mapa stránek || vyhledávání

O deštrukcii ľudstva ako súčasnom cieli svetovej elity

Tento článok je pokusom o demaskovanie najrozličnejších spôsobov deštrukcie osobnosti ľudí, uplatňovaných v súčasnosti a zároveň tiež pokusom o poodhalenie príčin, prečo sa tak deje a koho je to zámerom.

loutka-politikKaždý, kto sa vnímavejším spôsobom rozhliada okolo seba, nemôže nevidieť, ba musí mu to byť až nápadné, ako sa intenzívne a v masovom meradle cielene pracuje na deštrukcii osobnosti človeka, ako i vzájomných medziľudských vzťahov.

V prvom rade sú to médiá, ktoré programovo šíria povrchnosť, plytkosť, prázdne senzácie a nenáročnú, až primitívnu zábavu. Skrytým účelom je vypĺňanie voľného času ľudí bezobsažnosťou a povrchnosťou, ktorá z nich formuje povrchné a plytké bytosti, takmer neschopné samostatnejšieho myslenia. Túto úlohu plní televízia, predovšetkým komerčná, komerčné rádiá, bulvárne printové médiá a samozrejme internet.

Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialisticky konzumného spôsobu života. Prijatie tohto modelu za svoj degraduje myslenie a uvažovanie ľudí iba na hmotu a veci s ňou súvisiace. Takže nakoniec, ak aj trochu myslia, všetko ich myslenie je úzko obmedzené hranicami hmotného a materiálneho sveta. Nič vyššieho, hodnotnejšieho a vznešenejšieho pre nich neexistuje. Duchovný rozmer bytia sa stáva ilúziou, niečím absolútne nereálnym a teda v konečnom dôsledku zbytočným.

S filozofiou konzumu úzko súvisí honba za peniazmi a ziskom. To so sebou nevyhnutne prináša určitý druh bezohľadnosti, ktorá deformuje a ničí vzťahy. Na mnohých pracoviskách preto vládne šikanovanie, šplhúnstvo, podliezavosť, podrazáctvo, či udavačstvo, prostredníctvom ktorých sa jedni dostávajú k lepším pozíciám a lepším peniazom ako druhí. Sme maximálne pracovne vyťažení, žijeme v strese a ak aj máme viac peňazí a väčší blahobyt ako v minulosti, pocit životnej pohody sa vytráca. Nemáme na seba čas a zanedbávame svoje deti, ktoré sa stávajú obeťami virtuálnej reality internetu, obeťami počítačových hier, alkoholu, drog či mnohých iných nástrah.

Ďalším významným cieľom deštrukcie je útok na morálnu integritu osobnosti. Ľudskosť v človeku ako taká je totiž neoddeliteľne spojená s princípmi mravnosti a morálky. Ak sa tieto kvality devalvujú, nevyhnutne dochádza k demontáži ľudskosti, pretože evolučný vývoj našej civilizácie je neoddeliteľne prepojený s rastúcou kultiváciou mravnosti a morálky. Ich narušovaním zostupujeme na nižšie priečky svojho evolučného vývoja a čoraz viacej podliehame tomu živočíšnemu v sebe.

Jedným z mnohých nástrojov deštrukcie mravných princípov je trebárs trend obnažovania ľudského tela a z neho vyplývajúci atak na najnižšie pudy. Niet snáď reklamy, filmu, alebo bulvárneho časopisu, kde by tým ľudia neboli ovplyvňovaní. A už ani nehovoriac o internete. Veľmi úzko s tým súvisí i preferovanie homosexuality ako normy, gender ideológia ľubovoľnej zameniteľnosti pohlaví, alebo snahy o predčasnú sexualizáciu maloletých a podobne.

Ďalším z rozkladných činiteľov je preferovanie multikulturalizmu a úsilie o narušenie, ba až kompletné odstránenie národnej identity. V Nemecku je už napríklad hanbou byť Nemcom. Razí sa cesta Európanstva, to jest ľudí bez národnej kultúry, národných tradícií a národnej histórie. Čiže ľudí bez minulosti a týmto pádom i bez budúcnosti.

Cieľom sú občania, alebo lepšie povedané ovce, absolútne vykorenené zo všetkého národného a bez tejto najprirodzenejšej opory ľahko a čímkoľvek manipulovateľné, pričom každý zdravý prejav národnej hrdosti je považovaný za nacionalizmus.

Problém imigrácie, ktorý prežívame, je súčasťou celého procesu. Cielená imigrácia nie je totiž vôbec prejavom humanizmu, ako sa okázalo proklamuje. Ide o sociálne inžiniersky pokus o deštrukciu európskeho obyvateľstva, ktorého intelektuálny a duchovný potenciál má byť rozvrátený miešaním s ľuďmi duchovne nižšieho vývojového stupňa.

Zámerom je teda len a len deštrukcia. A tí, ktorí sú platení za to, aby hladko prebiehala, ale aj tí naivní a hlúpi, ktorí sú presvedčení, že sa tak deje z humanizmu, všetci títo okamžite obvinia z rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti každého, kto sa vo svojom zdravom vyciťovaní odvažuje stavať na odpor.

Kto ale za všetkým stojí? Do koho rúk sa zbiehajú všetky nitky? Ako je trebárs možné, že nemecká kancelárka pozýva do svojej krajiny státisíce imigrantov aj napriek tomu, že racionalistickým Nemcom musí byť jasné, že ich to stojí milióny Eur, že sa títo ľudia nikdy kultúrne neprispôsobia a že ani z hľadiska pracovného trhu nebudú vôbec prínosom, ako sa očakávalo? Ako je možné, že špičkoví nemeckí politici idú proti záujmom vlastného národa, ako i proti záujmom celej Európskej únie?

Možné je to preto, lebo zohľadňujú záujmy úplne iné a úplne niekoho iného. Záujmy elity, ktorým poprední svetoví lídri slúžia. Slúžia im tiež takmer všetky oficiálne médiá, ktoré sú ekonomicky v ich rukách. V duchu deštrukcie všetkého národného a morálneho pôsobia i mnohé mimovládne organizácie, nimi financované. Ide o úzku svetovú elitu, ktorá je vlastníkom veľkých nadnárodných korporácií a bánk, prostredníctvom ktorých ovláda ekonomiku mnohých štátov sveta. Všetky nitky sa teda zbiehajú k zopár neuveriteľne bohatým a mocným, stojacim v pozadí.

Aké sú ich zámery? Pravda je bizarná až do takej miery, že jej mnohí ľudia nebudú ochotní uveriť. Prítomnosť a minulosť elity, to jest najmocnejších rodín sveta, je totiž spojená s temnými okultnými praktikami. A prostredníctvom nich, ako aj pomocou ekonomických pák, usilujú o absolútnu svetovládu. Viď analógiu temného okultného pozadia Adolfa Hitlera a jeho svetovládnych zámerov.

Títo ľudia sústredili do svojich rúk takmer všetku pozemskú moc a cestou všeobecnej deštrukcie bezohľadne kráčajú za svojim cieľom. Okrem mnohých už spomenutých deštrukčných činiteľov vzniklo napríklad z ich výdatným pričinením i množstvo ozbrojených konfliktov, na ktorých sa potom neváhali obohacovať finančným a materiálnym podporovaním oboch proti sebe bojujúcich strán.

Vojny im totiž vždy prinášali a stále prinášajú hneď niekoľko profitov. Materiálnu deštrukciu, množstvo osobných a rodinných tragédií, fyzickú likvidáciu podľa ich názoru nadmerného počtu obyvateľstva a astronomické príjmy. Niečo podobným spôsobom zvráteného nemôže vskutku cielene praktizovať nikto iný, ako ten, kto sa plne prepožičal Zlu a jeho službám.

No a pravým účelom všetkých spomínaných i nespomínaných deštruktívnych činiteľov je zastaviť a trvalo brzdiť ľudstvo v jeho duchovnom vývoji. Trvalo ho držať v nízkych duchovných vibráciách a ustavične ich znižovať. Práve z tohto dôvodu je všade po svete zámerne šírený teror, vojny, strach, neistota, konflikty a krízy. Preto je ľudstvo zrážané na kolená pornografiou, drogami, mediálnymi lžami a mnohými inými spôsobmi, ktoré nás majú duchovne držať područí.

Áno, vo svete, všade okolo nás prebieha veľký boj temnoty zo svetlom. Na strane temnoty je takmer všetka svetská, politická, ekonomická, hospodárska, finančná a mediálna moc, ktorá sleduje jediný ciel – duchovnú degeneráciu ľudstva a jeho následné absolútne zotročenie. Obyvatelia zeme s implantovanými čipmi sa napokon stanú iba číslami bez vlastnej vôle a populačne budú postupne zredukovaní na počet vyhovujúci elite.

Na strane svetla je jednak pochopenie pravdy o tom, čo sa vlastne v deje a čoho sme v súčasnosti účastní. Predovšetkým však sú to vysoké a vznešené hodnoty, o ktoré sa môžeme oprieť a prostredníctvom ktorých sa môžeme vzoprieť silám temna, usilujúcim o našu duchovnú deštrukciu a následné fyzické zotročenie.

Proti úbohej plytkosti a povrchnosti, ktorou sme dennodenne zámerne zahlcovaní, môžeme postaviť čistotu a ušľachtilosť. Čistú a ušľachtilú hudbu, literatúru, výtvarné umenie, dramatické umenie a v neposlednom rade čistotu a ušľachtilosť svojho vlastného vnútra.

Proti zámernému šíreniu a propagovaniu nemravnosti môžeme postaviť pevnú mravnosť a morálku, na ktoré budeme dbať už vo svojom svojom myslení a cítení.

Proti rozkladným úchylkám v podobe normalizácie homosexuality a gender ideológie môžeme postaviť zdravý sedliacky rozum, alebo lepšie povedané cítenie, prostredníctvom ktorého je možné bezpečne vnímať to, čo je prirodzené a teda správne.

Proti bezduchému konzumu a materializmu môžeme postaviť vysoké hodnoty ducha. Hodnoty cti, dobra a spravodlivosti. Hodnoty najprirodzenejšej ľudskej duchovnosti, ktorá vyciťuje i existenciu niečoho omnoho vyššieho a vznešenejšieho, ako je iba to hmotné.

Proti zámerne vyvolávanej a podporovanej bezohľadnosti, opierajúcej sa o honbu za ziskom, môžeme postaviť hrejivú ľudskosť, spolupatričnost, ohľaduplnosť a úctu človeka k človeku.

Proti multikultúrnej lži, ktorej účelom je duchovná i duševná degenerácia európskych národov, ako i vytváranie permanentných ohnísk konfliktov, prameniacich zo vzájomnej nekompatibilty kultúr, môžeme postaviť svoje vlastné národné, kultúrne a duchovné tradície, ktoré vykazujú omnoho vyššie hodnoty, než sme vôbec ochotní pripustiť.

Máme teda dve možnosti. Buď sa pridáme na stranu temna so všetkou jeho súčasnou materiálnou, finančnou, politickou a mediálnou mocou. Odmenou za naše judášske služby nám bude príjemný a blahobytný život. Všetci podobní pragmatici a judáši by ale mali vedieť, že temnota vo svojej absolútnej bezcharakternosti nakoniec odkopne aj väčšinu tých, ktorí jej verne slúžili, potom, keď už splnili svoju úlohu. Takto pochodí i mnohých naivných, užitočných hlupákov, pravdoláskarov a srdiečkárov.

Alebo sa potom naopak pridáme na stranu svetla svojim osobným preferovaním vysokých, vznešených a ušľachtilých ľudských i duchovných hodnôt, prostredníctvom ktorých sa postavíme proti deštruktívnym silám temna.

Lebo tak, ako sa je schopné zlo a temnota na našej zemi spájať s obludnými silami Zla, smerujúcimi všetko do totálneho područia Temna, presne rovnako sa je schopné to dobré a svetlé na zemi spájať so silami Svetla a Dobra, ktorých zámerom je naopak všestranné povznesie ľudstva.

A práve spojenia ľudí s víťaznými silami Svetla a Dobra sa panicky hrozí Temnota i svetová elita jej slúžiaca. V snahe zabrániť tomuto spojeniu, rovnajúcemu sa ich zániku, sa zo všetkých síl a všetkými možnými prostriedkami snažia ľudí duchovne degradovať. Snažia sa ich neustále duchovne, emocionálne, mentálne, psychicky i fyzicky zrážať, aby nemohli nikdy plne rozvinúť svoje cnosti a tým pádom nikdy uniknúť zo svojho otroctva a stať sa slobodnými.

Zdvihnite preto hlavy, ľudia, a svojim upriamením k Svetlu, Dobru a jeho hodnotám straste zo seba otrocké okovy, ktoré vám lživo hovoriac o demokracii, ľudských právach, či multikulturalizme zákerne zakladá Temno, prostredníctvom utajovaných svetovládnych snáh bezcharakternej svetovej elity.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 5
Tisk Tisk

52 komentářů

 1. Pane Šupa,
  v tomto pojednání jste trefil „hřebík na hlavičku“. Temné síly se od nepaměti snaží o rozkol pozitivních hodnot společnosti, která usiluje o vytvoření svébytné přívětivé civilizace pro ty, kteří v ní žijí i pro ty, kteří budou přicházet.

  1. Súhlasím s Davidom, že článok pána Šupu je dobrý a výstižný, ku ktorému nie je treba nič dodávať. Ak niekto nechápe uvedené slová, mal ba sa viac vzdelávať a nie kritizovať iných…

 2. Davide, píšeš a zároveň pritakávaš:

  …. Temné síly se od nepaměti snaží o rozkol pozitivních hodnot společnosti, která usiluje…

  Nakoľko autor ,,robí seba sa“ mrtvám chrobáčikom ,čiže nereaguje na dotazy, Ty, ako jeho poradca budeš vedieť : Was ist das temné sily?…

  Je to snáď oná inkriminovaná ,,temná energia“ vesmíru, ktorá má na ,,svedomí“ vznik kolodiskonálnej ako i diapasímálnej sily ertrúdia?

 3. Degone píšeš:

  …..Ak niekto nechápe uvedené slová, mal ba sa viac vzdelávať a nie kritizovať iných…

  Ja, ja som ten, ktorý nielenže autorove slová nechápe, ale považujem ich ,,za mlátenie prázdnej slamy“ dokolečka dokola..

  Keď niečo vychválim do Nebies, až k domčeku Taťulda Nebeského, aspoň poviem pár slov PREČO…

  Takto to považujem aj u Teba Degone za ,,vylizovanie perdele“ Nehmotnej nebytosti, lebo niet žiadneho dôkazu, že by ,,on“ bol počatý z Hovna Nebeského, či mal vôbec deststvo a ako oplodňuje devy Protožidovské a s Čím .

  Sú to legitímne otázky, lebo Cirkev o ,,ňom“ obkecáva už tisícročia, ale dôkazy nemá, lebo keby boli, už dávno sú na stole…

  Já Ti Degone ,,hovorím“ ,že je nemožný stav existencie Nehmotnej nebytosti v hmotnom svete, lebo to odporuje fyzikálnym zákonom, ktorým podlieha aj ,,on“ teda ako všetko v materiálnom svete…

  Niet výnimiek, lebo aj Ja aj Ty a všetci sme a živoríme v tomto konkrétnom HMOTNOM SVETE …

  A tie kecy o Temných silách, Svetlu, Láske, to sú všetko ojebávačky ,,zo sveta ľudí“, alebo z rozprávok ,,starých materí“…

  Asi strach z Tajrlíka Nebeského je aj Teba hlboko zakorenený, možno až v tých génoch, alebo ,,ho“ máš v hlave ako votrelca, medzi 7 a 8 závitom …

  1. Samozrejme že Svetlo aj Láska existuje , sú ľudia čo ho reálne vnímajú . Neviditeľné Svetlo Vedomia je jeho aspekt , je prvotné, nie je nič stvorené , nič stvorené sa ho nedotýka . Keď Lásku – spojenie medzi Vedomím a jeho prejavom nevnímame a nedáme sa Ňou doslova zahltiť, môžeme si sťažovať akurát na seba .

 4. ad – Aké sú ich zámery? Pravda je bizarná až do takej miery, že jej mnohí ľudia nebudú ochotní uveriť.

  Pravda je mnohem bizarnější: jak si kdo ustele, tak si lehne.

  1. ..jak si kdo ustele, tak si lehne. Jasně! Co jiného než karmický zákon.

 5. Věra, pravdu píšeš, keď čítam druhú časť Tvojej vety:

  …..Pravda je mnohem bizarnější: jak si kdo ustele, tak si lehne..

  Ano , ale jedine v reálnom svete. V obyčajnej postely. To neplatí v Duchovnom svete, kde sa to hemží Nehmotnými nebytosťami .

  Odpornými, zákernými tajtrlíkmi , ktorí sa nevzájom vraždia a lynčujú, ako ich materiálne vzory – Člobrdovia ..

  Ale čo je prosím Ťa na tom bizardného ? Tomu som neporozumel, ale že vôbec…

 6. Pan Šupa, autor, tu nekomunikuje. Leč kdo chce, může se projevovat v mnoha různorodých nápadech k tématice a dát průchod svému egu. Panic síly Temnoty a Zla.

  ad/
  Zdvihnite preto hlavy, ľudia, a svojim upriamením k Svetlu, Dobru a jeho hodnotám straste zo seba otrocké okovy, ktoré vám lživo hovoriac o demokracii, ľudských právach, či multikulturalizme zákerne zakladá Temno, prostredníctvom utajovaných svetovládnych snáh bezcharakternej svetovej elity.

  Chce se dodat …..AMEN – zakloňte hlavy jako v ásaně kobra, dýchejte…..ach jo.

  Neměl jsem sílu to číst celé. Závěr mne dostal. Pan Šupa na Hrad, nad krásným Dunajem! Záchrana je tu, jen setřást okovy.

 7. Úroda na povrchu je krásná, ale žížaly ve tmě kypří půdu a jedno bez druhého nepřežije. Společně je to Zdroj. Vždy něco umírá a dává vzniknout novému.
  Ovšem to, co je nenažrané (viz popis v článku), není nutné pro přežití. A záleží na každém jedinci, jak a jestli to rozeznají a půjdou-li cestou lepší. Ne-li, spokojí se s tím co je i za cenu utrpení. Přispěje-li to k jejich duchovnímu růstu? Kdo ví, nezaslepí-li je ten neužitečný balast.

 8. matka píšeš:

  …….Uroda na povrchu je krásná, ale žížaly ve tmě kypří půdu a jedno bez druhého nepřežije. Společně je to Zdroj. Vždy něco umírá a dává vzniknout novému.

  Tomuto blábolu prepáč mi to, zase nerozumiem. O čom to tu ???

  Dam Ti radu. Nesmieš pobyt v Ústave toho známeho Dr. Chocholouška prerušovať. Musíš dodržiavať nielen predpísanú dobu pobytu, ale brať aj ,,ingrediencie“ podľa pokynov ,,tých v bielych plášťoch“ a je predpoklad, že sa Ti ,,psychický stav vedomia“ zlepší….

  Ten Tvoj text, nechnevaj ,,ma sebou“ svedčí o vedome neukončenej terapii…

  Koho je to škoda ? No Tvoja, len a len Tvoja…

 9. Giglamešova noho,
  tak já se tedy přiznávám, trošičku, ale opravdu jen trošičku jsem zkomolila původní text, který jsem chtěla napsat. A že – smím též jakožto žena a zajisté starší tykat? – nerozumíš? Je mi ctí, že ne. Ale vysvětlovat spojitost spojených nádob více, či lépe, neumím…
  Co se týká Dr. Chocholouška – ani vteřinu bych neváhala tam jít, pokud by na mne pouze nehodili „pláštěnku“ nebo „síť“, která by nic neřešila ale naopak vše jen a jen zhoršila a pak by mne vykopli stejně do „normálního“ života.
  Takže zatím jsem takovou vědeckou terapii nenastoupila. A doktorka, s níž jsem byla denodenně v kontaktu jakožto zaměstnanec i OSVČ žádnou mou vadu nepostřehla. Že bych se uměla tak dobře maskovat, nebo byla i ona zralá na Chocholouška? No, byly jsme dvojka :-)))))))))))))

  Jo a ten můj předchozí komentář nebyl reakcí na žádný komentář, ale na článek. Jó, vlastně možná reakcí na cosi, co tu bylo psáno o satanském. Pokud se nenaučíme v sobě rozeznávat a ctít i to satanské, dejme tomu ve formě těch „žížalek“, tak jak chceme „letět“ ke světlu? Třeba na Vás tam čeká opět a zase jen ten netvor nebeský, či jak ho zvete. Ale je to vlastně krásné. A celý vesmír se tím netvorem láskyplně chvěje, že ano :-))))))))
  A nechtějte se v tom, co píši vyznat hlavičkou makovičkou. Ani já se v tom nevyznám :-)))))))))))

  1. matička my máme spolu momentálne vytvorenú terapeutickú česko-moravsko-slovenskú skupinku, každý si v nej môže napísať svoju hlbokú myšlienku o sebe, o svete, téma je volná a ľubovolná , ešte mi chýba muzikoterapia a aromaterapia , potom môžeme začať v pokoji meditovať o kráse , láske , óm …

 10. Matka,

  virtuálny klobúk dolu, že si to ,čo som písal brala z nadhľadu, aspoň to tak cítim.

  A pretože ja , ako človek nie z hliny Edenu som už v trvalom advente , teda v permenentnom očakávaní Smrti, lebo môj vek mi to už prikazuje: Memento ,,móre“, Ti hovorím kľudne mi Tykaj, potom aj Tvoje myšlienky budú priamočiarejšie a úprimnejšie…

  U nás sa hovorí: Starý človek hotová opica a vôbec to nie je myslené podprahovo, ale ľudé už majú svoje skúsenosti…

  a čo sa týka Tvojej vety: ,,…..A celý vesmír se tím netvorem láskyplně chvěje, že ano :-)))))))), no neviem…..

  Netvor podľa Protožidov, ktorý ho vymysleli a stvorili na svoj obraz , a je schopný ,,utopiť“ milióny ľudí je u mňa obyčajný masový vrah . Nič láskavejšie o ,,ňom“ povedať neviem a nechcem…

  1. Á no jo, Gilgamešova noho, brala jsem to s nadhledem. K slzám mne dojalo až dnešních pár slov jinde : “ Ona je nekdy divná…“ a tak jsem odpověděla: „dnes je to teprvé po druhé, co někde o sobě něco takovýho čtu.
   Jak se to dá unést? Co myslíte?“

   No a protože tedy divná nejspíš su, nezbývá mi, než na tu divnost začít být pyšná – ne jinak – být za ni vděčná. Protože znám daleko divnější lidi a vím, kolik bolesti to s sebou nese. Mi stačí má a su spokojená.
   Tykání – no, asi to nepůjde, protože pokud bych pak skutečně byla upřimnější – to by nebylo dokonce ani pro gnosis dobré a já bych byla pouze za ještě většího podivína a blázna. Je to zbytečné.
   ad. Netvor – zaměňte jej za Přírodu, nebo třeba Vesmírný řád. Vše jde tak, jak je těmi zákonitostmi dáno. A že lidé sídlí v záplavových oblastech, nebo na svazích sopek? Pak mohou očekávat pohromu, pokud nerespektují to, že příroda se mění. A tak jak je Ona schopna všeho, všimněte si, že i lidé jsou všehoschopní (nejen vrazi).

   1. Matičko, buďte hrdá na to, že někdo o Vás řekne či napíše – ona je divná…Važte si tohoto ohodnocení, neboť značí, že jste vystoupila ze stáda a stala se tak sebe samou!!! Blahopřeji!!!

    1. Utřu slzu v oku svém,
     zvednu nos i hlavičku.
     Hle, co se to stalo,
     svůj dudlík
     odhazuji v dál
     snad nevrátí se,
     jak bumerang.
     A když ano,
     směle nastavím té střele,
     své čelíčko.
     Blik, cvak, ťuk
     kde jsi byl,
     můj miminkovský dudlíčku :-)

     Dík :-)

  2. Ale stejně – ten virtuální klobouček musí být nádhernej :-)

 11. Dvě má přiznání.
  Články pana Šupy si přečtu, ale po letitých zkušenostech, kdy jsem zjistil, že autor možná ani neví, že tu jeho články jsou a nediskutuje, již nějaký čas se diskuze nezúčastňuji.

  Ale pro jednou to změním.

  Články tohoto charakteru, proklamativní, mne moc neberou. Chápu, že mnoho lidí může být po jejich přečtení potěšeno a říkat si, ano, to je ono.

  Ale dodejte jedním dechem, jak to udělat, aby se něco z toho splnilo.

  Podle p.Šupy je tu destrukce .

  A v první směru vidí špatná média. Jak to ale udělat, aby zvítězila kvalita a ne aby média „programovo šíria povrchnosť, plytkosť, prázdne senzácie a nenáročnú, až primitívnu zábavu.“ Všechna je zrušit, odkoupit je od majitelů, psát jinak? kdo to udělá? Přesvědčit, aby milion lidí šlo v Bratislavě protestovat?

  Druhým problémem je ….“Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialisticky konzumného spôsobu života. Prijatie tohto modelu za svoj degraduje myslenie a uvažovanie ľudí iba na hmotu a veci s ňou súvisiace. …..“ Ale opět, jak to v tomto zavedeném světě udělat, aby konzum zmizel. nenabízet stovky druhů a typů šampónů, aut, ledniček, módy…..ustálit to na pár druhů a naučit lidi nějakým zázrakem nedívat se na reklamy…… . Ostatně, i ty by musely zmizet.

  pak je podle p.Šupy špatná honba za penězi. Ale to s tím souvisí. Jakým kouzlem se dají přesvědčit tisíce bohatých lidí, aby nebyli bohatí, aby jim ti méně bohatí lidé nemuseli závidět a honit se, aby měli alespoň trochu něco, co oni?

  A pan Šupa chce chválihodně morálku a etiku. nesnaží se o to již tisíce let doporučení Jama – Nijama, biblické desatero a mnoho dalších doporučení. Ale samotní lidé žijí v úchylkách a odchylkách a je to navíc propagováno?

  Opět, jak na to? Vyburcovat milion lidí na rynk do Bratislavy a ti budou křičet, že chtějí morálku?

  Příkladů by šlo uvést mnoho.

  Jediné co jde. Člověče, poznej sám sebe. Ovládni sám sebe. Poraž své ego důležitosti. Buď příkladem a hlavně, buď na své cestě pevný, pokorný, trpělivý s úctou a láskou k harmonii, Síle Stvoření. Individuelně. Každý to má ve svých rukou.

  A nebo jde zajistit na rynk do Bratislavy milion lidí a tam kázat, jak se dá na sobě pracovat?

  Proto jsem dal p.Šupovi jen 20% – proklamace, to nic nestojí, ale jak na to prakticky ?

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

 12. Pane Šupa.
  „Obyvatelia zeme s implantovanými čipmi sa napokon stanú iba číslami bez vlastnej vôle a populačne budú postupne zredukovaní na počet vyhovujúci elite.“
  A teď tu o Karkulce.
  Pane Šupa, jste si jist, že už ten čip implantovaný nemáte? Pořád stejná témata jak z kolovrátku. Vyjmenujte asi tak 10 lidí z bezcharakterní elity na Slovensku a u nás v Česku, abych tedy věděl proti komu bojovat.
  Je to neuvěřitelné, ale televize i připojení k internetu s pornografií, nahotou, reklamou a desinformacemi, to vše má vypínač.
  A nejpodstatnější vypínač je v naší hlavě- nezabývat se nadoblačnými teoriemi, které vedou tak leda do Vámi obávaných temnot, tím že jsou povrchní a mimo realitu. Dřív se mniši bičovali na své cele, za to že žijí hříšně. Nastavujete takové nesplnitelné ideály, že je to na duševní zhroucení (zchocholouškovatění), že nelze zvládnout morálně žít v dnešním světě.
  Kolik lidí, už jste získal na svou cestu boje proti elitě? Nemyslím tím, že by se Vám tady v diskuzi vřitil, ale takového, kdo svým příkladem opravdu ukázal pro jiné cestu?

 13. Pardále,

  pretože s autorom si ,,pokecáš“ až ,,v živote po živote“, dám Ti kontakt na
  jedného ,,zo siedmych statočných“..

  Je to ,,babka bylinkárka zo Šustavého údolia“, ktorá má zelinky : Bledomodrú na Odvahu. Ružovú na Silu ducha a pestrofarebnú na ,,Okamžité zmiznutie“, po vyslovení vety: Sezam otvor seba sa…

  A je to. Ako by povedali tí dvaja ,,pokropení“ . Ten Mat a Pat…

  1. Pane GN, jak to, že se svým pojetím světa nejste ještě v americké volební kampani? Tam je zlatým hřebem programu „náhle si rozpomenuvších dam“, jak jim Trump před 30 roky šahal pod sukni.

   1. Dobrý den, pane Staněk.
    Už jste se dlouho neozval. Po úpadku této diskuse do bahna bych se Vás chtěl docela vážně zeptat: Jaký je Váš názor na současnou mezinárodně politickou situaci a vývoj ve světě? Jak to vidíte? Ať už otevřeným duchovním okem či rozumem.
    Děkuji za případnou odpověď.
    Milan

    1. Natočil jsem dvě videa s paní Šorfovou, budou co nevidět na Cestách k sobě. Pokud se týká politické situace, podle mne je západní společnost před fin. krachem a ten chce na někoho svést. Tak provokuje Rusko i stylem „Fall Gliwicwů“ k malé válce, aby následný dolarový krach bylo možno svést na Putina. Naštěstí pro svět je tento chytrý a odolává provokacím.

    2. Pro doplnění kvalitní analytický materiál.

     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novy-svet-temny-chaos-Oskar-Krejci-vysvetlil-proc-dat-radeji-ruce-pryc-od-partnerstvi-s-USA-458473

     Jakou asi pan Staněk myslí tu malou válku s účastí Ruska, s kým?

     Od O.Krejčího mne mimo jiné zaujala i jiná myšlenka – nerodících se dětí. Doplním, dnes jsem potkal kamaráda, který celý život pracoval ve školství /středoškolském/ a ten mi řekl svůj poznatek – mládež ztratila a nadále ztrácí pracovní návyky. Když bych to vzal jako příčinu, byly by důsledky docela otřesné. I bez těch válek.

     Pod jiným článkem jsem dal čerstvý odkaz na Čínu; stručně, na její snahu o ekonomickou integraci významné části světa. To je cesta. Společné řešení problémů. A k tomu ty odkazy od Marťase na leva.net – Putinova tvůrčí slova a cesta je naznačena.

     Z mého pohledu – karty rozdává nyní jiný svět, než končící USA a Západ vůbec.

     Pěknou neděli.

    3. Vendo,
     parlamentnilisty.cz ( protiproud) jsou hlásnou troubou ruské propagandy dávno, už jsem to i psal.

    4. Něco z parlamentních listů, té ruské propagandy od Terezy Spencerové:
     Máme tu migrační krizi v Evropě, máme tu vyhlídku na rozpad EU, máme první klimatické uprchlíky, další finanční krizi a související kolaps Západ čeká snad každým dnem, máme tu prezidentské volby, které budou pro USA (a tím nejspíš i pro svět) svým způsobem tragédií, ať už dopadnou jakkoli, máme tu čerstvě půldruhého milionu zoufalých lidí na uragánem zničeném Haiti, máme tu vyhlídku na americkou válku s Ruskem na evropském území, máme tu vyhlídky na americkou válku s Čínou, máme tu existenciální problémy, kam se člověk podívá, ale někteří západní politici a některá média se tváří, že budoucnost „našeho světa“ a snad i přilehlých galaxií závisí na přežití několika tisíc teroristů z Al-Káidy ve východním Aleppu, které schováváme za „horami mrtvých dětí“. Fakt je takový výklad světa uvěřitelný?

    5. Ano, anonyme u L.
     ve světě balo a je nejhůř pořád u nás od husitů, hodně je zdokumentováno od 1.světové války. V době internetu a globálních medií víme on-line o všech katastrofám průběžně a díky jasnořivcům i o budoucích. Naše média nejsou nijak nakloněna těm, kteří se 5x denně modlí k Alláhovi a zbytek dne ke Kalašnikovovi. Otevřeně píše i http://neviditelnypes.lidovky.cz/ a není to zrovna hlásná trouba ruské propagandy. Takže aj tak možno.
     Českým státem snad vyjma pár zdatných Přemyslovů a Karla IV. pořád někdo vláčel, občas i oral.
     Průmyslovou zemi jsme si nechali zprivatizovat ( čti rozkrást) a nepaří nám ani ta voda, kterou by se to Ho… dalo spláchnout.
     Není třeba pořád nadávat. Podle Švejka je třeba rozlišovat, co mě sere a co můžu vysrat, to už tu někdo hezky psal. Začali jsme revoluci tzv. blbou náladou a proč ji máme i dnes, když už si ji v zájmu duševního zdraví nemůžeme dovolit?

    6. ad – Podle Švejka je třeba rozlišovat, co mě sere a co můžu vysrat,

     :-))))))))))))

 14. Slovy „klasika“ zní upozornění k pohybu světem velmi jasně:

  – na onen svět si nevezmeš ze svých mincí ani halíř
  – svoje mocenské ego usměrni, neboť ti jednoho dne může zakroutit krkem
  – nezpochybňuj nadarmo ideály lidí, kteří přijdou na zem po tvé smrti

  *

 15. David,píšeš:

  ….nezpochybňuj nadarmo ideály lidí, kteří přijdou na zem po tvé smrti

  Étomu ,,nerazumeju“ , ako môžeme mi , ktorí nemáme ,,veštecké gule“ na stolíku počatia vedieť vopred , aké idéaly prídu na túto zúboženú Zemeplacku po Tvojej , či iného ,,šťastlivca“ smrti, ako si napísal..

  Platí len a len tá prvá veta, ale priznaj sa , že aj tú si niekde ,,našiel“ a opísal. Nie je z ,,Tvojho sopla“.

  Druhá veta je tiež chabého charakteru a stojí na ,,hlinených nohách“. Nie je podložená ráciom z tohoto sveta, lebo tento svet je s vysokou pravdepodobnosťou hraničiacou s Istotou, dielom v poradí druhej hierachicky najvyššej Nebytosti, toho Satana a nie ako sa doteraz tvrdilo, dielom toho Prožidovského Boha -Hospodina…

  A tá tretia veta, ako som Ti vyššie uviedol, to je hotová katastrófa…

  Sumárum suma, tieto vety Ťa napadli niekde na ,,hajzli“ a tak aj ,,navonok pôsobia“…

  Druhý raz viacej invencie a viac rácia do myšlienok, ktoré kladieš na
  ,,virtuálny papier“…

 16. GNoho , opět jsi mě pobavil. Děkuji ti za to.
  Je možné, že jsi měl pod palcem Slovanské tajné služby, nebo jsi jen vytíral zadky zatoulaným kočkám ve svém pangejtu. Tvoje ateisticko-ezoterní hybridní názory jsou zastaralé. Chápu, že jsi již na sklonku svého života a nemáš už možnost rozvíjet svůj talent k obrazu svému. Je mi to velmi líto. Proto jenom kopeš okolo sebe. Kopeš i proti svému národu.
  Tedy plivej dále své retro-jedy na všechny ostatní, alespoň si vytvořím na podobné jedince protilátku.
  S přátelským pozdravem

 17. David,píšeš :

  ….Tedy plivej dále své retro-jedy na všechny ostatní, alespoň si vytvořím na podobné jedince protilátku .

  Nejak si sa rozčúlil ale zbytočne. Ak dávaš svoje myšlienky na virtuálny papier , najprv popremýšľaj a potom tu bude mier a pokoj ako na cintoríne…

  Na vine si TY. Také ,,chujeviny“ no nehnevaj sa, potom sa nečuduj….

 18. Degone, ten preklik, to je proste sračka…

  Nehmotnú nebytosť popisovať a reálne o nej uvažovať ako o ,,historickej osobnosti“ je už zvrhlosť, ktorá môže pochádzať len od autora psychicky narušeného, alebo minimálne kandidáta na uvolnené miesto pacienta v Ústave toho známeho a tu veľa razy pertraktovaného Dr…

  Protožidia už tým, že odfaklili manželku Hspodinovi, urobili z neho odporného čudáka, samotára…

  A tým, že mu virtuálne dohodili kamoša-nekamoša, ho už definitívne odrovnali..

  Aspoň v mojich ,,buľvách“…

  1. G.noho: Mal by ste sa predovšetkým zbaviť svojej nenávisti ku všetkým a všetkému, čo neodpovedá Vašej úrovni myslenia, lebo to môže skončiť až šialenstvom, čo by si nikto z nás tu prítomných neželal…

   1. Když starý chlap zapomene, jak vypadá 55letá žena, postihne ho syndrom Gilgamešovy nohy. Léčit se „TO“ nedá.

 19. Degone,Ty si ale srandista, keď píšeš:

  …..G.noho: Mal by ste sa predovšetkým zbaviť svojej nenávisti ku všetkým a všetkému, čo neodpovedá Vašej úrovni myslenia, lebo to môže skončiť až šialenstvom, čo by si nikto z nás tu prítomných neželal…

  Od nesúhlasu s nejakým názorom, k šialenstvu je celkove cca 7 krokov, čo je dosť veľa, ako som sa dozvedel po konzultácii s oným Chocholouškom, tým Dr.

  Ale len 1 krok od šialencov majú tí ktorí ,,bezkriticky vieria“ v Nehmotné nebytosti, ktoré vraj stvorili tento svet, anjelikov, luciferkov, opočlovekov, bahniatka, trilobity, aj tých milých diníkov, dokonca vraj aj Protožida Noeho, z ktorého vraj Ty a ja pochádzame …

  Z toho vlastne vyplýva, ak v tieto hovadiny veríš, že si vlastne Žid, ale neobrezaný , čiže taký ,,urdicobulus benedikta“.

  A z tohoto konštatovania sa mi urobilo ZLE a preto ,,se du se velebnosti raději vyblít“…

  A na záver hoď buľvami aj do zrkadla, možno máš okolo hlavy aj tú virtuálnu
  ,,auréliu sadomasopižmiu“…

  Degone, ale nesmieš si to brať k srdcu, ako že je to na ,,hovno“. Ono to len z veľkej diaľky tak vypadá…

  1. G.noho: Nezamieňaj tu nenávisť s názorovým nesúhlasom. To sú dva celkom odlišné pojmy. Nesúhlas s dajakým názorom sa dá jednoducho odstrániť tým, že si danú problematiku dôkladnejšie preštudujem, ale nenávisť je iného charakteru (emocionálneho) a tá sa tuším už ani psychologicky liečiť nedá. V tomto prípade už nie je len krôčik k šialenstvu, ale je tu až identita. Ak by si mal iba odlišné názory ako väčšina diskutérov na tomto webe, tak by si tento web jednoducho ako rozumný človek nenavštevoval, ale nenávisť cíti potrebu sa vybúriť a dať jej voľný priebeh a tak na tomto webe cíti vhodnú príležitosť…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference