mapa stránek || vyhledávání

Teď (1.)

Představme si, že by snad naše širá Země jaksi létala kolem Slunce. Ačkoliv zásadně vidíme, že Slunce obíhá kolem nás. Nebo snad Země jako koule? Vždyť by spadla dolů! Nápady!

V článku posuzuji Vesmír jako technický výrobek, jako výsledek promyšleného projektu. Takový přístup hodnotím v souladu se zákony, jež věda objevuje v přírodě.
 

Úvod

Jakoby nic chápeme fyzikální veličiny rychlosti, délky, teploty, času, tíhy. Mívají na naši vlastní člověčí hmotu důkladný vliv. Pak se ve škole dozvíme o podstatě tepla – energie ~ hmotnosti – skrz váhu a setrvačnost ~ hybnosti – závislé na hmotnosti a rychlosti tělesa. A podstata času?

Poznání časové veličiny bylo překvapivě upřesněno, dokonce změněno ve 20. století. Prosadil se názor – poznatek, že čas neběží rovnoměrně. Později to prokázala i technika – místní časový průběh závisí na rychlosti pohybu a také na gravitaci.

Ve vědě chybí do hloubky jdoucí definice času. Nyní se objevuje názor několika vědců [1], a to i v souladu s duchovními zdroji, že časová veličina neexistuje.

Delší dobu zkouším navrhovat fyzikální mechanické modely. Rovněž v nich nacházím, že náš čas nemá fyzikální podstatu.

Vesmíru, promyšleně založenému, nelze zavrhovat ani cesty do minulosti. Což jinak bývá – při názoru na přírodní Vesmír – podle naturalismu *) – až nepředstavitelné.

V následném 2. díle budu sledovat možnost vzájemného spojení mezi lidskými dušemi, neomezovaného geometrickou vzdáleností a časem.

*) naturalismus je nazýván také přirozené náboženství; vykládá všechny jevy jako zákonitosti přírody – Květoslav Minařík
 

Nahrazení času

Dávno vzniklá teorie relativity určila čas čtvrtým rozměrem časoprostoru. Čas je však obtížně uchopitelnou – víceméně nedefinovanou veličinou. Zkouším ho posuzovat jinak.

Nejprve připomenu přístup ze staršího článku Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není [2]. Navazující diskuse ponejvíc odmítala možnost, že i 4. rozměr by měl být založen stejně tak jako tři předchozí – geometricky. Možnost sjednocení základních veličin 4D Vesmíru. Na čtenáře s exaktním posuzováním mohla působit neobvyklost užitého názoru. Ačkoliv modely v článku byly nezvyklé, skoro nebylo do čeho se strefovat.

Ve své představě vycházím z Planckova času. Tento nejkratší známý čas našeho Vesmíru věda určila výpočtem. Podle vědeckého popularizačního zdroje zkracuji [3]:

– Planckova délka je taková, ze které se lze ještě něco dozvědět (asi 10-35 metru).
– Planckův čas – během něho foton překoná ve vakuu Planckovu délku (asi 10-43 sekundy).

Ať náš svět zaniká a je znovu obnovován tempem 1043 c/s (10 na 43. krát za sekundu).

Kupodivu názor neustálého vzniku a zániku, v každé chvíli, je známý ze starověké Indie a ze středověkého arabského poznání [4].

Ovšem můžeme předpokládat i spojitý čas; proti gustu žádný disputát. Jenže spekulace o pulsaci, podkládající hmotu, prospívají i relativitě. Sledují příčinu zpomalování času při pohybu [5].

Čas, jako spojitou veličinu, by stěží bylo možné dál pitvat. A fyzika nesleduje příčinu jeho zpomalování. Kdežto nespojitý čas nabízí hledat 4. rozměr nikoliv časový – odlišný od tří geometrických rozměrů, nýbrž souhlasně s nimi. Jako geometrický rozměr časoprostoru.

Objemy ať se řadí ve 4D prostoru, jeden za druhým ve čtvrtém směru. Svým obrovským počtem vytvářejí jakoby plynulý zážitek světa. Ve třech rozměrech se hmota pohybuje vlivem fyzikálních zákonů, a to i s uplatněním naší vůle.

Kdežto vůlí nerozhoduje o posunu hmoty ve 4. směru; v něm je hmota přesunována samočinně. „Čas“ postupuje jakoby sám od sebe.

Stále nové 3D obrazy – objemy předkládají našim smyslům vjem dynamického Vesmíru. Jejich sled ať určuje pulsace. Zdroj pulsů umísťuji mimo náš Vesmír – skrytě podkládá náš svět.
Diskrétní (bodový) 3D časoprostor zobrazuji alespoň pro 2D svět (obr. 1), a to pro hmotu, jež se nepohybuje. Zamrzlý 2D svět.

obr1

Obr. 1. Plochý 2D svět – zdůvodnění času třetím geometrickým rozměrem „z“. Hmota v rovině 2D prostoru (7 modrých bodů) je nakreslená bez pohybu. Je přesunovaná toliko ve 3. směru
 

Pulsace

Pohledem na 2D obrazy, pulsně řízené, může vznikat názor, že jejich rovnoměrné přeskoky ovládá čas. Vždyť se objevují jeden po druhém. Proti tomu namítám, že běh času přece nebývá rovnoměrný – jak zdůvodnila teorie relativity.

Kdežto pulsaci odlišuji od relativistického času: ať ji nic neovlivňuje. Připomíná neobhajitelný newtonovský čas. Řídí změny vjemů tvora. Nabízí se, že 1043. změn nám vytvoří jednu sekundu.

Také programátor počítačové hry podřizuje změny na obrazovce taktům, které v počítači vyrábí jejich zdroj.

Obhajuji zdánlivost našeho světa. Svět popisuji jako vjemy, podložené informatikou. Nikoliv nezničitelnou hmotou.

Při pohybu pozorovatele prostorem ať se některé obrazy do jeho vnímání nedostanou. Délka okolí se tím změní. Tím zkouším zdůvodňovat zkracování délek objektů v teorii relativity [6].

Veličinu času odvozujeme z pozemského pohybu; každé hodiny mají část, která se pohybuje. Avšak hledáním jeho relativistické podstaty mně vychází opak. Pak by čas byl určený absencí pohybu hmoty a to v mikrosvětě informatických bodů.

Objevují se spekulace o cestování do minulosti, ačkoliv naší civilizaci takový postup není dosud vůbec průkazný. Podložení světa našim obvyklým chápáním času tomu odporují.
Pochopitelně, Vesmír je složitější, než nabízejí tyto jednoduché úvahy – objevených souvislostí bude vždy přibývat. Další poznatky, stále hlubší, se postupně vzdalují našim smyslům. Zde však zkouším hledat v samotném základu, odvozeném z našeho smyslového prožívání světa.

Vždyť Vesmír není tvořený matematickými rovnicemi, nýbrž ty věda vyhledává až podle smyslových vjemů, jimiž se podkládají veškeré další poznatky. Následně je rozumově zpracováváme. Jen některé poznatky získáváme přímo smysly, například vjem mimořádně velkého tlaku, který vyvozuje ostří nože; zatímco jiné – například užitím měřidel.
 

Okamžitá změna na dálku

Omezená rychlost pohybu, dle teorie relativity, kupodivu není samozřejmostí. Nečekané pokusy nyní představuje fyzika – zde jen povrchně promýšlím jejich význam. Popis současných dějů, jež se týkají překonání rychlosti světla:

„Einsteina porazily kvantové hrací kostky, rekordně rychlé kvantové generátory náhodných čísel. — Hanson a spol. tím pádem prakticky vyvrátili Einsteinův pohled na kvantovou mechaniku, ve kterém se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo a v němž Bůh nehraje v kostky. Podle nich prý minimálně jeden z těchto dvou ikonických výroků neplatí.“ [7]

Nebo také:

„Hlubším rozborem se dá sice ukázat, že okamžitá změna stavu vzdáleného pozitronu žádnou informaci přenést nemůže, nicméně samotná možnost, že stav vzdálené částice se změní okamžitě, je věcí odůvodněně podezřelou. Einstein takovou nelokální změnu nazval strašidelným působením na dálku, a odmítl přistoupit na myšlenku, že by akceptovatelná fyzikální teorie mohla něco takového obsahovat. —

To podivné na celé té věci je, že to, zda bude ta která sada antikorelovaná či ne, rozhodnou svou volbou pozorovatelé ve stejný čas, ale přitom mohou být velice vzdáleni. —. Přesto všechno spor se speciální teorií relativity nemůže vzniknout, protože přes tuto podivnost nelze zmíněné antikorelace žádným způsobem využít k přenosu informace nadsvětelnou rychlostí.“ [8]

Vysvětlení mohou být velmi složitá, dávající prostor dalšímu bádání. Zde vložím domněnku, že v tomto kvantová mechanika ignoruje čas. Změna jedné částice souvisí s druhou, až vzniká podezření na překonání světelné rychlosti. Má jít o okamžitou změnu, určenou druhému místu a to dějem na vzdáleném prvním místě.

Užité úryvky nic nedokazují pro možnosti skrytých nadsvětů, které by náš svět organizovaly pulsním zdrojem. Jen připomínají, že i v našem světě fyzikové sledují okamžitý přenos změny stavu, neomezený rychlostí světla.
 

Vše se odehrává teď – cesty do minulosti

Uvažovaná tvorba světa, z oddělených – diskrétních informací, bodů, připomíná práci současných počítačů. Ani ony nepracují analogově, nýbrž ošetřují informatické body.

Názor na průvod okamžitých změn, na řadu absolutních „teď“, dovoluje snadněji uvažovat, že lze hledat způsob cestování do minulosti. Lze couvat v čase, čas obejít? Objevují se konkrétní popisy zpět mířících cest, jež mohou být i důvěryhodné.

Časoprostorové děje nabízím jako sled geometrických záznamů o rozložení bodů hmoty. Jednotlivé oddělené obrazy snáze vedou k představě zpáteční cesty. Dovolí couvat v geometrických informacích, jež by zůstávaly uskladněné v paměti mimovesmírného počítače. Snáze, než poněkud zpochybňovaná veličina času.

Kdysi dřív jsem předpokládal, že lze uvažovat pouze návštěvy záznamu minulosti. Hmotu by smysly vnímaly, také by se měnila, ale bez rizika poškození návazných dějů naší doby. Jako když přepíšeme jen počáteční kousek záznamu na magnetofonovém pásu, ale další pokračování už ponechává původní stav. Jenže magnetofonový pás zastaral.

Důvěryhodný zdroj konkrétně popisuje opatrnost v návštěvě dávna. Ne snad v poškození trávy, rostlin, zvířat, ale vůči zážitkům tamních lidí. Můžeme předpokládat mnohem náročnější konstrukci Vesmíru, než si ji jako současní uživatelé běžně představujeme. Například v souvislostech následků minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a to nejen v jediném směru. Během více tisíciletí bývají poznatky podstatně prohlubovány, a stále bude co poznávat.

Náročnost Všehomíra, oproti poznatkům tvora, srovnám s konstrukcí televizoru. Divák televizionář sleduje obraz a zvuk. Obvykle nic neví o velkém počtu obrazových bodů a o kmitočtovém rozsahu zvuku. A už vůbec nemá představu o stovkách – či spíš milionech potřebných skrytých součástí televizního aparátu. Ať už samostatných – či vestavěných v mikroprocesorech, jež řídí chod a obsluhu televizoru.

Také my, uživatelé Vesmíru, sledujeme právě to, co nalézáme ve svých smyslových zážitcích. Všechny děje ve hmotě, ať už námi vyprovokované nebo ne, vnímáme pěti smysly.

Uvažovaná tvorba světa, z oddělených – diskrétních informací, bodů, připomíná práci současných počítačů. Ani ony nepracují analogově, nýbrž ošetřují informatické body. Příčinu vzniku našeho světa, našich zážitků, nejen já přisuzuji skrytým promyšleným vlivům.

(pokračování)
 

Odkazy a literatura

[1] Čas neexistuje. Všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik – 26.9.2012
[2a] Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není – 11.7.2015 (včetně diskuse)
[2b] Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není – změny k 1.3.2016 (bez diskuse)
[3] Jak prozkoumat krystaly času? – 2.2.2016

„Faizal s kolegy rovněž navrhují, že bychom čas měli vnímat jako svého druhu krystalovou strukturu, která se skládá z nespojitých, pravidelně se opakujících elementů. Náš dosavadní dojem, že čas kontinuálně plyne jako voda v potoce, je prý jenom iluze.“

[4] Dějiny matematiky ve středověku – A. P. Juškevič. Academia, Praha 1977, s.290

„V arabské filosofické literatuře se projevilo atomistické učení o prostoru a času, které jak známo zavrhoval Aristoteles a v matematické formě Eudoxos a jejich stoupenci. Toto hledisko zastával a rozvíjel Abu ´l – Hasan Alií ibn Isamá´íl al- Ašarí. Na základě učení o diskrétním charakteru času a pohybu, mutakallimisté dělali neodůvodněný indeterministický závěr, že v každém právě probíhajícím atomu času Alláh vždy znovu tvoří celý svět a tedy ve světě nemohou existovat žádné příčinné souvislosti.

Toto učení nezůstalo bez odezvy ani v matematice. Z hlediska mutakallimistů jsou dvě libovolné veličiny stejného druhu vždy souměřitelné a neexistují tedy iracionálně. Při rozpracování své obecné teorie proporcí se Chajjám o tomto pojetí zmiňuje a ačkoli ho nesdílí, nezavrhuje možnost vítězství matematického atomismu v budoucnosti a snad ani nepovažuje za vhodné ji zavrhnout. Této otázky se dotýká i al-Bírúní ve své korespondenci s ibn Sínou, kde mimo jiné říká: „Atomistům patří také nemálo (sporných) tvrzení, která jsou dobře známa geometrům, avšak slova těch, kteří jim odporují, jsou ještě méně přijatelná.“

[5] Diskrétní pulsní perspektivní časoprostor
[6] Modely speciální teorie relativity (6.)
[7] Kvantová mechanika opět poráží Einsteina a jeho lokální realismus – 28.10.2015
[8] Lokální realismus zemřel. Ať žijí kvantové nelokální korelace! – 1.11.2015
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

34 komentářů

 1. Autor,

  zaujímalo by ma, kde sú vymenovaní ,,kresťanskí vedci“, ktorí po cca 2.000 rokov ,,ohlupovali“ vedu, lebo mali vraj od samotného Pánbíčka atestáciu na šírenie bludov , kecov a tmárstva…

  Nahoď aj Ty aspoň zopár. Ja Ti v prvopočiatku pomôžem :

  1., Kresťanskí vedci odôvodňovali existenciu celosvetovej Potopy, lebo na pár km2 našli bahno zo záplav, ktoré sa odohralo v Mezopotámii , či inde vo svete pred pár tisicročiami…

  2., Kresťanskí ,,vedci“ odôvodňovali , že NAOZAJ Jozue ,,zastavil Slnko v pohybe“ , aby protožidovské vojsko malo dostatok času pozabíjať nepriateľom všetko vojsko, civilistov a ich zvieratá, lebo ešte ,,na to“ potrebovali pár hodín naviac, aby túto prácu úspešne dorazili ,lebo podľa každodennej zvyklosti Slnko malo už dávno zapadnúť. A ako vieme, Svetlo bez Slnka je ,,vlastne TMA“ a vtedy sa nedá ľahko obete vyhľadávať, hlavne keď sú poskrývané tade-kade…

  3., Kresťanskí vedci čušali ako voš pod chrastou, keď akceptovali maľbu Adama s Pupkom v tom inkriminovanom svätostánku..

  4., Kresťanskí vedci akosi ,,zhasli“, keď mali vysvetliť Hospodinovu vetu : Budiž svetlo , ešte skôr, ako onen súdruh stvoril zdroj, totiž oné Slnko…

  5., Kresťanskí vedci akosi ,,zhasli“, keď mali vysvetliť, že najprv ten tajtrlík stvoril Zemeplacku a až následne celý Vesmír, známy ako Nebo…

  7. Kresťanskí vedci čušia doteraz, keď majú zaujať stanovisko, ako je možné, že Adam bol ucapkaný z hliny Edenu a ako sa táto hlina premenila na : mäso, krv, kosti, cievy , hlien , ejakulát a napr. na tie oné, na tie hormóny, či hemoroidy…

  8., Kresťanskí vedci si skryli hlavy do piesku, keď mali vyvsvetliť , že v dobe, keď ,,HOVNO“ bolo, prvé sa z ničoho nič objavilo Slovo a to slovo bolo….

  A to nehovotím o Kristovom odtlačku na Turínskom plátne a iných hovadinách, napr. krvi Boha zatavené v skle, kosti svätých , vlasy upálených čarodejníc…

  Atď, atď…

 2. „Rovněž v nich nacházím, že náš čas nemá fyzikální podstatu…Ve své představě vycházím z Planckova času.
  Hmota v rovině 2D prostoru (7 modrých bodů) je nakreslená bez pohybu..že jejich rovnoměrné přeskoky ovládá čas. Vždyť se objevují jeden po druhém. Proti tomu namítám, že běh času přece nebývá rovnoměrný – jak zdůvodnila teorie relativity.“
  Autor vychází u času z Planckova času = 5,4*10^-43 [s]. Planckův čas tedy fyzikální rozměr má [sekunda], tedy každé vysvětlení času vzhledem k Planckovu času má fyzikální rozměr, což autor popírá.
  Čas se podle speciální teorie relativity zpomaluje významně při vysoké rychlosti srovnatelné s rychlostí světla, nevýznamně při běných rychlostech.
  „Při pohybu pozorovatele prostorem ať se některé obrazy do jeho vnímání nedostanou. Délka okolí se tím změní. Tím zkouším zdůvodňovat zkracování délek objektů v teorii relativity “
  To samé, zkracování délek v relativitě při vysokých rchlostech. Běžné rychlosti, pozorovatel žádné změny nemá šanci pozorovat s
  „Veličinu času odvozujeme z pozemského pohybu; každé hodiny mají část, která se pohybuje.“
  Čas ( sekunda) je odvozen od periody záření 133 Cs, tedy není spjat s pozemskými jevy, kmity hyperjemné struktury 133 C probíhají i ve vesmíru.

  „Hanson a spol. tím pádem prakticky vyvrátili Einsteinův pohled na kvantovou mechaniku, ve kterém se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo “
  Žádný experiment nepotvrzuje možnost rychlosti vyšší, než rychlost světla. Naopak, konstantní a nejvyšší možná rychlost světla je základem speciální teorie relativity, kterou mnoho pokusů potvrzuje a to i technická zařízení např. urychlovače částic nebo GPS systém.

  “ Zde vložím domněnku, že v tomto kvantová mechanika ignoruje čas.“
  Kvantová mechanika není v souladu s teorií relkativity, teoretičtí fyzici hledají velké sjednocení mnoho let a vcelku výsledek nic.
  http://www.osel.cz/9016-v-optickych-kabelech-mesta-calgary-pokorili-rekord-ve-kvantove-teleportaci.html
  Kvantová teleportace v optických kabelech a rychlost světla opět nepřekonána.

  „Časoprostorové děje nabízím jako sled geometrických záznamů o rozložení bodů hmoty. “
  Jaké hmoty ?? Atomy jsou v neustálém pohybu. Jsem zvědav, co nabídnete pro molekuly plynu ( při 300 K za pokojové teploty se pohybují atomy dusíku rychlostí asi 500 m/s a neustále se sráží a mění směr, čili naprosto nepoužitelný model pro cokoliv, pokud se nepracuje se statistickými veličinami). I atomy pevné látky velmi rychle kmitají. Srozumitelný pohled získáme z primitivního výpočtu.
  Vzdálenost mezi atomy je řádově 100 pikometrů, rozkmit řekněme 1 pm ( 1E-12 m). Vzdálenost 1E-12 m urazí molekula dusíku při rychlosti 500 m/s za 2E-15 [s], jinak to lze zapsat 2*10^-15 [s]. Je-li zeď teplejší, kmitají atomy rychleji a ohřívá se vzduch. J-li teplejší vzduch, ohřívá se zeď a atomy v ní kmitají rychleji. Atomy ve zdi i v plynu tedy kmitají řádově stejnou rychlostí, odkud podle horního výpočtu je frenkvence kmitů atomů pevné látky f= 1/T = 1/(2E-15) = 5*10^14 Hz. Tedy ze sledu geometrických záznamů o rozložení ( pevné ) hmoty plyne leda to, že atomy kmitají takovou frekvencí, že smasly nepochytíme vůbec nic. mysly můžeme pocítit tlak vzduchu způsobení nárazy molekul vzduchu na naše tělo. Akde je ten časový vjem?

 3. Pardále,

  čas je len mnemotechnickou pomôckou, aby človek vedel, kedy má vstávať ,,do roboty“ a kedy ,,mu už konečne padla“…

  Uznaj, Príroda ako taká ,,nepozná a ani nepotrebuje Čas“. Čas je ,,dôležitý“ len pre moderného človeka, ktorý si kúpil ,,stroj na informáciu“, či stihne rande dohodnuté na určenú hodinu, či maximálne aj na minutu presne, na rohu Stalinovej a Gottwaldovej ulici, aby …

  A čas je aj tak len ,,semenom Vesmíru“. O čom hovorí tento starý text ????

  Vynálezcovia starých presýpacích ,,hodín“, ani netušili, aká je perioda záření 133 Cs a bol im tento ,,objav“ tak irelevantný, ako ,,mrtvému nové prúžkované sako, typu Barnes „…

  Čas je aj najväčším strašiakom ,,inteligentných ľudí“. Tým blbším je čas aj tak ukradnutý…

 4. Gilgameši, čas sledují i zvířata. Tahy ptáků, stepních zvířat, keporkak se rozhodně přeplavat půl Tichého oceánu a když dorazí právě včas k Aljašce, má tam zrovna nadbytek potravy. Lososi táhnou proti řece a medvědi na ně čekají. Stepní stáda mají naráz mláďata, takže se zvyšuje šance, že přežraní predátoři všechno nezahubí. Baťovský vynález, právě včas a ne víc ani míň, který převzali Japonci a pojmenovali Američané jako just in time, to dělá příroda tisíciletí. Také Rudá armáda přišla do Prahy právě včas, dokonce po 23 letech znovu….
  Čas člověk jako součást přírody potřebuje. Méně jsou třeba zmatené teorie o času. Animovaný gif v článku, jak posunutím do třetí osy vzniká třetí rozměr, to je o ničem. A to podstatné, obrázek jak nějakých posunutím ze třech rozměrů vzniká ten údajně čtvrtý geometrický rozměr,to ani náhodou.

   1. Zde určila kritikova víra. Svět, jako spojitý, odmítne představu jednotlivých filmových políček, jež následují jedno za druhým.
    Jenže svět (délky a čas) vysvětluji jako nespojitý, podložený zdrojovými kmity.
    To ani náhodou x to skutečnost.

    1. Píčete: „Jenže svět (délky a čas) vysvětluji jako nespojitý, podložený zdrojovými kmity“
     U kvantových jevů ( uvnitř atomu..) nespojitost ano. Nespojitý svět je nesmysl. Vy vidíte u 15 vysokého kmene stromu nespojitost. Kde a jak se projevuje?

 5. Anonym píšeš:

  …..Čas člověk jako součást přírody potřebuje. Méně jsou třeba zmatené teorie o času….

  ČAS potrebuje človek len v poslednej dobe, teda dobrých cca 120.000 rokov ho vôbec nepotreboval. Prečo?

  Lebo kamennú sekeru si s ,,Časom“ nevyrobil, ani neobrúsil. Je potrebný len ako pojem ,,T“, či ,,t“, pri fyzikálnych výpočtoch, lebo bez toho ,,T“, či ,,t“, by nevedel nič urobiť s výpočtom rýchlosti , obehu karmy okolo penisovej triptodirektiálnej súradnice, ale pre bežný život je len ,,zaťažujúcou“ premennou.

  Práve objav pojmu Čas bol krokom k psychiatrickej záťaži človeka v priestore , ktorý dočasne využíva bez platenia ,,nájomného“…

  Je zaujímavé, že bohovia, či démoni, ktorí sú vraj ,,nesmrteľní“, tiež sa ihruškajú s pojmom ČAS. Prečo ?

  Lebo sú výmyslení človekom , ktorí si na to už zvykol, keď už ten ,,stroj na informáciu“ raz kúpil v obchodnom reťazci Globál a nosí ho ho ako nutné zlo na rukách ako otrok svoje Okovy…

  Minule som videl zaujímavý obrázok , kde na hlinenom pečatidle zo Sumeru, nejaký Paľko Debnár mal na rukách tiež ,,nejaké čudo“, ktoré z diaľky pripomína hodinky Vostok a z toho dedukujem, že už pred presýpacími hodinami museli byť aj tieto
  ,,strojky na informácie“ bežné pre vyššiu spoločnosť, alebo to boli darčeky od
  A-nanukov pre ich biologické výrobky…

  Ale to môže byť GPS, reproduktor, či kompas, poviedali by tí s rozhľadom a mohli by mať tiež pravdu, lebo do dnešných dní nebolo s istotou vysvetlené, čo to Paľko Debnár zo Sumeru na tej inkriminovanej ruke vlastne MÁ …

 6. Poslední věta tohoto článku: „Příčinu vzniku našeho světa, našich zážitků, nejen já přisuzuji skrytým promyšleným vlivům.“
  A tak to je a omezený rozum tyto vlivy nikdy nepochopí.
  Díky do Letovic.

  1. ad – omezený rozum tyto vlivy nikdy nepochopí.

   ……..nic si z toho Vendo nedělejte….

   1. Vynechala jste /asi záměrně/ z mého souvětí první větu „A tak to je….“, která zřetelně objasňuje můj postoj k autorově poslední větě z jeho článku jako jednoznačný souhlas s ním. Tuto skvostnou autorovu myšlenku omezený rozum opravdu nepochopí. Vím, proč jsem to napsal.

    To slovo „nikdy“ v tom souvětí nemuselo být.

    1. ad – Vynechala jste /asi záměrně/ z mého souvětí první větu „A tak to je….“, která zřetelně objasňuje můj postoj k autorově poslední větě z jeho článku jako jednoznačný souhlas s ním.
     _____________

     OK, Vendo, tak tedy ještě jednou v plném znění:

     „A tak to je a omezený rozum tyto vlivy nikdy nepochopí.“

     Nic si z toho Vendo nedělejte…..

 7. Vendo, rozplývaš sa nad vetou :

  …..„Příčinu vzniku našeho světa, našich zážitků, nejen já přisuzuji skrytým promyšleným vlivům.“ …..

  Som zvedavý, ako si túto vetu, ktorá nemá počiatku ani konca vôbec pochopil, lebo podľa mňa je to zlátanina slov, ktorá nemá žiadnu ,,výpovednú hodnotu“…

  Vendo, no ,,daj“, nech ,,TO“ pochopím aj JA..

  Asi mi Nehmotné nebytosti nenadelili toľko inteligencie, ako Brahajátra , či iný Netvor z hlbín vesmíru, Tebe …

 8. Zůstanete jen u té zvědavosti. Mezi námi existuje antagonismus a tudíž, podle mne, nemá žádné objasňování smysl. Jen naznačím, co jsem již napsal. Hraje v tom roli omezený rozum, jak jsem již napsal. Ale neberte to prosím osobně.

 9. Diskuse je jistě zbytečná, množství (stovky) mých mechanických modelů, vždy vysvětlovaných texty, by vyžadovalo mnoho ústních diskusí. Kdežto tohle psaní…
  A přesto se rád zamýšlím nad anonymními výhradami:

  Pardal 1.10.2016 (21:36)
  „Rovněž v nich nacházím, že náš čas nemá fyzikální podstatu…Ve své představě vycházím z Planckova času.
  Hmota v rovině 2D prostoru (7 modrých bodů) je nakreslená bez pohybu..že jejich rovnoměrné přeskoky ovládá čas. Vždyť se objevují jeden po druhém. Proti tomu namítám, že běh času přece nebývá rovnoměrný – jak zdůvodnila teorie relativity.“
  Autor vychází u času z Planckova času = 5,4*10^-43 [s]. Planckův čas tedy fyzikální rozměr má [sekunda], tedy každé vysvětlení času vzhledem k Planckovu času má fyzikální rozměr, což autor popírá.
  Čas se podle speciální teorie relativity zpomaluje významně při vysoké rychlosti srovnatelné s rychlostí světla, nevýznamně při běných rychlostech.

  náš čas nemá fyzikální podstatu… – To proto, že ho zjišťuji – uvažuji – podložený zdrojovými pulsy, které nebyly využité k pohybu. Ve hmotě se nic neodehrálo.
  Nevyužité zdrojové pulsy se v našem světě neuplatní. To značí, čas nemá fyzikální podstatu. Je však založený skrytými ději (kmity), jež náš svět podkládají.
  *
  Kritik se mýlí, protože zaměnil pojmy. Píše:
  „Planckův čas tedy fyzikální rozměr má [sekunda]“ – podcenil, že autor píše „čas nemá fyzikální podstatu“.
  Pojmy „rozměr“ a „podstata“ jsou odlišné.
  * * *

  „Při pohybu pozorovatele prostorem ať se některé obrazy do jeho vnímání nedostanou. Délka okolí se tím změní. Tím zkouším zdůvodňovat zkracování délek objektů v teorii relativity “
  To samé, zkracování délek v relativitě při vysokých rchlostech. Běžné rychlosti, pozorovatel žádné změny nemá šanci pozorovat s
  „Veličinu času odvozujeme z pozemského pohybu; každé hodiny mají část, která se pohybuje.“
  Čas ( sekunda) je odvozen od periody záření 133 Cs, tedy není spjat s pozemskými jevy, kmity hyperjemné struktury 133 C probíhají i ve vesmíru.
  Zde připomenu, že záření 133 Cs se odehrává na Zemi, oprávněně tedy píšu o pozemském pohybu. A souhlasím, že taktéž by šlo zřizovat atomové hodiny jinde ve Vesmíru, mimo Zemi.
  * * *

  „Hanson a spol. tím pádem prakticky vyvrátili Einsteinův pohled na kvantovou mechaniku, ve kterém se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo “
  Žádný experiment nepotvrzuje —
  “ Zde vložím domněnku, že v tomto kvantová mechanika ignoruje čas.“
  Kvantová mechanika není v souladu —
  První věta byla citací jiných autorů, a odkazy jsem na konci článku uvedl.
  * * *

  „Časoprostorové děje nabízím jako sled geometrických záznamů o rozložení bodů hmoty. “
  Jaké hmoty ?? Atomy jsou v neustálém pohybu. — Akde je ten časový vjem?
  Smysly tam nepochytíme nic, souhlasím. Nýbrž v mých diskrétních modelech odděluji sousední posice Planckovou délkou, a ony mají výpočetně o mnoho řádů menší vzdálenosti, než kritik nabídl.
  Problém nenacházím, ale jak jsem na začátku napsal, písemné „dohadování“ s anonymním partnerem stěží dává hodnověrný smysl.
  *
  Akde je ten časový vjem?
  O časové vjemu citovaná věta nic nepravila.
  ***
  Díky Pardalovi za kritiku.

 10. Pane Tichánku, trochu si pletete pojmy anonymní diskutér a blbec diskutér. Argumenty nemáte a říkáte nesmysly, což by možná nevadilo, vadí lpění na nich.
  Jestliže má něco fyzikální rozměr [s] sekundu ( Planckův čas), tak je to čas a právě proto má stejnou fyzikální podstatu jako jiné časové úseky.
  Píšete o času, že je: „podložený zdrojovými pulsy, které nebyly využité k pohybu. Ve hmotě se nic neodehrálo.“

  Předpokládám, že si děláte legraci. Co jsou to zdrojové pulzy když ne vlnění, a to je hmotné podstaty.
  Píšete opět humorně :“To značí, čas nemá fyzikální podstatu. Je však založený skrytými ději (kmity), jež náš svět podkládají.“

  Jestliže jsou kmity ( opět trvám na tom, že jsou hmotné podstaty) skryté, tak se neprojevují. Dle Vás jsou skyté JAKO. Když se to hodí, jsou skryté, když se to nehodí, nejsou skyté a je na nic založen čas.
  Píšete :“A souhlasím, že taktéž by šlo zřizovat atomové hodiny jinde ve Vesmíru, mimo Zemi.“

  Hezky. Takže i mimo Zemi lze zřídit atomové hodiny určující čas, o němž tvrdíte, že je spjat s pozemským pozorováním pozorovatele. Převedeno do češtiny vlastní čas nezávisí na pozemském lidském pozorovateli, ale na vzájemné rychlosti v následujícím příkladu mezonu a Země.
  http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Svadlenkova/Specialni%20teorie%20relativity.pdf
  „Vezmeme-li v úvahu tuto dobu života, mohou mezony kosmického záření během ní uletět ne pouze 650 metrů, ale dráhu s o délce = 0,9998* 3 . 108 m/s * 1,1 . 10-4 sec. ≈ 33 000m = 33 km a dopadnou na povrch Země“

  1. Díky za odpověď. Nesrozumitelné je: pletete pojmy anonymní diskutér a blbec diskutér . Snad se shodneme, že jste anonymní diskutér.
   Argumenty nemáte
   Mám za to, že modely jsou průkaznější než matematická vyjádření, často i bezvýsledná. (Viz velmi propracovaná teorie strun, které právem vyčítají, že je stále založená právě jen na matematice. Nemá dosud přínosy, požadované dnešní vědou).
   Například mezony, jež jste zmínil: modelové přístupy k STR nabízejí vysvětlení i zdůvodnění, v souladu s výsledky fyzikálních měření. Kdežto STR zdůvodnění nemá.
   Bez znalosti modelů z mých stránek chápu Vaše odmítání. Prostudovat je by však vyžadovalo množství času, bylo by to náročnější než psaní vlastních – převzatých názorů, posouzení. (Kdysi, vzhledem k tehdejší diskusi, jste zhlédl a posoudil mou stránku http://www.tichanek.cz/g12/obvod-kruznice-XII.html , ale poznal jsem tehdy, že by byla potřeba dalšího vysvětlení)

 11. Vendo píšeš:

  ….Jen naznačím, co jsem již napsal. Hraje v tom roli omezený rozum, jak jsem již napsal. Ale neberte to prosím osobně….

  Nie , neberiem to osobne, lebo keď prideloval Hospodin , či nejaký iný Tajtrlík ,,rozum“, asi som práve stál v nesprávnej kolónke a neušlo sa mi..

  Ja som v tom úplne nevinne, ja som totiž ten, ktorý dostával.

  A ten , ktorý dostáva, nesmie darovanému koňovi kukať na zuby…

  Ale aj tak, stále som nepochopil, čo ŤA Vendo tak oslovilo, upútalo, skoro až mystifikovalo na tej vete:
  …„Příčinu vzniku našeho světa, našich zážitků, nejen já přisuzuji skrytým promyšleným vlivům.“ …..

  Musí v tej vete byť skrytý nejaký ,,tajný symbol“, nejaký hieroglif šťastia, či čo…

  Ja som tú inkriminovanú vetu do dnešného skorého rána , nepochopil…

  Možno sme aj my DVAJA na prahu nejakého ,,objavu“, lebo aj na počiatku všetkého bol vraj len ten obyčajný Logos.

  A tu , v tejto vete je tých logosov ,,ako nasratých“…

  1. Pohledů či názorů může být mnoho. Za základní mohu považovat tyto dva.
   – příčinou vzniku našeho světa byl náhodný proces
   – příčinou vzniku našeho světa byl moudrý záměr

   Přikláním se k tomu druhému a proto s větou pana Tichánka souhlasím.

 12. – příčinou vzniku našeho světa byl náhodný proces
  – příčinou vzniku našeho světa byl moudrý záměr
  – příčinou vzniku našeho světa byl zákonitý proces

  Přikláním se k tomu třetímu, proto s větou pana Tichánka nesouhlasím.

 13. Ano, jde o zákony moudrého záměru, které postupně vznikaly a řídily stvoření. Zákonitý proces vznikal a vzniká až jako následek moudrého záměru, jako prvotní příčiny.

  1. ad – Ano, jde o zákony moudrého záměru, které postupně vznikaly a řídily stvoření. Zákonitý proces vznikal a vzniká až jako následek moudrého záměru, jako prvotní příčiny.

   Nikoliv, Vendo, zákony nevznikaly postupně, ale všechny najednou. To zaprvé. Zadruhé – zákony řídily stvoření když podle vás byl prvotní příčinou vzniku světa (stvoření) moudrý záměr? Ó la lá….:-((

   1. Ó la la – chytrá holka Věruš, ale dosti mimo.
    Vy to možná nevíte, ale já nechci zrovna Vás opravdu o ničem přesvědčovat.

    Napsala jste panu Nohovi:
    „Nepitvala jsem, jestli autor má na mysli celý Vesmír nebo naši galaxii nebo svět – Zemi.“ – Konstatuji. To, co takto popisujete je jen jedna část Stvoření, svět hmoty. Pak jsou tu naprosto jiné úrovně. Mimo tělo, mimo Zemi, mimo naši sluneční soustavu, mimo naši galaxii, mimo všechna nespočetná množství galaxií, hvězdokup, černých děr, mimo hmotný Vesmír…. . Ale tam Vy /zatím/ nemůžete. To zatím ale připouští ode mne naději, že snad jednou….., někdy v příštích životech Vám bude otevřeno.
    Teď se můžete pokusit o pochopení, proč „Na počátku bylo Slovo…..“.
    Mějte se hezky.

    1. Vendo, zase jenom zmateně pindáte.

     Vy píšete:
     “ Ano, jde o zákony moudrého záměru, které postupně vznikaly a řídily stvoření. Zákonitý proces vznikal a vzniká až jako následek moudrého záměru, jako prvotní příčiny.“

     Já odpovídám:
     Nikoliv, Vendo, zákony nevznikaly postupně, ale všechny najednou. To zaprvé. Zadruhé – zákony řídily stvoření když podle vás byl prvotní příčinou vzniku světa (stvoření) moudrý záměr? Ó la lá….:-((

     Vy reagujete:
     „Napsala jste panu Nohovi:…….“

     Proč reagujete na Nohu? Reagujte na sebe.

 14. Věra píšeš:

  ….– příčinou vzniku našeho světa byl zákonitý proces …
  Přikláním se k tomu třetímu, proto s větou pana Tichánka nesouhlasím…

  Túžbou človeka ako takého, je poznať všetko o tom, čo ho obklopuje, čo s ním ,,máva“ a preto je jasné, že chce vedieť čo spôsobilo a ako vôbec vznikol Svet….

  Ja som osobne toho názoru, že Svet je tu od prvopočiatku a je hmotný a preto má ,,svoje dni“ už teraz spočítané…

  Hmota , teda aj Svet má tieto ciele :

  ….Byť započatý, vyživovať sa , dodržiavať a neprekračovať medze určené zákonmi Prírody , meniť svoju kvalitu z tej nižšej na tú vyššiu , a potom za veľkého tresku ,,umrieť“…

  Prikláňam se k tejto štvrtej variante a preto s vetou pána Tichánka nesúhlasím.

  Môžem vás všetkých ukľudniť. Otázky, Kto, Prečo a Ako stvoril Svet sa ľudstvo nedozvie skôr ako za ,,tisíc rokov“, teda, je jasné, že ,,MI“ to vedieť nebudeme, aj keby sme veľmo, veľmo chceli…

  A dovetok. Pretože vidíme, že tak je to dobré, je to teda O.K. Parafráza na tie známe kecy z Biblie…

  Nie je jediným cieľom ľudstva, aby všetko vykoumalo, pochopilo. Keď nebudú tajomstvá, ľudstvo ,,skape“, ako to vraj povedal Einstein . Síce to hovoril o včelách, ale je to z iného uhla pohľadu skoro identické…

  1. ad – Ja som osobne toho názoru, že Svet je tu od prvopočiatku a je hmotný a preto má ,,svoje dni“ už teraz spočítané…

   Nepitvala jsem, jestli autor má na mysli celý Vesmír nebo naši galaxii nebo svět – Zemi.
   Věřím, že Vesmír je věčný. Jednotlivé „vzniky“ a „zániky“ nehrají vůbec žádnou roli, jsou to zákonité procesy.

  2. ad – Hmota , teda aj Svet má tieto ciele : ……..meniť svoju kvalitu z tej nižšej na tú vyššiu

   Proč by hmota měla mít jakékoliv cíle?

  3. ad – Hmota , teda aj Svet má tieto ciele :

   ….Byť započatý,

   Takže cílem hmoty (ve stavu své neexistence) je existence. Hmmm….myslím, že jste taky jen obal.

 15. Věra píšeš:

  ….Proč by hmota měla mít jakékoliv cíle?…

  Dobrá otázka, odpoveď môže byť : Je to preto, že je to ,,Galaktický prírodný zákon“.

  Čo je hmotné , zákonite prechádza vývojom podľa tohoto ,,GPZ“ .

  Čiže aj Vesmír, Universum , kde hmota ,,uviazla“ sa riadi týmito zákonmi a nie je možné konanať proti týmto zákonom a preto sa tento dej javí ako ,,cieľ hmoty“, hoci je to nutnosť len z toho dôvodu, že hmota sa stala neoddeliteľnou súčasťou Univerza…

 16. Existence cílů jest kategorií filosofie a teologie, nikoliv fyziky. Konverze?

 17. Věra, píšeš:

  ……Existence cílů jest kategorií filosofie a teologie, nikoliv fyziky. Konverze? ….

  Je to omyl. Pretože okrem analfabétov už všetci tušia, že najvyyššou formou hmoty v tomto Svete je ten Sopel v hlave, ten Modzog…

  A ten podľa vedeckých štúdií svojimi štruktúrami vytvára vedomie , teda vie zabezpečiť aj duševné pochody filozofické, matematické a aj tie bludárske, tie náboženské.

  Čiže v konečnom dôsledku HMOTA môže mať skrze ,,TO“ vedomie svoje CIELE…

  … Až také nehorázné, že scifi je len slabým toho odvarom….

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference