mapa stránek || vyhledávání

SVĚT…

Albert Hofmann (1906-2008) v říjnu 1993. Autor fotografie: Philip H. Bailey, licence CC BY-SA 2.5, zdroj: File:Albert Hofmann Oct 1993.jpg

Různé ideje a tvrzení mohou být v současné době pouze základem, zdrojem naší víry. Musíme ale poznávat vlastníma očima, prožívat všemi smysly a s otevřenou branou vnímat svět takový, jaký skutečně je, právě teď – nekonečný, podivuhodný, zázračný. Pouze když poznáme božskou podstatu sami sebe, můžeme porozumět pravdivosti poselství, které nám prorokové, svatí a mystici zanechali. Proto každý prostředek, jakákoli cesta, která nám pomáhá prožít naši vlastní mystickou zkušenost, má tu nejvyšší duchovní hodnotu a měla by být legálně dostupná komukoli(A. Hofmann, objevitel LSD)

K sestavení tohoto článku, záměrně nepoužívám termín k sepsání, protože používám odkazy na již minulé články či přímo výňatky z knih, mne inspiroval nedávno uvedený americký film „Transcendence“. O čem je – více zde ve stručném popisu:

„Pohledný a úspěšný vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní experimenty z říše snů mu přináší slávu i nepřátele. Extremisté z řad odpůrců umělé inteligence se ho pokusí zastavit a spáchají na něj atentát ve chvíli, kdy je jeho dílo téměř u konce. Sami tím však „božský experiment“ uspíší a Will osobně se v projektu transcendence stane hlavním hrdinou. Pro jeho ženu Evelyn (Rebecca Hall) a dalšího vědce Maxe (Paul Bettany) zde totiž neleží otázka, zda je to možné, ale zda je to správné. A co se vlastně stane. Willovo vědomí připojí k super počítači a obřímu vesmíru umělé mysli, kterou sám vytvořil. Důsledky záhy pocítí celý svět. Willova původní touha obsáhnout vědění celého světa se však rychle mění v jiný cíl: získat nad celým světem kontrolu.“ https://www.csfd.cz/film/329244-transcendence/prehled/

Samozřejmě, film jde stáhnout a pak i shlédnout třeba zde. Je totiž obtížné bez výchozích „signálů“, které jsem u něj dostával, tedy bez jeho shlédnutí, pochopit některé další souvislosti.

1/ Považuji za nutné ještě připomenout – https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/

Znovu kopíruji výňatek z mého článku, odkazu, který má něco napovědět k jistým souvislostem: „Ale zpět již k podstatě. Žijeme v jisté úrovni stvoření, tak to cítíme. Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět. Stvoření je vrstevnaté a tedy každé má nějakou danou úroveň, kterými se odlišují. Na vrcholu, na posledním a nejvyšším stupni realita existuje v čiré absolutní pravdě a čistotě. Je tam jediná, plná a nedělitelná. Je vším, vše zahrnující a vše překonávající. Čím níže sestupujeme „dolů“, tím více se postupně realita jeví v různých formách, které jsou neskutečné a iluzorní do té míry, v jaké je vzdálena od nejvyšších vrcholů duchovní transcendence. A nakonec vcházíme do našeho hmotného světa. Tady je realita již zcela skrytá, lze ji vidět jako zdání jevů (fenoménů), které vnímáme fyzickým zrakem jako mnoho různých věcí. Jevy (fenomény) každé jednotlivé oblasti jsou pravdou pro daný region stejného řádu, tato pravda pak je stejného řádu jako existence tohoto regionu. Když pak porovnáme poznání tohoto hmotného světa získané intelektem /subjektem/ s transcendentním poznáním mystického transportu, lze shledat, že v tomto materiálním světě je naše existence skutečná, ale z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.“

A teď již k samotnému názvu tohoto článku a k té inspiraci z filmu. Celkem nechtěně, při sledování jeho zajímavého děje, mi vytanulo nám známé uspořádání světa, takové ty základní otázky, které si kladly i postavy filmu. Téma SVĚT je velkým otazníkem. Sáhl jsem pro jeho objasnění z „té“ jiné úrovně ke knize významného českého mystika Květoslava Minaříka /podle mne velmi nedoceněného/ s názvem „Malý mystický slovník naučný“. Svět tam objasňuje autor svým jazykem mystika, který ale nemusí být ihned pochopen. A ještě dodávám, že nepochopení tohoto ne zrovna jednoduchého textu je jakoby existencí jisté závory, za níž se nedá jen tak lehce dostat. A tak i film, a také samotný pojem SVĚT, může být nadále čtenáři /divákovi/ dosti, z pohledu mystického, nejasný. Pro laskavého čtenáře ještě doplňující informace – cizí výrazy ze sanskrtu či jiných jazyků v textu z „Malého slovníku….“ stručně ihned v závorce upřesňuji kurzivou i z jiných zdrojů, pokud nejsou samotným autorem ihned vysvětleny:

Svět pro individua velmi mocný činitel, jehož projevy je možno rozdělit do tří kategorií: hmotný, psychický a nadsansarický (sansáró – věčný koloběh zrozování a umírání), jenž kvalitativně odpovídá vědomí. Hmotný svět je vytvořen degenerovanými vibracemi na periferii kosmických kvalit, jež si však v jistém stupni zachovávají charakter síly. Je podkladem existence i těl nadaných duševností, jejichž účelem je to, aby se přetvářející hmota vrátila ke své původní povaze, jež je duchovní. Duševnost se v nejnižší fázi manifestuje jako prostá životnost, jejíž vznik je nutno hledat ve směšování kvalit poznávaných jako vědomí s kvalitami, které již obsahují zplodiny jako průvodce a dohromady vytvářejí látky nebo hmoty. Indické mystické filozofické systémy vysvětlují celý proces vzniku světa jako upoutání džívátmana, vědomé duše (individuální duše; vtělený duch), na grbha, nevědomou materii. Smíšením těchto dvou činitelů se zrodí džíva (individuální či neosvobozená duše) nebo pinda (fyzické tělo), a to nejprve jako rostlina. Tímto okamžikem pak začíná cesta k dokonalosti, cesta návratu do původního stavu, duchovnosti, již už nelze identifikovat smysly. Tato cesta z hlediska sahadža-karmy, karmy samočinné, probíhá po 20 lakh (indická číslovka – sto tisíc) v oblasti rostlinné, po 11 lakh v oblasti života zárodkového, po 19 lakh v oblasti zrodu z vejce a po 34 lakh v oblasti zrození z těla, přičemž dosahuje stupně člověka. Jako člověk musí pinda procházet po 2 lakh životem barbara, než se stane člověkem civilizovaným.

V prvních čtyřech stupních vývoje džívy nebo pindy probíhá vývoj poměrně lehce a hladce, bez překážek a nepřátelských sil. Ale když se začne vměšovat karma vytvořená džívou, je tento vývoj rušen působením mocných karmických sil, vyvolávaných zintenzivňováním vědomého napínání vůle k určitým činům. Až teprve na konci tohoto období se člověk ve smyslu pinda nebo džíva začne zase podrobovat samočinné karmě, čímž se jeho vývoj opět zharmonizuje.

Lidský stav se však i přes vměšování vytvořené karmy považuje za stav hodný závidění, protože se člověk už může opírat o trojí karmu, totiž sahadža (samočinnou), džíva (osobitou) a aiša (božskou). Sahadža-karma může být zesilována poslušností zákona vývoje, což znamená, že člověk musí pečlivě naslouchat touhám své bytosti a bezpodmínečně uspokojovat všechny, které ho pozvedají v oblasti stvoření k transcendentním stavům. Jiné touhy, které zesilují upoutávání ducha člověka na zemi, musí být postupně eliminovány. Tím se vyřadí z činnosti džíva-karma stahující člověka na duchovní scestí. Ale aby působení sahadža-karmy bylo urychleno, musí být džíva-karma zesílena chtěným konáním dobra a skutků ctnosti, souvisejících s odosobňováním. Někdy však je žádoucí pomáhat si na cestě vývoje závislého na sahadža-karmě; to je možné zesilováním aiša-karmy záměrnou oddaností Bohu, jindy i zaklínáním nejvyšších kosmických kvalit. Tímto postupem může bytost, již jako člověk, pomocí sahadža-karmy dosáhnout buď vykoupení za živa, což je džívanmukta, nebo po smrti, což je muktí (osvobození, spasení, vykoupení). Pomocí džíva-karmy může dospět pouze na práh dokonalosti, do sedmého horního světa osobním vývojem, kdežto pomocí aiša-karmy může dosáhnout božské moci v trimúrti (Brahma, Višnu a Šiva) a splynout s nimi.

