mapa stránek || vyhledávání

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

Seslání Ducha svatého, Rabbúlův evangeliář (r. 586)

Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom „Dielo Ducha Svätého“ z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.

S uvedeným textom pred sebou sa však naň teraz skúsme pozrieť nezaujato, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť z očí závoj, zakrývajúci pravý význam slov, dôverne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených.

Najskôr sa však trochu pozrime do histórie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania z Výšin smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu.

Prvý bol Abrahám, ktorý mal spojenie s Najvyšším a stal sa otcom židovského národa. Potom, prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu Vôle Stvoriteľa v Desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňovali proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša.

Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrelosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnivko reťaze, prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúce ho opäť viacej k Svetlu a Pravde.

Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti, avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá Pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ A v ďalšej vete dáva ľudstvu ono veľké zasľúbenie, ktoré znie: „Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci.“

Inými slovami nám bolo v podstate povedané toto: Ľudia, na súčasnej úrovni duchovnej zrelosti nie ste ešte schopní pochopiť úplnú Pravdu, ktorú by som vám mohol darovať. Riaďte sa však mojim učením a tým sa budete duchovne vyvíjať, až napokon dozrejete do takej miery, že budete schopní Pravdu pochopiť. Potom ku vám príde posol, prinášajúci celú a úplnú Pravdu, pretože miera vašej duchovnej zrelosti a chápavosti bude umožňovať jej plné pochopenie.

Samozrejme, ako už bolo spomenuté, oficiálny cirkevný výklad uvádza, že k splneniu týchto slov došlo zoslaním Ducha Svätého na Turíce. Áno, na Turíce bola na apoštolov zoslaná sila Ducha Svätého, aby v tejto sile zahájili svoje pôsobenie. Týmto aktom nebolo však splnené ono veľké zasľúbenie!

Uvažujme predsa! Najvyššia forma priblíženia sa Stvoriteľa k ľudstvu je jeho pozemské vtelenie. Ak teda vtelený Boh, Ježiš Kristus, počas dennodennej trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť mieru ich chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úplná chápavosť Pravdy darovaná nejakým zázračným aktom zhora? A zmienky o nedostatočnej chápavosti apoštolov možno predsa nájsť na mnohých miestach evanjelií. To, čo teda nebolo možné dosiahnuť najväčším priblížením sa Tvorcu k človeku prostredníctvom pozemského vtelenia jeho Syna, bolo by zrazu možné uskutočniť iba cestou vyžiarenia sily?

Z tohto hľadiska je omnoho logickejším tvrdenie, že k potrebnej zrelosti k pochopeniu úplnej Pravdy možno dospieť iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte. V časovom horizonte, v ktorom z hľadiska na začiatku spomenutého historického kontextu je darované ľudstvu vždy presne v istom období jeho duchovnej zrelosti, tejto úrovni zodpovedajúce zjavenie zo Svetla, ktoré ho má posunúť ďalej a vyššie.

Nakoniec i samotný apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí: „Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde, čo je dokonalé, prestane čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný.“ Slová, napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zoslania sily Ducha Svätého na Turíce, svedčia predsa jasne o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento, už dávno minulý akt, za splnenie príchodu zasľúbeného Ducha Pravdy, ktorý nás má uviesť do poznania plnej Pravdy.

Áno, ak sa úprimne a bez predpojatosti zahĺbime do uvedených faktov, stojí pred nami obrovské a v nesmiernej láske Stvoriteľa priam nepochopiteľne zasľúbenie. Veľké zjavenia nie sú teda ešte ukončené! Lebo práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdelanosti a vývojovej zrelosti, v dostatočnom časovom, takmer dvetisícročnom odstupe, má priniesť národom zeme ich zavŕšenie darovaním hlbokej, ucelenej a komplexnej Pravdy o bytí človeka a fungovaní stvorenia. Presne tak, ako nám to zasľubujú slová Mesiášove!

Položme si však otázku: Ak nastane čas a naozaj príde niekto prinášajúci splnenie slov Ježiša Krista, budeme ho schopní spoznať a prijať? A príde snáď ku nám prostredníctvom štruktúr nejakej z kresťanských cirkví, alebo mimo nich, ako takzvaný „laik“?

Chtiac nechtiac sa tu mimovoľne natíska porovnanie s príchodom Mesiáša. Táto historická skúsenosť nám môže poslúžiť ako istá modelová ukážka spôsobu príchodu Vyslanca zo Svetla na Zem a jeho prijatia ľuďmi.

Povolaný národ už stáročia očakával svojho Mesiáša. Vo vtedajšej židovskej „cirkvi“ bolo toto očakávanie silné a živé. Žiaľ, veľkou chybou duchovného vedenia povolaného židovského národa bolo vytvorenie si vlastnej predstavy o osobe i učení očakávaného Mesiáša. Z ich strany bolo podvedome očakávané, že tento Vyslanec Pravdy podporí jestvujúcu cirkevnú štruktúru a schváli jej základné smerovanie, určované duchovnou elitou národa. Len vtedy by boli ochotní uznať jeho pravosť.

Všetci však poznáme Ježišov život a dobre vieme, že neprišiel k ľuďom zvnútra vtedajšej cirkevnej organizácie, ale zvonka. V súčasnej terminológii by sa dalo povedať – ako laik. Vieme tiež, že nesplnil očakávané, falošné kritériá vtedajších čelných predstaviteľov cirkvi, ale práve naopak, stal sa prísnym kritikom a reformátorom všetkého nesprávneho, čo sa nachádzalo v cirkevnej praxi vtedajšej doby. Treba však povedať, že v zásade nebol proti židovskej „cirkvi“ ako takej, ale iba proti všetkému zlému, falošnému a nesprávnemu, čo sa v nej nahromadilo počas stáročí a čo bránilo jej skutočnému duchovnému rozmachu a napredovaniu.

Žiaľ jeho Slovo nebolo pochopené ako impulz k reforme, ale ako útok na podstatu židovskej náuky a na vedúce postavenie kňazskej duchovnej elity. Z tohto nepochopenia poslania Mesiáša a v nezanedbateľnej miere i z vlastnej ješitnosti bolo duchovným vedením vtedajšej židovskej cirkevnej organizácie od samého začiatku usilované o odstránenie nepohodlného, čo sa ako vieme, nakoniec aj podarilo.

Pokúsme sa teda s troškou predstavivosti urobiť paralelu medzi príchodom Mesiáša v minulosti a očakávaným príchodom Ducha Pravdy. Položme si spoločne zopár otázok, na ktoré by si mal nájsť odpoveď každý sám za seba:

Dokázala by súčasná katolícka, alebo hocijaká iná kresťanská cirkev rozpoznať príchod a akceptovať poznanie, prinesené zasľúbeným Duchom Pravdy? Jestvuje na zemi, v súčasnej neprebernej spleti rozličných duchovných prúdov a smerov, poznanie, ktoré by svojou komplexnosťou spĺňalo vysoké kritérium uvedenia ľudstva do plnej Pravdy, alebo máme niečo podobného iba očakávať? Sme skutočne otvorení a pripravení prijať bez predpojatosti a s vďakou zavŕšenie poznania zasľúbeného Mesiášom? Neznemožňovali by nám jeho identifikáciu naše vlastné predstavy o Pravde? Predstavy poznačené ješitnosťou, pohodlnosťou, domýšľavosťou a skostnatenosťou? A sme vôbec ochotní hlbšie sa zamyslieť a podrobiť naozaj vecnému skúmaniu všetko, o čom tu bolo hovorené?

Lebo práve v tomto prípade platí dvojnásobne, že iba ten, kto naozaj hľadá, môže nájsť, iba ten, kto úprimne prosí, môže dostať a iba tomu, kto klope, môže byť otvorené!
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 8
Tisk Tisk

86 komentářů

 1. Pro maminku: Proč se namáhat s hledáním nějaké jiné (cizí) pravdy, když všichni víme, že veškerá a skutečná pravda je jenom ve mne samotném? Je to ta pravda, kterou říkám já sám! A to neplatí jenom pro toho, komu tohle píšu, ale pro každého co tady diskutují, tedy i pro mne samotného.
  Mějte se rádi a nezlobte maminku!

 2. Dudulínek,

  Ty samorost jedon. Máš sklon k antibožovej tématike, pridaj sa k neznabohom a bude Ti ešte o dva levely lepšie, ako teraz.

  Nebude Ťa mátať nejaká , ,,Paroplynová Nebytosť“ vyliačená z hovna Univerza a nebudeš sa báť ísť v noci ani na cintorín, lebo tam sa kresťan-katolík neodváži ani dnes, lebo tam poletujú a obťažujú tie otravné ,,duše“ chcíplych jedincov…

  My dušu nemáme, a v tom je tá krása ,,Slobodnej voľby“. O tom vedia len pomocnice mužomužov, tie vaginálne ženštiny. A pozri sa, ako im je bez ,,duše“ fasa.

  Nemusíš podpisovať ani cudzou krvou, nejaký lajštrum, stačí keď povieš, zriekam sa vás ,,Nehmotné nebytosti“ a je punktum dedérum…

  Si náš. Neboj, keď si to rozmyslýš, len Ťa uvaríme v slanej vode a je po prosbičke.

  Nemáme žiadneho ,,náčelníka“, sme takí, ako vietor v poli, len Ťa všade bude sledovať také ,,Veľké hranaté oko“……

  Ale na to si po tisíc dvesto rokoch zvykneš…

  1. Jo,jo, tohle už bubulinek zna. O tom mi vypravel dedecek, jak vlk sliboval vše možné a potom sezral babicku. Dej si pozor protoze myslivec už nabiji flintu.

 3. …. kto úprimne prosí, môže dostať a iba tomu, kto klope, môže byť otvorené!…

  Bolí mne hlavička makovička, jak jí (nejen) tluču….

  1. Jsou chvíle, kdy poklepáním na hlavu člověk prohlédne. Bohužel to platí i naopak. Co s tím? Nevím, na to je tady, kurník šupa, spousta jiných odborníků.

    1. Jde o to, že se snaží. Svým způsobem se snaží. Stejně jako ta druhá, ta také. Ani jedné z nich nechybí odvaha. Jde také o to, kolik která dostala naloženo. A já bych si troufla říci, že obě stejně, protože hodně unesou.
     Co se týká plavání – umí plavat. Na rozdíl ode mne umí plavat.

    2. Matko, vnímání života a světa může být u každého jiné. Co je pro někoho peklo a hrůza, jiný může vnímat jako rajskou zahradu, plnou krásy. Záleží jenom od stavu vlastní duše. Čistá duše žije v jiné realitě, jako ta nečistá.
     Každému to, co jeho jest…

    3. Přeji mír všem duším. Netroufl bych si je třídit podle žádných kritérií.

    4. Ano, dudulínku. Ale pokud se projeví nemoc na fyzické úrovni člověka, bolest dokáže zahalit mnohé. No, jdu to prozkoumat, kam až mne to strhává…..

    5. ještě k tomu odkazu „Jan 12 35-36“
     V sobotu jsems lyšela na pohřbu kázání k tomuto verši, proto jsem ten odkaz dala.
     Ten člověk, který na toto téma kázal, mluvil krátce, jednoznačně. A také při odchodu od hrobu se snažil pozůstalým i ostatním přítomným lidem ulevit úsměvem. U mne se mu to podařilo.

 4. Dudulínek,píšeš :

  …Čistá duše žije v jiné realitě, jako ta nečistá.

  nie si Ty náhodou potomok inkvizítora Mydlocha a Belzezubky kopytnatej ? Všetko vieš, všetko prepieraš, prečisťuješ a my ostatní máme na to Ariel..

  Že vraj ,,čistá duša „. A ,,nečistá duša“. Ty si už posadnutý tými Nadprirodzenými nehmotnými nebytosťami , ako ,,Všeprorok Venda“.

  A On chudáčik môj nevedel odpovedať ani na otázky, z čoho je zložená duša, kde sa v tele nachádza a načo by nám vôbec bola…
  Nečudujem sa mu, lebo on je taký ,,samorost-vykladač náboženských dristov“..

  A Ty si tieto bláboly dotiahol do vyššieho levelu. Ako môže byť ,,duša“ čistá a špinavá ??

  Vysvetli mi, ako sa môže NIČ zašpiniť ?

  Dudulínek, asi si chodil na ,,strednú školu kresťansko-katolícku – SŠKK“ a nebol si pripustený k maturite, lebo si niekoho v druhom ročníku ,,pretiahol“ a spáchal si oplodnením hriech a bol si zo školy deložovaný..

  Týmito blábolmy si cestu späť na SŠKK nevyprosíš.. Si raz porušil božový zákon čistoty a až si ,,zašpinený“ až do konca života a možno si do tohoto procesu zatiahol aj svoje deti až do 7 kolena.

  Dúfam, že vieš o čom hovorím ??

  Takže ,,dudulo“ spamätaj sa a vráť sa na pôvodné chodníčky neznabohov, tam Ti bude len a len fasa …

  ……Že prečo ?

  …….Aby si si to neposral. Lebo to ,,Veľké hranaté oko“ Ťa všade sleduje a zaznamenáva všetko čo robíš, hovoríš, píšeš a dokonca aj to , čo si myslýš…

  Howgh, ako hovorieval Taťulda Inčučúňa…

  1. Ty Noho, nezdá se ti, že to začínáš přehánět? Když jsi ze sebe dělal jenom Kašpara a blázna, tak to jsme brali, protože jsme pro každou srandu, ale když se pokoušíš o agitaci na neznabožství, tak to už každá sranda končí. Jeden blázen stačí! Tak to platilo i u královského dvora, kde měli jenom jednoho dvorního Kašpara. Tak se mírni, abychom tě nemuseli poslat do p….. No a už sme zase u těch sprostých slov…

   1. Kašparové měli dovoleno vše, i urážet krále. Takže máte ??? nějaké argumenty?

   2. Kdo my???
    Děkuji za odpověď s vyjmenováním osob a institucí.

 5. Myslivče, rychle nabíjej svou flintu, vlk v převleku nějaké nohy už obchází naší chaloupku!

  Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
  Že mýty mají větší moc než historie.
  Že sny jsou mocnější než skutečnost.
  Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
  Že smích je jediným lékem na zármutek.
  A věřím, že láska je silnější než smrt.
  R. Fulghum)

  1. Doufám, že se sem Fulghum nepodívá. Mám ho na to moc rád.

  2. Na svou hlavičku makovičku jsem již kdysi dávno nakreslila terč, snadno, velmi se do něj myslivec trefuje. Netuší, že srdce není jeho majetkem… to nezotročí.

 6. ad.Všetci však poznáme Ježišov život a dobre vieme, ..
  —————————————————–

  To určitě.Nový Zákon je PODVRH.Je jako to pole,na kterém jsou vysazeny pravda a lež
  dohromady.Až v den žně to každý může rozlišit.

  1. Jak praví to naše známé přísloví: „Na každém šprochu (nemecky sprechen) je pravdy trochu“. Proto potřebujeme mít ono „světlo rozumu“, intuici, neboli „třetí oko“ na rozlišení pravdy od lži…

   1. Ano,tzv.“Horovo oko“,YHWH,Boží oko,jehož symbol jistě znáš a znali jej ověřeně již 400 let př.n.l.:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Krist%C5%AFv_monogram#/media/File:Anastasis_Pio_Christiano_Inv31525.jpg

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Krist%C5%AFv_monogram#/media/File:Sarcophage_de_Drausin_03_chrisme.jpg

    PS:To oko získal a získá každý Mskh,Masikha,překládáno také jako mašiach,tedy ten,kdo zvládl zkoušky a získal perlu Matky,vrchol hory.

    1. Ano, to je pravda, ale mnozi ho spatne vykladaji. Ti, kteri ho neobdrzeli.

 7. Dudulik,vo svojej prostote píšeš:

  ….Proto potřebujeme mít ono „světlo rozumu“, intuici, neboli „třetí oko“ na rozlišení pravdy od lži…..

  Nepochopil si podtatu náboženstva, ani len tochu. Základom je dogmatizmus tak zo strany ,,darmožráčov“ v sutanách , ako i prijímateľov ich dristov.

  Tu ,,svetlo rozumu“ , intuíciu , tretie oko, žiabre na príjem náboženských signálov, slepé črevo, kde sa hromadí ,,duševný sajrajt“, nie je treba, lebo je to stovky rokov zaužívaný rituál. Každý vie, že je to o ,,hovne“, ale všetci sa tvária, že to ,,hovno“ je ,,TÁ“ životná sila, ktorú potrebuje …

  Obaja aktéry už stároročia vedia, že boh, je len Strašiak v maku a tie ovečky sú len úbožiaci, ktorí okrem viery stratili akýkoľvek zmysel života.
  ……Bez ,,nadprirodzena“ by jednoducho na tejto Zemeplacke stratili zmysel života a ,,koľajnice“ by boli plné odchádzajúcich a sklamaných …

  Práve včera dávali v našej gubernii v správach info, že máme cca 3.000 darmožráčov, ktorí okrem náboženských , čiže dogamatických kecov slamu vlastnou rukou ešte v živote nepreložili.

  V tomto počte nie sú započítané, tisícky dobrovolných upratovačiek podláh, oprašovačiek sôch svätých a posvätených, stovky kostolníkov, stovky miništrantov, ktorí keď treba aj ,,podržia“ a ďalšie ,,profesie, ktoré robia doplnkové služby…

  Tento odpad živí každý, ktorí maká aj za min. mzdu , alebo intelektuálne prehodí sem-tam virtuálne aj otep slamy…

  Howgh..

 8. Pro matku:
  Děkuji za odpovědi na moje poznámky i potouchlosti. Vážím si toho, souhlasit nemusím.

  1. ad. Míra
   * proč ještě stále dokola ty potouchlosti?
   ad. „…souhlasit nemusím…“
   * jistě že ne. Souhlas nevyžaduji.
   *** Ale nezapomenu, že jako rytíř se vůči mě choval za každých okolností Yřik.
   To, co tvořil, byl pro mne léčivý balzám.

   1. Pro matku:
    Měl jsem na mysli a z textu to snad vyplývá, moje potouchlosti.
    Debatu o rytířích a dámách bych nerad rozpoutával.

    1. Já vím, ptala jsem se proto, proč ještě stále dokola ty potouchlosti….
     Dámy? Šachy, či z které hry to je, nehraji, za dámu tedy být nemohu, i kdyby mé okolí třeba stokrát chtělo. Někdy mi lépe jde, zpívat si o té Nanynce, jak se tu kdesi píše.
     Jo a co se týká rytířů – mívají pavézu a to jde. O tom bez debat.

 9. dudulík,

  bol som pripravený, že mi svoj postoj k náboženstvu ujasníš, aby sme obaja vedeli na ktorých líniách ,,bojového poľa“ stojíme, ale keď nechceš vystaviť svoje ,,srdiečko“, dennému SVETLU, prosím. Akceptujem to, ale je mi to zároveň aj ľúto..

  Tak že aj ja Ti prajem všetko najlepšie, aby si si nemyslel, že JA, neznaboh som hulvát nespolucítim s iným človekom , hoci verí tomu, že je ucapkaný z hliny Edenu..

  Ja som sa minule kúpal a dobre som sa poobzeral, lebo ,,môžet byť“, že som sa doteraz nikdáj dôkladne nepokukal a nevidel som šupiny z hliny. Naozaj nie som stvorený Nebeským Tajtrlíkom z hliny Edenu. Asi som naozaj z iného Sveta, ako to o sebe tvrdil aj Ježišťok, hoci v iných súvislostiach. Som asi len a len plodom, ktorý vznikol zo ,,zigoty“, takého malinkatého ,,soplíka“, ktorý vznikol stečením vajca a bičíkatého monštra, po súloži …

  A dôležitá veta pre život, ktorý ,,raz jeden“ povedal : Viera sa nededí z rodiča na potomka, viera sa ,,chytá“,ako je to aj pri lepre, syfilise, či kvapavčekovej
  tumoróze , teda ,,dotykom“ s postihnutým jedincom…

  Že vraj v najhoršom treba končiť .

  Takže Howgh…

  1. G.noho: Vira je vecí soukromou a nikoli verejnou. Co je koho do toho, komu nebo cemu verím? Jestli je to Buh, nebo modly?

 10. Dudulko,

  neser ma, čo na tom, keby si vyjavil, že si deklaratívny veriaci . Aj tak predpokladám, že ťa na tomto webe , či na internete pozná len Belzezubko a Luciferko a tým si aj tak ukradnutý…

  Pamätaj aj Vatikánsky Tajtrlík , ten barový vyhadzovač z Argentíny miumulý piatok povedal medzi 120 očami : Mne sú sympaticlkejší atheisti, ako falošní veriaci..

  Keď toto povie akože námestník božový, tak je na tom ,,psychedialický“ na samom dne…

  Keď už aj on stráca ,,vieru“ vo svoje ovečky, tak mu nezostáva nič iné, len osobne navštíviť urýchlene svojho ,,riaditeľa“…

  Že prečo riaditeľa, no však sa ľudovo hovorí, že ,,on“ je námestníkom Nebeského Tajtrlíka….

  1. Tož musím přiznat – zrovna se mi ulevilo. Snad to vydrží.
   Teda kdo oného náměstka volí? Snad ne On Samotný….

  2. G.noho: Snažíš se být vtipný, ale nejsi. Meleš stále stejnou písničku až do omrzení, že už to přestává být zábavné. Neznáš něco, třeba nějakej vtip, kterému by se dalo zasmát? Pokud tě nebaví vtipy, tak si aspoň zaspívej, třeba nějakou lidovku, jak to dělá i Pardal s tou jeho „Šla Naninka do zelí“. Je to lepší než jóga.

   1. Je libo švestičky? Nabízím úplateček, který jsem samozřejmě šlohla:

    „na Divokém západě vkráčí kovboj do saloonu, bez mrknutí oka překročí mrtvolu uprostřed lokálu, usedne k pultu, poručí si pití, nacpe dýmku… popíjí, pak mrkne na barmana, kývne k mrtvole a říká
    – kdo???
    barman leští sklenice a koutkem úst utrousí
    – falešný hráč!
    kovboj pokýve hlavou, potáhne z dýmky, napije se a prohodí
    – karty?
    barman na to
    – ne, housle! “

    Tož si zpívejme, jen ne falešně….

 11. matko,

  nepochybuj, lebo darmo budeš ,,vyskakovať“, ako Panenka Marienka, do toho ,,Nebeského paneláka-králikárne“ nedoletíš…

  Keď je raz v ,,písme“ napísané, že je ,,námestníkom NT“, tak je tak a ,,Maryška fertig“. Nesmie Ťa zaujímať , ako to ,,NT“, zrobí.

  ,,NT“ má na to svoje páky a tie vraj ešte nezabudol ovládať, hoci už má svoj vek. Jeho neprajníci tvrdia, že už je ,,po“, ale dôkazy nie sú ešte ,,na stole“…

  …Podľa Svedkov Hospodinových má cca 20 miliárd pozemských rokov, lebo on vznikol kvasením Chaosu, ešte pre Veľkou Trieskavicou.

  ….Ver mi, je to tak, mám to z prvej ruky, alebo z druhej ??? …

  1. * No, jaksi taksi, prý mne díky karmě stejně ještě jeden návrat nemine. Tak tak trošku, ale opravdu jen trošičku (nebo více?) v těch učebnách na planetě dne a noci, vyskakuji. Prej jako čertík z krabičky. Možná tím křidýlka posiluji, ale spíš je lámu, lámo. Aj, ťukám, volám: „Karo lámo skalní bráno, otevři se…“ a ejhle, ono nic:-( .
   ad. …Keď je raz v ,,písme“ napísané…
   ** aha, slovo Boží. No, také píši, leč manžel říká – „Toho se nakecá…“. Vlastně, on má říkání nezná :-) Dobře tak (mu, či mě? :-) ).
   ad. …lebo on vznikol … ….Ver mi, je to tak, mám to z prvej ruky, alebo z druhej ??? …
   *** jistota vzniku? Těžko říci, je-li pravdivé to tvrzení, když nevíme, máte-li to z prvej, či druhej ruky.
   A také – potkal jste Ho? Aj, to bych Vám ani nezáviděla, ale přála :-)

   1. No, vida! Celkom pěkné! Jenom ten, který by měl mluvit – mlčí. Jako ten náš Taťulda – tam nahoře… Ono je to asi tak, že se nám nechce plést do toho našeho řečnění… Ale, smysl pro humor má. To už potvrdilo spousta svědků. Má to radši, jako ty naše otřepané modlitby – Bože pomoz, nebo Bože udělej… Já na ty věčné návraty sem na svět moc nevěřím, pokum má duše svobodnou vůli. Proč by to taky dělala? Ani ve škole se nikomu nechce opakovat uplynulý ročník, že jo? Tady se Noha vícekrát ptala, jak je to s tou naší duší? Z čeho je složená? Já moho říci, že je na tom podobně jako člověk, že má energii (život), charakter (ducha) a taky jemnohmotné tělo, které skvěle pasuje na ten náš charakter. A taky jsou ty duše k sobě omnoho blíž, jako lidé zde na zemi. Spojuje je vzájemná láska – ta Otcova. Tak – pá…

 12. ad. …smysl pro humor má…
  * jenže představte si, kdyby se začal smát nahlas. To by se vše tím smíchem zhroutilo :-)
  * Ale jinak se o tomto slovy nesnadno píše, protože jsou to otázky víry, osobních prožitků, které nelze tak snadno (jestli vůbec) předat dál.
  A navíc osobní prožitky mohou být někdy pouhými bludy. I to je třeba brát v úvahu. A tak o tom nejniternějším nepíši. :-)

 13. Dudulík, píšeš:

  ……Tady se Noha vícekrát ptala, jak je to s tou naší duší? Z čeho je složená? Já moho říci, že je na tom podobně jako člověk, že má energii (život), charakter (ducha) a taky jemnohmotné tělo, které skvěle pasuje na ten náš charakter….

  Rozpitvajme Tvoj názor po jednotlivých údoch: Teda… ,,že je na tom podobně jako člověk „, takže ,,duša je dudulko zložená z buniek, bunečnej limonády-šťavy a všelijakých ,,soplíkov“ ??

  Potom je podľa mňa ako parazit a čučí niekde zašitá medzi palcami na nohách, alebo žije v ochlpení, ako voš lonová ??

  Ale čo je zmysel existencie ,,duše“ v tele človeka ?? Slúži ako ,,špionážny nanorobot“, aby po opustení tela z tohoto Slzavého údolia všetko zaniesol na konkrétne miesto ,,dutokostcom“, teda neviditeľným donášačom Nebeského Tajtrlíka ???

  To by som ešte ,,zožral, ale Tvoja úvaha … ,,a taky jemnohmotné tělo“
  je už aj na mňa, citlivú to dušu dosť ťažký burský oriešok…

  Takže ,,duša“ má svoje ,,telo“, čiže je vlastne hmotné, čo je však v rozpore s Katechizmom pre 2 ročník pre nedonosených a nedochvílnych..

  Čiže keď je hmotné, má aj svoju tiaž. A ako sa táto ,,ententína“ pohybuje vákuom , teda vesmírom ?? Má snáj aj krídelká, ako vložky Always , alebo plachtí na tlak, ktorý spôsobuje slnečný vietor ??

  To sú mi veci…

  Ale aj tak díky, lebo máš aspoň ,,vlastnú predstavu“, čo je už veľký pokrok v náboženskom to svete…

 14. Ty, Noho, Tvůj přístup k tak jemným, řekl bych až posvátným záležitostem je hodně neotesaný, řekl bych až vulgární a tak se mi s Tebou o tom bude dost těžko polemizovat. Ale, možno to otevře oči i jiným diskutérům a tak trochu podrobněji: To jemnohmotné tělo není složeno z nějakých buněk, ani složek, protože ono samotné je už tou elementární složkou veškeré hmoty. Je to ta naše známá i neznámá prahmota, které se taky říká „relinktonové záření“, která je všude, ale není moc vidět. No a protože je všude, je i v našem těle, kde slouží té naší duši jako nějaký oblek, který však pasuje spíše na našeho ducha (charakter). Chápavější lidé to dokážou pochopit, ale pro materialistu je to dost záhadné a tajemné. S tím už asi nic nenaděláme, že jo? Co se týče toho vážení (duše), tak jak vím, nějaké experimenty v tomto směru dělá Dr. Klaus Volkamer a podívat se na to je možné tady: http://www.auria.sk/blog/jemnohmotne-telo-ako-zaklad-vedomia . Ale, to je asi všechno. Tak pá…

 15. Dudulínku,
  dal jsem do gůglu „relinktonové záření“ a nic. Asi je tak jemnohmotné, že ho ani gůgl nenajde:-)

  ad.: protože ono samotné je už tou elementární složkou veškeré hmoty.

  S tím mě nezlob, nebo na tebe pošlu Pardala!

  1. Lojzo, už je to tady !
   „relinktonové záření“ bude u odborníka na jemnohmotu reliktní záření jako zbytek záření Velkého třesku. Takže vlastně u jemnohmotného odborníka začal Bůh tvořit v souhlasu s vědou před 13,8 miliardami let.
   „Kontrolní otázka: teď by mě zajímalo, jestlipak víte soudruzi, jakou má takový relinktonové záření kadenci. Nevíte, co? Tsch! Chacha! Podívejte se, já vám to řeknu naprosto přesně, soudruzi: relinktonové záření vzor 24 má kadenci ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!!! Někdy ještě mnohem rychlejší. Tak teď to víte, ale jako kdybyste to nevěděli! Jinak politická diverze a vojenský soud.“
   A víte soudruzi, jakou má to reliktonové záření frekvenci ? : „Ta, ta, ta..“

   1. Pardale,
    jestliže jsem někdy trochu pochyboval o tom, že nemáte smysl pro humor, tak to teď beru zpět. Tak jsem se již dlouho nezasmál!

   2. Pardale a víte jistě, že ono reliktní záření je jenom odpad po onom Velkém třesku? Byl jste tenkrát u toho? Nemůže to být trochu jinak, že ono záření tady bylo už dříve, jako nastal ten spomínaný Velký třesk? Co o něm vlastně víme? – zhola nic! Jo, ale ještě bych se rád zeptal na onu Temnou hmotu a Temnou energii. Vznikla taky tím pověstným Velkým třeskem? A co to vlastně třesklo? – Nic? A kdy se objevili ty Přírodní zákony? – Před, nebo až po tom Třesku???

    1. dudulínku, otázky máte hezké. : „ten vzpomínaný Velký třesk? Co o něm vlastně víme?“
     Nevím za koho mluvíte v množném čísle, Vy o Velkém třesku nevíte nic a je to vidět. Reliktní záření ( viz heslo Wikipédie) lze změřit a přichází obecně z kosmu. Jemnohmotu nikdo nepozoroval, nezměřil, prostě si to někdo vymyslel a máme o čem tlachat.
     Napsal jsem několik článků o vesmíru na pardalnet.wz.cz
     a poslední je
     http://hledani.gnosis.cz/vesmirne-zahady-nesmirne/

    2. Pro „vědeckého patologa“ Pardala, který dokáže zkoumat a konzumovat své oběti až potom, když z nich vymizí všechen život:
     – Zkoumat svět (vesmír) bez Boha je stejný nesmysl, jako zkoumat lidské tělo bez známek života. Pouze život dává tomu všemu nějaký smysl.

    3. Dudulínku, patologie zkoumá mrtvé lidské tělo a přinesla mnoho zásadních poznatků pro medicínu.
     Smysl mnoha věcem dává lidský rozum, ale tím se nezabývejte.

    4. Pardal di: Smysl mnoha vecem dáva lidsky rozum. Ale tím se nezabyvejme. – Proc se tím nemame zabyvat. Vy jste proti smyslu a rozumu?

    5. Dudulínku, psal jsem :“Smysl mnoha věcem dává lidský rozum, ale tím se nezabývejte.“
     Vy se tím nezabývejte, zatím jste od věcí, které dávají smysl daleko.

    6. Pardale, očekával jsem od Vás přesně takovou odpověď a tak se ptám (všeobecně), čím to je, že jsou někteří lidé tak předvídatelní, když je znám jejich charakter (ego)? Je to jako ocelová košile, která je svírá a omezuje v rozletě jejich duševných schopností…

    7. Dudulínku, já o Vašich duševních schopnostech nepochybuju, stačí, co jste prokázal v příspěvcích.

    8. Pardale, to je dobré! Jeden omezenec, soudi jineho omezence. To se mi libi…

    9. A kdy se objevili ty Přírodní zákony? – Před, nebo až po tom Třesku???

     Dudulínku to je zajímavá otázka a sluší se na ni odpovědět. Představte si Rubikovu kostku, která může představovat ty přírodní zákony stanovené při počátku, stejně tak je určena kostka. Když budete Rubikovu kostku prý skládat náhodně 2 roky, tak ji za dva roky správně složíte, no a tak funguje vývoj, všechno je tedy závislé jen za jak dlouho na čase a toho je habaděj, všechno se to pomalu skládá = evoluce nebo vývoj jestli mě chápete.

    10. Pro Matrixe: Jen malou poznámku: To se ten svět po tom „třesku“ když ještě neexistovali přírodní zákony vyvíjel bez nich? To teda musel být po tom „Velkém Třesku“ všude pořádný bordel, nemyslíte? Myslím, že věda říká něco docela jiného…

    11. Dudulínku takže věda říká, že všechno bylo uspořádané po Velkém třesku to snad nemyslíte vážně? Asi jste mě nepochopil, přírodní zákony byly dány už prvotním zábleskem. Kdyby se konstanta změnila jen o jedno číslo, ta konstanta je veliká asi jako všechna zrnka písku na plážích Země, tak Vesmír nebude fungovat jak ho známe.

    12. Já neodmítam stvořitele, věřím v Boha, ktery na začátku vymyslel jakoby tu kostku a ostatní už z ní, zcela náhodně vyplývá a skládá se.

    13. Matrixi, já zase nevěřím na existenci náhody. To, co považujeme za náhodu je jenom naše neznalost příčin. Ani to, že tady nemáme tlačítko na odpověď není náhoda, že pane admine Kukliši?!?

    14. Dudulínku o náhodě, neboli náhody neexistují.
     Jenom ve vesmíru, ve kterém muže existovat inteligentní život, může existovat otázka, proč v tomhle vesmíru existuje inteligentní život.

     Ve Vesmíru, kde nemůže nic existovat, nemůže existovat otázka, proč tam nemůže nic existovat.

     Je to to samé, jako by byla velká autobusová nehoda a vy jste byli jediní kdo přežije v tom autobuse. Tak se budete ptát proč já, ten zbytek těch mrtvých se nebude ptát, proč ne já. Ptáte se vy, proč jste to vy, protože vy jste jediní, kdo se na tu otázku může zeptat.

     Tolik o náhodě a proč existuje.

 16. Dudulínek,

  klobúk, čiže básnicky povedané, širák dolu a odhadzujem ho v diaľ..

  …Ale mojim etalónom, či je výrok pravdivý, alebo pochybný, je Biblia. Tam sú sústredené všetky bludy a hovadiny zo staroveku, keď bolo otroctvo prijaté ako spoločenské zriadenie, že O.K, lebo ešte nepoznali sociálizmus , predzvesť Duhého Edenu na Zemeplacke…

  Sice aj tam sa vraždilo, pitvalo, gulagovalo, ako v staroveku, ale bolo to vraždenie s určitou ideou, čiže ako hovoril V.I. : Musíme očistiť najprv svoje ,,rady“, aby sme mohli začať očisťovať ostatný Svet…

  Čiže zhrnuté a nepočiarknuté, tie úvahy o jemnohmostnosti,musia ešte dozrieť, lebo Biblionika o nich nič ale nič nehovorí…

  Ale keď zvážiš, že ,,Biblioniku“ napísal sám Boh-Hospodin vlastnou rukou,a On je všemohúcny, všetko vediaci, Láska, Svetlo, Tma a Osvetlenie, toto nie je pre mňa zatiaľ relevantné, pretože ak by ,,TO“ bola len ,,pravdička“, On by sa o ,,tomtom“ bol zmienil, aspoň v nejakom známom podobenstve,či v Poučení z krízového vývoja.

  Alebo Ty pochybuješ, o ŇOM, hoci HO videl Mojžiško, aj Svedkovia Hospodinoví a zaznamenávali na MGF pásky všetko, čo spásaval. Viem len toľko, že keď ,,TO bude nutné“, oni ,,TO“ vytiahnu na Božové svetlo…

  Ale dosť už pôochybovania, nedôvery a falošných nádejí, ak veda, či ,,Polyveda“ prinesie jeden relevantný výsledok podložený pokusom, prestupujem do sekty Jemnohomotných bytostí a ,,adijé“ Nazanabohovia…

  1. Noho, když mi podas jeden relevantný dukaz lodlozeny pokusem, že ty skutecne existujes, tak ja ti podam podobný dukaz o existenci Boha. Pa-pa..

 17. dudulko,

  teraz v tomto momente, keď toto čítaš, sa Ti na nohe ,,postavili“ chlpy od strachu,lebo ešte nevieš,len tušíš, že ja Ťa vidím…

  Je to úspešný pokus , teda že Ťa ovládam na diaľku, i keď budeš tvrdiť, že to tak nebolo a že ,,nemáš“ ani nohu…

  Takže nezavesujem , ale čakám na Tvoj dôkaz ,dudulko. To, že sa mi niečo postaví, už neskúšaj…

  Aj to som počul, čo si povedal…

  Ale že ,,fuj“, dudulko…

 18. Noho: Ty jeden manipulátor a provokatér! Když stojíš nad mrtvolou, potřebuješ důkaz, že ten živočich byl někdy živ?

 19. ad. …lidský rozum…
  člověk se ptá člověka: „Máš rozum?“
  odpověď: „Mám“.
  otázka: „Kde? Já nic nevidím“.

  I skryté, lidskému zraku neviditelné, může existovat.
  Jen to vědecky popsat a prokázat, že ano.

    1. To je pravda, zní to rozumně. Tedy pokud to není v rozporu se světem čaker a podobných výdobytků všeho jiného co je skryté, že?

    2. není to v rozporu s oním světem čaker, ale nemohu popsat co Vánek i vánek vyzařoval. Tedy co jsem kdysi dávno viděla, že vyzařují oba v jednom. To nejde. Dokonce ani nakreslit si to netroufnu.

 20. dududuk,píšeš:

  ….Když stojíš nad mrtvolou, potřebuješ důkaz, že ten živočich byl někdy živ?

  Eto nechorošo povedané. Je to ležiaci človek, zvera, či mátoha…

  Ako si zistil, že je to mrtvola. Vôbec si nepovedal, ako si sa dostal k mrtvole,
  či si ju sám neodviedol z tohoto slzavho údolia a čo touto ,,nenáboženskou“ otázkou sleduješ ???

  Jedon, aby sa potentočkoval . Že vraj ….Když stojíš nad mrtvolou, potřebuješ …

  A kde sa tá mrtvola nachádza, v pivnici opusteného domu, na ulici, v ,,dome božovom“, medzi koľajnicami, v múzeu . ..

  Vidieť, že nemáš ,,strednú školu súkromného detektívstva“, lebo si zadal jednu rovnicu o štyroch neznámych a jednu biologickú konštantu…

  Tou konštantou je mrtvola. Das ist málo, aby som vedel rovicu vypočítať a povedať Ti vrahom si Ty a bol si preoblečený za inkasanta plynu..

  Poradím Ti. Jedine to vyrieši Peter Falk. Dúfam, že ho poznáš…

  1. Noho, už se tou mrtvolou, tolik nezabývej, je to jenom hypotetická a ne skutečná mrtvola, takže už nevolej ze záhrobí ani toho detektíva Falka, který navíc dva roky před smrtí ztratil veškerou paměť. No, co už s tím naděláme, že jo? Ale, hledat Boha, to bych Ti už doporučil – detektíve Noho. Ani si nedovedeš představit, jak by Ti to prospělo…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference