mapa stránek || vyhledávání

Srdcem učení o jednotě všeho je láska

Lze oponovat nějakým jiným myšlenkovým argumentem, který by dokázal, že v tomto jednoduchém tvrzení není pravda?

srdce-klicSRDCE je orgánem, který rozvádí okysličenou krev a naopak, odvádí z celého organismu odpadní látky. Bez jeho funkce život ustává. Tedy případná otázka, zda je pro život nepostradatelné, má přirozenou a jasnou odpověď.

UČENÍ, které by opominulo lásku a jednotu a nevycházelo z nich, by bylo neúplným a v podstatě zcela zbytečným. Bylo by něčím, co člověka v jeho vývoji nikam neposouvá.

JEDNOTA značí výchozí stav síly a porozumění a je předpokladem pro přirozeně chtěnou harmonii všech projevů stvořeného života v jeho Božím Řádu.

VŠECHNO značí celé námi vnímané stvoření, vztahy mezi lidmi, cítění sounáležitosti se všemi živými bytostmi, úctu a pokoru před Absolutnem, Bohem-Stvořitelem, jeho tvůrčí silou v Duchu svatém a v Jeho nezištné práci pro vědomé bytosti, kterou duším přináší milovaný Bůh-Syn.

LÁSKA je doslova svatým poutem, které váže všechny světy dohromady – všechny oblasti Jeho Universa rozmanitého stvoření v jeden věčný Celek.

Významná věta východního učení „Ty jsi to“ má dva základní významy. Říká, že každý jedinec je vlastně kterýmkoliv jiným jedincem, že rozdíl mezi nimi neexistuje, protože mají jediného Boha. Druhý princip říká, že každý jedinec je Nejvyšší bytostí. Pocházíme-li všichni z jediného Boha a jsme-li v něm jedno, pak si musíme být velmi blízkými bratry /sestrami/. Kdyby měl každý jeden z nás stále tuto pravdu na paměti, nikdy by nemohl druhého pronásledovat, škodit mu či ho dokonce zahubit. Vše, co dnes tento starý svět postrádá, a lze jej skutečně nazývat starým, protože mizí se všemi svými projevy v historii, je láska. Často plané mluvení o lásce, ale dříve zapomnění její existence, přináší utrpení. Otázka, kdy zmizí utrpení, je pak velmi jednoduchá a snad každý by si ji dokázal formulovat.

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Evangelium Jana, kap.15, verš 12:

jezis-sochaJežíš takto hovoří k učedníkům, ale zcela pochopitelně mohu vztáhnout jeho přikázání na celou lidskou rodinu. Ono se zde totiž nabízí jednoduché a stále platné řešení všech společenských problémů – láska k Bohu a člověku. Ten z nás, kdo může bez obav poměřit svůj život touto větou, bude ideálním občanem ideálního společenství v kterékoliv éře vývoje společnosti. Na světě neexistuje nic, co by mohl kdokoliv potřebovat, kromě žité LÁSKY a trochy jídla, šatstva a nějaké střechy nad hlavou. Pozornému čtenáři však zdůrazním, že nezapomínám na v Zákoně nejvyšší přikázání:

“Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ …..

Často se v dnešní moderní době diskutuje lidmi již v dávných dobách stvořená instituce náboženství. V pohledu lásky však nejde o funkci instituce, která může být, a často byla svými vnějšími projevy i proti lidem a tím i proti Jednotě. Náboženství ve své podstatě značí „technologii“ návratu k Otci. Zcela přirozeně vyvstává otázka, co je a nebo by mělo být obsahem náboženství, které by takříkajíc mělo obstát ve všech zkouškách. Odpověď je neobvykle stručná – jeho obsahem musí být LÁSKA, žitá, s vědomím sounáležitosti všech bytostí v jedné věčné podstatě!

Jeden slavný muž řekl, že … “nepřítomnost lásky znamená nepřítomnost skutečnosti, kdy všechno ostatní je iluzí.“ Dokonalé uvědomění si tohoto faktu je pak pravým náboženstvím a zakoušet ho jako cestu je pravou radostí.

Existuje jeden obrovský „dar z nebes“, tvořivá energie Ducha svatého, která je v každém stvoření a která svou přítomností dává Život samotný. Duch svatý však svým působením je současně i zdrojem veškeré LÁSKY ve vesmíru a tím i v každé, sebe nepatrnější stvořené bytosti. Když dojde ke spojení s tímto nejvyšším duchovním projevem v nás, k vědomému setkání se s touto tvořivou podstatou, pak se stane tato LÁSKA zrodem nového člověka a cesta pravého náboženství je pak tím, co přinese nové – vyšší zkušenosti. Ty pak jsou znakem vítězství nad pokušeními světa a přinášejí i transcendentní prožívání. To vše působí jako nástroj pro očišťování mysli.

Takže k náboženství ještě jeden poznatek; jeho jádrem je zkušenost individuální lidské bytosti, jež tuto bytost naplňuje hlubokou vnitřní láskou. Skutečná víra je však něco, co nemá nic společného s mnoha obměnami různých vnějších obřadů či rituálů. Jejich systém je většinou jen lidským výmyslem. Opravdová víra je tedy hlubokým poznáním, které vzniká spojením vědomí duše s jedinečným tvořivým duchovním proudem v nás – s Duchem svatým. Pak duše s určitostí poznává, že na světě existuje LÁSKA. Vše ostatní z ní vychází a jedině s ní lze dojít spásy.

Náš současný život se nachází v nejnižší části hmotného stvoření. V této oblasti není nic nižšího. Pokud bychom tento svět nazvali pólem záporným, pak existuje protipól, který lze nazvat jako pozitivní. Náš svět má zrovna tolik duchovnosti, světla, lásky, která tu život udržuje. Nejde jen o naši planetu. Náš vesmír je obrovský a obrovská je i jeho neznalost. Co víme a často používáme, je jeho duální dělení. Tma-světlo, život-smrt, muž-žena, tvoření-zánik, dobro-zlo,…. Lze vytvořit velký počet protikladných dvojic, ale ta poslední je diskutovaná velmi často, protože člověk vnímá dobro a zlo jako to, co na něj působí nejvíce. Dobro je světlo, láska, vztah harmonie a dokonalosti. Zlo je pak zřejmým opakem, tedy tmou, projevy sobeckosti, žárlivosti, nesnášenlivosti, egoismu…, tedy stručně nelásky, která nemá v sobě žádnou harmonii a dokonalost. Lze i vyvodit, že zlo je jednoduše tmou, nedostatkem světla a ducha. Všechna bolest, všechna touha a každé naše přání je pláčem duše a mysli po světle, po duchu, po lásce. Proto je nutné odpoutat se od záporného pólu stvoření. To je cesta. Změnou sebe sama, kterému vévodí poznání sebe sama jako prvotního úkolu, je sklízení ovoce, jehož sladkost a zralost spočívá v nastoupení cesty k opačnému pólu stvoření. Je to cesta změny, pokání a je dlouhá, ale již v jejím průběhu vzrůstá od počátku kvalita života, jeho krása a štěstí. Setkání s Duchem svatým přináší v prvé řadě LÁSKU, také i sílu k překonávání všech nástrah, moudrost k rozlišování důležitého od nedůležitého a harmonii jako dokonalý soulad. Se vším pak v konečném součtu putujeme k pozitivnímu pólu stvoření, ze kterého jsme vzešli a tím i k Jeho jedinečné Dokonalosti.

Jestliže je lidstvo v hierarchii Stvoření tím posledním projevem a současně i vrcholem hmoty, nutno dodat vědomé existence v ní, otvírá se mu brána návratu k Dokonalému tím, když bude žít v harmonii se silami, jež jsou nad ním a jedině tak může započít a s Milostí Otce pak i dokončit cestu vzhůru do pravého a skutečného Domova. Základní kvality pro existenci Stvoření jsou umístěny v LÁSCE, její SÍLE a v dokonalé MOUDROSTI. Čím více těchto kvalit má jednotlivá duše, tím jistější je její postup.

Marnotratný syn ukázal, že se lze vzepřít zákonu – “Buď vůle Tvá“ a uplatnit tzv. “svobodnou vůli“. Přineslo mu to trvalé štěstí a uspokojení? Ne! Prožil svými smysli mnohé pomíjivé radosti světa, za které dokonce promrhal bohatství od Otce. Nakonec však poznal, že pro Život věčný, nelemovaný vášněmi mysli, lze získat to nejdůležitější jen a právě u Otce. Vrací se tak s pokorou domů jako ten nejposlednější žebrák. Otec však s láskou a svojí milostí přijímá každého svého, i nehodného, syna. Jeho LÁSKA je totiž nekonečná a v tom je příslib pro konání každého jednoho z nás. Vstupenkou k návratu musí však být plné vědomí souladu v žití naší lásky k Věčnosti. Jestliže učiníme směrem k Bohu tři kroky, můžeme si být jisti, že On jich učiní mnohem více.
 

Václav Žáček /Venda/ s díky k poznávání Universálního učení Mistrů SANT MAT.
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

324 komentářů

 1. Pre Degona:
  Túto stránku navštevujú aj takí, ktorí čítajú knihy Jiřího Vacka. Napr.:
  http://www.jirivacek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=73
  Majú sa aj čo od neho učiť. Ale Vy máte svoj názor a poznanie iných aj pokročilých duchovných učiteľov neuznávate, pretože zaváňa východnou filozofiou.
  Napriek tomu, že Vy sa s učením nestotožňujete pretože ho nepoznáte, pomáha iným, ktorí majú snahu rozšíriť si obzor poznania.
  Vymeniť sa dajú len názory, nie poznanie, na tom sa dúfam zhodneme.

 2. K tomu pojmu duchovní srdce.
  Já používám pojmy duch – duše – fyzické tělo. (pro alespoň částečnou představivost něco jako ruské matrjošky). Duchovní srdce tedy pojímám jako vyjádření pro ducha.
  V různých směrech to může být nazýváno různě a jak už jsem se zde setkal, mnohde je pojem duch zaměňován za duši.
  Duchovní srdce jako terminus technicus nevím odkud pochází, jak už jsem napsal.
  Teoreticky je možné, že i v tomto případě každý mluví o něčem jiném, jak už jsem zde vícekrát zjistil (viz. používání výrazu duše a duch v různých i zcela opačných významech).

  1. Z nášho pohľadu rozdeľujeme dušu a ducha. Ego rozdeľuje,ale z „pohľadu“ duše alebo „ducha“ je Jednota. Obyčajne sa označuje (zdanlivo) obmedzený vnútorný aspekt Ja ako duša, a vonkajší aspekt všetkého prejaveného ako duch. Človek , ktorý sa prestane stotožňovať so svojim telom a mysľou, najskôr sa uvedomuje v svojom vnútri (Srdci), ale mudrc,(džánin) poznává, že všetko je jedno neohraničené Vedomie.

   1. HA, já bych nesouhlasil. Pokud máme vhled do stvoření, tak každý obal jádra odpovídá jednotlivým sférám; směrem dolů do hmoty je obalů více. Tam, kde je člověk doma, tam obaly odpadají. Takže v uvedeném případě bych jednotu nevnímal, a to nikoliv z pohledu ega, ale svého duchovního jádra.
    Je to však jen připomínka k HA, neboť ne všichni musí všechno v současnosti vnímat stejně. S vývojem člověka se pohled zřejmě více sjednotí.

    1. ad: S vývojem člověka se pohled zřejmě více sjednotí.

     Tak o tom vůbec nepochybuju. Zaděláno (rozumějte též zaseto) je opravdu velmi dobře. No a jak známo (a ještě tomu, co svět světem stojí, nebylo nikdy jinak) co člověk zaseje, to sklidí. Je mi docela líto těch věřících „na vývoj“.

     http://www.novinky.cz/domaci/350206-anezka-se-svlekala-na-internetu-bylo-ji-jedenact.html

     http://www.novinky.cz/kultura/351043-nasili-ve-filmech-je-tolik-ze-prestava-byt-pricinou-nepristupnosti.html

    2. Na nesúhlas máte právo, nesúhlasíte však s tým, čo som nenapísala. Prekrúcanie alebo nepochopenie myšlienok je na tomto webe bežné.Možno niekto iný v inej sfére a obale pochopil.

    3. ad: Na nesúhlas máte právo. (…) Možno niekto iný v inej sfére a obale pochopil.

     Nejde o nesouhlas. Nevím jak u vás, ale před „obaly“ a iluzemi všeho druhu, upředostňuji „právo“ na soudnost, vnímání reality jaká je, to jest „bez obalů“, a tak vůbec. Ať žije „vývoj“ a „obaly“..:-)))

    4. Až tak? Jako to každý fakt nevidí, necítí? No jo no, co už.
     I když je to fajn, že tedy nemusím svý chyby zdůvodňovat, neboť kdo má vhled dán, je mu to jasné, kdo ne, nepochopil by omluvu, či opravu… Ajta, to je důležitý pro život, dalo mi to odvahu jako jedna jediná hlasovat proti dalším x lidem. Eh, možná je to něco jinýho, nikoliv vhled.
     Blázinec, fakt.

    5. Každý člověk je originál s originálním vnímáním. Vy máte zrovna tak právo reagovat, stejně jako já. Již jsem tu psal, že jak jednotlivé výrazy, tak vjemy z reality i třeba z příspěvků druhých tu má téměř každý jiné. Mě to nepřekvapuje. Možná tedy někdo pochopil Vás, někdo jiný mě a někdo nikoho. Nic nového pod sluncem.

     Ovšem pro upřesnění – píšete, že nesouhlasím s tím, co jste nenapsala. Ve Vašem příspěvku jsem se dočetl:
     „Z nášho pohľadu rozdeľujeme dušu a ducha. Ego rozdeľuje,ale z „pohľadu“ duše alebo „ducha“ je Jednota. Obyčajne sa označuje (zdanlivo) obmedzený vnútorný aspekt Ja ako duša, a vonkajší aspekt všetkého prejaveného ako duch.“
     Vy jste to nenapsala? On to napsal někdo za Vás?

    6. Každý si pod pojmom Jednota predstavuje niečo iné, aj pod pojmom ego. Čo si predstavujete pod egom Vy? Každý ho používa, ale málokto si uvedomuje pravý význam tohto slova.
     Keď by som použila výraz „obal“ niektorí sú v ňom takí zakuklení, že z toho majú hotový krunier. A nie a nie ho preraziť. Okecávaníe pritom nepomôže. Stačí však „obal rozpustiť“. V  čom ? Toť otázka.

    7. Já osobně pojem Jednota ani ego nepoužívám (desítky let). Pouze zde jsem na ty pojmy reagoval, jelikož jsem viděl jejich používání v předchozí diskusi.

    8. Dovolím si vstoupit. Osobně se vůbec nebráním používat pojmy Jednota a ego.

     Jednota spolu s Harmonií a Řádem = to vše spolu souvisí, jsou to atributy Stvoření, které by bez nich nemohlo existovat. Bez nich, pokud by vůbec něco bylo, by zřejmě vládl jen chaos. Ale to je jen kdyby.

     Ego je jedna z nejdůležitějších vášní mysli, části našeho těla, která, když je dominantní, přináší určitou degradaci člověka. Kopíruji sem jeho stručnou charakteristiku z jednoho mého dřívějšího článku :

     „Pátou vášní je naše samolibost, naše zbytnělé EGO, sanskrt ji říká Ahankár! V egoismu jsme sobečtí, jsme pyšní sami na sebe. Má opět řadu charakteristických projevů, a to bigotnost, zaslepenost, nemístná touha po sebeuplatnění, schopnost cpát se do popředí, okázalé předvádění vlastního bohatství a síly, často nápadné a nevkusné oblečení, panovačnost, vlastní neomylnost, nadřazené chování. Egoista říká svým vlastním přáním práva, trestá ty, kteří mu odporují, mstí se jim, vnucuje své názory jiným, miluje funkce a moc nad jinými.

     Dodám jen, že ego máme všichni, jen jen důležité, jak mnoho je zdůrazňováno – viz.výše.

     Pro úplnost jen dodám, že egoismus se dá odstraňovat pokorou a skromností.

     Pěkný den.
     Venda

    9. Aj vyhýbavá odpoveď je odpoveď. Opýtam sa teda: keď ste ich pred desiatkami rokov používal, musel ste mať o nich aspoň predstavu. Ja naopak som o nich pred desiatkami rokov netušila, teraz ma zaujímajú, pretože na duchovnej ceste sa bez správne a jasne vysvetlených pojmov nezaobídeme za predpokladu, že sa chceme niekam posunúť.
     Pojmy a výrazy sa dajú zamieňať, ich podstata sa nemení.

    10. Nikdy jsem je aktivně používat nezačal (a před uvedenými desítkami let mě tato sféra nezajímala), obejdu se bez nich (používám jiné) a navíc nemám potřebu odpovídat na zde položené otázky, ale je předpoklad, že někdo jiný se třeba najde.

    11. OK, možno vysvetlí niečo Hviezdička, keď v skoro každom príspevku používa termín myseľ falošného ega, alebo žeby ani ona nevedela o čom je reč? :-)
     Ja som sa prvý krát stretla s tromi ruskými matrjoškami ako telo – duša – duch, pričom je predpoklad že duch je najväčšia matrjoška, v nej duša ako stredná a v nej strčené telo ako najmenšia matrjoška. Len nechápem rozmery najväčšej ani strednej matrjošky, asi od nevidím do nevidím… Možno ma niekto opraví.

   2. Do Vaší vzájemné diskuse bych přidal následující:
    Jednota je z pohledu zdroje, nikoliv forem.
    Tento dvojí pohled u člověka trvale zůstává i když došel do žádoucího cíle (neboť se nerozpouští v tom zdroji).

    1. Matko, vědomí člověka (lidské, tedy sebeuvědomění) je jiné než vědomí samotného Boha, zrovna jako vědomí nějakého zvířete odpovídá jeho úrovni. Společná je oživující síla od Boha.
     I pojem Jednota není jednoznačný a je používán různými lidmi v různém (užším i širším) slova smyslu.

    2. jj, nepatřil tam otazník.
     Ale zároveň i patřil.
     Jde jen a jen o obraz či odraz, nebo projev Jednoty v jeho tvorbě a jak či kam pustí po pomyslné přímce uvědomění, či sebeuvědomění si té které Jeho Tvorby. Že by nepotřeboval partnery? Nebo je Sám sobě Partnerem?

  2. Pane AH,
   taky používám pojmy prvotní(nejniternější) duch, druhá(vnitřní) duše a třetí(vnější) hmotné tělo. Tyto tři oddělené způsoby projevu života jsou mezi sebou spojeny (vztaženy) a každý jednotlivý projev života má svůj oddělený prostor a jiný účel a tak prvotní duchovní idea se stane víc konkrétnější v duševním prostoru a naprosto konkrétní ve hmotném prostoru. Je taky pravda, že uvnitř toho prvotního ducha je přítomnost Pána Ježíše Krista.

   Vaše přirovnání ke třem matrjoškám, když ta následující je kopií té předešlé je perfektní. Ovšem takto je to pouze v pozitivním stavu, kde jsou všechny tři matrjošky k podobě té prvotní a ta je zase k podobě přítomnosti Pána Ježíše Krista v té první matrjošce, tedy v duchu. Z té přítomnosti se žije.

   V negativním stavu matrjošky jsou všechny tři černé, neboť popírají přítomnost Pána Ježíše Krista v sobě.

   V lidském životě je matrjošek sedm, tři barevné a vždy kolem každé jedna černá. Ta sedmá jsme my, většinou hodně tmavá, jelikož ty tři černé nám to kazí. A že to umí.

   Pojem „duchovní srdce“ zamlžuje pravdu a je zřejmé i ze zdejší diskuse, že není představa o co vlastně jde. To samé platí pro chudobu srdce, živé vědomí,“sebelítost je největší zlo“ a podobně. Jsou to kecy negativního stavu, přišlé z pekla pro větší zamlženost.

   Srdce souvztaží z duchem, tedy s tím prvotním. Dýchání, tedy plíce zase souvztaží z duší, to je pravda.

   Ovšem zdroj všech našich problémů jsou ty černé matrjošky, od těch jsou všechny ty nepravdy, které se následně zhmotňují do toho ubohého stavu, jak ho zobrazují dějiny lidstva na naší planetě.

   1. Karle, miluju vaši kulervoucí schopnost slovy sdělit světu slovy nesdělitelné…:-)))

    ad: zdroj všech našich problémů jsou ty černé matrjošky

    Karle, není nad „zdroje“, co?…:-))) To zas bude ráno na vizitě rachot…-)))

   2. ad: používám pojmy prvotní(nejniternější) duch, druhá(vnitřní) duše a třetí(vnější) hmotné tělo. Tyto tři oddělené způsoby projevu života jsou mezi sebou spojeny (vztaženy) a každý jednotlivý projev života má svůj oddělený prostor a jiný účel a tak prvotní duchovní idea se stane víc konkrétnější v duševním prostoru a naprosto konkrétní ve hmotném prostoru.

    Rozdělujeme realitu a zapomínáme, že jsme ji rozdělili a poté zapomínáme, že jsme to zapomněli (Ken Wilberg). Čímž jsem chtěl říct jenom tolik, že existují lidé, kteří říkají (rozumějte též vidí) i něco jiného. Používejte si pojmy jak chcete. Na prosté pravdě, že pojmy nejsou dojmy, se tím nic nemění.

    1. S tím důsledným rozlišováním si tak nějak vedle jak si psal jinde, protože záleží na přijímači a ten má každý jiný.

     Když to uvedu jen na zraku, jinak vidí kůň, kočka, pes, vnímají jinak realitu všemi smysly. Nechce se mi to dohledávat, ale existuje živočich, který vidí víc základních barev než člověk, tak o 5 barev víc, když člověk vidí červenou, zelenou, modrou tak si k tomu představ ještě dalších 5 barev základních. To zvíře vidí jinou realitu než je nám předkládána. Někteří lidé zase mají vadu zraku a nevidí základní barvy. Můžeme říct, že nevíme. A i „tvá“ vylučovací metoda „o spálených závěsech iluzí“, je na to krátká.

    2. ad: protože záleží na přijímači a ten má každý jiný.

     A představ si, že existují i tací mamrdi rodu homo stupidus, kteří v důsledku závoje a mlhy před očima, absence kritického myšlení, absence duchovního vhledu a duchovní slepoty vůbec, nemají žádný. Poznáš to nejen „po jejich ovoci“, ale spolehlivě pak a „na jisto“, podle toho co „vysílaj“ a „vyzařujou“. Nomen omen. Spi dál…

     http://www.bible-cz.org/bibl_lit/705b.html

    3. Honzo,
     To co spojuje mezi sebou ty jednotlivé prostory s příslušnými matrjoškami se nazývá sentientní mysl, někteří to nazývají vědomí. Jak to technicky funguje netuším, nejspíš nějaké vlny, rychlost šíření musí být obrovská a každý musí mít svoji specifickou frekvenci. Tedy vysílač a přijímač mají v tom důležitou roli.

     V pozitivním stavu ten proces nic a nikdo neruší, všechny tři matrjošky jsou si vědomé jedna druhé a vše běží od ducha k duši a následně k tělu, které poskytuje zpětnou vazbu. Toto je tou jednotou, duch, duše, tělo, spojené sentientní myslí a vzájemně spolu komunikující.

     V negativním stavu to mají obráceně, směrem od těla se zhoršuje duše a následně i duch. Sentientní mysl je rozdělená a podléhá cenzuře s účelem zatáhnout každého takového ducha co nejhlouběji do pekel. Důležitým nástrojem negativního stavu jsou nevědomé procesy mysli. Nevědomé procesy mysli souvztaží se spánkem. Čím delší potřeba spánku, tím víc nevědomích
     procesů.

     Lidský život je úplně zvláštní a obsahuje notnou dávku nesentientního (zvířecího) života, dávku mrtvého života negativního stavu a malou cca5%
     dávku pravého života ve sprzněném stavu. V žádném případě jeho původ nelze připisovat Pánu Ježíši Kristu, dříve Bohu Nejvyššímu, ale pseudotvůrcům,
     původcům a aktivátorům negativního stavu.

 3. Zatiaľ čo fyzické srdce môže chirurg alebo patológ chytiť do hrsti, duchovné srdce dušu ani ducha ešte nikto neuchopil. Preto je okolo toľko polemiky a filozofovania.

 4. duch – duše – tělo
  Obecně je dobré jít v představivosti nejen shora (směrem od Boha), ale pro názornost hlavně zdola, od jednotlivého člověka.
  Triáda duch-duše-tělo je vykládána mnohde a i zde se o tom podrobněji různí účastníci zmiňovali. Já sem dříve nepřispíval, Vy asi také ne, jen pro Vaši info, pojmy duše a duch se tu obecně nepoužívají ve stejném významu.
  Záleží na Vás, jak hodně se zde chcete zapojit a čerpat ze zdejšího (a tím pádem si ujasnit používané pojmy), já jen přechodně a v minimálním rozsahu.

  1. 1/Duch – tvořivá síla / „na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha…../ = výron Boží tvořivé Moudrosti, v některých učeních jako Jeho projekce tvořivého záměru.

   2/Duše – jedinečná část Bytí s tvořivou schopností danou od vyšší prvotní Síly. Je nezničitelná.

   3/Tělo – konečný nástroj duše pro hmotný svět a působení v něm. Je pomíjivé ve světě protikladů, kde dominuje smrt, fenomén pro další a další znovuzrození.

   Od určité úrovně Stvoření získává duše při své cestě „dolů“ jemnohmotné obaly – mysl – kauzální – astrální tělo. Bez nich by její působení a tvořivá síla nebyla při průchodu vyššími regiony Stvoření možná.

   Jak lze předchozí dokázat? Žijeme jako lidé v nejnižší úrovni, ve hmotě. Směrem k duši a k Duchu / svatému, Slovo, řecky Logos, životadárný životní věčný a znějící proud, Světlo …../ stojí závoje vyšších regionů /stále však v podstatě patřící i přes jejich jemnohmotnost do světa hmoty/, které toto poznání duši zahalují. Lze nimi prostoupit s postupným odkládáním těl. Až zůstane jen čisté vědomí, kterým duše již vnímá přímo. Děje se tak až nad úrovní „tří světů“ – viz. kauzální /mentální/, astrální, hmotný, po odložení mysli. Vše toto znamená vymanění se z cyklu nových a nových zrození.

   Strážce prahu /pojmenování pana Staňka/, Negativní síla, Satan, Kál, z bible „Ten zlý“, Ďábel…, který „sídlí“ v třetí úrovni je stvořenou prvotní Silou a hlídá své světy hmotné úrovně. Má k tomu sofistikovaný nástroj, mysl, kterou obdařuje každou duši a po jejím vývoji přes mnohé nižší formy tato řídí život nejvyšší formy hmotného stvoření, člověka. Má dále zákon Karmy, který je spolehlivým nástrojem pro opětovné návraty duší do dalšího koloběhu zrození. Mysl plní přání smyslům a tím se stále hlouběji zaplétá do vazeb tohoto světa.

   Jedinečnou roli pak pro Cestu k návratu hraje Mistr. Syn, vtělené Slovo Boha, který přináší vývojem / nelehkým / připraveným duším nezbytné rady a nakonec i přímé vedení po jejich vstoupení do nitra chrámu Boha, pozemského těla, a to ale jen vždy za života v jejich hmotném těle. Proto i ten důraz učení na dodržování morálních a etických principů. Stažením pozornosti – vědomí z devíti bran těla, které vedou do vnějšího světa hmoty, do jediné, tzv.desáté brány, známé jako třetí oko, z bible / bude-li tvé oko čisté /, kde v bdělém stavu sídlí duše a mysl, dochází k obrácení vědomí vzhůru, spojení se s duší a k setkání s Mistrem, který na své „zasvěcené ovečky“, kterým předal učení, spolehlivě čeká. Jeho vedení, jako Syna-Boha, je vyšším zákonem nad mocí Negativní síly a je-li duše na cestu připravena /zbavení se všech těch závojů = těl/, dovede duši do jejího pravého Domova u Otce.

   Tolik ode mne jen k pojmům – Duch – duše – tělo.

   Pěkný den.

   Venda

   1. ne všechny duchovní směry se ztotožňují úplně se vším, co tu bylo právě Vendou napsáno

    Platí tedy spíš – neberte žádné zdejší příspěvky jako neomylnou pravdu, ale zkoumejte!!!

    1. Anonymní, souhlasím s Vámi a díky za reakci. A spolu s Vámi také zdůrazňuji – „neberte žádné zdejší příspěvky jako neomylnou pravdu, ale zkoumejte!!!“ Ano, toto je třeba vytesat do kamene a vřele doporučuji každému!!!

     Lidstvo, přes jeho známou historii několika tisíce roků, přes kultury, filosofie, náboženství, velké pokroky vědy….atd., se stále ještě nemůže dohodnout, co je pro ně, pro přírodu, pro planetu, pro veškerý život…..atd., dobré.

     Víte prosím proč?

     Pro ilustraci sem dávám odkaz na zdejší stránky, příspěvek pana Kukliše : http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014100001

     Kolik druhů života, jeho různých forem, již definitivně vyhynulo a nelze to navrátit zpět?

     Venda

     Venda

   2. ad: Jedinečnou roli pak pro Cestu k návratu hraje Mistr.

    Hmm… Věřím, že po dočtení posledního odstavce nezůstane jedno voko suchý. Co ovšem „stažení pozornosti“ udělá s labia minora pudendi „nezasvěcených oveček“, či místních dam a panen, to opravdu netuším…

 5. P.S. – vysvětlení
  včera jsem něco napsal mému příteli Kamilovi, jeho jméno jsem měl zkopírováno a když jsem potom psal příspěvek Honzovi k jeho „vaření polívky“, měl jsem ve jménu tady na gnosis „Venda pro anonymní“. Smazal jsem to a ve spěchu jsem ťukl vložit a odeslat. Až dnes jsem zjistil, že tam zůstal Kamil.
  Díky za pochopení. V žádném případě tady nechci vystupovat pod jinou identitou.
  Venda

 6. Vendo môžeš vystupovať ako chceš, trebárs ako Kamil, AH, Hviezdička, len sa nesmieš pomýliť v odpovedi Kamil pre ad: Kamil. Ja identitu neriešim,siahodlhé traktáty nečítam. Moja rada: najlepšie keď budeš vystupovať ako anonymní, tým nič nepokazíš.:-)

  1. No jo, když tu ale jsem již více jako tři roky jako Václav Žáček s nickem Venda, přišlo by mi podivné, kdybych změnil identitu na anonymní.

   Ad.: tým nič nepokazíš.:-) ??? To jako že bych měl větší svobodu a mohl třeba někoho nějak napadat?

   A články bych psal pod Václav Žáček, ale v diskuzi bych již nebyl jako Venda, ale jako anonymní? Tak je to myšleno? A nebo bych najednou začal psát články jako třeba „Kamil z novin“ a diskutoval navíc pod jiným nickem?

   To bych asi neuměl.

   Pěkný den na Slovensko – příští týden tam budu relaxovat v termálech.

   Venda

 7. Včera večer jsem si pustila kousek ze záznamu Ruperta Spira,kde pěkně popisuje:
  vědomí-mysl-tělo.Mnozí známí mystici popisovali opak tělo-mysl-vědomí.
  Obojí je však spravné,protože co JE vně,Je i uvnitř.

  Vědomí zůstává stejné vně i uvnitř.Mysl(Duch) se rozdělí do duality,zdánlivě
  pozitivní a negativní,přičemž i pozitivní mysl(energie) se rozdělí na pozitivní
  a negativní,a naopak i negativní mysl má svá pozitiva a negativa….a dělení
  pokračuje.Toto dělení mysli(myšlenek) je nebo není pod vlivem různých emocí.
  Vědomí (duše a duch) na sebe obléká „šaty“ v podobě falešného ega(vědomí fyzického těla a jeho mysli),aby získalo různé zkušenosti a posléze se prokousalo
  vlastním Poznáním sebesamého(úplnosti)vpravdě ven,nebo-li zpět k sobě-ke své Podstatě.Bez Lásky bezpodmínečné se mu nepodaří sjednocení v sobě sebepřijetím.

  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/09/23/ME20120923_A.html

  Částečka (duše) je zahalena (duchem=myslí)
  Toto „dělení“ myšlenek a emocí se stává rozlišováním(Poznáním) jen tehdy,když si
  jej vědomí pomocí rozumu(abstraktní inteligence) dokáže vědomě zpracovat a navíc
  se o své zkušenosti podělit s ostatními.Proč?
  Protože i ta housenka,červík,by se těžko prokousala Jablkem,kdyby při své cestě
  napříč tím Jablkem vědomě nezpracovávala(neztrávila) to,co snědla.Trávením je
  mysleno vědomé zpracovávání svých zkušeností(jakýchkoliv).Jestliže některou
  zkušenost nemohu strávit,tedy přijmout „výživu“ a zbytek vyloučit z těla ven,
  pak stojím na místě a nemohu se pohnout dál.Pak stojím v Jablku a hniju ve
  vlastních výkalech.Nemluvě o tom,když těch stojících červíků je sedm miliard.
  Mám-li zkušenost zpracovanou,vylil jsem obsah svého poháru a mohu si do něj nabrat zkušenost další.Vylít svůj pohár mohu písemnou formou nebo ústně,
  kresbou,veršem,..atd.,to znamená sebevyjádřením.
  Smutný je však „vhled“ do Jablka,kde si červíci ve svých výkalech lebedí,své
  zkušenosti prodávají nebo se hádají a válčí o část Jablka („území“),aniž by vzali
  vůbec na vědomí,že Jablko již nevisí na stromu,a že tak hnijí společně i s tím „Mrtvým“ Jablkem na zemi,to jest hnijí ve vlastní sebelítosti.
  Aby toho nebylo málo,někteří červi jsou už tak doblblí z vlastních výkalů,že
  jimi pyšně krmí další červíky,anebo naopak jim brání v cestě(zneužívajíce strachu
  a násilí)různými zastrašovacími prostředky,z nichž týrání všeho druhu a tresty
  „smrti“ např.za rouhání,se staly nejúčinnějšími na mnoho tisíciletí.O výmluvách
  na jimi stvořeného Pána hniloby Jablka nemluvě.Že tím „Pánem“ hniloby je jejich
  mysl falešného ega,tedy já,zapomněli.A pak zapomněli,že zapomněli,..A tak
  pokračují v otrocví své sklerózy dále v budování svého hnilého království.

  A co teď?Mnohé housenky(červíci)jsou si již vědomé,že zde není něco v pořádku.
  Někteří červíci čekají a čekají.Některé se zbavují svých masek „červů“ sebepoznáním,zbavují se tak strachu a s chutí se zakousávají do zdravých zbytků
  Jablka,ale nedaří se jim překonat překážku nejtěžší,a tak svá poznání prodávají.
  Prodavané poznání se smíchává s hnilobou červů,tedy Pýchou na vlastní nicotu v nicotě),hniloba se rozšiřuje.
  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/07/26/BE20120726_A.html

  srdce= mysl + vědomí
  srdce= duch + duše
  Srdce= Duch + Duše
  Srdce= Já + Jsem

  Falešné ego je nevědomí,člověkem považované za vědomí,sídlící v jeho mozku.
  Pomocí falešného ega se však učí naše duše také myslet a to tak dlouho,
  dokud nezačne myslet sama,dokud ze sebe nestvoří syna.Pak nastává další
  etapa..Takto se „rodí“ srdíčka*,která jsou součástí Nového Srdce,Nového
  Vědomí.
  Falešné ego
  je „housenkou“,která žije v hnilobě svých falešných myšlenek a topí se v moři emocí,hnije ve svých NAUČENÝCH falešných představách,předsudcích,topí se
  ve svých domněnkách,tradicích a rituálech.Je „housenkou“,která spí a myslí si,
  že je červ,a tak považuje za červy i všechny ostatní „housenky“.

  Mysl falešného ega vás vede k přesvědčení,že jste vědomím člověka,které
  sídlí v mozku člověka.Jenže vy jste duší(Láskou),která se učí rozumovat(myslet).
  Jinými slovy jste součástí Vědomí(Lásky bezpodmínečné a Světla),které se učí v těle člověka myslet s Láskou(rozumovat srdcem) pod vedením Ducha(Světla),který Jediný umí rozumovat rozumem a má vliv na všechny a na všechno.

  A ještě něco k tomu vzájemnému propojení.
  Děti v šesté třídě se nyní v přírodopise učí o buňkách,tak zde uvedu příklad:
  Buňka je schopna samostatného života.V živém těle tvoří buňky skupiny buněk,
  které se vyznačují určitou specifickou funkcí a spolutvoří tzv.tkáň.Tkáně jsou
  součástí různých orgánů a orgány jsou součástí různých soustav(trávicí,vylučovací,nervová,atd.).Tyto soustavy jsou součástí živého těla
  organismu,který má také své Vědomí.
  Základem buňky je duše(láska),která zůstává stejná jak v buňce,tak i v orgánu,či
  soustavách a těle.To,co se mění,je duch(mysl)buňky,tkáně,orgánu,soustavy a těla,
  pro svá specifika.
  Součástí každé buňky jsou atomy,kde jsou duch(elektron-y) a duše(neutron=láska bezpodmínečná i proton=láska) stále přítomni.Kde proton je synem(duchem-myslí)
  Matky-duše a Otce-ducha(elektronu,včetně všech jeho povah).Přičemž syn a duch
  jsou jedním,jako i Syn a Otec jsou Jedním Duchem.

  To,co vše a všechny neustále spojuje a co je stálé(v klidu),je Duše(Nadduše),a to ve všech úrovních veškerého Stvoření.To,co duši učí myslet,tedy duchy řídí a je stále v pohybu,je Otcův Duch,jehož jsou všichni duchové součástí.Všichni tito duchové jsou Otcovými energiemi.

  Dualita je rozdělením mysli.Přikloním-li se na jednu stranu,setne mi hlavu
  ta druhá.:)
  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/09/05/UK20120905_A.html

  Síla,která sjednocuje a dává je Láska.Síla,která učí rozlišovat a bere je Světlo.
  Láska tak přijímá informace od Světla a Světlo přijímá Lásku.Vše je o Těch Dvou,kteří jen spolu tvoří Jedno Vědomí,Jedno Srdce,Úplnost,Plnost.
  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/10/14/UK20121014_A.html

  Jeden bez druhého jsou ochuzeni,stávají se ochuzenou polovinou Vědomí,nebo-li
  Chudobou Srdce,Zlem.

  Náplní výuky je chudoba srdce a násilí,nebo-li jak svět(člověk) dopadá bez
  Lásky bezpodmínečné-Matky.
  Otec je Láska,Matka je Láska,Syn je Láska.No LÁSKA má mnoho podob.:)))

  http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/09/23/ME20120923_A.html

  1. Téma „Srdcem učení o jednotě všeho je láska“ je, jak je vidno, inspirující.
   Díky za obsáhlý vstup.
   Venda

 8. Ano Vendo, ano. Jenom Vám opět nedocvaklo, natož abyste rozuměl jazyku metafor, abstraktnímu myšlení a vidění, nevyjímaje. Mimochodem, když už mluvíte (krmíte další červíky) „„Srdcem učení o jednotě všeho je láska“, pak je to zcela a bez diskuze, bezpodmínečná láska k Pravdě. Jinak jsou to jen výkaly. Možná i dobře míněná, ale výkaly. (hovna, pokud byste nerozuměl)

  __________Aby toho nebylo málo,někteří červi jsou už tak doblblí z vlastních výkalů,že
  jimi pyšně krmí další červíky,anebo naopak jim brání v cestě(zneužívajíce strachu
  a násilí)různými zastrašovacími prostředky,z nichž týrání všeho druhu a tresty
  „smrti“ např.za rouhání,se staly nejúčinnějšími na mnoho tisíciletí.O výmluvách
  na jimi stvořeného Pána hniloby Jablka nemluvě.Že tím „Pánem“ hniloby je jejich
  mysl falešného ega,tedy já,zapomněli.A pak zapomněli,že zapomněli,..A tak
  pokračují v otrocví své sklerózy dále v budování svého hnilého království. (Hvězdička)

  ___________Nádhera…………:-)

 9. „Trávením je mysleno vědomé zpracovávání svých zkušeností(jakýchkoliv).Jestliže některou
  zkušenost nemohu strávit,tedy přijmout „výživu“ a zbytek vyloučit z těla ven,
  pak stojím na místě a nemohu se pohnout dál.Pak stojím v Jablku a hniju ve
  vlastních výkalech.Nemluvě o tom,když těch stojících červíků je sedm miliard.“

  …… Úžasné :-))) Diky Hvezdicko za tohle pripodobneni ..

 10. Souhlas. Ano, úžasný..:-) Ostatně, není nad LEKCE a svého druhu „na přesdržku“ on-line…-)

  1. Pro Honzu:Děkuji za porozumění.
   A také dík za svým způsobem „přesdržku“,neboť tímto jazykem srdce zde píšu
   již dlouho.Ale i to má svá pozitiva nejen neporozumění:).Písmo jsou totižto
   živými obrazy,živými odkazy(indiciemi)Živého Boha.

   1. Nedávno jste sem vkládala text o podobnosti Starého zákona a egyptské duchovní nauky. Nemůžu to najít. Můžu poprosit o link?
    Děkuji.

   1. Že by pro lásku člověk zradil lásku a stránky vymazal? Je umění takto geniálně mazat.

    1. Matko,

     na stránkách, které nabídl Honza v odkaze / 24.10.2014 (20:50) / byl můj dotaz na místopředsedu vlády MVDr.Pavla Bělobrádka, asi dva měsíce starý. Možná to lze najít tak, že najedete na tyto stránky v odkazu a pak můžete hledat. Různých mých dotazů tam najdete více :
     http://www.parlamentnilisty.cz/profily/MVDr-Pavel-Belobradek-Ph-D-MPA-3051/otazka/dva-dotazy-37167

     Bohužel, více dnes nemám čas. Myslím si však, že není nutné se nějak pozastavovat nad mými dotazy či odpověďmi na ně. Pavel Bělobrádek, který byl více jak dva roky mým přímým nadřízeným, mi poslední – dlouhou dobu – neodpovídal na mé dotazy po interní linii politické strany / a nejen mně /. A tady jeho odpovědi, i když sporadicky či opožděně přece jen dostávám.

     Myslím si ale, že témat na gnosis se to nijak nedotýká. Kdyby Vás něco zajímalo více, rád Vám odpovím. Teď tu však od zítřka týden nebudu.

     Pěkný zbytek neděle.

     Venda

     P.S. neporozuměl jsem tomu jak píšete „….pro lásku člověk zradil lásku a stránky vymazal? Je umění takto geniálně mazat.“ ?????? Je to od Vás myšleno nějak k mé osobě?

    2. Pokud nerozumíte Vendo, jak píši, přidám:

     „Čekal na příchod lásky,
     zapřel ji však ve jménu Lásky,
     ve jménu růstu, pomoci.

     I on se dále rozvíjí.
     Samota je mu partnerem,
     je srdcem zářícím.

     Šťasten je ve své samotě,
     září, prozařuje,
     používá křídla andělská.

     Tvorba Otcova,
     prvotní.“

     Pokud nerozumíte,
     netrapte se tím, zapomeňte. na mé komentáře. Z.

    3. Vaše tvrzení ve verších je odvážné. Ale každý může psát, co chce. Jestli je to pravda, kdo to ví?

     Nechávám to být i s jakýmsi mazáním stránek, navíc geniálním.

     Venda

    4. ad: Ale každý může psát, co chce.

     To je vtip dne. Dlužno ovšem dodat, že dost blbej vtip.

    5. Vtip? No, je o mě známo, že srandě, tedy vtipu nerozumím. :-)

    6. Jů, Vendo, to, co jsem napsala, jsou verše? A dokonce je v nich nějaké tvrzení? Nepředložila jsem sem to říkání, aby bylo hodnoceno, je-li pravdivé, či ne.
     Je to pouhé říkání, kulička hrášku, napsaná svobodně, o žádné odvaze bych vůbec nemluvila.
     Ovšem, jsou pod Vašim článkem, necháte-li je Vy ze své svobodné vůle smazat, nic s tím nenadělám. To zase bude svobodná vůle Vaše, smazat, co se z nějakého důvodu nehodí pod Váš článek.

 11. Zdalipak informace z Vašeho filmu mají nějakou souvislost s láskou?

 12. ad: Písmo jsou totižto živými obrazy,živými odkazy(indiciemi)Živého Boha.

  O tom žádná. Ale ne každý vidí, ne každý se umí dívat (vidět obrazy). Nemusím snad, a zrovna Vám, tady říkat, že skutečně vidět a vidět skutečnost, je svého druhu nejen dar, ale také um.

 13. Pro Věrku:
  http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3288-puvod-krestanstvi-a-hledani-historickeho-jezise-krista-byl-jezis-clovek-mytus-nebo-buh-odpoved-vas-mozna-prekvapi/

  http://www.egyptologie.cz/273/egyptska-kniha-mrtvych/

  “Ó kráčející dlouhými kroky, jenž jsi přišel z Onu! Nedopustil jsem se hříchu. “

  “Ó Mající oheň ve svém náručí, jenž jsi přišel z Cheriohu! Neloupil jsem. “

  “Ó Nosatče, jenž jsi přišel z Chmunu! Nebyl jsem lakomý. “

  “Ó Jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přišel z jeskyně! Nekradl jsem. “

  “Ó ty Strašlivého obličeje, jenž jsi přišel ze Sokarova sídla! Nezabil jsem člověka. “

  “Ó páre lvů, jenž jsi přišel z nebe! Nezmenšil jsem obilní míry. “

  “Ó ty, Jehož oči probodávají, jenž jsi přišel z Chemu! Nedopustil jsem se podvodu. “

  “Ó Plameni, jenž jsi přišel, obcházeje kolem! Neodcizil jsem majetku boha. “

  “Ó Drtiči kostí, jenž jsi přišel z Henennesutu! Nelhal jsem. “

  “Ó Paliči, jenž jsi přišel z Domu ducha Ptahova! Neukradl jsem pokrmu. “

  “Ó Obyvateli jeskyně, jenž jsi přišel ze západu! Neproklínal jsem. “

  “Ó Bělozubý, jenž jsi přišel ze Země jezerní! Neprohřešil jsem se ničím. “

  “Ó Krvežroute, jenž jsi přišel z popraviště! Neporazil jsem býka, patřícího bohu. “

  “Ó Žroute vnitřností, jenž jsi přišel od soudu třiceti! Nelichvařil jsem. “

  “Ó Pane pravdy, jenž jsi přišel ze sídla obou pravd! Nedopustil jsem se polního pychu. “

  “Ó Svůdce, jenž jsi přišel z Bastu! Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě. “

  “Ó Bledý, jenž jsi přišel z Onu! Nebyl jsem mluvkou. “

  “Ó Zlovolný, jenž jsi přišel z Usirova kraje! Nepřel jsem se o nic, co mi nepatřilo. “

  “Ó ty Jenž bys měl býti upražen, jenž jsi přišel z popraviště! Nesouložil jsem s ženou, mající manžela. “

  “Ó ty Jenž se díváš, co si kdo odnáší, jenž jsi přišel z Domu Minova! Nebyl jsem necudný. “

  “Ó Nejvyšší Nejstarší, jenž jsi přišel z kraje Datlových palem! Nešířil jsem strachu. “

  “Ó Bořiči staveb, jenž jsi přišel z . . . . . . . . . . . . . kraje! Neprohřešil jsem se ničím. “

  “Ó ty, Jenž odnímáš řeč, jenž jsi přišel z Velikého místa! Nebyl jsem vášnivý. “

  “Ó děcko, jež jsi přišlo z Onského kraje! Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy. “

  “Ó Hlasateli, jenž jsi přišel z Vesetského kraje! Nepobuřoval jsem. “

  “Ó Bastský, jenž jsi přišel ze svatyně Sokarovy! Nepřimhuřoval jsem očí!”

  “Ó ty Jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přišel z doupěte odporu! Neposkvrnil jsem sebe sama, nesouložil jsem s mužem. “

  “Ó ty Jehož nohy jsou ohnivé, jenž jsi přišel z temnot! Neužíral jsem svého srdce. “

  “Ó Šiřiteli tmy, jenž jsi přišel z tmy! Nepřel jsem se. “

  “Ó ty Jenž odnášíš svou obět’, jenž jsi přišel ze Saje! Nebyl jsem násilnický. “

  “Ó Pane obličejů, jenž jsi přišel ze Zeftu! Nebyl jsem ukvapený. “

  “Ó udavači, jenž jsi přišel z Cini! Nevzpíral jsem se svému svědomí, nesnažil jsem se uchlácholiti boha. “

  “Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! Netlachal jsem. “…..
  —–
  http://www.e-stranka.cz/regenerace/2003/07/kozak.htm
  —–
  a tento byl z wikipeie vymazán účelově.Ještě před třemi roky tam byl:
  http://poselsvetla.blog.cz/1105/horus
  —–
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Aton
  „Ten, který žije, Re-Harachtej, který se raduje na horizontu“ „ve svém jménu Světlo (= Šu), jenž je ve slunci (= Atonu)

  V překladu: „Ten, který žije, Re, vládce horizontu, který se raduje na horizontu“ „ve svém jménu Rea-otce, který se vrátil jako slunce (= Aton), případně „Ten, který žije, Re, vládce horizontu, který se raduje na horizontu“ „ve svém jménu Záření, které vychází ze slunce (= Atona).“

  Šu-světlo
  Ye-starší z dvojčat
  Pán horizontu,je pánem Rosetau(sviga).
  —-
  Texty pyramid: Kapitola 264
  Ochranný kanál je otevřen, klikatá
  vodní cesta je zatopena, rákosová
  pole jsou naplněna vodou; aby král
  mohl být převezen k východní
  straně oblohy, k místu, kde ho
  bohové přetvoří, kde se znovu
  narodí nový a mladý.
  (také se dají překládat)

  1. Je to ten text, jak jste o něm mluvili s Martasem300?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference