mapa stránek || vyhledávání

Krize evropské civilizace a východisko z ní

Všechny lidské civilizace na zemi, určitě i ve vesmíru, nejsou organizovanými lidskými komunitami jen kvůli rozdělování zdrojů potřebných k životu. (Nyní dělení peněz.) K dělení zdrojů není potřebná tak složitá víceúrovňová organizace, jako civilizační centrum. (Stát, říše.) Lze jej zajistit prostou silou. (Jako u smeček zvířat.) Vždy přítomná existence náboženských organizací v civilizacích je jasným průkazem toho, že jen hmotné podklady nenaplní život lidské bytosti. Nenaplní ji totiž nehmotným uspokojením z vlastního bytí, zvaným štěstím. Jev „všudypřítomnosti“ náboženství v civilizacích prokazuje, že v lidech je ještě další typ energie ve srovnání s jinými živými tvory. Taková energetická „vibrace“, která není v duších zvířat. A toto „něco navíc“ nazýváme duch, vlastně onen biblický „dech Boha“. Právě on odlišuje tvora člověka od tvorů zvířat. Zmíněný duch (vdechnutí boží) je onou pohonnou silou, která pudí bytost člověka k nasycení i čímsi nehmotným a nadčasovým. Prostředkem k nasycení ducha se stalo poznání, tvořivost a práce. Duch pohání člověka k úpravě životního prostředí, napodobení stvořeného poznaného uměním, nakonec k vědění o chodu organizmu vlastního těla a o osudu podstaty člověka-duše. Vzniká věda, filozofie a náboženství.

Skrze tyto lidské pohledy na realitu světa se snažíme chápat smysl světa i vlastního bytí v něm. Zachycuje-li pozorovatel jen rozumový a smyslový rozměr světa, je filozofem neboli vědcem. Vkládá-li pozorovatel do výkladu dějů světa také reality pěti hmotným smyslům běžně nedostupné, vnímané jen v určitých stavech vědomí, nazýváme takové výklady reality náboženstvím. Všechny lidské civilizace vždy měly a mají své náboženství. Nebo jen filozofii bez schopnosti vnímat tvořícího Boha. Jde jen o to, jak objektivní náboženství a jakou filozofii. Podle v národě a civilizaci převládnuvšího náboženství, vlastně podle míry jeho přiblížení se objektivní Pravdě, se všechny civilizace rozvíjely a padaly. Z hlediska vesmírného ovšem, tedy Stvořitelova.

Státy a civilizace byly a musí být složitě uspořádané proto, že jednotlivé lidské bytosti a vrstvy lidí v nich jsou vždy puzeny hledat odpověď na tři základní otázky, které jim klade jejich vlastní duch:

 1. Jak a proč začal existovat vesmír a lidé v něm?
  Jen lidé (ne zvířata) hledají svůj původ neboli svého „Stvořitele“. Ptají se po smyslu Jeho tvoření a tím po smyslu svého vlastního bytí. Podle toho, nakolik postoupí v chápání Tvůrce, se jednotlivci i komunity chovají!
 2. Od typu odpovědi na první otázku vyvstává druhá: Jak se má člověk sám a jeho civilizace chovat k ostatnímu živému? A jak k životnímu prostředí kolem?
 3. Nakonec i třetí: Jak se mají jednotliví lidé chovat k sobě navzájem? Aby naplnili svůj život i očekávání Dárce svého života! Jen tímto naplněním se mohou cítit šťastni, neboli „žít v ráji“! Štěstí je podvědomý pocit naplňování vloženého smyslu života, který byl vložen sudičkami (andělem strážným) do duše při zrození!

Odpověď na výše uvedené otázky hledá v sobě sice každý jednotlivec. Samozřejmě ve vztahu ke svým možnostem cítí svou nedostatečnost. O život těla stále zápasící jednotlivec nemůže plnohodnotně odpovědět na všechny v jeho duchu vznikající otázky. Ač mu pomáhají rodiče a starší a moudřejší lidé z komunity. Ve větší lidské jednotce (stát) i školy a vzdělanecká elita přes církve a média. Kvalita národní vzdělanecké elity je pro sofistikovanost uspořádání státu a pro pocit štěstí většiny občanů klíčová. Podle toho, jak fundovaně a všestranně zúčastněné řídící složky státu napovídají jednotlivcům správné odpovědi na jejich vnitřní otázky, tak kvalitní uspořádání lidí se v daném státě a nakonec na planetě ustaví. Podle tohoto nastavení, umožňujícímu každému jeho duchovní rozvoj, se k dotyčné civilizaci chová Tvůrce vesmíru!!! Tím i jím se řídící bytosti a živly!

Z výše uvedeného by mělo být jasné, že současná krize evropské civilizace má počátek v tom, že evropské vědomostní a společenské elity, které kvalitu duchovního poznání mají „na práci“, tuto povinnost zanedbaly. (Pádem do ukájení potřeb těla neboli hedonizmu.) Každý může pozorovat, jak právě tyto výše uvedené otázky bytí člověka vůbec neřeší. Ba dokonce se jim úzkostlivě vyhýbají! Natož aby při nehledání nacházely odpovědi na ně a na vyšší úrovni, než to učinila do 20. století evropská křesťanská civilizace. Byla přece na planetě nejvýše vyspěvší civilizací, proto planetu mocensky a vědomostně ovládla. Pádem jejich elit se ale začala rozkládat. Je třeba se ptát, proč její elity padly? (Ostatní civilizace včetně islámu dospěly svými odpověďmi na smysl bytí a možnosti člověka nejvýše do středověku!) Právě pád křesťansko-židovské mocenské a vědomostní elity Evropy přivodil První světovou válku. Ta v proměňujících se formách z absence odpovědnosti evropských elit vůči Bohu trvá dosud.

O duchovním pádu evropských elit nemůže být pochyb. Současná hédonistická mocenská klika vydává evropským národům za národní elitu a za vzory herce, sportovce, lepé děvy lehkých mravů!!! (Zkráceně pražskou kavárnu.) Stačí se podívat do zpráv o stavu společnosti, škol všech typů, jakýchkoliv médií a na úsilí o nastrkování stranám a úřadům do popředí manipulovatelných pseudoosobností.

Neboť hlavní náplní činnosti řídících složek zbytků evropské civilizace se stalo dělení peněz a „dotací“!

Tak jsme v Evropě, v nejdále dospěvší civilizaci na planetě, upadli do stavu, že křesťanskodemokratické strany vydávají za křesťanské multikulti s divochy a za demokratické zákulisní nastrkování manipulovatelných existencí. Sociální strany zase jako sociální prosazují zásadu práva „i bez práce jsou koláče“. Místo práva na práci pro každého! Národní strany ovládlo přesvědčení o oprávněnosti vnucování svých zvyků, názorů a postojů jiným národům silou. (Tak v Česku pomalu převládá o svátcích Santa Claus a „kántry“ odrhovačky amerických tuláků v roli hrdinů a vzorů.) Svobodné strany zase propagují „právo každého dělat si co chce“ a zásadu „ať se každý stará o sebe“. „Rozumové a vědecké“ strany zase uchvátilo přesvědčení, že „objektivní pravda nemůže existovat“, protože neexistuje Bůh, její „prosazovatel“! Atd.

Popisované je v intuitivním Česku obecně cítěný stav (blbá nálada). Tento stav signalizuje zhroucení světové civilizace. Válkou nebo zásahem „přírodních“ sil. (Už jsem zdůvodňoval, proč veřejné mínění u nás intuitivně předbíhá evropské.) A tak není divu, že moudří hledají, ba i tuší řešení a východisko z krizového stavu. Jediným možným je převedení evropské civilizace na vyšší duchovní tzn. morální úroveň. Ta musí spočívat v kvalifikovaných odpovědích na v úvodu článku položené otázky: jak a proč vznikl svět a člověk. Podle mne by odpověď měla znít:

 1. Člověka vytvořila Vyšší síla ne kvůli konzumu materiálního, ale kvůli rozvoji nesmrtelného duchovního základu v něm. Rozvoj ducha rozšiřuje schopnost bytosti člověka. Vnímá ve více dimenzích reality vlastnosti a působení Stvořitele samého. Tím může lépe naplňovat jeho očekávání. Konáním Bohem očekávaného se Jeho působením povznáší i tělo a mozek člověka. Jen Bůh uzdravuje! Jeho hledáním a uctíváním se rozšiřuje schopnost ducha člověka uzdravovat sebe i okolní prostředí. Člověk tomuto dění říká „vývoj“ jednotlivce i společnosti. Z uvedeného plyne, že Evropa se buď vrátí k úsilí o hlubší poznání Stvořitele, nebo bude zničena. Aby se však mohla vrátit k rozvoji duchovního rozměru člověka, musí národy odstranit ateistické pseudoelity od moci. Jsou toho ještě národy schopny? Nebo jinde ve světě? A je obratu možné dosáhnout „demokratickými“ volbami? Toť otázka. Když ale ne, a rychle, vlna přírodních sil (jedovatá rezidua v tělech a přírodní katastrofy) vytěsní zátěžemi, neplodnosti a nemocemi ze života masu bezduchých konzumentů. Vlastně parazitů planety. Neboli ve stupňujícím se hororu bytí budou přežívat jen ti, jejichž energie těla bude posilována energií z „vanutí Ducha života“ neboli pránou. (Živí budou závidět mrtvým?) Tuto schopnost získávat energii života Stvořitele neboli pránu ovšem získají jednotlivci a národy jen na základě svého chování ve stvoření. Nikoliv medicínou, léky nebo jen členstvím v pozemských duchovních organizacích.
 2. Do nové kvality civilizace vstoupí jen ti, kteří se „správně“ chovají k jiným živým tvorům a k životnímu prostředí na planetě.
 3. Novou kvalitu evropské civilizace ustanoví lidé, kteří se „správně“ chovají k ostatním lidem.

V obojím případě „správně“ znamená „to odcítěné z očekávání Stvořitele“ neboli ze svědomí, z intuice a z našeptávání neviditelného osobního vůdce.

Obojí „správně“ se špatně definuje. Známe, že když „dva dělají totéž, není to totéž“! Tuto zdánlivou nerovnost působí vyzařování Stvořitele, které automaticky a vždy přihlíží k okolnostem a úrovni dotyčného. A k jeho možnostem. A podle těchto ihned jemu osobně i komunitě Jeho služebníci předou spravedlivou karmu. Karma je následný úděl, osud,ale z hlediska věčnosti.

Aby byl vytvořen společenský předpoklad pro správné chování lidí, je povinna vedoucí vrstva společnosti (státu) vytvořit maximálně spravedlivou justici a správu státu. Tento stav zatím nikde v EU není! Právě tato okolnost je základem nebezpečí společenského zhroucení EU i její civilizace. Naše a EU justice, založená na ateizmu, je vlastně přímé a vyzývavé rouhání Bohu. Skupina lidí, jmenovaná společenskými mafiemi, se odvažuje prohlašovat za arbitra spravedlnosti mezi lidmi? Neboli se nepřímo prohlašuje za Boha!

Soudci nové doby nesmí přísahat na zákoníky, neboli stohy slov a frází, ale na Vyšší princip, na řád Boha. Za každý špatný rozsudek, protože „zastupují“ Spravedlnost, ponesou drtivou odpovědnost neboli karmu. Nemohou se odvolávat na jakékoliv stohy slov v zákonech takových či makových. Být soudcem je děsivá odpovědnost! Ostatně z antiky známe starou moudrost: „Čím více zákonů, tím méně Spravedlnosti!“

Z výše neuměle popsaného vyplývá, v jak kritické situaci se jako národ nacházíme. Místo řešení klíčových problémů vládou, parlamenty a EU komisemi se „řeší“ stálý a hlavní bod: handrkování o dotacích. (U někoho i 10 let zpět). A spravedlnost koná u nás i v EU podle peněz, poslané advokátům. Čas krize ale běží. Co má za této situace dělat „obyčejný“ člověk bez peněz a bez moci? A neherec a nesportovec?

Řídit se v reálném chování zásadně nejlepší vůlí a svědomím!

Bez ohledu na chování okolního davu z konzumních živočichů, kterými bude takový považován za ignoranta reality. Duchovní člověk nesmí pochybovat o „božích mlýnech“. Po odpadnutí těla, na „druhé straně života“, (když se duše kohokoliv provlékne „trubicí“ do dimenze záhrobí,) tamní síly Hybatele reality nehledí na velikost a slavnost pohřbu dotyčného. A jako legrační se začne i zemřelému jevit jeho bývalá snaha, a snaha mnohých „na jevišti života“, „umřít jako bohatý nebo slavný“! Tam na druhé straně života platí jen míra naplnění životního učebního úkolu, který mu byl vložen při zrození na této planetě andělskými „sudičkami“.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 7
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

92 komentářů

Přidat komentář
 1. „A jako legrační se začne i zemřelému jevit jeho bývalá snaha, a snaha mnohých „na jevišti života“, „umřít jako bohatý nebo slavný“! Tam na druhé straně života platí jen míra naplnění životního učebního úkolu, který mu byl vložen při zrození na této planetě andělskými „sudičkami“.“

  Jak si tu legraci prožíval zemřelý boháč Lazar ?

  1. Jeden detail a můj omyl – boháč v podobenství z Lukáše se nejmenoval Lazar.
   Ta otázka měla znít – „Jak si tu legraci prožíval zemřelý boháč a jak Lazar?“

   V počátku článku mne zaujala autorova myšlenka – „Prostředkem k nasycení ducha se stalo poznání, tvořivost a práce.“
   Ducha je potřeba nasycovat? Velmi relativní může být pak to tzv. poznání, tzv.tvořivost a jak pohlížet na práci??

  2. Řekl jsem příteli Aloisovi, že na jeho opravu otázky dnes zareaguji.
   Otázka zněla – Jak si tu legraci prožíval zemřelý boháč a jak Lazar? /divím se panu Staňkovi, že píše o nějaké legraci zemřelého ?? /

   Tak jak boháč to prožíval, to je zřejmé z Lukáše. Nářek, útrapy na onom světě oproti tomu životu před smrtí v hojnosti. A jak Lazar? To je podstatnější a pro pochopení důležitější. Myslím si, že Lazar pochopil a vše tomu nasvědčovalo, že svým lidským trápením v podobě Lazara dovršil svůj cyklus zrodů a vymazal i karmické dluhy. A navíc slyšel Abrahama, jak mluví k boháčovi a vlastně s tím nemohl nic dělat. Na závěr píše Lukáš / kap. 16; 19-31/ …..31/ On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“

   A co z toho plyne pro dnešní tzv. civilizaci? Mají-li lidé bohatý stůl, zdraví, prožitky smyslů……., je jim všechno jedno. A tedy se nabízí otázka – mají vůbec Evropané pocit, že je jejich civilizace v krizi ?? Evropané s HDP, dluhy, s plnými ledničkami, auty, počítači, byty, nábytkem, šatníky, s dovolenými, s milenkami a milenci, s přemírou jídla, pití a zábavy…..mají oni mít pocit, že je nějaká krize evropské civilizace?

   Kolemjdoucí se mne zeptal dnes po ránu. V souvislosti s jeho otázkou jsem přemýšlel, proč americká kinematografie natáčí tolik filmů žánru sci-fi, kde ukazuje, že budoucí svět po nějaké apokalypse, po válce, po epidemiích, po přírodních katastrofách….., zůstává stejně rozdělen, mocní, zdraví jsou odděleni a ti ubozí jim zase jen slouží. Scénáristé nikdy nenapsali scénář, kde by zůstala nějaká zdecimovaná společnost ve zdecimované přírodě a kde by, poučena, pokračoval její vývoj v mantinelech lásky k bližnímu, spravedlivému rozdělování zdrojů /jen těch pro uživení/, pomáhání sobě samým.

   Má odpověď zní, i když nemusí každý souhlasit – každý jeden člověk tvoří společnost – civilizaci. Každý jeden člověk musí zapracovat sám na sobě, změnit se. V jisté epoše to budou stovky lidí kteří se mění, pak třeba i mnohem více, ale jisté je i to, že tento svět, jeho scéna, kulisy a postavy není místem pro ustanovení nějakého ráje na zemi. Satan, ač se to nemusí líbit, tedy ten „spravedlivý“, co dbá na to, aby se tu oživující duše stále rodily a oživovaly tento svět /a aby se plnily touhy lidí, aby lidé prožívali své karmické dluhy, které je sem zase přivedou zpět…../, tedy tato Negativní síla a její existence je spjata s tím, že tu ráj nikdy nebude. Pokud by měl nějaký ráj pro všechny nastat, tak život lidí v této Bohem vytvořené „úrovni pro nápravu“ skončí a tím skončí i práce toho Satana.

   Jinými slovy, hledejme každý v sobě. Pokud to takto nestačí, lze se hluboce zamyslet nad evangeliem Jana, kapitoly 15. a 16., ve kterých mluví Ježíš ke svým učedníkům /pouze k nim/ naprosto jasně. Bylo by lhaním si, kdyby si to někdo vztahoval nyní jen na sebe. Lze však i po dvou tisíci létech prosit o jeho Milost a snažit se změnit sám sebe? Lze! To je cesta a i to pozitivní východisko.

 2. ad/
  Čas krize ale běží. Co má za této situace dělat „obyčejný“ člověk bez peněz a bez moci? A neherec a nesportovec?

  Obyčejný člověk koná tak, jak mu osud „připravil“. Když je navíc čestný, spravedlivý, neubližuje nikomu jinému a jeho svědomí je čisté, má neskonale více, než ten sportovec, herec či zdánlivě mocný oligarcha. Pan Staněk to posuzuje z pohledu „hmoťáka“, což mne u něj udivuje a překvapuje.

 3. Pan Staněk píše : „Vkládá-li pozorovatel do výkladu dějů světa také reality pěti hmotným smyslům běžně nedostupné, vnímané jen v určitých stavech vědomí, nazýváme takové výklady reality náboženstvím. “

  Nesouhlasím. Jde o jistou vnitřní zkušenost, kam lidské smysly nezasahují a kde nemají žádný význam. Náboženství vychází z jistého vhledu /mystického/, darovaného jako Milost Boha. Ten vhled podle historie je /byl/ často někým sepsán jako nauka, záznam, ale po smrti posla /Mistra, učitele / se toho chopí zpravidla vyčůraní lidé, kteří postupně budují tzv. instituci náboženství se záváděním rituálů, obřadů, dogmat…. . Náboženství nepřináší výklady reality z určitých stavů vědomí, protože to neumí a protože, a historie to dokazuje, přináší umělý konstrukt pro prosazení moci – ovládání lidí. Duchovní ovládání je lumpárna, která, když se spojí se světskou mocí /ve stejném zájmu/ je lumpárnou na druhou.

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

  1. Vendo, spojení trůnu a oltáře, o němž tu mluvíte, nadělalo v historii hodně zla. Avšak na vině nebyla církev, jak nás v dějepisu učil bolševik, nýbrž moc světská, většinou panovník. Panovník totiž disponoval donucovacími prostředky a chtěl mít vše pod kontrolou. Pokud se církev pokusila být nezávislou, považoval ji za stát ve státě. Příkladem může být Jindřich XIII. Jiným příkladem je násilná rekatolizace prováděná Habsburky. Asi překvapí, že Habsburkové byli na kordy s Římem. Habsburkové a především císař sedláků, Josef II. se rozhodli realizovat myšlenku Jana Viklefa, že církev se má starat o hlásání slova Božího a stát o její hmotné zabezpečení. Církev se tak stala jedním z úřadů mocnářství a kněží státními zaměstnanci. Tato forma vztahů se zalíbila také komunistům – i za jejich vlády byli kněží státní zaměstnanci. Důvod je, předpokládám, zřejmý – kdo neposlechl, přišel o obživu. Tato věc byla pravděpodobně hlavní příčinou, proč levice v poslední době tvrdě bojovala proti restitucím a prosazovala, že se církevní majetek vloží do fondu, z něhož bude stát církev financovat (a provádět nad církví kontrolu). Lze tedy říci, že je to levice, kdo se snaží spojení trůnu a oltáře udržet.

   Viklefova idea, že stát se má starat o hmotné zajištění církve, nebyla charakteristická jen pro Habsburky. V západoevropských zemích vznikly národní církve, pro občany „dobrovolně povinné“. Výsledkem bylo naprosté vyprázdnění náboženské myšlenky, tedy formalismus.

   Dnes spojení trůnu a oltáře ještě funguje v Rusku a Číně. Ruský patriarcha Kyrill (vladimir Michajlovič Gunďajev) je přítelem Vladimíra Vladimiroviče. Jezdí spolu na lyže do Soči na Měsíční palouk. Pravoslavná církev je bohatě dotovaná a na oplátku poskytuje „ideové krytí“ pro sílící nacionalismus a vojenskou agresivitu. V Číně stát podporuje tzv. vlasteneckou církev, kterou má plně pod kontrolou. Naopak členové nezávislé křesťanské církve jsou žalářováni. Obě východní despocie se dodnes nezbavily středověké mentality.

  2. Pavle v., reagoval jsem na myšlenky pana Staňka – viz.:„Vkládá-li pozorovatel do výkladu dějů světa také reality pěti hmotným smyslům běžně nedostupné, vnímané jen v určitých stavech vědomí, nazýváme takové výklady reality náboženstvím. “ Za sebe dodávám – tedy vnitřní zkušenost duchovně hledajícího člověka.

   To, že jsem tam dal moji zpochybňující myšlenku o ….“Náboženství nepřináší výklady reality z určitých stavů vědomí, protože to neumí a protože, a historie to dokazuje, přináší umělý konstrukt pro prosazení moci – ovládání lidí. Duchovní ovládání je lumpárna, která, když se spojí se světskou mocí /ve stejném zájmu/ je lumpárnou na druhou.“ ve Vás vzbudilo Vaši reakci a možná chcete dokázat z historie nějaký opak. Že jako světská moc fuj, náboženství O.K..

   Do této diskuze se ale nezapojuji.

   Jen ještě. Pan Staněk, spisovatel, léčitel, téměř osmdesátiletý muž, veterinář, včelař, chalupář, se často prezentuje svými vhledy, a to i do světského konání lidí, kteří jsou naprosto jiní než on. V mém věku stále studuji základy různých náboženství, co mají společné. A je toho dost, protože stvoření a Stvořitel je jen jeden a ten nedal lidem různé výklady poučení jak žít, nedal jim ani to, aby z toho vznikala různá nová a nová náboženství, která měla bojovat mezi sebou a vést spolu se světskou mocí lidi až i do válečných konfliktů.

   Vše, co člověka vede k Bohu je dobré. To je zásadní a neexistuje z toho žádná „chvilková odbočka“. K Bohu ho jistě nevede násilí, boj o území, boj o odbytiště, boj o přírodní zdroje. Pokud se člověk dnešní doby nepoučí, bude jeho role ve světském konání postupně vymazána – i možná sám sebe zničí či populaci silně zdecimuje.

   Pěkný den.

  3. Vendo,
   mluvil jste o duchovním ovládání lidí prostřednitvím náboženství a posléze o zesílení tohoto ovládání spojením se světskou mocí. Podle mého je to naopak. Světská moc to byla, kdo zneužil náboženství, aby mohla lépe manipulovat s lidmi. Například teroristická válka Irské republikánské armády v Severním Irsku nebyla náboženskou válkou katolíků s protestanty, jak u nás zněly informace z té doby. Příčinou konfliktu bylo vlastenectví (jinak též nacionalismus). Jak představitelé katolické církve, tak představitelé protestantů se od tohoto konfliktu distancovali. To však u nás nebylo zveřejněno, protože to nezapadalo do oficiálně šířené lži, že náboženství ovládá lidi, aby šli do válek. V dnešní době je „in“ tvrdit, že náboženství zvané islám ovládá své ovečky, aby páchaly atentáty na „nevěřící“, že jim to ukládá Korán. Nikdo nezveřejní prohlášení muslimských obcí, které se po každém teroristickém útoku od atentátníků distancují. Proč? Aby nevyšlo najevo, že příčinou není islám, ale mocenské ambice konkrétních lidí. Tak například islámský stát byl projektem bývalých důstojníků a vojáků Saddámovy armády. Američané si neuvědomili, že propustit tyto hrdlořezy z irácké armády bylo něco podobného, jako vypustit lvy a tygry uprostřed města.
   Hezký den přeje
   Pavel

  4. Pavle v., nechtěl jsem a nechci tady vytvářet něco, co povede k diskuzi o náboženství.
   Napsal jste mi:“Podle mého je to naopak. Světská moc to byla, kdo zneužil náboženství, aby mohla lépe manipulovat s lidmi. “

   Nesouhlasím . Tyto dvě strany /moc světská a duchovní / pracovali většinově bok po boku se společným cílem.

   Tady uvádím pár letopočtů a událostí a z nich lze vytušit skutky, které pro manipulaci s lidmi dává jisté rovnítko mezi moc světskou a církevní. Vzájemně se prolíná, vzájemně se využívají. Jistě že se může v historii hledat, kdo více a kdo méně byl v nějakém období proti lidem a jak proti tomu ta druhá moc protestovala.

   -rok 330 n.l. – císař Konstantin se stěhuje z Říma do Konstantinopole a římští biskupové se stále více angažují ve věcech státu.
   – rok 380 – křesťanství se stalo ustáleným náboženstvím římské říše. Papežové žádají, aby bylo křesťanství nařízeno jejich poddaným pod hrozbou mučení a smrti. / moje poznámka – koho žádají a kdo to má nařídit ? /
   – rok 800 – Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. na císaře římského, čímž si nárokoval moc nad světským vladařem.
   – rok 1096 – byli odpovědí na zavolání Urbana II. vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátily pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům a těmi byli židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel čtvrtého století sv. Jan Chrysostom, jenž napsal: „Nenávidím židy“, „Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl.“ V témž roce byla polovina židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragedie se opakovaly v celém Německu a po té i ve Francii. Když křižáci dobyli Jerusalem, zapálili synagogu se všemi židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi dvacet tisíc lidí.
   rok 1227 – papež Řehoř IX. prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror.
   rok 1490 – papež Inocenc VIII. vydal edikt proti židům ve Španělsku. Došlo tak k vlně emigrací nepodobných těm, které předcházely druhou světovou válku.
   rok 1557 – vydal papež Pavel IV. bulu „Cum ex Apostolatus officio“, v níž prohlašoval, že je nejvyšší pontifex, velekněz, představitel boha na Zemi a jako takový má neomezené právo sesadit každého panovníka, vystavit každou zemi invazi křižáckých vojsk a sesadit každého z jeho funkce bez soudu a možnosti obhajoby. Oslepil jej přízrak kacířství natolik, že jeho inkvizitoři začali odsuzovat k smrti smilníky, homosexuály, herce, klauny, dokonce i sochaře. Pronásledoval židy více, než kterýkoli jiný papež. Jako kardinál nechal spálit všechny knihy, které pokládal za zhoubné.
   rok 1740- Benedikt XIV. Prohlásil, že papež je hlavní kněz celé církve, který může vzít z jurisdikce biskupa jakoukoli místní církev, kdykoli si to bude přát. Biskupové proto na úkor víry přísahají nikoli službu církvi a náboženství, ale pouze a jen papeži, a to doslova. Přísná autokracie je v papežství na prvním místě.
   rok 1864 – papež Pius IX. ve svém díle „Quanta Cura“ napadl svobodu náboženství a postavil ji na roveň se svobodou smrti a odsoudil ve svém sylabu omylů názor, že křesťanství by už nemělo být jediným náboženstvím v zemi. Za největší katastrofu považoval nástup demokracie. Tzv. Katalog omylů odsoudil veškerý lidský pokrok.
   rok 1903 – Pius X. prohlásil, že papež, kterého Bůh uvedl do nejvyššího úřadu, nemá právo oddělovat politické záležitosti od víry. Katolická církev se tak stala jediným náboženským sborem na světě, který je současně církevní i politickou organizací.
   rok 1942 – založil Pius XII. vatikánskou banku, přestože církev dala úrok do klatby jakožto lichvu a dosud tuto klatbu oficiálně neodvolala.

   …..atd. A to jde jen o ŘKC.

   Pavle v., nejde i církvi o ovládání lidí ? Zkuste posoudit. Ale dopředu tuším, že Vám to nepůjde. Jste podle mne příliš závislý a zaujatý.

   S Vaší myšlenkou ….“Světská moc to byla, kdo zneužil náboženství, aby mohla lépe manipulovat s lidmi.“ ….nemohu tedy souhlasit. Náboženství ve své sféře vlivu mohutně s lidmi manipulovalo.

  5. Vendo,

   kdybych napsal, že Václav Žáček se pos*al na veřejnosti byla by to dehonestující pomluva i přesto, že událost vychází z pravdivé skutkové podstaty. Pravdou by se moje výpověď stala až poté, co bych uvedl, za jakých okolností se ona nemilá událost stala.

   Jiný příklad takového způsobu informování, tedy manipulace, je známý případ závodu ruského a amerického prezidenta. Americký prezident vyhrál a ruské noviny Izvestia o tom uveřejnily zprávu: Náš borec se umístil na krásném druhém místě, zatímco Američan byl až předposlední.

   Lze to shrnout, že nejhorší lež je lež převlečená za pravdu, tedy manipulace. Manipulací je, když se zveřejní jednostranné informace, jak to bylo běžné za bolševika. Bolševik spoléhal na svůj informační monopol. Jeho pomluvy církve byly známým evergreenem. Z toho vyplývá závěr, že pokud se objeví zcela jednostranná informace na adresu církve, má v tom bolševik na 99% prsty.

   V celém středověku a ranném novověku rozhodovali o obsazení papežského stolce panovníci nebo šlechtici a kandidáti byli velice často bezchrakterní, zato však „urození“ lidé. Mnozí z nich pravděpodobně ani nebyli věřící. Pokud si tento úřad „koupili“, snažili se mocensky jej využít. Proto sami sebe prohlašovali za „pány světa“ a soupeřili s císaři, kdo z nich má vyšší postavení. Když však došlo na přímý střet, rozhodovalo, kdo má více vojáků a zbraní, tedy světská moc. Lze tedy říci, že i když někteří papežové chtěli světu vnutit teokratickou vládu, jaká dnes například panuje v Íránu, nikdy se jim to nepovedlo. Proto se uchylovali k diplomacii či k intrikování. Pokud císař nebyl s papežem spokojen, často nechal svolat jemu nakloněné biskupy a ti mu zvolili vzdoropapeže, který mu pak šel na ruku. Papež za to dal císaře a vzdoropapeže do kladby, ale oni z toho měli jen legraci.

   Závěrem: Ač mnozí papežové prohlašovali sami sebe za nevyšší pány světa, jejich reálná politická moc byla ve srovnání s panovníkem a šlechtou zanedbatelná. Bylo docela obvyklé, že mnozí šlechtici zastávali církevní úřad a současně vlastnili velké panství – seděli na dvou židlích. Bylo pak jen na nich, zda podpoří císaře nebo papeže. Papež obvykle nedisponoval armádou. Tím je řečeno vše.

  6. Pavel v. píše :“V celém středověku a ranném novověku rozhodovali o obsazení papežského stolce panovníci nebo šlechtici ..“
   Píšete po bolševicku hodně jednostranně, o papeži rozhodovali církevní hodnostáři. Papež uděloval titul cisař říše římské ( prví byl Karel Veliký později to byl i Karel IV, krátce Václav IV, pak Zikmund). Papež mohl dát krále do klatby ( v té byl i Přemysl Otakal II. a hodně mu to uškodilo, nebyla to legrace, vedlo to až k bitvě na Moravském poli)).
   Píšete :“Lze to shrnout, že nejhorší lež je lež převlečená za pravdu, tedy manipulace. Manipulací je, když se zveřejní jednostranné informace, jak to bylo běžné za bolševika. Bolševik spoléhal na svůj informační monopol. Jeho pomluvy církve byly známým evergreenem. Z toho vyplývá závěr, že pokud se objeví zcela jednostranná informace na adresu církve, má v tom bolševik na 99% prsty.“
   No nevím, v tom středověku to bylo asi to 1% bez bolševika.

  7. Pobavil jste mne, pane Pavle v..
   Díky.

   A malý dodatek – pozoruji, že tu často manipulujete. Ale nic si z toho nedělejte. To je projev dnešní úpadkové doby a zřejmě s ním disponujete i Vy. A hlavně je to nástroj těch mocných a těch, co jsou za své služby jimi placeni.

  8. Píšete, že o papeži rozhodovali církevní hodnostáři. Jak to vypadalo v praxi ukazuje boj o investituru, což byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně papežem a císařem Svaté říše římské, o vliv na jmenování církevních hodnostářů, který probíhal na přelomu 11. a 12. století.

   Počátky sporu je třeba hledat v tzv. clunyjském hnutí, jehož reformní snahy vedly k tomu, že se papež Lev IX. a následně i Mikuláš II. postavili proti laické investituře (tj. dosazování církevních hodnostářů světskou mocí), což bylo pokládáno za simonii (tj. svatokupectví). Tento církevní postoj byl motivován snahou o získání praktické nezávislosti na světské moci.

   Naopak panovníci v západní Evropě se snažili udržet systém, který jim umožňoval ovlivňovat církevní dění. Tato situace musela nutně vést ke sporu mezi církví a jednotlivými panovníky. Je třeba si uvědomovat, že jednotlivé strany byly natolik provázané a tedy nutně i nejednotné, že je nelze jednoznačně vymezit. Biskupové ve Svaté říši římské totiž jako říšská knížata zastávali i světské funkce a měli tak závazky jak vůči papeži, tak i císaři.

   Hlavní spor vypukl během pontifikátu papeže Řehoře VII., který v roce 1070 odmítl kandidáta krále Jindřicha IV. na pozici milánského arcibiskupa. Roku 1075 pak následně vydal tzv. „Dictatus papae“, v němž prosazoval požadavky církve. V tomto dokumentu papež mimo jiné požadoval výluční právo na jmenování a odvolávání biskupů a navíc též právo na odvolávání světských panovníků včetně císaře. Největší odpor k tomuto dokumentu se dal očekávat právě v římskoněmecké říši, protože císař Ota I. Veliký udělal z církve skutečnou oporu státní moci. Jindřich IV. svolal synodu německých biskupů, kde došlo k vypovězení poslušnosti Římu. Papež na toto reagoval tím, že Jindřicha IV. roku 1076 sesadil a exkomunikoval a jeho poddané zprostil jejich přísahy věrnosti tomuto římskoněmeckému králi. Jindřichovi hrozila reálná možnost, že jej říšská knížata přestanou respektovat a zvolí si nového krále. Rozhodl se proto pro smír a vykonal kajícnou cestu pěšky k papežovi do italské Canossy, kde prosil papeže o odpuštění.

   Tímto dočasným smírem se však spor neurovnal a již roku 1080 propukl znovu, když Řehoř VII. vyhlásil, že biskupové budou voleni duchovenstvem a lidem, pod dohledem papeže. Proti tomuto se opět postavil Jindřich IV., což vedlo k jeho vzetí do klatby. Proti tomuto se Jindřich IV. bránil vojenskou silou a roku 1084 dobyl Řím. Papež požádal o pomoc Normany, kteří sice osvobodili Řím, ale protože se při pomoci papeži chovali obzvláště brutálně vůči obyvatelstvu, byl Řehoř VII. nucen opustit Řím i úřad. Jindřich IV. nechal zvolit Klimenta III. protipapežem. Poté spory na krátký čas utichly, k čemuž došlo patrně proto, že se papežové necítili dost silní na otevřený boj.

   Poté, co se papežem stal Kalixtus II. (1119), došlo k posunu v této otázce, z jeho podnětu byl v roce 1122 přijat tzv. Wormský konkordát, který urovnal existující spory. Císař se zřekl investitury a souhlasil s kanonickou volbou biskupů a opatů, papež souhlasil s císařovou přítomností u voleb a právem císaře volbu potvrzovat. Dále se dohodlo, že při jmenování biskupů bude císař předávat žezlo (jako znak světské moci, tzv. temporalia) a papež prsten a berlu (jako znak církevní moci, tzv. spiritualia). To prakticky znamenalo, že došlo (alespoň teoreticky) k oddělení církevní a světské moci a císař nadále dosazoval kněze jen do jejich světského úřadu. Na tomto systému nejvíce vydělala italská města. Znamenalo to praktický rozpad starého systému v římsko-německé říši, kdy se moc státu opírala o církev. Tato odluka byla oboustranně výhodným kompromisem, který umožnil ukončit spory.

   Teprve od této doby volili papeže kardinálové na takzvaném konkláve. Nicméně kardinálové byli vesměs knížata, kteří měli závazky vůči panovníkovi. Volba papeže tak zůstávala v rukou feudálů – světské moci. Drtivá většina členů církve neměla na volbu papeže žádný vliv a nenesla tím pádem za jeho počínání odpovědnost. Tvrzení, že církev měla rozhodující moc, tedy není pravdivé. Moc měli leda snad šlechtici zvolení opět šlechtici do církevních úřadů. Církev tedy byla pod světskou mocí. Církev nikdy nebyla samostatnou politickou mocí. Žádný stát (mimo Vatikán) nebyl státem, kde mají poslední slovo klerici, jako je tomu v dnešním Íránu.

 4. Článek pana Staňka má v mnohém pravdu. Šířící se ateismus bere lidem kormidlo života. Pokud společenská etika nemá základ v Bohu, pak o ní rozhoduje člověk a to znamená, že může morální pravidla kdykoliv změnit – „modernizovat“. Kam taková modernizace vede, ukázal nacistický a komunistický experiment s desítkami milionů mrtvých.

  Je skutečností, že i v Evropě se silně rozmáhá ateismus a pokud se tento trend nezastaví, může se Evropa skutečně ocitnout v krizi. Příznakem počátku této krize je masivní rozpad rodin s neblahým důsledkem pro výchovu mládeže. Krizi rodiny podporuje svými idejemi komunita LGBT.

  Pan Staněk má pravdu i v tom, že cestou do pekel je rozmáhající se právní pozitivizmus. Výsledkem jsou stohy zákonů, v nichž se stěží kdo vyzná. Autor má pravdu, že „Čím více zákonů, tím méně Spravedlnosti!“

  1. Co se vlastně myslí společenskou krizí. Někdo si myslí, že je to krize ekonomická, tedy úpadek podnikání. Obecně se však krizí rozumí úpadek společenského řádu – to, co ještě včera bylo samozřejmé, dnes už nefunguje:
   1. Děti přestanou respektovat rodiče a občané přestanou respektovat zákon
   2. Vražda přestane být tabu – stane se přerušením …
   3. Manželský slib věrnosti se stane formalitou (není brán vážně) a posléze se přestanou brát vážně i jiné smlouvy.
   4. Podvod a krádež se stanou natolik běžnou věcí, že je lidé začnou pokládat za standard (podobně jako se bere faul ve sportu, tedy něco, co by nemělo být, ale dělají to všichni, tak co?).
   5. Standardem se stane život ve lži, tedy pokrytectví (neupřímnost) – lidé „nevědí“, co se vědět nechtějí, aby si nemuseli dělat starosti o ty, kdo potřebují pomoc.
   6. Méně úspěšní závidí úspěšnějším a považují za nespravedlnost, že oni měli větší štěstí – je propagována průměrnost, aby se nikdo necítil ponížen.

   Společenská krize je krizí vztahů mezi lidmi. Společnou příčinou výše uvedených problémů je sobectví člověka. Každý jsme tak trošku sobcem, ale víme, že to tak být nemá a snažíme se být lepšími. To ještě není krize. Krize nastává, když se sobectví stává sytémovým – když se ve společnosti rozšíří ideje, které sobectví obhajují. Například „umělé přerušení života“ se obhajuje právem ženy rozhodovat o svém těle – právo dítěte se pomíjí. Právo člověka na štestí v mimomanželském vztahu má přednost před právem dítěte vyrůstat ve funkční rodině. Vrací se středověké chápání justice – vysoce postavení lidé mají privilegia jako mívali urození. Vysoce postavený veřejný činitel, který udával, podváděl a kradl, je davem omilostněn, protože se dokáže umně vlichotit jako ten, kdo mu zajistí hmotné benefity (plnou ledničku). Jiný veřejný činitel nepokrytě hlásá kolektivní sobectví (nacionalismus). Dav ho miluje, jelikož on ho svým postojem do jisté míry zbavuje odpovědnosti, aby se nemusel dělit s těmi, kdo potřebují pomoc. Populisté se zaměřují ty, kdo si myslí, že mají právo, aby jim společnost zajistila bez jejich přičinění určitý životní standard z daní spoluobčanů. Nikdo už neuvažuje nad tím, zda je správné „bohatým brát a méně bohatým (a zdravým) dávat“. Je přijímána zásada: Účel světí prostředky. Tato zásada umožňuje porušit v zájmu „blaha“ porušit jakoukoliv morální zásadu.

   Protože člověk není schopen existovat izolovaně od společnosti, není schopen se této krizi ani vyhnout. Může zavřít oči a ucpat si uši – tvářit se, že problém neexistuje. Odpovědnosti se stejně nevyhne. Odpovědnost vyžaduje udělat v rámci svých možností co udělat lze – spojit se lidmi, kteří vidí věci tak, jak jsou a pokusit se přesvědčit ty, kteří žádnou odpovědnost necítí. Je to „běh na dlouhou trať“, ale na konci čeká „palma vítězství“.

  2. Bože, dej mi sílu,
   abych změnil věci,
   které změnit mohu,

   dej mi trpělivost,
   abych snášel věci,
   které změnit nemohu

   a dej mi moudrost,
   abych obojí od sebe odlišil.

   -Fridrich Öttinger-

 5. Pane Vendo, s Vaším komentářem k článku p. Staňka naprosto souzním. – Ale, kde je nějaké pozitivní východisko z toho současného, ale i minulého marazmu??? Co se musí stát, aby nastala taková změna???

 6. Pražská kavárna je označení pro obecně definovanou skupinu městských (nejen pražských) intelektuálů, kteří jsou veřejně aktivní a zajímají se o politiku. Ačkoli jsou mezi nimi i herci, jedná se o lidi různých profesí, nejen zmíněné herce, sportovce a jakési děvy. Řada těchto lidí je středního a vyššího věku a ve svých oborech již něco dokázali. Vzhledem k jejich výhradám ke způsobům vykonávání veřejných funkcí našimi nejvyššími státními představiteli je mylné tvrdit, že jsou těmito dáváni za vzor. Je to přesně naopak. Prezident Miloš Zeman jak známo své kritiky nesnáší a to i když mají pravdu. Pražská kavárna je v jeho podání hanlivé označení, podobně jako v textu autora. V celkovém vyznění textu jde však o matení pojmů. Viz obsah pojmu výše.

  1. Rozděl a panuj! Tato finta byla v dějinách nesčetněkrát použita a stále spolehlivě funguje. Dělení lidí na pražskou kavárnu (establishment, pravdoláskaři, lepšolidi) a dolních 10 milionů má za cíl vytvořit mezi lidmi příkop, vyvolat nepřátelství. Jistá vrstva občanů se zřejmě cítí ve společnosti odstrčená. Zdá se jim, že ti vzdělanější si jich neváží. Nejde jim o hmotné podmínky, jde jim o jejich důstojnost. Dokud jim nebyla vnuknuta falešná myšlenka o nadřazenosti vzdělanců, o problému neměli tušení.

 7. Pro Vendu: Celkově nemám výhrad proti Vašim názorům s výnimkou: „každý jeden člověk tvoří společnost – civilizaci“. Tady lze namítnout, že civilizace může být na spirituální (duchovní) úrovni, která je vlastní posmrtnému životu, nebo tomuto vezdejšímu – pozemskému. Jednotlivec se svým životem může podílet různě na oběma a tak škodit, nebo prospívat jak v nebi, tak i na zemi. To poučenie Jana 15-16 kap. je dobré a pochopitelné, ale i tak ho dokážou lidé překrucovat, např. karmickým zákonem, který zákonem není. Zákon platí pouze pro stvořený svět, ale nikoli pro duši, která není stvořená, ale splozená Bohem Otcem a je proto naprosto svobodná. Je známo, že stvoření je bez hříchu, protože není svobodné. Duše svobodná je a proto se může Bohu Otci vzepřít a konat podle své hříšné vůli. Nepopírám reinkarnaci, ale popírám, že je to zákon.

 8. Líbí se mi takové přirovnání z Véd nebo Bhagavadgíty?

  Vozataj válečného vozu je Átman /duše /, v Gítě Kršna. Vozataj reprezentuje božskou podstatu každého z nás, ono božské vědomí v nás. Válečný vůz je lidským tělem. Každý má za života tento vůz a každý má vozataje. Vůz táhne pět bujných koní, které reprezentují naše smysly a které táhnou vůz; vozataj je ovládá / a nebo taky ne / otěžemi, kterou jsou vlastně lidskou myslí. Jaké jsou vzájemné vazby je nasnadě. Smysly jsou buď ovládnuty, tedy pak pokojná mysl. ………… atd.

  1. Vendo-OK! – Ale jak by ste z pohledu Véd, nebo Gíty definoval společnost? – Jako vojnové pole, kde se musí zabíjet, nebo kde platí ono Ježišovo – „miluj bližního svého…“?

 9. Vojnové pole je, tedy přeneseně, náš svět, ve kterém se neustále střetává dobro se zlem a které je polem existence pro život nejen člověka /jeho těla = vozu jako nástroje/, vozataje /duše Átmanu, kterému je vše k dispozici/, koní /jako smyslů pro poskytování vjemů/ a otěží /jako ovládající mysli /. To „muset zabíjet či milovat bližního svého“ /a mnoho dalších pohledů/ jsou důsledky minulých příčin, které jsou ale novými příčinami zadělávajících se budoucích důsledků v neustálém pohybu a zřetězování se karmy, akcí a reakcí v procesu sansarickém, věčném kole umírání a zrozování se.

  Pokud se člověk /jeho duše / z tohoto kola nevyváže, prochází tímto procesem. Ale to je již jiná story.

  Pěkný den.

  1. Pane Vendo, Bhagavadgíta je závažné filozofické, společenské, ale i teologické dílo, které poukazuje na podstatu světského, ale i duchovního světa, nejen v minulosti, ale i přítomnosti. Řeší se tam spor dvou znepřátelených stran Pánduovců a Kuruovců, kde Panduovce reprezentuje Ardžuna a vozataj Kršna se ho snaží přivést k ruzumu tím, že mu vysvětluje, jak to v nebi a na zemi chodí a radí mu bojovat a nepřátelé zabíjet. Je to v podstatě i spor mezi Ježišem a židovskou velradou, která se projevuje i v současnosti mezi „světovládnými elitami“, kterým není nic svaté a vojny jsou pro ně pouhým prostředkem k  dosažení účelu ovládnutí světa.
   Ardžuna tady namítá, že „Ó běda, velké zlo se chystáme spáchat, jsme-li z touhy po požitcích vlády hotovi zabíjet příbuzné. Lépe by pro mne bylo, kdybych se nebránil a beze zbraně byl v bitvě zabit …“ Kršna mu jeho názor vyvrací s poukazem na „moudrost“ a radí mu bojovat a zabíjet. Ardžuna tady zastává stejný postoj jako měl Ježiš, který se raději sám nechal zabít (ukřižovat) pro pravdu, než aby porušil hlavné Boží zákon – lásky k Bohu a bližnímu.
   Teď je na čtenáři, aby si vybral mezi oběma postoji. – Zabít, nebo být raději sám zabit? Vy Vendo, jste se téhle dilemě šikovně vyhnul poukazem na jiné záležitosti. To je postoj politiků, kteří se podstatě vyhýbají – jako „čert kříži“…
   Taky přeju pěkný den!

  2. Kolemjdoucí, v lecčem s Vámi souhlasím.

   Samotný příběh Pánduovců a Kuruovců je však o něčem jiném, i když jde v podstatě navléci na nějakou i současnou situaci.

   Víte v čem začíná celý problém mezi těmito dvěma rody ?? Bez toho by k bitvě nedošlo. To je dobré znát.

   Pak je v Gítě zajímavý „přínos“ vložené kapitoly 18. ! Ale to je dost obtížné zkráceně objasnit.

   Pak je dobré pro zhodnocení si uvědomit „nerozdíl“ mezi Átman a Brahman.

   Podle mne je Gíta konkrétním návodem, jak žít a jak dosáhnout cíle života /ten nechávám teď bez povšimnutí byť je velmi důležitý/.

   Pro pochopení je dobré vědět obsah termínu sanátana dharma, jako obecně platný zákon života.

   Aby byl člověk v harmonii s tímto obecně platným zákonem života a žil podle něho, je třeba, aby plnil svoje povinnosti. A tady vstupuje do plnění tohoto zákona karma.

   Pak je dobré si uvědomit, kdo – co v životě koná a kdo ale nese důsledky za toto konání?

   A také za jakých okolností se již Átman nemusí spojovat se smrtelnou a pomíjivou složkou a kdy tedy koloběh životů /vtělení/ končí. Ono totiž být vtělen není žádná výhra. Je to počátek jistého putování.

   Bitevní pole, Kurukšétra, a boj mezi Pánduovci a Kuruovci něco symbolizuje. Pozorný student Gíty na to může přijít.

   Ardžuna je tu přeneseně tou lidskou myslí, toužící, mající obavy závislosti a vazby. Je však bojovníkem, to je jeho dharma, povinnost. Ardžuna se dostává do situace kdy musí jednat, ale neví jak. Otázka může znít – co pro získání informací pro racionální rozhodnutí se? Gíta /Kršna/ mu přináší návod. Otvírá mu oči pro to, aby došel k cíli.

   A ještě jednou, proč je to bitevní pole symbolikou pro boj dobra a zla?

   . . . . . . . .

   Odskočím k Novému zákonu, k učení Ježíše. „Člověk proti člověku pro Ježíše“ – kapitola 10. Matoše začíná veršem 34 a dále – „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč…….. .

   I když mezi tímto Matoušem a Gítou je rozdíl mnoha staletí, je dobré pochopit i to, co říkal Ježíš svým učedníkům / nejen Kršna v Gítě Ardžunovi/.

   Rád bych, kdybyste pochopil, že se ničemu nevyhýbám.

 10. Autor píše – „Neboli ve stupňujícím se hororu bytí budou přežívat jen ti, jejichž energie těla bude posilována energií z „vanutí Ducha života“ neboli pránou. (Živí budou závidět mrtvým?)“

  To živí budou závidět mrtvým stojí za povšimnutí.
  Ano, člověk, aby se pozdvihl k Bohu musí nejprve zemřít, ne tělesně, ale zemřít pro tento svět, pro jeho démonické nabídky. Pak ta věta má smysl. Být mrtvý pro tento svět a využívat, podle autora, působení prány. To ti živí nebudou moci, protože oni nenechali v sobě umřít tu závislost na světě, na jeho lákadlech.

  Nebo se v tom svém výkladu pletu?

 11. Kolemjdoucí pro Vendu:
  Křesťansko-židovská víra učí, že Bůh je jen jeden. Pokud je indické učení pravdivé, proč je v Indii tolik různých bohů a božstev?
  Tahle otázka může být klíčová pro pochopení, kde je asi pravda!
  Pro odpověď si zajdu k indickým jogínům, kteří významně formují myšlení tamnějšího obyvatelstva.
  – Adept od jógína požaduje, aby mu ukázal boha, kterého by si měl ctít. Jogín říká: „Musíš nahlédnout do svého srdce – tam ho najdeš!“ Adept se zamyslí a zahloubí do svého srdce a najednou radostně říká: „Už ho vidím! To je ten bůh, kterého si máme ctít?“ – A jogín přisvědčuje, že áno!
  Ve skutečnosti adept ve svém srdci nevidí skutečného Boha, ale jenom své bytostné EGO a protože je těch lidí s jejich egem mnoho, je mnoho i těch bohů kterým se indové klaní a je uctívají. Např. i sexuální orgie, jako je popsáno v kámasútre.
  O bytostném „egu“ zde toho už bylo popsáno mnoho a tak to už nebudu více rozebírat.
  V Bhagavadgíte učí údajný Kršna „pravdu“ o Bohu a světu, jaké ve skutečnosti jsou. Mnoho z toho je pravda, ale i zabíjení svých bližních je podle něho nutné a vhodné. Ježiš učil něco docela jiného!!!
  Nebo se v tom svém výkladu pletu?

  1. Je to jednoduché, v Indii mají také jen jednoho Boha a protože je to Bůh a je neomezený, má i neomezeně mnoho jmen. Většinou se uvádí termín “ Nejvyšší a původní osobnost božství“ se jménem Krišna. Slovo Krišna znamená nejpřitažlivější a nejblaženější aspekt Boha.
   Ostatní bohové, kterých je v Indii uctíváno nespočet jsou nazýváni polobohy (např.Brahma, Šiva atd.) a jsou to jen živé bytosti pověřené správou hmotného stvoření.
   Neinteligentní lidé uctívají právě tyto polobohy, neboť je snadné je potěšit a snadno udělují hmotné požehnání.
   Inteligentní člověk uctívá Nejvyšší osobnost božství , protože jen on může udělit osvobození a návrat do duchovního světa.
   Skutečný jogín opravdu vidí Boha ve svém srdci, protože Bůh je v podobě nadduše přítomen v srdci každého živého tvora.

  2. ad.V Bhagavadgíte učí údajný Kršna „pravdu“ o Bohu a světu, jaké ve skutečnosti jsou. Mnoho z toho je pravda, ale i zabíjení svých bližních je podle něho nutné a vhodné. Ježiš učil něco docela jiného!!!
   Nebo se v tom svém výkladu pletu?

   Ano,zcela jistě.Příčinou je nesprávné pojetí/zamezený přístup k informacím/.Z toho pak
   vychází špatné domněnky a vznikají falešné představy.Následují pak i zcestné výklady.

   ad.proč je v Indii tolik různých bohů a božstev?

   Není a nebylo tomu jen tam.Egypťané,Slované,Keltové,Galové atd. uctívali také více
   božstev.Je dobré si uvědomit,že se nejedná o tzv.polyteismus,protože se jedná o různé
   specifické energie/síly kmitočtů/ Jednoho a téhož Boha.

   Jednoduchý příklad:Pokud mne bolí zub,stěží půjdu žádat o pomoc na poštu,ale půjdu
   za konkrétním zubařem.Pokud potřebuji pomoc nebo radu v jakékoliv sféře,mohu se i zde
   obracet na konkrétní/specifické/ instituce,lékaře,řemeslníky,atd.,kteří jsou na daný
   problém a činnost specializováni.

   Bůh je Jeden.Je mnohostí.Je kombinací.Je v každém z nás a my jsme Jeho součástí,tedy v Něm.
   Duch a hmota je jedno a totéž.

  3. Kolemjdoucí, nechci vést diskuzi k tématu učení o jednom Bohu, i když i možná v ní by se došlo k nějaké vazbě o vysvětlení krize evropské civilizace.

   Napsal jsem Vám jen pár vysvětlujících řádků ke Gítě /a jistě z nich nemusíte nic poznat/ a o víc zatím nejde.

   Polyteismus a proč se nad ním zamýšlet ? Monoteismus ? A proč nerozebírat ještě monismus a panteismus ? Ale co mi to přinese pro mé vlastní duchovní snažení? Krize evropské civilizace mne může zajímat. A nebo také nemusí. Ta pomíjivost v tomto světě nezáleží na mé vůli a na mých přáních, chápete?

   Uvedu pro Vás příklad ze staré Persie. Zarathuštra jistě ve své době učil monoteismus. Učil, že Nejvyšší bytost je podle něj bez formy, proniká vším a její vlastnosti přesahují veškeré lidské poznání. Nejvyšší se podle jeho učení dává poznat lidem takříkajíc v šesti způsobech. Někdy je někdo nazýval jako šest paprsků světla, někdy se o nich ale mluví, jako by to byly nějaké BYTOSTI! /nižší?/ Například: První je Asa Vahista – Nejvyšší vůle ve světě projevovaná; druhý je Vohu Mano jako dobrá mysl, moudrost; třetí Kašatra Vajrija, vše tvořící, vše udržující síla…….atd. Jsou to otcovské a mateřské kvality Boha /jediného, Nejvyššího /.

   Je mi jedno, jestli si to někdo vykládá, že to jsou nějaká menší božstva a samostatně je i uctívá.

   Žádný člověk nemůže nikdy popsat Boha nebo jakýmkoliv popisem vzbudit představu o božských vlastnostech. A trvat či pitvat se ve jménech, v pojmenování v mnoha jazycích a kulturách jediného Boha? Je úplně jedno, napíšu-li pani /urdsky/, eau /francouzsky/, amma /čerokézsky/, hudor /řecky/ aqua /latinsky/ nebo voda v našem jazyce. Všechna tato slova znamenají přesně totéž.

   A opravdu nevidím souvislost mezi panem Staňkem popsanou krizi civilizace a potřebě objasnit si mono nebo polyteismus?

   Pan Staněk v článku napsal: „Aby byl vytvořen společenský předpoklad pro správné chování lidí, je povinna vedoucí vrstva společnosti (státu) vytvořit maximálně spravedlivou justici a správu státu. “ To je zajímavé, že? Evokuje to dotaz na pana Staňka. Jde to vůbec v tomto pomíjivém světě, v duálním světě, aby to existovalo? Jaké bude měřítko pro tu či onu spravedlnost? Kdo ho dá, jaký člověk má k tomu oprávnění?

   Mějte se fajn.

  4. Pro kolemjdoucího. Jak ti mnozí indičtí bohové zajistili „velký třesk“ neboli vznik vesmíru? Nebo nevznikl? Jak zajišťují, že na všech planetách ve vesmíru jsou stejné zákony neboli všude teče voda z kopce. Nebo neteče, protože tam jsou jiní bohové?
   Nebo je to tak, že je jeden Zdroj neboli Pravý Bůh, podstata všeho existujícího a v jeho stvoření dospěli mnozí původně lidští duchové za 13 miliard let cestou Krista ve anděly, elohim,také ufouny nebo indické bohy. A dospět do této úrovně ducha může ale jen duch, který se řídí („klaní“) jen Pravému Bohu. Malí bohové (proroci) mu ovšem mohou ve vývoji poznání velkého pomoci.Jakmile se ale začne řídit jimi,(všemi slovy Véd a Písem) ne Objektivitou neboli Pravdou (Bohem), upadnou do jednostrannosti, náboženskému fanatizmu a v tomto životě nedojdou.

 12. Děkuji Vendovi ale i Anonymovi za jejich komentáře, s kterými musím vesměs souhlasit. Rozdíl je jenom v našem „bytostném egu“, který všeobecné poznatky jiným způsobem využívá – jeden v politické a druhý v společenské, nebo filozofické činnosti, kterou právě považuje za tu nejdůležitější. Tedy v našem pozemském zaměření.
  Ve světě mohou být a taky jsou různé názory na cokoliv, co právě považuje za to nejdůležitější a tak je to i s námi – diskutérmi na tomto webu. Tak je to správné a je to i v souladě s vůlí Nejvyššího. Já to respektuji i když mám k některým věcem své připomínky. Diskutovat je potřebné abychom šli tou správnou cestou k cíli.
  Já momentálně považuji za dost důležité uvědomit si vztah, neboli úctu k životu a protože se ve světě vedou války, tak i k životu. Zabíjení zvířat pro účely potravy bych ještě dokázal tolerovat, ale zabíjení lidí jen tak pro mocenské, nebo jiné egoistické zájmy odsuzuji, protože je to v rozpore s vůlí nejvyššího. Když pak někde čtu, že Bůh zabíjení lidí dovoluje, tak musím k tomu vyjádřit svůj nesouhlas.

  1. Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.
   Kdo toto chápe, tak nic nesoudí a k nikomu se nemodlí, jediné co vyřkne je maximálně „Buď vůle Tvá jak v nebi tak na zemi“

  2. ad.: Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.

   Ó, jak opatrně je to napsáno! Ano, i zabíjení je boží vůle a není

   ad.: „v rozpore s vůlí nejvyššího.“

  3. Lojzo,

   už jste si všiml, že pokud někdo vyřkne cokoli, co se neshoduje s zažitým názorem-představou, tak je to hned vehementně odmítáno, ego to nemůže přijmout?
   A protože to takto funguje, tak je moudré nemávat zbytečně před býkem červeným hadrem. výrokem: „Ano, i zabíjení je boží vůle“
   Prostě je na místě trocha té diplomacie, a přitom naprosto jasně vyjádřit svůj názor.“Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“
   Takto zformulované to tolik neprovokuje, ego se nemusí nutně aktivovat a dát se na protiútok jako se to stane při přečtení Vašeho podání.

   Jsou tu dva základní problémy. Lidé špatně chápou kdo jsou a čím nejsou a proto nedovedou brát život méně vážně a tragicky. A Boha vnímají jako lásku, ale takovou lásku, jak jí chápou a praktikují lidé.

  4. ad.: „Ano, i zabíjení je boží vůle“

   Já to nevnímám jako mávání červeným hadrem, je to prostě můj názor, se kterým se ztotožňuji. A podávám to bez „obalu“ a kudrlinek.

   Matouš 5:37 B21
   Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.

  5. Jaký by byl Bůh, který ví, co budeme činit a pro co se rozhodneme a přesto nám nechává volný výběr toho, co činit chceme??

   Podle Milenia nenechává, my děláme tak, jaká je Boží vůle. Doslova napsal :“Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí. Kdo toto chápe, tak nic nesoudí a k nikomu se nemodlí, jediné co vyřkne je maximálně „Buď vůle Tvá jak v nebi tak na zemi“

   Kdyby toto platilo, tak tu je absolutní předurčenost člověka, jeho osud je absolutně nezměnitelný. A na co by pak Bůh potřeboval Stvoření, když by věděl, co člověk udělá, když by absolutně hýbal člověkem v jeho životě a nenechal mu nic pro jeho vlastní rozhodnutí v tzv.svobodné vůli. Karmu, zákon Boha, zákon odplaty, akce a reakce pak již vůbec nemá cenu vzpomínat. Podle Milenia ani nemůže existovat.

 13. „Kdyby toto platilo, tak tu je absolutní předurčenost člověka, jeho osud je absolutně nezměnitelný.“
  -A proč by to tak nemohlo být? protože někomu vyplývá z nějakých veršů starých písem, že člověk má svobodnou vůli a Bůh po něm něco chce?

  „A na co by pak Bůh potřeboval Stvoření, když by věděl, co člověk udělá, když by absolutně hýbal člověkem v jeho životě a nenechal mu nic pro jeho vlastní rozhodnutí v tzv.svobodné vůli.“
  -Pouze egu se může nelíbit, že by neexistovala svobodná vůle, protože ego si myslí, že je hybatelem.

  „Karmu, zákon Boha, zákon odplaty, akce a reakce pak již vůbec nemá cenu vzpomínat. Podle Milenia ani nemůže existovat.“
  -To jsou jen domněnky, pokřivené filtrem ega.
  O funkčnosti karmy Milenium nejednou psal, takže akce a reakce za něj funguje. Svět je velký paradox, tedy alespoň pro lidský rozum.

  1. Milénium 17:29: – „O funkčnosti karmy Milenium nejednou psal, takže akce a reakce za něj funguje. Svět je velký paradox, tedy alespoň pro lidský rozum.“

   Pane, jste zřejmě schizofrenik. Můžete vyřídit miléniovi, že se mýlí a co je sranda, neví o tom.

  2. Již jsem sem dlouho nepsal, ale to, co napsal pán, který hovoří i za Milénia, to mne udivilo.

   K jeho tvrdému konstatování přidám jen nějaký malý popis toho, co jsem si dnes namátkou přečetl.

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh a jeho vůle nám dala objevit plasty. „Problém s plastovým odpadem se v poslední době dostává do širšího povědomí. Brčka, jednorázové pytlíky a další produkty postupně zamořují moře a oceány, což dovedlo Evropskou unii k rozhodnutí je zakázat.“ NYNÍ tentýž Bůh nám svoji vůli dal, abychom ty „jeho“ zamořující výrobky zakázali. Že by se Bůh zmýlil?

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh a jeho vůle dala, aby Indické námořnictvo mohlo mít ve svém arzenálu jaderné ponorky a země na jejich vývoj věnovala nemalé finanční prostředky. Bůh a jeho vůle chce, aby flotila sloužila jako prostředek jaderného odstrašení vůči regionálním soupeřům v Islámábádu a Pekingu. /Bůh, ta jedinečná láska chce pro lidi nové zbraně?/

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh chce a dává nám to svoji vůli, aby Praha vykročila ke stavbě první lanovky, jež by spojila oba břehy Vltavy. Vést by měla z Podbaby přes zoologickou zahradu do Bohnic. /proč o tom rozhodují ještě zastupitelé, když rozhodl Bůh?/

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh a jeho Boží vůle zařídila, aby Palachův odkaz ležel komunistům v žaludku a nechali odstranit jeho hrob. / že vůbec Bůh chtěl, aby J.Palach zemřel?/

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh a jeho Boží vůle nám dává nový vůz s termovizí k ohlídání české hranice. Odhalí migranty i pomůže při akcích. /bezva!!/

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Tentýž Bůh sesílá svoji vůli a chce prostřednictvím některých států EU, abychom měli migranty i u nás v ČR. / méně bezva /

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Boží vůle rozhodla, že Dánsko zvítězí na MS v házené.

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh a jeho vůle rozhodla, že sociální demokraté si pozvou na svůj sjezd prezidenta Zemana.

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Boží vůle rozhodla, že antikoncepční pilulky jsou nejoblíbenějším nástrojem prevence těhotenství a že jsou určené primárně ženám. /neboli „nezabiješ“ /

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Bůh dal svojí vůlí rozhodnutí, aby většina centrálních bank eurozóny dnešním dnem přestala dávat do oběhu bankovky v nejvyšší hodnotě 500 eur (12.750 Kč).

   “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Boží vůle zařídila, aby Rusové vyvíjeli dron S-70 Ochotnik-B (Lovec) firmou Suchoj. Ochotnik-B je první ruský dron kategorie UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), tedy dron určený zejména k provádění úderů na pozemní cíle. / a zase ty Boží zbraně?/

   . . . . . . . . . . . .

   A to je jen nepatrný zlomeček ranních zpráv o dění v dnešním dni z našich médii. Co dění popsané v tisících médiích po celém světě. A co Boží vůle, kterou denně dává Bůh do všedních životů miliard lidí na naší planetě, neustále rozhodování o malých i velkých věcech, které se nikde neobjeví. ??

   Pane, k zamyšlení, jedině člověk obdržel rozum a svobodnou vůli. Proč asi?

   Krbec.

  3. Vidíte Krbče, a mě to Vaše udivení neudivuje. Takový je svět a funkce ega.

   Mam holt takový názor a potvrzuje se mi to praxí života. Rozumím a přijímám, že Vy máte názor jiný a nedovedete si fungování světa jak ho popisuji představit. OK, žádný problém, já nemam potřebu jinověrce násilím obracet na mou víru, klidně si ponechte tu svou. Bůh to tak zatím ještě chce, a byl bych bláhový, kdybych s touto silou chtěl nějak bojovat. A jsem vděčný, že tento program jako Milenium nemám.

  4. Lojzo,
   když jsem ten příspěvek psal, a ťukal jsem slovo ego hned mi naskočil Lojza, že s tím může mít opět problém. Ale jak jste včera správně poznamenal, tak Milenium nemůže jinak, velí mu to program v DNA.
   Z toho přehánění, mnoho příspěvků slovo ego neobsahovalo, je jasné, jak hodně Vás to popuzuje. Ono to tedy popuzuje Vaše tělo a ego, jenže Vy jako Božské vědomí jste s ním ztotožněn.
   Lojzo vím, že jste poznamenán hodně Jungem, ale zkuste si uvědomit, že slovo ego má trochu jiný význam v psychiatrické praxi než ve spiritualizmu. A jestli jste přesvědčen o své svobodné vůli, tak ji použijte k ignoraci či přijmutí toho co Vás irituje, vždyť takto si zaděláváte na nemoc.

  5. Já ze svobodné vůle Vám odpovídám toto:
   Vy jste se zde rozhodlo všechny utlouct svým egem. Vzpomínám si na jednu paní, která mi říkala, že když nebudu chodit do jejich kostela, do jejich církve, že onemocním.
   Jaká pýcha čiší z vašich příspěvků! To jste se pasovalo do pozice Boha? Kdo s Vámi nesouhlasí, na toho dopadne nemoc?

   Vaše EGO i DNA má obrovskou výdrž zde takhle prudit!

  6. ad. Lojza pro Milenium 30.1.2019 (8:25)
   mnozí umí dobře programovat, ovládat,,… tedy snaží se, seč jim síly stačí. Ale ono opravdu platím že jejich svoboda platí jen do té míry, než „narazí“ na svobodu druhého, který se ne a nedá začlenit do stádečka jediného správného ,…. podle jejich názoru, jedině správného,….
   Totiž kdysi jsem čítala: „Neboj se, toliko věř.“ Dodávám – sobě, svým zkušenostem a projevům toho, co bylo, je a bude a co neškodí, jen je. Bez ega, a až fanatismu, který je v konečné fázi zničující jak pro jednotlivce, tak i pro různé náboženské skupiny….až si to lidé uvědomí, že čím kdo zachází, tím také končí,…
   Zdravím a přeji hezký den.

  7. Milénium třeba 29.1. v poledne řeší DNA. Píše :“Lojzo,
   když jsem ten příspěvek psal, a ťukal jsem slovo ego hned mi naskočil Lojza, že s tím může mít opět problém. Ale jak jste včera správně poznamenal, tak Milenium nemůže jinak, velí mu to program v DNA.“
   https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090202/
   dnes večer byl pořad s nositelem Nobelovy ceny za chemii 2015 (Tomas Lindahl). Pusťte si to. DNA je v každé naší buňcece a a neustále se doslova rozpadá, dokonce i vlivem vody teplé 37°C v každá buňce. A současně existuje mechanismus, který ji opravuje. Kdyby bykla struktura DNA pevná, nemohla by dvojšroubovnice rozdělit při vzniku nového života s s DNA každého z rodičů atd.
   Počet buněk těla se odhaduje asi na 45 biliónů. Lidský genom se skládá asi z 3 miliard znaků. Počet atomů lidského těla je asi 7E+27.
   Prostě ten program DNA, co řídí všechno u Milénia, to má těžké a je to vidět.

 14. Vy si myslíte, že jste několik desítek kg bio hmoty se jménem v rodném listě a žijete obavou ze své smrti? Jiní se cítí být duchem či vědomím a své tělo je pro ně pouhý prostředek pro pobyt v tomto světě. To není schizofrenie.

  1. Tak proč nenecháte toho milénia, aby tady psal sám za sebe a Vy byste tak nebyl zprostředkovatelem toho, o čem psal, co si myslí?

  2. Nejsem žádný zprostředkovatel, napsal jsem pouze svůj názor. A Mileniovi přece nijak nebráním ve vyjadřování.
   A proč jste vy neodpověděl na položenou otázku?

  3. Jsou tu v diskuzi dva lidé, asi si blízcí, AuM a Milenium. Nebo je to možná jen jeden, kdo ví.

   Milenium zde 27.1.2019 (17:29) napsal sám o sobě: „O funkčnosti karmy Milenium nejednou psal, takže akce a reakce za něj funguje. Svět je velký paradox, tedy alespoň pro lidský rozum.“
   Není lepší napsat – „O funkčnosti karmy jsem nejednou psal…..“?

   Milenium psal o sobě ve 3.osobě. Podivné. A u kohosi to vyvolalo pocit, že Milenium trpí schizofrenií. AuM to vysvětluje – „Vy si myslíte, že jste několik desítek kg bio hmoty se jménem v rodném listě a žijete obavou ze své smrti? Jiní se cítí být duchem či vědomím a své tělo je pro ně pouhý prostředek pro pobyt v tomto světě. To není schizofrenie.“ A myslí zřejmě tím „Jiní se cítí….“ Milenia.

   Vše je v pořádku. Snad jen by si mohl AuM a Milenium do jména pod příspěvkem vyplňovat správně svůj nick pod kterým právě píší. Ten příspěvek Milenia z 27.1.2019 (17:29) psal asi logicky AuM, že ?

   Ale to není vůbec důležité.

   Mne by zajímalo zodpovězení dotazu na Milenia či AuM, který položil včera pan Krbec. Zněl:“Pane, k zamyšlení, jedině člověk obdržel rozum a svobodnou vůli. Proč asi?“

   Díky
   Václav Žáček

  4. Pro Vendu

   „Není lepší napsat – „O funkčnosti karmy jsem nejednou psal…..“?

   -A v čem je to lepší a kdo to ohodnotí?
   Proč píši často o Mileniovi je dáno odpoutáváním se vědomí od hmoty a mysli těla Milenia.
   Jak se může někdo stát posledním? Začne to tak, že jeho tělo se pro něj stane jen nejbližší hmotou, stejnou hmotou jako těla ostatních, ktaré jsou jen více vzdálené. Je to proces osvobozování od vězení hmoty, což přináší objektivnější a méně sobecký pohled, a schopnost umět neupřednostnit své tělo před jiným.

   Příspěvek Milenia z 27.1.2019 (17:29) psal logicky Milenium, jako reakci na reakci Aloise na předešlé příspěvky Milenia a Lojzi.

   „Mne by zajímalo zodpovězení dotazu na Milenia či AuM, který položil včera pan Krbec. Zněl:“Pane, k zamyšlení, jedině člověk obdržel rozum a svobodnou vůli. Proč asi?““
   Jak se mám zamýšlet nad něčím co je napsáno takto manipulativně? Kdo může prokázat, že člověk obdržel rozum a svobodnou vůli? Já takového neznám, a život mi ukazuje v praxi, že svobodná vůle není.
   Neurovědci nedávno sledováním mozku nejmodernější technikou při testech rozhodování zjistili, že v dané části mozku proběhne akce dříve než si člověk uvědomuje rozhodování. Ta zaznamenaná mozková akce je moment, kdy si mozek převzal-dostal z DNA informaci-myšlenku-rozhodnutí.

  5. Milénie nebo AuM, jen krátce.

   Překopíroval jsem otázka pana Krbce „Pane, k zamyšlení, jedině člověk obdržel rozum a svobodnou vůli. Proč asi?“

   Odepsal jste mi – Jak se mám zamýšlet nad něčím co je napsáno takto manipulativně?

   Dobrá, vynechám pojem svobodná vůle a zeptám se. Vyvinul se u člověka rozum a nebo byl obdarován člověk rozumem? Když to zestručním – má podle vás člověk rozum? Na to mi prosím odpovězte, chcete-li a můžete-li.

   Napsal jste :“Neurovědci nedávno sledováním mozku nejmodernější technikou při testech rozhodování zjistili, že v dané části mozku proběhne akce dříve než si člověk uvědomuje rozhodování. Ta zaznamenaná mozková akce je moment, kdy si mozek převzal-dostal z DNA informaci-myšlenku-rozhodnutí.“

   Má to být vysvětlení existence či neexistence rozumu?

   Děkuji.
   Václav Žáček

  6. Rozum je schopnost-vlastnost těla, podobně jako třeba dělení buněk, trávení potravy, intelekt, cit atp. Takže odpověď je ano, lidské tělo disponuje rozumem.

 15. jedině člověk obdržel rozum a svobodnou vůli?

  Využívá ji? Nebo jen sní?
  Je sen projevem svobodné vůle?
  využívá ji rozumně? Nebo jen blouzní ze snu?

  nebo by musel projít proměnou, aby ji mohl využít?

  1. Díky za odpověď, kterou prozatím ponechám bez komentáře. Nebude Vám vadit ještě jedna otázka?

   Milenie, ještě jednou se vrátím k Vašemu sdělení – Prostě je na místě trocha té diplomacie, a přitom naprosto jasně vyjádřit svůj názor.“Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Jestliže vše, co se děje je Boží vůlí, jak je to s odpovědností člověka za jeho vlastní činy?

   Díky.
   Václav Žáček

  2. Vendo,
   nejdříve si musíme ujasnit, co to je ten člověk, respektive, co si za tímto pojmem Vy představujete.

  3. Milenie, když jste mi včera odpoledne napsal toto -„Takže odpověď je ano, lidské tělo disponuje rozumem“, tak z textu vyplývá, že mluvíte o lidském, jinak člověčím těle.

   Vysvětlivka – člověk je jeden, větší počet „člověků“ je pojmenován jako lidé.

   Tedy, nemusíme si nic ujasňovat, vycházím z toho, co jste mi napsal; a to, že lidské tělo disponuje rozumem.

   Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný…..říká Wikipedie. A abych to ještě doplnil, tak wiki dále říká…..Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.

   Možná by to mohlo stačit.

   Položil jsem Vám otázku, k jejíž formulaci mne vedlo Vaše nahoře uvedené sdělení:

   Jestliže vše, co se děje je Boží vůlí, jak je to s odpovědností člověka za jeho vlastní činy?

   Mohla by po úpravě s použitím Vaší předchozí odpovědi znít i takto = blíže k k pochopení pro Vás:

   Jestliže vše, co se děje je Boží vůlí, jak je to s odpovědností lidského těla, které disponuje rozumem, za jeho vlastní činy?

   Protože jste nedávno použil i vědecké výzkumy /neurovědci/, určitě Vás potěší i vědecká klasifikace člověka /moudrého /:

   Říše živočichové (Animalia)
   Kmen strunatci (Chordata)
   Podkmen obratlovci (Vertebrata)
   Nadtřída čtyřnožci (Tetrapoda)
   Třída savci (Mammalia)
   Nadřád placentálové (Placentalia)
   Řád primáti (Primates)
   Podřád vyšší primáti (Haplorrhini)
   Infrařád opice (Simiiformes)
   Oddělení úzkonosí (Catarrhini)
   Nadčeleď hominoidi (Hominoidea)
   Čeleď hominidi (Hominidae)
   Podčeleď lidé (Homininae)
   Rod člověk (Homo)
   Binomické jméno
   Homo sapiens

   Kdysi jsem zde na závěr jednoho mého autorského článku napsal:
   „Naše tělo je pomíjející a žádné peníze světa, odříkání, prosby a modlitby ho neudrží ve věčném životě tohoto zrovna tak pomíjejícího světa. Co může vést k Věčnosti, když by to neměla být naše nezničitelná duše? Poznejme ji, a to bude vrcholem ČLOVĚKA v nás.“

   Takže chcete ujasňovat. Já jsem něco stručně ujasnil. Teď prosím můžete Vy. Položil jsem Vám otázku – „Vyvinul se u člověka rozum a nebo byl obdarován člověk rozumem? Když to zestručním – má podle vás člověk rozum?“

   Tak koho jste tím myslel – lidské tělo disponuje rozumem ? Člověka? Nebo nějaké zvíře?

   A úplně na začátku této krátké diskuze jste napsal – „“Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.““ A tak se ještě jednou ptám – „Jestliže vše, co se děje je Boží vůlí, jak je to s odpovědností člověka za jeho vlastní činy?“

   JE ALE DOCELA MOŽNÉ, ŽE BOŽÍ VŮLE NEBUDE CHTÍT, ABYSTE NA MOJI OTÁZKU ODPOVÍDAL. I to je možné, že? Ale proč by to nechtěla, když Vám dala tu odpověď, že se neděje nic, co by nebylo Boží vůlí.

   Děkuji za případnou odpověď.
   Václav Žáček

  4. Vendo,
   OK, a cítíte se být člověkem?

   Pokud jsem psal, že o karmě nepochybuju, a každý může vnímat, že soudnictví také nějak funguje, tak odpovědnost člověka tu bezpochyby je.

  5. Vy jste sem navodil svůj nekompromisní a možná nejen pro mne i překvapivý názor ! “Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí“.

   Hotovo, tečka, a všichni jsme tu asi měli padnout na záda a v hlubokém úžasu kopat nohama.

   Vy pak, na můj následný. navazující a celkem jasný dotaz – „Jestliže vše, co se děje je Boží vůlí, jak je to s odpovědností člověka za jeho vlastní činy?“ začnete hrát hru na filosofa a předvádět se tu otázkou, co to je ten člověk, respektive, co si za tímto představuji já, V.Žáček.

   Tak jsem Vám to podle mne ujasnil, jak jsem to cítil. Chybí Vám něco v mé odpovědi?

   Teď prosím ale na oplátku já Vás, ujasněte Vy, co je – kdo je člověk, nebo podle Vás lidské tělo??? Prosím. Moc.

   Ale na závěr – Vy si sám odporujete a zpochybňujete sám sebe a Vaše tvrzení a klidně napíšete ….. tak odpovědnost člověka tu bezpochyby je. ??

   Tak prosím, zamyslete se odpovězte si – Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí a nebo se děje něco, co vzniká z vůle člověka??

   Děkuji a slibuji, že již Vás nebudu obtěžovat dalšími otázkami.

   Václav Žáček

  6. Co se prostě Vendo smířit s tím, že se v pohledu na tuto realitu prostě rozcházíme, vždyť na tom nic divného není.

   Člověk je hlavně tělo a mysl, ale také za tou myslí se nacházející Božské vědomí, to je to o čem hovoří mimo jiných i Rupert Spira v odkazech, které jsem nedávno linkoval.
   https://www.youtube.com/watch?v=kCjf5Nx1hb
   https://www.youtube.com/watch?v=0iOhMxtZ2rY&t=8sa

   Mou vůlí Boha byl stvořen osud který jako Milenium nyní žiju. Až Mileniovi zeslábne dostatečně ego, tak přijme bez negativních emocí a odporů celý děj tohoto osudu, a tím se vyváže z nadvlády hmoty a stane se Kristem, tedy vědomím Bohem chodící zde ve hmotě těla Milenium.Pak splyne Boží vůle s vůlí Milenia, a bude platit, že má takovýto člověk svobodnou vůli a ovládne hmotu.
   Za Milenium si každý dosaďte své jméno a dostanete pohled na reálnou situaci tohoto světa.

   Myslím si, že dřív nebo později dospěju k odpovědím na otázky: má smysl sem něco psát? Co to přináší Mileniovi a co ostatním? Až k tomu dojde budu vědět co dál.

  7. „Mou vůlí Boha byl stvořen osud který jako Milenium nyní žiju. Až Mileniovi zeslábne dostatečně ego, tak přijme bez negativních emocí a odporů celý děj tohoto osudu, a tím se vyváže z nadvlády hmoty a stane se Kristem, tedy vědomím Bohem chodící zde ve hmotě těla Milenium.Pak splyne Boží vůle s vůlí Milenia, a bude platit, že má takovýto člověk svobodnou vůli a ovládne hmotu.“

   To mi ještě žádný z pacientů neřekl. Měl bych pro Vás volné jedno klecové lůžko.

  8. Děkuji, odpověděl jste mi na první otázku – píšete, že:“Člověk je hlavně tělo a mysl, ale také za tou myslí se nacházející Božské vědomí, ……….. .
   Děkuji Vám.

   Pak jsem si včera dovolil ještě jednu otázku – Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí a nebo se děje něco, co vzniká z vůle člověka??

   Můžete, prosím, odpovědět?

   Byl bych rád, kdybyste pochopil, kam tato otázka směřuje.

   S úctou a přáním pro Vás – nechť se Vám brzy oslabí ego.

   Václav Žáček

  9. ad. Milenium 30.1.2019 (23:11)
   Co to komu přináší?
   Přece sledování různých projevů Božství, jejich uvědomování si,…

  10. ad.Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí…

   Ano,neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.

   ad.a nebo se děje něco, co vzniká z vůle člověka??

   Otcova odpověď: Bolest.

   *

   Milenium správně odpověděl:
   ad.a bude platit, že má takovýto člověk svobodnou vůli a ovládne hmotu.

   Mysl falešného ega nemá svobodnou vůli.

   Otec má na všechno a na všechny vliv.

  11. „To mi ještě žádný z pacientů neřekl. Měl bych pro Vás volné jedno klecové lůžko.“

   -Tak to si Chocholoušku budete muset zvyknout, těchto poznání bude jen přibývat.
   A dejte si pozor, víme jak Chocholoušek nakonec dopadl, že.

  12. Vendo,
   na Vaši otázku jsme odpověděl, mohu tedy jen opakovat:
   „Mou vůlí Boha byl stvořen osud který jako Milenium nyní žiju. Až Mileniovi zeslábne dostatečně ego, tak přijme bez negativních emocí a odporů celý děj tohoto osudu, a tím se vyváže z nadvlády hmoty a stane se Kristem, tedy vědomím Bohem chodící zde ve hmotě těla Milenium. Pak splyne Boží vůle s vůlí Milenia, a bude platit, že má takovýto člověk svobodnou vůli a ovládne hmotu.“
   Následně tu odpověď Hvězdička pěkně doplnila.

   A s tím nejen Mileiovím egem, tedy jeho mírou to je zcela mimo lidská přání a snahy, je to zakotveno v osudu a DNA, tedy ve vůli Boha.

  13. Tak již i na můj závěr k některým Vašim myšlenkám.

   Pod jiným nedávným článkem jste napsal dne 18.1.2019 (13:15)

   Bůh nemá jak vnímat napřímo, ano, děje se to přes lidi. / !!! /

   A na počátku této aktuální diskuze jste uvedl atribut, že …..“Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí.“

   Tady pod článkem jste pak již odsouhlasil, že….. lidské tělo disponuje rozumem.

   A také jste souhlasně napsal ……tak odpovědnost člověka tu bezpochyby je.

   A k životu lidí jste ale napsal jednoznačně…..a život mi ukazuje v praxi, že svobodná vůle není.

   Když to dám dohromady, tak Bůh nemá jak vnímat /svět, Stvoření/ přímo, děje se tak přes lidi, kterým se podle Vás neděje nic, co by nebylo Boží, Jeho vůlí. Ale dal jim rozum, / snad aby mohli myslet a konat sami?/ a píšete, že lidé mají zodpovědnost, ale podle Vás nemají svobodnou vůli. A tak mají lidé JEN zodpovědnost za to, co jim Bůh dal /zařídil, přiřkl…./ svoji Boží vůlí ??

   V jednom svém článku, který jsem věnoval svobodné vůli, jsem napsal :

   Nemá-li však člověk svobodnou vůli, pak vše v jeho životě musí být předurčeno. Nemá možnost výběru a pak se nemůže vyskytnout otázka správného či špatného jednání. Jak pravil filosof E. Kant: „Musíš pouze to, co můžeš“.

   Více je zde: https://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/comment-page-1/#comments

   Výborné myšlenky mi napsal jeden diskutující:
   1, Svobodná vůle. Podstata svobodné vůle spočívá v tom, že z našeho ducha vychází to co se nám líbí. To co obdivujeme a oslavujeme. Tím se definuje naše budoucnost, která spočívá v nutnosti pobývat ve společnosti stejně smýšlejících lidí. Lidí, kteří vyznávají stejné hodnoty, ať už jsou světlé, nebo temné. To je následek svobodné vůle – karma.

   2, Na zemi, v těle a mase, musíme navíc dbát (kromě toho co se nám líbí ) na to, abychom nezpůsobili nikomu jakoukoli ujmu, protože zákon vyrovnání nás k takovému objektu přiváže na dobu, dokud tuto ujmu nesplatíme. Pokud voják brání svou zemi a své bližní, má na to právo. Pokud vstoupí na cizí území a bere lidem život, nese vinu i když to byl rozkaz a bude donucen každý jednotlivý skutek odčinit.

   3, Vše se ve stvoření již nachází. Nelze nalézt nic nového. Stvoření je dokonalé, všeobsahující. Rozdíl mezi jednotlivými částmi je v tom, jestli jsou v projevené, nebo neprojevené formě. Člověk svým rozhodováním definuje, co se má projevit a co ne. Bůh přehlédne vše. Projevené i neprojevené a proto zná i konec věcí, protože vše nakonec skončí, tak jak je chtěno. Rozdíl je pouze v tom, jestli to skončí ve formě vědomé, nebo nevědomé. Což je synonymem hmotné projevenosti v plně duchovním světě, v ráji.

  14. Vendo chápu a rozumím Vašemu postoji, a žádné další vysvětlovaní nemůže nic změnit. Osud je Boží vůle a drtivě většině ještě ani v tuto dobu není dáno prohlednout ten z náhledu lidským rozumem zjevný paradox.
   Božské vědomí si tady hraje hru na schovávanou samo se sebou, a nejde o to hned se najít aby to rychle skončilo. Takže rozum kterým hráči disponují nemůže být prostředkem, který by jim dal spolehlivě a rychle možnost najít se, zjistit kdo opravdu jsou.
   Ale o nic nejde, protože cesta je cílem. Jinými slovy, pokud by Bůh chtěl aby se rychle našel, tedy aby lidi prohlédli, že jsou Božským vědomím naroubovaným na z lidského pohledu biorobota, tak by to už dávno proběhlo.

  15. Milénie, 29.1. v 12:50 jste si tu položil takovou řečnickou otázku :

   „Kdo může prokázat, že člověk obdržel rozum a svobodnou vůli?“

   Postupně jste sám v následné diskuzi uvedl, že člověk má rozum a že je zodpovědný za své činy. Z toho podle mne logicky vyplývá, že člověk má i svobodnou vůli. Nač by mu pak byl rozum?

  16. Rozum a inteligence je pouze nástroj pro vykonávání dané role. Protože je zde, stejně jako v lidském těle potřeba jednotek s velmi rozdílnou funkcí, tak jsou těla vybavena rozdílnou stavbou a intelektem. Je každému jasné, že potřeba fyzické síly a výdrže a rozumová úroveň musí být zcela jiné úrovně u toho co bude uklízet ulice, toho co bude dělat v dole, učitele a třeba výzkumníka v laboratoři. To nemá se svobodnou vůli nic společného.
   Nějak Vám to Vendo nedá spát, rozumím, také jsem si touto fází prošel.
   Tak dobrou noc.

 16. ad.
  Krize evropské civilizace a východisko z ní

  Ćím kdo zachází, tím také končí. Uvidíme, uvidíme,…

 17. Vážení, už dlhšie som sa nezapojil do diskusie aj keď som tunajšiu polemiku sledoval a teraz mi nedá, aby som sa nevyjadril k tej otázke „Neděje se nic co by nebylo Boží vůlí“. Podľa mňa je to asi takto: Toto plne platí pre stvorený materiálny svet, ale už nie pre život v ňom a najmä pre človeka, ktorý má svoju vôľu a svoj „rozum“. Ľudská duša nie je pod Božím zákonom (stvorenia), aj keď Mojžíšovský zákon desatora, ktorý prevzala aj KC tvrdí niečo iné. Preto sa ľudská duša po odchode z tela musí podrobiť tzv. „poslednému súdu“, kde Boh duši vyjadrí svoju vôľu a duša musí znášať následky očisťovania sa.
  Čo sa týka ľudského rozumu, ten je podľa môjho názoru plne podriadený ľudskému egoizmu.
  Želám všetkým diskutérom „rozumnú“ polemiku!

  1. ad. Degon :
   „… Boh duši vyjadrí svoju vôľu a duša musí znášať následky očisťovania sa…“
   „…Želám všetkým diskutérom „rozumnú“ polemiku!…“

   Kouzlo nechtěného – duše musí snášet následky očišťování se – „schytá“ to i duše Boha vševědoucího. Ale on to zvládne :-)

 18. Maticko dovolim si Vas pozdraviť. Neviem,ako ste to myslela s tou dusou Vsevedouciho..
  On podla mna dusu nemá, ale to je vec názoru. Privital by som od Vas podrobnejsi komentar.

  1. Dobrý večer, Degone. Aj, já bych mu tu duši přála, i když – nač by ji vlastně potřeboval, když … inu zas ta má představivost, … Bůh by měl být netečný, či imunní k našemu čištění, nemělo by se ho dotýkat ani jej ovlivňovat….

 19. Zde je řečeno vše,stačí dávat dobrý pozor.

  OTČENÁŠ

  Staroslověnský text

  Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
  да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
  да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
  да бѫдєтъ воля твоя ·
  яко на нєбєсє и на земл̑и ·
  хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
  и остави намъ длъгы нашѧ ·
  яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
  и нє въвєди насъ въ напасть ·
  нъ избави ны отъ нєприязни ·
  аминь ·:·

  překlad:

  „Otče náš,který jsi svobodného ducha/svobodné mysli/,
  navaž spojení slovem tvým,
  přileť poznání/vědění,bohatství/ tvé,
  buď silou ovlivňující povahu mysli/=karmu/,
  jak ve vědomé mysli,tak i v nevědomí/podvědomí/,
  zkušenosti naše životně důležité poskytuj nám denně
  a zachovej zodpovědnost naši,
  jako i my zachováváme oddanost našim plátcům,
  a nezaveď nás k pádu,
  no vysvoboď nás od chudoby srdce.
  Prosím upřímně.“

  *nebesa->symbol svobodné mysli,svobodného ducha
  *posvěť ->navaž spojení
  *jméno tvé->názvem=zvukem=Slovem tvým
  *přileť->да+ sloveso->let/letět/->barva,vidět->vizuální obrazy,uskutečnění,přílet myšlenek,nápadů
  *království->vědění,poznání
  *воля->napájení->síla,být schopen ovlivňovat ducha,povahu mysli=karmu
  *nebe->symbol vědomé mysli,ducha
  *země->symbol podvědomí,nevědomí;naopak Země=vědomí,srdce
  *chléb->symbol pro zkušenosti,možnost získání duchovního bohatství
  *насу́щный->životně důležitý
  *даждь->dej;poskytuj,prezentuj,ukazuj,doručuj
  *дьньсь->nyní,právě,teď,tehdy;teď,když;dnes,denně
  *оста́ви->zanechej,zachovej
  *долг->povinnost,závazek,úpis;služba,clo,oddanost;
  *яко->jako,pro,protože
  *длъжьник-dlužník,plátce->symbol platby,která osvobozuje->porozumění,pochopení
  *plátce->realizuje platbu vlastní zkušeností ->sebepoznáním->nastává klid ducha->dítě neposlechne mou radu z vlastní zkušenosti.Jde,chybuje a snáší důsledky,platí za svou vlastní zkušenost.Až tehdy nastává porozumění dříve poskytované radě.
  *въвєд-zavést,uvést
  * напасть -neštěstí , smůla , potíže;útok , pád , útok , sestup;narazíte , přijďte , udeřte;přicházejí (nad) , uchopí , zabavují , překonávají
  * избави->vybrat->dodat , zdarma , uložit , vystoupit; vykoupit ; k svobodnému , osvobozenému
  *нєприязни ->nepřátelství =>nelibost/=nedostatek lásky/ , nepřátelství , potíže (zastaralé); znechucení/odvrácení/
  *аминь ·:·->אמן ( amén , “ jistě, skutečně,certainly, truly “ ) ; příbuzný s arabským آمين (‚ āmīn ) , Classical Syriac ܐܡܝܢ ( ‚āmēn )
  certainly->prosím, truly->upřímně,věrně

 20. Matka, ďakujem za Váš názor, aj keď s ním nesúhlasím. Ale, tak to už na tomto svete chodí, že?

  1. Degone,
   mám složitý den.
   Jedu na Brunovu hodinu,
   třeba mi pomůže,
   záblesk satori
   vyjasní se den

   Nemusíme spolu souhlasit, ale víme, že jsme….

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference