mapa stránek || vyhledávání

Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena

Soubor mých šesti základních knih o vesmírné energii prasíle uzavírá kniha Bájná prasíla. Tato energie prostupuje nejenom galaxiemi, naší planetární soustavou, Zemí s Měsícem, ale také v určité struktuře rostlinným a živočišným tělem, proto také lidským. Něco z toho bylo do jisté míry známo ještě před nástupem „technologické revoluce“ na přelomu 19. a 20. století. A to dokonce už v pravěku. Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity.

Nikola TeslaVe výzkumech energie prasíly se, díky několika méně zdatným předchůdcům, nejdál dostal, také nadmíru vnímavý, geniální Nikola Tesla. Fyziku energie prasíly pojmenoval jako éterickou. Jeho rozhodující výzkumy zůstaly před veřejností utajeny. Ziskuchtiví podnikatelé dali přednost před energií volnou čerpanou z „éteru“, energii surovinové Edisonově, která je pro lidstvo sebezničující. I když se objevuje stále více vědců, kteří na tuto skutečnost různým způsobem poukazují, tak tento apokalyptický, tedy zničující vývoj podporují mafiánské akademické klany celého světa ve spolupráci s veřejnoprávními sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas a televize).

Ale výzkumy související s volnou energií dále pokračují. Nejsou to jen tak obyčejná výzkumná pracoviště, ale velmi přísně utajovaná vojenská. V tomto směru se už dnes, mimo zbraní psychoenergetických, vyvíjejí protonové a elektronové bomby, které by měly, bez vedlejších účinků na životní prostředí, totálně vyřadit z provozu různě velké oblasti závislé na dodávkách elektrického proudu. Na jejich praktický princip poukázaly „sluneční bouře“. A komu můžeme za tento sebezničující vývoj poděkovat? Všehoschopným nemocným mocným a nevědoucím vědcům.

* * *

jan-johann-jaroslav-miska-bajna-prasila-nahledV knize BÁJNÁ PRASÍLA (vydalo ji nakladatelství GRADA Publishing, a.s.) jsou mimo jiné mnohé odkazy na prastaré kosmogonické báje, které vypovídají třeba o puknutí vesmírného vejce (dnes tomu vědci nadneseně říkají teorie Velkého třesku). Což je pro vědce ověnčenými Nobelovými cenami teprve nedávnou potvrzenou novinkou. Jak říká objevitel reliktního záření Robert Woldrow Wilson.

Vraťme se z Vesmíru zpátky na zem, jenom proto, abych představil několikametrovou „rybářskou síť“ prasíly, která vědcům zcela pochopitelně také nic neříká. Jak by mohla, když nevědí ani to, že energii-prasílu mají zabudovanou ve svém vlastním těle.

Soudí se, že mezopotámské stupňovité zikkuraty, podobající se středoamerickým pyramidám, jsou mladší než nejstarší egyptská Cheopsova (Chufuova) pyramida se záhadnou Sfingou, která mohla mít v původním provedení lví hlavu. Další mladší pyramidové systémy vytvářející až pyramidová pole, se podobně jako pyramidy nacházejí po celém lidmi obývaném světě. Snad více pamatují až osm tisíc let staré africké megalitické stavby v saharské poušti, stále tu a tam objevované. Pyramidy nebo sypané „mohyly“ nacházíme jak na americké, tak euroasijské pevnině. Soudí se, že tzv. menhirové megalitické stavby jsou ještě starší než pyramidy. Sluší se připomenout, že jsou známy ještě další druhy staveb využívající prasílu, například nurágy na Sardinii.

Některé megalitické „menhirové“ stavby, v tom nejlepším případě mnohdy důkladně poničené, jsou také ve středoevropské kotlině, to znamená v Čechách, na Moravě a vzácněji také na Slovensku. Nejsou starší než většina pyramid. Výjimku tvoří megalitické stavby z mladší době kamenné moravskokrumlovského lesa. Většina ostatních už patří mezi mladší stavby, neboť byly vybudovány možná až před více než dvěma tisíci lety. Nejsou tak monumentální jako v ostatním světě (např. Carnac), přesto mají slušnou energetickou výpovědní hodnotu, neboť jsou stále založeny na energetických liniích prasíly prostupujících zemským povrchem.

Kounovské kamenné řadySvou rozlohou největší menhirovou stavbou u nás, vypadající „nemenhirově“, je několikatisícové pole kamenů nacházejících se na plošině nedaleko Kounova na Rakovnicku. Sestává se z nestejně dlouhých, až ze stometrových řad, od sebe nestejně vzdálených. Protože kameny jsou pouze bochníkového tvaru, neříká se jim menhirové pole, ale Kounovské řady, přestože jsou založeny na stejném principu jako stovky až tisíce dalších kamenných systémů celého světa. To znamená na poznání energetických linií a jejich opačných fyzikálních vlastností. Dodnes koluje o menhirových a pyramidových systémech prasíly, podobně jako o kounovském kamenném poli, celá řada mnohdy až fantastických dohadů. Byly už uvedeny v mých předchozích knihách. Nejhlasitějšími hlásnými troubami, neznající energetickou fyzikální podstatu staveb, jsou hledači vizírů – paleoastronomové.

Nejdéle utajované, vzhledem k jejich stáří, byly donedávna ty, které jsem jako „menhirové“ před několika leta objevil a popsal. Byly vytvořeny pravěkými kulturami, jež těžily rohovec v moravskokrumlovském lese. Jsou zároveň našimi nejstaršími užitnými „menhirovými“ stavbami. Jejich staviteli byly úmyslně rozloženy. Na svém místě zůstaly pouze dva. Jeden neopracovaný stojící kámen připomínající sedícího psa a druhým je kámen opracovaný do tvaru pánského přirození, proto jsem jej nazval pyjovník.

Pokud nepoznáme fyzikální podstatu těchto staveb, můžeme se celosvětově zesměšnit. Což platí zejména pro ty archeology, kteří za nimi hledají něco posvátného až magického. Oni si jejich užitný či užitečný význam nedokáží představit. Jsou totiž zvyklí, že u každé kamenné stavby najdou jednu kostičku nebo alespoň kus hliněného střepu. Když se nezadaří, tak je vydávají za svatyně.

Jeden americký archeolog šel ve svém konání ještě dále. Když nenalezl nic, co by mu pomohlo určit význam a stáří kruhové kamenné stavby, tak si v zoufalé snaze přivzal na pomoc těžkou techniku, se kterou vyrazil do saharské pouště. Až několikatunové kameny nadzvedl v naději, že pod nimi něco najde. Stavbu znehodnotil a nenašel vůbec nic, a to proto, že základní princip, podle kterého byla stavba vybudována (stejně jako ostatní na celém světě), mu byl zcela neznámý. A to až do chvíle, než jsem jej osobně, na bezpočtu ověřených příkladech představil ve svých knihách o prasíle.

Všechny kameny byly přemísťované kvůli jejich fyzikálním vlastnostem někdy až z neuvěřitelných vzdáleností(takové se nacházejí také např. v britském kruhovém souboru kamenů obehnaných kruhovým valem – Stonehenge), Je v nich totiž určitým způsobem zabudována energie – prasíla.

Totéž platí pro energetické linie prasíly. Přesným umístěním kamenů na tyto linie se celková energetická hodnota sčítá. Což ale neplatí pro kameny usazené kdekoli. Proto jsou kvůli navýšení účinnosti určitým a velice přesným způsobem usazovány, neboť jsou nestejné energetické hodnoty, na vybraných energetických liniích prasíly, jež jsou vzdálené od sebe pouhopouhých několik metrů. Vzdálenost mezi nimi obvykle nebývá stejná, v některých jejich průsečících dokonce bývají energetické zlomy, proto se v nich linie lámou. Podstatné je, že se linie energeticky až opačně vydatné křižují tak, že vytvářejí na zemském povrchu několikametrovou síť, již Keltové přirovnávali k síti rybářské.

Podívejme se do doby kamenné – paleolitu (z řeckého palaios = starý a lithos = kámen, je označením nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin), a sice přesněji do mladšího paleolitu, který je zařazen do časového období před 40 000 až 10 000 lety. Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy. Právě ta, vylepšující energeticky jejich vnitřní prostor, stejně jako celá řada dalších staveb (rondeloidy a zikkuraty) jsou některými fantasty považována za místa, odkud startovaly mimozemské létací stroje. Skutečnost je však daleko prostší. Všechny stavby, ať megalitické, pyramidální či hradištní, jsou postaveny tak, aby co nejlépe využívaly energii – prasílu pro společenství, které je vytvořilo, neboť ta se nachází v kolísavé, různě „hodnotové kvalitě“, na celé planetě.

Žijeme vlastně na hraně. Na křehkém rovnovážném poměru obou složek prasíly je totiž závislý veškerý život na naší planetě. Což si už mimo jiné kultury, uvědomovali i starověcí Číňané. Také věděli, že když někde úmyslně změním energetickou hodnotu místa, třeba jejím navýšením, tak jinde se jeho hodnota sníží.

Indiáni a týpí, George Catlin (1796-1872)Doposud jsou, nebo ještě donedávna byly, využívány některé daleko mladší stavby. Namátkou uvedu africké kruhovité kmenové osady s kruhovými chatrčemi a jehlanovými stříškami, stejně jako kruhovitá indiánská ležení s jehlanovitými stany (týpí) podepřená několika dřevěnými tyčemi. Tyto „kolové stavby“, do nichž musíme zařadit také jurty a eskymácká iglú, už tolik „mimozemského původu“ pro fantazii nenabízejí. Přesto také ony byly napojeny na energetický řád linií prasíly. A nejen to, energeticky nejlepší místa patřila náčelníkovi kmene, šamanovi a zcela samozřejmě také koním či dobytku.

Energetické využívání vhodného místa s využitím kamenů ve vztahu k lidskému tělu se mně podařilo objevit na třech místech. Jsou to jakési kamenné energetické (dobíjecí) léčebny, které by současnými vědci mohly být nazývány jakýmisi bioenergetickými lázněmi. Nejjednodušší místo najdeme v moravskokrumlovském lese. Stále tam na vyzařovacím průsečíku linií stojí kámen menhirového typu „pyjovník“, kterého jsem takto v knize Magická prasíla nazval podle kamenicky upraveného tvaru. Menhir je v mnoha směrech světový unikát. Tam se lidé mohli dobíjet už v době kamenné. A to lépe než dnes, protože nedaleké doprovodné stavby postavené na stejné linii byly úmyslně rozloženy.

Druhá taková léčebna se zčásti nachází ve dvoře Archeologického ústavu České akademie věd. Je to menhir, jenž byl ústředním kamenem léčebny v Libenicích u Kolín., Druhá část byla snad zahrnuta v původním místě. Vědma – síla, která základní kámen – menhir doplnila menší soustavou dalších a až do své smrti jej obhospodařovala, by se zděsila, kdyby věděla, na jakém místě je dnes menhir „vědecky“ nastrčený. Popis této zničené kamenné léčebny se nachází, na základě skromné archeologické fotodokumentace, v knize Zpověď Druida.

Přejděme k další, přibližně stejně staré léčebně nacházející se nedaleko Českých Lhotic. Známe pouze její popis, protože zde jakákoli fotodokumentace schází. Tentokrát není na osamělém místě, ale přímo uvnitř hradiště. Také tuto léčebnu se dvěma menhiry jsem objevil díky dokumentaci nalezené v knihovně Archeologického ústavu v Praze. Dva menhiry usazené účelově na vyzařovacích průsečících prasíly obklopovala oválná kamenná podlaha. Protože byla též zahrabána, tak není známo její umístění uvnitř hradiště. Ani s jednou léčebnou si archeologové nevědí rady, proto jim obvykle dávají přízvisko svatyně. V blízkosti zahrabané léčebny bylo nalezeno ohlazené „vejce druidů“, což je druhohorní zkamenělá ježovka používaná léčitelem-druidem k léčení.

Archeologové si možná ani za několik desetiletí neporadí s poslední energetickou léčebnou, kterou jsem vytvořil v dubnu 2011 na vybraných vydatných energetických liniích a jejich průsečících v tzv. Keltských šancích nacházejících se nedaleko Markvartic u Sobotky. Pro ně to bude nic neříkající sestava různě uspořádaných kamenů, přesto tam jsou kameny „vypíchnuta“ tři vydatná energetická místa. Z nich nejvydatnější je dolmen s menhirem stojícím ve středu menhirové řady ve vstupní bráně Keltských šancí. Oba jsou na stejné vyzařovací linii, jejíž hodnotu navyšují a to až několik set metrů před vstupní bránu Keltských šancí. Což dokážou ocenit dokonce i ti, kteří působení prasíly normálně nevnímají. Stavba je známa i v zahraničí, jak dokládá krátký výňatek mistra reiki T.L.:

Silné vyžarovanie, ktoté na mňa začalo puosobiť v oblasti hlavy a horných čakrických okruhov, som začal pociťovat tak dvesto metrov od kostelíka, a idúc po ornici – asi sto päťdesiat metrov před vstupom do areálu to boľo najsilnejšie. Ani nie vo vnútri areálu, ale pred ním. Takýto istý pocit sa zopakoval aj při odchode z toho miesta, zhruba na tom istom mieste. Pocity boly tak zjavné a silné, že som mal pocit mierných závratí a ako to nazývam „energetického sa prepadávania“. Neboli to výrazne, ani priemné, ani nepríjemné pocity, skuor s príchuťou mystického tajomna. Po príchode k autu som mal pocit, že som obalený akousi energiou, a ten pocit u mňa veľmi dlho pretrvával, možno i celý ďalší následujúci deň.

Megalitické řady v CarnacuDalší stavba z čedičových sloupců je u druhých Markvartic nacházejících se nedaleko Jablonného v Podještědí, Přístupová cesta, až k vlastní stavbě připomínající pohledově malý kromlech (henge), je jimi též lemována po pravé straně. Lze ji chápat jako estetickou, u níž se scházejí nadšené skupinky keltského vyznání.

Skutečnou energetickou podstatu megalitických staveb jsem si ověřil na několika místech jižní Francie, stejně jako v Bretagni, třeba ve zvláštním obdélníkovém kromlechu nacházejícím se nedaleko carnackých menhirových polí. Proto vím, o čem píši.

Též jsem posuzoval třeba energeticky zcela nevydařený „šamanský kruh štěstí“ nacházejícího se pod zříceninou hradu Okoře. Nebo „potěmkinovské“ megalitické pseudostavby, nacházející se na okraji Holašovic, vznešeně pojmenované Holašovické Stonehenge. Také tyto dva příklady, včetně dvou „menhirově se tvářích stojících kamenů“ uvnitř vyšehradské pevnosti, nemají s menhiry nic společného. To stejné platí pro dvě pseudopyramidy nacházející se v Rovečném u Olešnice na Moravě. Také ony nejsou napojeny na síť energetických linií, ale v souhrnu dokonce nejsou ani energeticky vydatné, jak by to v Holašovicích u pseudodolmenu, nebo pseudokromlechu či v Rovečném mělo být.

Když odhlédnu od energetické hodnoty zvažovaných staveb, stejně jako od toho, že skutečné menhirové stavby byly účelové, tak to základní všem zmiňovaným pseudostavbám vydávaným za menhirové schází. Je to napojení na energetický řád linií.

keltska-spiralaOd energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice), popsaná v knize Magická prasíla, má nepoměrně větší užitnou a významovou hodnotu než daleko známější Věstonická Venuše.

Upravováním obou opačných energetických složek lidského těla totiž vlastně docházelo k jeho preventivnímu léčení. K tomu se kromě rukou používaly upravené přírodniny – horniny nebo minerály. Více napoví předcházející knihy Magická prasíla a Hledání prasíly. V nich je popsáno léčení pomocí „šamanských kamenů“, stejně jako jedinečné energetické předměty prasíly. Jimiž jsou např. anch, džed, keltská spirála, či Šivův lingham.

Co dodat závěrem? Vraťme se ke knize Bájná prasíla, která kosmogonickými bájemi o vesmírném vejci, včetně bezpočtu dalších příkladů, bezpečně prokazuje, že energie prasíla byla velmi dobře, dokonce i fyzikálně, poznána už před mnoha tisíci lety. Musím se ale opakovat, když uvedu, že puknutí vesmírného vejce je totožné se současným objevem téhož, pojmenovaného současnými vědci Velkým třeskem. Tento prastarý poznatek teprve nedávno potvrdil, tedy o mnoho tisíciletí později, nositel Nobelovy ceny za fyziku (za objev reliktního záření) americký astronom Robert Wodrow Wilson (*1936).

Ale to ještě tento vědec-nobelista nezná, na rozdíl od starověkých Číňanů, a od těch, kteří se nedostali k tomu, aby přečetli mé knihy o prasíle, fyzikální podstatu „vesmírného“ vejce, čili vesmíru před Velkým třeskem. A co je na tom všem nejhorší? Že jsem nedostal ani jednu Nobelovu cenu. I když objevů na její udělení je v mých knihách nepočítaně.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, autor šesti knih o prasíle
 

hodnocení: 4.1
hlasů: 10
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

196 komentářů

Přidat komentář
 1. pre p. Karla .

  …..Mě by zajímala jiná věc. Jak jste přišel na Gilgamešovu nohu?

  Všetky cesty poznania vedú do Sumeru a nie do Ríma.. A zdá sa, že velkým mestom bol staroveky UR. Od neho je je už len na skok ku Gilgamešovi.A viete prečo jeho noha ? Lebo kto nemá v hlave, má v nohách. Je to velmy pozoruhodná postava v sumerskej mytológii . Samotná postava Gilgameša je pre mňa ovela dôležitejšia, ako Hospodin, Alláh, Brahmaputra , či Ináputra, či Kukulkán a trápny Ježiško, či Panenka. Tam bol počiatok všetkého , čiže aj vznik náboženstva a fascinujúca povesť o hladaní nesmrtelnosti.
  Ako mohlo v dobe ,,kamenno-bronzovej“ niekoho napadnúť, že okrem toho, aby premýšlal o tom, čo bude jesť zajtra, zablúdil do takej famóznej úchylky, akou je nesmrtelnosť.

  Verím, že ak sa dozvieme viac o Sumeroch, zistíme aj o sebe ovela, ovela viac. Pretože však z pamiatok z onej oblasti kde bol Sumer už vela nezostalo, je pravdepodobné, že nám už FAJKA zhasla…

  Mňa len na Sumeroch udivuje, že napriek ich tachnickým , matematickým, a iným znalostiam, verili v bohov. Možno to bolo niečo konkrétne, vraj Ananukovia, už sa to asi nedozvieme…Takže asi tak.

  1. Gilgamešova noho,
   Souhlasím s Vámi, že kolébkou naší civilizace je Sumer. Pokud si vzpomínám, učili nás to tak i v dějepise a dokonce i za komunistů.
   Na ty mimozemšťany „Anunaki“ věřím, myslím se dá o nich dohledat dost a jsou někde i jejich lebky. Já dávám rovnítko mezi Anunaki a pseudotvůrce. Jsou to pomyslně naši rodiče, neboli ti, co zfabrikovali ten pseudoživot vezdejší. Není těžké pochopit, že pro pozemšťany byli Bohy. Museli být přítomni i v jiných kulturách, viz mnohé starodávné kresby. V určitém období odešli a řídili dění z pseudoduchovního světa, zvaného peklo. Jejich motivací je převzít slávu, moc a království Pána Ježíše Krista, jemuž Vy říkáte „trápny Ježiško“. To není od Vás zrovna moudré.
   Je pravdou, že se jim to dařilo a situace byla tak kritická, že Nejvyšší se musel vtělit na naši planetu ve formě Ježíše Krista, aby je zastavil. Zítra si na to můžete vzpomenout, na ten VELKÝ OBRAT v současném časovém cyklu. Pekla ztratila postupně všechny pozice v duchovních světech, v době, která souvztaží s 80-léty minulého století.
   Jejich poslední baštou je naše planeta. Tady se odehraje závěrečná bitva. Všechny síly se formují k závěrečnému střetnutí.

 2. Netušil jsem, kam až se diskuse zvrtne, když kniha Bájná prasíla, podobně jako předchozí, píše o energii-prasíle, která je ve všem a všude. Čili jsme nositeli hmotného a energetického těla. Hmotné se začne rozpadat, když se krátce před tím rozloží jeho energetická struktura Mimo to máme ještě nesmrtelnou duši, která v ten okamžik tělo opouští.
  Nebyl bych si tak jistý jenom Sumerem i když se od něho následně odvíjí Egypt, antika a dokonce ještě současnost. Máme na planetě totiž ještě Čínu, Indii a Tibet. Kmenová společenství, jehož původ je neznámý a odlišuje se od společenství okolních.Archeologické nálezy nás ale odkazují ještě hodně dlouho před Sumer. Ještějednu poznámku ke Stvořiteli, ať je jakéhokoli původu. Ptejme se kdo stvořil Stvořitele, pojmenovaného dokonce jako Hodináře? Tak nám ho dokonce představují v baroku Jezuité (Klementinum) Byl to Stvořitel nebo človšk? Třeba Mojžíš, který hebrejce ohlupoval hořícím keřem v němž byl schován JHVJ.
  Je prokázané, že Mimozemšťané existují. Jsme pro ně pokusnými králíky? Je prokázané, že jsou dobré a zlé nehmotné bytosti. Ovlivňují nějak náš život? Něco o tom bude v dalších knihách. První se bude zabývat především spiritismem. Pohodu a zdraví přeji především těm, kteří patří mezi nezávisle myslící bytosti. Bohužel jich je stále méně a méně. JJJM.
  P.S.: Závěrem jednu znepokojující zprávu. Zatímco předchozí predátory planety zničily planetární katastrofy, tak současný živočišný predátor – člověk se zlikviduje sám. I když nás na tuto zatím nezvratnou skutečnost někteří „návštěvníci“ různým způsobem upozorňují. Ale také o tom najdete něco v mých knihách.

  1. Pane JJJ:
   Ak sa chceme dopátrať objektívnej pravdy, mali by sme byť schopní viac odlišovať mytológiu od reality. V našich pozemských podmienkach sa to rado všetko účelovo spája do jedného celku, lebo je tu výrazná snaha po „masírovanie našich mozgov“, alebo vedomia, ale tí niektorí jednotlivci, ktorí si myslia, že sa ešte nachádzajú nad touto úrovňou, by sa toho mali vystríhať. Rozprávky sú dobré pre malé deti, ale v dospelosti, kedy si myslíme, že využívame zdravý rozum, by sme mali mýty odložiť nabok. To je iba taká moja malá rada pre návštevníkov tohto webu.
   Ale, to mi nemôže brániť, zaželať im Pekný deň!

   1. V našich podmínkách především člověk neví, co to vlastně je realita. Je to dle Vás to trvale nepomíjivé? Je to snad podle Vás to, co je sice pomíjivé, ale kromě viditelného i neviditelné, přesto existující? Nebo snad jen to, co lze běžně vnímat svými smysly? O tomto posledním ale každý ví, že je to nedokonalé a že různými pomůckami lze zříti (a tedy uznat za existující) mnohem více.
    Pokud se někde diskutuje o realitě, je třeba upřesnit tento pojem, neboť si pod ním zhusta bude kdekdo představovat něco jiného. Poté je vzájemná diskuse v podstatě nesmyslná, neboť jeden hovoří o koze a druhý o voze.

   2. ad: Pokud se někde diskutuje o realitě, je třeba upřesnit tento pojem:

    fajn, a můžeme hned začít viditelným, co lze běžně vnímat svými smysly.

    „v našich podmínkách“
    „podle Vás“
    „každý ví“ (to je vůbec perla všech perel!)

    ad: Poté je vzájemná diskuse v podstatě nesmyslná, neboť jeden hovoří o koze a druhý o voze.
    __________Ano, nejen v důsledku nesmyslů nesmyslná, ale ve skutečnosti zhola nemožná. Jazyk bláznů zůstává za všech okolností jazykem bláznů. Taková je realita.

   3. Měl byste si odpovědět na následující otázky – zda rozumíte česky a také zda znáte např. zcela běžný mikroskop … nedivím se, tak jak jsem byl předem zpraven, že nově příchozí ihned vezmou otočku, když tu působí někdo, kdo má chuť jen kritizovat a ještě si myslí, jak je chytrý. Nu, přesvědčil jsem se.

    Vyjasnit si terminus technicus „realita“ však přesto doporučuji všem!

   4. ad: Nu, přesvědčil jsem se.
    No, to je přece báječný, ne?…-)) Realita je vždycky jenom taková, jaká je. I bez „zcela běžnýho mikroskopu“, to „v našich podmínkách“ přece „každý ví“…-))))

   5. hmm, a co to je, „to, co je“?

    To není otázka k zodpovězení zde, ale k tomu, aby si na ni každý odpověděl sám za sebe! A věřte, každý mít stejnou odpověď nebude.

   6. ad: A věřte, každý mít stejnou odpověď nebude.

    ______No a co? Co jako, co má být? Náš svět je svět vždy již nejrůznějším způsobem interpretovaný.

    Nelze se zabývat filozofií, nevíme-li co je jazyk. Prvním krokem je poznat, jak jazyk funguje jakým způsobem se jazyk vztahuje ke světu.
    Svět je všechno to, co se má tak a tak. Svět je souhrn faktů nikoli věcí.
    (L. WITTGENSTEIN)

   7. Důležité je poznat, jak jazyk fungovat má. Kdo se tím zabývá, tak zjistí, že v praxi se používání výrazů značně posunulo. Dnes se slova nepoužívají pro odpovídající pojmy a navíc pro stejný pojem div ne skoro každý používá jiné slovo.
    Kdo skutečně ví, tak ví, že formování jazyka však nebylo náhodné a slova správně použitá pro jednotlivé jevy jsou mocná. Takže zabývat se v současnosti pravým významem slov je skutečně potřebné.

   8. Ano, souhlas. Nemluvě o hlubších souvislostech a kontextech.

    Významy slov jsou dnes převrácené, vyprázdněné a jejich vlna, která se žene prostorem a válcuje společnost, vytváří generaci lidí žijících v myšlenkových iluzích. Lidé, kteří se narodili už v kleci, považují svoji klec za vlídnou, zajímavou, pohodlnou, zábavnou, vzrušující a svobodnou. Je to jako stav mysli zvířete drženého v zoologické zahradě, chápajícího štěstí jen jako přísun laciného žrádla a střechy nad hlavou.
    (Milan Kohout)

   9. Julián namieta: „V našich podmínkách především člověk neví, co to vlastně je realita“. – Máte pravdu, že pojem „realita“ je veľmi nejasný. Ja som ho použil iba ako protipól mytológie. Čo je mytológia asi každý vieme. Môj názor na „realitu“ je asi taký, že ho vymysleli materialisti, ktorí majú výraznú snahu seba a iných presvedčiť, že všetko bytie je nezávislé od Stvoriteľa a že dajaký „Pôvodca“ je pre vedcov celkom nepodstatný. Preto tiež tak usilovne „pátrajú“ po známom „higgsovom bozóne“ a vynakladajú na to obrovské prostriedky. Táto častica „reálneho základu sveta“, by mala s konečnou platnosťou vyvrátiť vieru v Stvoriteľa sveta a Pôvodcu života. A hoci po ňom niet ani chýru, predsa všetci vyjadrujú vieru, že ho raz nájdu. Takže pojem „realita“ je práve taký hypotetický ako ten „higgsov bozón“, alebo stvorenie sveta z ničoho „veľkým treskom“…

   10. Jedna velká chýra je hlavně to, co jste napsal Degone. Zaprvé Vám uniklo, že pátrání po Higgsovu bosonu bylo ukončeno, jelikož byl experimentálně nalezen. Jedná se tedy o částici potvrzenou, nikoliv hypotetickou.
    Zadruhé, tato částice pak ani náhodou nemá „.. s konečnou platnosťou vyvrátiť vieru v Stvoriteľa sveta a Pôvodcu života.“ Jak jste vůbec na takovou pitomost přišel? Z názvu „božská částice“ stvořeného a používaného masmédii?? Jeho objev pouze potvrzuje správnost tzv. standardního modelu částic a objasňuje původ fyzikální vlastnosti hmoty zvané hmotnost:) Nic víc nic míň. Vztah k jakémukoliv Bohu, co jich na světě je, nemá pražádný.

   11. Lubko, odporúčal by som Vám viac študovať, uvažovať a menej hovoriť a kritizovať, lebo v tom je základ múdrosti…

   12. Degone, Vaše doporučení si především vemte k srdci hlavně Vy sám:) Pak byste možná přestal psát mimózní nesmysly. Takhle jste se jen zařadil do řady zdejších mašíblů co si dokážou vymyslet cokoliv jen aby to pasovalo do jejich utkvělých představ:)

   13. Lubko, tak ešte raz: Námietku je možno vyjadriť dvojakým spôsobom – slušne, to je vtedy ak mienim v diskúsii pokračovať a vyjasniť si niektoré názorové nejasnosti. Ten druhý je taký, aký ste uplatnil Vy – tj. neslušný, až urážlivý. Ten sa uplatňuje u ľudí, ktorým nejde o predmet sporu, ale o konfrontáciu, alebo hádky. Na taký sa obačajne nereaguje…

   14. Odpovím Vám už taky len raz, Degone. Námitky věcné jsem shrnul v prvním příspěvku. Nebylo v něm nic o Vás. Vy jste reagoval ad hominem, přesněji poslal jste mě blahosklonně studovat, abych získal moudrost:) Aniž byste se jakkoliv dotkl jakékoliv „názorové nejasnosti“.
    V dalším reakci jsem se jen přizpůsobil Vašemu stylu. To víte Degone, verba docent, exempla trahunt :)

   15. Lubko: Tak ešte na koniec: Vo Vašej reakcii ste použil výraz: „Jak jste vůbec na takovou pitomost přišel?“. Ak toto považujete za slušnú argumentáciu, tak potom na slušnosť máme veľmi odlišné názory.
    Ak ľudia voči sebe nedokážu prejavovať lásku, tak by sa mali pokúsiť aspoň o určitú normu morálneho rešpektu zachovávaním zásad etiky. Používanie latiny podľa mňa nedokazuje morálnu, ani intelektuálnu úroveň človeka. Opakovať počuté slová dokáže aj papagáj…
    Vo svete sa výrazne prejavuje tendencia dehonestácia morálnej úrovne človeka. Inteligentný človek by mal takýmto tendenciám vzdorovať a ukázať, že je možné žiť a správať sa aj inak.

   16. Inteligentní člověk především dokáže rozeznat jestli je pitomostí označeno jeho tvrzení nebo je označen on sám za pitomce. Ve svém příspěvku jsem jasně označil větu, tedy Vaše tvrzení, které bohužel pitomé je a napsal jsem proč. Vás jsem nehodnotil, jen to, co jste napsal. Je evidentně Váš problém, pokud toto nedokážete odlišit. Pitomost občas ujede každému. Nebo jste přesvědčen, že Vy jste tak dokonalý, že nikdy pitomosti nepíšete? :)

   17. Vážený pane. Vaší připomínce nerozumím. Kde v mé poznámce vidíte mýtologii a kde realitu? Je snad mýtem Stvořitel stvořený podle Bible a Tóře Mojžíšem? Nebo se domníváte, že neexistují mimozemšťané? Nebo snad je mýtem, že se tělo skládá ze tří základních částí? Pokud chcete mou připomínku znevážit, pak musíte být konkrétní, jinak není připomínkou ale nic neříkajícím blábolem. Přeji Vám pohodu a stálé zdraví. JJJM.
    P.S.: Navíc se oproti Vám neschovávám pod nic neříkající přezdívkou DEGON.

 3. Nóóóó, že bych byla četla, slyšela, či řekla jiné slovíčko ? :-)
  Přijde mi, že v každém z nás je živé slovo (fakt i lživé), záleží na nás, jak se slovem zacházíme, jak ho přijímáme, vidíme, slyšíme… to jsou ruchy :-)
  Ach, krásná vzpomínka na člověka, kde ruchy nebyly :-)
  Je to otázka naladění (nejen) :-)

   1. nebo také ne a prasíla mne zmátla. Jak se to vše točí pořád kolem dokola. Co bylo v lednu, již dávno být nemělo…..

 4. Vykopávka chrámu Göbekli Tepe
  Turecká vykopávka chrámu Göbekli Tepe je součástí rozsáhlého archeologického areálu, jehož stáří němečtí archeologové vědecky označili na 11 600 roků. Nahlédli pod povrch kopce pomocí radarových a geomagnetických sond a výsledky ukazují, že v neodkryté části vykopávek zbývá k prozkoumání nejméně 14 dalších staveb. Na vyhledávačích jsou uvedeny technické informace a fotodokumentace jednotlivých staveb. Vyhodnocením dosud získaných informací se revolučně posunula doposud nám známá historie megalitických staveb bezmála o polovinu a tím se tedy výrazně mění náhled na dosavadní historii neolitu a vývoj lidstva i jeho civilizací. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se skrývají v neprobádané době, která je dvakrát větší než časová vzdálenost mezi pyramidami a dneškem. Vysvětlit funkci areálu nebude snadné, zejména když byl vybudován v místě, kde nebyla voda a z podobného důvodu jej opustili. Vědci se těmto neřešitelným tématům vyhýbali, postačilo jim zdůvodnění, že megality byly budovány pro účely rituální, zemědělské a kalendářní. Vše je ale jinak, výzkum je nutné vést jiným směrem. Kruhové stavby vyplynuly z menhirů, které mají stejnou podstatu jako každá jiná hmota, podstatou veškeré hmoty je statická elektřina a známé, i dosud nepopsané přírodní zákony.
  Učebnice fyziky uvádějí, že třením různorodých těles se tvoří statická elektřina. V případě menhirů to funguje tak, že jedním různorodým tělesem jsou molekuly vody, druhým tělesem je hornina. U vodních toků třením vody o horninové podloží se ve vodním toku tvoří náboj statické elektřiny. Dále lze ve výzkumu pokračovat pouze s podmínkou použití čtyř nových vlastností statické elektřiny, které vyplynuly z našeho empirického výzkumu.
  1. Veškerá hmota vykazuje tři energetické složky – Auru, Zóny, interzóny.
  2. Spojitostí aury dvou, nebo více nábojů splynou náboje v jeden společný, se společnými energetickými složkami.
  3. Kontaktem nábojů dochází k pozvolnému vyrovnání jejich energetických potenciálů.
  4. V průběhu vyrovnání energetických potenciálů, dochází mezi náboji současně k přesunu chemických vlastností.
  Když do aury nebo zóny náboje vodního toku vložíme horninu, splynou oba náboje v náboj společný a hornina z vodního toku přejímá energii až do vyrovnání energetických hodnot. Stejně to funguje u nábojů veškeré hmoty, tedy i pro náboj lidského těla.
  V této době lidé již využívali statickou elektřinu, která v interakci s hmotou vytváří náboj, kterým lze manipulovat. Využívali energie vodních toků, kde třením molekul vody o horninové podloží se tvoří náboj statické elektřiny. Neuniklo jim, že každý náboj produkuje auru, zóny a interzóny. Využívali pro nás neznámé vlastnosti statické elektřiny, při kterých kontaktem aury nebo zón dvou nebo více nábojů, splynou v jeden společný náboj, při čemž dochází k vyrovnání jejich energetických potenciálů. Statická elektřina je podstatou pro veškerou hmotu, tedy i pro náboj lidského těla, který se pohybuje v rozsahu 30 – 80 mV, a kapacita buněčných membrán má hodnotu 1µF/cm². Prostřednictvím většího nebo menšího náboje lze nábojem lidského těla manipulovat. Jinými slovy pro případ menhirů, hornina umístěná do aury nebo zóny většího náboje vodního toku přejímá od něj energii, která následně stejným způsobem přechází do lidského těla, nebo do jiného menšího náboje. Menhiry, stejně jako veškeré megalitické struktury byly budovány pro ozdravné účely. Nepochybuji o tom, že menhiry byly využívány ještě k dalším účelům, ale to vyplyne z dalších výzkumů.
  Stejně jako vysvětlení elektrické podstaty menhirů, nebude snadné zdůvodnit jejich počet, který se odhaduje ve statisících. Byly budovány na všech kontinentech, v místech s nedostatkem horniny je nahradily hliněné valy, jen na americkém kontinentu se jich nachází více než 100 tisíc (mounds). Tuto závažnou informaci nelze přehlédnout, vyplyne z ní nápověda po další nevysvětlené jevy. Zajímavá informace se může skrývat v celistvých menhirech oproti těm, které byly děleny úmyslně na menší kusy. Snad největší záhadou menhirů je, jak lidé té doby mezi sebou a jakým jazykem komunikovali, kdo budování menhirů po celé Zemi koordinoval. Kdo, a jak objevil náboj statické elektřiny u každé hmoty, kterým lze manipulovat. Kdo objevil antigravitaci. Megalitické struktury byly budovány na energetických místech převážně v křížení trojrozměrných zón statické elektřiny. V úvodní části článku je věta: „Vysvětlit funkci areálu nebude snadné, zejména když byl vybudován v místě, kde nebyla voda a z podobného důvodu jej opustili“. Kdo se seznámil s obsahem 69 článků na http://www.mioslavprovod.com bude moci odpovědět na otázku, z jakého důvodu lidé areál opustili. Kdo neměl čas na přečtení 69 článků, nalezne odpověď v mé příští publikaci, kde se pokusím mimo jiné vysvětlit funkce viklanů.
  Fotografie areálu nepřikládám, na vyhledávačích naleznete velké množství obrazové dokumentace s komentáři od profesionálních fotografů.
  Miroslav Provod

  1. Pane Provode, nález Göbekli Tepe byl publikován ( třeba National Geographic, Česko). také
   heslo Göbekli Tepe ve Wiki
   Píšete : „Kruhové stavby vyplynuly z menhirů, které mají stejnou podstatu jako každá jiná hmota, podstatou veškeré hmoty je statická elektřina a známé, i dosud nepopsané přírodní zákony.. U vodních toků třením vody o horninové podloží se ve vodním toku tvoří náboj statické elektřiny.“ A jiné hrůzy, které nemá smysl komentovat. Ukázka Vašich zmatků :“tedy i pro náboj lidského těla, který se pohybuje v rozsahu 30 – 80 mV“
   Komentář: NAPĚTÍ např. 80 mV vzniká při činnosti mozku mezi vnitřní a vnější částí nervových vláken. Jednotkou napětí je volt, jednotkou náboje je coulomb, elektrostatická síla podle Coloulombova zákonba mezi náboji v lidském těle je malá, stačí tak na zježení vlasů. Eletrostatický náboj vzniká mezi izolovanými prostředími, izolace alespoň málo vodivým vzduchem. Elektrostatiké síly ve vodě snad jedině po pádu hlavou na uvedený menhir.
   V přírodě a fyzice máme vpodstatě náboj záporný elektronu 1,6 E-19 C) a kladný náboj stejné hodnoty. Chemické vlastnosti látek jsou dány atomy a vazbami mezi nimi: vazba kovalentní, polarizovaná , iontová, kovová.
   Hybnou silou organizmu ( člověka) není statická elektřina , ale tvorba ATP ( adenosintrifosfát), kterého vzniká a zaniká v těle denně asi 70 kg a zprostředkovává uvolnění energie z potravin po jejich oxidaci kyslíkem.
   Komentář : Nevracejte se 11 600 let zpět, ale ke studiu pojmů, které používáte.

 5. Jestliže šaman, léčil 26 000 starou šamanskou soupravou (představenou v knize Magická prasíla), energeticky vydatnými předměty, tak nejenomže věděl jak, proč ale také kde. Jestliže se už v pravěku vyskytovaly kamenné stavby se vztyčenými kameny, tak příslušné společenství vědělo nejenom kde, a jak, ale také proč proměňuje energii krajiny. To se dělo na celém lidmi obývaném světě po několik desítek tisíc let (rondeloidy). Tedy i v Tureckém Göbekli.

  Je to těžké vysvětlovat někomu, kdo o energii-prasíle nic neví a krafá do toho. Je ro energie současnými přístroji měřitelná, a proto ověřená. To mohu potvrdit nejenom proto, že energii-prasílu vnímám, ale také z toho důvodu, že svou práci, ověřenou třeba stavbou energetické léčebny v Markvarticích u Sobotky, dělám už víc jak 33 let. .Její energetické a léčivé účinky mi dokonce potvrdilo několik vnímavých jedinců ze zahraničí. Za tu dobu jsem sepsal 6 knih (1500stran,700 bar. fotografií) s bezpočtem objevů. Prokázal jsem zároveň, že prastará poznání jdou za hranice dnešního. Což se nelíbí některým vzdělancům, kteří celý život na čem usilovně pracovali, strávili zbytečnou prací. Jen tací cosi takového dokáží přehlédnout, nebo dokonce hloupě kriticky komentovat.

  1. Ad Je ro energie současnými přístroji měřitelná, a proto ověřená.

   Kterými přístroji je měřitelná pane Miška? A poprosil bych aby (pokud možno) jste mne neodkazoval těch 1500 stran co jste napsal, dík:)

   1. Pane lubko,
    uvažoval jsem nad menhiry a jejich případné energii nebo nějakému vlivu vzhledem k člověku v těsném okolí.
    http://www.astronomie.cz/download/strucne-zaklady-teorie-bourek.pdf
    Stručně odtud: V atmosféře BĚHEM BOUŘEK vzniká rozdíl potenciálů ( napětí) mezi vodiči 1 m vertikálně nad sebou asi 130 V-140 V, ale až tisíce voltů. Dále odtud :“hrotové výboje nejsou v přírodě jevem příliš vzácným, což potvrzuje i tzv.Wormellův odhad, podle kterého může v běžné krajině existovat až 800 objektů na 1 km2, ponejvíce stromů, na nichž za vhodných podmínek mohou vznikat hrotové výboje“
    Můj názor : Vhodné podmínky = bouřky. Bouřky jsou poměrně vzácné a člověk na kopci nebo na menhiru při bouřce ještě hodně vzácnější. Když vylezu na 7 m vysoký strom, nebudu zasažen výbojem 1000 V a více, když není bouřka.
    Výboje v atmosféře : Podstatná je silně vodivá vrstva horní atmosféry ( snad ionosféra ?), mezi tím izolační vrstva vzduchu a dole druhá jakoby deska kondenzátoru je Země. Ionizaci atmosféry způsobuje kosmické záření, vliv na ionizaci vzduchu radioaktivním zářením hornin země je zanedbatelný. Známé jsou fotografie, kdy blesk zasahující vysokou budovu má ze špičky budovy proti výboj. Souvisí to s lavinovitou ionizací nárazem ( hrotový výboj) při vysokém napětí blesku.
    Horniny s vysokou radioaktivitou a vody odtud vytékající, by snad mohly léčit některé formy rakoviny, používalo se za dob Marie Curie rádium ( Ra). Stonehenge obsahuje některé kameny dovezené asi 200 km z Walesu a předpokládá se, že to
    bylo tehdy kvůli léčebným účelům.Jinak mě nic nenapadá, čím by mohly menhiry léčit. Zlezení skalnatých útvarů typu Broumovské a Adršpašsko- teplické skály předpokládá zdraví a může ho upevnit protažením svalů a kloubů. Na vrcholech bývalých starohorních nebo prvohorních sopek ( Kuní hora nebo Velký Kámen v Novohradských horách) jsou balvany velikosti několika obýváků. Jistě tam jsou zatuhlé cesty do nitra Země, jinak by se láva na povrch kdysi nedostala. Divím se, že psychotronici a prasílisti nehledají účinky pradávných sil na takových kopcích. Jinde jsou v krajině obrovské balvany velikosti náklaďáku, které jsou mylně považovány za ledovcové kameny, ale vznikly větší odolností vyvřelin k erozi a zvětrávání. Taky nic, žádná prasíla na osamoceném obrovském kameni.
    Informace pana JJJ Mišky o menhiru v Makvarticích u Sobotky, zakázáno z textu kopírovat, takže je to jen na počteníčko… Čedičový menhir v Makvarticích 1,3 m vysoký mě neuchvátil. Pokud se chci zamyslet, tak mi dá víc kamenný asi 3 m vysoký kříž, který na malé loučce u cesty nechali zbudovat moji předci, já jsem ho jenom podkopal a pákami z dřevěných klád narovnal, když byl silně nahnutý na spadnutí. Prostě kříž někde na rozcestí plnil funkci souznění člověka s krajinu a Bohem. Některé kříže přežily i padesátá léta a ty, kteří je záměrně poničili.
    http://hledani.gnosis.cz/magicka-energie-prasila-megalitickych-staveb-je-odhalena-2/
    odtud se asi kopírovat smí, ale není co. Odtud fascinující zdroj prasíly= obrázek stočené zahradní hadice.
    http://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/keltska-spirala.jpg
    http://www.zahady.cz/index.php?strw=rt&id=635
    Obrázky jsou
    http://www.zahady.cz/obrazky/clanky/635_03.JPG
    http://www.zahady.cz/obrazky/clanky/635_01.JPG
    http://www.zahady.cz/obrazky/clanky/635_02.JPG
    http://www.zahady.cz/obrazky/clanky/635_05.JPG
    http://www.zahady.cz/obrazky/clanky/635_04.JPG
    Oficiální zdroje k Stonehenge v Holašovicích, které JJJ M. shledal neúčiiným kromlechem.
    http://mapy.cz/zakladni?x=14.2764584&y=48.9659158&z=20&base=ophoto&source=base&id=1893356&q=Hola

    %C5%A1ovice
    http://api.mapy.cz/mediastorage/detail/0000005306400360000/X8ZS-RydLoSyJbW8qTflEw/orig/000/070/00007061b_0cb0c1.jpg
    Wikipedie :Kromlech je okrouhlé ( kruhové, elipsovité..) seskupení jednotlivých vztyčených kamenů, MENHIRŮ.
    Holašovice: „Kamenný kruh byl vybudován v srpnu 2008 místní rodinou pana Václava Jílka s pomocí známého psychotronika ing. Pavla Kozáka. Kruh má průměr 30 m a skládá se z 24 žulových kamenů obvodových a z jednoho středového. Tato stavba má dle psychotroniků tři základní funkce – energie stavby pozitivně léčebně působí jako doplněk klasické lékařské péče, má meditační funkci a eliminuje patogenní zóny v okolí. V dalších letech přibyli do areálu další kameny a jejich uskupení – zhruba 200 m jihovýchodně byl postaven samostatný menhir, který byl později doplněn o jeden
    menší a v roce 2011 byl vybudován tzv. dolmen a to tak, že ukazuje čas slunovratu. Jako poslední byl v srpnu 2014 transportován 90 t kámen ze Studánek, který by měl nyní být největším transportovaným kamenem v Evropě. Dále je součástí areálu malý rybníček, posezení, informační tabule, kde se dozvíte, jak s kruhem pracovat a fotografie z minulých
    akcí. V červnu zde nepravidelně probíhá „Oslava letního slunovratu a keltská ohňová noc“.“
    http://hledani.gnosis.cz/magicka-energie-prasila-megalitickych-staveb-je-odhalena-2/
    odtud se asi kopírovat smí, ale není co. Odtud fascinující zdroj prasíly= obrázek stočené zahradní hadice.
    http://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/keltska-spirala.jpg
    Prostě nechápu, proč by měla spirála nebo deska čediče velikosti sotva dveří mít zázračné účinky na místě, které se Vám hodí. Uprostřed pšeničného lánu asi čáry prasíly vyvěrající ze země nejsou, tam se menhiry staví špatně. Nevím proč by mělo být funkční Holašovické Stonehenge. Ale postavili ho podle Ing.Pavla Kozáka, který se kameny ( i menhiry) v naší krajině hodně zabývá. Pan Miška má jasno a prosto, není to menhir, ale kromlech ( to je kruh z menhirů !) a nefunguje to.
    Pane lubko, pokud Vás napadá, jaká ta údajně měřitelná prasíla působící od vesmíru po vnitřek člověka je v menhirech, tak dejte 2-3 věty odpovědi.

   2. poznámečka
    V čem mi to jen připomínáte mou dceru? Á, nejste dislektik, nebo dokonce dyslektik?
    Ale to není ono, to není podstatné. Je to v něčem jiném.
    – Tělo není uznáno dostatečným měřícím přístrojem. Holt nemá ručičky, které by kmitaly po stupnici, jediné správné stupnici…
    – prasíla v menhirech, injekce v zemi, ativuje, brzdí,…
    – pro koho jsou Holašovice lékem, toho si „přitáhnou“
    – Novohradské hory – společně s vodou se ztrácí jejich léčebná síla. Kde dříve tekla voda, je sucho.
    – kamenné mřížky jsou různé. Vnější povrch může voda i znaky tvarovat, mřížku ne.
    – prasíla versus rozum, tuhle se mi obé zatmělo a to je pak zkrátka tma.
    – prasíla + rozum

    Prej tajemné, nelze tomu rozumět. Asi to je tak nejlepší.

   3. ad: Směřuje to ke Kirlianovu efektu

    Hmno, to taky, jistě, ovšem… Ale zkuste jít dál, „hlouběji“…:-)
    “Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Přihořívá?…:-)

   4. Pardál
    Důvěřuj, ale prověřuj!
    To je i mé heslo. Nezabývám se měřitelností energie. To je úkol pro jiné lidičky, než jsem já.
    Moje mysl je spíše mechanická a do vínku jsem dostal zručnost, takže mohu ověřovat a experimentovat prakticky.
    Tzn. Když jsem čet o pyramidální energii, postavil jsem několik pyramid, a mohu potvrdit, že je pravdou, že NĚJAKÁ energie tam působí. Nabyl jsem tam baterii, meditace je v ní okamžitá a mnohem silnější a intenzivnější, rostlinám se více daří,atd. atd.
    Vodu, geopatogenní zóny, nebo jiné energie jsem také schopen najít, takže nemám pochyb o tom že jsou. Ale popsat je a změřit a hlavně nalézt využití již musí jiní.
    Nějakou dobu jsem experimentoval s liftery. Ale pospěl jsem k tomu, že dokut lidé nepokročí v materiálech (supravodiče), liftery zůstanou jen hračkou.
    Tím chci pouze říci, že je ještě spousta ÚŽASNÝCH věcí, které ještě člověk nezná a které čekají na své poznání. No, tak se jim nebraňme. :)
    Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. :)

   5. ad – Tzn. Když jsem čet o pyramidální energii, postavil jsem několik pyramid, a mohu potvrdit, že je pravdou, že NĚJAKÁ energie tam působí.

    Hmm…a co síla a energie myšlenky? Jak je možné, že myšlenka dokáže zvrátit či nasměrovat chod věcí?

   6. Pro Padlý Leo. Ano, dávný český patent na broušení žiletek v 1/3 výšky pyramidy atd. Snad ovlivněné magnetické siločáry a jejich vliv na ostří. Zkoušel jste tak brousit keramický nůž? Psychické účinky jsou těžko ověřitelné. Já si lehce medituji v posteli než usnu přikrytý dekou :).
    Nabití baterie je hodně zajímavé, to by chtělo graf, při opakování nabíjení baterie ( snad jsem myslel akumulátor tvaru článku) není nikdy přesně ve stejném stavu, takže jak říkali soudruzi: straně důvěřuj, lidi prověřuj.
    Obecně mi vadí, že jakási prasíla ( energie) proudí ve vláknech vesmírem a na rotujícím povrchu Země (obíhá i kolem Slunce atd) má vytvářet trvalé energetické linie. To už není ani smutné, to už je k smíchu.

   7. Pro Padlý Leo a další nepadlé na hlavu o údajné prasíle, prastarých energetických linkách ( pralinkách)- asi 5 stran, 2 obrázky.

   8. Věra
    Ad: Jak je možné, že myšlenka dokáže zvrátit či nasměrovat chod věcí?
    Protože není nic jiného.
    Ale jak víš, že ta myšlenka, pouze nepotvrdila nasměrování chodu věcí? :)

   9. Pardal
    Ad: Zkoušel jste tak brousit keramický nůž?
    Nezkoušel jsem ani žiletku. Jak jsem psal, nezabývám se měřitelností energie. To je úkol pro jiné lidičky, než jsem já. Mě zajímal vliv na rostliny, statická elektřina(vznikající pod vrcholem) a vliv na psyché. To, že nikdo zatím, jevy projevující se v pyramidálních tvarech, nedokázal objasnit, mě netrápí. Vše má svůj čas.
    Liftery létají již od roku 1915 a pokud vím, tak také nikdo nedokáže uspokojivě objasnit proč. Přesto létají. Vše má svůj čas.
    O tzv. pralinkách, ani o tzv. prasíle, nemám ani tušení. To musí, někdo jiný. Vím jen to, že na některých místech je velmi příjemně a jinde velmi nepříjemně, až depresivně.Vše má svůj čas. Ale mám tušení, že jednou zase někdo pronese, „a přece se točí“ :)

   10. ad – Ale jak víš, že ta myšlenka, pouze nepotvrdila nasměrování chodu věcí? :)

    Jo, to mě taky napadlo. Akáša. Tak nevím…..možná je to tak i tak.

   11. Věra
    V roce 2003 jsem měl rozhovor, se slečnou, která začínala vidět. Byla v neustálém očekávání, že jí řeknu něco, co jí posune dál. Ano, něco málo si odnesla. Ale hlavně řekla něco, co posunulo mě. A dodnes jsem za to setkání vděčný.
    Život je plný ironie. :)

   12. ad. Kirlianovy fotografie – jsou dostatečným měřítkem energie?
    Pokud jím není tělo lidské bytosti, která vidí, cítí, případně usměrňuje tyto energie.
    ad. energie pyramid – byla bych velmi opatrná se stavěním pyramid třeba nad vlastní postelí, neboť – co si kdo „do pyramidy přinese“, bude znásobeno. Tedy i negace.
    Tedy pokud s tím člověk zacházet neumí.

   13. ad. Akáša
    Akáša je pro zvědavé. Je tam i bolest a „tma“.

   14. Matka
    Ad: byla bych velmi opatrná se stavěním pyramid
    Ano, je to tak.
    Pyramidy jsem využíval, začátkem 90. Let. Nyní, již nemám žádnou.
    Ale, kdybych ji neměl, nevím, jestli bych zřel víření, zřel myšlenky, které ke mně přicházejí a některé doslova napadají. Meditace je v pyramidě opravdu několikrát znásobená a zření je velmi intenzivní. Tím nechci nikoho nabádat, aby stavěl pyramidy, jen to konstatuji, jako fakt. :)
    I když, nyní mám v plánu postavit skleník se základnou 6m. a meditace v takovém komplexu, mě vyloženě láká. :)

   15. ad -. Pyramidy jsem využíval, začátkem 90. Let. Nyní, již nemám žádnou.
    Ale, kdybych ji neměl, nevím, jestli bych zřel víření, zřel myšlenky, které ke mně přicházejí a některé doslova napadají. Meditace je v pyramidě opravdu několikrát znásobená a zření je velmi intenzivní. Tím nechci nikoho nabádat, aby stavěl pyramidy, jen to konstatuji, jako fakt. :)

    hmm….co autosugesce?

   16. Věra
    Ad: hmm….co autosugesce?
    Ano, i představy jsou velmi intenzivní. Ale ty nejsou sebeuvědomělé. :)
    To si již musí pohlídat každý sám, ať je kdekoli.

   17. ad. Padlý Leo 30.11.2015 (10:27)
    Inu, proč ne. Ale pokud nechcete „odejít“. Víte, že je třeba dobře zabezpečit své fyzické tělo, aby jste neodešel spolu se svým tělem světelným. Mohlo by se to pro Vás stát pastí. Případně, kdybych do něčeho takového šla, měla bych poblíž někoho, kdo je schopen mne, pro začátek, zavést zpět :-)
    Ostatně, jsou i další „tvarové zářiče“ (nebo jak to přesněji vyjádřit), např. čelenka faraonů,…
    Ale zvědavost je dobré odložit, to není na hokus-pokusy. Ale tuším, že Vám to nemusím vysvětlovat, je Vám to známo :-) Pak přeji hodně štěstí na Vaší cestě poznávání, zkušeností,… Jednou člověk třeba dobrovolně „sníží svou vibraci“.

   18. Matka
    Děkuji za varování. :)
    Astrální útok, mám již za sebou a jsem z něj náležitě poučen. Stál mě 6. Let tmy. Vícekrát se již tak moc neotevřu. Ten útok se neodehrál v žádném zesilovači. Pouze jen využil mé nepozornosti.
    Nehodlám odcházet, ani zvyšovat vibrace, jelikož vím že bych se stal někým jiným, než jsem a spoustě lidí bych ublížil a nejvíc svojí Vlásce, kterou miluji.
    A kdo ví. Možná že žádný skleník nepostavím a vše bude jinak.:)

 6. ad: Obecně mi vadí, že jakási prasíla ( energie) proudí ve vláknech vesmírem a na rotujícím povrchu Země (obíhá i kolem Slunce atd) má vytvářet trvalé energetické linie. To už není ani smutné, to už je k smíchu.

  Obecně mi vadí „slepota“, stav, kterému se obecně říká: pro stromy nevidí les. To už není ani k smíchu, to už je tragédie. Pochopit a přijmout holý fakt, přijmout skutečnost, že planeta Země je živý organismus, kde absolutně všechno je a probíhá ve vztazích a vzájemných „neviditelných“ interakcích, je asi hodně tvrdý oříšek. No a člověk je toho všeho jen pouhou součástí.

  Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

  „Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení. Nejsou učitelé a nejsou žáci” (Jiří Woodman)

  Já ti jen můžu ukázat dveře, vejít už musíš sám. (Morpheus)

  1. Honzo, já to chápu, všechno je propojeno s citáty. Není nad objev, že všechno je propojeno. Asi máte propojovací energetickou linii pod židlí. A čím se to vidění srdcevidění lesa a ne stromů projevuje u Vás projevuje? Už jste někdy pro ten les konkrétně něco udělal, třeba vysázel pár stromů? Přišel byste na to, že les se skládá ze stromů.

  2. dovolím si poznámečku
   ad. ….pro stromy nevidí les…
   nebo jinak napsáno:
   – pro vlastní světlo nevidí světlo
   nebo trochu jinak napsáno:
   – pro rozum nevidí srdcem

   anebo úplně jinak – před dveřmi zakopl. Či se začal bát. Nebo dveře otevřel,….

 7. ad: Honzo, já to chápu, všechno je propojeno s citáty.

  Nic nechápete…

  „Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti, kterým fantazie chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami na očích, kteří si neumějí představit, že může být ještě něco jiného, než oni myslí, že by mělo být.“ (J. Werich)

  1. Honzo, lidi s fantazií, kteří stvořili astrální svět a stránky, nebezpeční jsou. Sami sobě i některým čtenářům. Viz zde diskuze o astrálním útoku.

   1. Souhlasím. Akorát malá poznámka: důsledně bych rozlišoval mezi fantazií a fantazírováním. Ne všechno jedno jest a mezi fantazií a fantazírováním, je setsakra propastnej rozdíl. Ale to Vy jistě chápete..:-) Všechno je propojeno s citáty.

    Fantazie je důležitější než vědění. (Albert Einstein)

   2. Jo, tak „vjetci zjistili“, hmm…:-) Tak to mě nechává naprosto v klidu..:-) No a Vy si počkejte, co vjetci zjistěj příště… No a hlavně tomu všemu věřte….-)))

    Věda říká první slovo o všem, ale poslední o ničem. (Victor Hugo)

  2. Jen pár náhodných odkazů,
   http://www.laskyplnysvet.cz/view.php?cisloclanku=2013010002
   „V astrálním světě. Zde si užívejte vše – protože doslova vše, na co pomyslíte, se splní – kvalita přání závisí na Vaší síle představivosti a Vaší síle astrálního těla.“
   http://www.laskyplnysvet.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=33
   http://www.laskyplnysvet.cz/view.php?cisloclanku=2015090001
   jsem rád, že astrální svět a svět karmy míjí.

 8. ad:…nyní mám v plánu postavit skleník se základnou 6m. a meditace v takovém komplexu, mě vyloženě láká. :)

  Ušetřím Vám práci a „komplexy“..:-) Opusťte všechny „skleníky“. Bdělost je nepřetržitá meditace.

  http://www.jogin.cz/bdele-vedomi/

  1. Honza
   Jsem člověk tvořivý, a práce je pro mě hrou a já si rád hraji. :)
   Prim, je skleník, který bude, dle mých zkušeností, rostlinám prospívat.
   Meditace v něm je opravdu sekundární. Přesto lákavá. :)

   1. ad: Jsem člověk tvořivý, a práce je pro mě hrou a já si rád hraji.

    To já (a jak pevně doufám) taky..:-) Ale nerad si zahrávám. Nástrahám a pastím, které se tváří jako příležitosti, se raději vyhýbám…:-)

 9. ad: Astrální útok, mám již za sebou .

  Milý Leo, doposud jsem vůbec netušil, cože to ten „astrální útok“ vůbec je. Avšak po dočtení níže uvedeného, mohu i já směle prohlásit a konstatovat: mám to za sebou.

  _______________

  Kybernetické pondělí

  Tradiční americký svátek Den díkůvzdání s sebou nepřináší jen rodinnou pohodu a chutného krocana, ale také dvě obchodní výprodejové akce.

  Černý pátek (Black Friday) – výhody, úspory tohoto svátku jste nyní mohli využít od pátku až do neděle. Tento svátek je rozšířen hlavně u obchodních řetězců.

  Druhým svátkem je kybernetické pondělí, které navazuje na černý pátek, tento svátek je určený pro internetové prodejce a oficiálně začíná předvánoční on-line prodej.

  Kybernetické pondělí u nás navazuje na úspěšnou kampaň černý pátek a je další možností nakoupit ještě dnes až do úterní 7. hodiny ranní za ceny z černého pátku. Je určen pro ty, kdo nestihli nebo včas nezaregistrovali naši velkou a výraznou vlnu slevových předvánočních výprodejů. Využijte na poslední chvíli tuto výraznou úsporu v nákupu vánočních dárků.

  Nepropásněte tuto druhou šanci.

  Vstoupit do světa extrémních výprodejů

  http://app.seyo0s.cz/public/webversion/newsletter?u=e090a00e-523f-11e5-a0dd-002590a1e85a&c=69cba875-524f-11e5-a0dd-002590a1e85a&j=f16e6064-976c-11e5-b9f4-002590a1e85a

   1. ad: Kybernetické pondělí je možná ještě horší, než to čím jsem prošel já :)))))

    Leo, tomu bych i dokonce věřil. „Kybernetické pondělí“, je nejen totální kýč, lingvistická sračka, hovno i horror vacui, ale především krystalicky čistá orwellovština a newspeak par excellence. Pro neznalé doublethinku a newspeaku, to v řeči oldspeaku (což je řeč našich babiček a prabáb, řeč, která měla obsah a smysl) znamená jediné: zrůdnost. Troufám si dokonce tvrdit, že jsme – v kontextu s uvedeným – nejen svědky plíživé a totální idiocie, ale současně totality a tyranie bláznů. Je-li možné bez skrupulí a beze studu provozovat „Kybernetické pondělí“, pak je možné úplně všechno. Dokonce i to, o čem se ani ve snu nikomu nesnilo.

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Newspeak

 10. Padlý Leo:

  ad.Astrální útok, mám již za sebou a jsem z něj náležitě poučen. Stál mě 6. Let tmy. Vícekrát se již tak moc neotevřu.
  —————————————————–
  Vyřešil jsi hady nebo jen odložil? „Astrál“ neútočí bezdůvodně.
  Jen mluví v obrazech,které mají odlišný význam,než chápe naučená mysl.

  1. Hvězdička
   Ad: Vyřešil jsi hady nebo jen odložil? „Astrál“ neútočí bezdůvodně.
   Hladoví duchové, nejsou jen v „astrálu“
   Co tě nezabije, to tě posílí.
   Vše má svůj čas.
   Na každou svini se vaří voda!!! :)))

   1. přece jen ještě poznámka k  30.11.2015 (12:30)
    Také bývám příliš otevřená, nevytvářím si ochrany.
    A pak mám občas problém, že nerozeznám co ano a co nikoliv,
    tedy jestli to, co přichází, je pod zástěrkou dobra,
    tedy zlo. Nebo dobro.
    Další záležitostí je „má vlastní tvorba“.
    No a ještě – „Vláska“ to je velmi něžné.

    No, nejspíš je čas, změnit nick matka.

   2. Matka
    Ad: No a ještě – „Vláska“ to je velmi něžné.
    No jo :) co jiného se ode mě dá očekávat, než anagram. :)

   3. Môj známy ma upozornil, že na týchto stránkach nedokážu a alebo nechcú ľudia držať tému. No hlavne, ako udrží moč, povedala som mu! No, ako to tu čítam, musím mu dať za pravdu. Skákajúci opičky majú naozaj vo svojej mysli a klietke všetko správanie viac pod kontrolou, než tunajšie diskutéri.

    astrální útok, mám již za sebou……
    vyřešil jsi hady nebo jen odložil?
    rozbor slova pralinka…..
    kybernetické pondělí….
    fantazie a fantazírování……
    co autosugesce?
    akáša…….

    Dobrú noc tunajšom spáčom.

   4. re: Hvezdička1 2.12.2015 (8:01)

    Odkud pak jste vypadla Hvezdičko1 ? Že by z oblohy, či jste jen utekla z nějaké megalitické stavby?
    Ten (ne -) řád a (ne – klid), který jste vnesla je „fantastický“…..

   5. Hvězdičko jedna, diskuzi Matička-Hvězdička-Anonymní-Tetička zatím nechápu, není to moje starost, rozbory přenechám Vám. S udržením tématu diskuze a moči to nepřehánějte, není to u žen zdravé.

   6. Múdro hovorí človek mačacieho mená šelmy. Nič mi do toho nie je, najmä keď hovoria dospelí; ako predpokladám, telom i duchom. Len viac vašich poznatkov, ego sa nedá ukojiť. Píšte svoje reakcie na kadejakú vtákovinu a bude naozaj spokojné. Aj to Vám prajem pre dnešný deň. Z vôľa Otca tej hlavnej Hviezdy tu si želá po raňajkách osviežujúci spánok tá druhá. Večer ideme na nočnú smenu budovať zázemie pre slovenských, aj iných európskych diskutujúcich.

   7. Hvezdička 1
    Ó dušenko vznešená,
    Ó duše spanilá
    Nádobo moudrosti a poznání
    Z hlouby k tobě vzhlížím
    Jat, tvou šlechetností.
    Odpusť mi, mě nehodnému,
    Jehož jméno je v Poseidonově trojzubci ukryté.
    Již 23.let čekám tu na tebe,
    A vím, že moje skromná odpověď,
    Jež debatu rozvíří, přinese mi ocenění
    Dostanu BAN.
    Ne, ne neodpovím.
    Stanu se stínem v pozadí
    Vydám se jinou cestou. A zůstanu Leo
    Nic víc, nic míň.
    Jen Leo :)))))

   8. To „co autosugesce?“ jsem si dovolila jemně naznačit já. Mínila jsem tím, že veškeré mystické zážitky, popisované zdejšími vidoucími osvícenci, mohou být pouhou (?) autosugescí.

 11. re: Věra 2.12.2015 (18:01)

  ad. „co autosugesce?“
  Byla bych šťastná, kdyby vše šlo vysvětlit rozumně, tedy i autosugescí.
  Protože pak velmi často člověk pochybuje o svém zdravém rozumu.
  není snadné přijmout, co přichází, co člověk nepřivolává, ani třeba nechce.
  A za tu „Hvezdička1“ se na mne nezlobte,
  jste jen jiná hvězdička.
  A to je různorodost, tedy v pořádku.
  A já ten nick nedostala od nikoho a nepoužívám jej na Gnosis již dlouho.

  1. Matka, Věra
   ad. „co autosugesce?“
   ano, to nejtěžší, je rozlišit, co je autosugesce, fikce a co fakt. Často jsem si říkal to je kravina, to nemůže být reálné. No, chyba. Přesně ty vize, o kterých jsem si myslel že jsou jen mámením se do puntíku naplnily. Ale taky se spousta vizí nenaplnila a já nevím, jestli jsou to fikce, nebo jejich čas teprve přijde. Možná kdybych byl osvícený, věděl bych to jistě, no jo, to bych ale nemohl být padlý Leo. Nebo padlý na hlavu? To vyjde nastejno :))))
   Ps: doufejte, že mé vize jsou autosugesce. Protože, to co jsem viděl se nikomu líbit nebude.

   1. ad: to nejtěžší, je rozlišit

    Přesně tak, Leo, přesně tak. A od toho byl člověk nadán rozumem, aby uměl rozlišovat. Roz-um → um rozlišovat. Jak prosté, že. Spousta lidí furt hledá nějakej „kámen mudrců“ a přitom je to tak prostý: naučit se a umět rozlišovat. Ale pozor!, má to jeden „háček“: a tou je důslednost. Protože na „vlně“ a na povrchu povrchního a mělkého myšlení, plave móóc a móóc hoven…:-)

   2. ad. rozlišovat
    ano, není to snadné. Ale pokud člověk zachová klid a rozvahu, tak rozum napoví, najde faleš, nepravdu (nebo jak to lépe vyjádřit), která značí, že kde je v nepořádku jedna částečka, tak i to kolem ní je falší.
    Ale snadné to není, protože pak je třeba zbořit dokonalý konstrukt vyztužený tou falší a začít znova,…. :-)
    No a někdy nezbude, než záležitost odložit, případně si počkat, co se časem potvrdí, nebo nepotvrdí.
    Případně si „přivodit“ záhal vědomí, když člověk něco nemůže unést. Ale to se stejně časem provalí (vrátí).

   3. Honza
    Ano. Vyhodnocovat to jakkoli jinak, než rozumem, je nesmysl. Jenže, pokut chybí přímá zkušenost, rozum se nemá o co opřít. No, a potom nezbývá nic jiného než to co psala matka.
    No a někdy nezbude, než záležitost odložit, případně si počkat, co se časem potvrdí, nebo nepotvrdí.
    Já tomu říkám „nechat to vykvasit“. :))))

   4. No jo, Leo..:-) Ale, chtě nechtě, to jsme zase zpátky, zpátky u toho rozlišování. O způsobu myšlení coby vidění a schopnosti vidět, nemluvě..:-))

    Však to ten Richard Rohr říká jasně: Kontemplativní mysl je jediná mysl, která je dost veliká, aby toto uviděla a jenom toto vidění je dostatečně poddajné, aby tomu uvěřilo. Kalkulativní mysl bude jen dále vytvářet dualismus, scénáře vítězství a proher, vševládného ega a nutných obětí. Nemůže se sama dostat z vlastních nelogických přemetů. Einstein to řekl takto: „Žádný problém nemůže být vyřešen stejným vědomím, které ho způsobilo.“

    Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný. (Thomas Carlyle)

   5. ad: Pravda. K tomu není co dodat.:)

    Přece bych jen myslel a řekl, že je co dodat. A aby to byla CELÁ PRAVDA, ba přímo nutnost! dodat…:-))):

    Všechno je propojeno citáty (© Pardal)

    :-)))))

   6. Honza
    Ano, samozřejmě že mám co dodat.
    Je zajímavé sledovat, jak mysl vychrlila spousty dodatků a rádoby moudrostí a ego k tomu přitakávalo „jo všechno to řekni, jen ať je poslední slovo tvoje“ :)))))
    Ne poslechnu rozum , který říká že není třeba, nic dodávat. :)
    Ad: Einstein to řekl takto: „Žádný problém nemůže být vyřešen stejným vědomím, které ho způsobilo.“

   7. ad – Přesně ty vize, o kterých jsem si myslel že jsou jen mámením se do puntíku naplnily.

    Leo, fascinuje mě počet vizionářů na m2 prostoru Gnosis9.net. Statisticky je to vyloučené, přesto fakticky tomu tak skutečně je.

   8. Věra
    Ať již se nám některá setkání líbí, nebo nelíbí, měly bychom mít na zřeteli, že „podobné, přitahuje podobné“ a i když jsme schopni mezi sebou vést žabo-myší války, přesto jsme jeden druhému zrcadlem.:)

   9. Bingo,
    také se mi nelíbilo, když jsem „viděla“, že proti mě letí roj vos, který se změnil v rotující kužel, který se ke mě přibližuje,….tomu, aby mi ublížil, zabránila ruka, která se objevila mezi kuželem a mnou.
    A dál? Druhý den mne, alergika, štípla skutečná vosa. Ale alergická reakce nenastala.
    Co s tím? Nevím. Ale vos se již nebojím.

   10. Čo s tým? Nič. Osy na pár mesiacov neexistujú a Vás, matko, nebudú ohrozovať. A tak aj preto obávaná reakcia nenastala, že osa Vás nejako, ako píšete, len uštipla, čo nie je jej prirodzenosť. Osa svojím žihadlom bodá. Ľudovo sa hovorí, dostal som žihadlo. Nehovorí sa uštiplo ma žihadlo.
    Po dlhšej dobe na mne čaká odpočinkový víkend. Snáď sa nestretnem s žiadnym blbcom.
    Téma energie, prasily a stavieb tú silne graduje.
    Dovidenia

   11. Stalo se to v létě před delší dobou (v řádově několika málo let). A štípnutí vosy bylo regulérní, se vším všudy, tedy chcete-li, bylo to bodnutí. Vůbec jsem o té vose nevěděla, že se blíží, má vina to tedy nebyla, jen jsem klidně seděla na tarasu.
    A oproti dřívějšku jsem se nedostala do šokového stavu.
    Při dalším vyšetření a krevních testech na alergologii doktor zjistil, že již nejsem alergik. Proč? Nevěděl.
    Odpočinkový víkend, tož užijte si ho. A potkáte-li blbce? No, byla by to jen další zkušenost.

   12. Matko, taky se mi letos přihodilo, že mě štípla vosa a nic se nestalo, takže jsem (opět) zjistil, že nejsem alergik na vosy, a to bez doktora. Na příkladu vosího bodnutí vidím, že existuje nejen astrální útok, ale i astrální obrana, která dobrým pomáhá.
    Hvězdička jedna se učí číst a rozumět česky. Píše :“Osa svojím žihadlom bodá.“
    Já bych řekl, že vosa bodá ( v Česku vosa štípe), žihadlem ale těžko, to má včela.

   13. Naozaj som pri raňajkách prekvapená. Pán s mačacím menom Pardal píše a tiež poučuje. Asi je adekvátne starý a múdry a môže mať aj fúzy / nevydarený vtip / – „Vosa….žihadlem ale těžko, to má včela.

    A tak som hľadala informáciu priam z českého jazyka.
    A čo tu? https://cs.wikipedia.org/wiki/Vosa_obecn%C3%A1

    Kopírujú pre málo chápavé: Na rozdíl od včel může své žihadlo použít opakovaně, neboť není opatřeno zpětnými háčky.

    Tak ako to je, miláčikov môj? Naša osa má žihadlo a česká nie?

   14. Hvězdičko jedna, je dobře, že jste chytřejší jak údajný mačo Pardal a skoro tak chytrá jako Wikipedie. Ano, vosa má žihadlo, bodadlo. Mám mezery v biologii a děkuji za nápravu. Včelí žihadlo je patrné, protože zůstane v místě vbodnutí a dobré ho vytáhnout hned nehty tak, aby se obsah nevymáčkl do rány.
    Vzhledem k tomu, že máte nadpřirozené schopnosti rozlišovat na dálku chlapy jako mačo/nemačo, tak až mě nepotřebujete a věnujte se diskuzi se svým nemačem, který vás navedl na tyto podivné stránky, kde se nediskutuje o tématu článku.

   15. No jo a co když to nebyla vosa, ale super-vosa,… No, sršeň vypadá trošku jinak, včela též, tož co to vlastně bylo? Au.
    Á, tak se člověk zkouší „domluvit“ s jejich Vyšším já a že by to šlo přes astrál? Netuším. Hlavní je klid a mír,…

   16. Matko, u nás se lidově říká štípla vosa a včela dala žihadlo, A tím já končím , Hvězdička jedna to tak do 14 dnů vyřeší, pak se to kouknu. Doufám, že to nebude nějaká astrální pitomost.

   17. Magická energia – prasila megalitických stavieb je odhalená a moja krátka existencia tu je u konca. Tých pár diskutujúcich je ako hladná šelma, ktorá čaká na akúkoľvek reakciu. Aj z úplne iných oblastí. Či to nie je jedno? A diskusia,i písanie básní! Ako to zdivočené zviera, ktoré poskakuje bez kontroly seba samého.

    Spoznala som, že ten priateľ mal pravdu. Pár seba stredných ľudí. Ale námet je taký vedecký a niektorí sa cítia povolaní. Majte sa tu dobre a rozvetvujte sa tu ako ten strom života. Egocentrizmus a pýcha, to je niečo naozajstného, čo vás tu živí a drží dokopy. Žiadne dni na nejaké čakania pre riešenie sa nekonajú.

   18. Hvezdička1
    Ad: Egocentrizmus a pýcha, to je niečo naozajstného, čo vás tu živí a drží dokopy.
    To je poprvé, co s tebou souhlasím. Je to hloupé, ale je to tak.
    Ps. Děkuji, za tvé obšírné a poučné pojednání o prasíle megalitických staveb. :)

   19. re: Hvězdička1 4.12.2015 (19:01)
    Země je vhodné místo, kde si bezpečně i méně bezpečně můžeme vyzkoušet vše, co je komu libo.

   20. https://www.youtube.com/watch?v=wg38cSlnu10

    První záběry z Měsíce se nepodařily. Ještě že režisér filmování uměl rozlišovat / v sanskrtu pojmenováno jako vivéka – 1. rozlišování, rozdíl; 2. pravý úsudek, pravdivé poznání; 3. ve védántě síla, která odděluje omezenost od nejvyššího principu / a věděl tak, že civilní technici na Měsíc nepatří.

    Klapka 15. – akce / takhle to nelze pustit mezi lidi ! /

   21. Docela podivný představy o rozlišování a schopnosti rozlišovat. O správném, pravdivém poznání, nemluvě. Mezi uměním manipulace (což není nic jiného, než dělání z lidí blbce a tudíž neslušnost a chucpe) a schopností důsledně rozlišovat, je propastný rozdíl. Slovíčka ze sanskrtu by vám docela šli. Ale s pojmovým a kontextovým myšlením, pravvým úsudkem jako takovým, jste evidentně na šťíru. Ještě si pořád naivně a falešně „myslíte“, že důsledně rozlišujete a že režisér uměl rozlišovat?…:-)))

   22. Právě jste mne zcela odrovnal, jsem ubit Vaším důsledným rozlišováním.

    Na druhé straně. Vy nechápete můj příspěvek v kontextu mého záměru v pousmání a pobavení se nad tím, co jste sem právě Vy přinesl.

    A nyní jsem opět rozlišil, že když píšete v rozrušení mysli, tak děláte školácké chyby. Dávejte si na to prosím pozor, pak tu vypadáte jako negramota. /ten, co nezná gramatiku /
    „Slovíčka ze sanskrtu by vám docela šli. “

    A na závěr trochu sanskrtu a v obecném principu to, kde můžete použít vivék: „Ekam sat vipra bahudha vadanti“

    V blázinci je ale všechno možné……../ tím blázincem myslím celý náš svět /. Pozor prosím, to není překlad výše uvedené věty.

    Mějte se hezky a „nepouštějte se samostatně do větších projevů, to je na hovno takováto práce“. /Jára Cimrman/

   23. aaaa… rozlišovač Hanz napsal „slovíčka šli“ teď sis ublinkl do hnízda

 12. ad: Byla bych šťastná, kdyby vše šlo vysvětlit rozumně, tedy i autosugescí.

  No nevím, nevím… Ale „cosi“ (snad rozum, ví Bůh) mi říká, že „tahle kombinace“ asi dvakrát fungovat a zafungovat, ani snad nemůže. No říká se, že – prý!? – zázraky se dějí. Ale na ty já nevěřím.

 13. ad: rozlišovač Hanz napsal „slovíčka šli“ teď sis ublinkl do hnízda.

  Přečti si to po sobě, než začneš plivat. Hanz? Hans? Heinz? Heinz Tomato Ketchup?…:-))

  1. Poslyš Hanz tomu ty nemůžeš rozumět, ani nepochopíš to je nick, alias a ten může být jaký chci já a ne ty, ty citáte od slova cintat, ale ty znáš jen mrtvé slovo. Živé slovo to je rozdíl, používáš věty samých mrtvol, proto mrtvolný puch se line z každého tvého příspěvku, bohužel.

   1. ad: používáš věty samých mrtvol

    A ty fakt nevidíš, že tyhle věty, myšlenky a moudrost v nich ukrytá, přetrvaly věky? Ty nevidíš ten fakt? Ptám se asi blbě, viď? Ptám se slepce, mrtvoly na dovolený, co?..:-))) Tak sem zas plivni nějaký to svý „živý slovo“…:-)) Nomen omen.

   2. Muehehehe… Konzumní idioti všech zemí spojte se, viď? Matrix, tam jseš doma a ve svým živlu..:-))) Nomen omen.

 14. Hmm… „živý slovo“ ze záhrobí opět promluvilo. Už je s tebou zase nuda… Měj se.

  1. Náhodou ty bylo vtipný a ty seš určitě ten modrý troll uprostřed s tou čupřinou, naopak nuda je s tebou bez citátů to není žádný Hanz, si bezbranný jak krabice s koťaty. Měj se taky a v lepší formě.

 15. ad: Náhodou ty bylo vtipný

  Hmm, no príma, fajn…:-) Otázkou je, jestli je autor těchto „živých slov“, vůbec při smyslech a při vědomí. To tvý – „Náhodou ty bylo vtipný“ – tak na to, a zaplaťpámbů a díky Bohu, fakt nemám ..:-))))))) Možná že jsem troll, ale rozhodně nejsem trotl.

  https://cs.wiktionary.org/wiki/trotl

  1. :-))))))))))))))
   Tak mi to malinko pripomnelo jeden rozhovor, ktreho jsem kdysi byla svedkem.
   Jeden muj kolega, zacal neco vysvetlovat dalsimu kolegovi Indovi, ktery neumnel moc dobre nemecky.Pomalinku a trpelive zacal ke komunikaci pridavat ruce, nohy a ruzna gesta. Kdyz mu doslo jak marne si pocina, objal Inda kolem ramen se slovy: “ Clovece s tebou je domluva jako s Indem“ :-)))

   1. :-))))))

    Umím si to živě představit..:-))) V „deutsch“, to musí echt masakr…:-)))

   2. https://www.youtube.com/watch?v=V6VEXeyFWc4

    Je tu slyset opravdu hodne ruznych prizvuku, ale Indicky jednoznacne vede co se nesrozumitelnosti tyce. Proto se tu tak trosinku vzilo rikat, je s tebou domluva jako s Indem. Ale rict to primo Indovi, tak to byl echt masakr :-)))

   3. Indicky se nedomluvíte. Taková řeč ani neexistuje. Vede tam hindština, také angličtina, ale jinak je v Indii více jak dvacet jazyků – tam kde jsem pobýval vládne paňdžábština /na severu/, tamilština a malajámština drávidské populace na jihu Indie. Na to, že je tam přes miliarda lidí, to není až tak mnoho. Kolik jazyků má asi Evropa? Sanskrt je něco jako latina, tedy jazyk např. védické filosofie.Mnoho významných myšlenek z významných náboženství a filosofií této části světa / buddhismus, hinduismus, náboženství Sikhů…. / je zapsáno a známo právě v tomto „mrtvém jazyce“.

    Chce-li člověk s duchovním snažením správně užívat vivék,jako schopnost správně používat svůj intelekt v rozlišování / a je to opravdu nutnost/, musí pozorně uvažovat o tom, co je dobré, co není, co je opravdové, co falešné, co je užitečné a co je bez ceny. Je tak opravdovým základem nalézt jisté velké univerzální pravdy a principy, pevně je uchopit a v jejich světle pak uvažovat o všem ostatním – to a ještě mnohé se skrývá pod rozlišováním; prázdná fráze nepomůže. Vždy je lépe vědět, co je „za tím“.

 16. Ad:
  Indicky se nedomluvíte.

  S  Indem je tezke se domluvit i kdyz mluvi treba cesky, ale to plati i pro jine narody. Jen Indove maji opravdu silny akcent. Rusove treba vsude tam, kde by melo byt pismenko G vyslovuji H ikdyz se to v cizim jazyce nepouziva a to je pak usmevne a mnohdy to uplne zmeni vyznam vyrceneho. Kazda rec ma svou konkretni melodii a to vetsinou byva nejtezsi naucit se i pro ty s vynikajicim hudebnim sluchem. Komunikace s cizincem je pak perfektni ukazka toho jakou moc/silu/ ma vlastne slovo. Prislo mi jen vtipne, ze zde se mluvi pouze cesky a presto schopnost domluvit se, dorozumet se je opravdu miziva :-)

   1. Cukrovka…. No jo!!! ty nam taky polib sos :-)))))
    Presne :-)))
    A k tomu jak sou vohakly.
    Fakt mne to rozesmalo moc. .-))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2020

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference