mapa stránek || vyhledávání

Obmedzenosť človeka

hlavaČlovek sa sám, dobrovoľne, slobodne a zo svojho vlastného rozhodnutia obmedzil vo vnímaní reality. Rozhodol sa totiž nevnímať ju celú, ale len jej časť. A túto časť považuje za celok, mimo ktorého pre neho nič ďalšieho nejestvuje. A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe.

Avšak takáto obmedzenosť vo vnímaní nemôže mať za následok nič iného, ako človeka obmedzeného. Obmedzenca! Obmedzenca so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho obmedzenia vyplývajú a ktoré jeho obmedzenosť automaticky produkuje a prináša.

O čom to vlastne hovoríme? Predsa o materializme! O tom, že všetko myslenie, vnútorné prežívanie, uvažovanie a samozrejme aj konanie ľudí je zamerané iba a jedine na hmotnú realitu. Je to totiž to jediné, čo podľa nich jestvuje, čo má nejakú cenu a čo je hodné námahy a snaženia.

Rodina, práca, oddych, záujmy a koníčky, týchto zopár okruhov rozvinutých do miliónov jednotlivostí tvorí stredobod životného úsilia väčšiny ľudí tejto zeme. Všetci spoločne to nazývajú reálnym životom a v ich myslení, cítení a snažení niet už miesta absolútne pre nič, čo by nejakým spôsobom vybočovalo z rámca tohto takzvaného reálneho života. A ak na také niečo natrafia, nie je to podľa nich vôbec hodné pozornosti, záujmu, a už vôbec nie nejakého snaženia.

A je zarážajúce, že podobný prístup k životu môžeme vidieť aj u tých, ktorí sa považujú za veriacich, čiže ľudí akceptujúcich fakt, že by mohlo jestvovať ešte aj niečo iné, ako viditeľná a hmotná realita. I oni vo väčšine prípadov vôbec nijakým spôsobom nevybočujú zo všeobecného rámca absolútneho pripútania k hmotnej realite.

Väčšina veriacich je totiž presne takých istých, akými sú materialisti, pretože presne také isté je ich myslenie, uvažovanie, jednanie i snaženie. Vôbec ničím sa neodlišujú! Možno snáď iba svojou vierou, že jestvuje aj niečo iné, ako to hmotné. Ale tým to pre nich hasne, pretože z tohto neistého tušenia nevyvodzujú pre seba a pre svoj spôsob života žiadne dôsledky. Žijú, myslia, uvažujú a jednajú presne tak isto, ako všetci ostatní. Celý svet preto pokojne možno nazvať materialistickým. Materialisticky obmedzeným!

Skúsme si teraz predstaviť hustú hmlu s viditeľnosťou dvadsať až tridsať metrov. Pre cestnú premávku to predstavuje veľké nebezpečenstvo, na základe ktorého musí byť zodpovedajúcim spôsobom znížená rýchlosť.

A teraz si skúsme predstaviť, že by sme v takejto hustej hmle žili trvalo. Že by sme sa do takéhoto stavu narodili a nikdy v živote by sme iným spôsobom nevideli. Videli by sme vždy iba dvadsať až tridsať metrov pred seba, pričom by sme nemali ani poňatia o tom, čo sa skrýva za touto hranicou. Je celkom pochopiteľné, že tomuto dlhotrvajúcemu obmedzeniu by sme sa plne prispôsobili a stalo by sa pre nás vo všetko smerodatným. I naše myslenie a uvažovanie by sa celkom logicky pohybovalo iba v hraniciach tohto obmedzenia.

No a presne takto žije väčšina ľudí s ich duševným obzorom, schopným vnímať iba hmotnú realitu. Toto obmedzené vnímanie reality prijali ako to jediné, čo jestvuje a bezvýhradne sa tomu vo všetkom prispôsobili. Niet ničoho v ich myslení a snažení, čo by túto hranicu prekračovalo. A tak žije ľudstvo ako v hustej hmle, s možnosťou maximálneho rozsahu vnímania v onom pomyselnom rozmedzí dvadsať až tridsať metrov.

A teraz si predstavme viditeľnosť počas jasného, slnečného letného dňa, keď sa krása krajiny rozprestiera až do takmer nekonečnej diaľky a my všetko vidíme jasne a zreteľne.

Rozdiel je neporovnateľný! Tento rozdiel je rozdielom medzi plnohodnotnosťou a plnokrvnosťou života v porovnaní s obmedzenosťou vnímania a videnia v hustej hmle.

Materialista nevníma život plnohodnotne a plnokrvne! Vníma a vidí len jeho hmotnú realitu a považuje ju za realitu jedinú. Nie je schopný vytušiť, vycítiť a uvedomiť si, že za ňou je ešte realita iná, jemnejšia a že obe tieto reality spoločne tvoria jeden neoddeliteľný a vzájomne prepojený celok. Že obe tieto reality tvoria jedinú pravú a skutočnú realitu.

Obrazne vyjadrené, materialista jedná a myslí v rozmedzí vlastného vedomia v rozsahu dvadsať až tridsať metrov. Jedine to, čo sa nachádza v týchto hraniciach, považuje za rozhodujúce. Toto je však dôvod, prečo neraz jedná sebecky, chamtivo, bezohľadne, nečisto a nespravodlivo, len aby dosiahol svoje hmotné ciele, ktoré považuje za najpodstatnejšie. Veď predsa podľa neho človek žije len raz a musí si užiť života plnými dúškami.

Práve takýmto spôsobom jednajú tisíce ľudí a spôsobujú si tým vzájomne mnoho utrpenia, drancujúc a devastujúc celú zem. Jednajú tak však jedine pre svoju obmedzenosť. Ak by totiž mali širší duševný rozhľad, ak by vo svojom myslení, konaní a snažení zohľadňovali veľkú, celkovú a skutočnú realitu, zahŕňajúcu v sebe to, čo je hmotné, i to, čo je jemnejšieho charakteru, potom by muselo byť všetko ich jednanie úplne iné. Potom by nemohli činiť, hovoriť, ba ani myslieť tak, ako to pokojne robia dnes.

Potom by totiž veľmi dobre vedeli, že za všetko, čo človek vykoná, ho čaká spravodlivá odplata a že ak sa táto odplata nedostaví hneď teraz v tomto hmotnom živote, celkom určite sa dostaví potom, v onej jemnejšej realite bytia. Tisíce vecí by človek nemohol robiť tak, ako ich robí, keby si bol vedomý tejto skutočnosti. Nemohol by tak činiť, lebo by vedel, že spravodlivá odplata ho neminie a to ani vtedy, keby sa jej tu na zemi dokázal šikovne vyhnúť. Áno, jedine obmedzenosť vo vnímaní skutočnej reality dovoľuje ľuďom jednať bezohľadne, sebecky, nespravodlivo, nečestne a nečisto.

Svojim vlastným, obmedzeným zredukovaním vnímania iba na hmotné však ľudia nedokážu poprieť realitu skutočnú. Celkovú realitu, v ktorej jestvuje bezpodmienečná Spravodlivosť, ktorej účinky sa nevyhnutne naplnia buď ešte tu na zemi, a ak nie tu, tak potom určite tam, v jemnejšej úrovni bytia, ktorej existenciu nezvratne spoznáme po svojej smrti.

Kto sa snaží konať dobro, kto sa usiluje o spravodlivosť a čestnosť, ten sa nemusí ničoho obávať. Kto však popiera dobro, čestnosť a spravodlivosť v mene dosiahnutia hmotných cieľov, ktoré považuje za jediné a prvoradé, toho možno považovať za chudáka, jednajúceho takýmto spôsobom jedine z titulu vlastnej obmedzenosti. Z obmedzenosti, neschopnej ho uchrániť pred neblahými dôsledkami, ktoré bude mať jeho jednanie a ktoré bude musieť zožať z hľadiska kontextu celkovej reality bytia.

Človeče, nebuď obmedzencom! Nepreži celý svoj život ako v hustej hmle, s hranicami svojho vedomia v pomyselnom rozpätí dvadsiatich až tridsiatich metrov. Snaž sa vytušiť, pochopiť a preniknúť do poznania jemnejšej reality bytia, aby sa ti otvorili oči a ty si uvidel veci také, aké naozaj sú. Aby si uvidel nádhernú, slnečnú a dokonale krásnu, skutočnú realitu bytia, v ktorej víťazí dobro, spravodlivosť, čestnosť a ušľachtilosť a v ktorej bude bité a nakoniec i definitívne zničené všetko nedobré, nespravodlivé, nečestné a nízke.

Pamätaj človeče, že sa budeš musieť zodpovedať za každý svoj čin! Tu, alebo tam! A nie len za každý čin, ale aj za každé slovo! Ba i za každú myšlienku! Lebo jestvuje len jedno veľké, celistvé bytie, v ktorom vládne pravečná Spravodlivosť. Ak si myslel, hovoril a konal nedobre, jej odplata ťa zaručene dostihne. Buď už tu, alebo potom tam. Nemysli si, že tejto Spravodlivosti je možné nejakým spôsobom šikovne uniknúť. To je ilúzia a klam! Ilúzia a klam vyplývajúce z tvojej vlastnej obmedzenosti! Ilúzia a klam, ktoré sa ti raz veľmi trpko vypomstia!
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 3.4
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

145 komentářů

 1. Milan, Milan. Nie je to pravda. A v tom vlastne je.

  Ty chceš „len“ vidieť ďalej než ostatní, a to je stale len materialimus. Ale v inej farbe.

 2. Autorovi neupieram úprimnú snahu o poznanie, keď píše :

  ….Človeče, nebuď obmedzencom! Nepreži celý svoj život ako v hustej hmle, s hranicami svojho vedomia v pomyselnom rozpätí dvadsiatich až tridsiatich metrov. Snaž sa vytušiť, pochopiť a preniknúť do poznania jemnejšej reality bytia,…

  Dobre , na chvílu prijmem Tvoju taktiku, že vidím hustú hmlu a snažím sa vytušiť , pochopiť, čo bude za ňou nasledovať…

  Vidím, čiže ,,vytušujem“ kopec, z ktorého bude vidno ,,Zem zaslúbenú“, už aj cítim pod nohami ,,to stúpanie“….. a tu naraz NIČ, obyčajná priepasť – jama v Zemevajci a JA poblúznený predstavou o výšinách, padám, padám a ešte vo vzduchu si uvedomujem, že som už vlastne mŕtvy, lebo pád na dno priepasti ,,je nezlučitelný so životom“..

  A takto to bude aj vo večerných správach :

  Neuveritelné nešťastie . Turista sa zrútil do 150 m priepasti i napriek tomu, že bolo jasné, že horský chrbát sa končí prudkým zrázom. Mal so sebou celého grilovaného pštrosa, z čoho sa dá predpokladať, že túru si naplánoval min na 1 týždeň. V krvi mu nezistili alkohol. V čutore mal ešte cca 5,2 l vody a na mape, ktorú mal v plecniaku, bola zakreslená jeho trasa rozplánvaná na ďalšie dni…

  Chudák a mal so sebou aj ,,modliebnú knižku“ , spevník nábožných piesní a ,,balíček karet“…

  1. Gilgameš má rád racionálne uvažovanie a tak venuje pozornosť tým asi 5 sec. svojho pádu do 150 m priepasti, v ktorých si uvedomuje, že jeho pád je „nezlučiteľný so životom“, ale nevenuje pozornosť tej „večnosti“, ktorá nasleduje, keď si uvedomí, že nijaká smrť vlastne nejestvuje a jeho vnímanie, teraz už skutočnej reality, pokračuje aj naďalej a on svoj pozemský život prežil v ilúzii svojej pominuteľnosti a nevyužil svoj pozemský život k nadobudnutiu „duchovnej perly“, ktorá by ho povzniesla k vyššiemu poznaniu všetkej reality. Školák chodí do školy pre vedomosti, ktoré uplatní až v dospelosti a ten, ktorý si myslí, že nijaké „dospelosť“ nejestvuje sa neučí a na ňu nepripravuje ostáva hlupákom stále. Viera vo večnosť sa takto ukazuje byť pre človeka rozumná…

 3. „To je ilúzia a klam! Ilúzia a klam vyplývajúce z tvojej vlastnej obmedzenosti! Ilúzia a klam, ktoré sa ti raz veľmi trpko vypomstia!“

  P. Šupa ako obyčajne obkecáva , prežvikuje stále to isté dookola, lenže čo je ilúzia? Keď začneme od Adama, najväčšia ilúzia je ilúzia ega, ktorá sa vytvára tak, že sa pravé Ja , pravá duchovná Skutočnosť , ktorá je v svojej podstate čistým Bytím ztotožní s individuálnou ľudskou myslou a telom. Týmto ztotožnením stráca absolútne Vedomie zdanlivo, z hľadiska človeka svoju univerzálnosť a z človeka vzniká sice vedomá, ale obmedzená bytosť, oddelené ľudské individuum. Potom sa toto klamné „ja“ snaží získať prospech zo všetkého ostatného, z toho čo sa mu javí ako „ne-ja“. Úlohou človeka je prehliadnuť tento klam, pretože v podstate žiadne „ne-ja“ nie je. Všetko je len absolútne Ja, univerzálne Bytie.
  Princíp hľadania Pravdy je v podstate jednoduchý. Nie je to nič mimo nás, ale priamo v nás. Nemusíme ju preto hľadať v nejakej svätej knihe alebo v svätom človeku a podobne. V skutočnosti je absolútnym mierom nás samých, božskou Podstatou človeka, živým kľudom nášho Ja. Tento mier Ja, aj ked je našou prapodstatou, je NEOSOBNÝ, nie je preto totožný s našim egom, ktoré je len jeho tieň.

  1. „Somdoma komora“ to pekne vo svojom príspevku vystihol a v celku aj jasne podal. Už je iba na človekovi, aby to svoje pravé „JA“ v sebe aj objavil a sa s ním aj stotožnil, lebo mnohí ju považujú za inú bytosť, s ktorou sa priamo nestotožňujú a preto ju nazývajú „anjelom strážnym“, „sprievodcom“, alebo dokonca „bohom“ v nás. Je to ako keď sa pozrieme do zrkadla a uvidíme tam tvár človeka. Tu tvár spočiatku ani nepovažujeme za svoju, ale postupne si na ňu zvykneme a tak sa s ňou identifikujeme.

   1. p.“Degon“, na prvý pohľad to vypadá ľahké a samozrejmé, ale také jednoduché to nie je. Človek si o Pravde robí rôzne, obyčajne vznešené predstavy. Ale nech si človek predstavuje Pravdu akokoľvek, nikdy nie je jeho predstava správná. Človek si totiž vie predstaviť len to, čo má meno alebo tvar, ale Pravda nemá tvar ani meno, pretože aj meno „Pravda“ je pomocné, nedostatočné pomenovanie Nepomenovateľného. Nie je tam nič predmetné, a predsa je Pravda príčinou, všetkého predmetného…
    Je len jedno Ja, ako je jeden mesiac na nebi, a ten, ktorý vidíme vo vode sa len tak javí. Keď teda toto absolútne neosobné Ja hľadáme, vytvárame umelú dualitu. Je to ako by jedno „ja“ hľadalo druhé „ja“. V skutočnosti je len jediné, absolútne Jástvo, večné a večne oslobodené a súčastne Podstata všetkého existujúceho. Jej jedným aspektom je absolútny kľud, netelesný, živý, ale bez počiatku a bez konca. Druhým aspektom je nikdy neutíchajúci pohyb. Tento pohyb vyvoláva tvary a tvary dávajú pôvod menám.

 4. p. Degon píše a konštatuje :

  ….Viera vo večnosť sa takto ukazuje byť pre človeka rozumná…

  Napadá ma taká ,,hyperbalicko – ateisticko – diletantský“ nápad . Ak ,,miluješ večnosť“ a len tých 5 sekúnd ŤA delí od Nebeských lovíšť, kde sa potulujú stáda bizonov a kde sa vlastne bez úžitku povalujú stovky a tisíce ,,steakov“, prečo
  sa do ,,tej jamy“ nevrhneš a ,,TU“- na Zemevajci to zabalíš a ,,TAM “ Ti už bude Fasa.

  Ja Ti poviem prečo . Lebo aj Ty tomu veríš, že si ,,pochutnáš“ na žrádle ,ako kura na zrne v sklenenej nádobe, dobre uzavretej.

  Aj Ty si na ,,pochybách“, čo keď tie dristy o Druhom svete , v Svetle , Pravde, Morálnej čistote, Lebedeniu si s Hospodinom na obláčku, sú len a len dristy, ktoré si vymysleli Izrealiti a katolícka Cirkev to velkým oblúkom dovymýšlala cez ejakulujúceho Hospodina , ktorý vraj surovo znásilnil nič netušiacu izraelskú Marienku , ako marketingový ťah na bránu…

  Bojíš sa toho, že tam bude velké HOVNO, teda NIČ….

  Nepoteším ŤA, lebo ani Ty si ma nepotešil, a ako hovorieval klasik, a preto Ti to zopakujem a hovorím to zas a zas , ,,TAM“ je len svätá tma ,čiernota a klídek , tabáček…

  Nebudú ŤA obťažovať žiadne Nebeské nymfomanky, otravní, stále sa modliaci a poletujúci dutokostní cherubíni a iní netvorovia…

  Ak sa raz rozhodneš, že tých 5 sekúnd Ti stojí za návštevu Nebeských lovíšť, daj mi vedieť….

  Gomorka, Sodomka…

  1. Gilgameš rád argumentuje biblickými nezmyslami, ale netuší, že sa tieto nezmysli lepia aj na neho, keď ich využíva na obhajobu svojho ateistického názoru. Ale inak je jeho logická stavba vyhovujúca, keď sa pýta, prečo mystik, ktorý nahliadne do večnosti (nebeských lovíšť) je ochotný podstupovať strasti pozemského života, keď je tu možnosť rýchleho odchodu (5 sec. oslobodenia)? Túto otázku rieši ako prvú každý mystik, ktorý sa z raja večnosti navracia. Tak prečo je ochotný strádať a trpieť pozemské zlo? Odpoveď je jasná každému, kto spoznal Pravdy večnosti. – Je to preto, lebo tento náš pozemský a strastiplný život má tiež svoj zmyseľ, lebo iba tu a v tomto živote má človek možnosť niečo v sebe napraviť a zbaviť sa svojej duchovnej záťaže, ktorej niektorí hovoria karma, ale ja ju nazývam duchovné zlo, ktoré sa k nám dostalo či už geneticky, alebo naším doterajším egoistickým životom. Ten duchovný raj nám neutečie, raz sa tam aj tak dostaneme, ale naša náprava je možná iba v tomto pozemskom živote, tu a teraz! Iba tu a teraz môžeme prijať dar Ducha sv. ktorého nám zvestoval, (alebo daroval?) Ježiš a ktorého odmietli a zavrhli poprední izraeliti, lebo slúžia inému bohu. A napokon je tu ešte šanca pomôcť aj našim blížnym, ktorí o tú našu pomoc stoja. (Praktické naplnenie lásky k blížnemu). Ale dokáže takýto motív pochopiť egoista? …

 5. p. Degon píše :

  …Odpoveď je jasná každému, kto spoznal Pravdy večnosti. – Je to preto, lebo tento náš pozemský a strastiplný život má tiež svoj zmyseľ …

  O. K, beriem, že pre mystikov je pobyt na Zemevajci určitý kurz, aby lepšie chápali rozdiel medzi TAM a TU.

  Lenže ani jeden z mystikov, či Tí putujúci medzi svetom ,,živých “ a svetom ,,mrtvých“, si nepamätá, ako bolo TAM ?

  Takýto kurz , ktorý nepomôže vývoju povedzme ,,duše“, je úplne zabitý čas TAM a TU. Keď nie je čo porovnávať, pobyt TAM je úplne bez logiky, čiže bez logického zmyslu a potom je Hospodin len taký ,,tajtrlík“ s ktorým sa strašia deti a veriaci…

  To je akoby žiak z prvej triedy po prázdninách zabudol všetko, čo mu minulý školský rok 10 mesiacov vtĺkali do ,,lebene“…

  Keby Hospodin – Netvor chcel, aby život TAM a TU priniesol pre dušu ,,poučanie“, určite by mu ponechal spomienku, ako bolo tam FASA a aké ťažké je to TU na Zemevajci.

  Alebo sa Hospodin bojí toho, že by po 1 dni chcelo 99,99% ,,mrtvých“ zasa naspäť do JEHO náručia a dožiť TAM v NIČ nerobení do konca sveta ?

  Tak súdruhovia veriac to zasa NIE ! Ja vám ,,dám“ užívať si v mimozemských sférach.

  Túdle núdle…

  Fuj , aké egoistické, aké odporné sú sny niektorých mystikov…

  Tu pomôže len výkrik do tmy : Sodômka, Gomôrka…

  1. Tie argumentácie Gilgamešovej nohy sú pre mňa celkom zábavné, lebo ma akoby vracajú do dôb dávno minulých (detstva), kde je to celkom normálne. Zdá sa, že túto webovú stránku s obľubou navštevujú aj školáci, čo je dobré! Ale je tu problém! Argumentovať ako dieťa, alebo ako dospelý? Niektoré témy sú skôr pre filozofov a otvárať ich na weboch, ktoré navštevujú školáci, je problém. Škoda, že sa do podobných diskúsií nezapájajú aj renomovaní teológovia, psychológovia, alebo astrofyzici. Asi sa obávajú straty svojho profesionálneho renomé, alebo záväzkov ku svojej profesii, ktorej sľúbili poslušnosť?!? Ale, ako sa dozvedieť pravdu, keď tí znalí mlčia???

   1. Degone a Vy si myslíte že Pravdu (nebo mírněji napsáno skutečný popis jevů, tedy pravdivé popisy) je možno se dozvědět automaticky od studovaných teologů, astrofyziků, psychologů? Má letitá zkušenost dokazuje spíše opak. Něco vystudovat a odborně se tím i dále zabývat totiž neznamená mít o tom vědění (vědět), ale většinou jde pouze o učení toho, co je známé, a to z materiálního hlediska. Přece právě Vy jistě vnímáte, že Pravda se neučí, ani se ji nelze naučit, ale Pravdu musí člověk vnímat, otevřít se pro ni a skrze toto otevření přijímat dary v podobě skutečného poznání ve smyslu vědění. Tedy umět jevy nejen popsat (a to nejen na hmotné úrovni), ale také umět odpovědět na otázky začínají slovem proč. Kdo se onomu skutečnému poznání trochu blíží, proč by s tím chodil na trh a účastnil se handrkování jako trhovec? Blížit se Pravdě (i pravdě) je niterná a mnohdy pro současného člověka i pracná záležitost.

    K příspěvkům GN se nevyjadřuji, protože je nečtu. Není to styl, kterému bych chtěl věnovat pozornost.

    1. Pre Wienera a somdomakomora: Máte pravdu, že realitu (Pravdu-pravdu) je veľmi obtiažne nielen pochopiť, ale aj vystihnúť (popísať) tak, aby si ju aj druhý človek dokázal osvojiť a prijať. Veda sa spolieha na matematiku ako „královnej vied“, že by toho bola schopná, ale aj kedy to skutočne pomocou nových a dokonalých superpočítačov dokázala je tu opäť ten problém pochopenia výsledkov zo strany človeka. Ja hľadanie Pravdy prirovnávam ku skladačke (pucle), kde máme zôzne častu reality, ale oddelene nedávajú zmyseľ, lebo nevidíme obraz v celku. Ale Celok je nepopísateľný a nevystihnuteľný (nedefinovateľný) a tak sme stále tam, ako na začiatku. Gilgamešova noha je zvláštny fenomén, ktorý sa k realite vyjadruje nekonformným spôsobom a preto je pre mnohých prijateľný. Nadhodil otázku „zabúdania“, alebo „nevedomia“ predošlého poznania vo večnosti (u Boha). Ja si to vysvetľujem ako u počítača, kde sa uchovávajú iba dáta aktuálne potrebné, ale staré a nepoužívané sa mažú systémom a odhadzujú sa do „koša“. Aj človek zabúda a nie je to k jeho škode, ale k užitku. Tí, ktorí trpia stratou schopnosti mazania pamäte, majú problémy s inteligenciou. Ako vidno, nie je materiálny človek na vrchole pyramidy dokonalosti, aj keď si to mnohí želajú…

   2. Pravda sa nedá naučiť na žiadnej teologickej , filozofickej ani inej fakulte. Naopak, každý človek keď úprimne hľadá Ju môže odhaliť. Správne hľadanie Pravdy predpokladá však aj správne myslenie. Človek sa môže často dostať na ceste za Pravdou do rôznych dilem a názorov zastávaných inými ľuďmi, ktorí môžu byť veľmi presvedčiví alebo v početnej presile, a predsa nemajú Pravdu.

 6. Tak dnes to byla zase šupa! Děkuji za diskuzi „Nohy“ s Degonem. Oponent typu Gilgamešova noha je tady velmi potřebný, vrací nás všechny tak trochu na zem.

 7. p.Degon píše:

  …Ja hľadanie Pravdy prirovnávam ku skladačke (pucle), kde máme zôzne častu reality, ale oddelene nedávajú zmyseľ, lebo nevidíme obraz v celku.

  S určitým nadhladom konštatujem, že chceš zložiť Boha, Netvora, Deda vševeda z 
  ,,prézlí“, ako to povedať zrozumitelne, ako by si chcel zložiť komplikovaný obraz z ,,pomletých rožkov, či pomletého tvrdého chleba“.

  Vieš, že to bola volakedy realita, dokonca vieš, že to bol suchý rožok, ale realita, je tá, že z pomletého suchého rožka, ten celý rožok ,,neposkladáš“ akokolvek sa budeš snažiť…

  A tu môžeš ,,využiť“ svojho ,,kamaráda“ Hospodina, aby Ti pomohol. Modlíš sa, prosíkaš a ON nič. Totálny nezáujem.

  A výsledok, na stole máš ten pomletý suchý rožok a ,,výsledok “ nikde.

  Ja na rozdiel od Teba viem, že Hospodin na mňa ako neobrezaného, teda v jeho ponímaní Odpad, nezoberie do svojej Láskavosti, neoblaží ma Svojim plynom – Duchom svätým a to puzze nikogdá nezložím v ten rožok..

  Čo urobí odporný materialista, či neveriaci v nadprirodzené bytosti, či sily ?

  Vezme bravčové masko, naklepe ho, dá ho do trojobalu, teda prakticky využije tie ,,prézle“ ako i múku a vajce a na obed si spraví obyčajný, chutný bravčový rezeň.

  Ty veriaci stráviš ešte dva dni v modlitbách a zostaneš hladný…

  Potom sa na to , na tretí deň vykašleš a aj ty si podla môjho vzoru spravíš z tých ,,prézli“ trojobal a masko vypražíš a zožerieš…

  Ale tri dni si strádal, bol si v ,,advente“, v očakávaní a žiadna Nadrirodzenosť Ti nepomohla..Oznamujem Ti aj radostnú správu do budúcnosti, ani Ti nepomôže…

  A je na dnešný deň vymalované…

  1. G.noha píše:
   „Oznamujem Ti aj radostnú správu do budúcnosti, ani Ti nepomôže…“
   – Si falošný prorok! Ja ti zasa s pokorou a radosťou oznamujem, že sa tak už dávno stalo a pomoc od Najvyššieho dostávam trvale. Ale tomu Ty určite nebudeš veriť, že? (Mal by si svoju „izbičku“ opätovne premaľovať)…

 8. Degone,

  Ty, Ty ,Ty ,určite poznáš tú prúpovídku o tom, co se škádli se rádo má .

  Sranda je v tom, že Ty ako mystik, a ja ako obludný ,materialista sme vlastne obaja hlboko ,,veriaci“.

  Ty veríš v Hospodina, toho Netvora z hlbín vesmíru, že ozaj žil, žije a bude žiť až do ,,skonania“ JEHO diela a ja tiež verím, že títo Nadprorodzeňáci sú len výmyslom slabého a chorého ludského ducha, ktorý sa nevie bez nich zorientovať v pozemskom živote.

  Takže ako ,,veriaci“ sme vlastne aj bačovia svojho stáda. Ja sa starám o svoje ovečky a baranov ,aby zotrvali v mojej viere, že všetko vzniklo z HOVNA a Ty obháňaš svoje ovečky, aby zotrvali vo viere, že Hospodin tiež vznikol z HOVNA , teda z NIČOHO. Len tak sa zrazu objavil vo Vesmíre a k Stvoreniu prišiel ,,ako slepé kura k šošovici“…

  Je tu dilemno, minimálne v tom , kto ,,vystružlikal toho Tvojho boha“ ? Lebo môjho liblinga Pinokia vystružlikal taliansky proletár ,, sústružník“ Alberto Bionare Pačinsky…

  Pokoj v duši mystici a aj Vám , tí druhí…

  Zatial je dobre, kým sa nezačneme vzájomne upalovať a tak humanisticky kaličiť, ako je to v katolíckom spise inkvizítora Crammera v jeho satanistickom diele :
  Posledné prirodzené raňajky v tráve, alebo tak nejak…

  1. G-noho: My nie sme rovnakí veriaci, ako si myslíš. Ty veriaci si, ale ja nie, lebo ja som sa už presvedčil o realite Otca (Stvoriteľa). A to je veľký rozdiel! Keď sa K. Kolumbus v roku 1492 (na prvej výprave) plavil cez Atlantik na západ aby objavil Novú pevninu (o ktorej sa domnieval že musí byť India), tak bol veriaci. Ale, keď sa už odtiaľ vracal a podnikol o rok svoju druhú výpravu, už nebol „veriaci“ lebo s istotou vedel že taká pevnina tam jestuje, lebo ju už navštívil a tak nemal vieru, ale presvedčenie. Taký rozdiel je aj medzi nami. Ty si veriaci, ale ja už nie! Ja som tam už bol! Mám tiež takých „priateľov“ (bývalých aktivistov VUML, teda KSČ), ktorí podobne popierajú existenciu Stvoriteľa ako Ty a je mi ich úprimne ľúto, ale ich fanatizmus nedokážem prekonať. Oni si len stále prehrávajú svoje obľúbené „pesničky neviery“, lebo im už sľúbili svoju vernosť. A ona ich má v moci. Viem, že takíto fanatici sú aj v KC (modlári) a tiež im nemožno osvietiť rozum. Na nich platí ono Ježišovo: „Musíte sa znovuzrodiť!“…

   1. Dostat se nad to, tedy nad víru, dosáhnout cíle,….třeba tím znovuzrozením, jak bájný Fénix….

   2. Ano, je třeba rozlišovat mezi vírou v něco a přesvědčením o něčem! Druh příspěvků (obsah a mnohdy i forma) většinou dobře ukazuje, zda přispívající patří k první, či druhé zmíněné skupině.

  2. Pro GN, která píše :

   „Ty veríš v Hospodina, toho Netvora z hlbín vesmíru, že ozaj žil, žije a bude žiť až do ,,skonania“ JEHO diela a ja tiež verím, že títo Nadprorodzeňáci sú len výmyslom slabého a chorého ludského ducha, ktorý sa nevie bez nich zorientovať v pozemskom živote.“

   Mohl bych dostat informaci, o čem, podle tebe, jde v „pozemskom živote“?
   Dík

 9. Dostat se nad to, tedy nad víru, dosáhnout cíle,….třeba tím znovuzrozením, jak bájný Fénix….

 10. Degon ma svojou vetou :

  ….Ty veriaci si, ale ja nie, lebo ja som sa už presvedčil o realite Otca (Stvoriteľa). A to je veľký rozdiel! Keď sa K. Kolumbus…

  Presvedčiť sa o niečom ako je Stvoriteľ, to je odvážne tvrdenie, ktoré podla môjho skromného názoru môže v ludskej histórii hovoriť len pár ludí. Možno, keď tak zalovím v pamäti, tak si spomeniem na virtuálneho Mojžiša, a to vtedy ,keď s ním spriadal pikle na ,,uzurpovanie“ svojej nadradenosti vo svojom kmeni.

  Aj Hospodina videl, ako horiaci ker, vzdušný vír a ohňový vír v noci.Vraj ho aj počul, ako hlas ,,hromu“. Hovoril s ním, predpokladám, že to bol klasický monológ…Mojžiš si ,,hovoril“ to svoje a Hospodin ,,počúval“….

  Tak mi povedz Degone, ako si mám vysvetliť Tvoje konštatovanie, že: ,, Ja som sa už presvedčil o realite Otca (Stvoriteľa)….

  Je to len vychvalovanie sa, alebo TO presvedčenie má aj nejakú ,,preukázatelnú výpovednú hodnotu“…

  Povedané slovensky, máš na To aj reálny dôkaz?

  Ak si vyvolený, si žijúci kontakt medzi Nim a našim svetom. Asi k tomu viac nepovieš, takže sme zase tam, kde včera…

  Ty si už podla svojich slov vo vyššom leveli poznania. Ty si sa už presvedčil o realite Nebeského Taťuldu a ja stále šlapem svoju kapustu…

  Povedz mi úprimne PREČO Ty ano a napr.ja NIE ?

  1. G-noha: Odpoveď je podľa mňa takáto: Ty si plný predsudkov“. Možno do pohára, ktorý je už palnený vodou až po okraj, naliať ešte iný obsah? Nie! Najskôr sa je treba zbaviť toho škodlivého obsahu a potom do prázdneho pohára je možno naliať hoci aj čistého vína…

   1. Pane Šupa, váš článek je upřímný, proto rozzuřil místní dialektiky, které ku podivu neláká diskuze na materialistických webech (hrozná nuda), ale na gnosis, která má gnozi neboli mimosmyslovost v názvu. Měl by tento web sloužit k výměně gnostických zážitků s cílem jejich objektivizace, nikoliv jako místo výlevů o nic opřených „zaručeně pravých“ materialistických názorů. Přesto osobně mé zážitky odporují už vašemu nadpisu. Poukazují totiž spíše na mohutnou svázanost s do vědomí implantovanými hypnózami, které vlastní zážitky svazují. Když někdo „určitě ví“, že něco není, nemůže to vnímat. (Každému podle jeho víry neboli otevřenosti.) Proto já jsem na základě prožitků názoru, že jsme plné vnímání reality neztratili, ale naopak se mu životními prožitky a inkarnacemi přibližujeme. To je smysl života, nikoliv konzum nebo sex dialektiků. Až plné poznání lidský duch dosáhne, přestane potřebovat k existenci hmotné tělo neboli stane se nezávislým na čase neboli andělem s právem vstupovat do více dimenzí reality(světů). Symbolem tohoto práva přestupovat dimenze jsou „křídla“, které jako takové vidí duchové hodně myšlením připoutaní k hmotné dimenzi.

 11. Odpoveď Dekona, ma nepotešila:

  …..G-noha: Odpoveď je podľa mňa takáto: Ty si plný predsudkov“.

  Mal si Degone príližitosť sa ,,vyspovedfať“ o tom, čo si napísal: ,,ja som sa už presvedčil o realite Otca (Stvoriteľa)…..

  Toto je odfajčená odpoveď, ktorá ma vôbec nepresvedčila o tom, že hovoríš pravdu.

  Nechnevaj seba sa, ale to nie je žiadny dôkaz, že si sa presvedčil o realite Nebeského Taťuldu.

  Môžem si len domýšlať, že to píšeš v čase volna medzi prijímaním práškov počas kúry v niektorom ,,psyché“ ústave…

  Nie, nechnevám seba sa , že si ma nepotešil svjim ,,zvestovaním ,,pravdy“, ani JA ŤA nepoteším…

  V mojich očiach ,,dialektika“, pohana, či inak zatrateného si Nepostúpil na vyšší level poznania, lebo si nepodal vysvetlenie o tom kde, prečo a ako si sa o Nebeskom Taťuldovi presvedčil ako o realite…

  Videl si ho, cítil si ho, dotkol si sa HO, počul si HO ?

  Ak nie, si ešte v leveli, že v Neho len veríš, ako ďalšie obete ,,strachu z neznámeho“, možno odporného Zloducha , ktorý len číha, ako s obyčajným človekom zatočiť…

  Predstavujem si ho ako Netvora, ktorý rozmýšla, či toho ,,mravca“ na zemi má zašliapnuť a rozotrieť jeho črevá a ostatné vnútornosti v prachu, alebo…

  Možno že naozaj mútim čistú pohárovú vodu mystikom, ktorí sú práve v ,,prechode“, či v advente. Tí čo sú v ,,prechode“ na vyšší stupeň mystiky sú na tom horšie, ako tí, čo sú v advente-v očakávaní, ako ich postup dopadol.

  Niečo ako ,,výsledky“ z maturity odborára…

  Bože môj, bože môj….

  1. G-noha píše: „Toto je odfajčená odpoveď, ktorá ma vôbec nepresvedčila o tom, že hovoríš pravdu“. – Moja odpoveď je takáto: Ja sa vôbec nesnažím Ťa presvedčiť, že hovorím pravdu! Je mi ľahostajné čomu veríš, alebo neveríš. Tvoj prístup je asi takýto: Verím v somariny, ale na vás (diskutéroch) je, aby ste ma presvedčili, že nemám pravdu a ak sa vám to aj podarí, ja uvážim, či svoj postoj zmením, alebo nie. Na takúto neférovú hru ja nepristúpim, lebo nie je poctivá. Čomu veríš, alebo neveríš je len a len Tvoja osobná záležitosť a nie záležitosť iných. K zmene svojho zmýšľania je potrebné sa najskôr zbaviť tých somarín, čo máš v hlave (vyprázdniť svoj pohár špiny) a až potom môžeš čakať, že ti tam niekto naleje čistého vína. Ja víno nelejem do pohára s nečistým obsahom…

  2. g.n.:
   „Človek-pochybujúca a zúfajúca postava-si pyšne vykračuje cez pustiny tohoto sveta a cynicky sa vysmieva menu Boha. Ale zúfalstvo je ranou postihnuté dieťa nevedomosti. Boh vkladá Svetlo do srdca každého dieťaťa, ktoré sa narodí. Ovinuli sme si však okolo seba tmavé rúšky ktoré nás zaslepujú a my sami ich musíme odvinúť. Žiadne volanie, ktoré vychádza z hlbín úprimného srdca nevyjde nadarmo a bude zodpovedané Bohom v našom vlastnom srdci.“
   Paul Brunton
   Môžeš sa držať iba jedinej a najdôležitejšej vety v Biblii: „Buď ticho a vedz, že Ja Som Boh. “
   Byť ticho neznamená len zavrieť ústa, ale zbaviť sa všetkých starých myšlienok, predstáv a čakať ticho na odpoveď … možno zrazu zistíš, že Ten ktorého tu stále zosmiešňuješ, neprichádza ani neodchádza pretože tu stále bol, je aj bude.

 12. Anonymní píše :

  … možno zrazu zistíš, že Ten ktorého tu stále zosmiešňuješ, neprichádza ani neodchádza pretože tu stále bol, je aj bude.

  Ak si myslýš, že ON tu stále bol a je a bude, tak mi povedz, KDE SA VZAL ?
  Každý tvor vovesmíre musí mať OTCA a MAŤ.

  Teda logická otázka kto splodil Hospodina ? To vôbec nie je drzá otázka, ani provokujúca. Každé náboženstvo len kosštatuje, že boh tu je a BASTA FIDLI..

  Mám, alebo nemám právo sa pýtať kto splodil Hospodina, keď sa tvrdí, že tu bol od začiatku….

  Ja si myslým, že vesmír tu bol od prvopočiatku a nazanikne NIKOGDA…

  A teraz kto z nás to vie dokázať ? Nikto, je to tvrdenie proti tvrdeniu, takže sú to LEN DRISTY, aj tvrdenie A a aj tvrdenie B…

  Amen nám…

  1. … proč by třeba mravenec měl vědět, odkud se tu vzal člověk??? … proč by člověk měl vědět, odkud se vzal Bůh??? Potřebuje snad takovou informaci? Bůh není tvor, ale Alfa, Omega, počátek, První Hybatel, Velký Architekt, „pracuje“ v pojmech navždy a nekonečno, tedy v pojmech mimo prostor a čas; jak chce člověk (a v srovnání mravenec – člověk a člověk – Bůh je na tom lépe mravenec než člověk) chápat něco mimo prostor a čas, když je produktem, tvorem v prostoru a čase?
   Skazky GN jsou dost tvrdým rouháním a požadavky, které neodpovídají tvoru nazývanému člověk. Co takhle POKORA?

   1. ….v českém jazyce.
    Pak je tu anonymní ve slovenštině.

    Tento Váš příspěvek ze včerejška 10:52 pro Gilgamešovu Nohu je dobrý a jednoduše vysvětluje, to, co mnozí nemohou ještě pochopit, protože do té úrovně pro pochopení /prozatím/ nedospěli.

    Cituji od GN :“Ak si myslýš, že ON tu stále bol a je a bude, tak mi povedz, KDE SA VZAL ? Každý tvor vo vesmíre musí mať OTCA a MAŤ.“

    On snad Boha počítá mezi tvory, že? To je dostatečně výmluvné, odhalující jeho „poznání“.

    Cesty jsou různé, někdo přešlapuje, někdo již vyrazil a vysvětluje s pýchou podle knih, jak je na tom / a jaci by měli být podle něho ostatní / a jiný kráčí s pokorou, tiše, pomalu, krok za krokem. Těm může patřit vítězství.

    Mohl bych doložit mnoho odkazů na například evangelium Jana. Ale proč dráždit někoho takovým červeným hadrem?

    Pěkný den
    Václav Žáček /Venda/

  2. Gilgemaško, máš skreslené predstavy, ON nie je vo Vesmíre, ale Vesmír v ŇOM, vo večnom TERAZ, minulosť a budúcnosť je len v Tvojej mysli, samozrejme že naše telo a všetko stvorené stárne, preto hovoríme o čase, ale nestárne ani nezaniká VEDOMIE ,BYTIE a ŽIVOT ako taký. Hlavne si HO nepredstavuj ako bytosť a čase a priestore, lebo je TO PRINCÍP EXISTENCIE.Nie je TO ani nič neprirodzené alebo dokonca nadprirodzené ale náš PRIRODZENÝ ZÁKLAD EXISTENCIE a svoju EXISTENCIU nemôžu poprieť ani najzarytejší materialisti. Amen.

  3. Pro Gilgamešovu nohu

   Položil jste tady už řadu otázek, ale jestli se nemýlím, žádnou odpověď jste ještě nevzal. Proč? Protože to nejsou Vaše odpovědi.
   Jinými slovy, na Vaše otázky si musíte najít Vaše odpovědi – teprve pak si jich budete vážit.
   A jestli vážně myslíte: Teda logická otázka kto splodil Hospodina ?
   tak si vážně prostudujte védy a egyptskou mytologii.

 13. p. Muladi píše :

  …A jestli vážně myslíte: Teda logická otázka kto splodil Hospodina ?

  Nič v dobrom, ja viem, kde sa ,,nakotil“ Hospodin – Netvor z hlbín vesmíru.

  Jeho a ďalších 9999 nadprirodzených bytostí, energií, výliatkov Velkého Bum Bácu a iných ,,strašidiel“ STVORIL ČLOVEK, aby si cez nadprirodzené sily, s ktorými JE VRAJ KAMARÁT vytvoril v kolektíve ,,autoritu“.

  Keď nepomohol psychický nátlak, použil humánne metódy stredoveku – Inkvizíciu.
  Tá postupovala naozaj kresťansky – nikdy nesmela byť preliata krv a preto všetkých pálili, opekali, kmásali rozžeraveným železom, nadájali vodou a potom mu podviazali močový mechúrik a to všetko vraj s Božou pomocou.

  Viete čo si s takým Bohom môžete? Pre mňa osobne je to obyčajný vymyslený Tajtrlík..

  A ešte som použil velmi humánne pomenovanie…

  Pamätáme sa niektorí z detstva, keď ste menšiemu ,,kamarádovi“ stúpili na otlak, aj ten reagoval presne ako VY- veriaci, mystici, nesvojprávne individuá…

  Uplakaný, usoplený z diaľky nadával a vyhrážal sa : Však počkaj, zavolám brata a ten vám ukáže…

  Ale ten Velký brat, tá Ohava nikdy neprišiel a keď malý zasran podkušoval, dostal znovu po ušiach. A bolo vymalované…

  Mnohí z nás si pamätajú aj na vlčika z kresleného serialu Počkaj neveriaci…

  Zaháňal sa ,,pästičkami“, ako niektorí z Vás…

  Sodômka, Gomôrka…

  1. Je jen Vaše věc, pokud nechcete pochopit, že kromě jiného se Vás tu v dobrém někteří přispívající pokusili varovat.

 14. K úvodu : „Človek sa sám, dobrovoľne, slobodne a zo svojho vlastného rozhodnutia obmedzil vo vnímaní reality. Rozhodol sa totiž nevnímať ju celú, ale len jej časť. A túto časť považuje za celok, mimo ktorého pre neho nič ďalšieho nejestvuje. A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe.“

  K příspěvkům pana Šupy jsem přestal diskutovat, autor sem nechodí.

  Jen něco. Člověk není bytost přirozeně dokonalou a proto i jeho vnímání tzv.reality musí být omezené a nedokonalé.

  Z mého loňského článku :

  „Bůh je dokonalý a člověk si na své duchovní cestě ke sjednocení se s Bohem musí osvojit ctnosti, které vytvářejí lidskou dokonalost. A tedy, existuje lidská dokonalost a Boží dokonalost; ta první je odrazem druhé.“ (napsal profesor John Davidson v knize Ježíšovo evangelium)

  Můj dovětek by snad mohl být v tomto stručném doplňujícím sdělení. Ten odraz může totiž být různý. Díváme-li se na zářící slunce do klidné vodní hladiny, vidíme v ní ten prvotní odraz slunce. My však můžeme vidět další odraz; slunce se z hladiny této vody odráží na bílou stěnu blízkého domu, kde již je jen skvrnou, byť ještě na stěně zářící, ale již i značně rozmazanou. / konec úryvku /

  Je to z prvního dílu mého článku k „DOKONALOSTI“ – viz.: http://hledani.gnosis.cz/dokonalost/

  A je tam uveden i jeden můj dílčí závěr – „Pokud si uvědomím a připustím oživující princip, duši, která, ač o ní nic nevíme, touží neustále odejít z tohoto světa, ze svého dlouho trvajícího vězení, je pak nevyhnutelné, aby existovalo něco, co drží duši na tomto místě, v pozemském světě. A to se dá nazývat právě a jen nedokonalostí. Opačně, kdybychom jako lidé byli dokonalí, tak tu již nejsme.“

  Václav Žáček /Venda/

 15. p. Venda píše:

  …oživující princip, duši, která, ač o ní nic nevíme, touží neustále odejít z tohoto světa, ze svého dlouho trvajícího vězení…

  Neviem, ako vaša duša, ale môje vedomie, ktoré cíti, že je len odrazom ,,toho kusu mäsa“ v mojej hlave, mi ešte nikdy nedalo znať, že by bolo uzamknuté v nejakej hladomorni, kde trpí smädom, hladom, či sexuálnym nedostatkom…

  Všstkého sa nasýtilo cez moje TELO, ktorého je NEDELITEĽNOU súčasťou. Teda, ak ,,otrčí kopytá ,,ten kus mäsa v hlave“, aj moje vedomie končí. Našťastie…
  Čo by si bez môjho tela počalo v nehostinnom vesmíre?

  Fuj odporná to predstava, že ,,vyplod“ môjho mozgu by poletoval po vesmíre, ako splašená krava po lúke…

  Ak súdruhovia mystici, veriaci, či inak duševne obmedzení, cítite, že trápite ,,svoju dušu“ v klietke, tak vám dám návod ako ju uvolniť z väzenie svojho Tela a tak jej umožníte JEJ návrat k virtuálnemu Taťuldovi…

  Stačí prekonať 5 sekúnd ,,telesného strachu“, či už v bolesti, alebo bez nej a ,,JE DOKONANÉ“…

  Tak načo ešte sadisticky týrate svoje duše. HOR sa do Velkých lovíšť a sen Vášho ducha bude NAPLNENÝ.
  Samozrejme to platí pre prípad, keď uvolnenie duše vezmete do ,,svojich rúk“..

  Ak budete mať šancu a Nebeský Taťulda vám to ,,dovolí“, dajte nám ostatným, ktorí ešte pár dní zotrvajú TU v slzavom údolí, ako sa tam mávate…

  Alelujájedá…

  1. Pane GN,

   opravdu pěkný pobyt ve Vaší tělesné schránce. Jsem upřímně rád, že netrpíte žízní, hladem a sexuálním nedostatkem a že si to uvědomujete.

   O tom, co se snažím sdělit pod článkem pana Šupy, to však není. Umíte číst, a to je dobře. S gramatikou to bývá někdy horší, ale na tom se dá ještě zapracovat. A také i na tom podstatném, co je zatím mimo Vás.

   A je samozřejmé, že sem nepíši proto, abych někoho přesvědčoval či snad abych sděloval, jak se „tam“ mám.

   Pěkný den.

   Václav Žáček /Venda /

   1. Každý si vytváří svou vizitku sám.
    Tato Vaše má jakýpak záměr, smysl a cíl?
    Je přínosem, či snahou o ponížení člověka?
    Vaše vizitka.

    1. Po přečtení několika posledních příspěvků GN a snahy mnohých odpovědět docházím k názoru, že se z jeho strany jedná nikoliv o zájem, ale o provokaci. Myslím, že GN to zde má na háku a dobře se baví – nikoliv že tápe, či hledá informace. V podstatě jsem jen chtěl upozornit na to, že to takto může být – viz.odkaz výše, každý ať to posoudí za sebe.

    2. Jak myslíte. Ale slovo troll dovede být pro někoho velmi ponižující, byť zprostředkovaně.
     Nicméně – trollové jsou velmi pozoruhodní tvorové.

    3. To že se nejedná o vážný zájem, ale provokování druhých, je jasné od samotného začátku vstupů GN. Na to je nejlepší reakcí na jeho příspěvky nereagovat, nenahrávat mu na další provokace.

    4. A ještě bych připsal. Záleží na vkusu a motivaci. Kdo chce jen tak žvanit, tak mu úroveň řady zdejších příspěvků nevadí. Kdo však vnímá vážnost základních témat, duchovních hodnot, může řadu zdejších reakcí vnímat jako velké snižování těchto témat.
     Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá – a také nalézá!

    5. Skutečně kvalitní duchovní kvality nelze snížit.
     To je pouze a jen chybný konstrukt mysli.

     A že vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá? Přesně.
     Přátelé se na svých cestách potkávají a vyprávějí si o svém příteli společném, o lásce.
     A jedno, jestli jsou v kabátě vrány, či trolla, pokud svá srdce láskou rozzáří, vždy se poznají i v krákání A nikdo jejich srdce ničím nesníží.

    6. Matko,
     můžete mi stručně objasnit, co značí ta Vaše „kvalitní duchovní kvalita“ ?

     Eventuálně dát příklad?

     Díky

    7. Ajta, studente, já se upsala. Patřilo tam …skutečně kvalitní duchovní hodnoty, či témata….
     Díky za upozornění a omlouvám se, i když z kontextu to mohlo vyplynout,….

    8. Skutečné duchovní hodnoty nemůžete samotné jako takové ve své podstatě snížit, ale svým přístupem se je lidé snižovat snaží, formou přístupu. Vám nepřijde jako nemoudré snižování častovat urážkami něco, co je Vám (či druhému) svaté?
     Mně tedy ano.

     A pokud se někdo záměrně chová jako troll, motivuje ho právě k takovému chování láska? Ono si tu lásku kdekdo představuje různě. Někdo např. i tak, že toho, kdo nezastává stejný názor, zastřelí. Jsou pak skutečně např. dva stejnorodí střelci vedeni pravou láskou nebo naopak?
     Já nevnímám, že by i tady na tomto komunikačním prostoru všichni rozzřovali svá srdce skutečnou pravou láskou.

    9. Upsání se někdy stane.

     I ta pozornost je ale určitou a ne zanedbatelnou hodnotou. Ale o tom mne nepřísluší Vás, milá matko, nikterak poučovat.

     Tedy si teď dosadím nejprve Vaši opravu do původní věty :

     „Skutečně kvalitní duchovní hodnoty či témata nelze snížit. To je pouze a jen chybný konstrukt mysli.“

     Dovolím si citát – volně podle Bhagavadgíty :
     “ Míru dosáhne ten, do koho vstupují všechny žádosti tak, jako vody naplňují oceán, a vzdor tomu zůstává ve svém základě nehybný; ne však člověk, který podléhá svým žádostem“

     Matko, i Váš citát i můj citát je o duchovní realizaci člověka. A to je velmi obtížné a takový člověk, který dosáhne kvality, míru, to je již velmi produchovnělý člověk.

     A k té mysli – též jeden citát z téhož zdroje :
     “ Mysl, která podléhá prchavým smyslům, unáší moudrost člověka jako vítr loď bez kormidla po hladině“.

     S myslí do kvalitních duchovních hodnot neradno vstupovati. Pouze ovládnutá mysl je dobrým sluhou.

     Tu poslední větu jsem použil již od některého diskutujícího tady. Líbila se mi.

    10. re: Anonymní 27.5.2015 (19:49)
     Zajisté, každému nejsou vhod všechny příspěvky, ani je zde nelze podrobně číst. Taktéž každý může považovat za urážku něco jiného. Mým šálkem není znehodnocování a štvaní k uštvání tvora zvaného troll, že by byla pro mne svatá tato bytost?
     K dalšímu bych se snad ani nevyjadřovala, i když chápu, že i takový je život zde na Zemi, kde se střílí místo toho druhého…

    11. re: Student 27.5.2015 (20:51)
     Své komentáře, tedy jejich správnost píši do klávesnice, občas mi řádky přeskočí, nestíhám správnost vždy plně zkontrolovat. Již jsem se omluvila.
     Jste-li student, je Vám max. 26 let. Říkám Vám totéž, co svým dětem přibližně stejného věku – počkej za 35 let, co třeba ta pozornost občas provede. Na počítač nejsem zvyklá, tak jak o generaci mladší lidé.
     A zbytek Vašeho komentáře – ano.
     Že se Vám nějaký citát líbil? To je jen jedna stránka hodnocení, nevím, jestli myslí, či pocitem, pravdivostí, užitečností,….nebo vším komplexně?
     Chápejte, člověk občas vyřadí některý tento stupínek a ejhle, chybička se vloudí….. no, příště si dá člověk třeba pozor, pokud prsty na klávesnici opět špatně nebudou interpretovat to, co mysl, srdce, pocit,… chce napsat….

    12. matka píše:
     … každý může považovat za urážku něco jiného.

     Dle mého pozitivní komunikace je taková, kde se komunikuje taktně a s elegancí tak, že nikdo nikoho neurazí, alespoň ne cíleně. To neznamená se vším souhlasit, slušnou formou se dá vyjádřit, či naznačit mnohé tak, že to dotyčný jako urážení nevnímá. Stále je to o tom vkusu a i snaze, či její absenci, o kultivaci.

    13. Ech, matičko, nějak se v tom motáte.

     Kvalitní duchovní hodnoty ???
     I to je přece podivné označení.

     Hodnotou k posuzování by mohla být třeba smířlivost. Hodnotou by mohla být i pravdomluvnost nebo slušnost.
     Jaké znaky však musí naplnit úroveň těchto hodnot, aby získaly punc kvalitních duchovních hodnot?

     Lze uvedené hodnoty, smířlivost, pravdomluvnost či slušnost snižovat, pokud ano, pokud je někdo více či méně smířlivý, pravdomluvný či slušný, kde je měřítko pro jejich kvalitu?

    14. jj, zajisté, že je to podivné označení.
     Protože každé individuum (jedinec) hodnotí dle svého měřítka,… každý považuje za kvalitu něco trošku odlišného.

    15. Vidím, že nechcete příliš komunikovat a tak se Vás na to, co považujete Vy za kvalitu v něčem trošku odlišném ptát již nebudu. Vědět to, pak bych mohl rozlišit, jak moc se liším od toho každého ?!
     Pěkný večer a díky.

    16. matka píše: …kdysi zde psával Jargo …. to může říci něco jedině zdejším „stálicím“

    17. Matka, je pekné, že si ešte spomínate na Jaroslava Gonosa (Jargo), ktorý na tieto webové stránky rád prispieval svojimi duchovnými úvahami, ale aj poéziou a pred 2 rokmi tragicky zahynul v Nízkych Tatrách, viď. http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/skialpinista-jaroslav-gonos-posledne-foto-10-minut-pred-smrtou.html ,kde je aj jeho fotka. Bol to slušný a zaujímavý človek, ja mám celú jeho korešpodenciu, ktorá by vydala za celú knihu…

    18. re: Degon
     Ano, vím o tom křídle andělském (na fotografii).
     Kdysi jsem si zkopírovala část jeho článků zde z Gnosis, k dalšímu nemám bohužel přístup.
     Při každém návratu k takovým článkům, poezii, vždy člověk nalezne něco, co ho osloví,…
     Díky, že zde tato duše byla.

    19. Jak uvedl pan Venda – „Pokud si uvědomím a připustím oživující princip, duši…..“ je napsáno celkem jasně /tedy podle mne/. Slovo POKUD totiž jasně připouští ANO i NE ! / že by svobodná vůle? /

     Pro mne tedy určitě, zpočátku s pomocí předcházejícího intelektuálního zkoumání, může s pozdějším možným uvědoměním si přijít můj souhlas s její /jde o duši/ možnou existence, proč ne?

     A pak je přece tedy možné připustit si její existenci? Ale znovu, s předcházejícím uvědoměním, s mým ztotožněním, toto lze, byť případ duše je velmi abstraktním pojmem.

     Tyto dva odkazy tento pojem objasňují + cizojazyčný zdroj, a to v již nepopíratelné vědecké rovině.

     http://svobodnenoviny.eu/vedci-maji-dukaz-potvrdili-existenci-duse/

     +

     http://www.news.com.au/lifestyle/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fneszs56-1226507452687

     Stručně – podle kvantové teorie vědomí, duše žije ve strukturách zvaných mikrotubuly, které žijí uvnitř mozkových buněk??

     Že je profesor Stuart Hameroff snad i uznávaným vzdělancem lze konstatovat, i když může mít i ve vědeckých kruzích své zaryté odpůrce – info viz. např. tady : http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff

     Druhý z autorů – Roger Penrose – má také jistě nezanedbatelné vědecké poznání – viz.: http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose

     Když si tyto stránky wikipedie přeložím a pročtu tak zjistím, že oba pánové jsou přesto na tenkém ledě, kde ani jejich věda, jimi studovaný obor, nemůže poskytnout stoprocentní důkaz.

     Mohu si ale uvědomit ten obrovský zázrak jménem život? A protože existuje, uvěřit v něj? Ano, a není to jen o jídle, hladu, žízni, či vyměšování a množení se.

     I Ježíš Kristus říká v Janovi, v kapitole třetí židovskému vzdělanci Nikodémovi /verš 12./ : Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské?

     Ještě k Vendovi a jeho poslední větě :“Opačně, kdybychom jako lidé byli dokonalí, tak tu již nejsme.“

     To je velmi zajímavá myšlenka! Ale její výklad a pochopení je na každém, kdo se u ní chce zastavit. Nabízí se mi položit sám sobě takovou poslední otázku. Kdo je dokonalý? / …..ať první hodí kamenem /

  2. g.n.:
   Čo keby si išiel do kostolov vyvrátiť ľudom ich vieru ? Pretože na tomto webe strácaš zbytočne čas… Podľa mňa sú tu väčšinou takí, ktorých zmysel života nie je len jedenie, pitie a rozmnožovanie sa… Tým sa nelíšime od zvierat, že ano.Myslíš si, že je tu 7 miliárd vedomí, ktoré sa „rodia“ spolu s telom človeka a s ich telom 7 miliárd vedomí zomrie… Toť niet čo dodať k takémuto názoru…

 16. MÁTI,

  mojim cielom nie je poníženie človeka, ako píšete,ale upozorňovať na to, čo hovorí autor v nadpise svojho článku. Názov článku je Obmedzenosť človeka…

  Tak teda posúďte , či je na Zemevajci ešte väčšia obmedzenosť človeka, ako to, že sám seba uzaviera do ,,klietky“ náboženstva, keď ho k tomu nič nenúti.

  Je to naozaj len preto, že nejaký poblúznený Izraelita – pisár spred cca 3.000 rokmi napísal v mene Nebeského Taťuldu : Ja som Tvoj Boh- Hospodin…

  Ano, pre Izraelitov bol možno ,,svetlom na konci tunela“, ale pre vzdelaných ludí 21 storočia , ktorí nemôžu pochopiť židovstvo a ich kultúru, i keby sa ,,roztrhali“ , niečim nepochopitelným..

  Všetko po roku 50 nášho letopočtu je len výmyslom kresťanských Cirkví, ktoré si z ,,chudáčika „Hospodina urobili ,,stroj na peniaze a blahobyt“…

  2000 rokov duševného a fyzického masírovania zanechali na mnohých Z NÁS nezmazatelné stopy, ktorých sa budeme zbavovať velmo ťažko…

  Preto je Hospodin a Biblia znamením HANBY všetkých Neizraelitiv, a ponížením SEBA SAMÉHO, keď niekto aj v dnešných časoch cituje z Nového,či Starého zákona a podsúva tým pre nás ich aktuálnosť.

  Nie, Biblia je knihou výmyslov a sektárskych tradícií, z obdobia otrokárskej spoločnosti , aby na náboženskom základe s jediným bohom zjednotili NÁROD izraelský.

  Vykreslili si HO ako ,,vraždiacu mašinu“ na zrobenie životného priestoru pre ,,vyvolených“…

  Mystici , veriaci, chýba vám invencia, zdravý sedliacky rozum a nadhlad nad vierou , mystikou , i pohlad NA SEBA ako človeka, oslobodeného od ,,starého sveta“, ktorý už zachádza za horizont…

  Vaše náboženské pohlady na súčasný svet sú prežitkom, ako boli dinosauri vo svojej dobe a určite viete, ako dopadli…

  Takže kupředu levá, za šťastnejšie včerajšky…

  1. re: Gilgamešova noha
   Já nepsala, že Vašim cílem je ponížení člověka. Ta reakce byla na někoho jiného. Pokud tím nickem nejste též.
   Co se týká dalšího textu v tomto Vašem komentáři – nemám námitek.
   Jen –
   každá růže potřebuje trochu času,
   rosy, vánku,
   aby plně rozvila svou krásu.

   Každé růži je krása dána,
   avšak také trny,
   ve větru je jimi popíchána,
   aby pýchou neuchřadla.

   Také člověk v ulitě, labyrintu, bez nadhledu,…
   potřebuje občas nějaký podnět, který by jej ze sna probudil,
   do reality, i když se mu třeba nelíbí….
   Tak beru Vaše texty a nemusí to být ani kupředu levá,
   někdo dá přednost Tonce Šibenici.
   Zkušenosti i názory jsou různé.
   Vaše občas stihnu i přečíst a někdy si říkám, jestli to Zemevajce
   nemá čapí lejtka, či dokonce nekuká…..

 17. Anonymní píše :

  …Podľa mňa sú tu väčšinou takí, ktorých zmysel života nie je len jedenie, pitie a rozmnožovanie sa…

  Nemyslým si, že tí, ktorí sa tu nachádzajú sú iní, ako píšeš…

  Aj veriaci, dokonca hlboko veriaci potrebuje niečo jesť, niečo vypiť , či si zasúložiť. To doporučoval svojim Izraelitom aj báťuška Hospodin. Spomeň si, čo doporučoval tomu Abramovi a ostatným.. Ešte im ,,postavil aj vtáka“ , aby im to išlo ako po masle… Nie je to isté, ale vraj…

  Možno že nie si klasický dogmatik , možno hladáš aj vedecké podložené
  teórie, aby Ti viera nezaostala za vedeckými objavmy. Čo tak mikrotobulky, ktoré sú zašité v mozgových závitoch a ,,uvolňujú“ sa až po smrti a putujú vesmírom , možno až k Nebeskému Taťuldovi, ako to tí dvaja amerikáni ,,objavili“….

  Dobre vieš Anonymní, že to nie je o TOM.

  Rozdiel medzi nami je v tom, že Ty si ,,odkázaný“ na pomoc nadprirodzených síl , alebo je to STRACH pred nimi .

  Ale všetko je ,,niečo za niečo“ , takže kým budeš Ty po smrti sedieť na ,,výsluchu“ za svoje činy tu, na Zemevajci , ja už budem ,,za vodou“ a tak mi bude v tej krásnej čiernote raz a navždy FASA“. Nie dočasne, definitívne…

  Kým sa Ty denne trasieš , čo si zlé dnes urobil a aký trest Ťa čaká ,,po živote“ ja si žijem ako slobodný človek. Určite tým nemyslým, že žijem ako zhýralý netvor , alebo že vedome porušujem etiku, či zákony…

  Len viem, že keď otrčím kopytá, bude fertig , raz a navždy..

  Tak nám Pinokia pomáhaj…

  1. g.n.píše:Ale všetko je ,,niečo za niečo“ , takže kým budeš Ty po smrti sedieť na ,,výsluchu“ za svoje činy tu, na Zemevajci , ja už budem ,,za vodou“ a tak mi bude v tej krásnej čiernote raz a navždy FASA“. Nie dočasne, definitívne…

   Kým sa Ty denne trasieš , čo si zlé dnes urobil a aký trest Ťa čaká ,,po živote“ ja si žijem ako slobodný človek. Určite tým nemyslým, že žijem ako zhýralý netvor , alebo že vedome porušujem etiku, či zákony…

   Len viem, že keď otrčím kopytá, bude fertig , raz a navždy..

   Gilgameško, slovo reinkarnácia Ti nič nehovorí? Čo tak pochopiť, že Tvoja duša tu bola na Zemevajci už XY krát a ešte XY krát bude… a vždy dostane v iných „šatách“ ktoré si pred narodením človek vyberie nejakú menšiu alebo väčšiu príučku ,len či sme schopní si vziať ponaučenie…Keď nie, príde ďalší pokus, či sa Ti to páči alebo nie. Keďže Ťa trápi že si neobrezaný a preto Hospodin na Teba zabúda, môžno v budúcom živote sa Ti dostane aj obriezky :-)Za ďalšie, si na veľkom omyle, že ja sa trasiem čo bude po živote, trasú sa tí ktorí veria tomu že život skončí keď oni otrčia „kopytá“ toť tvoj výraz…

 18. re: Anonymní 28.5.2015 (5:58)

  Ano. Ale daleko horší jsou skryté urážky. Ty i v energiích bolí daleko více, ….

 19. ….Opačně, kdybychom jako lidé byli dokonalí, tak tu již nejsme.“

  Táto veta je mimoriadne dôležitá pre všetkých, čo veria…

  Pretože ste TU s nami bezvercami, znamená to, že tu na Zemevajci zostal LEN ODPAD.

  Blíži sa to k mojej teórii, že ako ,,neobrezaní“ sme vlastne podla Hospodina – Netvora z hlbín vesmíru len ,,křoví“ na vyplnenie dier…

  A čo potom súčasní Židia? Vysral sa Hospodin aj na NICH? Tuším že ano, lebo ho za tých cca 5.000 rokov už viac krát totálne sklamali, a už po potope sveta IM slúbil, že to bolo naposledy…

  Tak čo už má chudák báťuška Hospodin robiť?…

  Skončiť so svojim životom mu to ako nesmrtelnému nejde, takže je odsúdený trpieť ako hovado do ,,konca sveta“…

 20. …neviem naisto kto je v tej hmle? Ten materialista, alebo ten co berie dogmu ako fakt!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference