mapa stránek || vyhledávání

Mary Rodwell – Nový člověk (úryvok z knihy) (3.)

Kapitola XX. Cestovatelia medzi dimenziami.

Preklad: Julia Sellers

Skaly a nerasty:

Michael: Skaly, nerasty, kryštály, polo-kryštály, piesok, aj steny z prírodných materiálov môžu komunikovať. Diamanty sú napríklad veľmi zvláštne, pretože obsahujú jedinečnú kryštalickú mriežku. Tá je (ako tvarový žiarič) schopná vydávať špeciálnu vysokofrekvenčnú vibračnú osciláciu, ktorá môže liečiť. Diamanty v sebe obsahujú určité procesy, ktoré, ak sú funkčné, sa vymaňujú z fungovania klasickej fyziky a jej zákonov. Kryštály komunikujú s ľuďmi prostredníctvom okamžitých myšlienok práve na základe špecifickej frekvencie. Mám za to, že energie z kameňov (minerálov, kryštálov, atď.) slúžia ako potrava pre mnohé mimozemské entity ako aj inteligentné bytosti iného ako ľudského pôvodu.

Poznámka: Podľa vyjadrenia Michaela je jednou z jeho mnohých úloh, ktoré sú mu v rámci jeho mimotelových misií ukladané, aj zbieranie tejto osobitej energie z kameňov.

Michael: Voda, ako ju poznáme, teda vo forme H2O, nie je skutočnou vodou, pretože skutočná voda obsahuje hélium, ktoré je ľudské telo za určitých podmienok schopné produkovať. Bolo mi ukázané, že kostná dreň, a to konkrétne časť s názvom osteocyt, riadi našu krv a DNA. Osteocyty operujú prostredníctvom pocitov, ako sú pocity lásky alebo nenávisti. Takže pocity riadia operácie a správanie sa osteocytov určitým spôsobom. Osteocyty ale vytvárajú červené krvinky, ktoré sú súčasťou krvi a práve krv riadi poradie a uvoľňovanie hormónov v krvi. Hormóny ako vieme sú chemické látky, ktoré v podstate riadia funkciu nášho ľudského tela. Keďže hormóny závisia od krvi, krv závisí od kostnej drene a v kostnej dreni sa nachádzajú osteocyty, ktoré naopak závisia od ľudských citov, môžeme uzavrieť, že ľudské telo riadia vibrácie citov. Pri produkcii citov lásky má telo tendenciu byť zdravé. Aj DNA je riadené pocitmi.

Priame poznanie:

Michael: … Sťahujem rôzne informácie so zavretými očami pomocou automatického písma. Píšem myšlienky prichádzajúce priamo zvnútra. Niekedy sa zdá, akoby som sťahoval informácie priamo prostredníctvom čakier, ktoré sa nachádzajú v strede dlaní a chodidiel. Vibrácie v týchto častiach ľudského tela sú veľmi silné a tým, že sa na ne rezonančné nakontaktujete, môžete odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém záujmu. Takýto spôsob nasávania informácií sa nazýva priamym poznaním. Skutočne existuje a vo svojej podstate je vibračné. Nemalo by sa však zamieňať s channelingom, pri ktorom sa informácie sťahujú prostredníctvom svetelných vĺn, čiže elektromagnetických vĺn. Avšak pri sťahovaní informácií tkz. priamou kogníciou, získavate informácie prostredníctvom zvláštneho druhu vibračných vĺn, ktoré sú vo svojej podstate komprimované, pozdĺžne vlny, ale zároveň aj tranzverzné (nie však elektromagnetické) – skôr by sa dali nazvať nejakým elektrickým zvukom / tónom, nachádzajúcim sa v rámci zvukového spektra, ale aj mimo neho (teda ultrazvuk a infrazvuk vrátane). Srdce riadi mozog a nie naopak.

Energia bodu nula ˗ Ste tým, čo cítite:

Julia: … Bod nula v sebe obsahuje všetko a nič. Keď sa ľudské vedomie napojí na bod nula a reaguje s ním, prebieha proces tkz. zhmotňovania (alebo materializácie, kreácie) za predpokladu, že ten, kto sa podieľa na zhmotňovaní, čiže „pozorovateľ“ (respektíve jeho vedomie) je schopný vyprodukovať dostatočne silnú intenzitu zámeru (intencie), založeného na vibrácii citu (tkz. magnetický kompotent).

V rámci procesu zhmotňovania je ďalej rovnako potrebné a dôležité dosiahnuť špecifickú uhlovú rotáciu spinu jednotlivých subatomických častíc, ktoré sa na procese materializácie podieľajú, vrátane jednotlivých vlnových fáz. Materializácia je výbuch (expanzia) smerujúca z bodu nula smerom do vonkajšieho prostredia, pričom dematerializácia – odhmotnenie je implózia, alebo kontrakcia späť do vnútorného prostredia cez bod nula. V závislosti od toho na akej úrovni – frekvencii vibruje naše vlastné vedomie, dokážeme vnímať objekt, buď ako niečo fyzické, hmotné, 3 dimenzionálne, alebo len ako obrysy rôznych geometrických tvarov (ktoré sa dajú vnímať až vo vyšších dimenziách), vrátane svetelných vĺn, žiary, farieb, alebo vo forme čistého zvuku. Takže v podstate to, čo vidíte ako jablko v 3D, je niečo iné v 4D, niečo iné zase v 6D, meniace sa postupne z fyzickej hmoty na geometrické formy, svetlo, tekuté svetlo, polo-éter, éter, zvuk a nakoniec vibrácie, ktoré sú si vedomé sami seba vo forme čistého citu zložené zo skalárnych stojatých vĺn. Všetky dimenzionálne úrovne akýkoľvek objektov alebo ľudskej bytosti existujú súčasne. Každý živý objekt je zároveň fyzická hmota, kryštálová mriežka, svetlo (EM vlny), tekuté svetlo, zvuk (mechanické, stlačené, vibračné vlny) ako aj plazma, pričom toto všetko vytvára zvukovo svetelné (alebo vibračno-oscilačné) kontinuum. To znamená, že zvuk sa mení na svetlo a svetlo sa mení späť na zvuk, takpovediac v nikdy sa nekončiacom divokom tanci (založenom na presne stanovených pomeroch a vzťahoch medzi zvukom a svetlom, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré vytvárajú zákony fyziky, či už klasickej, respektíve kvantovej).

City a pocity nie sú emócie:

Julia: Hovorí sa, že emócie sú dôležité. Je tomu tak, ale pocity a city sú ešte dôležitejšie ako emócie. Okrem toho sa od nich odlišujú vo svojom základe. Vo svojej podstate je všetko založené na báze citu. Cit a pocit je vibrácia, vrátane zvuku. Oscilácia je však už vo forme svetla (teda iný typ vlnenia) a na nej sa zakladá aj emócia. Pred osciláciou však existovala vibrácia, čiže zvuk a až z neho vzniklo svetlo. Na začiatku teda bolo Slovo, Logos, zvuk, vibrácia. Svetlo vzniknuté z vibrácie je oscilácia. Zvuk a svetlo sú navzájom späté a prechádzajú jeden v druhého. Dôležitý je však cit, ktorý je vibračného t.j. zvukového pôvodu. Svetlo sa takpovediac rozsvieti až neskôr (zo zvuku). Teda potom, ako prehovorí slovo vo forme vibrácii (aj citových). Svetlo je elektromagnetická radiácia, ktorá zahŕňa aj myšlienky a emócie. Emócie teda nie sú city a pocity; sú to EM vlny, zatiaľ čo city – pocity sú mechanické (kompresné) vibračné (zvukové) vlny.

Pri riešení akýchkoľvek problémov sa v prvom rade musíte dostať k jadru veci. A k nemu sa dostanete výlučne prostredníctvom citov, respektíve zvuku, infrazvuku, ultrazvuku (a teda vibrácií). Emócie a myšlienky založené na elektromagnetickej báze – báze svetla sú teda iného rázu ako city – pocity. Na zvýšenie svojej intuície ako aj PSI schopností vrátane RV zručností, potrebujete pracovať predovšetkým so svojimi citmi a pocitmi a až potom s emóciami a myšlienkami, ktoré sú len ich odnožou. Ak chcete rozvíjať mimo-zmyslové vnímanie musíte to teda, ako už bolo povedané, urobiť cez city, nie emócie. Vaše vnímanie a city musia prejsť takpovediac spätne časom, alebo podstúpiť tzv. implóziu, respektíve proces tkz. zrkadlovej fázovej konjugácie. Procesom spätného návratu v čase sa dá totiž vrátiť až do jadra vibrácie, (vibračných pocitov), ktoré sú schopné Vás rezonančne napojiť na pole priameho vibračného poznania. V tomto poli potom môžete nadobudnúť schopnosti mimo-zmyslového vnímania, liečiteľské schopnosti, vízie budúcnosti respektíve minulosti, komunikácie s duchmi a priameho prístupu k informáciám. Je to zároveň aj silové pole, v ktorom dochádza k zhmotňovaniu – materializácii a odhmotňovaniu – dematerializácii.

Keď používam termín pocit alebo cit, mám na mysli vnútorné pocity, ako je láska, čiže nie fyzický pocit dotyku alebo teploty, ktorú cítime na úrovni fyzickej. Pocit je vibrácia a z hľadiska fyziky je to pozdĺžna (longitudinálna) vlna. Pozdĺžna znamená, že sa pohybuje od zdroja do strán a späť ku zdroju (akoby vo forme pulzu, ktorý po vypustení zo zdroja sa vráti späť k nemu). Pri osciláciách, ktoré predstavujú emócie alebo myšlienky a sú elektromagnetickej povahy, ide o pohyb hore a dolu. Pohyb elektromagnetických vĺn má priečny charakter, čo je oscilácia. Takže v rámci mimo-zmyslového vnímania a stavov tkz. rozšíreného vedomia, napríklad aj počas procesu tkz. diaľkového nazerania alebo pozorovania na diaľku (remote viewing), ak ste schopní sa dostať do určitého stavu rozšíreného vedomia, do stavu špecifického vnútorného pocitu a cítenia vibračného charakteru, ktorý ma veľmi blízko stavu blaženosti alebo extázy, budete schopní sa rezonančne napojiť na silové pole – priestor, odkiaľ môžete čerpať informácie prostredníctvom priamej vibračnej kognície založenej na rezonancii. Čiže informácie nebudete získavať pomocou elektromagnetických vĺn, teda svetla zvonku, ale formou priamej kognície priamo cez Váš vnútorný systém.

Keď prežívate mimotelový zážitok, môžete počuť cez steny, alebo počujete ľudí na ulici, ako sa rozprávajú. Vidíte tkz. tristošesťdesiat stupňovým zrakom (aj keď bez použitia očí) a môžete sa priamo napojiť na pocity iných ľudí. V rámci mimotelového zážitku ďalej cítite rôzne vône a chute, aj napriek tomu, že práve nič nejete. Keď ste mimo tela, nachádzate sa v tkz. vibračnom stave. Aj Vaše vedomie funguje vo vibračnej modalite. Telo je vtedy schopné emitovať tkz. stojaté vlny (vlnenie), ktoré sú skalárnej povahy a sú schopné cez rezonančné dutiny, rezonančne sa napojiť na tkz. bod nula. V mojich seminároch o týchto vlnách hovorím ako o pozdĺžnych, mechanicko kompresných, skalárnych, stojatých, sínusoidno kruhových, vibračných, nelineárnych vlnách mimoherzového pôvodu. Pozdĺžna vlna je vibračná vlna, opak priečnej vlny. Mechanická vlna je vlna, ktorá na prenos vyžaduje existenciu média. Typickým mechanickým vlnením je napríklad zvuk. Skalárna vlna je stojatá vlna, ktorá sa nachádza v potenciálnom stave. Čiže nemá vektor ani veľkosť a smer. Sínusoidná vlna je vlna, ktorá má špecifickú geometriu; je to v  podstate vlna, ktorá sa v porovnaní s inými vlnami pohybuje harmonickým spôsobom vo forme sínusoidy. Pokiaľ je mi známe, sínusoidná vlna je zároveň aj kruhová cyklická vlna a vice versa. Mimohertzové vlny sú vlny, ktoré takpovediac nevyžadujú drôtové spojenie, aby sa mohli šíriť, takže bezdrôtový prenos vĺn je typický pre mimohertzové vlny. Hovorí o tom aj Tesla.

Nelineárne vlny, v laickom jazyku, znamenajú to, že vstup a výstup energie spojenej s touto vlnou nie je totožný. Čiže v určitom okamihu vlna nadobudne oveľa vyššiu amplitúdu (teda prísun energie), aj napriek tomu, že neprijala žiadnu energiu zvonku. Dodatočná energia pochádza z bodu nula, z vákua, a vlna ju nadobudla cez tkz. súzvučnú – súhlasnú – zhodnú vibračnú rezonanciu. Napríklad kosti obsahujú určité receptory, ktoré má človek schopnosť riadiť tým, že emituje do prostredia a teda aj do vlastného fyzického tela zároveň city bezpodmienečnej lásky. Tieto receptory, na oplátku, regulujú tvorbu kostnej drene, a táto reguluje tvorbu červených krviniek. No a krv zjednodušene povedané prakticky reguluje funkciu celého tela. Tým, že zo svojho tela vysielame pocity – city bezpodmienečnej lásky, regulujem si svoje zdravie a spôsob, akým naše telo funguje. Ak vibrujete na určitej frekvencii, ktorá má určitú intenzitu / amplitúdu, vlnovú dĺžku a táto frekvencia je frekvenciou bezpodmienečnej lásky, ste schopní sa napojiť na bod nula.

Pojem „bezpodmienečná láska“ môže mať rôzny význam pre rôznych ľudí. To, čo ja nazývam bezpodmienečnou láskou, je vlastne frekvencia vyprodukovaná „pozdĺžnou, mechanickou, skalárnou, cyklicko – sínusoidnou, nehertzovou, nelineárnou vlnou“.

Pre niektorých ľudí vyžarovať z tela bezpodmienečnú lásku vo forme vibrácií znamená splynutie s prírodou alebo predmetmi, ktoré ich obklopujú, do takej miery, že s týmito predmetmi splynú v jeden celok, teda stávajú sa týmito predmetmi, ale zároveň zostávajú aj sami sebou. V takýchto stavoch (nezištnej lásky) ľudia často strácajú schopnosť vyjadriť to, čo cítia slovami – jazykom. Všetko chápu a vidia len v symboloch, ktoré mnohí vedia aj nakresliť, pričom na opis toho, čo prežívajú a vidia, nie sú schopní použiť žiadne slová. Zažívajú pritom intenzívne pocity jednoty a duchovnej rozkoše (raptúry). Niektorí počujú v pozadí slabú hudbu, alebo zažívajú rozmazané, nejasné a zvlnené vízie, atď. Je len veľmi obtiažne dostať sa do tohto stavu. Niektorí za tým účelom používajú meditáciu, rozjímanie, modlitby, alebo rôzne iné techniky.

Nie mozog, ale srdce riadi telo, nakoľko mozog z väčšej časti iba dekóduje elektromagnetické vlny. Ďalší typ dekódovania prebieha na bunkovej úrovni naprieč celému fyzickému telu. Vedomie má vibračný základ, je vlastne hologram. Celé telo je hologram. Má vibračný – zvukový základ, pričom tento zvuk sa dá zachytiť (konvenčné zvukové spektrum), alebo nedá zachytiť ľudským uchom (ultra-infra). Vibrácie majú pôvod vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, tak ako nás presviedčajú vedci. Takže vedomie je vlastne rozšírené po celom tele. Je úzko spojené s cytokinézou v bunke, respektíve s mikrotubulami a mikrofilamentami, ktoré sú ovládateľné ľudskými citmi (pričom najpozitívnejší vplyv majú city nezištnej lásky).

Naše pocity môžu mikrotubulom a mikrofilamentom rozkázať, či sa v bunke natiahnuť alebo naopak stiahnuť. Bunka na základe tejto informácie potom priamo dáva signál hormonálnemu systému v tele k produkcii tých správnych hormónov. Čiže človek vlastne dokáže regulovať svoje hormóny cez vnútorné pocity. Vibrácia na úrovni vášho tela je pocit. Napríklad melanín v koži je schopný prijímať vibrácie (zvuky) zvonku. Tie sa potom cez rezonanciu vo vašich telových bunkách napoja na pocity lásky, strachu a iné pocity produkované fyzickým telom. Vibrácie (zvukové vlny) sú priamo prepojené s ľudskými citmi (pocitmi).

Tesla vlny sú väčšinou definované ako elektromagnetické vlny, avšak nie konvenčné EM vlny, ale skôr ako skalárne potenciálne EM vlny, ktoré dokážu prenášať informácie takpovediac bezdrôtovo (tzv. bezdrôtový prenos). Niektorí vedci ich nazývajú longitudinálne EM vlny alebo E-gravitačné vlny. Iní to odmietajú a tvrdia, že EM vlna nemôže fungovať v tkz. pozdĺžnom čiže longitudinálnom režime. Z toho, čo som pochopila ja, Tesla vlny majú niečo spoločné s výbojmi statickej elektriny (tkz. di-elektriny). Vonkajší zvuk je kolísanie alebo posunutie častíc vzduchu na tlakovej báze, takže nemožno porovnávať zvukovú vlnu s pravidelnou elektromagnetickou. Tkz. vnútorný zvuk / vibrácia, na rozdiel od elektromagnetickej radiácie vychádza priamo zvnútra fyzického tela a je vytvorená na hĺbkovej úrovni buniek. Pokiaľ mi je známe, skladá sa z virtuálnych častíc existujúcich vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, ale plné častíc s potencionálnou energiou.

V určitých prípadoch, ľudské telo môže prostredníctvom rezonancie vytvoriť silné vibračné otrasy, podobné šamanskému tancu, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť napr. studenú fúziu. Tieto vibrácie ďalej môžu silou rezonancie pretvoriť DNA, čo následne vedie k rezonančnej transformácii a transmutácii na subatomárnom stupni.

Nervové impulzy sú vo svojej povahe elektrochemické. Niektoré receptory v mozgu môžu s EM vlnami komunikovať priamo. To, že skalárne vlny neboli nikdy preukázané v laboratórnych pokusoch, neznamená, že neexistujú. Oni totiž môžu byť detegované (zamerané) len prírodným biologickým materiálom alebo zariadením, ktoré sa nazýva ľudské vedomie (cit, emócia, myšlienka), ale zároveň napríklad aj kožou a to cez melanín. Predpovedať budúcnosť je možné aj cez ľudskú kožu (pokožku). Viem, že vedci prídu k tomuto záveru v budúcnosti. Vnímanie reality je naozaj veľmi špecifické a pre každého iné.

Tiež by som chcela dodať, že ľudia majú schopnosť vnímať viacero dimenzií naraz (ide o tkz. multidimenzionálne reality). Takže napríklad to, čo niekto vidí v jednej dimenzii ako povedzme jablko, iný, ktorý sa nachádza v inej vibračnej frekvencii, môže vidieť to isté jablko, ako geometrický tvar žiariaci rôznymi trblietavými svetlami. Iní môžu vidieť to isté jablko ako nejakú želatínovú kvapku, alebo ho vnímať ako plazmu, či vibráciu v podobe zvuku. Vzhľadom na povahu fyzickej reality ľudia vnímajú to isté odlišne, pretože realita je vlastne jeden veľký hologram a my ho našimi zmyslami vnímame holograficky.

Hudba a zvuk:

Michael: Zvuk, ktorý prijíma naše telo zvonku, ale aj zvnútra, sa zakladá na vibráciách. Vibrácie v podobe zvuku sa v našom tele rezonančne spária s vibráciami orgánov tela, svalov a kostí vo forme vĺn, na základe vibračnej rezonancie, ktorá sa zosilní cez proces tkz. rezonančnej kavitácie v tele. Rezonancia na určitej frekvencii, intenzite a rozsahu je schopná napojiť Vaše telo na bod nula a čerpať z neho tkz. voľnú energiu (free energy) z hĺbky éterickej úrovne. Hudobné nástroje naladené na frekvenciu 432 Hz, 421-422 Hz, (a podľa mňa aj) 424,96 Hz, sú schopné vytvoriť vo vašom tele takúto rezonanciu a napojiť sa tak na energiu bodu nula. Pokiaľ mi je známe, nástroje naladené na 440 Hz takéto niečo nie sú schopné urobiť. Tieto vibrácie sa vo Vašom tele prebudia pri počúvaní (nasávaní do tela nielen ušami, ale aj cez kožu) určitých špecifických zvukov. Vtedy sa človek dostáva do určitého režimu citu (citových vibrácií). Jedná sa viacmenej o prebudenie Kundalini (ktoré má mnoho stupňov a intenzít). Najproduktívnejší a najbezpečnejší spôsob (a podľa môjho názoru aj najzložitejší), ako takéto vibrácie v našom tele vyprodukovať, je cez pocity bezpodmienečnej lásky, nakoľko cit lásky je pre ľudské telo organický, vlastný a prirodzený. Rezonančná frekvencia lásky vzápätí spustí v tele proces fázovej konjugácie za produkcie stojatých vĺn, ktoré na oplátku ovplyvňujú rotáciu častíc na subatomickej úrovni, a táto zase ovplyvňuje množstvo éteru, skalárnej energie a energie bodu nula, ktorá cez jadro atómu prichádza do hmoty a teda do tela.

Ľudská bytosť je schopná ovplyvniť prostredníctvom pocitov, ktoré sú vibrácie (konkrétne skalárne stojaté vlny), množstvo éteru vstupujúce do tela cez jadro atómov. Každý človek je pomocou citov schopný ovplyvniť krv ako aj hormonálny systém. V podstate celé telo sa dá ovplyvniť, alebo riadiť pocitmi lásky. Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a nefyzickou – duchovnou hmotou, čiže antihmotou. Tento most je hranicou, ktorá sa prekročí pri vyžarovaní vibrácií určitej intenzity dosiahnutej v tele, pričom vtedy sa začne proces tkz. molekulovej transformácie, čiže fyzických, chemických ako aj biologických zmien v tele. Posledná fáza tejto hĺbkovej transformácie (transmutácie) z vás urobí tkz. breathariána, človeka žijúceho zo vzduchu a slnečnej energie. Pri určitých zmenách, prebiehajúcich v chémii krvi, založených na súhlasnej rezonančnej vibrácii, (v tele automaticky) zosilnejú pocity mieru, jednoty, lásky atď. a človek je schopný naladiť sa na vibračné pole obsahujúce informácie, ktoré neboli predtým k dispozícii.

Michael: Pravá informácia je nelokálnej povahy. Nemôže byť ani vytvorená alebo zničená, rovnako ako energia a hmota – teda jej forma, pretože tieto dve formy sa premieňajú jedna v druhú. Avšak informácie môžu byť zmenené reakciou s inými vlnami (pulzmi, ktoré tiež obsahujú informáciu) a sú súčasťou vedomia. Informácie majú schopnosť samo-organizácie a ich súčasťou je aj princíp syntropie / entropie, ktorý funguje na princípe dvojice komplementárnych polarít. Nosičom informácií nie je výhradne len svetlo (čiže viditeľná časť elektromagnetického spektra), ale aj iné časti elektromagnetického, ako aj zvukového spektra (vrátane infra a ultra rozpätia). Jednotlivci majú schopnosť dekódovať informácie, či už v podobe svetla alebo aj ďalších foriem. Naše vedomie fungujúce na princípe hologramu, obsahujúce vlny, ktoré sú nositeľmi informácií, reaguje s inými vlnami v prostredí okolo nás, ktoré tiež obsahujú informácie.

V závislosti na fáze, frekvencii, intenzite, vlnovej dĺžke, amplitúde, pootočení uhlu, a rotácii častíc (subatomických častíc, kvázi-častíc), sme schopní dekódovať informácie. Naša schopnosť prijímať a dekódovať informácie ďalej závisí na tom, akým spôsobom je svetlo obsahujúce informácie odrazené, ohnuté, alebo zlomené (jedná sa o reflexiu, refrakciu a difrakciu). Táto schopnosť ďalej závisí aj na tom, či sa jedná o implóznu vlnu, ktorá sa obracia sama do seba (vybuchne, imploduje do seba, teda smerom dovnútra a nie von) a ktorá akoby cestuje (vracia sa) späť v čase, alebo naopak, či sa jedná o explozívnu vlnu, ktorej informáciu sme schopní naplno vytiahnuť (buď cez channeling, stiahnutím do systému ako do počítača, alebo ju získať priamou vibračnou kogníciou), alebo z nej prijať len čiastočnú informáciu. Mimochodom, informácia sa dostáva do prostredia v pulzoch, alebo kvantách. (tkz. pulzové-kvantové informácie).

Domnievam sa, že najlepším zariadením na zber svetla je ľudská koža, pretože obsahuje melanín, ktorý je schopný absorbovať slnečné žiarenie. Za pomoci NaCl (chlorid sodný), keď je fyzické telo ponorené v morskej vode, melanín spustí v tele reakciu, ktorej súčasťou je aj proces zvaný fotolýza, podobný fotosyntéze v rastlinách. V tomto procese zohráva kremík dôležitú úlohu, pričom v rámci tejto reakcie vzniká hélium produkovaný studenou fúziou za izbovej teploty v procese, ktorý zahŕňa kavitálno-rezonančnú nukleárnu transmutáciu, na základe rezonančných stojatých vĺn, ktoré pôsobia na princípe zrkadlovej fázovej konjugácie (phase conjugate mirror).

Rotácia vĺn je riadená univerzálnym (ako aj ľudským) vedomím. Vedomie sa skladá zo stojatých skalárov respektíve skalárnych vĺn. Vedomie naplno a správne funguje vtedy, keď je riadené tkz. súhlasnou – vzájomnou (súzvučnou) vibračnou rezonančou frekvenciou, ktorú produkujú pocity-city tkz. bezpodmienečnej lásky. Spin častíc ako aj subatomických častíc závisí od zmeny intenzity tlaku toku éteru. Ľudské vedomie pomocou citov a pocitov dokáže priamo riadiť tlak a teda aj množstvo éteru (prechádzajúce cez jadro atómu z bodu nula, teda vákua, do hmotného – antihmotného prostredia). Uhol pod ktorým subatomické častice rotujú okolo vlastnej osi sa zmení vtedy, keď sa zmenia naše pocity, alebo spôsob akým pociťujeme a preciťujeme, a ak dosiahneme dostatočne intenzívnu frekvenciu našich citov.

Frekvencie produkované telom pri pocitoch čistej lásky, ktoré sú vlastne stojaté skalárne vlny, riadia funkciu hormónov, neurotransmiterov a proteínov v tele, rovnako ako tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a črevách. To je aj dôvod, prečo niektorí senzibili dokážu stiahnuť pocity priamo z kostí a čriev a premeniť ich na tok informácií. Navyše niektoré typy stojatých vĺn (rezonančné, pozdĺžne, sférické sinusoidné skaláry), ktoré fungujú na režime tkz. fázovej konjugácie, dokážu regulovať tok éteru do jadra atómu a von z neho. Za určitých okolností môže nastať aj prípad antigravitácie (alebo tkz. levitácie), ktorú je možné regulovať silou vôle. Okrem toho, stojaté vlny dokáže za určitých podmienok vytvoriť každý ľudský organizmus. Ľudské telo pracuje na princípe univerzálneho vedomia, čo znamená, že ako vedomie, tak aj ľudské telo (ktoré je z neho zložené) funguje na princípe samoregulácie, samo-navigácie, samo-organizácie, samo-regenerácie, samo-vyživovaní, samo-uchovaní, samo-podpory (za účelom večnej cirkulácie a premeny jedného druhu energie na iný). Všetky tieto princípy sa zakladajú na harmónii a samo-vyrovnávacej regulácii dvoch opačných síl, čiže explózie / implózie, expanzie / kontrakcie, muž / žena, plus / mínus, jin / jang, čiže dva komplementárne protiklady (ktoré nevedia existovať jeden bez druhého, nakoľko sa pretvárajú jeden v druhého a navzájom sa tak dopĺňajú) a tým vytvárajú trvalý a nikdy nekončiaci cyklický pohyb založený na princípe perpetuum mobile.

Vedomie prakticky nebolo nikdy vytvorené a z toho dôvodu nemôže byť ani nikdy zničené. Šíri sa prostredníctvom vákua, skrze neho a v ňom. Vákuum samo o sebe nie je prázdne, ale plné potenciálu. Okrem neho prakticky neexistuje nič, žiadny čas, žiadny priestor. Pre ľudskú myseľ nie je nič nemožné. Sme skutočnými spolutvorcami. Môžeme zmeniť spôsob, akým sa chová svetlo a priamo s ním prostredníctvom nášho vedomia komunikovať a to tak, že naše city-pocity určitej frekvencie, (ktoré sa neskôr cez emócie pretavia do myšlienok a ktoré vlastne predstavujú elektromagnetické vibračné pozdĺžne stojaté vlnenie vo forme tónov) nasmerujeme na svetlo, čiže elektromagnetické vlny, ktoré potom vzájomne reagujú. Táto frekvencia je frekvencia čistej lásky.

Láska je špeciálna frekvencia špecifických vĺn (pulzov) so špecifickou vlnovou dĺžkou, amplitúdou, intenzitou, fázou, spinom a angulárnou rotáciou a je potrebné, aby ju mainstreamové vedecké kruhy začali brať vážne. Frekvencia lásky nevykazuje žiadne napätie a teda nemôže byť detegovaná pomocou žiadnych prístrojov okrem ľudského organizmu respektíve ľudských pocitov.

Paranormálne aktivity a procesy ako teleportácia, poltergeists, telekinéza, kontakty mimozemšťanov a inteligencií iného ako zemského pôvodu, mimotelových zážitkov, zážitkov blízko smrti, duchovno transformačné zážitky, Deja vu, hypnagogia, astrálne cestovanie, astrálne projekcie, interdimenzionálne cestovanie, levitácia, cestovanie pomocou orbov, pozorovanie na diaľku (RV), asociatívne pozorovanie na diaľku (ARV), čítanie z kryštálovej gule, komunikácia s duchmi, channeling, priame vibračné poznanie, telepatia, synchronicita, kruhy v obilí, jasnozrivosť, proroctvo, ESP, spontánna vyliečenie, atď., možno pripísať unikátnemu modelu nášho vesmíru (pričom ľudské vedomie je jeho súčasťou), ktorý je riadený ako homonymická / holografická sebestačná samoregulačná štruktúra založená na stojatých, pozdĺžnych, vibračno pulzačných, nehertzových, skalárnych cyklicko – sínusoidných (elektrotonálnych – elektrozvukových) vĺn, ktoré tým, že takpovediac striedavo pulzujú raz v hmote, teda existencii, a potom zase mimo nej, vďaka spôsobu tkz. komplementárnych vzájomne sa doplňujúcich polarít spôsobujú to, že vesmír sa vyvíja v nekonečne sa opakujúcich cykloch perpetuálneho pohybu.

Stretnutia a schôdze mimo tela: Mesiac a Mars:

Julia: Michael mi povedal, že sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach mimo tela (počas mimotelových zážitkov), so stovkami ďalších ľudí z planéty Zem, ktorí tiež dokážu fungovať v režime mimo tela. Vrámci týchto spoločných stretnutí mimo tela sú zúčastnení informovaní o rôznych témach záujmu a významu, rovnako ako aj najnovšom vývoji a ďalšom smerovaní Zeme.

Michael: Stretávame sa mimo tela a hovoríme o rôznych témach. Prednášajú nám tiež významní ľudia, ktorí kedysi žili na Zemi. Informácie dostávame tiež od rôznych entít, ktorých pôvod nie je planéta Zem.

Raz som sa napojil na entitu, ktorá bola tiež mimo svojho tela, ale táto entita nebola už medzi živými a mohla byť mimozemského pôvodu. Povedala mi, že pod povrchom Marsu sa nachádzajú veľké ložiská zlata. Táto entita poznala presné umiestnenie ložísk zlata na Marse. Práve tieto ložiská môžu byť dôvodom, prečo v budúcnosti budú rôzne frakcie o Mars bojovať. Na Marse boli v minulosti fungujúce pyramídy. Niektoré z nich tam zostali, ale nie sú funkčné. Tieto pyramídy boli postavené rôznymi mimozemskými civilizáciami za účelom získania energie. V budúcnosti budú existovať oficiálne (nie tajné, ako v súčastnosti) expedície zo Zeme na Mars za účelom preskúmania, do akej miery podmienky na Marse umožňujú budovanie kolónií a miest pre budúce osídľovanie Marsu. Projekty a expedície na Marse prebiehajú aj v súčasnosti, avšak informácie s tým súvisiace sú držané v tajnosti.

Planétu Mars navštevuje mnoho návštevníkov z iných planét a systémov mimozemských civilizácií. Hlavným dôvodom týchto návštev je / bolo hľadanie na Marse celého radu rôznych nerastných surovín. Domnievam sa, že v budúcnosti sa ľudia zo Zeme usadia na Marse. Ľudia tam budú žiť za účelom výskumu a ďalších činností. Zlato na Marse sa ťažilo v minulosti a v budúcnosti táto ťažba ako aj ťažba niektorých drahých kovov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú, bude pokračovať. Tieto kovy majú iné charakteristiky a vlastnosti v porovnaní so zemskými kovmi. Atmosféra na Marse je podobná atmosfére na Zemi, preto sú tam ľudia schopní sa pohybovať bez kyslíkovej masky. Vláda USA má postavené (tajné) budovy na Mesiaci, ale táto informácia je pred verejnosťou (zatiaľ) oficiálne skrytá. V budovách na Mesiaci sa ľudia môžu pohybovať bez kyslíkových masiek. Co sa týka Marsu, existuje tam tečúca voda. Sú tam aj jazerá. Dosť veľké. Na Marse vlastne existovali celé moria a oceány, ktoré sú však teraz vyschnuté. Žijú tam aj ryby, jašteričky a rôzny hmyz. Tečúcu vodu som na Marse videl (už) v roku 1998 (keď sa ma na to pýtala Julia a zaznačila si to do denníka). NASA túto skutočnosť oficiálne oznámila v septembri 2014. Je zaujímavé, že v budúcnosti budú na Mesiaci existovať farmaceutické závody na spracovanie a výrobu liekov. Stavba niektorých sa už začala.

Michael: Pyramídy v Egypte boli postavené Egypťanmi s pomocou mimozemských civilizácií a za použitia laserových technológií a levitačných techník. Existuje mnoho pyramíd na dne oceánu, ako aj na Marse. V Egypte ďalej existujú energetické mriežky napojené na iné dimenzie, vďaka ktorým môžete z niektorých špecifických lokalít v Egypte cestovať v čase a iných rozmeroch a dimenziách.

Pyramídy sú elektrárne. Generujú energiu a môžu byť použité na iterdimenzionálne cestovanie a cestovanie vo vesmíre. Vrchol Veľkej pyramídy v Gize bol z Egyptu úmyselne prevezený a skrytý. Potom, ako ho našiel jeden archeológ, bol ukradnutý nemenovanou tajnou službou. Pyramída nie je schopná fungovať bez jej vrchnej časti.

Mimozemské civilizácie v minulosti navštívili Egypt a zotročili egyptský ľud. Používali ľudí na spracovanie rýdzeho zlata, nájdeného v podzemí. Energia z pyramíd sa v tomto procese využívala.

Mimozemské civilizácie a inteligencie iného ako zemského pôvodu prišli do Egypta, aby získali zdroje (nerastné suroviny, atď.). Potom ako už Egypťanov nepotrebovali, vyvraždili ich, pretože nechceli, aby používali sofistikované technológie, zavedené mimozemskými civilizáciami. Egypťania verili v to, že tieto civilizácie boli bohovia. Michael si spomína na svoj (kvázi) minulý život, keď žil v Egypte a tiež bol využitý na ťažbu zlata. Pamätá si aj ako boli pyramídy postavené. Niektorí z predstaviteľov mimozemských civilizácii boli roboti; iní len čiastočne robotický. Niektorí mali štyri nohy. Túto skutočnosť môžeme pozorovať v hieroglyfoch na pyramídových stenách. Na vyhĺbenie dier do zeme (za účelom uľahčenia ťažby) používali v Egypte lasery. Egypťania tiež používali elektrárne na výrobu energie a špeciálny stroj na produkciu jedla (zabezpečený mimozemskými civilizáciami). Pyramídy sú mimochodom po celom svete a sú skryté aj pod zemou a na dne oceánov.

Portály a „brány“ vo vesmíre:

Michael: Portály a brány existujú na mnohých miestach vo vesmíre. Aj maternica ženy je takým portálom: je to tunel, prostredníctvom ktorého prichádzajú univerzálne (kozmické) energetické toky a ktorým prechádza takzvaná duša keď vstupuje do ľudského plodu. Niekedy sa portál v maternici otvorí a žena môže otehotnieť, bez toho aby mala pohlavný styk. Energia, ktorá dá v budúcnosti základ plodu, vstúpi cez bránu maternice, ktorá sa za určitých okolností otvorí pomocou rezonancie a prijme energiu potrebné pre vytvorenie zárodku dieťaťa (aj bez predchádzajúceho sexuálneho pomeru).

Brány a portály tiež existujú na špeciálnych miestach v rôznych častiach krajiny (na súši ako aj v oceánoch). V prípade, ak nejaká loď pláva cez takéto špeciálne miesto v oceáne, môže sa stať, že celá loď sa premiestni v čase, čiže nastane tkz. cestovanie v čase. Aj v rámci vesmíru sa dá cestovať (v čase, intra aj interdimenzionálne). Brány existujú aj na špecifických miestach v slnečnej sústave. Niekedy vytvára vchody a brány samotné Slnko. Cez jednotlivé farby svetla sa totiž dajú otvoriť portály. Ak ste v blízkosti takejto brány automaticky do nej budete vtiahnutí. Potom sa už nemôžete vrátiť cez rovnakú bránu akou ste vstúpili. Musíte použiť inú bránu. Teplota, farby elektromagnetického svetla a gravitácia vplýva na otváranie respektíve, zatváranie týchto brán a portálov. Brány sa často pohybujú, menia svoje umiestnenie, otvárajú sa a zatvárajú, nie sú statické.

Príroda:

Michael: Stromy tvoria špeciálne energetické formy, ktoré sa môžu na Zemi dožiť aj 2000 rokov. Vyžarujú krásnu modrú a zelenú auru. Sú to zvláštne energie. V tkz. minulých životoch boli stromy napr. ľudia a zvieratá. Keď zlomíte strom (alebo jeho časť), alebo sa k nemu správate násilným spôsobom, je to vlastne útok (na živú podstatu). Takéto správanie dokáže spôsobiť stromu bolesť. Keď sa to stane, strom je veľmi smutný, prežíva emócie, doslova plače a je deprimovaný, pretože časť energetickej signatúry stromu bola nenávratne narušená. Viem to, pretože keď sa dotknem takéhoto stromu, cítim jeho bolesť. Michael raz telepaticky komunikoval s malou rybou v pohári (akváriu). Ryba mu telepaticky odkomunikovala správu, že sa jej vcelku páči, keď jej niekto do akvária vsúva prsty a chce sa s ňou akoby hrať. Ryba sa ďalej posťažovala, že je osamelá a uprednostnila by, keby sa k nej do akvária pripojili aj ďalšie ryby. Táto ryba sa cítila osamelá. Ryby dokážu prežívať pocity, ako je smútok a alebo šťastie. Ryba ďalej požiadala, aby bolo akvárium v izbe presunuté na iné miesto, pretože miesto, kde sa nachádzalo, jej očividne (z nejakých dôvodov) nevyhovovalo.

Zážitky blízko smrti (Near Death Experiences):

Michael: Raz som zažil cestovanie tunelom, ale nebolo to súčasťou zážitku na prahu smrti. Bolo to v rámci mojich pravidelných mimotelových zážitkov. Dospel som k záveru, že tkz. tunelový jav (alebo cesta tunelom pri zomieraní), ku ktorému dochádza väčšinou pri zážitkoch blízko smrti (NDEs), sa môže vyskytnúť aj v rámci mimotelových zážitkov. Mimotelové zážitky existujú na rôznych úrovniach a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zážitku blízko smrti.

Čo sa stane, keď zomrieme:

Michael: Pre väčšinu ľudí platí, že sa dostanú do nového tela. Niektorí ľudia môžu potom čo zomrú, trpieť bolesťou z minulých životov (túto bolesť pritom pociťujete ako reálnu bolesť). Mimochodom osoba nie je na 100% mŕtva, kým sa znovu nenarodí v inom tele. Len preto, že niekoho fyzické telo zomrelo na Zemi (teda vo fyzickej 3D realite), neznamená, že je skutočne mŕtve (aj v iných dimenziách). Niektorí ľudia po smrti čakajú, aby sa vrátili späť na Zem (v inom tele). Takže pre niektorých je to nové telo (na Zemi), pre iných vyššia (dimenzionálna úroveň). Niektorí ľudia trpia chorobou, alebo traumou (v duchovných telách, ktoré pokračujú žiť po smrti), a to aj napriek tomu, že ich telo fyzicky zomrelo. Čiže na smrti vôbec nezáleží. Pokiaľ sa (zomrelý) človek znovu nenarodí, stále je schopný cítiť bolesť. Viem to stopercentne, nakoľko som bol svedkom takéhoto diania už mnohokrát.

Samotní ľudia (svojim cítením, emóciami a myslením) môžu, alebo nemusia mať vplyv na dátum a okolnosti svojej vlastnej smrti. Záleží to od toho, na akej farbe svetla (alebo vlnovej dĺžke elektromagnetického žiarenia) vibruje ich svetelné (energetické, aurálne) telo. Potom, ako sa toto telo dostane za určitú frekvenciu (EM spektra), už budúcnosť zmeniť nemožno, a teda ani súčasnosť, ani minulosť zároveň (nakoľko tieto sú prepojené). V tomto prípade si nedokážete zmeniť (ovplyvniť) ani dátum svojej vlastnej smrti.

Duša a DNA:

Julia: Sú rodičia detí predurčení? Na základe čoho si rodičia vyberajú deti (ako sa deti dostanú k tým správnym rodičom)? Zodpovedá za to tá správna konštelácia slnečnej energie v čase, keď nastáva počatie dieťaťa?

Michael: Áno, väčšinou, ale nie vždy. DNA je dôležitá, ale v inteligencii dieťaťa nezohráva až takú dôležitú úlohu. Život (živá duša dieťaťa) potom, čo vajíčko splynie so spermiou, je ešte nejaký čas mimo maternice matky. Do jej tela sa dostane (vletí) až niekoľko týždňov potom, ako žena otehotnie. Zárodok bez duše sa teda na počiatku (tehotenstva) skladá iba z buniek, zatiaľ sa tam nenachádza skutočné vedomie. Takzvaný slnečný vietor, tj. slnečná energia iónov, má na plod veľký vplyv. DNA je dôležitá, ale nie je najdôležitejšia. DNA nie je DNA, ako ju poznáme. Je to vlastne kód farieb (EM žiarenia a farebných vzoriek-šablón).
 

Související články:


Hodnocení článku
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference