mapa stránek || vyhledávání

Válka s chemií…

Dnes často skloňovaným námětem je napadání lidí a jejich /domnělá/ likvidace chemickými zbraněmi. Patří do zbraní hromadného ničení a mají mnohé dělení. Známá je nedávná kauza Skripalových v Anglii, stále se ještě nic neprokázalo. Ta čerstvá – v Sýrii prý opět, pár dnů před fyzickou porážkou teroristů na předměstí Damašku /obklíčení bojovníků IS a různých frakcí/ – byly použity chemické zbraně a trest přišel od USA a spol. téměř okamžitě a bez prošetření. Člověk bez přístupu k informacím se těžko orientuje. Buď věří všemu západnímu a nebo je pod vlivem propagandy z druhé strany. Raketový útok se podle jedněch prý vydařil, byly zlikvidovány zásoby chemických zbraní ve skladech /zaslechl jsem na vlastní uši v ČT 24/, tedy sklady, ale i výroba, ale žádné chemické zamoření terénu po likvidaci zásob, žádný chemický mrak silné koncentrace se neobjevil? Druhá strana tvrdí, že sestřelila mnoho raket a nechala proletět jen ty na prázdné a nefungující průmyslové objekty.

Válka s pomocí chemie pokračuje a nemá příliš smysl hledat, kdo má či nemá pravdu. Ona totiž bude zřejmě pokračovat vytvářením a hledáním dalších záminek. Vždyť válka je i výroba a výhodný obchod a ten musí politici podporovat – jedná se přece i o jeho zahrnutí do ukazatele HDP??!!

Chemie a její ovládnutí člověkem může být buď dobrým sluhou, ale může být naopak i špatným pánem. Zdroj OSN, ze kterého uvedu pár informací, je zřejmě málo zpochybnitelný. Píše se tam např.:

Fakta o znečištění moří a oceánů

Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů. To je jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu. Plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v mořích.

Až 51 bilionů mikročástic plastů – 500krát více než je v naší galaxii hvězd – znečišťuje oceány a moře a vážně ohrožuje život v moři.

Odpad v mořích poškozuje více než 800 druhů. 40 procent mořských savců a 44 procent druhů vodního ptactva trpí pozřením mořského odpadu.

Podle některých odhadů při rychlosti, s jakou vyhazujeme produkty z plastů – lahve, tašky a kelímky na jedno použití – bude do roku 2050 v oceánu více plastů než ryb a odhadem 99 procent mořských ptáků bude mít v útrobách úlomky plastů.

Plastový odpad zabíjí každý rok až milion mořských ptáků, 100 tisíc mořských savců, mořských želv a nespočet ryb. Plasty zůstávají v ekosystému řadu let a každý den poškozují mořské živočichy. …

Je to alarmující – více zde: http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/

Oblíbené klišé – vědci říkají… Od padesátých let jsme vyprodukovali 6,3 miliardy tun plastového odpadu /můj drobný výpočet = 6.300.000.000 tun : 10 tun, tj. náklad 1 kamionu – plast je lehký = 630.000.000 kamionů při průměrné délce jednoho 20 metrů = 12.600.000 kilometrů : obvod rovníku = 315 x obtočená Země plně naloženými kamiony…/ Údaje pokračují – jen zhruba 9 procent bylo zrecyklováno, naprostá většina, 79 procent, skončila na skládkách nebo v přírodě a 12 procent bylo spáleno.

Mimo můj laický výpočet spíše pro pobavení /?/ jsou údaje odsud:
http://www.metro.cz/i-plast-z-ceska-se-dostane-do-more-pochazi-z-kosmetiky-pd2-/region.aspx?c=A170728_121623_metro-region_lam

Také jeden zdroj cizojazyčný zdroj, který určitě má jistou dávku důvěryhodnosti:

Plast je doslova všude: epidemie oceánů kolem Austrálie

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/16/plastic-is-literally-everywhere-the-epidemic-attacking-australias-oceans

Přes 80 procent vody, která teče lidem doma z kohoutku, obsahuje mikroplasty. Znečištění vody okem neviditelnými plastovými vlákny se netýká jen chudých rozvojových zemí. Nejhůře v testu pitné kohoutkové vody dopadly Spojené státy. Mikroplasty se do životního prostředí uvolňují praním prádla, automobilovou dopravou a nedostatečnou recyklací. Následně mají plasty v těle nejen mořští živočichové, ale i lidé.

Takže „VÁLKA S CHEMIÍ“ pokračuje i v ryze mírových činnostech! Mnozí diskutující mají zcela jistě vědecké statě, které na tento GLOBÁLNÍ problém poukazují fundovaněji.

Takže voda pitná. Je ji na planetě již nyní značný nedostatek. A ta, která je, je dosti znečištěna. Mimo například hnojiva z polí se do pitné vody dostávají i zbytky léků. Samozřejmě v nižších koncentracích, ale známe to rčení, že tisíckrát podávané malé dávky umoří i vola.

Víte, kolik ibuprofenu vypijete v kohoutkové vodě? (To se neptám já, ale je to nadpis z odkazu.) Vědci ze Státního zdravotního ústavu to po dva roky sledovali. A ukázalo se, že zbytky léčiv se v pitné vodě bohužel najdou. A zase ta naše malá válka s chemií:

https://www.vitalia.cz/clanky/ve-vode-jsou-zbytky-leku/

Takže se nabízí otázka – jsme konzumováním pitné vody stále léčeni nebo nesystematicky otravováni? Jak se tam zbytky léků dostanou? Jednoduše – nejčastěji dvěma způsoby. Ačkoli po pozření prochází tyto látky metabolismem člověka, část z nich zůstává v aktivním stavu a organismus je prostřednictvím moči vyloučí. Druhou možností je nezodpovědné splachování nespotřebovaných či prošlých zbytků léčiv do toalety. V obou případech se tak dostávají do odpadních vod, ze kterých jsou čištěním odstraněny pouze částečně. Následně pak mohou skončit v povrchových vodách, které jsou posléze upravovány do pitné podoby. Ani další čištění však není stoprocentní.

A co takhle půda, která nám dává většinu obživy? Máme ji v dobré kondici a nebo je vyčerpaná, zamořená? A tedy i další možná válka s chemií.

Kontaminace půdy – vymezení problému – je způsobena zvýšeným obsahem potenciálně rizikových látek v půdním prostředí, zpravidla antropogenního původu, jakými jsou rizikové prvky, perzistentní organické polutanty, radioaktivní prvky, kyanidy a jiné chemikálie. Do půdy se dostávají z imisní zátěže, při havarijních situacích (přeprava a skladování chemikálií apod.), vypouštěním odpadních vod (fluvizemě), z nezabezpečených skládek odpadů, a také používáním agrochemikálií a odpadních látek v zemědělství. Kontaminace může být způsobena i přírodními zdroji, především v případě rizikových prvků (geochemicky anomální substráty), vzácněji i v případě organických polutantů (přírodní požáry, vulkanická činnost, atd.).

A důsledky kontaminace půdy? Při kontaminaci půdy může dojít k narušení základních funkcí půdy (např. inhibice mikrobiální činnosti a procesů humifikace), dále k přestupu kontaminantů do dalších složek prostředí (povrchová a podzemní voda), včetně potravních řetězců. Rostlinná produkce může být ohrožena kvalitativně (obsah kontaminantů) nebo kvantitativně (snížená tvorba výnosů plodin následkem fytotoxického působení kontaminantů v půdě). Výrazně zvýšený obsah kontaminantů v půdě pak může způsobit přímé ohrožení lidského zdraví inhalačním, dermálním /kožním/ nebo perorálním příjmem u osob, pohybujících se dlouhodobě na půdě (např. zemědělci).

Použitý zdroj informací k nalezení – zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/kontaminace-pudy/

Tady jen podotknu, že v naší krajině, když jedete na kole, autem, nacházíte velmi málo fungujících kravínů, vepřínů, slepičáren… a tak hnůj, humus, kejda, močůvka…, jako složky pro organickou výživu nejsou tak častou složkou ošetřování a výživy půdy.

V té chemii pro půdu mají své pevné místo umělá – syntetická hnojiva a pesticidy. Úžasné výrobky průmyslu chemie, ale marná sláva. Všude se nacházejí dvě strany mince. Pesticidy – v půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky a začleňují se do potravních řetězců. Narušují funkci hormonů v těle různých živočichů včetně člověka. Dlouhodobé používání vedlo v řadě případů ke vzniku odolnosti hmyzu. Nebezpečné pro lidské zdraví (např. riziko vzniku rakoviny, poruchy reprodukce). Nezřídka se skrytý vliv pesticidů projeví až v kritických situacích, např. po delším hladovění, při náhlé změně diety, při dlouhotrvajícím deštivém počasí apod., kdy pak dochází k hromadným úhynům. Každý prostředek má ochrannou lhůtu, po kterou se nesmí používat jako krmivo, ovšem volně žijící živočichové ošetřené rostliny konzumují a jsou tedy jeho vlivům bezprostředně vystaveni. A syntetická hnojiva? Nevýhody syntetických hnojiv lze vidět na jejich negativním dopadu na životní prostředí, jelikož obsahují různé chemické sloučeniny, které škodí životnímu prostředí a kvalitě vody. Hnojiva s velkým obsahem dusíku jsou hlavní příčinou vyčerpání kyslíku v mnoha částech oceánů, a tím se značně snižuje šance na udržení oceánských živočichů. Na pohled se může znečištěná voda zakalit a zabarvit. Samozřejmý je vliv na kyselost půdy a snížení stavu živin v půdě.

Otázka kvality půdy, vody i ovzduší se týká také lesů, vegetace, pralesů – výrobců kyslíku pro náš život!

Poslední pohled by mohl být na další nezbytnost pro zachování života na Zemi. Kvalita vzduchu. Bohužel a samozřejmě lze při špatné vodě, potravinách, půdě a i vzduchu přežívat. Včera jsem strávil pár hodin v lese. Ještě je to pořád balzám. Pro duši i tělo. Ale někde si myslíte, že se nadechujete čistého vzduchu, ale není tomu tak. Kontaminace této složky života je na neustálém postupu a dalo by se kolem toho psát a psát. Informace i s různými odkazy k našemu vzduchu najdete třeba tady: http://www.vitejtenazemi.cz/pro-ucitele/download/vzduch03_zdroje_znecisteni.pdf

Vrátím se k názvu článku – Válka s chemií… Máme ji tu denně a velmi, velmi málo proti ní protestujeme. V těch skutečných válkách, ať již studených či horkých, se používají chemické zbraně. Co prostředků stojí jejich vývoj, zdokonalování a ochrana proti nim! Ale válka s chemií tu je, doslova v civilním a mírovém životě. Na jedné straně chemie přinesla pokrok, na druhé straně destrukci. Co převáží, to se teprve časem pozná. Naše planeta je živý organismus a na důsledky lidské činnosti, které se ji dotýkají, na „odměnu či trest“ pro nás, lidstvo moudré, se nás nebude ptát. Ale možná k tomu přírodnímu zásahu ani nedojde. My se totiž umíme vyhubit i sami!
 

Václav Žáček /Venda/
 

P.S. Tady dám jeden odkaz na zjištění ruských odborníků z Dúmy:
https://vimeo.com/264455026

Tady odkaz na slova pana prezidenta USA:
https://vimeo.com/264724499

A prosím ty z vás, kteří toto čtete či si pustíte odkazy, dejte mi prosím odkaz na výsledky práce odborníků Západu, kteří na místě samém zkoumali následky chemického útoku. Díky.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

65 komentářů

Přidat komentář
 1. Jak pravil klasik: (Švandrlík?): „Lidí je jak sraček“. Konec citátu.

  Nějak se to zredukovat musí.

  1. @ – S kohoutkovou vodou na tom jsme v ČR velmi dobře

   Tak to určitě. Jedinou vadou na kráse je „detail“, že voda nepatří nám, ale Francouzům.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Veolia

   Plným právem lze o dnešní době říci: hledáš-li pomník naší hlouposti, stačí otevřít oči. (Roman Cardal)

 2. Dobrý den Vendo,
  jasně je to chaos,ale nelze věřit více těm co více lžou,tak jako v čase minulém i přítomném …viz, naše(i většina zahraniční) skvělá parta vládců země.
  Pokud se člověk pachtí za tím nicem,tak to jistě nevnímá,ale většina nás zde již chápe to co je nevyhnutelné….však to u Vás neřeším,dobrý čas kopřiva je venku a tak i dobré mála ještě jsou……pepa

 3. Není to tak dávno, kdy otázky životního prostředí byly hojně diskutovaným tematem. Pak došlo k prudkému obratu. Z ekologů najednou byli ekologisté či ekoteroristé. Jaderné havárie v Černobylu a Fukušimě zapomenuty. Betonová lobby plánuje stavbu další atomové elektrárny v Česku. Z termínu obnovitelné zdroje energie se stává vulgární výraz. Co se to s námi stalo, že jsme ztratili sebezáchovný reflex? Nejsem si jist, ale mám pocit, že jsme svědky vítězství konzumismu nad odpovědností – vítězství hmoty nad duchem.

  Vlivem chemie prudce ubývá živočišných druhů. Dominantní vinu na tom má moderní velkokapacitní zemědělství s jeho umělými hnojivy, herbicidy a pesticidy – jsou to organofosfáty, tedy chemické látky podobného charakteru bojové otravné plyny. Cestou k omezení chemie (a devastace půdy) je návrat k farmářskému hospodaření. Hlavní podmínkou je však prosazení tvrdých ekologických limitů. Zvažte sami, kteří politici to budou prosazovat a kterým by to snížilo jejich zisky. Kdo v Česku vlastní největší agrokombináty a agrochemické firmy.

  1. ad.: Cestou k omezení chemie (a devastace půdy) je návrat k farmářskému hospodaření.

   Problém je, že všichni už tak zlenivěli, že se nikomu dělat nechce. Bydlím na vesnici a už i tam platí: „Moje zahrádka je Kaufland.“

  2. „Betonová lobby – moderní velkokapacitní zemědělství – největší agrokombináty a agrochemické firmy“ – a je všechny podkládá současná ekonomie. Se svým jednoduchým směrováním.

 4. Pavel v,
  mé poznatky mě dovedly k názoru, že to tak prostě musí být, aby se dalo přijít na to, že to není takto „dobré“. Člověk musí udělat chyby aby si uvědomil kam to vede, je tak stvořen. Není jiného mechanismu poučení. Dítěti můžete stokrát vykládat ať si dává pozor, jsou to nepřenosné zkušenosti, musí si natlouct samo.
  Člověk druhého okrade a cítí se dobře, jak si krásně a snadno pomohl. Takto se to může klidně mnohokrát opakovat, až jednou si po svém činu vzpomene na to, jaké to bylo, když někdo okradl jeho. Pak se může dostavit vcítění do druhého a rozhodnutí, že to už nikdy neudělám. A o to tu jde, prožít si úplně vše a dojít k tomu, co už nebudu opakovat.

  Lojzo
  a Vy taky sekáte trávník kolem baráčku a chodíte pro všechno jídlo do Kauflandu?
  Já se považuju celkem za lenivého, ale záhonky a stromky máme. Pro pampelišky a kopřivy do ovocného smoothie chodím za plot. Zrovna si je jdu natrhat a budou z hruškou a banány k snídani.

  1. Ten článek na který odkazuje ten Anonym je docela zajímavý. Napsal ho nějaký „Guru“, ale celkom správně vystihuje naší společnost i jednotlivce. je vidět, že otázka lidského štěstí a lidského přežití znepokojuje mnohých i když jsme ten katastrofický datum 12.12.2012 celkem šťastně přežili. Ale, bude to tak i nadále? Čeká nás na téhle planetě ještě skutečné štěstí, nebo jenom bída, strádání a smrt. Jako by se od nás Bůh odvrátil – nemyslíte?

  2. -„Jako by se od nás Bůh odvrátil – nemyslíte?“

   Nepěkné věci se děly vždy, a hodně nepěkné, takže buď není záměrem Boha aby tomu bylo jinak , možná s dodatkem -doposud, a nebo Bůh neexistuje.
   Pokud bychom vyloučili neexistenci Boha, tak tu jsou dvě základní možnosti.
   Vše jede podle jeho přesného plánu a má to svůj smysl, který nemusíme chápat, nebo je svět jím stvořen, platí v něm základní pevná pravidla a zároveň je tu prostor pro individuální svobodné projevy. Bůh je jen pozorovatel, který nezasahuje, nebo zasáhne až v nějaké krajní situaci.
   Ale nikdo nevíme, jestli takové už nenastaly a již třeba nezařídil například selhání snahy o použití atomových zbraní.

  3. Před čtyřmi léty jsem tu napsal článek ke svobodné vůli člověka. Dost si tam všímám „role“ Boha. Vybírám z něho k zamyšlení

   „Má tedy či nemá člověk „Svobodnou vůli“? Pokud si myslím, že má, může mít pak na výběr mezi více možnostmi. A opět se zdá být logické, že pokud je výběr otevřen, je jeho volba nerozhodnutá, nestanovená či i nestvořená. Volba tak může svobodně padnout na cokoliv z možných alternativ a není rozhodnuto pro kterou. Mohu tvrdit, že mi není předem známo, pro kterou možnost se rozhodnu? A co Bůh, tomu to je známo? Kdyby Bůh předem věděl, co si z daných možností zvolím, znamenalo by to přece, že „volba“ byla již nějak předem určena a skutečná svoboda volby tam tedy nebyla. Pokud je tedy Bůh vševědoucí, tak se tato jeho (pochopitelná) vlastnost a lidská svobodná vůle zdají být neslučitelné. Stvoření, které On stvořil a jehož jsme jen nepatrnou součástí, pak především On zná důvěrně; zná minulost, přítomnost i budoucnost všeho a všech. Ale namítnu-li, abych porozuměl a zjednodušil celou situaci, že Bůh se nevměšuje do lidské činnosti, vše se pak jeví v jiném světle. Někdy sám člověk předvídá svoji budoucnost a jeho domněnky se mohou ukázat i jako správné a tak si potvrzuje i svoji svobodnou vůli. Zrovna tak může ale znát budoucnost i Bůh. Tady je však dobré si uvědomit, že zatímco člověk je naprosto omylný a nepatrný tvor, je Bohu přisuzována kvalita nejdokonalejší bytosti a tak i jeho domněnky musí být vždy správné. Bůh však ví, kdyby nevěděl, nebyl by Bohem, a tak Jeho domněnka přestává být domněnkou. Zatímco u člověka se připouští určitá míra pochybnosti, u Boha tomu tak není a jde tedy v tomto případě o jasné vědění, Bůh tedy ani nepředpokládá, ani nepředvídá. Můžeme tedy tvrdit, že Bůh budoucí činnost člověka zná, ale neurčuje ji. A z toho vycházeje, mohlo by se říci, ANO, člověk má svobodnou vůli.

   Jenže, Bůh neurčuje naše budoucí činy; ale zná je. Znamená to tedy, že určení naší lidské činnosti zůstává otevřené? Znalost věcí předpokládá jejich existenci. Určuje-li rozhodnutí k vybranému činu naše vlastní přirozenost skrze dlouhý řetěz příčin a následků anebo je-li tento čin určen za pomocí jiných vnějších sil, není v tomto případě až tak důležité, ale v okamžiku, je-li o činu vše známo, tedy určeno, a nikoliv přenecháno našemu svobodnému výběru, který je činěn vždy a právě až v okamžiku činnosti samotné, jde o činnost, která nám je předem determinována, předem určena. A nyní se rozhodněme?! Máme člověk svobodnou vůli – nemá?

   Je tu ještě jedno vysvětlení, které může závěr této krátké úvahy ujasnit. Je zřejmé, že dokud se člověk, který má učinit rozhodnutí mezi dvěma či více alternativami, dosud nenarodil, tak rozhodnutí není učiněno a každá z alternativ je možná, a tak, je-li dosud nerozhodnuto, jak může existovat vědomí o tom, jak bude rozhodnuto, ať již u samotného Boha či kohokoliv jiného? Vždyť toto rozhodnutí má být teprve učiněno „svobodnou vůlí“ dosud nenarozeného člověka. „Na světě“ není ještě ani nositel svobodné vůle a z toho důvodu se ještě nezrodilo ani rozhodnutí! Jde tu o tzv. nestvořený stav, který nemůže v tom případě existovat ani v Nejvyšším vědomí Boha. A když On o něm neví, není tedy vševědoucí. Buďto není vševědoucí Bůh, anebo člověk nemá svobodnou vůli?! Oba případy se logicky vylučují. Pokud by však tyto dvě možnosti mohly skutečně existovat současně, pak jsme postaveni před velký problém, jak tento jasný protimluv vyřešit?

   Jaký by byl Bůh, který ví, co budeme činit a pro co se rozhodneme a přesto nám nechává volný výběr toho, co činit chceme??

   A jaký druh bytosti jsme v tomto případě my samotní?? Ať svobodně děláme tak či onak, ať se namáháme s rozhodnutím, či jednáme rychle, pod vlivem i emocí, stejně je rozhodnuto o tom, co uděláme, pro co se rozhodneme a jaké následky a proč je poneseme. Jen o tom nic nevíme.

   Nemá-li však člověk svobodnou vůli, pak vše v jeho životě musí být předurčeno. Nemá možnost výběru a pak se nemůže vyskytnout otázka správného či špatného jednání. Jak pravil filosof E. Kant: „Musíš pouze to, co můžeš“.“

   Na závěr k Vašemu – ad/“Bůh je jen pozorovatel, který nezasahuje, nebo zasáhne až v nějaké krajní situaci.“

   V mém minulém článku jsem učinil tento závěr : „Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují. Ale tato konečná pravda nemůže vstoupit do mysli člověka do té doby, dokud se nalézáme na lidské úrovni; neboť v absolutní realitě neexistuje ani člověk, ani jeho mysl jako taková. (Samozřejmě duše se od mysli odlišuje.) Jak může tedy opravdové poznání vstoupit do iluzorní neskutečné mysli? Naše mysl a i my neexistujeme ve stejném smyslu, v jakém neexistuje náš svět.“

   Hoste, díky za jistý přínos pro mne.

  4. Já jsem došel na mé cestě k aktuálnímu závěru, že si jenom lidská mysl představuje, že ona dělá rozhodnutí, přitom ty jsou do ní vložena.
   Jak skládá hudební skladatel? slyší v hlavě melodii, kterou konáním svého těla zapíše notami na papír. Nevymyslel jí mozkem, a většina umělců chápe, že jsou inspirováni, že jim to odněkud přichází. Toto je mechanismus přes který se do tohoto světa dostává co je Boží vůlí aby tu bylo. Lidi jsou převodníkem, dostanou to do hlavy a nemohou to neudělat.
   Jestli se odehrává čistě Boží vůle a člověk je jen nepatrné zrníčko písku na poušti, jako že objektivně je, tak je na místě přijmout vše jak je a není se možné pohoršovat nad čímkoli. Přeci nebudu soudit bytost která vše stvořila, ani by to ničemu nepomohlo, a nemůžu soudit ani ostatní lidi, kteří dělají jen to co musí. Není lehké v tom vidět lidskýma očima a rozumem smysl a spravedlnost, ale myslím, že když se to příjme a otevře se láska k tomu co to vše stvořil objeví se člověku cesta k osvobození od útrap tohoto světa.

 5. Dobrá snídaně Milenium, ale co ty banány? Taky z vlastní tropické zahrádky? Nebo dovezené letadlem se spotřebou desítek tun petroleje či lodí s motorem co produkuje dusíkových spalin co 1/10 všech aut na planetě? A hrušky asi taky nebudou v tuto dobu z vlastních zdrojů, možná zavařené, nechci vám křivdit. Nevím jaké dáváte do smoothie poměry ale těch banánů se obyčejně dává víc jak 50 %. Takže většinu Vaší snídaně máte stejně ze záhonů Tesca či obdobného superobchodu, dvě procenta pampelišky na ozdobu a chuť zpoza plotu to nevytrhne :)

  1. Lubko,
   není k ničemu dobré být fanatik, takže když stromy sotva začínají kvést tak jdu klidně pro ovoce do supermarketu nebo k místnímu velkopěstiteli, který uchovává jablka a hrušky v řízeném prostředí od podzimu. Jen pro info, lupení dávám mnohem více, tak 20%. Rozhodně nepatřím k ekoteroristům, necítím se být tak důležitý a vyvolený abych spasil tento svět, což ani nejde.

  2. “ nebo k místnímu velkopěstiteli“

   Ha, ha místnímu velkopěstiteli. Já znám místního velkopěstile vína. Mě rodiče učili, že vinohrad se musí 6x do roka okopat. Dnes místnímu „velkopěstiteli“ stačí 1x do roka to přejet Roundapem.

 6. dada
  Zabýváte se malichernostmi a nicotnostmi
  Co je komu po tom že není voda,
  erozí zničená pole,
  průmyslové lesní hospodářství,
  vzduch jen v úterý a čtvrtek
  atd.atd.atd.atd.
  důležité je, že náš BUCH HDP roste.
  No tak si to užijme.:))))))))))))))))))

 7. Článek je v rubrice „Společnost“ Společnost je rozdělená. Chemie se podílí na ovládání, i na úpadku lidí. Od nikotinu, přes alkohol a drogy, k chorobným změnám v organismu člověka měnícím i lidské psychické stavy. Léky neléčí, mají vedlejší účinky. https://cz.sputniknews.com/svet/201804187176780-muz-leky-bolest-pritazlivost/

  Chemie ničí přírodu, to je již roky dokázáno. Jedu raději na medvědí česnek. Roste sice v oblasti spadu elektrárny Opatovice a Chvaletice, ale snad již to není tak děsné, jako dřív.
  Zdánlivě můj odkaz nesouvisí, ale je to děs i po létech:http://dt-24.cz/zahranicni/byvaly-pilot-cia-nebyla-to-letadla-co-zbouralo-mrakodrapy-wtc/

  1. Pane AuV,Váš odkaz je taky děs.
   http://dt-24.cz/zahranicni/byvaly-pilot-cia-nebyla-to-letadla-co-zbouralo-mrakodrapy-wtc/
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
   “ Místní Úřad hlavního koronera uvádí, že při útocích na New York zahynulo celkem 2749 lidí, z toho 147 pasažérů a členů posádek obou letů.“
   Pane AuV, má Váš zdroj nějaké vysvětlení pro zahynutí 147 pasažérů a posádek letadel, když letadla nehavarovala a šlo o holografické obrázky ?

  2. Tak kolega AuV šel již domů. Česneku jsme natrhali dost a prodýchali si navíc plíce. Ráno, když napsal svůj příspěvek, tak již nebyl čas si to přečíst. Je každého vlastní věcí to, čemu a komu věří a jak svět a dění vnímá. Nejsme tu asi nikdo z rozhodující politické sféry a tak možná nikdo zcela přesně neví, jak které odkazy posuzovat. I když své názory si asi každý hodnotí dobře. Je dnes módní a zcela v duchu pokročilé západní politiky, odsuzovat vše, co není s ní v souladu. Tak trochu to tady cítím.

   Ale to ponechávám stranou. Plus příspěvku AuV = přivedl pana Pardala. Jestli se zítra ukáže, jistě mu odpoví.

   Můj článek „Válka s chemií…“ je pochopitelně dosti povrchní, nebo přesněji řečeno, poukazuje jen na nějaké body, na nějaké hodnocení, které mnoho lidí vůbec nemusí vnímat jako problém a navíc jeho záběr je dosti široký. Ale takový je i život sám; i když po většinu roku žijeme v nějakých pár kilometrech čtverečných, potřebujeme pro něj nutně to základní. A o tom to je, nejen o naznačeném válčení. Důležitost potřeby vzduchu-vody – potravin s přívlastkem zdravý, zdravé a potažmo půdy, není třeba nijak zdůrazňovat. Jen tak odbočím. Když jsme dnes jeli do lesa, tak jsem oba zírali, kolik je lesa vytěženého. Asi se za hlubokého socialismu ještě dost vysazovalo a teď to dřevo „dozrává“ k vytěžení. Již čtvrtým rokem sleduji jednu paseku ve svahu, tak 70 x 150 metrů, kde ještě dnes jsou větve z těžby, pařezy…. . Bordel. Rodiče vzpomínali, že za mlada chodili do lesů v majetku barona. Pařezy si ihned po vytěžení „poddaní“ zdarma vykopali pro topení, zrovna tak větvě na otýpky = vyčištěná prostora byla na podzim zorána a na jaře se tam něco zaselo /ječmen/. Zaoral se a pak se teprve vysazovaly nové stromky, která zase, pro změnu ženské a mladé holky, chodily obžínat. Tak jsem zvědav, jak ta „moje“ krabatá paseka s loňskou trávou do pasu ještě dlouho vydrží.

   Ještě jsem přemýšlel vpašovat do článku jedovatou stravu pro naše vnímání – tu šílenou nabídku filmů s pochybnou tématikou, vesměs produkce USA. To je taky tedy „chemie“. Ale naštěstí existuje knoflík u ovladače televizoru – zapnout – vypnout. Zemřel pan Forman, a tak jsem sáhnul do svých uložených filmů a zhlédl Hoří má panenko a Přelet nad kukaččím hnízdem. A k tomu popíjel studánkovou vodu se zázvorem a sirupem z rakytníku a černého bezu. Tak pro všechny dostatek prány a slunce v duši / ta kdysi říkal pan Zákopčány ?/

   Venda

  3. Vendo,
   taky pamatuji selské lesy, kde na houby chodilo v keckách.
   Dnešní filosfie lesa = nemáme lidi.
   Paseka vznikne poražením vzrostlých stromů kolem 100 let. Jenže mezi nimi jsou menší stromy nevyplatí se těžit jen velké. Mechanizací to ani nejde. Dřevo se prodá jako palivo dobře. Pak se vysází nový les. Proti ostružinám se postříká na podzim Round-upem. Mladé stromky na pasece uvnitř lesa poblíž louky se líbí daňkům, vytloukají si tam paroří a vylízají popel s minerály po spálení větví. Větve shoří na popel, který žhne uvnitř hromádky v lese asi tak 1-2 dny, pokud fouká vítr, musí se sledovat. Takže není lehké větve spálit ani odvést. Nehledě na to, že minerály z nic mají zůstat v lese. Takže čištění lesa pro štěpkování lesu škodí.
   Borovové paseky na rovině dělají tak, že rozdrtí větve a a rotačním kultivátorem udělají mělké stoky. Semenné borovice na menšípasece tak do 30 m od stromu osází borovicemi pěkně hustě. Pak dostane m,noho z nich sypavku a je všechno na začátku, jen paseka zaroste totálně bordelem ( ostružiny, krušina a břízy- ty se pak vysekají a místo borového lesa máme hodně březový.
   Dříve se dělal tzv. hrabanka, to je v lese se hrabalo jehličí a tím se stlalo dobytku. Borovice na na písku takto zbavené humusu rostou špatně ještě po 70 letech.
   Lesní školky se zavírají, těžko se uživí ze sazenic stromků do lesa. Jasany komplet druhý rok uschnou.
   Takže kde je chyba ? Všude, takže náprava nikde.
   Upravil jsem heslo pana Zákopčaníka : Slunce v duši i v pneumatice.

  4. Tož takhle.

   Můj odkaz? Zní to, jako bych ho měl vytvořit já, že? Správně by bylo polemizovat s odkazem, který jsem sem dal, ne?

   Ale jde hlavně o to, že Vy uvádíte zprávu koronera a počty mrtvých. O tom není ale žádná řeč. Tedy, odkaz, který jsem dal je o voze, spíše věci rázu technického, zkušeného pilota, který asi ví, co to je letět – neletět v tom dopravním letadle 330 metrů nad zemí rychlostí přes 800 km/hod a po, to dodávám já, pilotových zkouškách na trenažeru se trefit do budovy …. . A Vaše info je o koze, tedy zpráva místního koronera, kterou uvádíte a která si letadla a technických náležitostí, rozbití letounu po nárazu do konstrukce mrakodrapu, vůbec nevšímá. Připadá mi to jako to známé….a vy zase lynčujete černochy.

   Ale je to jedno. Omlouvám se Vendovi, že jsem tam, pod jeho článek ten odkaz o 9/11 vůbec dal. Ale pozor, i okolnosti rozhodnutí tzv.teroristů, to je ze sfér, které řídí „čistou chemii mozku“, jako produkt mysli, je tedy „válkou s chemií“. Proto asi Venda zmínil ty hrůzné filmy, jejichž působení na některé lidi má jistou zhoubnost.

   Pardale, zdar. V 17:00 začíná TV přenos hokeje, fandím Kometě Brno a tak, když budete něco doplňovat, možná ještě dnes zareaguji.

  5. Pardal
   Vše je trochu jinak, než se píše. 2leté paseky mají svůj důvod.
   Ale to by bylo na hodně dlouhé povídání, do kterého se mi nechce.
   Snad jen- nejvíce zhovadilostí začalo za Bursíka. Neznám polesného, který by souhlasil s tím co mají dělat a snaží se obcházet, nebo alespoň mírnit dopady současných nařízení.

  6. Pane AuV, je rozumné, že se omlouváte. Technické zprávy o nárazu letadel existují, ocelové sloupy při žáru ztrácejí pevnost, dvojčata spadla až po deším hoření paliva, takže malůvky v uvedeném odkazu jsou přesně pro takové lapače konspirací, jako jste Vy.

  7. Leo, všechno není jinak, dělal jsem na dvou pasekách a sázel smrky. Borovice se vysazují se zpožděním až 2 roky kvůli škůdci, který okousává po korunkou kůru.

  8. Pardál
   Ad: vysazují se zpožděním až 2 roky kvůli škůdci
   Ano, těch broučků je víc. Bursík zavedl okamžité vysázení a následovné chem. ošetření (vaztak). Toliko k zeleným.
   Ad: ( zvláště borovic) se jmenuje klikoroh
   Všechny jehličnany a to důkladně:)
   Ad: Takže kde je chyba ? Všude, takže náprava nikde.
   Souhlas.:(
   Nařízení zpeněžit každou třísku přišlo opět za ministra Bursíka. Proto zmizel pojem „služba lesu“.
   To vše je jinak patří celkovému lesnímu hospodářství. Stačí pár nadšenců, kteří se dostanou k moci a zkušenosti získané generacemi jsou v řiti. A vše je jinak.

 8. Pardale,
  děs je rozhodně to, jak se nedá věřit téměř ničemu co si nemůžeme ověřit naprosto přímo, tedy ne nějakými zdroji.
  Pokud neznáte osobně rodinu jejíž člen zahynul v těch letadlech nemáte žádný opravdový důkaz, nějaké vyjádření úřadu je naprosto bezcenné.
  Celá historie je plná dezinformací a manipulací.

 9. Ještě se ozývám a doplňuji k tomu mému P.S. = odkaz velmi zajímavý:

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/exvelvyslanec-historka-o-chemickem-utoku-je-fiaskem-rozvedky-usa/

  Věřit v politice, rozvědkám, v jednání různých zájmů a i možným podvrhům, to se asi nemusí vyplácet ? No, zdaliž se někdy pravda o Sýrii /i Skripalovi / objeví. Ale i tak si myslím, že Západ prohrává a Rusko svým přístupem získává stále více příznivců.

  1. ….P…Zprávy o posledních „chemických událostech“ v Salisbury a v Sýrii se diametrálně liší podle toho, odkud pocházejí. Jak posoudit důvěryhodnost těch zpráv? Jak nenaletět propagandě nebo dokonce úmyslné lži? Obvykle lidé předpokládají, že pokud někdo lže, tak lže zásadně ve svůj prospěch (každá liška chválí svůj ocas). Takže zprávy ze Západu ve prospěch Západu lze považovat za „cinknuté“ a totéž platí i o Rusku. Z této logiky vyplývá, že věřit se dá pouze komentátorovi, který se staví proti vlastní zemi. V daném případě se může zdát důvěryhodný názor amerického ex-velvyslance, že americký prezident byl oklamán svými tajnými službami. Čtenář si asi řekne: Ten člověk asi nelže? Proč by to dělal? Jediným důvodem musí být, že chce dát průchod pravdě. Když přijmeme tuto „logiku“ vyjde nám, že Rusko získává stále více příznivců (jak píše Venda). Platí totiž, že Západ má velice mnoho novinářů, kteří Západ kritizují, zatímco novináři z Východu ivysvětlení je, že v Rusku a Číně není co kritizovat. Jiné vysvětlení je takové, že v Rusku už byla téměř odbourána svoboda slova. Kdo nevěří, ať si vyhledá informace o ruském cenzurním úřadu Roskomnadzor.

  2. Základ je v tom, že Rusko přišlo do Sýrie na pozvání legální vlády – pomáhat porazit cizí nájezdníky, kdežto Američané do Sýrie nebyli k válečným akcím pozvaní.

  3. ad. pavel v 20.4.2018 (23:32)
   No dobrý, ne? Na cenzuru jsme přivykli, v dnešní době je daleko lépe zorganizována, než dříve a ve větším rozsahu. Ano, můžeme si sice říkat co chceme, ale cenzura je i o tom, že stačí pouze a jen ignorovat ty, co se nehodí. Mazat vůbec není třeba. Jednoduše lidi vymazat – jinak, než mazáním. Chápete? Nechápete. Tak jděte hlasovat proti nám vymazaným do zastupitelstev na všech úrovních a dle toho také pak konejte. Pak pochopíte.

  4. Jelikož jsem předchozí komentář psal pomocí mobilu a tudíž s chybami v textu, posílám opravený a doplněný text.

   Zprávy o posledních „chemických událostech“ v Salisbury a v Sýrii se diametrálně liší podle toho, odkud pocházejí. Jak posoudit důvěryhodnost těch zpráv? Jak nenaletět propagandě nebo dokonce úmyslné lži? Obvykle lidé předpokládají, že pokud někdo lže, tak lže zásadně ve svůj prospěch (každá liška chválí svůj ocas). Takže zprávy ze Západu ve prospěch Západu lze považovat za „cinknuté“ a totéž platí i o druhé straně. Z této logiky vyplývá, že věřit se dá pouze komentátorovi, který se staví proti vlastní zemi. V daném případě se může zdát důvěryhodný názor amerického ex-velvyslance, že americký prezident byl oklamán svými tajnými službami. Čtenář si řekne: Ten člověk asi nelže? Proč by to dělal? Jediným důvodem musí být, že je to čestný člověk, který chce dát průchod pravdě. Když přijmeme tuto „logiku“ vyjde nám, že Rusko získává stále více příznivců (jak píše Venda). Platí totiž, že Západ má velice mnoho novinářů, kteří Západ kritizují, zatímco novináři z Východu nic takového až na výjimky nedělají. To se dá vysvětlit tak, že v Rusku a Číně není co kritizovat. Jiné vysvětlení je takové, že v Rusku už byla téměř odbourána svoboda slova (v Číně nebyla nikdy). Kdo nevěří, tomu by mohla stačit informace o ruském cenzurním úřadu Roskomnadzor.
   Roskomnadzor od 1. listopadu 2012 rozhoduje, dle federálního zákona, o zařazení webů na ruskou černou listinu, čímž v rámci Ruska fakticky provádí cenzuru Internetu. O činnosti tohoto úřadu se vyjádřil také zástupce šéfredaktora největšího ruského opozičního deníku Novaja gazeta, Vitalij Jaroševskij , který uvedl v rozhovoru pro LN 14.5.2014 následující: „Hlídá nás Roskomnadzor neboli výbor pro komunikaci a masmédia, kterému stačí dvě varování, aby nás pohnal před soud a klidně i zavřel. Zbavit se v Rusku novin není těžké. Nicméně řeknu vám tvrdou, ale pravdivou věc: nejúčinnější cenzurou je vražda. Jen v naší redakci je takových případů několik.“ Ve stejném roce byly zablokovány výše uvedeným úřadem i webové stránky šachisty Garriho Kasparova, kritika Putinova režimu.

   Ve světě probíhá informační válka. Není to nic nového, využíváním propagandy se „proslavil“ například Goebbels. Nový je pouze obrovský rozsah informací valících se na nás z internetu. Dokud fungovala jen klasická média, bylo jasné, kdo za nimi stojí, čí zájmy zastupují. Lživá nebo mylná informace byla konkurenčními médii napadena. Autorovi lživé informace hrozilo, že se veřejně zesměšní. V éře internetu je to jinak. Záplava lží (víceméně od anonymních autorů) je příliš velká, aby bylo možné uvádět ty lži na pravou míru. V Česku vznikla paradoxní situace: Když se ozvaly hlasy, že je nutné podvodné informace na internetu nějak regulovat, prezident Zeman se postavil proti s tvrzením, že by to bylo omezování svobody slova, že český občan nepotřebuje vodit za ručičku, že falešné zprávy rozezná sám. Paradox je v tom, že Putinovu obdivovateli Zemanovi nevadí ruský Roskomnadzor, který nepohodlné weby přímo vypíná, zatímco doma mu vadí, když je nějaká agentura či úřad jen posuzují (ale nezakazují). Tato schizofrenie ukazuje v plné nahotě, za koho Zeman a jeho obdivovatelé vlastně „kopou“.

 10. Jak čtu, pane Žáčku,věnujete se i ryze světskému dění. I mne to straší. Nic pěkného kolem nás není. Jak jste tu kdysi uváěl, zajímala by mne ta prána. Zkuste něco.
  Díky

  1. Dříve jsem si to netroufal napsat. Řekl jsem o tom jen své rodině.
   Ta videa, z chem. Útoku v dumě, která jsem viděl, mi velmi připomínala sehrané Palestinské propagační filmy.

  2. Viděla jsem i jiný videa. Ať to bylo jak bylo, hrají s námi komedii, komedianti. A že by voda pomohla proti chemickému materiálu? No, nevím, nevím. A že se tam v tom zamořeném prostředí pohybovali bez problémů? A bílé přilby? Nikdo z těch lidí by při skutečném chemickém útoku nepřežil. Navíc – že byli tak šikovní a okamžitě zjistili chemický útok. Nesmysl.

 11. Veľká Británia je svetovým rekordérom v genocíde. Uviedla to vo štvrtok oficiálna predstaviteľka ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharova.
  „Veľká Británia je svetovým rekordérom v genocíde. Je hrozné si predstaviť, koľko miliónov nevinných ľudí bolo zabitých v britských kolóniách. Podľa rôznych odhadov zničili až 90-95 % pôvodných obyvateľov Austrálie počas kolonizácie“ – povedala.
  „Posmievali sa Afrike. Asi 13 miliónov ľudí vyviezli Briti z tohto kontinentu ako otrokov. Počet úmrtí v tomto prípade bol 3-4 krát vyšší. To znamená, že celkový počet obetí dosiahol približne 50 až 52 miliónov ľudí“ – dodala Zacharova. Pripomenula tiež „ópiové vojny“ v Číne, anglo-búrsku vojnu a vyhladzovanie Indov.
  „A tu je ďalší zaujímavý fakt: podľa odtajnených dokumentov Národného archívu Veľkej Británie, britské úrady sa aktívne uchýlili k použitiu chemických zbraní s cieľom potlačiť vzburu Arabov v Mezopotámii (dnešné územie Iraku) na jar roku 1920,“ – povedal Zacharova.
  http://rusvesna.su/news/1524151119

  1. Zloděj křičí chyťte zloděje. Stejně tak nám míní válečníci a vrazi kázat morálku? Kradli, zabíjeli, měli se dobře z kolonií a genocidy jejich obyvatel a nyní podvádí, straší a svým způsobem zotročují další evropské země (nejen),…
   A my, svatá prostoto, na ně spoléháme, jako na své nejlepší spojence? Eh, „Mnichov“ je jim vlastní, kdykoliv poletíme přes palubu, když se jim to bude hodit.

  2. Pro Ten malomyslný.
   Nejen Británie obchodovala s otroky.
   Základ českého státu položili Přemyslovci. Za Boleslava I. a Boleslava II. byl pro placení žoldácké armády podstatný trh s otroky a expanze státu.
   Význam českého státu za Přemysla Otakara II byl srovnatelný s Anglií.
   http://vite-to.wbs.cz/vznikcsr/cechyboleslava.jpg
   http://ff.ujep.cz/velimsky/cs_1_1/04CS/04CS.htm
   „..Praha je postavena z kamene a vápna
   (tak se mohlo jevit Ibrahímovi valové opevnění Pražského hradu s čelní kamennou plentou, na Hradě byly také zděné kostely – P. Marie, sv. Víta a sv. Jiří)
   …má trh nejbohatší zbožím… jejich země je nejlepší ze zemí severních a nejbohatší na prostředky na živobytí – nakupovali se tu opět zejména otroci, kožešiny a cín“

 12. Duch mírumilovného národa se dovede projevovat.
  „čtyři z pěti pandurů (154 milionů korun kus), které se srazily na konci roku 2016 u Tábora s fabií, se nevzpamatují do konce roku 2019.
  Nebyla to lecjaká kolize. Pandury jsou strašná zbraň, alespoň podle ceny, která byla třikrát vyšší, než kolik za ně zaplatili Portugalci.
  A teď si představte, když se pět těchto kolosů utká s fabií. Ozve se strašná rána, zvedne se mračno prachu, fabie odjede po svých – a armáda vozy tři roky opravuje.“
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/poslanecka-snemovna/zbynek-fiala-kdyby-uderily-fabie

 13. @ – Jak posoudit důvěryhodnost těch zpráv? Jak nenaletět propagandě nebo dokonce úmyslné lži? Obvykle lidé předpokládají, že pokud někdo lže, tak lže zásadně ve svůj prospěch (každá liška chválí svůj ocas).

  Milý „pavle v“, s předpoklady běžte do prdele. V každé válce (ty informační nevyjímaje), dostává Pravda notně přes držku. To ovšem neznamená, že neexistuje.

  Pravda existuje. Vymýšlet je třeba pouze lži. (Georges Braque)

 14. Přes válku s chemií jsme u Přemyslovců a posílání se do prdele. Pozorovateli jenž nestraníte, slušně, prosím.

  Vrátím se k tématu chemie s jednou dobrou zprávou v odkaze : https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vedecka-nahoda-mozna-zachrani-planetu-v-laboratori-omylem-vznikl-enzym-pozirajici-plasty-45354?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp

  A ještě jedna nostalgie. Včera jsem část dne trávil na kopci zvaným „křižák“. Po válce tam vysadili noví obyvatelé mnoho třešní. Většinou vysokokmenů a dost se to až k dnešku obnovovalo. Před padesáti léty jsem tam byl na rande zrovna pod tou rozkvetlou třešní. A strom jen bzučel pilně pracujícími včelkami. A včera? Schválně jsem se zastavil pod vícero stromy, rozkvetlými v plné nádheře a možná bych tam napočítal tak deset včel. Vše se mění. Tenkrát tam byla se mnou krásná dívka, včera knížka. Ech jo.

  1. Vendo, odborná zpráva o enzymu rozkládajím PET
   https://www.national-geographic.cz/clanky/reseni-krize-vedci-nahodou-zlepsili-schopnosti-enzymu-pozirat-pet-lahve-20180418.html
   Nikde ani náznak toho, že uvedený enzym se vypustí do moří a bude likvidovat PET lahve a tak zachraňovat planetu. Někde jinde jsem četl, že enzym rozkládá PET na ethylenglykol ( = hlavní složka fridexu, čili mnohem toxičtější jak PET) a na dimethyltereftalát (DMT). Takže snad v řízených zařízeních by se PET recykloval na suroviny pro opakovanou výrobu PET.
   Váš odkaz ( autor Zuzana Lachnitová)
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vedecka-nahoda-mozna-zachrani-planetu-v-laboratori-omylem-vznikl-enzym-pozirajici-plasty-45354?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp
   píše:
   „Produkty vyrobené z PET tvoří zhruba dvacet procent plastového odpadu na planetě. V přírodě se rozkládají i několik desítek let, znečištěním trpí především mořští živočichové, kteří nezřídka umírají po pozření igelitových tašek či kusů plastu.“

   Komentář : tzv. igelitové tašky jsou z PE ( polyethylenu), takže uvedený enzym na ně není.

   http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/
   „Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů. To je jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu. Plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v mořích.
   Až 51 bilionů mikročástic plastů – 500krát více než je v naší galaxii hvězd – znečišťuje oceány a moře a vážně ohrožuje život v moři.
   Odpad v mořích poškozuje více než 800 druhů. 40 % mořských savců a 44 % druhů vodního ptactva trpí pozřením mořského odpadu.
   Podle některých odhadů při rychlosti, s jakou vyhazujeme produkty z plastů – lahve, tašky a kelímky na jedno použití – bude do roku 2050 v oceánu více plastů než ryb a odhadem 99 % mořských ptáků bude mít v útrobách úlomky plastů.
   Plastový odpad zabíjí každý rok až 1 000 000 mořských ptáků, 100 000 mořských savců, mořských želv a nespočet ryb. Plasty zůstávají v ekosystému řadu let a každý den poškozují mořské živočichy.
   Zapomenutá, ztracená nebo z jiného důvodu vyhozená rybářská výbava tvoří až 10 % (640 000 tun) veškerého mořského odpadu. Do těchto zařízení se při takzvaném „nechtěném odlovu“ zachycují ryby, želvy, mořští ptáci i savci.“

  2. ad.: Vše se mění. Tenkrát tam byla se mnou krásná dívka, včera knížka. Ech jo.

   Ach jo: https://www.youtube.com/watch?v=dwKJKm3m8oU

   Když jsem já byl tenkrát kluk,
   to zněly písně líp a sladší měly zvuk.
   A hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas,
   já tehdy ještě žák – v ten požehnanej čas.

   To ryby braly víc, byl veselejší smích
   a v létě větší hic a v zimě čistší sníh.
   I stromy rostly vejš – k těm bílejm kadeřím
   a v sen jsem věřil, v nějž kdy sotva uvěřím.

   Když jsem já byl tenkrát kluk,
   to žily písně dýl a sladší měly zvuk
   i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal
   a zelenější listí, tráva a tak dál.   A delší bejval den a závaznější slib
   a ruce krásných žen mě hladívaly líp.

   A už je to fšecko v řiti (řit není sprosté slovo, ať nejsem jak Nestranný pozorovatel)

  3. Pardale, my to tady nevyřešíme. Dokonce ani deset milionů obyvatel ČR, i kdyby „táhlo“ za jeden provaz, to celé martýrium působení chemie, v zájmu i proti zájmům člověka na planetě, nijak neovlivníme. Díky za Váš přínos a dovysvětlení k této problematice.

 15. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  1. Když jsem si tu písničku pustil, tak mi youtube nabídlo další písničku od Hany Zagorové: „Proč nejsi větší.“

   Jó, to když jsem já byl tenkrát kluk, tak bylo všechno větší.

  2. Nestranný pozorovateli, nejste Vy kdysi tu dosti píšící člověk pod nickem Honza? Styl a Vaše sprostota tomu odpovídá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference