mapa stránek || vyhledávání

Útržky k zamyšlení… (4.)

Minulé „Útržky….“ jsem končil otázkou – „Dá se tedy vražda vždy ospravedlnit?“ Takto přímo položené otázce předcházel ale nějaký text s informacemi a úvahami, které mě k ní dovedly. O hledání odpovědi se dnes pokusím a zapojím tam tu „démonickou složku lidské bytosti“.

vrahČlověk moudrý je vrcholem stvoření. Sám si tuto formulaci vymyslel a není na planetě bytost, která by mu podala důkaz, že tomu tak není. Jsou sice tvorové, kteří disponují větší fyzickou silou, dokážou rychleji běhat, mají mnohem lepší sluch, zrak či čich. Kdo má však intelekt, schopnost uvažování, obrazotvornost, svědomí a paměť a nakonec schopnost dedukce, indukce, řeči a možnosti vyjadřovat své myšlenky písmem, někdy i s jedinečným darem tvorby překrásných hudebních či jiných uměleckých děl? Jen člověk, a prý to zní hrdě! To vše by mohlo u některého člověka vzbudit pocit nadřazenosti či výjimečnosti nad ostatním životem? Než se dostanu k dnešnímu hlavnímu tématu – démonické složce lidské bytosti – je ještě potřeba nanést vztah živé bytosti a prostředí s existujícím propojením. Bhagavadgíta k tomu říká ve zpěvu 13., sloce 22. toto:

„Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejich tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních formách.“

Ty tři základní přírodní síly, které poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém stavu, jsou Sattva – čistota jako dobro, Radžas – činorodost jako princip vášně a Tamas – temnota jako žitá nevědomost. Je možná dobré si uvědomit toto; kdo užívá tyto kvality a jejich nesčíslné možnosti kombinací, které se pak projevují v povaze lidské bytosti. Ta pak určuje i třeba „jen“ tíhnutí více k dobru či více ke zlu. Je to to božské Já, duše? A nebo je to duše doslova svázaná pouty ke světu přes svoji mysl, nástroj, který může, spolu se smysly, získat nad ní v tomto světě dominanci? A tak již není pro pozorného čtenáře takovým problémem přenést se k podstatě člověka s vlastnostmi a charakterem až démonické bytosti.

Na počátku 16. zpěvu Bhagavadgíty jsou uvedeny transcendentální rysy, které patří lidem s božskou povahou /sloka první/:

„Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…“

Lze si při jejich čtení lehce domyslet, že tyto rysy tíhnou svým významem a působením k dobru, a to je logicky nutnou výbavou i k možnému osvobození se, jako přechodu do úrovně vyššího vědomí.

Co však je tím zlem a co ukazuje na člověka, který k němu tíhne a kde se to „špatné“ vůbec bere? Je to především kombinace těch tří předešlých sil s výsledkem, který bývá pojmenován v charakteristikách démonické povahy člověka. Ve sloce čtvrté téhož zpěvu se píše:

„Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.“

Mohu posuzovat člověka, jenž je pyšný, jedná povýšeně, je ješitný, snadno vzplane hněvem, ze kterého pak vzniká hrubost provázející vztahy k životu, jako člověka s pozitivním vztahem k životu? Určitě ne. Gíta, jako geniální kniha s nabídkou podrobného rozboru morálky a etiky, vysvětluje pak zcela jednoduše ty vlastnosti, kterými vládnou bytosti démonické. Ta nevědomost je dána třeba jen tímto jednoduchým sdělením /volně podle zdroje „Bhagavad-Gíta, taková jaká je“/:

„Démoni a jejich nevědomost? Nevědí, co se má a co se nemá dělat. Neexistuje u nich čistota, náležité chování ani pravda. O tomto světě tvrdí, že je neskutečný, že postrádá základ a zpochybňují vládu Boha. Pohlavní touha a chtíč stojí prý jako příčina jeho vzniku. Tyto mylné závěry je dovádějí k tomu, že neznají sami sebe, postrádají inteligenci a jejich směřování vede k neprospěšným, až strašným a zničujícím činnostem, které je v jejich nevědomosti vedou k cíli s projevem zničení světa. Jejich chtíč po pomíjivém bohatství, po vztazích, které narušují soužití lidí, je přivádí k pýše nad sebou samými a často podléhají i falešné slávě. To vše je však iluze, kterou nemohou poznat, protože nemohou rozeznat pravé od falešného. Žijí v nečisté práci a přitahují je pomíjivé věci, jež považují za cenné. Cítí jako prvořadou nutnost uspokojovat smysly.“

Velmi mne svrbí prsty na klávesnici a chtěl bych tu uvést vzácná slova, jež použil Ježíš Kristus, když charakterizoval takové lidi. Ale zpět, jsem u východního učení a nechci nic na sebe nikterak roubovat. V pojetí vývoje světa podle principů vzácného moudra staré Indie, mimochodem před Ježíšem působícím tři tisíce let předchozího ne lehkého vývoje, má velký význam kupříkladu AHINSA – což značí, že člověk nemá právo „pozastavovat“ vývoj žádné živé bytosti. Jinými slovy, ubližování, které dojde až k zabíjení, brání vývoji.

Podbízí se otázka, zda jsou lidé, jež jsou arogantní a třeba i pyšní na své vzdělání, rozčilující se doslova kvůli malichernostem a mluvící hrubě, čistí? Jedno z důležitých přikázání křesťanského světa říká – miluj bližního svého jako sebe sama a to, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň žádné živé bytosti /volně/. Démonická složka člověka však nežije podle tohoto přikázání. V čem je důkaz? Zamyslím-li se nad působením této démonické složky, tak kdykoliv může vypuknout ta nejstrašnější válka se zbraněmi tak ničivými, které tu ještě ve známé historii nebyly. Zbraněmi přinášejícími zhoubné nemoci, otrávení planety či její devastaci důsledky nukleární ničivé síly. Zbraně ale vlastní vyznavači mnoha náboženství, kteří ve svých kulturách vytvářejí zdání prosazování míru. Jsou to však síly démonické v každém z nich a účelem použití jejich zbraní není přece nutnost zajistit světový mír pro všechny. Démonické bytosti jsou proti Bohu, popírají jeho existenci a jsou v zajetí tří hlavních nepřátel – chtíče, hněvu a chamtivosti. Často se můžeme pozastavit nad projevy člověka v tomto zajetí a přímo se i nabízí otázka, zda má takto konající člověk vůbec nějaké svědomí. Ten, který kupříkladu vědomě lže, prosazuje svůj egoistický zájem a je schopen pro naplnění nějakého svého nízkého cíle i zabít.

Uvedu ještě vysvětlující citát z „Knihy o duchovní chudobě“.

„Když se Lucifer ukázal ve své přirozené kráse, jak jej stvořil Bůh, byl zcela ušlechtilou bytostí. Když však lpěl na svém já a když sám sebe a svou krásu považoval za své vlastnictví, padl, a z anděla se stal ďáblem. To se stalo také s člověkem. Zůstane-li sám v sobě a považuje sebe a svou krásu za své vlastnictví, padne a stává se ďáblem místo člověkem.“

A jsem u samotného závěru, jemuž předcházelo velmi stručné objasnění působení démona v lidské bytosti podle moudré knihy Bhagavadgíty.

V „lidském“ kodexu práva a k pochopení  pojetí spravedlnosti se podle zdroje Wikipedie vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Vražda se tak, podle mne, nedá nikdy ospravedlnit.

Příštím tématem bude téma transcendentálního poznání, kterému se citovaná perla mezi posvátnými knihami věnuje. V mém vlastním pojednání k mystice a v dalších článcích věnující se józe jsem již toto téma dříve naznačil, ale stále lze nabídnout nové a nové pohledy. V dnešní Indii je velmi populární práce významného vědce Lékh Rádž Puriho, který byl profesorem na Paňdžábské univerzitě v Láhuru. Ve svém díle, které má kořeny nejen v poznání zkušeností mystiků z dávné minulosti, ale i z jeho současnosti i vlastní cesty, přináší jeden významný logický závěr. Hledač pravdy může mysticismus pokládat za duchovní cestu. Jako třešničku na dortu a současně i jako možnou pozvánku k dalšímu dílu mých „Útržků…“ cituji od tohoto vědce ducha:

„Mystikové transportují naší duši z nejnižšího a nejhrubšího hmotného stvoření do oblasti čisté duchovnosti; odvádějí nás z iluzí a temnoty jevů do světa absolutní reality. Přinášejí tak nejvyšší dobro podstatě a esenci naší bytosti, naší duši, dobro, které je trvalé a věčné.“

 

Václav Žáček /Venda/
(zdroje uvedeny v textu + další z poznávání „Jógy slyšitelného životního proudu“)
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

109 komentářů

 1. Je pravdou, že démonické bytosti ne hmotného – fyzického stvoření, působící mezi námi, lidmi v úrovni dosud nepoznaných sil, a to tedy mimo schopnosti vnímání lidskými smysly, a že se živí negativním vyzařováním z emocí, z bolestí, které člověk prožívá? Že dokonce působí na samotný život, na lidskou duši, že tuto přivádějí až k zabíjení lidí ve válkách a z prolité krve pro ně vystupuje zvláštní druh vyzařování a ten je opět pro ně jejich potravou?
  Zvláštní téma – ale rozhlédnu-li se kolem sebe, mohu si vytipovat, kdo má v sobě „démona“. Ani já nejsem svatý. Říkal jsem včera manželce, že jdu na jedno pivo, pak jsem se zakoukal s kamarády na televizní fotbal a piv bylo šest. Démon alkohol, o tom psal myslím Jack London?
  Potkat démona je asi děs.

  1. Jestliže je démonická složka lidské bytosti, podporovaná navíc jiným „světem“ negativních energií, jak píše pan Krbec /může být vůbec energie negativní?/, pak je logické, že musí existovat něco opačného. A Venda to uvádí tu v této části jeho článku „„Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…“ Dokonce to snad ta citovaná indická kniha pojmenovává jako rysy, které patří lidem s božskou povahou.

   Přišel jsem k Vendovi. Balí si kufr na cestu. Našel jsem na netu tento článek :
   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/2438-zdanliva-banalita-zpusobila-zazrak-kanadsky-vozickar-vynalezl-a-otestoval-univerzalni-lek-na-rakovinu-dva-dulezite-organy-v-tele-snizuji-umrtnost-o-44-lze-se-vylecit-pomoci-uctenek-rozhoduje-zamer.htm

   Je velmi inspirativní. Doporučuji se ním prolouskat až k závěru. Může člověk mít něco s transcendentální rysy, které patří lidem s božskou povahou? Může takový člověk onemocnět? Zkoumá lékařská i jiná věda souvztažnost mezi v člověku projeveným zlem a dobrem, uvnitř i navenek, v projevech a pak vzniku – nevzniku nemocí? Ja, ja, jak by řekli kdysi přesídlení občané z našich Sudet, kde jsem se narodil již v živlu Moravanů, Slezanů a Čechů….taková pestrá škála lidí to tady osídlovala. Ale abych udržel myšlenku / a moč /. Majitel tohoto počítače mi půjčil knihu – „Co nám tělo říká….aneb po stopách příčin nemocí“ pana inženýra Hrabici. Dobré dílko. K zamyšlení, to nejdřív a pak k žití. Teda pro toho, kdo chce ?! Já chcu, jak se říká na severním okraji malé Hané!

   Tož dobré deň a dobró chuť k nedělnimu obědu. Venda mi k němu nabídl ovesné placky na slano a špenát z mladých kopřiv a medvědího česneku a seitanový plátek domácí výroby. To zase bude zdraví, co ?

 2. Krbrec,píšeš:

  ….Potkat démona je asi děs….

  Stretnúť démona by bol naozaj des. Ale upokojím Ťa . Tieto Nadprirodzené nebytosti sú ,,zokomponované“ len v hlavách ,,psychycky nestabilných citlovcov“, alebo takých ľudkov, ktorých ťaží ,,odozva mysle“, t.j. svedomie.

  Desov môžeme ešte ,,stretnúť“ najmä v tme, keď na nás ešte stále pôsobí temná hmota predbiblických čias, keď sa tieto ,,ONÉ“ nebytosti pohybovali medzi nami , ako zhmotnené mystériá strachu Adama, Abela a psychicky narušeného Kainčeka, z rebra stvoreného pomocníka – mužožene, či ženomuža t.j Evičky…

  Des je nedeletovateľná odozva v lebeni, za činy spáchané v minulosti, na ktoré už po upynutí dlhšieho času neradi spomíname, ale ,,kurva“ podvedomie stále s tým pracuje a fiktívne rieši, že to mohlo byť inak a lepšie…

  Takže sumárum suma, neboj seba sa. Skutočnú, reálnu Nadprirodzenú nebytosť nestretneš, aj keby si sa snažil, žeby si sa aj ,,posrať mohol“.

  Ani židovsko-kreťanské Desatoro nerieši démonov a iné strach naháňajúce Nadprirodzené nebytosti…

  Chápeš?

  ČI?

  1. Nechci se do Vaší diskuze plést. Jen malé upozornění pro Vás, Gilg.Noho. Pan Krbec tu napsal, že tráva je zelená a Vy jste mu to potvrdil. Víéte o tom, že?

   Pane Krbče, potkat démona je děs – myslíte toho na úrovni mysli, která Vás nabádala k porušení toho, že jste řekl manželce „jdu na jedno“ a konějšila Vás, dej si další, a ještě, pěkný fotbal, a chlapi vedou řeči, a ještě jedno….a že se nic nestane? A nebo myslíte potkat někde čerta-ďábla rohatého osobně?

   Pánové, mějte se oba hezky.
   Václav Žáček

 3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedotknuteln%C3%AD
  „Odhaduje se, že k tzv.nedoknutelným náleží přes 160 miliónů Indů..Nedotýkatelní jsou v souvislosti se svým podřadným postavením také široce diskriminováni – ostatní se jim vyhýbají, urážejí je, zakazují jim vstup do chrámů a domů vyšších kast. Ve veřejných místech jsou nuceni jíst a pít z nádobí zvlášť určeného pro ně. Výjimkou nejsou znásilnění, bití ani odpírání právního statutu, například nároku na pozemky přidělené státem. ..Genetická studie z roku 2012 potvrdila předchozí indicie, že z příslušníků kasty nedotknutelných ze severozápadní Indie pocházejí evropští a severoafričtí Romové. Podle této studie měli opustit Indii před přibližně 1000 lety, pravděpodobně jako uprchlíci před pronikajícím islámem“

  Ta indická filosofie nefunguje ani tam, kde se vytvářela několik tisíciletí. Prostě hromadná chudoba a diskriminace. Indie je stát s obrovským lidským potenciálem, měla několik nositelů Nobelových cen díky univerzitám západního světa.

 4. Kolik je u nás v ČR, ve velkých městech, těch nedotknutelných, zapáchajících a žebrajících bezdomovců, kteří spí kdo ví kde ? jí a pijí kdo ví co? ostatní se jim vyhýbají, nemluví s nimi, zakazují jim vstup do obchodů, do vil zbohatlíků, nesmí do divadel, multikin…. . Vím u nás, v malém městě o malé slepičárně, zdevastované budově, kde si na pár týdnů udělali své lidské hnízdo lidé, člověk moudrý, než jej vyhnali válečníci, tedy policie – ale ne někam, prostě nikam.

  Jak jsou u nás diskriminováni cikáni – tedy pozitivně – jsme tedy vzor a všichni lidé jsou s tím spokojeni – asi ne!

  Ještě nedávno se pořádaly pogromy na Židy, Hitler je cíleně zabíjel a nechal pálit v pecích….není to tak dlouho.

  Ještě nedávno byl člověk – černoch – v USA, kolébce demokracie, diskriminovaný člověk, který nemohl jezdit autobusy, nemohl chodit do restaurací, byla mu odpírána různá lidská práva.

  Pojmenování kasty zavedli v Indii běloši, Portugalci. A co islám a zákony, které diskriminují, zabíjejí, ženy jsou méněcenní tvorové….. ?

  Jo, jo, ve světě vládla a vládne nerovnost. Našim dětem je zakazováno se bavit s cikánem, podezřele vypadají / v očích dospělých / i Vietnamci.

  V Praze jsem viděl několik lidí, jak přehrabují popelnice, někteří tam v nich i nocují. V indickém Díllí jsem viděl hromadu odpadků – se základnou tak 500 x 200 metrů do výšky tak padesát metrů a u ní bydlí v chatrčích lidé. U slovenského Kežmaroku jsem viděl vesnici slovenských lidí – gheto se vším všudy. Nedávno byly u nás v civilizované Evropě lágry pro pokusy na lidech, vyhlazovací tábory s perfektními továrnami na smrt, hromadnými hroby plnými lidí….. . Nedávno bombardovaly spojenecké svazy město Drážďany, jako akt prostoupený citem k lidem stejného vyznání, zápalné bomby pro německé křesťany. Nedávno hořely ve Vietnamu vesnice a lidé pod napalmem. Před tím byly použity na dvě japonská města atomové bomby s velkým účinkem na obyvatele. Turecko zmasakrovalo Arménii a Kurdové, obyvatele Turecka jsou občané druhé kategorie. Ještě nedávno vládla bílá rasa v Jižní Africe, tzv.apartheidem, zločinem proti černé rase. Trošku dříve – běloši vyhubily původní obyvatelstvo v obou Amerikách. V Rusku, lépe v SSSR byly zařízeny koncentrační tábory pro novodobé otroky, kteří budovali zadarmo významné stavby socialismu. Nedávno křesťanská vojska napadla Afghánistán, Irák, Libyi. Nedávno byly na Bělehrad a další města Srbska shozeny tisíce bomb. Ti kšátrijové ve službách naší civilizace mohou vše. Ti američtí, italští i čeští a jiní bráhmani jako otcové, kněží církvi mohou pohlavně zneužívat děti. A ti obchodníci, ta třetí kasta může krást, dodávat závadné potraviny, prodávat našim dětem porno, nabízet drogy, alkohol. Inu, i takový lze mít pohled na svět.

  Má co řešit. I v Indii. Mahátma Ghándí se o to snažil. I jiní.

  Díky za příspěvek.
  Václav Žáček

  1. To nemá smysl. Vaše příspěvky o válkách na Vámi uváděné kopce chyb západní civilizace nikdo nereaguje a moje odpovědi na to s konkrétními údaji hoši rozpitvají a ještě snad bych měl zdůvodnit, že jsem si dovolil vůbec něco myslet.

   1. Cokoliv má nějaký smysl vždy, i když se to může jevit teď jako nesmysl. Zvláště pak, když je to z úrovně neviditelné /pro okolí/ myšlenky dotvořeno do skutku – činu.

    Jedu teď na tři dny pryč a nerad bych, kdybyste měl, pane Pardale, v sobě nějakou hořkost.

    Velmi stručně Vám napíši jeden příběh. Jeden známý Sokratese chtěl tomuto významnému muži vyprávět historku o jednom jeho žákovi. Sokrates mu řekl – dříve než mi něco povíš, chtěl by tě podrobit malé zkoušce. Víš co je trojitý filtr? Ne, odpověděl známý. Sokrates pokračoval – dříve než mi něco o mém studentovi povíš, zkusíme tímto filtrem přefiltrovat. První filtr je Pravda. Jsi si absolutně jistý, že to, co mi chceš říci je pravda?
    Nejsem, odvětil muž.
    Sokrates řekl – nevíš jestli to je pravda! Druhý filtr se jmenuje Dobro – považuješ to, co mi chceš říci o mém studentovi, za něco dobrého?
    Nikoliv, právě naopak – odvětil známý.
    Tak ty nevíš, jestli je to pravda a není to nic dobrého – pokračoval Sokrates. Třetí filtr je užitečnost – je to, co mi chceš o mém studentovi říci pro mě nějak užitečné?
    Ani ne, odvětil muž.
    A Sokrates rozhovor ukončil – nechceš-li mi říci nic pravdivého, dobrého ani užitečného, proč mi to vůbec chceš říkat?

    Pane Pardale, vážím si Vašeho rozhledu, Vašeho seriózního přístupu, rozvahy.
    Váš příspěvek však u některých zdejších diskutujících vzbudil určitou pochybnost. Podle mne jste nemusel za Bhagavdgítu a její pravdy, morální a etická poučení, která tu uvádím a která mají svoji cenu, kritizovat současnou Indii. Jsme přece na „jedné lodi“.

    Přesto Vám děkuji, že jste do diskuze vstoupil a cením si toho.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. Nektritizoval jsem současnou Indii, ale varoval před nekritickým přejímáním její filosofie k nám, což lze snadno dohledat v mém prvním příspěvku.
     Filosofie z Indie nám možná pomůže, ale určitě pomohou dobré skutky, které v našich končinách byly dříve samozřejmostí. Třeba dnes jsem byl svědkem jak stará paní za pomoci řidiče autobusu a jeho spojení s  nádražím, kam dívka telefonovala-tak během cesty k dalšímu městu už hlásil, že až pojede zpátky, tak peněženku poveze k vyzvednutí na zastávce.

    2. „určitě pomohou dobré skutky, které v našich končinách byly dříve samozřejmostí. “

     Marne patram kdy „drive“ byly v nasich koncinach dobre skutky samozrejmostí. Ale budiz,nejake srovnani s dneskem jiste je.
     Varujete pred nekritickym prijimanim indicke filosofie ,ale popis cloveka s bozskou povahou,..
     „Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…“
     .. prece jiste zapada do predstavy nekoho,kdo dobre skutky kona.

    3. Martasi, kopal, rýpal a zahazoval jsem několik dní dlouhý výkop na kabel a vodu k vrtu na zahradě. Nirvána a meditace pod stromem to sice není, ale radost z práce a potěší, když jeden soused půjčí štychar ( úzký žlábkový rýč půl metru dlouhý) a druhý pomůže se zapojením elektriky. Počítají, že občas si vezmou čistou vodu, ale pomohli by i tak. Indickou filosofii neznají, ani já moc ne. Je to prostě tradice české vesnice a křesťanské kultury, takže i v Evropě máme na co navazovat.A můj příspěvek se týkal toho, že i z našich kořenů si lze vybírat kladné hodnoty a mělo by se to dělat především.

    4. Pardale, neumím posoudit, v jaké míře se dříve vyskytovaly v našich končinách dobré skutky jako samozřejmost. Člověk se vyvíjí a pokud k horšímu, mohlo by to tak i být.

     Mohlo by i zaznít docela logické poznání, že dobré skutky vykonává dobrý člověk a zlé naopak ten zlý, tedy v článku odkazy na démonické rysy lidské povahy či mysli, které klasifikuje i pro mne velmi milý „Zpěv vznešeného“.

     Bhagavadgíta je údajně druhou nejpřekládanější knihou všech dob. A je to podle mne i proto, že v ní lze najít morální a etická doporučení, poznání, které přesahují věky. Často jsem tu upozorňoval na křesťanské pojetí dobra a zla, dokonce i vysvětloval nějaká podobenství. S jak špatnou odezvou jsem se tehdy setkal. A když jsem upozornil na něco z jiných učení a našel totéž i u Ježíše Krista, s jakým nepochopením jsem se tu setkal. Prý roubuju?! Ale zkuste se pro zajímavost podívat třeba na evangelium Matouše 13:18-19. Je tam jmenován ten „Zlý“. A nebo si uvědomit podstatu u Matouše 13:24-28. A nebo Matouš 12:33-37. /soudný den, soud duše nad skutku dobrými i zlými /

     V jednom svém dřívějším článku jsem uvedl / a citoval /:
     „A opět citace nesmrtelné Bhagavadgíty, která v sedmém zpěvu, „Cesta pravého poznání“ říká mj. o cestě tohoto nutného vědění:

     „Avšak nepřijdou ke Mně lidé zlí, nevědomí a nízcí, kteří oklamáni zevnějškem věcí neumějí rozlišovat a ubírají se cestou krutosti a násilí. Je čtvero druhů dobrých lidí, kteří po Mně dychtí, Ardžuno: ti, kteří jsou sklíčeni žalem, kteří hledají vědění, kteří touží po zdaru, a ti, kteří hledají Absolutní pravdu. Nade všechny tyto lidi vyniká člověk moudrý, obdařený dokonalým poznáním, zanícený pro jediný cíl. Nade vše drahý jsem moudrým lidem a moudří lidé jsou drazí i Mně.““

     Zcela nedávno jste mi přímo napsal v diskuzi k jednomu předchozímu mému článku:
     “ …… o zastavení plození článků, které prohlubují ezoterické zmatky, ne že je vysvětlují a pomáhají v orientaci. ….a něco o vyčerpanosti témat mých článků“ Necítím to tak a důkazem je třeba jen ta Bhagavadgíta. Není ezoterická, přečíst si ji může každý. Když ji někdo neporozumí nebo nechce porozumět, není to můj problém, nepatrného autora článků k ní, který má ale před ní obrovský respekt / a děkuji za to, že existuje /. A chci také, aby ty zmatky, Vy je nazýváte ezoterickými, byly odstraněny. Ale změnil bych název, ne zmatky, ale předsudky. Mimochodem. Jeden významný člověk minulosti vyslovil myšlenku, jejíž dodržování v případě chtění co největší míry objektivního poznávání skutečnosti by mohlo být téměř nezbytné: „Ten, kdo chce studovat fakta, musí k nim přicházet s nezatíženou myslí malého dítěte; teprve potom je může začít skutečně zkoumat.“ (Alexander Agassiz)

     Kritické přijímání čehokoliv je tedy dobré, je to v přirozenosti člověka a jeho tzv.svobodné vůle a když je to bez emocí, bez zlého úmyslu, bez předsedků, poukazuje to vlastně na to, proč je nazýván člověk tvorem moudrým. Je i dobré, že „nějak“ kritizuje třeba ty indické filosofie. Ale! Když kdokoliv něco kritizuje, měl by uvést i to, proč to kritizuje a jak on sám vidí svůj pohled na kritizovanou věc, dění…., v našem případě filosofii neuznává, a kde je podle něj chybný názor, závěr, kde se autor např. mýlí…..atd..

     Přeji pěkný den a mnoho dobrého kolem Vás.
     Václav Žáček

    5. Vendo, ano, Bhagavadgíta je dobrá kniha i dnes, kdo chce z ní čerpat, tak dnes se snadno k ní dostane.
     Jenže v minulosti byly znalosti indické filosofie u naprosté většiny Evropanů nulové a nebylo to morálkou a empatií u lidí horší. Virtuální realita vytahuje lidi k cestám a výsledkům, které jsou pro mnohé rovněž virtuální. Takže opakovaně říkám, že indická filosofie Evropě nepomohla a její vliv je malý i nadále, ne každý se potřebuje zabývat orientální filosofií a proč by měl?

    6. Pardale ,ta prace na zahrade – plne s Vami souhlasim. A kdyz k te cinosti treba na zahrade pridate trochu te vychodni filosofie,tak je to ,jako kdyz si okorenite jidlo :-). A ze i z nasich korenu si muzeme vybirat kladne hodnoty – souhlasim,je to jako u toho koreni nebo jidla,jen kazdy voli to co mu vic chutna/sedi.Taky mam rad ceskou kuchyn ,ale nejim jen ceska jidla,taky mam rad treba cinskou kuchyn nebo mexickou,a nekdy italskou. Kazda ma co nabidnout,a kazda muze cloveka obohatit treba i jen po gastronomicke strance.
     Urcite se nejedna o nekriticke slepe prejimani te ci jine filosofie,protoze to je ted zrovna IN.I kdyz i takovy jedinci se najdou :-)).

     Hezky den preju

 5. Z hlediska statiky bydlení
  https://www.czso.cz/csu/sldb/vysledky_scitani_bezdomovcu
  máme v ČR rok 2010 asi 11 500 bezdomovců, čili 1 promile z 10,5 milionu.
  Vláda připouští, že počet bezdomovců u nás je 30 000 ( 3 promile).
  Vláda 2013 schválila plán, jak řešit v Česku problémy s bezdomovci, jejichž počet roste. Podle ministra práce Koníčka je v současnosti kolem 30 tisíc lidí bez domova, stejná situace však prý hrozí až 100 tisícům občanů ( 1%).
  Zdroj http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/205232/30-tisic-bezdomovcu-v-cesku-co-s-nimi-rusnokuv-ministr-prisel-s-resenim.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

  Indie nedoknutelných 160 milionů/1267 milionů obyvatel =12,6%. Některým Indkám se podaří utéct za prací na Západ, také proto že se nechtějí provdat za někoho, koho jim určí rodiče. Prostě nesvoboda už uvnitř rodiny. To jste v té Indii asi taky slyšel.

  Nedivím se rodičům, že zakazují dětem se pohybovat mezi flákači, feťáky a dalšími podezřele vypadajícími , čím dřív se to naučí, tím pro děti líp. To není rasismus, ale sebeobrana. A není to případ pracovitých Vietnamců, kteří se mezi slušnou mládež v pohodě zařazují.

  Jistě budete mít dost času se zabývat v diskuzi s někým jiným Vámi nadhozenými tématy z celého světa ( Hitler a koncentráky, bombardování, apartheid, Hirošima, genocida, drogy, porno).
  Lze vidět i jinak. Bombardování Drážďan- zahynulo 30 000 lidí, měli dobré bunkry, shořel hustý a historický střed. Za jeden den nečekaného bombardování dřevěného Stalingradu zahynulo 40 000 civilistů, zbyly jen budovy průmyslových závodů, o které se pak bojovalo. V historii se válčilo takřka nepřetržitě. Pro Evropu jsou nejlépe zdokumentované války v křesťanské Evropě. Války Indie- Pákistán byl celkem 4 https://cs.wikipedia.org/wiki/Indicko-p%C3%A1kist%C3%A1nsk%C3%A9_v%C3%A1lky
  Ve Vietnamu a Korei válčily proti sobě rozdělené země se stejným náboženstvím. Samozřejmě za to můžou imperialisti. Rudé Rusko bylo koncem 1917 kolem Petrohradu a Moskvy velké sotva jako Čechy a za necelých 10 let jako 1/6 světa. Samozřejmě za to můžou komunisti.
  Izraelité válčili 1000 let, můžou za to Židé?.
  Já jsem válku nevymyslel, ani v ní nebojoval, pár týdnů jsem se mlátil na cvičeních v tanku a stačilo.

  Já jsem psal, že mnohatisíciletá indická filosofie vlastní Indii nepřinesla v životní úrovni ani po duchovní stránce náskok před před Západem. Takže nevidím důvod ji nekriticky přijímat do našich podmínek. Bhagavadgítu si četl i Edward Teller, konstruktér vodíkové bomby ( kniha Jung: Jasnější než tisíc sluncí). Kniha je to dobrá, špatné svědomí mohl mít i tak.

  1. mnohatisíciletá indická filosofie vlastní Indii nepřinesla v životní úrovni ani po duchovní stránce náskok před před Západem.?
   Duchovní – nebyla to indická vojska, která by vnikla do Británie a tu zemi si podmanila. Nesprávné přístupy k Indům naopak používala Británie v Indii. Po duchovní stránce Indie zvítězila a to ušlechtilým Gándhím, osamostatnila se bez války s Brity. Británie zavinila rozpad subkontinentu postupně na 3 části.
   Před několika staletími byla řemesla v Indii na vyšší úrovni. Dar z Británie – šperky pro nějakého indického krále jeho úředníci raději svému králi ani neukázali. Byl na nízké technologické úrovni, ve srovnání s tehdejšími indickými výrobky.
   Dnes Indie bohatne a životní úroveň většiny zůstává nízká, důvod je zřejmý.

   1. Díky za doplnění. Ve své odpovědi Pardalovi jsem zapomněl na Bangladéš, východní Bengálsko. A Gándhího je třeba studovat. Byl to vzácný člověk, opravdu velká duše. I to heslo Havla – o vítězství pravdy nad lží – vzal náš humanista od něj.
    Václav Žáček

  2. To, že si někdo přečte Bhagavatgítu neznamená, že se z něho stane lepší člověk. Bhagavatgítu je nutné studovat a hlavně podle ní žít a to v dnešní době není tak jednoduché.
   Nevím, z čeho vycházíte, když tvrdíte, že védská filozofie nepřinesla Indii duchovní náskok před západem. Myslíte si, že je západ duchovní ? Z čeho tak usuzujete ?
   O životní úrovni se nemá cenu bavit, to není cíl duchovní existence.

   1. Díky, Jaromíre, za stručnost a jasnost sdělení. Pochybuji, že na Vaše dvě otázky Vám bude odpovězeno.

    Obecně, o cíli duchovní existence nemá cenu příliš hovořit, je to typické házení hrachu na zeď. Každý jsme jiný a každý dospívá k něčemu sám. Když někdo nevěří na karmu, reinkarnaci, na duši, Boha, proč ztrácet čas nějakým objasňováním cíle. Každý touží po tom, co podle míry poznání svého vlastního ducha považuje za dobré.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

 6. Chtěl jsem takovým neurovnaným výčtem dění na planetě, v rozvíjejících se společenstvích lidí i v těch již rozvinutých poukázat na fakt, že lidstvo nežije v míru. Že dokáže mezi sebou vyvolávat násilí, sociální nepokoje a války, uvnitř států i mezi státy.

  Pane Pardale, napsal jste, že Indie nepřinesla v životní úrovni ani po duchovní stránce náskok před Západem. Proč by to dělala? Proč by to vůbec měla dělat? Co je to náskok? Západ ho snad má? V „Útržcích…2.“ cituji o ulpívání, o lpění na plodech činnosti. Podívejte se na to a zamyslete se, jestli chcete. I Ježíš vysvětloval rozdíl, co v důsledku znamená budovat si své poklady tady a nebo u Otce; také o tom, kdo snáz se dostane do nebe. Byl jsem tu ale několikráte upozorněn, že roubuji něco z východních filosofií, nauk a náboženství na „naše“ křesťanství, na naši civilizaci. Tak raději dál ne.

  V pár tzv. „Útržcích….“ chci ukázat na filosofie, nauky a náboženství Indie, pak i slíbený článek k Číně a TAO a popř. zoroastriánství a islámu. Nejsem člověk se vzděláním VŠ, neumím hebrejsky, neovládám latinu ani sanskrt, dokonce ani čínský jazyk či arabsky. Těm, kterým vadilo, že něco srovnávám teď nabízím pár pohledů na Bhagavadgítu, a to takovou, jaká je.

  Co se týká válek Indie, tak ty s Pakistánem v již moderním věku byly vlastně až po rozdělení a okleštění Indie. Vznikl samostatný stát Pakistán ze západního Bengálska, kde je většinově islám.

  Jinak vidím pokrok Indie i ve starověku v tom, že nevyvolávala války s okolními zeměmi. Hrabat se v tom, jak a kdo s kým válčil na tomto subkontinentu, než došlo k jejímu sjednocení, nemá příliš cenu. Islám a před ním ještě Alexandr Veliký přišli do Indie – ti s náboženstvím, ten druhý dobýt území. A pak kolonizátoři, ti skvělí Zápaďané s náskokem.

  Naopak, kdo vyvolal 1. a 2.světovou válku, nejničivější dvě války ve známé historii lidstva? Vyspělé státy křesťanského vyznání nebo snad Indie?

  Duchovní bohatství Indie je obrovské. Kdo chce, může ho studovat, seznamovat se s ním. Kdo nechce, nechá tak a bude spokojen s náskokem /materiálním i duchovním/, který mu civilizace, ve které žije, přinesla. Každému přeji, aby na své cestě měl to pravé poznání.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Vendo píšete :“Naopak, kdo vyvolal 1. a 2.světovou válku, nejničivější dvě války ve známé historii lidstva? “
   https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ch%C5%99ipka
   „Španělská chřipka je označení celosvětové chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918-1920. Smrtnost pandemie je odhadována na 3 – 5 %,[1] počet obětí se udává mezi 50 a 100 miliony, odpovídající 10 až 20 % z celkově nakažených lidí.“
   Takže jen španělská chřipka zabila asi tolik lidí, co obě světové války vyvolané křesťany. Západní civilizace přinesla hygienu a systém sociálního a zdravotního zabezpečení, k čemuž má Indie a indická filosofie hodně daleko.
   Komunistická ruská filosofie, občanská válka a stalinský teror zabil srovnatelně lidí jako zahynulo za 2.světové války. Komunistický ( ne křesťanský) Pol Pot v Kambodži zabil 1/3 lidí. Komunistický Mao-Ce tung sSpolu s Josifem Stalinem a Adolfem Hitlerem patří ke třem nejkrutějším diktátorům 20. století, připisuje se mu několik desítek milionů obětí.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1rie
   „Malárie (italsky „špatný vzduch“;česky rovněž nazývaná bahenní zimnice) je jedno z nejvýznamnějších infekčních nemocí. Ročně více než 1 000 000 nemocných malárii podlehne, z čehož většina jsou děti mladší 5 let.[1] Většina obětí žije v tropické a subsaharské Africe. Podle odhadů mohla zabít až polovinu lidí co kdy žilo.[2]“
   Západní civilizace přinesla léky a prevenci, včetně DDT proti malárii.
   Jsme západní civilizace vyrostlá na kořenech křesťanství, i když máme hentu demokraciu, potřebuje ptáky, kteří nekadí do vlastního hnízda.

 7. Tak jo. Křesťané a západní civilizace může za všechno : za války, za chudobu, za mír, za technickou civilizaci, pokrok v medicíně ( jak by to asi dopadlo s probíráním se z kómatu na ulici v Indii?), pokrok ve vědě, plýtvání energetickými a přírodními zdroji a potravinami, může i za tenhle internet, který usnadňuje cestu k poznání včetně poznání duchovního. A je to šmahem špatně.

  1. Když jsem si přečetl tento nový článek pana Vendy a potom vstup do diskuze pana Pardala, tak jsem si říkal, jestli on pochopil, o čem to je. Autor tu přináší úryvky z Bhagavadgíty a dává do souvislosti takové jednoduché lidské pravdy. Stručně, něco z duchovního vnímání světa. Nepíše sem a nesrovnává nic z jógy a křesťanství, jak kdysi nazval nějaké své předchozí články. Asi nechce dráždit ortodoxní vyznavače této víry. A diskutující Pardal sem vlepí něco ve smyslu – heleďte, Indie má kasty, nedotknutelné co jedí a pijí ze zvláštního nádobí a jsou znásilňování / jsou těmi, co znásilňují? / a pocházejí z ní Romové – co Vy nám tady Vendo píšete? Připomnělo mi to postavu nadporučíka Duba, který ve Švejkovi říká často a zdůrazňuje – „mluvil jsem o tom s panem okresním hejtmanem před válkou….“
   Každý národ, státní útvar, ba dokonce i často základ státu – rodina má svoji vlastní špínu. Každý si muže zamést před vlastním prahem. Pan Pardal vidí tu třísku v oku svého bližního, ale trám ve svém nevidí. Inu zaslepenost jeho ega, co na to říci jiného. Jakoby říkal – Venda nám tu káže moudra, a to já/my/ máme za sebou takový čistý život, hle, hle. A co je komu po tom, že tam byla kultura harappská, když tady nebyl žádný společenský útvar, písmo…nic.

   je dobré si ale uvědomit jednu zásadní věc, zásadní pohled. Ti lidé Sumeru, Indové, Číňani, Peršané……atd., před tisíci léty, to vše je v podstatě vývoj civilizace. Po stránce kultury, náboženství, věd. Nás všech jako lidstva a znamená to vlastně, že nejde zpětně nic vynechat. Kdo tak činí, může, je krátkozraký až slepý.

   Ale abych byl pozitivní. Pane Žáčku, ty jednotlivé útržky jsou dobré a mají posloupnost, která zapadá, lépe, slepí se do ucelené stránky. Musím až trochu k Vašemu článku zaklet; sakra, to by bylo něco, kdyby si lidé uvědomili, že si všechny ty problémy dělají jen oni samotní. To tzv.zlo, či až působení démonů? Jasně že je to v nás.

   Díky za inspiraci.

   P.S.
   Pardal píše „Výjimkou nejsou znásilnění….“ kým jsou nedotknutelní znásilňování? Jakou kastou? A u nás, v Německu, v kolébce tzv.demokracie USA se neznásilňuje? Démon vyjádřený chtíčem působí snad všude.

   1. Luboši, píšete:“Pardal píše „Výjimkou nejsou znásilnění….“
    Citoval jsem Wikipedii a přesný citát uvedl v uvozovkách. Bylo to Indii, zbytek světa zas někdy jindy.

 8. Fakt nechapu potrebu lidi jako Pardal nejak neco porad srovnavat. Clanek Vendy vubec neresi spolecenskou a socialni uroven te dane zeme,ale zminuje duchovni pravdy BG – cili v tomto pripade indicke duch.literatury.
  Kde byla „vyspela“ zapadni civilizace kdyz byla BG poprve sepsana ?To uzbyla vedska civilizace na ustupu,proto byla i BG zapsana,protoze lidstvo degradovalo diky prichodu noveho cyklu (Kali yuga) na uroven,kdy nebylo schopno si BG pamatovat a ustne dal predavat.
  Pokud se pohrabu historii pozdejsi,kdy na danem uzemi jiz vladly muslimove,a Harrapska kultura jiz byla tisice let minulosti,stale byli nejen ve vede ale i v te hygiene dale nez zapadni krestaska evropa,ktera se v te dobe jeste stale brodila v ulicich mest svyma vlastnim srackama.
  Dalo by se pokracovat ve srovnavani,ale o tom prece Venduv clanek neni.Z Indie pochazi 2 z 5 velkych nabozenstvi – Hinduismus a Budhismus,obe vzesli ze zakladu velke Vedske kultury. A narozdil od krestanu a muslimu si nesnazili podrobit jine zeme ve jmenu sveho Boha. To je pro me osobne podstatny prinos te ci jine zeme nebo civilizace.Ne kolik ma ta dana zeme chudych. Mimochodem,vsadim se,ze krestanska Brazilie,Haiti ci nektere Africke zeme s temi chudymi vrstvami mohou smele konkurovat.

  Nakonec,pro nektere jedince,ktere drazdi uz samotne slovo Indie,zkuste vyzvihnout nejaky skutecny prinos vice jak 200 lete Britske nadvlady.

  Pardale,samozrejme ze zapadni krestanska civilizace prinesla technicky pokrok,ktereho by se myslim nikdo z nas dnes nechtel uplne zbavit. Tady jde spise o zamysleni,zdali by se ten zapadni tech pokrok nemohl rozvijet dale i s vychodni moudrosti. Pan Supa by jiste napsal,ze v zadnem pripade,ze kazdy pekne na svem pisecku.A to i presto ze jsme vsichni na jedne mrnave kouli uprostred nekonecneho vesmiru.

  1. Díky za zajímavé myšlenky a věcné zhodnocení. Dodám jen, že někdo bude hodnotit nadvládu Britů v jejich pro ně výhodné kolonii kladně, i pro Indy. Ale to není podstatné pro předmět mých článků – z hlediska duchovnosti tam Britové neudělali nic.

   Díky Marťasi a ahoj.
   Václav Žáček

 9. Martas,píšeš:

  … Nakonec,pro nektere jedince,ktere drazdi uz samotne slovo Indie,zkuste vyzvihnout nejaky skutecny prinos vice jak 200 lete Britske nadvlady.

  Len tak iluzórne, keby boli Indoši zostali bez ,,dozoru“, už by sa požrali navzájom v kastovníckych vojnách, predsudkoch, ľudovom liečiteľstve a špine.

  Však akú spoločenskú hierarchiu dosiahli? Nejakí psychouši si povedali, že kravy sú posvätné, ich mlieko a mäso je ,,nedotknuteľné“, lebo Nadprirodzené sily by sa pomstili, keby ich zožrali. A radšej nechali miliony ludí pokapať v špine a hlade, ale nemohli sa mäsa, mlieka , týchto inde bežne aj chovaných zvierat ani dotknúť…

  Kastovníctvo, vynález Indušov, škoda hovoriť…,

  A ich obetovanie vdov, keď starý páprda odišiel do Večných lovíšť…

  Celé ich náboženstvo, je samá hovadina, kde sa hmýria a súložia ludia so zvieratami a bohovia sú opice, slony a hybridy hybridov. Kto sa v tých hovadinách dokáže orientovať a ešte nachádzať zmysel života aj pre ďalšie generáciem je psychicky narušená osobnosť, alebo bigot, ktorý by sa dokázal stotožniť s akoukoľvek hovadinou, ktorú by hlásali ,,vyvolení“…

  Tu je jasný dúkaz toho, že kde vkročila noha ,,Náboženstva“, zostala len ludská hlúposť, bieda a špina a tých pár zvestovateľov sa rehotalo, čo dosiahli…

  Už aj ten syfilitik, ten trojpätinový Žid zistil, a uvedomil si, že , každé náboženstvo je len ópium , ktoré človeka, ktorý vdýchol do seba jeho zložky ,doživotne dokaličí tak na tele, ako aj na ,,duši“….

  Takže nechajme tých nablblých hinduistov, butanitov a iných bigotov, nech si užívajú slasti svojho náboženstva naďalej…

  Ako povedal ďalší náboženský bludár, tak nech im pánBožko pomáha…

  1. Mila Nožko Gilgamešová, evidentne znas Indii a jeji tisiciletou kulturu jen z jednoho napisu,ktery si zahledl na sve prvni ceste vlakem z Bratislavy do Prahy. Tudiz oponovat ti,ci se dokonce pokouset s tebou debatovat na tema Indie je zrovna takova ztrata casu,jako debatovat s americanem o Rusku,kdyz jeho predstava Ruska je jen ruda hvezda a lahev vodky.

   Pro tvou informaci je clanek Vendy o zamysleni se nad nekterymi texty Bhagavadgity. Mel by si mit trochu ohled a pochopeni pro nas ,kteri bereme tyhle texty vazne. Nebylo nam dano,abychom se narodili s tak natolik vrozenou moudrosti,kterou si byl obdarovan ty. Za sebe vsak alespon ti ze srdce dekuji,ze mas tu trpelivost s nami vsemi,kteri propadli vsem podobnym duchovnim pravdam,a snazis se nam nastinit jen tu jedinou skutecnou pravdu svate Nohy Gilgamesové na zemeplacce zrozene ..

 10. ad – Člověk moudrý je vrcholem stvoření. Sám si tuto formulaci vymyslel a není na planetě bytost, která by mu podala důkaz, že tomu tak není.

  Vymyslet si člověk může cokoliv, ale důkazní břemeno leží na tom, kdo tvrdí, že něco JE, nikoliv na tom, kdo tvrdí, že něco není.
  Kdo tvrdí, že člověk moudrý je vrcholem stvoření, ten není člověk moudrý.
  Stvoření totiž, milý Vendo, nemá žádný vrchol ani nížinu. Stvoření je jeden harmonický celek, celý Vesmír je jeden harmonický celek.

  1. „Vymyslet si člověk může cokoliv, ale důkazní břemeno leží na tom, kdo tvrdí, že něco JE, nikoliv na tom, kdo tvrdí, že něco není.“..

   Tuhle formulaci take nekdo vymyslel :-))

   1. ad – Tuhle formulaci take nekdo vymyslel :-))

    A tuhle taky….:-))

  2. Dobré ráno. Jak v Poustevně? A díky za příspěvek.

   Pár myšlenek – vědci klasifikují – na mém názoru přece nezáleží.
   Jak klasifikují ryby např. vědci – pouze čtyři členění.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby

   A jak jsou na tom podle vědecké klasifikace opice? Tady již nalezneme klasifikaci v devíti bodech, viz. více na:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Opice

   No a nakonec člověk ? https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_moudr%C3%BD

   Říše: živočichové (Animalia)
   Kmen: strunatci (Chordata)
   Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
   Nadtřída: čtyřnožci (Tetrapoda)
   Třída: savci (Mammalia)
   Nadřád: placentálové (Placentalia)
   Řád: primáti (Primates)
   Podřád: vyšší primáti (Haplorrhini)
   Infrařád: opice (Simiformes) …..a poté následuje oproti opicím ještě další klasifikace
   Oddělení: úzkonosí (Catarrhini)
   Nadčeleď: hominoidi (Hominoidea)
   Čeleď: hominidi (Hominidae)
   Podčeleď: lidé (Homininae)
   Rod: člověk (Homo)
   Druh: člověk moudrý (H. sapiens)

   Proč binomické jméno pro člověka – podívejte se, chcete-li, třeba sem:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Linn%C3%A9

   A moc s Vámi souhlasím, stvoření nemá žádnou nížinu – alespoň jsem nikdy o zařazení živočichů do nížiny neslyšel. To označení vrchol se takto používá. Např. – vrchol v kombinačním fotbalu je FC Barcelona, zatímco nížina kvality fotbalu podle mne by mohla být třeba /u fotbalu/ T.J.Dlouhá Loučka

   A souhlasím, stvoření je harmonický celek, přesněji, součásti harmonického celku, vesmíru, a pozor – i všech dalších oblastí Všehomíra.

   Moc jsem o tom psal, opravdu moc. A také diskutoval. Jednota, Harmonie, Láska….dokonce jsem to psal s úctou s velkými písmeny. Jestli chcete, dám Vám odkazy na mé články.

   Níže uvedená citace je z mého článku:
   http://hledani.gnosis.cz/volame-po-jednote-proc-ne-joga-a-krestanstvi-maji-neco-spolecneho/

   „Často se hovoří o jednotě všeho a všech ve stvoření. Ta Jednota v názvu článku je myšlena jako vyšší aspekt, něco takového, co nás přesahuje a kdy v ní vidíme konečný efekt celého Stvoření jako nějaký ideál souznějící i se vznešenými stavy Harmonie a Řádu, které ji na stejné úrovni neustále doplňují a tvoří tak jeden ideální celek. Že je toto těžké v praktickém životě akceptovat, je téměř jisté. Často stačí opravdu jen málo a lidé se nedohodnou na něčem, co je ryze obyčejným lidským problémem a na často proklamovanou jednotu s harmonií a řádem velmi rychle a lehce zapomínají?! Samozřejmě, že je k tomu mohou vést zcela zištné důvody s prosazováním ega, což nemá nic společného s ideálem.“

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad – Pár myšlenek – vědci klasifikují – na mém názoru přece nezáleží.

    Vendo, psal jste, že člověk moudrý je údajně vrcholem stvoření. Vědci ovšem nic takového, jako je „vrchol stvoření“ neklasifikují.

    PS – V poustevně je krásně. Vřele doporučuji všem.

   1. Pardale, ono je to jedno, takových „možná“ a „co když“ tu už bylo, svět se dál točí a bude točit podle svého….ale je hezké, když se člověk snaží přijít na kloub souvislostem. Devátá je krásná, zkuste tyhle šikovné baby (a jednoho chlapa jako doplněk), které si s nadhledem umí dělat ze sebe legraci.
    https://www.youtube.com/watch?v=_5ot_iaBcW4

 11. Martasi,

  prekukol si ma. Naozaj by som nedokázal prečítať z tých starých ,vraj svätých kníh, ani 5 stránok, lebo by som si uvedomil, že ubehlo už viac ako 2.000-3.000
  rokov od vtedy, čo boli napísané a boli písané v dobách, keď Indovia ešte neobjavili možno ani len LUPU.

  Ešte možno poznali ,,lietajúci koberec“. Aladinovu lampičku a samobežiace črievice typu Pumidas .

  To bolo asi všetko, možno by som mal ešte v rámci objektivity spomenúť aj samoposuvné ,,dvere“ na slovný rozkaz : Sezam, už aj sa otvor, ty stará haraburda“……. ..

  A čo takého mohli tí starí ,,vegeti“ vedieť o tajomstvách tohoto Sveta?

  Mohli možno tušiť, že medzi oblohou a povrchom Zemaplacky sa niečo deje, ale vedeli o týchto zákonitostiach ,,prd makový“.

  Ale nalejme si čistého jablčného . Svet a jeho zákonitosti začala odkrývať až západná veda a to až potom, čo poslala cirkevných pedofilov do ,,psej riti“.
  Ich choré predstavy tu strašili ešte začiatkom 20. storočia.. Fuj tajbl…

  Trvalo to však skoro 2.500 rokov, kým bola náboženská TEMNOTA v Európe zahltená
  svetlom vedy…

  Teda nie tá azijská, či indická veda s tým známym ,,patlála, by patlála“. ale veda Západu , oslobodená od ,,cirkevných dristov“ a kecov nejakých Protožidovských šarlatánov typu Ježiško, svätý Peter, obrátený Šavel, Janko Papundekel ,či ostaní vraj tiež počujúci apoštoli…

  Možno Indom pritom naozaj chceli pomôcť aj ich ,,bohovia“, ale aj oni boli technicky zaostalí, takže Indovia a ostaní ,,žltí“ zistili, že naozaj toho nič nevedia a bez vedy, tej západnej sa môžu mrviť len v kravských lajnách a získať energiu ešte tak ich spalovaním, ale o rozbití atómu vedeli asi tolko, čo ich potomkovia tu v  Európe, tí Cigáni.

  Teda NIČ…..

  Tí ešte ani dnes nevedia, načo slúži obyčajné ,,mydlo“…

  A tie ich choré nápady, typu karma, prevtelovania a iné brahmaputroviny si môžu strčiť akurát do svojich trenírok. Ešte že tam našli aj tú Kámašutru…

 12. „Ty tři základní přírodní síly, které poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém stavu, jsou Sattva – čistota jako dobro, Radžas – činorodost jako princip vášně a Tamas – temnota jako žitá nevědomost.“

  „Mystikové …Přinášejí tak nejvyšší dobro podstatě a esenci naší bytosti, naší duši, dobro, které je trvalé a věčné.“

  Vendo, neodporujete si?

  1. Pan Venda se mi vrátil z víkendu a zase mohu sedět u jeho počítače a také si přečíst jeho poslední výplod.
   Milane, moc vzdělání nemám, ale k Vaší připomínce „neodporujete si?“ mám po prvním zamyšlení jedno.

   Mystikové učí, jako učitelé přinášejí tím něco……, těm označeným ovcím…., jako že lékaře potřebují nemocní……, jsou světlem pro svět…..,že jo?

   Zatímco ty tři základní přírodní síly působí v procesu tvoření světa a života v něm. A jejich mix / to je ale termín, co?/ vytváří u člověka jeho kvalitu.

   Ale po ranní kávě Vám snad Venda odpoví.

   1. „A jejich mix vytváří u člověka jeho kvalitu.“
    ???
    Copak to nechápete? Ten mix tvoří čistota jako dobro, činorodost jako princip vášně a temnota. Kdyby z toho mixu temnota zmizela, tak se ten svět zhroutí. Takže když mystikové léčí dobrem tak mě táhnou kam?

  2. ad/ „Vendo, neodporujete si?“ – mohl jste ještě dodat po citacích z mého článku, co Vás vede k tomuto dotazu….. – např. vždyť to se má tak či tak, tam vidím to a tady toto a to mi nejde dohromady……atd. .

   Proto na Vaši jednoduchou otázku odpovím – ne, neodporuji si.

   A dovolím si k Vám otázku.

   V čem bych si měl, podle Vás, odporovat?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   P.S.
   Jestli máte skutečný zájem o poznání podle Gíty, zkuste si pročíst její zpěv čtrnáctý – o třech kvalitách Přírody, o cestě sil Přírody. Nikdo jiný Vám tu nepodá žádné jiné lepší vysvětlení než to, které je tam objasněno – je vskutku průzračné a pro vnímající mysl dostatečné – např.“Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost, milý Ardžuno, jsou ony tři přírodní síly, jež poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém tvaru. Ona je těmito kvalitami podmíněna“ /nejde o přesnou citaci sloky páté /

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Vendo, četl jsem Váš příspěvek pro mne z 9.5. není tam už místo na odpověď, která se hodí spíše sem. Cítíte se napaden mým názorem, že indická filosofie by se neměla nekrticky přejímat do našich podmínek a neměly by se míchat indická náboženské směry s křesťanskými do jednoho buřtguláše, protože právě to z nich vytrhuje historické a jiné souvislosti osvědčené uvnitř daného náboženství. Hlavně se to týká karmy. Motání těchto věcí dohromady je jako vyjádření : Moje dívka je trochu těhotná. I křesťané se velmi liší v chápání pojetí duše a posmrtného života včetně toho, že ho úplně odmítají. Proti křesťanskému pojetí duše leží jako druhý vzdálený ledovcový vrchol hory ta karma. Pokud hledáme spojení mezi těmito ledovcovými štíty, kam skoro nikdo nedojde, tak je to nížině mezi nimi, kde prolínání je v oblasti morální a rozvoje osobnosti.

    K části diskuze zde nahoře:
    Tohle mi připadá jako kořen našeho sporu. píšete :
    „Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“
    Z hlediska dnešního poznání přírody je to nesmysl. Právě to nekritické přejímání starých vědomostí, spíše bych to chápal jako inspiraci.
    Tím nezavrhuji bhagavadgítu, je v ní mnoho moudrosti z oblasti morálky a vztahů mezi lidmi, směřování k  duchovním rozvoji jednotlivce a jeho spokojenosti v životě.

    1. Pardale,

     je zvláštní, že po nedávném vzájemném ujasnění si pojmů a zaujetí nějakého stanoviska k nim /karma, reinkarnace, duše/ máte chuť opět otevírat kolem toho další diskuzi. Nebráním se ji, ale zkuste mi objasnit toto. V jednom z mých prvních článků jsem zde uvedl podstatnou informaci, která se týká – jinak řečeno, má dopad – jen světa, v němž je / určitým způsobem má převahu / náboženství křesťanské :

     „V r. 553 n. l. svolal římský císař Justinián do Konstantinopolu 5. ekumenický koncil, který měl k řešení mj. i zásadní otázku jedné křesťanské doktríny, která již staletí trápila mnoho světských i církevních vládců a hodnostářů. Je ještě nutné zdůraznit, že Nový Zákon byl vytvářen po více než pět století od Ježíšova ukřižování a vše, co se světské vládě, římským císařům i církevní moci nelíbilo a nehodilo, bylo postupně změněno, upraveno a popř. i z Ježíšova učení a Bible vyloučeno. Výsledkem zmíněného koncilu bylo vydání mnoha anatén, což je učené pojmenování pro klatby!

     Nejen v té době znamenala klatba velmi zásadní krok a tehdejší církevní i světská moc by považovala za velikou špatnost a protivenství toho, kdo by se ji protivil. Hned první anaténa byla namířena proti víře v preexistenci duše a v reinkarnaci a doslova zněla: „Pokud někdo hlásá bájnou preexistenci duší a bude hlásat i jejich nehoráznou obnovu, která z toho vyplývá – nechť je prokletý!“ Těch klateb bylo k tomuto zásadnímu tématu vydáno více a kdo dnes ví, co všechno bylo z učení Ježišova vyloučeno.

     A tak byla pro všechna další století uznána tato doktrína a postupně, až do dnešních dní, je všechno kolem karmy a reinkarnace v Západní světě určitým TABU.“ / konec citace /

     Nějaké zdroje o tomto koncilu jsou tady :
     https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=V+r.+553+n.+l.+svolal+%C5%99%C3%ADmsk%C3%BD+c%C3%ADsa%C5%99+Justini%C3%A1n+do+Konstantinopolu+5.+ekumenick%C3%BD+koncil%2C

     Pardale, můžete mi sdělit, co všechno bylo tímto koncilem vyloučeno? Jen například z již, v té době sepsaných a známých evangelií Matouše, Marka, Lukáše a Jana ?

     Co všechno tam bylo k preexistenci duší, ke karmě napsáno?

     Ať mi odpovíte jakkoliv, ještě jen dodám, že to, co tam bylo napsáno a vyškrtnuto, pocházelo zřejmě z učení i samotného Pána Ježíše Krista? A nebo to snad byly jen dodatečně vložené výmysly jeho následovníků či předchozích gnostiků, o kterých rozhodoval zmíněný koncil?

     Co tedy o tom Vy, jako křesťan víte, o tom, oč bylo křesťanství z rozhodnutí církevní moci /světskými lidmi/ okleštěno, co neprošlo cenzurou, na co byla uvalena klatba lidským zásahem?

     Pak, až si to ujasníme, se můžeme bavit dál. Ono totiž ta reinkarnace, karma, se vine náboženstvími a naukami staré Číny, Indie, zoroastriánstvím Peršanů a pak je ve všech až po křesťanství.

     Ještě drobnost. V Bhagavadgítě je vysvětleno mnoho pojmů, které jsem zde použil a současně jsem označil i ze kterého zpěvu a sloky ta citace je. Můžete si to najít. Co si ale nemůžete najít je to, co Vás nezajímá. Pro člověka s „otevřenou a nezatíženou myslí“ jsou nauky staré Indii / i jiných civilizací / vždy přínosem, pokud si uvědomuje, že člověk se vyvíjel i v jejich posloupnosti a časovém působení.

     Pár vysvětlení a Vy si můžete kombinovat, co Vám tam chybí, chcete-li.

     Prakrti – základní podstata mysli a hmoty, která se projevuje v různých formách, emocích a činech a která také ovlivňuje různé části těla; je to hmota v protikladu k duchu; stvořená příroda

     Tattva – esence; prvky; celý hmotný svět je stvořen z tattev, které jsou /přeloženo/ – země, voda, vzduch, oheň a éter – v pořadí pevné, kapalené, plynné, stavy, vyzařování a éter. Psal jsem o tom v mých článcích.

     Guna – jsou tři síly, vlastnosti či kvality; svět byl stvořen smíšením tří gun + vzájemné komplexní působení předchozích tattev a prakrti / to jsou ty tamas, radžas…../

     Man – mysl

     Prána – životní síla

     Logos – Slovo, Šabd, Nám, Duch svatý…..to co od Nejvyšší úrovně vytváří

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    2. Vendo , díky. Já jsem chtěl odpověď na to, co píše zde v diskuzi : „Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“
     Z hlediska dnešního poznání přírody je to nesmysl.
     Vaše odpověď je o církevních koncilech. Před tím se hmota skládala z dobra, vášně a nevědomosti. Nyní je celý hmotný svět stvořen z tattev. Hmotný svět je i příroda. Píšete :“země, voda, vzduch, oheň a éter – v pořadí pevné, kapalné, plynné, stavy, vyzařování a éter.“
     Nechal jsem dnes kolo na předzahrádce a mám v obavy, že tam ráno najdu zem, vodu, vzduch, oheň a éther.
     Filozof Empedokles-souhlasil s teorií bytí, byl vědec, lékař. za kořeny všech věcí považoval všechny 4 živly-oheň, voda, země, vzduch.
     Platón dodal ke čtveřici živlů ještě nebeský živel éter (aithér)

    3. Milý Pardale,

     Váš příspěvek z 10.5. v 7:51 má dvě roviny, pročtěte si ho v klidu a znovu. A dovolil jsem si proto akceptovat a uvést moje stanovisko k oběma jeho rovinám. Jsou jasně od sebe ve Vašem článku odděleny.

     V prvním odděleném odstavci píšete o buřtguláši, o indické filosofii, o karmě, o motání těchto věcí dohromady, o chápání pojetí duše a posmrtného života u křesťanů, o vzdáleném ledovcovém vrcholu hory, o štítech, o prolínání. PROTO jsem Vám nejdříve odpověděl 10.5. na tyto Vaše myšlenky a uvedl jsem Vám k zamyšlení to, že více jak 500 roků po Ježíši Kristovi bylo jeho učení, určitě mi dáte za pravdu, jeho základ pro křesťanství, pozměněno lidmi, právě na tom uvedeném koncilu. Jste chytrý a sečtělý muž a tak jsem se Vás optal, zda mi můžete sdělit, co všechno bylo tímto koncilem vyloučeno? No a samozřejmě, Vy jste tuto část Vámi navozené diskuze v mé odpovědi vtipně přeskočil. Zřejmě mi žádnou odpověď na tuto konkrétní otázku nemůžete dát; vím, že to prostě nevíte. Tak do hloubky Vy nikdy nepůjdete. Ale Pardale, ruku na srdce. Jestliže je znám text usnesení, anatény, koncilu v Konstantinopolu, o uvalení klatby na toho, kdo by hlásal preexistenci, je zřejmé, že tento koncil vyškrtl z učení Ježíše to, co se světské moci nelíbilo či nehodilo. Proč tomu tak bylo, je pro mne zřejmé a možná to nemusím vysvětlovat ani Vám. Ten dotaz na Vás a tu informaci jsem sem dal proto, že jsem i poukázal na učení TAO, Bhagavadgítu, zoroastriánství….., v časové posloupnosti a uvedl, že až sami lidé změnili křesťanská evangelia. Uvědomte si prosím, že nebýt toho koncilu v Konstantinopolu, tak by v křesťanském náboženství reinkarnace, karma, jasně byla a dnes byste byl možná její plamenný zastánce. Je Vám to jasné? A ještě jednou, reagoval jsem na Vás a neuhýbal z ničeho. Jen nepíši tak vzletně o ledovcovém vrcholu a o štítech; chápete to?

     A v druhé části Vašeho příspěvku z 10.5. v 7:51 popisujete údajný kořen našeho sporu. Z textu Vašeho citovaného diskuzního příspěvku z 10.5. nevyplývá, že je to pro Vás stěžejní. Ale budiž, odpovědi jsem se nevyhnul. Já však necítím žádný kořen a ani spor. Vy jen nemáte ponětí o tom, co píšete, protože Vás spiritualita a poznání dávných věků nezajímá / můj názor /.

     V textu výchozího článku jsem uvedl, že“…. ve zpěvu 13., sloce 22. Bhagavadgíty je toto:
     „Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejich tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních formách.“

     Ještě jen připomenu, že tématem mého „Útržku….“ byla démonická složka lidské bytosti.

     A v článku jsem objasnil, které tři síly to jsou. Na Vaše nepochopení, lépe neznalost, jsem reagoval tím, že jsem uvedl další pojmy, které ve společné součinnosti s těmito kvalitami, silami, vytvořily a vytvářejí svým působením sám život, jeho stvoření a i vlastně jeho udržování.

     Pardale, pro mne Příroda /prakrti/ znamená část zemského povrchu, která je osídlená rozličnými organismy, stručně – je to biosféra. Je to vskutku sám život. A i v Bhagavadgítě je ten proces popsán, i s těmi tattvami, gunami, pránou, myslí pojmenovanou man, prakrti, Duchem, Logem či Šabdem.

     A člověk, je či není součástí biosféry? Odpovězte si. Pokud podle Vás není, tak se nemá cenu o ničem dalším bavit. Pokud je, tak duchovní učení dávných předků popisuje proces tvoření života z pohledu Vyššího vědomí, které mystikové / Mistři, učitelé, zřeci, rišiové, proroci, něco si z toho vyberte…/ minulosti sem pro poznání lidstvu přinesli. Vy, jako vědecky založený člověk si tam ale dosaďte cokoliv jiného, co „přineslo“ podle Vás život na naší planetu. Já jsem jen poukázal předznamenání pro další informace o démonické povaze člověka a zmínil síly- kvality, které povahu člověka určitým způsobem vytvářejí.

     Pane Pardale, do diskuzi o karmě, reinkarnaci či duši mne nemůžete více dostat, i kdybyste se oháněl ironickými poznámkami o buřtguláši a motání, protože jste mi jasně zde na těchto stránkách již dříve napsal, že na to prostě nevěříte. Mechanismus a principy stvoření světa ale nejde nikdy pochopit, ani vědcům se to nepodaří. Víte proč? Protože jsou uvnitř něho. Tady je tma pro pravé poznání./představte si pod tím co chcete /Tady jen lze nastoupit cestu k pravému poznání, cestu za Světlem a ke zbavení se iluzí.

     Děkuji Vám však, že jste alespoň zhodnotil Bhagavadgítu jako něco, v čem je mnoho moudrostí z oblastí morálky. To není málo při Vašem materialistickém vnímání světa. Gratuluji Vám upřímně k Vašemu pokroku.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    4. Milý Vendo, bhagavadgítu jsem četl před desetiletími, nejste tím, kdo by mě k ní dovedl. Právě to byl výběr morálních a etických ponaučený platný stále, který mě zaujal. O přírodě tvůrci bhagavadgíty věděli málo a podle toho to vypadá.Takže Vaše přírodovědné rozbory z ní jsou k ničemu.
     Ano, věda neví všechno a vzniku vesmíru, jeho vývoji , o vzniku života a jeho vývoji. Souvislosti rozvoje vědy v této oblasti s bhagavadgítou jsou nulové. Už jsem psal 10x, že vědecké poznání jsou rozevírající se nůžky, stále více vědomostí a stále více nejasností. Za 50 let vzroste objem poznatků 50 x.

    5. Vendo, aha, tak další verze h přírodě. Bhagavadgíta :“„Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejich tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních formách.“
     Píšete : „A Příroda /prakrti/ znamená část zemského povrchu, která je osídlená rozličnými organismy, stručně – je to biosféra.“
     Vaše Příroda může být cokoli , co si pod tím myslíte, dobře.
     Jenže jste psal něco jiného, a na to jsem reagoval :“Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“
     Takže příroda s malým p a to je odjakživa příroda živá a neživá ( horniny atd.), což je věda z počátků ZŠ. Nějak mi to hlava nebere, že zemina, které jsem nedávno odvozil 50 koleček, je z z dobra, vášně a nevědomosti. Stejně údajná podstata hmoty :země, voda, vzduch, oheň a éter je prostě nesmysl. Dnes víme o hmotě hodně a stará indická a řecká filosofie hmoty je na nic.

     Téma koncily a : „že tento koncil vyškrtl z učení Ježíše to, co se světské moci nelíbilo či nehodilo.“
     No a co mám být? O Ježíšovi se vedou spory, snad se shodneme, že existoval a to je tak všechno. Nevíme, co říkal, což je rozdíl od toho, co o něm někdo ( často v rozporu s jinými) říká, že říkal.
     Mluvím o křesťanství ( pro Vás: myslím tím dnešní křesťanství), které je ve sporu s karmou, bez které se Evropa 2000 let obešla. Křesťanství vychází z židovského náboženství, já osobně pochybuji, že indická filosofie a náboženství na židovskou komunitu měla vliv, i když byli pár generací v Babylonském zajetí. Židovská víra se vyznačuje tím, že drží jako židovská víra.

    6. Pardale, ve Vašem příspěvku z 10.5. – 7:51 jste mi napsal toto :

     „Tohle mi připadá jako kořen našeho sporu. píšete :
     „Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“ /konec citace z Vašeho příspěvku /

     PARDALE, povšimněte si ukončení VAŠÍ citace – končí „temnota-nevědomost…..“ / těch několik teček mne upozorňuje, že jste něco z citace vynechal ! – viz.vysvětlení na konci /

     Ale já jsem v mém článku nahoře napsal:

     „Ty tři základní přírodní síly, které poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém stavu, jsou Sattva – čistota jako dobro, Radžas – činorodost jako princip vášně a Tamas – temnota jako žitá nevědomost. Je možná dobré si uvědomit toto; kdo užívá tyto kvality a jejich nesčíslné možnosti kombinací, které se pak projevují v povaze lidské bytosti. Ta pak určuje i třeba „jen“ tíhnutí více k dobru či více ke zlu. Je to to božské Já, duše? A nebo je to duše doslova svázaná pouty ke světu přes svoji mysl, nástroj, který může, spolu se smysly, získat nad ní v tomto světě dominanci? A tak již není pro pozorného čtenáře takovým problémem přenést se k podstatě člověka s vlastnostmi a charakterem až démonické bytosti.“

     A diskutujícímu Milanovi jsem v jiné diskuzi s ním – 10.5. v 6:30 – ne v diskuzi s Vámi, napsal: „Jestli máte skutečný zájem o poznání podle Gíty, zkuste si pročíst její zpěv čtrnáctý – o třech kvalitách Přírody, o cestě sil Přírody. Nikdo jiný Vám tu nepodá žádné jiné lepší vysvětlení než to, které je tam objasněno – je vskutku průzračné a pro vnímající mysl dostatečné – např.“Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost, milý Ardžuno, jsou ony tři přírodní síly, jež poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém tvaru. Ona je těmito kvalitami podmíněna“ /nejde o přesnou citaci sloky páté /“

     VŠIMNĚTE SI, pane Pardale – jsou tam odkazy na Zpěv 14. A v rámci korektnosti jsem napsal, že nejde o přesnou citaci sloky páté – VIDÍTE TO?

     A Vy, pane Pardále, napíšete kliďánko o nějakém kořenu našeho sporu /neexistujícího – Vy jste se napojil na mé sdělení Milanovi a ten kořen jste si vytvořil sám /, ale to nejdůležitější z tohoto sdělení Milanovi stejně vynecháváte. Povšimněte si, co jsem napsal Milanovi / ne Vám/, prosím. JEŠTĚ JEDNOU !

     “Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost, milý Ardžuno, jsou ony tři přírodní síly, jež poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém tvaru. Ona je těmito kvalitami podmíněna“

     A to je ten problém! Vaše manipulace, kterou tady již moc dobře znám. A vím proč takto jednáte. Protože byste tam musel, když byste použil celou citaci dát tam tu nesmrtelnou DUŠI, o které to vlastně celé je! DUŠE je v mém článku a je v příspěvku pro Milana. A na tu DUŠI Vy nevěříte / je to tu od Vás černé na bílém / a celý Váš cíl diskuze by byl tak pryč. Postaven na hlavu. Co byste pak tady dokazoval?

     Takže i v mém výchozím článku „Útržky č.4“ a i v mém diskuzním příspěvku Milanovi, který jste označil jako „KOŘEN NAŠEHO SPORU“, jsem zdůraznil nesmrtelnou DUŠI! Té se to celé týká. Chápete to? I v Bhagavadgítě to tak je! Ale Vy na DUŠI nevěříte, proto ji „taktně“ / ale z hlediska diskuze zcela sprostě /ze souvětí vynecháváte a chcete diskutovat o něčem zcela jiném. Ale tuto taktiku jsem u Vás již prohlédl. A opět zesměšňujete – viz. něco k ZŠ. Zajímal jste se někdy, mimochodem, jak moc se na ZŠ učí Bhagavadgíta?

     Buďte Pardale, moc Vás o to prosím, ve své diskuzi korektní, nemanipulujte, ještě jednou prosím. nejsem žádný malý kluk, který by se měl nechat takto manipulovat. A citujte, prosím vždy celou větu, kterou pak pitváte. Ať i ostatní vycítí, k čemu se její podstata vztahuje. Vytrhávání části vět? Proč?????????? Považuji to z Vaší strany za opravdu mizerný – nekorektní přístup. A NENÍ TO MALIČKOST.
     Člověk s vědeckým přístupem, kterým se tu prezentujete, by neměl zapomínat na elementární slušnost, pokud ji má?!

     K jiným věcem se již vyjadřovat nebudu, dostatečně jsem je objasnil.

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

     P.S.

     Pro úplnost! Ve Vašem příspěvku 10.5.2016 (19:16) jste opět tu duši vynechal ! Cituji Vás:
     Vendo , díky. Já jsem chtěl odpověď na to, co píše zde v diskuzi : „Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“

     Opět pokračující manipulace! Opět zbabělý útěk před moji vyjádřenou myšlenkou s veledůležitým vztahem k duši. Nestydíte se?

     A před chvílí opět stejná sprosťárna – Pardal 11.5.2016 (17:16)
     ………..
     Jenže jste psal něco jiného, a na to jsem reagoval :“Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost…“.

     REAGOVAL jste na něco, co se Vám hodilo a to hlavní jste vynechal – DUŠI. Opět manipulace v přímém přenosu.

     ALE, JAK VÁS ZNÁM, PANE PARDALE. Vy mi klidně napíšete, že mé dlouhé příspěvky nečtete a z Vaší strany bude „zameteno“. Nebude. Ukázal jste se tu jako MANIPULÁTOR.

    7. Milý Vendo, píšete:“A citujte, prosím vždy celou větu, kterou pak pitváte. “
     To jsem udělal, věta se vyznačuje tím, že má na konci tečku. Více teček u mne na konci znamená, že Vaše citace pokračuje. Smysl citace je vybrat podstatné části.
     Sám jste uvedenou větu zde několikrát kopíroval:“ Ale já jsem v mém článku nahoře napsal: „Ty tři základní přírodní síly, které poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém stavu, jsou Sattva – čistota jako dobro, Radžas – činorodost jako princip vášně a Tamas – temnota jako žitá nevědomost.“

     Nemůžu za to, že nyní je Váš citát bhagavadgíty bez tečky, ale s čárkou :
     „je tam objasněno – je vskutku průzračné a pro vnímající mysl dostatečné – např.“Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit – dobra, vášně, nevědomosti. Sattva – čistota-dobro, Radžas – vášeň-činorodost a Tamas – temnota-nevědomost, milý Ardžuno, jsou ony tři přírodní síly, jež poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém tvaru. Ona je těmito kvalitami podmíněna“ /nejde o přesnou citaci sloky páté /“

     Hmotná příroda se neskládá z dobra, vášně a nevědomosti, to je nesmysl a to ještě hodně slušně řečeno. Rozborujte si tu jak libo a hlavně v klidu,v pravdě a duševní rovnováze atd., jak podle indické filosofie učíte.

   2. Jestliže stolek stojí na třech nohách, nebudu je znovu citovat, tak jak mohou moudří mystikové podporovat jen tu jednu nohu – dobro. Ten stolek by spadnul. To jsem chtěl říct, to je ten rozpor.
    Ty nohy musí být stejně dlouhé – tedy v rovnováze. Zkuste někdy přemýšlet a ne jen citovat posvátné texty.

    1. Aha, rozumím.
     Šel jste na to logicky.

     Mystik je ale člověk. Ten „něco“ přináší svým žákům, stoupencům, těm, kdo mu chtějí naslouchat. A přináší jim to, co se obecně dá nazvat i dobrem, konečným stavem pro přípravu – realizaci duchovní cesty. Tedy morální a etické principy v poznání, které vedou k nevytváření karmy, které otevírají při postupné a trpělivé práci pro adepta mystické cesty otevřené třetí oko pro vstup do chrámu v nás, i to nepopulární snažení se o ovládnutí procesu umírání za života, ovládnutí mysli v meditaci.

     Zatímco ty tři síly – guny – sattva, radžas, tamas – jsou formulujícími silami pro stvoření a působí v součinnosti s dalšími v sestupném působení až do konečného světa hmoty. Ten mix, jak to nazval trefně anonym, není v rukou mystiků.

     Pro úplnější pohled uvedu to, co jsem napsal Pardalovi. Zdaleka to však není ještě kompletní:

     Prakrti – základní podstata mysli a hmoty, která se projevuje v různých formách, emocích a činech a která také ovlivňuje různé části těla; je to hmota v protikladu k duchu; stvořená příroda

     Tattva – esence; prvky; celý hmotný svět je stvořen z tattev, které jsou /přeloženo ze sanskrtu/ – země, voda, vzduch, oheň a éter – v pořadí pevné, kapalné, plynné podstaty či stavy, vyzařování a éter. Psal jsem o tom v mých článcích.

     Guna – jsou tři síly, vlastnosti či kvality; svět byl stvořen smíšením tří gun + vzájemné komplexní působení předchozích tattev a prakrti / to jsou ty tamas, radžas…../

     Man – mysl

     Prána – životní síla

     Logos – Slovo, Šabd, Nám, Duch svatý…..to co od Nejvyšší úrovně vytváří …. i náš svět jevů.

     A ještě k těm třem nohám stolku. To přirovnání k němu není úplně vhodné. Ne že by moudrá příroda nechtěla rovnováhu a stabilitu. Ale právě ten mix vytváří charakter osobnosti; a určitě tušíte, že nejsme všichni stejní. Někdo je pruďas, někdo citlivý, jiný se snadno dojme, další nevydrží v klidu zatímco jiný aby byl doslova dokopán k činnosti. Vždy je tam /u člověka/ nějaký poměr sil, to mísení.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

 13. Anonym píšeš:

  …Mystikové učí, jako učitelé přinášejí tím něco……

  Neviem ako si na tému mystici v dejinách socializmu, v prechodnom období sociálneho štátu a v etape prvotného kapitalizmu, kde sme sa ,,nechcene dostali“, prišiel.

  Mystik je zasadený len a len do obdobia ,keď končí doba Temna a v období ,,prechodu“, boli nutní ľudé, ktorí určovali smer vývoja pre nasledujúce obdobia. Vznikli spontánne ,,zo špiny“, ako všetko to, čo časom zakape…

  Boli to ľudia, ako ich poznáme z minulosti, svätí a najsvätejší, typu Pankrác, Servác a Bonifác, ktorí prví upozorňovali, že Nadprirodzené sily sú už poriadne nasraté na ľudstvo a pripravujú mu ,,nové počiatky“ – Klimaktérium Zemeplacky…

  Najväčším povzbudzovateľom týchto prírodných zásahov do ,,ľudských zámerov“, sú tí indoajmarskí Opičí boh a ten boh so sloním chobotom.. Myslým teraz na toho bôžika s ,,originálnym sloním chobotom“…

  Nepôjde o žiadne horotvorné sťahy kôry, ale o zmenu klimaktu-klimaktéria , pretože aj naša Zemeplacka už má svoj vek a už aj vášne mladosti sú ta-tam .. .

  Zemeplacka je už dnes , tiež ,,nemenštruózna starena“, ktorá hlavne po stvorení ľudí z hliny , melie z posledného…

  Stvoriteľ, ktorí to všetko spôsobil, je už tiež vraj ,,mimo“, takže sme my, hlinení ľudkovia odkázaní už len sami na seba. V celom Vesmíre sme úplne sami…

  Kristova noho, čo nás len čaká hen ,,za rohom“ času…

 14. BhagavadGíta = Píseň Velké Matky,ale také Píseň Svaté Hvězdy Severu

  Bg 13.30
  prakṛtyaiva ca karmāṇi
  kriyamāṇāni sarvaśaḥ
  yaḥ paśyati tathātmānam
  akartāraṁ sa paśyati

  „Ten,snadností torpédoborce odchytává lasem Parvatí nevědomost,
  který odchytává(vidí) vše,co není činností mysli,Božího daru,nebo přírody.“

  *snadnost torpédoborce-snadno proráží ILUZI/led(duchovní rovina)

  Párvatí-„dcera Hora“,“Paní hor“,choť a Šakti Šivy
  Šiva-„Prvotní Guru“

  =>Ten vidí vpravdě,který vidí vše,co není činností mysli nebo přírody.
  Ten pozná sám sebe vpravdě a je si vědom toho,kdo řídí jeho mysl a
  přírodu.Je si plně vědom,že nemá svobodnou vůli vně,ale jen uvnitř
  sebe samého.Je si plně vědom,že ani on sám a vůbec nikdo nic nekoná
  z vlastní vůle,tedy nemůže nést důsledky.Je si však plně vědom,že
  důsledky své vnitřní nevědomosti nese okamžitě svým stavem mysli.
  Mysl má vliv na tělo přes kostní dřeň,kosti, krev a kůži.Mysl je pod vlivem
  srdečního svalu.Mysl se dá změnit jen láskou bezpodmínečnou a porozuměním.

  *
  Bg 16.4
  dambho darpo ‚bhimānaś ca
  krodhaḥ pāruṣyam eva ca
  ajñānaṁ cābhijātasya
  pārtha sampadam āsurīm

  „Ti,co jsou mimo zření Pravdy,v přetvářce,hněvu,
  co žijí také v povýšenosti a aroganci,
  neumí získat klíč zrození pro svou vlastnost,zvanou sebelítost.“

  **********************************************
  „Svobodná vůle je iluze mysli člověka.Člověk svobodu získá jen poznáním,že žádnou svobodnou vůli nemá a nic ze svobodné vůle nekoná.“
  Až následně jsou schopni si uvědomit,že karma v pojetí mnohých,je pouhý konstrukt jejich mysli a tím zároveň jejich brzdou na cestě sebepoznávání.

  kar-dovolit si,zkusit si,dopřát si,přihodit se
  ma-voda(emoce);měsíc(city);čas;hojnost;štěstí

  *
  „Neexistuje hrubohmota a jemnohmota.Existuje jen hmota a vakuum.Každá myšlenka je hmotou.“

  *
  Bible obsahuje rady(nikoliv proroctví),jak si uspořádat svůj vnitřní život.Bible,Korán,Gíta symbolizují vnitřní život každého člověka.

 15. Hvězdička, píšeš:

  ….Každá myšlenka je hmotou….“

  Ak by to bola pravda, tak, chodíme s deravými hlavami, lebo každá myšlienka – hmota má tendenciu sa šíriť priestorom, ako prd uväznený v gatiach.

  Človek, ktorý by sa dostal do stavu premýšlania, by mohol ,,aj vybuchnúť“, ako papiňák, ktorému sa včas neotvorí poistný ventilčok…

  Premýšlanie ako také, je dej, ktorý má sice už ,,aké-také“ teoreické vysvetlenie, ale pochopiť skutočne prebiehajúce deje v lebeniach jednotlivcov, je ešte v ,,Údolí nevedomosti“…

  Oháňať sa ujom Gúglom, ktorý všetko vie, všetko videl, je len v rovine vývoja a radostného vajatania nad našou súčastnotnou znalosťou, ale ako poznáme flexibilitu VEDY, všetko je dočasné, tak ako bola prítomnosť sovietskych vojsk v strednej Európe…
  Spomeňme si len na to, ako si veda vysvetlovala vzhľad atómu. A pozrime dnes…
  Na atómy sa prilepilo toľko ,,balastu“, že to už chudák atom, ledva zvláda, aby to všetko stíhal v reálnom čase a ešte k tomu sa točil okolo jadierka, okolo svojej osy a ešte sa aj vlnil….

  Bože môj, bože môj, čo sme mu len naložili…

 16. „Útržky…“, jak je nazval pan Žáček, jsou dobrým počinem. Takové dílo, jakým je Bhagavadgíta je však na nějakou zkratku značně obsáhlé. Stovky slok s mnoha souvislostmi s uvědoměním si navíc dobové scény navazující na předchozí vývoj véd na části kontinentu pro nás sice kilometrově vzdáleného, ale s podstatou charakteru lidí, jejich emocemi a vášněmi totožnou. Co se mění – scéna, postavy jsou stále stejné. Ale souhlasím, že jde o dílo, které tvoří důležitou součást poznání člověka, jeho vlastního vývoje. Osobně by mne zajímali jugy a jejich popis a také více informací pro pochopení kastovního systému. A mnohé, mnohé další. Myslím, že těch několik útržků poslouží jen k nastínění malého základu. Díky zajímavému výběru pak i možná k tomu, že se někdo začne zajímat o toto dílo i více. A to by bylo jen dobře a přínosem. Všechno, co člověka posouvá v morálce a etice k ideálu, a Gíta ten svůj určitě má, je dobré.
  Vzniká tu i vyjádřené nepochopení, což je ale normální. Stupně nevědomosti jsou totiž různé. Snad i nějaké osobní třecí plochy; a ty jsou, alespoň pro mne, málo podstatné. Důležité je, že lidé tu diskutují slušně. A ještě. Spolupráce vědy s duchovností bude snad jednou tím, co bude značit všeobecný pokrok lidstva. Pokud mezi tím nezvítězí ten démonický efekt, všeobecné nebo značně rozsáhlé zničení života. I to je za určité konstelace možné. Démon v člověku bezesporu existuje.

  Pane Vendo, díky. Není to jednoduché v dnešní pokroucené době ateistů a lidí ovlivněných negativitou, přinášet trpělivě poznatky dřívějších kultur z vývoje lidstva. Kdo chce, zvedne to poznání, kdo nechce, nechá to ležet. Najdou se tací, co neporozumí, ale i ti jsou zrcadlem pro každého vnímavého autora.

  1. Pro Luboše
   Jugy a jejich popis jsou také uvedeny v Bhagavatgítě. Přikládám výklad od Šríly Praphupády k verši 8.17 :
   Bg 8.17 — Tisíc věků podle lidských počtů je jeden Brahmův den a stejně dlouho trvá i jeho noc.
   Význam:
   Doba trvání hmotného vesmíru je omezená a projevuje se v cyklech kalp. Kalpa je jeden den Brahmy, který se skládá z tisíce cyklů čtyř yug neboli věků, zvaných Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Satya-yugu, která trvá 1 728 000 let, charakterizují ctnost, moudrost a náboženství, zatímco nevědomost a neřest v ní prakticky neexistují. V Tretā-yuze, která trvá 1 296 000 let, se začíná objevovat neřest. V Dvāpara-yuze, trvající 864 000 let, ještě více slábne ctnost a náboženství, zatímco neřesti přibývá. A konečně Kali-yuga (yuga, ve které žijeme nyní a která začala před více než pěti tisíci lety) s sebou nese přemíru sváru, nevědomosti, bezbožnosti a neřesti, přičemž skutečná ctnost se již téměř vytratila. Tato yuga trvá 432 000 let. V Kali-yuze přibývá neřesti do té míry, že na jejím konci se sám Nejvyšší Pán zjeví v podobě avatāra jménem Kalki, zničí démony, zachrání své oddané a započne další Satya-yugu. Pak začne koloběh nanovo. Když všechny čtyři yugy proběhnou tisíckrát, skončí jeden den Brahmy, a stejně dlouhá je jeho noc. Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let. Podle těchto čísel se život Brahmy zdá být neuvěřitelně dlouhý a nekonečný, ale z hlediska věčnosti je jako zablýsknutí. V Příčinném oceánu se objevuje a mizí bezpočet Brahmů jako bubliny v Atlantiku. Brahmā a jeho stvoření jsou částí hmotného vesmírného projevu, a proto se neustále mění.

   Dokonce ani Brahmā neunikne zrození, stáří, nemoci a smrti. Jelikož však přímo slouží Nejvyššímu Pánu ve správě vesmíru, je okamžitě vysvobozen. Pokročilí sannyāsīni se dostávají na Brahmovu planetu Brahmaloku, která je nejvýše z planet hmotného vesmíru a existuje déle než všechny nebeské planety ve vyšší sféře planetárního systému, ale v patřičnou dobu i Brahmā a všichni obyvatelé Brahmaloky musí zemřít, jak velí zákon hmotné přírody.

   1. Díky Jaromíre za Váš vstup.
    Vím již z dřívějška, že Bhagavadgítu uznáváte a znáte.
    Jednou jsem byl po nákupech ve městě a zadarmo, podotýkám zadarmo, jsem obdržel toto její úžasné vydání, ze kterého citujete. Ten komentář je tam velmi ceněný. Zasahuje do daleko dřívější historie, do véd, do období, kdy tady opravdu běhali lidé v kožešinách.
    Pěkný den.
    Václav Žáček

   2. Píšete :
    „Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let“
    http://krisnuvsvet.wz.cz/vv04.htm
    „Délka života Brahmy tedy činí plných 311 miliard a 40 miliónů let. “
    Americký billion = naše miliarda.
    Přeji Vám, abyste se dostal na Brahmaloku, nějaká obyčejná exoplaneta to asi nebude, doba existence hvězd, kolem nichž planety obíhají je většinou do 10 miliard let.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda#V.C4.9Bk
    “ Věk většiny hvězd je mezi 1–10 miliardami let. Nejstarší objevenou hvězdou je HE 1523-0901, jejíž stáří se odhaduje na 13,2 miliardy let“

  2. Nějak se mi podařilo Váš diskuzní příspěvek jaksi zazdít. Dost Vám odpověděl Jaromír, který Gítou žije. Opět se i z jeho slov může něco zdát někomu nepochopitelné. Tak tomu bude vždy, protože nikdo tu ve světě /pozemském i nadpozemském stvoření/ nejsme stejní. Gíta si ve stručnosti zásadně všímá – etických a morálních principů pro pozemský život a cest k překonání připoutání duše ve zhmotnělém těle – podrobně popisuje působení kvalit přírody na člověka – popisuji metody meditace a transcendentního poznání v cestě k vyššímu vědomí. To je takový základní pohled a „zisk“. Pak se však otevírá cesta, která nejde slovy popsat.

   A ta nevědomost je opravdu různá. Není to o tom, jestli má někdo tři vysoké školy a nebo přečetl celou vědeckou knihovnu Oxfordu. Poznat vyšší aspekt sebe sama je cíl a hlavně dar. Umožnit své duši výstup, nepoutat ji svými činy, skutky a myšlenkami, to je to, oč tu i podle Gíty jde.

   V boží dokonalosti má vše své místo, vše funguje a i to, co se jeví člověku a jeho omezeným možnostem jako nějaká katastrofa, se děje pro nějaký účel. Vzdělaní lidí postavili například CERN, obrovské zařízení pro zkoumání hmotného světa. A pak tam vleze někam kuna, zahyne, ale ukáže člověku, jaká nepatrnost v dění, kterou nemá šanci ovlivnit, může změnit jeho snažení.

   Podstatou Bhagavadgíty a i mnoha dalších nauk, doslova věd o duši, je něco, co nejde zkoumat žádnými přístroji a aparaturami. Transcendentního poznání nejde docílit pomocí teleskopů ani mikroskopů. To je pak ten hledající stále jen ve hmotě. Do Stvoření, kde přístroje nepomohou se musí vstoupit jinak. Ti, kteří to však nechtějí ani uznat, nebudou souhlasit s žádným předaným učením véd, taoismu, buddhismu, hinduismu, židovské kabaly, zoroastriánství, poznání gnostiků, s jasnými slovy Ježíše….., ti budou věřit svým smyslům a závěrům mysli. Dnes si prohlédnout s pýchou nad pokrokem vědy snímky z nějakého teleskopu a zítra se jejich tělesná schránka i s mozkem, který smyslem zraku hleděl v úžasu na vyfocené vzdálené galaxie, začne rozpadat na ten „prach“. Kdo se věnuje spiritualitě, kdo vstoupí na cestu poznání, stručně, kdo má ten již zmíněný dar, je teprve člověkem, který tu již může plnit své poslání.

   To zrcadlo nepochopení má svoji důležitost. Odráží totiž to, co je ještě na individuální cestě potřeba poznat. Má to vazbu na ego, které je v tomto světě obrovskou brzdou duchovního vývoje. Těch brzd, které uvádí starobylá Bhagavadgíta je však mnohem více. V některém útržku se k nim ještě dostanu.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 17. Jaromír, píšeš :

  …Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let…

  Tieto ,,pičoviny“, kde sa žongluje s milionmi rokov, ako s loptičkami na cirkusovom predstavení, mi nie sú jasné, a uniká mi zmysel onej výpovede.

  Ak to má byť ohurovanie nás čitateľov ,,znalosťou matematiky“, starých Indusmanov, tak strácam už niť spojitosti Vesmíru ,Zemaplacky , času , bohov, zvierat a člobrdov…

  Ja som zvedavý, kto držal ruku tomu ,,blbovi“, ktorý písal tie ,, matematické úvahy“ asi v svetelných rokoch .

  Dúfam, že to nebolo identické, ako keď Hospodin držal ruku nejakému Protožidovi, keď ten písal Bibliu ,lebo obe tri písačky majú rukopis ,,kolektívu psychicky“ narušených bytostí……

  Jediná pravda je v tom, že: …Doba trvání hmotného vesmíru je omezená a projevuje se ….

  Indusmani sú ale menej ,,tvoriví“, lebo neriešia v uvedenej ukážke Stvorenie Zemeplacky, Vesmíru , hlinených animálov a potom aj hlinených pandrlákov, ako to skúšali Protožidia v Biblii…

  A ešte jedno porovnanie . Protožidia sa vôbec nebabrú s vekom Hospodina, pretože podľa nich je tento ich ,,hrdina“ vyliačený pri Extra veľkom treskote a jeho polčasu rozpadu sa vôbec nerieši, lebo oni to odbyli jednoducho tak, že ON je ,,večne“ živý, ako bol ešte pred pár rokmi náš spoločný geroj, ten, trojpä-
  tinový syfilitik , ktorý je ešte stále ,,večne živý“…

  A ďalšie porovnanie: ….Dokonce ani Brahmā neunikne zrození, stáří, nemoci a smrti…

  Tuto Indusmani zakopli. Buď je ich ,,hrdina“ Netvor ,ktorý sa dožíva hravo miliony rokov bez zmeny podstaty, alebo je TO obyčajná ,, Bytosť“, ktorej podstata – ono mäso , podlieha tiež rozkladu, chorobám a smrti . Takže to je len atrapa poloboha, či ,,boha“…

  V závere sa dozvedáme, že jeho dni sú viacmenej zrátateľné, čiže je tiež len ,,dočasne umiestnený smtelník“, i keď si tu ,, prehadzuje gule“ o niečo dlhšie, ako my hlinení člobrdovia…

  Aké z toho plynie poučenie z krízového vývoja ?

  Ž i a d n e .

  Je to kopa ,,hnoja“ hodeného na papier, či iný vhodný material , ktorý znesie naozaj všetko…

  1. Jaromír tu napsal:
   „Jelikož však přímo slouží Nejvyššímu Pánu ve správě vesmíru, je okamžitě vysvobozen.“

   Stvoření má svoji hierarchii, jednotlivé sféry či regiony. To si můžete GN uvědomit, i k tomu spějete. A nebo že by ne? Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost? A proč by se v ní měl někdo starat o čas a pomíjivé dění na Zemi, o hokej v Moskvě, o atomové elektrárny či pedofila v nějakém kanadském městečku?

   Dovolím, si ale otázku k věci. Bez vytáček – četl jste někdy celou Bhagavadgítu?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. „Dovolím, si ale otázku k věci. Bez vytáček – četl jste někdy celou Bhagavadgítu?“

    Vendo,Vy jste ale srandista .

  2. Gilgamešovo noho,
   nevím, proč se vyjadřuješ k něčemu, čemu nerozumíš a vůbec nic o tom nevíš, chtělo by to trochu pokory. Kdyby jsi uměl pozorně číst, dozvěděl by jsi se, že Brahma, o kterém se v příspěvku píše není Bůh, byl „jen“ pověřen stvořením hmotného vesmíru.

 18. Jaromíre, dobře. Brahma byl pověřen stvořením hmotného vesmíru. Je to hned jasnější,, když nevíme kdo ho pověřil, z čeho vesmír stvořil a jak ho stvořil. Vůbec už nevíme kdy, protože nemáte odpověď na Váš zřejmý rozpor, který jsem uvedl 12.5
  Píšete :
  „Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let“
  http://krisnuvsvet.wz.cz/vv04.htm
  „Délka života Brahmy tedy činí plných 311 miliard a 40 miliónů let. “
  Americký billion = naše miliarda.
  Venda jako znalec se tomu vyhýbá a žádá vysvětlení bezčasovosti. S bezčasovostí ve hmotném světě to bude hodně těžké i pro ty, co Bhagavadgítu přečetli celou. Proměna čehokoliv je možná jen v plynoucím čase. Ono je to jednoduché, jsem napomínám, že Bhagavadgíta je o duchovnu, ale není příspěvek zdejších odborníků, který by do toho nemontoval hmotný svět (oblíbeny jsou mikroskopy, CERN, astronomické teleskopy).

  1. Pardále, chytáte se nepřesností v různých překladech, zkusil jsem si mnou uvedené údaje zhruba přepočítat, vyšlo mi 315 miliard let(jde o opravdu hrubý výpočet), takže údaje z Bhagavatgíty jsou správné.
   Na Vaše další otázky uvedu několik veršů ale pro Vás to stejně nemá žádnou cenu, když Bhagavatgítě nevěříte.
   Bg 7.4 — Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.
   Bg 7.5 — Ó Arjuno, válečníku mocných paží! Kromě nich je zde ještě Má jiná, vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které využívají zdroje oné hmotné, nižší přírody.
   Bg 7.6 — Vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že Já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě.
   Bg 7.15 — Ničemové, kteří jsou naprosto hloupí, nejníže stojící z lidí, ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.
   Ještě k tomuto poslednímu verši část výkladu od Šríly Prabhupády :
   3) Další druh ničemů se nazývá māyayāpahṛta-jñānāḥ, což jsou ti, jejichž vědecké vzdělání pozbylo vlivem matoucí hmotné energie hodnoty. Většinou se jedná o vysoce vzdělané osoby — význačné filozofy, básníky, literáty, vědce a podobně — kteří ovšem podléhají klamu matoucí energie, a následkem toho neposlouchají Nejvyššího Pána.
   V současné době jich najdeme mnoho, dokonce i mezi takzvanými znalci Bhagavad-gīty. V Gītě je jasně řečeno, že Śrī Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Nikdo Ho nepřevyšuje a nikdo se Mu nevyrovná. Je otcem Brahmy, původního otce všech lidských bytostí. Dokonce je řečeno, že je otcem nejen Brahmy, ale všech životních druhů. Spočívá na Něm existence neosobního Brahmanu a Paramātmy; Nadduše v srdci každé živé bytosti je Jeho úplnou částí. Je zdrojem všeho a každému se doporučuje odevzdat se Jeho lotosovým nohám. Přes všechna tato jasná prohlášení se ti, kdo jsou māyayāpahṛta-jñānāḥ, vysmívají osobnosti Nejvyššího Pána a považují Ho za pouhou další lidskou bytost. Nevědí, že požehnaná forma lidského těla dostala svou podobu podle věčných a transcendentálních rysů Nejvyšší Osobnosti Božství.

   1. Jaromíre, nechytám se nepřesností překladů, ale toho, co jste psal 311 bilionů let a nyní opravujte na 315 miliard let. http://krisnuvsvet.wz.cz/vv04.htm
    „Délka života Brahmy tedy činí plných 311 miliard a 40 miliónů let. “
    Stále platí to, že délka života hvězdy a tedy i systému planet v zóně života je většinou do 10 miliard let, takže život 311 miliard let na planetě Brahmaloku je nesmysl.
    Nebylo by lepší ten vesmír nechat na pokoji, když na to bhagavadgíta nemá?

    1. Pardále, v předchozím příspěvku jsem měl chtěl napsat, že hrubý výpočet je 315 bilionů let a omylem jsem napsal 315 miliard, za to se omlouvám.
     To, že je délka života hvězdy 10 miliard let může být pravda ve středním planetárním systému, který je okolo nás. Do vyššího planetárního systému vaši vědátoři nemají šanci dohlédnout ani seběvětšími teleskopy.
     Bhagavatgítu přednesl sám Krišna,Nejvyšší Osobnost Božství a je dokonalá, nesmysly jsou ve Vaší hlavě.

 19. Pardale, píšu G.Noze toto:
  „Stvoření má svoji hierarchii, jednotlivé sféry či regiony. ……Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost?“

  Mohl byste mi prosím Vy, na základě tohoto dotazu objasnit, proč si myslíte že uvažuji s bezčasovostí ve hmotném světě?
  Díky.

  Václav Žáček

 20. Vendo, Gilgamešova Noha o žádné bezčasovosti nepíše. Vy ho vyzýváte, aby o bezčasovosti uvažoval.
  Píšete :“Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost?“
  Rozvinout O MOŽNOSTI, čili mu navrhujete, aby rozvíjel Vaše dojmy o bezčasovosti. A nyní o to žádáte mně.
  Můj názor : bezčasovost je mesmysl.
  Prostor, dnešní formy hmoty a čas se utvářel během Velkého třesku.

  Na pochybně uvedenou délku života Brahmy, jste nereagoval, jen jste za to pochválil Jaromíra a vytvořil, jak jinak, nové vlákno.

  1. V posledním příspěvku Gilgameše čtu jeho, jak jinak to nazvat než teorie, o Indusmanech, Protožidech, Extra velkém třesku??
   Chápete to, že?
   A já mu odepsal toto:“„Stvoření má svoji hierarchii, jednotlivé sféry či regiony. ……Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost?““
   Je to trochu ode mne nahrávka do jeho stylu a jeho tu často nových teorií a myšlenek. Ať se tu může rozvíjet, ne?
   Nepožaduji zde žádné jeho vysvětlování, jak píšete mylně Vy. jeho názor na bezčasovost mne zajímá.

   Je to mezi mnou a GN, jak si chlapi mezi sebou říkají, Vám, jako nezúčastněnému je po tom prd, co? Dokonce jsem se ani na Vás jmenovitě neobrátil o sdělení Vašeho názoru. Opravdu mne zajímá to, co napíše známý lidový vypravěč Gilg.Noha, chápete to?

   S tím novým vláknem nemáte pravdu. Luboš napsal, Jaromír odpověděl. A já, jako autor výchozího článku mu poděkoval. To se mezi lidmi u nás na vsi dělá. A Vy, Pardale, jste se pak pustil do diskuze s Jaromírem. Co na to říci.

   Mějte pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Vendo, píšete :“Vám, jako nezúčastněnému je po tom prd, co? Dokonce jsem se ani na Vás jmenovitě neobrátil o sdělení Vašeho názoru.“
    Nejste žádný ředitel Zeměkoule, Indie ani zdejší diskuze, můžu se obrátit na koho chci, když k jeho názoru mám rozumnou připomínku. Mějte si s Jaromírem celkem čtyři verze délky života Brahmy 311 miliard le, 311 bilionů let, 315 miliard let a 315 bilionů let a užijte si orientální pohodu.

    1. Ad/
     „Nejste žádný ředitel Zeměkoule, Indie ani zdejší diskuze, můžu se obrátit na koho chci, když k jeho názoru mám rozumnou připomínku.“

     Ano, obracejte se na koho chcete, obzvláště když máte rozumnou připomínku. Toto právo Vám ani v nejmenším neberu a ani ho nezpochybňuji. (mimochodem, jaká to asi byla ta rozumná připomínka?)

     Měl byste ale především pochopit napsanou větu a opět nemanipulovat.

     Buď dá nějakou odpověď sama Gilgamešova Noha a nebo nedá. Proč předjímat a tvrdit, že mi jde o nějaké vysvětlování. Já jsem mu vskutku napsal toto, nic víc:
     „„Stvoření má svoji hierarchii, jednotlivé sféry či regiony. ……Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost?““

     Buď rozvine nějaké své teorie a nebo nerozvine. A nebo si ani třeba nepovšimne, že se ho ptám, jestli by mohl rozvinout teorie? Nechte to prostě na něm.

     A své závěry – mohl bych to nazvat doporučení typu „mějte si s Jaromírem celkem čtyři verze délky života Brahmy……“ považuji z Vaší strany opět za silně manipulativní. Do Vaší diskuze s Jaromírem jsem se totiž nezapojil. To jste si nepovšiml?

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    2. Vendo, časově pod mým příspěvkem večer 12.5. o rozporném věku Brahmy Vy najednou ráno skočíte zpět ke staršímu vláknu k odpovědi Lubošovi : „Nějak se mi podařilo Váš diskuzní příspěvek jaksi zazdít.“
     Ano, podařilo se Vám hlavně zazdít odpověď ( názor) na věk Brahmy. Většinou řešíte, proč jsem se já zapojil a Vy nezapojil do diskuze o bezčasovosti, což jste sám nadhodil. Tím se já stal manipulativním.
     Takže jaký byl nemanipulativní věk Brahmy?

    3. Pardale,
     za sebe cítím – asi tu působíme jako dva natvrdlí dědci.

     Tak já jsem pod příspěvek Jaromíra, který zareagoval na Luboše, poděkoval, že se zapojil do diskuze. Myslím si o něm, že Bhagavadgíta je jeho „parketa“. A tak jsem nepovažoval za nutné na něj reagovat. Ani ode mne, jako autora článku, pod kterým se diskutuje, není nijaká povinnost vždy reagovat na něčí příspěvek. A myslím si, že i pan Jaromír přece dokáže s Vámi diskutovat samostatně.

     Primárně pan Jaromír zareagoval na Luboše.

     A já až opožděně, po panu Jaromírovi, jsem zareagoval na Luboše. A tím se vytvořilo to tzv.nové vlákno. Můžete mi prosím odpustit, že jsem v těch mých reakcích šel mimo časovou posloupnost?

     No a včera v noci zareagovala na můj návrh pro něj sama Gilgamešova Noha a vše je tak v naprostém pořádku. Možná mu něco odpovím, možná ne. Zrovna tak i Vy máte svobodnou vůli a můžete, chcete-li se s ním dát do diskuze. Dost tam píše o vědě, a to by Vás možná mohlo zajímat.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

     P.S.
     Kosmologii, popisu Vesmíru z hlediska duchovní vědy Sant Mat jsem se tu věnoval v jednom mém dřívějším článku. Chcete odkaz? A stáří vesmíru znát – jestli 13,9 nebo 14,05 nebo 14,12 miliardy roků, bilióny či stovky miliard – k čemu je to dobré vědět? Věřte mi, není to pro moje duchovní zaměření nikterak důležité. Chápu, že v jeho existenci může být nějaké opakování – období zrodu, zrání, věk zralosti, stárnutí a zánik. A to mi stačí.

    4. Vendo, věk Brahmy je časově nesmyslný ve všech verzích. Podle očekávání se nehlásíte k žádnému konkrétnímu údaji, pro jistotu, takže to pro Vás údajně nemá význam. Stáří vesmíru, řekněme 13,82 miliardy let se může upřesňovat o desetinky miliardy let, takže to není hrc frc 311 bilionů nebo 311 miliard let, které se liší 1000x a obojí je nesmysl. Představy bhagavadgity o vesmíru pro dnešek neříkají nic. Ano, vše je v proměně, to tvrdí a tvrdil kde kdo.
     Bgagavadgita je z doby řekněme 400 př.n.l. až 400 n.l, čili v podstatě vznikla souběžně s křesťanstvím.
     A válčí se v ní taky hodně, jak jinak za pravdu a spravedlnost, to většina válek z pohledu pisatele.
     I císař Augustus, který celý život válčil, byl filosof na trůnu.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhagavadg%C3%ADta
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1bh%C3%A1rata
     https://sk.wikipedia.org/wiki/Bhagavadg%C3%ADta
     „Po hlbokej filozofickej rozprave sa dej Bhagavadgíty blíži k boju. Krišna odmieta Ardžunove pochybnosti, že je to len zbytočné krviprelievanie. Po ťažkých bojoch napokon vyhráva spravodlivosť a Kuruovci sú porazení…Jádro příběhu je pravděpodobně odvozeno od skutečné historické události z počátku 1. tisíciletí př. n. l., kterou byla bratrovražedná válka Pánduovců a Kuruovců“
     Bgagavadgita se uváděla jako kniha nesobeckého jednání.
     http://www.nakladatelstvi-santal.cz/bhagavadgita/

    5. Pane Pardale,

     nebudu s Vámi polemizovat o trvání věků. O trvání života na Zemi. Vaše očekávání se tedy naplnilo a buďte tomu rád. Proč bych diskutoval o trvání vesmíru, který vnímáme. O trvání Stvoření, který je mimo naše smysly? Ne všichni se dívají a počítají stáří planety, její stáří geologické, stáří vzniku života v mnoha milionech formách na ní, úplně stejně. Není to náplní ani mých článků – Útržků.

     Tady musím učinit i jedno nepopulární konstatování, před kterým já nemohu zavírat oči a uši. Protože Vy nevěříte na duši, musí být počty materialistického vědce zcela jistě odlišné. Vědomá duše a její putování mnoha úrovněmi Stvoření, různými úrovněmi života bez hmotného těla různými…., co zrovna Vám k tomu mám sdělovat? Proč? Cesta duše než dojde ke splynutí ……, nejde to. Tady opravdu pro mne začíná pohled, kdy cítím; STOP, silná zeď. Nejsem ten, kdo Vám za ni chce pomoci. Proč bych to dělal? Každý máme svoji cestu. Ona přináší někomu na něco nepochopení a tak bych možná vyvolal u Vás nějaký zmatek a nebo Vám přihrál důvod k možnému zesměšňování.

     Ale ani to by mi nevadilo, protože vím, a i Gíta to potvrzuje, že existuje NEVĚDOMOST jako stadium, které se vývojem zrozeními…..a zase STOP.

     Ale i když dáte Vy odkazy na desítky statí wikipedie a dalších odborných článků a pojednání a nezahrnete do toho duši, je naprosto zbytečné se bavit o nějakém stáří v různých číslech, yugách, o dnech Brahma a nocích Brahma. Jen ještě sdělím, že existují ve Stvoření, jehož součástí je „na jeho úplném dně“ i hmotná úroveň, dvě zničení. První, do úrovně Brahma, jinak i Univerzální mysli, druhá do úrovně Sat Lók, Sač Khand, „skutečné země“. Ale to bych zasahoval do oblastí, které prostě nevezmete, které jsou mimo vědecky zaměřeného člověka. A tam by mohly být ty počty zase trochu jinak…. . Stejně však zcela zbytečné.

     V symbolice Bhagavadgíty je toho mnoho, co většině čtenářů neřekne nic, a to chápu. Toto dílo nebylo sepsáno pro komerční úspěch u lidí. Toto dílo je především pokladnicí, moudrostí a je v něm ukryto mnoho z poznání i mystické cesty, transcendentna, které jde nad úroveň i tohoto světa, ve kterém člověk žije svým pomíjivým životem. A to poznání není přístupné pro všechny, již to v předchozích „Útržcích“ stručně popisují pomocí citace. Kdo chce Gítu pochopit, alespoň v té základní symbolice, musí mít i jisté základní povědomí o hinduistickém systému pohledu na svět a člověka. Stručně, o základní realitě světa jako o univerzálním bytí a vědomí, o podstatě všeho, božství, jisté poznání nepersonifikovaného boha. „Ekam sat vipra bahudha vadanti“ – kdysi jsem to tady rozebíral – „to co existuje, je jediné, mudrci to nazývají různými jmény“. Ale zase dále ne, protože je tam duše, univerzální duch…..a tady pro mne bliká červená kontrolka.

     Opravdu mne mrzí, že to z mé strany dále vůči Vám nejde.

     Války Indie. V nedávné době s Pakistánem, s Čínou, na území dnešní Indie mezi kmeny, obrana proti válkám s „korouhví“ islámu… . Dobyvačná expanze do světa však od Indie žádná. Indie nekolonizovala země jižní a severní Ameriky, nekolonizovala Afriku, nezabrala Austrálii, jako to dělaly vyspělé křesťanské země Evropy. Starodávný boj Panduovců a Kuruovců je opět symbolem. Každý den jej prožíváme na úrovni mysli. Malé a velké boje provázející jednoho každého člověka. Stručně, boj dobra se zlem. Ale přitom jsme „to jedno“ s Nejvyšší bytostí.

     Ta citace ve slovenštině, kterou uvádíte. Mohli bychom diskutovat o čase, kdy válka proběhla. Mám jiný hodnověrný údaj. Proč ale, čemu to pomůže, kde budeme hledat důkazy pro svá tvrzení? Bitevní pole, Kurukšétram, symbolizuje však pole našeho života. A to je mnohem důležitější a na Gítě úžasné. Těch symbolů je tam mnoho – vozataj Kršna, opratě, bojový vůz, luk a šíp, Ardžuna…. . Ardžuna sám představuje lidskou mysl, se svými všemi procesy myšlení, racionalitu, lidské ego se všemi jeho touhami, obavami, závislostmi a vazbami.

     Pardale, jsme t.č. v pomíjivém světě hmoty. Tady se musí jednat, každým okamžikem jsme v akci. A zase stop – narazil bych na karmu, a to není téma, kterému rozumíte.

     Těch „Útržků….“ mám naplánováno celkem osm. Pro některého citlivého člověka, který se zamýšlí nad základními otázkami existence člověk může znamenat letmé seznámení s Gítou jako krok, který se za pár roků může projevit v jeho změně. / a také nemusí /

     Pardale, je fakt, že do Vaší domény, do například kvantové a částicové fyziky, matematiky či astronomie, do diskuze o vzniku, vytvoření hmotných částic z působení silových polí, o opaku anihilace, o úspěších vědy, o CERNu…. o tom, co všechno zkoumá věda, se nepouštím. Je pro Vás asi škoda, že Lubko, pan Muladi či i Vy sám již nepíšete ta skvostná vědecká pojednání. Proč skvostná? Protože jsou pro mne totálně nesrozumitelná a když jsem četl Vaše diskuze se znalými kolegy, tak jsem si říkal; to je fantastické!! A já tomu vůbec nerozumím, jinak, jsem naprostý blb. A fantastické je, že se lidé o tom dokáží bavit, přesvědčovat se vzorečky, argumenty, teoriemi i zákony.

     Mějte se hezky. Zítra ráno odjíždím do slovenských termálů a týden tu nebudu. Týden klidu, meditace a dalších drobných krůčků pro poznání.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    6. Vendo, píšte:
     „Kosmologii, popisu Vesmíru z hlediska duchovní vědy Sant Mat jsem se tu věnoval v jednom mém dřívějším článku. Chcete odkaz?“
     Nechci odkaz, nachází Vás heslo Venda Sant Matu vesmír. O vesmíru se tam píše asi 100x , nikde nic konkrétního. Prostě vesmír byl stvořen. Dobře . Tečka, nemá smysl diskutovat.
     Píšete :“naprosto zbytečné se bavit o nějakém stáří v různých číslech, yugách, o dnech Brahma a nocích Brahma.“
     Je otázka, proč to tedy bhagavadgita uvádí, když to není ani pro tak zasvěcené, jako jste Vy.
     https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/125121/2_Religio_13-2005-1_8.pdf?sequence=1
     Je to text Masarykovy univerzity Brno.
     Uvádí věk Brahmy 311 bilionů let 40 miliard pozemských let ( str.134). Výklad k tomu říká, že že je to nesmírně dlouhá doba zániku/vzniku vesmíru a má se to odlišovat od reinkarnace, která je záležitostí generací.
     str.136 :“ „Celý vesmírný projev je třeba chápat jako expandovanou
     energii Nejvyššího Pána.“ (Šrímad Bhágavatam IV,31,16) Tím je řečeno,
     že vesmíry v potenci existují vlastně pořád, ale jsou buď projevené nebo
     neprojevené. Tento nečinný, neprojevený stav přitom přirovnává ke spánku.
     Zničení vesmíru tak vlastně způsobí jenom přeměnu stavu z činného
     do nečinného nebo neprojeveného, který však bude následně opět vystřídán. Cykly se podle tohoto systému neustále opakují, neboť Krišnova svrchovanost
     i energie stále trvá.“
     Tento výklad se podobá názorům fyzika Lawrence Krausse, který tvrdí, že Velký třesk se podobá přeměně potenciální energie na kinetickou, prostě vlastnosti vesmíru ( souvisí to s energií vakua) jsou dány a vedou k velkému třesku. Při obrovském rozměru a četnosti objektů ve vesmíru je tím i dáno to, že se hmota může vyvíjet k organizovaným formám až k životu a jeho vývoji. Což nastalo na Zemi.
     Takže díky za to Krišnovi, Brahmovi, Buddhovi a všem dalším stvořitelům a svatým.

  2. „Můj názor : bezčasovost je mesmysl.
   Prostor, dnešní formy hmoty a čas se utvářel během Velkého třesku.“

   Velky tresk – co zapricinolo Velky tresk ? Jestlize bezcasovost je nesmysl,jak se potom mohl cas utvaret behem Velkeho tresku ? Jestlize se cas utvarel behem Velkeho tresku,pak tomu musela predchazet bezcasovost. Otazka pak vyvstava – co bylo pred Velkym treskem ?
   Jestlize nebylo pred Velkym treskem nic,jak mohl potom z niceho vzniknout cely nam znamy vesmir.

   Ve Védach (a ted nemyslim BG) se uvadi to co uz zminil (citoval) Jaromir. Jen zapomel dodat,ze to cele je neustale se opakujici cyklus. Tzv.Brahmuv den ma stejne dlouhou Brahmovu noc,ktera je udajne stejne dlouha jako ten „den“. Pak zase nastava B.den,atd. Na konci Brahmova dne dochazi ke zniceni tohoto hmotneho vesmiru.Po uplynuti doby dlouhe jako predesly B.den nastava opet Brahmuv den – cili vznik noveho vesmiru – nejspis onim Velkym treskem. Zajimave je,ze Vedy hovori nejen o nekonecme kolobehu techto vzniku a zaniku vesmiru,ale zaroven uvadeji,ze takovych vesmiru jsou miliardy. Trefna je pak ilustrace Nejvyssiho Pana v prostoru obklopeneho nekonecnym mnozstvim bublin,kdy kazda bublina predstavuje vesmir.

   Nerikam,ze hmotny vesmir funguje tak jak ho prezentuje Vedska kosmologie.Ale je urcite dosti zajimave,jak uvazovali ve staroveke Indii o vzniku vesmiru a sveta okolo sebe,s jakymi cisly operovali . Vzdyt jejich predstava zase neni tak vzdalena nasi soucasne predstave toho,co o vesmiru a jeho vzniku vime.

   1. Marťasi, díky za konstruktivní vstup, kterému rozumím.

    Dodám jen něco, čemu lze také rozumět.

    Čas je relevantní. Pro snadnější pochopení navodím základní situaci, a to tu, že na naší planetě neexistuje vědomá bytost zvaná člověk a ani jiná vědomá bytost. Jaký má potom čas význam? A pro koho? Pro koho má nějakou relevanci jeho počítání, neexistuje nikdo, kdo by sledoval dějiny, co se událo před sto léty, tisíci… . On vlastně nemá kdo by určil, jak dlouho trvá rok, měsíc, den.. atd.. Slunce vychází, zapadá, střídají se roční období. Nikdo nebádá nad stářím vesmíru, kdy byl Velký třesk, kdy bude Velký křach.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference