- Magazín Gnosis – Hledání Světla, příspěvky čtenářů - https://hledani.gnosis.cz -

Přicházející nová civilizace

Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality, tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení problémů typu ze dne na den.

Což o to, v dějinách planety země se z nejrůznějších příčin zhroutilo civilizací a kultur! Jenže tentokrát je to něco jiného. Lidstvo vědeckým a technickým pokrokem postoupilo tak daleko, že zločinci a magoři (obsedlí) u kormidel moci ve státech jsou schopni způsobit zánik lidstva a ekosystému planety.

pad-civilizaceTento stav vzniknul tím, že v tichosti křesťansko-antickou duchovnost (náboženství) vystřídalo náboženství zlatého telete neboli peněz. Vytvořilo si i své chrámy, jimiž jsou banky. I své kněze, jimiž jsou tzv. filozofové, politologové, sociologové, psychologové a jiní mocným poplatní nicmochři. Kdo ničemu nerozumí, jde studovat filozofii. Kdo chce nezávazně a za něčí peníze žvanit o politice, stane se politologem. Kdo nerozumí duchovním zákonům, regulujícím komunitu lidí, jde studovat sociologii. Kdo nerozumí sám sobě a neumí definovat svůj smysl života, stane se psychologem. A všichni jsou vysokoškolsky „graduovaní“ od přednášejících dosazených lidí, kteří sami nejsou schopni porozumět ani zformulovat smysl bytí světa, jeho všechny rozměry (transcendentno), kromě ekonomických a lid manipulujících zákonů. Proto jsem v té záplavě „vědeckých statí“ „renomovaných ústavů“ nepřečetl ani jedinou, která by podstatu krize civilizace pojmenovala a ukázala konstruktivní východisko z ní. Proto se o to musím pokusit jako samouk, šaman, „teolog“.

Podstatou jakékoliv civilizace není totiž forma výkonu vlády, způsob vytváření elit, míra vědeckého a technologického poznání, ale to, co spojuje masu lidí i vládních elit v jeden celek. Neboť jen to umožňuje dělbu práce a tím vytvoření funkční civilizace. Tím pojítkem je soustava a pořadí nehmotných (duchovních) hodnot a idejí. Neboli náboženství. V polovině 19. století došlo totiž k této transcendentní změně. Ideje křesťanství a antiky byly vystřídány faktickým materializmem, ateizmem a náboženstvím peněz. V důsledku toho se rozpadly rodiny, idealistická společenství všeho druhu pro „něco“, školství vedoucí žáky ke konstituování jednotlivce v osobnosti zařazující se do celku. Výkon spravedlnosti proměnil soudnictví v „nauku o výklad teček a čárek“ v napsaných zákonech. Zájem lidské komunity jako celku se ve výkonu státní správy začal jevit jako výjev naivity. (ODS Macek: „Kdo jde do politiky kvůli organizování veřejného blaha měl by vyhledat psychiatra.“) Atd.

Co bylo příčinou toho, že křesťanství a antické hodnoty nenápadně (kromě nacizmu a komunizmu) ztratily sílu a tím západní civilizaci přivedly na okraj propasti k nejméně chaosu? Podle mne to, že výklad Ježíšem konstituovaných duchovních zákonů ustrnul na úrovni pochopitelné lidem před 2. tisíci roky. Církve v „boji proti herezi“ nedovolovaly jakýkoliv jiný výklad, evidentně tak hřešíc proti Duchu svatému! Neboť jeho základním poznávacím měřítkem je: co je od lidí, zaniká se smrtí autora. Co je od Boha, má vibraci věčnosti a přetrvává v myslích dále žijících. Církve po nástupu vědeckého poznání v civilizaci měly tedy samy v sobě nastolit atmosféru hledačství a tolerance v hledání transcendentních pravd neboli hlubšího poznání Ježíšem sděleného. Tím by se staly vnitřně živými hledačstvím duchovních pravd. Ty nepravé by odeznívaly, ty pravé přetrvávaly. Střední školy pak měly dále jako hlavní předmět vyučovat antiku a její velikány jako vzory a fundamenty moderního lidského myšlení. Ne sice přímo v latině, jako to činila klasická gymnázia, ale třeba v jednom v místě nejrozšířenějším světovém jazyku. Tím by o maturantech bylo možné i dnes říci, jako to platilo o absolventech klasických gymnázií, že mají grunt vzdělání, které je činí osobnostmi samostatného myšlení schopnými. Což dnes rozhodně není.

V důsledku toho dnes stoji lidstvo na rozcestí. Buď v důsledku použití síly a peněz se zvrhne ve změť zvrhlých a krvavých diktatur, a tím upadne do chaosu a válek bez konce. Nebo najde a konstituuje vyšší kvalitu náboženství, tím lidství, a vytvoří civilizaci vyšší úrovně. Naváže tak více jednak na přímé vyzařování Živého Boha a Krista, jednak i na ostatní civilizace vesmíru. Ty tu přece dávno jsou, jako bibličtí Elohim, andělé nebo „ufouni“. Pouze je současní konzumní lidé, uvedení do hypnózy hmotnosti jako jediné reality, nevidí! V nehmotným dimenzích se tito pohybují mezi námi, pouze na jiných frekvencích superstrun. Doufám, že nám v tomto přerodu pomohou, protože jej na svých planetách také prodělali. Tím se ateizmus, život bez smyslu bytí, současný cíl mnoha „umřít bohatý“, vyjeví jako druh šílenství. Středem pozornosti člověka a komunity se stane komunikace s Hybatelem tohoto vesmíru a kooperace s ostatními lidmi a duchovními bytostmi. Přesně podle Ježíšova návodu: Milujte Boha z celého srdce, mysli a síly! A bližního svého jako sebe samého! A království boží sestoupí z duchovní dimenze i na zem! (Do hmotnosti.) Neboť předpoklady pro jeho realizaci jsou ve vás! Poznání těchto principů je ten tolik diskutovaný druhý příchod boží síly na zemi, neboli Krista s mocí.

Příčinou výše vylíčeného stavu národa i Evropy tkví v obecně rozšířené a školami a médii šířené satanské hypnóze neexistence „správce“ vesmíru a všeho existujícího. Říkám hypnóza proto, že normálního člověka by nemohlo napadnout, že něco jako vesmír by mohl ve velkém třesku vzniknout „jen tak“. Jak říkal „tlumočník“ vědy TV divákům Sisyfos Grygar: Velký třesk vznikl proto, že se singularitě zachtělo třesknout! A další vysvětlují, že se všechny atomy ve vesmíru chovají stejně „jen tak“. Přestože nikdo nepochybuje o tom, že i na druhé straně vesmíru neteče voda do kopce, voda nesálá fotony, že kde jsou fyzikální podmínky, je život, atd. Ač žádný „konzument ateizmu“ ve svém životě neviděl nic fyzikálními, biologickými a duchovními zákony neřízeného, neboli nic, za čímž by nestála neviditelná řídící síla, snaží se věřit arcinesmyslu, že není Boha. Protože mu to neustále říkají tituly vybavené civilizační pseudoelity. Nevěřím, že by sám od sebe se mohl vyskytnout hlupák, který by si myslel, že vše kolem něj a ve vesmíru se děje „jen tak samo“! Jakýmsi „samospádem“. Bez sice neviditelné ale Síly vše pohánějící. Takový stav mysli, aby z  člověka vznikl ateista, je schopna vyvolat jen hypnóza! Její účinek na vnímavost kohokoliv mohl vidět každý. V ní prostě člověk nevidí, co hypnotizér (satanisti) stanoví. A ostatní v pokusu se diví, jak to hypnotizovaný může nevidět.

Tak konzument západní „kultury“ si nestačil „všimnout“, že kolem něj a ve vesmíru se ani jeden atom nepohne bez zákona jednotného v celém vesmíru. Neboli atomy vesmíru se pohybují jen podle je řídící síly! I atomy našeho těla. (Ani vlas z hlavy nespadne člověku bez vůle jeho Tvůrce! Ježíš.) Dodnes se lidi smějí sloganům komunistických ateistů: „poručíme větru, dešti!“ A nevšimli si, že padli do druhé hypnotické pasti, že „atomy hmotné dimenze se melou jen tak podle svého“! Neboli že není Tvůrce a Hybatele vesmíru! Jednoduše Boha. Slyšel jsem dokonce vysoce graduované ateistické experty, kteří prý zjistili, že každý „má svého Boha“! Neboli zjistili, že vše kolem nás se pohybuje vždy v závislosti na tom, jak si to který člověk představuje. Nebo dokonce chce, jak říkají nositelé božského v sobě. Právě v tom vidím ten kolaps myšlení padající Evropy. Zákony viditelného a neviditelného vesmíru jsou jen jedny, mají jediného Hybatele, ale každý člověk je vidí jinak! Neboli lidé si představují Boha podle svého rozvinutí, zkráceně mají „svého Boha“. Toho stavu nedostatku pokory před Pravdou využívají pak satanem řízení, aby říkali: Čemu máme věřit? Jaký vlastně je a co chce ten Bůh, když každý o Něm mele své. Nutno uznat, obvykle velmi zmatené a Boha snižující. (Porušení 1. „přikázání“, viz níže.)

Výše uvedeným jsem se pokusil popsat své poznání, že Tvůrce a Hybatel vesmíru je jen jeden! Ale způsobů Jeho vnímání je mnoho! Což ovšem logicky nevede k závěru, že Bůh není, jak říkají satanem řízení. A nyní proč tomu tak je, že kde kdo vidí a tudíž má svého Boha? Odpověď nám naznačí indičtí mimosmysloví žreci. Ti totiž na hlavě člověka, v místě 7. čakry, viděli tisíciplátkový lotos. Neřekli ovšem, nebo se to do Evropy nedoneslo, co to znamená. Jeden každý „plátek“ je oživená nebo neoživená schopnost přímo vidět působení boží síly v okolí! Neboli plně duchovně rozvinutý člověk má schopnost tisíci způsoby vidět činnost Tvůrce!!! Neboli tisíci úhly pohledů. A každý člověk je jinak rozvinut, proto jej vidí jinak, i když víceří mohou mít dílčí pravdu! Satan pak jim naslouchajícím všeptne, že dvě pravdy nemohou být! V případě Boha ale mohou! Může jich být dokonce tisíc!

Protože většina konzumních městských lidí má všechny plátky korunního lotosu odumřelé, jsou mezi slepými jednoocí „králi“! Kdo má oživený plátek jeden, dva, stane se „guruem“. V honu za „ovečkami“ se pak guruové a majitelé pravdy o Bohu „do krve hádají“. A zcela slepí pak snadno dají, a u nás už mnozí dali, za pravdu našeptavači: Není Boha! K dokreslení dodám obraznou povídačku.

„Malý čert vidí, jak jeden člověk našel pravdu. Rychle běží za satanem a ptá se ho: „Co s ním uděláme, jak mu zatopíme?“ Satan se podívá a říká: „Nic, to bude náš člověk!“ A čert se ptá, jak to. „Protože ten hlupák si myslí, že našel Pravdu celou! A teď jej navedeme, aby ji vnucoval násilím jiným a uvidíš, jaké rozpoutá peklo!“ A stalo se, neboť tento nálezce se stal šiřitelem pravé víry násilím.

Nyní závěr z tohoto povídání: Je jeden Bůh neboli Hybatel tohoto vesmíru, Otec (autor) člověka, ale bytost člověka jej může vidět jen v tisící aspektech!!! (Plátcích lotosu.) Neboli může se člověku i pravdivě jevit v tisící „tvářích“! Ale Bůh sám je Nekonečno samo, tudíž člověkem nepředstavitelný a neuchopitelný.

Protože na to člověk nemůže přijít sám, dává mu jeho Otec ohledně tohoto aspektu reality božské rady ve formě tzv. prvních tří „přikázání“:

  1. Já jsem jen jeden. (V jednoho Boha věřiti budeš!) Neučiníš sobě představu Boha svého! (Protože k tomu nemáš dispozici a jakákoliv, i „tisíciplátková“ představa je vlastně Jeho snížením.)
  2. Nevezmeš mé jméno do své řeči! Protože jakmile bys jméno Boha vzal do nedokonalosti, zatížíš se rouháním, neboli těžkou karmou (hříchem), aniž si toho musíš být vědom.
  3. Abys naplnil smysl svého bytí na zemi, pro který jsem tě učinil, sedminu svého času budeš věnovat úsilí o kontakt se svým Otcem. Modlitbou nebo bohoslužbou nejrůznějšího typu. (Postaru: Pomni, abys den sváteční světil!)

Výše uvedené se mi jeví jako první z podmínek vstupu do vyšší civilizace. Žádný ateista, nositel vědeckého světového názoru a nábožensky netolerantní nepřežije nástup vyšší civilizace.

(pokračování)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 22