské mysli chtivost, poživačnost, chlípnost, touhy po smyslových prožitcích, závislosti, projevy hněvu, pomluvy či zlé řeči, neuctivost, rozmrzelost, nedůtklivost a nesnášenlivost, nevrlost a reptání, žárlivost, netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, povýšenost mysli, vznětlivost, sekýrování a hubování, sprostotu a proklínání druhých. Zaslepuje naši schopnost rozlišovat a vkládá do našich myslí příznaky podvádění, pokrytectví, cílevědomého lhaní, překrucování faktů, lakomost, zlodějství, příchylnost k uplácení, korupci, vede k lstivosti, a to se zájmem získání více pro sebe, bez ohledu na žití morálního života. Negativní síla nachází u mnoha lidí spojence v jeho přerostlém egu. Lidé preferující jen sebe jsou v tomto zájmu bigotní, zaslepení s touhou cpát se neustále do popředí se zdůrazňováním své neomylnosti. Pýcha na své pomíjivé znalosti, na své ne věčně krásné tělo, na bohatství, na své Já, Já, které rádo řeční, ukazuje se na veřejnosti, exhibuje, kde to jen jde. Ego má rádo získané tituly, metály, pocty, klanění se davu.

Jen stručný výčet z arzenálu zbraní této negativní síly ukazuje na to, že lidská mysl se zmítá v negativitě. Dávný mýtus o odpadlictví od Světla a tvořivé Síly Boha působí zde a je na každém člověku, aby pochopil, poznal, rozlišil a dokázal vystoupit z vlivů této destruktivní síly. Existuje mnoho spisů, které, byť jen v pár bodech, chtějí člověku usilujícímu o změnu pomoci. Ať to bylo biblické Desatero či Ježíšova zkrácená slova, která obsahovala Zákon i Proroky. Z jiných kultur třeba Jama a Nijama, jako soubor příkazů a doporučení, jak konat v zájmu ovládnutí mysli.

Vše, co člověk činí a co jej vede zpět k Bohu, k uvědomění si této věčné Síly, je dobré.

Zkusím se zamyslet nad ctnostmi, které jsou pro člověka dobrem a které jsou v protikladu k vyjmenovaným destruktivním sklonům lidských myslí. Jsou to oproti chtíčům projevy cudnosti, zdrženlivosti a střídmosti. Oproti projevům hněvu je to získání schopnosti odpouštět a tolerance. Naše chtivost má protipól ve spokojenosti a radosti ze života. Co nás odpoutá od toho, že na něčem lpíme? Je to schopnost rozlišovat, úsudek, schopnost zůstat oddělen, nepřilnout a dále nestrannost a klid srdce. V neposlední řadě jsou zbraněmi proti zbytnělému egu pokora a skromnost. Jaká moudrost se skrývá v myšlence, že šťasten je ten, jehož přání jsou nemnohá. Čím méně přání, tím šťastnější osobnost. Ten, kdo mnoho nechce, je král mezi králi. Ten, kdo si nic nepřeje, je nejbohatší mezi lidmi.

Křišťálová koule byl nástroj pohádek, který napomáhal k poznání tajemství, a to pak vedlo k pozemskému úspěchu. Kdo ji v reálném životě má? Nikdo. Každý má však možnost žít svůj život.

„Život je jako prázdný sen. Nic v něm není skutečného, Stejně jako nezůstane dlouho květ na rostlině, tak ani život netrvá věčně. V divadelních hrách přicházejí na scénu různí herci-král, královna, darebák, atd., a na závěr hry jde každý z herců svou cestou, zapomínají na všechny ty prchavé vztahy, které ještě před chvílí mezi sebou měli. Svět je také takové jedno velké jeviště, kam přicházíme hrát své předurčené role a pak z něho odcházíme. Stejně jako divadelní představení, i naše závislosti na světě jsou neskutečné a jsou zde jen kvůli tomu, abychom pokračovali v přidělené práci. Stejně, jako se host nedomáhá pohodlí v domě svého hostitele a je závislý na tom, co mu může hostitel poskytnout, tak bychom se měli chovat i my během našeho života v tomto světě, neboť náš pobyt zde je také jen přechodný. Měli bychom se smířit s Jeho vůlí a přijímat vše, co nám Bůh poskytuje.“ Maharaj Sardar Bahadur Jagat Sing Ji, učení o duši Sant Mat

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

206 komentářů

 1. Vendo, cituješ:

  …..Měli bychom se smířit s Jeho vůlí a přijímat vše, co nám Bůh poskytuje.“ – Maharaj Sardar Bahadur Jagat Sing Ji…

  Kedže si v úvode spomínal, že život je ,,Stejně jako divadelní představení, i naše závislosti na světě jsou neskutečné a jsou zde jen kvůli tomu, abychom pokračovali v přidělené práci“…

  Je to také lákavé si predstaviť že Ja som len taký ,,handrový pandrlák“, ktorého na nitkách popoťahuje Nejaký Boh. To by tak bolo. Ja , moje telo, by bolo len také křoví, kde ma nejaký ďalší handrový pandrlák má podrezať niekde na ulici za pár šestákov, lebo v scenári je to tak napísané a mám túto prácu pridelenú od Boha a basta ?

  A ON si vegetí v lóži a baví sa, ako si mi na tom javisku s menom Život trápime, alebo aj nie?

  Zatiaľ O.K. Lenže každý herec hrá podľa scenára a tedy vždy vopred vie, do čoho ide a ,,za koľko“…

  Podľa Teba Vendo mi, čo niekoho pošleme na onen svet na ,,javisku“ alebo pôjdeme mi na onen svet , lebo si to niekto tak spísal , máme byť z toho ČO ?

  A tí ,,herci“ , čo umierali pomaly v mukách, upálení na hraniciach Inkvizície, vo vojnách, či v lágroch ,to bolo tiež len akože, alebo sa divadlo vymklo režisérovi z rúk?

  Nie takéhoto režiséra-Boha , nech je obrezaný či nie, Ja osobne nechcem a nechcem, aby mi ani pripravoval scenár bez toho, aby ma s ním oboznámil a hlavne ,,čo za to“…

  Sranda by to však nebola, keby som sa dozvedel, že budem skapínať ..v opatere slovenských lekárov, v našich nemocniciach, kde sa platí VOPRED a v hotovosti, bez záruky“. Smiechom by som sa určite ,,posral“…

  Ak pre nás ľudí ,,nie je scenár“ o ktorom vieme čo a ako, tak nech si režisér
  vytrie s tým ,,skrytým scenárom“ svoju ctenú riť…

  Keďže si však myslím, že Život je len náhoda a štatistická možnosť, či rovnica o niekoľkotisíc neznámych, nie je vopred ,,vypočítateľný“ a preto TU na tejto úbohej Zemeplacke skapeme nie podľa scenárov, ale podľa náhody, kedy sa naše cesty skrížia s nejakým iným náhodným okoloidúcim , či rútiacimi sa skalami…

  Ale čo keby to bolo naopak , teda z opatrnosati: Tak nám PánBožko naďalej pomáhaj a uveď do ostražitosti tých svojich ,,poskokov, teda tých ,,andelov strážnych“. Nie svojich, ale mojich, či našich..

  1. Karma, priatelko, len karma. Zákon vyrovnání dluhů. To podstatné, co mění život, ať v kladném či pozitivním, si nikdy nedozví člověk dopředu. Může jen plánovat. Ale o tom tu bylo napsané již mnoho. A nic tak není náhoda.

   1. „len karma. Zákon vyrovnání dluhů.“
    Vendo,
    a komu všichni ty dluhy platí? Zase jen jiným lidem. Neboli musí být karma+ a karma- a celý život je jen hra těch dvou karem (jang a jin).

   2. Musí to být hrozný život být závislý pouze na sobě, na karmě a následném osudu.

    1. Někdo je závislý na někom jiném. I tak to je možné. Někdo karmu neuznává a nic to nemění na tom, že působí. Tzv.osud má obdobné pojetí.

    2. Co když někdo karmu uznává a přitom žádná nepůsobí. To je taky možnost, která se nedá vyloučit.

    3. Karma vzniká neustále, protože člověk stále koná.

     Jak to někdo může vědět, že karma nepůsobí, to je možná i zajímavá otázka.

     Jen např. narození se do určité rodiny, určité matce, do okolností pro další vývoj člověka je již karmou. To nelze vynechat.

   3. Díky za zajímavý příspěvek. Vidím, že je v něm neureko otazníků, tedy vět tázacích. Ale člověk dnešní doby se dost ptá, musí. Nad věcmi, jež se dějí, není ani divu. Ve Vašem článku jsem nenašel žádné slovo karma, ale když jsem si přečetl Gilgámešovic Nohy první reakci, došlo mi to. V jeho jisté neujasněnosti se odkaz na karmu přímo nabízí. Ale, neházel bych hrách na stěnu. Teda v jeho případě. On zase hodí vše na Protožidy, Taťuldu, J.K. či Marienku.
    Jinak se tu rozrostla tak bohatá diskuze, i dost ke karmě, že to ani nestihnu celé přečíst.
    Jak jsem zjistil od Vašeho kámoše, jedete mimo. Tož pěkný odpočinek. Začátkem září se i pro mne leccos znormalizuje a tak snad budu více chápat a vnímat i ten vývoj diskuze.

 2. Vendo,
  nemaje nic lepšího na práci, přečetl jsem si Váš článek „Křišťálovou kouli nemaje…“ Celý článek na mě působí dojmem, že jste opisoval od p. Staňka. A k článkům p. Staňka mám vždy výhrady v tom smyslu, že nechápe polarity Jang a Jin. Vy také ne. Jste odkojen katolickým pojetím Boha a nikdy Vás nikdo už nepřevychová.

  „členy zcela změněné civilizace lidských bytostí, jež pak dospěje k nekonečnému a věčnému dobru.“
  To je klasický blábol, že máme směřovat k nekonečnému a věčnému dobru. Když tady dám výzvu, ať kdokoli napíše pohádku, povídku, příběh, báseň nebo cokoli, jak to nekonečné dobro vypadá, tak na to ještě NIKDO a NIKDY nezareagoval. Jestli chce kdokoliv zareagovat teď, budu velmi rád.

  „V každé lidské bytosti je od počátku její hmotné existence Bůh i Ďabel“
  Druhý klasický blábol, kdy je Bůh neprávem vtahován do polarity. Bůh stojí nad těmito polaritami, resp. mimo ně.

  Neboli Vy i pan Staněk (asi i p. Šupa) si vytváříte tu karmu špatnou, protože svádíte lidi z cesty. (Naštěstí to nebude tak hrozné, protože Vás nebere nikdo vážně:-))) Správná cesta je neustálé hledání rovnováhy mezi póly Jang a Jin.

  1. Mýlíte se, ale mýlit se je lidské. Všichni lidé nemohou mít stejný názor. Dost lidí si ale myslí, že má pravdu. S rovnováhou souhlasím. Ještě jste opomněl dharmu.

   Píšu …..“…přesto řada lidí říká či píše, co a jak je nutné dělat v budoucnosti jinak, vycházeje přitom z dění v minulosti.“ Já mezi ty, kteří věří v nějaké obnovení evropského civilizačního centra či nastolení věčného dobra nevěřím.

   Proto i píši „Jde to ještě vůbec a kde hledat pomoc? “ ??????

   Kdybyste četl mé jiné, mnohé články i diskuze, věděl byste, že věřím v nápravu člověka jen v jeho osobním putování a poznání sebe sama na duchovní cestě a změně, která se týká konkrétní hledající individuální bytosti. Vymanit se z kola 84, vyčistit pohár své karmy, odbourat nadvláda ega, mysli.

   „„V každé lidské bytosti je od počátku její hmotné existence Bůh i Ďábel““
   Nevím, kde jste vzal, že vtahuji Boha do polarity? Bůh je ve všem, ne? A vše je v Bohu, ne? A ďábla, rozeberte si to, jak chcete. Dokonce se může stát, že to ani nepochopíte.

   1. Nějak jste zapomněl okomentovat to „nekonečné a věčné dobro“.

    1. Proč bych to měl okomentovávat, když na to, jak jsem v článku uvedl, nevěřím? To Vám nestačí?

     Ale když si již myslíte, že jsem na něco zapomněl, tak tu mám stejné připomenutí pro Vás – nějak jste opomněl odpovědět na moji jedinou otázku k Vám: „Nevím, kde jste vzal, že vtahuji Boha do polarity? Bůh je ve všem, ne? A vše je v Bohu, ne?“
     . . . . . . . . . .

     Vy si opravdu myslíte, že Bůh je opravdu někde mimo své stvoření, ve kterém se nacházejí lidské bytosti?

     . . . . . . . . . .

     A ještě k Vašim polaritám – jin a jang. Píšete – „Správná cesta je neustálé hledání rovnováhy mezi póly Jang a Jin.“ Nic proti tomu. Vy to nevíte, ale posledních patnáct roků se opravdu zajímám o cestu wu-wei, o zákon yin quo, o cestu k nie-pan. Ale i Indie je pro mne velkým zdrojem poznání, kde jsem v technikách předávaných od starých jogínů, rišiů a zřeců poznal pradávné působení polaritního systému – LÓMA – VILÓMA. Uznávám, že vše v hmotném vesmíru, od nejmenších částeček až po největší celky, je polarizováno. I lidské tělo má množství polaritních vztahů a stále se učím i polaritním cvičením, i v přijímání potravy ve správné kombinaci této polarizace a jejího působení. Optám se Vás závěrem – jakým se cítíte být, z hlediska své konstituce, konstitučním typem člověka – jang nebo jin?

    2. Dobře, omlouvám se, tu větu o nekonečném dobru jsem četl sice čtyřikrát, ale přesto jsem ji špatně pochopil.
     „Nevím, kde jste vzal, že vtahuji Boha do polarity?“
     To bylo z věty, že v každém člověku je Bůh i ďábel. Bůh je ve všech náboženstvích trojjediný, trojitý atd. Pak by ta věta měla správně znít:
     V každém člověku je Bůh, dobro a zlo.
     Já jsem muž a cítím se jang. Jung (mladý) se už necítím.

    3. Vendo, jak to děláte s myšlenkami? Na deset zlých myšlenek, vytvoříte deset dobrých? A podle čeho víte, že jsou dobré (dharma) a zlé (karma)?

     Hrůza, koukám, že Váš bůh je pěkný „šprýmař“ (v lepším případě), v horším pěkná svi**..

    4. Anonyme, je dobré si nejprve ujasnit, co je to dharma, když o ní takto píšete a potom také pochopit, že karma není jen negativní, že naše setba může být i pozitivní a dostává se člověku za ní odměny. Bohužel, po jejím odžití pak opět s návratem do zdejšího světa.

     Pro pochopení uvádím z jednoho mého zdejšího článku :
     „Karma ve svém zpětném působení vytváří pouta nebo řetězy, a to dobré či špatné, zlaté nebo železné. Proč zrovna pouta a řetězy? Satan, ta vládnoucí Negativní síla, má daný od Stvořitele zásadní úkol; držet duše pro oživování všech bytostí hmotného Stvoření v tomto fyzickém světě. A maximálně se snažit nedovolit jim se z tohoto světa vyvázat. Nutné zdůraznit. Pokud neabsolvují tu nutnou a Stvořitelem zaručenou školu života poznání reálií hmotného světa a pokud si ten odchod z něho nezaslouží!“

 3. Vendo ,

  karma je vynález skazy od šikmookých a budú o tomto ,,objave“ bláboliť až do skonania Sveta, lebo ich to baví, ale dôkazov že to takto pôsobí je poriedko , ba povedal by som že ich ani niet…

  To by musel byť v tele každého človeka ,,Karmadiagram“, ktorý by každý, zdôrazňujem každý čin okamžite karmicky vyhodnocoval a niekde ukladal, aby sa ,,dake údaje“ počas spánku, kómy, či inej duševnej skazy nezotreli…

  Potom po ukončení ,,životnej púte“, na tejto úbohej Zemeplacke, by sa Nehmotnými bytosťami, tzv. ,,lovcami karmazáznamov“ zachytávali v magnetických sieťkach a aj Tvoje karmazáznami na karmazáznamníku by sa nihilistickým výťahom dopravovali do Ústredia, čiže rovno na Ústredný výbor, kde by poverení predsedovia jednotlivých komisií tieto ulovené karmazáznami vyhodnocovali a keď by bol karmagram v čiernej zóne, ,,uloveného dobráka“ , čiže jeho ,,duša“ by bola pre istotu ihneď anihilovaná, ako nerecyklovateľný odpad..

  Tí, ktorých karmagram by bol v bielej zóne, napr. aj Ty Vendo, by boli pre ohrozenie ,,mravnosti“ v Nebi, vyvrhnutí späť na Zemeplacku, kde by sa to znova začalo, bez toho, aby si bol upozornený, kde ,,Ty zróbil velikánskuju, čiže osudovúju ošíbku žizni“…

  Tak by sa mohlo stať, že by si sa cyklicky dostal znovu a znovu na Zemeplacku , kým by Ti Tvoju ,,dušu“ nepreprali v Nebeskom Ariely a nevpustili by Ťa do arény Duchovných netvorov…

  Tam by si v obydlí na trinástom poschodí u Nebeského taťuldu dostal vysokofrekvenčný fotónový TV prijímač a mohol by si ,,svojich“ sledovať aj cez steny ich obydlia. Fuj, hotová Gomorka a Sodomka…

  Éto by byl Tvoj padarúnok od NN ,za ,,konečne prijateľný karmagram “ od okamihu, kedy si sa spustil z konára ,,opicového stromu“ a karmazáznam na karmazáznamníku v šišurke modzgovej by bol ,,v norme“….

  Takže súdruhovia ,,karmisti“, vperjód za krajšie včerajšky, nie , predvčerajšky, nie, pozajtrajšky…

  1. „….ale dôkazov že to takto pôsobí je poriedko “
   Jaké chcete důkazy? Snad aby vykoukl z nebe nebeský taťulda a řekl, pane Noho, toto se Vám děje za tamto a Vy si zakusíte ty pocity omezení, bolesti, které jste v minulém životě způsobil jinému. A šup s Vámi do autonehody, kde si vážně poškodíte páteř a budete do konce života upoután na invalidním vozíku. Tak by Vám to asi stačilo?

   Tak to ale není. Evoluce duše, podstaty života v hmotném těle, znamená poznání sebe sama právě přes nástrahy života /mysl, smysly/.

   Máte-li zájem – viz.:
   http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/

   http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/
   Sanskrtské slovo KARMA má kořen v částici KR což značí ČIN, a blíže to znamená, že: „každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá!“

   Jinak, nejedná se o žádný vynález šikmookých – myslíte Číňanů nebo snad Japonců či Mongolů? Pokud myslíte Indy, ti nejsou šikmoocí. Ježíš také nebyl šikmooký a karmu i přes lidský zásah v evangeliích najdete.

   Zákon karmy, příčiny a následku, akce a reakce, zákon vyrovnání či rovnováhy, existuje a platí i ve fyzice. Např. Newtonův zákon – Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive: corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.
   Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.

   Proč si myslíte, že v psychice, která je psychologickým výkladovým rámcem k popisu lidské osobnosti, by nepůsobily zákony fyziky?

   Jinak, Noho, Vaše téměř půlnoční bláboly zřejmě odpovídají pokročilé hodině. Nenasáváte trochu nějaké látky, která mění stav vědomí?

   1. Evoluce duše je blud. Bohu nejde o starou přirozenost člověka, sebeduchovnější starý člověk je jen pozlacené „ho**o“ a stále ten starý hříšník, Bůh potřebuje toho starého člověka usmrtit a vložit do něj nový život. K tomu také přišel Ježíš Kristus.

    1. Blábol a zásadní nepochopení.
     Navíc bez vysvětlení, ale aby to vypadalo, tak s autoritou Ježíše Krista.

     Evoluce duše. Její vývoj tu je jednoznačně, a to pomocí zkušeností získávaných v mnoha zrozeních v životech v mnoha tělech. Zkuste si zodpovědět otázku; jsme tu ve fyzických tělech jako lidé, kteří získávají duchovní zkušenosti a nebo jsme tu duchovní bytosti, které v lidských tělech dozrávají pro cestu návratu z tohoto hmotného světa. Základními kvalitami ducha jsou moudrost, síla a láska. Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.

    2. Vysvětlení třeba celý list Římanům, resp.alespoň 1 až 8 kapitola. Kéž pravý Bůh osvítí vaši mysl.

    3. Kéž i Vaší. Ale nezoufejte. Jestli jde Vaše úsilí k smrti za života a narodíte-li se znovu, jste na dobré cestě.
     Co je pro mne smutné je to, že jste nepochopil smysl mého článku „Křišťálovou kouli nemaje…..“.

    4. Pane, to nové narození z Boha (Ducha) právě vám chybí. „Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“ (Jan 3,6)

     Kdyby nechybělo, tak byste nepsal o mém příspěvku o staré přirozenosti z Adama a nové přirozenosti z Krista, že je to blábol, ale Duch ve vás by dosvědčoval vašemu duchu, že je to pravda.

    5. Anonyme, jste prosím tentýž diskutující, který mi včera psal 28.8.2016 (10:19) „Vendo, jak to děláte s myšlenkami? Na deset zlých myšlenek……“ / byla to Vaše reakce = vstup do moji diskuze s Milanem / a ten Anonym, který mi psal 28.8.2016 (17:44) „Vysvětlení třeba celý list Římanům…..“ ?? / kde reagoval na něco z  mojí diskuzi s Gilgamešovou Nohou/ ?

     Pro vysvětlení. Dříve tu chodil diskutovat jeden člověk, ne pod nickem Anonym, a ten tu přiznal, že výchozí články, pod kterými různí lidé diskutovali s jejich autorem nečte a vždy jen reagoval na reakce autora na jiné diskutující.

     A dříve, než bych okomentoval Váš příspěvek 28.8.2016 (19:54)
     „Pane, to nové narození z Boha (Ducha) právě…..“, potřebuji vědět, jestli jste můj článek „Křišťálovou kouli nemaje…..“ četl?

     Děkuji
     Václav Žáček

    6. Ano, s těmi myšlenkami jsem to psal já, ještě jste mi na to ale neodpověděl.

     Váš článek jsem přelétl. Je zřejmé, že věříte v evoluci duše/vědomí/světa směrem k jednotě (to máte i v článku) a na to jsem reagoval, že to tak není. Ono, stačí se podívat na stav světa, kdy se jedná spíše o duhovní devoluci než evoluci.

    7. Anonyme, budu Vás pro orientaci nazývat A1, potvrdil jste mi, že jste ten, který mi včera psal 28.8.2016 (10:19). A napsal jste mi tři otázky a teď vlastně upozorňujete, že jsem Vám neodpověděl. První byla:
     „Vendo, jak to děláte s myšlenkami?“ – abych se mohl pokusit odpovědět, doplňte prosím, jaké myšlenky máte z mého článku, popř. z diskuze s Milanem na mysli a co jako s nimi dělám? Takto položená otázka není pro mne srozumitelná. Proto jsem neodpověděl.

     Druhá Vaše otázka – „Na deset zlých myšlenek, vytvoříte deset dobrých?“ – opět, uveďte prosím příklad desíti zlých a desíti dobrých myšlenek, které jsem v článku podle Vás vytvořil. Určitě si ale nemyslím, že bych nějak vědomě vytvářel nějakých deset myšlenek dobrých a deset zlých tak, aby to byl projev „nějaké“ harmonie. tento Váš postřeh mne zaujal – můžete to srozumitelněji vysvětlit?

     „A podle čeho víte, že jsou dobré (dharma) a zlé (karma)?“ – na toto jsme odpověděl včera 28.8.2016 (14:41)
     „Anonyme, je dobré si nejprve ujasnit, co je to dharma, když o ní takto píšete a …….“ Pokud ale máte nějakou výhradu k mé odpovědi, ozvěte se, napište ji a pokusím se to blíže objasnit.

     Pak je tu Anonym, pojmenuji ho pro orientaci A2, který vede svoji diskuzi k Listu Pavla Římanům. Pokud to čte, tak tady jen sdělím, že v mém článku je to zásadní – nesprávné, přímo ďábelské směřování lidské mysli, jako nástroje negativní síly – dostatečně v jejich projevech popsáno. Ostatně, jako v Listu Římanům /….protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování……/

     Na závěr – je tu ještě třetí Anonym, který sem psal z mého počítače včera 28.8.2016 (8:16). Je to můj přítel, který, nemaje doma PC, chodí ke mně a čas od času sem i něco napíše. Včera sem dal odkaz na článek ze Zvědavce (já spěchal na koupaliště) a přečetl jsem si ho až večer. Tomuto Anonymovi odpovídat nemusím, dnes večer se s ním potkám. A požádám ho, pokud sem budou psát Anonymové A1 a A2, aby psal raději pod jiným jménem. V tom článku, na který upozornil je ten marast světa dost dobře popsaný. Nečeká nás podle shrnutí pana Lhotáka nic dobrého.

     S pozdravem „Všem Anonymům zdar!“
     Václav Žáček

    8. Vendo, málem jsem s stal Anonym, když napřed píšu text a pak podpis. Takže jednoduché řešení je, aby Vám domácí anonym s dal nick třeba Host.Zatím nic tak světoborného nenapsal aby se musel obávat o kontinuitu svého anonyma.
     Píšete :“Její vývoj tu je jednoznačně, a to pomocí zkušeností získávaných v mnoha zrozeních v životech v mnoha tělech.“
     Komentář : První zmínky o karmických zákonech pocházejí z období 800 – 200 př. n. l. a rozšířily se hlavně v období klasického hinduismu od 200 př. n. l. do 1100 n. l.
     Takže lidské duše se recyklují a karmují asi 2 000 let. Před tím lidé také umírali a bez karmy se to obešlo. Dharma jako způsob žití pro dnes miliardu lidí. Před tím tento způsob žití nebyla, nebyla karma. Čili karma nemá objektivně nic společného s narozením, žitím a smrtí, které bylo i tisíce let před hinduismem.
     Karma je tedy stvořena lidskou myslí a způsobem života. Proč bych se měl celý život třást před znovuzrozením, které si někdo někdy za řekou Indus vymyslel?

    9. cit: Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.

     Můžete popsat, jak se množství těchto tří kvalit určuje, porovnává, měří, atd? Jak poznám, jestli např. moje duše má víc kvalit než ta vaše, a jak a kdo určí tu hierarchii, Vendo?

    10. ad – Takže jednoduché řešení je, aby Vám domácí anonym s dal nick třeba Host

     Nebo třeba Anonym domácí, Anonymus domesticus.

    11. První kvalita se měří přístrojem ne nepodobným aerometru. V určitém poměru se vezme z těla měřeného člověka krevní plazma, sliny, mozkomišní mok, krev, moč, slzy a lymfa / asi do množství 750 ml/ a na stupnici jde učinit odpočet úrovně této kvality.

     Druhá kvalita se měří přístrojem, který vychází z francouzského slovního spojení trois-quarts. Je však opatřen stupnicí, a to rozdílnou pro vpich do svalu a pro sondu do mozku. V dřívějších dobách se pro měření v mozku používala velmi tenká jehla, ale bylo to nebezpečné a mělo to často vedlejší účinky, nezřídka i smrt.

     Třetí kvalita má pro měření jednoduchou pomůcku, něco jako lakmusový papír, ale z materiálu speciální umělé hmoty, která se smotána v trubičce zavádí do konečníku a zůstává tam v nepohnutí měřeného subjektu nejméně 6 hodin s tím, že na ni musí být upřena maximální pozornost, ovšem bez stahů svalstva svěrače. Pak, po opláchnutí od výkalů zůstává určitá sytost příslušné barvy, která se porovnává se vzorkovníkem. Ten se zachoval již ze starého Egypta, v minulém století byl však modifikován podle posledních poznatků vědci z Oxfordu a měření je dnes mnohem přesnější.

     K Vaší druhé otázce – „Jak poznám, jestli např. moje duše má víc kvalit než ta vaše?…..odpověď je jednoduchá – pozná to jen člověk se značně zbytnělým egem. A takového to zpravidla i velmi zajímá. A určit hierarchii? Tady Vás zklamu, to nemá člověk ve svých rukou.

    12. Vendo, nejdelší odstavec vašeho komentáře detailně popisuje anální praktiky, nepochybně velmi hluboko zasunuté Freudovské stigma, nic nového u vás, zdravého by to nenapadlo…

     Jak je možné Vendo, že kdykoliv – KDYKOLIV (!!) použiju vaše vlastní slova (teď mám na mysli duchny obecně), tak následuje zuřivý gejzír zvratků.
     Venoušku, toto: „Základními kvalitami ducha jsou moudrost, síla a láska. Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.“ jsou vaše slova, Václav Žáček, řečený Venda.
     To teď s tím?

     :-))))))))))

     „Třetí kvalita má pro měření jednoduchou pomůcku, něco jako lakmusový papír, ale z materiálu speciální umělé hmoty, která se smotána v trubičce zavádí do konečníku a zůstává tam v nepohnutí měřeného subjektu nejméně 6 hodin s tím, že na ni musí být upřena maximální pozornost, ovšem bez stahů svalstva svěrače. Pak, po opláchnutí od výkalů zůstává určitá sytost příslušné barvy, která se porovnává se vzorkovníkem. Ten se zachoval již ze starého Egypta, v minulém století byl však modifikován podle posledních poznatků vědci z Oxfordu a měření je dnes mnohem přesnější.“

     /Napsal Václav Žáček, řečený Venda, Moudrost, Síla a Láska/

     :-))))))))))))))
     :-)))))))))

     ….a karma je zase v konečníku……………:-)))))))))))))))))))))

    13. Paní Věro, naopak, já jsem se při vymýšlení odpovědí nad Vaši prostinkou otázkou docela bavil. Žádné zuřivé zvratky, opravdu naopak, vše bylo úsměvné.

     Vaše otázka na porovnávání, měření…. je totiž opravdu naivní. Ale omlouvá Vás to, že nečtete moje články, jak jste tu několikráte přiznala. Již dávno byste totiž mohla vyčíst o moudrosti, síle, lásce dost informací……., vše z mého poznání, z Cesty Mistrů Sant Mat, z učení o duši. Ale to u Vás vzbuzuje svědění, to již vím. A tak, proč Vás rozčilovat další diskuzí.

     A tyto Vaše otázky? „Jak poznám, jestli např. moje duše má víc kvalit než ta vaše? A ta k určení hierarchie? – asi se Vaše samota na Vaší Poustevně dosti neblaze na Vás podepisuje. Nikdy bych do Vás neřekl, že se takto můžete ptát.

     Zkuste si prostudovat – bedlivě pročíst mé články například k mystice – je to pouhopouhých 6 článků. Je pod nimi pro poučení a orientaci i několik stovek kvalitních diskuzních příspěvků. Moje další vysvětlování by mohlo být sice pro někoho přínosné, ale proč zrovna Vám toto znovu opakovat. Patříte tu mezi známé diskutérky, ale všechno to, co jsem vysvětlil v uvedených článcích k mystice je tam, zrovna jako k moudrosti, síle a lásce.

     Mnoho zdraví.

    14. Vendo 29.8.2016 (10:46) Dotaz a nic. Zjednodušeně tedy znovu. Karma a převtělení duší reinkarnace vzniklo před 2 000 roky. Předtím lidé se také rodili, žili a umírali. Můžu si myslet, že člověk duši má nebo že ji nemá. Ale proč se reinkarnuje jen 2 000 let? Hlavně mi nepište jako Věře, že si mám přečíst jen 6 článků a stovky diskuzí. Měl člověk duši před 2 000 roky, když podle Vás ji má dnes? Píšete o evoluci duše:“Evoluce duše, podstaty života v hmotném těle, znamená poznání sebe sama právě přes nástrahy života /mysl, smysly/.“
     Evoluce je v obecném smyslu rozvoj. Schopnosti člověka se po narození rozvíjí, dosahují maxima a pak klesají. Stejně jako u jiných živočichů. Člověk a tedy ani ta případná duše se nerozvíjí pořád, dochází k poklesu právě té mysli, smyslů a schopností, které raději nejmenuji.

    15. Vendo, číst 6 (slovy šest) vašich článků?? Promiňte, ale nejsem masochista (přestože maso konzumuji).

     Tak ještě jednou:

     „„Základními kvalitami ducha jsou moudrost, síla a láska. Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.“
     /Venda/

     Jak a čím se poměřuje množství těchto tří kvalit a jak poznám, kdo jich má víc a kdo méně?
     Vy mluvíte o kvantifikaci, ne já. Tak prosím odpovězte.

    16. ad: „Proč bych se měl celý život třást před znovuzrozením, které si někdo někdy za řekou Indus vymyslel?“

     Většinou tu diskutující kladou otázky typ…., jak si myslíte že?, proč podle Vás je tento?, máte také pocit, že toto?

     Vy jste si položil otázku sám sobě – „proč bych se měl celý život třást před znovuzrozením……?“ Tuto otázku jsem považoval za takovou řečnickou, necítil jsem, proč bych Vám měl odpovídat na Vaše interní obavy. Zvláště, když vím, že na duši, reinkarnaci….. nevěříte, že?

     Ale něco Vám odpovím, ne ale proto, abych rozptýlil Vaše obavy a třesení se. Předem ale vím, že mezi námi je antagonismus. A upřímně bych proto nechtěl, abyste se v tom nějak pitval, diskuze se rozrostla a nakonec byste mne zase sdělil, že na nic takového / duše, reinkarnace, karma / stejně nevěříte. Předesílám ale, že to nevěříte je Vaše ego, Vaše uvědomění si svého postoje. Ten předmět, Bůh, duše, karma……, tu existuje i bez Vás.

     Idea Boha existuje na této planetě od nepaměti a také od nepaměti existuje idea Boha, který je vybaven všemohoucností, vševědoucností, všudy přítomnosti, věčností i nesmrtelností. Ta existence od nepaměti je myšlena jako od doby, kdy začalo zde působit jeho vyšší vědomí, které bylo v nějakém čase reflektováno tím nižším, lidským. On je samotné stvoření, každá jeho část je Ním, to je důležité si uvědomit. Ani já nemohu říci, že nehet na malíčku nohy není mé já, protože mi přijde jako nepodstatný, nedůležitý. Tuto ideu Boha vytvořili lidé, kteří svým vývojem karmicky dozráli k jisté úrovni vědomí a dosáhli realizace samého absolutna. Nerad já, nepatrné smítko Jeho vesmíru píšu, že On, Bůh, je takovým souhrnem všech sil, tvořivých, působících neustále a že byl díky některým lidem objeven ve světě lidí. Bůh působí na člověka jako dobro, pokud se mu ten ve své pýše o své tzv. jedinečnosti neuzavírá a vládne přesvědčením, že průkaznou skutečnosti jsou jen věci, vnímané smysli. Bůh pomáhá malému člověku, jeho podstatě, duši, k dosažení transcendentna a jeho zcela jiných realit.

     Jsme vždycky tím, co jsme realizovali. Tato myšlenka má mnoho podob ….jsme takoví, jaké jsou naše myšlenky…. . Asi nic proti tomu, aby se člověk stal rozumným, i když si to sám do svého přírodovědeckého označení druhu vymyslel. Ještě jedna myšlenka, která jakoby nesouvisí. Bylo by i velmi dobré si uvědomit, v čem spočívá rozdíl mezi lidmi /nemyslím barvu kůže, tvar očí…./. Ten rozdíl v lidech vyplývá z toho, že se jedni zaobírají jinými kvalitami než druzí, považují něco za důležité, něco za bezvýznamné. Tyto uchopené kvality je ovlivňují a stávají se tak individualitami s jinými pohledy na svět, s jiným vnímáním procesů ve světě. Bůh však vlastní jedinečnou sílu všepoznání a když jej přijmeme, když se mu otevřeme, bude nás ovlivňovat touto silou a my se k Němu můžeme navrátit.

     Zdánlivě jsem odbočil. Vy, pragmatik píšete datumy a zásadní VAši myšlenku, že „Karma a převtělení duší reinkarnace vzniklo před 2 000 roky. A příslovečná tečka. Ale to je nesmysl. Jak se vyvíjelo písmo. Hebrejské, aramejské, latinka, sanskrt……a proto jsou zachované záznamy třeba i o filosofických otázkách ze starých dob, o karmě, o působení tak staré, jak to dovolila úroveň písemného záznamu. Nedávejte rovnítko mezi stáří záznamu o karmě, reinkarnaci a její faktické fungování. To nastalo až si tento významný zákon člověk uvědomil, až mu byl přinesen Mistry, kteří dozráli do – a tady znovu kopíruji moji důležitou větu z počátku odpovědi Vám : „Tuto ideu Boha vytvořili lidé, kteří svým vývojem karmicky dozráli k jisté úrovni vědomí a dosáhli realizace samého absolutna.“ pak již sem, i dalším lidem, postupně, byly „přinášeny“ další zákony. A člověk dospíval, vytvářel umělecká díla, vytvořil mnohá odvětví vědy, vyrobil ničivé zbraně. Vědomí….abstrahování k absolutnu.

     Víc Vám neřeknu. Snad jen, Pardale, netřeste se. Karmický zákon působí na všechny, i na Vás, ať ho přijmete či nepřijmete.

    17. Vendo, co významní lidé s karmou u nás ( snad i Vy) dokázali kromě nahlodání internetu? Ony naše mámy a jejich mámy a celé generace nevěděly, že je třeba vychovávat k lásce, moudrosti a nenásilí? Věděly a dělaly to každým svým krokem, činem a slovy.
     Díky za zpracování odpovědi, jako člověk bez karmy a duše si toho vážím, že teď vím, že to někdo má.
     Vendo, zjednodušeně dle Vás, karma tu byla vždycky, třeba u takového lovce mamutů nebo tvůrce Věstonické venuše před 26 000 roky. Jen nebyl osvícený šaman lovec mamutů, který by vysvětlil u ohně tlupě, že když někdo zabije lovce ze sousedního kmene, který chce unést místní dívku, tak má karmu v háji. Evoluce jeho karmy se retarduje do mínusu chybí pak láska, moudrost…Když si tu zachráněnou dívku pak sám vezme, tak děti mají zděděnou karmu taky špatnou, prostě evoluce karmy k horšímu.
     Přeji Vám opak, evoluci karmy k lepšímu. To je na článek.

    18. Pardale,proc vzdy hned tolik ironie. O karme u nas mluvil i pred ineternetem treba Eduard a Mila Tomasovi a na jejich hovorech byla vyprodana Lucerna. Kdyz Dalajlama navstivil CR,Vaclav Havel pozval i manzele Tomasovi. Kdyz Dalajlama vstoupil do mistnosti s usmevem se bezel obejmout s E.Tomasem a rekl,ze se znaji z Tibetu kde spolu zili pred staletimi.
     O karme psalo a mluvilo mnoho lidi poslednich 100 let. Nejedna se ale moderni trend,jak casto naznacujete. Je prece logicke,ze kdyz jeste donedavna mela vsude vliv na zivot cirkevni instituce,tak se nemohlo nikde debatovat o karme.Diky internetu a kniham je dnes vetsi povedomi o karme,na tom jeste neni prece nic divneho. Zrovna tak se dnes na netu a v knihach pise treba o prinosu zdraveho stravovani,a pritom jeste pred nedavnem mela vetsina ceskych domacnosti a jidelen jidelnicek,ze bych se dnes z nej poblil. To prece neni hned internetovy trend,ale uvedomeni si neceho,co me pomaha zlepsit svouj soucasnej zivot k lepsimu. Jiste dnes nikdo nepochybuje ,jaky nezrdavy vliv ma kazdodenni konzumace masa nejen pro vase telo ,ale i pro okoli a planetu celkove. Pritom pred 30 lety by se vam vsichni vysmali.

     Sranda je,ze Venda a jini jez pisi o karme,Vas prece nepresvedcuji o tom,ze musite zacit na karmu verit,nicmene Vy a i jini se vzdy pri pohledu na slovo karma opupinkuji,a pak ironicky zesmesnujete celou autorovu snahu o jeho vyklad. Kdyby jste si jen jednou jedinkrat precetl o karme jako o universalnim rádu,ktery je soucasti tohodle Universa,tak by jste nereagoval casto jako nejakej pubertak.

     Pardale – proc se nekdo narodi do pohodove a bohate rodiny a nekdo do bidy a utrpeni ??? Muzete to vysvetlit ? Proc clovek ktery o sve zdravi pecuje zemre ve 40 na rakovinu a zanecha po sobe zenu a tri deti,a jiny na sebe kasle a kasle i na druhe a je zde do 80. Tech dotazu je hromada.
     Ja osobne vnimam karmu jako universalni zakon,stejne jako treba gravitaci. Gravitaci samotnou take nevidim,ale vidim kadou vterinu jeji projev.

     Kazdy ma samozrejme pravo na svuj nazor,ale je smutne kdyz ten nazor je presentovan zesmesnovanim ci ironizovanim nad nazorem nekoho jineho.

     Hezky den Vam preji

     Mart’as

    19. ad – proc se nekdo narodi do pohodove a bohate rodiny a nekdo do bidy a utrpeni ??? Muzete to vysvetlit ?

     Protože některé rodiny jsou pohodové a bohaté a jiné plné bídy a utrpení.

    20. Marťasi, díky za Váš vstup. Opravdu tu nabízíte moudrý, jasný a bezkonfliktní přístup v objasňování.

     S některými lidmi se však nedá diskutovat o duši, karmě, reinkarnaci, Bohu….. . Prostě nesmiřitelný protiklad.

     Ale jedním dechem se tu budou často až přít o svém stupni poznání, například, kdy vědecká obec, se vší úctou k ní, vymyslela řadu teorií. Budou objasňovat teorie elektromagnetismu, kinetickou teorii, teorii pevné fáze, elektronové teorie, teorie relativity, speciální teorie relativity, teorii systémů, teoretické biologie, synergistické teorie, teorie potenciálu, teorie twistorů, teorie strun a teorie čísel, teorie velkého sjednocení…..atd..

     A pak tu chtějí ukázat Boha, působení karmy, reinkarnace, duši….. .
     Sami jsou v něm, sami to působení prožívají, sami jsou důkazem reinkarnace, mají podstatu života v nesmrtelné duši. Ale, probůh, nemají důkaz.

     pěkný den na Floridu.
     Václav Žáček

  2. Tvuj problem NOHO je,ze se snazis vse vysvetlit/pochopit svymi peti nedokonalymi smysly,ktere jsou ti dobre tak leda na zasouloženi,najedeni,praci a mozna (kdyz intelekt dovoli) i na čteni.

   Kdyz je dle tve jednoduche predstavy vse jasne, davno poznane, zadny Buh dle tebe jiste neexistuje,jen ten vymysleny tatulda,tak pak jiste vysvetlis jake evolucni procesy zapricinili projev lásky a empatie u cloveka. Jake evolucni procesy zasadili fibonaciho posloupnost do rostlin,zivocichu a cloveka. Atd atd atd ….

 4. Chvilka u Vendy na jeho PC – za chvílí jde, jak říká, dodávat organismu vitamín D.

  Dávám tu odkaz na článek ze Zvědavce.

  http://www.zvedavec.org/index.htm

  Přečtěte si, v jakém stavu se nachází civilizace podle pana Lhotáka. Dá se s tím většinově souhalsit?

  Úryvek :
  Popírání tradičních hodnot, ničení organické sociální struktury, dekadence kultury, inkvizice hlasu krve a ducha, vláda lži, rasové míšení a genocida. Nejde o pouhé symptomy stárnoucí a nemocné civilizace. Vše, co se tu vydává za výdobytek demokracie, svobody a pokroku, zví společenskou a morální mršinu sloužící za potravu zbohatlickým a finančně korporátním hyenám.

  Kdysi tu kdosi pod článkem pana Staňka napsal :
  „Copak duchovní člověk potřebuje nějak zachraňovat svět?
  Mnohem důležitější je, aby zachránil sám sebe. Není to sobeckost. Je to cesta poznání, na jejimž konci /někdy ale i dříve / končí jeho ego.“

  Pan Staněk vidí nápravu a vzkříšení evropského civilizačního centra v krocích, které by se daly přirovnat a ze článku pana Lhotáka ztotožnit k „nepopírání“ tradičních hodnot. Bude vymalováno a člověk zachráněn, když bude ctít sedmý den, a své rodiče a taky stačí jeho víra v Boha? Když ale na druhý den, po návštěvě rodičů, po klidu v sedmém dni, začne jeho všední den, když bude ovládán silami a vášněmi, které tu Venda popisuje? A co teda sociální struktury, a dekadence kultury,vláda lži….a další od pana Lhotáka z odkazu?!?!

  Opravdu jde o spásu každého jednoho člověka a s tím je spojená individuální cesta. Proto se mi Vendův článek líbí. Že nehledá spásu pro všechny a notabene na ni nevěří.

 5. Vendo, píšeš:

  ………Jaké chcete důkazy? Snad aby vykoukl z nebe nebeský taťulda a řekl, pane Noho, toto se Vám děje za tamto a Vy si zakusíte ty pocity omezení, bolesti, které jste v minulém životě způsobil jinému….

  Nie, Nebeský Taťulda aj tak nevykukne z Báne Nebeské, lebo sa vyparil, čiže niet HO, bol totiž vymyslení Protožidmi…

  Ano, pochopil si, NIET relevantných dôkazov, že karma vôbec existuje a že má účinky, ktoré by si chcel, aby platili…

  Spomínaš zákon akcie a reakcie. Tento zákon však platí len pre hmotný Svet. Na nejaké iluzórné Duchovné nebytosti, či paroplynové kurozity tento zákon nemôže platiť, lebo mu v tom bráni aj II. veta termodynamická..

  Škoda, že sa nemôžeme stretnúť v ,,živote po živote“ a na svojich zážitkoch to predebetovať za jedným fotónovým stolíkom so zeleným obrúskom . Takto je to ako u Zločinu z vášne . Tvrdenie proti tvrdeniu a ,,súdny výrok“ bez dôkazov je nemožné vyrieknuť…

  Ako hovoria súdni činovníci, predlož dôkaz a si NÁŠ…

  Ak si kamarát od Nehmotných nebytostí, ,,položiť dôkaz na stôl“, Ti nebude problém. Ináč je to stále v rovine ,,zbožných prianí“ a takých poznám už dnes cca 1723.Na ilustráciu : Hospodin-Boh zvolal budiž TMA a videl, že to bolo fasa….

  1. Ech, Noha, Vaše věčné bláboly.
   Nikde jsem nenapsal, že karma platí ve světech duchovních. Tam se duše, jako oživující princip dostává až po odžití karmických dluhů v životě zde, ve hmotném světě, ve hmotných tělech.

   Zákon karmy, jejího vytváření a odžívání, platí pro hmotný svět. Souhlasím.

   Univerzálnost zákona karmy je jedním z faktorů, který svazuje všechen život navzájem, a to nejenom životy lidí, ale i svět člověka s životem zvířat. Všechny bytosti tvoří jednu velkou rodinu „Života“ se složitou, ale neodlučitelnou historií a s neoddělitelnou karmou. Pro lidstvo je důležité, že podle karmického zákona nepřetržitě vytváříme karmu, zvyšujeme své dluhy, a všechny z nich musí být v každém případě zaplaceny.

   Bez pochopení zákona karmy se nikdo nedostane dál, stále se bude rodit do nového života, aby své dluhy měl možnost odčinit. Tak říkajíc, sklidil úrodu. Ještě jednou tu ocituji zákon fyziky od pana Newtona :
   „Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.“

   Berte to tak, jste přece schopný materialista a nevymýšlejte bláboly o Protožidech a nepleťte sem nijakou tmu. Pokud ji máte ve svém poznání, snažte se jí zbavit, zapracovat na sobě. Více Vám k tomu neporadím a již ani nenapíšu.

   Dobře Vám to napsal Marťas.

 6. Jak vis,ze „nebesky tatulda“ bol vymysleny protožidmi. Ty si u toho byl,kdyz ho vymysleli ? A mas nejaky dukaz,ze Boha vymysleli protožidi ? A co jine civilizace,tam jim jejich Boha ci bohy take vymysleli protožidi ? Mas v tom tvem hodne jednoduchem vyvoji trochu gulas.

  A vubec,co kdyby si nam zde sam predlozil dukaz,ze zadny Buh neni —- „Ako hovoria sudovnici – predlož dukaz a si naš“ ..

 7. Martas,

  hodil si háčik, ale na ňom nebol onen červík…

  Pýtaš sa :…..Jak vis,ze „nebesky tatulda“ bol vymysleny protožidmi.
  Je to zložitá odpoveď, ako dve facky po sebe , ale to všetko tá Bibbia ,, Mix kokotín zo Starého zákona a z Nového zákona. To je také isté, ako keby jeden spisovateľ vymyslel hlavného hrdinu nejakého ,,rodokapsu“ a nechal ho konať v rámci deja, skutky …
  Cca po 300 rokoch by si na ten dej a hlavného hrdinu niekto spomenul a pokračoval by v deji, s Tým istým hlavným hrdinom, ale s úplne iným dejom, ktorý by nenadväzoval na I. diel úplne plynule.

  Prečo potom pokračoať v takom plytkom románe? Z toho dôvodu, že sa z toho dalvytĺcť obrovský kapitálhlavne preto, že ten ,,nový pisovateľ, to bol spolok zločicov, ktorí využili volanie plebsu po nejakom ,,hrdinovi“, ktorí im pomôže z tej obrovskaj biedy, ktorú zažívali na vlastne koži…

  Tak im podhodili plod Hspodina a Marienky, ktorý to všetko ,,ZA nich vybaví“…

  Toho pôvodného Boha- Hospodina si vymysleli Protožidia, čiže predchodcovia terajších Židov.
  Nikto iný ,,HO nepoznal,ani o ňom nechyroval, až keď sa Gréci a potom Rimania dostali do kontaktu s ľuďdmi ktorí boli nainfikovaní cudzou ,,chorobou“…

  Potom cisár a pohan v jednej osobe, pod tlakom svojej despotickej matky svojim rozhodnutím akceptoval Onoho Hospodina a vymysleli mu s kresťanmi tej doby ,,oplodňovaciu rolu“ a prijali pracovnú tézu o spasiteľovi…

  Chudákovi našili súlož a ani nemá tie oné-genitálie…

  Ďalej sa pýtaš: … A co jine civilizace,tam jim jejich Boha ci bohy take vymysleli protožidi ?

  Samozrejme, že nie. Ostatných cca 13.500 rôznych bohov po celom svete si vymysleli národy, lebo strach z prírody bol obrovský a neboli po ruke vysvetlenia , ktoré by niektoré javy objasňovali…

  Dôkaz, že boh je hovadina, je jednoduchý. Keďže nemáme vyvinuté receptory, ktoré by ho vnímali, tak to je dôkaz, že buď bol Hospodin babrák, že sa mu nepodarilo takéto receptori implantovať do každého človeka, alebo je to dôkaz, že Stvoriteľ je BLUD ..

  Ano, poviem Ti jedno tajomstvo . Som živý Svedok , že k svojmu životu nepotrebujem žiadneho boha, či inú Nadprirodzenú nebytosť.UžŤa počujem, že budeš oponovať, že počkaj uvidíš, keď Ti príde posledná hodina.

  Ano aj táto možnosť tu je, lebo toho Prožidovského boha už máme ,,zažraného až génoch“ a aj keď tušíme, že Hospodin je nerelny, tak tá zažratosť, no neviem, neviem…

  Aj Ty Martasi , i keď sa tváriš, ako veriaci, neuvedomuješ si skutočnosť, že Nehmotné nebytosti nemôžu v žiadnom prípade zasahovať do tohoto čiste materialného sveta, lebo aj tá druhá veta termodynamická to neumožňuje…

  A čo keď Ti vrátim smeč a budem sa dožadovať, aby si mi dokázal, že Boh existuje…

  To , že v ,,Neho“ veríš, to je Tvoja diagnóza a priznávaš, že si neceníš Dar evolúcie, teda ten ,,Modzog“, čo sa ti počas milion rokoch vyvinul z ,,bochníka nervov“ u prvých článkonožcoch, či červoch a možno aj medúzach…

  Tú zažranú špinu-vieru z Teba už nevyperie ani Nebeský prací prášok, ten Arjel

  No a teraz ,,bábo raď“…

 8. Predevsim NOHO ti pripomenu,ze jsi na strankach Gnosis – oddeleni „Hledani “ – takze NOHO, dokazovat nebo vyvracet muzes leda tak sam sobe. Kdo hleda,ten najde. Kdo nehleda,ten jen prazdne žvaní nesmysly,ze to a to proste neexistuje,protoze jeho myslenkove pochody ho privedli k domnence (prosim pripomenme si ,ze je to jen jeho domnenka),ze co neobsahne svymi peti smysly,zkratka neexistuje.Hmm, nezavidim ..

  Ale dobre NOHO. Ty rikas,ze zadny Buh neni. Co tedy ozivuje vsechen zivot nejen na tehle planete ? Je-li zivot pouhou kombinaci chemickych sloucenin,jak nekteri vedci tvrdi,proc nemuze veda vstriknout zivotodarnou chemickou substanci do mrtveho tela a dat cloveku vecny zivot ? Zkusil nekdo zkombinovat chemikalie kudlanky nabozne ,pote co ji odrizli hlavu a privezt ji zpet k zivotu ? I don’t thing so .. Nebo dejme ateistum sanci,a at vytvori alespon vejce. At vezmou plasticke vejce,vstriknou do nej bile a zlute chemikalie,daji je do inkubatoru,a tak vytvori alespon kure.
  Kde se bere ta sila,jez pohani srdce vsech zivych tvoru ? Jak se podarilo Velkemu tresku zakombinovat do pitomeho Nautila nebo slunecnice fibonaciho posloupnost ? Nahoda ?

  A tak dale NOHO ..

 9. Martasi,

  vystihol si to presne. Ľudská neznalosť je motorom viery, tak ako strach z toho, že ak ,,existuje“, tak Ti to za Tvoju ,,nevieru v Neho“ raz ,,spočíta“…

  Ano, to je typická predstava o odpornom, hnusnom, spupnom Hospodinovi, ktorý až do ,,piatej“ generácie trestá každé porušenie ,,Protožidovských Zákonov“..

  Martasi, s takým Hospodinom, čo vraj ,,vykántril“ všetko živé pri viruálnej Potope Sveta, sa daj,,vypchať“. Ja takého babráka, ktorý nám nenainštaloval receptory, ktorými by sme Ho mali vnímať , nechcem. Nechceš mi povedať, že na to pri stvorení pozabudol. Keby sme ich mali a ON by existoval, každú sekundu by sme HO vnímali a Vendova karma by bola zbytočná, ako ,, prsty na nohách“…
  Keď niekto nevie, nech sa nehrá na boha…

  Lenže ja v tom mám jasno. ON neexistuje, to všetko na NEHO nabonzovali tí nablblí Protožidia , tí pastieri kôz a oviec. Prečo?

  Pretože celý príbeh Genesis je samý rozpor s objektívnymi poznatkami.

  Pripomeniem Ti len to, že Svetlo ONEN blbeček stvoril vraj len púhym slovom : Budiž Svetlo. Keby to tak bolo, stále by sme mali len nepretržitý tok Svetla, bez toho, aby sme spoznali aj krásu Tmy.
  To tí blbí Protožidia zabudli na to, že existuje aj Tma a TÚ ich blbý Hospodin zabudol stvoriť , ako samostatnú kategóriu. Nezodpovedali ani to, kde sa nabralo ŠERO. Oni nablblí by poznali len a len Svetlo..

  A ďalšia hovadina, najprv bola stvorená Zemeplacka a až potom Slnko a ostatné hviezdy, planéty, galaxie, atď .

  Ešte pred stvorením Slnka boli stvorené rastliny, stromy a ostatné byliny.To, že ratliny a zverstvo by bez striedania svetla a tmy zakapalo ,lebo by živý tvor nepoznal oddychový čas na regeneráciu, je nepredstaviteľné…
  Potom oné hororové stvorenie Adama z hliny Edenu , výroba ,,mužoženy“ z rebra Adamovho, vdýchnutie Dychu života do každého tvora, aj do toho odporného vírusu, či baktérie…

  A ďalšie nápovedy si nájdi sám, lebo tuším, ale neverím , že aj Ty Martasi máš dar evolúcie, ten Sopeľ v hlave, v odborných kruhoch nazývaný aj ,,Modzog“…
  Stačí ho len občas ,,zapnúť“…

  Ak napriek týmto a ďalším rozporom ,,veríš“, maš problém Ty, len Ty…

  Ja aj viem, v čom to spočíva. Je to tá známa diagnóza TG 123654…

  1. „Považoval jsem a považuji stále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filosofů, abych mohl rozřešit nebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbcům, nečestným a špatným zbabělcům zbavovat se pocitu méněcennosti. Přitom méněcennosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví.“(Werich)

  2. „Lenže ja v tom mám jasno. “

   Tak to jsem NOHO fakt rád,ze v tom mas jasno. V tom pripade ti preji,aby ti ten „sopol v hlave“ jeste dlouho slouzil,kdyz se na nej tolik spolehas. Ja bych na ten sopol tolik nespolehal,vzhledem k tomu,ze nejsi schopen ani odpovedet na jednoduche otazky

   Jen mala pripominka NOHO . Nikde jsem nepsal nic o Bibli,zidech a pribezich stvoreni. Nevim tedy,proc mi podsouvas ,ze bych tomu mel verit. Zacinam vsak mit obavu,jestli se skrze tve komentare neprojevuje nejaky skryty druh antisemitismu. Co se za tim asi skryva …

 10. Vendo, psal jste,že řešíte potravu z pohledu rovnováhy- chápu to tak, abyste se karmicky nezatížil…? Jistě věříte i tomu, že i myšlenky vedou ke karmě. Tak znovu pokládám dotaz – jak to děláte se svými myšlenkami? Na deset zlých myšlenek (obsahující např.hněv, závist, žárlivost, pýcha…), vytvoříte cíleně deset dobrých? Nebo je možné mít jen dobré myšlenky a pak nehrozí že se znovu zrodíte?

 11. Jinak toto, co zde předvádí a lidem prezentuje pan Venda Bible označuje pojmem zákonictví, které vede k věčné smrti, nikoliv k věčnému životu. Reinkarnace a doufání v další životy a šance jsou klamem satana, který je vrahem od počátku a otcem lži!!! Jan 8,44

  Kdo ještě nepoznal svobodu a milost v Kristu, tak bych vás ostatní k tomu chtěl povzbudit – „Proste a dostanete, hledejte a najdete. Klepejte a bude vám otevřeno.“ Nehledejte ale v sobě, neklepejte na sebe ani nikam jinam – hledejte a klepejte na pravého Boha, který se zjevil v Ježíši, ve kterém tělesně přebývá veškerá plnost Božství (Kolským 2,9). Kdo žízní ať k němu přijde a pije. (Jan 7,37)

  1. Pro A1+A2:
   1/ Pokud neexistuje reinkarnace, tak neexistuje ani boží spravedlnost. Pokud se někdo narodí mrzák a druhý ne, tak by to mělo mít nějakou příčinu. To kecama z Bible neokecáte.
   2/ Jestliže se člověk narodí, tak má nějakou psychickou energii. Ta energie vznikne z ničeho, ale nezaniká?

   1. Milane, prosím Vás – koukněte se ven do přírody, jeden každý strom, každý jedna květina, ba i lístek na ní – žádný z nich není zcela stejný. Tak je to s lidmi. Bůh je hrnčíř a my jsme Jeho nádoby, ale to už zavání Písmem a to pro vás – k vaší škodě – není.

    Boží spravedlnost není lidskou spravedlností (ani představou o spravedlnosti jakou mají lidé) a naopak. Bůh bude každého soudit podle světla, které mu bylo poskytnuto – to nic nemění na faktu, že reinkarnaci Bůh nepotřebuje a nepoužívá. To lidé by tak ve své pýše rádi a satan, otec lži, jim vydatně pomáhá a klame jejich mysl. Stejně jako když říkáte, že Bůh je v každém člověku (panteismus) a že v Bohu je i zlo. „Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“ (1.Janův 1,5)

 12. Vy byste si rozuměl s grálistkou Alžbětou, ta byla taky tak blbá jako vy….

 13. Jsem ten Anonym, který se již několik roků kamarádí s Vendou a chodí k němu na internet. Přečetl jsem si zdejší novinky v hledání a mohu říci toto – kdysi jsem psal pod jménem Aleš a pak jsem to jednou nějak popletl, zůstal tam anonymní a pak již jen Anonym. Je ale pravda, že nepíši nic, co by udělalo díru do světa. Ani o to nestojím. Měnit nic nebudu.

  Jen dvě drobnosti a předesílám, že nad ničím se nijak nepozastavuji. Každý jsme prostě nějaký. Anonym A1 + A2 cituje něco od Kolských /vím, že je to překlep/ Manželé Kolští bydlí ale v bytovce, ve vedlejším vchodě, 2.poschodí, byt č.9. ??
  A druhá. A1+A2 píše, že „….klamem satana, který je vrahem od počátku a otcem lži!!! Jan 8,44“ Nechci s ním diskutovat a dokonce ani s Janem. Ale evangelista Jan také o počátku napsal, že: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha,
  a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj
  a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

  Dalo by se vydedukovat, že toto byl ten první počátek a pak byl počátek, kdy začal existovat satan, vrah a otec lži. V tom prvním počátku, v Prologu Janova evangelia, o něm není ni slůvko, že?

  Dnes dám odkaz :
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/2640-satanovo-antinabozenstvi-nyni-triumfuje-katolicka-cirkev-proziva-sve-ukrizovani-zakonite-prijde-i-zmrtvychvstani-vsechny-narody-poznaji-pravdu-ze-stranek-frantiskova-diare-to-nebude.htm

  Publicista IVAN POLEDNÍK se vrací příčinám, dějinným milníkům a především k důsledkům krize Církve, která je příčinou i odrazem duchovní krize nejen naší evropské společnosti, ale i celého lidského pokolení.

  Pro mne to leccos objasňuje, cítím možná až krizi v tradičním náboženství, které v naší civilizaci /evropské/ dominuje.

  Dobrou noc – jdu si pročítat i jiné weby.

 14. Anonym,

  v návale blaženosti si citoval:…A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

  To je aká veta, prosím Ťa ? Akú má táto veta výpovednú hodnotu?

  Vezmime si obyčajné svetlo zo žiarivky, ktoré už EÚ vraj zakázala používať, lebo veľmo pripomína farbou a zložením TO svetlo, ktoré vybudil onen Hospodin z NIČOHO.
  ON nepoteboval na stvorenie Svetla zdroj svetla, lebo ono prišlo len tak, ako keď náhodný okoloidúci nakukne do predajne so zápalkami…

  A to svetlo z tej žiarovky tiež ,,svieti v tme a tma ho nepohltila“. Podľa pochodu a taktu Tvojho uvažovania je potom aj svetlo z tej inkriminovanej žiarovky tiež od Neho, alebo nie ? Lebo ak A=B a B=C, tak vraj A=C

  Ak by to platilo, aj ja som Boh, lebo som zvolal : Budiž svetlo a bolo. Sice som ,,ťukol“ na vypínač, ale to je len taká ,,bezvýznamná mnemotechnická pomôcka“, akú použil aj Hospodin, keď využil Svetlo zo Slnka, aby vyvolal ten dojem, že z ničoho nič, sa objavilo ,,TO“ Svetlo .

  Dôležité je to, že z ničoho nič aj ja som stvoril Svetlo a mohol som si prečítať dnešné noviny, i keď už bola všade TMA….

  Cítim sa teda ako ,,Hospodin-Boh“ a to som nebol ani len na konzultácii u Dr. Chocholouška , čiže si myslím, že ešte nemám tie príznaky, ktoré Ťa určite napadli, keď si túto vetu 3x po sebe prečítal….

  Niekto by mohol povedať, aj Ja, aj JA, som taký istý Hospodin-Boh, lebo aj JA ,ako ten GN viem z ,,hovna“ vyčariť Svetlo napr. v obývačke .

  A JA Ti hovorím, dobre, si náš , môžeš sa posadiť a dokonca môžeš hompálať aj so svojimi nožičkami v rytme, aký si zvolíš…

 15. ad – asi se Vaše samota na Vaší Poustevně dosti neblaze na Vás podepisuje.

  jen tak na okraj: Vendo, s Bohem se ve vědomém vědomí setkáte právě na samotě, v Poustevně, ať už je její forma jakákoliv. Pak v plné nahotě vidíte tu směšnost a stupiditu EZOkeců a žvástů o ničem, plytkost myšlenek a nabubřelost kulhavého ducha, sápajícího se zapáchajícími pařáty po čirém poznání harmonické jednoty….

  1. Jdu do nového vlákna. Tam již je toho seřazeno až dost a pro různé diskutující. A pro přehlednost tématu sem kopíruji Váš předposlední příspěvek. Ale mimochodem, ještě jste sem dnes v 9:39 dodala další reakci. Není v ní to Vaše uvedení „zapáchajících pařátů“ těmi zuřivými zvratky, které mi přisuzujete? Ale je to jedno, je to Váš přístup a jisté zhodnocení podle Vašich vnitřních pocitů. Ještě jednou mimochodem, ty pocity, to je důležité.

   A tak ještě jednou a doufám že již naposledy k Vašemu dotazu:

   Vendo, číst 6 (slovy šest) vašich článků?? Promiňte, ale nejsem masochista (přestože maso konzumuji).

   „„Základními kvalitami ducha jsou moudrost, síla a láska. Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.“
   /Venda/

   Jak a čím se poměřuje množství těchto tří kvalit a jak poznám, kdo jich má víc a kdo méně?
   Vy mluvíte o kvantifikaci, ne já. Tak prosím odpovězte.

   . . . . . . . . .

   Škoda, že si je nepřečtete. Tak si raději opravdu zabijte toho králíka.

   Ale vážně.

   O těch třech druzích měření a jejich popis – to byl ode mne výmysl a myšlený jako sranda. To jste snadno, jak je vidět, pochopila. Napsal jsem to proto, že Vaše otázka na poměřování kvalit je neadekvátní tomu, co jste tu mnohokráte na jisté úrovni dříve prezentovala. Nazval jsem tuto otázku jako naivní, možná až hloupoučkou. Ale chápu Vás, že Vás to může zajímat. Nemohu Vás ale nijak soudit, Váš přístup. Články, ve kterých to celé zevrubně, i kolem moudrosti, lásky a síly, vysvětluji, si nechcete přečíst. Proč bych ale pak měl něco znovu a znovu objasňovat, když jsem o tom napsal již dříve a objasňoval si to v bohaté diskuzi ve stovkách příspěvků s jinými účastníky diskuze? A hledat nějakou zkratku, kterou stejně napadnete? Opravdu nevím, proč bych to dělal. Napadá mne přirovnání. Spisovatel Vievegh napsal román, Vy si jej nepřečtete, ale chcete po něm, aby Vám sdělil charakteristiky postav, děje, zápletky, mezilidské vztahy…… – proč by to dělal? Snad si přečtete román a hledáte si to sama.

   Možná k Vašemu podivu to celé extempore, mimo můj článek, ukončím. Když vidíte to, jak sama píšete a hodnotíte – v plné nahotě vidíte /SAMA/ tu směšnost a stupiditu EZOkeců a žvástů o ničem, plytkost myšlenek a nabubřelost kulhavého ducha, sápajícího se zapáchajícími pařáty po čirém poznání harmonické jednoty…, tak určitě i poznáte jak a čím se poměřuje množství těchto tří pozitivních kvalit / moudrost, síla a láska / a zrovna tak poznáte, kdo jich má víc a kdo méně? U někoho můžete vidět tu vyzrálost a moudrost logických závěrů a jeho fantastických schopností mluvit vždy k věci, hloubku jeho myšlenek a pokoru zdravého ducha, který se svýma laskajícíma rukama dostává k pohlazení duše, při plném předávání té kýžené harmonické jednoty. Ne? Mimochodem,proč mi píšete, že já mluvím o kvantifikaci a Vy ne a jedním dechem se ptáte na poměřování množství, kdo jich má více a kdo méně. / kvantifikace = určování množství /

   Chce snad Vaše ego slyšet, že Vy jste na světě nejkrásnější – jako ta zlá královna s dotazy na své zrcadlo. Myslím, že ne.
   Paní Věro, každý si tu nastavujeme sami sobě své zrcadlo. Nic víc, nic méně.

   Mějte se hezky.

   1. ad – Mimochodem,proč mi píšete, že já mluvím o kvantifikaci a Vy ne a jedním dechem se ptáte na poměřování množství, kdo jich má více a kdo méně. / kvantifikace = určování množství /

    Protože o kvantifikaci mluvíte vy, Vendo. Proto se vás ptám, moje otázka je logicky přirozená.

    „….Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.“
    /Venda/

    A protože je to EZOnesmysl, proto mi taky nedokážete normálně, jednoduše a srozumitelně odpovědět. Až tak prosté to je, Vendo.

    ad – Chce snad Vaše ego slyšet, že Vy jste na světě nejkrásnější – jako ta zlá královna s dotazy na své zrcadlo. Myslím, že ne.

    Kličkujete jako moji králíci, Vendo, ale tím nic nevylepšíte. Pozor na karmu.

    1. Optám se Vás. Věro, Vy věříte, že má člověk duši? Mám k této otázce jedno Vaše dřívější vysvětlení, kdy jste v něm sdělila ve zdejší své diskuzi svůj postoj.

     Jste jako kafemlejnek – melete si to svoje – Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává. – odpovězte a znovu – Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává – odpovězte.

     Uvedu Vám příklady, které platí v životě lidí :

     Čím více kvality /ukazatelů/ má víno, tím je hodnotnější a tím má větší cenu v „hierarchii“ vín. Ne snad?

     Čím kvalitnější materiály, rozmanitosti funkcí a širokou škálu doplňků má automobil, tím více patří do vyšší třídy. Že ano?

     Čím vice kvality ubytování, nabídky služeb, ochotného personálu, výborné kuchyně, má hotel, tím je zařazen do vyšší kategorie.

     Čím více talentu, přístupu ke každodennímu cvičení, vlastnění skvělého nástroje a zajištění výuky od hudebního génia má student hudby, tím větší má možnost stát se virtuózem? Nebo snad ne?

     A příklad nejhorší – když má lidská duše místo kvality moudrosti opak, když nemá sílu, a když se prezentuje nenávistí a zlobou, je tím pro Vás na žebříčku hodnot lepší a lepší?

     A raději dost. Přeberte si to.

    2. ad – Optám se Vás. Věro, Vy věříte, že má člověk duši? Mám k této otázce jedno Vaše dřívější vysvětlení, kdy jste v něm sdělila ve zdejší své diskuzi svůj postoj.
     ___________________________

     Když moje dřívější vysvětlení máte, tak proč se mě na to ptáte znovu?

     Vendo, proč říkáte tolik zbytečných slov a proč uvádíte nelogické, nekorespondující příklady?
     Chci po vás jen jednoduché vysvětlení – jak a čím poměříte množství přítomné lásky, moudrosti a síly ducha.
     Nejde snad ani tak o tu kvantifikaci, to je pochopitelně pitomost, kterou neumíte přiznat, jde mi především o tu vaši „hierarchii“.
     Kam se to zase cpete, Vendo? Vy nevíte, že celníci a prostitutky jsou dávno a daleko před vámi?

     „„Základními kvalitami ducha jsou moudrost, síla a láska. Čím víc těchto tří kvalit duše má, tím vyšší místo v hierarchii zastává.“
     /Venda/

    3. Ptal jsem se znovu, protože jsem měl pocit /neměřitelný /, že Vaše naléhání na uvedené kvality duše a jejich měření by mohlo předpokládat změnu Vašeho názoru.
     Takže se nic nezměnilo.

     Člověk má základní smysly. Zajisté asi budete souhlasit, že jejich kvalitu může lékařská věda měřit. Zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Ty slouží k vnímání světa a jejich pomocí leccos poznáváme.

     Pak máme intuici – je neměřitelná.
     Máme paměť – funkční, méně funkční.
     Máme pocity – neměřitelné.
     Máme emoce – neměřitelné.
     Máme svědomí – neměřitelné.

     V tomto světě jsou věci, které lze nějak vážit, měřit, a to i v působení ke člověku.

     Pak je tu moudrost – potkáme moudrého člověka, potkáme nemoudrého – buď to umíme poznat a nebo ne, pokud si pod moudrostí nepředstavujeme jen vzdělání, je to neměřitelné. Samozřejmě, že můžete namítnout , že existují testy na IQ. Ale znal jsem jednoho člověka, který měl vysoké IQ, ale dokázal zabít.

     Potkáme člověka, který má velkou duchovní sílu, projevující se kupř. odolností a nebo potkáme člověka, který je na dně svých tzv.sil, vystresovaný, bez chuti do života – je to neměřitelné.

     Potkáme člověka, o němž můžeme říci, že je pohodář, má pozitivní vztah k lidem, zvířatům, květinám, je veselý, umí se vcítit, pomáhá nezištně – mohu o něm říci, že jeho projevy a postoje, podle mého prociťování, jsou plné lásky. Opačně, potkám naštvaného člověka, který je depresivní, flegmatický, nemá zájem, má nedůvěru k lidem, k životu, je bez cíle – mohu o něm říci, že nemá v sobě lásku. Asi jo. Opět je to neměřitelné.

     Ti lidé v pozitivním smyslu mého vysvětlení jsou plnější v moudrosti, v množství síly a lásky – vztahuji to k duši, k lidské podstatě, k lidské ovládnuté mysli.

     Takový člověk na pomyslném žebříčku hodnot je výš, než ten opačně laděný – spíše nenaladěný. Oba jsou neměřitelní.

     Lidi posuzujeme prociťováním podle toho, jak na nás působí. Já to měřím pocitově. Toto měření nemá žádné jednotky, žádné přístroje.

     Jestli to tak necítíte, jak Vy rozlišujete lidi?

     Ty podle Vás nelogické příklady jsou z hmotného světa. Svět duchovní, svět duše, ducha v nás a jeho působení je o pocitu, u sebe samého i u jiných lidí. Nejde ale o odsuzování. Jde o poznání. Na mém názoru na vývoj těch kvalit u někoho se mne nikdo neptá a já nedělám nic, co by mělo lidem uškodit.

     Duše v tomto světě je jak princezna, která odložila pěkný šat, oblékla si hadry a je ve světě, kde vládne mysl, její degradující vášně – viz. můj článek. Snad i Vy můžete přiznat, že takoví lidé s negativitou existují. Naopak, jsou i lidé velmi pozitivní. Viz. Vaše babička, kterou jste s láskou tady v jednom příspěvku představila.

     Věro, tyto moudrosti, síly a láska nejsou v tomto světě tak, že by se vztahovaly k nějakým měřitelným ukazatelům.

     A ta hierarchie ?

     Měj jsem jednoho laskavého učitele. Byl vlídný a děti ho měly rády. Když jsem dospěl, často jsem se s ním zastavoval na kus řeči. Byl to člověk moudrý, silný s milující.

     Jednou jsem potkal cikána. Byl /je/ nevzdělaný, chtěl ode mne peníze, když jsem mu je nedal, začal se se mnou rvát, vytáhl i nůž.

     Jak byste tyto dva lidi v hierarchii kvalitativních projevů duše umístila na pomyslný žebříček? Bez měření? Asi pocitově, ne?

     Bohužel, více Vám nenapíšu. Brzy ráno odjíždím a vracím se až 10. září. Pokud budete chtít něco upřesnit, rád si Váš dotaz přečtu a pokud budu vědět, odpovím.

     Zdravím i další diskutující.

     Václav Žáček

 16. Pardale, také zakládám pro nás nové vlákno a také kopíruji Váš poslední příspěvek, na který se pokusím zareagovat. Povšimněte si, Vy jste učinil akci, a já reaguji. Není to projev akce a reakce. Bez Vaší akce bych teď nereagoval, že?

  „Vendo, co významní lidé s karmou u nás ( snad i Vy) dokázali kromě nahlodání internetu? Ony naše mámy a jejich mámy a celé generace nevěděly, že je třeba vychovávat k lásce, moudrosti a nenásilí? Věděly a dělaly to každým svým krokem, činem a slovy.
  Díky za zpracování odpovědi, jako člověk bez karmy a duše si toho vážím, že teď vím, že to někdo má.
  Vendo, zjednodušeně dle Vás, karma tu byla vždycky, třeba u takového lovce mamutů nebo tvůrce Věstonické venuše před 26 000 roky. Jen nebyl osvícený šaman lovec mamutů, který by vysvětlil u ohně tlupě, že když někdo zabije lovce ze sousedního kmene, který chce unést místní dívku, tak má karmu v háji. Evoluce jeho karmy se retarduje do mínusu chybí pak láska, moudrost…Když si tu zachráněnou dívku pak sám vezme, tak děti mají zděděnou karmu taky špatnou, prostě evoluce karmy k horšímu.
  Přeji Vám opak, evoluci karmy k lepšímu. To je na článek.“
  . . . . . . . . .

  K některým Vašim myšlenkám :

  ad/ „Ony naše mámy a jejich mámy a celé generace nevěděly, že je třeba vychovávat k lásce, moudrosti a nenásilí? Věděly a dělaly to každým svým krokem, činem a slovy.“

  Souhlasím. Věděly a dělaly. Ale přesto jejich někteří synové a dcery šli do války, zabíjeli, jen proto, že jim někdo řekl, že tamten je nepřítel, někteří šli a vyloupili banku, znásilnili nezletilou dívku, zmlátili souseda do bezvědomí, pomlouvali, svedli manželku bližního svého a tím rozvedli mladé manželství, podvodem získali majetek….atd.. Kdo za to mohl – ty mámy, které věděly a dělaly to každým svým krokem, činem a slovy, vychovávaly k lásce a moudrosti a nenásilí?

  ad/ ….“jako člověk bez karmy ….“ To o sobě píšete. A tomu nevěřím. Každý člověk má karmu, s ní se tady rodí. Jakmile „vyčerpá“ přidělenou karmu pro tento svůj život, není síly, která by ho zde v životě udržela. Ve svém druhém článku – ke karmě – píšu, že :
  prálabdh karma, tj. náš lidský osud, část karmy, kterou právě odžíváme a která je však jen částí úrody z té minulé setby. Proč jen část úrody? Nikdy nevíme, jak velkou úrodu karmických odplat v tomto životě sklidíme.

  Pardale, máte i duši, ale to sem teď nepatří. Jde to mimo Vás, Vaše ego se brání, bojí se konkurence „nějaké“ duše.

  ad/ „zjednodušeně dle Vás, karma tu byla vždycky, třeba u takového lovce mamutů nebo tvůrce Věstonické venuše před 26 000 roky. Jen nebyl osvícený šaman lovec mamutů, který by vysvětlil u ohně tlupě, …..“ uvádím jen část tohoto Vašeho posledního odstavce z příspěvku.

  Pardale, zeptám se Vás. Existovaly v době lovců mamutů atomy, elektrony, neutrony, pozitrony,jaderná reakce, radioaktivita, hadrony, kvazičástice, ionty a neplatil snad Archimedův zákon? Dál ten Váš pokus o znevážení karmy nebudu rozebírat. Jen se optám, proč ten šaman nevysvětlil lidem v tlupě ty charakteristické vlastnosti hmoty, něco o energii, o elektrickém náboji.

  Pardale, vývoj. V něm jsem já i Vy. Vy znáte díla a teorie fyziků, já se zajímám o něco jiného. Oba si myslíme, jak to „naše“ je důležité a jak se bez toho obejdeme – neobejdeme. Opravdu je to každého věc, čemu věří. A antagonismus? Je mezi námi.

  P.S. Co jste napsal na úvod, tomu opravdu nerozumím : „Vendo, co významní lidé s karmou u nás ( snad i Vy) dokázali kromě nahlodání internetu?“ Chcete to zkusit stručně ujasnit?

  Pěkný den.

  1. Věra pro Marťas 30.8.2016 (13:11)
   ad – proc se nekdo narodi do pohodove a bohate rodiny a nekdo do bidy a utrpeni ??? Muzete to vysvetlit ?

   Protože některé rodiny jsou pohodové a bohaté a jiné plné bídy a utrpení.“

   Vero,to je jako by jste se me zeptala,proc pisu zde na gnosis komentar,a ja bych Vam odpovedel ,protoze umim psat. Vubec Vam tak touto odpovedi nereknu ,co me vede k tomu ten komentar napsat.
   Vase odpoved tak degraduje zivot jen na pitomou nahodu.

   1. degraduje zivot jen na pitomou nahodu

    Proč ne?, může v tom být jen závislost na gnosis, vyplavuje se dopamin serotonin.

    co me vede k tomu ten komentar napsat

    váš mozek prostě frčí na drogách zlepšuje si tak uměle náladu

   2. Marťasi, proč hledáte za každou cenu materialistickou příčinnsot ve věcech, které zkrátka jen JSOU? Tohle je totiž problém většiny tzv. duchovních lidí, že se sice věnují studiu duchovních nauk, ale nejsou s to pobrat skutečnost, že není možné chod věcí nacpat do materialistické logiky příčinnosti. Plkáte tady všichni o bytí v přítomnosti, ale ve skutečnosti neděláte nic jiného, než se hrabete v hrobech minulosti a chytáte se větru budoucnosti.

   3. ad – Vase odpoved tak degraduje zivot jen na pitomou nahodu.

    Nikoliv. To VY degradujete život na pitomý obchod.

  2. Vendo, laciné kličky. Lidé se zabíjeli a konali nesprávně v době před 2 000 roky ( kdy vznikalo křesťanství, taky hindiusmus a pojem karma a dharma) , zabíjeli se před tím i potom. Takže na změnu podstaty člověka je vliv karmy i mnoha náboženství malý. Jiná věc je, že se může člověk naučit vzorcům chování odpovídajícímu danému náboženství. Může se naučit diskutovat o karmě a třeba tomu i věřit.
   Když je vysvětlování duchovna ve slepé uličce, hurá do fyziky, že?
   Atomy existují od skoro počátku vesmíru, vznikly krátce po Velkém třesku. Atomy a další Vámi uvedené jevy jsou hmotné podstaty, obejktivně existující nezávisle na našem vědomí. Hmotě, která se hroutí do černé díry, je celkem jedno, jestli si to uvědomujete nebo ne. Praštěte hlavou do zdi a myslete si, že nexistuje.
   Karma je záležitost duchovní a vznikla až když si to člověk uvědomil, jak jsme se shodli, lovec mamutů si to neuvědomoval. Jestli přiřazujete věčnou karmu lovci mamutů, tak proč ji nepřiřadit třeba opici nebo psovi. Zlobil jsi, štěňata až se narodí, budou mít mínus v karmě, půjdou do útulku.
   Lidé si ten pojem vytvořili sotva před 2 000 roky. Takže karma je tak nějak polověčná, od té doby napořád. Karma je záležitost lidské mysli, takže Vaše domněnka, že je věčná a že ji každý má a pocítí, je Vaše domněnka. A nestrašte mě s tím.
   Ponechme stranou jestli karma existuje nebo ne. Diskuze o ní existuje určitě a s internetem velmi sílí. Šrouby a matice do hlavy. A jaký sebemenší užitek to do naší země přineslo, kromě vymývání mozků východními lektvary? My nevíme, že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat? Chybí už jen postavit motlitebny. Nic cizího nám není cizí. To už tu bylo : boj za mír, že nezůstane kamen na kameni, vybudujeme šťastné zítřky ( socialismus jako verze šťastné karmy), odrazíme se ode dna, takže jsme nyní na dně.
   A ještě si dovoluje člověk s přírodovědným vzděláním a myšlením si něco o duchovnu myslet- viz Vaše stesky Martasovi.

   1. ad/Když je vysvětlování duchovna ve slepé uličce, hurá do fyziky, že?

    Byl to jen příklad k šamanovi, jistě nějak více „pokročilému“ člověku v kmenech a příklad k postupnému poznávání nejen na úrovni materiální. Pochopit úroveň duchovní je mnohem obtížnější. Proč? Nemůžete si nic ohmatat, změřit, zvážit, prohlédnout pod mikroskopem, ochutnat…. .

    Pardale, duchovno nelze vysvětlit. Již to tu bylo mnohokráte – nevysvětlíte hluchému, jak krásně zní Smetanova Vltava, slepému od narození, jak nádherně kvete růže a hladovému nepodstrčíte k najezení se pouze k přečtení jídelní lístek bez možnosti si dát vybrané jídlo.

    Zrovna tak se můžete teoreticky podle knih naučit řídit auto, vědět o jeho motoru, brzdách, palivu, elektroinstalaci, šasi….zkrátka vše, znát perfektně dopravní předpisy. Dokonce je můžete i vyučovat. Ale pokud do auta nesednete, pokud nezískáte praktickou zkušenost, víte vše jen v teoretické rovině. Teorie jsou fajn, ale pak musí pro jejich potvrzení přijít i praxe. Snaží se o to neustále i vědci, ne snad?

    ad/ „Karma je záležitost duchovní a vznikla až když si to člověk uvědomil, …“

    Pardale, copak si to neuvědomujete, že stejné platí i o vědě? Ten Archimedův zákon, Euklidova věta….atd., platily již tehdy v čase Věstonické Venuše. Ale až mnohem později byly objeveny a člověk z nich získal nějaký užitek. Mohly být dříve, než si je člověk uvědomil?

    ad/ „Lidé si ten pojem vytvořili sotva před 2 000 roky. “
    Váš nesmysl a Vaše nepochopení. Nezapomínejte na kulturu ještě 4000 tisíce let před Kristem.

    ad/ „A jaký sebemenší užitek to do naší země přineslo,….“
    Pro lidi, kteří neví, že existuje zákon akce a reakce i v oblastech duchovních, lidské psychiky, vědomí….a následně mezilidských vztahů, tak žádný! Půjdu po ulici, zastavím muže a vrazím mu bez řečí facku. Oplatí – neoplatí mi to? Půjde a o kus dál uštědřím další facku a dalšího napadnu, ženě dám facku, dítěti dám facku……seběhnou se lidé a buď mne zbijí a nebo přivolají policii a podle lidských zákonů obdržím za mé fackování trest. I v soudnictví tento zákon odplaty funguje, ne? Nebo mohu být odsouzen za krádež, kterou jsem neudělal?
    Užitek, Pardale, kdyby tento zákon neexistoval a kdyby na jeho základě nebyly vytvářeny jakési zákony lidí, dávno by se všichni umlátili. Ty matky, které vychovávají své děti k lásce, moudrosti a nenásilí existovaly i za doby lovce mamutů. Ale sousední kmen brali všichni jako nepřátelský /do jisté doby/. Konkuroval jim v získávání potravin. Ale vývojem se musí ukázat, že lidstvo je jen jedno stvoření a karmický zákon v mezilidských vztazích k tomu vede. Je to prostě vývoj, duchovní, ale ten nemá žádné matematické vyjádření.

    Kladete si otázku – „My nevíme, že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat? “ A víme snad? Vy neznáte z okolí, z minulosti, ze světa, že to „správné vědění“ je nám doslova k hovnu a že konáme často zcela jinak, kdy láska, pomáhání si a neubližování klidně vyloučíme; dokonce i v rodinách, mezi blízkými. A proč? Psal jsem o tom mnohokráte a nechci se opakovat.

    Pardale, máte vzdělání, ale jako ten kůň máte klapky na očích. Sundejte je a nechte do Vás proudit světlo. Je to však Vaše věc a mé články, které píšu mají za cíl poukázat na nějaké poznání. A pak již – ber nebo neber.

    Víte, to že jsem přizvukoval Marťasovi, to má svoji logiku. Nechcete ji však pochopit.

    Pěkný den.

    1. Vendo, píšete o světle a máte i cirkulsolární zacyklené vysvětlení: „Já : „My nevíme, že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat?!“ Vaše reakce : A víme snad? Vy neznáte z okolí, z minulosti, ze světa, že to „správné vědění“ je nám doslova k hovnu a že konáme často zcela jinak, kdy láska, pomáhání si a neubližování klidně vyloučíme; dokonce i v rodinách, mezi blízkými. A proč? Psal jsem o tom mnohokráte a nechci se opakovat. “
     Když je konec vysvětlování, tak nechci se opakovat. Ona je to ošeobecně dobrá rada, jen nějak nevidí ji realizovat osobně.
     Psal jste mnohokrát, abychom dosáhli správého vědění ( hlavně hinduismus a karma) a teď se dozvídáme, co bylo možno dávno tušit, že je nám to doslova k hovnu. Výsledek nula nula nic ( 00N).
     Šel jsem slunci vstříc, seděl jsem přes hodinu na sluníčku a škrábal mrkev a petržel do kýblu. Pes ležel a podřimoval vedle, převaloval se na orosené travičce a na sluníčku. Asi se mu zdálo, že má šťastnou karmu a bude to tak pořád, jak jinak na psí věčnosti. Že bude mít každý den okrájené chrupavčičky z vařených kostí, které dostal včera, když mu nechutnala odčervovací tabletka. Psi asi nemají zákony karmy a dharmy ( způsob nenásilného chování), ale taky se neumlátí, jak bez karmy věštíte lidem.
     Sem tam jim nějaký pes nesedne, ale rádi jdou na procházku mezi slušné lidi a psy. Což doporučuji a dělám.
     Takže přeji více sluníčka venku a méně hledání Světla na internetu.

    2. K závěru Vaší reakce – prvního odstavečku:

     …..A proč? Psal jsem o tom mnohokráte a nechci se opakovat. “

     Pane Pardale, asi jste nečetl můj článek „Křišťálovou kouli nemaje….“, že? To je u Vás běžné a na zdejších stránkách jste se k tomu v případě mých článků i přiznal.

     Jinak byste tu odpověď pochopil, to negativní v člověku a nepozastavoval se nad tím, že to nechci znovu a znovu kopírovat či odkazovat na své dřívější články. Ale že jste to Vy, zopakuji to a překopíruji z článku a snad pochopíte, co jsem nechtěl znovu opakovat. To negativní v nás, v lidech, kteří ač podle Vás vědí že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat, stejně ubližují. A neříkejte prosím, že Vy to nevidíte – ve zprávách ze světa, z domova, z vesnice, z historie ….. .

     / z mého posledního článku nahoře /

     „Existují síly Světla a síly Tmy. Jsou ve vzájemné opozici, neslučitelnou polaritou, jsou dobrem či zlem. Rád a bez důkazů věřím tomu, že existují světy, kdy již Síla Boha zvítězila nad tvořivou silou negativity. Až se to zdá být rozporem, to označení „tvořivá síla negativity“. Co tvoří…? Destrukci vztahů mezi lidmi a životem vůbec a nezájem o světy vyššího charakteru. Její „tvorba“ přináší do lidské mysli chtivost, poživačnost, chlípnost, touhy po smyslových prožitcích, závislosti, projevy hněvu, pomluvy či zlé řeči, neuctivost, rozmrzelost, nedůtklivost a nesnášenlivost, nevrlost a reptání, žárlivost, netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, povýšenost mysli, vznětlivost, sekýrování a hubování, sprostotu a proklínání druhých. Zaslepuje naši schopnost rozlišovat a vkládá do našich myslí příznaky podvádění, pokrytectví, cílevědomého lhaní, překrucování faktů, lakomost, zlodějství, příchylnost k uplácení, korupci, vede k lstivosti, a to se zájmem získání více pro sebe, bez ohledu na žití morálního života. Negativní síla nachází u mnoha lidí spojence v jeho přerostlém egu. Lidé preferující jen sebe jsou v tomto zájmu bigotní, zaslepení s touhou cpát se neustále do popředí se zdůrazňováním své neomylnosti. Pýcha na své pomíjivé znalosti, na své ne věčně krásné tělo, na bohatství, na své Já, Já, které rádo řeční, ukazuje se na veřejnosti, exhibuje, kde to jen jde. Ego má rádo získané tituly, metály, pocty, klanění se davu.

     Jen stručný výčet z arzenálu zbraní této negativní síly ukazuje na to, že lidská mysl se zmítá v negativitě. „…….

     Myslíte si, že takto lidé /ve velkém počtu/ nejednají? Chcete to prosím ještě více rozebrat, je Vám něco nejasné? Vždyť jako lidstvo stojíme na pokraji té nejničivější války, vlastního sebezničení. A vztahy mezi lidmi, mezi až psychopatickými mocnými, s boji o zisky, investice, podvody s QE, hrůzné bankovnictví, zisky z prodeje zbraní, práce exekutorů, krize ekonomik……, to vzniklo proto, že v třeboňských rybnících jsou kapří a ti to zavinili a nebo že se Vám urodila dobrá mrkev či Váš pejsek má rád chrupavky? Ne! Je to i karmická zátěž promítající se v globále do mas lidí a je to nadvláda nezvládnuté mysli s převahou destruktivních /nahoře vyjmenovaných / negativních kvalit! Fakt si myslíte, že to pochopíte ještě více, když budu stále vysvětlovat, abyste neměl ten sdělený Váš pocit o mně, že „Když je konec vysvětlování, tak nechci se opakovat.“

     Pardale, vždyť Vy jste se zapojil do této diskuze až po třech dnech, a to do tématu, který v článku nebyl ani slůvkem zmíněn. Ale nemusíte mi nic vysvětlovat, mé články, jak jste tu přiznal, nečtete. Tady Vám ten Váš první příspěvek zopakuji – a vznikl asi jen proto, abyste mohl bližním ukázat i bez odkazů na zdroje, což jinak často děláte, jaký jste přes čísla chytrý člověk. Neberu Vám to, jen nemáte pravdu :

     Pardal 29.8.2016 (10:46)
     Vendo, málem jsem s stal Anonym, když napřed píšu text a pak podpis. Takže jednoduché řešení je, aby Vám domácí anonym s dal nick třeba Host.Zatím nic tak světoborného nenapsal aby se musel obávat o kontinuitu svého anonyma.
     Píšete :“Její vývoj tu je jednoznačně, a to pomocí zkušeností získávaných v mnoha zrozeních v životech v mnoha tělech.“
     Komentář : První zmínky o karmických zákonech pocházejí z období 800 – 200 př. n. l. a rozšířily se hlavně v období klasického hinduismu od 200 př. n. l. do 1100 n. l.
     Takže lidské duše se recyklují a karmují asi 2 000 let. Před tím lidé také umírali a bez karmy se to obešlo. Dharma jako způsob žití pro dnes miliardu lidí. Před tím tento způsob žití nebyla, nebyla karma. Čili karma nemá objektivně nic společného s narozením, žitím a smrtí, které bylo i tisíce let před hinduismem.
     Karma je tedy stvořena lidskou myslí a způsobem života. Proč bych se měl celý život třást před znovuzrozením, které si někdo někdy za řekou Indus vymyslel?
     . . . . . . . . .

     Položil jste si otázku, k sobě, ke mně, k lidstvu :
     „My nevíme, že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat?“

     Zkuste si na ni zodpovědně odpovědět a říci si „víme, ale proč potom byly nájezdy Avarů, vyvraždění Slavníkovců, husitské války, třicetiletá válka, Napoleonské války, vyvraždění Indiánů, genocida původních obyvatel v Jižní Americe, války mezi Japonskem a Čínou, rakousko-pruská válka, první světová válka, druhá světová válka, holokaust, válka v Korei, Vietnam, Nikaragua, války v Africe, Indii, Laosu, Iráku a Iránu, v Libyi a Sýrie, Izraeli……a proč do toho jednotliví lidé kradou, lžou, znásilňují, podvádějí, mlátí děti a rodiče….oni to nevědí, že je správné žít v lásce, pomáhat a neubližovat?

     Mějte se hezky a prosím, ke karmě mi již nic nepište. Zkuste třeba Vaše vysvětlení, proč dlouhá staletí věřili i ti nejmoudřejší světa, že se Slunce otáčí kolem Země?

     Václav Žáček

   2. „Když je vysvětlování duchovna ve slepé uličce, hurá do fyziky, že?
    Atomy existují od skoro počátku vesmíru, vznikly krátce po Velkém třesku. Atomy a další Vámi uvedené jevy jsou hmotné podstaty, obejktivně existující nezávisle na našem vědomí“

    Hmm,a co treba energie cchi,ki,prana .. Nevidite ji,nezmerite ji,ale cchi kungovy mistr vam pred vasima ocima zapali papir v dlani.V Cine denne praktikuje 100 milionu lidi tai cchi. Oficielni veda takticky mlci,jen ze tai cchi ma kladny vliv na vase zdravi,ale pricina se ignoruje. Dokud totiz na vlastni kuzi nezazijete,treba ranu na dalku nebo pád na zem,aniz by se vas mistr dotkl,tak clovek jen debilne krouti hlavou.
    Pritom Pardale ,je cchi,ki,prana zde vsude okolo nas take od pocatku veku. Ale,nejak si o ni povidame az nyni. Pred 50 lety jeste o tom nikdo ani neslysel,ackoli v zemich puvodu praktikovani,je tato energie znama jiz tisice let.
    A podobne je to i s karmou. O te slysime posledni 2-3 dekady,ale to neznamena ze to je vymysleny internetovy trend. Jde prece o to,ze na svete byly a jsou ruzne kultury a civilizace,a nektere dosli k urcitemu poznani mnohem dale nez jini. Vychodni kultury tradicne pristupovali k zivotu jinak,nez treba v Evrope. Me ale pripada,ze lidi jako Vy si nikdy nepripusti,ze nejaci spinavi indove mohli dojit v duchovnich praktikach mnohem dale,k mnohem vetsimu poznani,nez jine kultury. Je to ten tradicni pristup zapadu vuci vychodu. Anglicani toho byli skvelym prikladem v jejich chovani v Indii a Cine,nebo Severni Americe.

    1. Tak a dostala jste me Vero.Odted uz nechci o Indii ani slyset. Beztak je tam vse od satana jak zde pise jakesi áčko.Vyhazu honem vsechno indicke koreni,abych tim satanem nenacichl. Vas odkaz prelozim a poslu do vsech jógovych studii,aby se vsichni laskave probrali a bojkotovali to satanovo cviceni.
     Koncim i s aikidem,vzdyt ti japonci zerou velryby,a to neni zrovna demokraticke.
     A nesmim zapomenout na manzelku,okamzite ji odhlasim z tai cchi,protoze jsem ted kdesi cetl,ze cinani zerou psi a Buh vi co jeste.

     Kdepak,zlate Čechie se svyma zabijckama,kaprima masakrama,tunelama,romskyma ghetama a lídlujicina Marenkama s Pepičkama. Ja blbec si ani nevazil nasich pravych nefalsovanych katolickych knezich,kteri by mi tak radi vysvetlili sve dogmaticke uceni.

     Jeste jednou velke diky za ten odkaz,manzelka bude rada,ze uz neblaznim,mozna ze se taky bala ze by musela se mnou na hranici az prijde muj cas. No,zkratka, jeste ze jste tady Vero.

    2. Martasi, Pardalovi vytýkáte ironii a sám děláte co? Šlápla jsem Vám na kuří oko?
     Vy píšete: „….indove mohli dojit v duchovnich praktikach mnohem dale,k mnohem vetsimu poznani,nez jine kultury.“

     Kdyby ti Indové došli duchovně opravdu tak daleko a ještě dál, než jiné kultury, asi by tam dneska neexistovala tak šílená duchovní ubohost, o jaké se můžeme občas dočíst nebo doslechnout.
     http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/255142/matka-35-peti-deti-se-branila-znasilneni-strelili-ji-do-hlavy-nasili-v-indii-pokracuje.html

     ad – Kdepak,zlate Čechie

     Přesně tak, zlaté Čechy.

    3. „Šlápla jsem Vám na kuří oko?“

     Trocha ironie obcas neuskodi,a na oko jste mi 100% neslapla. Berte to treba tak,ze mi dosli argumenty .. Normalne jste me odzbrajila. Jestlize jedine co dokazete,je ze z miliardoveho naroda si vybirate jen kriminalni sloupky z novin,tak s Vami nema cenu debatovat. Takze az se me nekdo tady zepta na Cesko a jeho krasy,tak mu taky ukazu fotky z Chánova ,z Ostravy nebo treba z Prazskeho Zizkova s rómskym komparsem. Verim,ze kriminalni sloupky u nas me take nezklamou. Ted jsem zrovna cerl,ze nejakej ukrajinec znasilnoval pres hodinu zenu a nahraval si to na mobil. No nevim nevim,zda li bych do takove zeme zavital ..

     Ano v Indii dosli skutecne dál v duchovnich praktikach,ale je logicke ze se to netyka cele zeme. V Italii taky sidli hlava krestanskeho sveta a zaroven tam mate mafii. Zbytecne Vero hazete vsechny do jednoho pytle. Skoda.
     Ja taky neodsoudim cely krestansky svet,protoze nekolik kneží prznilo male deti. Tohle ale delate Vy s kulturou Indickou.

     Hezky den Vam preji Vero

    4. ad – Ja taky neodsoudim cely krestansky svet,protoze nekolik kneží prznilo male deti. Tohle ale delate Vy s kulturou Indickou.

     Marťasi, já neodsuzuji CELOU indickou kulturu, z čeho jste to vyčetl? :-))
     Jen pochybuji o VAŠEM TVRZENÍ o duchovní nadřazenosti našich indických bratrů. Protože se – tady a teď – NĚKTEŘÍ Z NICH, („někteří“ = počet, převyšující procento tolerance násilností v civilizované a duchovně vyspělé společnosti) chovají jako duchovní prasata. To je všechno.
     Hezký den přeji i Vám …:-)

    5. Takové „zázraky“ ovšem nepřipisuji duchovnosti, ale satanovi, kterého hinduismus uctívá v podobě tisíců rozličných bohů. Satan je vrah od počátku a otec lži, umí dát lidem i zdánlivě „dobré věci“ a napodobuje pravého Boha. Opakuji, tyto věci nejsou z Boha / od Boha! Sem spadá i drtivá většina léčitelů a VŠICHNI mistři reiki, věštci, jasnovidci, kartářky atd. – tolik oblíbené zdroje v ČR.

    6. Tak tak, například věštci vás připraví o svobodnou vůli. Protože při rozhodování se přikloníte k tomu, co vám bylo dříve vyvěšeno. Bůh to má za ohavnost.

    7. Pro „A1+A2“

     Znáš Satana?Pokud ne,tak neznáš ani Boha,natož sám sebe.
     Zázraky neexistují,jenom nevědomost.V tomto případě tvoje.

    8. Hvězdičko, právě že satana znám moc dobře, nevědomě jsem mu sloužil a otročil celý život (tak jako všichni lidé, mnozí i vědomě) do doby než mě osvobodil Kristus.

     „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)

     Opakuji, kdo provozuje okultní praktiky je přímo pod jeho vlivem a využívá jeho sil a povázanosti.

    9. „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)“

     No,nechci Vam nijak nahlodavat Vasi viru,jen bych podotknul,ze podobne vety se stejnym vyznamem najdete i v Bhagadavite. Krisna rovnez rika, ze skrze nej najdete svetlo zivota. Takze,kde berete tu jistotu,ze jedine Vase citaty z Bible jsou ty prave a vse ostatni pochazi od satana. Vsadim svuj klobouk,ze muslim by Vas presvedcoval ,ze ne Vy a bible ,ale on a jeho Korán je to prave orechove.
     Tak a ted babo rad.

    10. Marťas: Krišna není jednorozený Boží Syn skrze kterého bylo vše stvořeno a pro kterého je vše stvořeno. Mou víru mi nenahlodáte, to se nebojte, protože Ježíš sám je původcem a dokonavatem mé víry. To není má víra, ta mi byla dána po krušném hledání a snaze o vlastní sebezduchovnění, které nikam nevedlo.

     Chápu, že pro Vás jsou to jen „má slova z Bible – jedné z mnoha duchovních knih“, ale pro znovuzrozené křesťany, pravé Boží děti ,jsou to slova živého Boha, slova, která jsou Duch a jsou život.

    11. Martasi, špinavého Inda jsem nikdy osobně neviděl, nešikanoval, nepodceňoval. Kdyby před tisíciletími něco staré civilizace vymysleli ve vědě v dnešní smyslu, tak by to muselo být někde vidět. Není.
     Jiná věc je východní přístup medicíny a možná i psychologie. Člověk má obrovský potenciál se uzdravovat sám zjednodušeně tak, že mozek přikazuje rozesílat potřebné věci tam, kde se hromadí budoucí průšvih. Máme v hlavě skryté bloky dané výchovou a vzděláním. Dřív, když si sedlák roztrhl na poli kůži řekněme o prkno u vozu od hnoje, tak si ránu počural, čímž to desinfikoval.
     Neviděl jsem mistra cchi kungového. Pokud zapálí na dálku mnou přinesený papír v mé dlani bez soustředění slunečního světla, tak budu o něčem uvažovat. Pokud zapálí cosi ve své dlani, tak nic. Jen tak namátkou samozápalný je bílý fosfor na vzduchu, pokud rukou odpaří ether ( t.v.36°C), tak to může chytit vzduch a chvilku hořet někde nahoře, aby se nespálil v dlani. Prostě napřed vyčerpat jednoduchá řešení, jak říkáme my co máme auto Škoda s reklamou Simly clever.

    12. Oprava: Škoda simply clever. Často nedoklepnu na tomto notebooku písmenko a nevšimnu si toho.
     Martasi, s Vámi má smysl diskutovat, máte rozumné názory, viděl jste a zažil jiné věci než já. Mistr který na dálku srazí člověka? Občas se dívám na fotbal, čím to, že se nenašel mistr , který srazí útočníka, který běží sám na branku?
     Nemám sil diskutovat o duchovnu s někým, kdo reálné pojmy a zákony hmotného světa nezná a povýšeně ani znát nechce. Prostě tvoří ve stylu
     Přemítám o životu
     sundavám si levou botu
     a hledám tam jemnohmotu

    13. Pardale, „spinaveho“ inda jsem myslel sádhua s bederni rouskou meditujiciho o samote vysoko v Himalaji v -30 stupnich. Za pomoci pokrocilych dechovych technik se tyhle podminky daji skutecne jen s rouskou vydrzet. Sam jsem na sobe vyzkousel surya pranajamu,ve studenem bazenu jsem si jen dychanim postupne ohral telo na prijemnou teplotu.
     Nebo sadhua nekde pod banyanem,to je jedno.Point je v tom,ze prave takovy clovek dokaze veci,jez casto dle moderniho pohledu,nejsou mozne. Nemluve o nekterych jedincich v Tibetu. A omlouvam se,nemyslel jsem Vas primo,ale vy lidi.
     S medicinou a psychologii a dale mate pravdu.
     S cchikungovym mistrem z Indonesie,natocili pred par lety kratky dokument (na youtubu je myslim kratke video).Stoji to za shlednuti s prihlednutim k faktu,ze ho nataceli dva respektovani filmari ze Statu. Takovy mistr je jiz na takove urovni,ze dokaze energii cchi nejen lecit,ale i ublizit ci nicit. Ale to je proti Universalnimu radu,a takovy clovek si je moc dobre vedom nasledku zneuziti . I prave tech karmickych nasledku.
     Zrovna tak nezneuziva clovek,jez se cchi,ki,pranu nauci vyuzivat ,aby zastavil treba utocnika ve fotbalu. Ale jen pro svou obranu ci obranu a pomoc druhym. Dnes se jiz s temito bioenergiemi pracuje bezne,a to i na mistech kde by jste to necekal,treba u vycviku jednotek SPECNAZ . Nekteri hodne zkuseni instruktori SYSTEMY v Rusku ,budou stat od vas 10 metru a donuti vas spadnout,jak v klidu tak za pohybu.Posledni dobou jezdi tito lide na seminare i sem do USA,takze jiste nejde jen o sarlatany,kdyz borci z jinych bojovych umeni maji spadle celisti pri testu na vlastni kuzi. Uz jsem to mozna psal, na mem prvnim seminari aikida jsem skepticky pristoupil ke starsimu cloveku jez mi nesahal ani po prsa a behem zlomku vteriny jsem letel asi tri metry. Od te doby VÍM Pardale ,a radeji nikde nerikam,ze neco neexistuje ,ci ze neni mozne.

    14. Martasi, nevím. Nějak nechápu jak demonstračně pro film může srazit člověka, když může srazit jen člověka, který mu chce ublížit. V jinde píšete :“jsem skepticky pristoupil ke starsimu cloveku jez mi nesahal ani po prsa a behem zlomku vteriny jsem letel asi tri metry.“.
     Nebyl jsem tam, nerad ale věřím Vám. Vysvětlení nemám.
     Věra dala odkaz
     http://indie.orbion.cz/stat/pruvodce/tradice-svatky-1473/
     To taky nafilmovaly věrohodné štáby ze Států a je to i k nalezení. Indie je obrovská a k lidským právům často strašná. Angličané možná udělali v této zemi škody, ale i hodně dobrého, zvláště ve vzdělání a postavení žen.

    15. Martasi, videopodvodů je na internetu plno
     http://videacesky.cz/video/science-of-scams-telekineze-psi-wheel
     Pokud jste nějakou telekinezí letěl 3 metry, tak z hlediska fyziky ten, kdo to způsobil by reakcí musel letěl v obráceném směru.Což zjevně nebylo. Energi, dokonce i energie pole (světelná), se musí o něco opřít, když to hodně zjednoduším. Vzduch asi nefičel nazpět, země se nechvěla, nehřmělo a neblýskalo se..
     Takže pracovně přijmu, že jste letěl vlastní silou, mág cosi přikázal Vašemu mozku, který to předal svalům. Řekněme předal mozku paniku, že jakmile překročíte určitou vzdálenost, tak Vás to odmrští. Takže +- sugesce.

 17. Vendo,

  povedz mi úprimne, načo je nám ,,karma“, keď obetovaním plodu hriechu od Nebeského Taťuldu a bohorodičky Marienky máme všetci už ,,dopredu“ všetky hriechy odpustené, vymazané a môžeme si robiť čo chceme, lebo však sa pre nás bol obetovaný JEDEN z kompetentných…
  I keď podľa NZ tesne pred lapením prosil svojho Taťuldu, aby si to ešte rozmyslel, lebo to umieranie na kríži je bolestivé a nie si JE istý, či si túto jeho obeť a tým aj spasenie zaslúžia všetci, teda aj Tí, ktorí v NEHO veria len formálne, lebo kupčia s myšlienkou, radšej sa tváriť, že ,,veria“, ako riskovať, že sa ,, po smrti“ budú smažiť v Pekle…

  Smolu majú jedine tí, ktorí sa narodili až pred rokom 33 po Kristovi, lebo tých sa tá ,,Všeľudská amnestia“ netýka, lebo…

  Dovetok, že raz, teda po odtrúbení ,teda formálne pri Konci sveta, bude posledné zúčtovanie za pozemské hriechy , je také akési nedomyslené a nehumánne, lebo sa niekde TAM stretneme všetci vraj už mŕtvy a aj budúce mrtvoly, vo svojej duševnej nahote ako Adam a Evička…

  Vendo, Ty neveríš v spasenie, ktoré nám priniesla smrť J.K , ktorý už od svojho narodenia vedel, že aj za Teba, vraj aj za mňa, za Hitlera, za Stalina, za Mao-c´Tunga a ostatných smradov musí nedobrovolne zomrieť, lebo tak rozhodol jeho a náš Taťulda ?

  Sme očistení od Kainovho znamenia a teda KARMA je len falošná navigácia, lebo ,,net signála“ ? ČI ?

  1. Pro GN:
   ad/ „Vendo, Ty neveríš v spasenie, ktoré nám priniesla smrť J.K , ktorý už od svojho narodenia vedel, že aj za Teba, vraj aj za mňa, za Hitlera, za Stalina, za Mao-c´Tunga a ostatných smradov musí nedobrovolne zomrieť, lebo tak rozhodol jeho a náš Taťulda ?“

   Ne, nevěřím, takto karma nefunguje. Stačí?

    1. Někdo se nad tímto videm pobaví, někdo možná i zamyslí. Je tam jedna perfektní myšlenka, kterou jsem prezentoval v popisu, proč mít pro duchovní cestu Mistra.
     Díky.

    2. To je tvrzení proti tvrzení. Není ďábelské naopak to, že nikdo nic nemusí dělat, že všechno za něho udělal už Ježíš? Stačí tomu uvěřit! A pak už můžu celý život proflákat.

    3. Upřesnění:
     Není to tvrzení proti tvrzení, máme na sudího, aneb „Po ovoci poznáte je!“ Můžu Vás ujistit A1+A2, že z mého pozorování okolí tato „víra“ přinesla ovoce VELMI, VELMI špatné. Počkejte si, však taky uzrajete.

    4. „Není ďábelské naopak to, že nikdo nic nemusí dělat, že všechno za něho udělal už Ježíš? “

     Chápu Milane, toto se přesně ptá mnohý, kdo nepoznal Krista. I já se tak ptal a Ježíše dříve odmítal a snažil se o vlastní spravedlnost a zlepšení z vlastních sil. Takto to ale vůbec nefunguje, velmi nerad, ale musím se rozepsat.

     Přijmout Ježíše znamená uvěřit v Jeho božství (tzn.že je stejné podstaty jako Bůh Otec), že je živým Bohem a posadit Jej na trůn svého srdce. Jde o to pokořit se před Ním a vyznat Jej jako svého Pána a osobního Spasitele (tzn.že Ježíš je MÝM vládcem, pánem a spasitelem). Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.(Římanům 10,9)

     Bůh se při takovém aktu pokory do člověka „nastěhuje“ a zrodí ho znovu (zrození z vody a Ducha Jan 3.kap) = Bůh do člověka vloží Kristův božský život, který je věčný (tzn.že ne každý člověk má jistotu věčného života), Bůh se stane pro člověka pravým Otcem a Ježíš jedinečným starším bratrem! Duch svatý oživí padlého ducha člověka(= člověk přestane být pro Boha mrtvolou) a přenese na člověka dílo Pána Ježíše (smrt na kříži), čímž je před svatým Bohem očištěn (Bůh se na člověka kouká jako na svého Syna Ježíše). Starý člověk z Adama je spolu s Kristem na kříži usmrcen a člověk se stává novým stvořením v Kristu. Toto vše se děje skrze víru člověka v Ježíše, nikoliv tím, že si to člověk vlastními skutky na sobě koná!!!!

     Z Boha nově zrozený člověk nehřeší, nehledá svou vůli, má chuť po Božím slově, po Bohu, po Boží vůli! Doslova se s člověkem děje to, co zaslíbil Bůh skrze proroka mnoho set let před narozením Ježíše:

     A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ezechiel 36,26-27)

     Stará přirozenost (ačkoliv z pohledu Božího je již mrtva) ve věřícím člověku ještě stále je, a tak i upřímný v Krista věřící člověk může hřešit (ale hřeší ten starý člověk, který je pro Boha mrtvý, proto už nepůjde na odsouzení), byť je pravdou, že i následovník Pána Ježíše bude odměněn/potrestán za to jak žil / nežil životem, který mu byl od Boha po uvěření dán – ale na rozdíl od nevěřících má jistotu věčného života v budoucí věčnosti. Věřící člověk se proto má zapírat a následovat Pána Ježíše (viz. „zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě“), skrze víru posvěcovat svůj charakter (=duši, tzn.mysl,vůli a emoce) a hlavně opět skrze živou víru žít tímto novým božským životem, který člověku byl při skutečném uvěření a přijetí Ježíše dán! Což se neobejde bez vnitřního oddělování se od světa, který celý leží v tom zlém.

     Všechny duchovní nauky, náboženství a směry pracují se starým člověkem (karma, reinkarnace, zlepšování, vlastní spravedlnost, konání dobrých skutků, svátostí…), ale Bůh Bible (a já vím, že je to pravý Bůh) říká, že všichni zhřešili a kdyby udělali jakékoliv sebelepší skutky, svatosti nedosáhnou. Proto Bůh poslal svého Syna, který je jedinou cestou k Bohu, On sám a jedině On je tím věčným životem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších. (Jan 8,24)“

     Mimochodem, Bůh dal lidem desatero aby je usvědčil z hříchu. Nikdo je totiž nedokáže dodržet v plnosti jak Bůh požaduje, protože všichni lidé jsou ze své přirozenosti hříšníky – někdo menší, někdo větší, ale stále hříšní. A Bůh je absolutně svatý a zároveň nás chce posadit po svém boku – odpovědí a řešením je opět a jedině Boží Syn Ježíš. Takže opakuji, Bohu nejde o naši starou „sebeduchovnější“ přirozenost, se kterou se zde každý rodí, už proto, že tato přirozenost je od Boha oddělená! Člověk se zde rodí ve vzpouře proti Bohu. A Bůh nás chce postavit vedle sebe, chce abychom Jej poznali v pravdě a chce nám dát podíl na svém království a vládě! A to nejde bez Ježíše Krista.

     V podstatě jde o to, uznat vlastní hříšnost a přijmout milost v Ježíši Kristu, která se přijímá pouze a jedině živou vírou. Tzn.uvěřit v Boha a v toho koho poslal (svého Syna) a v Jeho slovo a mnohá zaslíbení: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 a Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 11,25)

     V žádném případě to není o tom, že rozumem uznám, že Ježíš je, zemřel za mě a jsem v klidu. Živá víra vede ke změně života, musí vést k novému narození! Toto nové narození je ale aktem Božím, nikoliv lidským (stejně jako nebylo v našich vlastních silách, dát si své vlastní narození). Jen připomenu, že je veliký rozdíl mezi skutečně věřícím člověkem v Krista a náboženským věřícím, kdy velmi často takový člověk nejeví známky nového života a je veliká pravděpodobnost, že ani novým člověkem není. Bůh s vámi se všemi.

    5. Pro A1+A2:
     Mluvíte jako kniha. Ale podepsat se pod svá slova nehodláte. A pročpak? Že by Vaši známí Vás poznali a řekli, že jsou to jen kecy a že stejně takto nežijete?

    6. Nechápu co to změní, navíc – také jste tu anonymně, jako skoro každý. Zde vůbec nejde o mě, bez Krista jsem jen mizerný hříšník, poslední z posledních. Jde o Boha, Pravdu a Jeho milost.

     Ať se Bůh smiluje nad každým samo spravedlivým člověkem a ať zazáří spásné světlo evangelia co nejvíce lidem. Amen.

    7. Nezlobte se na me Áčko,ale to co zde pisete je ciry fanatismus,nic vic. Vy si sam sobe namlouvate,ze jedine skrze Krista najdete spaseni. Podobne si to namlouva muslim,presvedceny ze jen prorok Mohamed je ten pravy.Atd.
     Pouziju Pardalovu logiku,to se jako Buh pred 2000 lety z niceho nic rozhodnul poslat sveho Syna jen k zidum jo ? A proc ne treba cinanum,nebo indum,nebo keltum v te dobe,nebo prerijnim indianum ?
     Nemuze to byt treba tak,ze v ruznych dobach u ruznych civilizaci a narodu,prichazeli „avatari“ nebo tzv. svatí,a ti lidem sdelovali slovo Bozi ? Vse se prenaselo ustne,pozdeji zapsalo,vznikla Bhagavadgita,Bible,Koran,Tao te ting,apod. A dodnes se lidi jako Vy budou hadat,ze jedine jejich vira je ta prava,a ze vse ostatni je satanovo. Pritom je dolozeno historicky,jak bylo Kristovo uceni „s laskou“ zaziva vypaleno nativnim americanum jak jiznim tak severnim.
     Take se chci zeptat. Kdyz pedofilni knez,nebo pater co si vozi prdel v mercedesu ale zaroven kaze o Kristu a jeho lasce, kdyz tito lide (zaryti krestani) si klidne kazou jinym lidem,bez nasledku svych cinu,tak to neni od satana ?

    8. Ezechiel 36

     Dome Izraelský(=tělo a osobnosti Božího bojovníka):

     překlad z angl. by měl znít takto:
     26 A novou dřeň(nitro) rovněž stanovím(určím) obětí vaší(tvou),s novým duchem mysli prorazím zevnitř vás(tebe),
     a potom odeberu pryč bezcitné srdce(=mysl) z domu mimo tělo,a obětuji(=poskytnu) vám(tobě) srdce z Rybáře.

     27 A já přinutím povstat mou duši uvnitř vás(tebe),a způsobím,abyste kráčeli dovnitř uspořádaného celku(Jednoty,Zdroje),a budu vás vést mým postupem(obřadem),a vyčistím vás(=navštívím vás).

    9. Mluvíte jako kniha. Ale podepsat se pod svá slova nehodláte. A pročpak? Že by Vaši známí Vás poznali a řekli, že jsou to jen kecy a že stejně takto nežijete?

  2. Pane GN, jsem rád, že jste alespoň jednou vynechal Zeměplacku. Zeměplacka má dvě strany té placky ( den/noc), solární konstanta se tedy dělí 2. Zatím máme Zeměkouli, která má povrch 4x větší, než průřez, solární konstanta se dělí čtyřmi. Na Zeměplacku tedy dopadá 2x víc světla, než na Zeměkouli. Pro Hledání světla je to skvělé, ale je to katastrofa pro globální oteplování.
   Pane GN, Zeměplacka už nikdy, jinak je všechno v háji i karma.

 18. Hmotnost vesus jemnohmotnost.

  Pane Pardale, mám takový návrh: pojďme to zrekapitulovat: existují různé stavy hmoty, hmota může být buďto hrubohmotná (skála kámen), nebo hustohmotná (kovy), nebo řídkohmotná (kapaliny), nebo nízkohmotná (plyny a aerosoly), nebo polohmotná (světlo), nebo jemnohmotná (mysl člověka a zvířat), a nebo nehmotná (karman).

  CO Vy na to, dalo by se to takto katalogizovat?

 19. Jendo, dalo by se to tak katalogizovat, ale beze mne. Je to prostě hrubo-husto-řídko-nízko-jemno-blábol.

 20. Pardále,

  to že som používam pojem Zemeplacka je z toho dôvodu,že som stále v obdive nad Sumermi, ktorí keď popisovali slnečnú sústavu ako ju poznáme my, ich prvý živočíšny vnem však bol ten, že Zem je len plochý útvar, ktorý pláva v slanom mori a na tej ,,placke“ pramení ešte iná voda , či vody . To bola tá sladká voda, ktorá sa vlieva do toho slaného mora..

  A práve územie, ktoré bolo v styku oboch druhov vôd, považovali za ZDROJ a pôvodcu Života…

  Čiže boli rozporuplní už vo svojej podstate, lebo riešili problémy bežného ľudského života ako i problémy bohov, v ktorých bytostne verili..

  Vedeli o vesmíre veľa, ale verili, aj v to, že ,,človek“ je umelo vytvorený božstvami na ,,prácu“, ktorú sa bohom už nechcelo vykonávať.

  Vraj sme ako ľudstvo boli ,,prvými biologickými robotmi“ po mnohých neúspešných pokusoch….

  Ani neskôr, sa nedokázali odbremeniť od ,,bohov“ a ich virtuálnemu vplyvu na každodenné trápenia a radosti ľudí…

  Najváčšia ,,sranda“ je v tom, že dodnes ani nevieme ,,odkiaľ sa v skutočnosti vzali“ a kto ich naučil takým znalostiam, lebo žili a tvorili obklopení negramotnými a barbarskými kmeňmi, ktorým napokon aj podľahli…

  Vraj vynašli koleso, zapriahli do povozov ťažné zvieratá a vybudovali premyslenú sieť kanálov na zavlažovanie úrody a prvý raz v dejinách dokázali vyrobiť nadprodukciu potravín .
  Tak ,,uvolnili ruky“ ďalším ľuďom , ktorí sa mohli venovať remeslám, písaniu úradných záznamov, mali profesionálnu armádu, a ako prví ,,stvorili“ proletára,
  ktorý za svoju prácu dostal obživu vo forme naturálií…

  A mali aj svojich ,,otrokov“, ktorých zapriahli do tých najťažších prác. Či aj otrockú prácu vymysleli oni,alebo ju od niekoho odpozorovali a zdokonalili , neviem . Ale možno aj. Či?

  A to som začal o Zemeplacke a kde sme skončili? Ešte dobre, že nie pri tej téme rozmnožovacej, kde končí väčšina debát v našich ,,puboch“…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference