mapa stránek || vyhledávání

Slabikář duchovního života (2.)

Je dále nutné slabikovat v učebnici a snažit se o hledání pochopení významu slov a pojmů pro základní poučení? A hledat nutně například podle abecedy? A jako Adam, anděl, apokalypsa; B jako Bible, bohatství, Buddha; L jako Logos; M jako meditace; P jako peklo či Z jako zasvěcení… atd. Nějak na přeskáčku, podle momentální nálady? Tvůrci jakýchkoliv slabikářů propracují své dílo tak, aby se konečný efekt dostavil až po zvládnutí celé knihy. Těžko lze hodnotit kvalitu nádherné symfonie, její stavbu a harmonii, když se zaměříme jen na vnímání fagotů a tympánů, či bude i velmi zkreslené hodnocení úžasné sochy, když se soustředím jen na její materiál.

Ten z lidí, kdo se chystá vstoupit na cestu poznání sebe sama také brzy dojde ke zjištění, že vše má svoji posloupnost a vše do sebe postupně zapadá. Mělo by. Po dítěti, které se právě sotva naučilo číst, nebudeme přece chtít, aby objasnilo děj a složitost postav z nějakého románu Dostojevského. Po zvládnutí základů v rovině prvotní teorie se vždy postupně více a více přidává praxe. Opět v posloupnosti kroků, od věcí jednoduchých až k těm složitějším.

V první části jsem nastínil situaci, ve které žijeme, tedy úroveň světa kolem nás. Je to velké téma a čtenář si mohl uvědomit, jak významnou roli zde hraje lidská mysl. V souvislosti s ní jsem uvedl i nutnost získat rovnováhu ve svých činech, ale nutně i v myšlenkách, které jim předcházejí.

Ježíš Kristus učinil ve svém výkladu Zákona obrovskou zkratku; miluj Boha celým svým srdcem, myslí a duší a miluj bližní své tak, abys jim nečinil to, co bys nechtěl, aby oni činili tobě /volná citace/. Jestliže jsem se pokusil o to, aby si čtenář uvědomil svět kolem sebe a roli lidské mysli, která byla člověku dána, aby poznal dobro a zlo, tak pak je již na každém, aby s tím v každodenní praxi svého života nějak nakládal. Duše, která se poprvé inkarnuje do lidského těla, je silně překvapena novými možnostmi vlastního výběru toho, jak a o čem bude přemýšlet, pro jaké činy a skutky se rozhodne. Nejjednodušším kritériem je působení líbí – nelíbí. Velmi brzy však pozná, že i ten „vrchol“ stvoření, člověk, jednou zemře a odevzdá svoji propůjčenou tělesnou schránku zemi či plamenům ohně. A pro toto poznání je dobré si uvědomit hned na počátku další dva pojmy – spása a Spasitel. Pro to velké písmeno S mám jedno vysvětlení; skutečný Spasitel je pro člověka pravým pokladem, perlou, je tím, kdo byl seslán mezi lidi do této úrovně Nejvyšším s jedinečnou rolí.

Dnes proto hledání odpovědí na otázky – nabízí Spasitel spásu? Ano, jinak by jím nemohl být. Může existovat spása bez Spasitele? Ne, pokud si to někdo o něčem myslí, pak to není spása.

Od vzniku mnoha náboženství, od doby, kdy je přijali lidé v různých kulturách a civilizacích, dříve či později, ale i dnes, a to i přesto, že jsou jeho někteří vyznavači chudobní, vynakládají na stavbu a údržbu chrámů a kostelů značné prostředky a práci. Tam se pak podle kněží, ideologů jejich náboženství a různých dogmat scházejí, při různých rituálech, až s Bohem. Stoupenci většiny náboženství světa mají také tendenci prosazovat svůj názor, že jen jejich Spasitel byl skutečně seslán pro ně Bohem a všichni ostatní jsou falešní či dokonce méněcenní. Mystici oproti tomu zdůrazňují, že živí lidé by se měli učit od žijícího učitele. Evangelista Matouš to za budoucí křesťanské náboženství pojmenoval v kapitole a verši 7:15-16. /Pod rouchem beránčím jako draví vlci… A po ovoci poznáte je…/

Také by se mohlo zdát, že společným rysem všech náboženských přesvědčení bylo, a dokonce stále je, že zesnulý Spasitel, jako svatý muž je schopný i nadále pomáhat druhým. Podobně i mnohé kulty Egypta, Řecka a Říma vkládaly svojí víru do svatých mužů minulosti, kteří podobně jako Ježíš vedli životy plné zázraků a přetrpěli i tragickou smrt. Věřící lidé i v dnešní době jdou pro spásu či zázračnou pomoc tím, že konají poutě na různá svatá místa, ke kterým se vztahují až zázračné příběhy a jsou ochotni provádět i rozličné oběti, které dodatečně vymysleli „jen“ lidé.

Pevné místo pro pozemskou činnost Spasitele lze najít v mnoha naukách minulosti. Tak i v náboženství zoroastriánů, kde v Zend-Avestě Zarathuštra prorokuje, že panně z jeho semene se narodí Spasitel. Konkrétně na adresu tři mágů, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíšovi, říká již předem:

„Vy, moje děti, budete první poctěni tím, že uvidíte božskou osobu, která se objeví na tomto světě. Hvězda půjde před vámi a přivede vás na místo jeho narození; a když ho najdete, věnujte mu své dary a oběti, protože je skutečně vaším pánem a věčným králem.“

/Jen tak mimochodem, tyto mágy a jejich dary použil ve svém evangeliu pouze sestavitel Matouš./

Co však má skutečný Spasitel, čím disponuje, aby mohl nabídnout pro určité lidi pravou spásu? Je to třeba vědomí a spojení se se „Slovem“, které bylo na počátku u Boha a které si v určitém vybraném člověku /jeho tělesnosti/ vytváří osobní příbytek tohoto tzv. Ducha Svatého. Tento člověk je pak skutečným Mistrem, v pravdě Božským Synem. Požehnaní jsou ti, kteří prostřednictvím něho vše za života v těle pochopili a poznali tak sebe sama. V apokryfních a gnostických spisech je Ježíš – jako Spasitel – běžně ztotožňovaný se Slovem či Moudrostí. Tady cítím povinnost se vrátit k ujasnění, proč „MOUDROST“, ta, v ženském rodě, má v popisu jmen nejvyšších úrovní obrovskou důležitost:

„V semitských jazycích mají všechny předměty, věci…, svůj rod. V těchto jazycích je rod velmi důležitý. Hebrejské a aramejské výrazy pro Ducha Svatého a tvořivou Moudrost Boží /Slovo/, jsou ženského rodu. Na druhé straně, Bůh je mužského rodu. Proto je Bůh nazvaný Otcem a Jeho tvořivá Energie, ta, která dává život celému stvoření, je Matkou všech věcí. Ona je také, řečeno metaforou, čistá a panenská, protože rodí všechny věci bez jakéhokoliv cizího přičinění.“

Téměř dokonalý pohled nabízí manichejský žalmista, který vyzývá Spasitele. Co jiného si přeje, než spásu:

„Zachraň mě, ó, požehnaný Kriste, Spasiteli svatých duší. Vystoupím do nebes (vnitřních regionů) a zanechám tělo na zemi. Zvuky trubky, slyším je, volají mne na věčnost. Odhodím moje tělo na zemi, které bylo do země stvořené.“

I hudba nebeských sfér provází spasenou duši v jejím výstupu. Na tomto světě jsou učení, cesty či filosofie a náboženství zastoupeny v opravdu hojné míře – a „všechna vyprávějí“ své slovo. Lidé naslouchají… a ptají se – je to spása? v čem je? A když přijde ve vzácné chvilce prozření jako „jeden pravý Hlas“, „Ztělesněné Slovo“, tedy dokonalý Spasitel, učí o podstatě všech věcí, protože vše zná. Je tím, který zná oddělit zrno od plev a nabídnout za svého pozemského působení pro lidi právě žijící pravé učení.

Ale lidé Ho, kupodivu, pak často neposlouchají, nedůvěřují Mu, protože jsou v zajetí mysli, která je okouzlena možnostmi falešného poznání falešným duchem ve světě hmoty. A jsou ke své škodě ochotni, pro uspokojení svých smyslů, dál páchat různé hříchy, které je odvádí od dokonalé cesty Slova. Jediným únikem od břemena hříchu a následujícího nekonečného koloběhu narození a smrti je spása! Tu je nutné opět sdělit, že cesta k ní musí být nejdříve objasněna. Sdělenou pravdou její pravé podstaty. Není důležité používat k tomu žádné člověkem vymyšlené symboly. Vždyť spásu nabízel a neustále nabízí osvícený Spasitel. Být spasen znamená z mystického hlediska být zachráněný z říše rození se a smrti, z tohoto Satanova regionu, a být tak navrácený zpět k Bohu, do původního domova duše.

Není proto projevem spásy to známé /z evangelia Jana/… když mrtví slyší Hlas Syna Božího, a ti, co ho slyší, budou žít…? Jak prosté může být vysvětlení – mrtví jsou všichni ti, kteří žijí bez vědomí Ducha v lidském těle. V nevědomosti. Přijmou-li však učení a žijí podle něho, dostávají se na cestu spásy. Nebudou již nadále žít zde na zemi, jejich život, již bez lidského těla jako hmotného vězení, se bude odvíjet ve svobodném světě duchovních regionů.

Kdy se nachází člověk na cestě spásy? Snad již je to poslední otázka. Tehdy, když porazí v sobě „falešného ducha“, kterým je označováno ego. Falešný duch sráží člověka stále a stále do světa hmoty, k plnění nespočtu smyslových přání. Pak teprve, po přijetí ideálu Mistra, jeho učení, dostává se člověk k naplnění svého života.
 

Osvobození ducha z hmoty

Mnoho členů lidské rodiny dnes věří, že vše existující je jen hmota, že život vychází jen z ní. Ač je v různých stavech, skupenstvích, o různé hustotě, stále je to jen a jen hmota a různě popsaným dějem se v ní postupně /prý/ uskutečnil vznik až jejího vrcholu, vědomého života. V jeho široké škále rozmanitosti, a to za působení různých měnících se podmínek, teplot, tlaku, elektrického a magnetického působení, atmosféry, vody a s působením chemických procesů. Tito takto věřící lidé to mají jednoduché a o nějakém osvobozování se nemusejí vůbec přemýšlet. Sami se cítí hmotou, kolem sebe vidí hmotu, měnící se, přetvářející se. Jednou i oni jako hmota skončí a dostanou se do procesu zásadní změny, ale to již bez jakékoliv účasti při jejím vnímání.

Kdo však věří v Ducha, který byl „Na počátku“, a to proto, aby se stal prvotní příčinou procesu stvoření v celé rozmanitosti a s jeho hlavním posláním, kterým je jeho oživující, doslova tvořivý princip, ten se vnímáním světa dostává do roviny, kdy začne uvažovat o vzájemném působení ducha na pozdější hmotu, pro tento svět nevyhnutelným. Nabízí se zdánlivě jednoduchá otázka na existenci podmínky nezbytně nutné ke vzniku života – co je principem přitažlivosti? K odpovědi není nutné hledat žádný složitý zákon či teorii fyziky. Je to LÁSKA. A v tom smyslu, při uvědomění si všech souvztažností, vyplyne jeden axiom. Prvek lásky je obsažen již v atomu, v jeho jádru. Jaká síla drží hmotu pohromadě, ať se jedná o skalisko kdesi na Vysočině, vodstvo na planetě či celou planetu v její dráze – za vesmírné rotace a pohybu, a to i všech dalších soustav, galaxií ve zdánlivě nekonečném vesmíru? Odpověď již byla podána a zvýrazněna.

Dnešní „Slabikář“ nabídl tři významné pojmy – spása, Spasitel a Láska.
 

Václav Žáček /Venda/
Podle pramenů vědy o duši Sant Mat a z vlastního poznání jógy Slyšitelného životního proudu
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

234 komentářů

 1. Ahoj Vendo,
  nějak tě tu nebylo slyšet. Už jsem si myslel, že jsi zapadl do himalájského sněhu:-))

  1. Bez obav, starý brachu. Nezapadl, i když kolem hory Nanga Parbat je ho až až.

 2. Tento článek je dobrý. Nemíním tím školní známku 3. Dobrý v tom, že nabízí pro čtenáře, který netrpí předsudky, bezkonfliktní pohled na vývoj člověk. Jeden z pohledů. A také čím a jak může očekávat pomoc.

  Současně ale mám takový divný pocit, když čtu pod minulým článkem pana Staňka diskuzi, přímo fekálního stylu. Kristovo umučené tělo, symbol spásy a na druhé straně například šukací stroj.

  Říkám si, jestli tu nejsou autorské články tohoto poučného charakteru již tak nějak zbytečné. Že se tu vytvořila komunita málo chápajících čtenářů. Pokud se to dá napsat, že takoví vůbec chápou smysl přečteného.

  Vendo, mnoho myšlenek, pro Vaše cítění rozhodujících, jste zvýraznil tučně. Souhlasím. Ale dodávám, že těch důležitých je v článku ještě mnohem víc. Napsal jste o roli Spasitele – „Je tím, který zná oddělit zrno od plev a nabídnout za svého pozemského působení pro lidi právě žijící pravé učení.“ Je to tak a mám zkušenost s tím, jak současný svět / a v jiném nežijeme / nabízí mnoho falešného, nepravdivého! Vím, že Vás ve Vašem vývoji potkalo to štěstí, a dostal jste se k Mistrovi „živého slova“. Ty uvozovky objasním. To slovo jim vyřčené, za jeho života a pro vnímání těch, kteří za ním přišli, je asi tím, které předchází poznání pak již „jen“ Slova. Jak se na to díváte?

  Díky za článek s mnoha inspiracemi.

  1. Luboši, mohl bych citovat mnoho třeba z evangelií nebo z Gíty. Fakt je, že mé amatérské psaní nevyhlíží nějaké výsledky – jestli mohou být někdy nějaké plody, není mým zájmem o tom nějak vědět. Nepíši kvůli tomu, abych přesvědčoval o mém poznání. Každý kdo chce, má svoji cestu, na kterou se dá. A každý pak může psát – reagovat o čem chce a jak chce.

   V minulosti jsem / možná 2 x / požádal provozovatele stránek, aby byla diskuze pod mým článkem ukončena a dokonce jsem i nechal vymazat, také asi 2 x, nevhodné příspěvky. Pan Staněk má tutéž možnost, ale, podle mého názoru, je mu to celkem jedno, co se tady pod jeho článkem, píše. jako já, ani on to neovlivní. Například na Vás, na Váš kvalitní příspěvek k tématu zareagoval, ale další Vaši reakci již nechal být. Každý si udělá názor sám, dál k tomuto nic není potřeba psát.

   Píšete, jak se na to dívám – otázka k roli Mistra, v kontextu článku Spasitele. Ano, žijící Mistr, Syn, Spasitel, ten má svoji nezastupitelnou roli. Až obdržíte tu knihu, co jsem Vám poslal, dám Vám odkaz, kde profesor z Cambridge poukazuje na třeba Janovo evangelium. Nechci to dál rozebírat, protože ještě jednou se k tomu stručně v dalším díle Slabikáře dostanu. Podívejte se třeba na Jana 7:33, kdy Ježíš říká, že bude s nimi ještě krátkou chvíli; nebo Jan 9:5 – opět odkaz na to, že jen za života je Ježíš světlem; Jan 11:25…..Ježíš tady mluví k živým lidem a za sebe, jako Syna, který je také v živém těle. Jen takto může SYN, Učitel, Spasitel…je jedno, jak jej nazvu, předávat své učení; a Jan 12:35, kdy Ježíš o sobě mluví jako o Světle, které bude se svými žáky ještě „jen“ chvíli. Pak pro ty, kteří za života tohoto Syna v těle Ježíše nepoznali, nepřijali jeho učení, nastane tma.

   Fakt je, že Ježíš ustanovil svého nástupce. Vše se však pak událo tak rychle, že ten to ani nijak výrazně nepochopil. Ale, událo se to tak, jak mělo.

   Fakt také je, že lidé, kteří nikdy Ježíše nepotkali, nehovořili s ním, měli v rukou a ze své vůle tvořící se nové náboženství. Pavlem počínaje….. . Ale to je jiná historie, jako role pro Řím, pro světskou moc.

   Posledním faktem je, že toto náboženství získalo postupně mnoho příznivců / i mečem – tedy násilím /. A s tím faktem se nedá již nijak pracovat, než ho přijmout. Jaká je jeho role dnes a jaká je jeho budoucnost? Není problém o tom psát, ale to je zcela jiné téma.

   Nikomu své názory na Spasitele nevnucuji.

   Luboši, Vás ještě upozorňuji na můj dřívější článek, kde více Syna, Mistra, Spasitele….,charakterizují, a to pro naši kulturní oblast. Proto ponejvíce citacemi z evangelia Jana. Mimochodem, to hodnotím jako mystické a já si ho nesmírně vážím.
   Tu je odkaz :
   http://hledani.gnosis.cz/drobna-oslava-role-syna-mistra-ucitele-radce/

   Pěkný večer a díky za Vaši reakci.

   Zítra tu bude můj kamarád anonym, kterému jste něco odepsal. Možná se Vám ozve.

   Václav Žáček

   1. Díky pane Vendo za stručné objasnění,
    mám doma upozornění z pošty o uložení zásilky. To bude ta Vaše kniha, protože nic jiného nečekám.

    VAše slova jsou jasná. Bude to tím, že jsem příznivcem Sant Matu.

    Povšiml jsem si, že pod Váš článek přišel pan Pardal. Není tak zcela mimo mísu, ale co zatím vím o vzniku Vesmíru? / velké V proto, že to byl proces od „počátku“ a s moji úctou k tomuto obrovskému dění/ Kdysi prý nějaký nulový bod, ale tzv.náš svět, tedy Zemi , podmínky pro vznik života, již sochal někdo jiný. Dost se o tom píše již ve starých textech, třeba Védách, ale není tam to krásné vědecké slůvko – teorie. Vědci dokáží podpořit teorii i výpočtem. A pak to bude sedět a Nobelova cena se může přidělit.
    Nenechte se zatáhnout do diskuze mimo Vaše téma.

    Knihu přes víkend prolistuji a ozvu se.

    Pozdravujte „Anonyma“. Já se jedu zapojit do pracovního procesu. Někdo ještě musí na důchodce vydělávat, že jo?

    Mějte se hezky a pozdravujte „uvnitř“ sebe sama.

    1. Luboši, je dobře, že v době indických véd, kdy pár lidí umělo číst psát a dívali se na vesmír jen svýma očima, věděli o vesmíru víc, než ví věda dnes. Dnes se zvyšuje množství dat o 30% ročně a zakonzervované védy rozvíjí nadšenci na věci, které v nich ani být nemohou.

  2. ad.: Současně ale mám takový divný pocit, když čtu pod minulým článkem pana Staňka diskuzi, přímo fekálního stylu. Kristovo umučené tělo, symbol spásy a na druhé straně například šukací stroj.

   Čistému vše čisté. Kdo stvořil ten šukací stroj Bůh nebo satan?

   1. Ten Váš dotaz snad nemůžete myslet vážně.

    Pokud odpověď na takovou otázku neznáte, čeká Vás ještě mnohé. Třeba doslabikování.

    Mějte se dobře.

    1. Ano, dotaz jsem myslel vážně, žel na něj neznáte odpověď. Tak jste neodpověděl.

    2. Pane Lojzo, mám pro Vás přátelské doporučení.

     Přejděte si stran dotazů na výrobce šukacích strojů, různých erotických pomůcek, popř. i zkušenostmi s nimi…..atd., na stránky, které se této tématice věnuji. Určitě tam najdete mnoho lidí, kteří Vám rádi poradí a zodpoví i Vaše dotazy. V prvé řadě napište mail té obchodní firmě, na kterou jste dal odkaz.

     Snažte se i pochopit, že například automobily, ledničky, nože, nášlapné miny, vánočky, lízátka, kalhoty, parfémy, postřiky,keramické džbány ……atd., nebyly stvořeny, ale vyrobeny.

     A na závěr uvedu jeden termín, který jsem tu často komentoval – „kam“ ze sanskrtu. Třeba pochopíte sám a odpověď na Váš, sem nepatřičný dotaz, se nabídne sama. A nebo ne.

     Pěkný den.

    3. ad.: odpověď na Váš, sem nepatřičný dotaz

     Že by nám tady vyrostl další nový duchovní vůdce, co nemá rád „drzé“ otázky?

     Takže ještě jednou: Když bez vědomí mého Otce mi nespadne vlas z hlavy, mohu bez vědomí mého Otce vyrábět nášlapné miny?
     (Abych už nemluvil o šukacích strojích, protože ten dělá ženám jednoznačně dobře.)

    4. Nejsem si vědom toho, co je na otázce k „šukacímu stroji“ drzé. Jsem si ale vědom toho, že otázka to byla, pod mým článkem a v jeho kontextu, nepatřičná.

     Vy, Lojzo, si můžete vyrábět co chcete.
     Jak si ale vysvětlujete to“ bez vědomí mého Otce“ ? O tom byste se mohl rozepsat, to by mohlo někoho možná zajímat.

    5. ad.: bez vědomí mého Otce mi nespadne vlas z hlavy

     To je citát z Bible.

     Takže bez vědomí mého Otce nemohu vyrábět ani nášlapné miny. Můj Otec to všechno přece vidí. A dostanu za to karmu!

    6. Lojzo, z řady hloupých exhibicionistů tady poněkud vyčníváte, takže mi stojíte za odpověď.
     Život dává jedině Duch, čili Bůh a život, to je mimo jiné vědomí.

     Představte si hospodáře na statku s dětmi. Je jasné, že žádné z dětí tam nemůže udělat něco, co by bylo mimo vědomí hospodáře. Jenže vědomí je jedna věc a pozornost je věc druhá.
     Děti, které nevěnují hospodáři svoji pozornost, nechává hospodář jejich svobodné vůli (a také jim nevěnuje pozornost). Ale těm druhým se věnuje zvýšenou měrou s tím, že jim je zároveň nejlepším učitelem – což někdy, pravda, může i bolet, ovšem vždy se to vyplatí.

    7. ad.:Děti, které nevěnují hospodáři svoji pozornost, nechává hospodář jejich svobodné vůli

     O nesvobodné vůli jsem tady psal už minulý týden, zkuste si to dohledat.
     Milující Otec (hospodář) má rád všechny svoje děti. Je to pořád dokola.

    8. …Milující Otec (hospodář) má rád všechny svoje děti…

     Jistě. A žádné své dítě do ničho nenutí a z žádného dítěte nechce v cíli mít bezohledného spratka. Času má na to kolik chce a prostředků taky.

     Co člověk někdy vnímá jako rány (nespravedlivého) osudu z hlediska svého krátkého života zde, to jsou ve skutečnosti buď následky vlastních pitomostí, nebo pohlavky milujícího Otce pro dosažení kýženého cíle.

 3. Vendo, vo svojom článku píšeš:

  ….Být spasen znamená z mystického hlediska být zachráněný z říše rození se a smrti, z tohoto Satanova regionu, a být tak navrácený zpět k Bohu, do původního domova duše….

  Toto je mylný výklad spásy, tu na Zemeplacke, pretože spasený bude len Ten, kto včas zmizne z dosahu odporného, masového to vraha, ktorý podľa Vybraných spisov biblických vraj ničil a pustošil všetko, čo sa mu sprotivilo len preto, že počas vývoja zmenil svoju podstatu, či už v charaktere, alebo len vo farebnosti svojej existencie, alebo poľavil vo svojej viere v Neho…

  Tento nadutý a arogantný boh, ako literárna postava je príkladom toho, ako aj skromný , dobrý a tvorivý kmeňový bôžik sa môže opiť rožkom namočeným do
  ,,kvapaliny“, ktorej sa ľudovo hovorí MOC ..

  Z obyčajného kmeňového bôžika tretej triedy, ľudovo nazývaného ,,tajtrlík“ sa postupne stáva obávaný literárný kynožiteľ a trestač svojich ,,výrobkov“ z hliny Edenu…

  Ak Strach z boha a jeho nálad považuješ za spásu, je mi ŤA úprimne ľúto…

  Kde je záruka, že raz mu zase nezlyhajú ,,virtuálne nervy“, nestratí nad sebou kontrolu a všetko zase ,,nespláchne“,či nevykynoží tých nehodných ohňom a mečom , ako to raz už zrobil celosvetove, alebo tisíckrát lokálne…

  Moderný boh, samozrejme tiež literárna postava ma byť Ochrancom stáda elefantov a ,,skoro kamarád“, niečo ako ,,súdruh“…

  …..Len takýto ,,priateľ“, ktorí nebude potrebovať na zvýšenie svojej autority milion platených farárov, a cirkevných papalášov a domčeky božové aj v tej najposlednejšej dedinke v údolí, bude ,,náš a možno aj môj pánbožko“….

  Ak bude takýto, alebo podobný tomuto idolu Lásky, Svetla, Empatie, nepotrebujem ani špecialne stvorené tykadlá, aby som ho cítil už ,,na sto honov“, lebo ,,TO“ inkriminované svetlo ,, sladkastej chuti“ ,mi ho dennodenne pripomenie a aj ,,TO“, že som blízko ,,spásaniu“…..

  Neručím za to, čo bude počas noci, keď sa svetlóny dočasne stratia…

  1. Pro Vendu:
   ad.: být zachráněný z říše rození se a smrti, z tohoto Satanova regionu

   Nachází se v tom satanově regionu i láska?

   1. Ono to pojmenování pro region rození a smrti, jako Satanův region, tedy pro současný stav, ve kterém se v tomto eónu nachází lidstvo, se zdá být podivný. Lidstvo v evoluci ducha však stále roste; není to však nic překotného. Podivnost v tom, co si kdo představuje pod pojmem Satan. A tu jsem pak i u částečné odpovědi. Žádný čert ze smradlavého pekla, rohy, ocas, ale právě ty negativní vlastnosti, které mysl, jako nástroj negativní síly, podporuje, resp. je v jejich moci. Vášně negativní jsem tu mnohokráte vyjmenoval. A tak dotaz na lásku?
    Pokud by se to dalo pojmenovat láskou, tak jsou to vášně /pro uspokojování smyslů/, jako je především sobeckost, povýšený postoj, samolibost, sebestřednost, kritizování, hledání chyb u druhých, vědomé ubližování životu, sprostota ve vyjadřování, vznětlivost…..atd. – lidé s těmito vlastnostmi /vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá/ prožívají zaslepenost a stmelující princip, pravý opak vyjmenovaných neřestí, jako lidských ctností, tam není. Láska tam není! Falešná Já, pak dlouho nic…..a to celé zabaleno v nevědomosti.

    Ale dá se to změnit. Každý život je příležitostí ke změně.

    1. Nemtudum. Láska je sobeckost, povýšený postoj, samolibost, sebestřednost, kritizování, hledání chyb u druhých, vědomé ubližování životu, sprostota ve vyjadřování, vznětlivost? To slyším poprvé. Ale všechno je holt někdy poprvé.

    2. „Pokud by se to dalo pojmenovat láskou, tak jsou to vášně /pro uspokojování smyslů/, jako je především sobeckost, povýšený postoj, samolibost, sebestřednost, kritizování, hledání chyb u druhých, vědomé ubližování životu, sprostota ve vyjadřování, vznětlivost…..atd. – lidé s těmito vlastnostmi /vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá/ prožívají zaslepenost a stmelující princip, pravý opak vyjmenovaných neřestí, jako lidských ctností, tam není. Láska tam není! “

     Láska v tom, jak jsem to popsal, není.

     Číst, chápat smysl přečteného, to dnes prý chybí i dětem. A nemanipulovat, jinak řečeno, proč vytrhávat jen část věty z celého odstavce, kterým jsem objasnil Váš dotaz.

    3. Vendo,
     původně dotaz zněl, zda v satanově regionu je láska. Tak mi odpovězte, jednoduše jednou holou větou, ať to i já při svém nízkém IQ pochopím. Děkuji.

    4. V článku o lásce píšu.

     Vaše otázka : „Nachází se v tom satanově regionu i láska?“ Odpověď : Nachází se tam láska falešná. /+ a ta má ty přívlastky, které jsem uvedl…, nejsou zdaleka všechny…., a nimi se projevuje /

     V mém článku je tedy objasněna i záporná role mysli; zkuste si to přečíst, nejen reagovat na G.N..

     Mnohokráte to tu pěkně, v předchozích diskuzích, vysvětlila i Hvězdička.

 4. Něco jako stvoření světa podle teorie smyčkové gravitace
  http://sciencemag.cz/uvod-do-smyckove-gravitace/
  „rovnice smyčkové teorie nám dovolují jít v rekonstrukci kosmické historie ještě mnohem dál. Plyne z nich, že je-li vesmír extrémně stlačený, vytváří kvantová teorie gravitace efektivně odpudivou sílu. Díky ní může být mohutná počáteční exploze neboli velký třesk ve skutečnosti „velkým odrazem“. Náš dnešní svět se tak mohl zrodit z předchozího vesmíru, který se zhroutil svou vlastní gravitační přitažlivostí až do fáze, kdy byl stlačen do nepatrných prostorových rozměrů. Kvantové efekty pak jeho kolaps „odrazily“ a vesmír začal znovu expandovat, čímž se z něho stal rozpínající vesmír, který kolem sebe dnes pozorujeme“

  Můj závěr: teorie se posunula před Velký třesk, prvotní vesmír zkolaboval, náš vesmír po Velkém třesku se rozpíná.
  Vlastně se vznik vesmíru posunul o jednu etapu zpět. Není to odpověď na to, jak vznikl prvotní vesmír spějící ke kolapsu.
  Nevypadá to na to, že by Bůh byl na počátku, když stvořil nebe a zemi a pak světlo.

  Genesis :1/Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
  2/Země pak byla pustá a prázdná,
  nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
  3/Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.
  4/Bůh viděl, že světlo je dobré,
  a Bůh oddělil světlo od tmy.
  5/Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“.
  Byl večer a bylo ráno, den první.

  1. „prvotní vesmír zkolaboval, náš vesmír po Velkém třesku se rozpíná.“

   Pardale zdravim,

   Presne tohle ale uvadeji i ty vysmivane Védy,v jejich kosmologii se zpodobnuji vesmiry jako bubliny,nektere praskaji (kolabuji) ,jine se rodi (rozpinaji)

   Souhlasim s Vasim „Nevypadá to na to, že by Bůh byl na počátku, když stvořil nebe a zemi a pak světlo.“ ,protoze otazka by byla ,na kterem pocatku ?

   1. Tak to nebylo, že by Bůh byl na počátku :

    Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

    Kdo toto nepochopí, může naopak chápat vědecké teorie. Ty jsou mnohem blíž mysli pozemšťana, který žije v materialismu.

    Jsem zvědav, jak zareaguje pan Tichánek. Nebo Lubko. To je jejich parketa. Já se do snah o skloubení vědeckých teorií a hypotéz nemohu nijak pouštět. Jde to mimo mě. Z mystického pohledu v tom mám více jasno.

    Jaký je rozdíl mezi tímto a tímto / to první je psáno v jazyce s vývojem slov po dvou tisíci létech / ??

    „Náš dnešní svět se tak mohl zrodit z předchozího vesmíru, který se zhroutil svou vlastní gravitační přitažlivostí až do fáze, kdy byl stlačen do nepatrných prostorových rozměrů. Kvantové efekty pak jeho kolaps „odrazily“ a vesmír začal znovu expandovat, čímž se z něho stal rozpínající vesmír, který kolem sebe dnes pozorujeme“

    a

    „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“

    Dodám jen, že Védy vysvětlují, že toto vznikání a zanikání je opakujícím se procesem – jako když želva zatáhne nohy do krunýře – vytáhne nohy z krunýře. Bylo tu již nesčíslněkrát. Pro hmotný svět to však nemá žádný význam. Vědomý život přichází vždy mnohem a mnohem později a zaniká mnohem a mnohem dříve.

    1. @ jako když želva zatáhne nohy do krunýře – vytáhne nohy z krunýře.

     Objasněno.

    2. To jsem rád, že to máte objasněno.
     Vy jste toto přirovnání ze zdrojů filosofie hinduismu ještě neslyšel – nečetl? Pak ovšem máte mezery.

    3. Kde se vzala, tu se vzala. Z vejce.
     Budete-li chtít diskutovat o želvách, plazech, obratlovcích….., tak asi jste na špatných stránkách.

    4. Nevím, jestli přeskakuje gramofonová deska, nebo přeskočilo Vendovi.

    5. Vaše „nevím“ říká vše.
     Díky a přeji pěkný den.

    6. Vendo, ano
     https://www.bible.com/cs/bible/15/jhn.1.1-5.b21
     „Na začátku bylo Slovo.“.atd . evangeliun Sv. Jana. Ale já jsem psal a uvedl zdroj Genesis :1/Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
     Píšete :“Védy vysvětlují, že toto vznikání a zanikání je opakujícím se procesem“
     Védy, vznikání a zanikání. ANO . Ale nevím jestli lidského života, života na Zemi nebo vesmíru. Vesmír ve védách bude těžko něco víc, jak pár tisíc hvězd, které jsou vidět okem. Jiný vesmír neznali, takže neříkejme vesmír, ale třeba nebesa.
     Nějak pořád nerozumím tomu, jak nehmotná duše nese si karmu, čili o sobě informaci vesmírným prostorem až narazí na Mistra, který na rozdělovacím nádraží podle informace, kterou si o sobě přinesla, znova někam přerozdělí.
     Můj názor : informace se nemůže udržet bez energie, energie je spjata s hmotou. Magnetofonový pásek i informnací o hudbě je za pár desetiletí šumák, protože převládne chaos, ke kterému samovolně systém bez dododání energie spěje. Život na Zemi pohání proti chaosu energie ze Slunce, které ze v části své své organizované hmoty jako termojaderném reaktoru mění na záření chaoticky rozplynuté v prostoru.
     Nebudu to už hledat, ale psal jste ve smyslu, že já, který si přečte hlavní body Sant Mat ( které jste nekomentoval, protože to podstatné věci jsou a koncentrovaně, takže se nedá kolem toho kličkovat), tak to nemůžu pochopit. Podobně jako ten, kdo se právě naučí číst, nemůže chápat teorii relativity a kvantovou fyziku.
     A jsme u toho. Pisatelé véd jsou jako ti, co se právě naučili číst a vyjadřují se v náznacích. Dnešní vykladači, když se védy pár tisíciletí uležely a nedělo se kolem nich nic, leda to, že se na ně úplně nezapomnělo- tak tito dnešní vykladači už v bublinách vidí multivesmíry a ve vznikání a zanikání vidí Velký třesk a nejlíp i dobu před ním.
     Když věda je všechno špatně, tak se divím, že její pojmy používáte. Očekával bych, že zůstanete u himalájštiny, kde věci a pojmy znamenají to, co se právě hodí.
     Vendo, jak vidíte, nedávám otázky. Stejně si odpovíte na to, co se Vám zrovna hodí.

    7. @ – Magnetofonový pásek i informnací o hudbě je za pár desetiletí šumák, protože převládne chaos, ke kterému samovolně systém bez dododání energie spěje.

     Fííííháááá! V Badische Anilin-& Soda-Fabrik, jsou teď jistojistě všichni auf.

    8. Jen stručně :
     – ano, rozumím
     – nevíte, s tím nic nenadělám
     – nerozumíte, ani s tím nic nenadělám
     – Váš názor, inu je Váš
     – nehledejte, i když asi znáte to nadějné – „Kdo hledá, najde“
     – nemůžete pochopit? Ano, je to momentální situace, ve které se nacházíte
     – ten kdo se diví, přemýšlí, a to je dobře, pokud tomu ve Vašem případě opravdu tak je
     – nedáváte otázky, nic se neděje

     Možná k Vaší radosti.
     Max Planck:
     „Jako fyzik, tedy jako člověk, který po celý svůj žživot sloužžil vědě, totižž průzkumu hmoty, jsem snad dalek toho, abych byl považžován za blázna. A tak si mohu po průzkumu atomu dovolit říci toto: Žžádná hmota neexistuje sama o sobě! Vešškerá hmota vzniká a existuje jenom působením síly, která přivádí části atomů do víření a držží je pohromadě v nepatrných slunečních systémech atomu. A jelikožž v celém vesmíru neexistuje ani jedna jediná inteligentní nebo věčná síla, pak musíme připustit, žže za touto silou je vědomý duch. Tento duch je prapůvodem všší hmoty! Avššak, jelikožž ani duch nemůžže existovat sám o sobě, nýbržž musí patřit určité bytosti, musíme nutně připustit existenci duchovní bytosti. Také duchovní bytosti se vššak neobjevují samy od sebe, ale musí být stvořeny. A já se nestydím nazvat toho tajuplného tvůrce stejně tak, jak ho nazvaly vššechny kulturní národy země předeššlých tisíciletí: BOHEM. V našší době, kdy jižž lidé nevěří na ducha jako na původce stvoření, je to právě atom -to nepatrné a neviditelné, co opět vynṚí pravdu z hrobu materialistického hmotařského ššílenství do ztraceného a zapomenutého světa ducha.“

    9. Vendo, hezký citát M. Plancka, zakladatele pojmu kvantum jako nejmenší část hmoty a vlnění. V Boha svým způsobem věřil i Einstein, u nás astronom Grygar nebo přírodovědec prof. Václav Hořejší (stačí dát heslo Hořejší osel.cz ) má blog http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php.
     Wehrner von Braun nebo Planck byli přesvědčení nacisti a oblíbenci Hitlera, taky se oháněli Bohem. Hodně záleží na tom, co si pod tím kdo představuje.
     Jak už jsem psal mnohokrát, věda ( a já samozřejmě taky ne) nedává odpovědi na to PROČ vznikl vesmír a vše je v pohybu, jen posouvá příčiny dnešního stavu víc nazpátek. Jestliže budeme říkat Bůh tomuto neznámému principu, který ve svých vlastnostech má pohyb, energii, vývoj ( dnes rozpínání vesmíru, ale současně je možný vývoj v části proti chaosu až k inteligentnímu život,zatím je jistý jen na Zemi). Jestli tento neuchopitelný pojem je Bůh, tak je to v pořádku. Bůh jako duchovní bytost a vládce hmoty a hmotných lidí i nehmotných duší – to je otázka víry. No a Vy máte multi Boha všeho druhu od křesťanství, přes indickou karmu a po Mistry, co třídí duše podle karmy.
     Adama stvořil i Alláh a mám dojem, že i muslimové tvrdí, že si Boha nelze představit. Takže křesťanství a muslimské náboženství má jednoho Boha a věří v úplně něco jiného.

     http://www.islaminfo.estranky.cz/clanky/teologie/pojem-boha.html
     Hindiusmus má trojboha (Višnu, Šiva, Brahma- rozplynutí, velké rozplynutí, zemře za 200 miliard let atd.) Hezký závěr :“jistě to ví – nebo neví to ani on sám“.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
     „5. Kdo v pravdě ví, kdo může na světě říci,
     odkud vše vzniklo, odkud se vše vytvářelo.
     Bozi se zrodili později s tímto světem.
     Kdo tedy ví, z čeho svět povstal
     6. Ten, jenž toto stvořil svou mocí,
     ať sám vše vykonal nebo ne,
     on, bdící nad světem v nejvyšším nebi,
     jistě to ví – nebo neví to ani on sám“

    10. Zdravím.

     – v jediného Boha svým způsobem věřiti budeš….a nebo taky ne.
     – ano, psal jste již mnohokráte – s tím souhlasím
     – věda buď ví, stačí ji teorie, hypotézy, a nebo neví
     – můžete říkat Bůh čemu chcete
     – jak moc je uchopitelná teorie smyčkové rovnice bez této knihy „Carlo Rovelli: Sedm krátkých přednášek z fyziky“, těžko posoudit
     – co mám já, to Vy nevíte
     – o čem máte dojem, to je Váš pocit a není proč o tom diskutovat
     – jestli lidé vyznávají to či ono náboženství a věří tomu či onomu, je to jen zase přístup lidí, kteří se však vyvíjejí
     – ať má člověk znalost kompletní Gíty, bible, koránu zpaměti a ať dodržuje tisíce morálních zásad různých mudrců a proroků,ať umí vyhledat ve zdrojích internetu všechno, nemá-li či nezná-li prostředek, jak skutečně vstoupit do království nebeského ve svém vlastním nitru, nemá vlastně nic.
     – znalost filosofie, teorie, hypotéz a rovnic, vědy či „nevědy“ v tom člověku nepomohou

     Včera na biatlon kvůli nemoci nepřišel můj kamarád anonym. Dnes je již tady, jdu vařit ajurvédský čaj – zázvor, pepř, kurkuma, citron, slazen medem. A k tomu vlastnoručně vyrobené sušenky z ovesných vloček a mnoha semínek se sušeným ovocem z našich zeměpisných šířek. Vám přeji pěkné počtení v nové knize. Proto se asi Lubko a pan Tichánek nevyjádřili, protože ji zřejmě nemají.

     Pěkný den přeji.

  2. vaše „teorie se posunula“ znamená jen dvě věci:
   1) počkejte si, až se teorie zase posune
   2) naučte se rozlišovat toerie (výmysly a nesmysly) od reality

   1. Pro anonyma Pardaale, přestaňte..

    Je dobře, že Vás to nažhavilo a vyzářil jste závěry, které jsou na dvě věci.

 5. Vendo, citoval si totálnu náboženskú hovadinu prvej kategórie :

  „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh.

  Neviem, ako túto vetu chápeš Ty, ale je jasné, že toto je popis ,,Niekoho“, kto bol ten druhý,teda asi všetko videl, všetko počul – je,,TO“ teda ten Svedok Hospodinov- SH…

  A ten SH opisuje, že najprv , teda na úplnom počiatku všetkého bolo ,,TO“ inkriminované ,,Slovo“ .

  …. Ale je tu psychologická bariera, medzi logikou a náboženským bludom..

  ,,Slovo“ nemôže byť ,,U niekoho“, ako kondóm u mladíka, ktorý ide na rande a pre istotu si ho dá do zadného vrecka montérok, v ktorých ide na schôdzku…

  ,,Slovo“ sa nenosí niekde, alebo u niekoho, , slovo sa musí vysloviť, alebo napísať, v ojedinelých prípadoch si ho môžeš ,,vysloviť v modzgu“, bez zvukového efektuša , ináč je TO len ,,stratený výkrik v tme“.

  Slovo je len vyjadrená myšlienka a musia byť ,,pri tom“ minimálne dvaja. Ináč ,,Slovo“ nemá zmysel…

  Jeden musí,,TÚ“ myšlienku vysloviť a druhý jej musí porozumieť….

  Keď Ti Vendo teraz poviem slovo ,,Rapdosrupolkum“, pochopíš čo som Ti chcel povedať ? Pochopí to náhodne okolo letiaci elektrón, čo má urobiť ??

  Prd makový …

  Podobne je to sa tým Slovom ,,boh“ .

  …Keby som nechápal JA, TY, či hocikto iný pravdepodobný VÝZNAM toho ,,SLOVA“ bol by to len bezvýznamný zhluk náhodných písmien…

  … A tento náhodný zhluk písmen, nedokáže vytvoriť protón ani elektrón a určite nie nejakú väzbu mdzi napr. jedným protónom a dvoma elektónmi..

  ….A určite nedokáže ,,spôsobiť akékoľvek iné fyzikálne procesy“…

  Takže bláboly evanjelistu Jána sú bláboly bláznivého Jančiho , alebo lepšie povedané kolektívu debilov, ktorí sa ,,za ním schovávali“, ako ruky bábkohercov ktorí poťahujú tými motúzkami, aby …

  Amen. To je len to, ako by som povedal, či napísal : Howgh…

  1. ad.: Slovo je len vyjadrená myšlienka a musia byť ,,pri tom“ minimálne dvaja. Ináč ,,Slovo“ nemá zmysel…

   Zdá se, že Gilgamešova noha se vypracoval na diskutujícího, který má zde nejvyšší IQ. Bez urážky, myslím to vážně.

   1. Lojzo obmedziť sa na chápanie významu Slova tak ako ho vysvetluje g.n. s najvyšším IQ, potom tvoje je tiež veľmi „vysoké“ .

    1. GN správně pochopil problém typu subjekt – objekt. Před stvořením světa v Jednotě nebylo možno mluvit o subjektu a objektu. Když je věc jenom jedna, tak subjekt=objekt. Po tej „velkej prdě“ se rozdělila Jednota na subjekt a objekt (jang a jin). Neboli GN, jako jeden z mála zdejších, správně chápe, že Jednota nemohla vykřiknout do tmy slovo, protože je neměla komu říci.

  2. Již jsem Vám, a ne jednou, objasňoval metaforu, alegorie či jinotaje a také i jiným objasnil /jen některá/ podobenství.

   Vaše chápání slova jde mimo význam toho, co znamená Slovo.

   S tím nejde nic, ve Vašem případě, udělat.

   1. Slovo je vždycky jenom slovo. Nepoužívejte jinotaje a alegorie a nazvěte to třeba „Bhagasvamíjagaparuka“ a pak to může mít vlastnosti Slova. Ale slovo si má 2. signální soustava představí jako slovo. Netřeba objasňovat význam slova.

    1. Vaše 2.signální soustava je adekvátní Vašemu naturelu.
     K pochopení Slova to ale nemusí stačit. K pochopení g.n. možná ano.

 6. Vendo,píšeš:

  ….Již jsem Vám, a ne jednou, objasňoval metaforu, alegorie či jinotaje a také i jiným objasnil /jen některá/ podobenství.

  Vendo, vážné nepochopenie Biblie. Ak je v Biblii raz napísané, stvorenie trvalo 6 dní a siedmy bol dňom leňošania tak to bolo presne tak a basta…

  Debilní Proptožidia nemali ani ,,potuchu“ o tom, ako vyzerá Zemeplacka, z čoho je zložené ľudské telo, na čo je v hlave ten sopel a o tých ďalších hovadinách, čo sú v Biblii popísané, ani nehovorím……

  Keď je v Biblii raz napísané …Na počiatku bolo Slovo, tak Tí praštenci jednojednoznačne boli presvedčení, že naozaj, na Počiatku….

  Ale že na vyslovenie Slova je potrebné mať: Jazyk, svaly v tváry, hlasivky a iné pomocné orgány, znamená to , že tí debili boli hlboko presvedčení o tom, že BOH-Hospodin naozaj mal hlavu, ksicht, ruky, nohy ako človek….

  A tí pripečení Protokresťania to dorazili ešte aj tým, že BOH – Hospodin mal aj ,,oplodňováka“ a pomáhal mu jeho poskok – ten Duch svätý…

  Takže inotaje, alegórie, metafóry je Vendo len Tvoje náboženské prianie. Keď je raz v Bibli napísané,že ten blbeček Stvoril Svetlo výkrikom do Tmy: Budiž Svetlo, Na počiatku bolo Slovo…, tak musíš veriť, dokonca ,,byť presvedčený “ o tom, že to bolo presne tak…

  ….Keď zapochybuješ, do Neba sa nedostaneš. Žiaľ, mám to ,,z prvej ruky“, už som videl aj zoznam ,,odpísaných“..

  ……Si tam Vendo aj Ty. Nechcem Ťa nasrať, preto Ti vyjavím a upokojím aj ostatných, čo sú v zozname, som tam aj JA….

  Ale neboj, aj v Pekle sú tam-sem pekné okamihy… VRAJ…

  1. ad.:Ak je v Biblii raz napísané, stvorenie trvalo 6 dní a siedmy bol dňom leňošania tak to bolo presne tak a basta…

   Správně Noho,
   Bibli si rozvracet nedáme! To by tak bylo, aby si ty alegorie a jinotaje vykládal každý po svém! Máme tu v Česku už 3000 sekt vykladačů alegorií a jinotajů. Už chybí jen sekta Staňkova a sekta Vendova. Papež má vždycky pravdu a basta!

 7. Úžasné, úžasné, úžasné
  Vždy, mě doslova fascinuje, jak lidé dokážou okamžitě a naprosto přesně a bez známek pochyb, pochopit, co jim bylo sděleno a proč jim to bylo sděleno a vůbec nemají tu tendenci vnášet do sdělované informace své vlastní představy a okamžitě danou informaci přeposílají dalším tvorečkům, kteří ji také ihned chápou. A pokut ne, vždy se najde někdo, kdo jim vše ochotně povysvětlí.
  Lidé, jste úžasní tvorové. :)))))))))))
  http://www.jutube.cz/watch/ymMTBli7hBQ

  ps: nakonec ale zjistí, že vše je jinak, než jak si to PŘEDSTAVOVALI a jak to CHÁPALI a jak to VYSVĚTLOVALI :)

   1. Lojza
    To byl asi jen záblesk vědomí. :)))
    A už jsem zase, ten hodný chrápající Budulínek. :))))

 8. Tak dnes kluci o něco lepší než včera naše půvabné ženy. Možná to bylo fifty – fifty, ale od našich závodnic se snad očekávalo víc. Venda promine, není to k tématu, že?

  Pár dnů jsem byl mimo a nový pěkný článek Vendy. Vždy mne překvapí jeho snaha o určitý systém. Jako vždy, někdo ho ale nepochopí. Někdo přitáhne i třeba jiné téma a nakonec, někdo si z něj dělá i srandu.

  Jen doplním. Člověk je vrcholem dosavadního vývoje v projeveném / doslova smyslovém / světě. Ale lidé nejsou všichni na stejné úrovni. Nemohou být. Nevím, jestli tomu lze porozumět. Někteří lidé jsou karmicky mladí a jsou ovlivněni světem smyslových skutečností. Dělí to podle pocitů, a to na příjemné či nepříjemné ve smyslu prožívání jako živočicha, kterým člověk jako tělo je. A pak chybí objektivita, protože jejich vědomí se jen velmi, velmi zvolna prodírá do oblasti mysli, rozumu. Sféra mysli, v té je nutné se postupně učit žít a, to je důležité, poznávat sami sebe. I o tom u Vendy čtu.

  Tak dobrou.

  1. Anonyme UV, nevadí, že odbíháte k biathonu a už jistě víte, kam budete odbíhat v létě. Jak máte karmojasno, tak je jasno všechno.
   “ Někteří lidé jsou karmicky mladí ..A pak chybí objektivita, protože jejich vědomí se jen velmi, velmi zvolna prodírá do oblasti mysli, rozumu.“
   Zdá se, že už jste karmicky starouš a že k rozumu se prodíráte pořád…
   Myslel jsem si, že jsem se k rozumu vcelku prodral a je to v loji, jsem bez karmy a můžu leda bojovat o to, abych byl alespoň karmicky mladý hoch. Tak jsem dopadl, když poznávám sama sebe.

   1. Tak zase po biatlonu ženy u Vendy. Ale štafeta mužů již ne, přijede mi návštěva.

    V zákonu karmického vyrovnání je jedna důležitá část, kterou jste, Pardale, uvedl; že jste bez karmy. Ten karmický zákon to řeší, ale pro Vás a Vaše uši to zatím není určeno. Ale znáte jak své boty úvod do smyčkové teorie gravitace a s ní i kosmickou historii. A to je senzační. Pozor ale na to extrémní stlačení. Doporučuji Vám, jste starší člověk, vezměte pejska a běžte to rozpohybovat, po našem, trošku se vyprdět.

    To je zdravé. Kam budu odbíhat v létě, to ještě nevím.

    1. Anonyme UV, díky za předání vlastních zkušeností s vyprděním zřejmě po vegetariánské stravě a ajurvédských čajích. Chodím se psem do lesa každý den tak na 3 hodiny a jsem v pohodě zrovna po roštěnce.
     Díky za sdělení, že karmický zákon to řeší, nevím sice jak, ale řeší. Předpokládal jsem, že na mě karma nevyšla. Kolem počátku letopočtu bylo na Zemi asi 30 x méně lidí jak dnes, roku 1800 byla na Zemi asi 1 miliarda lidí, dnes 7,36 miliardy. A to hindiusmus měl vzniknout už asi 1000 let.př.n.l. Když jen do počátku letopočtu se karma zředila 30 x, tak nevím, jestli ji každý má. Měl jsem takový dotaz kdysi na Vendu, ani nevím, co odpověděl, nejspíš, že karma se vdechuje a je pořád celá. Což by bylo ještě dobré, horší by bylo kdyby na tom vesmírném nádraží, co Mistr rozděluje lidi podle karmy, musel být ještě Mistr drtič karmy.

    2. Anonym 21.1.2017 (16:20)
     Anonyme UV, díky za předání vlastních zkušeností ……
     Zapomněl jsem podepsat, psal to Pardal

    3. Jak je to s tou karmou?
     Římanům 6:7 píšou že „Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.“
     karma se smaže, jak to tedy je?

    4. Vidím, že Matrix má neobjasněno.
     ad.: Jak je to s tou karmou?

     Nechci být jako ta přeskočená gramofonová deska, ale VŠECHNO lze pochopit na základě pochopení principu Jang – jin. Jestliže jsem muž, pak mám karmu, že nejsem žena (nenaplňuji druhý princip ve Stvoření). Jestliže stavím dům, pak mám karmu, že dům nebourám (konstrukce – destrukce). Jestliže jsem aktivní, pak mám karmu, že nejsem pasivní.
     http://zdravy-domov.cz/znalosti-feng-shui-elektrosmog/attachment/monada
     (jde mi jen o tu monádu, nikoli o elektrosmog)
     Neboli jakýmkoli svým konáním vytvářím karmu.
     (Pro Pardala: Proto je té karmy, kolik kdo ráčí.)
     Nevytvářet karmu znamená nekonat – být tím „S“ uprostřed monády.

    5. Pavel z Tarzu, který se nikdy nepotkal s Ježíšem osobně, nebyl ním pokřtěn /zasvěcen / a ani nebyl pokřtěn nikým jiným, přivedl na svět verzi křesťanství pro světskou moc ve „vynikajícím“ dárkovém balení.

     Ve Vámi uváděném Listu Římanům / i jinde / si odporuje, ale hlavně,svoje listy napsal před sepsáním evangelií a neznal tak popsané učení Ježíše; nakonec, s mnoha přímými učedníky Ježíše se nepoznal, když ano / s Petrem a Jakubem /, neměl s nimi zrovna přátelské vztahy. Ten rozpor je tak zřejmý.

     Ale s tímto by se dalo souhlasit:
     Římanům 8 Zákon Ducha
     1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.2 Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.

     A dodám ..ti…..moc jich v Kristu nebylo, těch, kteří za pozemského života Ježíše byli k němu přivedeni. Ale takoví, kteří byli, u těch bylo s karmickými dluhy naloženo zcela jinak. A ti co nebyli, nebyla jich drtivá většina?

     Nelze zvolat, ani zašeptat své oběti; zabíjím tě ze žárlivosti / ze závisti, z hněvu…. / ve jménu Krista. On sňal již předem ze mě následky za tento hřích.

     Ale neřekl Ježíš něco zásadně jiného : evangelium Jana 14-21 :
     „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

     Kdo páchá hřích, evidentně nepřijal a nezachovává Ježíšova přikázání, nemiluje jej a nebude milován Otcem.

     Cituji z téhož Listu – kap. 6-3:“nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“ ….a dále se píše o sjednocení s ním. Ale platí to jen pro ty, kterým toto Ježíš Kristus umožnil svým křtem za jeho poslání v jeho krátkém životě – přivést připravené duše domů.

     Pavel, protože měl zřejmě velké karmické dluhy, o karmě samotné a nutnosti „vyčistit pohár“, stát se čistým /předem/ pro Světlo a Slovo Boží, nepíše.

     Matrixi, to, jak píšete, že „karma se maže“, je, podle mne jen Vaší domněnkou či nepochopením. Umím si představit, že pro mnoho lidí by to byla ta nejlepší zpráva – činit za plného vědomí hříchy /ač věřím v Boha/, bližnímu svému dělám to, co bych sám nechtěl, aby on dělal mně a tím porušuji Ježíšovo Největší přikázání…..ale, protože teď /např./ v 21.století v něj věřím, v jeho lásku, jsem těchto hříchů zbaven.

     Znovu odkazuji na verš Jana 14:21. „“Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

     Jak Vám to asi zní, já v tom cítím značný rozpor.

     Pavel je pro mne, když čtu jeho životopis, velmi rozporuplná postava. Nikdy se s Ježíšem nestřetl a Ježíš ho nepokřtil. Narodil se v rodině farizeje, sám byl farizej, ale když jeho otec získal římské občanství, stal se i on římským občanem. Dnes by se řeklo, převlékač kabátů.

     Neodsuzuji jej, nemám důvod. Jeho učení, mimochodem, příliš z evangelií nepobralo, přineslo nový směr v judaismu té doby a na pozadí historických událostí v Římské říši, mělo svoji váhu.

     Nechci tu rozvíjet žádné teologické úvahy, proto tak stručně.

     Pěkný den.

    6. Lojzo, to je jasné, karmu si člověk dotváří a vylepšuje, když koná co má konat, myšlením, slovy i skutky. Taky si ji může pokazit, když o ní nevhodně diskutuje, třeba.
     Jenže Venda říká, že se karma odnáší po smrti kamsi, tam ji Mistr posoudí a přidělí nějakému dalšímu nešťatníkovi asi z dědičné linie, tedy dětem. Jenže dětí se rodí víc, jak bylo rodičů. A vůbec to nevypadá, že by všem dětem byla rodičovská karma přidělena stejná a celá už vůbec ne. Jak se ta karma dělí snad Venda někdy vysvětlí stručně.

    7. Pardale, můžete mi dát odkaz, kde jsem něco takové ke karmě formuloval, ne řekl – tady se přece píše. o to to máte jednodušší.

     ad/ „Jenže Venda říká, že se karma odnáší po smrti kamsi, tam ji Mistr posoudí a přidělí nějakému dalšímu nešťatníkovi asi z dědičné linie, tedy dětem. “

     Stačí mi název článku, pod kterým to najdu a eventuelně datum.
     Díky

    8. ad.: karmu si člověk dotváří a vylepšuje, když koná co má konat, myšlením, slovy i skutky.

     Pardale, já do toho Vašeho hašteření s Vendou o karmě nechci vstupovat. Ani to moc nečtu.
     Ale oba dva s Vendou na tu karmu nahlížíte špatně. Karmu nelze „vylepšovat“, karmu lze pouze vynulovat, dostat do rovnováhy jang a jin. Pak jste bez karmy.

    9. Vendo, nebudu hledat Vaše citáty. Stačí, když napíšete jednou větou, co se s karmou děje po smrti člověka. Úlohu mistra v Sant Matu jste popisoval mockrát, posoudí karmu a odešle zpátky na svět. Že se rodí víc dětí, než bylo rodičů, to asi uznáte, takže přerozdělování a dědění karmy má problém, který jste nechal opakovaně bez odpovědi.

    10. Nechcete vstupovat, Lojzo, ale vstupujete. Navíc to mezi mnou a Pardálem nečtete. Kdybyste mne nejmenoval, nevstoupil bych.

     Karma, jinak /stručně/ karmický dluh, se musí odžít. To vynulování bych mohl snad i akceptovat. Snad je jasné toto:
     Prvotní je čin, pak je následek. Nikdy to není naopak.

     Něčím jste mne zaujal. Tvrdíte – „dostat do rovnováhy jang a jin. Pak jste bez karmy.“

     Zeptám se Vás, místo mých dalších objasňování. A pak, když to objasníte, mnohým lidem to tu bude jasné.

     Principy jin a jang. Jak chcete dostat do rovnováhy ?

     země – nebe
     ženské – mužské
     prostor – čas
     hmota – energie

     Příroda a v ní jin a jang. Jak chcete dostat do rovnováhy?

     noc – den
     tma – světlo
     podzim – jaro
     vlhko – sucho

     Vlastnosti a v ní jin a jang. Jak chcete dostat do rovnováhy?

     dovnitř – ven
     nahoru – dolů
     pomalu – rychle
     rostlinné – zvířecí

     Tělo a v něm jin a jang. Jak chcete dostat do rovnováhy?

     pravá hemisféra – levá hemisféra
     nádech – výdech
     anabolismus – katabolismus
     proteiny-tuky – minerály

     Uvedl jsem jen něco z velké škály rozdělení.

     Těším se na Vaše vysvětlení.
     Díky.

    11. Pardale, prosím, chovejte se jako člověk s vědeckým přístupem. Když jste napsal toto:
     „„Jenže Venda říká, že se karma odnáší po smrti kamsi, tam ji Mistr posoudí a přidělí nějakému dalšímu nešťatníkovi asi z dědičné linie, tedy dětem.“

     A nebo toto novější:
     „Úlohu mistra v Sant Matu jste popisoval mockrát, posoudí karmu a odešle zpátky na svět.“………. tak můžete mít zdroj na to, co jsem řekl, napsal, ne? Netajte to, nebuďte sviňa, uveďte to, prosím, ať si každý přečte, co jsem k tomu napsal. Z podstaty mého poznaní a z učení Sant Mat jsem toto nikdy nemohl napsat. Ani Vám, který na karmu, duši či reinkarnaci, nevěříte.

     Odpovím co nejstručněji – již běží biatlon :

     – karma se nevztahuje k tělu člověka, ale k duši, která v něm byla spolu s myslí a s mnoha dalšími „obaly“ duše

     – po smrti těla se duše dostává k tomu, co si svým předchozím životem v těle, svými myšlenkami, skutky a činy zasloužila; může to být i zrození se v novém těle. Ale není to hned – pro duši to mohou být z hlediska lidského posuzování plynutí času i stovky /tisíce /let, než se vtělí do nového těla

     – duše jako to, co oživuje, prodělává svůj evoluční vývoj; byla stvořena jen jednou, nezaniká, neumírá, oheň ji nespálí…… a každý projevený život má svoji duši. Milióny zvířat /denně?týdně? měsíčně? / jsou zabíjeny lidmi pro stravu i pro zábavu – jejich duše nejsou vyjmuty z kola rození se a umírání a vtělování se do stále vyšších úrovní živočišné říše; nakonec i do lidského těla.

     Snad to jednou pochopíte. Ale myslím, že když jako materialista tu napíšete, že na reinkarnaci, duši a karmu nevěříte, tak to tak bude a i kdybych to vysvětloval jakkoliv, Vy budete zastávat své. A to mi nevadí.

     Vadí mi však, že tady použijete něco, zní to i jako pomluva, co jsem tu prý napsal a pak to odmítnete doložit. Většinou o karmě diskutuji s Vámi.

    12. Vendo, není to pomluva, je to moje chápání Vašich článků a diskuzí. Pokud to tak není, stačí místo okecávání napsat malý odstavec, co se s karmou po smrti děje, kdo a jak určuje, co se z ní stane a komu vrací zpět na zem.
     Když nevíte, kam napište nevím.

    13. Biatlon tedy nic moc. Za chvíli přijde můj kamoš anonym a snad si u našich žen spravíme chuť.

     Pardale, v 11:26 jste se mě snažil, snad urazit, když jsem odpověděl na Vaše otázky a nazval jste to okecáváním. Teď ty otázky zase rozšiřujete. Proč bych na ně měl odpovídat, když to nazýváte okecáváním ? Čemu v mé předchozí odpovědi nerozumíte?

     Ale já Vám již nebudu odpovídat / ohledně karmy /, když nedokážete doložit toto Vaše tvrzení, které mne také dehonestuje :
     „Jenže Venda říká, že se karma odnáší po smrti kamsi, tam ji Mistr posoudí a přidělí nějakému dalšímu nešťatníkovi asi z dědičné linie, tedy dětem. “

     Když mi ten odkaz na článek a nebo diskuzi, kde jsem toto napsal, poskytnete, stačí název článku a popř. datum příspěvku, tak Vám slibuji, že pak odpovím na Vaše další a další otázky ke karmě, i když vím, že na ni nevěříte a že ji, a to je smutnější, vůbec nerozumíte.

     Na zdejší mailové diskuzi Vám budu 12 hodin denně k dispozici. Dobrá nabídka, ne? Jen mne nasměrujte k tomu, kde jsem podle Vás uvedl ty, podle mne, pitomosti, které jsou v rozporu s učením Sant Matu.

    14. Vysvětlujete tu karmu skoro asi v 90 článcích a tváříte se, jako byste tu byl prvně. Karmu jste vysvětloval bůhvíkdy a když dám shrnutí Sant Mat, tak je oheň na střeše.
     Něco jsem našel o Mistrovi a karmě z poslední doby, pište si dál co libo, hlavně, že se nedostanete do těch spárů…
     http://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/
     Pardal 8.1.2017 (0:14) jsem shrunul podle http://pocamag.cz/sant-mat.php
     „Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí. Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi, tam kde nyní přestal, nebo jestli bude pokračovat ve vyšších oblastech a na Zem se již nikdy nevrátí…Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí. Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi, tam kde nyní přestal, nebo jestli bude pokračovat ve vyšších oblastech a na Zem se již nikdy nevrátí…Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí.“
     Zjednodušeně :“ Žák spaluje svou negativní karmu. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi“.
     Nic z toho jste nevyvrátil ani nekomentoval, i když jsem se opakovaně ptal podle čeho Mistr rozhodne a jak to přenese do dalších zrození. Když člověk umře, tak už má většinou vnučata a po jeho smrti tedy se přenáší nebo nepřenáší karma na pravnoučata. Jak, na které a proč – jako obvykle žádná odpověď.

     10. 1.Venda píše :“Můj Mistr v jeho duchovní formě, o kterou jde hlavně, bude se mnou „na onom světě“ stále, zatímco jeho tělesnou schránku tu taky potká smrt. Mistr bude duši, která mne v současném životě oživuje, doprovázet v dalším vývoji, již mimo tento materiální svět. Je krásné, že po smrti mého těla se duše nedostane do spárů „spravedlivého soudce duší a jeho temných andělů“, ale díky moci Mistra bude následovat jiný vývoj. Budu se snažit „vyreklamovat“ i svoji manželku, ale to nemá duše ve svých rukou. Nakonec, těch manželek již mohla mít moje duše v předchozích tělesných schránkách více / i manželů? /.“
     Dále „Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů.“

 9. @ – Pár dnů jsem byl mimo

  Objasněno. Sebekritika je vítána. Tak dobrou.

 10. ad:JK pro Lojzu 20.1.2017 (17:42)
  …Milující Otec (hospodář) má rád všechny svoje děti…

  Lojza má problém s tím slovem „milující“. Milující otec si totiž nenechá hrát děti ve sklepě se semtexem. Mohl by to udělat otec nevědomý. Nevím, JK, jak jste tady dlouho a nebo je to jen převlečený nick. Proto jsem speciálně pro Vás našel odpověď Junga na otázku dobra a zla. Dával jsem to sem na Štedrý den, leč nikdo můj vánoční dárek neocenil. Holt doma není nikdo prorokem, žádný génius to nemá lehké….:-)

  Jak to, že dokonalý a dobrý Bůh strpí zlo? Jung odpověděl překvapivě: „Tato otázka zůstane bez odpovědi, dokud nepřijmeme existenci takové vyšší bytosti, která je převážně nevědomá.“ Pak už je všechno logické: „Bůh stvořil bytost nadanou vědomím, člověka, a skrze něho chce dosáhnout cíle.“

  1. Jenže Lojzo
   – v souladu s tím, co jste onoho 24.12. napsal, se nevědomost rovná božství a tedy pan Staněk je podle toho na té stejné úrovni….
   – Jestliže tedy nevědomost stvořila bytost nadanou vědomím a rozdělila ji od nevědomí, záleží tedy její poznání na tom, jestli jde jen o rozdělení, nikoliv však oddělení a kdo vlastně tedy získává? Nevědomí svůj klid a poznávání díky „parazitismu“ a vědomí „své“ utrpení a přibližování se k nevědomí?
   Ajajajajaj…..

   1. I když – pokud je milující – kdo je milující Nevědomí, či Vědomí?
    A přátelé (vědomí) se na svých cestách potkávali a vyprávěli si o příteli největším, o Lásce…..že ji mají u sebe, každý tu „svou“ přidělenou částečku, mnohdy netuší…..

    1. ad.: kdo je milující Nevědomí, či Vědomí?

     Milovat může jenom vědomí. Nevědomí milovat nemůže.

    2. A vědomí tím trpí. Vlastně netrpí, protože ví.
     Může být vědomí nevědomé, či vědomí vědomé?
     Už to motám. Vědomí nikdy nespí….

   2. ad.:nevědomost rovná božství a tedy pan Staněk je podle toho na té stejné úrovni….

    Pan Staněk není nevědomý. Je to vědomý a pyšný hlupák.

    ad.: Jestliže tedy nevědomost stvořila bytost nadanou vědomím a rozdělila ji od nevědomí, záleží tedy její poznání na tom, jestli jde jen o rozdělení, nikoliv však oddělení a kdo vlastně tedy získává? Nevědomí svůj klid a poznávání díky „parazitismu“ a vědomí „své“ utrpení a přibližování se k nevědomí.

    Odstranil jsem jen otazník na konci. Není to totiž otázka, ale odpověď.

  2. Jak to, že dokonalý a dobrý Bůh strpí zlo?

   Jeden z důvodů, proč lidé trpí, je podle Bible tento. Všechny je totiž postihuje čas a nepředvídaná událost.

   Kazatel 9:11 Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.

   Ježíš Kristus mluvil o neštěstí, při kterém bylo zabito osmnáct lidí, protože se na ně zřítila věž. Lukáš 13 Nezahynuli kvůli tomu, jakým způsobem žili.

   1 Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí.

   2 On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?

   3 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
   4 Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?

   5 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“

   A teď mluvte o karmě :D

   1. Matrixi, upřímně jsem rád, že reagujete na otázku, kterou tu položil Lojza pro JK včera ráno.

    Rád si přečtu jeho objasnění.

 11. Škoda, že zde nelze malovat obrázky. Představme si to tak, že Bůh (Nevědomí) je veliký oblak. My v sobě máme malý obláček Nevědomí. To je ta božská částice v nás, ten boží zárodek, který máme v sobě najít. Náš malý obláček Nevědomí má na sobě dvě vrstvy, které mu znemožňují spojit se s velkým oblakem Nevědomí (Bohem). První vrstva izolace na tom obláčku se nazývá duše, druhá vrstva tělo. (Někdy se to přirovnává ke slupkám na cibuli). Takže tělo nám slouží k tomu, abychom odbourali vrstvu izolace duše a spojili se s Nevědomím (Duchem). Biblický termín je zrodit se z Ducha svatého. Pak bychom se už nemuseli převtělovat a měli život věčný – ve společnosti Nevědomí (Boha). Jelikož je to složitý a zdlouhavý proces, nedá se stihnout za jeden život, duše se převtěluje do dalších a dalších těl. V těchto tělech se za cenu utrpení odbourává ta izolace (duše) až pak může člověk v sobě probudit to malé Nevědomí, zrodit se z Ducha a zůstat ve společnosti toho velkého oblaku Nevědomí (Boha).
  (Terminologií Junga je to proces individualizace a probuzení bytostného Já.)
  Jak prosté, milý Watsone.

 12. Lojzíku čo zase trepeš : Nevědomi , už zo slova vyplýva že je ne – vedomé , keď už niečo splietaš odstráň si zo všetkých nevědomí ne a budeš mať slovo VEDOMIE . Ako môže byť BOH nevedomý ? Duch je nevedomý ? Potom aj ty si nevedomý, sedíš na obláčku a je ti žúžo …

  1. ad.: Duch je nevedomý ? Potom aj ty si nevedomý, sedíš na obláčku a je ti žúžo …

   Ano, teď si uhodila klinec na hlavičku. Ano, můj Duch, mé bytostné Já je nevědomé, sedí si na obláčku a je mu žůžo.
   Nasraný je akorát můj tiskový mluvčí Lojza, který je stále svázán pozemskými zákony a hrozně ho to sere. Až Lojza „natáhne brka“, tak už bude dobře.

   1. Lojzo a kto určí kedy kto natáhne brká … “ nevedomé“ bytostné Ja alebo jeho tiskový mluvčí. Zatiaľ si môžeš vybrať podľa slobodnej vôle či budeš nasraný alebo nie. Tomu na obláčiku je jedno. Svoj pohár si musí vypiť aj vylízať každý sám. Keď si naleje vytriol, nenájde tam archívne víno.
    https://www.youtube.com/watch?v=xAqFnuvRKL0

    1. ad.:Lojzo a kto určí kedy kto natáhne brká … “ nevedomé“ bytostné Ja alebo jeho tiskový mluvčí.

     Samozřejmě kdy natáhne Lojza brka určí nevědomé bytostné Já. Tiskový mluvčí Lojza je tady zatím potřeba. Je ho tady potřeba, aby „objasňoval“. Někteří stále ještě nemají „objasněno“!

    2. Tiskový mluvčí Lojza je tady zatím potřeba ?

     A dokonce si to sám zdůvodňuje :
     „Je ho tady potřeba, aby „objasňoval“. Někteří stále ještě nemají „objasněno“!“

     Připomíná mi to podobenství Ježíše, které je v evangeliu Lukáše – kap.12:18-21. Lojzo, nevíte, kdy bude Vše duše „vyžádána“.

    3. @ – Někteří stále ještě nemají „objasněno“!

     Ano, nemají. A proto je potřeba neustále objasňovat a objasňovat, až do úplného zblbnutí.

    4. Potrefený neobjasněný se ozval.
     ad.: Lojzo, nevíte, kdy bude Vše duše „vyžádána“.
     Vím, až to všechno objasním! Když zemře Lojza dřív, tak i Vy všici zemřete neobjasnění!

    5. LOjzo ja viem aj o tiskových mluvčích čo si povedali že natáhnú brká aj bez schvalovacej komisie, pritom všetko neobjasnili ani neboli objasnení
     čo s takými?

 13. matko, píšeš:

  ….Jestliže tedy nevědomost stvořila bytost nadanou vědomím a rozdělila ji od nevědomí, záleží tedy …

  No neviem ,,matičko skákavá“,no pri tejto vete mi akosi, no toto…,,…nadanou vědomím a rozdělila ji“…

  …. Nemalo by tam byť ,,Oddedelila“, teda že úplne odpojila? Neviem či si ten správny adresát, ale keďže je p. Jung pravdepodobne už ,,v živote po živote“, jemu to neviem akosi, no že tak…

  Nemaj mi to teraz ani Ty Lojzíku za zlé, ale ten inkriminovaný literárny hrdina , ten ,,Gvazimódo“, bol vraj tiež lekársky diagnostikovaný ako ,,imbecil II. kategórie“ v šesťstupňovej dialíze Dr. Chocholouška a ako takýto ,,momentálne postihnutý“ sa zamiloval nie do Protožidovskej Marienky, ale do tej Cigánky z chrámu Pána v Paríži…

  Bola to ,,láska“ a neser mě Lojzíku a až taká , že….

  Takže Tvoja diagnóza, že ….Milovat může jenom vědomí…, má trhlinu aj preto, že keď môjmu pesovičovi nesiem do jeho pozlátenej misky žrádlo, do tej , do ktorej ešte nedávno ,,srával“, ON ti reaguje nielen podľa ,,zákonov II. signálnej“, ale vrtí aj ,,kvostíkom“…

  A určite to poznáš, keď ,,niekoho miluješ, aj Ty vrtíš tým svojím ,,kvostíkom“. a vieš prečo? Lebo i keď si v ,,bezvedomí“, miluješ tak, ako mňa miluje môj pesovič..

  ….. A on mi oblíže aj ksichtílk a aj môj rypáčik, cez ktorý vraj ten ďalší literárny hrdina ,,fukol tomu „….

  Sice mi ani to ,,SLOVO“ tiež nepovie ako ten inkriminovaný BOH -Hospodin , keď ho mal u seba v zadnom vrecku montérok, ale len preto ,,briácha“, lebo má inú rezonančnú dutinu – iný tvar hlavy, ináč postavené struny hlasiviek a má príliž dlhý jazyk a …

  Keby to všetko mal ako aj TY, určite by mi povedal : Ty môj ,,milovaný chlebodarca“ si môj druhý najlepší kamarád, lebo….

  A oba prípady sú dianostikované akože ,,nevedomé“…

  Jeden nedostal ,,fuknutie“ do rypáku naplno a na toho môjho pesoviča sa dostalo z toho ,,dychu“, len 20% z obvyklej dávky…

  1. ad.:Takže Tvoja diagnóza, že ….Milovat může jenom vědomí…, má trhlinu aj preto, že keď môjmu pesovičovi nesiem do jeho pozlátenej misky žrádlo, do tej , do ktorej ešte nedávno ,,srával“, ON ti reaguje nielen podľa ,,zákonov II. signálnej“, ale vrtí aj ,,kvostíkom“…

   Pes má vědomí, takže milovat může.

  2. Oddělení by znamenalo nepřekonatelnou barieru a nemyslím, že ta bariera je nepřekonatelná, člověk má možnost barieru překonávat, rozpomínat se na přítele největšího,…..člověku je ta touha dána. Snad jsem to přece jen nespletla.
   Jiná je otázka, zda je to reálné, jak vlastně ten „matrix“ funguje. Ale jsou věci mezi nebem a zemí, kdy stačí jen tak málo a bariera mizí,….a pak nelze jinak….

 14. ad.Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

  ——————————
  https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shabad&prev=search
  ->Shabad (hymna)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shabad

  *duše = dusha = Shabads = shabad = šabat
  *Udgit = H píseň

  cit.:
  Různě jen slyšitelný životní potok, Vnitřní Sound, Sound proudu nebo Word v angličtině, Shabd je esoterický podstatou Boha, který je k dispozici všem lidským bytostem k dispozici…

  Přívrženci věří, že Satguru , nebo Eck mistr , který je lidská bytost, se spojil s Shabd takovým způsobem, že on nebo ona je živý projev to na nejvyšší úrovni (dále jen „Slovo se stalo tělem“). Nicméně, ne jen může Satguru dosáhnout, ale všechny lidské bytosti jsou ze své podstaty privilegované tímto způsobem. Opravdu, v Sant Mat raison d’être pro lidské podobě je meditovat o proudu zvuku, a přitom sloučit s ním, dokud něčí vlastní božství je nakonec realizován.

  „Naam“ ( „Slovo“) byl popsán v mnoha tradice s využitím několika různých podmínek. Následující výrazy jsou interpretovány jako totožné s „Naam“:

  „Naad“, „Akash Bani“ a „śruti“ v Ved
  „Nada“ a „Udgit“ v Upanishads
  “ Logos „, „Word“ a “ Duch svatý “ v Novém zákoně
  “ Tao “ od Lao’c
  “ Hudba sfér “ by Pythagoras
  “ Sraosha “ od Zoroaster
  „Kalma“ a „Kalam-i-Qadim“ v Koránu
  “ Naam „, „Akhand Kirtan“ a „Sacha (“ true „) Shabd“ od Guru Granth Sahib

  Sant Baldžít Singh , současný Sant Mat mistr, používá termín „Světlo a zvuk proud“. On popisuje ji jako spojovací článek mezi člověkem a Bohem.

  PS:Zvuk = Matka,Hudba srdcí,Hudba sfér přivedla na svět Světlo = Otce,Matčina Syna.Otec a Syn jedním jsou.

 15. ad.: Principy jin a jang. Jak chcete dostat do rovnováhy ?

  No to je právě ten problém a náš úkol. Kdyby ta cesta byla tak jednoduchá, tak jsme u toho Boha už všichni dávno skončili.
  Já k tomu nemám jiné vysvětlení, než to, co napsal včera Lojza (bez přívlastků)

  Lojza 21.1.2017 (11:00)

  1. Intelektem to nikdy nepochopíte. To jste teď dokázal. A jak je vidno, vyčetl jste někde, že existuje něco jako jin a jang, ale nedokážete souhru, nesouhru, hru energií ve Vašem myšlení a pocitech vůbec pozorovat. Asi Vám chybí soustředění a základní poznatky Cesty – nebo-li TAO. K čemu je porozumění a znalost těchto dvou protikladných a doplňujících se sil, to Vy nevíte. Účel – roli jin a jang ve stvoření, v našem vědomí, proč? To prostě nevíte.

   Ale zamachrujete, to jo?

   Proč jste napsal toto: „Karmu nelze „vylepšovat“, karmu lze pouze vynulovat, dostat do rovnováhy jang a jin. Pak jste bez karmy.“

   Takové úderné zásadní myšlenky, ze kterých by mohly být nějaké puberťačky zcela paf, a Vy pak napíšete, že NIC, že je to problém ! Hmmmmmm.

   Tak jak chcete a co vynulovat, když se ptám konkrétně? Proč to píšete, když to sám nevíte?

   Jak se také ukázalo, nic nevíte o hledání rovnováhy. A ještě jedno navíc – já se Vás ptal na principy jin a jang, které existují, a Vy? Nic! Na projevy jin a jang v přírodě, kterými působí, zase NIC. Na vlastnosti jin a jang a pro jednoduchost jsem uvedl i pár dělení jin a jang v lidském těle…..a Vy, nic neumíte vysvětlit. Proč se tu děláte ……, zajímavým, a při tom nic nevíte? Tak se tu nedělejte zajímavým; sdělení“pak jste bez karmy“ je na hovno. Chápete? A ještě si dovolíte zpochybnit Pardala, který by Vám mohl o karmě, na kterou nevěří, vyprávět snad hodiny.

   Takže mezi ty lidi, kteří to mají jako problém a úkol, mezi ně mne nepleťte.

   Jak tu, bohužel, nezavedl Pardal – něco citovat, ale bez odkazu, Vy byste mohl dokázat, že jste někde jinde. Prosím, dejte mi odkaz na toho Lojzu bez přívlastků. Já se v nich totiž nevyznám. prý včera Lojza bez přívlastků napsal něco zásadního…..již se těším.

   Díky

   1. ad.: …..již se těším.

    Vendo, těšíte se marně. Já se na to můžu vykašlat, abych tady psal celou neděli slohové cvičení pro Vendu. Ale ty póly jin a jang, mají vždy ještě něco uprostřed a to je ten náš cíl.
    Principy jin a jang mají vždy ještě něco mezi:
    ženské – mužské – dětské (Ježíš: Buďte jako děti)
    prostor – čas – rychlost
    noc – den – svítání
    tma – světlo – šero
    podzim – jaro – léto (zima)
    duté – vypouklé – rovné
    nahoru – dolů – rovně
    pravá hemisféra – levá hemisféra – jejich spojnice
    nádech – výdech – nenadechuji ani nevydechuji

    Smyslem nirvány je vyhasnutí – nebýt jin ani jang. Smyslem zrození z Ducha není konat, ale BÝT.

    Neobjasněno, nazdar! Jdu se raději projít.

    1. Mužské a ženské má mezi /nohama/ něco? U symbolu spásy jste to uvedl na míru blízkou zřejmě Vaší povaze – viz.Váš duchaplný odkaz: http://www.bananek.cz/sukaci-stroj-s-ejakulaci-like-a-sex-machine/ To je Vaše parketa, ne? Toho se držte a tam se k Vám přidají mnozí a o povrchní zábavu, i pod umučeným tělem Krista, budete mít postaráno.

     Jo, procházku potřebujete. Zplodil jste nesmysly, ale jsou asi z Vaší hlavy. Puberťačky padají na záda a křičí – Ó, Lojzo, stroj, stroj!

     Nirvána, vyčteno. Již jste ji někdy prožil? Proč sem pletete, do „své“ čínské filosofie z hinduismu nirvánu, proč nezůstanete u nie-pan?

     Víte co říká čínský výraz pro karmu yin quo v pojetí TAO? Jak se tato cesta moudrosti k ní staví? Předpokládám, že mimo sex máte i znalosti o TAO? Nebo ne? Rád bych se setkal s někým, kdo toto učení vyznává a rozumí mu.

     Víte, co to je v sansrtu LÓMA a VILÓMA?

     Mimochodem – v přírodě je zima jako jin a léto jako jang – to nevíte? Proč to mícháte do jin podzimu a jang jara?

     Líbilo se mi, s jakou, až pokorou, jste dnes vstoupil k panu Pardalovi:
     Pardale, já do toho Vašeho hašteření s Vendou o karmě nechci vstupovat. Ani to moc nečtu. ……….

     Nemám pocit, že bychom se s Pardalem hašteřili, ostatně to Vaše nepochopení pramení z toho, že to tzv.hašteření ani nečtete. Možná je to škoda.

     Ale pak jste tu sdělil, že oba nahlížíme špatně….“Ale oba dva s Vendou na tu karmu nahlížíte špatně.“

     No a já si řekl – ó, konečně někdo, kdo podá výklad !

     A pak jste sdělil své poznání – „Karmu nelze „vylepšovat“, karmu lze pouze vynulovat, dostat do rovnováhy jang a jin.“ A dodal jste ten fantastický závěr – „Pak jste bez karmy.“

     Ale když jsem uvedl některé polarity jin a jang a chtěl objasnit, jak se v nich dostat do Vaší rovnováhy, skončil jste. „Neobjasněno, nazdar“

     Mějte se hezky a pozor na starou a obrovskou pravdu – vše ve Vesmíru duálního světa, od nejmenších částeček až po největší celky, je polarizováno. Za sebe ještě sděluji, že mne dost mrzí, když jsem se nechal unést Vaším neomaleným vstupem, na chvíli se odtrhl od wu-wei, nauky starých čínských mudrců.

     Poslední věc. Znáte, Lojzo, ten jediný popis starého přírodního zákona karmy, který pochází ze sanskrtu? Kdybyste četl výměnu názorů mezi mnou a Pardalem, znal byste to. A to by byl pro Vás /možná/ přínos.

    2. Vendo,
     ztrácíš glanc. Vlastně jsi ho ani nikdy neměl. Ani v diskusi se Staňkem, Pardalem ani Lojzou. Jsi nadržený kohout, který chce opanovat smetiště s názvem „gnosis9.net“.

  1. Anonyme, je to fakt šamanství, jak v tom Vašem podkazu
   http://relax.lidovky.cz/cesko-zeme-samanu-jejich-uceni-casto-pripomina-dort-pejska-a-kocicky-1g0-/zajimavosti.aspx?c=A170121_141318_ln-zajimavosti_ele
   Je to nové náboženství spojené s dojmy a objevy. Tak Mistr bude na onom světě duchovně stále s Vendou. Když Venda umře dřív jak Mistr na Zemi, tak se to odloží a počká na něj. Protože Mistr má mnoho učedníků, tak je stále duchovně se všemi. A promítají si něco jako film života a spolu přikyvují, tady jsi udělal chybu a proto spravedlivě půjdeš zpátky na Zem, karma se přilepí do nějaké duše, ne do do duše vnoučat a pravnoučat, ty už ji přeci mají..
   A přimlouvání se u Mistra za manželku chápu, ale je to protekce, ne úplná spravedlnost.
   Existuje jedno dobré řešení, vykašlat se na karmu a diskuzi o ní.

   1. Již jsem chtěl jít za nákupy, ale povšiml jsem si tohoto:

    „Když Venda umře dřív jak Mistr na Zemi, tak se to odloží a počká na něj. Protože Mistr má mnoho učedníků, tak je stále duchovně se všemi. “

    Tělesná schránka Mistra je zase jen tělesnou pomíjívou schránkou – nástrojem, jako u ostatních lidí. Bez ní tady nemůže ani Mistr, ani člověk, působit.

    Že se Mistr rodí, v případě naší planety Země, jako člověk, to je dáno proto, že jedině v tomto „tvaru“ dokáže lidem předávat informace.

    Rozhodující je však jeho zářivá forma, to, jak se projevuje uvnitř, ve vnitřních regionech, a to výhradně svým žákům, kteří mu byli určeni, vybráni.

    Když zemřu dříve, jak můj Mistr, je má duše stejně s ním. Důležité však je docílit setkání s ním za života duše v mém těle, učinit pokrok k němu, k jeho zářivé formě, co by vtělenému Slovu.

    Ano, Mistr je stále se všemi, které zasvětil a kteří usilují o setkání s ním. Moje smrt je pak již přechod k němu. Zde, na Zemi jej navštěvujeme, není to však nutnost. Pokud on žije, je to pro žáka velkým zážitkem a cítění vnitřního prožitku v tom chrámu Boha je mnohem intenzivnější. / pokud je Světlo s vámi…../

    Zjišťuji, že si děláte ze mne srandu. Ale nevadí mi to. Před chvílí jsem Vám poslal poslední vysvětlení ke karmě s doplněním, že ještě mohu ještě odpovědět na Vaše dvě otázky. A nebo, jak píšete Anonymovi – „Existuje jedno dobré řešení, vykašlat se na karmu a diskuzi o ní.“

    Ale tím se působení Zákona karmy nevyhnete, nikdo ji neuteče, není kam. Ani to, že ji nechápete Vás před následky neochrání.

    P.S. často jste urgoval odpovědi /ke karmě/ a dokážete mi to omlátit i o hlavu….a zase jste mi neodpověděl, a Vy nic nevíte,….atd..

    Když jsem Vám odpověděl, tak vidím, že je to proto, abyste si dělal srandu. není to sranda – karmický zákon váže svět dohromady.

    Pane Pardale, všechno je ale Vaše volba.

    1. Vendo, že karma existuje a má ji každý, je Vaše víra. Vaše duše se má sejít k rozhřešení s duší Mistra v astroprostoru. Když Mistr ještě nezemřel, tak je spojen s Vaší duší stále, čili z astra na Zem nebo Mistr má duši v astro stále. To jsou věci, ještě že na tu karmu nevěřím. Škoda, že nevěř v karmu neřešili Cimrmani ve stylu jako : neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš. Takhle si to musí vyřešit každý sám. A vysvětlování je k něčemu dobré, dokáže od karmy docela dobře odradit.

    2. ….vysvětlování může odrazovat, dokonce i od karmy odradit, ale stejně ji každý má. Ať se mu to líbí či nelíbí, ať na ni věří či nevěří.

     Pardale každá příčina vyvolá následek.

     A platí to i mimo Vámi chápaný svět hmoty.

    3. Každá příčina vyvolá následek.

     To máte pravdu, ale to ještě nevysvětluje existenci karmy a něčeho tak komplikovaného jak tu popisujete. Vy si tím vysvětlujete proč se věci dějí, mozek si to žádá, proč se tomu děje to a tam tomu tohle. Žádné vzorce neexistují a když, tak musí přesahovat do příštích a minulých životů. Bývají brutálně zavraždění hodní lidé a zmetci si vesele žijí. Bez příčiny a následku. Po smrti se hříchy každému smažou. Mzdou hříchu je smrt. Vaše víra je mnoha ohledech s Novým Zákonem neslučitelná. Hlavně se mi nelibí, ten je nemocný ten si to určitě zasloužil má špatnou karmu, ale Ježíš učí něco jiného, soucitu s nemocnými a trpícími.

    4. Matrixi, píšete:
     „Bývají brutálně zavraždění hodní lidé a zmetci si vesele žijí. Bez příčiny a následku. “
     Ale to nikdo neví, proč tomu tak je. Kdo zná příčinu u těch hodných lidí, kdo tuší něco o následku, o životě těch tzv. zmetků – v čem hledat příčinu? I když, policie na to přijde, soudy to rozsoudí, když to v něčem poruší lidské zákony. Ale to nepatří do karmického vyrovnání.

     To, co popisuji není až tak komplikované. zamyslete se, chcete-li, nad touto jednoduchou definicí :
     „Karmický zákon, zákon příčiny a následku stanovuje že tomu, kdo koná, tomu se stejnou měrou vrací.“

     A nebo takto:
     „Každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá!“

     Mzdou hříchu je smrt – podle mne, smrt je jedinou spravedlností, i když dnes si mnozí bohatí kupují prodloužení života, dokonce dárci jejich nových orgánů mohou být ze zavražděných lidí pro tento kšeft. Unikl někdo smrti fyzického těla? Neznám takový případ.

     To, co jsem popisoval je naopak v souladu s Novým zákonem. Kdybyste chtěl, mohl byste uvést rozpor karmického zákona s Novým zákonem křesťanů. To by mne zajímalo. Naštěstí, nepovedlo se všem cenzorům a přepisovatelům z NZ vše odstranit.

     Ale lze i popsat jak konat činy nepodléhající karmě. A opět to není nic složitého. Ale proč to tu rozšiřovat. Ten, kdo na tento zákon věří, kdo žije v souladu, kupř. s učením morálních a etických zásad, k tomu se postupně informace dostanou. Ostatně, informace je základ, jsme v nich od počátku. Ještě lépe, nejdříve tu bylo Slovo, úžasný záměr, informace. A karmický zákon, mnohem později, až pro rozvoj lidských společenství.

     Soucit s nemocnými a trpícími, ano. Je to součást Ježíšova učení a o tom hlavním v jeho Moudrosti Slova, o tom, co je znakem jeho učení Vy přece víte, ne?

     To s tou nemocí jste si vytvořil. Ale zamyslete se nad nemocí. Ta může mít kořen v dědičném aspektu, ale také….a tady je prostor k zamyšlení nad karmou.

 16. Pardale, zakládám nové vlákno k Vašemu poslednímu příspěvku – Pardal 22.1.2017 (16:55)

  Milý Pardale, díky za odkaz. Již jsme to ale diskutovali. Na stránkách „Magie a duchovnost“, které znovu uvádíte, jste něco našel, dal jste odkaz a něco odsud opět i překopíroval. Našel jste tam nějaké informace o Mistrovi. Nic proti tomu. dělal jste to svobodně a ze svého přesvědčení. Ale, nevkládejte mi prosím do úst, nebo do pera, že jsem napsal já „Jenže Venda říká, že se karma odnáší po smrti kamsi, tam ji Mistr posoudí a přidělí nějakému dalšímu nešťastníkovi asi z dědičné linie, tedy dětem.“, jak jste tady dnes uváděl. To jste si vymyslel již sám, ze své vlastní aktivity. Nic takového neznám. Já jsem to opravdu nikdy nikde nenapsal. Nějaké Vámi nalezené stránky „Magie a duchovnosti“ navíc pro mne nehrají žádnou významnou roli. Mám Mistra, a ten je, pochopitelně, i nad těmito stránkami.

  Ano, meditace má velkou roli pro „odbourávání“ karmy. Tady Vám ještě jako bonus objasním, ze staré známosti, že existuje i dobrá karma. Ale, bohužel, ona je v tom „provedení“ jako ty zlaté okovy. Chová se tak. Jsou zlaté, ale po odžití odměny se duše opět vrací do nového zrození. Stále to jsou jen okovy.

  V jednom ze svých prvních článků / http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/ jsem napsal toto:

  „A nyní již jen stručně. Po smrti člověka se duše neodvratně potkává s tzv. poslem smrti, nelze ho minout, protože ON vždy spolehlivě čeká. Křesťanský svět jej nazývá temným andělem či andělem smrti, v Indii to jsou jamdúti – poslové krále smrti Jamy, kteří se o nové příchozí bezezbytku postarají. Je to jejich jediná povinnost. Duši pak čeká určitý soud, rekapitulace předchozího života s následným rozsudkem, který obdrží každá bytost podle svých zásluh. Zajímavé je, že rozsudek není nikdy zpochybňován, protože je vždycky spravedlivý. Přirovnat to lze k tomu, jako byste se společně se svým soudcem dívali na film svého života, vše znovu viděli a spolu s ním souhlasně potvrzovali: „aha, tady jsem udělal velkou chybu, tady jsem byl lumpem, darebákem, tady jsem lhal, podváděl, kradl… atd.“ Není tu žádná obhajoba, nepodávají se žádná odvolání, také se nežádá o milost. Podle závěrečného rozsudku se zemřelý dostává do místa svého nového pobytu, kde zůstává po dobu, která mu byla určena k nápravě. Jak již bylo zmíněno, v případě předchozího špatného života následuje spravedlivý rozsudek – trest, který však není žádnou mstou, ale vždy vede jen k vylepšení charakteru jedince.“
  Tím jedincem je jen a jen duše. Fyzické tělo, nástroj této karmicky zadlužené, ale uvolněné duše, zemřelo a zůstává tady pro přeměnu své hmoty. Již nic neznamená a již se nikdy stejné tělo se stejným osudem stejným – původním rodičům nenarodí. Mistr, jako Syn, má privilegium provést jim zasvěcené duše, které byly vybrány Nejvyšším, i přes „bránu smrti“. Ten tzv.poslední soud / v pořadí dění pro duši vskutku vždy poslední, po smrti „svého“ posledního těla/ se netýká zasvěcených žáků Syna – Mistra. Pro zdůvodnění a podporu mého tvrzení si dovolím citaci z evangelia Jana – 6:54 „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ Přeloženo z himalájštiny, duše je po smrti těla v péči jiné entity, než je popsán v postupu po smrti v mém článku. To vzkříšení je to projití branou smrti. Nic víc v tom nehledejte. V Janovi také najdeme výrazné upozornění pro ty, kteří opravdu chtějí za svého fyzického života očistit svoji duši. To je vlastně pravý smysl života. Dokud tělo podléhá zemi, chtíčům, chtivosti, je v zajetí hříchů a tvoří karmu, kvůli které se bude rodit znovu a znovu. Ježíš v tom verši 8:12 říká – „Já jsem světlo světa ; kdo mně následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“. Ovšem že ne tady, v životě na zemi. Tady musí začít s tím následováním. Nota bene, Ježíš takto mluví k žijícím lidem, většinou ke svým učedníkům. A další z Jana – 8:24 „ Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších“ Výklad – pokud mi nebudete věřit, nepřijmete mé učení a nebudete dle něho konat, zemřete se svými hříchy, varuje Kristus. Najdete-li však víru v žijícího Mistra a skrze něho se připoutáte ke Zvukovému proudu, zbavíte se tak své špatné karmy a nakonec se navrátíte k Otci. Když však nebudete mít víru v žijícího Mistra, vaše hříchy vás budou přes zákon karmy znovu a znovu nutit žít v tomto světě…… .

  Mistr má skutečně obrovskou moc. V Janovi – 10:27 až 30 !! „Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.ů To je, alespoň podle mne, obrovská moc! Tady snad již žádný výklad dávat nebudu. Pro zasvěcené duše, které slyší jeho hlas, má Syn vskutku velká privilegia. A týká se to i karmy. Nějaké stránky „Magie a duchovna“ na tom nic nezmění. A dokonce ani nic nevysvětlí, protože jejich autor neví. Ale něco přece jen objasňují, citují od dr.Johnsona:

  „Existují dva různí správci karmy – Kál (negativní síla) a Dajál (milosrdný), který je totožný s Mistrem a patří k Nejvyšší bytosti, k Pánu nekonečného univerza.“ /nevím, proč jste toto a další pokračování z těch stránek „Magie a duchovnost“ nekopíroval – tam je to Vaše hledání objasněno/

  Toho jste si mohl povšimnout, i když jsou to jen malé části té obsáhlé knihy.

  Ale proto, že jste uvěřil stránkám „Magie a duchovnost“, byť v omezené míře, tak nepovažuji za nutné Vám dále něco objasňovat či vyvracet. Dnes jsem Vám i odpověděl na další otázky. A s těmi přenášeními karmy na vnoučata, pravnoučata, to je důkaz takového Vašeho nepochopení, že to nejde ani vysvětlit. Jestliže dnes zemře moje tělo, duše „projde“ nějakým procesem, ale moje vnoučata a pravnoučata již přece mají, jako zcela jiné duše, zcela jiné osudy – v odžívání karmy. Já a ani nikdo jiný tu není proto, aby vykládal o karmě svých současných vnoučat. Víte proč? Protože ji neznám. A ani nechci znát. Proč bych měl? Každý žije sám za sebe. Jestli myslíte něco dědičného po předcích, tak to je něco zcela jiného. Karma se nedědí….., to je opravdu pitomost.

  Dál zatím nemám, co bych Vám objasňoval.

  Pokud chcete něco konkrétního vědět, zeptejte se. Slíbil jsem, že 12 hodin budu pro Vás. I když jste mi něco vložil do pera, co jsem nenapsal!

  Dobrou noc. Večerní cvičení a meditace nepočká.

  1. Pane Vendo, když mě bude trápit chemtrails a to, že nemůžu v klidu meditovat způsobem „západ/východ slunce“, tak já pak z rozmrzelosti při pohledu na oblohu – dělám jiné věci a rozhoduji se jinak než bych se rozhodoval, kdyby… ale vážně… Nelíbí se mi ta zločinnost na obloze, tak si o to víc beru půjček. A přitom si nedělám žádné zásoby do nějaké materiální, potravinové krize…

  2. @ – Mám Mistra, a ten je, pochopitelně, i nad těmito stránkami.

   Objasněno. A teď ještě zbývá objasnit, jak to bude s tou „vyreklamovanou“ manželkou – ?

  3. Vendo, pokud jsem Vám něco vložil do pera, tak je vidět, že mám důvěru, že pero máte.
   Díky. Nevymýšlím si, použit jakoukoli logiku nelze, je to zmagořené, prostě jen věřit v karmu a nemyslet.
   Píšete :“Jestliže dnes zemře moje tělo, duše „projde“ nějakým procesem, ale moje vnoučata a pravnoučata již přece mají, jako zcela jiné duše, zcela jiné osudy – v odžívání karmy.“

   Děti mají jiné osudy, jak rodiče, to se nějak ví odjakživa i bez karmy.
   Fakt hlavolam. Karma se tedy nedělí, karma nepřipadá na potomky. Děti ji prostě mají a basta. Když se karma vrací na Zem odžít předchozí provinění, tak zemřelých je vždy méně, jak narozených, pro každého nová karma nebude. Nebo se dělí a Vaše skvělá karma připadne třeba mladému Papuánci z Nové Guinei a Eskymačce. Ale nedělí se….Jak píšete :“Karma se nedědí….., to je opravdu pitomost.“
   Vynechal bych to se nedělí a můžeme to ukončit:).
   A místo toho, jsem se dozvěděl, že existují dva správci karmy negativní a milosrdný.
   Píšete :“ Když však nebudete mít víru v žijícího Mistra, vaše hříchy vás budou přes zákon karmy znovu a znovu nutit žít v tomto světě.“
   Takže z toho plyne, že část mojí neodžité trestanecké karmy se vrátí do jiného člověka, čili 1:1, jedna část karmy se vrátí do jednoho dalšího dítěte…
   V diskuzi se řešilo kdysi, že špatná karma se přenese na potomky. Což v podstatě je reálné, rodiče alkoholici nebo drogově závislí dítě znevýhodňují hned od počátku.
   Kdysi jsem podle nějakého numerologického vzorce měl být v minulém životě porodní bába v Ugandě. Buď karma nebo nesmysl.

   1. Dal jsem Vám v předchozím příspěvku odkazy na to, co by mohlo být pro Vás nejbližší k pochopení /chodíte do katolického kostela, že, a tam to nakonec od farářů slyšíte /. To, co sdělil svým učedníkům Ježíš Kristus. Tento Učitel – Mistr – Syn – hovořil, alespoň pro mne, jasně. Nebudu se k tomu vracet.

    V tomto Vašem příspěvku je však jedna Vaše obrovská nejasnost. Tu když pochopíte, tak….. . /ale, vlastně je mi to jedno, co bude pak, žijete si svůj život /

    Píšete:
    „Takže z toho plyne, že část mojí neodžité trestanecké karmy se vrátí do jiného člověka, čili 1:1, jedna část karmy se vrátí do jednoho dalšího dítěte…“

    Primární je duše, to je pravá podstata člověka. Duše ve svém vývoji střídá těla, která jsou jen nástrojem pro život v tomto světě. Bez nich by tu nemohla konat, projevovat se svými myšlenkami, činy a skutky. Lidské tělo je pomíjející a pro duši je vlastně i, obrazně řečeno, vězením. Po určité době každé tělo umírá a duše jej opouští. Přichází k soudu. Tam, bez ovlivňování svým nižším, falešným já, egem, pochopí u „soudu“ svá konání, za které obdrží různě složitý rozsudek, jako úkol – vykonat na „onom“ světě nápravu. Teď píši jen o předchozích negativních skutcích, které zavdaly příčinu k absolvování procesu nápravy. I Ježíš říkal – u Otce je mnoho příbytků. Dodám, týká se to i těch očistců. Duše prožije mnohokráte stavy, důsledky toho negativního co někomu, a ne jen jednomu člověku, vykonala. Duše projde, byť bez těla, ale s plným vědomím prožíváním, které cítil někdo jiný, komu za života v těle ubližovala. Duše prochází očistcem nebo i očistci, aby si uvědomila své předchozí špatné konání v posledním životě. A po určité době se znovu rodí, a to do takových podmínek, které ji dané okolnosti nového života v novém těle mají vyzkoušet, jak její „výuka“ na onom světě byla zvládnuta. Duše se narodí do nového těla, ale setká se s dušemi, se kterými prožívala různé vztahy a ke kterým má karmické dluhy. Také jsou této duši „dávkovány“, pro prožití již ale v novém těle, osudové momenty, někdy doslova tzv. rány osudu, kdy duše, po předchozím školení, by mohla /měla / prokázat, že již byla poučena. Když ne a vytvoří novou negativní karmu, když duše například neuzná akt odpouštění, pokory, trpělivosti…., tak se ten proces znovu po smrti jejího těla bude na onom světě opakovat. Bůh má času dost a je trpělivý. Pro zjednodušení, v nebi se karma ve správě Kála nemaže, ale tam ani nepřibývá. Činy koná člověk ve svém těle vždy jen ve fyzickém – hmotném stvoření a buď, podle zákona akce a reakce, se mu dostane odplaty ještě za života, kdy tu karmu vytvořil, a nebo si ji s sebou nese do příštího zrození, kde se mu projeví jako důsledek tohoto činu. A zase, lidské tělo, které tak neblaze konalo, je jen obal – nástroj duše. To tělo za nic nemůže. Duše, kterou Bůh poslal do stvoření, měla ovládnout své city, emoce, vášně své mysli, závist, žárlivost, chtíče, závislosti, projevy ega. Neovládla-li, projde školením po smrti těla a potom vzhůru „dolů“, do života, vyzkoušet si, zda se poučila. Nabízí se logická otázka – proč duše dělá tytéž chyby, za které trpí, znovu se rodí…..atd.. Protože je Božím zákonem ustanoveno, že si to „školení z onoho světa“ na tomto světě nepamatuje. Zůstává to v ní „jen“ uloženo, nazvu to jako hlubinnou paměť, chcete-li podvědomí a ona může v pozemském životě pocítit určité morální zábrany; že třeba mlátit manželku není dobré, že je dobré ji odpustit. A nebo zvítězí /bohužel/ to nižší já, mysl, emoce, a propůjčené lidské tělo svými pěstmi dobije ženu do bezvědomí. A karmický dluh je opět tady! Nebudu tady dále nabízet k pochopení nějaké další fabulace. Dodám jen, že lidské soudy, trestní zákoník, kdy by si ten manžel třeba za ublížení na zdraví, omezování svobody…., odseděl nějaký trest, nejsou tím, co se počítá pro karmické vyrovnání.

    Vy ale stejně na karmu nevěříte. Ještě drobnost. Napsal jsem na počátku svého psaní zde dva články ke karmě. Popisuji tam, že existuje karma trojího druhu. Má ji každý člověk. Pro konkrétní život je při narození dáno, jaké karmické dluhy člověk odžije, říká se ji osudová karma. Na onom světě, zvláště ve vyšších duchovních úrovních je nesrovnatelně jiný život. Duše by tam chtěla zůstat, ale nemůže, pokud má stále ještě ve světě hmoty svoji úrodu, kterou zasela. Kdyby si duše v nástroji lidského těla pamatovala, za co prodělala to dlouhé /třeba stoleté školení v očistci/, konala by na světě tak, aby nevytvářela karmu. nechtěla by se znovu a znovu rodit. Ale tak to nejde. Bůh zařídil, aby se mu jeho duše vracely jako až čisté.

    Po novém roce jste mi napsal větu :
    „Pro mě věčná duše a život po smrti neexistuje, prostě se rozpadnu nebo mě spálí.“

    Ano, tak to je s tělem. Teď Vám není dáno, abyste karmu pochopil, i když, to nemohu vědět. Nikdo neví, kolik času mu ještě zbývá a jaké životní situace ještě prožije a co ho posune v očištění duše. Nebo dalším hříchům. V této části, po předchozí větě, Vám ještě sdělím jednu důležitou část Zákona karmy. Jakmile člověk /primárně duše/ odžije přidělenou karmu pro jeho konkrétní život, tělo zemře. Případná otázka, například, stará žena již nikoho nemá, tak by si přála smrt, proč nezemře? Doba umírání, třeba i bolestivého, je ale velmi rozhodující. V ní probíhá uvědomování si svého života, možná i prosba o odpuštění za to, komu za života ublížila, doslova tichý zžírající pláč, smutek a beznaděj. A smrt samotná? Ten poslední okamžik posledního výdechu. To je obrovská událost /zrovna jako narození/, tam se výrazně rozhoduje.

    A Váš celkový postoj doplňuje ze stejného lednového příspěvku i toto Vaše sdělení:
    „Opakuji asi po desáté. Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomohl překonat obavy a těžkosti života.“

    Pardale, jestli budete chtít, odpovím Vám ke karmě ještě na dvě stručné otázky.

    1. Pane Vendo,
     duše nikdy nic nekoná, verše z Bhagavatgíty to dokládá :
     Bg 5.13 — Když má vtělená živá bytost pod kontrolou svou povahu a v mysli se zříká všech činů, přebývá šťastně ve městě s devíti branami (hmotném těle); nic nekoná ani není příčinou konání nějaké práce.
     Bg 5.14 — Vtělená duše, pán města v podobě svého těla, nevytváří činy, nepodněcuje lidi k jednání ani nevytváří plody činů. To vše dělají kvality hmotné přírody.
     Hrubohmotné tělo zde při smrti zůstává, všechny naše činy – karma se přenáší do dalšího těla v jemnohmotném těle, keré je složeno z mysli, inteligence a falešného ega a pří smrti neumírá.

    2. Pane Jaromíre, díky.

     Vím to. A obdobně, slovy a odkazy na Nový zákon to popisuji tak, aby to bylo zřetelné a jasné. Bhagavadgítou to vysvětlovat? No to by někteří nerozdýchali.

     Pane Jaromíre, Vy tu nepíšete články. Nečelíte dotazům. Samozřejmě s Vámi souhlasím, když byste napsal, však Vy také nemusíte. No, to je právě to, o čem nechci z mého vnitřního poznání tady mluvit. Nemohu to sdělit ani Vám.

     Jinak k duši. Mysl, smysly a tělo, to je splašený kůň. Duše je obrovská síla, ale tady je zastřena oponami, obaly a její záře je potlačena.

     Vy víte, kdy přestává karma účinkovat, kdy se duše vymaní z tohoto světa, od smyslů, mysli, falešného ega, vč. tzv.jemnohmotných oblastí – Kršna o tom jasně hovoří.

     Díky za příspěvek.

 17. Vendo, zaujala ma tá myšlienka, či citát :

  ….Najdete-li však víru v žijícího Mistra a skrze něho se připoutáte ke Zvukovému proudu, zbavíte se tak své špatné karmy a nakonec se navrátíte k Otci.

  Ano, aj ja sa chcem zachytiť Zvukového prúdu, ale neviem ho svojimi ,,Ušáma“ zachytiť.

  Mám malé uši, alebo je v tom iná finta ???

  Je tento zvukový prúd nepretržitý alebo je prerušovaný, lebo ako hovoria praktici, nie je nič horšie, ako je napr. aj prerušovaná súlož…

  A keď ide o ten Zvukáč, tak prerušovaný prúd je istá smrť…

  Ak teda tento ,,oný“ vedie k Ubožiakovi ktorý Slovo ešte ani nevyslovil, ale stále ho má u seba , je to proste ,,gadastrófa“ !!!

  Pozor, v Biblii nie je nikde napísané, že to inkriminované Slovo opustilo ,,hubu JEHO“ …

  …Je tam len konštatácia, že to Slovo bolo u NEHO a že to bolo …….

  Bože môj, tu došlo k veľkému , ale ozaj k veľkému nepochopeniu a je záhadou, kto poslal napr. aj ,,TO“ inkriminované Svetlo na Zemeplacku, keď modlitbička
  ,,Budiž Svetlo“, ani do týchto chvíľ neopustilo Hubu JEHO…

  A keby aj, kto bol ten druhý, ktorý TO Svetlo ,,zapol“, či ináč spustil ???…

  Vendo, predstav si že v hube žmolíš Slovo-Informáciu a tú nikdy nevyslovíš, teda nebudeš ani vyslyšaný…

  1. g.n. zvukový prúd nezachytíš ušáma ani neuvidíš očáma ani nechytíš rukáma. Naladiť sa dá na duchovno v duchovnom Srdci čo nie je pumpa v tele ale orgán Duše. Svoju Dušu asi tiež nepočuješ , nevidíš,ani nepolapíš tak to máš marný.

   1. On to pan g.n. má sice marný, ale protože je nevědomý, tak je mu to jedno.

 18. anonymná, píšeš:

  …..Naladiť sa dá na duchovno v duchovnom Srdci čo nie je pumpa v tele ale orgán Duše. Svoju Dušu asi tiež nepočuješ , nevidíš,ani nepolapíš tak to máš marný….

  Ty musíš asi byť ,,vtĺkateľka náboženských dristov a kecov“ žiačikom, ktorý nevedia ani čo je to potná žľaza na vemene kapra a kde sa nachádza …

  A pojem : …,,Naladiť sa dá na duchovno“ je pojem pre mňa úplne neznámy : A kde máš Ty ten knoflíček, ktorým sa ladia ,,duchovné vysielače“??

  … Bez rezonancie nenaladíš ani Rádio Vatikán, či Rádio Goaldov…

  A slová: ,,Svoju Dušu asi tiež nepočuješ , nevidíš,ani nepolapíš tak to máš marný“,

  je tiež len mnemotechnická pomôcka z Tvojho detstva, lebo duša v zmysle náboženských kecov NEEXISTUJE. Je to výmysel Protoegypťanov, Protožidov a nablblých Protokresťanov..

  A Ty ako ženská podľa Katolíckej cirkvi DUŠU ani nemáš. Bola vdýchnutá len Adamovi a Evičke bola odopretá, lebo bola stvorená z rebra Adamovho a JEHO duša je nedeliteľná…Keď platí A=B a zároveň B=C, platí, že Dušu nemáš a basta…

  Keď ju nemáš, nemôžeš o nej ani diskutovať, lebo ju nevnímaš, ako JA zlato Aztékov, hoci som aj ja o ňom počul…

  Môžem ŤA však ukľudniť: Ani ja nemám ten ,,paroplynový prd Hospodinov“ a som rád. Jedine Venda má orgán, kde tu dušu má schovanú a po odumretí schránky sa jeho dušička vyliači do povetria a ,,magnetizmom“ jemu vlastným hneď putuje za Otcom magnetov. Je to taký istý ,,tok“, ako sme sledovali v Terminátorovi, keď sa rozpadol na molekuly, ale na naše potešenie sa znovu ,,zlepil do stavu pôvodného“…

  Takže anonymná, darmo sa tlačíš, kam máš vstup aj tak odopretý… Nebo a spásanie nedosiahneš Papr: 32.11

  Nebuď smutná, máš iné potešenia na tejto Zemeplacke, ktoré Ťa ešte vraj čakajú…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference