mapa stránek || vyhledávání

Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena

Soubor mých šesti základních knih o vesmírné energii prasíle uzavírá kniha Bájná prasíla. Tato energie prostupuje nejenom galaxiemi, naší planetární soustavou, Zemí s Měsícem, ale také v určité struktuře rostlinným a živočišným tělem, proto také lidským. Něco z toho bylo do jisté míry známo ještě před nástupem „technologické revoluce“ na přelomu 19. a 20. století. A to dokonce už v pravěku. Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity.

Nikola TeslaVe výzkumech energie prasíly se, díky několika méně zdatným předchůdcům, nejdál dostal, také nadmíru vnímavý, geniální Nikola Tesla. Fyziku energie prasíly pojmenoval jako éterickou. Jeho rozhodující výzkumy zůstaly před veřejností utajeny. Ziskuchtiví podnikatelé dali přednost před energií volnou čerpanou z „éteru“, energii surovinové Edisonově, která je pro lidstvo sebezničující. I když se objevuje stále více vědců, kteří na tuto skutečnost různým způsobem poukazují, tak tento apokalyptický, tedy zničující vývoj podporují mafiánské akademické klany celého světa ve spolupráci s veřejnoprávními sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas a televize).

Ale výzkumy související s volnou energií dále pokračují. Nejsou to jen tak obyčejná výzkumná pracoviště, ale velmi přísně utajovaná vojenská. V tomto směru se už dnes, mimo zbraní psychoenergetických, vyvíjejí protonové a elektronové bomby, které by měly, bez vedlejších účinků na životní prostředí, totálně vyřadit z provozu různě velké oblasti závislé na dodávkách elektrického proudu. Na jejich praktický princip poukázaly „sluneční bouře“. A komu můžeme za tento sebezničující vývoj poděkovat? Všehoschopným nemocným mocným a nevědoucím vědcům.

* * *

jan-johann-jaroslav-miska-bajna-prasila-nahledV knize BÁJNÁ PRASÍLA (vydalo ji nakladatelství GRADA Publishing, a.s.) jsou mimo jiné mnohé odkazy na prastaré kosmogonické báje, které vypovídají třeba o puknutí vesmírného vejce (dnes tomu vědci nadneseně říkají teorie Velkého třesku). Což je pro vědce ověnčenými Nobelovými cenami teprve nedávnou potvrzenou novinkou. Jak říká objevitel reliktního záření Robert Woldrow Wilson.

Vraťme se z Vesmíru zpátky na zem, jenom proto, abych představil několikametrovou „rybářskou síť“ prasíly, která vědcům zcela pochopitelně také nic neříká. Jak by mohla, když nevědí ani to, že energii-prasílu mají zabudovanou ve svém vlastním těle.

Soudí se, že mezopotámské stupňovité zikkuraty, podobající se středoamerickým pyramidám, jsou mladší než nejstarší egyptská Cheopsova (Chufuova) pyramida se záhadnou Sfingou, která mohla mít v původním provedení lví hlavu. Další mladší pyramidové systémy vytvářející až pyramidová pole, se podobně jako pyramidy nacházejí po celém lidmi obývaném světě. Snad více pamatují až osm tisíc let staré africké megalitické stavby v saharské poušti, stále tu a tam objevované. Pyramidy nebo sypané „mohyly“ nacházíme jak na americké, tak euroasijské pevnině. Soudí se, že tzv. menhirové megalitické stavby jsou ještě starší než pyramidy. Sluší se připomenout, že jsou známy ještě další druhy staveb využívající prasílu, například nurágy na Sardinii.

Některé megalitické „menhirové“ stavby, v tom nejlepším případě mnohdy důkladně poničené, jsou také ve středoevropské kotlině, to znamená v Čechách, na Moravě a vzácněji také na Slovensku. Nejsou starší než většina pyramid. Výjimku tvoří megalitické stavby z mladší době kamenné moravskokrumlovského lesa. Většina ostatních už patří mezi mladší stavby, neboť byly vybudovány možná až před více než dvěma tisíci lety. Nejsou tak monumentální jako v ostatním světě (např. Carnac), přesto mají slušnou energetickou výpovědní hodnotu, neboť jsou stále založeny na energetických liniích prasíly prostupujících zemským povrchem.

Kounovské kamenné řadySvou rozlohou největší menhirovou stavbou u nás, vypadající „nemenhirově“, je několikatisícové pole kamenů nacházejících se na plošině nedaleko Kounova na Rakovnicku. Sestává se z nestejně dlouhých, až ze stometrových řad, od sebe nestejně vzdálených. Protože kameny jsou pouze bochníkového tvaru, neříká se jim menhirové pole, ale Kounovské řady, přestože jsou založeny na stejném principu jako stovky až tisíce dalších kamenných systémů celého světa. To znamená na poznání energetických linií a jejich opačných fyzikálních vlastností. Dodnes koluje o menhirových a pyramidových systémech prasíly, podobně jako o kounovském kamenném poli, celá řada mnohdy až fantastických dohadů. Byly už uvedeny v mých předchozích knihách. Nejhlasitějšími hlásnými troubami, neznající energetickou fyzikální podstatu staveb, jsou hledači vizírů – paleoastronomové.

Nejdéle utajované, vzhledem k jejich stáří, byly donedávna ty, které jsem jako „menhirové“ před několika leta objevil a popsal. Byly vytvořeny pravěkými kulturami, jež těžily rohovec v moravskokrumlovském lese. Jsou zároveň našimi nejstaršími užitnými „menhirovými“ stavbami. Jejich staviteli byly úmyslně rozloženy. Na svém místě zůstaly pouze dva. Jeden neopracovaný stojící kámen připomínající sedícího psa a druhým je kámen opracovaný do tvaru pánského přirození, proto jsem jej nazval pyjovník.

Pokud nepoznáme fyzikální podstatu těchto staveb, můžeme se celosvětově zesměšnit. Což platí zejména pro ty archeology, kteří za nimi hledají něco posvátného až magického. Oni si jejich užitný či užitečný význam nedokáží představit. Jsou totiž zvyklí, že u každé kamenné stavby najdou jednu kostičku nebo alespoň kus hliněného střepu. Když se nezadaří, tak je vydávají za svatyně.

Jeden americký archeolog šel ve svém konání ještě dále. Když nenalezl nic, co by mu pomohlo určit význam a stáří kruhové kamenné stavby, tak si v zoufalé snaze přivzal na pomoc těžkou techniku, se kterou vyrazil do saharské pouště. Až několikatunové kameny nadzvedl v naději, že pod nimi něco najde. Stavbu znehodnotil a nenašel vůbec nic, a to proto, že základní princip, podle kterého byla stavba vybudována (stejně jako ostatní na celém světě), mu byl zcela neznámý. A to až do chvíle, než jsem jej osobně, na bezpočtu ověřených příkladech představil ve svých knihách o prasíle.

Všechny kameny byly přemísťované kvůli jejich fyzikálním vlastnostem někdy až z neuvěřitelných vzdáleností(takové se nacházejí také např. v britském kruhovém souboru kamenů obehnaných kruhovým valem – Stonehenge), Je v nich totiž určitým způsobem zabudována energie – prasíla.

Totéž platí pro energetické linie prasíly. Přesným umístěním kamenů na tyto linie se celková energetická hodnota sčítá. Což ale neplatí pro kameny usazené kdekoli. Proto jsou kvůli navýšení účinnosti určitým a velice přesným způsobem usazovány, neboť jsou nestejné energetické hodnoty, na vybraných energetických liniích prasíly, jež jsou vzdálené od sebe pouhopouhých několik metrů. Vzdálenost mezi nimi obvykle nebývá stejná, v některých jejich průsečících dokonce bývají energetické zlomy, proto se v nich linie lámou. Podstatné je, že se linie energeticky až opačně vydatné křižují tak, že vytvářejí na zemském povrchu několikametrovou síť, již Keltové přirovnávali k síti rybářské.

Podívejme se do doby kamenné – paleolitu (z řeckého palaios = starý a lithos = kámen, je označením nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin), a sice přesněji do mladšího paleolitu, který je zařazen do časového období před 40 000 až 10 000 lety. Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy. Právě ta, vylepšující energeticky jejich vnitřní prostor, stejně jako celá řada dalších staveb (rondeloidy a zikkuraty) jsou některými fantasty považována za místa, odkud startovaly mimozemské létací stroje. Skutečnost je však daleko prostší. Všechny stavby, ať megalitické, pyramidální či hradištní, jsou postaveny tak, aby co nejlépe využívaly energii – prasílu pro společenství, které je vytvořilo, neboť ta se nachází v kolísavé, různě „hodnotové kvalitě“, na celé planetě.

Žijeme vlastně na hraně. Na křehkém rovnovážném poměru obou složek prasíly je totiž závislý veškerý život na naší planetě. Což si už mimo jiné kultury, uvědomovali i starověcí Číňané. Také věděli, že když někde úmyslně změním energetickou hodnotu místa, třeba jejím navýšením, tak jinde se jeho hodnota sníží.

Indiáni a týpí, George Catlin (1796-1872)Doposud jsou, nebo ještě donedávna byly, využívány některé daleko mladší stavby. Namátkou uvedu africké kruhovité kmenové osady s kruhovými chatrčemi a jehlanovými stříškami, stejně jako kruhovitá indiánská ležení s jehlanovitými stany (týpí) podepřená několika dřevěnými tyčemi. Tyto „kolové stavby“, do nichž musíme zařadit také jurty a eskymácká iglú, už tolik „mimozemského původu“ pro fantazii nenabízejí. Přesto také ony byly napojeny na energetický řád linií prasíly. A nejen to, energeticky nejlepší místa patřila náčelníkovi kmene, šamanovi a zcela samozřejmě také koním či dobytku.

Energetické využívání vhodného místa s využitím kamenů ve vztahu k lidskému tělu se mně podařilo objevit na třech místech. Jsou to jakési kamenné energetické (dobíjecí) léčebny, které by současnými vědci mohly být nazývány jakýmisi bioenergetickými lázněmi. Nejjednodušší místo najdeme v moravskokrumlovském lese. Stále tam na vyzařovacím průsečíku linií stojí kámen menhirového typu „pyjovník“, kterého jsem takto v knize Magická prasíla nazval podle kamenicky upraveného tvaru. Menhir je v mnoha směrech světový unikát. Tam se lidé mohli dobíjet už v době kamenné. A to lépe než dnes, protože nedaleké doprovodné stavby postavené na stejné linii byly úmyslně rozloženy.

Druhá taková léčebna se zčásti nachází ve dvoře Archeologického ústavu České akademie věd. Je to menhir, jenž byl ústředním kamenem léčebny v Libenicích u Kolín., Druhá část byla snad zahrnuta v původním místě. Vědma – síla, která základní kámen – menhir doplnila menší soustavou dalších a až do své smrti jej obhospodařovala, by se zděsila, kdyby věděla, na jakém místě je dnes menhir „vědecky“ nastrčený. Popis této zničené kamenné léčebny se nachází, na základě skromné archeologické fotodokumentace, v knize Zpověď Druida.

Přejděme k další, přibližně stejně staré léčebně nacházející se nedaleko Českých Lhotic. Známe pouze její popis, protože zde jakákoli fotodokumentace schází. Tentokrát není na osamělém místě, ale přímo uvnitř hradiště. Také tuto léčebnu se dvěma menhiry jsem objevil díky dokumentaci nalezené v knihovně Archeologického ústavu v Praze. Dva menhiry usazené účelově na vyzařovacích průsečících prasíly obklopovala oválná kamenná podlaha. Protože byla též zahrabána, tak není známo její umístění uvnitř hradiště. Ani s jednou léčebnou si archeologové nevědí rady, proto jim obvykle dávají přízvisko svatyně. V blízkosti zahrabané léčebny bylo nalezeno ohlazené „vejce druidů“, což je druhohorní zkamenělá ježovka používaná léčitelem-druidem k léčení.

Archeologové si možná ani za několik desetiletí neporadí s poslední energetickou léčebnou, kterou jsem vytvořil v dubnu 2011 na vybraných vydatných energetických liniích a jejich průsečících v tzv. Keltských šancích nacházejících se nedaleko Markvartic u Sobotky. Pro ně to bude nic neříkající sestava různě uspořádaných kamenů, přesto tam jsou kameny „vypíchnuta“ tři vydatná energetická místa. Z nich nejvydatnější je dolmen s menhirem stojícím ve středu menhirové řady ve vstupní bráně Keltských šancí. Oba jsou na stejné vyzařovací linii, jejíž hodnotu navyšují a to až několik set metrů před vstupní bránu Keltských šancí. Což dokážou ocenit dokonce i ti, kteří působení prasíly normálně nevnímají. Stavba je známa i v zahraničí, jak dokládá krátký výňatek mistra reiki T.L.:

Silné vyžarovanie, ktoté na mňa začalo puosobiť v oblasti hlavy a horných čakrických okruhov, som začal pociťovat tak dvesto metrov od kostelíka, a idúc po ornici – asi sto päťdesiat metrov před vstupom do areálu to boľo najsilnejšie. Ani nie vo vnútri areálu, ale pred ním. Takýto istý pocit sa zopakoval aj při odchode z toho miesta, zhruba na tom istom mieste. Pocity boly tak zjavné a silné, že som mal pocit mierných závratí a ako to nazývam „energetického sa prepadávania“. Neboli to výrazne, ani priemné, ani nepríjemné pocity, skuor s príchuťou mystického tajomna. Po príchode k autu som mal pocit, že som obalený akousi energiou, a ten pocit u mňa veľmi dlho pretrvával, možno i celý ďalší následujúci deň.

Megalitické řady v CarnacuDalší stavba z čedičových sloupců je u druhých Markvartic nacházejících se nedaleko Jablonného v Podještědí, Přístupová cesta, až k vlastní stavbě připomínající pohledově malý kromlech (henge), je jimi též lemována po pravé straně. Lze ji chápat jako estetickou, u níž se scházejí nadšené skupinky keltského vyznání.

Skutečnou energetickou podstatu megalitických staveb jsem si ověřil na několika místech jižní Francie, stejně jako v Bretagni, třeba ve zvláštním obdélníkovém kromlechu nacházejícím se nedaleko carnackých menhirových polí. Proto vím, o čem píši.

Též jsem posuzoval třeba energeticky zcela nevydařený „šamanský kruh štěstí“ nacházejícího se pod zříceninou hradu Okoře. Nebo „potěmkinovské“ megalitické pseudostavby, nacházející se na okraji Holašovic, vznešeně pojmenované Holašovické Stonehenge. Také tyto dva příklady, včetně dvou „menhirově se tvářích stojících kamenů“ uvnitř vyšehradské pevnosti, nemají s menhiry nic společného. To stejné platí pro dvě pseudopyramidy nacházející se v Rovečném u Olešnice na Moravě. Také ony nejsou napojeny na síť energetických linií, ale v souhrnu dokonce nejsou ani energeticky vydatné, jak by to v Holašovicích u pseudodolmenu, nebo pseudokromlechu či v Rovečném mělo být.

Když odhlédnu od energetické hodnoty zvažovaných staveb, stejně jako od toho, že skutečné menhirové stavby byly účelové, tak to základní všem zmiňovaným pseudostavbám vydávaným za menhirové schází. Je to napojení na energetický řád linií.

keltska-spiralaOd energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice), popsaná v knize Magická prasíla, má nepoměrně větší užitnou a významovou hodnotu než daleko známější Věstonická Venuše.

Upravováním obou opačných energetických složek lidského těla totiž vlastně docházelo k jeho preventivnímu léčení. K tomu se kromě rukou používaly upravené přírodniny – horniny nebo minerály. Více napoví předcházející knihy Magická prasíla a Hledání prasíly. V nich je popsáno léčení pomocí „šamanských kamenů“, stejně jako jedinečné energetické předměty prasíly. Jimiž jsou např. anch, džed, keltská spirála, či Šivův lingham.

Co dodat závěrem? Vraťme se ke knize Bájná prasíla, která kosmogonickými bájemi o vesmírném vejci, včetně bezpočtu dalších příkladů, bezpečně prokazuje, že energie prasíla byla velmi dobře, dokonce i fyzikálně, poznána už před mnoha tisíci lety. Musím se ale opakovat, když uvedu, že puknutí vesmírného vejce je totožné se současným objevem téhož, pojmenovaného současnými vědci Velkým třeskem. Tento prastarý poznatek teprve nedávno potvrdil, tedy o mnoho tisíciletí později, nositel Nobelovy ceny za fyziku (za objev reliktního záření) americký astronom Robert Wodrow Wilson (*1936).

Ale to ještě tento vědec-nobelista nezná, na rozdíl od starověkých Číňanů, a od těch, kteří se nedostali k tomu, aby přečetli mé knihy o prasíle, fyzikální podstatu „vesmírného“ vejce, čili vesmíru před Velkým třeskem. A co je na tom všem nejhorší? Že jsem nedostal ani jednu Nobelovu cenu. I když objevů na její udělení je v mých knihách nepočítaně.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, autor šesti knih o prasíle
 

hodnocení: 4.1
hlasů: 10
Tisk Tisk

196 komentářů

 1. Ad.:
  „Soubor mých šesti základních knih o vesmírné energii prasíle uzavírá kniha Bájná prasíla. Tato energie prostupuje nejenom galaxiemi, naší planetární soustavou, Zemí s Měsícem, ale také v určité struktuře rostlinným a živočišným tělem, proto také lidským. Něco z toho bylo do jisté míry známo ještě před nástupem „technologické revoluce“ na přelomu 19. a 20. století. A to dokonce už v pravěku. Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity.“

  1:Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
  2:To bylo na počátku u Boha.
  3:Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

  Ba, ba, to byla Síla / a naštěstí stále je /. A je jedno, jestli ji někdo říká bájná síla, prasíla….., byla tady již tehdy, když tu nebyla ani myš, ani člověk jménem Miška.

  Pěkný večer.

  Venda

 2. Článek : „Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity.“
  Ve fyzice Einsteinova teorie relativity ve fyzice platí, v článcích tohoto typu o Prasíle neplatí a nefunguje nic, hlavně zdravý rozum.
  Článek : “ protonové a elektronové bomby“
  Patrně elektromagnetická bomba ( směrované elektromagnetické záření, jinak vysokofrekvenční zbraně.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_zbra%C5%88)
  Protonová bomba – asi Protonové centrum v Praze nebo neutronová bomba
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_bomba
  Článek :“ komu můžeme za tento sebezničující vývoj poděkovat? Všehoschopným nemocným mocným a nevědoucím vědcům.“
  Ano, schopní vědci zjistili, že
  1) Sluneční vítr složený převážně z protonů slunečních bouří letí k Zemi asi 3 dny a může narušit elektroniku zvláště na satelitech.
  2) Elektromagnetický impulz ničí elektroniku i život může nastat i při dopadu velkého asteroidu nebo jaderném výbuchu ( tam je záření gama) Obojí je všeobecně zničující
  Článek:“o puknutí vesmírného vejce (dnes tomu vědci nadneseně říkají teorie Velkého třesku). Což je pro vědce ověnčenými Nobelovými cenami teprve nedávnou potvrzenou novinkou. Jak říká objevitel reliktního záření Robert Woldrow Wilson.“
  Robert Wilson (*1936) , Nositel Nobelovy ceny za fyziku 1978 za reliktní záření byl nedávno v pořadu Horizont, puknutí vesmírného vejce neřešil. Jen vzpomenul, že se vyloučili všechny možnosti ovlivnění přijatého záření, včetně vlivu antén posraných od holubů.
  Článek :“Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy.“
  http://pracovni.gnosis9.net/img/teploty-30000-let-a-vulkany.jpg
  Před 30 000- 20 000 rky byla v evropě doba ledová. Vhodná doba pro stavby (asi proti mamutům) s opevněnými spečenými valy.
  http://pohanstvi.wordpress.com/2010/02/25/specene-valy/
  http://pohanstvi.wordpress.com/2009/09/10/hradiste-se-specenymi-valy/
  Spečené valy Svákov u Soběslavi :“Irmler vyložil vydlážděnou prohlubeň v povrchu valu jako dýmařskou („vlčí“) pec k přímé výrobě kujného železa s umělým přívodem vzduchu…Rychlý a Irmler měli v zásadě pravdu, i když se dnes už celá záležitost nedá dokonale ověřit Jenom se zdá, že k výrobě železa tu došlo až po ukončení vlastní obranné funkce hradiště, tedy dosti pozdě – snad až počátkem středověku.“
  Paleolitické umění a šaman v Brně ve Francouzské ulici
  http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur/inovac_du/005_kultury_doby/paleolit/prehistoric%20art.pdf
  str.27
  Článek : “ keltská spirála“
  Zdá se, že jde o fotografii zelené plastové zahradní hadice. Šamanská spirála z mědi nebo bronzu by nazelenalá být mohla díky korozi, která ale na hadici není k vidění.
  Puknutí vesmírného vejce objeveného autorem článku a shodného s objevem Velkého třesku na Nobelovku asi nebude, ale k popukání to je.

  1. Někde v předchozím mém textu je evropa , má být pochopitelně Evropa.Psal jsem nějaký čas s omylem smáčknutým CapsLock a pak to lajdácky opravoval.
   Nechtěl jsem předchozím příspěvkem snižovat filosofické úvahy o Prasíle a zkoumání menhirů atd. Na psychiku člověka působí třeba jeskynní prostory s krápníky, strmé skály, vysoké klenby kostelů a jejich interiéry.
   Záhada skotských sklovitých valů-jde o stavby Piktů asi od 750 př.n.l.( tedy ne až 30 000 let) a jsou to spíše sklovité svahy hory, snad vzniklé spalováním dřeva. Dřevěný popel obsahuje potaš K2CO3, což je tavivo používané při výrobě skla. Jako umělé valy mohou být sklovité zvenku nebo zevnitř, záhady to tedy jsou. A jakési vysvětlení existuje.
   http://21stoleti.cz/blog/2005/08/19/zahada-skotskych-sklenenych-pevnosti/

   Zatím jsem nikde nenarazil na myšlenku, že kameny s vyšší přirozenou radioaktivitou mohou mít léčivý účinek asi jako ozařování rakoviny. Kameny ( zelené) Stohenege dovezené asi z Walesu snad mohly být užity k léčebným účelům. Stonehenge jako pravěké Lurdy ? Ale cestování nemocných ve starověku bylo asi těžké. Bez ohledu na to, jestli radioaktivitu kámen má. Mohlo jít o vnější podobnost (barvy) s minerály, z jejichž podloží vytéká mírně radioaktivní voda. Např. kaplička s údajnou stopu P. Marie v kameni a pramínkem údajně léčivé vody pod Todeňskou horou ( asi 25 km na jih od Č. Budějovic). Na Todeňské hoře ( asi 600 m.n.m) se vrtal geologický průzkum na možnou těžbu uranu asi před 40 lety.
   Mé dva příspěvky se týkají v podstatě stejné věci. Považuji za nevhodné zatahovat fyziky a astrofyziky nositele Nobelovy ceny ( Einstein, Wilson) do diskuzí o Prasíle. A už vůbec není vhodné je v článku shazovat. Zesměšnit tím může autor leda sebe.
   Einstein se vyslovil k tomuto tématu zhruba takto:“ Existují dvě věci, které jsou nekonečné- lidská hloupost a vesmír. O tom druhém ji nejsem jist.“

   1. Pardale,
    to s tou Evropou je dobrý. Navodilo mi to drobný úsměv na rtu.
    A jak známo, úsměv na rtu značí dobrou kartu.
    Tak dík.

   2. Pardale,
    ještě něco k těm Vašim předchozím dvěma příspěvkům. Jsou oproti sobě rozpolcené a je to známka toho, že jste vnitřně nalomený. Taky je zajímavé, že jdou přesně hodinu za sebou.
    Jsou to dva názory, první pevný a rozhodný, ten druhý však poukazuje na určitou vnitřní nejistotu. Ono dvacet nebo dvacetjedna je rozdíl. Ta jednička tam má svůj vliv.
    Pardale, je to dobře, že jste nalomený, ten druhý příspěvek je, alespoň podle mě, o moc lepší.

    1. Karle, díky za diagnostiku, zjistil jste, že 21 je víc jak 20 a že jsem nalomený. Dobře , Vám to pomohlo, mě je to k ničemu.
     Článek pana J.J.J. Mišky je plný záměrných nepravd a věrohodnost si dodává otíráním se o vědu a nositele Nobelovy ceny za fyziku, o níž nemá tuchu. Jinak by to tak nepsal. Reakce na článek je v pořádku, ale v podstatě to napadá knihu, kterou jsem nečetl a ani nebudu. A to správné není.
     Prasíla podporující člověka z kosmu, která letí kosmem miliardy let, to otázka bez rozumné odpovědi.
     http://www.dacomdiagnostic.cz/cs/nls-diagnostika
     „NLS diagnostika umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání.
     Stav orgánu ohodnocuje přímo tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu. Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny na obrazovce jako graf, který reprezentuje stav výměny informací mezi orgánem (tkání) a prostředím. Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.“
     Daleko víc jak prasíla miliardy let stará z kosmu se jako vliv uplatní vliv milionů buněk v okolí orgánu a součinnost buněk orgánu. Takže takovou prasílu bych bral. Máme ji v těle a je dobré jí dát šanci tělo rozvíjet nebo uzdravit.

  2. Pardale, i já jsem sem zabloudil a pobavila mě věta o neplatnosti teorie relativity. S pobavením taky čtu dál ne reakci na tento nesmysl, ale zjštění, že jste „nalomený“. Chvála bohu za nás možná jaksi „nalomené“, ale normální a kriticky uvažující. Mějte se pěkně a nenechte se skutečně nalomit :-)

   1. Pane Svobodo, nejde o to, že by teorie relativity včetně obecné teorie relativity ( teorie gravitace) neplatila. Ale možná neplatí všude. Pokud se to vesmírné duchovno nachází na kraji černých děr ve vesmíru, tak „hyn sa hukáže“. Něco jako k Božímu súdu na okraji černé díry vyzval detektor LIGO.
    http://www.osel.cz/9140-ozveny-cernych-der-z-gravitacniho-detektoru-ligo-ohlasuji-novou-fyziku.html
    „Pokud se potvrdí, že v datech LIGO jsou ozvěny gravitačních vln, tak to rozboří obecnou relativitu už na okraji černých děr… Letošní historické pozorování gravitačních vln na detektoru LIGO vlastně poprvé přímo potvrdilo existenci černých děr a rovněž silně podpořilo platnost Einsteinovy obecné relativity. Jenže teď se zdá, že právě gravitační vlny zachycené detektorem LIGO přinášejí první důkaz o tom, že na hranicích černých děr přestává obecná relativita platit. „

 3. Nemám ráda autory, kteří se vytahují, jak jsou chytří a ostatní jsou blbci….

 4. Pardale,
  ve Vašem případě bych se víc zaměřil na esoterickou, neboli skrytou, neboli vnitřní, duchovní stranu zkoumaného. Ten vnitřní obsah je totiž vždycky podstatou toho, jak se to zkoumané projeví navenek a vždycky to sleduje zákon souvztažnosti.Je třeba si pamatovat, že každá kontraproduktivní DUCHOVNÍ akce má svoji kontraproduktivní FYZICKOU či HMOTNOU reakci. Toto je zákon souvztažnosti.

  A tak Vaše zevní poznání, neboli vědecké, může být na vysoké úrovni, jenomže nebere v úvahu proč tomu tak je a jaký to sleduje záměr. Duchovnost je o záměrech a motivacích a má, vzato od kořene, dvojí směřování, pozitivní a negativní (negativní je pseudoduchovnost).

  Tenhle princip je vnitřním obsahem všeho, tudíž i nerostů nebo tvarů do kterých je někdo složí a míst, kam je umístí. Ten záměr je ta energie, kterou pan Miška nazývá prasíla. Každý druh kamene obsahuje skrytou Duchovní vlastnost. A tak třeba v Apokalypse v popisu nového časového cyklu se říká:
  17  Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
  18  Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.
  19  Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
  20  pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.
  21  A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
  22  Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.

  Základní kámen nového věku bude JASPIS. S čím jaspis souvztaží, toť otázka.
  To co platí o nerostech, platí o rostlinách, o zvířatech, o místech, o věcech , o lidech a také o slovech (myšlenkách) které podávají svědectví.

  Tak třeba v případě hodnocení článků, nebo příspěvků je potřeba vzít na PRVNÍM místě vnitřní obsah sděleného. Teprve potom zevní obsah, který mají lidé vsugerovaný a většinou vidí všechno jenom z této pozice. Málokdo umí vidět dovnitř a vůbec tím neříkám, že já to umím. Učím se to. A tak beru na vědomí třeba i jméno přispívajícího, čas příspěvku, zabarvení příspěvku, určitě i pravopis a podobně. Co bych tedy vyzdvihnul, že za každým článkem, nebo příspěvkem k němu, je skrytá nějaká MOTIVACE, neboli nějaký vnitřní postoj. Pro mnoho lidí, kteří nemají sebe sama prozkoumaného zůstává skrytý. Je zcela zřejmé, že je mnoho lidí, kteří ani netouží po tom se zkoumat, protože se jim z toho dělá špatně.

 5. Karle, už několmu ta Prasíla v něčem pomohla? Vezmu namátkou ledvinové kameny, prostata, křečové žíly, pískání v uchu, vyšinuté plotýnky a city, manželská krize, hledání zaměstnání, stavba domu, výchova dětí, pomohla když lezou dítěti zoubky, při porodních bolestech nebo prvním sexu?
  Nové zjevení, byl dotaz zda už to někomu pomohlo a závěr: nepomohlo. Čili pomoz si sám.
  Teď tu máme vnitřní, duchovní stranu zkoumaného. Píšete :“Každý druh kamene obsahuje skrytou Duchovní vlastnost.“ Kámen nemá duchovní vlastnost, jestli mu nějakou přiřazujeme, tak tato vlastnost je v naší hlavě, ne v tom kameni. Nerost může mít energii mechanickou, tepelnou, chemickou, radioaktivní. Když Vám spadne cihla na nohu nebo kámen na hlavu, předá energii duchovní?
  Moje motivace k diskuzi je křišťálově jasná (Křišťál je minerál SiO2). Jsem proti tomu, když se šíří bludy a ještě k tomu pod zástěrkou vědy.
  Pokračujte ve zkoumání sebe sama až z toho něco rozumného vyleze, tak to sdělte.

  1. Pardale,
   především Vám chci říct, že s článkem pana Mišky spíš nesouhlasím a třeba i z důvodů, které jste uvedl Vy, nebo naznačila Ema.
   Na druhou stranu jsou tam podle mě i obsažené nějaké pravdy, tak jako vždycky.

   Re: Kámen nemá duchovní vlastnost, jestli mu nějakou přiřazujeme, tak tato vlastnost je v naší hlavě, ne v tom kameni.

   Přesně naopak Pardale. Vlastnost kamene je v něčí hlavě, neboli mysli a obecně v mysli bytostí nám nadřazených(duchovních-andělé nebo čerti) které zase čerpají z Absolutní mysli Pána Ježíše Krista, nebo jsou vůči Absolutní mysli v opozici. Síla té mysli udržuje atomy v těch vzorcích, které se následně jeví jako kámen. Název, vzhled, chemická struktura, fyzikální vlastnosti jsou souvztažností těch myšlenek a ne naopak, jak se zdá z pohledu naší vnější mysli. Lidi mají zabudované v sobě vnímání vzhůru nohama a Pán Ježíš Kristus jim to neudělal, pouze to dovolil, kvůli poučení. Každý s tou situací souhlasil i když si to nikdo neuvědomuje.

   Jsou za tím síly pekelné! Takový je negativní stav, všechno se vidí vzhůru nohama. A ten základní princip, že nejdřív je duch, neboli myšlenka, platí multiverzálně, tudíž hmotný kámen předbíhá nějaká myšlenka, jinak by prostě nebyl.

   1. Karle, píšete:“ A ten základní princip, že nejdřív je duch, neboli myšlenka, platí multiuniverzálně, tudíž hmotný kámen předbíhá nějaká myšlenka, jinak by prostě nebyl.“
    Nevím, co je Vaše „mulitiverzálně“, snad univerzálně.
    Taková kamenná trpasličí planeta Pluto obíhá kolem Slunce za 226 let a kolem Pluta měsíc Cháron. Kameny na Plutu a Cháronu prostě mají myšlenku, že tak budou obíhat a je to. Nebo působí silou gravitační Newtonův zákon a jemu odpovídající Keplerovy zákony?
    Nevypadá to, že by myšlenky Nového zjevení řídily planety, které obíhají asi tak 4,5 miliardy let. Jak velkou sílu má myšlenka? Síla, kterou působí Slunce na Zemi je myslím 2E+30 N.

 6. ad: Jak velkou sílu má myšlenka?
  ________ „nezměřitelnou“, „nedefinovatelnou“… myšlenka (slovo) je síla nad síly…

  1. Karle a Honzo.
   http://www.astro.cz/clanek/5571
   Vesmír je tedy plný myšlenek , které tvoří planety a hvězdy. V naší galaxii je 17 miliard planet velikosti Země.
   Počet galaxií v pozorovatelném vesmíru je asi 120 miliard a počet hvězd ve vesmíru je 1E+21 až 3E+23.
   No jo, je to otázka. Televizi pustí myšlenka nebo ruka? Nebo je třeba obojí? Když jsem v lese tak mi zatím myšlenka televizi nepustila.

   1. ad: Počet galaxií v pozorovatelném vesmíru je asi 120 miliard a počet hvězd ve vesmíru je 1E+21 až 3E+23.
    ______________ Všechny ty „É“, „plus“, všechny ty „počty“ a hausnumera, jsou v konečném důsledku o ničem a naprosto o hovnu. To všechno jsou jen pouhý „stromy“ (mlha před očima)… „Stromy“ (mlha před očima), pro který nevidíte les(CELEK). CELEK, jehož jsme (vy i já, stejně jako všichni ostatní) „jen“ pouhou a nepatrnou součástí. Kdo chce vidět, ten vidí…

    1. Honzo, jistě právě Vy chcete vidět, a jste ten co vidí. A co vidíte jste sdělil : les se skládá ze stromů a člověk je nepatrnou součástí vesmíru. „Vesmír je gigantická myšlenka.“ Skvělé. A co Vaše oblíbené úsloví – v blázinci se pořád něco děje. Nebo že by přestávka, listí je shrabané sílou myšlenek a nyní zvednout hlavu k obloze. I ve vesmíru se pořád něco děje a jak píšete : „v konečném důsledku o ničem a naprosto o hovnu“.
     Nebuďte nesmělý, brzy už začnete místo klasiků citovat sám sebe.

    2. ad: Honzo, jistě právě Vy chcete vidět, a jste ten co vidí.
     ______ Kdo ví, Pardale? Jenom se snažím (vidět). Nic víc, ale taky nic míň.
     ______http://www.bible-cz.org/bibl_lit/705b.html

 7. ad: Vesmír je tedy plný myšlenek , které tvoří planety a hvězdy.
  ______ sám Vesmír je jedna gigantická myšlenka…
  ______ ad: Televizi pustí myšlenka nebo ruka?
  ______ pochopitelně, že myšlenka. Co taky jiného? Ruka už jen mechanismus, mechanismus stojící na myšlence. I televize je „jen“ myšlenka a „nápad“. Nebo ne?…-)
  ad: Když jsem v lese tak mi zatím myšlenka televizi nepustila.
  ________ Věřím…:-) Říká se tomu: pro stromy nevidí les. Nemám Vám to za zlý a rozhodně nejste sám…

 8. Obdivuji jedince, kteří si sem tam něco přečtou a domnívají se, že „sežrali všechnu moudrost Vesmíru“. To co jsem v krátkém článečku napsal je nesčíslněkrát ověřené. Někdo se zde zastává Einsteina, ale jeho teorie, pokud logicky uvažuji je empirické poznání, kterému by se vysmáli skuteční starověcí učenci a mágové. Jestli někdo nepochopil, že mnozí z nich věděli víc, než všichni vědci tohoto světa, tak je to jeho velmi omezený pohled na samou podstatu života, jíž je energie-prasíla. Její fyzikální podstatu jsem dokonce vysvětlil v předchozí knize Tajemství prasíly.Papouškovat Bibli dokáže každý pitomec. Ale málokdo ví, že Starý zákon vychází z hebrejských bájí a historie. A Nový je výpotkem křesťanů. A teď něco k těm „myšlenkářům“. Dokáže některý z nich přenášet energii pomocí myšlenek? Tak jak si může dovolit cokoliv kritizovat !!! To dokáže jenom hlupák. Jsem si vědom, že tady dnes jsem a zátra třeba už nebudu. Ale to neznamená, že můj život skončil. Zemřelo jenom moje hmotné tělo, které se rozpadlo jenom proto, že se rozložilo mé „tělo“ energetické. Zůstává duše, o níž věděl převelice mnoho např. Břetislav Kafka, stejně jako Ti co sepsali Tibetskou knihu mrtvých. Většinu diskutujících mohu přirovnat ke sprejerům. Kteří dokáží poničit novou fasádu barokního paláce jenom proto, aby se zviditelnili. Přeji všem pěkný den a vzdělávejte se mládeži, protože na skutečném vzdělání stojí budoucnost lidstva. Kterou současná věda posílá do pekel.
  Přeji do dalšího roku všem všechno nejlepší. Jan Johann Jaroslav Miška.
  P.S.: Hodně vám ve vzdělání pomohou moje knihy, pokud ovšem jejich obsah dokážete pochopit. Což by měl každý, kdo dokáže alespoň trochu myslet.

  1. Vy můžete napsat třeba 100 knih, ale pokud je budete propagovat tímto způsobem, tak po nich možná nikdo ani nesáhne. ……. Hodně vám ve vzdělání pomohou moje knihy, pokud ovšem jejich obsah dokážete pochopit……….
   čili řečeno : jste hloupí a neumíte pochopit mé informace v mých knihách a tak zůstanete hloupí dál, zatímco já jsem chytrý a vzdělaný, heč….

   1. Nó, co když překonáním své pýchy,
    překonám pýchu obecnou :-)
    Zkusila jsem a pak se brána otevře :-)
    Pýchavka na louce vyroste,
    až vyzraje,
    rozpráši dokola kol
    vše, co dozrálo,
    lidé se štítí,
    netuší, co je v zárodcích
    zakódováno,….

 9. ….přenášet energii pomocí myšlenek?….
  A to je takovej zázrak? Vždyť je to přece naprostá samozřejmost. Není nač být pyšným.

   1. Krásná písnička – vidíte, to je talent, najít úžasnou hudbu, mi nebyl dán…a tak ráda s díky přijímám,tento dar krásy, hudby:-) .
    Když jsme odcházeli na tento svět, dal nám Bůh do vínku všem stejně. Snad jen – ten umí to a ten zas tohle :-) Já velmi dlouho neuměla nic, … ale do posledního dechu můžeme najít a rozvinout svůj talent :-)

    1. Presne tak matička, ja som až nedávno zistila že viem uplácať z hliny celkom pekné výtvory a keď sa vypálili v peci bola som
     milo prekvapená výsledkom. Takže máš pravdu, nikdy nevieme aký máme talent, dokedy ho v sebe neobjavíme.
     Tak už idem do ríše snov.Čauko.

 10. Milá matko. Není to o pyšnění, ale konstatování pro některé, kteří pletou páté přes deváté. Hlavně pak neznají to základní. Že to je přesně energie-prasíla, kterou jak jistě víte, máte též zabudovanou ve svém těle. Stejně jako každý nenajde na př. podzemní pramen, a když tak třeba jenom nehluboký, tak ne každý, jak jistě víte, dokáže posílat energii-prasílu třeba na druhý konec světa. Malé procento je těch (zatím nikoho takového neznám; možná, že mezi ně patříte), kteří dokáží pramen nalézt pouze rukama a mizivé těch, kteří dokáží pouze rukama nalézt a vyhodnotit energetické linie (Číňané říkají žíly) . Moc by mě potěšilo, kdybych někoho takového poznal Tolik na vysvětlení těm, kteří si přečetli Vaše znevažující řádky. Což je ,na tomto diskusním fóru běžné, též u několika dalších zamindrákovaných jedinců. Přeji pěkný den JJJM.

  1. Pane JJJ,
   je to hezké, co nám tady povídáte, ale vy berete v úvahu pouze hmotný svět a jeho skryté síly.
   Nepochybně existují a někteří jedinci s nimi umí pracovat, asi i Vy. Považovat je za podstatu
   života je však mylné a ve svém důsledku takové postoje odvádí od duchovnosti a tedy do pekel.

   Pravá podstata života spočívá v Bohu a Jeho/Jejích duchovních principech. Všechny hmotné energie a síly i ty zatím pro nás skryté jsou souvztažností energií a sil duchovních.

  2. Mám-li nějaké schopnosti, pak vězte, že jsou takového rázu, že není vůbec snadné je snést a unést.
   Nalézt pramen, či energetické linie rukama? Ještě jsem to nezkoušela, i když tok energie jsem schopna cítit a vnímat (přiložte magnet na prst a cítíte, jak jde rukou energie) po příslušné dráze. Důležitější však je, dokázat energii vést bez magnetu.
   Ale mé cítění a nalézání se děje jinak, ne jen rukama. A na to nestačí mít „pouze“ probuzené čakry na rukách.
   Dokáži-li posílat energii prasílu na druhý konec světa? Nevím, nemám zpětnou vazbu. Ale cítit ji mohu určitě a zřejmě nejen odsud. Ale zpětnou vazbu na vědecké bázi nemám. A jak jsem psala, není snadné unést „sama sebe“ a „své schopnosti“ či co. Bez pýchy a s pokorou přijmout jako samozřejmost…

   světelné paprsky letí vesmírem
   ty, určeny pro Zemi
   i ty další,
   letí na své pouti vesmírné.
   kód života nesou
   kód života přináší,
   tisíce žlutých puntíků
   jemnou hudbou tiše zní
   srdce ozvěnou jí
   každou buňku rozzáří
   rty se začínají usmívat,
   růže zelená
   v srdci rozkvétá….

 11. Pane Karle. Nebuďte netrpělivý. Základní soubor šesti knih o prasíle je uzavřen. Ať chcete, nebo nechcete tak je, spolu s vaší vidítelnou hmotnou částí Vašeho těla, rozhodujícím prvkem Vašeho života více moje knihy, nebo čínská akupunktura). O třetí základní částí vašeho těla – duši, která Vás před Vaším energetickým rozkladem (nebo mým) opustí budou další knihy. Nebudu se ale zaobírat bohem katolickým ani jinými bohy či božstvy. Víra je věc každého jednoho a brát někomu víru je špatné. Ještě horší ale je ji komukoli vnucovat násilím. Podstatné je ale, že víra posiluje.
  Další odpověď přeposílám matce, která zřejmě má nějaké mimořádné schopnosti: Dejte si ruce před sebe (jako při modlení). Pokud něco cítíte, tak je od sebe vzdalujte. Více možná příště.

  1. Mé ruce bývají „žehličkou“ i když je nespínám a „modlím“ se jinak. Důležitější je pocit a další…

 12. Pokud člověk přečte knihu, a je jedno, jestli od autora žijícího nebo již mrtvého, a pochopí ji, tedy myslí si, že je mu jasné, oč autorovi šlo, kniha splnila svůj účel. Autor totiž logicky chce, aby kniha byla srozumitelná. Může se stát, že některou i takto pochopenou knihu čtenář ale odloží a za pár dnů či týdnů na ni zapomene, dokonce již neví, co bylo její nosnou myšlenkou. Pak jsou knihy, které naopak zanechávají stopu v myšlení, v intelektu /rozumu / čtenáře a taková kniha je natrvalo přijata, byť třeba jen v některých myšlenkách, a tvoří – rozšiřuje tak čtenářův intelektuální potenciál. Někdy je ale těžké se knihou „prokousat“ k jejímu závěru a k pochopení hned napoprvé. Před více jak 40ti léty jsem si chtěl pročíst učebnici JÓGA – od staré Indie k dnešku – kolektiv autorů Bartoňová, Bašný, Merhaut, Skarnitzl. Nešlo to, tu knihu jsem odložil, dokonce jsem se ji nějak zbavil. Před pár léty jsem si ji koupil v antikvariátu a dnes je pro mne jasná, srozumitelná a přínosná. Někdy totiž může kniha při prvním setkáním působit jako hloupá a nebo nesrozumitelná, ale tento závěr se může později ukázat jako předčasný. Obzvláště, když „nejde“ ta kniha dočíst. Tak proč ji hodnotit? Hledisko pro hodnocení jakékoliv knihy je vždy v prvé řadě subjektivní, ale při hodnocení v nějaké větší skupině čtenářů, hledání ohlasů, můžeme získat pocit, že náš názor souzní a pak i objekt knihy se nám jeví jako poznatelný a přínosný, dokonce v tom můžeme vycítit pokrok pro např. vnímání světa.
  Málokdy máme to štěstí, že můžeme diskutovat i jen přes internet s autorem. Někdo to může shodit a říci, jakýpak to je autor. Autor však jde především se „svoji kůží na trh“. Chce něco sdělit lidem. K tomu něčemu se dopracoval vlastním úsilím a zaujetím pro věc. Kdo z nás může tady sdělit, že je autorem tří, pěti knih. Dnes není problém vydat knihy ve vlastním nákladu / stojí nás to peníze / a nabízet je knihkupcům i pod cenou. Snažit se prorazit.

  Pana JJJM neznám.

  Mohu třeba považovat až za nějakou úsměvnou formulaci z tohoto autorova odstavce :
  „Od energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice), popsaná v knize Magická prasíla, má nepoměrně větší užitnou a významovou hodnotu než daleko známější Věstonická Venuše.“

  Mohu, že ? Autor by měl přesněji formulovat. Ale je to méně podstatné.

  To hlavní, co vyciťuji z jeho krátkého článku je to, že člověk dnešní doby, ač zná mnoho, tak většinu nezná. Energie Kosmu, Země, vzájemné interakce v planetárních, galaktických měřítcích…. . Co všechno si pod tím představit?

  I Ježíš byl nepochopen vzdělanými Židy, když říkal /volně napsáno/: „nevěřili jste mi, když jsem říkal o pozemských věcech. Budete mi věřit, když vám budu vyprávět o těch nadpozemských / duchovních, dějících se u Otce ?/

  Úsměvné je, a možná to pan Miška i podává jako vtip, jak se podivuje – viz.:“A co je na tom všem nejhorší? Že jsem nedostal ani jednu Nobelovu cenu. I když objevů na její udělení je v mých knihách nepočítaně.“

  Tady nezbývá než se zeptat.

  Do kolika jazyků a v kolika zemích byly Vaše knihy vydány ?
  S jakými ohlasy ve vědeckých kruzích ?
  Jsou doporučovány jako součást studia na renomovaných univerzitách ?
  Lze v nich něco klasifikovat jako autorův převratný objev, byť jen, vzhledem k tématu, ve stadiu hypotéz ?

  Pěkný den.

  Venda

 13. Vážený pane Vendo. Možná, že se opakuji, ale je zcela pochopitelné, že se do krátkého článečku nevejde to co je obsaženo na cca 1500 stranách se sedmi sty dokumentárními barevnými fotografiemi. Popisovanou šamanskou soupravu jsem nejenom držel v ruce, ale mohl jsem ji, protože to dokáži, též podobně jako Věstonickou Venuši, energeticky vyhodnotit. To znamená, že s ní dokáži léčit stejně úspěšně jako její původní majitel před 26 000 lety.
  Pokud byste si přečetl to o čem píši, tak byste na zmiňovaném, odstavci nic úsměvného neobjevil. Totéž platí pro závěrečnou úsměvnou, až vtipnou poznámku na závěr o Nobelových cenách. Kdybyste si dal dvě a dvě dohromady, tak byste zjistil, že o tom základním co tvoří energetickou strukturu vesmíru, stejně jako lidského těla, současné vládnoucí akademické společenství nechce vůbec nic vědět, protože by zjistili, že všechno je úplně jinak; že všechno na čem se lopotili je k ničemu. I když na energii-prasílu (volnou) poukazuje stále více vědců, tak jsou soustavně umlčováni. Některé citace najdete opět v mých knihách. Stejně jako celou řadu objevů souvisejících právě s poznáním energie-prasíly. Ale jak mohu očekávat rozumný komentář od filozoficky zdatného člověka, který si ode mne přečetl možná nejvýš tento článek? Nejhorší na tom všem ale je, že řada odborníků z nimiž po léta pracuji, v soukromí přiznává „že na tom něco je“, ale veřejně s touto energií, i kdy jí mají zabudovanou ve svém těle, nechtějíí mít nic společného. Tím odpovídám na Vaše závěrečné otázky. Jenom ještě jedna. O čem píši jsou mnou ověřené nezpochybnitelné skutečnosti mnohdy potvrzené tisíciletími (na př. jógou). Něco z toho o čem píši bylo nakousnuto kanadskou profesorkou v seriálu Pyramidy, či tak nějak se ten pořad jmenoval. Doporučuji Vám si přečíst alespoň samostatný článek o hromových kamenech. Na další Váš příspěvek už nebudu odpovídat. Budu to považovat za ztrátu času. PF 2015 Vám přeje JJJ M.

  1. Není třeba odpovídat, není třeba diskutovat. Také není, z pohledu duchovního člověka a jeho cesty, o čem. Vaše témata z knih jsou světská, ve hmotě existující, v minulosti i přítomnosti. Pravé poznání je jinde.

   Reagoval jsem na Váš článek na gnosis ihned na začátku a připomínám znovu to mé zásadní, které by mohlo i Vám něco naznačit.

   „1:Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
   2:To bylo na počátku u Boha.
   3:Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

   Ba, ba, to byla Síla / a naštěstí stále je /. A je jedno, jestli ji někdo říká bájná síla, prasíla….., byla tady již tehdy, když tu nebyla ani myš, ani člověk jménem Miška.“

   A dodám, je tu stále, je tím, co vytvořilo veškerý Svět, Vesmír, i život a svým působením jej udržuje. Bez této Síly by nebylo nic. Tato prvotní Síla od Boha vytváří nižší světy s jejich nižšími silami. A ty Vy, nakonec proč ne, máte mnoho důkazů, hledáte.

   To, co mi přišlo úsměvné v mém druhém příspěvku značí jen to, že píšete – v Brně, před 26.000 léty ve Francouzské ulici. Samozřejmě, že chápu, jak jste to myslel, ale přišlo mi to prostě úsměvné.

   Že se Vás ptám na vydávání Vašich knih, překlady do jiných jazyků….atd., to má jen souvztažnost k Vašemu povzdechu nad tím, že jste /dosud/ nedostal Nobelovu cenu. A nominoval Vás snad někdo?

   Ale také i toto beru jako vtip, i když, hledal jsem recenze / např. KOSMAS nakladatelství a žádné, 6 let po vydání knihy Tajemství prasíly 1 tam nenacházím /

   Vaše kniha „Tajemství prasíly 1“

   OBSAH
   1. DÍLU: ZAPOMÍNÁNÍ PRASÍLY Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla ZAPOMENUTÁ PRASÍLA PŘÍRODY Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky BEZRADNÍ KROTITELÉ DUCHŮ A STRAŠIDELNÁ MÍSTA Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje MĚSÍČNÍ BOHYNĚ, HADI A DRACI Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů ČERNÉ BOHYNĚ A DRAČÍ SLUJ Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj. TŘI MÁGOVÉ Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka 14. MÁJE LÉTA PÁNĚ 1316 aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci DVĚ TAJNÁ POSELSTVÍ DVOJÍ KORUNY Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel POKUS O STRUČNÝ ÚVOD DO HISTORIE DRAČÍHO ŘÁDU
   Podrobnosti

   Tajemství prasíly 2

   Z obsahu:

   ZJEVOVÁNÍ
   Prasíla kamene
   Tajemství magických kamenných staveb, bájné bytosti Slovanů, magnetické fluidum a Paracelsus, Ludvík Souček a žiletky v pyramidě, Kámen, kámen a zase kámen – kameny, prasíla a bohové, kostarické koule a olmécké hlavy, tajemství veletoku, menhirové systémy Čech a Moravy, pupek světa a Naramsínova stéla, západoslovanští bohové a prasíla
   Aura, duše a duchové
   – hmotné a nehmotné lidské tělo; „břišní mozek“; koketování s prasílou lidského těla; duše, zombie, nehmotné tělo a světově proslulý hypnotizér Kafka; bílé paní, další duchové a jezuitské Klementinum; černý muž a hledači duší; sůl, pepř, bludičky a světýlka; duše a duchové; fyzikální měření strašidelného zámku a elektromagnetická energie lidského těla; páter Ferda, oheň sv. Eliáše a svítící jeleni
   Prasíla děravého kamenného disku
   Kamenná mezikruží a „genetický kotouč“, Karel IV. a létající talíře
   I stromy mají paměť
   Aura stromů; možné duchovní propojení člověka, zvířete a rostliny; sýček poslem smrti; přemyslovské předtuchy; věštecké stromy; dubové rybniční hráze …až se lékař stane šamanem
   Indiánský šaman a profesor; modřín a šamanský bubínek; mimino a Šiva; nadace Sysifos; profesor a změněné vědomí; Cayce a migréna; Kafka a duše; šaman médiem mezi duchy a lidstvem
   Směšní strážci mandaly
   Snad nepoznané tajemství mandaly, kupčení a sv. Juda Tadeáš
   Hromová hora
   Dunění hory, prasíla a Slunce, Země s Měsícem, artézské studny
   Tisícileté tajemství bohů
   Nevyjasněné přírodní úkazy prasíly včetně orkánů, tornád a kruhů v obilí; ovce a strašení ve Strašicích, Bohušovicích a Bobrové; teplý podzemní hrnec v Rudolticích
   Bývalá stoletá tunguzská záhada
   – meteority, komety, plazma a mimozemšťané
   Pralátka a éter
   – Thales z Milétu a voda, filozofie se stává krasomluvou, Einstein, Tesla a éter, Indie a Tunguzka
   Prasíla a volná energie
   J. M. Troska a paprsky smrti – strašákem je černá díra – fenomén Nikola Tesla a éterické stroje – prasíla a volná energie jedno jsou – fyzikální podstata prasíly – i duše může být elektromagnetické podstaty
   S proutkařem za odhalením tisíciletého tajemství vnímavých jedinců
   Ocelová pružina nad jeskyní – kanalizace, kousek drátu a vybitá tužková baterie – čínský císař proutkařem – proutek je ďábelský nástroj – encyklopedie tápou – záhadná síla proutkařů – bohyně, ženy a prameny – jedno z tajemství jezuitů – hůl nesvatého svatého Haštala – Agrikola lékař a horník – pokušitelé dvouproutku – nepoznaný přírodní je v- studna v míčovně Letohrádku Hvězda – mentiony a profesor Kahuda – žába císaře Václava IV. – studnař jasnovidcem – vědec s fotonovou virgulí a fyzikální podstata proutkaření – Ramesse Veliký a elektromagnetický skener – elektromagnetický autor odhaluje podstatu proutkaření
   Podrobnosti

   A ještě sem dám část Vašeho článku:

   VESMÍR A LIDSKÉ TĚLO

   2013/1 | Příspěvky čtenářů | Luky | 8.2.2013 18:45 | přečteno 1068x

   Autorem článku je Jan Johann Jaroslav Miška

   V úvodu článku si dovolím představit úryvek z knihy Příběhy dračích císařů (Čou Mej-Žu, Ču Wej-Chua). A sice ze zdánlivě naivní báje pojmenované Jak vznikl svět:

   Dávno, pradávno, když ještě byly Nebe a Země spojeny vypadal Vesmír jako veliké a temné vejce. V tom velikém a temném vejci se zrodil Pchan-ku, obrovitý obr – praotec lidstva. Sotva se probral k vědomí, usnul a celých osmnáct tisíc let neprocitl. V jediném okamžiku se rázem probudil.

   Otevřel oči a neviděl nic. Všudy byla jen černošedá temnota, mlžné dusno. Nesnesitelné horko a dusno obra tak rozhněvaly, že vztekle popadl svou velkou sekyru a ťal. Ozval se třesk, jakoby naráz zahřměly všechny hromy světa, nastal praskot, jakoby země pukala a hory se trhaly. Obrovské černé vejce v jediné chvíli puklo a rozdělilo se. Čisté nebe a lehké prvky jang (mužská vyzařovací složka prasíly – čchi) se pozvolně vznesly a byly z nich nebe, kalné a těžké prvky protikladu jin (opačná ženská vzařovací složka prasíly – čchi) klesly a staly se Zemí.

   – – – – – – – – – – – – – – – – –

   Báje, mýty, je to někdy poetické a tvoří podklady pro bádání, lépe řečeno, pro skládání si mozaiky, jak to mohlo být….., nikdy to však nikdo nepochopí. Bůh se ptal – kde jsi byl, když jsem tvořil svět?

   A ještě v článku máte zásadní konstatování – to první – sice nevíme – to druhé, můžeme se ale zabývat /již/ samou podstatou – viz.:

   „Odkud se vzaly pradávné poznatky související s energií Vesmíru, které věda doposud neobjevila? Odpověď na tuto otázku zřejmě hned tak nedostaneme, ale přesto se můžeme zabývat samou podstatou prasíly, představenou nejdokonalejším známým kosmogonickým symbolem, jímž je známý čínský symbol pojmenovaný monáda (či jin-jang). Něco nám o něm napověděla báje, ostatní představím.

   Tvarem je monáda kruhem, jenž je průřezem energetického sloupu prasíly, který v báji představuje neustále se natahující praotec lidstva Pchan-ku. Úvodem jenom připomenu, že monáda bývá buď černobílý, nebo červenomodrý kruh. Černá a modrá barva představují vzařovací jinovou složku prasíly, zatímco zbylé dvě barvy bílá a červená opačnou vyzařovací jangovou složku prasíly pojmenované Číňany čchi. V kruhu monády, esovitě rozděleném na dvě stejné části, je v každé z nich opačně zbarvená tečka připomínající opakované vznikání a zanikání vesmíru. Esovité rozdělení kruhu monády pak upozorňuje na další podstatnou skutečnost. Na vířivý charakter prasíly čchi, což poměrně nedávno objevili, aniž by tušili o jakou energii jde, američtí vědci. Jejich snímek nekonečného lana (sloupu) nabídnutý v knize Magická prasíla nám představuje nekonečné tělo boha Pchang-ku prostupující středy Galaxií, jimiž prasíla-čchi odněkud někam proudí. Další, pro vědce neznámou informaci, nám nabízí Bible. Pokud energie přestane středem naší Galaxie proudit, pak dojde k tomu, že se např. tělo čínského boha, lano, či podle Bible se také „řetězy roztrhnou“. Což v nepředstavitelně vzdálené budoucnosti nepochybně nastane. Ale to už bude planeta Země velmi dlouho neobyvatelná.“

   – – – – – – – – – –

   K monádě – vysvětlení pojmu, ke kterému se přikláním :
   MONÁDA – prvotní nedělitelná nesmrtelná duchovní jednotka zrozená nebo stvořená Bohem. Vesmír představuje nesčetné množství monád a jimi vytvářené rozmanité druhy materiálnosti.

   Když již jsem to nakousl, jak hodnotíte mýtus Lucifera a MONÁDY ?

   — – – – – – – – – – – – –

   Energie jing – jang, čchi, prána……, vše pro pomíjivý svět s pramenem v nižší duchovní úrovni. Je potřeba jít výš, nad svět duality. V něm není pravda, pravé poznání.

   Mějte se hezky, pane JJJM.
   Bohužel pro Vás, žádnou z Vašich knih si nekoupím.

   Venda

   1. Vendo, odkazy na vznik vesmíru
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
    http://www.astrovm.cz/userfiles/file/projekty/vsp/modernikosmologie_panel%2003-maly.pdf
    http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/kosmologie/inflace.html
    http://www.geneze.info/kosmologie/vyvoj_vesmiru.htm
    http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/vakuum/vakuum.html
    https://www.kosmas.cz/knihy/186992/vesmir-z-niceho/ KNIHA
    http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/19.4.2014/ VIDEO
    Já jsem napsal následující články k tématu vesmíru a Velkému třesku:
    ttp://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/23-Multivesmir-existuje.pdf

    J.J.J.Miška má jasno, na počátku byla Prasíla, postupuje z center galaxií atd. až na Zemi a třeba na Moravě vytváří energetickou síť. Pan Miška je schopen čerpat energii z přísně střežené 26 000 let staré Věstonické Venuše, atd.
    Jsem názoru blízkého Vám, na počátku v singulárním bodu před Velkým třeskem muselo být něco, co tento gigantický vesmír uvedlo v hmotnou a časovou existenci a v pohyb. Věda má představu, co se dělo následně po 10^-43 sekundě po počátku Velkého třesku ( tzv. Planckův čas). Co bylo před tím netuší a klidně se to může nazývat Prasíla nebo Bůh.
    Tehdy v době Velkého třesku zdaleka neexistovyly galaxie, čili ani údajná energetická síť z jejich center.
    Z centra naší galaxie je do Sluneční soustavy asi 26 000 světelných let. Ze Slunce na povrch Země dopadá průměrně 234 W/m2 ( na hranici atmosféry nejvýše 342 W/m2), řekněme, že energetická sít z centra galaxie dodá navíc 1 W/m2. Slunce se pohybuje kolem centra galaxie rychlostí 217 km/s, nebude jednoduché se tímto paprskem strefit do plochy 1 m2 na nějaký menhir na němž zrovna J.Miška přebírá energii. Přenos energie klesá se čtvercem vzdálenosti. Zářivý výkon Slunce je 3,8×10^26 W. Střed naší galaxie je 1,6 miliardkrát dále ( 1,64E+09 krát) k Zemi, než Slunce. Kdyby centrum galaxie dodalo na Zem plošnou energii navíc 1 W/m2, muselo by vyzařovat 7,8E+15 krát víc jak Slunce. Hmotnost centrální části naší galaxie je 200E+9 krát větší, jak hmota Slunce. Pro předání tohoto 1W/m2 by centrální část galaxie musel být 57 000 krát hmotnější, než prokazatelně je. Takže energie z centra galaxie by musela být směrovaná a to tak, že silně. Navíc v centech galaxie je černá supermasivní černá díra, která jak víme brání vyzařování, září rentgenově hmota do černé díry padající. Pan Miška musí mít s centrem naší galaxie nadstandardní vztah, když mu tu energii dodá na míru přesně na menhir a na jeho energetickou síť, kterou objevil a vědci nikoli. Kam se hrabe přesnost zaměření laserem na to jak centrum galaxie vzdálené 26 000 světelných let si drží směr vyslané energie na energetickou síť na povrchu Země ( rychlost Slunce 217 km kolem centra galaxie a Země 29,8 km/s kolem Slunce, dále rotace Země v našich šířkách řekněme 200 m/s, atd.) A to je ještě pohoda proti tomu, že energetikou síť na Zemi strefují i další centra galaxií, která jsou Bůh ví kde. Nejbližší pořádná galaxie v Andromedě je 2,5 milionu světelných let daleko a vzdaluje se od nás 300 km/s.

    Lawrence M. Krauss tvrdí, že počátek vesmíru je dán vlastnostmi vakua, že jde o jakési přelévání energie formálně obdobné přeměně potenciální na kinetickou energii. Jakýsi zákon zachování energie.

    Pane J.Miško, komentář k Vendovi se nezatoulal, zapomněl jste dát F5 pro jeho aktualizaci

 14. Vážený pane Vendo. Vy jste materialista a idealista v jednom. Bohužel Vám schází to podstatné – základní všeobecné vzdělání, včetně logického uvažování, spojené s nadstandartním vnímáním. Takže papouškujete stále to stejné. Vašimi slovy: Bohudík, že žádnou z mých knih nejenom nekoupíte, ale také nepřečtete, protože pro vás je převelice složité pochopit něco jednoduchého. Možná byste mi přece jenom mohl v něčem poučit: Můžete mně vysvětlit co vlastně podle Vás znamená slovo bůh? Je to jenom nic neříkající a Vámi neustále omílané slovo? Zřejmě ano. Mějte pěkný den. JJJ EM.

 15. Zdá Vážený pane Vendo zdá se, že se můj komentář někam zatoulal. Proto pro Vendu opakovaně:. Vy jste podivuhodná směsice materialisty a idealisty. Bohužel Vám schází to podstatné – samostatné myšlení včetně základního všeobecného vzdělání spojené s logickým uvažováním a nadstandartním vnímáním. Takže papouškujete stále to stejné. Vašimi slovy: Bohudík, že žádnou z mých knih nekoupíte, a také nepřečtete, protože pro Vás je převelice složité pochopit něco jednoduchého. Možná byste mi přece jenom mohl v něčem poučit: Můžete mně vysvětlit co vlastně podle Vás znamená slovo bůh? Je to jenom nic neříkající Vám nic neříkající slovo? Zřejmě ano. Mějte pěkný den. JJJ EM.

  1. Pane Miško,
   slovo bůh pro mne neznamená nic. Ale pojmenování v našem jazyce, Bůh, to je jiná.

   Vybírám Vám namátkou z některých mých článků tady na gnosis a snad pochopíte, že Bůh pro mne není nic neříkající slovo.

   http://hledani.gnosis.cz/srdcem-uceni-o-jednote-vseho-je-laska/

   Je tam i v úvodu tento pokus : „Významná věta východního učení „Ty jsi to“ má dva základní významy. Říká, že každý jedinec je vlastně kterýmkoliv jiným jedincem, že rozdíl mezi nimi neexistuje, protože mají jediného Boha. Druhý princip říká, že každý jedinec je Nejvyšší bytostí. Pocházíme-li všichni z jediného Boha a jsme-li v něm jedno, pak si musíme být velmi blízkými bratry /sestrami/. Kdyby měl každý jeden z nás stále tuto pravdu na paměti, nikdy by nemohl druhého pronásledovat, škodit mu či ho dokonce zahubit. Vše, co dnes tento starý svět postrádá, a lze jej skutečně nazývat starým, protože mizí se všemi svými projevy v historii, je láska. Často plané mluvení o lásce, ale dříve zapomnění její existence, přináší utrpení. Otázka, kdy zmizí utrpení, je pak velmi jednoduchá a snad každý by si ji dokázal formulovat.“

   A nebo v jiném článku : http://hledani.gnosis.cz/volame-po-jednote-proc-ne-joga-a-krestanstvi-maji-neco-spolecneho/

   Například Jan ve svém mystickém evangeliu vysvětluje „SLOVO“, jako:

   totožné s Bohem
   Stvořitele všech věcí
   život
   Světlo lidí

   Na jedné straně je tedy Slovo Bohem, na druhé straně je naším životem a Světlem, což ve svých temnotách nelze jednoduše pochopit. Ti, kdo pochopili a poznali Slovo jako Světlo, Život, Stvořitele všech věcí, dává jim všem sílu k Němu (Slovu, ale současně i Bohu) dojít a stát se skutečnými Syny božími. A tak Bůh, Slovo a Syn tvoří podobu trojice – tři aspekty jednoho a téhož.

   A poslední odkaz : http://hledani.gnosis.cz/klic-k-hledani-svetla-pohled-treti-a-zaverecny/

   – Univerzum nemůže nikdy existovat bez svého Stvořitele, svého Nejvyššího Pána.

   – Bůh přebývá v našem nitru a je jedním z hlavních Božích Zákonů, že jej můžeme poznat jen tehdy, dokud žijeme v podobě lidské bytosti.

   – Naší podstatou je duše, esence nepoznané jemnosti, vibrace, nekonečné energie zářícího Světla, která je doslova kapkou Oceánu Boha. Během své dlouhé cesty vlastního vývoje, kdy vždy existovala jako oživující princip již těch nejnižších druhů života, od svého pradávného prvního kroku, kterým bylo odloučení či vykročení, zcela zapomněla na svůj jedinečný původ. To je důvodem její časté bídy a utrpení. Ty končí tehdy, když se navrátí zpět ke svému Otci, když se stane opět tím Oceánem.

   – Nikdo nemůže poznat Boha bez pomoci dokonalého Mistra. Ten své žáky a učedníky učí stále stejné a jediné pravé směřování – žij v tomto světě, ale nebuď světský. Neulpívej na pomíjivém, neubližuj životu, buď vždy čistého srdce, chovej se k bližnímu svému tak, jak on by se měl podle tebe chovat k tobě.

   – – – – – – – – – – – –

   Neodkazuji na stovky stran knih, jen pár kliknutí.

   A ještě jedna zajímavost. Překopíroval jsem /viz.výše/ obsah Vašich knih „Tajemství prasíly 1,2“. Ani jednou tam neuvádíte slovo Bůh. Není to podivné? A ve Vašem článku „Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena“ se o Bohu také ani jednou nezmiňujete.

   Pro ilustraci Vašeho postoje, určitého zdůrazňování své sebestřednosti, uvedu ještě ze závěru Vašeho článku :

   „Ale to ještě tento vědec-nobelista nezná, na rozdíl od starověkých Číňanů, a od těch, kteří se nedostali k tomu, aby přečetli mé knihy o prasíle, fyzikální podstatu „vesmírného“ vejce, čili vesmíru před Velkým třeskem.“

   Chápu, že ten vědec nobelista by pro poznání mohl jít za starověkými Číňany, ale proč by měl jít za těmi, kteří se nedostali k tomu, aby přečetli Vaše knihy o prasíle ? ? ? ? Vždyť ti to také neznají.

   Pěkný den.

   Václav Žáček /Venda/

   P.S. v sobotu jdu v Praze v Celetné ulici do prodejny knihy „Dobry Bednářové“. Budu-li mít čas, prohlédnu si Vaše knihy.

 16. Nikdy bych nevěřil, že budu komunikovat přes internet. Vaše odkazy si pane P. převelice rád přečtu. Znáte knihu Veamír z ničeho? Zdraví JM.

  1. Pane J.Miško, jsem rád, že si dodatečně po napsání 6 knih přečtete odkazy, které směřují na obecně známé skutečnosti astrofyziky, kterou tak zvysoka kritizujete. Vaše fantasmagorická představa, jak vesmírná Prasíla ( asi se myslí energie, což není síla) dodává energii do uzlů Vaší energetické sítě na povrchu Země.
   Jak se ta kosmická energie strefí do Vašich menhirů, když Slunce letí 217 km/s, Země skoro 30 km/s a povrch země kromě pólů se točí až 458 m/s ( rovníku)? Pokud chcete se mnou diskutovat, tak prostě uznejte, že posílat takto selektivně energii nelze. Kromě toho vesmír se podstatně rozpíná.
   Gama záblesky kolapsu supernov (možná je zdroj černá díra..) jsou orientované ve směru osy rotace, takže pokud zasáhnou Zemí, tento záblesk vytvoří na povrchu Země nějakou KŘIVKU. Prostě zasáhnout jen bod ( menhir) nelze. Gama záblesk je velmi krátký.
   Žádná trvalá síť energetická na povrchu takto vzniknout nemůže.
   Odpovězte prosím k této otázce, že jste 33 let cosi studovat Vám snad nebrání logicky myslet.

   1. Pane Miško,
    1) Nejste chopen odpovědět, jak se ta kosmická energie, šířená z obrovské dálky, která tedy zasáhne Zemi prakticky plošně ( připustíme i širokou „čáru“ , tedy plochu). Gama záblesk supernovy trvá desetiny sekundy až 100 sekund, zvolíme 1 sekundu. Pak jenom Země při rychlosti 30 km/s urazí 30 km za tu 1 sekundu. Čili se ani tento vysoce směrovaný impulz netrefí do 1 m2 na vrcholu Vašeho menhiru, ale rozmázne se na 30 km do širokého okolí.
    2) Předpokládám, že vytáhnete úhybné manévry s rezonancí energie v menhiru.
    a) Zvolím triviální příklad rádia, sedím k kuchyni a koukám na jeho anténu. Ta nepochybně přijímá elektromagnetické vlnění, rádio a je nastaveno na Frekvenci 1, rezonanční obvod by mohl kmitat s touto nastavenou frekvencí, ale nekmitá, rezonanční obvod žádnou použitelnou energii nevyzařuje. Když zapnu proud, rezonanční obvod začne kmitat, zesilovač ( tranzistor) zesílí signál při zachování jeho charakteru, čili v reproduktoru, který už rozumný výkon má, slyším původní hudbu ( typu ťap-ťap-dupy-dupy -jé-jé), kterou kdesi z .MP3 pouští přes vysílač. Samotná anténa a rezonanční obvod nepřenese takřka nic a už taky nic nevyzáří, bez podstatného dodání elektrické energie v pravém okamžiku signálu.
    b) Sonda Voyager 1,
    http://osel.cz/index.php?clanek=7956
    vyslaná roku 1977 stále funguje , je na hranici heliosféry asi 17 světelných hodin /=17*3600*(3E+8) m / od Slunce a letí 17 km/s od nás. Na hranici heliosféry je sluneční a galaktický vítr ( zhruba částice třeba protony) působící opačně v dynamické rovnováze. Detekovány byly rázové vlny, které se formálně podobají akustickým ( v tamním takřka vakuu). Rázová vlna je pak v podstatě rádiovým způsoben odeslána k Zemi, zachycena satelitem u Země, zesílena a poslána k pozemnímu zpracování. Čili máme informaci o té rázové vlně.
    c) Tato rázová vlna ze stále ještě blízkého kosmu ( 17 světelných hodin) dorazí i k Zemi, bude slabá jako čaj a zasáhne plošně řeknu pro názornost celou Moravu i Čechy včetně všech Vašich objevených menhirů. A nestane se vůbec nic. Aby menhir mohl nějakou energii vyslat jako uzlový energetický bod, musí ji někde načerpat, jako to rádio nebo signál zpracovaný ze sondy.
    d) Pokud hodláte argumentovat, že menhir vysílá energii, stačí říci odkud ji bere, když ne z kosmu. Tedy ze Země. Podotýkám, že tzv. vlastní kmity (třeba struny kytary) závisí na tvaru ( délce), hmotnosti, pružnosti, napětí atd. A energii musíme dodat trsáním rukou, kytara pověšená na zdi nehraje. Menhir tedy bude mít velmi podstatně jiné vlastnosti rezonanční, než pyramida. A hlavně ani jeden nemá prokazatelný zdroj energie, aby ji mohl vysílat celá tisíciletí. Takže s energii pro uzlový bod energetické sítě jste na horním konci dolní končetiny.

    1. Karle, odpovědi na jednoduché otázky přenosu energie nemáte. Bádáte ve své sentientní mysli mimo realitu a nevidím jedinou věc z toho co tu píšete v řadě článků, která by k něčemu byla. Na co potřebujete elektřinu nebo internet, zahloubejte v sentientní mysli a máte všechno jako na dlani a jasné, ne? Hlavní je, aby bylo všechno kvantové, to působí vědecky.Jako Váš odkaz – vítejte v matrixu
     http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5245-dukaz-ze-vedomi-tvori-realitu-vitejte-v-matrixu

    2. Pardale,
     nevidíte, k čemu to je. Z toho si nic nedělejte, je to proces, ani já to nevidím ostře. Až bude po všem, teprve pak to uvidíme ostře. Pokud by jste
     byl obránce Stalingradu, taky by jste nevěděl, co to způsobí.

     Objev elektřiny nebo internetu: zajisté slouží k naplnění plánu Pána Ježíše Krista k odstranění negativního stavu ze jsoucna a bytí.

     Hlavní je, aby bylo všechno kvantové, to působí vědecky: úplně obecně, vědecká zkoumání musí zapadnout do celkového obrazu. Pokud tomu tak není,
     něco je špatně. Buď celkový obraz, nebo to vědecké zkoumání. Nedávno jsem viděl ve zprávách, že vědci úmyslně falšují své výsledky, aby dosáhli na finanční prostředky. I tohle je věda.
     Nevím jestli jste nějak zaujatý proti kvantové fyzice, ale třeba v knihách Nového zjevení se říká, že lidé obecně nemají představu, co to je „mimo
     prostor a čas“, kromě některých vybraných jedinců, mezi něž patří i někteří kvantoví fyzici.

    3. Karle, nejsem zaujatý proti kvantové fyzice, mimo jiné i proto, že něco tom vím.. Nové zjevení a kvantová fyzika to je přesně to, co říkám: tlachání aby to vypadalo vědecky. Píšete :“je to proces, ani já to nevidím ostře“
     Ano, souhlasím nevidíte ostře, asi to máte kvantově rozmazané, jak na to jdete vědecky. Až něco budete vidět nerozmazaně, tak se zvěte.

 17. Pane Vendo. Jestliže se 33 let něčím zabývám, a to na plný úvazek, tak bych měl dost věcí znát. Neopisuji z internetu, ani si nevymýšlím žádné fantasmagorie. U paní Dobry zřejmě všechny knihy nedostanete. Kromě trilogie Zpověď druida, kterou vydala nákladem téměř 5 000 kusů. Druhou a třetí budou pravděpodobněji mít U Džoudyho.
  Nabídnu Vám též citát z jedné knihy. Možná budete vědět o kom a z které: – březen 1976 – Šrí Mátadží sedí v mé zahradě v Káthmándů, píše autor knihy, a pozoruje oblohu. Dívám se na ní. pojednou tvary zahrady kolem ní se začínají rozostřovat. Vnímám jak se hranice pozemku rozplývají, a zůstává jen jedno jediné, co zcela podmaní mou pozornost. přestávám vidět mizející zahradu a vracím se pohledem je Šrí Mátadží. Místo ní spatřuji podobu muže nebo spíš Boha s nepředstavitelně impozantním obličejem světle modré pleti, zářící majestátem a krásou, pro kterou není jméno. Jsem zmaten, zaplaven horoucí úctou a odevzdáním. Když vzhlédnu, všechno je opět jako před tím. Vyprávím jí co jsem spatřil. Řekne jen: To byl Šrí Krišna. Mějte se moc pěkně. Víte žijeme v době, kdy lidé čím míň čtou tím víc toho vědí. Možná jsem se ve Vás zmýlil. Zdraví JM.

  1. ad: Jestliže se 33 let něčím zabývám, a to na plný úvazek, tak bych měl dost věcí znát.
   _______ Ach Bože! Ach ty představy, ach ty vzorce myšlení, ach ty iluze, ach ty hrady a hradby z písku… Jestliže se tzv. „33 let“ něčím zabýváte, zdaleka ještě neznamená, že se nezabýváte „na plný úvazek“ píčovinama.

   1. Honza má tourettův syndrom to je evidentní, aniž by věděl, že nikdo není majitelem pravdy.

    1. Tourettův syndrom se projevuje tzv. tiky. Tiky jsou náhle vznikající, opakující se, nutkavé činnosti – obvykle pohyby nebo vydávání různých zvuků včetně vykřikování slov. Postižení kromě těchto tiků obvykle vykazují příznaky hyperaktivity. Pro laiky nejvděčnějším tikem je koprolálie, tj. nutkání vykřikovat sprostá slova.

    2. ad: opakující se, nutkavé činnosti
     ______ tak si dej na to bacha..:-)) obzvlášť když jseš na to „proškolenej“..:-))) kdybys tomu nerozuměl, nechci říct ni jinýho, než že z hovna bič neupleteš…:-))

    3. Koprolálie se označuje opakované nutkání resp. sklon k používání výrazů, označovaných též jako fekální řeč resp. fekální výroky.

 18. Mám a „vlastním“ – a zaplaťpámbů a díky Bohu za to! – nepřebernou sbírku „syndromů“ a „nálepek“ v očích slepců tolik, že bych je do konce života nespočítal…:-))))))

 19. :-), dostal jsem tip na Vaše články a nezklamaly mě. Zřejmě jste si pane Miško zachoval i dnes své schopnosti z minulosti. Ano, toky energií fungují v každém organismu. A organismem je např. lidské tělo (těla) a také těla Země. Krásný dar pro toho, kdo je může detailněji vnímat a pomocí tohoto daru pomáhat pozitivnímu toku energií. Těší mě, že tu jste. Z nepochopení druhými si nic nedělejte, malost lidí se už dlouho projevuje v tom, že kdo sám nějakou schopností a vnímáním neoplývá, u druhých je často haní.
  Kdo vnímá své Keltské kořeny a možnou vazbu na Druidy, plně si Vaše vnímání i činnost umí minimálně představit.

 20. ………………….Nevím jestli jste nějak zaujatý proti kvantové fyzice, ale třeba v knihách Nového zjevení se říká, že lidé obecně nemají představu, co to je „mimoprostor a čas“, kromě některých
  vybraných jedinců, mezi něž patří i někteří kvantoví fyzici….

  Toto je velký omyl. Minulý týždeň som tento stav zažil. Bol som na oslave okrúhleho výročia a pomiešeal som, ostré, šampus, víno, a zrazu som bol TAM. Mimo čas, priestor a dokonca som sa skamáratil aj s gravitáciou. Ani neviem ako som a hlavne kedy som prišiel domov a bol som celý od blata. To bol ten okamih, ked som bol blízko gravitácie, aj som si s ňou potikal, pretože prirodzene viem, že sa domov nezvyknem plaziť. Takže záverom, ja viem, čo to je . Sú to pozemské prúdy, ktoré ma zmagnetizovali a spôsobili mi všetky tie ,,oné“…

  Amen, alebo ako zvykne hovorievať SAM Howkins – Howgh….

  1. Gilgamešova noho,
   tenhle stav, který popisujete, zná důvěrně téměř každý z nás. Že je to stav mimo prostor a čas, tak o tom dost pochybuju, změněný stav vědomí to ale určitě je. Navíc ho, kromě toho bezprostředního seznámení se s gravitací, velice často doprovází zvracení, neboli blití.

   Mě by zajímala jiná věc. Jak jste přišel na Gilgamešovu nohu? Je za tím nějaké mystické pozadí?
   Gilgameš vykazuje poměrně bohatou historii a co značí noha je nasnadě. Už jsem si toho u Vás všiml dávno, že máte nadstandardní znalosti souvislostí historie a náboženství, prezentujete to však způsobem, že si z toho děláte srandu, viz NZHV, nebo tak nějak. Některé motivace lidí jsou opravdu záhadné.
   Můžu Vám říct, že mě Vaše komentáře připadají celkem vtipné a mnohdy i poučné a na ledacos poukazující.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference