Slabikuji slovo meditace – Slabikář pro duši (5.)

V předchozích dílech „Slabikářů….“, ať již měly ještě i další upřesňující slova v názvu, jsem uvedl důležitost některých důležitých pojmů. V podstatě to byly a jsou /podle mého mínění/ ty základy, které by měl /mohl/ zájemce o duchovní cestu znát, uvědomit si a pochopit je v jejich působení jako nějakou základní výbavu. Prezentuji tu své dosavadní poznání a setkal jsem se v diskuzi i s jistým nesouhlasem. Myslím si, že často je zaviněn právě tím nepochopením. Obé je však normální a je to vítaný přístup, pokud se za tím skrývá touha po primárním poznání, tedy pokud se vlastním úsilím dostane hledající člověk k pozitivním přístupům s odbouráním vlivů předsudků. Nepochopení se pak odstraňuje správným rozlišováním a postupným vzdáním se závislosti na světě. Tedy nebýt v zajetí své mysli s plněním přání sobě samému, požitkům líbí, chci, musím, já…, které lidskou duši vězní v neustálém kolotoči.

Duch, duše, mysl, vědomí a nakonec i ta přechodná tělesná schránka jsou tím, co máme, velmi blízko. Budu-li chtít poznat smysl života a cestu návratu k Nejvyššímu, musím začít cvičením sebekázně, trpělivosti a pokory. K vrcholu mne nevyveze do nějakých horských pustin či hlubokých pralesů žádná karavana, neexistuje žádné pohodlí nějakého speciálního vlaku a přepravcem k setkání s Božstvím nebude nikdy ani žádná super moderní raketa. Cíl cesty je blízko, ale současně i nesmírně daleko. Je ukryt v nás a překážky k jeho dosažení jsou obrovské. Proč? Protože si je vytváříme sami a neumíme se jich nijak lehce zbavit. Každá cesta však začíná vždy prvním krokem. Teď napíši jen poslední slovo, na které kladu důraz. Je jím MEDITACE. Postup návratu duše, který ustanovil sám Bůh, jako svůj zákon. Stoupat na vrchol hory, na které je svatyně, lézt tam po kolenou, je sice obdivuhodné, ale po útrapách poutník pozná, že takto to náš Pán neustanovil. Je mnoho falešných cest, které si vymyslel do mnoha rituálů sám člověk.

Ještě jednou stručně zrekapituluji moji drobnou snahu; bylo zde nastínění situace, ve které jako lidstvo žijeme, uvědomění si přirozených potřeb lidí a soustředil jsem se ve stručnosti i na introspekci v souvislosti s přáními lidí, jež nás ovládají, tu více, tu méně. Ty, jež nás z cesty svádí, ty jsou na naší cestě nepřítelem duchovnosti. Také tu zaznělo pár slov o Spasiteli a o cestě, které učí a kterou je spása, jako primární efekt cesty.

I termíny „Láska, Moudrost a Milost“ jsem objasňoval jako ty shluky slabik, které jsou součástmi hlavních základů a znalostí nás, Božích dětí. Měly by být. A pak již přišlo na přetřes zasvěcení jako velmi důležitý akt, který ani Pána Ježíše Krista nemohl minout. Závěrem bylo poslední uvědomění si duality světa v prvotním příběhu muže a ženy. Tady je v zatím posledním „Slabikáři 4.“ nevyřčená definicí dobra (zlo si jistě každý může odvodit): Dobro je vše, co nás vede na cestě k Bohu.

K meditaci jsem tu napsal na přelomu roku 2015 a 2016 tři články, které měly dobrý ohlas v bohaté diskuzi. O ten však samozřejmě nešlo. Mnohem důležitější by bylo, kdyby byla tato Bohem daná cesta pochopena a hlavně pak praktikována. Jedině pravidelnou praxí lze získat zkušenost, a ta pak vede hledače k naplnění cíle.

Při meditaci je důležité se s láskou a trpělivostí svěřit Vyššímu vedení, které v nás sídlí. Ostatně k Duchu hledáme meditací cestu, spojení s ním je důležitým dílčím cílem. Mít víru v sebe sama, být silný a nepodléhat „spánku“, tj. být bdělý pro dění ve svém nitru. Vyšší vedení nabízí při upřímné snaze Milost a mít v tento akt víru, je velmi důležité. Všechno není nikdy hned. Všechno chce svůj čas a kdo ví předem, jaký čas tato cesta potřebuje? Semínko se také musí nejprve dostat do půdy, pak vyklíčit, zapustit kořínek a protlačit svůj výhonek ke světlu. Časem z něj vyroste třeba i strom, a ten, když jsou splněny podmínky růstu a zrání, přinese úrodu. Opravdu není proč spěchat.

O své karmě, o karmických dluzích, které nám vstupují do života a říkají – zaplať své dluhy – nic přesného nevíme, ale můžeme vědět, jak dělat tak, abychom již novou setbu nevytvářeli. Také ještě chvíli trvá to vstřebávání a osvojování si určitých zásad morálního a etického života. Pak čeká na meditujícího žáka jeho tichá radost po prvním usebrání se do nitra. Ta radost v podobě změny přístupu k samotnému životu pak z naší meditace a z jejího působení vyzařuje i do okolí. Ve chvílích, kdy to ale nejde nijak hladce a kdy přichází atak Negativní síly, která je také v nás od začátku zrození, je dobré bojovat a přitom nepřenášet dál své neúspěchy. Víra v úspěch a v Boha je velmi důležitá a ta meditujícího v takových chvílích jedinečně posiluje. V těch momentech, kdy se meditace nedaří, je dobré si uvědomit, že i to tak přece muselo být. Život není vždy jen příjemnou procházkou. Je i časem zkoušek a s modlitbou k úspěchu, s pokáním a uvědomováním si svého stavu lze dosáhnout poznání, že to v té etapě života nemohlo být jinak. Nevíme totiž, co nás čeká zítra, za měsíc, dokonce ani za nejbližším rohem. Ale ten, kdo na tuto cestu meditace vstoupí a vytrvá, je tou již částečně připravenou duší. A konečně si může uvědomit, že mu byla meditace dána jako dar.

Až na konci tohoto článku uvádím odkaz na můj rok starý článek, kde jsem i z vlastní zkušenosti popsal, jak k meditaci přistupovat. Ten, kdo má vážný zájem, může se k němu vrátit a seznámit se se základními kroky, které jsou odpověďmi na jisté otázky:

Kdy meditovat? Jaká má být délka trvání meditace? Má vliv prostředí na úspěch při meditaci?  Je něco, co si pro meditaci uvědomit? Jsou nějaké další podmínky pro úspěšnou koncentraci, která je vstupní branou do meditace? Na co se vlastně soustředit při meditaci? Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet? Je v něčem důležitá pozice těla? Je spánek nepřítelem meditace?

Při položení jednoduché otázky, jestli je meditace cílem, stručně odpovídám NE, není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy to není konečný cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli již zdůrazněná Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že každý jeden z nás jsme v Něm, jsme jeho součástí, byť jsme dočasně oddělenou duší. Jsme v Jeho Stvoření a On je svojí božskou jiskrou, oživující duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v nitru každé živé bytosti. (Ti nižší tvorové si to zatím neuvědomují.) Bez Jeho Milosti se nikam opravdu nedostaneme. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním nutnost dodržování principů, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Budeme tak stále v zajetí vášní mysli a budeme stále sráženi dolů; na to je třeba vždy pamatovat.

Každý člověk je určitým originálem a zkušenost každého jednoho z nás je na jiného člověka absolutně nepřenosná. O bolesti zubu mohu vyprávět, ale koho nikdy zub nebolel, nepoznal naše sdílené pocity, tuto neblahou zkušenost. O lahůdce ze zahraniční kuchyně mohu někomu barvitě vyprávět, ale kdo umí bez jejího ochutnání pocítit v našich chuťových buňkách působení právě těch orientálních ingrediencí? O meditaci si můžeme leccos přečíst a vzít to jako rady a zkušenosti, ale samotná meditace musí být prováděna již osobně; ani ta nejkvalitnější kniha při meditaci vroucně přitisknutá na hruď nepomůže. Co je tedy smyslem meditace? Vztahuje se k našemu vědomí? Chceme naše vědomí rozšířit tam, kam mu přísluší? Má být naše vědomí osvícené, když ano, tak čím? Jednoduchá odpověď a přitom tak obsažná – chceme se vědomě s Ním sjednotit. Být součástí harmonického celku, Jednoty, oceánem Lásky a nekonečného bytí. Toto vše umožníme nesmrtelné duši, když porazíme naše ego.

Jako každá vědomá činnost člověka, vyžaduje i meditace svoji přípravu. To nejhlavnější je očistit své tělo a mysl, mít připravenu tu pomyslnou nádobu, do níž Milost Boha vlije pro nás nektar poznání jako novou a dosud nepoznanou energii. Žádná lidská věda nikdy nedokáže tuto energii rozpoznat, protože nepochází z tohoto obrovského světa hmoty. A ač se může zdát jako velmi nepatrná, je tou energií, která formuje sám život. Počáteční dny či měsíce meditace jsou do jisté míry prožíváním experimentu v průběhu času a prostoru, kdy si tělo a mysl zvyká na nové vědomé přístupy.

Během meditace se postupně dostáváme do vyšších stavů vědomí. To je však proces, který má své nemalá úskalí a který samotný hledající člověk nemusí zvládnout nijak lehce. V jednom předchozím „Slabikáři“ jsem uvedl nutnost mít Spasitele, jinými slovy Učitele, Mistra… On nám pak pomáhá tyto stavy vědomí překonávat a stále nám v nitru ukazuje Cestu, která v nás udržuje ten nejvyšší ideál. Naučí nás odlišit zrno od plev, podstatné od nepodstatného a upozorní na úskalí, které nám do cesty přináší silná Negativní síla. Ta totiž svádí při meditaci, ale i v životě v hmotném těle, přesně opačný boj; chce nás udržet v koloběhu světa smyslů a mysli. Mistr nás však naučí, jak si dar meditace, tuto perlu mezi perlami čistit a později i udržovat zářící.

V závěru nezapomínám, že nám bylo dáno pro pomíjející život tělo. Je chrámem, který slouží pro naši duchovní práci a čas, ve kterém s ním disponujeme, se musí pro duchovní vzestup plně využít. Toto vnitřní „pracoviště“ je nutné mít zcela v pořádku. Poukazuji na aspekt zdraví. Nemoci značně naše úsilí brzdí, dokonce jsou příčinou, že se meditace nedaří. Nemoci jsou jako silný hluk a lomoz, které nedovolí zklidnění mysli. A my, pro vstup do sebe, do nitra chrámu potřebujeme tvůrčí ticho. Neboť jen v něm můžeme postupně více a více prožívat působení Jeho energií a sil jako Slova a naslouchat tak božské melodii, která meditujícího poutníka přitahuje k cíli Cesty.

„Otec vyslovil jedno Slovo; to Slovo jest Jeho Synem, a On Ho vyslovuje věčně v ustavičném mlčení; a v mlčení to duše musí slyšet.“ Svatý Jan z Kříže

 

Václav Žáček /Venda/
 

Slíbený odkaz:
https://hledani.gnosis.cz/meditace-3-cast-meditace-je-jen-nastroj/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6

307 komentářů

Přidat komentář
 1. Vendo, píšeš:

  ……Být bez duše ? To značí nebýt. ..

  Takže aj ten ,,starý“ Hamlet sa zamýšlal nad tým, či je lepšie byť ,,posraný zo všetkých náboženských strašidiel“, alebo volne žiť bez tiaže náboženských dristov a chujovín, keď sa na ,,onom hrade“ pýtal seba samého : Byť, či nebyť ??

  To, že aqua funebrális vie vyluhovať z tela deklaratívneho veriaceho dušu, ktorú mu tam vložila nejaká ,,náboženská mátoha“, znamená to, že duša je fiktívny pojem, nemateriálna, teda vymyslená…

  A kedy je vkladaná do ulity ? Kde tie inkriminované duše skladujú, lebo ich musí byť viac ,ako narodených bábätiek, aby bol evolučný vývoj zabezpečený prirodzeným výberom…

  Ešte by ma zaujímalo, z čoho je zložená DUŠA, ktorú Ty Vendo tak obdivuješ…

  Je napr.je z častíc svetlónov, tmónov, hospodionóv, či belzezubínov, nedajbože zo sataniónov ???

  Už starí Protoegypťania boli vo veci ,,duší“ inteligentnejší ako Protožidia, lebo poznali až tri duše prebývajúce v jednom tele-ulite…

  Ja Ti Vendo navrhujem, odvráť sa od Protožidmi vymysleného Hospodina a daj sa preregistrovať ako vyznavač ,, Atona“. Je to praktickejšie,aj reálnejšie, hoci finančne náročné…

  Musel by si si na záhradke vybudovcať ,,pyramídu“..

  Stačí také menšia, drevená, plastová, či plechová, dá sa akceptovať aj hlinená….

  1. ad/
   Ešte by ma zaujímalo, z čoho je zložená DUŠA, ktorú Ty Vendo tak obdivuješ…

   To není pro mne podstatné. I když materialista Vašeho ražení by to asi rád věděl.

   Důležité je ale to, že je !

   No a o tom, co bych musel tu naštěstí nerozhodujete Vy, Noho. V ničem.

   Pěkný den.

 2. Vendo,

  daj na mňa zanevri na toho masového vraha, na toho Hospodina , ktorého aj tak vymyslili tí hlúpi, pastieri kôz, capov, oviec a baranov , ale i tiav.

  Urob to teraz, lebo ak dožiješ, aj tak to ,,zrobíš“ maximálne do troch rokov, lebo ,,veriaci“ bude vtedy už len nadávka a prezývka hlupákov, ktorí naleteli náboženským bludom…

  Znovu Ti odporúčam a pretláčam Protoegyptského boha ,,Atonka“, lebo toho budeš môcť každé ráno vidieť na ,,výchonej strane“ Nebeskej klenby a môžeš sa s ním aj otvorene poorozprávať…

  Presne tak, ako Tajtrlík Vatikánsky-námestník božový, ktorý jednosmerne debatuje s Hospodinom. Z tretej ruky viem, že na toho argentínskeho tajtrlíka Hospodin serie aj pre to, že nie je obrezaný, nedodržuje Šabat – ale slávi Nedeľu ako deň odpočinku a nie je zasvätený, ako aj TY Vendo…

  Žial musím Ti naliať čistého vatikánskeho vínečka poddruh ,,meruňkové čučo“, že na Teba serie. Ak máš dôkaz ,že to tak nie je, sem s ním…

  Môžeš sa pridať ešte aztéckemu bludárovi, ktorému cirkevníci dohadzovali
  ,,čerstvo povytrhávané ,,srdiečka“ spopluveriacich, aby zapršalo.

  Ty si svoje srdiečko nebudeš musieť obetovať, Vendo, lebo to budeš
  vedieť z hydrometeorolických predpovedí už tri týždne vopred.

  Budeš ako rovný s rovným – myslým toho ich Quecala, či ako mu nadávali, keď si capli kladivom po prste…

  Do Quecala, a nemusíš to známe do Boha…

  1. Ó Noho, tak šlechetného člověka jako jste Vy, takového jsem již dlouho nepotkal. Ta Vaše souvětí plná lidskosti, ty myšlenky v nich, ta starostlivost s výhledem do budoucnosti. Jak jste informovaný, kde se na Vás hrabou slovenské zpravodajské služby.

   Jak přijde za chvíli ten pán a bude říkat konec vycházek, nevzpínejte se. Nechte si dát na krátké odpolední spaní ty prášky, takové mírně zelenkavé. Ty uklidňují a dokonce i nutkání k močení zadržují. K večeru sem zase přijdete a s Vámi ty rozhledy, předpovědi a můžete sem zase lít to čisté vínko.

   Zdejší kolektiv si již na Vás zvykl. Jen já se trochu odlišuji a nedokáži Vám, bližnímu svému tykat. Vaše nemoc a moje případné tykání Vám, to nejde dohromady. Jakou máte prosím, přesně, diagnózu. Mám kamaráda a ten má spolužáka a ten se opravdu vyzná. Snad by Vám šlo ještě pomoci. Teď jsme s přáteli řešili, kdo Vám bude v době, kdy tu nebudu odpovídat. Ale nějak se to vyřeší. Uvidíte, že nic nepoznáte a ten vodopád moudrosti z Vás poteče.

   To, že trpíte a nevíte o tom, to mne bolí.

   Chvilku si odpočiňte.

   Váš přítel přes PC a ten, kdo si s Vámi píše bez nároků na honorář.

 3. Vendo,

  tu kde som , nám hovoria ,,pan Majster sem, pán Majster tam, ale ináč sa máme dobre. Aj jedla je tu dosť, asi 2x týždenne, ale je čo vymeniť. Ja som napr. minule vymenil svoju postel za tri blchy a šesť svrčkov…

  Aj si tu dobre žijeme a aj som si prepašoval do ústavu to PC z ktorého čerpám infá o Nadprirodzených nebytostiach…

  Len škoda preškoda, tento ústav je predsa len gubernialny, pretože tu nemáme toho inkriminovaného šéfa psyché-játrie MUDr. Chocholouška a je to aj vidieť . Hlavne na stave toaliet a príslušenstva.

  Ale späť k dušiam. Vendo, naozaj Ti radím, vyžeň si z tela tú nehmotnú ,,beštiju“ , zbav sa zlého a poď medzi nás, neznabohov. Je nám fajn aj bez duše a hlavne nás neobťažujú ,,všelijáké“ Nehmotné nebytostí..

  Vidíš , aj ženičky okolo Teba sú bez duše a aké Ti vedia urobiť blaho. Vraj sú stvorené Hospodinom ako ,,pomocnice“ z hliny Edenu , len jedno rebro bolo ,,dovozové“…

  Sú použiteľné nielen do postele, ale aj do koča a do voza …

  Nie amen, ale tu bude howgh!

 4. Pardale, ještě si z Vašich mnohých výlevů povšimnu vysvětlení, tedy těch odkazů, na Matouše, 7-6, které Vaše hlava přijala asi za své. V pár řádcích podám vysvětlení, jež čerpám ze svých zkušeností a které se i zásadně dotýká tématu mého článku a vlastně i mého života.

  Zní z Nového Zákona takto:
  6: Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

  Mimochodem, vlastní vysvětlení asi nemáte a dáváte odkaz na stránky – viz. tady: https://brno1.evangnet.cz/node/164 , vysvětluje to ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ SBOR BRNO I., jako zřejmá autorita. Píše se tam toto:

  „Základní smysl Ježíšova výroku je tento: Svatým se tu rozumí maso obětované v chrámu. To byl pokrm, který náležel pouze kněžím a obětujícím. Byla by svatokrádež, ano bylo by neodpustitelným rouháním, kdyby někdo obětované maso hodil psům. Psi se tu ovšem nemyslí domácí mazlíčci, kteří dnes leckde dostávají šunčičku, ale psi toulaví, špinaví a nečistí. S takovými není radno si něco začínat. To je jako strkat šelmám do klece banány a čokoládu. Než se naděješ, tak tě rafnou a přijdeš o prst. Krmit psa svatým pokrmem nemá žádný smysl – pes jím nezkrotne a ještě tě pokouše. Házet perly sviním je podobná hloupost. Perla má cenu pro člověka, protože je krásná a výjimečná. Prasata však chtějí něco pořádného k žrádlu a když to nedostanou, mohou být velmi zlá. Potud bychom dnešnímu textu rozuměli. Není na něm nic objevného ani překvapivého. Potvrzuje ho obecná lidská zkušenost. Zajímavé to začne být teprve tehdy, až začneme toto podobenství vykládat. Na koho se vztahuje? Kdo jsou ti psi? Co je tou perlou a kdo je s odpuštěním ta svině? Kdy a komu Ježíš ta slova řekl. Na jakou situaci v nich reaguje? Tady nás nechává Matouš v nejistotě. Předává Ježíšovo slovo vytržené z kontextu a my tápeme, když chceme nějakou souvislost najít nebo ji rekonstruovat.“

  Ještě jednou kopíruji předmětné verše, ať je to na očích.
  6: Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

  Touto myšlenkou Pána Ježíše Krista z jeho kázání na hoře je řečeno, že ne každý je připraven k chápání vzácného a krásného učení, které On přinesl lidem od Otce. Toto učení je určeno pro /zatím/ ne mnoho vybraných duší; kolem Něho se posadili nejbližší učedníci. Proto Kristus jasně říká „nedávejte psům, co je svaté“. Pokud na vás Pán seslal svoji milost a vy jste schopni se očistit, nebuďte ve své nábožné dychtivosti a nadšení příliš sdílní. Nedělte se o toto učení s každým. Není třeba diskutovat a není potřebné se snažit přesvědčit ty, kteří si to jednak ani nezaslouží a nebo o to dokonce ani nestojí. Pán sám nejlépe ví, komu a co má v jakých dávkách podávat. Plyne z toho, že není třeba ani nikoho přesvědčovat. Když meditujete, je s vámi Otcova milost. A tak i budete obdařeni duchovním bohatstvím. Je třeba se však snažit zažít toto bohatství uvnitř sebe sama. Kdykoliv sdílíte své zážitky s jinými lidmi, vždy tak činíte na svůj účet a zastavuje to váš vzestup vzhůru. Jasná je i otázka – proč odevzdávat tento dar Otcovy milosti ostatním. Kristus tím říká. Nikdy s nikým o svých osobních zkušenostech nemluvte a také nikoho nenuťte, aby se on svěřoval nějak vám. To, co prožíváme v nitru je osobním pokladem / často jsem tu zmiňoval přirovnání k uzlíčku rubínů/ a o něm ví jen váš Mistr a Otec. Tento poklad musí zůstat skryt ostatním, protože je určen jen pro konkrétního člověka. Ego ještě nepřipraveného člověka často chodí na veřejnost, dokonce by chtělo používat nadpřirozených sil, imponovat lidem prázdnými triky pro falešný pocit, že přesvědčuji někoho o své výjimečnosti či až svatosti. NE! „Neházejte perly před svině“, praví Kristus, neboť ony nejsou schopny je ocenit. Nikdy se nedozví, jakého bohatství se jim od vás dostávalo. Ony očekávají žrádlo do žlabu – to světské radování, své chtíče, chtivosti, přání, zážitky smyslů….atd.. A tak, proč ztrácet svůj drahocenný čas s lidmi, kteří nejsou na cestě; hlavně však, proč ztrácet ono vzácné duchovní bohatství a duchovní zkušenosti, které získávám z meditace.
  – – – – – – – – – – – – –

  Pardale, čas je vzácným „zbožím“. Vše, co jsem Vám pod mým článkem v diskuzi napsal navazuje na Vás a naopak, Vy diskutujete k mým myšlenkám. Že jsme však každý jinde, v jiném postavení vůči duchovní cestě, že jde o ryzí antagonismus, je jistě soudnému člověku zřejmé. Buďte křesťan či katolík, věřte v Boha, kterého si lidé vymysleli svojí myslí, nevěřte v nebesa a nebe jako existující úrovně, v Ducha svatého a v duši, v zákon odplaty, jako sklizně své úrody za konání, které činíte, nevěřte v reinkarnaci a věřte, že po smrti nic není. Nemohu ztrácet svůj drahocenný čas stálým objasňováním toho či onoho směru učení. Dva tisíce roků před Kristem byla již propracovaná jiná učení a já v nich stále nacházím univerzální spojení i s pozdějším učením Ježíše Krista.

  Jestliže jsem napsal, že máte nepochopení a použil uzavírací ventil; buď pochopíte, v čem to je a nebo ne. Ve zřejmém zlém úmyslu zesměšnit mne, píšete, že jsem v kontaktu s dušemi a karmozbytky velikánů. To může napsat jen velmi omezený člověk, nezlobte se.

  Pardale, mohl bych hledat a odpovídat stále na něco, co si napíšete. Ale nebudu. Verše z NZ jsou i k meditaci – a to je téma mého článku. O té budu přednostně diskutovat. Za ta léta jsem sem přinesl některé myšlenky Učení Mistrů. Vím, že jsem byl ale naprosto povrchní – jinak to pochopitelně ani nešlo. Můj záměr nevycházel z toho, abych někoho přesvědčil, i když někteří lidé se se mnou spojili mimo internet a již i jezdí na satsang. Mnozí lidé mne naopak okamžitě posílali do prdele, jiní ale měli svá jiná přesvědčení a víru a dokázali ji tady v bohaté míře objasňovat. Jestliže jste, Pardale, ateista, a já se trefil, nemá mne co mrzet. Jestliže nejste a já Vás tak nazval, mrzí mne, že jsem to tak udělal i přes jasnost těch objasnění, proč to tak vidím.

  Ještě a ne drobnost. Napsal jsem odpověď panu Krbcovi. Mrzí mne Vaše reakce na něho – vytvořil jste ji 7.3.2017 (20:36) Pan Krbec je mnohem starší člověk než my a spletl se. Vaše ironie tedy není na místě.

  To je zatím vše, co k Vašim příspěvkům mohu sdělit.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Vendo, píšete:“Ve zřejmém zlém úmyslu zesměšnit mne, píšete, že jsem v kontaktu s dušemi a karmozbytky velikánů. To může napsat jen velmi omezený člověk, nezlobte se.“
   Zesměšnil jste se sám, nejste ani na opakovanou výzvu sdělit odkud máte to, že tito velikáni vstoupili do vyššího vědomí.
   Škoda že jste se nezamyslel, z čeho pramení moje ironie k Vám. Jestli to nebude tím, že píšete nesmysly. Třeba takový vynález jako jediný Bůh, který se skládá křesťanského Boha a indických bohů až po Sant Mat.
   Můj odkaz
   https://brno1.evangnet.cz/node/164
   má dobré vysvětlení k neházení perel sviním. Celé odstavce jsou o tom, že se nemá vytvářet elita v církvi, Evangelium je pro všechny. Jako obvykle jste si z toho vykličkoval. Vy si tady hýčkáte to své slavné ego, což je hlavně představa, že ten, kdo slepuje křesťanství s indickými vlivy je něco extra. Kdo to nechce přijmout ( třeba já), je druhá liga, jak píšete už nebudete odpovídat. Důvod je prostý, nemáte co odpovídat, leda cosi 10x zopakovat.

  2. Vendo,
   píšete :“Ještě a ne drobnost. Napsal jsem odpověď panu Krbcovi. Mrzí mne Vaše reakce na něho – vytvořil jste ji 7.3.2017 (20:36) Pan Krbec je mnohem starší člověk než my a spletl se. Vaše ironie tedy není na místě.“
   (Krbec pro p.Žáčka píše 7.3.2017 (10:46).)

   Já jsem nikde jsem na pana Krbce nereagoval, na neznám ho, čili ani nevím, že je starý člověk a jestli dělá pravopisné chyby je mi jedno. Na začátku příspěvku mám oslovení, takže Vendo se týká Vendy, milý Vendo se týká milého Vendy.
   Pardal 7.3.2017 (20:36)
   „Vendo, píšete ve svém děkovném příspěvku:“ ne k eutanázii, ale k eucharistii. Je to podobné.“
   Takže tu chybu, kterou pan Krbec udělal jste pěkně rozvedl, rozmazal, vyčistil svou karmu a špínu hodil na mě.

   Vendo, už jsem psal, před lety jsem řadu dní pomáhal při opravě kostela, práce za Pán Bůh zaplať, jídlo zadarmo s výbornou atmosférou, že děláme něco užitečného. S farářem se známe dlouho, dá se říci, že jsme přátelé a skoro vrstevníci. O křesťantsví toho ví hodně a nevadí mu, že nevěřím všemu. Naopak říká, že víra a hledání cesty musí být jednoduché a srozumitelné, člověk si má odnést něco, čemu opravdu věří. Největší problém jsou východní náboženství, víra v rodinách byla téměř vykořeněna a mladí se snadno uvedou do zmatků. Nikdy jsem se v diskuzích s ním nedozvěděl, že jsem atheista, materialista, mám zbytnělé ego, tápám v pojetí duše atd. , prostě to, co jste ve svých analýzách zjistil neomylně Vy.

 5. Vendo,

  ešte k Tvojej slávnej vete. Pôvodne som chcel napísať ,, k myšlienke“, ale to by som urazil pojem myšlienka, ktorá má niečo významného vypovedať.

  Čiže : Na moju otázku : …Ešte by ma zaujímalo, z čoho je zložená DUŠA, ktorú Ty Vendo tak obdivuješ…

  Odpovedáš :…To není pro mne podstatné. I když materialista Vašeho ražení by to asi rád věděl.
  ……………..Důležité je ale to, že je !…

  Vendo, možná v Tvojej ,,chorej hlave“, prepáč za expresívny výraz, ale nútia ma k tomu Tvoje nablblé slová…
  ….Důležité je ale to, že je !…

  A kde na to berieš odvahu, že to tvrdíš!!!. Ty Vendo, to netlmočíš, ako názor niekoho, od koho si túto vetu ukradol, ale Ty túto vetu povyšuješ na svoj ,,piedestál“ a nútiš nás túto blbosť akceptovať…

  Si typický kresťan katolík, ktorý sa bojí každého iného názoru, ako má názor buzerant a pedofil z ,,kancla“…

  Je to nedôstojné a z môjho pohľadu aj odopierajúce samotnú podstatu svojho vedomia, ktoré Ti Evolúcia od prvého vyvinuvšieho sa ,,makrofagota“ darovala.

  …. Ty svoj ,,rozum“ a vlastné uvažovanie dávaš na ,,oltár“ náboženstva, ktoré je len krôčik od Ústavu MUDr. Chocholouška…

  Aby som si popravil tento názor, vysvetli mi, z čoho je podľa Teba zložená ,,DUŠA“, kde sa v tele nachádza a načo sa tam skrýva.

  Nie náboženské bludy a kecy, ale svoju predstavu…

  Aspoň predpokladám, že nejaký názor máš !!!!

 6. O těch velikánech jsem napsal kdyby, tedy podmiňovací způsob – doslova……kdyby se neotevřeli působení vyšších vlivů…. . Chápete? pokud tedy rozumíte českému jazyku?

  Vy jste napsal konstatování na tvrdo……že tito velikáni vstoupili do vyššího vědomí. Asi o tom musíte něco vědět, když to tak rezolutně píšete.

  Ano, mohu s tím i souhlasit, i když by si to od Vás zasloužilo vysvětlení – mozek, neurony, vědomí, vyšší, nižší,…… . To je Vaše parketa, Pardale, ne?

  Dál již nemám na co odpovídat. Vše již zde bylo napsáno. Snad jen prosba, pozdravujte ve sboru v Brně I a že souhlasím, aby se v církvi netvořily elity.

  1. Vendo, už na to prostě nemáte, ani na ty jazykové rozbory. Logika a čeština říká něco jiného.
   Kdyby stavebník neměl beton (géniové vyšší vědomí), nepostavil by dům ( génius nezanechal geniální dílo). Dům postavil, takže měl beton ( géniové zanechali velké dílo, tedy měli vyšší vědomí). A já se ptám, odkud víte, že to vyšší vědomí měli. No nic.

  2. Váš konstrukt :
   ad/“A já se ptám, odkud víte, že to vyšší vědomí měli? “
   Vždyť já to netvrdil, proč se mne na to ptáte?

   Pardale, o vědomí jste tu začal psát Vy, tak si se sebou o tom diskutujte a hledejte argumenty /stavebník, beton…./, pitvejte si jejich vědomí, jak chcete. Bohužel, většina je jich již po smrti, ale Vy to dokážete, věřím Vám.

   A seznamte zdejší komunitu s výsledky, prosím.

  3. Venda pro Pardala 8.3.2017 (8:15), původní text :“Vězte, že Mozart, Einstein, Maxwell, Bach, Leonardo da Vinci, Planck, Kulhánek, L.N.Tolstoj, Platón. A.Dvořák,….., kdyby se neotevřeli působení vyšších vlivů, neměli ten dar, nikdy by nedokázali to, co pak dokázali či dokazují.“
   Logicky věta říká : kdyby se neoteřeli působení vyšších vlivů, tak by nedokázali.. Protože to dokázali, tak z toho plyne, že se vyšším vlivům otevřeli.
   Ptám se, odkud to víte, že se vyšším vlivům otevřeli, nutně to museli někde o sobě sdělit, nikdo jiný než ti velikáni a Venda to vědět nemůžou. Vymyslel jste si to, nevadí, ani to že se pak kroutíte jako had.
   Zdejší komunitu seznamuji s Vendou, takový jsem já.

  4. Pardale, v tom, co jsme napsal, nezapomeňte ještě zdůraznit toto:… neměli ten dar!

   Opustil jste vědomí a beton a tápete. A při tom byste tak moc chtěl psát a ukazovat se. Je to opravdu roztomilé. Kdybyste ale něco věděl o východních naukách, o učeních, která předcházela mnoho tisíc let před lidským zásahem, vytvořením například dogmat katolicismu, dal byste si tu Vaši tzv. logiku dohromady- mnohem a mnohem lépe.

   Odcházím z tématu výrazných osobností vědy a kultury.

   Je to ztráta času pro mne i pro Vás.

  5. Vendo, odcházíte s nosánkem nahoru, zavináčem jogínsky dolu. Musíte potlačovat ego a ME-DI-TO-VAT. Výsledky duchovního růstu tady vidím.

  6. Vendo,
   divím se Vám, že máte stále ještě chuť a energii diskutovat s některými lidmi, k ničemu to nevede, je to jen to „házení perel sviním,“ tento verš pasuje na Vaší výměnu názorů s Pardalem úplně přesně.

  7. O sviních tady už byla řeč, jde teď jen o to, která strana je ta svině.

  8. Děkuji Vám, Zda mám chuť a energii? Vegetariánský oběd mi ji zase dal.
   Za chvíli tu mám přítele – bude prý biatlon. Ten si zasedne a ještě to tu bude luštit.

   O tom podobenství – perly sviním….- jsem napsal Pardalovi. K mé smůle, on mé příspěvky, i když jsou speciálně napsány pro něj, nečte. I to mi tu sám přiznal.

   Mějte se hezky.

  9. ad.: Zda mám chuť a energii? Vegetariánský oběd mi ji zase dal.

   Vendo, viděl jste již někdy vegetariánského zedníka, horníka nebo dřevorubce? Že by vegetariánská strava jim dávala málo energie pro tu dřinu?

  10. Milý Vendo, četl jsem o podobenství ke sviním a odpověděl opakovaně, což si každý může právě zde přečíst. Dobře je to vysvětleno, že to psal evangelický farář, to mi nevadí. Svůj názor má a psal jsem opakovaně. Nevytvářet církevní elity, které pozřely všechno moudro, chovat se přiměřeně slušně a vstřícně k většině lidí, co je na tom složitého.
   https://brno1.evangnet.cz/node/164
   Zde se řeší i perly sviním ve smyslu jak jednat s odpadlíky, to je s těmi kteří odpadli z víry a chtějí se vrátit.
   Že k tomu nemáte argumenty a trousíte na zde po straně polopravdy, to je jiná věc. Na to se Váš drahý čas najde.
   Ano nečtu slovo od slova Vaše A4 komentáře, kde se nic nedozvím, přeletím to očima. No a co?

  11. ….ten tu hledá, na které straně je ta svině.

   Svině jsou v Ježíšově podobenství v množném čísle, tedy jsou nejméně dvě. A Lojzek do toho plete požadavek na upřesnění, která strana je ta svině. Tedy možná naráží na to, že hospodář, který sype perly sviním do koryta může být také svině. Zřejmě svoji povahou, jako nějaký člověk, který se chová jako to zvíře? Je to číman, ten Lojza, takové myšlenkové postupy pro objasnění Ježíšova podobenství. Kdo by to do něho řekl?

   Poznámka – dva biatlony po sobě. Chlapi dnes lepší. Pak jsem si tady něco pročítal a souhlasím s Jaromírem.

   Tak zítra zase nashle a dobrou noc. Jsem zvědav, Lojzo, jakého najdete dřevorubce, horníka či zedníka, který porazil světovou elitu triatlonistů či který drží nějaký světový rekord. Snad v pití piva, co?

  12. ad.k ničemu to nevede, je to jen to „házení perel sviním,“ tento verš..
   ————————-
   Je-li pro tebe Bůh sviní,čím jsi potom ty?

   Ten,co slátal tzv.Matoušovo evangelium,byl na tom stejně jako ty.
   Slepý zákoník,který dovnitř nevlezl a jiným vstoupit nedovolil.

   15Sehnut bude člověk a ponížen muž, oči zpupné budou poníženy. (Iz)

 7. Dave Scott – vyhrál obávaný triatlon „železného muže“ na Havaji (3,8 km plavání, 180 km jízda na kole, maratonský běh), v úmorném vedru, a to 6x za sebou. Létající Fin Nurmi – nejúspěšnější běžec na dlouhých tratích všech dob. Získal 9 zlatých medailí, 22 světových rekordů – v době kariéry byli oba vegetariáni.

  Viděl jste muže Vámi uvedených profesí, aby vyhrál někdo z nich triatlon či byl světovým rekordmanem na dlouhých tratích?

 8. Preventivně zde uvádím telefonní číslo na MUDr. Doc. Prim. Chocholouška, CSc: GSM: 603 511 839, tedy pokud je nezměnil…

 9. Čislo 5,

  píšeš kontakt na MUDr. Chocholouška a ozval sa mi ,,masážny salón ,,U Africkej
  pani“ktorá mi afroindiánskou hatlaninou oznámila, že ona už pánov neobsluhuje, lebo sa jej trasú ruky a dcéra príde o 02.30 hod a vtedy otvorí aj brány do 7 Neba ..

  Takže chcel som psychologickú radu a dostal som ponuku na ,,cestu okolo sveta“za 2300Kč. Teraz neviem, kam s touto informáciou…

  1. Vážená noho Gilgamešova,
   těší mě, že jsi projevil zájem o zkontaktování se s doktorem Chocholouškem, ač nevím, zda vedla tě pouze zvědavost nebo jsi měl zájem o konzultaci či sezení. To není však důležité, podstatnou je tvá pátrací snaha.

   Stejně, jako v jednom z tvých minulých životů, kdy tě vidím coby pionýra (ne toho s rudým šátkem na krku), ale průkopníka osídlujícího tzv. Divoký západ na americkém kontinentu. Sice tam již ležíš bez života v prachu vyprahlé ještě pustiny, probodnutý třemi šípy, ovšem ta badatelsko-objevitelská snaha se jako otisk přenesla i do tvého současného života…
   Možná i proto ona částečně indiánská hatlanina ze strany zřejmě majitelky masážního salónu.

   Pokud tedy telefon nezdvihla pracovnice sekretariátu MUDr. Choholouška, je jasné, že původní číslo přenechal instituci, která pouze léčí jiným způsobem. V každém případě možnost cestovat kolem celého světa za pouhých 2300 korum českých zdá se býti výhodná. Pokud tedy nevíš, jak s uvedenou informací naložit, doporučuji buď vygooglit aktuální tel. číslo na doktora Ch. nebo se svěřit do péče dcery afroindiánské matky a vyrazit kolkol Zeměkoule…ať tak či onak, držím ti palce s vírou, že luk a šípy již tentokrát nesehrají zásadní roli!

  1. Vendo, tak zrovna Beatles jsou důkazem, že nelze Krista slučovat s jinými (falešnými) bohy, typu Krišna. Ano, „váš bůh“ to být tady dočasně může, ale nepoznáte pravého a živého Boha a zemřete ve svých hříších (J 8,24). Kdyby vás to zajímalo, najděte si něco o výrocích Beatles na adresu křesťanství a Ježíše Krista v době jejich největší slávy. Ano, je jeden pravý Bůh, ale rozhodně jím není Krišna, ani žádný jiný „bůžek“ hinduismu, kterého propagoval Lennon a spol. Pravý Bůh je Otec, Syn (Kristus) a Duch svatý, tři Osoby a přitom Jeden Bůh. A je rozdíl, když někdo říká „Pane“ Bohu (i když jej osobně nezná) a když někdo říká „Pane“ Krišnovi, protože:

   „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ (Ex 20,2-3)

   „Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“(Jan 4,22-24)

  2. Lukáši, souhlasím. Jestli je jediný Bůh a vládne celým vesmírem, včetně lidí, tak nevím proč by se měl dělit na kopec dalších indických bohů ( jeden z nich je Krišna) , kteří také řídí nebo ničí vesmír a spravují lidské duše, ale úplně jinak, než křesťanský Bůh.
   John Lennon v Americe prohlásil, že Beatles jsou slavnější než Kristus a měl s tím velké potíže. V podstatě se pak omluvil, že to tak doslovně nemyslel. A samotný život členů Beatles měl ke křesťanskému způsobu života hodně daleko, zvláště když hráli v nočním klubu v Hamburku a byli v dosahu protitutek. G. Harrison byl víc introvert a do Indie utíkal před pozorností medií a taky kvůli indické hudbě, učil se hrát na sitar. Byl příznivcem Hare Krišna.
   Heslo na první stránce
   http://www.harekrsna.cz/cvs/
   „Zpívejte Hare Krišna a buďte šťastni!“
   To mluví samo za sebe.
   http://www.harekrsna.cz/cvs/2007/joga_meditace
   „Aštánga-jóga rozvíjí vyšší inteligenci, díky které duše může ovládat mysl a smysly, a tak překonat hmotné podmínění. Tato úroveň je však pouhým úvodem do skutečného duchovního života, který zažíná s projevením vědomí Krišny, po porozumění „jsme věční služebníci Pána Krišny“. Tím začíná naše přirozená láskyplná služba Jemu.
   Aštánga-jóga ale není v tomto věku Kali doporučována. Lidé totiž žijí velice krátce, jsou neusměrnění ve svých zvycích a jsou fyzicky a mentálně slabí. Některé výjimečné případy mohou dosáhnout dokonalosti pomocí tohoto procesu, ale většina lidí to dnes nedokáže. Když někdo nezná konečný cíl procesu aštánga-jógy, je napodobování tohoto pradávného systému bezesporu pouhou ztrátou času.“
   Docela rozumná formulace na to, že je to od Hare Krišna: když to zjednoduším, tak snaha dosáhnout nejvyššího porozumění „jsme věční služebníci Pána Krišny“ je napodobování a pouhá ztráta času.

  3. Pardale, Váš Bůh je výmysl z hlav lidí, to je Vaše sdělení lidem a na tom stavte.

   ad/Lukáši, souhlasím. Jestli je jediný Bůh a vládne celým vesmírem, včetně lidí, tak nevím proč by se měl dělit na kopec dalších indických bohů ( jeden z nich je Krišna) , kteří také řídí nebo ničí vesmír a spravují lidské duše, ale úplně jinak, než křesťanský Bůh.

   Pardale, bylo a je mnoho kultur, mnoho jazyků. Bůh má v nich různé pojmenování. To za prvé.

   To měl tisíciletý vývoj lidí v Indii, Číně, 5 tisíc let před Kristem, čekat na to, až cca 350 let po Kristu začne církev definovat v nově přijímaném náboženství křesťanského Boha?

   Podívejte se na toto – ještě nedávno obíhalo Slunce kolem Země a říci něco jiného? Upálit, ve jménu křesťanského Boha, církví svatou. Proč to tak bylo?

   Jinak, zbytečně Lukášovi naznačujete ten vývoj – Beatles a královská jóga. Pochybuji, že ho to zajímá. Ale možná se mýlím.

   Tu píseň, na kterou jsem dal nedávno odkaz budeme nacvičovat a snad i zpívat ve sboru. Je skvostná a patří ji jedno z největších uznání ve světě hudby. Totiž, dává dohromady lidi různého vyznání, chválí a děkuje Bohu a říká, že i přes různé kultury a jazyky, je opravdu jediným. My sweet Lord !

  4. Vendo, Bůh soudí spravedlivým soudem. Neřešme kdo, jak a co měl dělat X let před Kristem. Dnes máte Bibli na stole/na PC, často tu z ní citujete a přesto vědomě šíříte, oslavujete a uznáváte píseň, která jasně oslavuje Krišnu jako Boha. Pardal se to snažil naznačit galantně, já v tomto případě udělám výjimku. Z pohledu křesťana a Boha Bible (a já věřím, že On je tím pravým Bohem) byli Beatles satanisté. Stačí si najít text od Lennona k písni „God“. Mimochodem, Ringo Starr údajně přijal Krista okolo 2010. V následujícím odkazu – pouze anglicky – je zmíněn i text k Ringově nové písni „Oh my Lord“, který se údajně nově nevztahuje ke Krišnovi (což je dost zřejmá narážka na píseň, kterou se tu prezentujete). http://www.christiantelegraph.com/issue8593.html

   Vendo, zpozorněnete, jakého „boha“ vlastně ctíte a uctíváte! Znáte ho?

  5. Venda píše 13.3 „Pardale, bylo a je mnoho kultur, mnoho jazyků. Bůh má v nich různé pojmenování. To za prvé. To měl tisíciletý vývoj lidí v Indii, Číně, 5 tisíc let před Kristem, čekat na to, až cca 350 let po Kristu začne církev definovat v nově přijímaném náboženství křesťanského Boha? “
   Komentíř : Bible má Starý a Nový zákon, křesťanství nevychází jen z evangelií. Starý zákon je mnohem starší, má třeba knihu Přísloví připisovaných Šalamounovi. Bůh stvořitel nebe i země nezačal 350 let pro Kristu.
   Když jsem psal, že Boha si člověk vytvořil ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života, tak jsem byl mimoň. A teď předkládáte mnoha tisíciletý vývoj názoru lidí na Boha. A to jsem zapomněli na původní Slovany a Germány v Evropě, ve světě Indiány, Eskymáky, Maory, Tahiťany nebo třeba obyvatele Velikonočního ostrova.

  6. Jan 4-22: „Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.“

   Kristus tu zřejmě praví; vy lidé se domníváte, že jste žáky Mojžíše. Chodíte do chrámů a synagog a máte za to, že tím vzýváte Boha. Ale to je pouze vaše rozumová představa Boha. Tak ale vůbec Bohu nesloužíte ani nejste žáky Mojžíše, sloužíte pouze své mysli, říká Kristus. Všichni chtějí dojít k Otci, všichni se chtějí setkat s Bohem, ale nevědí, koho vzývají. Slouží pouze své vlastní představě Boha. Já vím, říká Kristus, koho vzývám. Protože já jsem viděl Otce, znám Otce a sloužím Otci. Pokud nejste ve spojení s Duchem, se Slovem, nevzýváte ani nesloužíte Otci, nýbrž pouze klamete sami sebe. Vytvořili jste si svoji vlastní představu Boha a snažíte se jí dosáhnout. Ve skutečnosti nesloužíte Otci a ani po tom netoužíte. O tom mluvil Kristus.

   4:23 – „Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“

   Kristus takto říká, že nyní přichází čas Spasitele. I o tom jsem v jednom Slabikáři psal. Přijdete-li ke mně, spojím Vás se Slovem, s Duchem svatým; a to je jediný a pravý způsob bohoslužby. Dokud k těmto Silám Boha -Otce nepřipoutáte svoji mysl a duši, nemáte s bohoslužbou ani s Bohem nic společného / meditace?/ Sloužit Otci v duchu a v pravdě znamená být připoután k Duchu nebo-li k Duchu Svatému, ke Slovu, jen tak lze mluvit o bohoslužbě. A sám Otec vyhledá ty, kteří mu touto cestou slouží, protože si přeje, aby se k Němu navrátili skrze tuto Jeho vlastní Cestu. Proto Otce můžete spatřit jen tehdy, jde-li právě po této Cestě.

   4:24 – „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

   Otec nás volá nazpět k Sobě samému právě pomocí této metody, a proto chcete-li Bohu sloužit, spojte se s Duchem svatým, který přebývá v každém z nás. To však můžete učinit pouze pod vedením žijícího Mistra.

   Ano, Ježíš Kristus za svého života dostal ty označené duše, které ho pak následovali a naslouchali jeho učení. A jak říkal jinde, nikdo k němu nemůže přijít,když to nebude Vůle Otce. Dodám, tady je ten prvek Milosti, za který pokorně v meditaci prosíme. Kde tlučeme? Ve svém nitru. kde hledáme? V Jeho království.

   Ještě k Janovi, 8:24 – Vy Lukáši píšete :!Ano, „váš bůh“ to být tady dočasně může, ale nepoznáte pravého a živého Boha a zemřete ve svých hříších “

   Správně to zní takto: „Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,‘ zemřete ve svých hříších.““

   No, kde berete tu troufalost takto o mne soudit? Víte ke komu Ježíš tato slova mluvil? Odpovězte si. Já nejsem ani zákoník, ani farizej.

   Ale vysvětlení tohoto mystického verše Vám dám.

   Kristus varuje, že pokud mu nebude veřeno, zemřou se svými hříchy. najdou-li však víru v Něho / v žijícího Mistra/ a skrze Něho se připoutají k Duchu Svatému /naleznou Ho v sobě milostí Otce/, zbaví se tak špatné karmy a nakonec se navrátí k Otci. Když však nebudou mít víru v Něho, budou je jejich hříchy znovu a znovu nutit žít v jejich světě. Smrt je pro hříšné duše opakujícím se procesem. Dluhy – hříchy je nutné splatit za života. I to je v NZ dostatečně zdůrazněno.

   Pěkný den.

   Jdu do lesa na medvědí česnek a nevím, jestli se dnes dostanu na net. Snad zítra.

  7. Vendo, teď jste hodil perly přímo sám sobě. Píšete:
   a)“Dluhy – hříchy je nutné splatit za života.“
   b)„Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,‘ zemřete ve svých hříších.“
   c) Jak zemře v hříchu, když hříchy splatí do konce života ? To dokáže vysvětlit jedině učení zvané vendismus , žijící Mistr.

  8. Kristus varuje, že pokud mu nebude veřeno, zemřou se svými hříchy. najdou-li však víru v Něho / v žijícího Mistra/ a skrze Něho se připoutají k Duchu Svatému /naleznou Ho v sobě milostí Otce/, zbaví se tak špatné karmy a nakonec se navrátí k Otci.

   Takže vy věříte v Ježíše a pak ještě v nějakého Mistra v Indii, k čemu? Vždyť přece stačí věřit v Ježíše a nepotřebujete k tomu lidské prostředníky. To bych potřeboval dovysvětlit, pořád mi to nejde do hlavy na co je potřeba Ježíš a pak narozeny člověk jako každý jiný, aby mi to zprostředkoval, takový rychlospalovač karmy.

   Jinak meditace to je jenom taková onanie těla nic víc.

  9. Odpověď stručná . Ke komu mluvil Ježíš Kristus, přečtěte si to v evangeliu. A kdy mluvil ?

   Myslím to zcela vážně, to, co jsem napsal – Otec nás volá nazpět k Sobě samému právě pomocí této metody, a proto chcete-li Bohu sloužit, spojte se s Duchem svatým, který přebývá v každém z nás. To však můžete učinit pouze pod vedením žijícího Mistra.

   Co proti tomu. Může Vás operovat mrtvý lékař? Může Vás v soudní při zastupovat mrtvý právník. Mohou žáka ve škole učit mrtví učitelé?

   Ježíš říkal – Pokud jsem na světě – jsem světlo světa.

   Ježíš žil, v té době učil, kdo mu uvěřil, následoval jeho učení a dodržoval, tedy byl pod vedením Mistra, uspěl. Je toho plné Janovo evangelium.

   Jiní lidé, stejného židovského národa, a nebylo jich málo, však křičeli a přesvědčili Piláta – viz.Matouš 27-25 “ A všechen lid mu /Pilátovi/ odpověděl – krev jeho na nás a naše děti“

   Karma tisíců židů utrpěla. Měli žijícího Mistra a nechali ho ukřižovat.

   Tato odpověď je určena i pro Pardala.

   Ještě zopakuji to zásadní:
   „Kristus varuje, že pokud mu nebude věřeno, zemřou se svými hříchy. najdou-li však víru v Něho / v žijícího Mistra/ a skrze Něho se připoutají k Duchu Svatému /naleznou Ho v sobě milostí Otce/, zbaví se tak špatné karmy a nakonec se navrátí k Otci. Když však nebudou mít víru v Něho, budou je jejich hříchy znovu a znovu nutit žít v jejich světě. Smrt je pro hříšné duše opakujícím se procesem. Dluhy – hříchy je nutné splatit za života. I to je v NZ dostatečně zdůrazněno.“

   Dluhy- hříchy je nutné splatit za života, pouze za života, trest na onom světě je zcela jiný. Tam duše prochází zásadním poučením. A tam se nové dluhy nevytvářejí. Duše tam žije „z předchozí setby“ a pokud nesplatila dluhy za předchozího života, znovu se rodí, reinkarnuje.

   Poznámka – některé termíny nejsou určeny pro Pardala.

  10. Vendo, už mě ani nepřekvapujte, kam oko dohlédne všude karma :“Karma tisíců židů utrpěla.“
   Tak oni židé mají karmu, to jsou objevy.
   Píšete :“Smrt je pro hříšné duše opakujícím se procesem“
   Taky objev : hříšná duše umírá vícekrát. Ještě řekněte, že to je v Bibli.
   No a blbost ta neumírá, je věčná.

  11. ad.Ke komu mluvil Ježíš Kristus, přečtěte si to v evangeliu. A kdy mluvil ?

   A kdy zemřelo a kde je pochováno 7 trpaslíků se Sněkurkou to už
   víš zajisté taky.:)))

   ad.To však můžete učinit pouze pod vedením žijícího Mistra.

   Ano.Otce.

   ad.Co proti tomu. Může Vás operovat mrtvý lékař? Může Vás v soudní při zastupovat mrtvý právník. Mohou žáka ve škole učit mrtví učitelé?

   Zcela jistě ne.A již vůbec ne mrtvoly jako jsi ty a tví východní
   mistři,kteří si boha hrají.Jsou mrtví.

   ad.Ježíš říkal – Pokud jsem na světě – jsem světlo světa.

   Ano,jenže tys to světlo zaprodal.

   ad.Ježíš žil, v té době učil, kdo mu uvěřil, následoval jeho učení a dodržoval,tedy byl pod vedením Mistra,

   Lžeš.Považuješ duchovní bytost,Vědomí,za historickou osobu?

   ad.Jiní lidé, stejného židovského národa, a nebylo jich málo, však křičeli a přesvědčili Piláta – viz.Matouš 27-25 “

   LŽI!

   ad.Karma tisíců židů utrpěla. Měli žijícího Mistra a nechali ho ukřižovat.

   To ze sebe může vypustit jen duchovní ŽEBRÁK.

   ad.„Kristus varuje, že pokud mu nebude věřeno, zemřou se svými hříchy. najdou-li však víru v Něho / v žijícího Mistra/ a skrze Něho se připoutají k Duchu Svatému /naleznou Ho v sobě milostí Otce/, zbaví se tak špatné karmy a nakonec se navrátí k Otci. Když však nebudou mít víru v Něho, budou je jejich hříchy znovu a znovu nutit žít v jejich světě. Smrt je pro hříšné duše opakujícím se procesem. Dluhy – hříchy je nutné splatit za života. I to je v NZ dostatečně zdůrazněno.“

   Dluhy- hříchy je nutné splatit za života, pouze za života, trest na onom světě je zcela jiný. Tam duše prochází zásadním poučením. A tam se nové dluhy nevytvářejí. Duše tam žije „z předchozí setby“ a pokud nesplatila dluhy za předchozího života, znovu se rodí, reinkarnuje.

   LŽI A DEMAGOGIE!

  12. Matrixi souhlasím s vámi s tou meditací. Roky jsem také meditoval, pamatuji na spousty prožitků, které ale vedly max. ke skryté duchovní pýše. Dopad na praktický život to na mě nemělo. Na rozdíl od živého Krista, který i dnes mění lidské životy a je dostupný každému, odkukoliv, kdykoliv – ano, skrze víru/důvěru. Stačí i třeba semínko víry, aby rostlo.

   „Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ — to je jako přivést Krista dolů — nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ — to je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? ‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci;‘ je to slovo víry, které hlásáme: Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.“ (Římanům 10,6-9)

 10. Vendo,

  aj som dal ten preklik a za pol hodinu sa mi objavil na ,,žaludi“ opar. Čo terazky s tým ??

  Pomôžu modlitbičky, alebo zelená mágia ???

  Ty nevieš was ist das ,,zelená mágia“. To je jav, keď obcuješ so zelenou žabou. Pod pojmom obcovanie rozumieme , aktuš, keď toto odporné stvorenie pobozkáme vo viere, že sa premení na Panenku Marienku, alebo len na takú obyčajnú panenku….

  Terazky som v advente…

  1. Terazky jste asi v alkoholickém oparu a blábolíte tu nesmysly.

  2. „Ty nevieš was ist das ,,zelená mágia“. To je jav, keď obcuješ so zelenou žabou.“

   Já bych se dal do strany zelených.

  1. Anonym u Vendy ja som terazky nejak mimo , vrátila som sa z turistiky ale Vendo mal ist so nejakých slovenských termálu ze by som ho tam nejak stihla a ze by sme si popovidali face of face to bych moc ráda …

  2. Milá Anonýmná, díky dvojnásobnému zavináči, jsem si povšiml Vašeho příspěvku. Asi před hodinou jsem na něj odepsal, ale pak asi neklikl odeslání.

   Takže, teď jedu do Velkého Mederu – ale bude tam dost milých povinností s rodinou – dcera žije nedaleko odsud.

   Pak jedu 15.5. na týden do Podhájské jako cvičitel. Budu tam sám a tam bych měl určitě na Vás čas.

   Pak jedu ještě 11.9. znovu na týden do Podhájské jako cvičitel. I když tam bude i má žena, určitě by nic nebránilo tomu se potkat.

   Na podzim možná Štúrovo, ale termín ještě nevíme.

   Mějte se hezky. Určitě by nebylo špatné se potkat osobně. V Podhájské o mne budou vědět vždy v recepci penzionu Energy 1.

   Pěknou neděli.

   Václav Žáček

  3. Vendo uži si okrem iného milých povinností s dcérou, deti sú naše zlatíčka a dávajú životu zmysel :-) Dám si pripomienku – v máji cvičenie BM – bez manželky ako cvičiteľ a v septembri SM – s manželkou ako cvičiteľ , moja pamäť je už poslabšia …
   Pekný víkend.

 11. terazky máš smolu Vendo bude mat iné aktivity, musí meditovat , cvičit, venovat sa jóge, tantrajóge , mantre , pranajáme .Ešte k tomu musí stihnúť wirpúlku , masáže ,preto na povídaní nemá terazky čas.

  1. Neprovokujte Vendu, čo ak ten svoj liečebný pobyt ešte odvolá???

 12. Jeden z přátel ze zdejšího kruhu diskutujících, se kterým si vyměňuji k tématům článků další informace, mi položil zdánlivě jednoduchou otázku – meditoval se svými učedníky Ježíš, učil je meditaci? Myslím, že by se k tomu mohli vyjádřit i někteří ostatní.

  Za sebe říkám ano, učil je meditovat. Jak jsem v jiných článcích popsal, je vstupem do nitra člověka tzv. desátá brána, centrum / známé jako 6.čakra /mezi obočím, tzv. třetí oko. Tam meditující soustředí svoji klidnou pozornost a tam se projeví zklidnění mysli. V meditaci se do tohoto bodu stahuje tzv. nižší vědomí; z vnějšího světa přes tzv. devět bran, tělesných otvorů, které pro tento účel /styku se světem/ vedou ven a poté i celého těla, počínaje končetinami. Takhle to však nikdo z evangelistů / těch přijatých /, jako slova Ježíše, nepopisuje.

  V NZ je uvedeno toto třetí oko jako těsná brána – viz. Matouš 7-13,14, a to vskutku je, i když to nemá co do činění s lidským chápáním rozměru.

  Třetí oko, požadavek na jeho čistotu, tedy na praxi jednak soustředěné pozornosti, jednak ale i k požadavku na žití morálního a čistého /etického/ života. Když bych to vysvětlil stručně – lump, z morálních hledisek, člověk zaobírající se ve své mysli násilím, plánující krádež, nevěru, pomlouvající, sobecký, egoistický,…..atd.., ten není schopen se vůbec zklidnit. Jeho mysl je tím rozrušena. Dám jen stručný odkaz: Matouš 6-22,23. Čistota tohoto oka je jedním ze základů úspěchu.

  A ihned následující verš 25. – vysvětluje další podmínku, bezvýhradnou a bezpodmínečnou lásku k Bohu. /staletí před Ježíšem v Indii jako praxe bhakti jógy/.

  Co tedy v pozici meditujícího /meditace se označuje i jako vnitřní tichá modlitba/ vlastně děláme? V podstatě to, co říká Ježíš – Matouš 7-7,8. Prosit, klepat…..a bude nám otevřeno.

  Příště ještě něco doplním.

  Pěkný den všem.

  1. @ – V NZ je uvedeno toto třetí oko jako těsná brána – viz. Matouš 7-13,14,

   Co to zase melete?

  2. Vendo, píšete :“V NZ je uvedeno toto třetí oko jako těsná brána – viz. Matouš 7-13,14,..“
   Matouš 7-13,14 je v odstavci
   Výrok o dvou cestách
   „13/Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.
   14/Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
   Dívám se na to dvěma očima a tzv. třetí oko opravdu nevidím.
   Výklad je jednoduchý : těsná cesta znamená překonávat překážky, nepodléhat nástrahám, nejít pohodlnou cestou úkor někoho.
   Následuje v Matoušovi 7
   Výrok o stromu a ovoci.
   „15/Střezte se lživých proroků …“
   Třeba takových, co propojují po 2 000 letech indické náboženství a čakry s Biblí.
   Matouš 6-22,23
   „22/Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
   23/Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!“
   Výklad je taky jasný: oko je pohled na svět, životní názor a způsob života. Mluví se jasně o lakomství, tedy o neoprávněném hromadění majetku, jestliže má člověk možnost pomáhat ( i hmotně), měl by tak učinit. A taky je to tom nemít v sobě tmu a nešířit tmu, tady nesprávné učení.

  3. Pardale, vy se opravdu domníváte, že přesvědčíte Vendu, že nemá pravdu?

  4. pro ??? .
   Vendu nepřesvědčím, ale je mi líto lázeňských hostů a těch, kterým předcvičuje, že jim tohle může šroubovat do hlavy. Ještě že je to bezplatně, jinak by si poškodil karmu.

  5. Pardal, Matouš 6-22,23 mám text – z Bible, ekumenické vydání z r. 1985 Česká biblická společnost.

   22 – Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo
   23. – Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká potom bude tma?

   Jinak stručně, uvedl jsem tu to, co přináleží k meditaci – vycházím i z mého článku.

   Jsem velmi rád, že jste si povšimnul některých morálních a etických zásad……dobré a chválím Vás! To je dobrý základ pro změnu sebe sama, každého, kdo porozumí výkladu a hlavně pak podle toho jedná.

  6. Vendo, má stejnou Bibli z r.1985, jak jsem líný opisovat, kopíruji z Bible21.pdf, což je hodně podobné.
   Můj příspěvek byl o tom, že v Matoušovi není žádné třetí oko a Váš výklad je naprosto účelový. Bible pochází ze Středomořského prostoru a ne z Indie s jejími zvláštnostmi, které do Bible a křesťanství nepatří myšlenkově ani časově.
   V uvedené ekumenické Bibli z r.1985 je někde za str.1000 úvod k Novému zákonu ( ten čísluje stránky znovu od začátku), jsou to 3 stránky Chronologie novozákonní doby v širším rámci dějin ( asi 200 př.n.l. až 161 n.l.)
   Takže zdroje z Indie nula nula nic.

  7. Hodně podobné neznamená ještě, že je to stejné.

   Jak jsem dnes ráno napsal :“Jeden z přátel ze zdejšího kruhu diskutujících, se kterým si vyměňuji k tématům článků další informace, mi položil zdánlivě jednoduchou otázku – meditoval se svými učedníky Ježíš, učil je meditaci?“

   A tak hledám v tzv.oficiálních evangeliích to, co učili Synové své učedníky vždy. Není třeba, aby s těmi mými odkazy na verše NZ každý souhlasil. Ještě jsem chtěl uvést něco z těch apokryfních textů, ale to by bylo ještě více nepochopeno. Pro mne je fakt, že čtyři evangelia nebyla napsána /přeložena, manipulována za staletí úprav / k tomu, aby odhalila mystické pravdy.

   Vynikající je, že přinesla mnoho doporučení a rad pro jednání a chování lidí vůči sobě, životu, a to v rovině morálky a etiky. Kéž by alespoň podle toho lidé postupovali. Téměř dva tisíce let po Ježíšově zrození a učení a mnoho se nezměnilo.

  8. „No name, zkuste to ještě jednou a pak dejte, v případě, že nedojdete k číslovce devět, vědět. Upřesním Vám to.“

   Promiňte, Vendo, že se cpu do jiného vlákna, ale v tom původním jsem nebyl objasněn. Děkuji za odpověď.

  9. Vendo, pěkné piruety.
   Takže máme dvě stejné verze Evangelia, oko je světlem ( lampou) těla.

   Světlem těla je oko
   Oko je lampou těla.

   Uznat, že v Matoušovi 7- není nic o třetím oku to nelze. prostě jste si to opět vymyslel, a honem hurá vývrtka z uvedeného Matoušova evangelia někam jinam, k apokryfním, ale ta by nebyla pochopena.
   Já píšu, že Váš výklad je účelový, neříkám zmanipulovaný, to byste měl přednášku. Stejně tak podsouvání indických zdrojů k Novému zákonu.
   Psal jsem : „V uvedené ekumenické Bibli z r.1985 je někde za str.1000 úvod k Novému zákonu ( ten čísluje stránky znovu od začátku), jsou to 3 stránky Chronologie novozákonní doby v širším rámci dějin ( asi 200 př.n.l. až 161 n.l.)
   Takže zdroje z Indie nula nula nic.“
   No a odpověď : nula, nula nic.

  10. Vaše hra se slovíčky jde mimo mne. Uniká Vám podstata. U dotazu, který jsem zodpověděl mimo tyto stránky, jsem usoudil, že diskuzi zde ještě rozšířím o náznak toho, a to zdůrazňuji, jen o náznak, proč bylo třeba, aby učedníci Ježíšovo učení dodržovali. A jakou podstatnou v něm hraje roli meditace, v těch časech označovaná slovem modlitba. Je i faktem, že v evangeliích, které pozdější církev přijala, nebylo mystické učení Ježíše nijak popsáno a mnoho důležitého bylo z evangelií vyškrtnuto. Zrovna tak jako není běžně známo v židovském náboženství učení kabaly. Perly nebyly pochopeny.

   Jak se zachová Ježíš k těm, kteří jeho učení nepřijali, kteří působili svým „skutky“ jen navenek / pro své ego/ je naznačeno zde :
   Matouš, 7:21-23. Že je třeba vykonávat Vůli Otce, kterou jim Ježíš ve svém učení přinesl.

   Také verše učení přepsané evangelistou Matoušem 7:24-27, to, že učedník nejen naslouchá jeho slovům, ale především je plní, tak pak nic ho nemůže od příslibu úspěchu odradit. / v mystickém učení Ježíše jednoznačném, zvláště v Janovi se o tom píše jasně / Tou skálou je myšlen pokoj mysli, pochopení a stabilita charakteru, jako pevný základ vytvořený meditací – modlitbou pro úspěšnou duchovní cestu. Opačně, přichází pád.

   Měl jsem něco připraveno k meditaci třeba z Apokryfu Jakuba či Skutky Jana. Myslím ale, že by to tu nepůsobilo dobře. Někdo by se otočil pak proti mně. Tak to je.

   Opravdu se již k tomuto tématu nebudu vracet.

   Pardale, Vy byste se ale mohl rozepsat o spodních otvorech ženy – máte k tomu můj souhlas. Někteří pacienti Chocholouška se k Vám jistě přidají – je to lákavé téma. Opravdu jste myslel vážně, jako zkušený chlap, že žena má, oproti mužovi, deset otvorů – mimo dva ušní, dva oční, dvě nosní dírky a ústa tak ještě, mimo konečník a otvor v pohlaví / osmý a devátý / ještě nějaký další, desátý, v této oblasti? Překvapujete – co na to Vaše manželka?

   Pěkný den.

  11. Vendo, dobrá finta, odkázat se na evangelium ( Matouš 7), kde sice žádné třetí oko ani indické vlivy nejsou k nalezení, ale působí to věrohodně a učeně. A pak už jen okecávat, okecávat, zatloukat, zatloukat. Co na takové metody Vaše manželka?
   K Vašemu dotazu odpovím slušně. Moje manželka i já rozlišujeme odkud kam co vede.

  12. tzv.Matoušovo evangelium je snůškou prokazatelných a do očí bijících lží a polopravd.
   Ostatně celý tzv.Nový Zákon je o podvodu proti člověku samotnému.

  13. Není to tak jednoznačné.
   V evangeliích jsou jisté úpravy a pro založení nového náboženství, jako vládnoucího spolu se světskou mocí bylo mnohé účelově změněno. Cílem bylo ovládání lidí.
   Jak by mohli kněží, biskupové….., učit lid působení karmického zákona, nutnost nekonat zlo, milovat bližního svého, když často sami žili naprosto nezřízeně. Třeba ten přehled papežů a jejich hrůzných prohřešků proti Bohu: http://blisty.cz/art/22867.html

   Jak nepochopeno, pokrouceno a zredukováno bylo učení lásky Ježíše Krista?
   Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto:

   Papeže nesmí na Zemi nikoho soudit.
   Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.
   Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu.
   On sám má právo na císařské insignie.
   Jen papež má moc pomazat císaře. Může sesadit z trůnu císaře a krále a zprostit jejich podřízené poddanství.
   Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy.
   Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy.
   Právoplatně zvolený papež je bez jakýchkoli otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh.
   – – – – – – – – – – – – – –

   Přesto však, po nesčetných zásazích, které přivodily hrůzná konání, nacházím v učení Pána Ježíše Krista mnohé mystické pravdy.

  14. ad.Není to tak jednoznačné.

   No a já ti říkám,že je to jednoznačné.A to je také to,co jako
   cunami boří všecny hrady z písku.

   ad.Jak nepochopeno, pokrouceno a zredukováno bylo učení lásky Ježíše Krista?

   Již samotná otázka tebou položená svědčí o tom,že nevíš,o čem mluvíš.
   Byl sis podveden a uvěřil lži,a ta lež se s tebou nyní vleče.Nejen
   s tebou.Jinak bys nenapsal: v učení Pána Ježíše Krista, ani : učení lásky Ježíše Krista.Pána Ježíše Krista stvořila a oživila církev,
   která ani dnes neví,co plácá.

   ad.Cílem bylo ovládání lidí.

   To ano.Ale přesně to samé platí i pro tzv.mistry východního učení,
   které nemá s původním nic společné.
   Jedna věc je touha po moci,pýcha,slepost,touha ovládat,druhá pak
   strach,sebelítost a nechat sebou smýkat v slepé víře.

   Otcova slovo:Důvěřuj,ale ověřuj!
   Velmi tvrdé přikázání,které vyžaduje hodně lásky bezpodmínečné,
   hodně trpělivosti a ještě více tvrdé práce.No předtím je třeba
   vstoupit dovnitř,do svého nitra a o tu perlu si s Otcem zabojovat.
   A platba probíhá okamžitě,Kupec ti „perlu“ zadarmo nedá.

   PS:Nikdy nemluv o tom,co nemáš ověřeno a ještě ani neznáš sám sebe vpravdě,aby ses pak nemusel za sebe stydět a mohl sis sám sobě
   nakonec i odpustit.Neboť odpustit sám sobě,bez sebelítosti je to nejtěžší.Jak jinak se dá zlomit kolo-toč?

  15. ad/ „Pána Ježíše Krista stvořila a oživila církev, která ani dnes neví,co plácá.“

   Jaká církev to byla – v roce 70 – 110 našeho letopočtu? Jakou roli hrál Pavel z Tarsu?

   ad/“Ale přesně to samé platí i pro tzv.mistry východního učení,
   které nemá s původním nic společné.“

   Které mistry a jakého východního učení máte na mysli a jaké bylo to původní?

   Hvězdičko, s Otcem o perlu nebojuji, do nitra vstupuji.

   Kolo-toč není třeba lámat, ale vystoupit z něj. A vím jak. Díky Bohu.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  16. Pro Vendu:

   ad.Jaká církev to byla – v roce 70 – 110 našeho letopočtu? Jakou roli hrál Pavel z Tarsu?
   ad.Které mistry a jakého východního učení máte na mysli a jaké bylo to původní?

   Již znovu jdeš manipulovat,pošetilče?

   ad.Hvězdičko, s Otcem o perlu nebojuji,

   To je přece zjevné!

   ad.do nitra vstupuji.

   Zlomenou myslí?

   ad.Kolo-toč není třeba lámat, ale vystoupit z něj. A vím jak. Díky Bohu.

   LŽEŠ.A je to zjevné před tváří Otce.


   „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
   z Otca sis hlupáka urobilo,
   dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
   čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

   A tak milý synu,
   až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
   čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
   aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“

  17. „z vnějšího světa přes tzv. devět bran, tělesných otvorů,“

   Já jsem u sebe napočítal těch tělesných otvorů jen 7. ???

  18. No name, zkuste to ještě jednou a pak dejte, v případě, že nedojdete k číslovce devět, vědět. Upřesním Vám to.

  19. Zkusil jsem to ještě jednou a zase 7. Akorát ty bytosti bez duše mají 8. O jeden hezký otvor navíc.

  20. Pro meditaci, při meditaci, je nutné stáhnout pozornost do nitra.
   Opravdu máme devět tělesných otvorů, které nám „zprostředkovávají“ styk se světem pro naše smysly a energie. A ty oči, které Vám nebyly jasné, ty tam patří, byť jsou otvory zaplněny okem. Oční vjemy zprostředkují značné procento vnímání smysly. Je však velmi jednoduché oči při meditaci zavřít.

  21. Každé duchovní objasňování skončí objasňováním významu slov. Ale slova mají jednoznačný význam: oko není ani otvor ani díra.

  22. Ano, již se s Vámi o oku nepřu. Asi se nechystáte zkusit meditaci.
   Tam je opravdu podmínka zklidnit mysl, ukáznit ji a k proto je důležité omezit i vnímání smysly. Proto ty oči.

   Ale nechme to tak.

  23. A nehrozí při opravdové a správné meditaci a uvolnění, že by se ty spodní otvory otevřely?

  24. Pro No name.
   http://duchovno.doktorka.cz/devet-ocistnych-dechu/
   Zdroj: Tenzin Wangyal, Rinpočhe – Tibetská jóga snu a spánku
   http://mazanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=468503
   „Devět bran lidského těla
   Na závěr, po vysvětlení mikrokosmu lidského těla, si ještě uvedeme devět otvorů, bran, kterými uniká z těla energie, a které se proto při praktikování tantry různými cvičeními uzavírají. Jsou to nejprve dvě uši, dvě oči, dvě nosní dírky a ústa. Zde jde především o ovládnutí pěti smyslů – zbytečně nenaslouchat všemu, neulpívat pohledem na tom, co rozptyluje mysl, provádět co nejdelší zadržování dechu a ovládat chuť k jídlu a mluvení. Zbývající otvory jsou konečník, kudy uniká apána váju. Zde se provádí jeho stah múla bandhou, která obrací její směr. A nakonec jsou to pohlavní orgány, kudy vybíjením nesprávným sexem uniká nejvíce energie. Zde se učíme ovládat tuto energii, nebýt jí strženi a přeměňovat ji například oli mudrami a dalšími cvičeními na energii duchovní, ódžas. Potom také snáze . Po vysvětlení některých těchto základních pojmů si budeme schopni v další kapitole udělat přehled čaker, kterému hlouběji porozumíme.“
   To jsou věci, probudíme kundaliní šakti.
   Takže 2x oči, 2x uši, 2x nos, 1x ústa celkem 7 otvorů. Jak to, že oči jsou otvor těla, asi že vylučují slzy. Pak už za otvory těla můžeme brát asi i potní žlázy.
   Nebo, že zrakové vjemy vedou přes nervy do mozku. Pak ale máme statisíce (?) čidel hmatu, které také vedou k mozku.
   1x konečník, 1x močová trubice (spojená s vývodem pohlavním, alespoň u mně jo). 1x pohlavní orgán ženy.
   Takže dole u mužů 2x, u žen 3x.
   Celkem u mužů 9 otvorů, ale ženy 10. Zas to nejlepší.
   Prostě otvorů je orientálně pojmenováno devět a hotovo. Leda ještě jeden navíc pro vnímání srdcem.
   Vnitřní ucho je spojeno Eustachovou trubicí s nosem a dutinou ústní, dovnitř těla vede jen hltan a hrtan. Ven u mužů vedou 2 otvory, ženy mají 2+1.

  25. „Jak to, že oči jsou otvor těla“
   Vtipe vylez:
   Jde pedofil a potká malou holčičku: „Tak a teď ti ho šupnu tam, kdes ho ještě nikdy neměla.“
   Holčička pláče: “ Do očička néé!“

  26. žena má dole, mezi nohama tři otvory – konečník – pochvu a třetí ?

  27. Isabela kropit chtěla,
   kde to měla nevěděla,
   Isabelo, ty si tele,
   máš to kousek od prdele.

  28. Pardale, již jsem ten Váš desátý otvor pochopil.
   Vy myslíte a máte zřejmě u žen zkušenost s tzv.vývodem.

   Ale pozor, může ho mít i muž.

  29. Vendo, už jste říkal,že na toto téma končíte a je Vaše škoda, že tu vedete takové bláboly.
   Buďte rád, že při tom Vašem cvičení se dá poznat, že nejste Venuše, ale Venouš.
   Chápu, že pro konverzaci s cvičícími potřebujete si na nečisto vyzkoušet, kam až se dá ve slepování křesťanství s východní filosofií zajít. Moje odpověď je jasná, dá se dojít do háje, pokud už tam nejste.

  30. Ó, tak dnes jste pojedl misku vtipné kaše.
   Proč jste vypustil blábol o desátém otvoru. V tom Vašem odkazu na Mazánka ani nic takového nebylo ?

   Tak se nevykrucujte a odpovězte – možná se dozvíme o ženách něco velmi zajímavého.

  31. Vendo, dnes jsem nepojedl vtipnou vegetariánskou kaši, ale maso se zeleninou a bramborama. Bude to horší…
   Když jsem byl chlapec malý, tak metr nad zemí, byl jsem ve vizuálním kontaktu při koupání a zdálo se, že je pravda, co říkají o ženách ti indičtí mniši, kosočtverečná schémata to pak potvrzovala.
   Když jsem byl dospělý a šlo do tuhého jestli cestou úzkou nebo širokou, měl jsem to štěstí, že úzké byly původně obě. Rozhodli jsme se správně, máme dvě děti. I přes to, že jsem u Vás za nechápače, se mám dobře.
   Můj odkaz http://mazanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=468503
   Vás zřejmě rozladil, je tam stručně o těch údajných 9 otvorech těla, vzalo Vám to šanci to tu týden vysvětlovat.

  32. ….v 19:10.

   Pardale, kdybyste četl mé články, jako že jste tu veřejně přiznal, že je nečtete, a to k józe, k meditaci, k mystice, klíče, cestu duše, střípky…..dočetl byste se, že o devíti otvorech jsem tu již psal.

   Tady jsem jen lehce podotkl nutnost jejich uzavření, obrácení smyslů dovnitř, jako podmínku pro úspěšnou meditaci.

   „V meditaci se do tohoto bodu /třetího oka/ stahuje tzv. nižší vědomí; z vnějšího světa přes tzv. devět bran, tělesných otvorů, které pro tento účel /styku se světem/ vedou ven a poté i z celého těla, počínaje končetinami. Takhle to však nikdo z evangelistů / těch přijatých /, jako slova Ježíše, nepopisuje.“

   Vás těch devět otvorů značně rozhodilo a ihned jste přispěchal s odkazem na pana Mazánka. A pro své ego jste doplnil, že žena má těchto otvorů deset. To musíte vědět sám nejlépe.

  33. Vendo, nečtu všechno od Vás a nevím proč bych měl. Třeba zhruba před týdnem jste byl bez argumentů a ukončoval jste diskuzi se mnou, že pojedete do lázní. Což i jiní očekávali. No vida a po asi 14 dnech od toho prvního sdělení pojedete tento pátek do lázní.
   Nedělám si kopie, co jsem psal a co Vy už vůbec ne.Takže hurá, bude obvinění z manipulátorství, že jsem se o pár dní někde seknul.

  34. Pardale, přesně 8.3. jsem Vám naznačil ( a věděl jsem proč), že příští týden jedu do lázní. Ještě jsme s manželkou mailovali s hotelem a přesný termín jsem tehdy nevěděl. Takže to není ještě ani týden od prvního sdělení.

   Není tato Vaše věta ze včerejšího večera zbytečná? „No vida a po asi 14 dnech od toho prvního sdělení pojedete tento pátek do lázní.“ A nebo že by to bylo z Vaší strany jen nezvládnutí triviálních počtů?

  35. Navrhuji uzavřít diskusi. Vaše lázně nejsou k tématu. A koho vůbec ty Vaše lázně mají zajímat?

  36. Vendo, jak jsem psal nedělám si kopie a nejsem jasnovidec, že píšete o něčem, co se dolaďuje. Od 8.3 do 17. je 10 dní, takže to není 14 dní, počítat neumím, ukazoval jsem si to na prstech a vyšlo mi 10 dní rozdíl.

  37. Ještě Vám dlužím odpověď na Váš včerejší dotaz 13.3.2017 (14:19)
   „A nehrozí při opravdové a správné meditaci a uvolnění, že by se ty spodní otvory otevřely?“

   Ano, možné to je. Osobně jsem však takový případ nezaznamenal a možná i proto, že by se tím nikdo asi nechlubil. Ovšem špatná funkce např. svěrače, při nutném uvolnění, možná až do nechtěného spánku, může zapřičinit tuto drobnou havárii. Záleží tak i na stravě a pitném režimu. Já medituji brzy ráno, na lačno.

   K Vašemu návrhu uzavření diskuze. Ne, není tu nic neslušného a až na výjimky se tu diskutuje k věci. Jako autor nemám důvod diskuzi uzavírat. Nejste tu dlouho pod tímto nickem a tak si pro Vás dovolím malou informaci. Diskuze se většinou ukončuje sama tím, že nejsou žádné nové příspěvky.

   Pěkný den.

  38. Vendo, připojuji se (s údivem a úžasem co se dá najít v evangeliích) k nesouhlasným reakcích, ohledně „třetího oka“. Z Bible nelze vytrhávat z kontextu. Jaký je můj výklad? Matouš od 5. do 7.kapitoly (Ježíšovo „Kázání na hoře“) je především určeno pro učedníky (viz Matouš 5,2), to znamená ti, kteří přijali Pána Ježíše jako Mesiáše a následují Ho, tedy pro křesťany. Případně i pro nekřesťany, a to především proto, aby poznali, jaké nároky má Bůh na člověka a uznali tak, že na to sami ze své přirozenosti nemají a potřebují Krista, aby jim pomohl. Tyto dvě kapitoly lze také pojmout jako „ústavu Božího království“.

   Matouš 7,13-14 (těsná brána) je apel k následování Ježíše ve svém životě, prostornou bránou je myšlena stezka života, když si člověk žije podle sebe a nehledá/nezajímá se o Boží vůli. Touto prostornou bránou jde většina křesťanů, proto mnozí lidé dávají od křesťanství ruce pryč, když vidí „ovoce“ některých „křesťanů“, ale to je věc jiná.

   Matouš 6,22-23 souvisí s předchozím 6,20-21 a následuje jí ještě další text, takže toto vše (Matouš 6,20-32) se váže k jednomu tématu. O meditaci ale Pán Ježíš nemluví, Pardal-ač sám ateista-zde předkládá nesrovnatelně pravdivější výklady než vy, nezlobte se.

   Bhakti jóga jsou skutky těla (snaha milovat Boha z vlastních sil staré přirozenosti), o které Bůh z principu nestojí a navíc, jde o účelovou snahu něco tím získat (třeba vlastní spásu). Je to takový druh „vlezdoprdelkování“. Ježíš a křesťanství je o smrti starého člověka a žití jako nové stvoření v Kristu Ježíši. Bezpodmínečnou lásku k Bohu žádný hříšný člověk nikdy nevyvine, bezpodmínečně může milovat jen Bůh v člověku, zůstává-li člověk v Kristu.

   Matouš 7,7-8 – ano, hledat, prosit a klepat…ale co hledat, o co prosit a kde klepat? Opět tyto slova jsou určena kristovcům co znají Boha Otce s tím, že skrze přijetí Krista se stali Božími dětmi (viz Jan 1,12). Představa, že člověk, jehož „bohem“ je nějaký padlý anděl vystupující pod jménem Krišna/případně on sám, v meditaci usiluje o probuzení vlastní božskosti z vlastní síly…to s Bohem Otcem nemá mnoho společného. Vendo, kdo si myslíte, že dává lidem „hezké pocity“ a nejrůznější mystické prožitky v meditacích? Vždyť nakonec toto vede jen k duchovní pýše. :-(

  39. Lukáši, nezlobím se na Vás a na nikoho. Nemám žádný důvod. Vím, že všichni lidé si tady, v podmínkách hmotného života nebudou nikdy dokonale rozumět.

   Mystické poselství evangelií, ukryté do podobenství, metafor a alegorií, také všichni nepochopí ihned – Ježíš říká – není jim dáno. Nevadí mi to, že to nechápete. Píšete ale slušně, nikoho nenapadáte, neděláte si z lidí srandu.

   Proč služebníkům říká Ježíš něco jinak, a jinak mluví k ostatním, vysvětluje jim v kap. 13, verše 10-17. /Matouš/…učedníci / kristovci /, oni vidí a slyší, díky modlitbě v tichu nitra, rozjímání, meditaci, díky tomu, že uvěřili. / a přesto ještě mnohokráte vyjadřují, ač osobně zúčastněni s Ježíšem na všem, co jim nabízí, často své pochyby /.

   No, bhakti jóga jako skutky těla? Ne, vždyť Ježíš jednoznačně definuje to největší přikázání – Matouš 22: 37-40. Píšete, že Bůh o to ale z principu nestojí. To, myslím, není správné takhle lidi zrazovat. Proč by to Ježíš tak zdůrazňoval, přikazoval: milovat Boha celým srdcem, duší, myslí?

   ad/“Ježíš a křesťanství je o smrti starého člověka a žití jako nové stvoření v Kristu Ježíši.“…jak skvostná myšlenka, ale aby jste se k Ježíši dostal, musíte se umrtvit ještě za života pro tento svět a s Ježíšem /Synem/ se potkat v tomto stvoření, ve svém nitru. Tam totiž, na onom světě, po smrti starého člověka však soudí vše jiní.

   ad/ „Vendo, kdo si myslíte, že dává lidem „hezké pocity“ a nejrůznější mystické prožitky v meditacích? “

   Co o tom víte? Co víte o lidech, kteří se touto cestou dali, kteří Boha milují a oddali se mu? Co víte o svědectví lidí, třeba křesťanských mystiků?

   Víte, že tu také urážíte lidi s jiným vyznáním? Podívejte se na Matouše, kap.7, od verše 1 až 5.

   Člověk je tvořen svou vírou. Jak věří, takový je. Že pod můj článek přijde diskutovat člověk atheista, člověk bez vyznání se snahou zesměšňovat a urážet, že tu je vyznavač Bhagavadgíty, křesťan, buddhista ? Komu to vadí?

   Odejdi království naše, to je důležitý a jediný požadavek k tomu, aby mohlo přijít království Tvé. Nejste tu jediný, kdo takto jde, kdo má takový ušlechtilý cíl.

   Pár slov k samotné cestě, kterou nosí Synové trpícím lidem, aby je dokázali přivést na cestu návratu :

   Duchovní bytosti, každý jeden z nás, procházejí zkušenostmi života v lidském těle. Zrození do lidského těla je vrcholem vývoje tady na zemi; je však možné „vlastním přičiněním“ znovu klesnout do těl nižších bytostí. Proto je nutné si této možnosti velmi vážit… a pracovat na sobě s cílem pozdvižení duše a vědomí.

   Duchovní Mistři učí, že duše sídlí v těle svázaná s myslí v centru duchovního zraku, které se nachází v prostoru čela mezi obočím, nad očima. Z tohoto bodu naše pozornost vystupuje a rozptyluje se díky smyslům po celém hmotném světě, kde neustále nabírá světské dojmy… ty, a naše přání a karmická zátěž nás tu drží.

   Vzácná je i rada, abychom obrátili tendence mysli – směřování „dolů“ do světa hmoty – a věnovali své úsilí obrácení se… v Bibli označené jako k pokání.
   Mistři doporučují pravidelné posilování vědomí naší duše, trvalé Boží podstaty v nás, pomocí meditace, která způsobuje zbavení se vlastního omezení s cílem nabýt trvalé čistoty, odrážející náš nejvyšší a skutečný potenciál… jako jedinečnou sílu k návratu, kterou disponuje jen člověk.

   V průřezu věků a kultur a z činností a praxe všech Mistrů používá se pro tuto vskutku jedinečnou božskou Sílu, tvořící a formující veškerý život, mnoho názvů, které však mají stále stejný základ a původ, to, co přichází od Boha a je Bohem samotným: Slovo, Duch Svatý, Šabd, Tao, Kosmická energie, Kalma, Světlo, Nám, Zvukový proud, podstata Buddhy, Pravda… – co je důležité, že všechny vyjadřují stejnou věčnou realitu trvale existující za všemi podobami života. Tato síla je za každou formou života a také v ní, je ve všem živém, v každém z nás. Je to naše nejzazší já a je možné je poznat… pouze však velkým úsilím a navíc s Milostí Stvořitele.

   Mistři radí těm, kteří jim naslouchají, že praktikováním meditace na tuto Sílu se naučíme napojit se na To boží v nás a splynout s Tím. Přeloženo to značí, že se adept této Cesty naučí umírat a odcházet vědomě od svého omezeného já, aby žil ve skutečné realitě na věky. Důležité je, že se také odnaučí ztotožňovat se svým tělem /s egem/, osvobodí se od svých závislostí, osobních posedlostí a útrap. Získá tak zcela nový přístup k této pozitivní Síle, kterou má každý z nás odjakživa v sobě. Cesta vede jedině přes meditaci, a to je důležité pochopit. Jak říká Morfeus Neovi ve filmu „Matrix“ – „Něco jiného je cestu znát a něco jiného je po ní jít!“

   Skuteční duchovní Mistři nabízejí svou metodu, která je ale od stvoření lidí určena a dána Bohem jako cesta návratu, dále popis cesty a samotné učení vždy zdarma. Tato metoda spočívá na čtyřech základních principech: dodržování vegetariánské diety /nezabiješ/, přísný zákaz požívat alkohol či drogy, které vždy ovlivňují mysl, čestný a spravedlivý způsob života s dodržováním morálních zásad (Ježíšovo miluj bližního svého…) a věnování „desátku“, desetiny svého denního času pro praktickou část, tj. meditaci… není toho až tak mnoho?

   Téma mého článku je meditace. Ježíš ji své vyvolené žáky učil, často o ní mluvil jako o modlitbě. O co jde v meditaci především:
   „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

   To je výzva laskavého Mistra k návodu proč a jak, těch pár slov značí naději i konečný cíl.

   Lukáši, díky za Vaše obohacující vstupy, které ukazují pevnou víru. Jsem rád, když někdo takto přichází se zdravými názory a vírou.

   Václav Žáček

  40. ad.:
   a)Mystické poselství evangelií, ukryté do podobenství, metafor a alegorií, také všichni nepochopí ihned – Ježíš říká – není jim dáno.

   b)Proč služebníkům říká Ježíš něco jinak, a jinak mluví k ostatním, vysvětluje jim v kap. 13, verše 10-17.

   c)vždyť Ježíš jednoznačně definuje to největší přikázání – Matouš 22: 37-40.

   d)Tam totiž, na onom světě, po smrti starého člověka však soudí vše jiní.

   e)Víte, že tu také urážíte lidi s jiným vyznáním?

   f)Podívejte se na Matouše, kap.7, od verše 1 až 5.

   g)Člověk je tvořen svou vírou.

   h)Pár slov k samotné cestě, kterou nosí Synové trpícím lidem,

   i)je však možné „vlastním přičiněním“ znovu klesnout do těl nižších bytostí.

   j) a pracovat na sobě s cílem pozdvižení duše a vědomí

   k)Duchovní Mistři učí, že duše sídlí v těle svázaná s myslí v centru duchovního zraku, které se nachází v prostoru čela mezi obočím, nad očima.

   l)a karmická zátěž nás tu drží

   m) meditace, která způsobuje zbavení se vlastního omezení s cílem nabýt trvalé čistoty, odrážející náš nejvyšší a skutečný potenciál…

   n)Mistři radí těm, kteří jim naslouchají, že praktikováním meditace na tuto Sílu se naučíme napojit se na To boží v nás a splynout s Tím. Přeloženo to značí, že se adept této Cesty naučí umírat a odcházet vědomě od svého omezeného já, aby žil ve skutečné realitě na věky.

   o)Cesta vede jedině přes meditaci, a to je důležité pochopit.

   p)Tato metoda spočívá na čtyřech základních principech: dodržování vegetariánské diety /nezabiješ/

   q)přísný zákaz požívat alkohol či drogy, které vždy ovlivňují mysl,

   r)věnování „desátku“, desetiny svého denního času pro praktickou část, tj. meditaci…

   s)Ježíš ji své vyvolené žáky učil,

   —————————-
   LŽI,samé LŽI.

   „Nebuďte ochotní a vstřícní pudovým přáním,aby vás to nevedlo k negativním činům.Nebuďte ochotní a vstřícní svými city lotrům,aby je nezneužili.“(TE)

  41. LŽI, SAMÉ LŽI.

   Hvězdičko, kdokoliv, kdo umí ťukat do klávesnice, může napsat to, co Vy – zpochybnění. Bez vysvětlení? I to jde. Ukazuje to však na Vás.

  42. Pro Vendu:

   ad.kdokoliv, kdo umí ťukat do klávesnice,

   Na to jsi klasa přece ty.Ťukat do klávesnice bez rozumu.

   ad.zpochybnění

   Napsala jsem jasně:LŽI,SAMÉ LŽI.

   ad.Bez vysvětlení?

   Ano,bez vysvětlení.Usvědčuješ sám sebe ze lží, demagogie ,přetvářky
   každičkým svým příspěvkem,každičkým článkem tady již pět a půl roku.

   ad.Ukazuje to však na Vás.

   Co je mi potom,co si o mně myslí lhář,demagog a manipulátor?!!:)))

  43. Vendo, díky mystickému a esoternímu chápání Bible jsem málem nepoznal živého Krista jako Božího Syna, jako někoho, skrze kterého je vše stvořeno (Koloským 1,16) = jako živého Boha. Bible NENÍ návodem jak člověk spasí sám sebe (třeba tím, že se budu ze své hříšné přirozenosti snažit milovat Boha jako v bhaktijóze), ale vede člověka k uvědomění, že potřebuje záchranu, že potřebuje spasitele a informuje člověka, že tím jediným Spasitelem je Ježíš Kristus (Sk 4,12 a Jan 14,6).

   Je rozdíl mezi snažením spasit se z vlastním sil (= meditace, dobré skutky, jóga…Bible tomu říká „skutky zákona“) a přijetím Bohem dokonané spásy vírou. Bůh prostě přijímá lidi, kteří se Mu rozhodnou věřit/důvěřovat a cení si toho víc, než když se budou před ním ukazovat, jak zvládají být dobří, duchovní a moudří sami o sobě.

   Když byste četl Bibli bez mystických předpojatostí (a stačil by Nový zákon), tak byste se dočetl, že:
   1) Jste hříšník oddělený od svatého Boha a že následkem hříchu je smrt.
   2) Bůh z lásky k vám poslal svého Syna – ne, aby vám ukázal, že musíte být jako on – ale aby nesl trest za vaše provinění! Proč? Aby člověku mohly být odpuštěny hříchy a zároveň nebyla narušena Boží spravedlnost (doslova, aby satan nemohl žalovat na člověka).
   3) Tento Syn dobrovolně umírá za hříchy mnohých a zároveň za všechny lidi, tedy i za Vás osobně. Bůh bere na sebe hřích světa (Jan 1,29).

   Proč se Kristus modlí v Getsemane pár hodin před křížem? Modlí se tak, že potí krev! To se tak bál toho, že bude usmrcen? Kdejaký mučedník je statečnější než Spasitel světa?? Ne, bylo to proto, že v té chvíli ví, že bude Bohem Otcem na kříži opuštěn a co víc, že na něj bude uvržen hřích světa. Jediný co nikdy nezhřešil, bude učiněn hříchem za nás! „Toho, který hřích nepoznal (=Ježíš), on (=Bůh Otec) za nás učinil hříchem, abychom se my v něm (= v Kristu) stali Boží spravedlností.“ (2.Korintským 5,21). V Kristu smířil Bůh svět sám se sebou.
   4) Tento Syn je vzkříšen na znamení toho, že Bůh Otec přijal jeho obět jako dokonalou a dokonanou (= tato oběť Božího Syna stačí k tomu, aby spasila i největšího z hříšníků, obrátí-li se k Bohu, učiní pokání a vloží důvěru do Ježíše, jeho oběti a jeho vzkříšení).
   5) Pokud Bohu uvěříte tuto „bláznivou zprávu“ (1.Korintským 1,18-29) (= vložíte do ní důvěru, nestačí jen rozumově pochopit, musíte prostě skutečně přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele), pak krev Ježíše prolitá na Golgotě smyje i vaše provinění/hříchy/karmu, Bůh ukončí vaší starou přirozenost (chcete-li pořádnou mystiku, tak tady ji máte…) a vloží do vás Sebe jako váš nový život = máte odpuštěny hříchy a získáváte věčný život. Bůh změní vaše srdce tak, že si znenávidíte hřích a budete chtít následovat Krista. A to ne abyste byl spasen, ale protože již spasen jste a jste nové stvoření v Kristu (2.Korintským 5,17)! Budete mít osobní a věčný vztah s živým Bohem. To je spása podle Bible, to je spása, kterou jsem z milosti Boží prožil a prožívám i já.

   Toto samozřejmě nabízí Bible všem lidem, ne jen Vendovi. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6,23) Žehnám všem!

  44. Lukáši, píšete opravdu dobře, je cítit, že Vám jde o skutečné hledání světla, cesty k Bohu.
   ALE.
   Píšete :“Je rozdíl mezi snažením spasit se z vlastním sil (= meditace, dobré skutky, jóga…Bible tomu říká „skutky zákona“) a přijetím Bohem dokonané spásy vírou. Bůh prostě přijímá lidi, kteří se Mu rozhodnou věřit/důvěřovat a cení si toho víc, než když se budou před ním ukazovat, jak zvládají být dobří, duchovní a moudří sami o sobě.. hříšník oddělený od svatého Boha a že následkem hříchu je smrt. “

   Můj názor : Následkem PRVOTNÍHO hříchu v ráji se člověk stal smrtelníkem. Čili je definitivní , že zemře, „vinej nevinnej berte to po řadě“ jako je výkřik ve Švejkovi v hospodské bitce.
   Dobré skutky mají zásadní význam pro dobré křesťany i pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů nemají víru silnou a pevnou ( u téhož člověka se hloubka víry věkem často mění, duchovní říkají, že spíše se lidé ke stáru k víře vrací, předvídala mi to i moje máma).
   Dobrý skutek ( podle mě důležitý společensky i pro křesťanské spasení) může intuitivně konat i člověk nevzdělaný nebo i ten, kdo neměl možnost se s křesťanskou vírou setkat do hloubky.
   Důvěra a hledání opory v Bohu hodně roste s obtížností situace, ve které se člověk nachází. Jsem asi naivní, ale nemyslím si, že je to vypočítavosti, spíše s počínajícím zoufalsvím v životě.

   Nejsem zrovna náboženský myslitel. Následující odstavec se mi říká velmi těžce. Myslím, že Venda se dostal do smyčky indických vlivů myšlení posilovaných tím, že je cvičitelem, který přináší nové, nutně zajímavé, neotřelé směry do většinově atheistického nebo křesťanského smýšlení lidí, kteří u nás převládají. Podstatná je motivace zaujmout, ale reakce cvičích ( případně tam k tomu diskutujících) není rovnovážná s učitelem. Řeknu hodně drsně : je to něco jako autobusový výlet s důchodci, kterým se nabízí nějaké služby ( zboží), lze odmítnout, ale jde to těžko. Uměle vytvořená propojení křesťanství s hindiusmem a karmou jsou vnější formou, která nevede k jednomu Bohu, o kterém Venda často mluví, není to ani křesťanský jediný Bůh ani žádný z těch Krišnů, hare, hare, hare. Je to hybrid. Takový brojler, který se nemůže rozmnožovat ( tedy není schopen přenášet se generacemi), jen vznikl křížením dvou prvotních linií křesťanství a hindiusmu.
   Návrat části duše ( narozených je víc jak zemřelých) po smrti karmou do jiného těla někdy a někde je v zásadním neřešitelném rozporu s  duší křesťanskou. A v Bibli o karmě není nic.

   Lukáši, prosím o jednoduchou odpověď, KDY vzniká duše v těle člověka
   a) při početí b) při narození c) později ( třeba při křtu ?)
   Odpověď, že někdy po narození už dítě duši určitě má, je přímé odmítnutí karmy a šroubů do hlavy kolem ní, kterým se zakukleně říká meditace.
   Jsem primitiv, nemedituju a tudíž jsem nic nevymeditoval, vyčistím si hlavu od špatných myšlenek, které se jinak mohou změnit ve špatné činy, když jdu se psem lesem a dívám se jak spokojeně přendavá nohy a je svém světě, který je tu taky pro něj.

  45. Lukáši,
   Váš výklad Bible je typicky protestantský – buď jste baptista nebo český bratr. Tam se to tak káže: Nemusím nic v životě dělat, stačí uvěřit.
   V katolické církvi je, že se člověk musí snažit i skutky. To v Bibli najdete na mnohých místech taky. Pak možná přijde do očistce. Neboli musí se člověk snažit.
   Ve Vašem pojetí Váš život nemůže mít už žádný smysl. Pokud jste spasen, tak jak praví Gilgamešova noha, lehněte si na koleje a už dnes se setkáte s Pánem.

  46. Lojzo, mám hned průšvih, že se nesnažím, nemusím se snažit, takřka přebírám Váš názor, co se týče katolické víry. Neznám Vámi uvedené českobratské názory, snad jen neslavnějšího bratra J.A.Komenského. Neznám ani baptisty ( všechno z Bible a evangelia ?). A nevím, jestli má cenu tyto informace vyhledávat a v hlavě guláš. Jeden Bůh a hodně různých pravd, to mi nějak nesedí.

  47. Pardale,
   výkladů Bible jsou tisíce. U nás máme asi 3000 sekt, kteří si vykládají Bibli po svém. Kromě toho zde máme různé oficiální a státem uznávané církve a ty se v tom výkladu také liší. To spasení zadarmo je v církvi baptistů a českých bratrů do očí bijící. Asi proto jsou v USA baptisté tak rozšířeni, protože vyžraní amíci by chtěli všechno zadarmo.

  48. Vždy mě fascinuje, jak někteří vykladači písem až fanaticky vyznávají jen tu „jedinou“ správnou cestu k Bohu. Říkají „jedině skrze Ježiše Krista lze dojít ke spasení“. Ze svého omezeného pohledu omezují i neomezeného Boha. Bůh je jen jeden ale protože je neomezený, může mít neomezené množství jmen, podob, zábav, energií atd. To jen člověk je omezený a nedokonalý a myslí si, že takový je i Bůh. Ježíš o sobě nikdy neříkal, že je Bůh, to Vy jste ho z něho udělali. Říkáte, že východní nauky o Bohu nejsou pro nás vhodné, dokonce snad satanistické. Ten, kdo je studoval by toto nikdy nemohl říct, je v nich daleko více lásky k Bohu a pokynů, jak jí dosáhnout než v křesťanství. V dobách, kdy Ježíš žil ani dlouho poté zde křesťanství nebylo, takže je pro nás logicky stejně „cizí“, jako východní duchovní nauky.

  49. Jaromíre, buď jedno nebo druhé. Nemůže se kus duše s karmou jednou vracet k dožití na zemi nebo být trvale v nebi.

  50. Lojzo – ani jedno ani druhé, Bůh mě dal Synu a Duch svatý mi toto ukazuje v Písmu. Výkladů Bible je sice mnoho (a témat, kterých se Bible dotýká je rovněž hrozně moc!), ale toto je zcela základní a nejdůležitější poselství, které v současné době z křesť.církví nevidí snad jen katolíci, protože Bibli většinou nečtou a více než z Bible čerpají ze svého katechismu. Do římskokatolického katechismu se evangelium Božím milosti za těch mnoho set let ještě nedostalo. No, je rozdíl mezi náboženstvím a osobní vírou v Krista. Jinak spasení (přijetí za Božího syna/dceru) se děje z milosti Boží skrze víru. Pak život získá jiný rozměr, dochází k novému rodu. Již se nesnažím dělat skutky, abych jednou byl spasen, ale miluji Boha, vím že jsem přijat za syna, mám s ním vztah a délka mého života zde v tomto těle je na Něm. Kdo to ale nezažil, tak má podobné uvažovaní jako Vy. Od malička se učíme stále si něco zasloužit. Vlastní spasení ale zasloužit nelze, alespoň k tomu jsem došel a tak to čtu i v Bibli. Velmi oblíbený pochybovačný dotaz je ještě tento: „když Ježíš zemřel za všechny moje hříchy, tak uvěřím a pak můžu hřešit jak chci!“ apod. Před pár lety jsem se ptal podobně.

   Jaromír – to, že je Kristus jediná cesta k Bohu neříkám já, ale Ježíš. Každý má právo Mu nevěřit.

  51. Pardale, souhlas s tím prvotním hříchem. Týká se to fyzické smrti, jenže v člověku je něco od Boha oživujícího, co je, domnívám se, věčné. A to je ten problém. Je rozdíl mít věčný život s Bohem a věčný život oddělený od Boha. To, že „následkem hříchu je smrt“ se jistě vztahuje i ke smrti duchovní. V Bibli smrt vždy neznamená ukončení existence, ale i oddělení. Jak tomu rozumím, každému hříšnému nespasenému člověku hrozí reálně duchovní smrt ve smyslu věčného oddělení od Boží lásky a milosti. O tom už psal i Hus, který kvůli pravdám Bible byl katolickou církví upálen (údajně ve středověku bylo usmrceno katol.církví 50 miliónů kristovců) a dodnes mu nemohou moc přijít na jméno:

   „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“

   No a co je ta pravda? Těžko si myslet, že Hus myslel na jinou pravdu, než na Ježíše, který o sobě prohlásil, že On sám je pravda (Jan 14,6), která člověka může osvobodit (Jan 8,32). Soud nad mrtvými lidmi (tedy ti, co zemřeli bez Krista) je popsán ve Zjevení 20,11-15.

   K dobrým skutkům. Bůh je jistě ocení (a odmění je), ale Bůh nebere skutky, které člověk dělá, aby si jimi zasloužil věčný život/spasení, respektive podle Písma člověk nemůže být ospravedlněn podle svých skutků, i kdyby se choval jak Matka Tereza. V tom je právě Bible tak rozdílná oproti všem duchovním naukám.

   Co jsem zatím četl od Vendy, tak s Vámi souhlasím. Snaží se spojit nespojitelné (Bibli s hinduismem). Obdivuji ale jeho horlivost a touhu „usilovat“ a předávat to dál – věřím, že jeho motiv je dobrý. Ale já nejsem Bůh a nebudu jeho soudcem. A tak Vendovi ze srdce přeji ať pozná pravého Boha, zavrhne ty neživé lidské mistry a modlím se, aby mu Bůh zjevil slávu svého Syna, který je jenom jeden a není jich víc, jak zde tvrdí.

   Duše člověka vzniká dle Genesis 2,7 při početí, či v nějakém krátkém období po početí, kdy „Bůh vdechne dech života (=lidského ducha)“ do zárodku fyzického těla. Jinak Bible bere člověka jako komplet „duch-duše-tělo“. Reinkarnace je mistrný svod toho Zlého, sám jsem v ní roky neochvějně věřil.

  52. Reaguji na dva delší příspěvky Lukáše a Vendy a trošku přispěji.

   Pan Lukáš sem vstoupil, jak sám píše, po odmlce. Venda napsal první svůj díl Slabikáře někdy před loňskými vánocemi. Pan Lukáš se u prvních čtyřech dílů Slabikáře nezúčastnil a diskuzi s více jak pěti sty příspěvky nenavštívil. To není výčitka. Obsah článků pana Vendy má témata v posloupnosti, jak ji chápe autor. Pan Lukáš po téměř čtvrt roce přišel k článku – příspěvku k meditaci. To je v pořádku. Venda by teď ale musel připomínat všechny předchozí články Slabikáře a diskuze, které k tomu vedl. Za sebe jsem v tom cítil jistou posloupnost a bylo by pracné to znovu objasňovat. Myslím si, že Venda není povinován mít stejný názor jako ostatní diskutující, mít stejnou víru, jaká prozatím v Evropě převládá. Co však vím, Venda je křesťan.

   Pro mne je důležité, že oba uznávají učení Ježíše. Není vůbec na závadu, že Venda vidí v textech evangelií mystickou cestu. Tak to je. Za sebe si také myslím, že existuje jediný Bůh. Vždy existoval a není vázán jen výlučně na „nedávno“ vzniklá křesťanská náboženství. Bůh je ve stvoření od počátku, kdy ještě nebyla země. Jinak to ani nejde. Nikdo tady neumí přesně říci, kolik civilizací se vystřídalo na naší planetě v průběhu posledního například čtvrt milionu roků. Co tu bylo, v různých podmínkách, tu více, tu méně přejících životu k jeho vývoji a udržení. Říkat, že křesťanský Bůh je ten jediný a pravý je projevem – jednak jisté pýchy a jednak nepochopení vývoje života. Kdosi tu napsal, že se více lidí rodí, než umírá. To je logické, populace lidí roste. A je snad více kvalitní, mají se všichni lidé dobře, jsou čestní a k sobě spravedliví, láskyplní a nesobečtí? Nelze zapomínat, že Bůh dal duši i zvířatům. I těm vyšším, které člověk využívá i pro práci, pro pokusy, ale hlavně jako potravu. Masově je denně zabíjí. Proto k tomu poznámka; mnohem více těl denně umírá, než se rodí. Člověk tu vládne zcela krutě a k životu se nechová férově.

   Poslední – necítím, že by Lukáš a Venda byli v nějakém zásadním rozporu. Na internetu jsou tisíce webů ke křesťanství, další tisíce třeba k východním naukám. Člověk se neustále vyvíjí, ne tělesně, ale duchovně a hledá. A v tom ho provází věčný zápas sil láskya dobra a sil přímo démonického působení – zla. Jsme ve světě duality, ovšem pomíjejí hmoty. Jestli se každý jeden člověk, co kdy na zemi žil, navrátí k Bohu, to nevím. Ale vím pro zdejší diskuze. Pan Venda sem přináší pozitivní učení, opírající se nejen o vnitřní cestu, kterou zdůrazňoval i žijící Ježíš, ale i o významné duše minulosti. Proč je opomíjet? Že mluvili či mluví jiným jazykem, že mají jinou barvu pleti? Všichni jsou snad dětmi Boha, který je stvořil, ne?

   zajímalo by mne, jestlive svém Slabikáři vidí pan Venda ještě nějaké pokračování ??

  53. Lukáši, v době Karla IV. řádil mor v Evropě, zabil asi 25 milionů, řekněme třetinu lidí . Zabití 50 milionů lidí katolickou církví, které navozujete, je nesmysl. V době inkvizice šlo v jednotlivých zemích o tisíce, nejvíc ve Španělsku o desetitisíce úmrtí (heslo inkvizice).
   Píšete, že duše vzniká při početí. To už je skoro jakoby ji člověk měl v genech.
   Pan Krbec se zjevil jako pomocník mlčícího Vendy a píše:
   „Nelze zapomínat, že Bůh dal duši i zvířatům“.
   Asi nějaký z četných indických Bohů se zaměřil na zvířata.
   Jako dítě o vánocích, když se kuchal kapr jsme říkali, že má duši.
   Vašim bodům 1) až 5) nerozumím. Věřím na ty dobré skutky.
   Jak píše Lojza je asi 3 000 různých správných výkladů jednoho Boha, tak se tam snad někam vejdu.

  54. Reaguji jen velmi drobně na Lukáše, 14.3. v 19:27 a také na mého starého přítele, pana Krbce.

   Na rozdíl od Lukáše říkám ano, v Novém zákoně a obzvláště v Janově evangeliu vidím mnoho mystické pravdy jako transcendentního poznání, ke kterému Ježí Kristus učedníky vyzývá. A když na to přijde, tak je tu budu podávat, a to bez ohledu na to, že to nemusí kdokoliv uznat. On také kdokoliv nerozumí mystice. K Pavlovi z Tarsu snad někdy více příště, teď nemám již žádný čas.

   Je jeden princip, který říká, že každý má v sobě jediného Boha. Drtivá většina lidí o tom neví ale zhola nic. Ježíš o tomto stavu použil mnohá podobenství. Další princip říká, že každý jedinec pochází z jediného Boha a jsme-li v něm jedno, pak si musíme být velmi blízkými bratry /sestrami/. Kdyby měl každý jeden z nás stále tuto pravdu na paměti, nikdy by nemohl druhého pronásledovat, škodit mu či ho dokonce zahubit. Vše, co dnes tento starý svět postrádá, a lze jej skutečně nazývat starým, protože mizí se všemi svými projevy v historii, je láska. Donesl ji sem opakovaně SYN Boha, byl však nepochopen a lidé,tzv. následovníci po smrti svého učitele, vytvářeli různé cesty k Bohu – často pro svůj pozemský úspěch, moc a bohatství.
   Kdo toto dodržuje :
   „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“Evangelium Jana, kap.15, verš 12.

   Ježíš takto hovoří ke svým učedníkům, ale zcela pochopitelně mohu vztáhnout jeho přikázání na celou lidskou rodinu. Ono se zde totiž nabízí jednoduché a stále platné řešení všech společenských problémů – láska k Bohu a člověku. Ten z nás, kdo může bez obav poměřit svůj život touto větou, bude ideálním občanem ideálního společenství v kterékoliv éře vývoje společnosti. Na světě neexistuje nic, co by mohl kdokoliv potřebovat, kromě žité LÁSKY a trochy jídla, šatstva a nějaké střechy nad hlavou. Pozornému čtenáři však zdůrazňuji ve svých amatérských tzv.Slabikářích, že nezapomínám na v Zákoně nejvyšší přikázání:

   „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

   Náš současný život, který tu fyzickým tělem žijeme, se nachází v nejnižší části hmotného stvoření. V této oblasti není nic nižšího. Proto i vědomý člověk s upřímným vyznáním říká slova modlitby – odpusť nám naše viny….. , protože ví, že je hříšníkem. Pokud by ji nebyl, tak by se již nemusel modlit, protože by tu nebyl. Pokud bychom tento svět nazvali pólem záporným, pak existuje protipól, který lze nazvat jako kladný – pozitivní. Náš svět má zrovna tolik duchovnosti, světla, lásky, která tu život udržuje. Nejde jen o naši planetu. Náš vesmír je obrovský a obrovská je i jeho neznalost. Co víme a často používáme, je jeho duální dělení. Tma-světlo, život-smrt, muž-žena, tvoření-zánik, dobro-zlo,…. Lze vytvořit velký počet protikladných dvojic, ale ta poslední je diskutovaná velmi často, protože člověk vnímá dobro a zlo jako to, co na něj působí nejvíce. Dobro je světlo, láska, vztah, harmonie, jednota a dokonalost…. . Zlo je pak zřejmým opakem, tedy tmou, projevy sobeckosti, žárlivosti, nesnášenlivosti, egoismu…, tedy stručně nelásky, která nemá v sobě žádnou harmonii a dokonalost. Lze i vyvodit, že zlo je jednoduše tmou, nedostatkem světla a ducha. Všechna bolest, všechna touha a každé naše ušlechtilé přání je pláčem duše a mysli po světle, po duchu, po lásce. Proto je nutné odpoutat se od záporného pólu stvoření. To je cesta. Změnou sebe sama, kterému vévodí poznání sebe sama jako prvotního úkolu, je sklízení ovoce, jehož sladkost a zralost spočívá v nastoupení cesty k opačnému pólu stvoření. Je to cesta změny, pokání a je dlouhá, ale již v jejím průběhu vzrůstá od počátku kvalita života, jeho krása a štěstí. Setkání s Duchem svatým je rozhodující a přináší v prvé řadě LÁSKU, také i sílu k překonávání všech nástrah, moudrost k rozlišování důležitého od nedůležitého a harmonii jako dokonalý soulad. I Ježíšovo tělo dospělo ke spojení s Bohem – Duchem Svatým. Se vším pak v konečném součtu putujeme k pozitivnímu pólu stvoření, ze kterého jsme vzešli a tím i k Jeho jedinečné Dokonalosti, která je vyjádřena Bohem, naším stvořitele.
   A některé důležité záchytné body jsem naznačil nejen v předchozích dílech Slabikáře.

   Marnotratný syn z NZ ukázal, že se lze vzepřít zákonu – “Buď vůle Tvá“ a uplatnit tzv. “svobodnou vůli“. Přineslo mu to trvalé štěstí a uspokojení? Ne! Prožil svými smysly mnohé pomíjivé radosti světa, za které dokonce promrhal bohatství od Otce. Nakonec však poznal, že pro Život věčný, nelemovaný vášněmi mysli, lze získat to nejdůležitější jen a právě u Otce. Vrací se tak s pokorou domů jako ten nejposlednější žebrák. Otec však s láskou a svojí Milostí přijímá každého svého, i nehodného, syna. Jeho LÁSKA je totiž nekonečná a v tom je příslib pro konání každého jednoho z nás. Vstupenkou k návratu musí však být plné vědomí souladu v žití naší lásky k Jeho Věčnosti. Jestliže učiníme směrem k Bohu tři kroky, můžeme si být jisti, že On jich učiní mnohem více.

   Bohužel, ani včera a ani dnes nemám čas více na nic reagovat – snad až po návratu z termálů.

   Pane Krbče, leccos jste pochopil, díky.

   Václav Žáček

 13. Pardále, citoval si Matúša :

  „22/Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.

  No neviem, ale keď sa zamyslým nad touto vetou, pripadá mi ,,TO“ ako totálna hlúposť..

  Lampa je zdrojom svetla, hlavne, keď je v okolí nadbytok Tmónov a nedostatok Svetlónov, ľudovo povedané, ,,stmieva sa“..Ja som ešte nikdy nevidel, aby ,,OKO“ osvetlovalo ,aleb presvetlovalo TMU.Je to len receptor, ktorý prenáša ,,videné“ na sietnicu a …

  Ten priblý text mohol písať len totálny blb a ešte tie slová …,,štedré oko“ a celé tvoje telo bude jasné. Pojem ,,štedré oko“ je priliehavé len vtedy,keď sa telo ožerie dobrým ,,meruňkovým čučíkom“. Vtedy oko vidí oveľa viac, ako za triezva a naozaj je telo ,,jasnejšie“…

  No keď si spomeniem, že všetci vymyslení apoštoly boli ľudia analfabeti, ktorých sa musel ujať Duch svätý, aby im ,,otvoril“ Modzog, je to viac -menej jasné, keď sa pozriete aj na text p.Šupu kde píše, že ani prítomnosť Ježiškova a jeho podobenstvá ,,neotvorila oči“ apoštolom.

  Čiže zostali takí istý sprostí, ako ich ,,odlovil“ počas svojej cesty do Jeruzálema…

 14. Vendo, nedávno Vám pan Jaromír napsal stručnou výzvu. Její charakteristika….“házení perel sviním….“.
  Souhlasím s ním. Neztrácejte tu čas. Zvláště s lidmi, kteří nerozlišují, kteří nemají dar slyšet a vidět. Mystické pravdy nejsou pro všechny. Člověk k nim musí dospět. Ale to Vy již dávno víte.

  A na závěr. Ta apokryfní díla a v nich bez zásahu církve slova Ježíše k meditaci, jedním slovem, skvostné !
  Díky.

  1. Luboši, díky za hezká slova.

   Povšiml jste si, co Vám napsala Hvězdička?

   „Jestliže Boha,Otce,Matku a jejich děti nazýváš sviněmi,pak čím jsi ty pošetilče?“

   Jestlipak ví, že tato slova vyřkl v kázání na hoře Ježíš – že by Ježíš, podle ní, nazýval Otce Boha, Matku a jejich děti sviněmi ? Inu, výklady mohou být různé.

   Mějte se hezky. Blíží se jaro a meditace se zintenzivňuje, síla Boha je blíž, v jeho růstu, v novém pokorném uvědomění si všeho Jeho působení Ducha.

   Jsem rád, že mi dal Bůh jako dar učení, které mne k němu přivádí.

   Něco Vám pošlu zajímavého a sám sobě slibuji, že perly tu dávat nebudu.

  2. ad.Jestlipak ví, že tato slova vyřkl v kázání na hoře Ježíš
   ———–
   LEŽ.Poučení:KRÁST SE NEMÁ,protože vše vyjde najevo,bude vyjeveno.

 15. Luboš,

  ako ,,advokát chudobných duchom“, Ti chcem oznámiť, že ,,vykladač písma- Venda „, Ti sluchátko nezdvihne, luhuje sa v aque termális funebrális niekde v našej gubernii..

  Ale môžeš mu virtuálnou cestou poslať modlitbičku. Však vieš, každá modlitba má dosah cca 12cm od ,,huby“, ale keď zasiahne Všemohúci, ide to až ,,medzi hviezdy“…

  …..Môžeš začať, prenos je pripravený: 5,4,3,2,1,zéro …..

  1. Noho, psal jsem to tu. Do Velkého Mederu jedu v pátek.

  2. Šťastnou cestu a užijte si klidu a míru, který tam zajisté budete společně tvořit.

 16. ad.Vendo, nedávno Vám pan Jaromír napsal stručnou výzvu. Její charakteristika….“házení perel sviním….“Souhlasím s ním. Neztrácejte tu čas.
  ———————————–

  Jestliže Boha,Otce,Matku a jejich děti nazýváš sviněmi,pak čím jsi ty pošetilče?
  Nevíš nic!A protože sám sebe neznáš vpravdě,neznáš ani Otce ani Matku,tak jsi bídou,tedy zlem pro svou chudobu srdce.A zlo dělá jen zlo!

 17. Hvězdika, píšeš:

  …..A protože sám sebe neznáš vpravdě,neznáš ani Otce ani Matku,tak jsi bídou,tedy zlem pro svou chudobu srdce.A zlo dělá jen zlo!..

  No ale pŕŕ Hvězdičko. Ja viem že nie si ,,ťažký“ kamarád od Hospodina a div si si ,,TU“ neuzurpoval právo, ktorým bol obdarený len Mojžiško, alebo to bol Malý Muk ?? Už si to veľmo nepamätám..

  Že čo?

  No, tváriť sa ako TEN, čo má právo. Riť Paľovu máš právo poučovať, čo sa smie a nesmie. Vy veriaci máte vraj Slobodnú voľbu, tak nikoho neodsudzuj, lebo ako povedal Ben 32.1.: ,,Nesúď, aby si nebol oslobodený“…

  Možno som menej chápavý, ale Ty vieš, o kom dristáš, keď keď píšeš:…. ,,neznáš ani Otce ani Matku,tak jsi bídou…“

  Mal si ,,vlhký sen“, keď si sa tak rozčertil ???…

  1. To Gilgamešova noha:

   „Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost.“

   Na tvou sexuální závislost je dobrá je obřízka ducha,tedy mysli.

   Zatím si totižto vůbec nejsi vědom toho, co drístaš.

 18. Vendo, dnes jsem hrabal listí na zahrádce, nikde nikdo, zpíval jsem si Hare Krišna byl jsem šťastný, přímo happy ! Funguje to !!!
  Už jsem psal :
  http://www.harekrsna.cz/cvs/2007/joga_meditace
  „Aštánga-jóga rozvíjí vyšší inteligenci, díky které duše může ovládat mysl a smysly, a tak překonat hmotné podmínění. Tato úroveň je však pouhým úvodem do skutečného duchovního života, který zažíná s projevením vědomí Krišny, po porozumění „jsme věční služebníci Pána Krišny“. Tím začíná naše přirozená láskyplná služba Jemu. Aštánga-jóga ale není v tomto věku Kali doporučována. Lidé totiž žijí velice krátce, jsou neusměrnění ve svých zvycích a jsou fyzicky a mentálně slabí. Některé výjimečné případy mohou dosáhnout dokonalosti pomocí tohoto procesu, ale většina lidí to dnes nedokáže. Když někdo nezná konečný cíl procesu aštánga-jógy, je napodobování tohoto pradávného systému bezesporu pouhou ztrátou času.“
  Jaký na to máte názor? Já samozřejmě mám názor, že Krišnování je ztráta času.

  1. Děkuji za laskavý diskuzní příspěvek.

   Mantru „Hara Krišna, Hare Rama…“ si zazpívám rád. Znáte ji z filmu Miloše Formana – Vlasy? Jednou jsme ji s Pepou Nosem asi hodinu zpívali na trávníku v centru, tenkráte ještě komunistických Slušovic. Asi dvacet lidí. Bylo kupodivu, že na nás nikdo nezavolal SNB.

   Aštanga jóga, potkal jsem se s ní poprvé na jihu Indie ve státě Kerala a Karnataka. Je to součást osmidílné cesty jógy a vychází z Pataňdžaliho jóga súter, které jsem tu několikráte ve svých článcích zmínil. Těch osm dílů je notoricky známých : Jama, Nijama, Ásana, Pránájáma, Pratjáhára, Dharana, Dhjána a Samádhi. Již jsem to v mých dřívějších článcích popisoval. Ale více je známý její komplexní zdroj jako královská jóga – rádžajóga.

   Pro zájemce – v tomto článku : http://hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-3-pokracovani/ popisuji principy jamy a nijamy, jako morální a etické zásady, které jsou obdobou Desatera. Jak lépe by bylo na světě, kdyby se lidé podle toho chovali a jednali.

   Ten zmíněný jogín podal jednoduchou definici jógy, jako cesty ke sjednocení :
   „Jóga je ovládnutí činnosti mysli (zastavení proměn myslícího principu).“

   Jinak, všeho s mírou. S tím souhlasím. Většinou to jsou techniky, které potřebují odborné vedení a jak jste správně z nějakého zdroje vykopíroval, mohou být i ztrátou času. Jsem mile překvapen, jak se o jógu a meditace zajímáte. Nikdy není pozdě znovu začít.

   K Vašemu dotazu :
   „Jaký na to máte názor? Já samozřejmě mám názor, že Krišnování je ztráta času.“

   To Vaše slůvko SAMOZŘEJMĚ a to, že je to pro Vás ztráta času plně chápu. Musí to tak být, je to pro Vás něco zcela cizího.

   Když jsem doprovázel maminku do kostela /již nemohla sama chodit /, byl jsem překvapen, jak podobný / a dlouhý/ je rituál modlení se „Růžence“.

   Inu, jiný kraj, jiná kultura, jiné náboženství. Jen ten Bůh je jediný.

   Ale na modlitbu, kterou doporučil Ježíš pro modlení, na tu nedám dopustit. Viz. Matouš 6-5 až 13.

   Ať Vám Vaše štěstí vydrží dlouho.

  2. Vendo, štěstí vydrželo. Po hrabání listí a Hare Krišna jsem vozil listí a kousky větviček na kompost a zpíval si Šla Nanynka do zelí ( mám omezený repertoár) a byl jsem taky šťastný.

  3. Pardale, to jog-lování (cvičení jogy) v rytmu „Šla Naninka do zelí“ je velice dobré na aktivaci čakrových uzlin – to znám. Ani nemusíte jezdit na Slovensko, že?

  4. ad.Ale na modlitbu, kterou doporučil Ježíš pro modlení, na tu nedám dopustit. Viz. Matouš 6-5 až 13.

   Lžeš.Ale to,že tě Otec zná a zná vše,co skrýváš,to je PRAVDA.

   ad.Já samozřejmě mám názor, že Krišnování je ztráta času.

   Opět lžeš.Modlitba je obrácením se do vlastního nitra a slova,zvuk,cokoliv
   při ní konáš,je pouhým …

   Ztráta času je cokoliv ti vysvětlovat.Ztráta času je se s tebou o cokoliv podělit,natož o své zkušenosti.Ty totiž pro svou domýšlivost,pošetilost a
   odpornou arogaci s maskou „slušného“ člověka,vším a všemi pohrdáš.
   Máš již to,co sis zasloužil.NIC V NICOTĚ.S prázdnou sis přišel a s prázdnou
   i odejdeš.Ne však úplně.Budeš mít zkušenost jaké to je,když …A na tu již
   nezapomeneš.

  5. Nemám zájem na nic odpovídat, protože Vaše komentáře, spíše výpady, žádnou diskuzi nepřipouští. jen samé lžeš, lžeš.

   Jen Vám, Hvězdičko, upřesním, či se optám:

   Pardál mi napsal dnes v 11:28 – „ad.Já samozřejmě mám názor, že Krišnování je ztráta času.“

   A Vaše reakce na toto jeho poznání pro mne – Lžeš ??????

   Hvězdičko, máte doma všechno v pořádku? Manžel je zdravý? Sociální situace únosná? Kdysi jste měla závažné problémy v rodině a mírně jste se tady svěřila. Dnes však „jedete“, jako když by Vás bodla včela a Vy měla silnou alergii.

   Hvězdičko, já po Vás nechci, když nechcete Vy, abyste se se mnou o cokoliv podělila a již vůbec nepotřebuji znát Vaše zkušenosti. Vše je ve Vašich rukou a s Otcem Vám to půjde, uvidíte. Vaše cesta je jen Vaše a přeji Vám na ni vše dobré. A souhlasím – každý přichází na svět nahý a pak jej i nahý opouští. Jste moudrá žena, na tom stavte. Možná jen méně emocí.

  6. pro Pardala
   Jaromíre, buď jedno nebo druhé. Nemůže se kus duše s karmou jednou vracet k dožití na zemi nebo být trvale v nebi.

   Pardale, nevím, jak Váš příspěvek souvisí s mým.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018