Náš psychický svět můžeme považovat za sféru smyslově neviditelného bytí a myslit si o něm, že obsahuje všechny duchovní, nebeské a nižší než zemské světy, o nichž nás poučuje náboženství a v nichž člověk může být proto, že v něm vystupují a trvají určité duševní stavy. Proti tomu svět nadsansarický, ten, který je kvalitativně shodný s vědomím, není diferencován, a proto v něm neexistují individuality v našem smyslu. Proto je to svět světla a svatosti, svět čistý a nediferencovaný.

Svět však, jak my jej můžeme chápat, jsme-li odkázáni pouze na smyslové vjemy, podléhá kvalitativní pulsaci, která se projevuje postupným rozvíjením do čtyř tzv. věků (viz juga), totiž do krtajugy, trétajugy, dváparajugy a konečně do kalijugy (Zlatý nebo Pravý, Stříbrný, Měděný nebo Bronzový a Železný věk nebo Věk temna). V našich pojmech jsou to ve stejném pořadí věky: zlatý, jenž podle indické mytologie trvá 1.728.000 let, stříbrný, jenž trvá 1.296.000 let, měděný, svět brahmana jenž trvá 864.000 let a železný, jenž trvá 432.000 let. V těchto věcích délka lidského života a velikost lidského těla kolísají ve stejném pořadí takto: 84.000 let a 12 m výšky lidského těla; 10.000 let a 8 m výšky ; 1.000 let a 4 m výšky ; 100 let a 2 m výšky.

Kromě toho svět ve tvůrčím smyslu probíhá ve třech odděleních: I. Ádi-bhúta, (ádi= první, bhúta = oživený tvar. Ádi-bhúta značí prabytost, v kosmickém měřítku je to antropomorfní Bůh) tj. stvoření pinda nebo džíva jako individuální bytosti. Tento pinda je trojího druhu: a) sahadža-pinda, tj. džíva prvních čtyř vývojových nevědomých stupňů; b) lidský pinda a c) božský pinda. Podle šaster se pinda nalézají všude; na naší zemi i na jiných světech. 2. Adhidaiva (v jednotě), tj. stvoření jednoho světového systému, brahmanda (jako druhá duchovní oblast). 3. Adhiátmá (átma jako Duch), tj. stvoření vůbec, nepřetržitě se valící proud tvorby bez počátku a konce.

Tímto způsobem je stvořen svět a celé univerzum se všemi slunci, hvězdami a planetami, se všemi džíva (sahadža, pinda) na spodních vývojových stupních, s lidskými a božskými bytostmi a čtrnácti světy. To je ono adhidaiva, stvoření. Při zániku světa, pralaja (období tvůrčí nečinnosti), klesne vše ve svou první příčinu, aby to bylo opět stvořeno a opět zničeno v nekonečném koloběhu. To je ono sansáró, které nikdy nekončí, což je adhiátmá, nepřetržitý proud tvorby. Divák věčného tvoření jakožto hry prakrti je Íšvara. A kromě toho existuje beztvárné Jedno, parabrahman (ve třetí duchovní oblasti).

/zde končí objasnění pojmu SVĚT dle Květoslava Minaříka/

Dodám jen, že člověk na své pouti životem zde naráží na otázky, které vznikaly z působení prostředí, ve kterém žije svůj život. Ve vyšších oblastech mimo svět tohoto Stvoření přicházejí duši odpovědi a každé již ji budou samozřejmě jasné. Pro ilustraci některé otázky opět uvedu: „Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celé toto stvoření nakonec zničeno? Jestliže ano, proč a kdy to nastane? Co bude po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit její tajemství?”

Dnes jsou často filmy s tématikou sci-fi pojaté, byť ve vynikající kvalitě triků a efektů, jako moderní pohádky, ale i s poselstvím, s utajenou myšlenkou a poučením, ke kterému divák časem dochází. Zrovna tak ty staré pohádky o pokladech a princech, třech cestách, nutnosti pomáhat zvířatům i lidem, o dobrých skutcích a odměnách…., byly tím, co mělo pro čtenáře často velké poselství pro jejich život.

Přeji prázdninové poklidné rozjímaní, nabírání síly Slunce a tvůrčí /ne/klid i pro naši božskou podstatu……
 

Václav Žáček /Venda/

P.S. Vím, že můj dnešní článek nepatří mezi ty jednoduché pro pochopení. Zrovna tak ale nejsou vždy zcela jasné a pochopitelné vědecké objevy například v různých teoriích; strun, relativity, chaosu…
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 12
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

156 komentářů

Přidat komentář
 1. ad.: Smíšením těchto dvou činitelů se zrodí džíva (individuální či neosvobozená duše) nebo pinda (fyzické tělo),

  Myslím, že v poslední době se sem rodí víc ty pindy:-))

  1. Odpusť nám naše pindy a dej nám život věčný, amen.

   http://www.kirpalsingh.cz/knihy_html/kolo_zivota/textove_kolo/slovnik_kolo.htm
   Vysvětlení pojmů mimo jiné pida a džíva.
   DŽÍVA Duše, je-li uzavřena v jakémkoli ze tří těl; fyzickém, astrálním, nebo kauzálním
   PIND(A) Fyzický vesmír; fyzické tělo; nejnižší a nejmenší duchovní oddíl ve stvoření

   Článek píše :člověk už může opírat o trojí karmu, totiž sahadža (samočinnou), džíva (osobitou) a aiša (božskou).
   ..tj. stvoření pinda nebo džíva jako individuální bytosti. Tento pinda je trojího druhu: a) sahadža-pinda, tj. džíva prvních čtyř vývojových nevědomých stupňů; b) lidský pinda a c) božský pinda

   Venda se cituje :“„Ale zpět již k podstatě. Žijeme v jisté úrovni stvoření, tak to cítíme. Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět. Stvoření je vrstevnaté a tedy každé má nějakou danou úroveň, kterými se odlišují. Na vrcholu, na posledním a nejvyšším stupni realita existuje v čiré absolutní pravdě a čistotě. Je tam jediná, plná a nedělitelná. Je vším, vše zahrnující a vše překonávající. Čím níže sestupujeme „dolů“, tím více se postupně realita jeví v různých formách, které jsou neskutečné a iluzorní do té míry, v jaké je vzdálena od nejvyšších vrcholů duchovní transcendence. A nakonec vcházíme do našeho hmotného světa. Tady je realita již zcela skrytá….“

   Copak to asi je, že stvoření je vrstevnaté? A v jaké vrstvě žijeme, když jsme se nedozvěděli ani jednu mezivrstvu a její vlastnosti? Jen se text otírá o „příbytků Otce“ – takže klkasika, nejasno o čem je řeč, takže se do toho zamotá příbytek Otce, asi taťky Buddhy, Krišny nebo tak.
   Takže v našem hnotném světě je realita realita zcela skrytá. Něco jako když fyzické tělo pinda má skrytého pinďu.

   Článek píše :“Hmotný svět je vytvořen degenerovanými vibracemi na periferii kosmických kvalit, jež si však v jistém stupni zachovávají charakter síly. “
   Vibrace na periférii kosmických kvalit, copak to asi bude. Určitě něco terascendentního. Původně jsem si myslel, že pinďa si užívá vibrace s džívou, ale na periférii kosmických kvcalit, tomu nerozumím.
   No a pida má být nejnižší odddíl stvoření a on pinda může být i božský.

  2. Pardale, úvahy nad informacemi z Vašeho odkazu a informacemi od K.Minaříka, které jsem překopíroval do mého článku, to nemohu nijak komentovat.

   Ptáte se – „A v jaké vrstvě žijeme, když jsme se nedozvěděli ani jednu mezivrstvu a její vlastnosti?“

   V intencích článku, ano, žijeme ve fyzickém těle, fyzického-materiálního univerza, tedy v oblasti mysli a hmoty. = pinda.

   Proč bych měl cokoliv uvádět o nějaké mezivrstvě ?

   ad/ Píšete – „Jen se text otírá o “příbytků Otce” – takže klkasika, ……..“

   Narážíte tím zřejmě na moji větu z článku: „Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět.“

   Vy jste si vybral jen to, co jsem použil z citace Nového zákona a aktivně, ale zcela „mimo mísu“, jste to doplnil /zesměšnil/ tímto – „…asi taťky Buddhy, Krišny nebo tak.“

   Na závěr píšete ……“a on pinda může být i božský.“ No samozřejmě, Stvoření je jen Jedno, i ta nejnižší úroveň. Nebo si myslíte, že to tady všechno vytvořil například Anu?

  3. ad.: Nebo si myslíte, že to tady všechno vytvořil například Anu?

   Myslíte snad Annu proletářku? To jsem měl za povinnou četbu na střední škole. Tak tu vytvořil určitě, když stvořil všechno, tak i Annu proletářku!

  4. Vendo, když nemůžete komentovat myšlenky p.Minaříka, tak nevím, co jste tím chtěl inspirovat, když to neispiruje ani Vás?
   Nechápu, proč když řešíte pojmy pinda a džíva, tak do toho šroubujete „příbytků u Otce“, o čemž tvrdíte , že „co jsem použil z citace Nového zákona“. V Novém zákoně slovní spojení „příbytků u Otce“ není, takže citujete leda sám sebe.

   Článek píše :”Hmotný svět je vytvořen degenerovanými vibracemi na periferii kosmických kvalit, jež si však v jistém stupni zachovávají charakter síly. ”
   Takže znovu : Vibrace na periférii kosmických kvalit, copak to za výmysl?
   No a na závěr opět klasika :“Zrovna tak ale nejsou vždy zcela jasné a pochopitelné vědecké objevy například v různých teoriích; strun, relativity, chaosu…“
   Jistě , srozumitelné to není, když se na podporu jakoby vědeckého přístupu používáte pojmy, o nichž nemáte tuchu. Kde třeba je a co to pro Boha je ta kosmická periférie a periférie kosmických kvalit. Slátanina.
   Přírodní vědy, které Vám rak leží na srdci, mají složité teoorie, které vychází a konfrontují se s pozorováním.

  5. ad/ V Novém zákoně slovní spojení “příbytků u Otce” není, takže citujete leda sám sebe.

   Ach jo.

   Pardale, podívejte se na evangelium Jana, kap. 14, verš 2. : „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to ………… .
   Čerpám z Bible, ekumenické vydání z roku 1985.

   Až mi napíšete, že jste se mýlil a že necituji sám sebe, jak hloupě uvádíte, tak Vám možná ještě něco sdělím. Takhle to ani pro mne a ani pro Vás nemá cenu.

   Vy opravdu nerozumíte tomu, co tím Ježíš řekl?

  6. Vendo, když nevíte co je citace, tak to fakt nemá cenu.
   Citace máte tedy dvě různé
   a) “příbytků u Otce”, o čemž tvrdíte , že “co jsem použil z citace Nového zákona”.
   b) evangelium Jana, kap. 14, verš 2. : “V domě mého Otce je mnoho příbytků“
   Zřejmě na tom Vašem pokraji kosmu je možné všechno, prostě příbytků u taťky Buddhy. Amen.

  7. Pardale, děkuji Vám za poučení. Váš vědecky přesný přístup je pro mne nedosažitelný.

   Napsal jste mi k mému článku -„Jen se text otírá o “příbytků Otce” – takže klkasika, nejasno o čem je řeč, takže se do toho zamotá příbytek Otce,…..“

   ….již je Vám to, o čem je řeč, jasné?

  8. Vendo je mi jasné už dlouho, je řeč o slátanině, která kličkuje od staré Indie, křesťanství a moderní fyziky a astronomie směrem k úplnému poznání všeho, k pravdě. Což je nemožné, protože poznatky se poznáváním rozšiřují, ne že se nakonec pozná celá pravda. Ani osvícením = zatemněním ostatního.

 2. ad.Venda pro JK 10.7.2018 (20:06)
  Jen tak mimochodem :
  ad/

  Hvězdičko Prudičko,

  1) Přestaň s touhou předvádět se
  2) Tím přestane tvé nutkání sofistikovaně blábolit
  3) A získáš tak možnost rozumět tomu, co potřebuješ
  Dříve ne (naprosto vážně).

  Myslím si k bodu 1/ hvězdička nepřestane; k bodu 2/ tím nepřestane její nutkání; k bodu 3/ a nezíská tak možnost rozumět
  ————————————————————-
  Tak jako pro JK,platí to i pro tebe Vendo.Obnažuješ to,co máš řešit sám v sobě.

  1. nemohu za tvou chudobu srdce
  2. nemohu za tvé nutkání kdekoho šmírovat a šířit pomluvy
  3. nemohu za tvou neschopnost chápat,rozumět,když odsuzuješ rozum
  4. nemohu za tvůj přeplněný pohár a tvou opilost
  5. nemohu za tvé pokrytectví a tvou pošetilost

  Pochopíš to vůbec někdy,že existuje přímá Cesta?
  Bez návodů,rituálů,cvičení a bez naučených představ a domněnek?

  ad.Skutečně existuje Bůh?
  Ano.

  1. Díky za vstup. Jste ale mimo mé téma a jste dost osobní.

   Diskuzi pod článkem Martiny Kuklišové „Návrat ke kořenům“ sleduji, k tématu jsem něco napsal a moje reakce, na kterou zde Vy reagujete, byla určena pro diskutujícího JK. Kdybych na něj měl spojení /mail, facebook…./, napsal bych to jen jemu. To mi prosím věřte.

   Něco konkrétního od Vás cítím a jestli mohu tedy přátelsky poradit, zkuste zklidňující jednoduchou pránickou techniku. Nádech třeba během 6ti sekund a výdech 2x delší, tj. dvanáct sekund. Je to technika pro celkové zklidnění.

   Pěkný letní den celé Vaší rodině.

 3. ad/ Myslím, že v poslední době se sem rodí víc ty pindy:-))

  První nepochopení. Lepší ale takto, s náznakem humoru, než s nějakými osobními výpady. Ale nechci Lojzu nějak shazovat, ne, ne. Mu ten výraz „Pinda“ ze sanskrtu jen něco evokoval.

  Vendo, vím o jisté posloupnosti, tedy řazení článků, které jste tu vytvořil. Tuším k čemu Vaše myšlenky směřují. K tomu si uvědomuji, že mystický jazyk je obtížný. I to jsem poznal. Vysvětlit jenom tento svět je super obtížné. A to v něm žijeme, cítíme ho na vlastní kůži. Objasnit slovy jen vůni fialek je obtížné, zrovna tak vysvětlit hluchému třeba Ravelovo Bolero, fortissimo této skvělé hudby tak, aby měl z toho ten povznášející pocit. Lidstvo je tu na planetě na krátké návštěvě. Nic tu není věčné. Lidská duše tu získává v hmotném světě zkušenosti a její cíl jste tu již mnohokráte objasnil.

  Květoslav Minařík ? Ano, jeho dílem se postupně prokousávám. Byl to vzácný člověk. Jen tak se ptám, kdo byl jeho Mistr?

  Paní jako hvězdička sem přináší nějakou osobní rovinu. Myslím, že je to nepatřičné. Ale je to její věc \úego, jak by tu někdo napsal /.

  Vendo, díky za zajímavý článek.

  1. Lojza použil pro zklidnění citaci stréce Pepina z Postřižin B.Hrabala. I tak to jde. A kdyby se někdo nudil, tak ať si kópi medvídka mývala.

   Luboši, díky za krátká, ale výstižná slova. Jsem rád, že jste zpět. Teď jdu vařit, pak se ještě ozvu.
   Václav Žáček

  2. Včera jsem se k psaní již nedostal.
   Zatím jen drobnost. K.Minařík sám o sobě říkal / a litoval /, že neměl učitele. Více o něm na wikipedii a nebo v jeho knize /nemám ji/ Kéčara, kde popisuje svůj život.
   Pěkný den.

  3. ad. …mystický jazyk je obtížný …
   * he,…a který jazyk je mystický? Co když je jím jazyk hvězdičky?
   * Proč objasňovat slovy vůni fialek? Kdo vůni necítí, stejně slova nepochopí, ale může vnímat vibrace vůně na atomové, či ještě jemnější úrovni.
   * Hluchému vysvětlit Bolero? Nač vysvětlovat, pokud vnímá vibrace hudby? Pak ví více, než ten, kdo domněle slyší.
   * Mistr Minaříkův? Kdyby Mistra potřeboval, tak by ho našel. Nepotřeboval. Totiž jsou Mistři a mistři, či dokonce i jen nafoukaní samozvaní mistříčkové. A takového opravdu nikdo nepotřebuje.
   * osobní rovina… tsss, že by Vás tato domněnka přivedla na šikmou rovinu, kde se vše sune do ….nikam?

  4. Matko, pár reakcí na Vás:

   ad/ * he,…a který jazyk je mystický?
   Je to ten jazyk, který mystik používá, kterým mluví ke svým žákům.
   Kontrolní otázka – víte jaký jazyk používal Ježíš, jaký Krišna, jaký E.Tomáš? Díky.

   ad/ * Proč objasňovat slovy vůni fialek? Kdo vůni necítí, stejně slova nepochopí, ale může vnímat vibrace vůně na atomové, či ještě jemnější úrovni.

   Zkuste prosím objasnit, jakým smyslem ten někdo vnímá vibrace vůně na atomové, či ještě jemnější úrovni? Jak se vnímá třeba vůně kopru, zmíněné fialky či máty? Díky za objasnění, opravdu mne to zajímá.

   ad/ * Hluchému vysvětlit Bolero? Nač vysvětlovat, pokud vnímá vibrace hudby? Pak ví více, než ten, kdo domněle slyší.

   Prosím, napište mi, jestli je rovnocenným zážitkem z hudby vnímat její vibraci, třeba dlaní na blánu reproduktoru a nebo mít zdravý sluch a slyšet jednotlivé nástroje, akordy, harmonii? Je to podle Vás na stejné pocitové úrovni? Díky.

   ad/* Mistr Minaříkův? Kdyby Mistra potřeboval, tak by ho našel. Nepotřeboval. Totiž jsou Mistři a mistři, či dokonce i jen nafoukaní samozvaní mistříčkové. A takového opravdu nikdo nepotřebuje.

   Četla jste životopis K.Minaříka? Víte, ke komu chodil, kdo ho z českých či zahraničních mystiků mohl ovlivnit, či i zasvětit ? Díky za Vaši odpověď i na tuto jednoduchou otázku.

   ad/* osobní rovina… tsss, že by Vás tato domněnka přivedla na šikmou rovinu, kde se vše sune do ….nikam?
   Použil jsem to označení „osobní rovinu“ k příspěvku hvězdičky.

   Zkuste se zamyslet nad tím, co mi napsala pod tento článek ?
   1. nemohu za tvou chudobu srdce
   2. nemohu za tvé nutkání kdekoho šmírovat a šířit pomluvy
   3. nemohu za tvou neschopnost chápat,rozumět,když odsuzuješ rozum
   4. nemohu za tvůj přeplněný pohár a tvou opilost
   5. nemohu za tvé pokrytectví a tvou pošetilost

   Není to osobní rovina? Díky za Váš názor.

   Václav Žáček

  5. ad. Venda 15.7.2018 (19:24)
   * Reagovala jsem na Lubošův komentář.
   * ách, že já si spletla mystický jazyk s universálním jazykem. On mystický jazyk není jazykem universálním? No co už, škoda.
   * Jaký kdo z oněch tří pánů používal jazyk? Na tom přece vůbec nezáleží. Záleží na tom, co do svého projevu vložili. Ať již mluvili aramejsky, česky, či jiným lidským jazykem.
   * Nejsem vědec, abych jednoznačně popsala, jak, kdy a z koho vnímám např. ony vůně květin….ale vnímávám je a dokazovat to ? Nač a proč ?
   * Jestliže je člověk od narození hluchý, vnímá jinak a jeho vnímání je pro něj plnohodnotné. A pokud se takto naučí vnímat člověk slyšící, rozhodně není ochuzen.
   * Květoslav Minařík – nezbývá mi, než zopakovat – pokud by skutečně mistra potřeboval, potkali by se. Jestli se tak skutečně stalo a mezi lidmi jej našel, netuším, ale tuším, že od některých mistrů je lépe odejít na míle daleko. Víkend mi to potvrdil.
   * Co se týká zasvěcení – zasvěcení jsou různá, nejen na úrovni lidské, tedy od lidí.
   * k osobní rovině – co jsem k tomu chtěla napsat, jsem již napsala. Více nemám co psát. Je to vaše „tření“.
   * A můj předchozí komentář byl určen Lubošovi, bez toho, že bych na něj čekala odpověď. Reagujete Vy, … Vy jste Luboš? Ostatně není to důležité. Ptáte se a já odpovídám nač chci. Někdy si dokonce dovolím neodpovědět.

  6. Vendo, Květoslav Minařík, jogín budhista, mystik má citáty na
   https://citaty.net/autori/kvetoslav-minarik/
   Květoslav Minařík- český jogín 1908 – 1974
   „Vědomí, že je některý člověk autoritou, často vede jiné lidi k tomu, že se pro ně každá jeho třeba i nelogická myšlenka stává přijatelnou teorií.“ Přímá stezka
   Nelogických myšlenek vidím v citátech p. Minaříka kopec. A právě proto se pro mě nestávají přijatelnou teorií.
   „Nedbejte tvrzení, že „pánbůh se stará o všechny lidi“. Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“ Přímá stezka“

   Tak nevím, který pánbůh se stará jen o některé. Asi ten Buddha. A kdo by si nepřál lepší osud?

  7. Pardale, nad obsahem a kvalitou citátů K.Minaříka můžete uvažovat, konfrontovat je s Vaším poznáním, chápat je či ji nerozumět….atd.. Ale nemůžete s ním diskutovat a požadovat po něm jisté vysvětlení. Již nežije. Zemřel v r.1974, kdy internet ještě neexistoval. Jeho tzv. citáty byly někým vybrány mnohem později a mohlo by se polemizovat, jak moc jsou některé vytrženy ze souvislostí jeho jednotlivých témat v mnoha knihách.
   Takže moje konstatování, že K.Minařík není pro Vás autoritou je zcela logické a nic to pro někoho, kdo jeho dílo studuje a třeba i obdivuje, neznamená. Ostatně, Vy sám jste tohoto člověka třeba ještě před pár dny ani neznal, tedy jeho dílo ? Kdo ví.

   Pěkný den.

  8. Vendo,
   nehodlal jsem diskutovat s dávno mrtvým Minaříkem, citát je citát, takže vytržení ze souvislostí lze udělat těžko.
   Myslel jsem, že máte názor na to, říká Minařík
   „Nedbejte tvrzení, že “pánbůh se stará o všechny lidi”. Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“ Přímá stezka
   Případně jaké Pána boha se to týká.

  9. ad/Případně jaké Pána boha se to týká.

   Mám to brát jako otázku?

   Pokud ano, pár slov. Bůh se stará o všechny své duše. Tělo, to nic neznamená. Zrovna jako ta květina a její nádherný šat / v Matoušovi/. Uschne, bude spálena, zrovna jako to tělo. Tato úroveň života je v hierarchie řazena jinde, než si myslíte. Bůh je stvořitelem všeho, tedy i té síly, která má od něj úkol, držet tu duše, dokud se z života ve hmotě nevymaní. Na cestu návratu.

   O tom vytržení, to by se dalo diskutovat velmi. Než kupř. K.Minařík napsal nějakou větu, předcházel ji třeba dvoustránkový vysvětlující text – a pak přišel závěr – podle Vás ten sporný citát / ten kdo ty jeho údajné citáty sestavil, ví, že K.Minařík nevytvářel citáty /, k jehož pochopení čtenáři chybí ty dvě stránky. Mám od K.Minaříka asi 6 knih. V žádné nevytváří své citáty. Ale kdokoliv může nějakou myšlenku za něj vydávat. Fakt je to věc názoru, informace, pochopení a konečného poznání.

  10. Vendo píšete :“Bůh se stará o všechny své duše“. Což je zřejmém sporu s K.Minaříkem :“Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“
   Jestliže se tedy dle Vás Bůh stará o všechny své duše, musím předpopokládat, že křesťanský bůh se stará o duše křesťanské a taťka Buddha o duše budhistické, tedy i o Vaši, když pečujete o svou karmu a vyzýváte k tomu i v článcích. Pak jsou tu hindiusté a další. No a máme tu ještě Allahuakbary, o jejichž duši se stará ten Alláh a nabízí spousty panen v nebi.

   Vendo, stále nechápete, co je citát a nevím proč by měl autor K.Minařík tvořit své citáty, když píše knihy.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A1t
   „Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo v kterém se výrok objevil. Toto zejména platí u uměleckých děl jako jsou části obrazů, scény z filmů nebo texty k písním.“

  11. Ve sporu jste asi Vy. Sám se sebou. Vy zřejmě primárně uvažujete o člověku /o lidech/ jako o tělu? Podstatou člověka je však jeho duše. Mysl /ego / se ztotožňuje ale s pomíjivým tělem. / proto i je ta část tzv. Minaříkova citátu v uvozovkách /

   A tak ještě jednou opakuji a ještě i přidám: „Bůh se stará o všechny své duše. Tělo, to nic neznamená. Zrovna jako ta květina a její nádherný šat / v Matoušovi, v kapitole 6. „O zabezpečení života“/. Uschne, bude spálena, zrovna jako to tělo. Tato hmotná úroveň života je v hierarchie řazena jinde, než si myslíte a pro duši jistý, Bohem daný účel. Bůh je stvořitelem všeho, tedy i té síly, která má od něj úkol, držet tu duše, dokud se z života ve hmotě nevymaní – to je ten účel. Kristus k tomu říká:“Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“. To „hledejte“, to je předpoklad té cesty návratu.“

   Jestli tomu nerozumíte a nebo s tím nesouhlasíte, vůbec mi to nevadí. Samozřejmě, že si tzv. citát K.Minaříka můžete vykládat jak chcete. Pokud byste chtěl, jako vědecky založený člověk, můžete si, chcete-li tomu věnovat čas, stáhnout tu knihu a najít si tu část, ze které je citováno a vše, co s ní souvisí. Pak možná pochopíte i ty uvozovky v té části tzv. citátu.
   https://www.ulozto.cz/!X5Tyfht7TLTL/kvetoslav-minarik-prima-stezka-pdf

   Bude to asi v kapitole „Bhaktijóga“.

  12. Vendo, uvažuji o tělě i duši, ujel jsem asi 9O km na kole, tělo vydrželo i duše obě dvě.
   Díky za odkaz ke stažní knihy Přímá stezka.
   Jsem rád, že jste se konečně vyjádřil, že křesťanský Bůh se podle Matouše stará o všechny své duše. Co je pojem své duše už nechám na Vás. Nic o karmě a znovuzrození na zemi v Bibli nenacházím.
   Píšete své dojmy : To “hledejte”, to je předpoklad té cesty návratu.”
   Nevím proč bych se měl po smrti někam vracet nebo má duše. Duchovní odkaz člověka, je vše, co vytvořil, vracet se k tomu mohou případně jiní.

   Vykladačů Bible bylo za několik posledních století hodně, takže navíc jeden vykladač s hlavou v Indii na tom nic nezmění.

   Máme se chovat podle Desatera.
   Když se někam duchovně vracet, tak k rodině a národu.

 4. Plno pojmů a tvrzení svědčí o zaujatosti pozemskou naukou o duchovním světě, a celé to vede k uspokojování ega, které je již zduchovnělé (hledá cíle v duchovním vývoji). Tuto etapu je nutno projít, nedá se přeskočit stejně jako jakoukoli jinou. Takže pro koho je toto téma tak směle do toho.

  Při čtení jsem nabyl dojmu, že se v článku dočtu něco o smyslu či poselství filmu Transcendence, jsem u koce a nic.

  1. Na film je odkaz v článku, zítra na něj kouknu – jde o tu inspiraci.

   Mystik dostává duchovní nauku, ne pozemskou. A tudíž možná lépe – duchovní nauka především o pozemském světě.

   Zklidňující pranájámická technika funguje. Samozřejmě to není o jednom nádechu.

 5. Autor článku by měl podle mne krotit svojí megalomanskou povahu. Těch pindů je tady opravdu přespříliš, no, ale co dělat, že jo? Ne každý to dovede jinak!

  1. Díky za příspěvek. O mé povaze se můžete domnívat co chcete. Píšu jen a většinou diskutuji k tématům „Hledání Světla“ jen a výhradně na těchto stránkách. V závěru článku / v P.S./ jsem se Vám omluvil.

 6. Milenie, mohu odpovědět jednoduše. Ale dovolím si dvě otázky; viděl jste ten film?

  Druhá, je Vám známo z vlastních zkušeností něco v přesahování smyslových i rozumových možností v tzv.mystickém transportu jako předpokladu pro pochopení transcendentní reality?

  Stačí mi ta nejstručnější odpověď – ano,ano; ne,ne; ano, ne; ne, ano.
  Díky.

  1. Díky za stručnou odpověď.
   Film jste viděl.
   Přesahování smyslových i rozumových možností, vlastní zkušenosti, jako předpoklad k „jen“ pochopení transcendentní reality nemáte.

   Film je jednoduché shlédnout.
   Navodit a prožít stav mystického transportu je mnohem obtížnější.

   Ten film mne nijak z pohledu mystiky nezaujal. Pouze jsem jej sledoval a inspiroval ve mne jisté myšlenky na /pomíjivý/ SVĚT. Nicméně, jeden můj známý říká skvělou myšlenku – cokoliv do tohoto světa přidáš, nic v něm nepřibude. Cokoliv z tohoto světa odebereš, nic v něm neubude.

   Dovolím si jedno poučení – podívejte se do teorie ontologického idealismu, která je nejbližším vyjádřením duchovních pravd,jakých je schopen náš jazyk. Že je to málo, to je nasnadě. „Ne vnitřní vědomí, ne vnější vědomí, ne vnější a vnitřní vědomí společně,ne vědomí hlubokého snu; ne vědoucí, ne nevědoucí; neviditelný, bez vztahů, nepochopitelný, nepopsatelný, mimo myšlení, neoznačitelný, jen on sebe zná, popírající všechny jevy univerza, v sobě klidný a blažený. Jedinečný.“ / MÁNDÚKJÓPANIŠAD 1:7/ – drobný pohled – jak jsou staré písemné záznamy této východní nauky, jak je ale stará, když se před záznamem písmem předávala jen ústním podáním.

   Absolutní realita je ve všech směrech dokonalá, je absolutní a transcendentní v sobě a u sebe jedinečná.

   Ta transcendence z filmu je jisté nepochopení ve světě, kde by mohlo /?/ dojít ke střetu lidstva s jeho technologiemi. Jako filmová pohádka to může něco přinést divákovi podle jeho schopností rozlišovat a poznávat, spojovat s fantazií své mysli, stejně tak pomíjivé jako tento svět. SVĚT lze poznávat, proto jsem uvedl to objasnění pojmu svět podle K.Minaříka. Je tady toho opravdu nekonečně mnoho, co tu člověka drží v nevědomosti, v zaujetí sebou samým.

   Ale !

   V nadsmyslové extázi nejvyššího duchovního transportu není ani osobnost, ani charakter, ani život, ani smrt, ani existence, ani ne-existence, nic, zcela nic z tohoto světa. Je to čistá a dokonalá duchovnost veskrze a jen transcendentní. Je absolutní ve všech směrech, vše v sobě, skrze sebe sama a pro sebe. Je to vše ve všem, tedy ještě jednou, nejzazší absolutní realita. Snad se dá z toho pochopit, co je to transcendence.

   Takže na Vaši otázku – a jaké poslání, případně utajenou myšlenku jste objevil v tom filmu Transcendence? – jsem tím snad odpověděl. Doplním ještě – zneužití vědy ve smyslu vytvoření „Boha“. Ty uvozovky jsou tam proto, že bez nich bych se rouhal. Podle mne může divák po shlédnutí tohoto filmu odcházet s pocitem neskutečné síly lidstva, využití jeho intelektu…. . Ale to je i velký omyl i v životě. Zneužití, to ano.

   Proto jsem do článku zkopíroval malou část z mého jednoho předešlého článku. Věta z něho „Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět.“ je zásadní. A Cesta s velkým C je jediná – člověče, poznej sám sebe.

  2. Vendo, z mého úhlu pohledu je ten film o lidské touze po poznávání na straně toho vědce a strachu z neznáma a ztráty kontroly ze strany ostatních. I manželka přestane důvěřovat dobrým úmyslům a až v samém závěru se dozvídáme, že chtěl vědec, tedy jeho vědomí ve virtuální podobě řešit problémy lidstva třeba v podobě ekologie. A i když byl nakonec v pozici nejmocnější entity projevil pochopení pro prostý lidský strach a s pokorou se nechal vypnout a ukončit. Čímž přijal svůj konec a zároveň nechal lidi jejich osudu, vzdal se možnosti jim vnutit své dobro.

  3. Díky za korektní názor.
   Filmy, speciálně žánru sci-fi jsou opravdu fikcí, iluzí, ať říkají cokoliv. Ostatně, mají to ve svém názvu. Mohou ale upozorňovat na něco, co může být v nějaké podobě někdy i reálné. Tak jako to ostatně říkají i pohádky.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

 7. @ – Myslíte tento film z odkazu v článku nebo jakýkoliv film?

  Jako by to hrálo roli, bože. Umíte číst? Pokud ano, tak byste se tak pitomě neptal. Celuloid zůstává za všech okolností celuloidem, stejně jako iluze iluzí. Mezi „tento film“ a „jakýkoliv film“, není žádný rozdíl. Věříte-li filmům (iluzím), pak si o schopnosti duchovně vidět, můžete nechat leda tak zdát.

  1. Mezi “tento film” a “jakýkoliv film”, není žádný rozdíl. Věříte-li filmům (iluzím) … pak si o schopnosti duchovně vidět, můžete nechat leda tak zdát.

   A co Matrix, ty tomu filmu věříš.

  2. Nestranný pozorovateli, přečtěte si můj článek. Pak možná pochopíte, jakou roli ten film „Transendence“ pro sepsání článku u mne sehrál. Když jste tu nedávno vystupoval jako Honza, tak jste ne jednou přiznal, že články nečtete. Reagujete jen na diskuzi.

 8. @ – A co Matrix, ty tomu filmu věříš.

  Věřím jenom tomu co vidím. Ale neptej se mě co všechno jsem schopnej vidět, kolikrát to nechápu ani já sám.

 9. @ – Nestranný pozorovateli, přečtěte si můj článek.

  Sorry jako, sračky nečtu, mám se rád.

 10. matka 15.7.2018 (8:53): ad. …mystický jazyk je obtížný …
  Matka, myslím, že ste trafila do čierneho. Niečo také ako – „mystický jazyk“ nejestvuje. To by mal autor článku vedieť. Telepatický prenos myšlienok a komunikácie s tým nemá nič spoločné. Celá táto problematika mystického vnímania včetne „akaše“, alebo iluzorný svet viery, je nad obyčajné ľudské schopnosti.
  Inak, vítajte doma z výletu, dúfam, že na Slovensku bolo príjemne…
  Pekný deň!

  1. Dobrý den i Vám, Degone.
   Ano, na Slovensku bylo velmi příjemně, jestli se nepletu, tak jsem tam naposledy byla před cca 45-47 lety, tedy myslím Demenovské jeskyně a okolí, ale tentokrát bylo ubytování jinde (Mikulášská chata) a také jsme jeli kvůli dceřině indispozici jen lanovkou na Chopok. Tam ovšem vyšla, na rozdíl ode mne, protože by bylo velmi nevolno, asi jsem již výše o těch pár metrů neměla jít. Ale nahradily jsme si to menší procházkou po blízké stezce, takže okolní strže jsme viděli také, měli jsme štěstí na počasí. Jen ty výšky byly na mne velmi, velmi silné. Totéž v jeskyních Sloboda a Ledová, ale tam jsem stoupání zvládla a stálo to za to. I vidět třeba ten Bottův podpis,… :-)
   No a lidé? Spokojenost, jedna z obsluhujících číšnic nám sice zapomněla dát jakýsi přivítací drink, což napravila příští den, ale onen druhý den nám zapomněla donést objednanou vodu, tož jsme si objednali vodu z vodovodu a to su velmi ráda, protože byla velmi dobrá, chlor tam nebyl vůbec cítit. No a co jsem vyvedla oné číšnici? Když si vzpomněla a omlouvala se, tož jsem jí řekla, že mne to nesmírně potěšilo, protože jsem zjistila, že zapomínám sice daleko více než ona, ale nejsu sama, kdo zapomíná. Myslím, že se s tím hned svěřovala svému přítomnému příteli :-)
   Nu, asi je to mé povídání trošku odbočení od duchovního tématu, tak snad ještě k tomu mystickému vnímání – přijde mi, že i matky takto vnímají své děti. A proto ty dny pro mne nebyly snadné, cítila jsem, jaksi, že dcerka trpí, a to nejen fyzicky, ale i špatnými sny,… fakt je, že v jeskyních se jí chladem velmi ulevilo, otoky splaskly a možná i díky minerálům nastal proces k vyléčení, protože u nás v ČR měla před odjezdem problém sehnat první pomoc a nyní shání odborného lékaře, zatím byla nejméně 4 x odmítnuta.
   Ale dostala v práci od šéfky doporučení na kliniku, tak snad to tentokrát vyjde a pomohou jí, hlavně do budoucna, aby si zbytečně neškodila různými alergeny, i když ty jsou všude.
   Ještě k těm mistrům – řada lidí, kam jsem jezdila na přátelská setkání, meditace,… se vzájemně nazývala mistry. A cítit a vidět tyto lidi při vzájemné komunikaci v barvách,… bylo nádherné. Ale to by bylo na dlouhé povídání. Nádherná je i komunikace s rostlinami, stromy,…dovedou mne rozesmát a to není vůbec snadné :-)
   Hezký den přeji :-)

  2. Degone, vyjádření „mystický jazyk“ (…..je obtížný) tu použil diskutující Luboš. Matka se optala, který jazyk je mystický. Bylo to včera. Ten pan Luboš se ještě ani dnes neozval, ale protože jeho komentář z 11.7. v 10:13 byl určen pro mne, zareagoval jsem na matčino několikateré „he“?

   Odpověděl jsem ji, že „Je to ten jazyk, který mystik používá, kterým mluví ke svým žákům.“

   Samozřejmě, že je tím myšleno to, co jim říká v tom kterém jazyce k samotné nauce, kterou jim předává, kterým objasňuje to, co mají dělat pro duchovní pozdvižení, pro např. mystický transport….. . Ano, existují přece jazyky, čeština, slovenština, angličtina…., které jsou tzv. odborné. Jazyk fyziků, lékařů, právníků. Nebo ne?

   Takže Vaše „Niečo také ako – “mystický jazyk” nejestvuje.“ je z tohoto pohledu Vaše čiré nepochopení. Ale myslím si, že časem i toto pochopíte.

  3. Slovo mystik se mi příčí, je to hraní na něco víc, co ve skutečnosti není. Já bych všechny takzvané mystiky co lidem pletou hlavu, nahnal do dolu a pak ho vyhodil do vzduchu :D

  4. Matrixi, takhle se řadíte k těm, co tyto lidi: upalovali, stahovali za živa z kůže, posadili je na rozpálené pláty, ukřižovali, otrávili ….zkrátka zabili je.
   To není nic hezkého a láskyplného. Pamatujte na přikázání jak se chovat k bližnímu svému. Ale je fakt, že každý si vytváříme karmu, skutkem i myšlenkou.

  5. Lojzo, Vy si myslíte, že mystikové se neživili poctivou prací a nebo to kopání uhlí má být opět jen forma trestu ? /třeba jako uranové doly? /

  6. ad. Venda 16.7.2018 (16:09)
   ad.: „….Takže Vaše “Niečo také ako – “mystický jazyk” nejestvuje.” je z tohoto pohledu Vaše čiré nepochopení. Ale myslím si, že časem i toto pochopíte….“

   Degon Vám zajisté nenapíše : „To, že jste napsal tato Vaše slova, je naopak Vaše čiré nepochopení. Ale myslím si, že časem i toto pochopíte…..“

   Já Vám však napsat mohu: „…“mnozí však nechápou a nepochopí“
   I kdyby byli přečetli všechny spisy všech Mistrů, Mistrem, ani mystikem se, bez uvolnění božího trojplamene k životu, nestanou. A ten, kdo je tak zve, pouze, snad z neznalosti dopadů, pochlebuje…

  7. každý si vytváříme karmu, skutkem i myšlenkou

   Vendo mně je to popravdě tak nějak jedno. Jak píše Milénium, všechno je nalajnované co se má stát, tak se stane, já za to ale nemůžu to Bůh mě k tomu zneužil. K dobrým, ale i těm špatným věcem, tak co, proč se omezovat.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemyslete_na_slona

  8. Matrixi, jste šťastný člověk. Třeba se i pomodlíte k Bohu, který Vás zneužil, jak píšete, než vykonáte nějaký skutek a nebo když se Vám má „zrodit“ nějaká myšlenka, ne?

  9. Matko, škoda že si nepamatujete. Třeba ten již před léty tu uváděný příklad osla s metrákem moudrých knih na hřbetě. Jsou mu k něčemu?

   Máte pravdu, Degon nemá co k tomu napsat. Tak proč by psal. Vy jste alespoň pochopila, že mystici „svým“ jazykem sdělují svým žákům něco……Vaše slova – „Záleží na tom, co do svého projevu vložili“

   Degon to již možná také pochopil. Řekla jste to za něj.

   Ten Váš trojplamen je fajn, zní to tak ezotericky, ale mi stačí jako předpoklad, že někdo k tomu, „aby se stal…..“, obdrží Boží milost. A o to jde.

  10. Matrixi, Bůh nikoho k ničemu nevyužil, protože je pouze a jen ON. Zneužitý se můžeme cítit pouze pokud se cítíme být tělem a tedy odděleni od Ducha. Pokud se dostaví pochopení, že nejsem ta hmota, že jsem Duch, tak je logické, že jsem si jako Duch zvolil tento život a osud ve hmotě. Hmota těla a jméno je jen iluze. Duch stvořil tuto iluzi a vstoupil do ní, „zneužívá“ tedy jen sám sebe ve hmotě. Pro něj časoprostor jak je vnímán lidskými smysly neexistuje, tedy pro něj nejsou limitem a proto je všude najednou a není pro něj nic minulostí nebo budoucností. Pak už není tak těžké si představit, že je celý osud jak je v této realitě prožíván už hotový „dopředu“. On se jen v této časoprostorové dimenzi „rozbalil“ a odehrává se pro vnímání hmotného vědomí-ego těla.

  11. ad. Venda 17.7.2018 (8:48)
   * Vendo, naprosto špatně jste pochopil slova, která jsem napsala ze své strany obrazovky. * Vůbec nebyla určena Degonovi.
   * Nejde ani o to, že by k tomu neměl Degon co napsat, ale jde o naprosto něco jiného. Ne každý je ochoten člověku podrazit židli.
   V tom vůči některým lidem zábrany osobně nemám.
   * A dejte již pokoj s výmyslem : mystický jazyk.

   * Degonovi není třeba vysvětlovat něco, co není vůbec pro jeho stupeň poznání třeba. To byste konečně mohl pochopit Vy, že je naprosto, ale naprosto na jiné úrovni, než si můžete představit. Leda s tou falší, domněnkami, výmysly..

   * Jo a trojplamen a ezoterika? Hloupý výmysl někoho, kdo nemá ani šajn, oč jde.
   Takže více o tom je zbytečné psát.
   * Žádná podmínka Boží milosti není.

 11. čtu:
  „* Květoslav Minařík – nezbývá mi, než zopakovat – pokud by skutečně mistra potřeboval, potkali by se.“
  Zajímavé k tomu je, že K. Minařík ke konci svého života pochyboval, zda se mu podaří poznání předat. Najít a získat vhodného člověka – jenž by se dostal na vysokou úroveň jeho – mistrových – znalostí.
  *
  Film Transcendence – z mého posouzení zhlédnutého filmu – raději neshlédnout.

  1. bo – leda by našel druhého z dvojpaprsku. Pokud by našel jinou bytost, bylo by předání trošku složitější, podle bytí a touhy (či naopak touhy a bytí) toho člověka. Ale tuším, že K.Minařík by to zvládl velmi elegantně, pokud by onu bytost skutečně našel.
   Ale v různých polích je jeho poznání zaznamenáno, takže stačí se k němu přiladit,….a patřičnému člověku bude poznání poskytnuto.

 12. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 13. ad/ Pak už není tak těžké si představit, že je celý osud jak je v této realitě prožíván už hotový „dopředu“. On se jen v této časoprostorové dimenzi „rozbalil“ a odehrává se pro vnímání hmotného vědomí-ego těla.

  Milenie, kdo prosím připraví k prožívání, podle Vás, ten celý osud, aby se „rozbalil“ a pro vnímání hmotného vědomí-ego těla se odehrával?

  Díky.

  1. Vaše, má, Degonova podstata, což je Bůh, Duch či stvořitel.
   Nikdo jiný ve zkutečnosti neexistuje.

 14. Vendo, nemyslím si, že je mystika taká špecifická a rozsiahla vedná oblasť, ktorá by si vyžadovala špeciálny vyjadrovací jazyk. K tomu, čo je pre ľudí pochopiteľné, celkom postačí normálny hovorový jazyk a to, čo je nepochopiteľné nemožno vyjadriť nijakým jazykom, ani obrazom. Čo je telepatia tu nechcem vysvetľovať, jestvuje o tom množstvo rôzneho materiálu na internete.
  Pekný deň želám!

  1. Degone, co si myslíte o mystice, to je Vaše soukromá věc. Fakt je, že projevy tohoto světa vnímáme 5ti základními smysly.

   Jazykem nevyjádříte vůni fialky tomu, kdo ji nezná. Musí mít zkušenost, tedy smysl čichu a paměť a poznat vůni fialky, zapamatovat si ji a pak Vás nikdo nepřesvědčí, že skořice voní stejně jako fialka, protože ví. Chápete?

   Ten, kdo nemá sluch, tomu nevysvětlíte to Bolero, jak tu je psáno. Když ale má sluch, získá i zkušenost, tedy přímý poslech této skladby a pak mu nikdo nevymluví, že Bolero je stejnou hudbou jako „Zalúbil sa chlapec“ od sk. Elán. Chápete?

   Tam, kam se dostává člověk mystickým transportem existují projevy úrovní, na něž zrovna tak nestačí popis našimi jazyky. Abyste to poznal, musíte mít přímou zkušenost, neboť mystik popisuje svým žákům něco, co navíc neškatulkuje do žádné vědní oblasti.

   Připomenu Vám jednu Vaši myšlenku. Jednou jste tu sdělil, že „ten, kto skutočne vie, vie že je múdrejšie radšej mlčať, lebo tá Božia Všejednota sa nedá popísať takým spôsobom, aby ju bežní ľudia pochopili…“

   No a to je to, oč tu jde, to je právě ta nemožnost popsat i mystickou zkušenost. Je důležité ji prožít a pak již víte.

   Telepatii sem prosím nezatahujte.

  2. ad. Venda pro Degona 17.7.2018 (17:01)
   Podtrhnu Vaši židli a napíši:

   ad. „Jazykem nevyjádříte vůni fialky tomu, kdo ji nezná. Musí mít zkušenost, tedy smysl čichu a paměť a poznat vůni fialky, zapamatovat si ji a pak Vás nikdo nepřesvědčí, že skořice voní stejně jako fialka, protože ví. Chápete?“

   * Mýlíte se. Nemusí mít zkušenost, ani smysl čichu a paměť, aby poznal vůni fialky. Ovšem ani jazyk, ani ten vymyšlený mystický k tomu není třeba.

   ad. „… kto skutočne vie, vie že je múdrejšie radšej mlčať, …“

   * Nezaznělo zde již vícekrát něco o zbytečném žvanění?

   ad. „Telepatii sem prosím nezatahujte.“

   * není na závadu hovořit o telepatii tam, kde je zatažen tzv. mystický jazyk, ….

  3. Matko, hovořte prosím o telepatii. Prosím. O vlastních zkušenostech s ní. Vlastní zkušenost ve světě, který zkoumáme a prožíváme pomocí smyslů je nutná. A použijte prosím k vyjadřování jazyk český, ať tomu všichni rozumí.

   Děkuji.

  4. ad. Venda pro matku 18.7.2018 (6:49)
   Hovořit o telepatii a mé zkušenosti s ní? Nač?
   Kdysi jsem jednu ze svých zkušeností popsala v říkání:
   „Monika je krásná žena,
   štíhlá, mladá, modrooká,
   jemná blondýnka
   …..“
   Nemíním se Vám zde více odhalovat.

  5. MAtko, ad/“* není na závadu hovořit o telepatii tam, kde je zatažen tzv. mystický jazyk, ….“

   Chtěl jsem Vám jen nabídnout šanci, když nevidíte závadu. Chytila jste se toho, co jsem napsal Degonovi.

   Ale nechte tak, opravdu se tu, prosím, neodhalujte.

 15. Takže Bůh, Duch či stvořitel připravuje pro nás osudy ??

  Někomu naloží na hřbet od narození slepotu, někomu duševní chorobu, jinému nemoc v dětství, jiné třeba šilhavé oči a křivé nohy, další má jen jednoho rodiče a život v chudobě, jinému se zabije táta ve třech létech, někdo je od mládí ve svém osudu bit jak nezralé žito, jiný člověk v mládí úkladně zabije, znásilní, krade……… .

  A víte, Milenie, podle čeho to Bůh, Duch či stvořitel připravuje a kde nacházet v osudu spravedlnost? Prosím neříkejte, že každý člověk si přece musí prožít v těch pěti stech životech úděly darebáků, vrahů, zbabělců, žárlivců, podvodníků, lhářů či nevěrníků.

  1. Vendo,
   co odpovědět, když můžu jen to co nechcete číst.
   A jen bych dodal, že Bohem se staneme a hmota nám přestane vládnout až dojde k přijetí, že se to takto děje. Pokud mi to naopak vadí, pokud jsem k tomu v odporu jsem hmotou, protože jen ta může odporovat a trpět, Duch nikoli.

  2. Je tu jeden propletenec těch NEJ zákonů, které platí pro tento svět. Kdokoliv může o něm nevědět nic a přesto platí. Doslova je to řád přírody, nepopiratelný jev. Nauka o karmě a nauka o převtělování. Úzce spolu souvisejí.

   Každý kdo koná, obdrží přesně takový výsledek, trest či odměnu, jaká jeho činům odpovídá.
   Každá duše, která se vtěluje mnohokrát, žije tu, ve hmotě různě „kvalitní“ život. A každá si pro další a další zrození připravuje tou svoji setbou nové podmínky, nové odměny či tresty. Každou odměnu či trest a její následek si musíme každý prožít.

   A to je proč se tu rodí lidé do různých majetkových, sociálních, zdravotních, vztahových a kdoví jakých poměrů. Každý dostává to, co si zasel.

   A nakonec, z tohoto světa neodejdeme, dokud nesplatíme své dluhy do posledního haléře. A i o tom je duchovní cesta v tomto světě.

  1. Větší rýma a je po fialkové vůni. Jazyk, telepatie, vibrace jsou k ničemu.Jak snadné, milý Watsone.

 16. Pre Vendu zo 17.7.2018 (17:01):
  Vendo, vy ste teoretik mystiky a ja si dovolím seba označiť za praktika mystiky, preto si nemôžeme vo všetkom rozumieť. Ste ako poéta, ktorý básni o tom o čom sníva, kým ja v tej realite žijem a tak už nesnívam. Ale uznávam, že snívanie je podobne ako rozprávka, často krajšia ako holá realita. Jóga podľa mňa, nie je prax mystiky, ale iba cvičenie…
  Želám pekný deň!

  1. ad/Jóga podľa mňa, nie je prax mystiky, ale iba cvičenie…

   To jsem nikdy netvrdil.

   Jóga je komplexní cesta. Cesta kam ? Podívejte se do svého nitra praktikujícího mystika a zkuste k tomu i prozkoumat slovní základ slova jóga. A porovnejte pak, chcete-li, zda se cíl jógy a cíl mystické praxe sbližují a v čem? Hatha-jóga je tělesné cvičení pro tělesné zdraví, ale i pro pevný sed s rovnou páteří. Pranájáma jóga je cvičení pro ovládnutí energie dechu. Pratjáhára jóga je umění ztažení pozornosti, smyslové ztažení do nitra. Dháraná je praxe koncentrace a soustředění, zklidnění mysli. Dhján je meditace, zvnitřnění se vstupem do vyšších oblastí…….. .

   O snu jsem psal něco tady, máte-li zájem, dočtete se o jistých přístupech a hodnoceních.
   https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/

   Napsal jsemi tři články k meditaci. Jako praktikující víte, proč má meditace svůj nezastupitelný význam :
   https://hledani.gnosis.cz/meditace-3-cast-meditace-je-jen-nastroj/

   sv. František Saleský řekl jednomu svému žáku: “Měj trpělivost se všemi, ale především se sebou. Myslím tím, aby sis nedal vzít chuť svými chybami, nýbrž vzchop se vždycky s novou odvahou. Mám radost, že každý den začínáš znovu; vždyť není lepší cesty, jak dospěti k duchovnímu životu, než vždy znovu začínati a nikdy si nemysleti, že jsme už vykonali dost. Jak můžeme trpělivě snášet chyby svých bližních, když nejsme trpěliví vůči vlastním? Kdo se vlastní chybou dá vyvést z míry, nedokáže se zlepšiti. Každé zlepšení, které je užitečné, pochází z klidné a mírné mysli.“

   Degone, co zde píši k mystice jsou jen nějaké vstupní prvotní informace z vlastního poznání. I Vy sám jste hledal a i já jako Vy hledám tu vzácnou perlu. Jestli jste ji Vy či já či někdo jiný našel, to posouzení nemáme ve svých rukou. Důležitá je praxe, praxe a nic než praxe pro získání vnitřní zkušenosti. Co hledáme tu bylo již stokráte řečeno.

  2. Venda pro Degona 18.7.2018 (9:52)

   Váš mystický jazyk je pochybovačným, pohrdavým…. jazykem? Pak to není to pravé ořechové.

 17. Vendo, som rád, že sa aspoň v niečom zhodneme: „Důležitá je praxe, praxe a nic než praxe pro získání vnitřní zkušenosti“. Vy ste musel byť v škole dobrý žiak, kým ja som bol špatný, lebo som vždy hľadal vlastné cesty poznania (múdrosť). Bavil ma vlastný výzkum. Proti meditácii nič nemám – je potrebná pre každého…

  1. Meditace vůbec není potřebná a po přechodu planety do nové etapy 2012/13 je dokonce projevem nespokojenosti a tedy nepokory.

  2. ad.
   „Anonym 19.7.2018 (6:32)
   A co se za těch 5 let stalo v té nové etapě?“

   Narostly mi vlasy a ostříhala jsem je. Prý dlouhé vlasy, krátký rozum. Tož nevím, ale je mi lehko.

  3. ad.
   „Milenium 18.7.2018 (19:58)
   Meditace vůbec není potřebná a po přechodu planety do nové etapy 2012/13 je dokonce projevem nespokojenosti a tedy nepokory.“

   To Vám nakukal kdo? Pokud nemíním svou nespokojeností a nepokorou ubližovat a meditace pomůže ke zklidnění, použiji ji bez váhání.

 18. ad. Venda pro matku 18.7.2018 (10:06)
  * pár poznámek asi takto:
  * Nejvyšší moudrost je poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a je také ve všech ostatních tělech. Tato moudrost je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná tuto JEDNOTU PRAVÝCH ZÁKLADŮ VŠEHO. Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoli jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek svých činů. Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou nesčetné jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl. VIŠNUPURÁNA

  * Sanskrt – zdánlivě mrtvý jazyk, který se však dodnes používá, vznikly z něj i indoevropské jazyky. Řadu slov zřejmě používají dodnes i různá společenství, včetně cvičenců jógy,…
  * Satsang – setkání dobrých lidí, dobrá společnost, kde dobrý mistr, či guru může předávat poznatky maunou – mlčením – v meditaci, telepaticky. Takto poznatkům, učení porozumí každá bytost, bez ohledu na jazyk, který kdo používá. Neboť ne každý rozumí řeči slov.
  * Osvícení – je milost gurua předaná žákovi. Jde o to, jakého učitele si žák vybere. Proč jít za kovaříčkem, když člověk může jít za kovářem a spočinout přímo v anandě – blaženosti, boží přítomnosti.

  1. ad. Venda 20.7.2018 (7:55)
   Matko, první dojem, který bývá zpravidla přesný – Vy nevíte o čem píšete.

   Jestli to nebude tím, že mistr, který mi některé z těchto poznatků včera předával, mi je předával slovy, nikoliv telepaticky ve ztišení, meditaci a tak mne to „za vlasy netahá“.

   Avšak své první dojmy na Vaše reakce na má říkání bych nezveřejňovala.

   Raději napíši říkání, ale jen pro ty, kdo neohrnou předem nos.

   Na paloučku

   ve vysoké trávě

   plno broučků rokuje

   Jak lampičky opatrovat

   aby dobře svítily

   jasným plamínkem

   všech barev i lidem

   svítily a také je léčily.

   Jeden brouček dí

   kapkou rosy lampičku svoji umyji

   další brouček

   na očistu mech chce použít

   a ten nejmenší broučínek

   maminku o pomoc požádá

   kouskem plátýnka jestli mu

   pomůže lampičku nečistoty zbavit.

   Na paloučku

   ve vysoké trávě

   plno broučků.

   Kouzelné plamínky ve svých lampičkáchz

   nyní rozzáří,

   jako duhu

   do srdcí lidem lásku předají,

   rozsvítí i jejich šťastné myšlenky…..

Napsat komentář: Pardal Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference