mapa stránek || vyhledávání

Nová civilizace bude komunikativní

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Podstatu krize vidím „třetím okem“ v tom, že současný stupeň technologického vývoje lidstva dosáhl skoro svého vrcholu. Ale jen v rovině hmoty, nikoliv v mezilidských vztazích a ve vztahu k řádu stvoření! Jenže ze zákonů harmonie živé přírody jsme již měli poznat, že jakákoliv větší disharmonie mezi „etážemi živého“ přivádí samočinně celek do kolapsu. Tím více je harmonie vratší, že dostala přídavek další „etatické“ úrovně živého! Tlupy a bandy neurvalého živočicha, člověka. Jestliže tedy současný člověk vědecky a technologicky vyspěl, musí vystoupit na vyšší kosmický stupeň vývoje. Aby se jeho populace nejen vnitřně, ale působením přírodních sil nezhroutila. Neboť tyto jsou vykonavateli působení Stvořitele světů!

Opakuji, nelze vývojem poznání vystoupit jen rozumově neboli vědecky, tedy bez výstupu v poznání mezilidských vztahů a ve vztahu ke Stvořiteli. Duchovní slepota současných mocenských a vědomostních pseudoelit tkví v jejich plně žitém ateizmu. Ačkoliv se tváří být „náboženští“ a svoje politické plány často obkládají „Bohem jako kečupem“. Chování vládce napodobují zákonitě masy národů a stávají se tak vlastně místo duchovních bytostí jen konzumenty tělesných slastí. Toto následování slepého masami lidí je možné jen proto, že vědomostní elity národů předkládají ve školách dětem bytost člověka a existující svět kolem pouze jako hmotnou entitu. Uvádějí vlastně děti do materialistické hypnózy! Blokují jejich šestý smysl a svědomí. „Vědci“ vykládají, jak svými rozumy a hmotnými přístroji nemohou nalézt ani duši ani ducha člověka. Tím méně je „měřit“ a definovat procesy v nich!

Přitom nejen bible a jiné transcendentní texty, kterými se ve volebních agitacích politici ohánějí, tato východiska k vyšší kvalitě společnosti obsahují. Znali je všichni proroci náboženství, ba znají je i primitivové v pralese. Jen proto, že vnímají realitu kolem sebe i vesmír ve třech hlavních úrovních:

Hmotné, tj. tělesné, rozumové, smysly vnímatelné.

Duševní (jemnohmotné), tj. v rovině energií, oživující mrtvou hmotu. Je to „kmitočtová“ rovina energií duší všeho živého a toků interakcí mezi nimi. Tedy živá síla, pohonná energie života kdekoliv ve vesmíru.

Duchovní, tj. energie a děje věčnosti. Tedy entita, nezávislá na čase, hmotné a duševní úrovni. Tato duchovní energie, pojmenovávaná lidskými pojmy jako Bůh, Stvořitel a mnoha dalšími, je na zemi obsažena ve formě své nejmenší částečky pouze v duši člověka. Je to právě ona, která svým vstupem do duše zvířecí změnila její charakter na lidský. To ona „molekula ducha“ dala duši lidoopí schopnost ptát se po podstatě věcí čehokoliv, po podstatě světa, tedy po Bohu. Na planetě Gaia se její inkarnací objevil nejnižší vývojový stupeň člověka, pračlověk. Ten jako první živý tvor se zde zeptal: Kde to vlastně jsem, kde jsem se tu vzal a proč??? Objevilo se lidstvo a jeho první civilizace.

Bible tento děj popisuje své době přiměřeným obrazem: Bůh (Podstata světa) nejprve oživil hmotu a vytvořil vše živé. A nakonec vdechl svůj dech, neboli nejmenší částečku Sebe, do duše nejdokonalejšího zvířete. Tím se na zeměkouli (a analogicky se děje ve vesmíru) objevil člověk jako třídimenzionální bytost. Tím v závislosti na délce vývoje i příslušné různé úrovně civilizací. V nich se lidské individuality vyvíjí a mění. Duševně i tělesně. První civilizační úroveň na zemi byla divošská kmenová. Pak, aby se uživila, se objevily pastevecká a zemědělská, pak městská a řemeslná, nyní vědecká a průmyslová. V tomto stupni vývoje se právě nacházíme. Jejím rozvinutím dochází k vyčerpávání možností planety. Začíná se pomalu projevovat neschopnost uživit se jako lidstvo! Tím se vynořuje nové dilema: buď válka o zdroje ukájení tělesnosti nebo nalezení a nastolení vyšší kvality civilizační. Vlastně vyšší stupeň „bohulibosti“, odpovědnosti vůči Stvořiteli. Ten znamená žití méně hmoty (těla) a více ducha. Neboli vědomostí o fungování stvoření a možnostech v jiných úrovních. Vlastně více kontaktu se Stvořitelem. Právě tento „kontakt“ otevírá možnost přívodu nekonečného množství jakékoliv energie všeho druhu. Neboť energie Podstaty světa je z pohledu člověka nekonečná.

Aby k tomu však mohlo dojít, je nutné nejprve v konzumní, rozumářské a egoistické civilizaci nově definovat smysl bytí člověka a lidstva.

Já jsem jej za svou bytost nalezl takto: Vydal jsem se v meditaci po jakési „šňůře“ zpět na počátek své vlastní existence a na konci jsem se nalezl jako nic nevědoucí, ale šťastný bod. V dálce jsem vnímal zlatožluté světlo, z něhož pocházel pocit blaha. V jednom okamžiku jsem pocítil touhu se přiblížit k tomuto Světlu. V tom okamžiku se ale Světlo ztratilo a já jsem se ocitl v hmotném těle. A blaženost byla pryč! Pocítil nejprve touhu poznat, kde jsem se ocitl (v hmotném stvoření) a poté jsem pojal úsilí se zbavit s hmotným tělem spojených tělesných strastí. Jenže to nešlo! Poznal jsem zákon, že vědomá bytost (duch) se může přiblížit k Dokonalosti Boha jen po dosažení určitého stupně vlastní duchovní dokonalosti. Jinak se opět zrodí daleko od Ní, v hmotném těle. Podmínkou přibližování k dokonalosti je touha po Ní neboli touha po Bohu.

Ta však vede jen skrze akceptování reality a následování svědomí (stálé s pojení s duchovním vůdcem nebo Bohem). Takovým způsobem života probíhá samočinné zvyšování kvality ducha po Bohu toužícího. Neboli dochází k tzv. duchovnímu růstu. Jinak řečeno, ke zmenšování připoutanosti ducha k hmotnému tělu. A po tomto úvodu přistupuji k vlastní odpovědi po smyslu bytí člověka a civilizace:

 1. Smyslem života ducha člověka v hmotném světě (na zemi) je rozvinutí všech typů poznání stvoření. Poznáním díla Tvořitele se přibližujeme poznání Tvůrce samého!

  Tedy životem na zemi máme poznávat hmotné stvoření rozumem neboli vědou, jemnohmotné stvoření citovým poznáním duší všeho živého a poznáním duchovním poznat přítomnost Boha jako hybatele všeho existujícího.

 2. Smyslem civilizace je umožnit všem lidem ve všech jejich vývojových stádiích ducha vzestup nahoru ke Světlu. Aby nakonec po skončení životnosti jejich těla se jejich duch mohl vrátit do plné záře Boha (nebe).

  Což ovšem současná západní konzumní civilizace ateizmu a egoizmu neumožňuje. (Egoizmus je „smrt duchovního vzestupu“.) Jestliže se tedy toto pojetí života rychle nezmění, bude přírodními silami zničena celá civilizace. Podle biblického předobrazu Sodomy a Gomory a podle všech archeology objevených zaniklých civilizacích. Získáním peněz nebo moci jako cíle ztratila současná západní civilizace smysl svého bytí ve vesmíru. Co ve stvoření dělat s pomatenci, kteří si dali za životní cíl, i přes mrtvoly, „umřít jako bohatí“?

Jak tedy musí vypadat nová civilizace, aby na zemi přežila?

Bude usilovat ne o to, aby všichni co nejvíce zkonzumovali a vytvořili zisk, ale aby všichni její členové byli převážně šťastní! A nyní je otázka, jak k tomu dospět. Přivedl mě k tomu otec, když před smrtí mi devadesátiletý řekl, že nejšťastnější v životě byl v dětství v materiálním nedostatku. Ale zahrnut láskou rodičů a šesti sourozenců. A žijící ve víře. Spali všichni v jedné místnosti a jeden měsíc v roce 1918, kdy jim armáda zrekvírovala všechno zrno, byli měsíc bez chleba. (Měli jen brambory a mléko.) Neboli tělo sice potřebuje své nutné materiální, ale pro štěstí jsou rozhodující mezilidské vztahy. Ale jak ty vytvořit?
A co je to vlastně pocit štěstí? Podle mého mínění pocit naplňování inkarnačního plánu zrození a tím vznik citového spojení s Bohem. Neboť svědomí je přímé spojení s Bohem nebo řídícím duchem. Má jej každý, pouze mnozí jej „zatloukají“ a různé psychologické „školy“ „vědecky“ vyvracejí. (Se slovy: těžkých hmoťáků: ukažte mi jeden atom svědomí?) To se pokusím odpovědět pokračováním.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 12
Tisk Tisk

180 komentářů

 1. Milý pane Staňku, promluvil jste mi svým článkem přímo do duše a tak Vám za něj velice děkuji. Tohle je přesně to, co by měli slyšet všichni lidé, kteří chtějí přispět k rozvoji společnosti a ne to politické předvolební oblbování, které rozumné lidi jenom uráží…

 2. Chtěl bych se pana Staňka zeptat, kde bible popisuje jak Bůh vdechl svůj dech do duše nejdokonalejšího zvířete.
  Dále by mě zajímalo, co nebo kdo podle p.Staňka oživuje ostatní živé tvory, když podle něj je Bůh pouze v duši člověka.
  Pan Staněk přijímá neprokázanou Darwinovu teorii, že se člověk vyvinul z opice.
  Kdy si dnešní opice začnou uvědomovat : Kde to vlastně jsem, kde jsem se tu vzal a proč???
  „aby všichni její členové byli převážně šťastní!“ – utopie, takové civilizace se v tomto věku kalijuga nedočkáme.

  1. Pan Staněk přijímá neprokázanou Darwinovu teorii, že se člověk vyvinul z opice.
   Nepřijímá teorii, ale výsledky vykopávek archeologů-
   Kdy si dnešní opice začnou uvědomovat : Kde to vlastně jsem, kde jsem se tu vzal a proč???
   Až pan Jaromír uvidí, že do nich Bůh vdechne svůj dech neboli ducha.
   Chtěl bych se pana Staňka zeptat, kde bible popisuje jak Bůh vdechl svůj dech do duše nejdokonalejšího zvířete. Panu Jaromíru neberu, že vdechl svůj dech do hlíny. Doporučuji mu přečíst si Abdrushina. Bible je duchovní kniha, tzn. vyjadřuje děje v obrazech nebo symbolech.

 3. Pan Staněk sa trafil do čierneho a správne vystihol súčasnú problematiku sveta a jej potreby k prežitiu a Návštevník to tiež dobre vystihol. Ak budeme v súčasnom trende pokračovať, tak si kopeme vlastný hrob! Je smutné, že to naše „duchovenstvo“, ktoré bohužiaľ musím dať do úvodzoviek k tomu všetkému mlčí a tvári sa, ako by bolo slepé. Ako sa zdá, nádej môžeme mať iba z východu, kde materializmus typu „USA“ nejestvuje. Východ bol vždy duchovný a taký je aj dnes!

 4. Autor píše: „Tedy živá síla, pohonná energie života kdekoliv ve vesmíru.“
  Komentář: Kdekoliv ve vesmíru má být živá síla. Prosím, uveďte, stačí jediné místo ve vesmíru kromě Země, kde ta živá síla je.
  Článek píše: „Právě tento „kontakt“ otevírá možnost přívodu nekonečného množství jakékoliv energie všeho druhu. Neboť energie Podstaty světa je z pohledu člověka nekonečná.“
  Komentář: Asi nevím, co je nekonečno a přívod nekonečné množství energie už vůbec ne. Ani výbuch supernovy s rozmetáním a vyzářením hmoty není výbuch nekonečného množství energie. Energie (supernovy), která se uvolní termonukleárním zážehem, je řádově např. 1044 J.
  Článek píše: „V dálce jsem vnímal zlatožluté světlo, z něhož pocházel pocit blaha.“
  Komentář: Včera 27.11 Show Jana Krause- účinkoval Martin Ditmar, byl 2 měsíce v bezvědomí a popisuje tunel, světlo, úsměvné šťastné tváře lidí tam, se kterými byl ve styku za živa. Při probuzení nebyl schopen nějakou dobu rozlišovat, co je skutečnost a co jsou zbytky mozkových zážitků v bezvědomí.
  https://youtu.be/KK0XUVhgAZU?t=12
  Článek píše:“ Tedy životem na zemi máme poznávat hmotné stvoření rozumem neboli vědou, jemnohmotné stvoření citovým poznáním duší všeho živého a poznáním duchovním poznat přítomnost Boha jako hybatele všeho existujícího.“
  Komentář: Nerozumím. Vědou těžko poznáme jemnohmotné stvoření. Jemnohmotu věda nezná. Ezoterici o jemnohmotě píší a to je skoro všechno, co se o ní dá s jistotou říci.
  Dnes jsem byl na církevním pohřbu vzdálenějšího příbuzného, dožil se 90 let. Jak řekl farář, zemřel po splnění svého úkolu na zemi. Přijal svůj ne vždy lehký osud. Vychoval děti, radoval se z vnoučat a pravnoučat.
  Moje vzpomínky na něj byly pozitivní, byl z 11 dětí, pracovitý, příjemného a nekonfliktního jednání.
  Článek píše: “ Jestliže se tedy toto pojetí života rychle nezmění, bude přírodními silami zničena celá civilizace. Podle biblického předobrazu Sodomy a Gomory a podle všech archeology objevených zaniklých civilizacích. Získáním peněz nebo moci jako cíle ztratila současná západní civilizace smysl svého bytí ve vesmíru.“
  Komentář: Naše civilizace žije na Zemi. Smysl bytí ve vesmíru? Co asi na to ve vesmíru nám blízký Mars?
  Získání peněz a moci bylo cílem po tisíciletí. Čtu životopis Zikmunda Lucemburského. Neustále bez peněz, válčil na všech světových stranách (smysluplně snad jen proti osmanským Turkům), vytvářel a ukončoval účelová spojenectví. Přírodní síly nezničily kvůli tomu civilizaci. Ani Bůh ne, i když byli jeden čas tři papežové podněcující boje. Naopak, Evropa se stala kolébkou civilizace. Podobně za třicetileté války.
  Článek píše: “Neboť svědomí je přímé spojení s Bohem nebo řídícím duchem. Má jej každý, pouze mnozí jej „zatloukají“ a různé psychologické „školy“ „vědecky“ vyvracejí.“
  Komentář: Zážitky šťastného dětství, které popisujete, jsou odrazem psychicky zdravého dospělého člověka. A říkají to právě ti psychologové. Jako malé dítě jsem žil v selské rodině, kterou kolektivizace chtěla udřít nebo (i kvůli dětem) donutit vstoupit do JZD. Pamatuji si tátu, jak šel přes naše bývalá pole a nesl klobouk v ruce, jako by šel z pohřbu. A kromě vzpomínek na propadlé tváře obětavé maminky si nepamatuji nic špatného z té doby.

  1. Mohl byste si odpovědět sám. Pohyb vesmírných těles a galaxií je dostatečným důkazem živé energie sám o sobě.

   1. Je to obyčejná matematika konstrukce vrcholu trojúhelníku.

 5. „Při přechodu z jednoho světa do druhého jsou charakteristiky magnetického pole, neznámo proč, nejstabilnější právě tam, kde se nacházejí magnetické póly Země. Tam se totiž mění časoprostorové charakteristiky. Jižní pól tíhne k minulosti. Tato tendence se pak přesouvá na západní polokouli, což je Severní a Jižní Amerika. Severní pól zase tíhne k budoucnosti a přes Rusko a Střední Asii sahá jeho vliv až k Himaláji. V praxi to znamená, že západní polokoule se vše snaží realizovat, hromadit hmotné statky, rozvíjet materiální svět. Východní polokoule zase hledí do budoucnosti, ke všemu ještě nerealizovanému, tedy k duchovnosti. ´
  Materialista žije minulostí, člověk duchovní žije budoucností. Na rozdíl od člověka duchovního, který se orientuje na intuici a plodí kulturu, se materialista soustřeďuje na fakta a důkazy, na zkušenost, tedy na analýzu událostí již minulých.
  Člověk, který lituje minulosti a nepřijímá ji (překrucuje ji, falšuje, zamlčuje), spouští program zničení hmotného světa. Člověk, který má naopak strach z budoucnosti a špatně o ní smýšlí, spouští program zničení duchovního světa (své kultury, svého rozvoje).
  O budoucnosti nemáme smýšlet ani špatně, ani dobře. V budoucnosti nás nečeká ani ráj, ani peklo. V budoucnosti bude jen Bůh. Proto nemá smysl se bát, urážet se či být sklíčení, můžeme jen milovat.
  Bůh však není jen v budoucnosti, je i v minulosti a přítomnosti. Proto je vnitřní nespokojenost s minulostí, přítomností či budoucností vlastně agresí proti Bohu.
  Díky rozvoji lidských hodnot v nás musí vznikat postupně vždy silnější vnitřní kontakt s Bohem. Člověk musí Boha v sobě cítit stále víc.To znamená, že člověk musí zároveň sám sebe vnímat jako fyzické tělo, tedy maso a kosti, závisící na okolním světě a vstupujícím do interakcí s okolním světem a s Bohem, který není na tomto vnějším světě závislý a který jen vyzařuje lásku, jež nás utváří a rozvíjí.“
  S.N.Lazarev

  /úryvek je z dnešního AE NEWS /

  Připomínám ještě, že žijeme ve věku Káli Jugy, a to samo o sobě něco říká.

  1. Moto serveru: “AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech událostí z domova i ze světa.”

   Články jsou otevřeně proruské a proputinovské. Píší o fašistickém ukrajinském režimu, informují o údajném střílení civilistů ukrajinskými vojáky, o “shnilých” Spojených státech a udatném Putinovi. U článků zpravidla chybí důkazy, jsou postavené jen na údajných tvrzeních ruských zdrojů;
   Styl psaní je expresivní “USA by pro své zájmy i duši ďáblu upsaly, dál na Ukrajině běží podpora nacistů, kterými Majdan začal, ač to všechno stojí více dolarů, než USA v začátku předpokládaly.” nebo “Z americké zadele čouhají Sobotkovi jen pokálené boty. Na koberečku u Brežněva nebo u Bidena, těžko najdete rozdíl. S jakými notičkami se český loutkový premiér vrátil ze zámořského říšského kancléřství do Protektorátu?”;
   Autoři příspěvků se skrývají pod pseudonymy, například Pozorovatelka;
   Aeronet.cz si původně v roce 2013 zaregistroval Lukas Brian Ross, uvádějící svou adresu v městečku Athens v americké Georgii, je však z veřejně dostupných zdrojů nedohledatelný. Společnost AE News uvádí jako své sídlo adresu u letiště v holandském Eindhovenu, telefon ani mail nezveřejnila;
   Od poloviny roku 2014 se už vlastník domény skrývá za speciální firmu Domains By Proxy, LLC z města Scottsdale v americké Arizoně, která umožňuje svým klientům zatajit svou identitu před veřejností;

   /úryvek je z portálu http://neovlivni.cz/

   Šéfredaktorka portálu je Sabina Slonková. Od roku 1991 pracovala dvanáct let v deníku MF Dnes. Začínala v domácí rubrice, časem se její specializací stala bezpečnostní problematika a politické kauzy. V roce 2000 byla obviněna v kauze Olovo kvůli tomu, že odmítla policii sdělit, od koho se spolu s kolegou Jiřím Kubíkem dozvěděla o pamfletu proti političce ČSSD Petře Buzkové. Hanopis vznikl v týmu poradců premiéra Miloše Zemana. Prezident Václav Havel udělil Slonkové milost, stíhání pak definitivně zastavil žalobce jako neodůvodněné. V roce 2002 vyšetřovala policie objednání vraždy Slonkové, kterou měl provést recidivista a toxikoman Karel Rziepel na objednávku pracovníka ministerstva zahraničí Karla Srby. Novinářka o něm napsala řadu článků, kde mimo jiné upozorňovala na jeho majetkové poměry a ovlivňování zakázek na ministerstvu. Soud pak poslal Srbu na dvanáct let do vězení.

   Sabina Slonková naštěstí nedopadla stejně jako Ján Kuciak.

   1. Pane Pavle, díky za exkurzi do Vašeho myšlení. Můj úryvek od Lazareva, který v tom článku z EA News je, ten se netýká úvah nad nevydařeným záměrem delegace ministra zemědělství ČR p.Tomana do Ruska. To je mi celkem u z….e. Ostatně, lidé kteří nemají rádi Babišovu vládu, ti mohou být šťastni, ne? I za to, co řekl na Ukrajině, ne?

 6. Vendo, že jste nedal rovnou odkaz na ten článek? První Váš odstavec ani nemá smysl komentovat. Divím se, že se necháte zmanipulovat k šíření takových nesmyslů.
  Magnetické póly se posunují díky změnám toků uvnitř Země (geomagnetické dynamo). Graf včetně opakovaného přepólování za 169 milionů let je na
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B
  Jde tedy o dobu, kdy za Zemi žádná civilizace nebyla. Magnetické pole Země je starší jak 4 miliardy let. Velikost tohoto pole na zemském povrchu se pohybuje mezi 25 a 65 mikrotesla. Elektrické spotřebiče mají vodiče, v nich proud způsobuje magnetické pole a může nám být hodně blízko (indukční vařiče).
  Magnetické pole má vliv na částice ze Slunce (sluneční vítr). Země se ovšem otáčí a sklon zemské osy vede ke střídání náklonu ke Slunci a ročním obdobím. Takže rozdíly vlivu na civilizaci mezi tím, co si lidé usmysleli označovat jako západní a východní polokouli, moc nevidím.
  Už jsem psal a bylo to pro Vás marně: nevěřte všemu a AE News už vůbec ne.

  1. Pardale, nejsem zmanipulován. Nepíši k tomu žádné své vyjádření, které by ukázalo, že jsem nějaké manipulaci podlehl. To je Váš pocit. Ten článek z AE berte jako podnět. Toho Rusa znám z nějakých různých článků.

   Odkaz – myslel jsem, že AE News znáte. Ale abyste to nemusel vyhledávat, dávám ten odkaz: https://aeronet.cz/news/vime-prvni-ruske-urady-znemoznily-ceske-delegaci-vedene-ministrem-zemedelstvi-odlet-z-moskvy-do-kazane-v-odvete-za-nehorazne-vyroky-premiera-andreje-babise-minuly-tyden-v-kyjeve/

   Je to z větší části o něčem zcela jiném. Ale cítím, že tzv. západní polokoule je na tom asi hůř. Zřejmě se to počítá od nultého poledníku. A myšlenky toho Rusa mi nějak souzněly, když jsem četl článek pana Staňka.

   A ještě k jeho článku. Pan Staněk asi neví či si neuvědomuje ten zásadní fakt,, že umístění v těle člověka té naší vyšší podstaty je přechodné, vzhledem k trvání věků a k jisté nekonečnosti, a že tady není náš „pravý domov“, opět té podstaty.

   Mějte se. Jste fajn a velmi vzdělaný člověk. Ať Vám to v plné síle a zdraví vydrží.
   Václav Žáček

   1. Vendo, Váš odkaz je opravdu o něčem jiném, ani vyhledávání CTRL+F nenachází Váš citát ani jeho část z Lazareva. Takže končím. Nehodlám AE News podporovat ani tím, že o něm budu diskutovat. Je to založené na tom, že si to budou lidi posílat mezi sebou jako kdoví jak skvělou a hlavně utajovanou, takřka cenzurovanou informaci, i když je to ptákovina..
    Dojmy, že náš svět není ta pravá podstata atd., mě nedojímají.

  2. Pardal by si mohl občas uvědomit, že na těchto www založených na duchovním přístupu ke světu, by mohl víc nasávat poznatky, než je odsuzovat. Věda své poznatky velice často mění, přiznala to, a tím se konečně po staletích odtáhla od náboženství, které bývá často beze změn. Takže předložený pardalův názor o magnetickém poli Země? – platí dnes, zítra jinak.

 7. Podle autora, pana Staňka „… současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi.“

  Co jsem se v mládí naposlouchal podobných nesmyslů na povinném školení. Bylo jich také plné Rudé právo – orgán ÚV KSČ. Když Sovětský svaz vypustil do vesmíru prvního kosmonauta, zdálo se možná, že jen otázkou času, kdy „kapitalistická hydra“ padne.

  Že Rusko v ekonomice prohrálo, není až tak důležité. Mnohem horší jsou škody způsobené jeho ateistickou ideologií. Podle ní je pro člověka důležitá jen materiální základna a kultura (duchovno) je pouhým přívažkem – nadstavbou. V reálu se to projevovalo tak, že když můj kolega v práci dostal přidáno na platu o 50,- Kčs méně, než jiný kolega, přestal s ním mluvit (výše platu byla zásadně veřejná). Dnes se Rusko k víře v Boha vrátilo, ale ve středověké formě, která bývá nazývána jako „spojení trůnu a oltáře“ a jejímž tristním znakem bylo žehnání zbraní.

  Rusko dnes produkuje stejné množství oxidu uhličitého na obyvatele jako západní státy. Avšak na rozdíl od nich nepodniká téměř nic, aby se závislosti na fosilních palivech zbavilo. Vždyť jeho ekonomika stojí na ropě a plynu.

 8. Rusko má rozum – uhličitý oxid nezničí svět, kdežto překotná výroba zboží ničí přírodu.
  Duchovno už Západ nezná, to by musel přestat se zbrojením po rozpadu sov. svazu a pak by Putin nemusel obnovit zbrojení. A Čína. A nedávat kostely muslimům, aby z nich dělali mešity.
  Opakem spojení trůnu a oltáře je odevzdávání svých zemí přistěhovalcům z cizích zemí.
  Zaslepený člověk nevidí, že se přibližuje velká krize, a že je už tady. V penězích ne, ale v přírodě.

  1. Překotná výroba zboží je dnes doménou Číny. Čína dokonce manipuluje s vlastní měnou – devalvuje ji nařízením vlády, takže její kurz je nižší, než tržní. Cílem této manipulace je umělé podhodnocení jüanu, aby čínské zboží bylo na západním trhu ještě levnější a prodalo se ho ještě více na úkor zboží vyrobeného u nás. Průvodním jevem dumpingových cen na export je, že čínské zboží je v Číně dražší, než u nás. Stejně tak je české zboží na čínském trhu dražší, než by mohlo být, kdyby se měny přepočítávaly tržním kurzem. Barack Obama se při návštěvě Číny proti manipulaci s její měnou ohradil. Číňané mu řekli, že může klidně udělat totéž (uměle podhodnotit dolar). Udělat to nemohl – Američané by se proti svému ožebračení vzbouřili.

   Oxid uhličitý způsobuje oteplování atmosféry a důsledkem oteplování jsou prudké výkyvy počasí způsobující přírodní katastrofy. Očekává se dokonce, že oteplování způsobí, že některé oblasti, kde žijí lidé, se stanou neobyvatelnými a migrace lidí podstatně zesílí.

   Máte pravdu, že mnoho lidí na Západě opustilo kvůli kozumismu Boha. Ale někteří zbyli a situace je tam o mnoho lepší než v Rusku, kde je víra velmi formální. Ruská církev se stala Putinovou služkou.

   Nikdo nedává křesťansé kostely muslimům. O něčem takovém se můžete dočíst jedině na lživých proruských dezinformačních webech.

   Krize v přírodě se opravdu blíží, v tom máte pravdu, ale alespoň část Západu na to reaguje a snaží se tomu čelit. Severské státy mají v plánu bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2030.

   1. → Překotná výroba zboží je dnes doménou Číny.

    Jasně..:-)) Překotná výroba zboží je dnes doménou Číny, kam ji ovšem vodfedroval ten tvůj „vyspělej západní svět“. Ty tvoje „polopravdy“, to je stejně prča k popukání..:-)))

    ps: neodpovídej mi, nejsem na to (propagandu a s&h) zvědavej. Putin, Čaputová, Rusko, Korea, „západ“, „východ“, jüan, Obama, oxid uhličitý, jseš zblblej už takhle víc než dost..:-)

    A perla nakonec: Severské státy mají v plánu bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2030.

    :-))))))))) Miluju plány..:-)))))

   2. → Průvodním jevem dumpingových cen na export je, že čínské zboží je v Číně dražší, než u nás. Stejně tak je české zboží na čínském trhu dražší, než by mohlo být, kdyby se měny přepočítávaly tržním kurzem.

    No jestli už na tomhle, navíc (aby toho asi do očí bijícího nebylo už takhle dost a málo) tebou uvedeným příkladu (a blábolu zároveň), nevidíš manipulaci a čarování s realitou a programový dělání z lidí blbce, ano!, vidíš dobře, evidentní blbce, no pak už fakt nevím. Že by slepota?, že by – komu není rady, tomu není pomoci – ? Ale jestli „věříš“ na trh, na náhody, tak se nech rovnou hospitalizovat.

   3. Česko bylo „velmocí“ ve výrobě oděvů a obuvi. Co je příčinou, že se u nás tyto komodity přestaly vyrábět a vozí se z Číny? Je příčinou, že čeští podnikatelé měli doma malý zisk a přesunuli výrobu do Číny, nebo skutečnost, že čínské mzdy jsou 2x až 3x nižší, než české? Připomínám, že jiná výroba, kde ruční práce není rozhodující nákladovou položkou, se v naší zemi udržela.

    Ve Finsku se dnes vyrábí pouze 16% elektrické energie z fosilních paliv. Takže plán zbavit se fosilních paliv do roku 2030 není až tak neuskutečnitelný – viz.https://www.mzv.cz/helsinki/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/finska_vlada_meni_pravidla_podpory.html

  2. Dlouhý odstavec o devalvaci? Tu používají státy podle potřeby. Přece to je základní nedostatek společného eura pro chudší státy, nemůžou devalvovat ke své škodě. ČR záměrně manipuluje se svou měnou, ale když to dělají druzí, pak je to špatně….. Tendenční psaní jak Pv pamatují starší z normalizačního tisku.

 9. Nová civilizace se již chystá!! Ale odkdy??

  Tady jsou hodnoceny důrazné apely jednoho Američana. Dost na tom zbohatl:
  https://ac24.cz/en/-/10-predpovedi-al-gora-o-globalnim-oteplovani-o-13-let-pozdeji-vubec-nic-se-nesplnilo-?redirect=%2Fweb%2Fac24%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6LN4ieZ8eFrT%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_

  Pan Staněk by mohl být více komunikativní již nyní a vysvětlit datum / +- 50 let/, kdy se ta civilizace začne objevovat??

  1. Aha, ta odborná zpráva od jakési Lucky o 5G sítích uvařená na WWW stránkách jíme jinak mi unikla.

   1. Wiki píše:

    Kontroverze
    Bezpečnostní rizika
    Návrh 5G (stav v červnu 2018) přebíral principiální bezpečnostní slabinu technologie LTE.[18] Podle některých amerických vědců lze navíc jednoduše sledovat polohu uživatelů sítě.[19] Vzhledem k navázaným technologiím bude třeba k sítím 5G přistupovat jako ke kritické infrastruktuře, na které bude postupně závislá další infrastruktura [20] a masivní datové přenosy spolu s miliardami připojených zařízení IoT významně rozšíří plochu pro kyberútoky, protože se očekává, že většina lidských činností se bude opírat o kybernetickou infrastrukturu a rozsáhlé digitální ekosystémy[21].

    Zdravotní rizika
    Podle názorů některých vědců představují milimetrové vlny (nově používané 5G sítěmi) zdravotní riziko pro člověka i přírodu, přičemž odkazují na studie zkoumající vliv milimetrových vln na kůži, zrak, srdce a zvýšenou rezistenci bakterií.[22] Podle studie v časopisu Scientific Reports z roku 2018 existuje také rezonanční absorpce u hmyzu, který bude podle této studie vstřebávat vlnění o milimetrových vlnových délkách řádově stokrát více, než se děje u záření dosud užívaného;[23] a to v situaci, kdy došlo k výraznému, až 75–80 % snížení populace létavého hmyzu oproti roku 1989.[24]

    Iniciativy za zastavení zavádění 5G
    Ve světě vznikly různé snahy vyvolat společenskou diskusi, jestli technologický přínos sítí 5G vyváží potenciální rizika s tím spojená. V roce 2018 vznikla mezinárodní výzva proti zavádění 5G sítí; k jejím argumentům patří kromě bezpečnostní nedokonalosti zejména údajné riziko výrazného nárůstu elektromagnetického záření, a to v nových, dosavadními technologiemi nepoužívaných frekvencích. Zmiňován je dále dopad na živé organismy, zvlášť na genetickou informaci, který nelze zcela vyloučit kvůli krátké době existence mobilních sítí, plošně vyzařujících toto záření.[25][26]

    V Evropě a USA vznikly i další iniciativy vyzvat vlády k zastavení zavádění 5G sítí.[27][28] Z důvodů přetrvávajících pochybností přerušilo své plány na zavádění 5G technologie například belgické hlavní město Brusel.[29]

    – – – – –

    Bude to betálny, Brusel to mít nechce, ale my u nás třeba jo. Čas ukáže, jak to bude fungovat????

    Má někdo odkaz na seriózní zdroj posouzení dopadů ???

   2. To Anonym
    Nepropadejte panice. Vyzářeným vlnám je jedno jaký standard použijete.

    Současnost: šířka pásma na dané frekvenci
    3×10 MHz na 800 MHz – LTE
    3×10 MHz na 900 MHz – 2G
    3×20 MHz na 1800 MHz – LTE
    3×20 MHZ na 2100 MHz – 3G/LTE
    3×20 MHz na 2800 MHZ – LTE
    1×15 MHZ na 2800 MHz – LTE
    5×20 MHZ na 3700 MHz – fixní LTE (5G pevný LTE)

    Přidává se 5G:
    3x 10 MHz na 700 MHz – V současnosti se využívá pro TV DBVT
    20 x 10 MHz na 3500 MHz – zatím nevyužito

    V budoucnu se se počítá s migrací současných technologií 2G,3G,4G(LTE) na 5G/6G
    Čím vyšší frekvence, tím vyšší útlum neboli menší dosah. 700 MHz dosah kilometry, 3500 MHz dosah stovky metrů.

    S vysílajícím telefonem u ucha absorbuje člověk 1.000.000x více záření než z WiFi umístěné ve vedlejším pokoji nebo z 300 metrů vzdáleného 2G,3G,4G vysílače.

    Takže tak, pro představu.

   3. Děkuji za odkazy.
    Na krku máme 20.léta a poslední článek od Ing.Nováka je z 2015?
    Co jsem tam přečetl, tak se týká zdraví člověka.
    Ale co ostatní živočišné druhy?

   4. Pro Marek – Takže tak, pro představu.
    Nebezpečí sítí 5G je ve velikosti zvolených kmitočtů. Uvádí se 100 GHz až i 300 GHz. Taková čísla jste neuvedl, tam už se uvažuje rezonance v menších částech živých organismů, jejich ničení.

   5. Pro Anonym, p.v. a Marek
    Ano, souhlasím a tam jsem i směřoval, je třeba brát informace z odborných zdrojů. Zdravotní rizika jsou a byla všude už od opékání mamuta nad ohněm z kostí (dřevo v době ledové k topení nebylo), přes průmyslovou revoluci a století páry k dnešní elektronické době.
    Zásadní informace .
    a)Elektromagnetické záření interaguje s hmotou podle vlnové délky, je-li předmět menší jak polovina vlnové délky, tak se vlnění zjednodušeně řečeno ohne a interakce je malá. Velikost buněk živočichů je asi 10 mikrometrů až 100 mikrometrů, tedy 0,01-0,1 mm. Vlnová délka EM záření pro 5G při 50 GHz je 6 mm. Ženské vajíčko má být největší buňka lidského těla a má mít průměr 0,1 mm, také některé neurony mohou mít až 0,1 mm délky. Čili interakce se zářením mikrovlnné trouby (vlnová délka 12 cm) je malá, hlavně jen tepelné účinky, rozkmitá polarizované vazby uvnitř pokrmu, nemělo by to porušit vazby.)
    Vzdálenosti mezi atomy vazeb v lidském těle je několik nanometrů ( 1 nm = 1E-9 m =miliontina milimetru= 1/1000 000 mm).
    b)Intenzita elektromagnetického záření klesá se čtvercem vzdálenosti. Ve vzdálenosti 0,1m (telefon u ucha) a ve vzdálenosti 100 m je poměr 1 000 000 :1.
    c)Předaná energie záleží nejen na frekvenci, ale i na amplitudě, kterou lze chápat jako výšku vlny.
    d)Předaná energie záleží na době působení. Trvale zapnuté spotřebiče v pohotovostní režimu nejen spotřebovávají v podstatě zbytečně energii, ale vyzařují, byť sbabě. Záleží hodně na vzdálenosti.
    e)Posuzování účinků pouze na základě tepelných účinků EM záření nemusí být dostatečné bezpečné , nebylo možno ho dlouhodobě zkoumat.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A1_trouba
    Žádná dodnes dostupná studie nepotvrdila jiné účinky mikrovln na jídlo než tepelné. K tomu, aby např. došlo k změně molekul „jídla“, je potřeba ionizace a ionizující záření. Mikrovlnné záření je však zářením neionizujícím. Při ohřívání jídla dochází k degradaci vitamínů či aminokyselin. K těmto změnám však dochází i při ohřevu konvenčními metodami…Mikrovlnné trouby obvykle s frekvencí 2,45 GHz tj. vlnovou délkou 12,24 centimetrů. Toto mikrovlnné záření je v pokrmu schopno rozkmitat částice, zejména molekuly vody, stejně jako při „klasických“ způsobech šíření tepla. Přitom mikrovlny pronikají dovnitř pokrmu, a tím dochází k relativně velmi rychlému zahřátí celku.
    https://elektro.tzb-info.cz/13319-ucinky-elektromagnetickeho-pole-na-lidsky-organismus
    (Psáno v roce 2015)
    Oficiální zdravotní limity pro neionizující záření jsou stanoveny na základě pouze jejich tepelných účinků na živý organismus, podle doporučení komise ICNIRP z roku 1999 (doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Případné netepelné a dlouhodobé biologické účinky, které se mohou projevit v podlimitních intenzitách EMP, nejsou v současných platných předpisech Ministerstva zdravotnictví zohledněny.
    Naproti tomu Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (IARC), který je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), zařadil na zasedání monografické pracovní skupiny 31 vědců ze 14 států, které se konalo 24.–31. května 2011 ve francouzském Lyonu, elektromagnetická pole mezi možné lidské karcinogeny (klasifikační skupina 2B) [1].
    Pole působí do určité vzdálenosti od vodičů a klesá se čtvercem vzdálenosti od nich. Zde se rozlišují dvě složky: magnetická indukce B v jednotkách [T] a intenzita elektrického pole E [V/m] a každá se měří v jiných jednotkách. U nízkých frekvencí se měří obě složky, převažují účinky magnetické, a jak se frekvence EMP zvyšuje, magnetický účinek slábne a zůstává pouze účinek elektrický [V/m].
    . Netepelné efekty jsou určeny převážně okamžitou amplitudou VF záření. Nejvíc škodí pulzní záření.

    https://cs.wikipedia.org/wiki/5G
    Kmitočtová pásma[editovat | editovat zdroj]
    Především pro mobilní telefonní operátory jsou určena pásma pod 1 GHz (včetně tzv. digitální dividendy při celoevropském přechodu z DVB-T na DVB-T2, kdy se uvolní oblast nad 700 MHz (tj. např. v ČR bude nejvyšší použitý TV kanál č. 48). V pásmech mezi 1 a 6 GHz je možné jak mobilní řešení tak stacionární pokrytí specifického místa podobně jako dnešní WiFi sítě, ale nejmasovější rozvoj umožní milimetrové vlny, kde se předpokládá využití kolem 26 GHz (pásmo K), 42 GHz a úseku 57-66 GHz z pásma V, s velkým prostorem pro lokální bezdrátové propojení strojů a snímačů v rámci jednoho provozu.[8] Vize Evropské komise Akční plán 5G pro Evropu z roku 2016 (COM/2016/0588) předpokládá až milión připojených zařízení na 1 čtverečný kilometr.

    Orientační výpočet pro frekvenci 50 GHz. Vlnová délka lambda = c/f = (3E+8)/50E+9) = 0,006 m = 6 mm.

   6. Pro Anonym, p.v. a Marek
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/5G
    „V roce 2020 se v Číně očekává 150 milionů předplatitelů mobilních telefonů 5G…Frekvence jsou nad 24 GHz a brzy až 72 GHz. Dosah je krátký, takže je zapotřebí více buněk. .. 5G pásma jsou 400 MHz /// ve smyslu 400 MHz pro jeden kanál///, což umožňuje mnohem rychlejší rychlosti než nižší pásma 20-100 MHz .. Milimetrové vlny mmají potíže s průchodem mnoha stěnami a okny, takže vnitřní pokrytí je omezené.“
    Komentář:
    a) Takže žádné až 300 GHz. Od 72 GHz do 300 GHz je volný nevyužitý prostor.
    b) Nejsme, jak konspiračně píšete, pokusní králíci EU, 5G se zkoušelo v Koreji a nyní masívně v Číně.
    c) Vymírání hmyzu má mnoho příčin, hlavně ekologických, úbytek přirozených stanovišť a sucho.Živočišné druhy vymírají celá desetiletí, a to i před mobilními sítěmi. Dále antropogenní příčiny : chemizace polí a používání širokozáběrové mechanizace (rotačky sekající trávu a kombajny sešrotují vše živé na louce a poli a pak se to ještě slisuje do balíků) narušuje potravní pyramidu. Chemie je už i v lese (Roundup na pasekách proti ostružinám, postřiky proti kůrovci kontaminují vodu).

   7. Pardal píše jednoznačně: a) Takže žádné až 300 GHz. Od 72 GHz do 300 GHz je volný nevyužitý prostor.
    Včera! nevyužitý prostor:
    ICNIRP zveřejnil v roce 1998 několik pokynů pro omezení expozice elektromagnetických polí s frekvencí až 300 GHz.
    K tomu mnoho tisíc družic více států, jež mají 5G vysílat.
    Čína vyvíjí 6G – CNBC oznámila, že do vývoje technologie 6G v Číně bude zapojeno 37 univerzit, výzkumných ústavů a podniků. 6G bude používat ještě vyšší frekvence. Finsko má výzkumný ústav pro 6G. 29. září 2019 představili Rohde a Schwarz systém pracující na 300 GHz – v Paříži. USA Federální komunikační komise chystá pro výzkumné účely kmitočty až 3 THz (3 000 GHz).
    Žádná ověřená studie není pro škodlivé účinky vysokých kmitočtů? Záleží na tom, kdo studie zadává, a je i platí. Ale to je známá souvislost.

   8. Anonyme.
    Nenalézám, že by se 100 GHz až 300 GHz používalo jako součást 5G, což jste psal:“Nebezpečí sítí 5G je ve velikosti zvolených kmitočtů. Uvádí se 100 GHz až i 300 GHz.“
    https://pdfs.semanticscholar.org/2bb5/c7eec75bbcc2e58f1e35f0e783ae2cb39003.pdf
    „Bezpečnostní skenery, které pro svou činnost využívají tzv. aktivní milimetrové
    vlny, pracují s částí elektromagnetického spektra, která leží mezi pásmem rádiových vln a pásmem infračervených vln (v kmitočtovém pásmu přibližně 30–300 GHz, přičemž
    současná zařízení pracují zpravidla s kmitočty okolo 30 GHz). “
    Když budete hledat jen účinek podle frekvence, tak můžete rovnou zakázat všechny rentgeny včetně CT, o využití radiozotoipů ( 99 Tc) ani nemluvě.
    Účinek záleží na velikosti dávkového ekvialentu ( u nás průměrná roční dávky 2-3 milisieverty (mSv)).

 10. Jedna malá otázka: Kdo myslíte, že bude tu naší budoucí civilizaci více formovat – východ, nebo západ? Od toho bude záviset jaká bude, protože je tady zásadní rozpor v lidských hodnotách a názorech, které jsou nesmiřitelné! To, co je na západě dobro, to je na východě zlo a to platí i obráceně. A tenhle rozpor nejde smířit žádným způsobem, ani administrativním opatřením. A myslím, že ani 3. světovou válkou. Vyplývá to ze samé podstaty člověka!!!

  1. Pan Staněk naznačil v článku nějaké „A“.

   ……….Neboť svědomí je přímé spojení s Bohem nebo řídícím duchem. Má jej každý, pouze mnozí jej „zatloukají“ a různé psychologické „školy“ „vědecky“ vyvracejí. (Se slovy: těžkých hmoťáků: ukažte mi jeden atom svědomí?) To se pokusím odpovědět pokračováním.

   Počkám si na jeho „B“, které slibuje v závěru svého článku.

   1. Ach jo, to je tady všelijakých nápadů.

    Duchovní člověk nemá důvod žít ve svých představách v budoucnosti. Snad jen když by nebyl duchovní, když by chtěl, aby mu lidé naslouchali, možná i nějakou korunku mu pustili za informace, které by chtěli slyšet. Duchovní člověk se nezaobírá ani minulostí. Snad jen tehdy, když by nebyl duchovní , když by chtěl, aby lidé „zírali“ na jeho „schopnost“ vysvětlovat jim věci minulé. Duchovní člověk žije v přítomnosti, ale ne tím, kdo co právě dělá doma nebo v Rusku, Americe…., tak či onak a co je na tom špatně. Duchovní člověk je duchovním pro to, že svůj život prožívá v poznání sebe sama, právě teď. Vytváří minimum nové karmy, meditací se zbavuje starých zátěží.

    Ježíš Kristus v jeho učení popsaném apoštolem Janem to jednoznačně vysvětluje. Pan Staněk zcela zbytečně utrácí svoji energii.

   1. Sodoma a Gomora, co? Hrůza a děs, že?
    A po tisicíletích přišel velký úpadek třeba starého Říma. /Caligula/
    A po dalších tisíciletích další úpadek, datující se do dnešní doby.
    A Bůh nad námi neláme hůl.
    Zatím.

    Napište již druhý díl. Nenapínejte.

    Napsal jste otázku a hned na i zčásti odpověděl!

    „Jak tedy musí vypadat nová civilizace, aby na zemi přežila?“

    Prosím, napište, co musí ta civilizace dělat, aby přežila – co přežila – konec času – prostoru – nebo jen Země ?

 11. Pár dnů jsem byl mimo internet. Inu, výlet a pak choroba.

  Poslechl jsem si Rossija 1 – tady je záznam ruského pořadu. Čech Pavel Novotný tam nemluví za mě. Podle mě dělá ostudu ČR. Tady je možné to vidět. Ale je to jen můj názor. jiný mu může aplaudovat:

  https://aeronet.cz/news/video-pavel-novotny-na-ruske-televizi-ztropil-skandal-a-vystoupil-i-jmenem-ceske-republiky-ze-pry-vetsina-obcanu-cr-souhlasi-s-pomnikem-vojaku-generala-vlasova-podle-novotneho-to-byli-sice-zlocinci/

  Pan Staněk, který vidí do budoucnosti by se mohl vyjádřit, jestli pod dojmem tohoto vystoupení P.Novotného neopraví svůj názor, že „nová civilizace bude komunikativní“??

  Pěkný večer všem.
  Alois

  1. Álois, fascinuje mě, kolik času (a tím pádem svýho života) jste ochoten a schopen věnovat jedný jediný mluvící hlavě a matlání se ve s&h. Neuvěřitelný.:-)) Jste si jistej, že to (ještě) normální?…:-)

   1. Video trvá 11 minut 44 sekund. Vaše fascinace mě fascinuje. Fascinovalo by Vás mnohem víc, a myslím, že to nerozdýcháte, když sdělím, že denně věnuji své rodině asi 480 minut? A asi tak 120 minut věnuji četbě. To je neuvěřitelné, že?

    Pěkný den.

   2. Honzo, asi máme smůlu, že Česká republika leží uprostřed mezi Východem a Západem a tak zde probíhá nelítostný boj o kterém se zmínil diskutér Kolemjdoucí. Kdyby byla ČR někde jinde, tak by tady nebyl takový zuřivý boj židovského Západu proti duchovnímu Východu. Taky si myslím, že asi nebude platit, že „nová civilizace bude komunikativnější“. Spíš se domnívám, že dojde ke zničující destrukci lidské populace, jako to předpovídají apokalyptické vize proroků…

 12. → Žádná ověřená studie není pro škodlivé účinky vysokých kmitočtů? Záleží na tom, kdo studie zadává, a je i platí.

  Studie nestudie, pro mě všechno co je v luftě, a nemá tam co dělat, je sajrajt, s&h. Doba jedová má tisíce podob.

   1. Shledáváš na tom „svůj“ a být – navzdory všemu a všem – svůj, něco špatnýho? Nebo jenom závidíš? Nemusíš mi odpovídat, nestojím o to, nepotřebuji to. A jestli se ti na tom „svůj“ něco ekluje, poper se klidně sám se sebou, v sobě samým. Být a zůstat svůj, je v dnešní době plný s&h, skutečnej luxus, a doslova přepych, o který se stádu, ovcím a bezmozkům všeho druhu, může leda jen tak zdát.

   2. → jednoduchý ale svůj viď :D

    Ano, přesně tak. Až ti jednou docvakne (ví Bůh, a do toho se mu montovat nemíním), že VŠE pochází z jednoho Boha, z jednoho DUCHA, až ti spadnou šupiny z očí a prozreš, dej mi vědět. Není všem dnům konec a zatím se směješ jen svý vlastní slepotě, neboli převlečený blbosti. Tady bys moh aspoň teď „vidět“, jak ta boží „jedno-duchost“ perfektně funguje. Ale to bys nesměl bejt „slepej“.:-)) Holt máš jenom to, co sis vybral. No řekni sám, není ta jedno-duchost spravedlivá, ba přímo boží a od Boha, aneb padni komu padni, vůbec?..:-)

 13. → Duchovní člověk žije v přítomnosti

  Přesně tak, Vendo. A proto všechny ty s&h, a že jich panečku!, velice rád přenechá těm nepřítomným a „mrtvým“…

   1. → Ale to je blbost, nepochopení.

    Blbost, nepochopení? Na čí straně?.:-)) Vendo, teorie (namnoze jen bohapusté kecy) a inflace slov by Vám šla náramně, ale s praxí a praktikováním „tady a teď“, rozumějte s BYTÍM jako takovým, což je PŘÍTOMNOST sama o sobě, se míjíte fakt fest. Vendo, věřte nebo nevěřte, ale kdo jednou „realizoval“, (roz)pozná* spolehlivě kdo „nerealizoval“, třeba už jen podle míry žvanivosti.

    * – od slova roz-um, umu, daru a schopnosti důsledně rozlišovat! Zkrátka od LOGOS!

    http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova4.htm

    „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“ (M. Heidegger)

 14. Zemědělec napsal:
  „Zblbnutí davů dobou je nesmírné. Lidstvo svým nezřízeným kořistěním naštvalo přírodu, která pomalu začíná ukazovat, kde že je ta opravdová pravda. Vládnoucí garnitury jsou nervózní z toho, že by měly lidu obecnému říci, že již není doba vhodná jen pro chléb a hry, ale je na čase ubrat ze svého spotřebitelského štěstí a ustoupit o několik kroků zpět, pokud nás ještě zajímá osud našich potomků. Nemají odvahu, hledají viníka. A toho našli, tím je zemědělství, protože je celoplošné, každý ho vidí, ale jen málokdo mu rozumí, pracuje v něm málo voličů, a je tedy velmi snadným propagandistickým cílem“

  Více zde:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Dojde-na-facky-Lidstvo-zblblo-Vazne-zpravy-o-zemedelstvi-605629

  Jinak řečeno – než se tato civilizace rozpadne a přijde ta Staňkova komunikativní, tak se ještě bude dost komunikovat zcela starým způsobem!!!

  Laický dotaz – když vymizí např. včely, bude umět Příroda vytvořit něco nového, co vezme na sebe jejich činnost?

  1. Svět ani lidstvo už dávno nelze zachránit, ale určitě je možné individuálně minimalizovat škody. Je k tomu třeba dvou věcí: nenechat ze sebe dělat blbce. A nedělat blbce z druhých, neboť to není slušné. (Ivan Hoffman)

 15. → Video trvá 11 minut 44 sekund.

  Tolik?!.:-)) Stejně jako tolik nenávratně ztracenýho času?..:-)) Bóóóže můj, TY to vidíš…

  → A asi tak 120 minut věnuji četbě.

  Álóis, co to je to „asi“? Definujte a formulujte prosím přesně, nebo budete sám definován, což už jste, aniž by Vám to vůbec docvaklo. Říkám tomu pracovně samohana, samodefinování.:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=Vu5ASCIC_X8

  1. Vy trulante, a ještě vyhrožující a s domněnkou o docvakávání.

   Definovat čtení? No jak to mám udělat, abyste to ve své značné omezenosti pochopil.
   To si sednu do křesla, přehodím třeba nohu přes nohu a na tu horní si položím knihu. Otevřu ji a přes brýle, svýma očima, čtu. Naučil jsem se to již v padesátých létech minulého století na základní škole. Zpravidla čtu český text. Teď je to kniha Heiko Schranga, Lži století, které znají jen zasvěcení.

   A pro jistotu, že jsem splnil Vaši prosbu, tak ještě ke slovnímu druhu „asi“. Je to částice modální.

   A co Vy, Honzo, znáte čtení papírových knih?

   Pěkný den.

   1. Álóis, Álóis, že Vy si zase myslíte, že myslíte, co?..:-) Tady jsou vůbec hlavy.:-)) Chodím si sem víceméně pro výstrahu, co všechno by mě mohlo taky potkat. Řeknu Vám, častokrát jsou to lekce fakt k nezaplacení..:-))

   2. Johne, jsem překvapen, jak Vaše „JÁ“ je obaleno hloupými myšlenkami, tedy zcela evidentní těžkou nevědomostí. Ty výstrahy tady, pro Vás, již nepomohou.

    Chtělo by to od Vás sem tam dát nějaký citát. Prosím, prosím. Pak na chvíli může náhodný návštěvník získat na pocit, že Vy něco víte. Cha, cha, cha /smích/ !! Nevíte, jen ty Vaše S and H! Toho jste pln.

 16. Rád by som sa pána Staňka spýtal, aký dojem má z tejto diskusie pod jeho dobre mieneným článkom o úpadku súčasnej spoločnosti a nádeje vzniku tej novej, ktorá by mala byť iná duchovnejšia. Človek – to nie je iba smrteľné telo, ktoré tu na Zemi niekoľko rokov vegeruje a potom nenávratne zaniká, ale je aj duch a duša, ktoré majú život večný! Ale, už nie v tomto materiálnom akášickom prostredí, kde sa všetko mení (vzniká a zaniká), ale v astrále, ktorý nie je možné našimi slovnými výrazmi definovať, práve tak, ako nie je možné definovať samotného Boha Stvoriteľa.
  Kto nahliadol za práh tejto materiálnej ilúzii a zažil niečo, čo materialista nikdy nezažije, ten vie, čo je skutočná realita života o ktorej materialista nemôže ani snívať a nie to ešte ju prežívať. Až sa materialista zo svojho sna smrťou zobudí, spozná čo je pravda, ale iba ku svojej škode. Rozumný človek využíva tento čas ku svojmu vzdelávaniu čo je pravda a skutočná realita. Nová civilizácia príde, ale nie v tomto materiálnom prostredí!
  Treba sa zobudiť do skutočnej duchovnej reality!

  1. Ou, Degone, astrál je jen první vstupní duchovní region. Má ty „mnohé příbytky“. Je to takový „třídící“ Babylon a v něm se děje, pokud tedy to má nastat, takový pozdější přestup. ( ale většinou ještě spíše návrat „dolů“ ) A Vám jistě není třeba představovat vyšší duchovní oblasti v hierarchické posloupnosti nad astrální oblastí. Kauzální oblast, pak region bez Máji a mysli, posléze region uvědomění si své zářivé duše jako pravého já, pak poslední nástrahy ve vířící jeskyni a silná tma…., to vše na postupu k prvnímu místu v ryze duchovní oblasti, tam, kde sídlí a odkud přicházejí duše /když si ten pád „zaslouží“/.

   Pan Staněk neřekne asi nic. Snad příští článek ujasní to „jeho“ svědomí.

   1. Vendo, jsem z těch duchovní mnohoúrovní počínaje astrálem poněkud zmaten, vzláště jakýmsi třídícím Babylonem a návratem nehodných jít výš. O astrálním světě se praví, že tam i zpět dosahují osoby nadané zvláštní duchovní silou. Vy to popisujte, jako kdyby jste ty duše na vyšších úrovních potkal někde na procházce a pěkně se s nimi pozdravil a honem zase zpátky na Zem nám to sdělit a vysvětlit.
    https://www.sisyfos.cz/clanek/1124-astral
    „Člověk proto obsahuje vedle fyzického těla a duše i tělo astrální (viz Kardecismus, Spiritismus, Antroposofie), což má být neviditelné vnitřní tělo člověka, které je sídlem emocí, instinktů, někdy i myšlení nebo duše, ducha nebo životní energie, má spojení s mimozemským astrálem a navenek se projevuje jako aura.Po smrti se nesmrtelné astrální tělo člověka do astrálu vrací. Do astrálu, který je lidskými smysly nedosažitelný, mohou pronikat jen osoby nadané zvláštní duchovní silou. Ty jsou pak schopny podnikat cesty do astrálu, vyslat své astrální tělo do minulosti a budoucnosti a získávat tak „mimotělovou zkušenost“. Z astrálu může člověk získat informace jen jasnozřivě, díky svému astrálnímu tělu….

    Hodnocení ( od Sisyfos): Astrál a astrální tělo jsou pojmy z oblasti hermetické, supranaturální, které nemají reálný korelát, jejich existenci nelze objektivizovat a ani pro ni nic nesvědčí. Jde o vymyšlenou konstrukci, která má vysvětlit nejrůznější záhadné, „mimosmyslové“ fenomény.“

    http://paveljansobek.cz/teorie-a-praxe-duchovnich-svetu/astralni-svety/o-poznavani-astralnich-a-vyssich-svetu/
    „V úrovních nejvyšších stupnic astrální oblasti (4D) a následujících (5D a výše) existují DUCHOVNÍ MĚSTA a civilizace na jemnohmotné (plazmatické) úrovni. Bývá jich počítáno kolem desíti, ale bude jich jistě více.“
    Komentář : Jediné, co se zdá jisté je, že se tím dá uživit. Viz ceník
    http://paveljansobek.cz/uncategorized/cenik/

    Vendo, má pes astrální duší, když má mimosmylové vnímání? Je zima, bývá častěji doma, běží ke dveřím dřív, než dojede manželka na kole k brance předzahrádky.

   2. Pardale, upřímně s Vámi souhlasím. Jste zmaten.

    Sisyfos? Nemusím je znát a neznám. Pokud jim věříte Vy, tak můžete být opravdu šťasten a máte již svoji odměnu / z jejich poznání/.

    Vašemu psovi Vaše manželka asi voní, pozná ji i na dálku. Také pes slyší lépe než my, lidé, a pozná její kolo a kroky….. . Duše je jediná, nedělí se na astrální, pozemskou, kauzální…. . Ale to již tady bylo vícekráte diskutováno a Vy, musím to připomenout, na ni stejně nevěříte. K čemu by Vám tedy byly jakékoliv informace?

   3. Vendo, obávám se, že jste zmaten sám. Vaše odpověď je opakovaně: nevěřím na duši, tak co o ní přemýšlím. A proč bych o ní přemýšlet neměl, to jsem se nedozvěděl.
    Píšete, že duše je jen jedna. Tak to máte problém, kam se ta Vaše duše bude někdy ubírat.
    1)Většinu života jste žil jako katolík, takže duše do očistce a do nebe.
    2)Pak jste se stal příznivcem Sant Mat (http://www.santmat.cz/)- „Sant Mat je cvičení meditace na vnitřní Světlo a Zvuk tak, jak jej učí žijící učitel. ..Cílem meditace je plně pochopit a užívat si vlastní duchovní podstaty a nakonec POZNAT sama sebe jako duši“
    Kam se ta duše dostane, jsem se nedozvěděl. Karmu, co neustále propagujete ve Vašem oblíbeném náboženském směru Sant Mat nenalézám.
    3)Pak jste měl kolem roku 2016-2017 období zkoumání duše na hledani.gnosis.cz v kapitolách : Bible a křesťanství, Duchovní cesta, Hermetismus.
    https://hledani.gnosis.cz/inkarnace-a-reinkarnace-mysl-a-duch-zivota-jen-porozumet/
    https://hledani.gnosis.cz/hrisna-duse-odklada-nekdy-duse-mysl-jen-porozumet-2-cast/
    https://hledani.gnosis.cz/vnitrni-cesta-duse-s-novou-nadeji-jen-porozumet-3-cast/
    Čili slepenec hermetismu a všeho ezoterického.
    3) Období karmy stále trvá ve Vaší orientaci a vracíte se k ní, poučení o ní není nikdy dost. Duše si musí odžít provinění a bude se opakovaně vracet do pozemských těl. Atd. A snad někdy nirvána a klídek.
    4) Období astrální duše a přesuny do vyšších duchovních sfér. Taky trvá.
    5) Období citátů z bible- od začátku textů a taky trvá.
    Takže mi všechny ty přelety nad duchovním hnízdem připadají jako rouhání.
    Já v duši nevěřím, ale nerouhám se. Člověku víra v Boha pomáhá, člověk potřebuje naději.
    Závěr: tvrdíte Bůh je jeden, duše je jen jedna. Psal jsem už mnohokrát, že když se duše vrací k dožití karmických dluhů a rodí se stále víc lidí, tak musí být lidé bez duše. Nebo, když se s duší od Boha každý rodí, tak někteří mají dvě. Jednu od Boha druhou od té slavné karmy.
    Mám tedy dotaz.
    Kam z těch všech možností a úrovní se ta Vaše duše (která je jen jedna a nedělitelná) odebere?

   4. Odpoveď Vendovi z 5.12.2019(11:19):
    OU, Vendo, zdá sa, že Vám dlhujem odpoveď na tému, ktorou sa tu zaoberáte. Dobrá odpoveď sa nachádza tuto: http://www.go4magic.com/astral-pocas-zivota-a-po-nom/. Je to tam dobre spracované, ale je to dosť dlhé, takže to sem umiestniť nemožno. Rád by som poznal Váš názor, či súhlasíte, alebo máte k tomu svoje výhrady.
    Pekný deň!

 17. → Ťuk ťuk na hlavičku???!!!

  Téééda!, až takovej gejzír intelektu a sebekritiky, pravda, jsem vopravdu nečekal, ale pro mě to dělat nemusíš, fakt že ne.:-))

 18. Dobrý Zahradník neopustí a nezavrhne zahradu plnou růží pro jeden bodlák…

   1. Lidské hodnoty, takže i hodnoty evropské civilizace a náboženství jsou jen iluzorními záležitostmi mysli, tedy ztotožnění Syna-duše s tělem a myšlenkami. V tomto případě jde o myšlenky nutnosti něco chránit proti někomu což přináší jen utrpení a vyvolává davovou nenávist, podrážděnost a sklony k násilí. Myslíte si snad, že by Buddha nebo Ježíš vyzíval k opatrnosti před islámem, a k boji s ním? Nikoliv, oba si byli dobře vědomi, že v dualitním iluzorním a pomíjivém světě nic netrvá věčně, nemá žádnou opravdovou hodnotu, a vše se mění a ve vlnách opakuje. Těchto opakujících se vlny skrz historii si všiml a popsal je slovenský vědec a filosof Emil Páleš.

    Ti co už vědí tak navíc ví, že čemu dáváš pozornost a s čím spojuješ negativní emoce to živíš a to se musí projevit a prosadit.

   2. Sir Nicholas Winton byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

    Mezi lidmi je domněnka, že nenávistí k židům se provinili jen nacisté. To je hluboký omyl. Také u nás byla nenávist k židům hluboce zakořeněná. Projevilo se to například v době hilsneriády, kdy byli židé podezříváni z rituální vraždy křesťanské dívky, aby získali její krev k výrobě macesů. Proti této pověře se postavil T. G. Masaryk a dočkal se všeobecného odsouzení včetně vzpoury jeho studentů.

    V roce 1938 probíhala na břehu Ženevského jezera ve francouzském Evianu konference, na které představitelé třiceti dvou zemí z celého světa od 6. do 14. července jednali o budoucím přijímání uprchlíků. Z časové souvislosti je jasné, že šlo o židovské uprchlíky z Německa, které se nedávným anšlusem z 12. března 1938 zvětšilo o Rakousko.

    Před Evianskou konferencí bloudilo po Evropě na 200 000 Židů, uprchlých z Německa a Rakouska, které ovládal Hitler. Byli to lidé nejrůznějších profesí, navyklí živit se poctivou prací, byli to Evropané, kteří ctili demokratické hodnoty a respektovali zákon.

    Připomeňme, že československé hranice se před Židy uzavřely v březnu 1938 několik hodin po anšlusu Rakouska. V průběhu Evianské konference a po ní zazněly ovšem i hlasy přimlouvající se za Židy, kteří Německo už opustili nebo hodlali opustit. Pozdější poválečný francouzský premiér a ministr zahraničí Georges Bidault napsal 7. července do levicových katolických novin L’Auby: „Jedno je jasně pochopitelné: osvícené národy nesmějí uprchlíky hnát do zoufalství.“ Také francouzské katolické noviny La Croix, jež patřily k hlavnímu proudu, naléhaly 14. července na soucit: „Nemůžeme zůstat stranou… Nemůžeme se podílet na řešení židovské otázky tím, že je necháme vyhynout, že úplně zlikvidujeme celý národ.“ A londýnský Spectator napsal 29. července 1938, tedy v době, kdy už byly výsledky konference v Evianu známy: „Je především urážkou křesťanského svědomí, že moderní svět s celým svým nesmírným bohatstvím a zdroji nedokáže těmto exulantům poskytnout domov, jídlo, pití a bezpečné postavení.“

    Na čem se tedy zástupci dvaatřiceti států v Evianu, kam se sjeli, aby jednali o pomoci židovským uprchlíkům, dohodli? Závěrečné prohlášení sděluje opatrným byrokratickým jazykem, co vzaly zúčastněné státy na vědomí: „Nedobrovolná emigrace velkého množství lidí různých vyznání, ekonomických podmínek, profese a řemesla, ze země nebo zemí, které byly stanoveny, je znepokojující pro celkové světové hospodářství, neboť tyto osoby musí hledat útočiště, a to buď dočasně nebo trvale, v jiných zemích v době, kdy existuje vážná nezaměstnanost, kdy v důsledku toho se země útočiště potýkají s problémy nejen hospodářské a sociální povahy, ale i veřejného pořádku, a těžké zkoušce je vystaveno jejich administrativní zázemí a absorpční kapacity; nedobrovolné vystěhování velkého počtu lidí, který by byl tak velký, že by vyostřil rasové a náboženské problémy, zvyšuje riziko mezinárodních nepokojů, a může být překážkou vážným procesům uklidnění v mezinárodních vztazích.“

    Časopis Newsweek to trpce shrnul: „Předseda Myron C. Taylor, bývalý ředitel U. S. Steel, zahájil jednání: ,Nadešel čas, kdy vlády musejí jednat a musejí jednat rychle.’ Většina zastoupených vlád jednala rychle – zabouchla před židovskými uprchlíky dveře.“

    Hitlerův režim tak slavil triumf: přesvědčil se, že žádná výraznější mezinárodní solidarita s pronásledovanými Židy neexistuje, že při jejich persekuci má volné ruce. Čtyři měsíce po neúspěchu Evianské konference se v Německu uskutečnil pogrom Křišťálové noci – vražedná předzvěst budoucí, ještě mnohem větší židovské tragédie.

    Česko se tedy postavilo zády nejen k blízkovýchodním uprchlíkům, ale již dříve, v roce 1938 i proti rakouským židovským uprchlíkům – v naší historii nejde o nic nového.

    Barbara Wintonová, dcera Nicholase Wintona, je hluboce přesvědčená, že se k lidem, kteří prchají před možnou smrtí, nesmíme otáčet zády. „V současné době si hodně lidí myslí, že když je většina těch rodin muslimských, musí je zaškatulkovat mezi „ty druhé“. Nejsou žádní druzí – jsou stejní jako my,“ říká Wintonová. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejsou-zadni-ti-druzi-uprchlici-jsou-stejni-jako-my-rika-dce/r~83603ea25ae011e5b286002590604f2e/
    Otázka pro Josefa Staňka: Je-li podle vás Jiří Drahoš hloupý, je hloupá i Barbara Wintonová?

    Mat. 25,31-46: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpoví i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

    Až přijde Josef Staněk před svého Tvůrce, ten se ho nebude ptát, zda chránil svůj národ, aby byl etnicky čistý. Bude se toho mudrlanta tázat, zda se choval jako sobec, či nikoliv.

   3. Tak nevím, z křesťanského hlediska se jedná o sebevraždu. A ti, kdo ji dříve páchali, byli pohřbeni mimo hřbitov….

   4. Pavel je lapen obsahem mysli stejně jako pan Staněk, akorát oba ji mají rozdílnou.
    Při příjemných záležitostech roste ztotožnění z tělem, při nepříjemných a bolestivých naopak slábne a ubývá. Proto se přes negativní zážitky „duchovně roste“.

   5. Matko, matičko,

    existují dva druhy sebevraždy. Příkladem té první může být „sebevražda“ Božího Syna. V evangeliích se píše, že při rozhovoru s apoštoly předvídal, že bude v Jeruzalémě zabit od starších, velekněží a zákoníků. Přesto tam šel.

    Jiným druhem sebevraždy je sobecký život. Sobecké může být i to, když člověk nežije pro nic jiného, než pro své děti nebo pro své etnikum. To je opravdová, definitivní sebevražda.

    Matoušovo evangelium 16,25-26 mluví jasně: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
    Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

    Němečtí křesťané chtěli zachránit svůj svět před „nekompatibilními“ židy a dali přednost „kulturně kompatibilním“ nacistům. To, co se dnes děje u nás, je něco podobného. Po zuby ozbrojení, agresívní Rusové se zastáncům etnické čitoty jeví znovu jako více přijatelní.

   6. ad. pavel v pro matku7.12.2019 (12:52)

    Až tak?
    Nakreslím si to a zatmění pomine.
    Nakreslete si to též. A zatmění pomine.

   7. pavel v pro matku7.12.2019 (12:52)
    Tak jako sorry, jsou ukotveni jinak a jinde, ti současní o to více, že….no, psát o tom nebudu.
    A Rusové? Plují s úsměvem na loďce, ani k tomu více psát a už vůbec ne vysvětlovat, nebudu..
    Vaše Vám neberu.

   8. ad. pavel v pro matku7.12.2019 (12:52)
    Pokud kdo přijde a vraždí, páchá svou vlastní sebevraždu.

 19. Pre Vendu: Ďakujem Vám za doplnenie a ujasnenie tej mojej poznámky o astrále, „ktorý nie je možné našimi slovnými výrazmi definovať“, čo ste Vy svojím výkladom vyvrátil, keď ste ho Vy v zmysle toho indického učenia definoval. Ja som sa o podobné definovanie ani nepokúsil, lebo to nebolo mojím cieľom. Použil som iba označenie „astrál“ v zmysle nám dostatočne známeho „astrálneho cestovania“, ktoré pokrýva všetky tie duchovné, alebo duševné oblasti. Ak sa domnievate, že disponujete schopnosťou tieto oblasti čitateľovi priblížiť tak, aby to s tým svojím materialistickým vedomím pochopil, bol by som Vám, aj v mene čitateľov, povďačný. Možno by to bolo aj poučením pre samotného pána Staňka…

  1. Nedefinoval, milý Degone, nic jsem nedefinoval.

   Pouze jsem napsal to, co je známé od mnoha proroků, mystiků dávných dob i těch nedávných.
   Ty „příbytky mnohé“ jsou např. z Nového zákona jako informace od Ježíše Krista. A dění tam a projekce tvůrčího proudu jako odraz odsud přináší sem něco jako biblický Babylon. Kontury jsou již tady mírně rozmazané. neúplné, až i iluzorní.

   Již dříve jsem tu i popsal ty vyšší úrovně z hlediska přímé zkušenosti Mistrů a něco z toho naznačil. Vycházeje přitom z učení Sant Mat. Lze to zde i dohledat.

   Souhlasím s Vámi….nie je možné definovať samotného Boha Stvoriteľa.

   Pěkně to popsal Eduard Tomáš:

   Často se mě lidé ptají, zda je možno poznat Boha – a většinou si myslí zda je ho možno vidět. Někteří se dokonce ptají přímo – těch je sice méně, ale jsou podobni těm prvním.

   Ani jedni ani druzí nevědí, že vidět Boha znamená jen VIDĚT SVOJI VLASTNÍ PŘEDSTAVU.

   BŮH JE NEJHLUBŠÍ JÁSTVÍ ČLOVĚKA, NEKONEČNÉ, NEOSOBNÍ — jak by tedy bylo možno jej vidět? Muselo by zde být jiné, ještě větší Já, kterým by se toto nekonečné Jáství mohlo pozorovat, ale nic takového zde není, a nikdy nebylo a nikdy nebude.

   Vizionáři, kteří prohlašují tu a tam, že viděli Boha, neviděli nikdy nic jiného, než mentální (myšlenkový) obraz. — I kdyby to byla KOSMICKÁ VIZE jakou měl Ardžuna v Bagavadghítě.

   BOHA NEMŮŽEME NIKDY POZNAT MYSLÍ!!! Mysl nás právě od něho odděluje! A ne aby ho k nám přitahovala. Jenom pokorná mysl, odevzdaná mysl je mysl která ho trochu přibližuje – ale i tu musíme opustit.

   PROTOŽE PRAVDA JE STAV BEZ EGA. A ego to jsou myšlenky – nic jiného to není.

   / maličký úryvek – CESTA USKUTEČNĚNÍ – ASPARŠAJÓGA/

   No a k panu Staňkovi? Jak jsem předpokládal, přímo neodpověděl. Sice sdělil, že…..Všichni diskutující mají alespoň základní míru moudrosti,……, ale pak dal odkaz na svět, na něco, na Drahoše, na muslimy. . . . . . . . .

   Je to jeho přístup. Být duchovní člověk /on tu ním jako je/, mít na krku osmdesátku a všímat si tak světských událostí?

   A já poučit pana Staňka? Nelze. Vždyť mi vysloveně zakázal mu klást otázky..a ještě ho poučovat. To ne. To jste mě pobavil.

   A na závěr – nedomnívám se, nedisponuji ničím…… . Jsem s pokorou na duchovní cestě a mohu jen každému upřímně říci, že každý může být na cestě do svého nitra za svým vlastním poznáním jako vlastní zkušeností. Ale to Vy víte již dlouho. tak co Vás zdržuji.

   Dobrou noc.

   1. Vendo, ďakujem za Vašu reakciu na moje zvedavé otázky. Zaoberáte sa duchovnými náukami už dlho a tak už máte svoje skúsenosti a poznatky, ktoré je treba označiť za správne a logicky opodstatnené. Je pravdou, že do toho duchovného poznania ľudia vnášajú mnoho svojich naivných osobných predstáv, ktoré potom iných odrádzajú od skúmania tejto duchovnej reality, čo je škodlivé, ale ľudského ega na len tak ľahko nemožno zbaviť. Mne veľmi pomohla osobná mystická skúsenosť s duchovným, alebo astrálnym svetom, lebo vidieť, alebo prežiť je predsa niečo iného, ako počuť, alebo si prečítať od iných. Ale bez svojho „verného duchovného sprievodcu a učiteľa“ by som bol aj ja iba „tápajúcim slepým bláznom“, preto odmietam naivný názor, že tam sa už učiť netreba a ani nedá.
    Želám pekný Mikulášsky deň!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference