Slabikuji slovo meditace – Slabikář pro duši (5.)

V předchozích dílech „Slabikářů….“, ať již měly ještě i další upřesňující slova v názvu, jsem uvedl důležitost některých důležitých pojmů. V podstatě to byly a jsou /podle mého mínění/ ty základy, které by měl /mohl/ zájemce o duchovní cestu znát, uvědomit si a pochopit je v jejich působení jako nějakou základní výbavu. Prezentuji tu své dosavadní poznání a setkal jsem se v diskuzi i s jistým nesouhlasem. Myslím si, že často je zaviněn právě tím nepochopením. Obé je však normální a je to vítaný přístup, pokud se za tím skrývá touha po primárním poznání, tedy pokud se vlastním úsilím dostane hledající člověk k pozitivním přístupům s odbouráním vlivů předsudků. Nepochopení se pak odstraňuje správným rozlišováním a postupným vzdáním se závislosti na světě. Tedy nebýt v zajetí své mysli s plněním přání sobě samému, požitkům líbí, chci, musím, já…, které lidskou duši vězní v neustálém kolotoči.

Duch, duše, mysl, vědomí a nakonec i ta přechodná tělesná schránka jsou tím, co máme, velmi blízko. Budu-li chtít poznat smysl života a cestu návratu k Nejvyššímu, musím začít cvičením sebekázně, trpělivosti a pokory. K vrcholu mne nevyveze do nějakých horských pustin či hlubokých pralesů žádná karavana, neexistuje žádné pohodlí nějakého speciálního vlaku a přepravcem k setkání s Božstvím nebude nikdy ani žádná super moderní raketa. Cíl cesty je blízko, ale současně i nesmírně daleko. Je ukryt v nás a překážky k jeho dosažení jsou obrovské. Proč? Protože si je vytváříme sami a neumíme se jich nijak lehce zbavit. Každá cesta však začíná vždy prvním krokem. Teď napíši jen poslední slovo, na které kladu důraz. Je jím MEDITACE. Postup návratu duše, který ustanovil sám Bůh, jako svůj zákon. Stoupat na vrchol hory, na které je svatyně, lézt tam po kolenou, je sice obdivuhodné, ale po útrapách poutník pozná, že takto to náš Pán neustanovil. Je mnoho falešných cest, které si vymyslel do mnoha rituálů sám člověk.

Ještě jednou stručně zrekapituluji moji drobnou snahu; bylo zde nastínění situace, ve které jako lidstvo žijeme, uvědomění si přirozených potřeb lidí a soustředil jsem se ve stručnosti i na introspekci v souvislosti s přáními lidí, jež nás ovládají, tu více, tu méně. Ty, jež nás z cesty svádí, ty jsou na naší cestě nepřítelem duchovnosti. Také tu zaznělo pár slov o Spasiteli a o cestě, které učí a kterou je spása, jako primární efekt cesty.

I termíny „Láska, Moudrost a Milost“ jsem objasňoval jako ty shluky slabik, které jsou součástmi hlavních základů a znalostí nás, Božích dětí. Měly by být. A pak již přišlo na přetřes zasvěcení jako velmi důležitý akt, který ani Pána Ježíše Krista nemohl minout. Závěrem bylo poslední uvědomění si duality světa v prvotním příběhu muže a ženy. Tady je v zatím posledním „Slabikáři 4.“ nevyřčená definicí dobra (zlo si jistě každý může odvodit): Dobro je vše, co nás vede na cestě k Bohu.

K meditaci jsem tu napsal na přelomu roku 2015 a 2016 tři články, které měly dobrý ohlas v bohaté diskuzi. O ten však samozřejmě nešlo. Mnohem důležitější by bylo, kdyby byla tato Bohem daná cesta pochopena a hlavně pak praktikována. Jedině pravidelnou praxí lze získat zkušenost, a ta pak vede hledače k naplnění cíle.

Při meditaci je důležité se s láskou a trpělivostí svěřit Vyššímu vedení, které v nás sídlí. Ostatně k Duchu hledáme meditací cestu, spojení s ním je důležitým dílčím cílem. Mít víru v sebe sama, být silný a nepodléhat „spánku“, tj. být bdělý pro dění ve svém nitru. Vyšší vedení nabízí při upřímné snaze Milost a mít v tento akt víru, je velmi důležité. Všechno není nikdy hned. Všechno chce svůj čas a kdo ví předem, jaký čas tato cesta potřebuje? Semínko se také musí nejprve dostat do půdy, pak vyklíčit, zapustit kořínek a protlačit svůj výhonek ke světlu. Časem z něj vyroste třeba i strom, a ten, když jsou splněny podmínky růstu a zrání, přinese úrodu. Opravdu není proč spěchat.

O své karmě, o karmických dluzích, které nám vstupují do života a říkají – zaplať své dluhy – nic přesného nevíme, ale můžeme vědět, jak dělat tak, abychom již novou setbu nevytvářeli. Také ještě chvíli trvá to vstřebávání a osvojování si určitých zásad morálního a etického života. Pak čeká na meditujícího žáka jeho tichá radost po prvním usebrání se do nitra. Ta radost v podobě změny přístupu k samotnému životu pak z naší meditace a z jejího působení vyzařuje i do okolí. Ve chvílích, kdy to ale nejde nijak hladce a kdy přichází atak Negativní síly, která je také v nás od začátku zrození, je dobré bojovat a přitom nepřenášet dál své neúspěchy. Víra v úspěch a v Boha je velmi důležitá a ta meditujícího v takových chvílích jedinečně posiluje. V těch momentech, kdy se meditace nedaří, je dobré si uvědomit, že i to tak přece muselo být. Život není vždy jen příjemnou procházkou. Je i časem zkoušek a s modlitbou k úspěchu, s pokáním a uvědomováním si svého stavu lze dosáhnout poznání, že to v té etapě života nemohlo být jinak. Nevíme totiž, co nás čeká zítra, za měsíc, dokonce ani za nejbližším rohem. Ale ten, kdo na tuto cestu meditace vstoupí a vytrvá, je tou již částečně připravenou duší. A konečně si může uvědomit, že mu byla meditace dána jako dar.

Až na konci tohoto článku uvádím odkaz na můj rok starý článek, kde jsem i z vlastní zkušenosti popsal, jak k meditaci přistupovat. Ten, kdo má vážný zájem, může se k němu vrátit a seznámit se se základními kroky, které jsou odpověďmi na jisté otázky:

Kdy meditovat? Jaká má být délka trvání meditace? Má vliv prostředí na úspěch při meditaci?  Je něco, co si pro meditaci uvědomit? Jsou nějaké další podmínky pro úspěšnou koncentraci, která je vstupní branou do meditace? Na co se vlastně soustředit při meditaci? Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet? Je v něčem důležitá pozice těla? Je spánek nepřítelem meditace?

Při položení jednoduché otázky, jestli je meditace cílem, stručně odpovídám NE, není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy to není konečný cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli již zdůrazněná Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že každý jeden z nás jsme v Něm, jsme jeho součástí, byť jsme dočasně oddělenou duší. Jsme v Jeho Stvoření a On je svojí božskou jiskrou, oživující duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v nitru každé živé bytosti. (Ti nižší tvorové si to zatím neuvědomují.) Bez Jeho Milosti se nikam opravdu nedostaneme. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním nutnost dodržování principů, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Budeme tak stále v zajetí vášní mysli a budeme stále sráženi dolů; na to je třeba vždy pamatovat.

Každý člověk je určitým originálem a zkušenost každého jednoho z nás je na jiného člověka absolutně nepřenosná. O bolesti zubu mohu vyprávět, ale koho nikdy zub nebolel, nepoznal naše sdílené pocity, tuto neblahou zkušenost. O lahůdce ze zahraniční kuchyně mohu někomu barvitě vyprávět, ale kdo umí bez jejího ochutnání pocítit v našich chuťových buňkách působení právě těch orientálních ingrediencí? O meditaci si můžeme leccos přečíst a vzít to jako rady a zkušenosti, ale samotná meditace musí být prováděna již osobně; ani ta nejkvalitnější kniha při meditaci vroucně přitisknutá na hruď nepomůže. Co je tedy smyslem meditace? Vztahuje se k našemu vědomí? Chceme naše vědomí rozšířit tam, kam mu přísluší? Má být naše vědomí osvícené, když ano, tak čím? Jednoduchá odpověď a přitom tak obsažná – chceme se vědomě s Ním sjednotit. Být součástí harmonického celku, Jednoty, oceánem Lásky a nekonečného bytí. Toto vše umožníme nesmrtelné duši, když porazíme naše ego.

Jako každá vědomá činnost člověka, vyžaduje i meditace svoji přípravu. To nejhlavnější je očistit své tělo a mysl, mít připravenu tu pomyslnou nádobu, do níž Milost Boha vlije pro nás nektar poznání jako novou a dosud nepoznanou energii. Žádná lidská věda nikdy nedokáže tuto energii rozpoznat, protože nepochází z tohoto obrovského světa hmoty. A ač se může zdát jako velmi nepatrná, je tou energií, která formuje sám život. Počáteční dny či měsíce meditace jsou do jisté míry prožíváním experimentu v průběhu času a prostoru, kdy si tělo a mysl zvyká na nové vědomé přístupy.

Během meditace se postupně dostáváme do vyšších stavů vědomí. To je však proces, který má své nemalá úskalí a který samotný hledající člověk nemusí zvládnout nijak lehce. V jednom předchozím „Slabikáři“ jsem uvedl nutnost mít Spasitele, jinými slovy Učitele, Mistra… On nám pak pomáhá tyto stavy vědomí překonávat a stále nám v nitru ukazuje Cestu, která v nás udržuje ten nejvyšší ideál. Naučí nás odlišit zrno od plev, podstatné od nepodstatného a upozorní na úskalí, které nám do cesty přináší silná Negativní síla. Ta totiž svádí při meditaci, ale i v životě v hmotném těle, přesně opačný boj; chce nás udržet v koloběhu světa smyslů a mysli. Mistr nás však naučí, jak si dar meditace, tuto perlu mezi perlami čistit a později i udržovat zářící.

V závěru nezapomínám, že nám bylo dáno pro pomíjející život tělo. Je chrámem, který slouží pro naši duchovní práci a čas, ve kterém s ním disponujeme, se musí pro duchovní vzestup plně využít. Toto vnitřní „pracoviště“ je nutné mít zcela v pořádku. Poukazuji na aspekt zdraví. Nemoci značně naše úsilí brzdí, dokonce jsou příčinou, že se meditace nedaří. Nemoci jsou jako silný hluk a lomoz, které nedovolí zklidnění mysli. A my, pro vstup do sebe, do nitra chrámu potřebujeme tvůrčí ticho. Neboť jen v něm můžeme postupně více a více prožívat působení Jeho energií a sil jako Slova a naslouchat tak božské melodii, která meditujícího poutníka přitahuje k cíli Cesty.

„Otec vyslovil jedno Slovo; to Slovo jest Jeho Synem, a On Ho vyslovuje věčně v ustavičném mlčení; a v mlčení to duše musí slyšet.“ Svatý Jan z Kříže

 

Václav Žáček /Venda/
 

Slíbený odkaz:
https://hledani.gnosis.cz/meditace-3-cast-meditace-je-jen-nastroj/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6

307 komentářů

Přidat komentář
 1. Vendo píšete o meditaci a jako obvykle o křesťanství a karmě. :“O své karmě, o karmických dluzích, které nám vstupují do života a říkají – zaplať své dluhy – nic přesného nevíme, ale můžeme vědět, jak dělat tak, abychom již novou setbu nevytvářeli. “
  Karmické zátěže se zbavíme snadno, stačí v ní nevěřit, nenechat se strašit a nemeditovat nad něčím, co neexistuje, nenechat si šroubovat do hlavy karmu kvůli každému prdu. V Křesťanství je jeden život na Zemi a další snad duše v nebi. Život na Zemi je třeba prožít v souladu s křesťanskými morálními a etickými zásadami.
  http://andresius.pise.cz/93-krestanstvi-a-karma-jrgen-meier.html
  „Jestliže o lidech rozhoduje absolutní a nelítostný zákon Karmy, kde zůstane význam odpuštění, jaký prostor zbude pro boží slitování a milost? Theologové tvrdí, že takové názory jsou s křesťanstvím jednoduše neslučitelné.
  Ve skutečnosti jsou veškeré pravdy v bibli i v křesťanské tradici formulovány na pozadí názoru, že každý člověk má na Zemi jen jediný život a veškerá jeho další budoucnost závisí na tom, jak se zachovám právě nyní. Další pozemské životy se v bibli nevyskytují. Nečetné výjimky (např. zmínka o Janu Křtiteli) nedovolují odvodit z Bible reinkarnaci jako obecnou skutečnost.“

  1. Pardále, zátěže křesťanské potřeby boží milosti a slitování se taky zbavíme snadno, stačí v ní nevěřit, nenechat se strašit něčím, co neexistuje. Nevěřit ptákovině, že je jen jeden život na Zemi a pak snad jen nějaký další v nebi.
   Nevidím rozdíl mezi hrou na křesťanství nebo na karmu. Chce to nebrat to tak vážně. To, že něčemu věříme, ještě neznamená, že je to realita.

   Mimochodem zákon karmy vůbec nemusí být nelítostný. Odpuštění je jeho důležitou součástí a skrze odpuštění, tedy naše vlastní, vědomé a upřímné odpuštění, se může karmická zátěž rozplynout. Záleží na tom, zda přijmeme za svou přísnou formu karmy nebo nějakou uvolněnější.

  2. Dobře, takže když volba jestli přísná forma karmy nebo uvolněnější, tak volím žádnou karmu.
   Křesťanství do naší země patří a vytvořilo zde hodnoty, karma je ta víra na ptákoviny a jako být in.

  3. Ale tak to je na uvážení každého soudruha, co si vybere nebo nevybere.

   Jasně že v naší zemi vytvořilo současné hodnoty hlavně křesťanství, když po staletí jakákoliv jiná víra byla prakticky nedostupná a navíc většinou trestaná smrtí. To se to pak téměř bez konkurence snadno tvoří. Ovšem to, že zastánci nějaké víry měli v pravou chvíli větší meče, není ještě záruka pravosti a kvality víry.

  4. ad.Křesťanství do naší země patří a vytvořilo zde hodnoty,..

   Můžete být konkrétní?Protože nejsem si vědoma žádné jiné hodnoty,nežli
   jedné velké zkušenosti:Důvěřuj,ale prověřuj!

   Jaké hodnoty katolické sekty a jejích odnoží,maskujíc se křesťanstvím
   máte na mysli,kromě lží a zla,oddělení člověka od Boha,násilí,závislostí,
   mamonářství,záměrné vytváření strachu a tím masek osobností,kromě
   korupce,inkvizičních procesů,vměšování se do výchovy,šíření lživých
   a překroucených textů Starého Zákona,vytvoření Nového Zákona z ukradených
   informací toho Starého,kterým nerozuměli,ale použili jako nástroj moci proti lidem samotným,lživých a zvrácených ritusů určených zákoníky,
   popírání vědecky ověřených faktů,umělé stvoření ďábla a nesmyslného
   exorcismu,rozdělení ducha od duše a rozdělení ducha samotného,atd…?

   „Nepřátelská,rozvratná,reakční propaganda byla zasazena mimo Zdroje.
   A protože nemá Zvuk(nerezonuje),bude veřejně viditelně vykořeněna a potom
   přinucena zaniknout.“

   PS:KARMA= STAV DUCHA(mysli) A DUŠE(lásky bezpodmínečné,Soucitu).
   A o karmě pojednává celá Bible!

  5. Šárí, píšete:
   „Záleží na tom, zda přijmeme za svou přísnou formu karmy nebo nějakou uvolněnější.“

   Jak prosím víte předem o karmě, jaké následky máte přijmout, jakou jsou pro Váš osud připraveny k prožití? Vy si myslíte, že o karmě rozhoduje člověk?

   I v lidských zákonech a jejich uplatňování o výši trestu rozhoduje vyšší instance, ne pachatel.

   Pravdu máte ale v tom, že v tomto svém životě můžete odpouštět a může Vám být odpuštěno – jak je v NZ – dohodnout se se svým protivníkem, dokud jste na cestě / v životě /. Když ne, jste vydáni soudu.

   Jinak ale moje zmínka o karmě v článku k meditaci byla nutná.

  6. Karma není lidský zákon. Takže o výši trestu si může někdy rozhodnout sám pachatel-pokud se problémem zabývá, změní své chování, upřímně lituje, upřímně odpustí a žádá o odpuštění, může se zátěž rozplynout. V karmě nejde přece o trest, ale o pochopení následků toho, co jsme udělali špatně. Když pochopíme, není třeba dál nést zátěž. Když nepochopíme, trpíme dál, podle zákona akce a reakce.
   Předem o karmických následcích z minulých životů asi nikdo neví. Ale víme o těch, které právě prožíváme v tomhle životě, právě ty máme za úkol řešit. A když si nějaký dlouhodobý problém vyřešíme, můžeme tím předejít jeho případným dalším negativním následkům v budoucnu.

   Tak to vidím já.

  7. „Tak to vidím já.“ A tak to je tady se vším. Jak to ale vidí Bůh? Vidí to stejně?

  8. Nevím, jestli to Bůh vidí stejně. A vy to taky nevíte. Nikdo z lidí to neví. Domněnky jsou všechno, co máme.

  9. Rozdělení karmy :

   prálabdh karma, tj. náš lidský osud, část karmy, kterou právě odžíváme a která je však jen částí úrody z té minulé setby. Proč jen část úrody? Nikdy nevíme, jak velkou úrodu karmických odplat v tomto životě sklidíme.

   krijámán karma, to jsou ty nově vznikající karmické činy z právě probíhajícího života, kdy i některé reakce-odplaty můžeme odžít již za tohoto života… a nebo jsou přesunuty do

   siňčit karmy, tj. zásobní karma, která je správcem karmy ukládána do „nějakého trezoru“ a někdy v budoucnosti bude teprve splacena (kdo ví, kolik má kdo „naspořeno“?).

   Tak to prostě je.

   Zkopírováno z článků p.Žáčka, které /má dvě části / považuji za velmi zdařilé.

  10. doplňuji „své“ !!!! k Vašemu : „…Tak to vidím já….“ ,
   a to takto: „Naše vidění jsou podobná.“ A pro mne to znamená, že nejsem na světě samotinká, opuštěná, jediná. Jsem za to šťastná, viz mé slzy za víčky :-)

  11. „Nevím, jestli to Bůh vidí stejně. A vy to taky nevíte. Nikdo z lidí to neví. Domněnky jsou všechno, co máme.“

   Ale vůbec ne, akorát že vy asi neberete Bibli za Boží slovo. Pak vám zbudou jen ty domněnky a vlastní naděje, že to snad tak nějak je.

  12. Plně se připojuji k vyjádřením Šárí a matky!!!!!!!! Taktéž já to tak vidím, cítím a prožívám!

 2. Pardale, nepíšete mi snad o tom, že chcete znovu diskutovat o karmě? A o reinkarnaci? A o tom, že člověk má na Zemi jen jediný život?

  To nemyslíte vážně, že ne?

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Dobře, píšete opět o karmě, diskutovat o tom s Vámi nemá cenu. Čekal jsem, že se budou reinkarnovat moje protiargumenty, které jste vždy zametl pod klávesnici a pohřbil v diskuzi. Jestli ne, tak reinkarnace nefunguje.

  2. Pardale, teď lžete. Vždy jsem se Vám věnoval, vysvětloval, objasňoval.

   Ale po Vašem přiznání, že mé články nečtete, že mé odpovědi na více jak půl obrazovky nečtete a hlavně ten Váš výčet, na co všechno nevěříte, mne přesvědčil, že Váš materialismus, ateismus…..je někde mimo mé poznání a neslučuje se. Říká se tomu antagonismus.

   A mnohokráte jsem Vám to také zdůraznil.

   A hlavní – můj dnešní článek není o karmě. Ta jedna věta má své opodstatnění k jeho hlavní myšlence.

   Schválně, jestli uhodnete, o čem můj článek je ?

   pěkný večer.

  3. Vendo, ano, objasňoval a objasňoval, co se vám hodilo, jinak zametal pod koberec, ocejchoval jako materialistu a bylo vystaráno.
   Na konec se může každý podívat a udělat si názor sám.

  4. „Běda vám, znalci Zákona, že jste vzali klíč poznání, sami jste nevešli
   a zabránili jste těm, kteří vcházejí.“ (Luk. 11, 52)

  5. Anonyme, souhlasím. Klíč k poznání by měl být takový, aby se mu dalo rozumět a někam vedl. Dobro a zlo lze většinou dobře odlišit, jednoduché správné věci není třeba objasňovat a objasňovat, ale konat je.

  6. Praxe, praxe, praxe….a pokora a trpělivost, a láska a zase praxe….. o tom to je.
   Díky Pardale.

 3. Pane Vendo,

  přestala mi jít meditace, …dříve, v mládí, šlo vše jako po másle, co zásed, to Samádhi, …nyní však pociťuji tlak nashromážděného karmanu, který mi znemožňuje meditovat, přestala mi reagovat prána na záměr výdechu – co s tím? Stále vzpomínám na mládí, když jsem byl čistý jako bílá lilie, …teď jsem však až po krk v tamó guně a nic mi nejde – poraďte: jak obnovit vliv záměru výdechu na pránu!!!????

  1. Jendo, Váš příspěvek a dotaz s mnoha otazníky beru a postupně se k tomu vyjádřím. Přišel jsem domů před chvílí a kdybyste tu byl častým hostem, věděl byste, že po 20.OO hod. jdu právě že cvičit.

   Chtěl bych Vám dnes jen říci, že aštanga jóga, je velmi, velmi složitou cestou. Zvládnout pranájámu je velmi složité a bez správného vedení, alespoň z počátku, těch prvních pár roků, to může zavinit sklouznutí ke špatným návykům a zásadním chybám. Pataňdžaliho jóga, jeho aforismy říkají mnoho, ale pochopit to také není jednoduché.

   Samádhí, co zásed, to nezní příliš důvěryhodně. Vím, že je to až osmý stupeň výše uvedené jógy a bez zvládnutí těch předchozích stupňů? Možná to byl ošemetný klam mysli, či i projev ega.

   Kdo ví, jak moc byl v mládí čistý jako bílá lilie ? Guna tamas, jak píšete tamó guna, je pochopitelná. Kde převládá, je pak pochopitelné, co přináší.

   Tzv. proudění prány v těle, „nějaká“ práce s ní, to není jednoduché. Zastavení dechu po výdechu, šunjaka, pokleslá bránice, někdo zařazuje uzávěry… . Ale, v aštanga józe je důležité vše, jama, nijama, asány, práce s pránou, stažení smyslů, dhárana, dhján….až k samádní, ale ta nepřichází automaticky.

   Šunjaka, stejně jako kumbhaka, má své postupy. Žádné násilí. Tam se právě děje ta chyba.

   Za sebe. Aštanga jóga mne přivedla k Sant Mat. K mému překvapení mne až toto učení otevřelo oči. Dýchat umíme všichni. V meditaci je klidný dech nutný. Ale ten, kdo medituje již delší dobu ví, že vědomí těla, vědomí dechu, zastavení po nádechu a výdechu, jen ruší. Zvládnutí pránájámy, když existuje, přivede praktikujícího člověka k tomu, že ho dech v meditaci nijak nerozptyluje. Za sebe bych doporučoval přirozené dýchání; má svůj název – kévala pránájáma. Je volné, přirozené, rytmické ale bez nějakého počítání a vědomých zastavování.

   „Vliv záměru výdechu na pránu“ – při správné praxi to pracuje zcela samo. Hlavní vliv výdechu a zastavení dechu se projevuje v tělesné úrovni na dechové centrum prodloužené míchy.

   Bohužel, mohl jste udělat chyby, které teď nejsem schopen rozpoznat. Pokud to pro Vás není příliš intimní, můžete popsat více. I já Vám mohu podat více mých informací.

   Upřímně, při meditaci si techniky dechu příliš nevšímám.

   Máte-li zájem naznačte, a ještě něco popíšu.

   Tlak „nashromážděného karmanu“?? Tady by Vám pomohl snad jen nějaký podvodník, který by si hrál na něco, čemu nemůže rozumět. Karma /sanskrt karman / je pro nás tajemstvím.

   Ještě kopíruji Váš dotaz – jeho závěr: „přestala mi reagovat prána na záměr výdechu – co s tím?“

   Tady bych si dovolil malý dotaz. Jak to víte, že Vám přestala reagovat prána a jaké to bylo dřív, když reagovala? Možná se Vám tato zkušenost bude vysvětlovat špatně.

   Pěkný večer a díky.

   Můj čas je tu.

   Václav Žáček

  2. @ – Šunjaka, kumbhaka, jama, nijama

   a paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. Tasparta maznalika zamáz piskurty, jarda, piskurty, patláma, patláma, patláma a… žbrluch!

  3. Jamalalicha…
   Ale pst – nesmějí se dozvědět, že všichni mluvíme stejnou řečí.

  4. Pane Vendo, děkuji za odpověď.

   Předně, ještě jednou potvrdím, že tomu tak kdysi u mne bylo, když mi bylo dvacet, tak co zásed, to Samádhi. Pak jsem na asi dvacet let přestal cvičit a dnes, když je mi 42, tak jsem si řekl, že se pokusím ke své stezce ducha vrátit, že by bylo hříchem promarnit takový výrazný talent. …V podstatě jde o toto: nejde mi Jógická relaxace, dříve, před těmi dvaceti lety, jsem při výdechu kupříkladu do nohy, ihned pocítil, jak se z ní stahuji. Toto jsem aplikoval na všechny části těla, až jsem se usadil na sedátku ve Višuddhi. Tlakem výdechu na temeno a nádechem a výdechem ušima jsem dosáhl zkušenosti Átmana – metrová koule blaženosti kolem hlavy. Ten okamžik je zcela svatý a čistý, příjemnější než cokoli ve smyslu pohlavním, je to čirá radost bez objektu radosti – plamen hořící nehlučně uprostřed bezvětří, jemně bíle šumící, …musí se to zažít, má to ještě mnohem více atributů, které prozrazovat nebudu. …No, a problém je v tom, že mi za těch dvacet let nashromážděný karman nyní zabraňuje naplno se ponořit do stimulace prány – vydechnu a ono nic, prána se z nohy nestáhne, necítím to naplno, jako kdysi, …v podstatě je to jen technický problém, ale velmi závažný. Proto jsou všude zdůrazňovány Jamy a Nijamy, …nyní vidím na vlastní kůži, že je to moudré doporučení a že to má smysl bezprostředně pro meditační praxi.

   Takže co s tím: jak vyčistit karmanové těleso od zahnívající karmy, toť otázka? Jak se vrátit do téže řeky!!!???

  5. Jsem překvapen, jak sám sebe hodnotíte…..že se pokusím ke své stezce ducha vrátit, že by bylo hříchem promarnit takový výrazný talent.??

   To hodnocení bych přenechal jiné autoritě. A navíc bych doporučoval více pokory. Takto vyznívá toto hodnocení jako práce mysli, vášeň pro sebe sama, zahleděnost, ego, ahankár. Pokud jste tento dar dostal a pak byl odebrán, i to mělo svůj jedinečný účel. Mohl jste poznat, že existuje něco mimo tento hmotný svět.

   Mnoho velkých jogínů, mudrců, sadhuů….se dostalo na scestí.

   Píšete….No, a problém je v tom, že mi za těch dvacet let nashromážděný karman nyní zabraňuje …….. ??
   Jen Vy víte, co jste těch dvacet let dělal, jaká síla Vás odvedla z úspěšné praxe, jak moc jste se ocitl ve zcela opačném působení.

   Nejsem žádný vykladač konkrétních životů a karmy. Každý prožije to, co má ve své osudové karmě. Bylo Vám umožněno do něčeho krátce nahlédnout a pak začala jiná etapa, ve které jste zřejmě zápasil sám se sebou, jako se svými dluhy. Působení zákona karmy je neúprosné a setkáváte se s tím, co máte jednou pro vždy vyřešit. Ale zkoušek může být víc, mnohem víc. 42 let je věk, kdy teprve začnete chápat souvztažnosti, hloubku procesu působení karmy. Pokud máte vážný zájem, zanechte nyní upřednostňování cesty pránájámy. Teď něco víte a chcete se k tomu vrátit; to je první předpoklad. Proč, to by bylo na dlouhé vysvětlování.

   „Stimulace prány“, další nejasnost, kterou jste použil. Sám s pránou pracuji, ale nemám to ve svých rukou a není cíl ji ovládnout. Jistě víte, že její „bezproblémové“ působení v těle přináší zdraví těla. Zprůchodnit energetická centra těla pro harmonii, to je jeden dílčí úkol. Nedýchat jen ve složitých vzorcích zadrží po nádechu a výdechu. To je velmi těžká jógická technika, kterou sám nezvládnete. Tam si spíše uškodíte. Mimochodem, před dvacíti lety, 22 let – měl jste učitele, navštěvoval jste nějaké kursy? Dýchat zhluboka, v rytmu pomalého nádechu, výdechu, s vědomím sebe sama od vstupu prány ze vzduchu do nosních dírek. Požívat i čistou sattvickou stravu, nepít alkohol, nepožívat drogy, ani nikotin, vyčistit se. Bude začínat jaro, využít probouzení sil přírody, časté procházky. Nerozrušovat mysl mnoha a mnoha zbytečnými přáními, žít skromně, i kdyby Vaše rodina vyžadovala mnohem více. Vy jste Vy a zodpovídáte sám za sebe / a nebo ne a propadnete do hloubky tohoto světa s všemi negacemi /. Ani nezdůrazňuji, že je nutné žít čestný a spravedlivý život. Zatím, jak jsem vycítil, nemáte žádnou nemoc, která by Vás brzdila. Při změně k naznačenému životnímu úsilí se může, časem, a ten my neovládáme, dostavit zlepšení situace. Prána pracuje sama, je, existuje bez našich přání. Je tu stále a ve všem.

   Bez dodržování Jamy a Nijamy……, máte moudré poznání. Člověk usilující o zdokonalení musí dodržovat etické a morální principy.

   Karma nezahnívá. Ta entita v hierarchickém uspořádání, která spravedlivě dávkuje duším a jejich zrodům do těl karmu k odžití, k poznání, nám dá tolik, kolik máme dostat. Není třeba zoufat. Zkoušejte zpočátku znovu s trpělivostí a pokorou relaxaci s uvolněním všech částeček těla,od prstů až po kořínky vlasů, všech svalů, kloubů, vnitřních orgánů. Ležte přitom v šavásaně, soustřeďte se na třetí oko, šestou čakru. Poté, již i třeba v sedě, zkoušejte koncentraci….a hlavně pravidelně. Nemyslete na pránu, ta pracuje sama bez naší vůle. Meditace přijde po koncentraci.Je to dlouhý proces, kde vítězí trpělivý člověk. Nezapomeňte také, že cesta jógy Vás přivede jen do nižších duchovních úrovní. A nakonec, stále budete v ovládání spravedlivé, leč Negativní síly, která má pro tuto úroveň své jisté poslání.

   V tom věku 22 let jste nebyl pro tuto cestu ještě dostatečně připraven. Cíl však již můžete znát, bylo Vám dáno „nahlédnout“ a nezapomeňte proto za něj denně poděkovat.

   Teď dopoledne nic více. Kdybyste měl hlubší zájem a kdybyste si myslel, že tady Vaše problémy není třeba veřejně dále diskutovat, můžete mi napsat na vaczac@seznam.cz.

   Pěkný den
   Václav Žáček

  1. Lojzo, dejte nohu z plynu na brzdu, meditace a žádný klystýr, víte co způsobuje a co zavinilo, že Venda uzavřel předchozí diskuzi.

  1. Možná si někdy člověk ve svém vývoji uvědomí, že něco versus něco není konstruktivní přístup.

   Dokážete najít v historii křesťanství něco, co bylo příčinou zbytečné a nebo i násilné smrti nějakých lidí?

   Tady je přehled práce náměstků Boha na Zemi.
   http://blisty.cz/art/22867.html

   Díky za Váš inspirativní vstup, i když nedokáži rozlišit, že tento „Anonym“ je tu jeden a nebo se pod nickem skrývá více osob ? Ale je to jedno.

   Václav Žáček

  2. Vendo, toto je Váš „živý“ příspěvek, proto pod něj pár slov.

   Chtěl jsem Vám jen napsat přes tyto stránky, že uzavření diskuze bylo zcela na místě – pod předchozím Slabikářem.

   Někdo sem dává články a nediskutuje /momentálně mne napadá jeden autor ze Slovenska – p. Šupa / – a pak je to taková aréna střetávání se nad čímkoliv – a autor nezasahuje. Možná ani neví, že článek zde je, možná dal souhlas zdejšímu adminovi a ten podle potřeby a nálady články přetiskuje.

   Pak jsou tu čerství autoři, kteří píší, ale diskuzi neotvírají. To je jejich věc i pochopitelné právo.

   Pak jsou tu autoři, kteří napíší a diskutují. Tu více, tu méně.

   Že jste vyhodnotil příspěvky z diksuze a jají směřování jako jdoucí mimo Vaše téma je naprosto v pořádku. Jen jste vzal někomu jeho hračku, možnost se tu prezentovat. Proto ty až nenávistné reakce.

   Tento Slabikář 5. je dobrý. Pořád to do sebe zapadá s určitou posloupností.

   Dobře je, že si něktreří diskutující uvědomují, že karma má své důležité místo pro očistu duše /nejdůležitější/ na cestě – a meditace? Nad tím nepotřebuji diskutovat.

   Trošku se divím tomu Jendovi, který vznasl dost zásadní / až i intimní / dotazy na Vás a na Vaši perfektní, stručnou odpověď nereaguje. Ale každý nesedí jako Vy, důchodce, u počítače hodiny, že?

   P.S. poslal jsem Vám nějaké fotky mailem – mrkněte. Moje kamarádka se předevčírem vrátila z Indie – jdu tam na besedu. Měla být i v rodině v jednom menším městě; zeptám se na ty vdovy, co tak tady jednoho hledače pravd rozdráždily.

   Pěkný den.

  3. Luboši, díky,
   je to již minulost. Hlavně, že jsem nikomu tím zavřením diskuze neuškodil.

   Ten tazatel Jenda. Asi to vidím takto, klííííd, milý Luboši. Včera psal také odpoledne, asi přišel po ranní směně z práce. A i kdyby se neozval, je to jeho věc.

   Fotky fajn. Indie je barevná, zvláště takto na začátku jara. Tam, kam jezdím jsou již velmi příjemné až letní stupně. To zjištění současného stavu, to, co píšete, může být zajímavé. V každém případě to byl rituál a ty jak známo vymýšlejí jen lidé. A ti, jak je známo, nejsou dokonalí.

   K meditaci – kamarád vyrobil takovou pomůcku, která drží /a to je až vedlejší efekt / rovnou páteř. Má to teleskopickou nohu / z té hůlky northd walking /. Dobrá věcička – nafotím a pošlu.

   Mějte se hezky.

  4. Pár zajímavostí:

   Jeden zdejší autor tu ve svém článku uvedl mystický příběh. „Zo starého Egypta sa nám zachovala poviedka o hľadaní kvetu šťastia. Hovorí sa v nej o tom, že istý muž sa ju snažil nájsť a pochodil celý svet, aby ju našiel. Každý o nej počul, ale nikto nevedel, kde ju treba hľadať. Keď sa po mnohých rokoch vrátil unavený domov, našiel ju kvitnúť pod svojím oknom vo vlastnej záhradke.“

   Doplnil bych to krátkým vysvětlením. Především, žádný květ nekvetl pod jeho oknem. On totiž hledal tento květ v celém vnějším světě. Pochopitelně, že nenašel. Unavený přišel domů, odpočinul si, umyl se a sedl si – dnes bych napsal do zklidnění. Myšlenky na jeho útrapy ho opustily, dostavila se kýžená prázdnota mysli, která ho snad ve svém víru chtění dlouhé roky vedla k hledání ve světě. Tedy meditoval a květ se mu zjevil v plné kráse, v jeho „vlastní zahrádce“, které je jeho vlastním nitrem.

   Ano, meditace. Jedině přes ní lze dospět a najít.

   Tady dávám ještě zdánlivě nesouvisející téma v článku:
   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3004-valka-proti-teroru-druhe-generace-falesni-mimozemstane-kterak-se-mel-v-iraku-zjevit-americky-buh-potrebujeme-hologramy-na-vymyti-mozku-postaci-media-technika-pro-historicky-podvod-je-nachystana.htm

   Nepíši schválně o čem je.

   Ale, k jeho myšlence a následku pro mne – vypnu televizor, vypnu počítač, nekupuji noviny, neposlouchám rádio. Vidím zpanikařené lidi, jak zoufale nakupují. Ale v přírodě je klid. Ptáčci zpívají, srnky se pasou. Medituji s nerozrušenou myslí…….. . Vím, že mne mnozí nepochopí. Ono to ani nejde.

   Kdo cití vedení Láskou, ten ví, o čem je řeč.

   pěkný den.

  5. Luboši, ano.
   ten květ, jako výsledek meditace lze získat jen a jen v naší zahrádce, v našem nitru. Poutník může prochodit světa kraj….a nic. A pak to příjde, když se nenaděje.

   I slovutný Jan Ámos Komenský píše v samém závěru svého „Labyrint světa….“ – kapitola LIII – „Poutník přijat do Božího domu“. Včera jsem Vám poslal odkaz na tuto skvostnou knihu.

   Poslední věta zní – „Nyní jdi, můj milý, a stůj ve svém údělu až do smrti, a potěšení, k němuž jsem tě sem přivedl, užívej s radostí.“

   Ten odkaz z „protiproudu“ je podivný !!
   Svět se bude vyvíjet tak, jak se má vyvíjet, jak si jeho tzv. rozumní obyvatelé i zaslouží. Démonická složka člověka je tu vždy a za sebe, mám-li má tělesná schránka zemřít v boji jakoby mimozemských technologií, neutopí se v rybníce.

   O svůj život věčný bojuji zbraněmi meditace, zklidněním mysli. A není to život lecjaký. Však Vy, Luboši, tomu rozumíte.

   Díky za Váš přínosný vstup.

 4. Anonyme,píšeš :

  – Šunjaka, kumbhaka, jama, nijama
  a paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala ..

  No to je vono, to je to okno do Sveta vesmíru, paprťála, šmodrchála , pošimrávala a žbrluch…

  Pacient sa zobudil a keď nad sebou uvidel usmievavú tvár Dr. Chocholouška, usmial sa aj on a ,,odišiel“ do Večných lovíšť k svojmu Mannituovi…

  Pá, pápá, pá….

  Že toto nie je možné??? No vidíte je . A hovoríme spolu , nahlas a zreteteľne : Paprťála, paprťála, pošukávala, pošuškávala …

  A karma je v perdeli. A čo terazky s tým ???

 5. Stojí psáno: Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst« (Mt 4, 4).

  Ano, a tomu je třeba naslouchat. Meditace je k tomu nástrojem.

  Kdo zná něco lepšího, zaručeně jistějšího, co vede lidskou duši k Bohu, k vymanění se z tohoto duši nepřátelského prostředí?

  I když jsem tu již četl, že jsem nějaký tvůj – teď nevím, poskok, stín, pochlebovač(?) – musím konstatovat, že článek je to dobrý.

 6. Pardal doporučil
  http://andresius.pise.cz/93-krestanstvi-a-karma-jrgen-meier.html :
  „Jestliže o lidech rozhoduje absolutní a nelítostný zákon Karmy, kde zůstane význam odpuštění, jaký prostor zbude pro boží slitování a milost? Theologové tvrdí, že tak…“

  Ovšem stejné stránky nabízejí i přijetí opakovaných životů, od jiného znalce:

  „Křesťanu, tedy člověku, jenž uznává Krista za svého Mistra, je lépe, pokud uvěří spíše ve výlučnost a jedinečnost každého lidského života, nežli jen přijímá reinkarnaci. Avšak tomu, kdo chce uchopit život dnešním vědomím a sebe-vědomím člověka, zůstane mnohé nevyjasněno, pokud neuzná obojí.“
  „Jevící se rozpor vyřešíme jen tehdy, přijmeme-li myšlenku reinkarnace: Nespořádaným rodičům se rodí děti s těžkou karmou. Ale ty netrpí za prohřešky svých rodičů, ale za vlastní prohřešky, které spáchali v předcházejících životech. Jejich vlastní karma si toho žádá, aby se narodili rodičům, u nichž mohou nést takový osud.“
  http://andresius.pise.cz/76-bible-a-prevtelovani-konrad-m-paul-rudnicki.html

 7. Upřímně, píšu to nerad. Myslím, že byste sem neměl psát či dát si alespoň delší pauzu. Vaše příspěvky mají patu a hlavu, navazují na sebe, pokud jsou tak do nějakého seriálu tvořeny. Rozvíjejí možnosti poznání, i když tzv.“odborné“ literatury je na trhu dost. Ten, kdo je přikloněn k například mysticismu, i křesťanskému, rozumí dokonale, o čem je řeč. A kvůli těm pár lidem, kteří nerozumí, bych energii nevyčerpával. S mnohými z tohoto diskuzního fóra si píšete maily, vyměňujete zkušenosti a máte tak kvalitní diskuzi bez osobních výpadů.

  Pane Žáčku, vím, že jste člověk, který se rád o své zkušenosti a poznání podělí. Proč ale takhle? Nevědomí lidé vždycky byli, jsou a budou. Ne všichni jsou totiž na tom ve svém vývoji duše stejně. Jak často si vzpomenu na to Ježíšovo – nesypejte sviním perle do koryta…… .

  Na těchto stránkách jsem Vám nedávno položil otázku k eutanázii. Odpověděl jste mi ještě i zvlášť, ale za to, co jste mi sdělil zde na gnosis, jsem zapomněl poděkovat. Dodatečně, díky.

  Jiří Krbec

  P.S. pár lidí tu nehledá jen nějakou konfrontaci s Vámi, nechce mít pocit vlastní důležitosti, „růst“ ega ! Ale dost je těch, kteří jsou naprosto mimo mísu. A ti zde opravdu otravují vzduch.

  1. Pan Krbec je tu asi nejstarší diskutující. Píše velmi málo a sem tam udělá chybu. Málokdy pravopisnou. Někdy se však….? Nevím, zapomene. Mám ho rád. Napsal mi jednou jeden mail, který mi v něčem velmi pomohl, ale to sem teď nepatří.

   Milý pane Jiří,
   položil jste mi otázky tři, ale ne k eutanázii, ale k eucharistii. Je to podobné. V každém případě nemáte proč děkovat.

   To s tím sypáním perel sviním je velmi dobrá rada a Ježíš věděl, proč ji říká. Znal lid minulosti, své doby a věděl i o budoucnosti. Lidé se zatím mnoho nezměnili.

   Lojza, či Honza, či jak se jmenuje, má za to, že pravda je ve středu nějaké kružnice a všichni stojí po jejím obvodě. A hledí na ni. Je to naiva, cítíte to také tak? Když bych na jeho přirovnání přistoupil, tak pravda může být opravdu ve středu nějaké kružnice. To ano. Ale na jejím obvodě nestojí nikdo. Pak je druhá, třetí, desátá…soustředná kružnice, již s mnohem větším průměrem, a možná na té již jeden, dva lidé stojí. A pak další a další a na nějaké dvacáté zase dva – tři lidé. A kde je Lojza? No, není tam. kružnice, jejich obvody mizí v nedohlednu.

   Pane Jiří, s tím nepsaním mne to také napadlo. A uvidím, ještě dopíšu devadesátý devátý článek. Pak se rozhodnu. Vím, za ta léta, jak a čím tu přinést trochu svěžího vzduchu, i když různí smraďoši to zase brzy zaneřádí.

   Pěkný den a pevné zdraví.

   Václav Žáček

   P.S. Již jste se dostal k tomu video s Nassimem Harameinem? Dejte mi pak mailem vědět.

  2. ad.: Je to naiva, cítíte to také tak?

   To s tou kružnicí byl citát, to nebylo z mé hlavy. Ale OBJASNĚNO! Vendův pohled je ten nejlepší.

  3. Lojza píše: „Vendův pohled je ten nejlepší“. – No jóóó, vždyť je na to taky pořádně pyšný, že jóóó. Venda je zkrátka náš Venoušek, který všechno nejlíp umí a zná. Ještě dobře, že ho tady máme – nebo máte! Pa-pá!

  4. Lojzo, mohu mít prosbu? Můžete mi sdělit z čí že hlavy ten citát, to s tou kružnicí, je?
   Díky.

   Ten o perlách a sviních je z evangelia Matouše 7-6. Chcete tento verš vysvětlit podle učení mystiků, kteří jdou cestou Krista?

  5. @ – Chcete tento verš vysvětlit podle učení mystiků, kteří jdou cestou Krista?

   Ano, ano, moc se přimlouvám, moc, moc, moc prosím. Vendův pohled je přece ten nejlepší.:D

   ps: poslední dobou zjišťuju, že můj život bez Vendy ztrácí úplně a naprosto smysl. Jsem jak mátoha, nejím, nespím a jenom čekám na VENDŮV POHLED.:D

  6. https://www.bible.com/cs/bible/15/mat.7.6.b21
   “ 6/Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“
   Jiná verze :“Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“
   https://brno1.evangnet.cz/node/164
   „Základní smysl Ježíšova výroku je tento: Svatým se tu rozumí maso obětované v chrámu. To byl pokrm, který náležel pouze kněžím a obětujícím. Byla by svatokrádež, ano bylo by neodpustitelným rouháním, kdyby někdo obětované maso hodil psům..Krmit psa svatým pokrmem nemá žádný smysl – pes jím nezkrotne a ještě tě pokouše… Házet perly sviním je podobná hloupost..Kdo jsou ti psi? Co je tou perlou a kdo je s odpuštěním ta svině?..Moudrost není pro hlupáky. Kdo napomíná posměvače, dojde leda pohany a kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se a dočká se nenávisti. (Př 9,7-9). Tento výklad nám však mnoho nepomůže. Jak poznáme, že je někdo tak hloupý, že si dobré slovo ani nezaslouží? Jak poznáme, kterým lidem je zbytečné něco říkat? Kde je ta hranice, kde už nemá smysl druhé lidi přesvědčovat a nabízet jim pomoc?..Tento příběh je svědectvím, jak vážný a ostrý spor se v církvi rozhořel nad otázkou, zda má být nabídnuto svaté psům, tj.evangelium pohanům…
   Evangelium trhá a boří všechny hradby a předsudky. Je to láska, která se nedá nikomu odepřít.
   Ale naše přirozenost se tomu brání. My ty hranice chceme. Potřebujeme se vymezit – aby bylo jasné, kdo je náš a kdo je nepřítel. S kým mluvíme a s kým se nebavíme. Koho máme zdravit a o koho si nemusíme všímat. Ale jakkoli je nám to přirozené, do církve tyto věci nepatří ! Církev nesmí vytvářet elitu a uzavřenou společnost. Evangelium je veřejným darem.“
   No a právě to mě ve zdejší diskuzi štve, vytváření jakési elity, která si s duchovnem tyká, slabým objasňuje a objasňuje a nakonec se člověk dozví, že mu nemá smysl nic objasňovat, protože by to stejně nepochopil, když je třeba materialista, prostě šup s ním za tu hranici. I kdyby pochopil, nač mu to bude, když nevěří na duši.
   Cože to je závěr citovaného kázání? Evangelium je veřejným darem.

  7. Díky, že jste se zapojil odkazy.
   Opět jste to Vy. Ale i ty jsou pro někoho přínosné.

   Za sebe jen říkám, že osobní praxe a zkušenosti, vstup do vlastního nitra a nové informace z jiných sfér, to je velmi důležité.

   To nepochopení je Váš uzavírací ventil. Je uzavřen, ten okruh vnímání nefunguje. Jeho případné otevření máte ve svých rukou. Jen chtít.

   Vězte, že Mozart, Einstein, Maxwell, Bach, Leonardo da Vinci, Planck, Kulhánek, L.N.Tolstoj, Platón. A.Dvořák,….., kdyby se neotevřeli působení vyšších vlivů, neměli ten dar, nikdy by nedokázali to, co pak dokázali či dokazují.

   Pěkný den a nenechte na sebe působit nějaké naštvání se. Jste na duchovním webu Hledání Světla. To, když si uvědomíte, tak možná některé lidi i pochopíte. A celkem spolehlivě vím, že když bych přišel na nějaký český ryze vědecký web /matematika, zákony polí, vlny, gravitace, částice, černé díry…./ do diskuze se svými články, byl bych tam za člověka /nejméně toho/, který nepochopil.

  8. Vendo, tak já mám uzavírací ventil.Jinak řečeno, nejsem přímo duchovní blb, ale mám ventil. Naznačil jsem, že se snažíte být zde jako duchovní elita a prokázal jste to opět. Já mám ventil, Vy ne. Byl jsem na prohlídce u lékaře kvůli řidičáku, žádné uzavírací ventily u mě nebyly nalezeny.
   Psal jsem, že Evangelium je pro každého. Vy jste zjistil, že pro mě ne. Nemedituju, nepránuju, nekarmuju–> uzavírací ventil.
   Jste v kontaktu s dušemi a karmozbytky velikánů, uvádíte Mozart, Einstein, Maxwell, Bach, Leonardo da Vinci, Planck, Kulhánek, L.N.Tolstoj, Platón. A.Dvořák, kteří Vám sdělili, že se otevřeli působení vyšších vlivů.
   Vědecky ( astronomie , matematika) byste diskutovat s akademiky nemohl, není to pro každého, je na to třeba mít hlavu a znalosti.
   Evangelium je pro každého, kdo v něm hledá oporu. Bylo oporou i lidem, kteří staletí jen poslouchali kázání a neuměli ani číst. Měli ventil negramotnosti, ale věřili svým způsobem, na který stačili. Kdežto dnes tu mám duchovního poradce, který mi vysvětlí, že na to nemám. Přesně jako ti výživoví poradci, jak už jsem jednou psal. Skoro všechno je ve výživě špatně, spasí mě superpotraviny. A v duchovnu mě spasí meditace, jinak cesty pro vyšší vlivy jsou ucpané.
   Těším se na to, že pod vlivem vyšších vlivů k nimž stále směřujete napíšete jeden odstavec, který něco říká.
   Můžu vůbec žít v souladu s křesťanskými morálními zásadami, když po 5 letech objasňováním je neobjasněno víc jak na začátku ( jsou do toho zapatlána východní náboženství neslučitelná s křesťanstvím) a ještě mám přírodovědný ventil?

  9. Pardale,
   proč píšete tak rychle, neuváženě. Mícháte mnoho dohromady. Vždyť já se k Vám chovám vstřícně. A neříkejte, že za pět let se nic nestalo – i stalo, ujasnil jste si mnohé. A to je vynikající výsledek. Od počátku tu nepíšu a nediskutuji, abych někoho přesvědčil, přesvědčoval. Jestliže se někomu jeví křesťanství s něčím východním neslučitelné, tak je toho jeho vlastní názor. A těší mne, že si za ním stojíte a ukazujete svoji pevnost v ateistické nevíře. nevíra je také víra.

   Pár poznámek :
   – ventil, obrazně řečeno, lékař nenajde – netrapte se tím
   – souhlasím, nejste přímo duchovní blb – prosím, nepiště tak o sobě
   – proč si myslíte, že jsem zjistil, že evangelia nejsou pro Vás ?
   – s dušemi uvedených velikánů nejsem v žádném kontaktu – proč si to myslíte?
   – ano, napsal jsem vlastně i to, že s velikány bych diskutovat nemohl /astronomie, fyziky….atd./ – máte můj souhlas – byl bych tam za úplného blba
   – Vám nějaký duchovní poradce vysvětlil, že na něco nemáte? To je zajímavé – kdo to je – prof.Hořejší, pan Grof…..? Dáte info?
   – výživa je velmi důležitá – předně jí neubližovat živým tvorům
   – uvádíte meditaci – znáte jinou duchovní cestu? Svěřte se. Je to k tématu.

   Přírodovědný ventil? ten máte. Uzavírací má kolečko – pokud nemáte servopohon ovládání.

   Pěkný den.

   jdu na malou tůru – dech savitrípránájáma – očistný !

  10. ad.: výživa je velmi důležitá – předně jí neubližovat živým tvorům

   Když Bůh stvořil vlka, tak na toto zapomněl?

  11. Vendo, elita pořád dokola, teď jste zase mě ocejchoval jako atheistu a máte vystaráno.
   S dušemi velikánů ( Einstein…) jste v kontaktu, když víte, že tito velikáni využívali vyšší vědomí. Nebo to snad sám Einistein nebo náš astronom Kulhánek napsal? Stačí abyste chápal text, který jste sám napsal. Není tomu tak, prostě mimoňovina. Když něco napíšete, tak z toho něco plyne.
   Evangelia nejsou pro mě, protože jste zjistil, že mám uzavírací ventil, nechápu dalekosáhlé rozbory a už vůbec ne k čemu jsou.
   Netrápím se tím, že lékař nenašel u mě uzavírací ventil ani tím, že nechápete podtext v mé větě, jistota u Vás jsou doslovné rozbory a odpovědi na titěrnosti. Smysl pro humor až na posledním místě.
   Nemyslím, že nás zachrání import duchovna z Indie. Víme kudy cesta nevede.
   http://img21.rajce.idnes.cz/d2101/13/13698/13698146_bc759136807d8f3cd8eaebb886643db0/images/P1020872.jpg?ver=0
   http://img23.rajce.idnes.cz/d2301/13/13698/13698201_881a6fcd835059556d7d6a1ac7c51b1f/images/P1040135.jpg?ver=0
   http://img23.rajce.idnes.cz/d2301/13/13698/13698201_881a6fcd835059556d7d6a1ac7c51b1f/images/P1030854.jpg?ver=0
   http://img21.rajce.idnes.cz/d2101/13/13698/13698059_eec79922b17a0880f5a6e7bf106141cd/images/P1010938.jpg?ver=0

  12. Návrat z malé tůry – asi 9 km – dýchání, oční jóga….vše O.K..
   – – – – – – – –

   Pardale, copak ty indický krávy Vám tak leží na srdci ? Nebyl jste v některém minulém životě jednou z nich?

   Tady se podívejte na české lidi !

   https://www.google.cz/search?q=fotografie,+%C4%8De%C5%A1t%C3%AD+bezdomovci&rlz=1C1CAFB_enCZ637CZ637&espv=2&biw=1440&bih=755&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi14dGc88bSAhWDlCwKHS6yCQcQ7AkIMw

   Jak Vám Venda psal o tom rychlém, neuváženém psaní, tak jsem si vzpomněl na jedno moudro. Nevím, jestli je to přesně – „Jakmile se narodíme, učíme se nejdřív mluvit a teprve až potom myslet – přemýšlet. A tohle zpoždění z počátku se pak již těžko dohání.

   Omlouvám se, nevím kdo to řekl.

  13. Lojzo, já Vám na toho vlka odpovím a Vy mi pak sdělíte, že to není z Vaší hlavy, že to byl citát.

   Tak takto raději ne.

  14. Citát je: Vlk se nažral a koza zůstala celá.
   Asi byl vlk podle Vaší rady vegetarián.

  15. Pro Anonym u Vendy 8.3.2017 (13:34)
   Anonyme u Vendy, musím vždycky dávat pozor, abych nenapsal Apendix u Vendy, jak Vám v duchu říkám. Vendovi došly argumenty a tak tradičně založil nové vlákno. Nemůžete se divit, že nevím a tápu, jak už jste jednou psal, když jste teď zjistil, že jsem se reinkarnoval z indické krávy. Je to pro mě složité. Guru Venda o reinkarnaci ze zvířat nepíše, zase tápu. Jednodušší to má ten, kdo byl v minulém životě vůl, to se změna ani nepozná.

  16. Vendo, píšete ve svém děkovném příspěvku:“ ne k eutanázii, ale k eucharistii. Je to podobné.“
   Jasně, podobné jako hodinky a holínky.
   Ale radši končím, diskuze je o duchovnu, píšete :“Vím, za ta léta, jak a čím tu přinést trochu svěžího vzduchu, i když různí smraďoši to zase brzy zaneřádí.“
   Člověk žasne, co vše musíte při cestě za duchovnem překonávat a teď ještě smraďouši.
   Přeji hodně zdravého vzduchu při karmických návratech ze záhrobí, případně ze spalovny.

  17. I tzv. nevědomý člověk může tzv. vědomého člověka zahrnout poznáním. A že zde někdo opravdu otravuje vzduch? To je jen pocit nesprávně čtoucího s polámanými křídly.

  18. @ – I tzv. nevědomý člověk může tzv. vědomého člověka zahrnout poznáním.

   Jo? A jak? Prosím, zahrňte mě objasněním a poznáním.

  19. Způsobů je více
   – stačí poznání vědomého, že druhý je nevědomý. Ale co je důležitější, tím poznáním se může osvobodit od své averze vůči němu a může ho začít mít rád. Jen tak.
   – nevědomý může vědomého zahrnout vším, co má k dispozici a podanou rukou. Žádná ruka není bezcenná.
   Jen si všimnout.
   – Všímání si nevědomých, a to bez pohrdání, jak jsem v kontextu uvedla.
   – zbytek jsem zapomněla.

  20. – jo a také – nesnažit se nevědomým nutit své vědomí. Tak to nefunguje. Každý má své „síto“, kterým propouští jen to, co je pro něj optimální….

  21. nevědomý člověk může tzv. vědomého člověka zahrnout poznáním

   Třeba jak by nechtěl dopadnout.

 8. Krbec píšeš:

  ….Ten, kdo je přikloněn k například mysticismu, i křesťanskému, rozumí dokonale, o čem je řeč. A kvůli těm pár lidem, kteří nerozumí, bych energii nevyčerpával….

  Nie , to je nepochopenie mysticizmu. Keď niekto je ,,posadnutý“, jemu logika, či poznanie , nič nehovorí.

  Je to taký malý ,,islamistický džihádista“ a jemu už v ,,bedni preplo“ a ide si svojou cestou ,,odrezaná hlava, dobrá hlava“…

  Je to vidieť aj ,,TU“ na webe. Diskutujúcich je tu relatívne dosť, hoci sa rady ztenšujú, ale každý si ide svojou vyšlapanou cestičkou a hudie si svoju ,,pesničku“..

  Je to normálne ???

  Ano, je.

  Každý dostal od ,,Evolúcie“ svoj diel rozumu, svojho šťastíčka a to chce využiť, nech to stojí , čo to stojí, i keď mu vlastne už ,,ani nestojí“…

  Neviem načo sa tu trápime. Po Potope sveta zostal podľa Biblie len jediný veriaci Protožid, ten inkriminovaný NOE aj so svojou podarenou rodinkou a keď ste deklaratívni veriaci, musíte uznať, že ste vlastne všetci Protožidia, i keď neobrezaní a nezasvätení, lebo odnož kresťanská, je tá, ktorá ponížila Hospodina a hodila ho do prachu Edenu, len preto, že uznala súlož Boha- Hospodina a Marienky ako súčasť NOVEJ viery …

  Porušujete Desatoro, hlavne z dôvodu, že nedodržujete Šabat a skrze Tajtrlíka pozemského, sídliaceho vo Vatikáne , ste odvrhli pôvodné Božové Desatoro.

  S nedeľou sa môžete dať akurát ,,vypchať“ do Cirkevného múzea. Ste zradcovia viery, a ja ako neznaboh vám to tu zvestujem, môžete sa so svojou novou ,,vierou“ strčiť do perdele…

  Všetci, ste kacíri a nie Ste hodní Slávy PánaBožka a vaše ,,tobolky“ nebudú nikdáj spásané v ,,Paneláku Božovom“

  ..A tak vám treba.

  Otázka . Bolo vám to treba ???

  1. Noho, píšete:
   „Keď niekto je ,,posadnutý“, jemu logika, či poznanie , nič nehovorí.“

   Vy považujete praktikování mystiky za posedlost ?

   Díky za odpověď.

 9. ad.: nesypejte sviním perle do koryta……

  Představte si kruh. Všichni stojíme po jeho obvodě a díváme se na pravdu uprostřed kruhu. Každý ji vidíme jinak, každý máme jiný pohled, jiné nazírání, jiný názor. Až když společně naše názory spojíme, dotkneme se skutečnosti.

  Nebyl by lepší takový pohled, než bližního nazývat sviní?

 10. @ – No, a problém je v tom, že mi za těch dvacet let nashromážděný karman nyní zabraňuje naplno se ponořit do stimulace prány – vydechnu a ono nic, prána se z nohy nestáhne, necítím to naplno, jako kdysi, …v podstatě je to jen technický problém, ale velmi závažný.

  Jendo, klid! Tvl. kolik já jsem měl nashromážděnýho karmánu, to by se na cisterny nedalo snad ani spočítat. No a naplno se ponořit do stimulace prány, no vo tom mi povídej. Čím hustší, tím lepší, viď? Jendo, netušíš jak já ti rozumím… Jako nikdo…:D

 11. Liboš, pýtaš sa ma : Vy považujete preaktikovaní mystiky za posedlost?

  Wikipédka hovorí :…..Mystika (z gr. mystikos=tajuplný) bola pôvodne tajným náboženstvom alebo tajnou náboženskou organizáciou, do ktorej mohli byť prijatí alebo zasvätení len vyvolení…

  Mystiku sprevádza náboženská viera v možnosť bezprostredného osobného kontaktu s Bohom alebo s inými nadprirodzenými silami či skúsenosť bezprostredného zažívania neuchopenej skutočnosti pomocou meditácie, askézy a extázy. Objavuje sa skoro v každom svetovom náboženstve.

  Určite ano, lebo keď si pozrieš ešte raz definíciu mystiky , je to vlastne ,,viera“ ……. v možnosť bezprostredného osobného kontaktu s Bohom alebo s inými nadprirodzenými silami či skúsenosť bez …

  Je to len blud, ako uchopiť neuchopiteľné, pretože ,,splynutie ,,hmotného “ a nehmotného je ťažko na pochopiteľné aj pre Otecka psychiatrie, toho Dr. Chocholouška a nie to ešte pre nejakého náhodného okoloidúceho ,toho šlapajúceho
  ,,okolo Domčeka Božového“..

  Povedané jasne s stručne. Mystici sú hlupáci, ktorí sa chcú ponoriť do vriacej vody , prežiť kontakt ,,so smrtkou“ a zároveň vyviaznuť bez straty života…

  Zopakujem: Éto nevazmóžno..

  Jednou z prístupných a lacných ciest splynutia s Bohom, je ľahnúť si na kolajnicu tak, aby Ti koleso napr. rušňa DTK 21452 prešlo cez krk…

  Tí hlboko veriaci sa pozerajú pri tomto aktuše priamo na ,,Nebeskú klenbu“ a bez mihnutia oka čakajú na ,,kotúčovú pílu“….

  Ak to ,,prežije napr. Tvoja tobolka“, môžeš podať report napr.v ,,Poučení z krízového vývoja pod kolesom rušňa DTK…“

  Uverejniť to môžeš aj v ,,Protožidovských virtuálnych novinách“, ktoré raz za stotisíc pozemských rokoch vychádzajú v Inom svete, na virtuálnom papieri ……

 12. ad. …Víme kudy cesta nevede. …

  * A přece se jí lidé i zvířata vydávají. I když nechápu, jak tam v tom špinavém prostředí vůbec může nějaká prána, či co, proudit.

  ad. …uzavírací ventil …
  + když po 5 letech objasňováním je neobjasněno víc jak na začátku …

  * Když jsme u citátků, dovolím si též citátek:

  „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat“ Žalm 37,6

  Chápu to tak, že Hospodin je mimo jiné v souladu s uzavíracím ventilem, nebo tak nějak, případně i jinak.

  1. mami, poď si se mnou hrát, tady se jenom hádají kdo z nich je moudřejší (jako apoštoli), kterým Ježiš řekl: „Když nebudete jako malé děti, nevejdete do království Božího“. A tak vás pozývám – hrajte si se mnou, jako malé děti. Možno společně najdeme správný klíč, nebo cestu k pramenu „živé vody“ a „věčné moudrosti“, kde se už lidé nehádají, ale si spolu jenom hrají a odhalují „tajemství pravé víry“…

  2. dudulínku,
   vůbec nechápu, jak jste to dokázal,
   vyvolat slzy za víčky není vůbec snadné,
   ale je to úleva, obruče praskají.
   Malé dítě tančící, hrající si,
   klíček houslový snad odemyká zapomenutou nevinnost,
   živá voda omývá
   snad i jednou najde
   v bájné zahradě
   to, co lidé hledají
   „věčnou moudrost“
   „tajemství pravé víry“ –
   – kotvy vědění….

   Zatím však
   beru malou misku tibetskou,
   cinknutím vyloudím zvuk
   gong
   hra začíná … :-)
   Míček pálkou na druhou stranu obrazovky posílám….

  3. Pane Anonyme u Vendy: Chcel by som tu reagovať na Váš príspevok, ale aj na recept dudulínka. Ten tu predkladá (ako som to pochopil ja) recept na šťastie pomocou hier, lebo ako sa vraví „kdo si hraje, ten nezlobí“. K tomu by som mal niekoľko pripomienok: Takýto recept odporúča ľudstvu aj naša „svetová elita“, ktorá podporuje prácu, šport a sem-tam nejakú tú vojnu, ale aj hráčske brlohy, ako sú kasína a pod. Nie je proti tomu otvorene ani cirkev, ale je tu otázka, či súperenie a hazard je pre ľudí to „pravé orechové“. Súhlasil by s tým Ježiš? Dokáže zábavný priemysel v človekovi skrotiť toho dravca, ktorý túži iba po krvi? To predsa nie je Duch sv. ktorý nás má pozdvihnúť do nebeských výšin k Otcovi?!? Každý túžime po šťastí, ktoré nám tu vo svete má poskytnúť pokoj a v nebi večnú blaženosť, ale nie sú to drogy, ktoré ubíjajú telo a navodzujú stav klamného šťastia, po ktorom prichádza vytriezvenie a depresie. Je rozdiel mať v tele Ducha sv. alebo drogy. Tým nechcem povedať, že dudulínek propaguje drogy, ale je treba rozlišovať hry detí od hier dospelých. Šťastie môže byť niekedy veľmi vrtošivé a premenlivé…

  4. Degone,
   hry mohou býti různé. A tu, kterou nabízí dudulínek znám, i její určitá rizika. Ale není to v tomto případě o tom, „kdo si hraje, nezlobí“, protože to budu vždy :-)
   Co se týká ostatních her a otázky, zda by s tím souhlasil Ježíš – ten, který chodil jako člověk po světě, zajisté nikoliv.
   Ten, kdo se přeměnil v Krista – autoři oněch Vámi popsaných her se ho možná ptají, ale tvoří nadále podle i podle svého.

   A trochu, možná nesouvisejícího, citátku:

   „Žij svým životem, pusť k sobě lásku, je to tvůj život, tvá krása hluboko uvnitř – uvnitř tebe samého, nedovol nikomu, aby tě zlomil.“

   A dále: https://www.youtube.com/watch?v=lZ_fJUjBE5M

  5. Ano, světová elita to má propracované jako hrom.
   Jsem důchodce a ve věku těch dětí? Proč bychom byli doma. Taška ze školy letěla do kouta a hurá ven.
   Dnes si hrají děti na válku a nebo ničí nepřítele v hvězdných válkách.
   Co by říkal na to dnes Ježíš? No, to je na velký rozbor. Nechte ke mně přicházet ty malé děti, s mobilem, s notebookem?

   Zatím tu jsou, jak píšete, ty drogy, alkohol, reklama, konzum….., všechno, co člověka odvádí. Něco, co je pro něj naprosto falešné. Dospělý člověk to sice dnes nemá často lehké /kdo živí rodinu/, ale neměl by podléhat. Zvláště proto, že atak těch elit je veden již i na zcela malé děti. Svět je prostě naruby a nebo se zbláznil. Ale, a to je důležité si uvědomit, dělají to lidi.

  6. Mami, když jsi ke mne tak hodná, prozradím ti tajemství. Když si večer lehnu do své postýlky a maminka mne přivine k sobě, tak si představím krásnou zahradu se spoustou květů a ptáků s velkým zeleným stromem uprostřed, který se jmenuje Ginkgo Biloba a pod ním se mi na lavičce zjevuje čarovný dědeček s dlouhým bílím vousem a laskavými oči, který umí vypravovat krásné pohádky, ale dovede se i proměnit na kluka, s kterým si pak nádherně hrajeme. Dovede vyčarovat i víly Amálky a oni pak okolo nás lítají, trhají květy, dělají z nich věnečky a smějí se. To je ti nádhera! Ale, vypravuje mi taky o světě a nebi, to se mi taky líbí. On mi říká, že mi splní každé přání, ale já nevím, co si mám přát. Je mi s ním dobře a ráno, když se vzbudím mi schází, protože není se mnou. Ale, když si to přeju, tak se mi projeví, i když ho nevidím. Můžu ti ho půjčit a můžeš mu říci své přání, ale nikomu to neříkej, dobře? Bude to naše tajemství…

  7. dudulínku,
   to nepůjde, ztratila bych se v té krásné zahradě.

   Totiž kdysi jsem „vedla“ jedno nešťastné dítě do podobného světa a jeho bolest, když se mělo vrátit… nechtělo se vrátit. Ano, utěšila jsem ho podobně – kdykoliv bude chtít, může se na ono krásné místo vrátit.

   Ale mohu zasadit Ginkgo Biloba zde, v pozemské zahradě. Měla jsem sice slíbený stromek, jenže ten, kdo mi ho chtěl darovat, to již nestihl.
   Má přání? Přát si, je zavazující a přát si – co vlastně? Co má přijít a uskutečnit se, stejně přijde, vše plyne.

  8. Ale děkuji Vám, že mi ho chcete půjčit :-)On je totiž jakýsi „nebeský Žolík“, který dokáže kdykoliv vykouzlit lidem úsměv na tváři a je dobré vědět, že je. :-)

  9. ad.
   dudulínek
   10.3.2017 (9:17)

   Děkuji za odkazy, až budu mít chviličku, podívám se na ně. I když potřebný klid poslední měsíc nemám vůbec,… snad tu bude zas klidněji… :-)

 13. Ahoj, po dlouhé odmlce zdravím všechny na Gnosis.

  Pardal píše: „Cože to je závěr citovaného kázání? Evangelium je veřejným darem.“

  Tak by tady také mohlo jednou zaznít pravé evangelium Boží milosti (= radostná zpráva o milosti Boží) podle Bible. A to je pouze jedno jediné a s radostí jej zvýrazním, protože „je Boží mocí k záchraně pro každého kdo věří“: Ježíš Kristus, Boží Syn a Syn člověka (tedy pravý Bůh i pravý člověk zároveň), zemřel – rukou bezbožníků, ale zároveň i dle Božího předurčení – jako smírčí oběť za vykoupení celého světa, byl pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých. Tato jeho oběť vykoupení je dostatečná pro každého člověka, ať je sebevětší hříšník. Co se žádá po tobě? Uznat, že jsi hříšník a (u)věřit Bohu = ve víře a důvěře se spolehnout na Ježíše Krista, že zemřel i za tvé vlastní hříchy pro tvé ospravedlnění. Tím přijmeš Ježíše za svého osobního Spasitele.

  Zcela svatý Bůh, jako garant spravedlnosti, nemůže „zamést tvé hříchy pod koberec“, i když jako láska by to 100x chtěl. Odplatou hříchu je smrt a bez Kristovi oběti by toto odpuštění nebylo spravedlivé. A kdyby Ježíš sám nebyl Bůh, tak by to také nebylo spravedlivé. Bohu, kterému každý z nás tolik dluží (ve smyslu porušování Božího zákona), je Bůh ochoten a schopen odpustit a dát mu nový věčný život Božího dítěte jedině skrze kříž Pána Ježíše. I proto Pán řekl: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“(Jan 14,6)

  Každý, kdo přijde ke Kristu jako hříšník, získá odpuštění, věčný život, Ducha svatého a osobní vztah s živým Bohem. Pozná, že Ježíš nemlžil, když řekl: „Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“(Lk 19,10). Problém většiny lidí je, že nevidí, že jsou ztraceni a směřují k spravedlivému odsouzení: „Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“(Jan 3,18-22)

  A tak přeji všem hodně pravého světla, kterým je právě Ježíš Kristus (viz Jan 8,12).

  1. Lukáši, pokud nás Ježíš všechny věřící spasí, tak je to očistec a peklo jen pro nevěřící.A to jsem se nikde nedočetl.
   http://www.tedeum.cz/5_2011/utrpeni_radosti_ocistce_0511.htm
   Názor teologů, stojí za to číst. Hlavně zde často diskutované do posledního halíře se týká očistce ne karmy.
   „Očistec je i žalářem, neboť duše jsou tam tak dlouho, dokavad nenavrátí posledního haléře [Mat 5, 26].
   … Nejsou-li však tresty za hříchy odpykány úplně zde na zemi, musí se zbytek dotrpěti v očistci.“
   Smrt není trest za hříchy, jak píšete, zemřou i spravedliví. Trestem za hříchy je utrpení v očistci nebo pekle.

  2. Pardale, žádný očistec v Bibli není. Kdyby byl očistec, tak nemusel Boží Syn umírat. Lepší je číst Bibli než názory teologů. To, že „poslední halíř“ vůbec nesouvisí s karmou jsem tady před rokem také psal, v tom se shodneme.

   Jinak Pardale, mohu-li se zeptat, Vy jste věřící? Mám dojem, že jste psal, že v Boha nevěříte, pouze v toho lidmi stvořeného.

  3. Lukáši, to je pravda, očistec v Bibli není. Ale jestli Kristus spasí všechny věřící šmahem, tak rozdíl dobra a zla je nejasný.
   Ale i tak karma nesouvisí s „do posledního halíře“, souhlas. Karma nesouvisí s ničím, líp věřit v UFO, k tomu nějaké důkazy jsou.
   Psal jsem, že Boha si člověk vymyslel ve své hlavě, aby si ulehčoval těžké chvíle života a měl duchovní oporu. Jsem věřící samorost, nevěřím všemu, hlavně ne Vendovu hybridnímu náboženství. Jak je to s tím jeho jediným dvojitým Bohem křesťansko -indickým se nedozvíme.

  4. Pardale, podle Bible Bůh spasí (ospravedlní) člověka pouze pokud uvěří (a tím přijme) Ježíše jako svého Spasitele. Ale musí to být víra srdce, ne rozumu. Aby to bylo „ze srdce“, tak člověk musí skutečně uznat (a snad i pocítit) že je hříšník a že nemá na to spasit sám sebe vlastním úsilím. Proč by jinak potřeboval Spasitele? To leda tak na zkoušku a takto to u Boha nefunguje.

   Jak to tady zběžně čtu, většina diskutujících se stále snaží spasit sama sebe. Takoví Ježíše a Boží milost záchrany (zatím) nepotřebují.

   Před Bohem kající se člověk poznává zlo, především v sobě a ve svém konání – a proto se kaje. No a k tomu je již blízko k pokání (změně smýšlení o sobě, hříchu, Bohu…) – člověk uvidí sebe a své skutky díky Božímu světlu takové jaké jsou a s úlevou a radostí přijme spásu Boží milosti. Pro ostatní platí Jan 3,18-22.

  5. Lukáši, já se v tom Vašem vysvětlování už trochu ztrácím. Když přijme svým srdcem bude spasen ( = do nebe). Když přijme jen rozumem jde do pekla, když ten očistec neexistuje.
   To mi ta verze teologů, že lze odčinit hříchy utrpením v očistci připadá spravedlivější.
   Tak se nedivte, že jsem v bezdušovém režimu – umřu, rozpadnu se a konec, nula nula nic.

  6. Pardale, nyní jde jen o to, jestli to po smrti skutečně je tak, jak si to kdo podle své libosti „vybere“. Někomu se líbí očistec, tak půjde do očistce, Vy se chcete anihilovat a rozpadnout – tak se rozpadnete, jiný se reinkarnuje… Bible na to všechno říká:

   „A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají.“ (Židům 9,27-28)

  7. Lukáši, co bude po smrti neví nikdo. Z mého hlediska je nesmysl se tím většinu života zabývat a hledat správné cesty, když jisté je jen to, že nevím jestli cesty vůbec jsou a už nevím vůbec kam vedou. Lidí, kteří si myslí, že to ví, tak sebe v diskuzí ujišťují, že to ví a že jiní neví. To je skoro všechno, co se z toho dá vydobýt.
   Přemýšlím nad tím že bych měl z těchto diskuzí odejít Cestu nehledám, jde prakticky o cvičení se v diskuzi, a toho už jsem udělal několik habadějů.

  8. či jak mne tu pojmenoval p.Pardal – apendix.
   Když jsem u Vendy kvůli sportu, tak se někdy zúčastním i zdejší diskuze. Doma PC nemám. Odolávám. Článek nenapíšu a moje příspěvky jsou krátké. Mám rád i fotbal, atletiku a cyklistiku a tak tu budu i nadále.

   Pardal napsal, že:“Přemýšlím nad tím že bych měl z těchto diskuzí odejít Cestu nehledám, jde prakticky o cvičení se v diskuzi, a toho už jsem udělal několik habadějů.“

   Cvičit se v diskuzi je fajn a on cítí, že jich má několik habadějů /těch cvičení/. Možná by měl Pardal cvičit i pokoru. V té by habadějové neškodily.

   Čekám tu na závod žen v biatlonu.
   Dobré odpoledne všem.

  9. Anonyme u Vendy, nevím jestli jste ve svém duchovním světě plném habaděje pokory, kterou mi doporučujete, našel ještě někoho dalšího, kromě mě, kdo je reinkarnovaná indická kráva (RIK). Předpokládám, že jako znalci karmy s Vendou už jdete dál a chystáte zakládat internetové kluby lidí, kteří se renkarnovali ze stejného zvířete. Takoví lidé musí mít něco společného. U psů se nálada pozná podle postavení a mávání ocasu, co se z toho mohlo přenést reinkarnací se neodvažuji odhadovat, Vy ale reinkarnace s Vendou studujete léta. Pokud to není interní záležitost, z čeho jste se reinkarnoval Vy?
   Přeji pohodu, nejlíp u ČT Sport.
   Pardal, RIK.

  10. Pardale,
   včera tu byl můj kamarád sice ještě i na kopanou / hrála Plzeň /, ale pak již do zdejší diskuze nešel. Má přijít dnes na závod dvojic v biatlonu. / za nás Moravec a Koukalová / Určitě mu řeknu o Vašem zajímavém dotazu.

   Ze sebe ještě dodám – reinkarnaci není třeba studovat. Není na ni co studovat. Nové zrození duše svoji vůlí neovlivňuje. Tendence způsobené prožitky z minulých životů, tzv. sanskáry, ty se ale mohou projevit, kupř. v duchovním přemáhání mysli. Ale dost a konec – více raději již nic.

   Pěkný den.

  11. Pane Pardale,
   k Vašim myšlenkám z 11.3.2017 (18:44)

   ad/ Anonyme u Vendy, nevím jestli jste ve svém duchovním světě….

   Konečně normální přiznání.

   ad/ Předpokládám, že jako znalci karmy s Vendou už jdete dál a chystáte zakládat internetové kluby lidí, ……

   Předpokládáte špatně, nechystáme se.

   ad/ Pokud to není interní záležitost, z čeho jste se reinkarnoval Vy?

   Odvážná otázka, ale hlavně otázka, která mi jednoznačně říká, že jste reinkarnaci nepochopil.

   – – – – –

   U Vendy dnes končím, zítra tu určitě nebudu.

  12. Anonyme u Vendy, já jsem se nereinkarnoval, reinkarnace je nesmysl, takže když karmu nechápu, je to za plus. Kdo chce , ať si věří. Vy jste zjistil, že jsem se reinkarnoval z indické krávy, máte jasno, už to neřešte, na víc nemáte. Hodně by pomohlo, kdybyste pochopil, že si dělám z toho legraci, jinak to ani nejde. Už jsem se dozvěděl, že karma se nedělí, nedědí na potomstvo, inkarnuje se z hovězího, karma se nedá vysvětlit atd. No a samozřejmě, že jsem ji nepochopil.

  13. Děkuji za Váš inspirativní vstup.
   Václav Žáček

 14. k Vašemu příspěvku – Pardal 8.3.2017 (11:06)

  Vy, že byste měl být ocejchován jako atheista? To je neuvěřitelné. Vy, který věříte na to, že Boha si lidé vymysleli ve svých hlavách? Vy, který chodíte do kostela a nevěříte na Ducha svatého – v pokřižování se ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. V modlitbě Otče náš, jenž jsi na nebesích…., ale v nebesa, jako vyšší oblasti stvoření, nevěříte. Vy, který byste měl milovat Boha i celou svou duší, ale na duši sám nevěříte?

  To se mi nezdá, Vy musíte být přece normální katolík. Takový dobře vyvinutý a náš, český.

  Pardale, pěkný den a žijte v míru a lásce, pokud Vám to jde. Moc, moc Vám to přeji.

  Příští týden jedu do dalších slovenských termálů. Tak se prosím někdy zase ozvěte. A mírně zkuste povolit ten uzavírací ventil. Již jeden a půl otáčky se může projevit. A pak se může dostavit pochopení toho, co říkal Ježíš svým učedníkům :“Pokud jsem na světě, jsem Světlo světa“ (evangelium Jana pro všechny, tuším, že kapitola devátá )

  1. Vendo, diskuzí s Vámi jsem se obohatil tak, že jsem nevěřil v karmu a nevěřím v ní zase. Dá se říci, že jste mě od ní odradil definitivně, když jsem se prokousal k tomu, o čem to je. Prostě tam to Hledání Světla zdejší diskuze nevidím.
   Vy mně napomínáte, že nejsem správný křesťan ( takový český křesťan), přímo atheista. Když jsem se Vás kdysi zeptal, jestli chodíte do kostela, tak jsem se dozvěděl, že je to Vaše věc. V kolik Bohů a Mistrů věříte, to se už radši neptám.
   Pokud mohu poprosit, vynechte jazykové rozbory mého textu.

  2. Pardale, vraťte školné, neumíte číst. A nebo Vaše ego nastartovalo Vaši běžnou manipulaci.

   Já jsem Vám nenapsal:“Vy mně napomínáte, že nejsem správný křesťan ( takový český křesťan), přímo atheista.“

   Já jsem Vám napsal: „Vy musíte být přece normální katolík. Takový dobře vyvinutý a náš, český.“ Slovo křesťan tam nebylo, to snad uznáte.

   A to je rozdíl. Vy jste v tenatech instituce zvané katolictví. A navíc, Boha uznáváte jen jako výmysl z lidských hlav. Podívejte se i do definicí, kdo je atheista, chcete-li. Ten však, kdo je křesťan, kdo vyznává učení Pána Ježíše Krista, to je zcela jiný člověk.

   Ano, jaká je praxe duchovní cesty, to je každého osobní věc. Já tu nepsal jako Vy o tom, že chodím či nechodím do kostela. Píšu tu o praxi učení, které sem přinesl Ježíš a které je totožné i s mnoha učeními předchozích Synů. A to je třeba praktikovat, tedy pokud k tomu dotyčný člověk dospěje. Jak krásně je to v evangeliu Jana pro všechny : 8:47 ! Podívejte se, chcete-li.

   A k tomu dospějete jen meditací – nikdo jiný nenabídl žádnou jinou cestu.

   No a pro Vaše příznivce z řad materialistů. Pardal tu použil new speak, slova „astr“ a „karmovat“? Vysvětluji všem, i Vám, Pardale, že můj dotaz na jejich význam neznamená můj žádný jazykový rozbor Vašeho textu. Jen zdvořilý dotaz.

  3. Vendo, díky za rozbor. Takže když musím být katolík „normální katolík. Takový dobře vyvinutý a náš, český“ tak v tom máte jasno a nemusíte nic řešit. Atheisty už vůbec ne.
   Vím, co je křesťanství ( 2 miliardy lidí), můžete si to i nastudovat
   https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
   Vím co je katolická církev (1,2 miliardy lidí),
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
   součást křesťanství, obojí věří v Ježíše Krista atd.
   Nevím, co řešíte.
   Atheismus je absence víry v Boha. Já jsem nikdy nenapsal, že nevěřím v Boha, ale že si Boha člověk stvořil ve své mysli.
   Vy jste tady sepsal příspěvky a diskuzi na celou knihu ke křesťanství, katolictví podle Bible, k východním náboženství a karmě. Nikde jsem od Vád neslyšel, jestli jde o hindiusmus, budhismus nebo čistě Sant Mat. Prostě hodně Bohů, některý ten pravý být musí. Nejste schopen přiznat, že do kostela nechodíte, takže teoretik, který káže jak jste napsal : Praxe, Praxe, Praxe.

  4. Pardale,

   ad/ „Takže když musím být katolík „normální katolík. Takový dobře vyvinutý a náš, český“ tak v tom máte jasno a nemusíte nic řešit. Atheisty už vůbec ne.“

   Však já nic neřeším, jen Vám odpovídám pod mým článkem.

   ad/ „Vím, co je křesťanství ( 2 miliardy lidí), můžete si to i nastudovat
   https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
   Vím co je katolická církev (1,2 miliardy lidí),
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
   součást křesťanství, obojí věří v Ježíše Krista atd.
   Nevím, co řešíte.“

   Však já nic neřeším – studujte sám, chcete-li. Možná máte mezery. Kdo ví?

   ad/ „Vy jste tady sepsal příspěvky a diskuzi ……“

   Nesepsal jsem je jen já, v diskuzi mi pomáhalo mnoho, mnoho lidí, i Vy. Děkuji za to.

   ad/ „Nikde jsem od Vád neslyšel, jestli jde o hindiusmus, budhismus nebo čistě Sant Mat.“

   Nedávno jsem Vám dal informaci, u kolika článků jsem se odvolával na zdroje učení Sant Mat. Myslím, že to bylo dobrých 70%. To Vám nestačilo?

   K čemu by Vám bylo, kdybych speciálně pro Vás vždy napsal; toto je budhismus, hinduismus, taoismus, zoroastriánství, učení Mandejců…?

   Hodně Bohů ne, opět se kvůli neznalosti mýlíte. Bůh je v universálním učení Sant Mat jen jeden. Podle Vás, zřejmě ten pravý Bůh se rozlišuje podle mysli, která ho vymyslela, ne?

   Hodnotit jako projev pravé víry to, že někdo napíše, že chodí do kostela, nosí tam např. pravidelně od jara do podzimu čerstvé květiny, že se klaní soškám a obrazům….atd., to nepovažuji za praxi, ve které se získává zkušenost Boha.

   Dobrou chuť k obědu, jdu také vařit.

  5. Vendo, řešíte a asi odpovídáte sám sobě , když jste začal s tím, že jsem :“„normální katolík. Takový dobře vyvinutý a náš, český“ .

   Psal jste :“Slovo křesťan tam nebylo, to snad uznáte.
   A to je rozdíl. Vy jste v tenatech instituce zvané katolictví.“
   Takže jsem Vám sdělil, že křesťané i katolíci uznávají jednoho Boha a Ježíše Krista. Katolík je taky křesťan, studoval jste to a nemáte mezery a nepochopil, nevadí.
   ad/ „Vy jste tady sepsal příspěvky a diskuzi ……“
   Kecy. Sepsal jste články a diskutujete pod nimi, týká se to Vás, takže Vaše názory, které se mi nelíbí jsou Vaše, na co sem zatahujete ostatní diskutující.
   Píšete :“K čemu by Vám bylo, kdybych speciálně pro Vás vždy napsal; toto je budhismus, hinduismus, taoismus, zoroastriánství, učení Mandejců…?
   Hodně Bohů ne, opět se kvůli neznalosti mýlíte. Bůh je v universálním učení Sant Mat jen jeden. “
   Aha, jeden Sant Mat a není to jeden Bůh křesťanský, o kterého se přes Bibli opíráte. Jeden Bůh, takže vlastně dva Bohové na hony vzdálení- křesťanská duše se nevrací, karmická ano. Drobný detail skvělé slátaniny. Už mě to ani nepřekvapuje.
   Do kostela nechodíte a nepřiznáte to, protože byste nebyl dost skvělý, mohlo by se to nelíbit katolíkům, kteří čtou Vaše výklady Bible. Asi tak, není to složité.

 15. Vendo, díky za obvyklou analýzu Pardala. Jistě uznáte, že si můžu věřit čemu chci a ne všemu a že evangelium je i pro mě. I pro Vás, jen místo v očistci si budete v astru karmovat s Mistrem.

  1. Pardale, není zač mi děkovat.

   Je to ode mne troufalost, uznávám, poukázat na to, co jste tady nejen pro mne sděloval v mnoha příspěvcích a z čehož vznikl můj názor, že jste atheista. Samozřejmě, že Vaše lidová kultura vyznávající Boha jako produkt lidských hlav to nebude chtít pochopit a uznat. Vždyť vy se možná na veřejnosti modlíte a dáváte svůj dar…. . To k tomu folklóru také patří.

   Ale o vnější projev vůbec nejde. Ti vyjmenovaní vědci a umělci obdrželi dar vhledu do sfér, kde jim byla dána jen malá kapka poznání ze Zákonů Boha….., a již jsou v lidském světě slavní a nesmrtelní. Vy, pro mne jako typický materialista, intelektuál, jste si naložil na hřbet pomyslný metrák knih a dnes i odkazů v internetových webech a zdůrazňujete tím – jsem tu, myslím že vím. Ale tak to není.

   Vaše duše je v zajetí zbytnělého ega /pro Vás lepší, než zbytnělá prostata, tu byste pochopil a bál se ji – jako materialista /. Osvobození duše se však bude konat tak, jako u všech lidských bytostí, po smrti Vaší tělesné schránky. Vědomí duše o životě v těle Pardala ještě chvíli zůstane, a pak? Spravedlivý rozhodne, tak jako u všech, ve spravedlivém soudu, o duši, která si mohla prožít v těle Pardala i krušné chvíle. Cesta bude otevřena – novou inkarnací. Další pokus bude nabídnut a nelze odmítnout. I to je Zákon Boha. Nepřísluší mi však více o tom psát.

   Člověk může přistoupit za svého života k práci na složité cestě k poznání sebe sama. Uvědomit si to podstatné. Proto i pro Vás slabikuji slovo ME-DI-TA-CE.

   Pěkný den přeje Václav Žáček

   – – – – – – – – –
   Pardale, co je to „astr“? Co značí „karmovat“? Při Vašich kvalitách snad máte i odkazy. Díky za objasnění.

  2. Vendo, píšete v další analýze o mně :“Cesta bude otevřena – novou inkarnací.“
   Díky za to, že jste zas něco pro mě vymyslel. Já se inkarnovat nebudu, nevím proč bych měl a proč bych tomu měl věřit, to už vůbec ne.
   Váš milý Anonym u Vendy zjistil, že jsem se inkarnoval z indické krávy, a to před tím měl 9 km procházku, joginské dýchání a kroucení očima, vše OK. Na takový duchovní výkon prostě nemám.

  3. ad/ „Já se inkarnovat nebudu, nevím proč bych měl a proč bych tomu měl věřit, to už vůbec ne.“

   A nebudu, nebudu a nebudu, a nikdo mne k tomu nepřinutí…… .

   O té indické krávě to bylo vtipné od mého kamoše – také mohl napsat že v Indii jsou i bejci či volové. A dal Vám odkaz na fotky bezdomovců – i v Čechách. Proč byste měl reagovat na lidskou bídu, když můžete být s indickými kravami? A opravdu jsme byli spolu na procházce, to ano. I to dýchání, i ty oční cviky.

   Až přijde, asi zítra, protože dnes něco měl – dopoledne – a odpoledne mám cvičení jógy, tak mu řeknu, že jste přes mne na něj reagoval. Bude rád.

   Zdarec. Abyste měl o čem psát – jdu ztlumit vařící se brambory.

  4. Bezdomovci jsou všude, krávy v ulici v Indii, našem duchovním vzoru. Vašemu vtipnému kámošovi Anonymovi jsem naznačil, z čeho se reinkarnoval on, můžete mu to vysvětlit.

  5. Vendo, není nad objasnění a spoustu legrace. Když se ptám, kde uvedení velikáni (Einstein a spol.) píšou, že nahlédli do vyšších sfér, tak se dozvím :“Ti vyjmenovaní vědci a umělci obdrželi dar vhledu do sfér, kde jim byla dána jen malá kapka poznání ze Zákonů Boha“. Prostě vendismus jako vyšitý, ještě tak 3x to samé a bude jasné, že jste si to vymyslel, prostě nadsázka, abych i já tvrdoň pochopil, že byli výjimeční, nadaní, tvořiví.., to jsem bez objasnění nemohl tušit, jsem prostě takový malý dobrý český materialista, atheista, nechápač, duše v zajetí zbytnělého ega a prostaty.
   Hodně jste mě inspirovat se svým heslem ME-DI-TA-CE.
   Takže dejte pozor na zbytnělou KAR-MU a AS-TRO-PRO-STOR.

  6. ad.: Takže dejte pozor na zbytnělou KAR-MU a AS-TRO-PRO-STOR.

   Vendo, pozor taky na zbytnělou PRO-STA-TU. Ta se v lese taky blbě vydýchává.

  7. Díky, Lojzo, za upozornění. Již to tu bylo.

   Dovoluji se jeden malý dotaz. Lojzo, Vy neodpovídáte na otázky k Vašim myšlenkám nebo jste můj dotaz jen přehlédl?

   Díky ještě jednou za Váš konstruktivní vstup.

 16. Vendo, píšeš:

  ….Příští týden jedu do dalších slovenských termálů…

  Toto je relatívne nenáboženská informácia, ale pozor, ja ako nenaboh Ťa musim upozorniť, že termálne vody majú slu vymývať tých, čo majú dušu. Sú schopné vylúhovať dušespytcov, to znamená, že dlhší pobyt v teplej vode má za následok ,,zníženie schopnosti kontaktáže s Nadprirodzenými nebytosťami“,takže sa môže stať, že prídeš o ,,silu viery“,ako som o ňu častým lúhovaním v aquue funebrális termális prišiel aj ja“..

  Vendo, nie je to nič strašného, byť bez duše, ale pre Teba, ktorý sa tak snažil pestovať si tú dušičku a dával si ju na výslnie, to môže mať devastačný účinok na Tvoju telesnú schránku, pretže ako sa v ,,písme“ píše,len v zdravej ulite prebýva zdravé ,,cha“…

  Vyluhované ,,cha“ poblúzni telesné buňky a môže to mať aj vážné následky..

  Uvaga, uvaga, viac ako 99 min. ani za ten celý svet v aque funebrális termális Ti Vendo nedoporučujem…

  1. Co je delší pobyt v teplé vodě, vysvětlujete 99 minutami. Díky za radu, za projevenou starostlivost. V Podhájské praktikuji pobyt 3 x 25 minut, v Mederu to bude asi 4 x 20 minut.

   Být bez duše ? To značí nebýt. Pro toho, kdo lpí na být, na tělesné schránce, je to opravdu devastující účinek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018