Vesmírné záhady nesmírné

Vznik a vývoj vesmíru díky Bohu i materialisticky se dá řešit smírně teorií PRD (poměrně rozumně dobře):

A) Vědecká teorie. Na počátku byl Velký třesk, budoucí hmota vesmíru ve velmi malém žhavém prostoru řádově velikosti atomu, kde platí kvantové jevy nebo jejich obdoba – kvantové fluktuace vedoucí ke gigantické explozi zhruba před 13,8 miliardami let. Krátce po Velkém třesku vzniká prostor, čas, hmota a záření. Fyzikální zákony v okamžiku Velkého třesku nejsou známy a nejsou to fyzikální zákony našeho světa.

 • Příčiny vzniku Velkého třesku se hledají v energii vakua a přeměny energie na jiný druh energie asi jako přeměna potenciální a kinetické energie (teorii zastává Lawrence Krauss). Snaha protlačit jakousi formu zákona zachování energie před Velký třesk nemá pochopitelně oporu v žádném pozorování.
 • Druhá možnost jsou fluktuace kvantové gravitace. Snahy o velké sjednocení, tedy společnou teorii kvantové fyziky a obecné teorie relativity (teorie gravitace), jsou zatím neúspěšné.
 • Porucha symetrie byla patrně dána původními vlastnostmi, bylo víc částic než antičástic, po anihilaci spojené s uvolněním obrovské energie došlo postupně ke vzniku naší známé (baryonové) hmoty a temné hmoty, jejíž příčina je patrně v dosud neznámé částici, projevující se pouze gravitací. Hodně zjednodušeně řečeno, Higgsův bozon se podílel na tom, že částice mají určitou hmotnost a vesmír je tedy hmotné podstaty. Logická se jeví námitka, že ani mocné uvolnění energie anihilace nemusí stačit na rozmetání tak obrovské hmoty do expandujícího vesmíru.
 • Hmotné podstaty je i záření, jehož dokladem z počátku vzniku vesmíru je reliktní záření mající dnes zhruba teplotu odpovídající 3K.
 • Vesmír se rozpíná, čehož je dokladem rudý posuv záření (spektra vodíku), který lze podle Dopplerova principu připsat vzájemnému vzdalování zdroje (světlo hvězd) a místa příjmu záření, což je naše Země, případně Sluneční soustava. Rychlost vzdalování je větší ve vzdálenějším vesmíru, což popisuje Hubblova konstanta. Vesmír se tedy rozpíná zdánlivě z jednoho malého prostoru. Předpoklad homogenního původního vesmíru však nemusí být přesný. Galaxií jsou asi 2 biliony.
 • Baryonová hmota – složená z částic typu proton, neutron, elektron. Ve vesmíru je asi 4-5% této hmoty, mezigalaktický vodík a prach obsahuje patrně 2x až 5x více hmoty, než svítící hvězdy. Uvnitř galaxií je asi 2x víc mezihvězdné hmoty, než svítících hvězd.
 • Temná hmota – podle různých odhadů asi 23 % vesmíru. Temná hmota byla vyvozena z vývoje galaxií, kde rotaci nelze vysvětlit klasickým Newtonovým zákonem. Galaxie jsou formovány další hmotou, která se projevuje pouze gravitací, není viditelná jako hvězdy. Podstatné je, že temná hmota tvoří zhuštěné oblasti typu koupelová pěna s větší hustotou hmoty na okrajích bublin. V místech, kde se kříží bubliny je ještě větší koncentrace (temné) hmoty, což jsou právě místa, kde jsou pozorovány kupy galaxií.
 • Temná energie – byla zavedena kvůli vysvětlení zrychleného rozpínání vesmíru. Má představovat asi 73% vesmíru. Energie a hmota se přepočítává podle E = m*c^2. Podstata temné energie není známa ani v náznacích, má být rozložena rovnoměrně všude, způsobuje spíše než rozpínání vesmíru rozpínání prostoru. Rozdíl mezi tím moc nechápu.
  • Temná energie vysvětluje neznámé rozpínání prostoru něčí stejně neznámým.
  • Druhý problém je ve zpochybnění samotného měření asi 50 supernov, z nich bylo zrychlené rozpínání vyvozeno. Nově soubor asi 500 supernov vykazuje nezrychlené rozpínání vesmíru s větší pravděpodobností v rámci možných chyb, než zrychlené rozpínání. Pak by nebyla temná energie vůbec třeba a vesmír by se rozpínal konstantní rychlostí.
  • Třetí možnost říká, že temná energie nemusí být třeba, pokud naše bublina ve vesmíru má méně hmoty, než okolí, které ji táhne k sobě, což se podobá všeobecnému rozpínání pozorovatelného vesmíru.

  Je zřejmé, že vědecký postup byl měl být takový, že nejdříve se vyloučí jednoduchá řešení (vyloučit, že se vesmír rozpíná konstantní rychlostí), a pak teprve zkoumat složitá řešení, což je určitě temná energie, když níž nevíme nic.

  Příčiny vzniku vesmíru a z toho plynoucího vývoje nejsou známy. Jestliže tomuto neznámému prvotnímu principu budu říkat Bůh, tak ho chápu jako prvotní uspořádání určující další vývoj.

  • Tyto nadřízené dosud neznámé fyzikální zákony v době Velkého třesku a před ním mohu chápat jako prvotní ideu, tedy jako vesmírný pojem Bůh. Ne Bůh, který mi přikazuje, že nemám krást a ubližovat ostatním.
  • Druhá možnost je plně materialistická, prvotní vesmír a jeho přeměny jsou dány jeho vlastnostmi, z nichž máme šanci pochopit zatím jen to, co zná astronomie, kosmologie a vesmírné zákony shodné se zákony fyziky na Zemi a pozorovaném vesmíru. Tento vesmír je nastavený tak, že umožnuje vznik životu příznivých oblastí ve vesmíru, pokročilého života, jehož jsme sami dokladem. – články prof. Václava Hořejšího.

B) Náboženské teorie. Nadřazen všemu je Bůh určující ideu, věčný, všemocný, nezávislý na hmotě. Tento Bůh řídí nesmrtelnou duši člověka, která se může dostat k Bohu a žít život věčný. Kromě víry v karmu, spojenou s návratem duše dožít na zemi a odčinit přestupky minulých životů. Jak, na koho a podle jakého systému se neodžitá část karmy vrací na Zemi z astrálního prostoru, to se nedozvíme. Hinduistické náboženství tvrdí, že tělo se skládá z pěti částí, z nichž poslední je ether. Spálením mrtvého těla na atomy (nebudu řešit, že spalováním vznikají molekuly) se má tělo (možná i ta duše) vrátit zpět do astrálního prostoru k další možnosti návratu na zemi.

C) Boha si vytvořil člověk ve své mysli, což mu po generace umožňovalo lépe snášet těžkosti života na zemi. Křesťanská morálka je založena na Desateru přikázání a pomáhala a pomáhá podstatně formovat evropskou a západní civilizaci. Tento názor zastávám i já a není to rouhání, když nevěřím ve věčnou duši a vzkříšení. Kněží říkají, že Boha si nelze představit, pro jeho neomezenou moc nad nebem i zemí, nad vším viditelným i neviditelným, vládne neomezenou láskou atd. Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a podstoupení osobních obětí zvláště kvůli dětem, starým a nemocným a lidem, kteří potřebují pomoc.

D) Bůh musí existovat, protože podmínky pro samovolný vznik života evolucí jsou nastaveny velmi těsně. Rozhodující je možnost kapalné vody a zisk energie ze Slunce. Odchylky o zlomky % nebo třeba 1% od současných fyzikálních zákonů by vedly k stlačení všeho vesmíru nebo jeho rychlému rozplynutí, zahubení života zářením nebo zničení kosmickým chladem atd. Podstatné je, že část vesmíru se může rozvíjet ke složitějším formám proti entropii (samovolný vzrůst chaosu).

 • Námitka je jednoduchá. Známe jedinou možnost života ve vesmíru, kterou jsme i my sami. Kdyby podmínky pro život byly nastaven jen málo jinak, tak bychom tu nebyli. Jsou to tedy velmi málo pravděpodobné podmínky, ale splněny prokazatelně jsou. Jednou na Zemi.


autor: Yinweichen, zdroj: Wikipedia, licence CC BY-SA 3.0

Počeštěná a upravená, opravena a doplněná verze obrázku na webu astronoma Petra Kulhánka – http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php

Objev gravitačních vln na zařízení v Antarktidě v roce 2014 pocházejících z doby vesmírné (v obrázku kvantové) inflace byl vyhodnocen jako chybný. Neznamená to, že nebyl Velký třesk, což tvrdila média. Znamená to, že zrychlené rozpínání na počátku vývoje vesmíru nebylo zatím potvrzeno, očekává se, že tyto gravitační vlny budou velmi slabé. Gravitační vlny podporující relativistickou teorii gravitace se podařilo prokázat v roce 2016 při požírání dvou černých děr.

Ve vzdálenosti kolem 14 miliard světelných roků uvidíme struktury z konce Velkého třesku. Dál se v elektromagnetickém spektru nedostaneme, neboť je pro něj prostředí Velkého třesku neprůhledné. Obdobný obraz uvidíme v severním i v jižním směru. Dnes už v těchto oblastech dávno Velký třesk není a Vesmír tam pokračuje dál do oblastí, které nevidíme, neboť signál z nich neměl dostatek času, aby k nám dolétl. Musíme si uvědomit, že se díváme „do minulosti“. Dnes je tam Vesmír podobný tomu našemu a možná tam existují nějaké inteligentní bytosti, které se naopak dívají naším směrem a vidí konec Velkého třesku u nás.

Námi pozorované oblasti na severu a na jihu od sebe dělí vzdálenost přibližně 28 miliard světelných roků. Mezi těmito oblastmi nikdy nemohl prolétnout elektromagnetický signál, vesmír je starý necelých 14 miliard světelných roků. Tyto oblasti nejsou kauzálně spojeny, nikdy spolu nemohly komunikovat. Přesto v nich vidíme obdobné struktury. Jak je to možné? Jak je možné, že Vesmír na severu je stejný jako Vesmír na jihu, aniž by se tyto oblasti mohly někdy v minulosti „domluvit“ – tedy komunikovat spolu? Takových kauzálně nespojených oblastí je v dnešním vesmíru obrovské množství. Hovoříme o tzv. problému horizontu.

Šipka Vývoj vesmíru, Velké ochlazení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_z%C3%A1niku_vesm%C3%ADru

Podle vědců je tato teorie nejpravděpodobnějším koncem vesmíru. Podle této teorie se bude vesmír do nekonečna rozpínat a i když by se rychlost expanze snižovala, nikdy by se nezastavila. V takovémto případě by ale umírání vesmíru trvalo nepředstavitelně dlouho. Za přibližně 10^25 let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 10^32 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne. Za dalších 10^67 let se začnou vypařovat i černé díry, začnou z nich unikat částice záření, a v čase 10^100 let se vypaří i superhmotné černé díry. Ve vesmíru by zůstaly jen fotony a elementární částice.

Šipka Jaký bude osud vesmíru?
http://epochaplus.cz/?p=26072

(…)

Celý článek „Vesmírné záhady nesmírné“ si můžete stáhnout ve formátu PDF (http://pardalnet.wz.cz/).
 

Pardal

Poslední články autora:


hodnocení: 2.3
hlasů: 6

168 komentářů

Přidat komentář
 1. Pardále, píšeš:

  …. Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a podstoupení osobních ob Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a podstoupení osobních obětí zvláště kvůli dětem, starým a nemocným a lidem, kteří potřebují pomoc….

  Pardále, ak si napísal ,…. že Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování,….tak si na veľkom omyle, lebo takto vymyslený Pánbožko je len obyčajnou atrapou Boha, ktorý sa Ti v Tvojom podaní scvrkol na ,,Morálny princíp“ človeka , ale On, ten Boh-Hospodin stvoril vraj okrem Desatora aj celý Vesmír a Život…

  Morálny princíp hlásaný Tebou a niektorými člobrdami je len Túžbou pre tzv : Oberózny stav, vykresľovaný romantikmi a manipulátormi ako Celosvetový mier , kde panuje blaho, sex a zhýralosť, lebo všetkého je dostatok a pre všetkých …

  Nie Pardále, zobuď seba sa!!!

  Tento Tvoj svet je ilúziou, pretože Človek, ktorý by mal byť nositeľom tohoto blaha, je atrapou , ktorá je ohavnešia, ako potkan, pandrava nábožná, či ako volajú tú kobylku, ktorá po súloži zožerie aj svojho oplodňovateľa…

  Že prečo ???

  No ani jeden tvor ešte nedospel tak ďaleko, aby nechal chcípnuť miliony svojich blížnych napr. v treskúcej zime Gulagov, či v peciach koncentrákov…

  Ano v týchto činoch sme sa priblížili k nášmu ,,Stvoriteľovi“, ktorý podľa toho známeho románu – Biblii pomáhal Protožidom pri fyzických likvidáciách ich nepriateľov a jeho gigantická zlosť v podobe ,,Potopy Sveta“, čaká len na toho, kto podľa jeho vzoru ,,stlačí ten červený gombík“ a na toho, kto TU , posledný zhasne…

  Si podobný ,,romantik“, akým bol Gorkij, ktorý nevidel miliony ľudí odkrágľovaných v mene ,,Svetovej revolúcie“ a keď ten úbožiak v dobe, keď sa to dialo, vraj povedal : Človek, to znie hrdo…

  Ja by som však jeho slová poopravil : Človek to znie ako ,,Umieračik“ pre všetko a všetkých, čo na tejto planéte , známej ako Zemeplacka , vzniklo …

  Som hlavne sklamaný aj z Tvojich slov, lebo si stále nepochopil, že najprv bolo Svetlo a potom Zemeplacka, čiže najprv vzniklo v našej Helio sústave Slnko, potom planéty a až následne Život…

  Ten Tvoj Boh je akosi v tejto línii úplne zbytočný a nepotrebný ,,Element“…

  1. No, Gilgameši. Člověk si vytvořil Boha ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života i smrti. Vy jste si v hlavě vytvořil antikoncepci proti všemu o Bohu, včetně pozitivního, co víra přináší. Máte tím hlavu tak napresovanou, že závity jsou z toho jak ta Vaše Zeměplacka.
   Vývoj života na Zemi od nejjednodušších forem asi tak od 3 miliardy let nazpátek je dobře dokladován. Proč vznikl život? Protože je to možné, vesmír je obrovský a podmínky pro život na Zemi byly splněny, jsme toho dokladem.

  2. ad.: Člověk si vytvořil Boha ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života i smrti.

   Pardale,
   a kdo stvořil pud sebezáchovy. Proč se na to ten člověk prostě jen tak nevysere, nehodí si mašli a má po těžkostech.

   ad.: Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a podstoupení osobních obětí zvláště kvůli dětem, starým a nemocným a lidem, kteří potřebují pomoc.

   Už jsem to tady jednou psal pod nickem Dostojevský. A z čeho vznikl ten „společenský morální princip slušného chování“? Vždyť pro lidi by bylo lepší a jednodušší nechat ty staré lidi vyscípat.

  3. Je až neskutečné, jaké vědci vymýšlejí vědecké teorie a učené názvy čehokoliv.
   Pán Kršna je v Bhagavatgítě nazývá ničemové:
   Bg 7.15 — Ničemové, kteří jsou naprosto hloupí, nejníže stojící z lidí, ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.
   Význam :
   3) Další druh lidí, co se neodevzdávají Bohu se nazývají pobloudilí spekulanti, což jsou ti, jejichž vědecké vzdělání pozbylo vlivem matoucí hmotné energie hodnoty. Většinou se jedná o vysoce vzdělané osoby — význačné filozofy, básníky, literáty, vědce a podobně — kteří ovšem podléhají klamu matoucí energie, a následkem toho neposlouchají Nejvyššího Pána.

  4. A tak tu na gnosis čtu „Boží“ vyjádření ze „svatých písem“:
   – „… ad. „16Šest věcí se YHWH protiví a sedmá je pro pro jeho duši bídou…“
   – „…Pán Kršna je v Bhagavatgítě nazývá ničemové…“

   To znamená, když se mi něco protiví, jsem kvůli tomu bídou, hodnou potrestání, či zatracení? Nebo když vymyslím nějakou teorii, jsem ničemou?
   Nebo to znamená, že jsem se konečně dostala na úroveň JHWH, či dokonce Kršny?
   Ó, falešní, pohrdající bohové….. jež bohy nejsou.

  5. Zdravím Vás, matko.
   Brzy bude jaro, už Vám pučí nějaké nové větvičky či kořínky?
   Nové větvičky či kořínky by chtěly i nový nick. Jeden Vám ukradli, já bych Vám jeden daroval:
   Víla Amálka – je to bytost úplně lehoučká, celé dny si jen bezstarostně tančí po lese a raduje se z Bytí.

  6. Bg 7.15
   na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
   prapadyante narādhamāḥ
   māyayāpahṛta-jñānā
   āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

   překlad:
   Tvorové závislí duchem,
   nositelé iluze(klamu) poznání(moudrosti,uvědomění),
   osoby příliš malé jsou strachující se ,
   problém ducha,duše zastřešení,není duchem rovnováhy.

   překlad z jazyka srdce:
   Osobnosti podmíněné svými pudy a emocemi , závislí duchem(myslí),
   nositelé svých naučených představ,domněnek,vidin a přeludů skutečného poznání(moudrosti a uvědomění),
   jednotlivci ohraničení působností nejistoty a nevědomosti;
   závislá mysl není vědomou myslí,rozumem, lásky bezpodmínečné ,protože není myslí(duchem) ve stavu vyváženosti(rovnováhy).

   Ten,kdo zapsal verše Gíty,byl(byla) ve spojení se Zdrojem.A jsou zde opět použit „slovník srdce“ přesně tak,jako je používán v Knihách Starého Zákona ,Koránu,Egyptských textech pyramid,atd.
   ——-
   ad.3) Další druh lidí, co se neodevzdávají Bohu se…atd.

   Uvedený text významu,slepě zkopírovaný,je názornou ukázkou
   manipulace s lidmi.Manipulace tzv.zaručených mistrů,jenž slepě
   přežvykují „přežvýkanou slámu“,mnohdy již tisíce let.Sami nevstoupili
   dovnitř a jiným v tom brání z vlastní zaslepenosti,domýšlivosti a
   pošetilosti.Je to zcela stený problém všech církevních organizací a
   osob v nich zapojených.

   Není totižto možné,aby se věda stavěla proti Vědomí.To jen stav
   zotročené mysli brání v pochopení jednoty a souvislostí mezi
   jedinci,civilizací a vědou.Skutečná poznání,vědou ověřená,nejdou
   pod nos každému,kdo si slepě převzal naučené konstrukty,představy,
   domněnky bez vlastního ověření.
   Není divu,že vědci popírají Boha Stvořitele,když sami převzali
   naučené slepé představy o Bohu.Není divu,že mnohé vědce nezajímá
   Bible a jiná Písma,které považují za slátaniny díky těmto svým
   falešným představám.Není divu,že vědecká poznání jsou v rozporu
   s představami mnohých „věřících“.

   Přitom jsou v Bibli úžasné,skutečné a důležité informace pro člověka,
   pro celou civilizaci.Jen čekají na svá rozluštění.A v tom by byli
   mnohem úspěšnější skuteční vědci srdcem,kteří používají kromě lásky
   k moudrosti(poznání) i rozum.S jejich pomocí by se konečně zbouraly
   všechny „hrady z písku“(falešné představy) i „slepým“.Neříkám,že se tak již neděje.Odezvou je však vždy jen sebelítost a bolest ze zbouraných jistot iluze těch,co jsou závislé mysli v nerovnováze.
   A také nemluvím o smradlavých praktikách prodejných kuplířů,kteří
   si říkají vědci,neboť i ti zapláčou sami nad sebou.

   Jak je možné,že se v Bibli kromě psychologie,objevují informace
   o logaritmu,funkcích neuronů,neuronových sítích,atd.?Jak je možné,že si toho vědci nejsou vědomi a očem to všechno vypovídá?
   O degradaci,tzv.“hnilobě kostí“.

  7. Lojzo, pod sebezáchovy, jak samo slovo říká, motivuje k zachování života a genetické návaznosti rodu. Pod sebezáchovy mají i zvířata, spíše silnější jak člověk, sebevraždy zvířat snad ani nejsou.
   Nelíbí se mi, co píšete o starých lidech, většina z nás budou taky jednou staří.. Kromaňonci ovládli svět mim jiné tím, že ženy vytvořily vícevrstvý oděv, který umožnil mužům několik dní přežít venku při obraně úlovku nebo mršin velkých zvířat v zimě před predátory. Lepší strava způsobila delší dobu života mladých žen, babičky s dočkaly vnoučat a mladé ženy měly volnější ruce, vynalezly zemědělství atd.
   Takže úcta ke stáří plynula i z toho prostého faktu, že staří pomáhali s dětmi. A tak to bylo tisíce let ve vícegeneračních zemědělských rodinách.

  8. Pardále, krásně překrucujete, co bylo napsáno.
   Zkuste to přečíst znova.

  9. Pardale,
   já jsem to slovo „vyscípat“ použil schválně, abych pobouřil Vaši „morálku“. Ta „morálka“ je daná třeba u nás, jindy a jinde může být různá:
   Jednou jsem četl knihu o Tibetu. Je to (byla to) hrozně chudá země ve 4000 m nad mořem, hrozná zima, úroda mizerná, lidé se hrozně nadřeli, aby se vůbec uživili. Měli tam takový rituál, kdy nově narozené dítě ponořili do 4°C studeného potoka a to dítě buď přežilo nebo zemřelo. Nemohli si dovolit živit třeba 10 let nějaké „nedochůdče“, které po 10 letech zemře. To ponoření do potoka byl test zdatnosti, zda dítě je schopno žít v tak drsných podmínkách.

   Ve staré Spartě kdo se nebyl schopen neuživit, toho shodili ze skály.

   V dnešní moderní „morální“ době necháváme žít v inkubátorech i 400 gramové předčasně narozené děti, ty děti nikdy neuvidí, neuslyší, jsou a budou momentálně zaostalí. Celý život bude nešťastná celá rodina včetně dítěte. To je ta naše „morálka“.
   Nebudu tady komentovat tu „provařenou“ teorii o Velké prdě. (Protože jste nevysvětlil, z čeho se vzala ta singularita, nebo to co bylo před Velkou prdou.) Ale i kdybych připustil, že se ten život seskládal náhodně, tak nemohl náhodně vzniknout pud sebezáchovy nebo morálka.

  10. @ – Lepší strava způsobila delší dobu života mladých žen, babičky s dočkaly vnoučat a mladé ženy měly volnější ruce, vynalezly zemědělství atd.

   Objasněno a urban legend hadr.

  11. Lojzo, správně předpokládáte, že můžu za všechny neduhy světa. Stačí mě porazit v diskuzi a je vše vyřešeno.

  12. Chtít po někom aby vysvětlit singularitu je pošetilé. To neví nikdo a vědět nebude. To byly jiné fyzikální podmínky. Třeba nebyl čas.

   Ale i kdybych připustil, že se ten život seskládal náhodně, tak nemohl náhodně vzniknout pud sebezáchovy nebo morálka.

   Pud sebezáchovy vychází ze života samého, kdyby ho neměl, tak by nepřežil a morálka zajišťuje lepší přežití skupiny, než nemorální chování skupiny. To je celkem jednoduchá dedukce.

  13. Ty, Noho, že ty si utekl z toho domečku Chocholouška a zapomněl si cestu zpět. Děda říká, že si tady na internetu chceš léčit svojí frustraci, protože se cítíš opuštěný jako kůl v plotě, ale neboj – oni si tě jistě najdou. Ty tvoje pohádky se mi vůbec nelíbí – jsou bez toho „šťastného konce“, když se vzbudíš ze špatného snu a jsi zase doba u maminky a tatínka. Je mi tě kluku líto.

 2. Dudulínek, píšeš:

  …..Ty tvoje pohádky se mi vůbec nelíbí – jsou bez toho „šťastného konce“, když se vzbudíš ze špatného snu a jsi zase doba u maminky a tatínka. Je mi tě kluku líto…

  To, že sa Ti neľúbia rozprávky bez ,,šťastného konca“, je Tvojou traumou , vyplývajúcou z ,,krutej“ náboženskej výchovy, ktorú do Teba asi veľmy hlboko vtkli …

  ,,Život v živote“ je príliž ,,krutý“, ak si sa narodil v nesprávnu dobu, na nesprávnom mieste a nesprávnym rodičom …

  Ozaj a kto určuje, že si ,,TO“ práve TY a odkrajuješ si deň čo deň zo života, ktorý si ,,dostal“ ako ,,Daň z obratu“ , s dočasnou platnosťou ???

  Platí náboženské pravidlo ľavej nohy, že ak si mal rodičov ,,hriešnikov“, narodíš sa už s leprou, syfilysom, či s AIDS , alebo tieto traumy ,,chytíš“ neskôr tak, či tak ????

  Život asi nie je prechádzkou po vždy zelenom a šťavnatom Edene a len okolo Stromu Šťastia, ale je to beh za svojim šťastím cez celé územie plné ,,štiplavých“ hadov..

  ….Len tí, ktorí majú šťastie v nešťastí, prežijú tento svoj osamelý beh bez straty bodu , na tomto Slzavom údolí…

  A ktorí sú to ??? No, ani sám Pánbožko to vraj ešte nevie…

  Mne Ťa nie je ľúto , lebo máš ,,ťah na rozprávkovú bránu“ a to je veľmo, veľmo povzbudivé. Hlavne pre Teba, hlavne pre Te….

 3. Hele, Noho, vykasli se na ty svoje strasidla a poď si se mnou hrat a buď muj kamarát, uvidíš, že se ti ulevi. Vzdyt vsechno jsou jenom samé pohadky a tak proč si nezahrát treba na rajskou zahradu, nebo podobne?

  1. Já jsem zkoušel si najít si tady jiné kamarády, ale polovinu příspěvků mi smazali a za tento jsem dostal ban (zákaz vstupu).
   Byl jsem tam jako Miky CZ.
   (Omlouvám se, že to sem kopíruji celé, neumím vložit odkaz.)

   Miky CZ 4.2.2017 o 6:21
   Jsme tady v diskusi, abychom se poučili. A máme právo se ptát, jaké síly či zákony způsobily smrt manželky pana Pjakina. Dávám sem výtažek z diskuse na leva-netu:

   Dotaz
   Lukáš | 02.02.2017
   Bůh s námi prý hovoří jazykem životních okolností a prý drží ochrannou ruku nad těmi, kteří napomáhají božímu záměru, tak hovoří KSB – základy sociologie, můžete mi někdo říct, co tím bůh chtěl říci Pjakinovi a nám ?
   Re: Dotaz
   Miky CZ | 03.02.2017
   Možná se Vám to bude zdát tvrdé, ale nějaký průšvih jsem čekal. Pjakin vytváří akci (chce vybudovat lepší, silnější vlast – ródinu) a dostane reakci (úder na rodinu).
   Zákon akce a reakce funguje nejen ve fyzice, ale i v psychice.

   Re: Re: Dotaz
   Lukáš | 03.02.2017
   A jak v tomto světle dělat pořádky s lidma, kteří chtějí zotročovat druhé? Teď myslím na sociální mikroúrovni, například v práci, když dostanete podíl na řízení v práci, aby se to proti Vám neobrátilo ?
   Odpovědět
   Re: Re: Re: Dotaz
   Miky CZ | 03.02.2017
   Pokud je ten dotaz směrován na mě, tak dělat vždy jen tak malé kroky, abych byl schopen tu reakci ustát.
   Pjakin vyzýval ke studiu KSB tak, že to hraničilo až s fanatismem.
   Odpovědět
   Re: Re: Re: Re: Dotaz
   paja | 03.02.2017
   Myslím že to bylo od fanatismu hodně daleko. Ale jeho stálý apel na to abychom stáli na svých nohách se někomu velmi nelíbil. Jenže my už jsme tou politickou korektností tak zasaženi, že když někdo začne nazývat věci pravými jmény, tak nám může připadat jak fanatik.
   Odpovědět
   Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz
   Miky CZ | 03.02.2017
   Pjakin vyzýval ke studiu KSB a říkal, že nám to pomůže ochránit naše rodiny.
   Já jsem tady kdysi vyzýval ke studiu duchovních zákonů, že jsou důležitější než KSB. Jeden pán jménem Hox se mnou nesouhlasil.
   Bůh (nikoli HNR) je i nad KSB! Jeho zákony jsou výš! Asi tak.

   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz
   Lin | 03.02.2017
   Nedá mi to… zareaguju.
   Není snad KSB právě i o těch duchovních zákonech? Co myslíš?
   A co myslíš, že tím Pjakin sledoval, když tak (dle tebe) „fanaticky vyzýval“ ke studiu „tlustých knih“?
   Tys z toho vyvodil, že zabývat se KSB je k ničemu, spíš tedy škodlivé. Já vyvodila něco úplně jiného – a to – výzvu „učte se sami rozebrat si události, neptejte se pořád dokola na to samé, nebuďte na mně závislí, ať mám víc času pro rodinu i pro své vlastní studium“.
   Co ty na to, Miky? Co když Pjakin zaplatil daň za nás všechny, co pro svou vlastní lenost a neochotu učit se sami, čekali každičký týden „svou dávku“ a to často až bezohledně, bez pochopení, že má Pjakin také právo vynechat a věnovat se třeba svým blízkým.

   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz
   Miky CZ | 04.02.2017
   Pro Lin:
   Ne, KSB je podle mě sociologie. To nejsou duchovní zákony, to není o tom, na jakých principech Bůh postavil tento svět. Neboli vrátím se k tomu zákonu akce-reakce, to je duchovní zákon. A spousta jiných. Nevím, nakolik s ním pracuje KSB.
   A to studium tolstých knih je velice těžké. Já, když jsem si přečetl třeba Bibli, tak jsem ničemu nerozuměl. Musel mi to někdo vysvětlit. I ty tolsté knigy je potřeba vysvětlovat, sám to těžko někdo něco pochopí.
   Pjakin ani Ježíš nezaplatili za nás za všechny, každý musí zaplatit sám.

   Dodatek:
   Již několikrát jsem tady poukazoval na to, že vztah k Bohu je na stránkách leva-net a vodaksb špatně chápán. Vždycky mě utlučete. Tak se zkuste zamyslet znovu, zda to „nekonečné dobro“ je skutečně boží záměr.

  2. Lojzo, keď na Tvoj nárek nikto nechce reagovať, skúsim to ja. Ten pán Pjakin je celkom zaujímavý človek, ktorý dal do kopy niečo, čo by sa dalo nazvať „koncepcia sociálne spravodlivej spoločnosti na prežitie ľudstva“, ale je to podľa mňa utópia, práve tak ako aj iné koncepcie na premenu človeka, ktorý by uprednostňoval verejný záujem nad vlastný a osobný záujem svojho ega. Individuálny človek je svojou podstatou takým „mikrokozmom“ v makrokozme a preto bude vždy uprednostňovať záujem „svojho EGA“ nad záujmom „Zákonom EGA“ makrokozmu. Preto je tu „záchranná brzda“ v podobe zákona „čo sa narodí, to musí aj zomrieť“, aby to „všeobecné EGO“ nerozložilo „Celok“. Ono je to „Najvyšším Tvorcom“ dobre vymyslené a dobre to funguje, ale „malý človiečik“ má problém to všetko pochopiť a prijať, prípadne sa podľa toho zariadiť. Preto má ten „malý človiečik“ problém sa kamarádiť s tým „Najvyšším Tvorcom“…

  3. ad. …„záchranná brzda“
   No, dejme tomu, že znemožňuje nadměrný růst ega.
   Ale čeho je moc, toho je příliš. A tak i to ego umožní člověku smrt partnera, či jiného blízkého člověka přežít.
   Ale dovolím si říci, pokud by v těchto okamžicích člověku nepomohli ostatní lidé, či dokonce něco mezi nebem a zemí, případně – nazvěme „to“: sám Stvořitel, člověk by nemusel takový úder přežít.
   Je snazší přežít díky egu, či kamarádství s „… tým „Najvyšším Tvorcom“……? Projevilo by se ono „kamarádství“ bez utrpení?

  4. Pre matku, ktorá sa pýta na problematiku utrpenia: Utrpenie je sprievodným znakom každého života, ale nie je dané zákonmi prírody, ani vôľou Stvoriteľa. Je súčasťou nášho ega a jeho intenzita je závislá od jeho orientácie. Keď idem po chodníku a obzerám sa po peknej žene a narazím hlavou do stĺpa osvetlenia, môžem si za to ja sám a nie ten stĺp. Ak mi zomrie niekto blízky, tak ma to tiež trápi, lebo som v ňom stratil blízku osobu a na príčine môjho utrpenia som tiež ja sám a nie Boh, že to bola Jeho vôľa. Utrpenie je vždy dôsledok môjho vlastného ega (aj láska je egoistická). Mnohí veriaci si nahovárajú, že ak prejavujú voči Bohu vieru a lásku, že si tým Boha zaväzujú k tomu, aby mi spĺňal moje egoistické túžby, ktoré k nemu v modlitbách vysielajú (Bože pomôž mi, urob to, alebo ono…). Ale, Boh nie je náš sluha, aj keď si nahovárame, že Ho milujeme. Preto by sme sa mali modliť takto: „Staň sa vôľa Tvoja a nie moja“. Ale, to nám naše ego nedovolí. Sme zvyknutí na kupčenie – niečo za niečo. Pravda je často tvrdá…

  5. Degone, 23.2.2017 (16:18)
   Ano.
   Stává se, že neprosím, ale děkuji. Bez prosby.
   Pokud si uvědomím, že utrpení ze smrti blízkých je následkem mého ega, utrpení se může rozpustit. Ale k tomu poznání je cesta dlouhá, či daleká a i tak je třeba ztišit myšlenkovou „centrifugu“, aby se člověk mohl povznést.

  6. ad.: Lojzo, keď na Tvoj nárek nikto nechce reagovať

   Ne nenaříkám, že se mnou nechtějí kamarádit. Nejsem bůbůlínek. Padl tady ten termín Koncepce sociální bezpečnosti, tak jsem se k tomu tak trochu vyjádřil. Jinými slovy: Něco mi na tom chybí. Jednou v diskusi mi dokonce řekli, že KSB má za úkol opravit Boha, že Bůh tento svět postavil špatně.

   ad.: Preto by sme sa mali modliť takto: „Staň sa vôľa Tvoja a nie moja“

   A jste připraven a ochoten tu jeho vůli snést? (Co kdyby byla jeho vůle smrt člověka, kterého milujete?)

  7. Neboli, já se nemodlím vůbec, abych Bohu svou vůlí do toho nekecal.

 4. Pardále, vyššie si napísal :

  ….No, Gilgameši. Člověk si vytvořil Boha ve své hlavě, aby mu pomáhal překonat těžkosti života i smrti.

  Na prekonávanie ťažkostí v živote , človek nepotrebuje pomoc Nadprirodzených nebytostí, lebo tie na neho serú, alebo tým, že sú len imaginárné nebytosti Ti aj tak nepomôžu…

  Ak presadzuješ názor, že pre niektorých ,,podlomených“ je ON ako ,,Placebo“, ktoré ho drží pri živote, je to nebezpečné pre neho a hlavne pre jeho okolie…

  Možno o dve storočia bude ,,Nebeské Placebo“ novým univerzálnym Bohom, ktorý pomôže ľudstvu konečne nastoliť Celosvetový mier a Celosvetový hladomor , lebo obe tieto ,,Entity“, kráčajú spolu ,,ruka v ruke“…

  Alebo už tu ľudstvo ani nebude???

  Ja by som bol za túto variantu, lebo ,,Stvoriteľ“ by tiež už rád videl Prírodu bez ,,Opachy“, ktorej sa nie a nie zbaviť…

  Vraj ,,Priatelia Zemeplacky“, teda vedci , ktorým je ľúto toho, čo sa tu deje , na tom už intenzívne pracujú a je len otázkou času, kedy ,,Ten červený gombík“ niekto stlačí…

  Neviem, či sem dať už to inkriminované Amen, alebo ešte počekať…

 5. ad. Lojza pro maatku 14.2.2017 (11:54)
  I já Vás zdravím, Lojzo.
  Brzy bude jaro, ale u nás je zem zatím pod sněhem a kde již sníh není, je půda zatím zmrzlá. Zatím tedy vše spí, ale jaro přijde rychle, sníh taje, slunce svítí intenzivněji, později zapadá,… i ve špitále se něco „jarního“ děje, vypadá to, že budou z jipky propouštět na jiné oddělení.
  Ale mám nyní i trošku jiné starosti (vařím tchýni – tedy nevařím tchýni, ale obědy pro tchýni,…), kolem baráku, vnuků, Peggy,zvířat, aby nedostaly ptačí chřipku třeba,… :-)
  Víla Amálka? No, kdysi jsem si dala rusalčí jméno Julie. Nebo patřilo bludičkám? Až pak jsem zjistila, že Rusalkám je vlastní jakýsi škleb a jen vyjímečně se mohou změnit. Ale voní krásně vlhkem z mlh, trav z luk, kde tančívají,….
  Že mi byl ukraden nick? No co už, zřejmě jsem tehdy nedala řevem dostatečně najevo, že to není férové. K němu se tedy již nevrátím.
  Ostatně nebyl mi ukraden jen nick, byla snaha ukrást mi i další.
  Jak např. krádež jedné hmotné věci dopadla?
  – Kdysi jeli přátelé kamsi do Gdaňska a jeden z nich mi přivezl kámen. Tedy jen část kamene, ale vystupovala z něj jakási „pecka“, zvláštního tvaru. Až jsem přišla na to, co mi má kámen říci, konzultovala jsem to s jedním člověkem a on kámen vzal a dal si ho do kapsy. Zůstala jsem bez dechu nad tím, že si jej přivlastnil. A nebyla jsem schopna protestovat. Po dlouhé době jsem se na kámen ptala, jestli ho ještě má. Vytáhl jej z kapsy. Ptala jsem se, jestli mi ho vrátí, že si ho bez mého souhlasu tehdy vlastně vzal. Ano, dal mi ho. Kámen byl v pořádku, bylo vidět, že jej má denodenně ten člověk v ruce. A tak jsem se zeptala: „Chcete ten kámen? „Ano“. Zde-na, nyní je Váš, protože jste mi jej vrátil, mohu Vám ho nyní darovat. Je Váš a vím, že je v bezpečí a může Vám pomoci.

  Víla Amálka? A Vy mi ji se vším všudy i s její lehkostí, Bytím,… skutečně darujete? Jen velmi vzácně se mi dostává darů. A tato nabídka je vesmírná,… Slzy za víčky,…jdu slzet,….

  1. Já jsem s tím nickem diskutoval chvíli pod článkem o Trumpovi, ale jestli se Vám ten nick líbí, je Váš:-))

 6. Na těchto stránkách hledani.gnosis.cz zřídil jejich provozovatel část pro příspěvky čtenářů se specifickým zaměřením Hledání Světla. Zařazení tohoto článku autora Pardala do rubriky „Vesmír a jeho záhady“ mnohé napovídá. Třeba jen to, že věda neví…. a záhady existují.

  V tomto článku je u zásadních sdělení přímo autorem mnohokráte použita neurčitost, jeho vlastní zpochybnění…., a dosadit pak lze, že tomu, co posbíral v encyklopediích a wikipediích, musí být věřeno, pokud se neobjeví něco jiného k nové víře.

  Autor používá slova, která mají především přesvědčit o nějaké vědecké víře v něco, současně však ji i dost zpochybňuje. Používá k tomu výrazy jako jsou – zhruba, nejsou známy, teorie, asi, patrně (dosud neznámé částice), zdánlivě; předpoklad o němž píše, že nemusí být přesný; píše o podstatě, která není známá ani v náznacích; o temné energii, která nemusí být či musí, o níž nevíme nic; o neznámých příčinách vzniku vesmíru; připouští, že má šanci pochopit jen to, co zná; ve svém výkladu říká, že mnohé nebylo zatím potvrzeno…. .

  Autor sám i dokonce připouští, že existuje ještě i „jiný svět“ – viz.jeho konstatování: „Fyzikální zákony v okamžiku Velkého třesku nejsou známy a nejsou to fyzikální zákony našeho světa.“

  Autor uvádí to, co nemá logiku a uznává, že neexistuje pro některé tvrzení vědy „žádná opora v pozorování“. A pak tedy, jak jinak, nastupují teorie a víra v ně.

  Jaký je rozdíl mezi přijatými postuláty vědy, které dnes platí /asi, možná, zhruba…./ a zítra ne a vírou v Boha?

  Když člověk po něčem pátrá, musí jít k příčině. Pár příkladů – led na rybníku se s klukem proboří, jaká asi byla příčina? Byl zvolen prezident, který nebyl považován za favorita – jaká byla příčina? Člověk byl zatčen policií – příbuzní hledají příčinu? Manžel odchází od manželky, kde hledat příčinu? Cítím hlad, příčina je jasná? Vyšlo slunce, příčina je jasná?….a k tomu poslednímu. Kde se vzalo Slunce, lze vysvětlit. A v čem byla příčina toho vzniku….a šup, jsem zase u Velkého třesu. Ten je prvotní příčinou? Je začátkem? Jestli má vesmír svůj začátek, pak neexistuje nekonečno, protože je znám začátek….., a od něj se vše počítá, v prostoru i v čase. A co bylo před tím…..ticho neprostoru, nic v bezčasovosti?

  Fyzická oblast, kterou my sami vnímáme našimi smysly, či i pomocí přístrojů pro tyto smysly, může být – nebo nikdy nemůže být /???/ jen malou částí všech realit? Může náš vývoj, o němž si myslíme, že je dokonalý, nechápat to, co se nám nějak jeví, jako skutečnosti úplně mimo naše chápání? Může být vesmír například multidimenzionální a jeho propojenost či nepropojenost si nikdy v této úrovni nelze uvědomovat či poznávat /zrovna jako ty fyzikální zákony ne z našeho světa, jak je nazval autor/?

  Autor má jistou zkušenost, kterou vyčetl, shlédl v populárních filmech v televizi, nastudoval na škole a věří ji a sleduje ji.

  Autor nemá žádnou zkušenost s Bohem; či zase jen to, co k otázce Boha vyčetl a s čím se ztotožnil a vydává to jako své poznání. /kdyby znal třeba jen kosmologii dávných civilizací/

  Přímých zkušeností s vědou nemá mnoho, přesto však se dá z jeho psaní vydedukovat, že teď on, lidstvo, věda…., sice neví, ale příště to již lidé budou vědět…., za sto let, za tisíc…..? Nebo nikdy? Kdo to ví?

  Na závěr. Snad se do diskuze přihlásí pánové Lubko, Tichánek či Muladi a začne tu kvalitní vědecká diskuze.

  1. @ – Snad se do diskuze přihlásí pánové Lubko, Tichánek či Muladi a začne tu kvalitní vědecká diskuze.

   Taky si říkám snad, taky čekám. Není nad kvalitní vědeckou diskuzi. Objasňovat a objasňovat, a třeba do úplného a totálního zblbnutí, to je oč tu běží.

  2. Jen do úplného a totálního objasnění. Zblbnout bude povoleno až po objasnění totálního objasnění.

  3. Jste snad stejně slepý jako Pardal? Co je na té jeho snůšce domněnek vědeckého, tedy faktického a experimentálně ověřitelného?
   Kdyby Pardal řekl, že ví, že nic neví, mohl by být považován aspoň za filosofa.
   Ovšem s tím, co předvádí, je jen beznadějným slepým a samolibým hlupákem.
   Bez sebemenší možnosti pochopit tento fakt, mnoha experimenty v diskuzích ověřený.

  4. Pardal hodně zná, ne že ne. Ovšem právě jen z oboru vědy.

  5. Pardal má silné ígou, jak vyslovují Angličané. Zemitý Moravák by řekl; s..e se do všeho. Ale svým článkem dokázal, jak silně věří vědě. A to je to „vysvlečení se do spoďárů“. Dobře to napsal přispívatel „Vědecká diskuze?“

   Pro všechny milovníky biatlonu – dnes je zase v plánu odpolední „zážitek“ a snad i metal zacinká. Jdu k tomu koupit arabskou kávu.

   Objasněno!

  6. Anonyme u Vendy, psal jste ve smyslu, že bych měl napsat svůj článek a neplést se do Vendových Slabikářů. Napsal jsem to, abych nemusel pořád dokola opakovat v diskuzi.
   Dozvěděli jsme se opět od V8s co biathon a co vaříte. Je to prostě pro poznání vesmíru a Boha to hlavní.

  7. Pardale, napsal jsem 1.2. takový povzdech:
   „Škoda jen, že pan Pardal již nepíše na gnosis nic nového – určitě by se tady našlo dost diskutujících k jeho tématům“

   Určitě jsem nenapsal, že byste se neměl plést. Ale, manipulujete rád, to tady lze dokázat na vícero místech.

   Nepsal jsem nic o vaření. Ano, biatlon dobrý. tedy, Gabriela Koukalová druhá. Ještě s tím povídáním navíc. Často píšete o procházce se psem, jakou kapku si dáte, o Vašem ranním prdu….., nemáme si co vyčítat.

   Tak třeba zítra zase budu číst příspěvky k víře, kterou tu prezentujete jako vědu. Fakt jste dost uvedl toho, co tuto vědu /astronomie/ dělá málo srozumitelnou. A fakt byste měl tyto články psát na jiných, odborných fórech. Za sebe tvrdím, tady toto téma málokdo chápe. Ale jak by řekl klasik, tam byste byl asi nula, tady, mezi slepými /vědecky/ jste tím jednookým králem.

   A nerozčilujte se, škodí to zdraví.

  8. ad.:A nerozčilujte se, škodí to zdraví.

   Anoo, lidi, buďme na sebe hodníí…

   Nechci se mezi Vás plést ani dělat někomu advokáta. Pardal sice popsal, jak se současná věda dívá na stvoření světa – no upřímně řečeno nic moc (teda ta věda). Ale pořád je to pro mě stravitelnější, než že to všechno vzniklo ze Slova s velkým S.

  9. Anonyme u Vendy, hezky básníte a manipulacích. Nepsal jsem o svém ranním prdu ani jakou kapku si dám. Leda, že je příspěvek někoho byl na panáka ( frťana). Co Venda vaří jste psal mnohokrát.
   Díky za radu, kdybych snad v příštím životě byl astronom, budu vědět, že nemám psát na gnosis9.net/Hledání světla, ale třeba do Nature nebo Science. A co Vy píšete do sportovních diskuzí, vegetariánských nebo do křesťanských webů?

  10. Dobrej biatlon.

   Pardale, napsal jste nedávno pod článek Vendy : „Já ráno nastavuji pravidelně obě tváře a je to zdravé pro tělo i pro duši, lze i vypustit ducha.“

   Že byste nepsal o svém ranním prdu, Vy kecko jedna?

   Na Váš dotaz – nikam jinam nepíšu. Snad si nemyslíte, že když napíšu, že se dívám na biatlon, že jsem odborníkem na sport? A proč myslíte, že bych měl psát do vegetariánských či křesťanských webů, tomu nerozumím?

  11. Anonyme u Vendy, nerozumíte, ale radíte, co mám dělat. Kdyby se něco změnilo, jistě budete informovat.

  12. Motto: S dobrými prdy k poznání hvězd“

   Pro pana Pardala, který rád po ránu, pro své zdraví vypouští své duchy. A pak se k tomu nepřizná a zapírá, že o tom nepsal. Pardale, nic na tom není, prdí všichni. A proč se k tomu nepřiznat veřejně. Tak to má být. A k tomu ještě poučení všeobecného rázu a Vy můžete přidat více vědeckých informací – třeba jakou rychlostí by se kosmonaut pohyboval ve volném vesmíru, když by jeho prd byl nasměrován mimo skafandr, jestli by to fungovalo jako „raketový motor“? Na mé slušné otázky neodpovídáte, tak aspoň tady bude možná podchycen Váš zájem.

   Co jste nevěděli o prdění.

   Prdí každý! I ta největší dáma i strojený džentlmen si potřebuje ulevit, dát světu pořádnou ránu smradu. Ve střevech se nám vytvoří od půl až po dva litry plynu. Záleží, zda si dáváte jen suchou rýži nebo fazole. A to musí jít ven, abychom nebyli jako balón. Prdění má jednoduše své kouzlo i tajemství.

   Co je typický prd? Zdravý, krásný, tichý špion, i mohutný hromotluk má přibližně 59% dusíku, 21% vodíku, 9% oxidu uhličitého, 7% metanu a 4% kyslíku. To vysvětluje, proč se nám najednou tak těžce dýchá, když si někdo v zavřené místnosti pořádně uleví. Ženy smrdí častěji! Průměrný člověk, i když si to nepřizná, odfoukne průměrně 14 krát denně. Rozhoduje samozřejmě strava, ale tentokrát máme trumf v rukávu proti všem voňavým dámám. Ze stejné stravy mají tendenci vytvářet mnohem více plynů než muži. Muži jen častěji prezentují své pochody, ale rozhodně méně naprdí. Ve spánku si neporadíte. I kdybyste celý den chodili se zadkem stisknutým jako svěrák, jakmile zavřete oči, už to syčí. Spánek je dokonalý pro uvolňování plynu, a to je jeden z důvodů, proč po vydatném spánku třeba ráno vždy vyvětrat. Jaksi se hůře dýchá při takové koncentraci metanu a dusíku. Prdy a globální oteplování. Ano, mají ho na svědomí. Ale ani ne tak lidské, jako ty termití. Takoví malí živočichové prdí víc, než všichni ostatní a mají silný metanový náboj. Plynatost termitů je druhý největší zdroj metanu na světě. Prd má čas. Kdo neprdí, má skutečně vážný problém. V nemocnicích koluje fráze, že prd pacienta je orchestrem chirurga. Je totiž znakem, že vaše střeva pracují jak mají a zažívací trakt se začíná podobat švýcarským hodinkám. Neprodukovat plyny znamená koketovat se smrtí. Na zaražené prdy zemřelo několik čínských císařů, kterým v prdění bránila dvorní etika. Plyn se ale šíří relativně pomalu, difuze průměrně trvá 10 sekund od osudového momentu, než ucítíte nějaký divný závan vůně u nosu. Alespoň víte, kolik máte času na únik z výtahu … Poslední prd přijde po smrti. Kdo si myslel, že to poslední, co tomuto světu zanecháte, jsou slova rozloučení, velice se mýlí. I po smrti z těla unikají plyny, a to rovné tři hodiny. Takže i když už budete v podsvětí a začnete se rozhlížet po nových možnostech na druhém světě, vaše tělo si na rozloučenou s vámi ještě klidně párkrát odprdne.

   – – – – – – – – –
   P.S.
   Snad si i pan Pardal uvědomí, jak je hloupé pod články jiných autorů odbíhat od tématu.

  13. Anonyme u Vendy. Psal jsem ironicky k tématu když někdo uhodí, tak nastavit druhou tvář. Psal jsem o vypuštění ducha. Nechápete ironii, ale Vaše rozbory jak udělat z prdu kuličku jsou skvělé a je dobře že učíte správně diskutovat k článkům. Třeba se to taky sám naučíte, pokud k tématu něco víte.

   Kdybyste si dal práci, tak ODPOVÍDÁM na Vendovy výlevy o kosmu a jaderné fyzice u jeho duchovních článků, takže odbočky ze svých duchovních textů si zakládá sám.

  14. Venda píše :“Autor nemá žádnou zkušenost s Bohem; či zase jen to, co k otázce Boha vyčetl a s čím se ztotožnil a vydává to jako své poznání.“
   Vy máte zkušenost s Bohem, co Vám soukromě sdělil?
   Je to marný, pořád budete psát jak věda něco neví a vydávat to za problém. Je to problém, ale Váš. Věda odedávna rozšiřuje poznatky a současně s tím se rozšiřuje oblast neznámých pojmů, které z toho vyplynou. Upřesňuje a ověřuje teorie na základě pozorování. Přírodní věda nejsou malá násobilka. Jednou se ji naučíte a platí pořád.
   Používat odborné časopisy, internet, Wikipedii, encyklopedie- to je u Vás jako druhá liga.
   První liga je duchovno, které se opírá o dojmy. Nebo snad je karma něco jiného, než dojmy? Zatím obecní přebor : Píšete jak chlapec se proboří na ledu a je třeba hledat příčiny. Jasně, slunce vylezlo za mraky, hledat příčiny…Nerozumíte kosmu, hledat příčiny..
   Nekonečno je matematický pojem a jistě existuje. Nepsal jsem, že prostor a čas jsou nekonečné, ale že vznikly po Velkém třesku. Je dobře, že to vyvracíte. Vesmíru je jedno, jestli mu rozumíme, není sestaven tak, aby se dal vysvětlit v jednom odstavci.

  15. ad. „…Vesmíru je jedno, jestli mu rozumíme, není sestaven tak, aby se dal vysvětlit v jednom odstavci….“
   Nejsem vědec, nevím, jestli jste vědec Vy, ale tato Vaše věta je úžasná, ač vůbec netuším, je -li vědecká, či nikoliv.
   Totiž je to nesmírná úleva, že vesmíru je jedno lidské rozumění,… vesmír nevytváří domněnky, nesoudí,….není člověkem, ani bohem falešným. A to je fajn.

  1. Mňa zaráža len jedno-oko môžeme vyhadzovať peniaze na takéto koniny.Tisícky akože vedcov skúmajú totálne blbiny amy im to platíme.Toto je jedna z nich.

 7. 1) co bylo pred timto nasim Vesmirem ? Nemuze prece neco vzniknout z niceho.

  2) Jestlize jsme si Boha vymysleli ve sve mysli,proc pak nachazime po celem svete podobny scenar – Buh/Bohove prisli a naucili nas tohle a tohle … ve vsech mytech a legendach

  3) behem nam zname historie se vyskytuji „lide“,kteri prinaseji lidem duchovni poselstvi – odkud se to v nich bere ?

  Atd…..

  1. Martasi
   1) Spíš jde o to, že se vesmír přeměnil na dnešní pozorovatelný vesmír. Nevím, že by někdo tvrdil, že vznikl vesmír z ničeho. Leda z nehmotné myšlenky ( z tvz. slova).
   2) Nacházíme obdoby Boha, protože je rozšířilo křesťanství a to i u Indiánů. Egypský bůh ( Ra) byl odlišný, pak ho na jednu generaci vyměnili za boha Amona a pak zase nazpět. Řekové měli bohů spoustu, s vikingským Odinem sedali u stolu je ti nejstatečnější válečníci, kteří zahynuli v boji. Mesopotamie měla bohů spoustu, Aztékové Opařeného hada a jemu lidské oběti.Eskymáci nebo na Velikonočním ostrově, kde jsou obdobné mýty?
   3) Lidé přinášející duchovní poselství. Mesiáši. Někdy to prostě nevyjde,
   http://g.cz/5-nejznamejsich-sebevrazednych-sekt
   nebo u nás guru Jára a jeho odháčkování.
   Sekta mormonů: „Dle mormonů je Bůh osobou z masa a kostí a i obyčejný člověk se může stát bohem, neboť Bůh byl kdysi člověkem. To, že Bůh není žádnou nedostižnou bytostí, ale i to, že každý mužský člen je kněžím, dělá tuto víru sympatickou mnoha lidem.“
   A to nemluvím o sektě, která spáchal hromadnou sebevraždu kvůli kometě
   Kde se to v nich duchovní poselství bere : chtějí být důležití

  2. ad.: nebo u nás guru Jára a jeho odháčkování

   To je téma zase pro Lojzu. Já bych guru Járu vůbec nezavíral. Co je na tom, že ty ženské ukecal. A že se ukecat nechaly…??? Někdo odháčkovává, někdo mává kreditkama..

  3. Pardale
   1) to je zajimave,ze ve Védské kosmologii tvrdi neco podobneho uz nekolik tisic let. „Brahmuv den skonci,nastane Brahmova noc ,pak opet skonci Brahmova noc a vystrida ji Brahmuv den – neustaly cyklus vzniku a zaniku vesmiru. Jisteze ze nevznikl z niceho,ale veda jeste stale uspokojive nevysvetlila,co zapricinilo ten VTresk.

   2)necekal jsem od Vas az tak arogantni pohled,ale budiz. Nemuzete vedet prece vsechno,ze ? Kdyby jste si dal tu praci,tak by jste zjistil treba,ze o tech Vami zminovanych bozich Egypta,Recka,Mezopotamie,Indie,atd. maji dost podobne pribehy. Ale podobne pribehy najdeme i u civilizaci,ktere udajne neprisli mezi sebou do stylu. Casto se opakujici se scenar prichodu bytosti/bytostí ktere prinesli predkum vedomosti ,nebo vznik cloveka,to nelze prece neustale ignorovat. Ty pribehy jsou daleko starsi,nez je krestanstvi,takze to jiste nerozsirili krestansti nadsenci.

   3)jestli za lidi prinasejici duchovni poselstvi povazujete ruzne sekty,tak to je mi Vas skutecne lito. Prichazite tak o zajime perly toho,co lidstvo jeste drzi pohromade. Zkusim Vam napovedet,urcite jste jiz o nich slysel – Lao’c,Budha,Jezis,Mohamed,atd… ale je jich mnohem vic. To se vsem temto lidem proste jednoho dne prihodilo,ze najednou z niceho nic si vymysleli Boha ,uceni o Nem,jen tak kdyz zrovna jeste nemohli byt dle evoluce ani na na si mentalni urovni si vymysleli duchovni uceni a stim spojene moralni zasady ? …

  4. Nápověda pro Marťase…

   To se vsem temto lidem proste jednoho dne prihodilo,ze najednou z niceho nic si vymysleli Boha ,uceni o Nemi

   Příznaky, jenž vystihují dnešní psychózu pojmenovanou schizofrenie, je možné sledovat v celé historii lidstva. Zdárným příkladem může být třeba Johanka z Arku, která se stala Francouzskou národní hrdinkou, když vedla svá vojska do boje proti Angličanům. Ve čtrnácti letech začala slyšet hlasy a ve viděních se jí zjevovali andělé, kteří ji ujišťovali, že je vyvolena bohem. Svým nezlomným přesvědčením dokázala působit nejen na vojáky, ale i prostý lid, což u královského dvora vyvolalo rozpaky a z panny Orleánské se stala nepohodlná mučednice.

  5. Matrixi, toto jste myslel vážně – „příznaky, jenž vystihují dnešní psychózu pojmenovanou schizofrenie, je možné sledovat v celé historii lidstva“ – ???? Lao’c, Budha, Jezis, Mohamed, atd… ji podle Vás trpěli?

   Jestli jo, tak je mi Vás líto.

  6. Pro Anonym u Vendy

   Jan 6, 60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
   Jan 6, 61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?
   Izajáš 55, 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

  7. Matrixi, my jsme měli chytrou a normální kněžnu Libuši, věštila úspěšně slávu Praze atd. a dokonce založila vládnoucí rod Přemyslovců.
   Bratr Tupca Amaru, indiánského vůdce povstání proti Španělům v Peru, předpověděl zatmění Slunce vítězství indiánů v bitvě. Slunce se zatmělo, věřili mu a bitvu vyhráli. Další bitvu předpověděl zase vítězství, že mají indiánského boha na své straně. A prohráli. Tak nějak je to s předpověďmi. Splní se nebo ne.
   Nějaký pravoslavný patriarcha (snad někde Malé Asii) měl živý sen, že když obejdou s ikonou 5 sovětských měst ( mezi nimi Leningrad, Moskvu, Stalingrad), tak je Němci nedobudou. A nedobyli.

  8. Hmmm matrixi, jak ta Vase „napoveda“ souvisi s tim co jsem napsal,je me skutecne zahadou .. Uz vubec me neni znamo,ze by Johanka z Arku prinesla nejake duchovni uceni … . Ale treba jste si jen spletl clanek,pod ktery jste chtel neco komentovat.

  9. Matrix: Co tady připomínáte, podle mě stojí za úvahu.

  10. Martasi další nápověda, příznaky, jenž vystihují dnešní psychózu pojmenovanou schizofrenie, je možné sledovat v celé historii lidstva jedním ze znaků je, že jedinec se začne přehnaně zabývat filozofickými nebo náboženskými úvahami. To je odpověď na otázku kde se to bere…

   To se vsem temto lidem proste jednoho dne prihodilo,ze najednou z niceho nic si vymysleli Boha ,uceni o Nemi

   Je to zakódované v mozku a neznámým způsobem se to předává generacím i když by nemělo, protože u kterých se to projevilo ani nemívají děti, někdo to má silnější někdo slabší a u každého je to jiné. Spouštěče jsou jak genetické predispozice tak sociální. U jednovaječného dvojčete se to může projevit a u toho druhého ne. To vám musí stačit.

  11. Matrixi,ja Vam rovnez dam napovedu. Vratte se o par radku vyse a poradne si prectete muj komentar k autorovu tvrzeni,ze Boha si clovek vytvoril v hlave. Nikde se tam nepise o schozofrenii ci psychoze,tak co zde furt melete o priznacich dnesni psychozy ? Jestli sam trpite schizofrenii,tak je mi to lito,ale asi by to chtelo navstivit specialistu.

   Jinak Vas komentar nechapu. Pointa je o autorove tvrzeni,ze Boha si stvoril clovek v hlave. Takze porad nechapu co ze je zakodovano v mozku. Bud se vyjadrete k tematu,nebo si radeji listujte v bibli …

  12. Jinak Vas komentar nechapu. Pointa je o autorove tvrzeni,ze Boha si stvoril clovek v hlave. Takze porad nechapu co ze je zakodovano v mozku. Bud se vyjadrete k tématu…

   Marťasi aspoň si neodporujte. Mozek jak víme je v hlavě a souvisí s hlavou. Takže je to k tématu, nebo není?

   A že můj komentář nechápete, nechcete chápat, za to vám nemohu, to je vaše věc a měl by jste s tím něco dělat, přečíst třeba víckrát a pomalu. To dá rozum.

  13. Aha,takze zastavate stejny nazor jako Pardal ? Tedy ze clovek si vytvoril Boha v hlave ?

   Tak diky za osvetu a sbohem šáteček

  14. „schizofrenie, je možné sledovat v celé historii lidstva jedním ze znaků je, že jedinec se začne přehnaně zabývat filozofickými nebo náboženskými úvahami.“

   Pak tady jsou na Chocholouška zralí všichni.

  15. Anonymovi
   Věda to neví, ale někteří vědci to vědí: „Promyšlené vzniklo bez promyšlení…“

 8. Einstain byl chytrejsi jak PAN AUTOR tohoto IN clanku a take vedel CO TO RIDI…LASKA BOZI……OMLOUVAM SE ZA GRAMATIKU ,NEB PISI Z CHYBNEHO ZDROJE..DIKY pepa

 9. JOSEF PRIBYL,píšeš , že Einstain bol vraj chytrejší ako autor..

  No možno mal svoje fyzikálne znalosti, ale to, že to bol Žid, ktorý podľa literatúry veril v Boha, mi napovedá, že až tak chytrý nebol, lebo veril v Nehmotnú Nebytosť, ktrorá vraj výkrikom Budiž Svetlo, sa zviditeľnilo..

  V takú hovadinu ,,vedec“ nemohol veriť, lebo by sa u mňa ,,skydol do suterénu vedy“…

  On ten nešťastník musel vedieť, že najprv v tej našej Helio sústave vzniklo Slnko a po jeho vzplanutí z neho ,,vyšlahlo“ aj to Svetlo ešte skôr, ako sa okolo neho vytvorili planéty…

  Čiže buď bol Albert nablblý, alebo to na neho ,,len našili“ a nabonzovali jeho nepriatelia, aby ho do toho ,,suterénu“ zhodili …

 10. ad. „…Tento názor zastávám i já…“
  Názor je názor, nic víc, nic míň. Je podložený fakty, či je pouhým neprokázaným konstruktem, vírou?

 11. Člověče, poznej sám sebe. To je velmi staré a moudré doporučení. Leč člověk hledí do různých dálek, ale podstata života mu /možná zatím/ uniká mezi prsty. Vždyť to, co se děje v makrokosmu je přesně to, co se děje v mikrokosmu lidského těla.

  Dodám v mé logice navazující, člověče, poznej i zákony Nejvyššího. Třeba jen usiluj o poznání zákona Pravdy. A přidám pár informací, které vycházejí ze starých učení, jež mnozí nečtou, nestudují, vyloženě je i smetou se stolu. Ony totiž postrádají odborné výrazy učenců, které jejich vědecká bádání až do dnešních dnů přinesla.

  Duch, jako Slovo byl první Silou, první emanací z Boha počátku. Stal se i hmotou (později) v průběhu, podle našeho pojetí času, dlouhého procesu (to je však relativní, když čas nehraje u Boha žádnou roli) materializace. Hmota, jak ji dnes zná člověk (a ještě velmi a velmi nedokonale) tedy vzešla z Ducha a nemůže být žádným způsobem od svého původce odtržena, je na něm závislá. A kdy pomine hmota? Jakmile pomine – bude zastavena Síla tvořivosti Ducha.

  Emanace tvořivé Síly Ducha (jinak i s označením Slovo dle evangelisty Jana, aby i Matrix pochopil, o jaké Slovo se jedná) se v daném čase – a opět ten nehraje roli – objevila ve dvou základních – výrazových formách: tou první, vůdčí je Vědomí a s ní postupně, ale v dané Jednotě, se tvořící rozmanitá hmota. Obě tyto „složky“ mají něco společné, obě se skládají z vibrací. (poznámka – jakmile by vibrace ustaly, přestávají obě existovat a nastává opačný proces) Vibrace vědomí je mnohonásobně jemnější a jejím účelem je s hmotou, ve hmotě, na hmotě…. „pracovat“. Vibrace hmoty, vč. různých záření, které i člověk dokáže v nepatrném rozsahu svých omezených smyslů (vč.přístrojů) rozpoznat, je mnohem a mnohem hrubší. Obě „substance“ však vycházejí z jediného transcendentního Ducha. A ten……?

  Toto je jen nepatrná část zákona Pravdy, ke kterému se dostávám právě tou interní cestou, která mi je nejbližší. Není vůbec jednoduchá. A pak v mém zkoumání sebe sama znovu a znovu opakovat postup, jehož cílem je objasňovat duši, ducha a Ducha až k počátku, od vědomí k Vědomí, od mysli k Univerzální mysli, od života k Životu, od moudrosti k Moudrosti…. . Kdo by chtěl, mohl by pochopit …… .

  Zrovna tak ale kdo chce, může se snažit o pochopení vědy – kde jsou a co je účelem neutrin, proč nastává požírání černých děr, ujasnit temnou hmotu a temnou energii, uvidět na vlastní oči rudé posuvy záření…. . Vede to k poznání sebe sama?

  „Boha si vytvořil člověk ve své mysli,…….. Tento názor zastávám i já….“ píše Pardal. Jaká pýcha omezenosti člověka se v tomto prohlášení skrývá. Kde je pokora nad vším tím, co existuje, co tvoří, co se ten „malý“ vědec snaží poznat a čemu nikdy neporozumí. Má jen krumpáč a lopatu a snaží se prokopat do středu Země. Hledí do hloubek nepatrné (leč obrovské)části Stvoření a sleduje jen následek. Příčina je tak daleko jeho vědeckému pojetí. A přitom tak blízko, když se zamyslí nad první větou mého příspěvku a začne podle ní konat.

  Pro ukázku omezenosti pyšného člověka, byť se velmi snaží…… . Vědci všech oborů na zakázku tvoří oproti samotnému Stvoření nepatrné věci, radí firmám, budují technický pokrok. Ale pak si těžko poradí s následkem, protože jen jeden (?) jejich výtvor se jim vymknul z rukou.

  Odkaz:
  http://www.zvedavec.org/komentare/2017/02/7180-fukusima-zije.htm

  Kdo si to přečte, tak narazí na větu :“Bezpečné odstranění paliva představuje výzvu, která nemá v dějinách jaderné energetiky obdoby.“ A pak si možná položí tu důležitou otázku – k čemu jsou ta všechna poznání, zpochybněná asi, možná, snad, zhruba, patrně, zdánlivě….., když přímo tady, na Zemi, vytvořil člověk problém. Ne ve své hlavě, ale na povrchu planety, která mu byla „přidělena“ pro život.

  1. ad.: k čemu jsou ta všechna poznání,

   Vendo,
   tak si ten monitor vypněte, když poznání je k ničemu. S potemnělým monitorem se Vám půjde do nitra lépe.

  2. Lojzo, letos to bude šest roků, co jsem objevil tyto stránky. Napsal jsem pár článků a s lidmi, kteří mají zájem seriozně diskutovat, i diskutuji.

   Nepochopil jste mne. Poznání sebe sama, jako cíl lidského života, to je to pravé. Pro mne. O cestě do nitra člověka se můžete dočíst v desítkách významných děl. Ale to vše bude čtenáři k ničemu, když ji nenastoupí. A Vaše starostlivost o to, jak mi to půjde lépe? Den má 24 hodin. Vím, že jej využívám v souladu s mým cílem.

   Jiný člověk se můžete ubírat k cíli zdokonalování třeba šukacích strojů či vymýšlením humorných nicků. Každý má svoji cestu. Tu moji nechápete a nejste sám.

   Využiji příležitost – omlouvám se Matrixovi, že jsem jej mylně uvedl – to objasnění pojmu Slovo s velkým S bylo určeno Lojzovi.

  3. Lojzo, zebou mě nohy, bude můj to problém s těmi jemnými a hrubými vibracemi, co jsem nepochopil. Jak píše Venda :“ Vibrace vědomí je mnohonásobně jemnější a jejím účelem je s hmotou, ve hmotě, na hmotě…. „pracovat“. Vibrace hmoty, vč. různých záření, které i člověk dokáže v nepatrném rozsahu svých omezených smyslů (vč.přístrojů) rozpoznat, je mnohem a mnohem hrubší. Obě „substance“ však vycházejí z jediného transcendentního Ducha. “
   Řešení navrhujete vypnout monitor a dumat. Když čtu výsledky Vendovy pětileté duchovní cesty do nitra vlastního nitra, tak to vidím jako nejlepší řešení. A ještě se ušetří energie na povrchu planety, která nám byla přidělena pro život.

  4. Vendo píšete o mé pýše:“„Boha si vytvořil člověk ve své mysli,…….. Tento názor zastávám i já….“ píše Pardal. Jaká pýcha omezenosti člověka se v tomto prohlášení skrývá. Kde je pokora nad vším tím, co existuje, co tvoří, co se ten „malý“ vědec snaží poznat a čemu nikdy neporozumí. “
   Vendo, právě Vy jste za 5 let zde sledovatelných let vytvořil MultiBoha ve své mysli slátáním všeho náboženského od prvotního křesťanství, po křesťanství s výkladem Bible, po indická náboženství s karmou a Sant Mat, prostě od Šumavy po Himálaje.

  5. Jaromíre, je to jasné.

   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9850-kvantova-teorie-vedomi-presun-smrt-jina-dimenze
   ..vědomí pouze nereaguje na rozmary vesmíru, ale SPÍŠE vytváří a kontroluje hmotný svět.. Dr. Lanza vysvětluje, že POKUD se budeme držet tohoto předpokladu jako pravdivého, pak to znamená, že prostor a čas nejsou skutečnými entitami…Avšak Dr. Lanza NAZNAČUJE, že to tak ÚPLNĚ NEMUSÍ být. Zatímco tělo je lokální, tak NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DŮKAZ o tom, že s vědomím je to stejně.
   ..Dr. Lanza NAZNAČUJE, že to MŮŽE znamenat, že se vědomí, po zničení fyzického těla, přemisťuje do jiného vesmíru (nebo dimenze). ..věčnost naznačuje, že pojem, který teologové označují jako „duše“ BY MOHLO mít nějaké přesvědčivé základy v teoretické fyzice.

  6. Vendo, tak jste se přes Vaše oblíbená neutrina ( existuje nejméně 6 druhů) a černé díry dostal k jemným vibracím a mnohem hrubším vibracím :“Vibrace vědomí je mnohonásobně jemnější a ..Vibrace hmoty..je mnohem a mnohem hrubší. Obě „substance“ však vycházejí z jediného transcendentního Ducha. “
   Když už píšete velkými písmeny všechny pojmy, které si každý má vyložit sám, tak snad i Jemné Vibrace a Mnohem Hrubší Vibrace.
   Hodně se na zdejších stránkách diskutovalo o jemnohmotě a hrubohmotě, na čemž se diskutující tak zdiskreditovali, že se raději vytratili. A teď tu máme jemné vibrace a vibrace mnohem mnohem hrubší.
   Jasně, věda neumí odpovědět na to, PROČ atomy kmitají, PROČ máme různá neutrina atd. Je to za vědu trapné. Můžu se zeptat, PROČ máme jemné a mnohem mnohem hrubší vibrace ? Neptám se, co to ty nehmotné jemné vibrace vůbec jsou, je jasné, že bych výkladu ani nerozuměl..

  7. PROČ máme jemné a mnohem mnohem hrubší vibrace ?

   Viz podobenství s atomy: Voda je z atomů i vzduch (mnohem jemnější)je z atomů. Ale zkuste rybě vysvětlit, co a proč je vzduch…
   Pardale, vy jste ta ryba.

  8. Anonyme, pan Ryba tady duchovně přímo vibruje.
   Objasňování je, když všechno víme, ale nic nefunguje. Praxe je, když všechno funguje, ale nikdo neví proč. Spojení objasňování s praxí – nic nefunguje a nikdo neví proč.

  9. Pro Ryba…
   No, kapři, když se loví rybník a ubývá vody, tak vyskakují do vzduchu jako diví, čeří si a oxidují vodu a možná se chtějí podívat, kdo jim vypouští rybník.
   K Vašemu příspěvku- ve volejbalu se takovým protihráčům říkalo : To je náš hráč, na co sáhne, to jde do autu.

  10. si myslí, že když kapři vyskakují do vzduchu jako diví, že vědí, co a proč je vzduch. Jenže ti kapři jsou ze vzdušné atmosféry stejně zblblí, jako sám Pardal, když si občas vyskočí do duchovna. A právě kvůli tomu zblbnutí nelze Pardalovi o duchovnu nic vysvětlit.

   Zkrátka, když ryba smrdí od hlavy, je to Pardal(nebo někdo jemu podobný.)

  11. Já si hlavně myslím, vibrace vědomí, hrubší a jemnější vibrace a další novotvary, kde se píše o vibracích vznikly až s tak moderní teorií strun, které vibrují, takže nakonec na ni přišla ta zatracovaná věda. To koukáte.

   V Bhagavadgítě se jedná akorát o zvukovou vibraci. V bibli o ní není nic. Je to něco nového ezo, co se dá jen těžce definovat a ještě hůř vyvrátit.

  12. Matrixi, teorie strun ( případně membrán) nejsou vibrace nehmotného vědomí, ale jak sám název říká, jsou kmity strun, tedy jsou hmotné podstaty. On ten přechod od nehmotných vibrací vědomí ke kmitům hmotných těles je taková klasická dojmologie. Teorie strun připouští multivesmír, který ovšem není možno pozorovat ve vesmíru našem. Mohlo by jít o vesmíry extrémně malé nebo extrémně velké, ale vždy hmotné. Takže s nehmotnými vibracemi vědomí souvislosti 00 nic.

  13. Pardale to vím že nesouvisí, ale vysvětete to těm co o vibracích vědomí píší.

 12. Jaromíre,

  Tvoj preklik na amerických vedeckých súdruhov je nepresvedčivý,lebo ako americký vedec Dr. Palmex Ultra, či Dr.Lanza nakoniec upadol do suterénu vedy, keď skonštatoval na konci inkriminovaného článku, že :

  ….To znamená, že vědomí jednotlivých lidí je pravděpodobně pravděpodobně může existovat i po smrti fyzického těla…

  Takže dôkaz je jaksi taksi v perdeli.

  Ale otázka ne telo : Načo by v Univerze poletovali ,,duše“, či nejaké ,,vedomia“ človekov len tak bez ,,ladu a skladu“…

  Ja hlboko verím, že vo Vesmíre môžu vegetovať ,,lovci vedomí“ a na prehrávačoch typu AKRY 34356 si na nich prehrávajú zážitky ulovených ,,vedomí“ zomrelých a odbavujú sa pri obscénných scénach , ktoré z uvolnených a volne poletujúcich ,, vedomí“, vydolujú. Možno prežívajú také isté pocity, ako napr. my pri porne, ktoré samozrejme farári a iná katolícka chátra nesmie okukovať, lebo je to v rozpore s božím Desatorákom…

  1. Gilgameši, už to tady bylo, v práčovně duší se uplatní Dr.Lanza, Palmex i Perwoll.

  2. To znamená, že vědomí jednotlivých lidí je pravděpodobně může existovat i po smrti fyzického těla…

   Někdy neexistuje ani při životě.

   Já si hlavně myslím, kde je vědomí Schumachera, nikde, prostě jen sedí a hledí, je živá mrtvola, má poškozený mozek, že by to byl jen jakýsi přijímač? Kde se podělo to vědomí, vědátoři a ezoterici?

 13. @ – Kde se podělo to vědomí, vědátoři a ezoterici?

  No a teď se ukažte, panáčkové. A hned je co objasňovat, tak se mi to líbí.

  1. To by měl objasňovat Staněk a Milenium. Ti mají takové terminologie. Schumacher je prostě v bezvědomí. Nevědomí (duch) ale existuje i nadále.

   http://cestyksobe.cz/zdenka-pohlreich-zpravy-z-nitra/15377

   Kopíruji sem odkaz, který dal Milénium, než to zapadne. Zdeňka Pohlreich vysvětluje, jak se zrodila z ducha. Velmi pěkné. (Tu terminologii má ale taky špatně, protože ona tomu duchu říká také vědomí. Když řekne vědomí – doplňte si duch a celá to dává smysl.)

 14. Anonyme, Ty provokatér jedon :

  My všeodborníci a vyznávači jediného boha ,,Krákajúceho vtakopyska“ vieme, že sídlom vedomia je ,,matéria“ v hlave a tá produkuje vedomie..

  Ale čuduj sa Svete, tento prejav hmoty je nehmotný, čiže vedomie nesmrdí, neodráža sa od zrkadla, nelomí sa pri prechode zo vzduchu do vody a pod…

  Akonáhle sopel prestane byť zásobovaný výparmi alkoholu, kyslíkom a inými materialistickými odpadmi, uchyluje sa k samovražde a skapína…

  Po niekoľkých minutách, možno hodinách skape úplne a vo vzduchoprázdne, ktoré je v lebeni, ešte niekoľko dní vydrží bez toho, aby začal smrdieť…

  Ale v týchto okamihoch mu už ani Bh Hospodin, ani Malý Manitou, Veľký Muk , či Brahmatútra nepomôžu…

  Môžem vás uistiť, že z lebeni žiadna duša, či tobolka neodletí k Vákuu, lebo by jej tento úlet nepomohol..

  Tieto ,,ententíny“ sútotiž nemagnetické a netiahnu ako spermie k vajíčku, ktoré veriacim prvého levelu symbolizuje akása Nehmotná Nebytosť , lebo táto Ententína je nemagnetická..

  Keďže pohyb smerom ku…je možný len vtedy keď min jeden z činiteľov je magnetický.

  Keď sú Nehmotné Nebytosti nemagnetické a duša je tiež bez magnetizmu, nič sa nedeje. Môžu vyvíjať akýkoľvek záujem o seba, výsledok je nulový posun vpred.

  Jedine môže vzniknúť Vesmírny prd, lebo napätie sa musí premeniť na metastázu kinetického výtrysku , samozrejme všetko v nehmotnom prevedení,pretože ,,nehmota“
  v hmote je smrteľná kombinácia…

  A teraz šup do postielok a skúste počas nočnej súlože splodiť ,,magnetické deti“…

  Tie už budú mať ,,duše“ magnetické a je vysoká pravdepoodobnosť, že pritiahnu k sebe Nehmotnú Nebytosť, ale pozor, veľa magnetických duší, môže Nehmotnú Ententínu roztrhať…

  No vidíte, aké je to všetko zložité. Ale chceli ste ,,TO“, dostali ste ,,TO“…

  1. Ó jaká změna se udála! Ještě nedávno jste tady propagoval vzkříšení Eurosajuzu pomocí biblického desatera a nyní bude vzkříšení podle KSB (Koncepce sociální bezpečnosti). To je jak Šavel – Pavel.

  2. Anonyme,
   v konci toho doporučeného youtube se připomíná, že KSB respektuje bibli, zhruba:
   „Bible bude vložená do KSB“

  3. Neboli KSB je nadřazená Bibli. Biblická koncepce řízení světa končí. Je docela možné, že bude nahrazena KSB. Kdo ví, jak to všechno dopadne?

  4. Docela ráda bych viděla kukadla toho pána,kdyby se dozvěděl,že Bible se týká
   výhradně vnitřního světa člověka,a že se v ní může dozvědět mimojiné i informace
   o torzním poli.O torzním poli se zmiňuje i ztv.“Tomášovo evangelium“.
   Informace jsou jen podány v odlišné formě jazyka,než na jakou je současný člověk
   zvyklý.Torzní pole znali již tisíce let dozadu,informace jsou zaznamenány
   v symbolech.Současná věda neobjevuje nic,co by zde nefungovalo od Počátku.
   V Bibli se nenachází žádná koncepce o řízení světa vnějčího,nýbrž uvnitř člověka.

   PS:Člověk je skutečně stvořen z „hlíny“.I to je nádherně vyjádřeno jedním slovem-symbolem.:))

 15. Hvězdičko,

  máš to v sebe a dávaš to aj von…Člověk je skutečně stvořen z „hlíny“.I to je nádherně vyjádřeno jedním slovem-symbolem.:))..

  V tomto si Bibliu ale že vôbec nepochopila. Buď ju musíš chápať ako ,,dielo“ samotného Boha Hospodina a musíš bez najmenších pochybností všetko čo tam je zožrať aj s navijákom, čiže uveriť v každé jedno slovo, lebo obezlička typu ,,symboly“, je urážkou Nebeského Tajtrlíka a nemusš byť ,,po… ,spásaná“, hoci ak si ženština , Ti to môže byť jedno, lebo aj tak dušu podľa KC nemáš, tak ,,vocas jde“???…

  Keď je raz v Biblii napísané človek bol stvorený z hliny Edenu, tak o tom vážená pani , ,,či pán“? , sa nediskutuje…

  Je to proste tak a punktum, dolóres…

  O Svätom písme sa nediskutuje, vážení, aspoň v určitých ,,menej inteligentných kruhoch“…

 16. Pardale, aké kvantum informácií už možno považovať za múdrosť? A jestvuje vôbec dajaká „múdrosť“ u človeka, ktorý je svojou podstatou a chápaním (priestoro-časovo)obmedzený?

 17. Degone, kvantum je nejmenší možné množství např. energie, tedy energie se projevuje v násobcích kvant energie. Kvantum moudrosti je mlčet.

  1. Degone, http://www.auria.sk je slepenec konspirací včetně chemtrails a jsem velmi skeptický. Dr.K.Volkamer tam hází jakýmisi grafy, které bez podkladů a vysvětlení odkud to vzal nevyjadřují nic, k jemnohmotě už vůbec ne. Pokud jde o léčebné účinky negativních nábojů ve vzduchu, tak je rozumně popsáno u každého návodu na domácí čističku vzduchu.
   Základem vědomí je spojení miliard neuronů a uložení některých informací, které se pak využívají při řízení chování, myšlení, tvorby, reakcí intuitivních i logických.
   Jemnohmota je takový kočkopes jako jemné vibrace vědomí. Prostě neznámo přeplácneme jiným neznámem.
   Mozek ovlivňují dopamin, endokanabinoidy, endorfiny atd, což jsou biochemické látky hmotné podstaty.

  2. @ – Základem vědomí je spojení miliard neuronů a uložení některých informací, které se pak využívají při řízení chování, myšlení, tvorby, reakcí intuitivních i logických.

   Legrační představa.
   Základem vědomí je vědomí (a přítomnost)tajemství. Obrovského taje a tajemství, jakým je život sám o sobě.

  3. Anonyme, zkuste tedy myslet bez neuronů, pokud už jste tak neučinil v předchozím příspěvku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018