mapa stránek || vyhledávání

Satan… /závěr/

„Kulisy a postavy v ne nekonečných hrách a dějích v naší časoprostorové iteraci se mění. Pevně, ale ne natrvalo, je v ní zakotvena účast Negativní síly, která je určujícím elementem pro vývoj života lidí zde.“

Chce se mi na úvod naznačit, že v tomto závěru to bude především o Satanovi v nás. Jinak řečeno, nikdo ho totiž nikdy neviděl fyzickýma očima s možností si na něj sáhnout. Je prostě v nás a život mu nabízí jeho působení v člověku. To tzv. peklo je stav našeho vědomí. Zrovna jako nebe. Do pekla i do nebe se uzrává na úrovni fyzického života. A kdo uzrává? Inu, podstata života, v našem případě lidská duše.

Kvalita úrovně fyzického života lidského jedince, jeho prožívání všeho, co je mu nabízeno, záleží ve značné míře na jeho samotném nositeli a základu, který je vždy jedinečný a ve významu té myšlenky i božský. Určující roli hrají jisté vlivy, jako je například genetická predispozice, výchova od útlého věku, nutné je ale zahrnout i osud – karmu jednoho každého člověka, tak, jak byla „nadávkována“ pro žití života… Někdo se někomu může jevit svým chováním jako ďábelský člověk, druhý zase v jiném vidí čistého anděla. Zde zdůrazním, že jsme navíc v modu svobodné vůle a tedy stručně to lze charakterizovat; je to tak, jak to je a jak to má být, přesně tak, jak to kdo cítí.

Na úvod ještě zdůrazním, že pro vědecky založeného člověka, který potřebuje důkaz, něco ohmatat, zvážit, ochutnat…, zapojit pomocí různých přístrojů lidské smysly, nebude mít můj závěrečný článek téměř žádnou cenu.

Jen tak mimochodem – 11. dubna t.r. proběhla v síti multikin premiéra nového filmu – tady je upoutávka: http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-298919 Mladí, starší a nejstarší diváci zakoupí popcorn, kolu a půjdou sledovat na plátně boj zla s dobrem. Budou se bát a snad se i také pobaví a film si určitě získá své diváky i svou dokonalou trikovou nabídkou různých příšer a dějů, silnou hudbou a úžasnými efekty.

O působení dobra a zla a tím i k samotnému tématu Satana jsem již dříve napsal několik příspěvků, ve kterých je smyslem mé amatérské hledání vazby negativního chování člověka k jiným lidem a i k celému stvoření a hledání působení něčeho z pozice „nad námi či pod námi“ z oblastí, kde člověk, tak jak ho známe, nevládne, kde nemá žádnou moc. Jako zlatá nit se v nich vinula důležitost lidské mysli a pojmenování té určující síly, jako „Negativní“. (Síla „Pozitivní“ není předmětem tohoto článku i když pro vysvětlení se tu často objeví její zdroj.) Mysl je vskutku dokonalý nástroj pro život zde, o tom nemůže být sporu. Vědci dnes dokáží měřit různé funkce mozku, chemické děje s působením elektrických sil, dokáží určit kde se co a jak jakoby tvoří a co je čím a jak ovládáno od řídící, přenosové až po výkonnou složku pro působení v lidském organismu. Ale, předběhnu-li, dokázat definovat včas vnuknutí, intuici a předvídat třeba jen emoci a její následky, které mnohdy vedou v životě konkrétního člověka až ke katastrofě, a zabránit ji, to věda neumí. Mohu-li pro dokreslení doporučit ještě jednu myšlenku k práci mysli, tak je tu. Je stručná, leč hluboká: „Mysl je dobrý sluha, ale velmi špatný pán.“ /Odkazy na mé příspěvky budou na konci; je jen škoda, že některé již nemají pod sebou bohatou diskuzi mnoha lidí, kterou vyvolaly v době jejich zveřejnění a která měla svoji kvalitu./

Pro začátek doporučuji přijmout, chce-li se čtenář zamýšlet a orientovat, jeden postulát. Hmotný lidský život má své vědomí a své limity a oproti němu existují nepoznané světy stvoření, do kterých se člověk z naší úrovně nemůže v lidském těle dostat a tudíž jejich „vyšší vědomí“ je mu nedostupné.

V posloupnosti a pro pochopení hlavní myšlenky článku uvedu několik faktů – na úvod to jsou lidská jména, která jsou dávána satanským působením – jeden z autorů /našlo by se jich mnohem víc/ je nazývá jako Vysoce postavení bohové a korunní princové pekla!

Více zde: https://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/vladci-pekel/

Drobná upoutávka k jednomu pekelnému šéfovi, aneb co čeká zájemce, který otevře odkaz:

ASMODEUS – též jako Asmoday či Sydonay; hodnost král; dozorce hazardních domů (heren?) v pekle; řádově byl seraphin; učí umění astronomie, aritmetiky, geomantie /pozn.-mystické věštění/ a zručnosti; objevuje skryté poklady, odpovídá na otázky a dává schopnost číst myšlenky; může rozbít vztah\manželství a uděluje neviditelnost; preferuje nenošení pokrývek hlavy (?); vládne mnoha sférám potěšení; dle velekněžky Maxine má lidskou matku a božského otce, má černé vlasy do copu a je olivové pleti, má být velmi zdvořilý až gentleman, měkký hladký hlas a má být jako démon velmi příjemný…

Nyní pro další doplnění pojmenování sáhnu do, pro mne blízkých evangelií Nového zákona, ze kterých lze doplnit další jména pro Satana, Ďábla či Negativní sílu. Jejich sepisovatelé použili pojmenování jako Belzebub, Kníže světa, Kníže ďáblů, Silný člověk, Nepřítel, Protivník, Zloduch, Zlý, Kníže temnot, Vlk, Had, Belial…

Pro zachování stručnosti přejdu nyní k tomu důležitému, k satanskému působení v nás. Velký otazník na úvod? Jedním z největších hlavolamů a paradoxů pro myslící a vnímavé lidi je, proč Bůh, o kterém se říká, že je všeláska, všemír a je vší blažeností, vytvořil stvoření, ve kterém je tak mnoho nenávisti, nesouladu a utrpení? Nikdo asi nepopře přítomnost dobra a zla na zemi. Jsou zde láska a nenávist, radost a smutek, čestnost a klamání, harmonie a násilí, tolerance a předsudky, spokojenost a nespokojenost, laskavost a zlovůle, zdraví a nemoci, život a smrt… a výčet protikladů by mohl dost dlouho pokračovat. Zjednoduším to jen na projevy obecně negativní, které jsou tím přímým satanským působením na lidské konání. V základním pohledu jdou stručně nazvat jako: sexuální touha – hněv – chtivost – nadměrné připoutání k materiálním věcem – samolibost či egoismus. Pod sexuální touhou je ukryt chtíč, který má však více podob. Je v něm obsažena i náklonost k drogám, tabáku, alkoholu, nadměrné obžerství, zvyk příliš mluvit, zvláště vyprávět oplzlé historky, pornografie ve všech podobách, neužitečné hry…, porazím protivníka, upozorním na své ego, přikrmuji svoji ješitnost… stručně napsáno, jedná se o závislosti naší mysli. Hlavním úkolem chtíče je dostat muže i ženy zpět až na úroveň zvířat. Nač se mysl upne, to se stává její součástí. Může se to jinak nazvat jako zakořeňování zvyků. A to není cesta k ovládnutí mysli, k tomu, mít ji pod kontrolou. Naopak, je to cesta k jejímu zaslepení, v důsledku je to cesta ke spoutání duše /jejímu omezení/, kdy chtíč stahuje obě do roviny existence, v níž se pohybují zvířata. Tedy na animální úroveň. Vidíme dnes kolem sebe užívání a propagaci sexu i jeho „různých odnoží a úchylek“? Může to vést k degradaci toho člověka s označením moudrý v nás? Požitkářství je mrhání naši vzácnou energií. Je to připoutání k plnění přání smyslů. Místo abychom stoupali do úrovně spirituální, klesáme na nižší úroveň. A Satan v nás se chechtá!!

Citát: Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství. /A. L. Seneca/

Vrátím se k satanskému působení v nás druhým pohledem na lidskou mysl a její konání. Nepřítelem naší duše na jejím výstupu k vyššímu vědomí je hněv. Vyvolává zmatek a svár a rozptyluje mysl, kterou potřebuje mít duše koncentrovanou. Hněv ničí mír a lásku, plodí zášť a mění lidi v chování k sobě v nepřátele. Hněv ničí vztahy, hněv je tak pravým opakem lásky. Člověk ovládaný hněvem ubližuje jiným a přivede-li ho hněv až ke zločinu, a stává se to, je z toho pevný okov otroctví a břemeno již vzpomínané karmy je pak mnohem těžší. Co hněv „nabízí“? Pomluvy a zlé řeči o bližním, klevetění, neuctivost, vytýkání chyb druhým, rozmrzelost, nedůtklivost, nesnášenlivost, nevrlost, neustále reptání, žárlivost, projevy nepřátelství, netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, sklony k destruktivní kritice, povýšené chování míněné ve zlé vůli… Působení hněvu je jako působení rakoviny. Je to vysoce zhoubný mentální karcinom. Přináší stres a rakovina hněvu si prožírá cestu skrze nejvnitřnější mentální pletivo. Podílí se, a na to pozor, na vzniku mnoha zhoubných nemocí tělesných. Pacient, který rozsévá hněv, nesnáší náznak pravdy. Ta mu přinese další záchvat vzteku. A Satan v nás, ten se raduje!! Protože rysy této choroby hněvu nekončí smrtí fyzického těla. Sídlí v mysli, a tu si nemocný člověk bere po smrti s sebou, takže ani v těch jiných světech, do nichž odchází, ho nepřestává pustošit.

Citát: Když neumíš ovládnout hněv, ovládne on Tebe. /Anton Pavlovič Čechov/

Satan v nás dokáže přes svého spolehlivého agenta, jímž je mysl, vnitřně naočkovat i různá přání, která se projevují chtivostí. Chtít něco, neznamená nic špatného. Ale pokud tu projevím souhlas s tím nedávno tu napsaným, že dobro je vše, co nás přivádí k Bohu, musím pocítit, že nadměrné chtění vyvolává opačný efekt. A to je jeho /Satanovo/ další působení. Na jeho konci je touha mít peníze, peníze a zase jen peníze, jako modlu tzv. moderní doby. Za peníze mít hromady věci, auta, zážitky, nákladné dovolené, milenky, chaty… Chtivost se projevuje tím, že jsme lakomí, že máme blízko k podvádění, v pokrytectví, v cílevědomé lhaní, v překrucování faktů, ve zlodějství, v úplatnosti a v korupci a v lstivosti a klamání všeho druhu. Mysl je schopna sypat před člověka z pomyslného rukávu desítky dalších přání a dokáže hledat cesty k jejich uspokojování, ať to stojí, co to stojí, a hlavně, když ten člověk uzná, že jsou potřeba! Je pozitivním motivem mít touhu po majetku, mít víc než soused a stavět to pak na odiv? A jestli se nedaří, jestli nás krásná partnerka tlačí do plnění její nekonečné rozmařilosti, pak může být již kousek od sklouznutí ke konání deliktů a až zločinů. A Satan, ke své potěše, tím rozšířil v nás svůj výběr munice. Té, kterou potřebuje pro to, aby naše duše se tu uvazovala pro nová zrození. Staneme se tak sami sobě otrokem vášní a tužeb. Když mysli podlehneme, jsme zkrátka na cestě neustálého kolotoče nových zrodů. A to je pro Satana v nás ten hlavní cíl. Mít naše duše karmickým zákonem pod kontrolou. Jakoby říkal – splním ti tvá přání, splním, ale všechno nejde najednou. A proto se mi tu zrodíš znovu. Satanovi totiž, bez boží duše, kterou on neumí stvořit, by jeho svět zanikl.

Citát: Chtivost udělá z nenasytných chudáky. /Basilios Veliký/

Satan v nás dokáže přes mysl oddalovat nebo postupně zavrhnout naše ušlechtilé myšlenky a cíle pro povznesení. Dokáže nám vštípit myšlenku, že naše správné rozhodnutí ještě musí počkat, protože máme od něj nabídku, že se musí vykonat něco jiného, důležitějšího. Je to ale zpravidla lhaní do „vlastní kapsy“. Jsme otroky svých psů, koček a aut. Lpění je králem odkladů. Musíme /falešně mysl nalhává/ udělat to či ono. A co je výsledkem? Nemáme čas na sebe, na svůj třeba první pokus vydat se na cestu spirituality. Satan v nás se bojí, že najdeme cestu k vlastnímu duchovnímu osvobození. Nabízí se člověku jako gentleman, jako náš přítel a spojenec konání, které přece nelze odmítnout. Zdá se být rozumné a správné, má-li člověk manželku nebo manžela, děti, vážené a veřejnosti prospěšné postavení ve společnosti, peníze, domy, pozemky a cenné papíry. A člověk opravdu připouští, že tyto věci jsou nutné a správné. Vždyť to každý uzná /nalháváme si/, že ten náš laskavý přítel, Satan v nás, se jménem lpění, vstoupí do mysli se svým blahosklonným výrazem a řekne: „Ano, musíš těm věcem věnovat plnou pozornost; je to tvá povinnost.“ A my se staráme mnohdy až do smrti a mnohdy si ani neuvědomíme, že mohlo být vše jinak. A Satan v nás si mne ruce! Protože jsme k Bohu cestu nenašli.

Citát: Nehledej a nelpi na velkém bohatství. Měj jen takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti. /Bacon Francis/

Satanské působení však ještě není u konce. Po chtíči, hněvu, chtivosti a lpění je tu samolibost, egoismus. Nepřítel opravdu veliký a zdatný. Mysl pod vlivem ega, zbytnělým, přináší naší mysli sobectví. Samolibost je přerostlé ego; zhoubné zdůrazňování svého malého „já“! Kdo by se nesetkal s člověkem, který byl středobodem, myslel si to o sobě, svého malého vesmíru. Ego začíná působit již od dětství, roste do plnosti a těžko se ho člověk zbavuje v pokročilém věku moudrosti. Člověk může být pyšný i na to, že se dokázal vyrovnat s předešlými čtyřmi vášněmi. Není třeba lakotný, nelže, nepije, chodí na bohoslužbu…,ale ego se projeví na jeho pýše nad tímto vším. Předstíraná pokora a skromnost jsou ty nejobvyklejší projevy ješitnosti. Egoismus má metodu, ve které nám křivý úhel pohledu, zkresluje proporce a činí ze sebe snad i střed světa. Pýcha v něm sní, vidí vize, neprokoukne šalbu, protože mysl tuto bytost přivádí k víře v to, že to jsou skutečnosti, neb on to viděl jako pravdu. Hýká jako osel a myslí si, že zpívá v milánské opeře. Své vady najde na druhých, sebe však vidí jako dokonalého. V tom stavu zabraňuje lidem hledat nové, vznešenější věci. Vytváří víry, na stříbrném tácku nabízí své lživé pravdy. Já, já jsem to prožil, já, já to vím a kdo mi bude odporovat, neví nic. A své odpůrce toto Satanovo působení chce i zničit. Ego nepřijímá poučení, je zahleděno samo do sebe. Nikdy by si nepřipustilo, že se mýlí. V jeho projevech je zaslepenost, obrovská touha po sebeuplatnění, povýšený postoj, panovačnost, nadávání druhým a hledání chyb na nich. Snaží se upoutat pozornost především na sebe, čímkoliv; hlukem, hlasitou mluvou a nebo vnucuje své názory jiným. Cokoliv, co ho (ale falešně) pozvedne v očí okolních lidí, je mu dobré. Veřejná exhibice a k tomu vymyšlené historky, předvádění vlastního „já“ stále dokola, ad nauseam. A Satan? Ví, že tato duše je chycena do dlouhotrvající pasti.

A závěrečný citát: Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. /Euripidés/

Tak to zrekapituluji s použitím vzácné knihy učení Sant Mat – Duchovní klenoty, autor Maharaj Sawan Singh Ji:

„Myslím si, že ani při nejlepší vůli nemůžeme nástroj Satana /Negativní síly/ v nás odvést z jeho navyklé cesty za den, měsíc či za rok. To je boj na celý život. Nepodléhat novým svodům, odžít ty staré dluhy, které duše má. Jen ti, kteří tou bitvou prošli, nebo ti, kteří ji právě podstupují, vědí, co to znamená překonat mysl. Mysl je váš syn, dcera, manželka, přítel, zdraví, peníze, majetek, chudoba, závislost, chtivost, vášně, zloba, pýcha a vše ostatní. To vše je mysl, která je připoutána k vnějšímu světu pouty; dvojitými, trojitými i mnohonásobnými a spoutána těmito řetězy existuje již tak dlouho, že si je již vůbec neuvědomuje jako okovy, naopak je miluje. Mysl již zcela zapomněla na svůj původ a na své poslání. Je jako pták uvězněný v kleci, který pokládá své zajetí za normální běh života. Tak zamotané klubko není snadné rozplést. Člověk se musí starat o svoji duši tak, jako se matka stará o své dítě. Opakuji. Neexistuje zde žádný časový limit. Jak praví básník: souboj s myslí je výzvou, aby ten, kdo miluje, podstoupil pro svého milovaného tu nejvyšší oběť (ztrátu hlavy), a to bez jediného příslibu, že se s milovaným někdy bude moci setkat.“ /citováno ze str. 220/

Dodám, co říká karma jóga – konej bez očekávání vlastního prospěchu, konej pro Boha.

Někteří lidé nepředpokládají, že by v našem nitru byl Bůh – On je někde mimo. Mystici pokládají tento přístup za zcela negativní, hluboce zavádějící a dokonce jako pohodlný a sebe litující postoj mysli. Duši pokládají za skutečná „Já“ a chápou, že je stejnou podstatu jako Bůh. Člověk je od Boha odloučený pro svoji mysl, falešné „já“, což jsou nástroje Negativní síly v nás. Toto malé „já“ anebo mysl skutečně pochází z Negativní síly, ze Satana, ale životní síla duše v našem nitru je mimo tuto dualistickou sféru a je kapkou čisté Boží lásky. Jakmile si budeme neustále opakovat, že naše nitro se skládá jen z hříchu a zla, neustále budeme zdůrazňovat iluze mysli a dodávat jim reálnost. To je vlastně důmyslný trik mysli, tohoto sofistikovaného agenta Satana, který mu hraje do karet, neboť pokládá za reálný falešný pocit vlastního ega na rozdíl od toho, co je opravdu skutečné. Jak se však mysl začne absolutně zajímat o duchovní vývoj, stane se pro duši spojencem, ne nepřítelem. A Satan v nás tak ztrácí vliv a spojení. A bez spojení? Chlapi, kteří byli na vojně, to znají.

Na závěr cituji z velkého díla Jana Ámose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V předposlední kapitole s názvem „Poutník přijat do Božího domu“ říká Ježíš:

„Drž se toho, k čemu jsem tě povolal, a jak jsem ti ukázal cestu ke slávě, tak po ní kráčej. Ve světě, dokud tě tam nechávám, buď poutníkem, nájemníkem, cizincem a hostem, u mne zde pak buď doma, dává se ti nebeské občanství. Proto hled’, abys zde také přebýval a měj mysl vždy co nejvýše pozdviženou ke mně a co nejníž skloněnou k bližním. Užívej pozemské věci, dokud jsi ve světě, ale měj zalíbení v nebeských, buď povolný mně, ale stav se na odpor světu i tělu, střež uvnitř sebe moudrost, kterou jsem ti udělil, z vnějšku měj pak ode mne danou prostotu, hlasité srdce a tichý jazyk, buď citlivý k bídám svých bližních a vytrvalý při snášení křivd, duší služ mně samému, tělem komu můžeš nebo musíš, co ti poroučím, to dělej, co ti ukládám, to nes, od světa se drž dál, ale ke mně se vždy viň blíž, ve světě buď tělem, ve mně však srdcem. Když tak budeš činit, jsi blažený a bude se ti dobře dařit. Nyní jdi, můj milý, a stůj ve svém údělu až do smrti, a potěšení, k němuž jsem tě sem přivedl, užívej s radostí.“

Dodám jen, že působení Satana v těle Poutníka bylo poraženo.
 

Václav Žáček /Venda/ – s použitím nauky Sant Mat, Jógy slyšitelného životního proudu
 

Odkazy na mé některé dřívější články s obdobnou tématikou.

 

P.S. Jediným únikem od břemene hříchu a z oblasti, kde neustále existuje spravedlivý koloběh rození se a smrti, je spása, kterou nám nabízí osvícený Spasitel. Ten má stejnou podstatu jako Slovo a k jeho působení je povoláván Bohem. Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny. A to je obrovská naděje a současně i cíl života a současně i vítězství nad Negativní silou /Satanem/ a hříchem.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.1
hlasů: 13
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

191 komentářů

Přidat komentář
 1. ad.Pri čítaní Biblie som narazil na jeden nejasný citát s ktorým si neviem poradiť. Možno to bude vedieť vyjasniť naša skvelá filologička Hviezdička. V knihe Genezis, kap. 3,15 sa píše: „A nepriateľstvo položím medzi tvojím semenom a medzi jej semenom, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu“.

  Před pár lety,když jsem začínala překládat text z jazyka symbolů:

  *Mezi tebe a ženu(ženský a mužský princip,rozum a cit) položím nepřátelství(chudobu srdce),i mezi símě tvé a símě její(pudy-sex).Cit tě zbaví egoismu(egocentrické,falešné mysli) a ty zbavíš cit vlivu okolí(aby mu přestalo záležet na tom,co si kdo o něm „myslí“a mohl sundat „masku“).

  Jenže dnes již vím,že texty jsou přeloženy špatně a navíc jsou zapečetěné.
  Takže dnes takto:

  Genesis 3:15
  15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

  טו וְאֵיבָה אָשִׁית, בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה, וּבֵין זַרְעֲךָ, וּבֵין זַרְעָהּ: הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ, וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב. {ס}

  překlad:

  15.A egyptský šakal/ostrov/ uvnitř něho to oheň,uvnitř tebe uprostřed
  hle tady je ovce,a potomek zrna/jádra/ tvého,a uvnitř semínko její:
  to Yeshu/Ježíš/ tvůj začátek/hlava->rozum/,a jeho znamením je spánku
  obrácení se/bdělost/ ->otáčet pozornost.

  *ostrov->uprostřed vod symbolizuje pudovou náplň mysli->poušť
  *egyptský šakal->negativní stránka ducha,tedy pudové náplně mysli,Stín,
  který se projevuje jako násilnická sexualita/zničující oheň*,kterou ohrožuje a ničí->
  přesně takto se projevuje mysl při sexuální askezi/celibátu/ z donucení a bez porozumění,a to nejen znásilňováním žen nebo dětí,ale i jinými úchylnými formami jako mučednické praktiky nejen církevních inkvizitorů
  pozn.:neznalost sebe samého vede i k homosexualitě apod.

  *ovce->Ráchel->duše,která je jádrem/semínkem/ člověka a uvnitř tohoto jádra je jádro/semínko/ pod jménem Ježíš=Yeshu ->“já dítě“=>jehně,které je tvým počátkem rozumování s láskou/myšlení se soucitem/,otáčí na patě tvou pozornost
  108 „Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

  *Yeshu= česky Ježíš,správně to Jezuliatko,Božské dítě /bez pohlaví/,“puer kora“

  *a jeho znamením/úkolem/ je „obrátit tě na patě“ směrem do vlastního nitra

  *znamení= signál,svědectví,stopa/pata/,pokyn,…

  PS:Pravdivost slov dosvědčuji na základě vlastních zkušeností.

  Co z těchto slov dále vyplývá:
  *Yeshua,Ježíš byl a je duchovní součástí Ducha,Nebeského Otce,tedy duchovní bytostí,
  nikoliv člověkem,kterého zde pře dvěma tisíci lety ukřižovali.Ostatně i to je zapsáno
  v evangeliích,nakolik je zde psáno o pověšení na Strom Života,coby zkušenost.
  *egyptský šakal->známka převzatého učení
  *o Ježíšovi se píše v 3.kapitole Genesis/v hlavě začni/->datace informace o Ježíši,
  nehledě na to,že vědci ověřují pouze stáří papyrusu,nikoliv zaznamenaného učení

  cituji:Dnes zastávají Mojžíšovo autorství nejčastěji fundamentalisté, kteří vznik knihy kladou do 15.-13. století př. n. l.->Nejdříve v období Střední říše, kdy v pohřebním rituálu nabyl na významu kult Usira a zastínil tak ostatní podsvětní bohy, byl Anup zapojen do okruhu usirovských mýtů->Střední říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády části 11. dynastie a 12. dynastie (přibližně 2040 (2055)- 1786 před n. l.)./Wikipedie/

  *Genesis není mýtem o stvoření světa,nýbrž pojednává o vnitřním životě člověka.

  *Písmo bylo zneužito k mocenským účelům z nevědomosti,a to vícekrát.Důsledky jsou
  do očí bijící,kam se podívám.To k ponaučení všech.

 2. Začnu od konce, ale neberte to jako otázku – jak víte co mne neuspokojí a neposune.

  Jinak, mluvčímu a Mileniovi děkuji za odpověď. Netýkala se však mé otázky, která zněla: „Jestliže má člověk do posledního detailu všechno pro život naprogramováno, proč dal Bůh lidem Desatero božích přikázání, jako směrnici pro způsob života ?

  Neodporoval by si Bůh sám sobě? Zkuste se zamyslet – nezabiješ, nepokradeš. Bůh lidem nalinkuje, že kradou, zabíjejí, ale současně jim dal přikázání, že to nemohou.“

  Pane mluvčí a pane Milenie, bylo tu od Milenia tvrzeno, že osud člověka je do nejmenších detailů naplánován.

  A také tu Milenium tvrdil, že člověk nemá žádnou svobodnou vůli.

  Není tím Desaterem poukázáno zrovna na to, že člověk má svobodnou vůli?

  Ale na tuto otázku o řádek výše neodpovídejte, moc prosím. Stačí jen, když se pokusíte mne uspokojit svoji odpovědí na ty dvě předchozí?

  BTW,Vy a Váš mluvčí asi víte, jak a co mne má posunout. Asi znáte můj osud.

  No nic. Učinil jsem tento poslední pokus, poslední žádost o odpověď a pak se možná pokusím požádat o objasnění přímo paní mystičku Adamcovou.

  Pěkný den.
  Alois

  1. „Není tím Desaterem poukázáno zrovna na to, že člověk má svobodnou vůli?“

   Určitě to není žádný důkaz o svobodné vůli člověka. Je to úplně stejné jako opačný pohled na tu věc. Desatero je nařízení jak se nechovat. Nařízení rovná se prosazování své vůle. Neodporuje Bůh sám sobě, když vydá nařízení pro lidi, a zároveň jim dá svobodnou vůli?
   Tak buď prosazuji svou vůli, nebo nechávám lidem průchod jejich vůle, ne?

  2. Dovolím si otázku na toho včerejšího anonyma „Pro Aloise 18:29“. Píše – Desatero je nařízení jak se nechovat.

   S tím se dá bezvýhradně souhlasit. Ale Alois se ptá Milenia, který tvrdí, že život každého člověka je nalinkován do posledního detailu předem, na něco jiného.

   Kdyby tomu nalinkování do detailu tak bylo, tak proč to Desatero. Vždyť ten člověk, který krade či zabije to měl nalinkováno /kým, že?/ a nařízení od Boha jak se nechovat – jaký má potom význam??? Šlo se tomu vyhnout, když to bylo nalinkováno??? Nad tím se dá též zamyslet.

   Z mého pohledu docela chápu, že Milenium neodpoví na dvě otázky od Aloise.

   A snad se Alois nebude zlobit, že jsem do jeho diskuze nakouknul.

 3. AD Milenium 2.5.2019 (7:41):
  Souhlasím s Vámi a otázka „proč Bůh dal přikázání“ a jejího pochopení je pro Aloise pro jeho „ego“ nepochopitelná. Asi to bylo potřeba jinak definovat, popsat a vysvětlit. Jak? – To ponechávám na Vaší představivosti…

 4. Milenium se tady rozhodlo neustále otravovat sladkými jedy.
  Na adresu jeho životní filosofie tedy říkám jasně:

  1) Kdyby mělo Milenium pravdu, že Bůh vytvořil všechny děje a skutky ve své tvorbě už na samotném počátku NEZMNĚNITELNĚ – úplně všechno, tedy i to, zda v příští sekundě mrknete jednou, třikrát, nebo vůbec – pak jsou všechna slova Milenia naprosto zbytečná.
  Navíc, kdyby někoho přesvědčil skrze jeho jedy ke změně, zbořil by jak vlastní filosofii, tak i Boží tvorbu.

  2) Kdyby podle Milenia úplně všechny děje a skutky vytvořil Bůh s PLÁNOVANÝMI ZMĚNAMI, pak samotné Milenium nemůže vědět, jak v kolotoči změn skončí s jeho filosofií.
  A vzhledem k tomu, že podle Milenia jsou úplně všechna slova Boží a rovnocenná, pak pro něho musí platit i tato Boží slova ode mne:
  Milenium je jedovatým lhářem, ponoukaným silami zla.

  3) Kdyby podle Milenia úplně všechny děje a skutky vytvořil Bůh, pak by ty nejohavnější skutky lidí byly stejně Božské, jako skutky nejvznešenější. A když mezi nimi Milenium nedělá rozdíl, je mentalitou na úrovni zvířete a bude muset teprve na vlastní kůži poznat, že v tom rozdíl opravdu je. Přičemž jeho lži o tom, že on je Božským vědomím, mu nepomohou: Božské vědomí existuje a komunikuje úplně jinak než Milenium.

  P.S. Mileniova teorie, že tvorba Boha je „film, který je už hotov a jen se odvíjí“, je padlá na hlavu. Třeba už jen proto, že kdyby to byla pravda, tak Milenium by do toho filmu nemohlo nijak AKTUÁLNĚ zasahovat, ani jeho dechem – muselo by být pouhým DIVÁKEM.
  (Vlastně ani to ne, vzhledem k jevům v kvantové fyzice.)

  1. Mnoho nesmyslů a důkazů že JK nechápe.
   Dyjádřím se pouze k tomu poslednímu.
   DIVÁKEM není Milenium, ale to Božské vědomí. Milenium je stejně jako JK tělo, a tedy hmota která koná podle programu hmoty.

  2. JK,
   to máte s tím Mileniem tak: Někdo má astrální zážitky (Degon, Staněk), někdo má impersonální zážitky – Milenium. A z těchto zážitků pak sestaví nějakou konstrukci světa či Boha. Že to ale vůbec neodpovídá lidskému pozorování všeho, co kolem sebe vidíme, jim vůbec nevadí. Takže, když ty zážitky vykládá někdo s IQ tykve, tak to je pak výsledek, co tu předvádí Milenium.

   Nedávno v TV říkali, že jednovaječná dvojčata mají stejné DNA. Vůbec nechápu, jak mohou sedět naproti sebe třeba u oběda a nesynchronizovaně si dávat sousta do úst. Mají přece sedět na stejné židli a dávat si do úst ve stejnou dobu stejně veliká sousta, což je zapsáno v DNA.

   Je snad Milenium lepší než Ježíš?
   Proč říká Ježíš: Matouš 7, Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
   Nikdy neřekl, jste jenom loutky, vykonávejte program.

   Proč Ježíš říká podobenství o hřivnách a marnotratném synovi? Proč nějak nevysvětluje, že jedeme podle programu?

   Prosím mluvčí Milenia, ať mi vůbec neodpovídá, protože je to úplně zbytečné. Mě ty Vaše výšplechty už fakt nebaví.

  3. Lojza i JK řeší často IQ, a přitom to je dobré akorát pro prozkoumávání hmotného světa a toho co k němu patří. Nikterak nepomůže k poznání duchovního světa a Boha, zde se na rozumu nedá stavět.

  4. …DIVÁKEM není Milenium, ale to Božské vědomí…

   Aby bylo jasno: Jestli je film hotový, byl zhotoven v MINULÉM čase (jeho příběhy už proběhly) – takže v přítomném čase promítání ho nemůže nikdo nijak ovlivnit a každý ho může vnímat jedině jako divák.

   Co se týká Božského vědomí, to je v Boží tvorbě skutečně (pouze) divákem – ale není Tvůrcem. Tvůrcem je Já jsem, který jsem. A Milenium je akorát zpupným šaškem, který nezná ani Božské vědomí, ani Boha.

   …Milenium je stejně jako JK tělo…
   To je blud. Mienium není „stejně jako JK tělo“. JK je člověk, jenž má ducha, duši a tělo.
   Takže je-li Milenium tělo, kterým ještě dokonce pohrdá, je mentálně pod úrovní zvířete (žádné zvíře svým tělem nepohrdá).

   A navíc:
   Je-li Milenium pouhý herec v roli, který si tady musí odžvanit svůj výstup, tak ať to udělá, ovšem v této roli také musí přijmout fakt, že ostatní na něho kašlou. (Protože jeho bůh to tak napsal do scénáře, podle něhož je film už hotov.)

   Vedle toho musí ve své roli přijmout i fakt, že je loutkou bez vlastní inteligence (cože to tady vykládal o svém IQ?) a zároveň je loutkou bez vlastní vůle.
   Jiných lidí se to ovšem netýká, neboť Mileniova role je výhradně jeho rolí.

   A ke všemu Milenium nemá žádný nástroj k tomu, jak zjistit, zda ho jako loutku v rámci scénáře používá Bůh, nebo Satan…

   Ostatní však naprosto v pohodě „po ovoci poznají strom“.

  5. Lojzo, souhlasím, psal jste :
   „Nedávno v TV říkali, že jednovaječná dvojčata mají stejné DNA. Vůbec nechápu, jak mohou sedět naproti sebe třeba u oběda a nesynchronizovaně si dávat sousta do úst. Mají přece sedět na stejné židli a dávat si do úst ve stejnou dobu stejně veliká sousta, což je zapsáno v DNA.“
   Dvojčata jednovaječná mají stejné DNA, ale i v DNA vznikají chyby také vlivem životního prostředí, stravy atd. Chyby se (částečně) opravují. Těla jednovaječných dvojčat tedy nejsou identická ani mozek ukládající různé vlivy a jevy. Stárnutí tedy není stejně rychlé, zkracují se telomery.
   https://www.wikiskripta.eu/w/Genetick%C3%A9_p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny_procesu_st%C3%A1rnut%C3%AD_a_smrti
   Nevím, co řeší JK a Milelénium a nikam to nevede, za měsíc tu budou rozbory toho samého.

  6. Lojzo,

   Mileniovi nemá co vadit, jemu to co píše právě že odpovídá tomu co kolem sebe může každodenně pozorovat a co sám prožívá a už zažil.

  7. Milenium,
   pokud pozorujete kolem sebe, že jednovaječná dvojčata sedí vždycky na stejné židli, tak pozorujete nějak blbě:-((

   Když už jste odpovědělo, tak mi, prosím, odpovězte na ty názory Ježíše. Jste lepší než Ježíš?

  8. Lojzo,

   jednovaječná dvojčata nemají stejný program, mají stejnou pouze část DNA, kterou umí dnešní věda prozkoumat.

   K výrokům z Bible, až prokážete, že to znění jak ho v Českém překladu znáte je zkutečně dokonale přeloženo a významově nepozměněné ranou církví pak se k tomu budu moci vyjádřit.

  9. Možná bych se zamyslel nad tím, jestli stavět své přesvědčení a představy na textech, které si nemám jak ověřit, nevím o nich s jistotou téměř nic, kromě snad velké pravděpodobnosti, že si je církev pozměnila dle svých potřeb. Ty texty jsou překlady přes dva jazyky a doba vzniku je před dva tisíce lety! Byly napsány dlouho po událostech které popisují, minimálně několik desetiletí. Nepanuje ani úplná shoda mezi jednotlivými autory evangelií. Za těchto okolností se upínat k detailům a brát něco doslovně mi nepřijde zrovna rozumné.

  10. ad/Možná bych se zamyslel nad tím, jestli stavět své přesvědčení a představy na textech, které si nemám jak ověřit, nevím o nich s jistotou téměř nic, kromě snad velké pravděpodobnosti, že si je církev pozměnila dle svých potřeb.

   Z tohoto souvětí bych se soustředil na dvě klíčová slova.

   1/ přesvědčení – to pravé je z nitra, z vlastní zkušenosti. Jestliže jsem získal takové přesvědčení, pak je již vše podružné. Přesvědčení získané z textů? Posuďte sám.

   2/ představy – ty patří mysli. Ta může mít miliony představ, o nichž mohu mít vlastní domněnky, že jsou dobré a nebo špatné. Ukáže se to v dalším děním. Představy vzniklé na základě jakýchkoliv textů jsou na tom stejně jaké přesvědčení z textů

   A tedy. Vlastní zkušenost získaná jistým postupem.

   V mém článku jsou naznačeny první kroky – ovládnutí mysli, smyslných přání, chtíčů, zloby, chtivosti lpění a ega.

   Je toho však mnohem víc na duchovní cestě.Duch, vědomí, duše, pokora, trpělivost a láska…..to jen tak namátkou.

   Čtení jakýchkoliv textů může dát našemu intelektu ten prvotní impuls; že by takto mohlo něco být. Pak je však cesta ještě dlouhá a překážky na ni složité. Satan v nás, v člověku, má obrovskou sílu.

   Zmiňujete evangelia. Je v nich „nějak“ zaznamenáno poselství a nauka od Boha, kterou přinesl Ježíš. A to jistě nebylo málo.

  11. Můj příspěvek byl reakcí na Lojzův z 3.5.2019 (15:47)

   Ano Vendo, v evangeliích je něco nějak zaznamenáno, a Lojza na tom zdá se staví jako na pevném základě.

  12. ad.
   Anonym 2 8.5.2019 (8:56)
   Možná bych se zamyslel nad tím, jestli stavět své přesvědčení a představy na textech,….

   No tož i proto píšeme zde vlastní texty :-)))))))))

  13. ad.
   Venda 8.5.2019 (15:26)
   Je docela velký rozdíl mezi nějakým mým textem a třeba Koránem či Bhagavadgítou, že jo?

   1. Proč myslíte?
   2. Skutečně ?
   3 Proč ?

  14. Matko, toto jste napsala Anonymovi:

   matka 8.5.2019 (13:18)
   ad.
   Anonym 2 8.5.2019 (8:56)
   Možná bych se zamyslel nad tím, jestli stavět své přesvědčení a představy na textech,….

   Vy citujete jen část jeho celého souvětí, které vyjadřuje pak úplnou jeho myšlenku, jeho nejistotu a zdůvodnění téhož.

   Anonym 2 pak pokračuje, a to je podstatné :“….které si nemám jak ověřit, nevím o nich s jistotou téměř nic, kromě snad velké pravděpodobnosti, že si je církev pozměnila dle svých potřeb.“

   A celý jeho příspěvek, na který jsem reagoval pak dokončuje dalším vysvětlením: „Ty texty jsou překlady přes dva jazyky a doba vzniku je před dva tisíce lety! Byly napsány dlouho po událostech které popisují, minimálně několik desetiletí. Nepanuje ani úplná shoda mezi jednotlivými autory evangelií. Za těchto okolností se upínat k detailům a brát něco doslovně mi nepřijde zrovna rozumné.“

   A Vy dodáte své vysvětlení, jako by se Anonym ptal proč ? – „No tož i proto píšeme zde vlastní texty :-)))))))))“

   Jinak bych to pochopil tak, že mu dáváte za pravdu a píšete, že Vy proto píšete zde své vlastní texty, protože souhlasíte s tím, že si je církev pozměnila, že ty texty jsou překlady přes dva jazyky a doba vzniku je před dva tisíce lety a že i zřejmě proto píšete své vlastní texty, protože nepanuje ani úplná shoda mezi jednotlivými autory evangelií.

   Matko, zajímalo by mne, kdy jste napsala Vy nějaký svůj text, který by si všímal změn, které přinesla církev, překladů přes dva jazyky a texty, které objasňovaly v čem Vy vidíte neshodu mezi autory evangelií. Ten Váš text by mne opravdu zajímal.

   Nu a k Vaší poslední reakci – mé odpovědi jsou hned u otázky :

   Je docela velký rozdíl mezi nějakým mým textem a třeba Koránem či Bhagavadgítou, že jo?

   1. Proč myslíte? – odpověď: protože jsem o tom přesvědčen
   2. Skutečně ? odpověď: ano
   3. Proč ? odpověď: protože mé texty neovlivnily myšlení a konání miliard lidí
   v mnoha civilizacích a kulturách za tisíce let jejich
   vývoje

  15. ad. Venda pro Matku 9.5.2019 (8:21)

   Nemohu se prodírat celým textem.
   tak se dále zeptám
   – myslíte, že texty okamžitě a hned ovlivní miliardy lidí?
   – Nezačali ti první píšící s malými skupinkami lidí, kteří byli poblíž?
   – píšete tak, aby Vaše texty byly schopny ovlivnit?
   – Ne ? Proč?
   – ano ? Proč ?

   To je Váš úděl,….
   Že píšu útržkovitě – no, aspoň máte prostor vymyslet si vlastní konstrukt. Jaký bude, je Váš úděl. :-)

  16. Matko, nechcete číst. Asi Vás trochu delší text s možností se zamyslet nějak popouzí a nebo porucha.

   Ale k Vašim otázkám:

   první – myslíte, že texty okamžitě a hned ovlivní miliardy lidí?

   Proboha, matko, já Vám jasně odpověděl – ….a konání miliard lidí v mnoha civilizacích a kulturách za tisíce let jejich vývoje….

   Tisíce let, ne okamžitě a hned? Proč to nechápete?

   druhá Vaše otázka – Nezačali ti první píšící s malými skupinkami lidí, kteří byli poblíž?

   Tak samozřejmě, jak jinak. Knihy byly pracně opisovány ručně, žádný knihtisk, žádné tiskárny, internet, domácí kopírky……… /tu otázku jste asi nemyslela vážně/

   Vaše třetí otázka – píšete tak, aby Vaše texty byly schopny ovlivnit?

   Píšu tak a píšu proto, že chci něco lidem sdělit. Jestli texty mají být schopny ovlivnit? Ne! Koho? Vás snad ovlivňují? Často zde uvádím, že mé názory, nabízené učení, uvádím jako možnost rozšíření poznání, že nikomu nic nevnucuji, že každý může mít a má svůj názor na cokoliv. Proč si nerozšířit obzor znalostí i třeba z jiných kultur světa.

   Poznámka:
   V dnešní době miliard informací může člověk, když chce, něco sledovat víc, něco méně a něco vůbec. I Vy, jak se domnívám, máte v tomto svobodu. Že ano. Jak jste sama napsala: „No tož i proto píšeme zde vlastní texty :-)))))))))“

   A to mne zaujalo, že o sobě sdělujete zde – „píšeme vlastní texty“.

   Já Vám položil jednu otázku:
   Matko, zajímalo by mne, kdy jste napsala Vy nějaký svůj text, který by si všímal změn, které přinesla církev, překladů přes dva jazyky a texty, které objasňovaly v čem Vy vidíte neshodu mezi autory evangelií? Ten Váš text z minulosti by mne opravdu zajímal.

   Proč Vy mi na jednu otázku neodpovíte, sama jste mi jich položila osm za Vaše dva poslední vstupy ? Možná trpíte mírnou /a to Vám nepřeji/ dyslektickou poruchou, kdo to ví.

 5. „Kdyby tomu nalinkování do detailu tak bylo, tak proč to Desatero.“
  Kdyby dal Bůh lidem svobodu, proč by jim jí zároveň odebíral nařízeními?

 6. Kucí a holki, proč se tak perete? Bůh vás stejně vidí, takže co sem nasypete, ví svý. Chováte se fakt jak blázni.

  1. ad.
   „Nestranný pozorovatel Honza 3.5.2019 (19:09)
   Kucí a holki, proč se tak perete? Bůh vás stejně vidí, …“

   Dovolím si trošičku mýho konstruktu – někdy mi přijde, že mnozí si vytvořili Boha ze Satana…. Švihlý konstrukt, že ano…

  2. ad/ Dovolím si trošičku mýho konstruktu – někdy mi přijde, že mnozí si vytvořili Boha ze Satana…. Švihlý konstrukt, že ano…

   ??

   Vůbec ne , vůbec není švihlý…….
   Vždyť v tom je podstata článku autora V.Žáčka – jinými slovy jako „Satan v nás“.

   I v diskuzi pod článkem na to autor poukázal, kdy napsal jako reakci na někoho z diskutujících – „Zajímavé by bylo také položit mezi Hospodina izraelského lidu a právě tu Negativní sílu /Satana/rovnítko a poukázat na to, proč tento Hospodin, které rozséval mezi svůj vyvolený lid nenávist, boje, zabíjení a ničení, byl v podstatě tou ďábelskou silou.“

   Neobjevila jste žádnou novou Ameriku – autor popisuje v diskuzi to zásadní zde: „A nyní ten Satan. Já ho současně nazývám i Negativní silou. Je správcem tohoto světa. Jeho „nadřízeným“ je Bůh, ten, který je nade vším. V hierarchiích stvoření a jejich mnoha sfér jsou stupně vědomí, velkých duší, jinde píši monád, které plní jisté zadání jako své úkoly. Ve své sféře jsou hlavním bossem. Naše Negativní síla vládne, a teď to důležité, spravedlivě, duším. Má k tomu nástroje, chtíče, chtivosti, hněvy, lpění, pýchu……, to vše se váže k mysli. Mysl je první obal duše při jejím sestupu „dolů“. Věřte a nebo ne, že komplexní stvoření, to není jen nám známý / a většinou neznámý/ astronomický svět. Jsou to hierarchie stupňů vývoje. Se silami, energiemi, které jsou člověku /ten je na žebříku stvoření nejníže / neznámé. A Negativní síla potřebuje pro svůj „Svět“ duše. Sama je neumí stvořit. To je doména Boha. Bůh ji je dává, protože bez duší by tu nebyl život, tak, jak ho známe. Bůh si stvořil život / i člověka/ k obrazu svému, ale vlivem jistých vzpour, píšu o tom jinde, musí tolerovat vývoj duší, který se jmenuje – cesta návratu do Oceánu lásky – a ta cesta není krátká. Tedy duše i neposlušné, po jisté cestě zkušeností, se vracejí do svého Domova. A teď je místo pro vysvětlení role Negativní síly, jinak Satana. Ta dbá, aby člověk, má-li tužby a upne na ně svoji mysl, chce auto, domy, chce bohatství, aby to získal. Ale pozor – ne vždy v tomto životě. Ta tužba je prvním momentem, tvůrčí myšlenkou, nad kterou Negativní síla v nás jásá, protože duše ní zavdala příčinu k novému zrození se! A kdy ji Satan to přání splní? O tom duše nerozhoduje. A pak je tu druhý důvod pro nové zrození se. Duše nezvládla svoji mysl, ta byla dominantní a při své touze mít např. milenky, rozkoš pro smysly, ukojení chtíče, narušila, přímo třeba i rozbila někomu manželství, někdo nad nevěrou své manželky mohl třeba spáchat zločin…..a hle, čin byl na světě a karmická odplata je opět důvodem zrození se.“

   Pěkný den.

  3. “ Bůh si stvořil život / i člověka/ k obrazu svému, ale vlivem jistých vzpour, píšu o tom jinde, musí tolerovat vývoj duší“

   Můj pohled na stvoření a Boha je odlišný, žádné vzpoury v Boží tvorbě proti Božímu záměru nejsou možné.
   Mysl jako obal duše mi také nezapadá do představ.
   Co píšu je konstatování dálšího z názorů, není to útok na názor Aloise ani jeho samotného.

  4. ad. Alois 7.5.2019 (9:10)
   sorry, nemám sílu se prodírat tak dlouhým komentářem, ať již je v něm konstrukt pozitivní, či negativní… teda prý tu nepůjde internet, tož tak…

  5. „Můj pohled na stvoření a Boha je odlišný, žádné vzpoury v Boží tvorbě proti Božímu záměru nejsou možné.“

   Ano, vidím to také tak.
   Satan je energie a archandělská bytost, která není protivníkem Boha, ale jeho věrným služebníkem. Z lásky k Bohu vyměnil svou všelásku za sebelásku a tedy egoismus a tím mohl začít zastávat funkci strážce hmotného světa ve kterém se vyvíjí pod jeho egoistickou energií v zapomnění částečky Boha.

 7. JAN 3

  5″ Yeshu odpověděl: Skutečně,pravdivě vám radím/obrazně/:Nestvoří-li kdokoliv svatyni uvnitř z vody Pramene a života+nemá dobrý průchod tak,aby vstoupil dovnitř Mistr Bůh.“

  *Mistr=Guru=Jupiter=Rod=Král=Otec=Znalec pole vědomí i nevědomí
  *Svatyně,chrám vody Pramene=Mistryně=Matka=Soucit,Milosrdenství,Harmonie,Klid a mír=duše=
  Zdroj života,citu a požehnání;šňůrka,nit
  *svatyně,chrám=místo setkávání=centrum bytosti,chrám se stává místem iniciace a uskutečnění
  *průchod umožňuje cestovat do jiných rovin vědomí,ale i nevědomí/studna/

  6.“ Ta,která řídí uvnitř stvořené svatyně dužinu je duše/cit/,a ten co řídí uvnitř chrámu mysl,je duch.“

  *dužina->dřeň->šťavnatá část plodu->emoce,cítění

  7.“ Myslí /duchem/bez průtoku/průchodu/ jste,protože shromažďujete:a to je viditelné
  uvnitř zrozenému z Měsíce/Citu/.“

  *shromažďujete-> absence citu;přetrvávání v rovině lží a překrucování slov,bez schopnosti přijmout i své negativní vlastnosti,tedy svou negativní část

  8. „Duše pláč té,která laskavost/hvězdou/ a bystré ucho uvnitř mluvčího,
  ale v žádném případě nemluví uvnitř ta,která Cestou a která pod vedením.
  Takto je komukoliv,kdo nosí proud,posvátným místem,svatyní Bohyně, v duchu/Ducha-mysli/.“

  *duše->princip života->od dýchat->anima->klid
  *pláč->soucit->vzat na nebesa/mysl/->úsvit,Jitřenka,Zora,Ušas,Tárá->*hvězda->požehnáním pro citový a duchovní život;jasná hvězda->zrození vědomí Krista
  *bystré ucho,slyšet->otevřenost a upřímnost;na rozdíl od hluchoty->symbol odmítání,tvrdohlavosti,snahy izolovat se od všeho,co nechce člověk slyšet
  *duše je němá,je harmonií, hudbou-klidu,Soucitem,Láskou bezpodmínečnou,Pravdou,Spravedlností ->proto na otázku,co je to Pravda nelze odpovědět jinak než tichem
  *mluvčí->Otec
  *duch->mysl->pohyb->animus
  *proud->bystřina z Pramene života,život
  *duše je posvátnou svatyní->opěrným bodem,jedinou jistotou mysli/ducha/,je mu „uzemněním“
  ale ne ve stylu připoutanosti,nýbrž uvědomění,nakolik země je symbolem vědomí
  *posvátné místo,svatyně= archa úmluvy,stan setkávání,Noemova archa, chrámová hora,
  hora Sinaj,hora Méru,Kailáš,Arunáčála,Šalamounův chrám,kostel/od kost=Os->Cesta/,
  chrám->vědomé myšlení->realizace;návodů a rad, jak chrám v sobě samém -v duchu-postavit/vygenerovat
  ->je v knihách Starého Zákona dostatek.
  Chrámy a kostely světské jsou jen předlohou toho,jak vybudovat ten nejdůležitější chrám v sobě samém.
  ——
  70 Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
  86 Ježíš řekl: [Lišky mají] své nory a ptáci mají svá hnízda, ale Syn člověka nemá žádné místo, kam by hlavu složil a odpočinul si.
  105 Ježíš řekl: Kdo pozná otce a matku, toho nazvou synem Déví.

 8. ad.
  „…anonym 4 4.5.2019 (8:55)
  Jé, typické rozhozené sandál, jak říkáme na Moravě.
  Čtyri reakce na objevené zdroj.

  „Je těžko chlapci, když vítr stromy láme, ještě smutnější je však, když dívka hocha zklame“…

  Hele, Vy zklamanej – jestli se otravujete, nebo jste zklamán, tak otravujte a klamte pouze sám sebe, svými výmysly, konstrukty. Kdybyste nebyl zklamanej a otrávenej, tak byste věděl, kde a pod jakým nickem to říkání vzniklo.

  http://pvapenik.blog.cz/1802/omlazovaci-kura (komentář 21)

  A rohlíček by nebyl? Lakomče.

 9. Prší tiše,
  v okamžiku, kdy se nebe snoubí se zemí,
  prší tiše v lese hlubokém
  kam vítr nepronikne,
  snad jen duha občas blikne
  v drobných kapičkách,
  prší tiše
  slyšíš člověče
  ticho deště
  ticho kapek maličkých?

  1.5.2017

  zdroj:
  – hádej, hádej hadači a neotravuj se při tom, to přibližuje v duchu článku Satanovi.

  1. Když zklidníš tlukot srdce
   snad v noci zaslechneš
   housenku
   měnící se v motýla.
   slzy za víčky
   sny odplaví
   motýl,
   tíže můry,
   hruď opouští.

 10. Je síť 5G „dílem“ Satana?

  Na omluvu Satana budiž uvedeno; bude to dílo člověka rozumného.

  Mezinárodní výzva: Zastavme 5G projekt na Zemi i ve vesmíru

  https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezinárodní+výzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesmíru.pdf

  Proč ne? Malá část z výzvy – ostatní negativní a dost alarmující dopady v článku.

  „Navzdory plošnému popírání, důkazy o škodlivosti radiofrekvenčního záření pro živé
  organismy jsou alarmující. Existuje více než 10 000 oponovaných studií. Tyto zpracovávají
  nashromážděné klinické důkazy o příčinách chorob lidské populace, experimentální důkazy
  o poškození DNA, buněk a orgánových systémů rostlin i zvířat, a také epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby (karcinomy, srdeční choroby a diabetes) jsou z velké části způsobeny elektromagnetickým znečištěním.
  Pokud telekomunikační průmysl uskuteční své plány na 5G zasíťování, pak žádný živý
  organismus na planetě nebude schopen uniknout expozici RF záření 24 hodin denně, 365 dní
  v roce. Hladiny záření budou 10krát až 100krát vyšší než ty současné. Na Zemi nebude jediné bezpečné místo. Tyto 5G plány představují hrozbu vzniku závažných a již nevratných změn celého ekosystému na Zemi.“

  Co má být přínosem a vyváží to negativní dopady ?

  /též z úvodu výzvy /

  S 5G….. Budeme mít “chytré“ domy, “chytré“ podnikání, “chytré“ dálnice, “chytrá“ města a auta, která se řídí sama. Prakticky všechno, co vlastníme nebo nakupujeme, od lednic a praček až ke kartonům s mlékem, přes hřebeny a dětské plenky, bude vybaveno anténou
  a mikročipem a bude bezdrátově připojeno k internetu. Každý člověk na Zemi bude mít trvalý přístup k vysoce rychlostní bezdrátové komunikaci, a to v každém místě na planetě, včetně deštných pralesů, míst uprostřed oceánu a Antarktidy. . . . . . . .

  To špatné bude :

  Poruchy srdečního rytmu
  Genové mutace
  Poruchy metabolismu
  Poruchy zrání kmenových buněk
  Karcinomy
  Kardiovaskulární choroby
  Kognitivní poruchy
  Poškození DNA
  Dopad na obecnou kvalitu života
  Vzestup volných radikálů
  Poruchy paměti a učení
  Poškození kvality spermatu
  Potraty
  Neurologické poškození
  Obezita a diabetes
  Poruchy oxidačních mechanismů

  A pak již ten čip každému někam do hlavy a je zameteno.

  Pěkný jarní den. Zatím to ještě jde.
  Václav Žáček

  1. Tak já bych na to 5G příliš nevěřil. Tedy, má-li být postup civilizace k lepším technologiím, k tomu, aby se měl člověk v materiální stránce lépe, nevěřím na ni. Co člověk potřebuje k životu? Vzduch, vodu, potraviny. Co může 5G změnit? Potraviny? Ano. Vodu? Ano. Vzduch? Tady říkám ano, i když by mnozí mohli něco namítat. Faktem je, že samotné sítě 5G se nikdo nenají. A že by přinesla zdravý rozum do hospodaření s dary Země? Pochybuji.

   Luboš

 11. Anonym 2 8.5.2019 (8:56)
  ad.Možná bych se zamyslel nad tím, jestli stavět své přesvědčení a představy na textech,

  ad.které si nemám jak ověřit, nevím o nich s jistotou téměř nic,

  Pokud nejdeš duchovní cestou,neřeknou ti nic ani v budoucnu.
  Z novu důrazně opakuji,že si pomocí Bible sama ověřuji své vlastní zkušenosti.
  Díky nim,se mi i lépe překládá,protože vím,o čem ty texty jsou.

  ad.kromě snad velké pravděpodobnosti, že si je církev pozměnila dle svých potřeb.

  Není to jen o vědomém pozměnění textů.Texty jsou psány v symbolech a alegoriích.
  To překlady jsou hotovou katastrofou.
  Pokud textům lidé nerozuměli,řídili a řídí se jimi slepě doslovně dodnes,což je doslova
  katastrofou dnešní reality,dnešního myšlení.Důsledky jsou vidět všude,kam se podíváš.

  ad.Ty texty jsou překlady přes dva jazyky a doba vzniku je před dva tisíce lety!
  Jsou mnohem,mnohem starší.Jsou v nich odkazy našich předků,jejich zkušenosti a
  vědomosti,pro další generace.

  ad.Byly napsány dlouho po událostech které popisují, minimálně několik desetiletí.

  To je tvá naučená představa.Knihy Starého ani Nového Zákona NEPOPISUJÍ
  historii ani žádné historické události!Pojednávají o vnitřním životě člověka.
  Pouze sis byl od mala k tomu veden,aby ses na to tak díval a vnímal.Je to LEŽ!
  A té lži se jen tak nezbavíš.
  Pro naučené a převzaté lži,představy a domněnky je člověk SLEPÝ.

  ad.Nepanuje ani úplná shoda mezi jednotlivými autory evangelií.

  Nedivím se,vždyť nepopisují žádnou historickou událost jak se miliardy lidí domnívá.
  Navíc každý má právo popsat svůj vnitřní proces proměny pod Božím vedením po svém.

  ad.Za těchto okolností se upínat k detailům a brát něco doslovně mi nepřijde zrovna rozumné.

  Pro tebe detaily důležité nejsou,pro mne ano.Jednak detaily uvedené v textech
  nejen Bible,Véd nebo i Koránu se dotýkají každičké lidské bytosti tady,v této
  realitě,kam si spolu s Otcem přišli pro poznání.Díky lžím nenažranců a své
  vlastní zaslepenosti odchází s prázdnou.

  Pro svou vlastní zaslepenost nevidí,že jsou si sami na vině,že žijí v bídě a jsou bídou.
  Ale pro svou vlastní zbabělost podívat se pravdě do očí a vstoupit do vlastního
  nevědomí a zabojovat sami se sebou,raději si vymysleli iluzi ďábla,který může
  za všechno zlo.To,že jsou sami tím největším zlem nevidí,ani si toho nejsou vědomi.
  A nepomůže jim chodit do kostela,dovolávat se milosrdenství,když na to své,ukryté
  v nich samých kašlou.

  Pustila jsem se do překladů písma,abych si ověřila,co je v nich skutečně psáno.
  Tím největším důvodem však byly všechny ty bludy,konstrukty,představy a domněnky
  o Bohu samotném,o Otci i Matce,nakolik je znám,protože se mi dali poznat.
  V Písmech nacházím důkazy,že tím,čím procházíme dnes,procházeli lidé již
  před tisíci a tisíci lety.Mohu si jimi ověřovat své vlastní zkušenosti.Jsou podrobně
  zaznamenány.Je tam tedy uvedeno proč jsme zde,co máme udělat,jak se poskládat,
  jak začít vidět,abychom svou duální mysl opět sjednotili,abychom se stali vědomě
  vidoucíma Očima Božími=“Syny“Božími,nakolik jsme Jeho součástí všichni společně.
  Současně se boří všechny ty vymyšlené a pečlivě naučené konstrukty tzv.duchovních žvástů.

  Vůbec nic ti nebrání se o tom přesvědčit sám a přestat fňukat.Otce můžeš kdykoli
  poprosit s pokorou srdce o milost rozumu a smrti.Je s tebou po celou dobu,velmi
  dobře tě zná.Otázkou je,jestli ty znáš sám sebe vpravdě.
  Vem si třeba řecký text a slovo za slovem překládej podle etymologie.Některá slova jsou slova složená z vícero slov,vícero významů.Zejména hebrejská a sanskritská.
  Nauč rozumět symbolům,číslům,alegoriím atd.Po ruce máš počítač,nemusíš chodit
  po světě osobně.Záleží jen a jen na tobě.

  PS:Jen pro své naučené představy a domněnky,pro svou duální mysl,je člověk slepý.
  Jak může Boha vidět,když má o něm úplně jinou představu?:))

  https://www.youtube.com/watch?v=Im7bMNJFVzU

  1. Vážená Hvězdičko, děkuji za reakci na můj příspěvek. Ale pokud jste jej vyhodnotila jako fňukání, jak v reakci píšete, tak jste ho nepochopila.
   Zmiňujete duchovní cestu, že na ní nejsem. Jsem názoru, že na duchovní cestě je bez výjimky úplně každý, jen v určitém vývojovém stádiu si toho jsou lidi vědomi, snaží se o postup což jen posiluje jejich ego a pýchu. Dále jsem názoru, že pro duchovní vývoj není potřeba navštěvovat nějaké svatostánky, dělat jakékoli rituály, být v nějaké církvi, ale ani číst či dokonce se snažit rozšifrovat svaté texty. Všechno toto konání je usilování a vychází z mysli, a přes tu k Bohu cesta nevede. Respektive všechny cesty k němu vedou, ale některé je potřeba projít jen proto abychom zjistili, že tudy ne.

  2. Anonym 2 8.5.2019 (15:01)

   ad. Ale pokud jste jej vyhodnotila jako fňukání, jak v reakci píšete, tak jste ho nepochopila.

   Tak nějak jsem předpokládala,že to bude první,na co zareaguješ.Ale tvůj názor jsem pochopila.
   Bez roz-mýšlení/mysli/ se však porozumět,pochopit,významům slov nedá.Beze slov však lze
   vnímat jejich tón.Upozurňuji,že ten můj není nepřátelský.Nepřátelsky jej mohou vnímat jen
   pudové emoce rozděleného ducha,duální mysli.->Má zásada: nebrat hned vše osobně,ale nejdřív přemýšlet o tom,co mi ten druhý chce sdělit nebo co o něm sděluje Otec.

   ad.Zmiňujete duchovní cestu, že na ní nejsem.

   Nic takového jsem nezmínila.Slova:Pokud nejdeš duchovní cestou…,byla míněna všeobecně.

   ad.Jsem názoru, že na duchovní cestě je bez výjimky úplně každý

   To je fakt.Faktem je také,že každý je mystikem,ať si to uvědomuje nebo ne.A každičký
   komunikuje s Bohem,ať si to uvědomuje nebo ne.

   ad.jen v určitém vývojovém stádiu si toho jsou lidi vědomi, snaží se o postup což jen posiluje jejich ego a pýchu.

   Není kam stoupat.Otcova slova:“Nikdo není ani více ani méně.Všechna srdce jsou si rovna.“No jak je vidět,nejsou si toho vůbec vědoma.Pro své duální vnímání a myšlení,
   pro závislost vědomé mysli,která činí asi 5 procent,tou nevědomou,která činí zbytek.
   V nevědomí jsou nahrány programy od našeho narození.V nevědomí je skryta i lidská
   pudová,doslovně zvířecí stránka.Tu ovšem lidé z nevědomosti odmítají a považují
   za dílo satana->díky zaslepenosti.Jenže je to jejich vlastní pudová přirozenost.A je to právě pudová přirozenost člověka,která je mu překážkou sjednocení ducha.
   Jak však by měl všemu tomu člověk porozumět bez rozmýšlení,tedy mysli,která je součástí vědomí?Ona mysl rozumu,duch,přece nemůže za to,že jsme od narození učeni
   duálnímu vnímání.A ego?Je přece také součástí ducha a vědomí.Jak jinak by sis
   uvědomil svou existenci?Problém je v tvém převzatém názoru na to,že ego je něco
   špatné.Ego se řídí tvým povědomím o sobě samém a tvým způsobem myšlení,které jsou
   však pod vlivem tvého vlastního nevědomí,tvé nevědomé mysli.A tak si od narození
   nahráváme programy do podvědomí o tom,kým jsme, pomocí rodičů a společnosti,čímž
   vzniká falešné ego.A to je pravý kámen úrazu.Na to,kým skutečně jsme zapomněli.

   Otcova slova:“Pokud neznáš sám sebe vpravdě,pak jsi bídou a žiješ v bídě.“

   Takže nastupuje snaha/úsilí/ poznat sám sebe vpravdě.Snaha porozumět tomu všemu.
   A tady je člověk bez pomoci zcela bezmocný.Začne pátrat,číst písma,zajímat se
   o názory druhých,atd.Bohužel to není cestou poznání samého sebe,ani cestou pro
   spojení rozděleného ducha.Vůbec se nedivím,že většina lidí končí svou cestu v tzv.
   stádiu „hrdina“.Jsou přemoudřelí,sečtělí,všechno ví,všude byli,kdo je víc.
   Ale ani jeden z nich sám sebe vpravdě nezná.Jen přebrali pokřivené názory,opět
   duální povahy.To je vše.Stále nejsou maličkými,nemají odbourané staré názory ani
   způsob myšlení.Ba co víc,jsou stále bez vědomého přímého spojení s Bohem,protože
   je jim vtloukáno,že Bůh je mimo ně,že s ním komunikovat nelze,že jej nelze dosáhnout,
   nebo lži o tom,jak se musí chovat a co všechno pro to musí udělat,atd,atd.Málokomu
   z nich záleží na celém lidstvu,na celku,jehož jsou všichni součástí,i kdyby ho to mělo stát život.
   Hodně jsem si přála při četbě Písma potkat svého Mistra.Vůbec jsem netušila,že se
   již dostavil.O co větší šok jsem prožívala,když jsem zjistila,že je se mnou stále a ví o mně úplně všechno.I to,co nemohl vědět nikdo,krom mne samotné.O co větší šok zažiješ i ty a všichni ostatní,když si to uvědomíš,ale nebudeš již moci s tím něco udělat.
   Toho jediného Mistra,Otce a Mistryni Matku,kteří nás rádi povedou máme sami v sobě.
   Bez vědomého spojení s Otcem nejsi schopen se dát dohromady a bez daru Matky
   nespojíš duální mysl,tedy ducha.

   V Bibli se mimo jiné píše i to,proč se Duch takto rozhodl,rozdělit se do duality
   hmoty a ducha.Přesně z tohoto samého důvodu,jako se děje i zde.Neměl opozici,která by mu zrcadlila jeho samého.To ty,i všichni ostatní jste Bohem,který v mnohosti získává zkušenosti.
   Duše je čistá jak lilie.Je neměnná,stálá.Nedá se zabít,spálit,rozsekat ani utopit.
   Proto je také jedinou jistotou Ducha.Jedinou jeho nadějí na znovuzrození spojením
   jeho rozdělení a na cestu zpět domů.Duše Otce miluje takového jaký je.Miluji jej
   takového jaký je.Ohromilo mne to a zároveň uklidnilo,protože má duše jej okamžitě
   poznala.Tady je našim Otcem a Mistrem,který nás učí rozumovat-myslet.To my sami
   prožíváme jeho zkušenost v této realitě,což povede ke změně vědomí.Oni jsou
   s Matkou skutečně všemi a vším.I tebou.Otec,protože je Duch,může se ti dát poznat jedině přes tvou mysl a mysl všech ostatních.Je ale také i tou „hmotou“.Bez něj nevydáš ani hlásku.Bez něj tady neuděláš absolutně nic.

   ad. Dále jsem názoru, že pro duchovní vývoj není potřeba navštěvovat nějaké svatostánky, dělat jakékoli rituály, být v nějaké církvi

   Naprostý souhlas.To,co je zapotřebí,je opět vědomě navázat přímý kontakt v Bohu s Bohem
   poznáním sebe samého vpravdě tzv.“svléknutím do naha“.

   ad. ale ani číst či dokonce se snažit rozšifrovat svaté texty

   Tak tady nesouhlasím.Pokud ještě nemáš přímé spojení s Bohem,tak kde získáš duchovní
   potravu?Je velký rozdíl čerpat od těch,kteří byli nebo jsou v přímém kontaktu a mají přímou zkušenost jak se s ním spojit,nebo od těch,kteří si vytvořili jen samé bludné konstrukty.Každý člověk má přímé zkušenosti.Mnozí si toho vědomi nejsou.A ti,kteří si těchto zkušeností vědomi jsou,začnou pátrat ,kdo je měl podobné.Nerozumí obrazové řeči symbolů,a tak si je vysvětlují po svém.Mnozí se považují za vyvolené,a tím končí.Další začnou šroubovat své zkušenosti na zkušenosti druhých a začnou tápat.
   Další se stávají nevěřícími,protože si vytvořili díky církvím o Bohu tak nesmyslné
   konstrukty,že Boha vidět ani poznat nemohou.

   Paradoxem je,že v Písmech jsou rady nad zlato.A protože jsem si také prošla svým,
   protože dnes již Otce Matku znám,tak mohu jen dosvědčit,že ty zkušenosti a rady sedí jak riť na šerbel.

   ad.Všechno toto konání je usilování a vychází z mysli, a přes tu k Bohu cesta nevede.

   a/Obrovsky se mýlíš.Rozpolcený duch v dualitě,kdy je mysl pouze naučenou duálnímu
   vnímání,slouží k poznání jaké to je.Rozklad není až tak těžké způsobit.Mnohem
   horší je pak zase ducha poskládat do jednobodové/sjednocené mysli/.To není proces
   na nějaký okamžik,ale tvrdá práce na několik let.

   b/Zajímalo by mne,jak Duch tvoří bez rozumu a mysli.Pleteš si vědomí s čirým bytím
   Matky,Nadduše,která Ducha/mysl/ přesahuje.Oni jen SPOLU tvoří Vědomí- Boha jednoho-v Jednotě.

   Otec považuje za největší zázrak u člověka právě to chtění upřímně tomu všemu,co se děje okolo něho a v něm samotném,porozumět.

   Vše v dobrém.

  3. Hvězdičko děkuji za tak rozsáhlou reakci. Na konci upozorňujete, že je to v dobrém. Jistě, vždyť je to vše Boží práce.
   Shodujeme se více než si zatím uvědomujete, ale máme i rozdílné pohledy a přístupy.
   Používáme i nestejnou terminologii, třeba označení Duch a matka používám pro něco jiného.

   Ego nepovažuju za špatné, jsem si vědom, že i ego je Božské, naprosto vše stvořil on, stvořil ego i hmotu. Nedávno u nás byly billboardy s reklamou na nějaké pivo, a stálo tam , že je Božské. Usmál jsem se, a řekl si, a jaké jiné by mělo být? Každé je vlastně od Boha.

   Souhlasím, že člověk má v těle nahrané geneticky jak bude vypadat a zároveň jaké bude mít nadání a všemožné vlastnosti, jak píšete jeho pudová stránka. Do zhruba dvou let ale dítě žije v jednotě, nebere se jako oddělené. Pak se zaktivuje ego a dítě se začne cítit být tím tělíčkem a poprvé řekne já. Od té doby začne přebírat od ostatních jejich vzorce chování. Nejblíže jsou dítěti přirozeně jeho rodiče od kterých má už jejich genetickou výbavu z jejich těl a postupně si od těch dvou let věku převezme i některé jejich mentální stránky. Takže vlastně budování ega je řízeno prostředím a tedy hlavně od rodičů.

   Píšete: „Vůbec se nedivím,že většina lidí končí svou cestu v tzv.
   stádiu „hrdina“.Jsou přemoudřelí,sečtělí,všechno ví,všude byli,kdo je víc.“

   O nic přeci nejde, svět ani život nekončí, není proč a kam spěchat. Pokud člověk zemře v tomto stavu následuje další zrození a pokračování ve vývoji. Proč posuzovat seriál podle jednoho dílu, vždyť je tu dlouhý život seskládaný z mnoha inkarnací a ty přinášejí dílčí vývoje.

   Píšete :„A to je pravý kámen úrazu. Na to,kým skutečně jsme zapomněli.“

   Já to nevnímám jako nějaký kámen úrazu, já to vnímám jako fakt, prostě to tak je, a má to tak být. Tím ale nechci říci, že stále. V tomto světě hmoty probíhá vývoj, a ten postupně přinese změnu, a lidé se začnou rozpomínat. Takže zásadní rozpor mezi našimi pohledy je v tom, že já nevnímám nic jako proti Bohu, nic není kámen úrazu, nic není špatně. Neexistuje dobře/špatně. I „špatně“ je dobře, protože přináší zkušenost a uvědomění si, že takhle už příště ne. Bez této zkušenosti to není jak zjistit, tento svět je o poznatelnosti a proto dualitní. Kdyby tu bylo stále pouze konstantních 23st Celsia nebylo by možné si uvědomit, že tu je nějaká teplota. Až když se prožije výkyv do plusu a mínusu stane se teplota něčím poznatelným. Vše co se děje v životě je jako s tou teplotou, jsou zde výkyvy oběma směry, ale nic není špatné, ale ani lepší. Bůh je jak píšete v každém z nás, my sami jsme tím Bohem ale máme tělo a ego.
   Uvědomuji si, že jsem potkal pár učitelů, ale mistra mam v sobě a jsem to JÁ. A přišlo to pozvolna a bez šoku.

   Vzala jste mou větu „Všechno toto konání je usilování a vychází z mysli, a přes tu k Bohu cesta nevede“
   ale tam je ještě veledůležité doplnění: „ Respektive všechny cesty k němu vedou, ale některé je potřeba projít jen proto abychom zjistili, že tudy ne.“

   Píšete: „Otec považuje za největší zázrak u člověka právě to chtění upřímně tomu všemu, co se děje okolo něho a v něm samotném, porozumět.“

   Otec je Bůh a Bůh jsme ve své vlastní podstatě každý, a přes stvořenou realitu tohoto světa si tu Bůh žije, a vše je jeho součástí i dílem, takže nic nepovažuje za dobré ani špatné, to umí jen to jeho falešné malé já ego. Dokud je v člověku ega ještě více než je nezbytně nutné pro samotnou existenci člověka tak musí vnímané stále posuzovat. Když je ego minimalizované, tak už se pro takového jedince věci pouze dějí, a tedy je jak je.

   Oproti většině zde se necítíte být jako oddělená od Boha, a správně se považujete za něj, ale stále ještě posuzujete, a to je vlastností ega a ne čistého bezpodmínečně milujícího Božství. Já také ještě někdy posuzuju, a uvědomuju si, že to nejsem já kdo posuzuje, že je to programy vedené mé malé a nepravé já.

  4. Anonym 2 11.5.2019 (10:06)

   ad.Souhlasím, že člověk má v těle nahrané geneticky jak bude vypadat a zároveň jaké bude mít nadání a všemožné vlastnosti, jak píšete jeho pudová stránka.

   Špatně,velmi špatně.Mysl má přímý vliv na geny.Geny samy o sobě nerozhodují.
   V praxi to vypadá tak,že náš způsob myšlení vzniká až po narození,a to nahráváním
   všech vzorců chování v našem okolí.Dítě ještě nedokáže vědomě myslet.Jeho vědomá
   mysl se aktivuje až mezi 6 a 7 rokem.Do té doby se vše nahrává do podvědomí,
   čili nevědomí.Toto nevědomí následně určuje to,jak myslíme.Takže i nemoci nedědíme,
   dědíme špatný způsob myšlení.

   ad.Uvědomuji si, že jsem potkal pár učitelů, ale mistra mam v sobě a jsem to JÁ. A přišlo to pozvolna a bez šoku.

   Mýlíš se.
   Jsem v něm a on ve mně.
   Boha jsem součástí,jako i ty a kdokoliv další.Společně jsme Bůh.

   Je všemi a vším,i tebou.Ty však nejsi Otec.
   Má vliv na všechno a na všechny.Ty nikoliv.
   Mohu s ním mluvit uvnitř,a on se mnou také.Ty nikoliv.
   To Otec dokáže se mnou mluvit i přes druhé lidi,ba i zvířata.Ty nikoliv.
   Otec zprostředkovává můj každodenní chléb.Ty nikoliv.
   Otec mne zná vpravdě.Ty nikoliv.
   Otec je Znalcem pole mého vědomí i nevědomí,ale i Pánem Vědomí a Nevědomí.Ty nikoliv.
   Otec je mým tělem,egem i myslí.Ty nikoliv.
   Otec mi umí ztlumit dech tím,že mi ztlumí srdeční tep a naopak.Ty nikoliv.
   Otec mne učí vidět srdcem a ty jsi jeho nástrojza tímto účelem,zrovna jako já
   pro tebe.
   atd.atd.

   Není dost jasné?:„Vůbec se nedivím,že většina lidí končí svou cestu v tzv.
   stádiu „hrdina“.Jsou přemoudřelí,sečtělí,všechno ví,všude byli,kdo je víc.“
   Hrají si na toho kým nejsou,ale sami sebe vpravdě neznají.

   Izajáš:
   44:24
   Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných
   a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
   „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.Kdo je se Mnou?“

   Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
   Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

   Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho
   uctívají, musí uctívat duchem a Pravdou.(Jan 4:24)

   ad.Takže zásadní rozpor mezi našimi pohledy je v tom, že já nevnímám nic jako proti Bohu, nic není kámen úrazu, nic není špatně. Neexistuje dobře/špatně. I „špatně“ je dobře, protože přináší zkušenost a uvědomění si, že takhle už příště ne. Bez této zkušenosti to není jak zjistit, tento svět je o poznatelnosti a proto dualitní.

   V tom neshledávám rozpor.Jenže:
   „Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? „/TE/

   Ke spojení duální mysli je třeba bod spojení,duše.Abys poznal pravou lásku,je třeba sestoupit shora dolů ve svém nitru a zabojovat si o ní,tedy sebepoznání se vpravdě.Až pak přichází na řadu sjednocování rozdělené,duální mysli.
   Výborným nástrojem ke sjednocení ducha je královna jógy: asparšajóga.

   ad.Oproti většině zde se necítíte být jako oddělená od Boha, a správně se považujete za něj,

   Velký omyl.Nepovažuji se za Boha.Nevím,kde jsi na to přišel?Považovat sám sebe za Boha je tak hloupé, jako když se trubec ve společenství včel úlu hraje na včelí královnu matku.Trubci to nedělají,ale mnozí pošetilí lidé ano.

   Jsem Boha maličkou součástí,zrovna jako každý další.
   Dnes již vím,že:
   Maličká su, husy pasu,
   tancovala bych já, až se třasu.
   Třeba su já malušenká,
   přece mě má ráda má maměnka.
   Třeba su já tak maličká,
   tatíčkova su já holubička.

   Jan 33:
   A já není oddělené uvnitř pochop,ale je opět tím,který mě obléká,aby se ponořil do vody,On mi řekl:“Nahoře kdokoliv vidí,tak sestup dolů,kde sečkej duchem/myslí/,
   kde mysl umyje se uvnitř Ducha Svatého.“

   ad. a správně se považujete..

   To je pouze tvá domněnka.

   ad.Já také ještě někdy posuzuju, a uvědomuju si, že to nejsem já kdo posuzuje, že je to programy vedené mé malé a nepravé já.

   Mýlíš se,jsi to ty,nikoliv program.Podle nevědomí myslíš a tvůj stav mysli je rozhodující
   i pro tvé konání.Pokud je tvá mysl v otroctví té nevědomé,pak máš problém.Jinak zkus pochopit,že kritické myšlení a abstraktní inteligence jsou vzácnými dary,nikoliv zlem.

   Izajáš 30
   15.Neboť toto praví YHWH,Život-Žiwa/Duše/,rovnováha každého,kdo bojuje sám se sebou:“V obrácení do vlastního nitra,v obracení smyslů věcí a významů v protiklad a ztišení mysli bude vaší pomocí,v klidu a naději bude vaše síla. Vy však nechcete.Říkáte:
   16.Nikoliv , na tajemné kráse emocionálních prožitků bez pevných základů utečeme před duchovním zápasem samého se sebou ve svém nitru.A skutečně nebudete ochotni bojovat.“Ujedeme bez řídící síly vůle.“A vskutku vaše vlastní stíny budou utíkat s vámi bez řídící síly vůle.
   17.Vaše dokonalost a hojnost uteče před výstrahou Boha,před výzvou Otce Merkuria* utečou všichni,až zůstanete bez sebedůvěry před přetěžkou(avšak zvládnutelnou) výzvou osudu,přelétaví v emocích v náladovosti.

   *výzvou Otce Merkuria znamená dospět k sexuální askezi pod jeho vedením.Bez sexuální askeze nemůže člověk uvidět a plně uvědomit vliv pudů na jeho způsob myšlení
   zvířete,které své sexuální závislosti podřizuje vše ve své činnosti.O závislostech nemluvě.

   PS:Rozšifrování Písma je úžasné i v tom,že odhaluje lži.Takže každý,kdo zneužil
   textů Písma,se tímto sám odhaluje,co je zač.Nejde jen o různé církevní organizace,
   ale také o jednotlivce,mezi něž patří jak Abdrushin,tak Iva Adamcová a spousta dalších,
   jenž si hráli nebo hrají na někoho,kým nejsou.
   A když slepý vede slepé,v jámě skončí spolu.Což mi připomnělo malou vnučku,která
   si na hřbitově dala ruce v bok,důležitě pokyvovala hlavou a konstatovala:“Ale jich tu je!“

 12. Dílem Satana je dnešní „svátek“, ve kterém si nikde v republice nekoupíte za své peníze ani jen rohlík.

  1. Návštěvníku, dopřejte těm za pultem trochu volna. Nenasytní kapitalisté a rozmazlení konzumenti mají zájem na tom aby se prodávalo nejraději nonstop. Přitom si blahé paměti pamatujeme dobu, kdy byly obchody v sobotu odpoledne, v neděli a ve svátky zavřené, a nebyl s tím problém, nikdo hlady nestrádal.
   A dnes by se trochu toho hladu i šiklo.

 13. Anonyme č.2: Prodavačky si své zaměstnání za pultem vybrali dobrovolně, aby sloužili občanům a vydělali si trochu těch peněz a tak je nemusíme litovat, když tak konají. Ale podstata problému je jinde! Proč ten blbý svátek na 8.5.? Za komunistické totality jsme museli povině uctívat naše osvoboditele od Hitlera a dnes musíme uctívat jako osvoboditele amíkov. Já si ješte pamatuju na červenoarmejce na koních, když procházeli směrem na Německo, ale si nepamatuji na žádného amíka, tak nevidím nijaký důvod k jejich uctívání jako osvoboditele. Je to šílené a za to můžeme děkovat našim idiotským politikům v senátě, že z nás dělají blbce!

  1. Návštěvníku, za sebe jen drobnost. Jak to cítím. Já dnes nemusím uctívat jako osvoboditele amíky.

   Vy musíte?

 14. ad. Venda pro Matku 9.5.2019 (10:38)

  Mám jinou práci.
  Nemám čas číst Vaše obsáhlé články a komentáře.
  Nemám ani čas číst jiné texty, celý internet a svět obsáhnout nemíním.
  Bibli nečtu.
  Je-li to porucha?
  Krásnej konstrukt…..

 15. Lubko, ten Tvůj odkaz je vyložená debilina! Červená armáda na konci války už prakticky žádná letadla neměla. Ale, americké letadla tady prolétávali v obrovských houfech, celá obloha jimi byla přímo posátá. Kdybych to sám neviděl, tak bych tomu taky nevěřil. Rusi měli sem – tam nějakou stíhačku a to bylo asi všechno! Vojnu vyhráli v sedle na koních. „Nas mnogo!“ – to byla jejich řeč!

  1. Náletů na wehrmacht a uprchlíky snažící se dostat do západní zóny se 8-9. května 1945 (tedy už po kapitulaci třetí říše) se účastnilo přes 1800 ruských letadel. Namátkou Il-2 („černá smrt“), Douglas A-20 (z Lend&Lease), Pe-2 … na konci války měla Rudá armáda letadel (a nejen nich) víc než dost. Pochopitelně jak už to u takových operací bývá, nejvíce to odnesli civilisté – jen v Mladé Boleslavi bylo přes 150 mrtvých (mezi Čechy)…
   A ty koně, o kterých mluvíš Pravdo, se jmenovaly T-34 :)

  2. Pravdo, změňte si nick, pravda vás míjí. Válku dobojovali často 17 letí sovětští gardoví vojáci a z 20 letých na začátku války zbylo 10%. Za nimi šly obsazovací jednotky, které se o sebe staraly jak uměly, přesuny všelijak i na koních.
   Sověti na konci války měli leteckou převahu a vždy přijímali boj, i když při obsazování chráněných mostů třeba neměli pořevahu.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilju%C5%A1in_Il-2
   https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/bomby-padaly-i-po-kapitulaci-20150510.html

 16. No co už, jdu opět a zase na pole okopávat ertelple, řepu, jahody, cibuli,…
  pokecám s rostlinkama, plevel poničím, …uvidím, co poznám, pochopím, přijmu, odmítnu,
  á, sluníčko, bude teplučku k té práci s motykou… :-) E.T. volat „Domů, já chci domů jít.“ A tak spočnu na mezi a uvidím, jestli se domovu přiblížím :-)

  1. Matke pre povzbudenie:
   Nádej nášho života

   Z mesta počuť výkrik zloby
   strať sa kresťan z našej doby
   Boh odstúpil, už ho nieto,
   Diabol vládne, ten má nato!

   Kam sa hrabeš s láskou, citom,
   každého si kúpiš zlatom
   kde neuspeje groš a sľuby
   tam nastúpi nátlak hrubý.

   Kresťan hľadí vôkol seba
   hľadá Bože – hľadá Teba!
   Kde prv boli lúky, háje, pramene,
   sú teraz len mestá z betonu a ocele.

   Keď si večer unavený líham,
   svet sa stratí a ja v šťastí snívam.
   Božská žiara láskou zaplavuje svet,
   biedy, hladu, choroby už niet!

   Srnča sa s levom priatelí,
   každý sa s každým podelí.
   Aký blažený a milý je to deň,
   Bože vďaka, za ten krásny sen!

   Šťastný je ten, kto dokáže snívať
   blažený ten, kto vie srdcom dúfať.
   Kto má srdce nevinné a čisté
   nádej raja nestratí sa – iste!

   Božia láska ako príval letí
   keď ho prosia Jeho vlastné deti.
   Tento svet sa raz isto pominie
   Božie dieťa nikdy! – Nie!

  2. Degon 12.5.2019 (8:46)
   Děkuji, Degone.

   odlesk drobných vln 
   ukazuje všehomír 
   zlato na vodě

   do hvězdné loďky 
   když člověk nastoupí 
   ocitá se mimo zem

   zeměkoule modrá 
   pod ním tiše pluje 
   či on pluje kolem ní?

   Hvězdy, měsíc i slunce 
   zemi – růži moudrou 
   paprsky svými osvětlují

   Z člověka se však stal 
   Huble – přístroj, 
   míří ke hvězdám 
   své srdce, i zrak…

  3. Hvězdy, měsíc i slunce
   zemi – růži moudrou
   paprsky svými osvětlují

   . . . . . . .

   Jak málo stačí
   a Slunce nevídanou erupcí
   tou správně mířenou
   atmosféru růže modré jak vánkem odfoukne…..

   A Degonovi k jeho rýmovačce….no přece, jak jinak to říci, kupředu levá!
   Tady na této planetě není místo pro přátelství lva a srnky.
   Lvím zubům a břichu lva srnka nabídne svou kýtu hebkou, šťavnatou.
   Z ryzího přátelství…….

  4. ad. Alois 13.5.2019 (8:47)

   „…Z člověka se však stal
   Huble – přístroj, …!
   chladný, mnohdy možná i prázdný přístroj

 17. Pro Lubka a Pravdu: Americká propaganda se té ruské nemůže ani srovnávat. Hollywood dokáže „věrně“ ukázat nejen průběh kterékoliv světové války, i té vesmírné, ale taky ufo, nebo třeba přistání američanů na měsíci, nebo na marsu, nálet na dvojičky, nebo jiné skutečnosti. Chybou však je, že jim to ne všichni věří, jako např. ten náš důvěřivý a všeho znalý Lubko. Rusi neříkávali jenom „nas mnogo“, ale taky „davaj vodku“, „davaj časy“ a taky „davaj p…u“, což mělo taky své neblahé důsledky.

 18. Lubko, kde si byl toho 8-9. května 1945? Věřit pohádkám můžeš, ale vlastní oči neoklameš. Ruské letectvo se začalo utvářet až po válce pomocí německých zajatců a německých továren, které si přivezli. A ty tanky T-34? Ano, v ruských propagačných filmech existovali, ale ve skutečnosti je nikdo neviděl. Snad si nemyslíš, že rusi sem přišli na tancích? Měli jenom koně a nákladní auta s polními kuchyněmi pro vojáky. A brali všechno, co se jen hýbalo – prasata, krávy a drůbež, aby měli vojáci co jíst. Vím, co jsem viděl!

Napsat komentář: Milenium Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference