mapa stránek || vyhledávání

Útržky z Véd, část první

Všechno živé i neživé ve vesmíru řídí a vlastní Pán. Člověk by měl tedy přijímat pouze ty nezbytné věci, jež mu byly vyhrazeny jako jeho podíl. Nikdo by neměl přijímat jiné věci, věda dobře, komu patří.

VÝZNAM:

Rukopis rgvédu psaný v dévanágarí (19. stol.)

Védské poznání je neomylné, neboť k nám přichází prostřednictvím dokonalé učednické posloupnosti duchovních mistrů, počínaje samotným Pánem. Védské poznání přichází z transcendentálních zdrojů a první slovo bylo vysloveno Jím samotným. Slova vyřčená Pánem se nazývají apauruṣeyā, což znamená, že nebyla vyřčena pozemským tvorem. Živá bytost má v hmotném světě čtyři nedostatky, a to: 1. musí se nutně dopouštět chyb; 2. podléhá klamným představám; 3. má sklon podvádět ostatní; 4. má nedokonalé smysly. Podmíněn těmito čtyřmi nedostatky, není člověk schopen podat dokonalou informaci o všeobsáhlém poznání. Védské spisy jsou však jiného charakteru. Védské poznání bylo původně sděleno do srdce Brahmy, první stvořené živé bytosti. Brahmá pak rozšířil toto poznání mezi své syny a učedníky, kteří je v průběhu dějin předávali dále.

Protože Pán je pūrṇam, neboli naprosto dokonalý, je vyloučeno, aby podléhal zákonům hmotné přírody, zatímco všechny živé bytosti i neživé předměty podléhají přírodním zákonům a tím nepřímo i Jeho moci. Tato Šrí Íšópanišad je součástí Jadžur Védy a jako taková obsahuje informace o vlastnickém právu na všechny věci, jež existují ve vesmíru.

Potvrzuje to sedmá kapitola Bhagavad-gíty (7.4-5), kde se mluví o parā a aparā-prakṛti. Přírodní prvky — země, voda, oheň, vzduch, obloha, mysl, inteligence a ego —jsou součástí nižší neboli hmotné energie Pána, kdežto živá bytost, organická energie, parā-prakṛti, je vyšší energií Pána. Obě tyto prakṛti neboli energie jsou emanacemi Pána, jenž je konečným vládcem všeho, co existuje. Ve vesmíru neexistuje nic, co by nepatřilo buď do parā nebo aparā-prakṛti, proto je tedy všechno vlastnictvím Nejvyšší Bytosti.

Nejvyšší Bytost, Absolutní Osobnost Božství, je dokonalou Osobou s úplnou a dokonalou inteligencí na řízení všeho pomocí svých různých energií. Nejvyšší Bytost bývá často přirovnávána k ohni a všechno organické a anorganické k žáru a světlu tohoto ohně. Tak jako oheň vydává energii ve formě tepla a světla, projevuje Pán svou energii různým způsobem. Tak zůstává konečným udržovatelem a vládcem všeho. Má nesmírné energie, zná vše a je příznivcem všech. Je plný všech nepochopitelných vlastností: síly, bohatství, slávy, krásy, poznání a odříkání.

Člověk by tedy měl být natolik inteligentní, aby pochopil, že kromě Nejvyššího Pána se nikdo nemůže pokládat za vlastníka a měl by akceptovat pouze podíl přiřknutý mu Pánem. Tak to Pán uspořádal a my bychom se měli spokojit s těmi věcmi, které nám tak laskavě vyhradil, a vždy mít na paměti, komu tyto věci ve skutečnosti patří.

Například dům je zhotoven ze zeminy, dřeva, kamene, železa, cementu a mnoha jiných hmotných věcí. Jestliže uvažujeme v souladu s Védami, musíme si uvědomit, že žádný z těchto materiálů nemůžeme vyrobit sami. Svou vlastní prací je můžeme pouze sestavit a přetvářet do různých tvarů. Pracovník se nemůže vydávat za majitele určité věci jen proto, že tvrdě pracoval na jejím zhotovení.

Lidé proti sobě stojí jako nepřátelé a vrčí na sebe jako kočky a psi. Védy nemohou radit psům a kočkám, ale mohou lidem předat Boží poselství prostřednictvím pravých áčárjů (svatých učitelů). Lidstvo by mělo přijmout moudrost Véd, nikdo by se neměl přít o hmotné majetky. Člověk se musí spokojit s těmi výsadami, jichž se mu dostává z milosti Pána. Lidé nejsou předurčeni k tomu, aby se přeli jako psi a kočky. Musí mít dostatek inteligence, aby pochopili důležitost a smysl lidského života. Védské spisy byly sepsány pro lidstvo a ne pro kočky a psy. Kočky a psi mohou pro nasycení zabíjet jiná zvířata, aniž by tím hřešili, ale jestliže člověk zabije zvíře, aby ukojil své nezkrotné chuťové buňky, porušuje zákony přírody, ponese za to odpovědnost a musí být potrestán.

Normy lidského života se nemohou aplikovat na zvířata. Tygr se neživí rýží, pšenicí ani kravským mlékem, neboť mu byla určena potrava ve formě zvířecího masa. Existuje mnoho zvířat a ptáků, jež jsou buď býložravci nebo masožravci, ale nikdo z nich neporušuje přírodní zákony, které byly stanoveny vůlí Pána. Zvěř, ptactvo, plazi a jiné nižší formy života se přísně drží přírodních zákonů. Proto v jejich případě nemůže být řeči o hříchu. Nejsou jim určeny ani pokyny védských spisů. Pouze lidský život je životem plným odpovědnosti.

Byla by chyba si myslet, že stačí stát se vegetariány a tím se vyhneme porušování přírodních zákonů. Rostliny mají také život. Zákonem přírody je, že jeden živý tvor je určen stát se potravou jiného tvora. Proto člověk nemá být hrdý na to, že je přísným vegetariánem. Nejdůležitější je uznávat Nejvyššího Pána. Zvířata nemají dostatečně vyvinuté vědomí, aby mohla rozpoznat Pána. Člověk je však dostatečně inteligentní, aby se mohl poučit z védských spisů a dovědět se, jak fungují přírodní zákony, a aby tohoto poznání využil ke svému prospěchu. Život člověka, který nedbá pokynů védských spisů, je velice riskantní. Proto se vyžaduje, aby člověk uznával autoritu Nejvyššího Pána. Musí být Pánu oddán, obětovat vše službě Pánovi a požívat pouze zbytky potravy, jež Mu byla obětována. To mu umožní vykonávat správně své povinnosti. V Bhagavad-gítě (9.26) Pán přímo říká, že akceptuje vegetariánskou potravu z rukou čistého oddaného. Proto má člověk být nejen přísným vegetariánem, nýbrž i oddaným Pána a má Mu obětovat všechno své jídlo a teprve potom jíst prasádam, Boží milost. Takový oddaný je schopen řádně plnit povinnost lidského života. Ten, kdo neobětuje svou potravu Pánu, pojídá vlastně hřích a vystavuje se rozličným strastem, jež jsou následkem hříchu (Bg. 3.13).

Kořenem hříchu je úmyslné porušování přírodních zákonů opomíjením Pánova vlastnického práva. Opomíjení přírodních zákonů a příkazů Pána vede člověka ke zkáze. Je-li člověk rozvážný, zná přírodní zákony a není vázán zbytečnými pouty k materiálním věcem nebo naopak odporem k nim, může si být jist, že ho Pán uzná, a že splní předpoklady k tomu, aby se mohl navrátit zpět do věčného domova, zpět k Bohu.

Vybral Jaromír
 

Související články:

hodnocení: 5
hlasů: 4
Tisk Tisk

70 komentářů

 1. Jaromíre, čtu Vaše krátké příspěvky.

  V článku uvádíte větu: „Potvrzuje to sedmá kapitola Bhagavad-gíty (7.4-5), kde se mluví o parā a aparā-prakṛti. Přírodní prvky — země, voda, oheň, vzduch, obloha, mysl, inteligence a ego ….“

  Proč místo éter jste použil obloha? To není podle Gíty! A nic to nevyjadřuje, spíše naopak, popírá to to reálné a důležité. Tattvy, které jsou podstatou stvoření tohoto světa hmoty mají právě éter /ákáš/ jako pátou substanci či esenci, která je pro život člověka /výjimečně pro něho/ nezbytná.

  Z těch diskutujících, kteří tyto stránky navštěvují jich mnoho o védách neví nic. Někteří budou hledat ve zdrojích netu a pak, až něco načtou, se Vám ozvou. A někteří budou tak nějak plácat.

  Prosím, pokud tomu tak bude, nic si z toho nedělejte. A díky za odvahu, že jste tento příspěvek zveřejnil.

  1. Ano Vendo,
   máte pravdu, jedná se o špatný překlad, správně má být éter, omlouvám se, že jsem si toho nevšiml.
   Úryvky z Véd uvádím proto, že je považuji za jeden z nejlepších zdrojů duchovního poznání. To, že většina diskutujících bude můj příspěvek zesměšňovat, mi nevadí a nehodlám na ně nijak reagovat. V dnešní době je málokdo ochotný věnovat čas studování duchovní literatury a řešit konečný cíl života.

 2. Právě jsem posekal trávu a myslím, že jsem zabil. Zabil jsem snad několik desítek broučků a mravenců.
  Je to smůla, že kolem sebe nemám někoho z té nižší kasty, kdo by mi tu trávu posekal. Ty z té nižší kasty zabíjet mravence můžou.

  1. Lojzo, na to má Mistr, který má na starosti práčovnu duší a převod duše do astroprostoru, už vypracovaný dotazník s bodováním špatných skutků jako jsou časté prohřešky se sekáním trávy a broučků sekačkou nebo přeseknutí krtonožky motyčkou. Problém je, že odžít zbytek karmy jako trest za to bude muset někdo na Sahaře, kde se tráva neseče.

  2. oh, jak ubohe!…to naš milujici Buh děli lide na kasty?
   přece jme všichni Jeho děti!

 3. No jo no, chybičky jsou lidské a ne že ne.

  „Ó hubiteli nepřátel, oběť konaná s poznáním je lepší, než pouhá oběť hmotného vlastnictví. Všechny oběti činností koneckonců vrcholí v transcendentálním poznání, synu Prthy.!

  „….VÝZNAM: Účelem všech obětí je dospět do stavu úplného poznání, potom být osvobozen od hmotného utrpení a nakonec prokazovat láskyplnou transcedentální službu Nejvyššímu Pánu (jednat s vědomím Krsny).
  Za všemi těmito činnostmi prováděnými jako oběť se však skrývá jedno tajemství a člověk by ho měl znát. Oběti mají různé podoby podle víry toho, kdo je koná. Konatel oběti, jehož víra dosáhla úrovně transcedentálního poznání, by měl být považován za pokročilejšího než ti, kdo pouze obětují hmotné vlastnictví bez tohoto poznání – dokud totiž člověk postrádá poznání, jeho oběti zůstávají na hmotné úrovni a nepřinášejí žádný duchovní prospěch. Skutečné poznání vrcholí vědomím Krsny, nejvyšším stavem transcedentálního poznání. Bez rozvinutí poznání jsou oběti pouze hmotnými činnostmi. Když jsou však pozvednuty k úrovni transcedentálního poznání, stávají se všechny duchovními. Podle rozdílů ve vědomí se určité činnosti prováděné jako oběť nazývají karma kánda (činy s vidinou jejich plodů) a jiné jítáná kánda (činnosti sledující pravé poznání). Je lépe, když je cílem poznání….“

  * Je mi bližší bezpodmínečnost, než podřazování, nadřazování,…. ten, kdo je skutečně pokročilejší, nedá nikdy bolestivě najevo neznalost druhému, i proto, že velmi dobře ví, že stačí jeden záchvěv lotosu a ten, kdo je neznalý, se stane znalým, ten, kdo je nevědomý, se stane daleko vědomějším, než je kdokoliv jiný, ať sebevíce pokročilý. Naopak, pomáhá bez podmínek pozvednout vědomí dalších bytostí. Jak jsem kdesi níže psala: „Ty za to stojíš,….“

   1. jsem autorkou pouze první věta a posledního odstavce, objasňování není mé :-)))

   2. á, už to vidím v tom odkazu. Ale já to opisovala jinde….. :-)

  1. Matko!…pěkně pišeš, ale ja nechci byt žadnou oběti…a kdo se me ptal, jestli chci žit na panetě Země v takovem marasmu?

   1. Právě. Kdybych já si jen vzpomněla, kdo jen se mne to ptal…. no, tak žiji zde, na planetě dne a noci,…

 4. „Védské poznání je neomylné, neboť k nám přichází prostřednictvím dokonalé učednické posloupnosti duchovních mistrů, počínaje samotným Pánem …“

  Bžuchacha, tak to je něco. Letmo jsem prolétla i zbytek, a odpovídá zhruba této úvodní nehoráznosti.
  Člověk musí být skutečný masochista, když si dobrovolně vybere takovou víru a tohle všechno na sebe naloží.

  1. Šárí, neomylných je tu víc. Přiznat chybu nelze.
   Článek od Jaromíra píše:“ Proto má člověk být nejen přísným vegetariánem, nýbrž i oddaným Pána a má Mu obětovat všechno své jídlo a teprve potom jíst prasádam, Boží milost.“
   Nevím, co je obětovat všechno své jídlo, pak mu nic nezbude. Kromě je to ekologická škoda plýtvání jídlem, ale jmenuje se to prasádam.
   Pamatuji si, že Bhagavadgíta jsou dobré myšlenky, ale asi jsem to všechno nečetl a hlavně neměl k tomu tak úžasné výklady. Třeba že se nemůžu vydávat za vlastníka domu, i když jsem na něm tvrdě pracoval. /Ale platit daně musím./
   Lidé, kteří jí maso musí být náležitě potrestáni. Maso jedl v mládí takřka každý. Trest dostatečný je stát se vegetariánem.

   1. Pardale,
    chápete to špatně, je třeba objasnění. Člověk obětuje všechno své jídlo Bohu, ten mu to prožene jemnohmotou a vrátí mu to jako prasádam (zní to jako prasatám).

   2. Jo, já to taky kdysi četla. Nijak zvlášť mně to sice nezaujalo, ale mělo to hodně, hodně daleko k nehoráznostem tohohle článku.

    Holt vykladači horší autorů platí nejen u bible, ale i v jiných koutech světa.

    1. Můžete to prosím upřesnit, které „nehoráznosti“ máte na mysli?

    2. Tak především je chybné to, že jen zvířata se přísně drží přírodních zákonů a nemůžou je překročit, zatímco lidé ano.
     Lidé nemohou překročit vůbec žádný přírodní zákon, stejně jako zvířata. Lidé mohou překročit pouze pseudozákony nastavené lidmi, jako je třeba povinné vegetariánství a podobné ptákoviny. Zkuste ale překročit jakýkoliv skutečně platný fyzikální zákon-nejde to, jste nahraný.

     Je úplně jedno, máte-li či nemáte na paměti, komu věci ve skutečnosti patří. Nemáte vůbec žádnou šanci narušit Stvořitelovo vlastnictví. Cokoliv uděláte, to vám bylo Stvořitelem dovoleno a není to žádný hřích proti němu. Cokoliv udělat nelze, to vám dovoleno nebylo a nejede přes to vlak.

     Z tohoto hlediska je pak celý článek jen směsicí věroučného moralizování vzdáleného realitě.

   3. Zkuste dohledat význam „eucharistie“ … Tolik k obětování jídla ! Ale nejen jídla ale i toho co člověk pije , zažívá svými smysly atd.

    Smyslem toho všeho je , že „neživíte“ své „JÁ“ , své „EGO“ , ale , že vše obětujete ( vše co vnímáte smysly ) „VYŠŠÍMU“ .

    S tím masem to je zřejmě pravda ! Existuje prý zákon ; „Kdo jí maso bude zabit“ !!! … Tento přísný zákon prý lze „vynulovat“ pouze přísným praktikováním tkz. „mettá“ … To jest , přáním dobra všem bytostem . Ale to přání musí být jedinou myšlenkou , která pohání člověka k činnosti …

 5. Autor, hodil si do pľacu i vetu :

  …..Protože Pán je pūrṇam, neboli naprosto dokonalý, je vyloučeno, aby podléhal zákonům hmotné přírody, zatímco všechny živé bytosti i neživé předměty podléhají přírodním zákonům a tím nepřímo i Jeho moci.

  Už mi lezú skrze blany na nohách všelijaký Páni dokonalí, páni nad prírodnými zákonmi a iní odrbávači, nepodliehajúci prírodným zákonom..

  Takých machrov vymysleli už pred 3.500 rokmi Protožidia a stvorili si svojho Netvora z hlbín vesmíru s armádou ďalších Nehmotných nebytostí, ktorí sa krmia ,,dušami“ veriacich prvého levelu…

  …Načo sú mi nejakí ďalší debily, ktorých vymysleli ,,žltí“ spoluobčania kdesi v perdeli a tiež veľmo dávno…

  Keď ,,existuješ“ Ty hovnivále Vesmíru, tresni po virtuálnom stolci a daj do poriadku všetko ,,TO“, čo si doteraz dodrbal…

  Keď ,,TO“ nevieš zalez naspäť do svojich starých stuchnutých a zožltnutých Véd a tíško skapínaj, i keď je to také primntívne, také v súlade s prírodnými zákonmi …

  Žiadne howgh nebude …

  1. poslyšte, Gn 1.4.2017 (22:09),
   předpokládám, že víte naprosto přesně, co jste napsal. Vznesl jste vlastně nepřímo otázky, na které nelze odpovědět, ani je vysvětlit: „Jak mohla dokonalost stvořit nedokonalost? Nebo to byl úmysl? A proč?, atd. atd.“
   Co nám tedy zbývá? Snad přijmout nedokonalost v dokonalosti? Nebo nedokonalost v nedokonalosti? No, jsme zatím závislí na matce zemi….

   1. ad.:na které nelze odpovědět, ani je vysvětlit: „Jak mohla dokonalost stvořit nedokonalost?

    Lojza to ví: Dokonalost se rozdělila na dvě nedokonalé půlky jang a jin. Ano a byl to úmysl.
    A to je celý.
    Howgh!

    1. Znám tu pověst o tom, jak se prvotní srdce rozdělilo :-)))
     A představivost začíná pracovat, …jak se uskuteční setkání prvotních půlek….

  2. Musíte , měl byste , chápat , že „Pán“ je Vaše nejvyšší já ! Je to tkz. „Pozorovatel“, „Zřec“ – všeho dění ! … A ano nepodléhá omezením přírody , omezením těla ! On jen pozoruje :-) Nezůčastňuje se změn v prožívání , jen pozoruje ! To , že se člověk , „Pozorovatel“ , ztotožňuje s prožíváním , s prožívaným , je jen dočasným stavem :-) Stavem nevědomosti !

   Jen si vzpomeňte , že kdykoliv když Vás něco bolí , trápí , rozčiluje , rozveseluje atp. , vždy je tu někdo , kdo to vše registruje , pozoruje , zařaďuje !… Tohle bolí , tohle už znám , tohle se opakuje proto že , tohle je přirozené , tohle jsem už zažil , tohle bude následovat proto že , atd. atd . … Tohle vše registruje , pozoruje onen „Pán“ , dokonalý , ten který nepodléhá přírodním zákonům ! Ten „Pán“ , který je naším nejvyšším JÁ . Je to onen bájný „Átman“ hinduistů , „Pozoravatel“ buddhistů , „Zřec“ slovanů , „Duch svatý“ křesťanů atd .

 6. matko, píšešš:

  …..Vznesl jste vlastně nepřímo otázky, na které nelze odpovědět, ani je vysvětlit: „Jak mohla dokonalost stvořit nedokonalost? Nebo to byl úmysl? A proč?, atd. atd.“

  Sice som to doslovnme nenapísal, ale keď si už položila otázku: „Jak mohla dokonalost stvořit nedokonalost? ..Odpoveď Ti to napíšešm doslovne :

  Dokonalosť je ľudský výmysel, blud, sen o nemožnom, teda nikdáj nemohla stvoriť ani nedokonalosť, ani iné ,,nábožnové bludy“…

  Je to taká obezlička , únik do éteru, lebo človek je ešte nodokončená bytosť z hliny Edenu a ,,on, ten človek“ by chcel odpovede teraz a hneď…

  Keď sa nevie dočkať, vymyslí si : Nehmotné nebytosti“, ktoré by to ,,mali určite vedieť, lebo majú sice veľké hlavy, alé sú prázdne, bez hmoty, teda nemajú ,,modzeg“ a bez ,,modzegu“, to nende..

  Oni tie NN sú vymyslené ,,ententetíny“ a odpovede sa od nich nikdy nedozvieme. Jedine sa k nám dostanú tie odpovede, ktoré cez ,,ľudských manipulátorov“ vyjavia skrze Bibliu, Védy a iné písomné hovadiny…

  Howgh ani teraz nebude…

 7. Gn 2.4.2017 (9:16)
  ad. …matko, píšešš:…
  * zvláštní, Vaše tykání mi nevadí, u mne úkaz nebývalý :-))))))))))))
  ad. …dokonalost…
  * ano, mnozí se jí rádi „ohánějí“. Možná je lépe přijmout svou nedokonalost, než se při ní nechat nachytat.
  ad. …vymyslené ,,ententetíny“…
  * jenže jsou vymyšlené tak dokonale, že se staly skutečnými, fungujícími, odpovídajícími….i bez písemností starých několik tisíciletí.
  ad. Howgh? Proč dávat howgh v nekonečnosti? To ani nelze….

 8. Šrí Íšópanišad

  Iso:Mantra první

  īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ
  yat kiñca jagatyāṁ jagat
  tena tyaktena bhuñjīthā
  mā gṛdhaḥ kasya svid dhanam

  překlad:

  „Ctít si Moudrost(bohatství),zášti(sebelítosti) únik,Horou bohatsví Božká Matka;
  vynoří se v nitru hlasitým zvukem,přiděleným každé osobě Jeho;
  milosrdenství domem Spravedlnosti,všichni a všechno,celý Vesmír v něm robátkem;
  ve všem a všech nachází se Ta,která chrání,Ona vzkříšení Matka.“


  Bg 7.4

  bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ
  khaṁ mano buddhir eva ca
  ahaṅkāra itīyaṁ me
  bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

  „Kůň bohatství příboj vyřeší rozdílný;
  pro mne hrom zásadní;
  lis života poznání záře v ohni;
  větrem prvním přichází odpověď půdy záře.“

  PS:Výklad k veršům závislý je na porozumění symbolům a obrazům,na což
  upozorňuje čtenáře i kniha Starého Zákona pod názvem Přísloví.Pokud se
  člověk nenaučí „číst“,pak všechny výklady jsou špatné.
  Knihy Bible,Bhagavadgíta,ale i Korán nebo Astradamus,atd. jsou napsány
  v symbolech.Téměř každé slovo je symbolem.


  Kniha přísloví
  ספר משלי
  tzv.Kniha přísloví v originále : Předpoklad(základ) bohatství Moudrosti je Soucit

  nebo

  Přísloví Šalomounova
  משלי שלמה
  tzv.Přísloví Šalamounova v originále:“Hojnost Moudrosti Bratra Citu(Soucitu)“

  PŘÍSLOVÍ 1:5,6

  5.Aby Moudrosti srdce(mysl) mohlo obdržet,a potom rozmnožit v nitru vědomosti,
  s ženichem ve vzájemné porozumění být schopné dosáhnout(docílit)
  od slyšitelného(vnímatelného)Zvuku a Světla opětného sjednocení,

  6.je napřed třeba porozumění(pochopení) symbolům(jinotajům,číslicím,vzorcům,figurám,postavám,cenám-platbě,atd.)a obrazům,zprávám(informacím) od moudrých(prozíravých) a jejich tajemným(enigmatic) pokynům(znamením).

  pro srovnání:

  Biblenet:Přísloví 1:5-6
  5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
  6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

  PS:Bratr(Duch,Syn) a Sestra(Duše,Dcera) jsou dvojčata v Jednom Vědomí,které zastřešuje Duch-Otec a zároveň spojuje Matka,Láska bezpodmínečná,a to v nitru
  i vně všech a všeho.

 9. pro Šárí
  „Je úplně jedno, máte-li či nemáte na paměti, komu věci ve skutečnosti patří. Nemáte vůbec žádnou šanci narušit Stvořitelovo vlastnictví. Cokoliv uděláte, to vám bylo Stvořitelem dovoleno a není to žádný hřích proti němu. Cokoliv udělat nelze, to vám dovoleno nebylo a nejede přes to vlak.“
  Máte pravdu jen v tom, že nelze spáchat jakýkoliv hřích proti Stvořiteli.
  Potvrzuje to Bhagavatgíta :
  Bg 5.15 — Ani Nejvyšší Pán nepřijímá ničí hříšné či zbožné činnosti. Vtělené bytosti jsou ale zmateny nevědomostí, která zastírá jejich pravé poznání.

  Podle Vaší teorie mohu zabít člověka a když mě nechytne světská moc a její zákony, jsem vlastně v pohodě, žádný trest mi nehrozí?
  Neznalost lidských zákonů neomlouvá a o Božích to platí také.

  1. Ano, můžete zabít člověka a když vás nechytne světská spravedlnost, můžete být i celkem v pohodě. Stvořitel tím neutrpí vůbec žádnou újmu.

   Záleží na tom, zda jste zabil z nezbytnosti nebo ze zlé vůle, do jaké míry projevujete účinnou lítost… podle toho vás zasáhne nepřekročitelný a přesně měřící zákon akce a reakce.
   Tak to vidím já.

 10. Věřím, že „Útržků….“ bude postupně více. I když je tu jejich autor pan Jaromír dosti nepochopen.

  Pro představu. Kolik by muselo mít pečlivé studium Véd, upanišad, védanty útržků, aby z toho vyšel komplexní materiál a jeho pochopení.

  Je to velmi staré a kvalitní zpracování duchovního vývoje člověka v jiných kulturách. Navíc, tisíce let před Kristem, před vznikem náboženství semitských kmenů, před jejich sjednocením. A v době vzniku véd tady / v Evropě / byla doslova pustina zcela divokých kmenů.

  Je těžké posuzovat vzácný obraz, když z něho vidíte jen 10 cm2.

  Myslím, že by ale nemuseli být zdejší diskutující tak rozhození těmito „Útržky“. Každý má kus své svobody. Já panu Jaromírovi moc děkuji.

  1. Dnes 3.4. 20 h Prima Zoom byla Indie, Dillí, převážně hindiustická, řeka Ganga, očištění od hříchů předků koupelí a obětováním ( vylitím poháru) mléka do Gangy. Co na to útržky, odžít karmu koupelí v řece Ganga?

  2. Já neposuzovala ani tak obraz, jako spíš Jaromírovo podání.

   „Védské poznání je neomylné, neboť k nám přichází prostřednictvím dokonalé učednické posloupnosti duchovních mistrů, počínaje samotným Pánem…“ – tohle je prostě začátek, po kterém snad ani nemůže následovat něco důvěryhodného. Takový autor je očividně do velké míry zajatcem toho „neomylného poznání“ a to musí jeho pohled na věc dost zkreslit.

   Ale abych nebyla jenom negativní, inspirovalo mně to znovu si přečíst Bhagavadgítu po těch letech. Snad budou v knihovně mít.

 11. Lojzíku,

  tam vyššie si napísal vetu, ktorá ma upútala svojou lapidárnosťou a nedozretosťou, ktorá je charakteritická pre ,,levandulové vína“, z oblasti Smolenska :

  …Po takových kecech se asi stanu ateistou ….

  Každý veriaci prvého levelu, je ako guľa na hrane stola. Fukneš do nej a je atheista,lebo sa skydne ,,dole“. Necháš guľu na pokoji, je veriaci prvého levelu až do tej doby, kým do nej niekto nehrkne lebo guľa sa zase zmrdá smerom dole, teda do atheistického myslenia ,,duše“…

  …Nikdáj nie hore, akoby niekto očakával…

  Takže stať sa ,,atheistom“ je to isté, ako sa stať ,,motýľom“ na dne oceánu a neprežiť Svet v larvárnom štádiu bytia…

  Lojzíku, Ty nemáš ani tušenia, o čo si došiel, keď si nebol ešte larvou motýľa, ľudovo povedané odpornou ,,TO“ húsenicou…

  Len zo škaredého kačatka sa stáva nádherná ,,hus“ na pekáči…

  Ináč povedané, aj zo škaredej a špinavej svini si dobrou prípravou a vhodnými ingredienciami stáva chutná klobáska , či vepřo ,knedľo, kapusta……

  A Tvojim cieľom je určite stať sa tou ,,chutnou klobáskou“ ..

  ČI ???

 12. Ještě doplním, co jsem včera večer nestihl. Příspěvek Jaromíra, který má něco říci o učení Véd není vůbec žádnou religionistikou. Jde však i tady, z pohledu některých amatérů, leč hledačů pravdy, uvést, jak které náboženství vzniklo. Vždy se v něm nachází člověk, který přinesl prvotní poselství. Jak s ním bylo naloženo a v co se to rozrostlo již pak tento po své smrti neovlivní. Různá učení přicházela do různých kulturních oblastí, do různých civilizací, vzdálených od sebe často tisíce kilometrů a nebo tisíce let. Tato poselství plnila svá poslání, byť byla následovníky často pokroucena a pravý význam zatlačen do pozadí, až zapomnění. Stovky let se často nauky měnily v podobu do některého náboženství, často toto pak podporovalo i světské – politické dění. Je dobré, i když se mnou někteří nemusí souhlasit, hledat, co člověka, ať již má pleť bílou či žlutou, ať žil před tisíci léty či nedávno….atd., spojuje. protože se stále jedná o téhož člověka. Jestli Stvořitel ponechal nějaké i početné skupiny lidí přírodnímu vývoji, to můžeme sice nějak posuzovat, ale v žádném případě bychom to neměli odsuzovat. Co o záměrech, plánech Boha víme?

  Na védách mne například fascinuje toto krátké, leč velmi obsažné sdělení :
  „Ekam sat vipra bahudha vadanti“

  Přeloženo do českého jazyka to značí – „To, co existuje, je jediné; mudrci to nazývají různými jmény“. Nevím, jak je tato myšlenka stará / některý pramen uvádí až 8 tis.let /. Co mi toto sdělení naznačuje, co je tou velkou pravdou. Říká nám nejen to, že vše je jedno s Nejvyšší bytostí, ale také, že jedinou bytostí jsou i všichni lidé a vše živé tohoto světa. Ve skutečnosti je vše, co žije, jediným životem, má tentýž původ, tutéž podstatu, a tu proniká a oživuje jediný univerzální duch. Právě v tomto Jednom všechno žije, pohybuje se a prožívá svou existenci.

  Toto je třeba pochopit !! Pak vím o védách mnohé. Doplnit pak kořeny, srovnat je s jinými vývody z darů vzácných bytostí…., to je další krůček. Kroků je mnoho, ale podstata je jedna.

  pěkný den.

  1. Vendo, píšete :“Na védách mne například fascinuje toto krátké, leč velmi obsažné sdělení : „Ekam sat vipra bahudha vadanti“ Přeloženo do českého jazyka to značí – „To, co existuje, je jediné; mudrci to nazývají různými jmény“. Nevím, jak je tato myšlenka stará / některý pramen uvádí až 8 tis.let /“
   No mě to taky fascinuje. Před 8. tisíci lety nebylo známo písmo
   https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
   Takže duchovní dědictví té doby před 8 000 roky je asi jako hledat u nás ústní podání z doby železné (halštatské asi od 1500 př.n.l.).
   Nejrychlejší evoluce druhu ( tedy i člověka) je tam, kde jsou kladeny těžké podmínky, kterým je nutno se přizpůsobit nebo nezanechá dědice. Počátek konce doby ledové v Evropě byl před asi 13 000 roky. Evropa byla a v podstatě je duchovním centrem civilizace. Takže jde nejen o to jak údajná kultura je stará, ale taky čeho dosáhla.
   Vy tvrdíte, že karma se nedědí po genetické linii na potomky, pořad o Indii včera na Prima Zoom říkal něco jiného, hindiusté přicházejí k Ganze smýt hříchy svých předků. Takže koupelí odžijí přestupky a mají duši v pořádku? Nebo Venda to ví líp a hindiusté tápou. Nebo mají jen zmrzlé pindíky a pod., Ganga je v Dillí studená ještě díky 250 km vzdálenému ledovci.

   1. Ústní podání – jiná možnost nebyla – čtěte tady ve „Způsobu uchování“ :
    https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy

    Pardale, Vy zkoumáte uchovávání textu – to je však nepodstatné. Mimochodem, u Vás mne to záměrné odbočení nepřekvapuje. Mnohem důležitější je ale obsah tohoto poselství. To Vás evidentně nezajímá.

    Podívejte se třeba sem:

    http://www.speakingtree.in/blog/ekam-sat-vipra-bahuda-vadanti

    https://www.quora.com/Does-the-Rigveda-statement-Truth-is-one-ekam-sad-vipra-bahudha-vadanti-agnim-yamam-matariswanam-ahuh-decisively-point-to-the-oneness-of-God-or-its-about-the-uniqueness-and-unambiguity-of-Truth

    http://adishakti.org/_/ekam_sat_vipra_bahudha_vadanti_that_which_exists_is_one.htm

    http://www.hindupedia.com/en/Veda

    ….a mnoho dalších odkazů.

    pardale, Vy mi přijdete jako ten poutník, který spadl do studny. Volal o pomoc a někdo to zaslechl. Chtěl mu pomoci ho vytáhnout nahoru. Ale ten na dně se stále jen vyptával – jak je studna hluboká, kdo ji vykopal, kolik dává vody na jaře, jestli má vodu i v suchém létě, jak je stará, jestli je provaz konopný, kde ho zachránce vzal…..a ten se nakonec naštval a odešel.

    Pardale, hledejte. Když se ani o to nepokusíte, nebude Vám nic přidáno.

    ad/ Evropa byla a v podstatě je duchovním centrem civilizace. Takže jde nejen o to jak údajná kultura je stará, ale taky čeho dosáhla.

    Myslet si to můžete, to Vám nelze brát. I pyšný můžete být.

    ad/Vy tvrdíte, že karma se nedědí po genetické linii …….

    V mém ranním příspěvku nic takového netvrdím. Opět mne chcete vmanipulovat do Vašich nesmyslů? Ale, pobavil jste mne. V pokročilé evropské civilizaci se věří televizi – a informační bůh se jmenuje – Prima Zoom. Gratuluji k dosažení vrcholu poznání. Dnes vysílají pořad o „Superveverkách“, a tak zítra zase něco zajímavého sdělte. Co třeba veverky k hinduismu.

    1. Vendo, nezvládl jste odpovědět na otázku, zda koupel v řece Ganze zbavuje od zděděných prohřešků předků ( tak to bylo myslím formulované na Prima Zoom). Slovo karma tam nebylo, ale ten význam to je. Zlepšuje se koupelí v Ganze karmické zatížení ANO/NE. To bude na A4 objasnění.
     Nikde jsem nepsal, že v ranním příspěvku něco tvrdíte a tedy ani uvedené
     „Vy tvrdíte, že karma se nedědí po genetické linii …….
     V mém ranním příspěvku nic takového netvrdím.“
     Dohadujeme se o tom, že karma se nedědí na děti ani vnoučata už několik měsíců.
     Trochu si tu diskuzi plete s radou Dr. Plzáka k nevěře : Zatloukat, zatloukat, zatloukat.
     Pořady Prima ZOOM jsou na dobré vědecké úrovni, jak Vy s Jaromírem mi píšete pořád, to byste Vy nepochopil.

    2. Co je mi po Vaší Ganze? Co mi tady podsouváte, co jsem nezvládl? kdo si myslíte, že jste?

     Berte laskavě na vědomí, že o karmě se s Vámi nemohu bavit.

     Nechtěl jsem kopírovat celou část Vašeho příspěvku, ale teď již musím.
     Skutečně jste mi napsal toto:

     Vy tvrdíte, že karma se nedědí po genetické linii na potomky, pořad o Indii včera na Prima Zoom říkal něco jiného, hindiusté přicházejí k Ganze smýt hříchy svých předků. Takže koupelí odžijí přestupky a mají duši v pořádku? Nebo Venda to ví líp a hindiusté tápou. Nebo mají jen zmrzlé pindíky a pod., Ganga je v Dillí studená ještě díky 250 km vzdálenému ledovci.

     Tyto pitomosti jste sem napsal Vy a stále se v tom rýpáte a chcete objasnění. Nebude. Stejně byste tomu neporozuměl.

     Zavolejte si do televize Prima Zoom. Tam Vás ještě neznají a snad to i objasní.

    3. Vendo no jo, v roce 2013 se očistné koupele při soutoku Ganzy a Jamury účastnilo až 100 milionů lidí, největší setkání lidí na světě, největší hinduistický svátek a Vendu, který tady 5 let propaguje myšlenky z Indie, to nezajímá.
     https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292802-miliony-indu-se-pri-ritualni-koupeli-ponorily-do-gangy.html https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/292802-miliony-indu-se-pri-ritualni-koupeli-ponorily-do-gangy.html

     „Věřím, že koupel v nejposvátnější den mě zbaví všech mých hříchů a pomůže mi zajistit budoucnost pro mě i mou rodinu.“ řekl indický úředník
     „Více než osm miliónů lidí vykonalo očistnou koupel během prvního dne Kumbh mélá a celkem se očekává, že se letos do vod řeky ponoří až 100 milionů poutníků, což by byl rekord, napsal zpravodajský server BBC News.“

     http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/hinduiste-se-hromadne-ocistuji-v-rece-ganze–1164032

     Hinduisté očišťují své tělo a duši očišťují od hříchů, čili zlepšují karmu své duše. Tak tomu rozumím já, zdejší duchovní nedochůdče a člověk, kterému je škoda něco vysvětlovat. A proč taky. Stačí povýšeně prskat a kázat o falešném egu. A jsem zlý člověk, protože nebaštím Vaše útržky.

   2. Pardále, pokud věříte tomu, že Evropa byla a je duchovním centrem civilizace, je Váš názor velice omezený. Dnešní vědci si myslí, že současná civilizace je to nejdokonalejší, co kdy na Zemi bylo. V dávné i nedávné minulosti zde byly daleko vyspělejší civilizace než je ta naše.

    Indická moudrost neomezená časem je obsažena ve Vedách, starodávných sanskrtských textech, zasahujících do všech oblastí lidského poznání. Původně se Vedy tradovaly pouze v ústním podání, ale před pěti tisíci lety je poprvé zapsal Śrīla Vyāsadeva, “inkarnace Boha zplnomocněná pro literaturu”. Po jejich sepsání zapsal Vyāsadeva podstatu Ved v aforismech, které jsou známé jako Vedānta-sūtry. Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāṇa) je jeho komentářem Vedānta-sūter, který Vyāsadeva napsal ve zralosti duchovního života pod vedením svého duchovního mistra Nārady Muniho. Śrīmad-Bhāgavatam se označuje jako “zralý plod stromu védské literatury” a je to nejucelenější autoritativní výklad védského poznání.

    Voda Gangy se nazývá patita-pāvanī, “zachránkyně všech hříšných živých bytostí”. Je dokázáno, že ten, kdo se v ní pravidelně koupe, je vnějšně i vnitřně očištěn. Navenek jeho tělo získává odolnost vůči všem nemocem a uvnitř postupně vyvíjí postoj oddanosti vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Po celé Indii žije na březích Gangy mnoho tisíc lidí a tím, že se pravidelně koupou v jejích vodách, se nepochybně očišťují po duchovní i hmotné stránce.

    Více o původu Gangy uvádět nebudu, stejně by jste to nepochopil a zesměšnil.

    1. Jaromíre, šlo jen o to, zda koupel v řece Ganga odstraňuje karmickou zátěž ( zděděné hříchy) získanou po předcích.
     No a odpověď žádná. Stačí Ganga karmickou zátěž odstraňuje ANO/NE. To ANO nebo NE pochopím.
     Venda píše, že védy jsou možná od 8. tis. př.n.l,takže zbývají ústní tradice 3.tisíce let do 5. tisíc př.n.l. A to těch 5. tisíc let. písma před n.l. je hodně sporných.

    2. Pardale, Vy jste fakt divný člověk a zase buď jen špatně čtete a nebo jste opět ten manipulátor.

     Já jsem sem dnes ráno v 7:09 napsal toto :

     Nevím, jak je tato myšlenka stará /některý pramen uvádí až 8 tis.let/.

     KDE TAM VIDÍTE, že jsem napsal údaj 8.tis.let př.n.l.??

    3. Vendo, dobře, odpověděl jsem ráno na před 8 000 roky ale odpoledne už jsem uvedl chybně 8 000 př.n.l. Tak jsem hrozně divnej člověk.I tak je 6 000 př.n.l ( = před 8 000 roky) do rozšíření písma je to daleko.
     Jak vidíte jsem schopen svou chybu uznat.
     Ne tak Vy, tvrdil jste, že karma se na děti a vnoučata nepřenáší, pak o tom měsíce mlžil a teď, když je jiný rozumný názor, že se koupelí v Ganze zbavují karmického zatížení po předcích, tak vyšilujete, pomůže hluboké jogínské prodýchání.

    4. Pardale, Vy jste zlý člověk.

     A karmě prostě nerozumíte a nemáte důvod ji rozumět. Nevěříte na ni. Jste mimo i s televizí Prima Zoom.

    5. Zajímalo by mne, kde různé posvátné spisy nabádají člověka, aby o druhém říkal že je divný, zlý, nedochůdče,…. pokud ano, nejsou duchovními, stejně jako lidé, kteří takto jednají.

   3. Milí chlapci náhodou som aj ja včera pozerala na Prima Zoom cestopis o Indii a Dillí. Okrem iného sa miestni chodia modliť spolu s duchovnými za svojich predkov ktorí sú zapísaní v niekoľko storočí starých knihách – slúžia ako rodokmeň. Postrehla som že miestni šamani za to dostanú milodar – bankovku. Keď porovnám kresťanských duchovných s indickými – žiaden rozdiel Aj kresťanský farár dostane podľa nepísaných pravidiel „milodar“- bankovku za to keď povie že omša je za príbuzného XY , čiže zadarmo prstom ani ústami nepohne. Zaujímavé boli aj malé opičky ktoré kradnú turistom jedlo čo nesú do chrámu ako obetu. Obeta – neobeta ,reči sa hovoria ale jesť sa musí, pochopili opice ako ľahko prísť k jedlu …

  2. ad. Venda 4.4.2017 (7:09)
   „….Různá učení přicházela do různých kulturních oblastí, do různých civilizací, vzdálených od sebe často tisíce kilometrů a nebo tisíce let. Tato poselství plnila svá poslání, byť byla následovníky často pokroucena a pravý význam zatlačen do pozadí, až zapomnění. Stovky let se často nauky měnily v podobu do některého náboženství, často toto pak podporovalo i světské – politické dění….“

   Dnes v noci jsem pracovala s teorií chaosu. A hle, tu je skvěle popsána.
   Tedy netuším, jestli skutečně existuje nějaká teorie chaosu….

   1. Matko, píšete k mému rannímu doplnění pro článek pana Jaromíra.

    „A včera v noci jste pracovala s teorií chaosu.“

    Není lepší spát? Ale možná ve Vás vyvolalo chaos shrnuté prostěradlo a nebo jurodivý sen.

    Ale zadal jsem do vyhledávače „teorie chaosu“. Což jste si mohla udělat i sama, vím.

    Tak třeba tady z wikipedie:
    „V matematice a fyzice se teorie chaosu zabývá chováním jistých nelineárních dynamických systémů, které (za jistých podmínek) vykazují jev známý jako deterministický chaos, nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky (viz motýlí efekt). V důsledku této citlivosti se chování těchto fyzikálních systémů, vykazujících chaos, jeví jako náhodné, i když model systému je deterministický v tom smyslu, že je dobře definovaný a neobsahuje žádné náhodné parametry. Příklady takových systémů zahrnují atmosféru, solární systém, kyvadlo,[1] tektoniku zemských desek, turbulenci tekutin, ekonomii, vývoj populace.“

    Tady by Vám více mohl poradit a teorii objasnit pan Pardal. To je jeho parketa.

    A nebo youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=hpB3sAeSpdA
    Za dvě hodiny a dvacet minut dostanete nový náhled na překvapivý paradox.

    A také ještě – Teorie chaosu (orig. Chaos Theory) je americký film z roku 2007 v hlavní roli s Ryanem Reynoldsem. Více tady :
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_chaosu_(film)

    Je to prý docela vtipný film – tady jsou jeho recenze :
    http://www.csfd.cz/film/236899-teorie-chaosu/prehled/

    A s jakou teorií chaosu jste dnes v noci pracovala Vy? Prozradíte?

    Možná se Vám Vaše netušení změní v tušení.

    Ale legraci stranou. Co říkáte sdělení ze starých véd, které drobně objasňuji ? ? ? : „Ekam sat vipra bahudha vadanti“

    Pěkný den a děkuji za případnou odpověď k věci.

    1. Teorie jasná
     praxe jiná
     výsledky pochybné

     To je zas má, samozřejmě ukradená, teorie chaosu.

     Jak jsem s ní pracovala?
     Nó, přesně v duchu Vašeho příspěvku vzniku chaosu, jen jsem možná zvolila opačný postup, to znamená od chaosu zpět k prvotní dokonalosti (v mé nedokonalosti).
     To znamená:
     Přišel vnuk, měl chřipku se zažívacími problémy.
     Přišel další vnuk, měl hnisavou angínu.
     Přišla dcerka, syn, další dcerka a každý něco měl.
     No a v noci jsem pracovala na tom chaosu, který se mi od nich v těle uchytil. Ještě že vyřezanej žlučníček se chytit nedá. Nebo je to jen má nešikovnost?
     Jak jsem na tom pracovala?
     1. uvědomění si chaosu
     2. no ale hele, neukecávala jsem se, to fakt ne, to bych si nepomohla. Ale konkrétně bych to nepsala, to si každý má vyzkoušet sám. Ale klouby a svaly mne bolet přestaly, i ostatní se zlepšilo.
     Sdělení ze starých véd – a co já na to. No, kdysi dávno jsem nakreslila květ života, aniž bych měla tušení, že něco takového teoreticky i prakticky existuje. To jsem vyčetla mnohem později. Totéž o několika dalších záležitostech.
     Takže objasňování od druhých se mne málokdy dotkne. Co se týká véd, neznám je, nebo jen minimálně, když čirou náhodou nahlédnu do útržků textu, který někde zahlédnu. Ale ano, stává se, že mne osloví. Ostatně cosi z těch útržků občas také použiji,…
     Ale mé vzdělání se véd netýká. Prošla jsem jinou školou, která si říkala duchovní….

    2. Uf!
     A děti odcházely s bolavými klouby. Žlučník jim snad zůstal…

    3. ad. 7.4.2017 (13:40)
     jj. Teorie jasná, praxe jiná, výsledky pochybné – tedy pokud se dítka neřídí po absolvování jasně danou teorií, tak přijdou časem nejen o klouby, ale i o onen žlučníček….

  3. Venda: „To, co existuje, je jediné; mudrci to nazývají různými jmény“. Myšlienka je zaujímavá a výstižná, aj keď súčasná veda by túto myšlienku určite formulovala inak.
   Mne sa tiež páči tento výrok: „Nic nemůže povstat z ničeho a nic nemůže zmizet“ Anaxagorás, 5. stol. př. n.l.)
   Jazyk je podobný živému organizmu, ktorý sa vyvíja – možno omnoho viac, ako samotní ľudia…

 13. Vendo,

  vetu :…..„To, co existuje, je jediné; mudrci to nazývají různými jmény“.

  Môžeme túto vetu vyložiť ako poriadnu blbosť z Nebies, kde sa vraj takéto hovadiny a bludy rodia, ako žihlava v políčku bavlny.

  Táto veta popiera evolúciu, pretože i tá falošná, zločinecké kresťanská sekta a aj jej podsekta katolícka uznala, slovami pápeža, že EVOLÚCIA je dar Nebies…

  Tak ako môže niečo tu na Zemeplacke existovať ,,jediné“, teda nemenné…Éto nevazmožno, lebo je to v rozpore so Slovom a preto je tento názor ,,kacírsky“…

  Vendo, nič nie je jediné. Všetko okolo nás má varianty. Zmena ,,ist das Leben“, či tak nejak, by to povedali aj ,,Mozartove gule“, keby vedeli hovoriť, alebo písať, alebo uvažovať…

  Nemysli si že platí ,,čo je staré, je aj pravdivé“..Je to len náboženský blud a zahmlievanie svojich neznalostí tých, čo takéto a podobné hovadiny písavali..

  Uvažuj. Nositeľom vedomia je ,,MODZEG“. A kto nemá Modzeg, nemá dar uvažovania. Takýmto ,,nemtavým, ktorým chýba Modzeg “ je aj Tvoj libling, ten Protožidovský Boh-Hospodin…

  Je to len a len tajtrlík, aj keď vymyslený…

  1. Noho, Vy jste zase vedle, jako ta jedle.
   Co to tady melete? Vaše věta – „Môžeme túto vetu vyložiť ako poriadnu blbosť z Nebies“…….. ? ? Proč do toho pletete Zemeplacku, evoluci, modzeg, Protožidovského Boha-Hospodina?

   Vy pijete již od rána? Tohle přece nemůže střízlivý člověk napsat – myslet vážně.

   Druhá možnost je, že si o sobě myslíte, že jste velký humorista. Pokud ano, tak jen za sebe – nezasmál jsem se a nemyslím si to o Vás.

   Pěkný den.

 14. Vendo, píšeš:

  ….Noho, Vy jste zase vedle, jako ta jedle.

  To, že som Ťa mierne rozprudil, ma mrzí, ale vysvetli mi prosím Teba ŤA ,ako chápeš onú vetu Ty, ako viac nábožný, ako nenábožný človek.

  Možno ju pochopím, lebo ,,niektorí z nás“, náhodných okolidúcich potrebujú akt ,,dovysvetlovávania“…

  Skúšal som sa pozrieť aj pod stôl, či si netojím na kábli,alebo som si ten káblik nepritlačil kolieskom svoje stoličky, ale nič podozrivé som nezačul .

  Tá mou nepochopená veta znie :…To, co existuje, je jediné;

  Môžu mi pomôcť aj iní dovysvetlovávači, ktorí túto vetu ,,uchopili“ a pochopili…

  1. Gilnôžka „náhodný každovečerný niekolkoročný okoloidúci “ neviem či Ti ešte Venda doobjasní a dovysvetľuje … Na kábliku si sedíš pretože stále sa píše o tom istom dokolečka dokola okolo stola la la …Existujú dve skutočnosti Vedomie a jeho Dych. Dych Vedomia – prejavené Vedomie Slovo, Logos a neprejavené Vedomie . Prejavené Vedomie je z neprejaveného preto Ho môžeme považovať za jedno pretože prejav je súčasť neprejavu aj keď zdanlivo jedno a jedno sú dve -) Myslím že si z toho ešte viac domotaný ale nič si z toho nerob, vono Ťa to niekedy prejde a možno to rozchodíš …

 15. anonymná,

  tie Tvoje slová ma zohriali, ako Inuitu ranné slniečko pred jeho vlastnou nehnuteľnosťou. Teda myslým len a len na to iglú, zapísané v katastri na jeho tulenicu, s ktorým žije v jednej domácnosti…

  To, čo si mi napísala, musím si to nechať prejsť celým svojim Vedomím, a potom to spracujem a uvidím, aké z toho vyvodím Poučenie z krízového ,,TO“ vývoja…

  Ešte pred týmto Poučením chcem však reagovať na to, čo píšeš: ,,….Existujú dve skutočnosti Vedomie a jeho Dych“..

  Tie dve ,,skutočnosti“, o ktorých píšeš ,to sú v skutočnosti tie ,,ententíny“, ktoré nemôžu existírovať osamotene,len tak vznášajúc sa v ,,étheri“, teda bez existencie HMOTY, t.j toho ,,Sopľa“, polovedecky povedané Modzogu…

  A teraz čo s týmto objavom, ktorí už vedeli aj Neandertálci, keď ovalili svojho kolegu a rozbili mu lebku. Ten Sopel sa vylial a oni už tušili, že to bude ,,TO“ pravé orechové…

 16. Aby som Ťa ešte doobjasnila … môžeš stále čítať o tom aký je pomaranč , akú má chuť, farbu … dokedy nepôjdeš do marketu alebo na trh, nekúpiš a neochutnáš ho nevieš o ňom nič . Dozretý pomaranč utrhnutý rovno z pomarančovníka má inú chuť ako pomaranč od trhovníka . Howgh.

 17. anonymná,

  to prirovnanie k pomaranču nie je to ,,pravé slivkové“, lebo ako píšeš:

  …Prejavené Vedomie je z neprejaveného preto Ho môžeme považovať za jedno pretože prejav je súčasť neprejavu aj keď zdanlivo jedno a jedno sú dve …

  Možno O.K, ale neudala si, ako a kadiaľ ísť ,,TAM“. Aj Bibliotéka píše o klopkaní, hľadaní, ale nehovorí, ako na ,,TO“…

  Preto sú tieto rady presne ako tie z ,,Nebeských oblastí“, ktoré vymysleli polovzdelanci z obdobia pred 3 tisícročiami a sú nepoužiteľné v súčastnom ,,TO“ živote prosťáčika z ľudu…

  Anonymná ,vyzývam Ťa v mene Belzezúbka, otvor mi ,,tretie oko“, alebo mi aktivuj GPS v slezine mojej a veď ma…

 18. g.n. ak myslíš z biblioteky knihu kníh tam ti neporadím pretože som sa dostala po 5O tu stranu z 26O1 ,neviem či ešte po 15-tich rokoch príde pokračovanie .Máme tu z nej početné citácie s ešte početnejšími výkladmi, máš na výber …Keď ideš na TO cez slezinu, podla GPS ešte 1O cm hore , potom zabočíš 1O cm doprava a dorazíš do cielovej stanice.Štastnú cestu.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference