mapa stránek || vyhledávání

Voláme po Jednotě – proč ne? Jóga a křesťanství – mají něco společného?

Jeden významný člověk minulosti vyslovil myšlenku, jejíž dodržování v případě chtění co největší míry objektivního poznávání skutečnosti by mohlo být téměř nezbytné:

„Ten, kdo chce studovat fakta, musí k nim přicházet s nezatíženou myslí malého dítěte; teprve potom je může začít skutečně zkoumat.“ (Alexander Agassiz)

Lze tu uvést i známý výrok, který ač stár téměř dva tisíce let, je stejným vyjádřením nezbytné čistoty jako podmínky k přijímání faktů, ale i víry či lásky jako atributů duchovního vzestupu – z Evangelia Matouše:

„Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

jezis-a-detiČasto se hovoří o jednotě všeho a všech ve stvoření. Ta Jednota v názvu článku je myšlena jako vyšší aspekt, něco takového, co nás přesahuje a kdy v ní vidíme konečný efekt celého Stvoření jako nějaký ideál souznějící i se vznešenými stavy Harmonie a Řádu, které ji na stejné úrovni neustále doplňují a tvoří tak jeden ideální celek. Že je toto těžké v praktickém životě akceptovat, je téměř jisté. Často stačí opravdu jen málo a lidé se nedohodnou na něčem, co je ryze obyčejným lidským problémem a na často proklamovanou jednotu s harmonií a řádem velmi rychle a lehce zapomínají?! Samozřejmě, že je k tomu mohou vést zcela zištné důvody s prosazováním ega, což nemá nic společného s ideálem.

Mnoho konfliktů ve světě vzniklo a stále ještě vzniká právě s existencí mnoha mantinelů a limitů i v rozdílných náboženstvích. A i když se různí věřící mohou shodnout na tom, že Bůh je pro všechny Jediný a stále tentýž, projeví se pak často negativní dopad různých rituálů a ceremonií, které byly již lidmi pro to které náboženství dodatečně vymyšleny pro snad hlavní účel; ukázat výhradně svým věřícím jedinečnost a odlišnost právě tohoto jejich směru před jiným vyznáváním Boha. Kdyby šlo jen o to ukázat, nic by se až tak nedělo, ale často to vede k mezilidským konfliktům až válkám.

Proto si dnes dovolím, předesílám jako naprostý laik, srovnat v některých směrech působení duchovního hledání a na znacích či projevech tzv. cesty jógy a cesty na světě nejrozšířenějšího náboženství – křesťanství nacházet to, co je jim společné.

Narodil jsem se v rodině, kde jsem byl veden k římskokatolickému vyznání víry, jsem pokřtěn i biřmován. V dospělém věku jsem prošel a dosud ctím i cestu indické jógy, tedy směru, který možná někdo zásadně zatracuje a brání se hledat jakýkoliv náznak něčeho, co by ji mohlo například s křesťanstvím nějak spojovat. Mám-li však dostát volání po Jednotě, které věřím jako přirozenému vrcholu, protože Ona je skutečně Tam, nemohu zavírat oči před minulostí lidstva a ne vždy jeho jednoduchým vývojem, před jinými kulturami, před lidmi s jinou barvou kůže. Jinak řečeno musím – k faktům tedy přicházet s nezatíženou myslí toho malého, dosud nezatíženého dítěte!

Anglické slovo „religion“ – náboženství – pochází z latinského slova znamenajícího ve své podstatě i mj. „znovu spojení“, tedy opětovně spojit, svázat duši, božský oživující princip se svým Stvořitelem. Slovo jóga je z indického sanskrtu a má základ v kořenu slova „judž“ a jeho hlavní význam je znovu s jednocení, spojení… s čím? Opět jde o stejné spojení duše se Stvořitelem celého Universa, s Božím prazákladem, který je pro oba směry totožný, stát se Jediným v Bohu.

Takže významný základ a určitá první shoda byla tímto drobným objasněním možná nastolena. Jak i pro srovnání zvolené náboženství, tak i jóga jsou cestou ke společnému cíli a již jen stručně a mírně jinými slovy: „Náboženství znamená spojení individuální duše s jejím zdrojem. Ve skutečné praxi plnohodnotné Cesty návratu je náboženství uskutečňováno následováním Slova, jinak Ducha Svatého,“ – nutno dodat, že ten byl, je a bude vždy u Boha. A ten, když mírně předběhnu, je v každém z nás, a to je velmi důležité! I když si to většina lidí neuvědomuje.

Učení jógy nabízí mnoho směrů. Zrovna tak i křesťanství ve svém vývoji prodělalo rozdělení, nejméně na východní či západní směry. Není se však třeba lekat nějaké různorodosti a roztříštěnosti na té či oné straně. I v křesťanství i v cestě jógy lze při troše dobré vůle najít s dále uvedeným druhy jógy významnou shodu.
 

Bhakti-jóga, nebo-li jóga oddanosti. Nepotřebuje žádné rituály a spojení s Bohem hledá pouze a jenom pomocí síly vnitřní lásky! Oddanost, láska na cestě k Bohu-Otci, Bohu-Synu Ježíši Kristu, z jehož učení se vychází a k Bohu-Duchu svatému a nakonec i k bližnímu svému je v křesťanství tím jedním z nejdůležitějších konání na pravé Cestě. Na otázku, jaké přikázání je největší, odpověděl Ježíš:

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'“ /Matouš, kap.22/

A v jiném verši mohou ti, co milují cestu oddanosti, to prokázat, když Ježíš řekl:

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“

A dokonce na adresu tzv. nepřátel lidí Ježíš Kristus nabádá:

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“

Je zřejmé, že laskavý a milující syn Marie donesl světu Lásku, Zákon, který platí v duchovním světě a přes něj je vše posuzováno. Zřejmě nikdy nebyl praktikující křesťan či jogín, který by na cestě duchovnosti neuznával určitý stupeň etiky a morálky, a to jako výchozí předpoklad své cesty. Jak Bible, tak i svaté knihy Východu připomínají důležitost konání ve smyslu vytváření, zachovávání a žití dobra. V józe najdete podobná přikázání vztahující se k lidským slabostem a důraz na správné konání člověka, jak je to uvedeno i v biblickém Desateru, které přišel Syn – Ježíš naplnit: Neubližování, nezabíjení, žití v pravdě, v čestném a spravedlivém způsobu života, stejně jako platnost zákazu nepokradeš či doporučení k zdrženlivosti, známé co by ochrana před nespoutanou smyslností člověka.

Bhakti-jóga tak klade důraz, ve shodě s křesťanstvím, na nalezení vyššího životního smyslu, kterým je cesta upřímného uctívání Boha, a to svým příkladným životem. Bhagavadgíta, dílo, které je ceněno na celém světě, říká v kapitole dvanácté, která má příznačný název „Zpěv lásky a oddanosti“ ve verších 13 až 20:

„Kdo nezná nenávist, kdo je přátelský ke všem bytostem, soucitný a nesobecký, kdo netouží po bohatství, kdo je klidný ve štěstí i v neštěstí, kdo odpouští a má pevný cíl, kdo své myšlení a vědění zasvěcuje jen Mně – kdo je Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým. Kdo neruší své okolí a ani svým okolím se nedá rušit, kdo je zbaven strachu, závisti, palčivé touhy a žádostivosti – kdo je Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým. Kdo je nezávislý, čistý, bdělý, odpoutaný od všeho marného počínání a lhostejný ke strastem – kdo je Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým. Kdo nechválí sebe ani nehaní jiné, kdo je povznesen nad smutek a radost, nad dobro a zlo – kdo je Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým. Kdo je stejně vlídný k příteli jako k nepříteli, stejně klidný ve cti jako v potupě, kdo nedbá horka ani chladu, radosti ani bolesti, kdo je věrný, ale ode všeho odpoutaný, kdo rovnovážně přijímá chválu i hanu, kdo je mlčenlivý, spokojený, pevné mysli a kdo nalezl domov ve Mně – kdo je Mi takto oddán, je vskutku milovaným druhem Mým. Ale nade vše milí jsou Mi ti věrní, kteří neustále žízní po nápoji Mé nesmrtelnosti a ve Mně hledají pramen nevysychající!“

 

Karma-jóga, která předepisuje svým stoupencům to, aby konali své povinnosti, ať jsou jakkoliv obtížné, aniž by si stěžovali nebo očekávali odměnu či plat. Tedy, karma jogín jako člověk důsledně plnící své povinnosti vůči světu, neutíkající před ním, nevzdávající se ho a navíc nezávislý k výsledkům své činnosti. Jak krásně v tomto ducha nepřipoutanosti k věcem světa nabádal své učedníky Ježíš. Evangelium dle Matouše, kapitola 6, verše 19-34 (uvádím jen část):

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“

… a úplně na závěr je věta z karma-jógy jako vystřižená:

„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“

Chtělo by se jen dodat – pracujete na svém díle, žijte své vztahy, žijte podle přikázání.

Dílo Indie, které jako kánon etiky a morálky přerostlo také do celého světa, slovutná Bhagavadgíta neboli Zpěv Vznešeného, říká v kapitole související s karma-jógou tuto univerzální poučku Kršny svému žáku Ardžunovi: zpěv osmnáctý – cesta odříkání, verš 62-66:

„Hledej proto, královský princi, celým srdcem útočiště v Něm a Jeho milostí dojdeš Nejvyššího Míru a Věčného Klidu! Takto jsem ti vyjevil moudrost, hlubší všech hlubin. Uvažuj o ní cele a jednej, jak usoudíš! Vyslechni však ještě jednou Má nejdůvěrnější slova, Slova Slov, která ti pro tvoje dobro sdělím, protože jsi milovaným druhem Mým. Mysli na Mne, služ Mně, obětuj Mně, uctívej Mě a dojdeš ke Mně! Závazně ti to slibuji, neboť jsi Mi drahý. Zanech všech jiných povinností a přikázání, zcela se mi odevzdej a následuj Mne! Chci tě vysvobodit z hříchu. Buď proto dobré mysli!“

Někdo by mohl namítnout, že tato pasáž patří k oddanosti. Ale pro cestu duchovního snažení nabádá jak jóga, tak křesťanství k odříkání či nevázání se ke světu. Cílem je oproštění se i od tohoto hříchu.
 

Jnana-jóga (také v jiném přepisu jako gjána či džňána) – je cestou či formou, která se snaží dosáhnout poznání Boha pomocí vědění. Nejde však v žádném případě o poznání, které se dá vyčíst v knihách. Jde o koncentraci a zastavení činnosti mysli zcela přirozenou metodou mentální disciplíny. Klade tak hlavní důraz na ovládnutí mysli a její činnosti. Sám Ježíš říká hned na počátku evangelia Jana:

„Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“???

Copak lze pro nás, obyčejné smrtelníky zařídit, a jeho tehdejším učedníkům, kterým toto sděluje a kteří byli také jen obyčejní lidé, ukázat, aby bylo toto spatřeno někde v našem hmotném světě… otevřená nebesa, Andělé boží…?! Toto poznání a vidění se dostává jen na Cestě s Duchem svatým, s vedením Jeho Syna. V dalším verši přirovnává Ježíš pravé vědění k pokrmu, který nabízí:

„Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“

A opět citace nesmrtelné Bhagavadgíty, která v sedmém zpěvu, „Cesta pravého poznání“ říká mj. o cestě tohoto nutného vědění:

„Avšak nepřijdou ke Mně lidé zlí, nevědomí a nízcí, kteří oklamáni zevnějškem věcí neumějí rozlišovat a ubírají se cestou krutosti a násilí. Je čtvero druhů dobrých lidí, kteří po Mně dychtí, Ardžuno: ti, kteří jsou sklíčeni žalem, kteří hledají vědění, kteří touží po zdaru, a ti, kteří hledají Absolutní pravdu. Nade všechny tyto lidi vyniká člověk moudrý, obdařený dokonalým poznáním, zanícený pro jediný cíl. Nade vše drahý jsem moudrým lidem a moudří lidé jsou drazí i Mně.“

Je jisté, že cesta pravého poznání není nikterak jednoduchou. Vyžaduje trpělivost, určitou a ne malou dávku oddanosti a pokory a silnou vůli. Ale výsledek se dostaví. Jako zlatý poklad či vzácná perla, je v učení Ježíše Krista, všech Mistrů a Proroků ukryto velké tajemství – pokorný hledač duchovní cesty návratu, znovu spojení – potřebuje Mistra a silné pouto vzájemné lásky a důvěry. A to jak na cestě jógy, tak i křesťanství. Ježíš v Janově evangeliu mluví o přijetí jeho přikázání a jeho učení jako počátku naplnění velkého příslibu:

„Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“

Plodem tohoto poznání bude to pravé vědění, mohu-li, nazvu to Pravdou!

Uvedl jsem pouze tři základní cesty jógy. Někomu mohou chybět třeba ještě další – jako je mantra jóga, lája jóga či pro mne osobně velmi blízká sahadža jóga. I tyto mají v praxi křesťanů obdoby a je možné je v jednotlivostech srovnávat. Někdo si o józe může myslet, že je to jen nějaká sestava cvičení pro tělesné zdraví (hathajóga) a ti pokročilejší snad něco ví i o technikách řízeného dechu jako o nějaké práci s energií, s pránou, nazvanou prána jóga. Jóga je skutečně něčím, jak možná vyplývá z uvedeného, podstatně rozsáhlejším a zahrnujícím vše, s čím se i věřící člověk – křesťan setkává; platí to však také pro vyznavače taoismu, muslimského či židovského náboženství či buddhismu!

Ve shodě s křesťanstvím zná také cesta jógy kde hledat, tlouci a prosit. Obě nauky staví na Bohu, jediném Tvůrci a obě hledají cestu k Němu. Znají od svých Učitelů popis světa, i toho nehmotného, o kterém Ježíš říká, že u jeho Otce jsou příbytkové mnozí. Mají stejný názor o původu a vzniku věcí, které povstaly skrze Něj. Ví o Synovi (Mistrovi) a uznávají Ducha svatého jako Boha-Otce-Tvůrce či Matku Moudrost; ví o cestě ke spáse přes nitro člověka, kde se nachází království Boží. Jak jóga, tak i upřímní vyznavači křesťanství vědí a rozumí zákonu příčiny a následku, znají působení Negativní síly, jako Satana či Kála, kteří drží duše ve zrození, ale na druhé straně i o té velké naději, která říká, že vše je narozeno z Ducha v Jednotě, Harmonii a Řádu. Kladou důraz na modlitbu, rozjímání, zklidnění a meditaci. Uznávají zrození ze smrti (tělesného života) do nového zrození, duchovního života. Obě nauky nabádají k duchovní práci za života v těle člověka, kdy lze křtem či zasvěcením poznat vzácné Světlo, které přivádí do tohoto nového života.

Pokusím se na úplný závěr mé stručné sondy v hledání souladu poskytnout některá fakta k zamyšlení i formou otázek, jejichž upřímné zodpovězení má pro cestu spirituality značný smysl. Dalo by se například konstatovat, že všechna náboženství, víry a kulty existují pouze v mysli? Mohlo by se říci, že rituální části všech náboženství (ale i jógy) jsou temné a zavádějící? Přicházíme (my lidé) na svět ze své vůle? Jak porozumět zajímavé myšlence, která má vztah k cestě poznání, že jíst sladké zákusky je jedna věc a vyprávět si, jak sladkosti chutnají, aniž bychom je kdy ochutnali, naprosto jiná? Lze dosáhnout spásu ještě během svého života? A čím? Anebo spoléhat na spásu výlučně až po smrti? Je nutné k tomu, aby byl ukončen koloběh přicházení na svět a odcházení z něho, poznat Lásku Ducha svatého v nás? Má nějaký význam hledat zakladatele náboženství a pak vystopovat jeho další vývoj, který nastal po odchodu tohoto člověka?

Otázky, otázky a zase jen otázky. Je to přirozenost člověka, ptát se a hledat odpovědi. Pokud se duše vtělují v mnoha vtěleních, je téměř jistá pravdivost konstatování, že duše může být různě vyspělá. Jinak řečeno, některé duše mají více zkušeností, jiné méně. Jsou mezi námi i nám blízcí lidé, kteří buď nechtějí pochopit, lépe řečeno, vůbec se zaobírat textem nějakého evangelia či učení véd. V jejich životě totiž hledání duchovnosti postrádá (zatím) pro ně jakýkoliv smysl. Jsou okouzleni světem jevů, uspokojováním smyslů. A naopak, jsou jiní lidé, kteří se dokáží zahloubat nad sdělením, které říká zásadní myšlenky a jejich svět jde již mimo „kouzlo“ pomíjivého světa. Například Jan ve svém mystickém evangeliu vysvětluje „SLOVO“, jako:

 • totožné s Bohem
 • Stvořitele všech věcí
 • život
 • Světlo lidí

Na jedné straně je tedy Slovo Bohem, na druhé straně je naším životem a Světlem, což ve svých temnotách nelze jednoduše pochopit. Ti, kdo pochopili a poznali Slovo jako Světlo, Život, Stvořitele všech věcí, dává jim všem sílu k Němu (Slovu, ale současně i Bohu) dojít a stát se skutečnými Syny božími. A tak Bůh, Slovo a Syn tvoří podobu trojice – tři aspekty jednoho a téhož.

Duchovní cesta přináší nové poznatky. Sám se zajímám o cestu jógy již třicet roků a je pro mne velmi potěšitelné, že je totožná v hlavních směrech s křesťanstvím. Na závěr předám jedno staré moudro:

„Jen vytrvalí vyhrávají závod. Ten závod má jen jednoho účastníka. Jsem jim já sám!“

 

Václav Žáček, /Venda/ – inspirace z vlastní duchovní cesty a z učení Mistrů Sant Mat.
 

hodnocení: 3.7
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

364 komentářů

 1. Pane Vendo, prečo sa u Vás prejavuje taká obrovská snaha spájať kresťanskú kultúru s praktikami jógy? Preto, že ste v jóge našiel svoje zaľúbenie? Kresťanská kultúra nemá nič spoločné s praktikami východnej spirituality aj keď sa obe svojím učením môžu doplňať, ale nie sú kompatibilné. Kresťanstvo je od svojho počiatku rozdelené na množstvo rôznych cirkví a cirkvičiek, lebo sa tá rímska cirkev odchýlila od pôvodného učenia Ježiša a Vy by ste ju chcel teraz lepiť „lepidlom jógy“? V kresťanstve je zaužívaná prax meditácie, ale jóga je predsa len niečo iné. Stačí si len všimnúť tie cudzie výrazy a pojmy v sanskrikte, ktoré sem zavádzate a už to stačí k tomu, aby túto prax ľudia odmietli. Ale to je iba môj názor, ktorého si Vy nemusíte všímať.
  Pekný deň!

  1. Pane Degone,

   myslel jsem, že zrovna Vy jste chápavější, po 30ti létech Vaší praxe..
   Na Vaši první větu a současně otázku odpovídám překopírováním mého vysvětlujícího úvodu.

   Jeden významný člověk minulosti vyslovil myšlenku, jejíž dodržování v případě chtění co největší míry objektivního poznávání skutečnosti by mohlo být téměř nezbytné:

   „Ten, kdo chce studovat fakta, musí k nim přicházet s nezatíženou myslí malého dítěte; teprve potom je může začít skutečně zkoumat.“ (Alexander Agassiz)

   Lze tu uvést i známý výrok, který ač stár téměř dva tisíce let, je stejným vyjádřením nezbytné čistoty jako podmínky k přijímání faktů, ale i víry či lásky jako atributů duchovního vzestupu – z Evangelia Matouše:

   „Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

   Často se hovoří o jednotě všeho a všech ve stvoření. Ta Jednota v názvu článku je myšlena jako vyšší aspekt, něco takového, co nás přesahuje a kdy v ní vidíme konečný efekt celého Stvoření jako nějaký ideál souznějící i se vznešenými stavy Harmonie a Řádu, které ji na stejné úrovni neustále doplňují a tvoří tak jeden ideální celek. Že je toto těžké v praktickém životě akceptovat, je téměř jisté. Často stačí opravdu jen málo a lidé se nedohodnou na něčem, co je ryze obyčejným lidským problémem a na často proklamovanou jednotu s harmonií a řádem velmi rychle a lehce zapomínají?! Samozřejmě, že je k tomu mohou vést zcela zištné důvody s prosazováním ega, což nemá nic společného s ideálem.

   – – – – – konec – – – – – –

   Jednota + harmonie + řád – co víc chcete?
   Ale nemusíte vůbec nic pochopit, jste přece svobodný člověk, navíc jste potkal Boha – až to zase bude příště, tak se Ho zeptejte, proč Jednota – Harmonie – Řád.
   A nebo nechce toto spojení a chcete, aby se lidé věčně hádali, rvali, bojovali o své „malé“ pravdy“

   A Váš názor na cizí jazyk – sanskrt – obsahující cizí výrazy? A to chcete, aby cizí jazyk obsahoval slovenské a nebo české výrazy. Tak to musíte napsat do Indie. Naštěstí existují lidé, kteří umí tento jazyk přeložit do nám srozumitelného jazyka. Až budete příště něco propagovat Vy, třeba TAO, tak současně řekněte, proč to Číňané psali čínsky?

   Směšné. Jedním slovem, nepochopil jste nic. Ale, jste svůj, a to je důležité.

   Mnoho zdaru do Vaší tmy.

   Venda

   1. Osobní hodnocení dle mého do těchto diskusí nepatří. Něco jiného je vyjádřit věcný nesouhlas …. i tehdy, když nikdo s nikým jiným nebude souhlasit.

    1. Pro anonymní paní nebo pána.
     Nebuďte anonymní, dejte si nějaké jméno. Chcete pomoci nějaké vymyslet? Nejednou se stává, že tu diskutujeme / my, co máme jméno / s některými anonymními lidmi, jsou třeba i tři najednou, a pak je v tom guláš.

     Škoda, že se z diskuze vytratil Jiří Muladi. Ten by Vám, paní nebo pane, to dokázal objasnit.
     Václav Žáček /Venda/

    2. Díky Marťasi za kvalitní příspěvek k věci, tedy k hledání v praktické rovině, toho, co nás spojuje, lépe řečeno, co by nás mohlo či mělo spojovat.Uvedl jste to velmi hezky s příklady různorodosti v jednotě. A o to mi i v mém příspěvku šlo.
     Venda

    3. Vendo, pardon :-) neudržel jsem se a musím poznamenat:

     „Ten, kdo chce studovat fakta, musí k nim přicházet s nezatíženou myslí malého dítěte; teprve potom je může začít skutečně zkoumat.“ (Alexander Agassiz)

     a ono Kristovo

     „….jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

     Ano, Svatá pravda, je to dokonale řečeno: NEZATÍŽENÁ MYSL JE TŘEBA! Díky. Obojí je přesně totéž.

     K panu Degonovi jen tolik, jeho příspěvky jsou všude ve stejném duchu a svědčí o jediném: Jeho mysl je naprogramovaná církevními dogmaty, které nemají s Ježíšem nic společného. Slepá víra a pravý opak nezatíženého hledání a poznávání. On je důkazem 100% vítězství církevní manipulace, která se přesně o tohle snaží po 2000 let – zabránit lidem v onom POZNÁNÍ pravdy, která je vysvobodí… povedlo se to evidentně dokonale. Jeho drak již sežral. Upřímnou soustrast.

     Pro ostatní — děti — poznamenávám že Ježíš neříká že má pravdu, na rozdíl od církve:

     Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

    4. PS: pana Degona by na jiném fóru nazvali pravdivě: trollem, se kterým je zbytečné diskutovat — protože trol nediskutuje, on má své dogma, jeho pravda nezajímá, pochopte prosím…

    5. Cit.:
     „A Vám řeknu mé závěrečné slovo, že se necítím jako duchovně vyspělý jedinec“
     /Venda/

     Správně, Vendo. Necítíte, cítit nemůžete, protože jím nejste.
     Kdybyste duchovně vyspělým jedincem byl, ohradil byste se vůči výše uvedeným příspěvkům MH. Vy jste upřednostnil sladkost slov pochlebovače a pomlouvače.

    6. Paní Věro,
     a protože jim /duchovně vyspělým jedincem / opravdu nejsem, tak se jim ani necítím, protože nemám důvod, prostě nemohu.

     Kdybych byl duchovně vyspělým jedincem, tak bych již na tyto stránky nechodil. Což snad jednou, s Milostí Boha, mne může ještě za života potkat.

     K panu MH? Necítím žádný důvod, proč bych se měl ohrazovat. Svůj upřímný názor na pana Degona jsem vyjádřil paní-slečně anonymní a tím jsem vlastně sdělil to, co potřebuji i panu MH, tedy pokud to tady čte.

     Neznám „sladkost slov pochlebovače a pomlouvače“. Vy snad ano?

     Pěkný letní den. Opět jdu trhat třešně.

     Venda

    7. Proč si lžete do kapsy, Vendo? Jaký to má pro Vás smysl?

    8. Paní Věro,
     proč mi kladete tyto divné až hloupé otázky?

     „Proč si lžete do kapsy, Vendo? Jaký to má pro Vás smysl?“

     Venda

    9. A dejte pokoj. „Trollí kvark“ u Degona necítím, tož zbytečné ho sem přivádíte..

   2. Pane Vendo,

    Rad Vam popisu slozeni clenu naseho aikido dojo,protoze to souvisi s tim co jste zde napsal.Nase uceni o nenasili,lasce a harmonii je prodchnuto zenovymi a taoistyckymi citaty a nejednou nás ucitel ,jehoz manzelka praktikuje skoro 30 let Iyengar Yogu http://www.iyengaryogasarasota.com zahrne i nejakym tim citatem z Véd.
    Mezi žáky mame tri oddane krestany katoliky,jednoho luterana studujiciho na pastora,dva hinduisty (jededn je lekar,druhy profesor) ,jednoho zida,hromadu „ateistu“ a par jedincu co zajdou kazdou nedeli do kostela.Nikomu z nich nijak neprekazi pri praktikovani jejich viry vyslechnout si citaty z jinych prevazne vychodnich smeru.Ba naopak,sami uznavaji ze jim to rozsirilo jejich chapani.Nas ucitel je velmi opatrny ,aby nahodou nekomu nenarusil jeho dosavadni poznani ziskane skrze skolu,kostel,ci jinou komunitu.Lide sami casem prichazeji na podobnosti ve vsech nabozenstvi a sami zacnou byt zvedavi.Dukazem je potom fakt,ze na hodinach yogy a cchi kungu (jez se take v nasem dojo vyucuje) si vedle sebe cvici katolik,luteran,hinduista,budhista i ateista.

    Chtel jsem tim rici,ze byt zamereny na jeden filosof. ci nabozen. smer a neuznavat jine,nevidet ty podobnosti mezi jednotlivymi smery,neumet si vzit to podstatne z kazdeho takoveho smeru je ukazkou naprosteho nepochopeni a jakehosi jeste polospanku,tot muj nazor.Protoze at zalistuji doma v bibli,gite,tao-te-tingu,atd. vzdy najdu podobne citaty se stejnym vyznamem.Bohuzel,neni zatim tolik lidi jako Vy pane Vendo,kteri to takto vidi.

    Dekuji Vam za Vase články

    Martas

   3. Pane Vendo, ja sa zdržím osobného ironizovania, invektív a zosmiešńovania diskutujúceho, prípadne jeho poniživania ako nechápavého a tak nebudem na útok odpovedať útokom. Nie som ako Vy!
    Tie Vaše citované výroky o malom dieťati nemajú nič spoločné s učením „Mistrů Sant Mat“, ani s jógou, alebo si myslíte, že by to malé dieťa chápalo? Múdrosť sa neprejavuje množstvom napísaných slov, najmä ak nie sú z vlastnej hlavy. Papagáj tiež dokáže vysloviť viaceré vety a predsa to nesvedčí o jeho fundovanosti a múdrosti.
    Ak prídete s niečim, čo súvisí s duchovnou úrovňou mysliacich ľudí, alebo našou aktuálnou civilizačnou problematikou rád si Vás vypočujem a nechám sa poučiť, ale jóga to určite nebude…
    Ja Vám neželám „tmu“, ale naopak veľa svetla!

    1. Učení Sant Matu asi neznáte, jinak byste nenapsal to, co jste napsal. A malé dítě? Zase z Vaší strany zásadní nepochopení. Tak vzhůru do Vašich dalších 30ti let intelektuálního bádání.
     Pěkný den a více k věci. O papoušcích můj příspěvek určitě nebyl.

     Venda

  2. ad – Kresťanská kultúra nemá nič spoločné s praktikami východnej spirituality aj keď sa obe svojím učením môžu doplňať, ale nie sú kompatibilné.
   _______________________________

   Degone, měl jste příležitost seznámit se s některými myšlenkami Karla Weinfurtera?
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Weinfurter

   1. Pani Věra, na Vašu otázku odpovedám: Áno, toho vydavateľa K. Weinfurtra, ale aj iných som študoval už asi pred 50 rokmi a často som sa k jeho postojom a názorom vyjadroval. Teraz to už nerobím, lebo už zapadol do zabudnutia minulosti.

  3. Protože mě Venda v 10.6.2014 (9:31) důrazně vyzval, abych diskutoval jenom k meritu věci (chápu to tak, že mám diskutovat k výše uvedenému článku) tak diskutuji takto: Plně souhlasím s vyjádřením Degona 8:6.2014 (10:16), tj. podepisuji jeho názor. Lépe bych to stěží napsal.

   Jinak přeji hezký den všem lidem dobré vůle.

   1. Pane Udo,
    ja si tiež dovolím porušiť Vendovu požiadavku diskutovať iba k meritu veci keď podotknem, že v minulosti ľudia, ktorým sa dostalo milosti duchovného ovietenia odchádzali do ústrania (pustovní), aby sa zbavili svojej frustrácie a ľudského ega (do všetkého kafrať a ľudí poučovať ako majú myslieť a konať) a až potom, takto očistení, sa ukázali pred verejnosťou aby oslávili Boha za to, čo s nimi Boh urobil. Dnes sa ľudia svojej frustrácie zbavujú v kazateľniciach a na rôznych webových stránkach…
    Aj Vám pekný deň!

    1. Dobře popsáno. Jenže nároky na člověka se stupňují, a to i v oblasti duchovní. Dnes je třeba na sobě duchovně zapracovat (v tom smyslu, jak se to dříve dělalo v ústraní, jeskyni) za běžného plnohodnotného působení v běžném životě. Jak nesnadné to je, je mimo jiné dobře vidět právě na obsahu i formě diskusí na „duchovních“ fórech …
     Váš postřeh, Degone, tímto oceňuji.

 2. Pane Vendo, jméno nemám záměrně, protože tu diskutovat nechci. Berte to tak, že jsem tu jen náhodně proletěla jako divoký kůň a měla potřebu se vyjádřit jen k tomu, co se mi tady v tu chvíli mihlo před očima. Kvůli tomu si zde žádné jméno zřizovat nebudu. A ani nechci.

 3. Myslím si, že než takováto diskuse (osobní invektivy apod.) pod články, tak raději nic. Pokud má někdo výhrady k článku, tak ať napíše svůj vlastní článek a uvede relevantní argumenty pro své soudy. Okřikování a předvádění své zhusta vyčtělé moudrosti v rámci diskuse před publikem není hodné duchovního člověka.

 4. Nevím, jak moc mám pane Udo vztáhnout to, co píšete, na sebe.

  Diskuze je od slova diskutovat, někdo tu někdy přechází až do ostřejší polemiky. Pokud je to však k danému tématu, tak nic, jako autor příspěvku nepřivítám raději, něž právě názory k věci. Samozřejmě, neuznávám posílání se do prdele, názory oponenta jako pytle hoven…., atd., to již naštěstí odsud zmizelo.

  Účelem mého příspěvku není žádná konfrontace jóga versus křesťanství, jako dokazování, jak je nemožné, aby lidstvo v té či druhé zeměpisné oblasti, na základě svého historického, kulturního a náboženského vývoje nelze spojit. Naopak. A pokud nepochopím, že lidé na naší planetě mohou dojít k Jednotě – Harmonii – Řádu, jak mohu vůbec pochopit, že mnohem více obdobných bytostí ve zdánlivě nekonečném vesmíru, by mohlo dojít těchto atributů. Naštěstí, a možná to byl i záměr Stvořitele, nás od sebe umístil v tak obrovských vzdálenostech; jinak by mnozí chtěli doslova sežrat ty druhé.

  Zda je na vině zlo, nějaká zakódované vlastnosti „programu“ mysli, vášně, chtivost, chtíče, egoismus, zcela jistě nevím, ale co vím, tak to, že se amatérsky pokouším najít spojnice, a to jen na naší zeměkouli.

  Pan Degon v jednom svém článku uvedl tuto zajímavou informaci:“Zo starého Egypta sa nám zachovala poviedka o hľadaní kvetu šťastia. Hovorí sa v nej o tom, že istý muž sa ju snažil nájsť a pochodil celý svet, aby ju našiel. Každý o nej počul, ale nikto nevedel, kde ju treba hľadať. Keď sa po mnohých rokoch vrátil unavený domov, našiel ju kvitnúť pod svojím oknom vo vlastnej záhradke.“

  Je to velmi modré a souzní to s mým dosavadním poznáním lidstva. Vůbec nezáleží na tom, zda je dotyčný člověk Egypťan, Turek, hinduista či Apač. Ta podstata je u všech lidí stejná, a je jedno, jestli o tom vědí nebo nevědí /roli hraje vědomost nebo nevědomost/ Hledat, pokud k té nutnosti jedinec dospěje, musí především u sebe a v sobě. A to je jedna ze spojnic i té jógy a křesťanství. O józe jsem napsal vícero pokračování, a to z vlastních zkušeností. Pravda, něco vyčtu, cituji, uvádím zdroje.

  Postoj člověka 21.století, který by chtěl tvrdit, že se něco neslučuje, mi nijak nesedí. Opravdu tady při mnoha diskuzích padalo slovo jednota a když ji chceme hledat a poznávat, nelze /podle mne/ ihned vyloučit milióny lidí jen proto, že „nepasují“ našim měřítkům.

  Pan Degon ještě v dalším svém příspěvku napsal :“Ja osobne zastávam gnostický pohľad na dušu, ktorý však neharmonizuje s kresťanskou dogmatikou, ale je blízky učeniu Ježiša, ktorý bol popísaný v rôznych starých náboženských spisoch.

  K tomu chci jen dodat, že mi nejde o upravené náboženství např.římsko katolické, dogmata, ale o křesťanství, lépe řečeno o učení Ježíše Krista. Tam srovnávám. Obřady katolíků, přijímání těla a krve Pána nijak nekomentuji. Ani jóginské rituály např.z hinduismu mne nijak nezajímají, i když i v nich poznávám / z vlastní zkušenosti / jasnou symboliku.

  A ještě drobnost. S panem Degonem diskutuji již několik roků a v zájmu kvalitní diskuze / alespoň já to tak chápu / se i vzájemně někdy „špičkujeme“. On je pokročilá duše a navíc člověk velmi sečtělý. Opravdu doporučuji jeho články – najdete je v sekci autorů jako Leonarda Degona.

  Pěkný den a vždy vítám příspěvky a diskuzi k věci.

  Václav Žáček /Venda /

  1. Nemohu to znovu neokomentovat. Osobní hodnocení dle mého do těchto diskusí nepatří. Aniž bych chtěla snížovat kohokoliv „kredit“, tak je velmi zavádějící, aby někdo prohlašoval, že ten a ten je pokročilou duší apod. Možná to tak je, možná není, nebo jak v čem. Jisté je ale to, že takový jev skutečně hodnotit má a bude jen Bůh (ne osobně, ale dochází k tomu samovolně podle jeho mechanismů) a nikoliv člověk, ten pro skutečné hodnocení druhého nemá žádné schopnosti a předpoklady.
   Kdo však činí věci, které přísluší jen Bohu, ten se staví do povýšenecké role nad Boha.Pokud si někdo nedá říci a má potřebu zveřejňovat vlastní soudy a názory, je třeba to v tomto smyslu prezentovat a nikoliv je prohlašovat jako by byly neomylné a jedině správné. Alespoň to je můj názor.
   Výše uvedené je ovšem jen příklad vyplynuvší z předchozího příspěvku. Špičkování sem dle mého opravdu nepatří. Navíc se mi nezdá, že by druhý (špičkovaný) účastník toto akceptoval. Pro čtenáře je praxe těch osobních invektiv (špičkování) velmi odpuzující!!! Pro mě tedy rozhodně, ale domnívám se, nejen např. z příspěvku uda, že v tomto pohledu nebudu jediná.

   1. Zatím, k 12:31 dnes jste, paní-slečno anonymní, nediskutovala ke článku a jeho obsahu, ale snažíte se tu kultivovat formu a nabádat ostatní diskutující. To je v pořádku. Osobně však vítám raději diskuzi k dané problematice.
    Třeba se k ní nějak dostanete – napovím ještě jednou název „Voláme po Jednotě – proč ne? Jóga a křesťanství – mají něco společného?“ A nebo, jako ta divoká kobylka odsud zmizíte?

    Pro Vaši informaci. Byla tu jedna paní, která diskutovala velmi intenzivně, ale, jak sama přiznala, nečetla téma výchozích článků a reagovala až na reakce ostatních.
    Také to byl přístup.

    Na této diskuzi je skutečně trochu osobní tón, někteří tu diskutujeme pod celými jmény již třeba třetím rokem a vyměnili jsme si snad i stovky názorů na různá témata a s některými diskutujícími jsme si vyměnili mailové adresy a píšeme si i zvlášť.

    Mějte se hezky a snad jen poslední, již konkrétní dotazy :
    – jak víte a jaké jevy bude skutečně hodnotit jen Bůh?
    – které činění věcí,které jste tu po pár svých vstupech poznala, přísluší jen Bohu?

    Věřte mi prosím, že nebylo mým cílem působit na Vás praxí, která je odpuzující. Neznám situaci a úroveň na jiných diskuzních fórech. Nikam jinam nechodím. Přesto děkuji za poučení. Jeden citát od starořeckého filosofa:“Moudrý člověk se nestydí poučit se u kohokoliv“

    díky za Vaše vstupy.

    Václav Žáček /Venda /

    1. Pane Vendo, diskutuji v té formě, jak to vnímám, a také jak jsem vedena svým duchovním vedením. Pokud vnímám, že je zbytečné dotýkat se problematiky věcně, nečiním tak, ani kdyby mě k tomu někdo vyzýval. Přišlo mě, že na kultivovanost projevu je třeba upozornit. Možná proto, že v zápalu svého přesvědčení na tu kultivovanost někteří zapomínají.

     Jen stručně k Vašim otázkám. Duchovně vyspělý jedinec by je podle mě nepoložil. Je to jako požadovat výčet Božích pravomocí. To nemá podle mě co dělat s pokorou. A např. o schopnostech hodnotit duši druhého člověka je dle mého zbytečné se dále zmiňovat.

     Neporovnávám s žádnými jinými fóry. Vnímám však ušlechtilost formy komunikace, či naopak její porušení obecně.

     Ráda bych, kdybyste mé vstupy nepojímal jako útočnou kritiku, ale naopak jako podporu pro všechny (tedy nejen pro Vás), kteří mají zájem rozvinout své ctnosti, svou ušlechtilost, bez níž se těžko o někom dá říci, že skutečně praktikuje duchovní cestu.

    2. Paní-slečno anonymní,

     zajímalo mne jen, a vlastně mne zajímá kdykoliv, když někdo použije takovou neobvyklou formulaci jako Vy / např. Váš „….takový jev skutečně hodnotit má a bude jen Bůh (ne osobně, ale dochází k tomu samovolně podle jeho mechanismů) /, jak se to dozvěděl, konkrétně jak jste se to dozvěděla Vy – tedy Vaše tvrzení, že Bůh má a Bůh bude……a teď do toho ještě ty Jeho mechanismy….., jak jste se o nich dozvěděla? promiňte mi moji troufalost, ale je to zajímavé / alespoň pro mne /.

     A nebo toto Vaše jednoduché souvětí:“Kdo však činí věci, které přísluší jen Bohu, ten se staví do povýšenecké role nad Boha.“ Když si někdo dovolí toto takto formulovat, tak pro mne, to zdůrazňuji, z toho vyplývá, že ví, a tedy Vy slečno-paní anonymní víte, jaké věci činiti přísluší jen Bohu? Lze od Vás, možná i proto, že můžete cítít určitou dávku lásky pomáhat lidem, jako duchovně hledající člověk, předat mi /i jiným lidem / nějaký výčet = seznam? Myslím, že se nemůžete na mne zlobit, když se pod mým článkem objeví tyto až důvěrné / možná tajuplné / informace, že se na ně ptám, i když to nesouvisí s tématem mého článku.

     Napsal jsem o panu Degonovi, že je pokročilá duše. Kdybyste ho znala z předešlých diskuzí, z jeho článků, možná byste mi dala za pravdu, že alespoň v té intelektuální rovině, určité dávce sečtělosti mnohé duchovní literatury, informacemi z netu…., prostě „přečuhuje“ tu svým rozhledem a přehledem! A to je dobře! Moc dobře – i když ho pan MH nazývá dogmatikem. Není to / podle mne / žádný hřích ho takto označit. Nevyvyšuji ho přece na úroveň Boha. Prostě, jen ten jeho intelekt = v sanskrtu buddhi – tady dokazuje /ač to jistě nechce vůbec slyšet-číst, není to totiž jeho cíl/, že duchovně je na tom lépe, než mnoho lidí, kteří se o filosofii, mystiku, náboženství, učení véd, taoismus, řecké filosofy…./to všechno tu od něj zaznívá a zaznívalo / vůbec nezajímají. Ještě jednou prostě, bez pana Degona si neumím tyto stránky vůbec představit.

     A Vám řeknu mé závěrečné slovo, že se necítím jako duchovně vyspělý jedinec. Jen hledající, to snad ano. Proto mám i tyto možná zvláštní otázky.

     Pěkný letní večer.
     Václav Žáček /Venda/

     P.S.
     I tato Vaše myšlenka, kterou jste vyjádřila níže uvedenou větou by si zasloužila diskuzi – určitě s panem Kuklišem,vydavatelem- redaktorem.
     Zcela jistě by přivítal to, co dělá diskuzi ušlechtilou, či naopak, co ji obecně porušuje ??

     „Vnímám však ušlechtilost formy komunikace, či naopak její porušení obecně.“

    3. Venda mimo jiné napsal:
     „Lze od Vás, možná i proto, že můžete cítít určitou dávku lásky pomáhat lidem, jako duchovně hledající člověk, předat mi /i jiným lidem / nějaký výčet = seznam?“

     Promiňte, ale minimálně tuto uvedenou větu vnímám jako silnou manipulaci. Pomáhat lidem neznamená nechávat se od nich manipulovat, ale právě naopak!
     Do manipulativních diskusí já zásadně nevstupuji.

    4. ad – Do manipulativních diskusí já zásadně nevstupuji.
     ___________________________

     To jste právě popřela vytvořením manipulativního dialogu.

    5. Ještě jedno. To podstatné jsem již napsala a domnívám se, že nyní Vám nejvíce pomohu tím, když s Vámi diskutovat nebudu a tím Vám alespoň za sebe otevřu prostor pro sebereflexi.

    6. „domnívám se, že nyní Vám nejvíce pomohu tím, když s Vámi diskutovat nebudu a tím Vám alespoň za sebe otevřu prostor pro sebereflexi.“

     Možná tím nejvíce pomůžete sama sobě a své vlastní sebereflexi… :-)

    7. ad – To podstatné jsem již napsala a domnívám se, že nyní Vám nejvíce pomohu tím, když s Vámi diskutovat nebudu a tím Vám alespoň za sebe otevřu prostor pro sebereflexi.
     ________________________________

     Manipulace jako prase.

  2. Pane Vendo, zda se to vztahuje na Vás? Posuďte nejlépe sám. Nic ve zlém – myslím, že do určité míry ano. Na jedné straně apelujete na nestrannost, otevřenost, na druhé straně sám zastáváte určitý náboženský/duchovní koncept. Takže nejste nestranný. Ale to Vás nijak nediskredituje. Každý z nás je určitým způsobem zaujatý pro určité myšlenky a jiné myšlenky jsou mu cizí.

   Moje připomínka byla obecného rázu a směřovala spíše k vydavateli. I když verbálně akceptujete diskusi, k žádné „katarzi“ zatím nevedla. Zdejší diskusi podobně jako jiné diskuse na tzv. duchovních webech považuji po dlouhodobých zkušenostech za ztrátu času. Je to dialog lidí, kteří melou to své a nepřipustí, že nutně nemusí mít pravdu. Obdobný nikam nevedoucí nesmysl je tzv. dialog vědy s náboženstvím – pokud nesouhlasíte, tak tady je link to názorně dokladující: http://ceskapozice.lidovky.cz/polemika-s-lawrencem-kraussem-veda-nebo-buh-fkl-/forum.aspx?c=A140606_181625_pozice-forum_paja.

   Závěrem Vás ujišťuji, že osobně nemám nic proti Vám. Vaše snaha šířit osvětu je mi sympatická – také jsem totiž řadu let dokonce psal příspěvky do různých duchovních webů než jsem procitnul a uznal nesmyslnost svých snah. Člověk může změnit uvnitř pouze sám sebe, nikoho jiného. Naštěstí na této Zemi jsme každý pouze sám za sebe.

   Přeji Vám přes extrémní teploty hezký den.

   1. Pane Udo,

    za pár dní to bude tři roky, co na toto diskuzní fórum pravidelně chodím, diskutuji a píši své články. Jejich účelem je nabídnout mé základní zdroje informací – učení Sant Matu, univerzálního učení Jógy slyšitelného životního proudu a nabídnout tak nové či rozšířit další možnosti pro účastníky, které by mohlo toto univerzální učení zaujmout. Nijak se s tím neskrývám a tzv.nestrannost? Jak to posuzovat?

    Proč to dění tady nazývat jako Vy, že „lidé melou?“ Pokud ale ano, tak pak by to byla skutečně /asi pro Vás/ ztráta času. Od všech diskutujících jsem se zde naopak vždy o něčem poučil.

    Dialog vědy s náboženstvím nesleduji, protože až na vyjímky, je vědecká obec mimo postoj věřících lidí.

    Závěrem, přivítám, když si budu moci prostudovat Vaše starší příspěvky z různých duchovních webů – dejte mi prosím odkaz. Můžete-li a chcete-li?

    Na závěr. Jsem v důchodu a denně tak „šetřím“ několik hodin času, který jiní lidé věnují dojíždění do zaměstnání a práci samotné. Jakmile budu mít pocit, že mi to tu nic nepřináší, nechám toho.

    Pane Udo, uvítám, když i Vaše diskuze si povšimne něčeho z mnou nastoleného tématu. Ale není to nutné. Můžete to celé svobodně ignorovat. Samozřejmě, že nemusíme diskutovat o józe a křesťanství. Máte plné právo vést téma diskuze jinam. Můžeme se více věnovat formě diskuze jak kdo co měl říci, jaká slova nepoužívat….atd.. Popř. věnovat se situací na jiných webech. Asi mi to nebudete věřit, ale na jiné tzv.duchovní weby nechodím.

    Pěkný den
    Václav Žáček /Venda/

    1. Pane Vendo, vypracoval jste se za uváděné 3 roky na skvělého manipulátora („Závěrem, přivítám, když si budu moci prostudovat Vaše starší příspěvky z různých duchovních webů – dejte mi prosím odkaz.“ a podobná ponoukání ve Vaší reakci). Všechna čest! Ale do jalových a nikam nevedoucích diskusí mně nevmanipulujete. Na jiné duchovní weby nechodíte, takže by Vám odkazy stejně nic neřekly (a už je to nějaký čas, kdy jsem skončil s duchovní osvětou). Já už mám naštěstí to období, které právě prožíváte („pravidelně chodím, diskutuji a píši své články“) za sebou a právě proto Vás velice dobře chápu. Ale věřte mi, jednou z toho také vyrostete. Zjistíte, že jenom mrháte časem a energií a místo uznání inkasujte v diskusích hlavně negativní odezvu protože není na světe člověk ten, aby se zavděčil všem. Negativa zkrátka překonají pozitiva z takovéto činnosti. Chtěl jsem Vás ze „staré známosti“ :-) varovat na vaší Cestě, ale jak čtu, tak si to opět vysvětlujete po svém. Kdybych byl jízlivý, tak bych upozornil na rčení „Moudrý se učí z cizích chyb, hlupák se nepoučí ani z vlastních“, ale raději uvedu to mírnější: „Koně můžeš přivést k vodě, ale nedonutíš ho, aby se napil“. Takže z mých slov si nic nedělejte, piště články, diskutujte a na nic se neohlížejte. Klidně mne považujte za nevědomého, s tím se rád vypořádám. Znovu opakuji – naštěstí jsme zde na Zemi každý pouze sám za sebe.
     Přeji Vám vše dobré a hlavně mě nepovažujte kvůli mým slovům za svého protivníka, natož nepřítele.

    2. Pane Udo,

     poprvé jste mi napsal 23.dubna t.r. u mého příspěvku k mystice.
     Za měsíc a půl již mne nazýváte manipulátorem?
     Vy to nemůžete vědět, zda jsem to myslel upřímně, ale chtěl jsem opravdu znát témata Vašich příspěvků. proto jsem se na ně zeptal. Ostatně, Vy jste to tady uvedl, že jste psal na mnoho webů. Nikdo to po Vás nechtěl, aby jste to uváděl. Zajímalo mne, jaké zaujímáte postoje, co je Vaším směřováním. Ale chápu Vás.

     Děkuji za moudra a za varování a buďte moc zdráv, příteli Udo, na cestě poznání sebe sama.

     Mějte se hezky.
     Václav Žáček /Venda/

    3. Pane Vendo, už to napsala Ms Anonymní přede mnou, že dobře míněná upozornění chápete jako „útočnou kritiku“. A měla úplnou pravdu. I když Vaše reakce formulujete distingvovaně, s džentlmenskou noblesou, tak přesto z nich čouhá vztahovačnost, pocit ublíženosti. Nikdo Vás přitom nechce nijak shazovat, ani Vám ubližovat. Alespoň já ne.

     A ta manipulace? Je vidět téměř na každé Vaší reakci – hned se chytáte každého faktu, který zmíní protistrana a žádáte permanentně dodatečné informace, aby Vám kdosi cosi vysvětlil, předložil CV, blíže rozebral, doložil, definoval i základní pojmy, uvedl literaturu, odkázal na linky, předložil seznamy, vyčíslil dopady atd. atd., což by v této formě – písemné – diskuse znamenalo plné časové nasazení diskutujícího. Písemná forma diskuse má své specifika a hlavně limity (rozsah, časové nároky) vzhledem k její smysluplnosti. Např. když jsem uvedl, že Vaší cestu (šíření osvěty – psaní příspěvků na různé weby, zapálená účast v dskusích atd.) mám již za sebou, tak jsem se nechtěl chvástat a exhibovat, vydávat se za kdovíjakého guru, ale vyjádřit to, že velice dobře chápu Vaše snažení. I na Cestě jsou určité etapy a zákonitosti. Přetřásal a vydatně se zde kritizoval v souvislosti s jeho články p. Milan Šupa hlavně za to, že se odmítá vyjadřovat k nim, resp. diskutovat o nich. Dovoluji si tvrdit, že jde o totéž, co jsem Vám popisoval – v určitém stadiu Cesty již nemáte potřebu někomu něco dokazovat, vysvětlovat základní pojmy, bavit se ze začátečníky, kteří obrazně řečeno neznají abecedu. Diskuse s nimi je ztrátou času a nepomůže zhusta nikomu, jenom generuje negativní emoce (ironii, invektivy, rozhořčení, hněv, osobní útoky, manipulaci atd.). Mně například již nikdo nedonutí, abych někdy přesvědčoval ateistu, že Bůh existuje. Anebo abych vysvětloval tzv. duchovnímu člověku smysl života a podobné základní pojmy Cesty. Dal jsem zde citát Junga, že on v Boha nevěří – on ví, že existuje a hned po mně Anonmní chtěl/a vysvětlení. Proč bych to dělal, proč s ní/m diskutoval? Buď to cítí stejně jako Jung, nebo to považuje za ztřeštěnost – co jinak jde na tom vysvětlovat?!?

     Ježíšova slova „neházejte perly sviním…“ je třeba tesat do kamene dnes a denně. Přednést svůj názor (stanovisko) – ano; mermomocí přesvědčovat i za cenu násilí – ne. Pochopil jsem chování Milana Šupy.

     Vaše douška „Děkuji za moudra…“ je klasická manipulace. Nemám Vám to za zlé. Nehledě na Vaši ironii Vám proto ještě jednou zopakuji Udovo moudro (chcete-li Udovo krédo): Naštěstí jsme zde na Zemi každý pouze sám za sebe.

     Přeji hezký den všem lidem dobré vůle.

    4. Pane Udo, jste tu jako anonym. Je Udo Vaše křestní jméno? Hodilo by se k Vám = znamená bohatý či šťastný. Teď to myslím po té duchovní stránce.

     Nebudu s Vámi diskutovat, protože jste mimo. Jednak nediskutujete k mému článku. Jednak Vás stále zajímá proč diskutovat, jak to vylepšit, kdy již není potřeba diskutovat, cítíte moji manipulaci, definujete účastníka diskuze jako protistranu, píšete o limitech diskuzí. Na druhé straně ale chápete mé snažení.

     Napsal jste tu při svém prvním vstupu pod mým článkem „Voláme po Jednotě – proč ne? Jóga a křesťanství – mají něco společného?“ tuto větu :

     „Pokud má někdo výhrady k článku, tak ať napíše svůj vlastní článek a uvede relevantní argumenty pro své soudy.“ Máte můj SOUHLAS!

     Nediskutujeme tu pod nějakým článkem s tématem „Jak vést správně a ušlechtile diskuzi či k čemu je diskuze vhodná?“.

     Nechcete-li diskutovat k meritu věci, tak nediskutujte. Opravdu škoda Vašeho času. Vím, že nechcete exhibovat, ale pochopíte prosím, že když někdo /Vy/ napíše, že přispíval na mnohé duchovní weby, nepředpokládám, že je to např.před 15ti léty, ale mnohem blíže k dnešku, a pro své pokročilé poznání toho nechal, tak mne může zajímat, jakým směrem se Vaše příspěvky ubíraly, že jste dosáhl toho, čeho jste dosáhl a co tu naznačujete. Již pro to je to zajímavé, že nejen já, ale mnozí jiní si mohou udělat představu o člověku Udovi, který byl v minulosti na „nižší úrovni poznání“ a teď již je na vyšší a říká, že není třeba diskutovat.

     Jak jsem včera mj. napsal paní-slečně anonymní a reagoval na její dosti zásadní informaci :
     „A nebo toto Vaše jednoduché souvětí:“Kdo však činí věci, které přísluší jen Bohu, ten se staví do povýšenecké role nad Boha.“ Když si někdo dovolí toto takto formulovat, tak pro mne, to zdůrazňuji, z toho vyplývá, že ví, a tedy Vy slečno-paní anonymní víte, jaké věci činiti přísluší jen Bohu? Lze od Vás, možná i proto, že můžete cítit určitou dávku lásky pomáhat lidem, jako duchovně hledající člověk, předat mi /i jiným lidem / nějaký výčet = seznam? Myslím, že se nemůžete na mne zlobit, když se pod mým článkem objeví tyto až důvěrné / možná tajuplné / informace, že se na ně ptám, i když to nesouvisí s tématem mého článku.“

     Když někdo v nějaké reakci, nota bene v diskuzi pod mým článkem, napíše něco, co mi není jasné, optám se. Když na otázku dostanu odpověď, že je již mimo diskuzi, prostě nemá čas, tak si říkám, proč to sem dotyčná/ný/ psala/psal.

     A u Vás, pane Udo, mne zaujalo, že jste „vyvázl“ z diskuzí – tedy Vaše cesta, která Vás učinila šťastným a duchovně bohatým…., že to již máte za sebou? Co je na tom špatného či manipulativního?

     Tento web má podtext „Hledání světla“ a tak si myslím, že není vůbec špatné, když by člověk, který „to“ má již za sebou, uvedl, jak a kde „to“ našel. Jakým směrem se vydal, jaká filosofie či náboženství, duchovní metoda, ho zaujala a takto mu dala poznání.

     Ale když je to pracné, pro Vás limitující /rozsah, časové nároky/, no tak o tom nezačínejte psát, nenakousávejte to. Prosím. Pak nedojde k takto zbytečné diskuzi.

     V mých cca 35ti příspěvcích – článcích bych našel alespoň 20 příkladů, kdy Vaše závěrečné krédo zdůrazňuji. Věřte mi, že s Vámi souhlasím.

     Díky

     Václav Žáček /Venda/

     P.S. jen malý příklad, jak opět „nabíjíte“ ve svém příspěvku – možná se tak musí projevit Vaše ego ?? Tyto Vaše věty „Mně například již nikdo nedonutí, abych někdy přesvědčoval ateistu, že Bůh existuje. Anebo abych vysvětloval tzv. duchovnímu člověku smysl života a podobné základní pojmy Cesty. “

     Zcela přirozeně se nabízejí otázky / ale PROSÍM, neodpovídejte na ně – je to jen ukázka, co Vaše slova mohou evokovat /:
     – Vás někdo dříve nutil přesvědčovat ateisty? jak?
     – a nebo Vy jste cítil z Vašeho duchovního postupu, že musíte přesvědčovat ateisty?
     – diskutující bez víry Boha by se mohl optat -jak chcete dokázat, že Bůh existuje? Tvrzením Junga?
     – kdo je podle Vás duchovní člověk – jak se projevuje?
     – jaký je smysl života podle Vás?
     – jaké jsou ještě další základní pojmy Cesty?

     PROSÍM, neodpovídejte. Opravdu jde o příklad, když čtu Váš příspěvek, jaké dotazy by mohly „naskakovat“ A tudíž, nechcete-li je pak v praxi, jako reakci, neuvádějte tyto myšlenky. bylo by naprosto hloupé, kdybyste pak /jinému diskutujícímu / odpověděl. Ano, vím to, ale nemám čas odpovídat. Psal jsem o tom již dříve na mnoho webů, ale ani odkazy Vám nedám….. jsem již dál??

    5. Pane Udo,
     v mé odpovědi v 9:31 jsem uvedl, že nediskutujete k tématu mého článku a pak, že meritum /vlastní obsah/ mého článku Vás nezajímá, a tak jsem Vám doporučil, aby jste nediskutoval. Toto mé vyzvání k nediskuzi se týkalo Vaší evidentní snahy o diskuze mimo samotný obsah; myslím, že jsem náplň Vaší diskuze dostatečně definoval.

     Nyní se hlásíte k tomu, co tu vyjádřil pan Degon k mému článku 8.6. v 10:16.. A tak se mi to jeví, že možná chcete diskutovat. Pro pořádek vyjádření pana Degona překopíruji :
     „Pane Vendo, prečo sa u Vás prejavuje taká obrovská snaha spájať kresťanskú kultúru s praktikami jógy? Preto, že ste v jóge našiel svoje zaľúbenie? Kresťanská kultúra nemá nič spoločné s praktikami východnej spirituality aj keď sa obe svojím učením môžu doplňať, ale nie sú kompatibilné. Kresťanstvo je od svojho počiatku rozdelené na množstvo rôznych cirkví a cirkvičiek, lebo sa tá rímska cirkev odchýlila od pôvodného učenia Ježiša a Vy by ste ju chcel teraz lepiť „lepidlom jógy“? V kresťanstve je zaužívaná prax meditácie, ale jóga je predsa len niečo iné. Stačí si len všimnúť tie cudzie výrazy a pojmy v sanskrikte, ktoré sem zavádzate a už to stačí k tomu, aby túto prax ľudia odmietli. Ale to je iba môj názor, ktorého si Vy nemusíte všímať.“

     On totiž pan Degon, jak se tu několikráte projevil již dříve, nechce diskutovat, nadhodí sice své výhrady, zpravidla ale bez argumentace. V mém článku je ale několik argumentů, které starobylou jógu a křesťanství v těch základech spojují. Doložené navíc citacemi Nového zákona a Bhagavatgíty.
     A doslova jste napsal, že :“Plně souhlasím s vyjádřením Degona 8:6.2014 (10:16), tj. podepisuji jeho názor. Lépe bych to stěží napsal.“

     Bohužel, naléhavé úkoly mne až do večera ženou mimo počítač, tak více nestihnu. Jsem ale rád, že se do diskuze o józe a křesťanství zapojujete. Nebo se mýlím?

     Dovolím si jen dva malé dotazy. Nacházíte Vy něco společného v józe a křesťanství? Také si myslíte, že jsem v józe našel zalíbení? Pokud ano, tak proč?

     Díky za přání hezkého dne a podobně i ode mne.

     Václav Žáček /Venda /

    6. Pane Udo:
     Aj keď nie je Váš príspevok adresovaný mne osobne, predsa som si ho s radosťou a s pochopením prečítal. Preto Vám ďakujem za Vaše slová. Ja osobne by som k tomu chcel pripomenúť iba toľko:
     – Mnoho ľudí si vo svojej naivite myslí, že môžu slobodne hovoriť čo si myslia a čo ich napadne. Ako príklad by som mohol uviesť mnohých našich politikov a verejných činiteľov, ktorí svojou rečou pohoršujú verejnosť lebo sa s ich názormi nestotožňujú. Toto sa začalo prejavovať aj na týchto webových stránkach, keď začali používať neslušné výrazy a vulgarizmy, čo mnohých urážalo. Je to otázka kultivovanosti prejavu.
     Ježiš nie zbytočne povedal, že nie je hriechom to, čo do človeka ústami vstupuje, ale to, čo z neho vystupuje. V stredoveku pre zlé reči ľudí upaľovali (ako bosorky), zamykali ústa na zámok, alebo rovno vešali, hoci išlo iba o slová. Aj dnes ľudia svojimi rečami beztrestne páchajú mnoho zlého, aj keď si myslia, že hovoria múdrosti a ľudí napravujú. Neuvedomujú si, že by najskôr mali napraviť seba, ale do toho sa im nechce. Vidia smietku v oku blížneho, ale brvno v oku svojom nevidia.
     Som rád pane Udo, že ste sa zapojil do tejto diskúsie, lebo z Váh hovorí múdrosť a skúsenosť.
     Želám Vám pekný deň!

    7. Milý Degone, v 10:34 h jsem v rámci diskuse vložil příspěvek, ve kterém plně souhlasím s Vašim úplně prvním komentářem 8.6.2014 (10:16) pod výše uvedeným článkem. Tedy pouze minutu po Vaší reakci. (Venda totiž tvrdě po mě vyžadoval, abych diskutoval k meritu věci, tak jsem mu vyhověl). Uvěří vůbec někdo této neuvěřitelné časové souslednosti našich příspěvků? Pochybuji o tom.

     Jinak i s tímto Vašim posledním vyjádřením souhlasím. Zaráží mě jaká nesnášenlivost panuje mezi lidmi, kteří se hlásí k duchovnosti a tudíž by měli mít k sobě blíže, než je to mezi ostatními lidmi. To platí i ve zdejší diskusi, plné invektiv, ironických poznámek a dvojsmyslů. Někdo si to uvědomuje, někdo to dělá zcela plánovitě. Je mi líto, že např. Venda se projevil jako obratný manipulátor a pouze předstírá, že chce slyšet jiné názory, ale úpřimnost v tom není. V podstatě ale nevěří ani tomu, že to s ním člověk myslí dobře. Každý jsme jiná individualita a nejsme klony, abychom měli uniformní myšlení. Lidsky jej chápu, duchovně nikoliv. Není nic horšího, než když si člověk myslí, že má patent na rozum, protože výsledkem je duchovní stagnace. Osobně si myslím, že žádné náboženství ani žádná filosofie nemá 100%-ni pravdu a kdo to tvrdí, tak ten ve mně vzbuzuje pochybnosti a ostražitost.

     I já přeji Vám i všem lidem dobré vůle hezký den.

    8. Nu, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, že pane Udo, Degone a další?

     A kdo si v podobných praktikách nelibuje, zdejší příspěvky – pokud ho rozrušují či mu připadají málo ušlechtilé – prostě nečte, a věnuje se jiným, pro něj smysluplnějším aktivitám, ať už je to v jeskyni, na zahrádce či kdekoli jinde… :-)

    9. Ano, s tímto souhlasím. Proto chápu tu anonymní paní, která napsala, že sem jen nakoukla a zase cválá pryč, aniž by si tu chtěla zřizovat nějakou identitu.
     Koneckonců kdo sem nahlédne cca v půlročním intervalu, tak zjistí, že kromě některých trvalých jedinců, se tu objevují úplně noví lidé. A je zřejmé, že když se rozkoukají, tak usoudí, zda je to obohacuje, či nikoliv. No a někteří ze zdejších také dojdou k tomu poznání, které zmínil pan udo – že diskutování člověka dál neposune, proto je již vůbec neabsolvuje. :-)

    10. Pane Udo: Po prečítaní Vášho príspevku som sa rozhodol Vám ešte povedať pár slov (na rozlúčku), lebo vidím, že skutočne nemá zmyseľ tento web navštevovať a vybíjať tu svoju energiu. Je to tu ako v cirkuse, kde sa klauni prezentujú svojím naučeným číslom a ostatných (ako nevítaného konkurenta) sa snažia dehonestovať, aby tu žiarili iba oni. Očakával som, že tu nájdem niekoho, komu ide o duchovný, alebo duševný pokrok, ale takých tu obyčajne rýchlo „odpálkujú“.
     Želám Vám všetko najlepšie!
     Dovidenia v lepších časoch!

    11. Milý Degone, víte, že o tom také uvažuji? Mne opravdu vadí úroveň zdejší diskuse, plné invektiv a manipulace. Bohužel je to příznačné téměř všude, kde se vyskytují tzv. duchovní lidé. Nevím, kde se bere ta netolerance a nesnášenlivost právě v uvedeném okruhu lidí. Ale plně Vás chápu, protože nač vést nikam nevedoucí jalové diskuse jsou ztrátou času a energie. Čas a energii je třeba vynakládat smysluplněji, protože jsou limitovány.
     V případě, že přece ještě budete číst tyto řádky tak bych si dovolil Vám doporučit alespoň občas nahlídnout na tento web.
     Jinak Vám přeji hodně úspěchů na Vaší Cestě a jsem rád, že jsem se s Vámi potkal (i když jenom takto virtuálně).

    12. Dobré dopoledne,
     nechci se míchat do Vašeho dialogu s panem udem.
     Přesto si dovolím několik slov.

     Pane Degone, budete tu jednoznačně chybět. Po vymazání diskuze pod mnoha příspěvky v  posledních létech je tady v r.2014 založena nová diskuze a pod mými příspěvky začala prakticky od 9.3.2014 – tedy zhruba tři měsíce zpět. Za ty tři měsíce jsem napsal šest článků s tématikou, která Vás zajímala – pod každým jsme spolu diskutovali a dokonce u čtyřech článků jste reagoval vždy jako první a dal následné diskuzi i určitý impuls.
     Budete tu opravdu chybět. Svoji rozvahou a přehledem. Pro mne jste byl inspirativním člověkem.

     Protože jste se setkal s Bohem, jak jste tu v loňském roce skromně přiznal, tak mám pro Vás jedno přání. Ať tato Vaše setkání pokračují, ať sílíte na duši a pro příští reinkarnaci Vám přeji osud velkého myslitele.

     Venda

    13. Degone, to „mi“ nedělejte. Teda, vlastně jsem také poodstoupila.
     „studuji“, tedy hledám něco o dvoupaprsku, či dvouplameni. Po mnoha letech nacházím.

    14. „Pane Vendo, vypracoval jste se za uváděné 3 roky na skvělého manipulátora („Závěrem, přivítám, když si budu moci prostudovat Vaše starší příspěvky z různých duchovních webů – dejte mi prosím odkaz.“)

     Nechápu, proč je nutné někoho, kdo vás slušně požádá o odkaz na vaši případnou tvorbu na jiných webech, hned nazvat manipulátorem?

    15. Milá Jano, odkazuji Vás na mou reakci na pana Vendu 10.6.2014 (7:09).

 5. Pane udo:
  Hovoríte mi z duše! Ten link na vystúpenie p. Krausse len dokazuje obmedzenosť a neudržatelnosť tej americkej ideologie ateizmu, ktorá v našej (českej) kultúrnej realite vyznieva ako smiešna a primitívna. Veda a osveta je už niekde inde, ako nám ukazuje p. Krauss. To sa týka aj globálnej politiky USA…
  Pekný deň!

 6. Vytrhnu z kontextu:
  „….„Náboženství znamená spojení individuální duše s jejím zdrojem. Ve skutečné praxi plnohodnotné Cesty návratu je náboženství uskutečňováno následováním Slova, jinak Ducha Svatého,“ – nutno dodat, že ten byl, je a bude vždy u Boha. A ten, když mírně předběhnu, je v každém z nás, a to je velmi důležité! I když si to většina lidí neuvědomuje…..“

  A napíši: Je-li Duch Svatý vždy u Boha, a též je je v každém z nás, je náboženství zbytečné, neboť duši ke zdroji přivede Duch Svatý i bez něj i když si to většina lidí dočasně neuvědomuje.

  1. Matko, díky za Váš příspěvek, ve kterém jste se zamyslela nad myšlenkou z mého článku. Jako jedna z mála diskutujících.

   Ad.
   „A napíši: Je-li Duch Svatý vždy u Boha, a též je je v každém z nás, je náboženství zbytečné, neboť duši ke zdroji přivede Duch Svatý i bez něj i když si to většina lidí dočasně neuvědomuje.“

   Myslím, že máte pravdu. Z mého pohledu je však dobré jít Mu „naproti“, tedy pokud si uvědomím všechny souvztažnosti. Vědět to avšak mávnout nad tím mávnout a říci si, stejně tam budu doveden, a žít naprosto životem světským,zúčastňovat se všeho možného, oslav, večírků, chodit na fotbal, sledovat módu, zpěváky, filmy, seriály / o plnění povinností = žití vztahů v rodině, výchova dětí, pracovat….ani nemluvím / a na Boha zcela zapomenout?; tedy při vědomí,že stejně budu spasen, bylo by zřejmě ne zcela dobré. Náboženství přináší určité zkáznění, učí zklidňování mysli, vcíťování se do sebe a nakonec i kýžené hledání Boha uvnitř.
   Snad nebude nikomu vadit že tu uvedu /možná nepřesně/ myšlenku pana Voltaira, který řekl, že náboženství je útěchou slabých.

   Jak jsem uvedl v článku; je to cesta k návratu, ke znovu spojení. Samozřejmě, že odmítám všechny ty zbytečné rituály, obřady, odpustky,procesí a poutě…., všechno, co má „zajistit“ kněžím církví obživu a jejich zdánlivou vyjímečnost. Prohlásil snad Ježíš Kristus, že papež bude jeho prvním náměstkem na zemi? A neříkal snad Ježíš, že máme jen jednoho Otce, zatímco dnes si nechá říkat Otče mnoho farářů a svým ovečkám tento omyl nevysvětlí? Náboženství a církev? Je mezi nimi opravdu velký rozdíl.

   Ještě jednou díky za příspěvek.

   Venda

   1. Ano, bez práce nejsou koláče. Je třeba jít naproti.Aneb kdo klepe na dveře, bude mu otevřeno :-)

  2. Milá Matko:
   Zdravím Vás a odpoviem Vám tu na Vašu zmienku o onom „dvouplameni“, pod ktorým tuším spiritualitu lásky, o ktorej hovoril aj Ježiš, aby sme sa vzájomne milovali, ako nás miluje aj Otec. Iba nechápem, prečo sa tu doporučuje iba láska medzi dvomi a nie všeobecne medzi všetkými, lebo Božia láska je univerzálna a našich blížnych v Duchu sv. je mnoho a tí všetci nás milujú rovnakou láskou. Je to ako Boží dar zatvárať do flašky a iba tú uznávať za tú pravú. Ak nás spája Božia láska tak tvoríme veľké spoločenstvo lásky, aj keď o sebe všetci ani nevieme, ale všetci si duchovne pomáhame a vzájomne sa podporujeme.
   Dúfam, že sa pán Venda nebude zlobiť, že pod jeho článkom debatujeme o inom ako je predmet jeho článku – jóga.
   Želám Vám veľa svetla a tepla Božej lásky!

   1. Dobrý den, Degone :-)
    Nejsem si jista, jde-li v případě dvouplamenu o spiritualitu lásky mezi dvěma. Spíše dvoupaprsek chápu jako znalost a uvědomění si „prvotní tvorby Otcovy“. Kdysi jsem nakreslila obraz, který zachycoval „Duo“ a nevěděla jsem, co jsem vlastně namalovala. Nyní tedy tuším. Byl to obraz srdcí (dvouplamenů) putujících vesmírem. Rozhodně tam nebyl jen jeden jediný dvouplamen a tuším, že komunikoval i s ostatními :-) Všichni jsme hvězdičkami, na společném rouchu Otcově, řekla bych. A tam není láska omezena žádnými podmínkami :-) Duch lásky je svobodný :-)
    Pan Venda se určitě zlobit nebude, neboť vše souvisí se vším. Záleží jen na každém z nás, jestli se správně naladí. Ať již pomocí jógy, nebo i jinak :-)
    Přeji hodně světla i Vám. Boží láska nás ochraňuje i vede :-)

    1. Dobrý deň aj Vám Matko:
     Tá Vaša koncepcia, alebo vízia „dvouplamenú“, ktorý ste tu popísala sa skôr hodí na „sprievodcu“, teda bytosť známu z kresťanskej vierouky ako „anjela strážneho“. Už sme o tom spolu v minulosti debatovali a nechcem to tu opätovne uvádzať. Naše duše sú s touto „záhadnou bytosťou“ spojené láskou a sprevádza nás a pomáha, preto sa často označuje ako sprievodca.
     Rozhodol som sa reagovať iba na určité príspevky od určitých autorov, aby som nebol na pohoršenie tých, ktorým sa moje názory nepáčia.
     Som rád, že Vaša životná cesta je ožiarená Božou láskou a pravdou!

    2. Dobrý den, Degone :-)
     Pokud se jeví dle mých slov dvojplamen jako anděl strážný, popsala jsem to nepřesně, či chybně což se mi často stává, že slovy neumím vysvětlit to, čím se zabývám, procházím. A snad to zde ani nepatří.
     Ale pokud se jeden z dvojpaprsku rozhodne být pro druhého andělem strážným, je to zajisté možné.
     Co se týká pohoršení – je to tvůrší, nebo destruktivní cit?
     Jestliže je někdo pohoršen něčím, co pohoršení vyvolat nemá, není to vina osoby, která pohoršovat nechce.
     př.: je škoda chápat, či vnímat tmu (pohoršení) jako světlo a naopak, světlo považovat za tmu (pohoršení).
     Nu, Země je bezpečným místem pro cestu, hledání, nacházení, i různé hokus-pokusy :-)
     Hezké odpoledne přeji :)

   2. Ad.
    „Iba nechápem, prečo sa tu doporučuje iba láska medzi dvomi a nie všeobecne medzi všetkými, lebo Božia láska je univerzálna a našich blížnych v Duchu sv. je mnoho a tí všetci nás milujú rovnakou láskou. “

    Proč se zlobit? Jde přece o Jednotu, ne? Jak by mohlo být něco jednotné, v Harmonii a Řádu, když by tam nebyla Láska?

    Je to přesně v intencích článku, jen si to uvědomit.

    Venda

  3. -A napíši: Je-li Duch Svatý vždy u Boha, a též je je v každém z nás, je náboženství zbytečné, neboť duši ke zdroji přivede Duch Svatý i bez něj i když si to většina lidí dočasně neuvědomuje.

   Nechci se vyjadřovat k náboženství, které je ryze lidským institucionálním výtvorem, ale představou, že Duch Svatý přivede duši ke zdroji.
   Ve Vašem příspěvku dochází k neblahému ztotožnění lidského úsilí po přiblížení se Bohu s náboženstvím… Druhá neblahá myšlenka je ta, že Duch Svatý někam nějakou duši povede. Nepovede. To duše /pokud tomu tak budeme říkat/ potřebuje následovat Ducha Svatého. Čili ta základní podmínka je energie vynaložená ze strany entity /duše/ k pohybu určitým směrem….
   Možná jste to chtěla vyjádřit jinak, nicméně v té podobě, jakou jste v příspěvku použila to není zcela zřejmé.
   Tvrzení, že Duch Svatý je v každém z nás je také dosti matoucí.

   1. Ano, nevyjadřuji se dokonale.
    Na druhou stranu je to nejspíš dobře, pokud Vás to přimělo zamyslet se nad mým komentářem.
    Snad jen tolik – je-li duši „dána“ touha sjednotit se opět s Celkem, záleží pak na tom, jak o to usiluje, jakou cestou jde, nachází-li,…

    „….Tvrzení, že Duch Svatý je v každém z nás je také dosti matoucí…..“ Asi ano, souvisí to také s náboženstvím, tedy vírou, že to, co bylo stvořeno, bylo stvořeno k obrazu božímu. A tedy následuje dedukce, že kousíček toho božího, tedy i Duch Svatý byl zachován v této tvorbě, stvoření, tedy i lidech.

    1. Děkuji za Vaši reakci.
     Sjednocení s Celkem, vychází-li z představy určité kapky vypařené z moře a do moře se navrátivší je logická a správná. Zůstaneme-li u celku s malým cé….

     Pokud jde o tu část Ducha Svatého: Je rostlina, která asimiluje pomocí slunečního záření částí Slunce? Má v sobě část Slunce, nebo je to sluneční energie, která ji umožňuje život? Co byste řekla?

     Pokud člověk vyjde na Slunce, pak má užitek ze svého pobytu na Slunci.
     Pokud zůstane ve sklepě, pak sluneční záření k němu nepřichází…

     Rostliny se natahují ke Slunci, je nezbytné pro jejich přežití.
     Člověk žijící ve tmě churaví, strádá a nakonec zemře…

     A podobně je to s Duchem Svatým jako se Sluncem a člověkem jako rostlinou…. Rostlina má užitek ze Slunce, ale když se k Slunci přiblíží, shoří…

     Protože to, co vidíme v přírodě, v přírodních dějích je pouze následným projevem působení vyšších sil. Což dává člověku, chce-li prosté a správné vodítko k vysvětlení a pochopení např. věcí duchovních. Protože dokonalost je jen jedna a ve všem… Toliko v člověku ne… Ale může poznávat a může se jí přibližovat, chce-li opravdu….

    2. Reagoval jsem na Váš příspěvek proto, abyste Vy sama zhodnotila jeho obsah a smysl, ne abych Vám dokazoval, že vím víc než Vy. Ve všem je řád a harmonie. To je dokonalost stavby. Jdu-li svým uvažováním proti této dokonalosti, jdu logicky mimo ni, což mne v další cestě zastaví. Je to stejné, jako když v jízdním řádu na nádraží nevidíte příjezdy a odjezdy, protože se domníváte, že vlak pojede podle Vašeho přání. Vlak Vám ujede a vy zůstanete stát na peróně a budete doufat, že pojede další…

    3. Je to otázka další cesty a vývoje, vzpomnění si,…
     zatím je třeba ten můj inkriminovaný komentář číst v kontextu s komentářem, či úryvkem, na který jsem reagovala. A dále našla jsem tam určitou nerovnováhu v tom, že jsem napsala část jinak, než jste ji pochopil. Ale vyplývá to z kontextu a já bych se k tomu již nevracela, asi bych to znovu nenašla.
     Co se týká vlaků – jde i o to, jestli v tom vlaku nejsou „zpřeházené“ vagóny pak je lépe nenastupovat a jít pěšky, cestou trnitou, podél bílých skal. Třeba.
     Jé, hele, cestu vláčku zatarasil spadený strom.
     Škoda, že až za křižovatkou.

    4. Ano, posunuji to jinam, vím, promińte.
     Ano, den jsem měla velmi pěkný. :-)

    5. Člověk toho dokáže unést hodně, jen prostou pravdu většinou ne…

    6. Ano, není snadné odhodit hračky, berličky a unést pravdu. Není to jako nechat se vézt bez námahy vlakem.

    7. Matka,
     nebuďte sklamaná, viem, že mystické vízie nemávame každý deň a tak, keď sa nám dostanú, často im prokladáme väčší význam, ako v skutočnosti majú. Ide o to, aby sme nenechávali zviesť bludnými predstavami do niečoho, čo nás zvedie zo správnej cesty, ktorá je často jednotvárna a všedná a tak túžime po niečom nevšednom a zvláštnom, o čom si myslíme, že sa dostáva tým „vyvoleným“. Ale aj oni žijú svoj všedný život, aj keď v pokoji a láske…
     Pravda, láska a nádej!

    8. Degone,
     nejsem zklamaná.
     Co jsou mystické vize? Nejsem si jista.
     Fakt je, že ten dvojpaprsek, který jsem kdysi nakreslila, jsem byla nucena, pro nedostatek informací z venčí, odložit. Přestala jsem se tím zabývat, i v mysli to odeznělo. Jenže po letech se mi nyní začalo dostávat informací.
     A tak již také vím, že to nevšední a zvláštní skutečně bylo a je a prožívá to více lidí, nejsem „v tom“ sama. Je to pro mne nesmírná úleva, že si nemusím vyčítat fantasmagorie,…
     A zač tedy považuji dvojpaprsek – za prvotní tvorbu Otcovu. A tím bych toto téma zde z mé strany ukončila. Brzy se dozvím i procítím více.

   2. ad – Tvrzení, že Duch Svatý je v každém z nás je také dosti matoucí.
    ______________________________________________________________________

    „…..Když jsem byl poprvé v poustevně v Kentucky, jeden z bývalých opatů byl po určitou dobu ve zcela oddělené poustevně, po celá dlouhá léta. Takový od světa oddělený poustevník je poustevník poustevníků. Přichází do komunity jenom na Vánoce a Velikonoce. Zbytek času tráví v lese sám s Bohem a se sebou. Toto byl mocný archetyp ve středověké mytologii. Poustevník obvykle žil v lese. Je to muž, který je v kontaktu s přírodou a instinktem. Muž v kontaktu s Bohem. Všechno pro něj mělo své místo, všechno to tvořilo jeden svět. K životu mu stačilo velmi málo, protože všechno bylo právě teď tak, jak být mělo.

    Šel jsem po cestičce z mé poustevny a viděl jsem, jak přichází ke mně. Poznal jsem ho, protože jsem ho znal z předchozích let. Cítil jsem, že mi nepřísluší vniknout do jeho soukromí a mlčení a tak jsem sklonil hlavu, uhnul na kraj cesty a chystal se ho minout. Když jsem byl asi metr od něho, řekl: „Richarde!“ To mne překvapilo. Předpokládal jsem, že je to zcela od světa oddělený poustevník. Jak mohl vědět, že tam jsem? Musel se ze své poustevny vykrást a získat nějaké informace. Řekl: „Richarde, máš příležitost kázat a já ne. Když jsi venku a kážeš, řekni lidem jedinou věc, že Bůh není ,kdesi tam‘. Ať ti Bůh žehná.“ A šel cestou dál. A tak jsem vám řekl to, co chtěl, abych vám sdělil. Bůh není kdesi tam.“
    /R.Rohr/

    1. Inu nechme opata opatem v poustevně i Richardova kázání.
     „A Duch Boží se vznášel nad vodami“…
     ;-)

    2. pardon – vložila jsem omylem v předchozím příspěvku do jmenného řádku adresáta.

    3. Paní Věro,
     četl jsem Váš odkaz, kde se uvádí:

     Shrneme-li vše, můžeme říci, že duch Boží ve SZ je nástrojem vší Boží činnosti.

     Souhlasím. Nyní je to nástroj působení Božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista.

     S čím nesouhlasím je toto:
     Bůh posílá dokonce i zlého ducha a napadá zlým duchem [Sd 9,23; 1S 19,9], dává ducha lživého v ústa proroků.

     Zlého a lživého ducha posílá úplně někdo jiný.

    4. Pane Karle, v tomto případě jde o východisko z přímé citace biblického textu:

     Soudců 9:23 Bůh poslal mezi Abímeleka a šekemské občany zlého ducha a šekemští občané se vůči Abímelekovi zachovali věrolomně.

    5. Paní Věro,

     já vím, že ve Starém Zákoně je to vícekrát, o Bohu přísném, trestajícím, žárlivém atd.

     Špatně si to vykládáme, ať už důvody jsou jakékoliv. Nic takového v Bohu není. Myslím tím toho pravého Boha. Tudíž jeho Duch nemůže tímto způsobem působit a nemůže ani posílat nějakého zlého ducha, protože tam ve svém pravém duchovním světě nikoho takového nemá. Navíc nikdo nikoho neposílá, svět duchů je svět duchů a má pouze svůj souvztažný obraz ve hmotném světě. Projeví se především v naší mysli, ve formě myšlení a cítění.

     Takhle to chápu já.

    6. Karel napsal: svět duchů je svět duchů a má pouze svůj souvztažný obraz ve hmotném světě. Projeví se především v naší mysli, ve formě myšlení a cítění.

     Mohu Vás poprosit, zda byste tuto myšlenku více rozvinul? Čemu přeně říkáte souvztažný obraz ve hmotném světě?

    7. Pane Karle, je úplně zbytečné polemizovat s přímým biblicým textem BEZ KONTEXTU celé knihy, v tomto případě bez kontextu Knihy Soudců. Ten slovník pana Adolfy Novotného je slovník biblický, a je zpracovaný vynikajícím způsobem.

     http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Soudc%C5%AF

 7. Pane Vendo,
  začnu od začátku.

  Přistupovat s nezatíženou myslí. Souhlasím. K článkům je nutno přistupovat s nezatíženou myslí. Otázka je, zda mě to, co následuje osloví, nebo ne. A když neosloví, tak mám nejspíš zatíženou mysl. A to jak víte mám. Novým zjevením. Zatím nikdo není schopen mi to vyvrátit. Pak Vás budou nazývat demagogem. Je to vnitřní přesvědčení o pravdě a je pevné jako skála.

  Ve vašich snahách o sbližování hinduismu a křesťanství nevidím nic špatného, pokud to děláte s dobrým úmyslem (tohle rozpoznat je obtížné i pro sebe, natož jinými).
  Obecně jde o dva pohledy na Pána Ježíše Krista (Boha) ze dvou různých úhlů.
  Má to však svoje ale.

  Tato kapitola v knize Hlavní ideje Nového zjevení mnoho napoví o této záležitosti:
  http://www.pomoc-lidem.cz/hlavni_ideje_noveho_zjeveni_02.htm

  1. Pane Karle, díky za reakci.

   Jen doplním “ i k článkům je nutno přistupovat….“ Ta spojka i má svůj význam. Ten vědec, kterého cituji na úvod mého článku řekl, studovat fakta.

   Nedávno jsem shlédl film, kde Nikola Tesla uvádí své praktické vynálezy do života a kde naráží na nepochopení, odmítání tehdy slovutného vynálezce T.A.Edisona, který ve své velikosti a možná i pýše nepřistoupil k posuzování Teslova prosazování střídavého proudu s tou nezatíženou myslí dítěte a trval na svém stejnosměrném proudu. Tesla a jeho směr vyhrál jednoznačně. Byl to jen film, ale zase o přijetí faktů.

   Uvedl jsem tu nedávno citát moudrého Diogena, který řekl, že „Moudrý člověk se nestydí poučit se u kohokoliv“. Otázka osloví – neosloví, to je již o přístupu jedince. Myslím si, že když bude někdo bezvýhradně uznávat např. jen křesťanství a vše ostatní striktně odmítat, lze to. Ale pak zjistí, že obdobný příběh narození Ježíše z panny, početí z Ducha tu byl již o nějaké století v jiné oblasti světa – a co s tím? Možná samozřejmě si může říci ten někdo, no a? A nevadí mu, že se totéž stalo o několik století později. / když již jsem to vzpomněl, mohlo by tohoto silně věřícího člověka, který neuznává nic než to svoje napadnout, a proč ten člověk, který vzešel ze spojení Ducha a člověka-ženy, proč se ta historka znovu opakuje? Jaký to má význam, Má být účelem dokázání toho, že tento pak později narodivší se člověk je /byl/ něčím významnějším?…..ale to jsem odbočil /

   Vás oslovilo Nové zjevení, mne zase univerzální učení Mistrů Sant Mat. To je naprosto v pořádku. A oba jsme určitou dobu hledali. Na tomto příkladu uvedu to základní. Pokud bych chtěl srovnat Nové učení a Sant Mat, musel bych pročíst vaši základní knihu; a naopak, Vy byste se zase musel seznámit s učením Sant Mat. Proč – pokud bych chtěl / a nebo Vy / hledat, zda se v něčem neshoduje, proč a v čem se případně shoduje, co je společné lidem té či oné doby? V mém článku jsem se nesnažil sbližovat hinduismus a křesťanství, ale bez předsudků hledat to, co mají oba směry v duchovním vývoji lidí společné. Ten můj úmysl byl dobrý, nikterak spekulativní, nikterak zavádějící. Když neosloví, jde tento člověk dál.

   Vaše závěrečná věta :“Obecně jde o dva pohledy na Pána Ježíše Krista (Boha) ze dvou různých úhlů.“ My, lidé se můžeme na Boha dívat z mnoha úhlů pohledu. Hodnotit Ho, přisuzovat Mu, co má dělat-nedělat, jaké používá mechanismy, myslet si, že vím o činění věcí, které přísluší jen Bohu…..aj.. Je to však, když to přirovnám, podobné tomu, jako např. pohled mravence na život srnčí zvěře?? Člověk je totiž součástí Boha, žije v Jeho stvoření, kde On je celým tím stvořením, ale je také jen jeho velmi nepatrnou součástí.

   Maulví Rúmí kdysi řekl :“Až zmizí ego, najdeš svého milovaného Pána. Proto, ó moudrý muži, se pokus ztratit své já a nalézt pokoru“.

   O tom to také je / a možná především /- nejen být jako to dítě.

   Pěkný den.
   Venda

 8. Pane Vendo,

  ad: V mém článku jsem se nesnažil sbližovat hinduismus a křesťanství, ale bez předsudků hledat to, co mají oba směry v duchovním vývoji lidí společné…

  Jaká je ovšem skutečnost? Je očividné, že základem Vámi propagované nauky je hinduismus, do jehož mantinelů přizpůsobujete Nový zákon, a to ještě s despektem – tedy v tom smyslu, že Vy určujete, co a jak v něm platí a co ne.

  Kdybyste chtěl skutečně najít, co mají hinduismus a křesťanství společné, tak byste musel nejdříve správně rozumět Starému zákonu.

  Pád Adama do jiné úrovně (nikterak náhodný) vrazil klín mezi Lásku Boha (Otce) a Moudrost Boha (Syna). Moudrost v Bohu jakoby říkala: „Řád byl narušen tak hrozně, že musím všechno zničit“, ale Láska v Bohu chtěla pravý opak: „Ne – ty musíš všechno spasit“.
  Byla to tak mimořádná situace, že si ji žádný člověk neumí představit: hněvivá energie se tehdy prohnala celým vesmírem a její dozvuky považují dnešní vědci za důkaz Velkého třesku.
  Aby se řád srovnal, musel pak sám Bůh přinést oběť a oddělil svou Moudrost od své Lásky do jiné úrovně.

  Celý Starý zákon – a potažmo všechna náboženství až do mise Ježíše Krista – pak znamenal vládu Moudrosti Boha (Boha – Syna).
  Tedy: Oko za oko, zub za zub.
  Proto také Kršna (vtělený Bůh Syn) říká Ardžunovi před bojem: „Miluj mne.“

  Oproti tomu Nový zákon znamená vládu Lásky Boha (Otce).
  Tedy: Miluj bližního, jako sebe sama.
  A proto také Ježíš Kristus (opět vtělený Bůh Syn a tentokrát i Spasitel) neříká: „Milujte mne“, nýbrž: „Milujte Otce“.
  Po zmrtvýchvstání Ježíše Krista se Moudrost a Láska v Bohu opět spojily.

  Zde je ve stručnosti to, co mají obě náboženství společné (Boha) i to, v čem se hinduismus od křesťanství zásadně liší: Moudrost předala vládu Lásce.
  Jasným důkazem jsou citáty Bhagavadgíty vůči citátům Nového zákona.

  Vůbec nejde o to, že bych Vám chtěl brát Vaši víru, pane Vendo. Jde ale o to správně ten Váš náboženský hybrid vystihnout: je zavádějící.
  A tvrdošíjnost, s jakou se ho držíte, včetně osobních předsudků, pak negativně ovlivňují i Vaše diskusní příspěvky.

  1. A já, pane Jiří Vám říkám, opravdu originální. A podle Vás to tak je, a to je krásné. A já s Vámi souhlasím, tedy s tím, že si můžete svobodně hlásat svůj názor či výklad.

   Před několika léty jsem tu v jednom článku uvedl moje vysvětlení příběhu Adama. Východiskem pro pochopení je přijetí mé první rekapitulace v tomto článku :

   „První rekapitulace: Máme duši, její původ není z tohoto světa a tudíž tu není její pravý domov, duše při žití ve fyzickém těle může dojít do fáze poznání (rozpomenutí se) a cílem dalšího vývoje může být návrat do místa svého vzniku – do původního domova! Často tu naznačují, že „může být, že může dojít…“ – vyplývá z toho, že nemusí.

   Pro objasnění zmíním v krátkosti známý a velmi důležitý biblický příběh z 1. kapitoly Starého Zákona, knihy Genesis, příběh Adama a Evy, který je samotným prvopočátkem cesty duše. Významnou roli v něm zastává záporná postava, chceme-li Negativní síla, biblický Had či Satan. Tento svůdce přemluví pramáti Evu k ochutnání Bohem zakázaného ovoce poznání a ta pak k tomu svede i druhou část populace, Adama! V této jedinečné alegorii nešlo, jak je to zpravidla interpretováno, jen o sexualitu, jako náplň prvotního hříchu. Mnohem důležitější je, že se jim zachtělo vlastnictví myšlenky a realizace nabídky hadího svůdce, jejíž kvalita by z nich udělala bytosti, srovnatelné svou mocí se silou Stvořitele, samotného Boha! Nabídce neodolali a stali se tak vůbec prvními vzbouřenci Stvořitele, vzpurnými dušemi, které byly vyhnány za trest z Ráje. Navíc obdrželi na cestu řadu nepopulárních darů, pramáti Eva rodit potomky v bolestech a oba v potu tváře tvrdě získávat svůj chléb. Co si však tito prarodiče lidstva s sebou odnesli, co bylo podstatou prvotního hříchu a nabídky Satana, a co již nešlo vzít v žádném případě zpět! Po ochutnání jablka získali svobodnou vůli! Celý tento proces se stal na úrovni duchovního světa, jiných dimenzí. Adam a Eva v této dimenzi byli v počátku příběhu čistými a nahými dušemi a teprve potom následovala jejich dlouhá cesta vyhnání, na jejímž konci byl pak i začátek – oživení lidských těl v hmotném stvoření tou Boží jiskrou, duší! Proč říkám nahé duše? Do té doby byli oba jednoznačně poslušni svého Stvořitele, byli plni lásky a dobroty, která je hlavní manifestací jejich tvůrce, Boha, a byli do té doby opravdu dokonale čistí.“

   Mělo to ještě pokračování v tom smyslu, že tato „vyhnaná“ duše na sebe přijala různá těla, ale to Vás již asi nezajímá.

   Pěkný den přeji a díky za Váš vstup. Byl jste na krátké dovolené?

   Venda

  2. Ad „Byla to tak mimořádná situace, že si ji žádný člověk neumí představit: hněvivá energie se tehdy prohnala celým vesmírem a její dozvuky považují dnešní vědci za důkaz Velkého třesku.“

   Pan Venda hledá společné věci mezi hinduismem a křesťanstvím, což je rozhodně smysluplnější než Vaše příšerné roubování fyziky na jedno nejmenované monoteistické náboženství:) Fakt vám nezávidím, žijete ve světě, kde se všichni pletou, jen Vy máte pravdu. Venda správně (= po muládsku:) nechápe Starý zákon, fyzici se furt pletou, počínaje Newtonem, který zapomněl 2pi v gravitačním zákonu a moderními kosmology, kteří podle Vás evidentně mylně datují Velký třesk do doby před 13,7 miliardami let, zatímco podle biblických datací Adam „padl do jiné úrovně“ ne dříve jak před cca 10-12 tisíci léty…

   Ale jestli jste to vymyslel sám, tak jste dobrý pohádkář pane Muladi:))) Jen Georges Lemaître se z toho určitě obrací v hrobě:)))

   1. Pane Lubko,

    není všechno pro všechny. Čemu v duchovním světě nerozumíte (i proto, že jej máte nedostatečně prostudovaný), toho si nevšímejte.

    ad: fyzici se furt pletou, počínaje Newtonem, který zapomněl 2pi v gravitačním zákonu…

    To je od Vás nepřesné. Newton nic nezpomněl – on uvedl do gravitačního zákona konstantu, kterou nedefinoval. A kdyby jeho následovníci konstantu G vydělili v gravitačním zákoně číslem 2pí (což je také konstanta), nemuseli by 80 let pátrat po hmotě s vlastnostmi, které odporují všemu, i vědě.

    ad: (kosmologové) podle Vás evidentně mylně datují Velký třesk do doby před 13,7 miliardami let, zatímco podle biblických datací Adam „padl do jiné úrovně“ ne dříve jak před cca 10-12 tisíci léty…

    Jeden z velkých problémů kosmologů je jejich extrapolace – ať už do minulosti, nebo do budoucnosti – ta z nich dělá kašpárky.
    Příklad: když kosmolog, který vůbec nic neví o listí na stromech, objeví, že pupen porostl za týden o jeden centimetr, vyvodí závěr, že za sto let tam bude padesátimetrový list.

    K Vámi uvedenému rozporu v datech pak lze říci toto:
    Všechny objekty vesmíru byly v představě Boha nejdříve dvojrozměrné – a těžko říci, jak dlouho. Trojrozměrná těla dostali Adama a Eva teprve když (viz Genesis): I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
    Trojrozměrné atomy hmoty jsou tedy mnohem mladší než dvojrozměrné vlnění, které je v nich obsaženo (a které současní fyzikové považují za důkazy stáří hmoty). Nehledě k tomu, že v různých úrovních plyne čas různě…
    Jestli jsem Vám tímto pomohl k vyjasnění Vámi uvedeného rozporu, je to dobře. Jestli jsem Vás popudil, nevšímejte si toho.

    ad: Jen Georges Lemaître se z toho určitě obrací v hrobě:)))
    Pane Lubko, jestli našel Ježíše Krista, tak se nad nevědomostmi a teoriemi současných fyziků usmívá stejně, jako já.

  3. Zdravím Vás pane Muladi, jen dotaz na Vaše slova „Po zmrtvýchvstání Ježíše Krista se Moudrost a Láska v Bohu opět spojily.“ Myslíte tím, že před ukřižování JK v Bohu nebyla Moudrost a Láska v jednotě? Nebo to myslíte, že se Láska a Moudrost v Bohu spojily vůči naší Zemi a tedy i vůči nám?

   Domnívám se, že v Bohu je Láska, Moudrost a Vůle nekonečná a v naprosté harmonii… Děkuji za doplnění.

   1. Pane LM

    trojjedinost v Bohu – Láska (Otec), Moudrost (Syn) Vůle (Matka, Duch Svatý) – skutečně znamená tři různé v jednom. U člověka by se to dalo připodobnit srdci (láska), mozku (moudrost) a údům (vůle).

    Když například dítě bere drogy, správní rodiče ho pořád milují, ovšem projevy lásky zcela potlačí a projeví vůči němu přísnou moudrost. A ta moudrost sídlí „v jiném patře“.
    Až rodiče uvidí, že moudrost splnila své poslání, opět dostane hlavní slovo láska (ale i rodiče jsou už jiní, než byli předtím).

    K tomu chci dodat ještě něco důležitého. Když Ježíš Kristus řekl: Já jsem cesta, pravda a život a nikdo se nedostane k Otci než skrze mne, mluvila z Něho Moudrost, protože On je Moudrost.
    A každý člověk, který s ním bude chtít soupeřit v moudrosti, si jenom vyláme zuby. Ale v případě (až dětské) lásky člověka k Bohu je i tato Moudrost bezbranná – a takovému člověku brány ochotně otevírá.

 9. p. Venda píše:

  Adam a Eva v této dimenzi byli v počátku příběhu čistými a nahými dušemi a teprve potom následovala jejich dlouhá cesta vyhnání, na jejímž konci byl pak i začátek – oživení lidských těl v hmotném stvoření tou Boží jiskrou, duší!

  Jedno je pre mňa záhadou. Väčšina diskutujúcich berie existenciu Adama a Evy ako hotový fakt. Prečo? Lebo nejakí židovskí škrabáci pred 3-4 tisíc rokmi inšpirovaní sumerskými spismi, hladali pre svojich rodákov niečo, čo by ich stmelilo, proti okolitým národom,nie jednorázovo, ale trvalo. Preto bolo napísané, či opísané aj príbehy stvorenia Adama a Evičky. Do jedného bola fuknutá Jahvem duša, do Evy sa Jahvemu nechcelo dušu fuknúť. Prečo asi? Z môjho pohladu preto, aby nebola tak lahko ovplyvnitelnou ako Adam. A tu je asi ciel a zárovaň podstata . Niekto kto môže prikazovať, navádzať na zločin ,je spoluvinný pri spáchaní zločinu. To jest Jahve je ten, kto spôsobil ,,vyhanie z Raja“, ako jediný ,,majitel“ duší. A preto nezvládatelná, divoka Eva koná v rozpore s Adamovým strachom. Ale prečo obyčajné jablko, prečo obyčajné ovocie, určite odpornej chuti a kyselé, malo za následok, že všetci kresťania sú z toho ,,posraní“. Adam a EVA zožrali kyslé jablko. Bože a čo je na tom? Ked niekto dostane slkobodnú vôlu, môže ,,zožrať“ aj kyslú plánku, i ked na tom strome visela ,,cedula“, ,,n e ž r a ť“. Ako Všemohúci a Vševediaci Jahve to už vopred vedel, že takto ten falošný zákaz skončí. Je to len farizejská hra Jahveho, ktorý pozoroval dvoch opicočlovekov. Jeden z dušou a druhý bez duše. Bolo to aj pre Jahveho zaujímavé sledovať, ako sa ktorý zachová . Pretože len opicočlovek rozumie reči zvierat. Hominid už toho nie je schopný. Takže to vyvracia aj teóriu o tom, že zvieratá nemajú dušu , pretože navzájom komunikovali, ked pochopila Eva , čo jej had, bez určenia druhu a rodu ,,hovorí“. Teda Eva bez duše rozumela ,,nablblému“ hadovi. A Adam, teda ten blbší nerozumel, len sa opičil po Eve a ,,ochutnal“ …

  Teda za to, že moji prarodičia zožrali jablko, pykám aj JA ? To je do Neba volajúca nespravodlivosť. A čo s tým?
  Jeden aby sa z toho posral…

  1. Pan MH nazval v této diskuzi pana Degona trollem. Nesouhlasím.
   Pokud je zde nějaký troll, potom to sedí na anonymního Slováka. Takto si představuji trolla já.

  2. Ještě přidám definici trolla z Wikipedie:

   Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě[1] nebo jinak narušit normální věcnou diskusi.[2] Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.

   Moc se mu tady nedaří.

  3. Anonymní,
   máte svérázné psaní. Dá se však i z něj vyčíst, jak jste na tom, oč Vám jde.

   Vaše závěrečná věta :“Teda za to, že moji prarodičia zožrali jablko, pykám aj JA ? To je do Neba volajúca nespravodlivosť. A čo s tým?“ – na tu drobně zareaguji. Budou to však ještě otázky, jejichž zodpovězení může pomoci i Vám.

   Ptáte se, pykám i já? Máte pocit, že opravdu nějak pykáte? Je ve Vašem životě něco, co by mohlo být důkazem toho, že pykáte i Vy? Tedy mimo důkaz, že jste tady.

   V druhé větě to připouštíte a píšete, že to je nespravedlnost. V čem by to mělo být nespravedlivé, tedy, jak to cítíte Vy sám a jak se Vám ta nespravedlnost z Vašeho pohledu projevuje?

   „A čo s tým?“ Nejdřív byste měl vědět, s čím?

   Jinak za díky za svérázný přístup a za nastolení otázek mne inspirujících.

   Václav Žáček /Venda/

 10. ad – Jinak za díky za svérázný přístup a za nastolení otázek mne inspirujících
  __________________

  Venoušku, Vy zrajete jak víno…………:-)))))))))))

 11. p. Venda píše:

  …. V čem by to mělo být nespravedlivé, tedy, jak to cítíte Vy sám a jak se Vám ta nespravedlnost z Vašeho pohledu projevuje?

  Zoberme si Bibliu po poriadku. Keby Jahve nechcel, aby Adam a Eva ,,neochutnali“ jablko, o ktorom im pravdepodobne narozprával bludy, ako politici pred volbami,
  tak by stačilo, keby ON sám teda Jahve aj vnútorne chcel, aby jablko zostalo nenahryznuté . Ale ON veľký experimentátor vytvoril dve rôzne bytosti – jednu s dušou a druhú bez duše. A z obláčika sledoval, ako sa tieto jemu podriadené bytosti zachovajú,keď HO oni nebudú vidieť. Vymyslel odpornú zbraň hromadného ničenia, HADA, ktorý vedel rozprávať. Ale ,,rečou zvieracou“. Tej Adam ako tvor s dušou nemohol rozumieť, preto je tento Jahveho pokus je irelevantný, lebo Jahve už vopred vedel, že MUŽ nezareaguje. Zareagovala ženština EVA, lebo ako tvor bez duše, rozumela inému tvorovi bez duše. Velmi podrobne si ho vypočula a nechala sa ,,kúpiť“, ako každá ženština s vidinou lepšieho života, samozrejme bez práce, lebo ani v RAJI vtedy ešte nemohli vedieť čo ,,práca“ je.
  A čuduj sa kresťan, čuduj sa Žid, v jablku ,sa v tom kyslom nevyšlachtenom pôvodnom jablku skrývalo ,,poznanie sveta“. ČO by som za to dal, keby som ako tvor s dušou mohol zahryznúť do takého JABLKA.

  Takže preto tvrdím, že som sa aj ja, ako potomok Adama a Evy mohol mať aj teraz ako ,,prasa“ v žite, nebyť pahltnej a nenásytnej bezduchej Evy, ktorá vedela pochopiť prvý krok – mať sa lepšie, ale ako nešachistka, nevedela odhadnúť druhý krok , že bude nasledovať PSCA – vyhnanie z Raja.

  A preto je namieste moja otázka. Prečo za pahltnosť, nenažratosť Evy musím trpieť aj ja a musím si na ,,žrádlo v pote tvári zarábať.Sice som sa čiastočne vrátil do Rajských podmienok, lebo celá dni teraz len vylihujem, chlastám, prežieram sa, lebo som DOCHODCA. Ale pred dosiahnutím tohoto ,,čarovného“ veku, som sa aj ja ozaj ,,nadrel“.
  Takže takto, p. Venda, možno ma pochopíte, prečo som na moju prastarú mamu taký ,,nasratý“. To ONA a tak trochu aj trotel Adam, ktorý sa za päťminutovú sexuálnu rozkoš nechal Evou ukecať. To je na blitie, čo mi tým spôsobil. Fuj…
  A tento výsledok, že Jahve zorganizoval tento komplot o ktorom už vopred vedel ako dopadne, kričím: Prečo aj ja musím trpieť kvôlu ženskej pažravosti a nenásytnosti…
  Ale povedzme si úprimne, kolko rokov by nás bavil socializmus, ktorý Jahve v Raji pripravil. Určite by aj tak sa rozrástla ,,dekadencia“, aj keby v Jahveho odporných plánoch nemala miesta. Však človek je ,,najväčšie hovado“, ako bolo kedy stvorené… Howgh.

  1. K Vašemu opět originálnímu uvažování a mnoha otázkám sdělím jen jedno, docela z mého pohledu zásadní.

   Bůh věděl / jinak by nebyl vševědoucí /, že pro postupně se vyvíjející „nižší a nižší světy“ a formy života v něm bude potřebovat duši. A jednou to muselo dospět až ke stádiu, kdy na zem přicházel v plné parádě člověk. A tomu byl nadělen, ó jaký dar, rozum, intelekt, paměť,mysl a její smyslové touhy, a ego….. . A tady Bůh věděl, že do tohoto „nepořádku“ musí jít lidská duše alespoň s morálním závazkem, resp. s pocitem hříchu. Jinak by vší mocí ihned usilovala o to, aby se odsud dostala. Člověk byl tak postaven do světa naprosto opačného, dokonalého mínusového znaménka oproti duchovnímu plusovému světu. Byly mu dány všechny možné hračky světa. Ale také byl do něj „uložen“ kód“ pro možný návrat. Cesta k němu je však složitá a plná klacků, jam a pastí. A tady, když je duše „pouštěna“ do lidského zrození, je ji vždy pošeptáno – máš to ve svých rukou, tak to nepokaz. Většinou to ale pokazí, protože ty hračičky jsou velmi lákavé. Ovšem, Bůh současně navíc zařídil, že toto zásadní sdělení do ouška ihned zapomene, jen co se vybabrá z posraných plínek! A tak jen a jen zkušenostmi odžitými, karmou, vývojem, dospěje duše k poznání / rozpomenutí se /….., a pak již začíná jiný pohled na svět a takové vědomého člověka, byť na počátku jeho cesty, již nemůže nic definitivně zastavit. Jen zdržet, ale to je brnkačka. To znamená jen o nějaké roky / co je to čas, že? / déle.

   Na Evu a Adama bych nenadával. Snad to byl i záměr Boha? Jak jinak by se sem, do stvoření dostali?

   Venda

  2. Stále tu perlíš a „hviezdiš“. Ja ako bosorka som sa rozhodla založiť KBS 2 t.j. Klub bosoriek Slovenska a zorganizovať aj prvý zjazd KBS 24. júna o polnoci na krížnych cestách moravsko-slovenských. Vymeníme si skúsenosti…Doprava bude letecká a všetko bude ALL Inclusive .
   Anonhymčok,k veci, aj mne pán farár rozprával bájky o Adamovi a Eve na náboženstve v druhej triede ľudovej… Ja som mu verila dokedy niekde nezdrhol aj so svojou kuchárkou, potom už som verila menej, skôr neverila… Po XY rokoch som začala veriť jogínom pretože väčšina z nich vodu káže aj vodu pije, na rozdiel od farárov ktorí vodu kážu a víno pijú..
   Takže:
   Už nevylihuj a nechlastaj, ale venuj sa EVE, preto ju Jahve stvoril, aby sa muž staral o ňu v zdraví aj v chorobe, v šťastí aj v nešťastí až na veky vekov…
   Inak aj ja by som chcela vylihovať, ale žena väčšinou vylihuje pri sporáku, práčke a pri vysávači… a nakoniec v záhrade s krhlou a motykou…Nakoniec keď chce vylihovať pri mori tak nemá s kým ísť, preto musí íst len so svojim Ja alebo Jahvem ako Ho nazývaš. Nikto však nezohladní že idú dvaja ja a Ja a že si pri vylihovaní spolu dobre „pokecajú“…

 12. 1.Bhaktijóga je jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá boha v některé jeho podobě (Višnu, Šiva, Šakti,…) a odevzdává mu svůj život. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi nepravého(falešného) ega, žák ‚zapomíná na sebe‘ a jogín dosahuje osvícení.

  Cílem této jógy je postupným cvičením uvědomování si Boží přítomnosti nejen
  v sobě samém,ale i v ostatních bytostech všech forem okolo nás v UVĚDOMĚNÍ SI
  neustálé Boží přítomnosti,kdy se mému srdci již nechává poznat VPRAVDĚ.
  Uctívání má však také svá úskalí.Jednak může přerůst ve slepé modlářství,ale
  také svádí(a nejen v minulosti svedlo) k vykonávání různých náboženských rituálů,
  tradic a návyků,jež se postupně stávájí(staly) různými druhy duchovních závislostí.(Musím obětovat kůzle,abych na moři ulovil ryby.Musím dítě týrat a
  následně mu vytrhnout srdce z hrudi,aby začalo pršet a přestal hladomor(Inkové).
  Někde se křtí vodou,jinde dýmem ohně(Austrálie).O hloupých obřízkách nemluvě.
  Konče černou kočkou na cestě,pravou nohou přes práh,..)Pro člověka,který je k těmto rituálům a tradicím veden odmala,jsou to pak obrovské překážky na cestě sebepoznání.

  2.Karma-jóga

  Cílem je uvědomění si své podstaty a poznání,že pravé „já“ zde nic nekoná,jen
  vhlíží,seznamuje se,získává zkušenosti.Člověk si je pak plně vědom činu v nečině
  a nečinu v čině.
  Nemá strach zdolávat překážky,vědomě je proměňuje s láskou na své zkušenosti srdce.
  Navíc:„Ve stavu odpoutanosti vykonej, co má být vykonáno, není podstatné, oč jde, a nikdy si nepřej přisvojit si ovoce svých činů.“
  Každý vykonáváme denně mnoho činností,které k životu patří:umýt se,jít na záchod,
  vaříme,okopáváme zahrádky,pereme prádlo,..ale také píšeme na Gnosis,děláme
  pokusy,vynalézáme,jezdíme autem,…No málokdo si uvědomuje,že vlasně nic nekoná
  a“ovoce“ v podobě vynálezů,myšlenek,knih,písem,atd.si přivlastňuje.A nejen to,
  dokonce i prodává.

  3.Jñāna jóga ( Devanagari : ज्ञान योग, výslovnost lze aproximovat „gyaan jóga“) nebo „svaz kvůli čistého poznání“ [1] je jedním z typů jógy uvedených v hinduistické filozofie. Jñāna v sanskrtu znamená “ poznání „.

  Cílem je dosažení poznání,že nejsem lidským tělem,nýbrž duchovní bytostí v něm.
  Zklidnění mysli(sybolika useknuté hlavy Jana Křtitele) a následné pozorování citů
  a myšlenek přivede člověka k poznání,kde skutečně sídlí v těle jeho „srdce“,neboli duchovní vědomí,kde je jeho „domov“.Z tohoto „domu“(chrámu) pak
  může pozorovat,jak je řízena nejen jeho lidská mysl,jak je ovlivňována city,
  pocity a zkušenostmi těla,jako i genetikou.Svá poznání si může ověřovat Písmem
  a Vědou.
  ————-
  Jóga (v dévanágarí योग, v původním konkrétním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení) znamená OBNOVENÍ SPOJENÍ individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (paramátman / Brahman (=Brahma)). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout.

  Dvojplamen,dvojpaprsek-jen spolu tvoří Úplnost.
  Úplnost je SPOJENÍM ženského a mužského principu v sobě samém,spojení Dvojčat,
  Dvou v Jednom Srdci(vědomí).Úplnost je SPOJENÍM vědomí a nevědomí Jednoho Srdce.
  Jak naleznu své dvojče?Sebepoznáním vpravdě.Člověk,který si „myslí“,že je
  na jakési „duchovní úrovni“,že je dokonalý(cvičí,odříkává mechanicky modlitby,
  chodí do kostela,je se všemi za dobře,je povrchně „ctnostný“,má znalosti,..)
  své dvojče nemůže nalézt,protože ono je tím,co takový člověk odsuzuje.Ono je
  tím,co vědomí chybí k Úplnosti.
  Vědomí a Nevědomí „komunikují“ spolu neustále svým „jazykem“,jsou slitými
  nádobami.Uberu-li cokoliv vědomí,přidávám to na váhy ke svému nevědomí,dvojčeti.
  „Otec s Matkou rodí vždy spolu-dvojčátka.“

  Hieros gamos-„posvátný sňatek“ ve svatební komnatě,ovšem na duchovní úrovni.
  Toto spojení nemůže nahradit žáden pudový sex.Nic na tomto světě se mu nevyrovná.
  Nikdo nemůže tohoto sňatku dosáhnout násilím nebo obscénními rituály,provozovanými již celá tisíciletí.

  PS:Otázečka:
  Jak může člověk-muž,který odsuzuje nebo ponižuje ženy(protože je tomu tak
  naučen v mysli),dojít spojení se svým dvojčetem?Jak se pak může spojit s Otcem?
  Jak se spolu pomilují dva mužské principy,dvě mužské síly?

  „Bloudící, které zplodil duch, bloudí obvykle kvůli němu. Proto se stejným duchem oheň rozdmýchává i zhasíná.“

  „Dokud je to skryté, je sice špatnost neúčinná, ale nebyla odstraněna ze středu semene Ducha svatého, takže jsou otroky zla. Když bude zjevena, rozlije se na všechny dokonalé světlo a ti, kteří jsou v něm, (budou) zasvěceni. Pak budou otroci svobodní a zajatci budou vykoupeni. Každá rostlina, kterou můj Otec, jenž je v nebesích, nevypěstoval, bude vytržena. Oddělení budou spojeni. (…) se naplní.

  Všichni, kteří vejdou do svatební komnaty, dosáhnou plnosti. Neboť (nečiní to), co manželé provádějí v noci. V noci hoří oheň, (ale ten) je uhašen. Mystéria svatby se však odehrávají ve dne a ve světle. Onen den nikdy nekončí a jeho světlo nikdy nezapadá. Narodí-li se někdo jako dítě svatební komnaty, obdrží světlo. Nikdo, kdo je nezíská na tomto světě, nebude je moci získat ani na onom. Kdo to světlo obdrží, nebude viditelný ani uchopitelný a takového člověka nebude moci nikdo trápit, ať už prodlévá ve světě, nebo už tento svět opustil. Pravdu v obrazech už přijal. Svět se mu stal věčností, neboť věčnost pro něho existuje jako Úplnost a on sám pak existuje tímto způsobem. Neukrývá se v temnotě a v noci, nýbrž (existuje) v dokonalém dni a svatém světle.“(F.E.)

  http://contur.ucoz.ru/XC2014/Alchemical_Wedding_by_Emily_Balivet.jpg

 13. Paní Dano,

  Re:Mohu Vás poprosit, zda byste tuto myšlenku více rozvinul? Čemu přeně říkáte souvztažný obraz ve hmotném světě?

  Není snadné na to odpovědět, vzhledem k naší situaci, která je komplikovaná.
  Nejdřív je třeba si ujasnit strukturu všeho, co je. Záměrně nepíšu stvoření, protože pojem
  stvoření se týká pouze pozitivního stavu.

  Nebe – duchovní dimenze pozitivního stavu.
  Dění v duševní a následně fyzické dimenzi pozitivního stavu je souvztažným obrazem dění v nebi.
  Vše toto dohromady se označuje jako pozitivní stav, znaménko plus +, které označuje kladný vztah ducha ke svému Stvořiteli a Zdroji života, kdož má nyní jméno Pán Ježíš Kristus.

  Peklo – pseudoduchovní dimenze negativního stavu.
  Dění v pseudoduševní a následně pseudofyzické dimenzi je pseudosouvztažným obrazem dění v pekle (pseudo – falešný, zfalšovaný).
  Vše toto dohromady se označuje jako negativní stav, znaménko mínus -, které označuje záporný vztah ducha (přijatý od falešností zevní mysli) ke svému Stvořiteli.

  Naše planeta (Nula) – znaménko nula 0, zvláštní stav, vytvořený pseudotvůrci, spojnice obou stavů.
  5 procent napojení s pozitivním stavem, primárně s nebem.
  95 procent napojení na negativní stav, primárně s peklem.
  Napojením je myšleno napojení sentientní mysli, tedy mysli lidí, od které se odvíjí vše ostatní. Složení rostlinného a živočišného života, počasí a stav planety, nemoci, ekonomika, politika, kultura, války atd. – to je ten souvztažný obraz.
  To dvojí napojení je důvod, proč jsme tak rozporuplní. Nikde jinde není taková situace.

  Souvztažný obraz:
  1.Duch každého žije v duchovním světě, kde činí svobodné duchovní volby. Toto je prvotní.
  2.Duše toho ducha žije v duševním světě a podle zákona souvztažnosti se u ní projeví prvotní
  duchovi volby.
  3.Hmotné tělo té duše a ducha žije ve hmotném světě a podle zákona souvztažnosti se u něho projeví to předešlé. Teprve zde jsou patrné konkrétní důsledky té prvotní volby.

  Můžete si je představit jako tři jedince, každého v jiném světě, kteří jsou spojeni sentientní myslí a ve vzájemné komunikaci. Jsou tři a přece jeden. Z pohledu toho kterého světa se jeví všichni podobně, každý je však stvořený z prvků svého prostředí.
  Světy 1 a 2 jsou mimo prostor a čas.
  Takhle nějak to funguje v pozitivním stavu. Ještě je třeba říct, že všechno co duch má, je
  od Pána Ježíše Krista (Boha). Vše je tam pouze pozitivní.

  Podobně to mají v negativním stavu. Mají však rozdělenou sentientní mysl a ta podléhá nějaké cenzuře od speciálních k tomu pseudostvořených bytostí. Aby netíhli k menšímu stupni zla.

  Nejsem si zcela jist, jak to máme my, protože záleží odkud jste. Jsme minimálně čtyři, ale spíš bych řekl, že sedm. Rozdělená mysl a cenzura pro nás platí.
  Do těch duchovních a pseudoduchovních světů se můžete dostat ve snech, ve stavech hypnózy,
  meditacích a ostatních změněných vědomích. Dokonce tam můžete potkat i Pána Ježíše Krista, když víte jak a máte k tomu předpoklady.

  1. Pár hodin jsem tu nebyl.
   Díky za rozsáhlou diskuzi.

   Pane Karle,
   správně vedená meditace není příčinou změněného vědomí.Naopak, její podmínkou je plné vědomí, ovšem, stažené ze zevního světa do desáté brány, třetího oka.

   Venda

    1. Mohl bych jednoduše napsat, může být a myslet si, že v pojmosloví jsme na tom stejně.

     Ale asi ne, „výstup“ či mystický transport, jako výsledek a cíl meditace při plném vědomí, se děje z vyšší čakry, než je čakra srdce. Pokud ale myslíte, že třetí oko, tzv.vstup do nitra, je ve Vašem názvu duchovním srdcem, tak ničeho nenamítám.

     Pěkný večer

     Venda

    2. Pane Muladi, zcela přesně nechápu v jaké souvislosti mám brát Vaše upozornění… :) Duchovní srdce (všem doporučuji Komenského Labyrint a Ráj srdce) osobně neztotožňuji se čtvrtou čakrou ani s žádnou jinou.

    3. Pane LM,

     máte naprostou pravdu, že ve vztahu k duchovnímu srdci se člověk čakrám věnovat nemusí – ale když už se věnuje, měl by se především zajímat o čakru srdce.
     Také jste měl potěšil tím Komenským (náš pedagogický systém se k němu hlásí jako k učiteli národů, ale to podstatné z něho paradoxně vůbec nevyučuje).

    4. Pane Muladi, v té knize je to tak krásně popsáno (však Vy víte) a je to tak úžasně platné právě na TUTO dobu, že člověk najednou ví, kam v životě směřovat. Naprostý souhlas s Vámi, při jeho četbě jsem si vzpomněl na střední školu, jak češtinářka říkala, že jde o náročné dílo a že s tím měla sama problémy (především kvůli staročeštině, mimochodem vyšel i překlad do 21.století). Tenkrát jsem o pravém obsahu díla neměl ani potuchy a asi by mi to tenkrát nic neřeklo. Vše má svůj čas.

     Nadčasové dílo a Komenský ač údajně rosekrucián a veliký zasvěcenec, tak zpřístupňuje a upozorňuje na TO PODSTATNÉ každého z nás. Člověk se obejde bez čaker a mysterií, ale neobejde bez směrování do svého středu, kde sídlí Kristus – nebo že by Kristus byl přímo tímto středem? Tak to bude možná lépe :-)

     Našel jsem i krásné video, je to četba Komenského díla Cesta světla, doporučuji všem, zde k vidění!

  2. Vcelku logická úvaha, kde se jednotlivosti drží pohromadě. Jen bych nesouhlasil s tímto: „Do těch duchovních a pseudoduchovních světů se můžete dostat ve snech, ve stavech hypnózy, meditacích a ostatních změněných vědomích. Dokonce tam můžete potkat i Pána Ježíše Krista, když víte jak a máte k tomu předpoklady.“

   1/ Jan 16. kapitola
   2/ Dostat se můžete pouze tam, kde je hustota, frekvence odpovídající těm Vašim. A tam věru Ježíše potkat nemůžete-viz bod 1/A není to z mé strany vůči Vám míněno s despektem, ale s respektem. V hypnóze a změněných stavech vědomí se většina lidí dostane max. do astrálu. Sice je to povznášející představa, že si mohu popovídat s Ježíšem a archanděly, jak se s tím člověk běžně setkává na nejrůznějších fórech, ale tyto úlety je moudré co nejdříve opustit a vrátit se do reality-to jest opuštění duchovní pýchy a lásce k bližnímu…..
   Jinak naplníme toto: Efezským 5. kapitola, Lukáš 10 kapitola 25-28….

   1. Pane Weissbach,
    není to moje logická úvaha. Vyciťuji, že mým úkolem je upozornit na ideje obsažené v knihách Nového zjevení. Jsou to hodně odlišné ideje od všech tradičních, často však vysvětlují jejich souvislost s Biblí, nebo se Swedenborgovými spisy. Je obtížné shrnout stovky stran do krátkého textu. O to víc mě těší, že v tom vidíte logiku. Já totiž také a moje životní zkušenosti mě utvrzují, že Nové zjevení je tou pravdou, která osvobozuje z negativního stavu. Jsou tam i návody, jak, proč a co se má a nemá dělat.

    Pokud jde o ty hypnózy a změněná vědomí, uvádím pouze to, co se o tom píše v Novém zjevení. Ty informace, které přenašeč Nového zjevení Petr D.F. obdržel od Pána Ježíše Krista byly přeneseny touto cestou a během čtení jednotlivých knih je patrné, že negativní stav vyvinul metody, jak narušit toto spojení. Bylo a je nutné ověřovat, na koho tam narazíte. Podrobný návod k duchovní autohypnóze je v knize Kdo jsi a proč jsi zde a popis rozšíření bezpečnostních prověrek těch, na které tam narazíte, je v knize Hlavní ideje Nového zjevení. Rozhodně doporučuji nejdřív vše důkladně prostudovat, než se do toho někdo pustí.
    Sám za sebe mohu říct, že to nedělám. Spíš se soustředím na rozlišování hlasu ega od intuice.
    Ego – to je dobré pro tebe, na jiné kašli
    Intuice – tohle je nejlepší řešení pro všechny, včetně tebe.

    Podrobně a neustále zkoumat motivy svého jednání, to máme hlavně dělat. Nebudou-li tam
    žádné sobecké a zlé úmysly, můžete být i ateistou (je to někdy i lepší než slepý náboženský fanatik) a dostat se z pasti negativního stavu. Tahle volba se činí až po odchodu z našeho hmotného těla. Ovšem to, jak jsme zvládli/nezvládli tento život zásadně ovlivňuje tuhle volbu.
    Já mám vždycky na paměti. Tohle je zfalšovaný svět. Ten pravý svět, svět Pána Ježíše Krista je mnohokrát lepší. Nic negativního tam není.

   2. Pane Weissbach,

    Dnes je dobrý den na mojí reakci k Vámi zmiňovanému: Efezským 5. kapitola

    Je to z kapitoly 3 z Nového zjevení o zradě křesťanství. Více si můžete přečíst v mém odkazu na jiném místě diskuze pod tímto článkem s panem LM.

    Tohle má přímou spojitost s Vámi udávaným textem Efezským 5. kapitola:

    Pavel- Saul – Šavel se nebojí duchovní Božské pravdy – „Krista“. Má v sobě přesilné prostředky a vrozenou schopnost, jak zvrátit a zfalšovat tu pravdu. Konec konců byl Saul až donedávna mistrem přesvědčivosti. Je to princip „Ježíše“, kterého se bojí. Věnuje celou svou energii a život – zpočátku přímo, pak nepřímo – aby podvrátil, když už nezničil, ten princip. Po svém takzvaném obrácení bylo toto úsilí nepřímé, v jeho neustálých útocích proti femininnímu principu, kterým je také „Ježíš“. Úplně překroutí a zfalšuje náležité chápání ženskosti a místa ženy v hierarchii duchovní organizace. Dělá z ženy otrokyni, či přinejmenším podřízenou muže, nařizuje jí, aby sloužila muži a držela jazyk za zuby. Staví „Krista“ – maskulinní princip – za hlavu Křesťanské církve. Toto je zvrácením řádu pravé duchovní církve. „Kristův“ princip, duchovně – přírodní Božská pravda Pána Ježíše Krista, je základnou či nohami, na nichž pravá duchovní církev spočívá. „Ježíšův“ princip, neboli dobro a láska, je hlavou a životem takové církve. Pavlův koncept byl plně přijat všemi křesťany, protože Pavel podvodně prohlašoval, že v něm byl Duch Svatý.

    A z porovnání těchto dvou textů, toho Vašeho a úryvku z Nového zjevení je patrné, jak je
    naše společnost pokřivená, když staví muže nad ženu. MUŽ – moudrost a pravda, má být tím který koná – nohami a rukami ŽENY – lásky a dobra, která je životem, hlavou.

  3. Ještě bych se ráda zeptala na předposlední odstavec, pane Karle.
   „… záleží odkud jsme. Jsme minimálně čtyři, ale spíš bych řekl, že sedm.
   Co přesně jste měl na mysli pod tímto?
   Čtu zde málokteré příspěvky, ale ten Váš mě zaujal. Ptám se tedy ze zájmu mu skutečně porozumět. Jinak také vcelku souhlasím, jen přesně nevím, co si mám představit pod pojmem pseudostvořené bytosti a také zastávám názor, který tu už zmiňoval někdo jiný, že člověk (duch) se s Pánem Ježíšem Kristem (Bůh) osobně přímo potkat nemůže, takový tlak a žár by člověk nevydržel.

   1. Paní Dano,

    Re:„… záleží odkud jsme.

    Můžete být:
    1.agent pozitivního stavu-inkarnace z pozitivního stavu, je jich tu málo a od roku 1988
    prý žádný nový.
    2.agent negativního stavu-inkarnace z negativního stavu, jak se zmenšuje skupina 1, tak se zvětšuje skupina 2.
    3.pravý lidský tvor – těch je nejvíc, vznikají z idejí sentientní mysli na naší planetě
    a dělí se na ty, co jsou z pozitivních a nebo negativních idejí.
    Skupina 1 a 2 jsou bytosti, co byly už dřív a mají někde svoji domácí základnu(v nebi,
    nebo pekle)
    Skupina 3 jsou nové bytosti. Bylo to s nimi komplikované. Od roku 1987, kdy bylo dokončeno vpojení těla Ježíše Krista v přirozenost Boží, jsou však rovni se všemi ostatními. Můžou se přičlenit po odchodu z naší planety tam, kam si zvolí. Předtím
    potřebovali speciální prostředí.
    Nikdo sem nechodí vícekrát. To, co každý přinesl, už tu pak od něho je a to, pro co si přišel si bere sebou.

    K té čtyřce nebo sedmičce: Jestliže jsme napojení na oba stavy, tudíž v naší mysli by
    měli promlouvat tři z pozitivního a tři z negativního stavu, plus moje uvědomělá zevní
    mysl zde. Agent pozitivního stavu má své stíny v negativním a naopak. Každý má také
    přidělené duchovní poradce. Praví lidé to mají zas nějak jinak.
    Je to tak trošku pěkný guláš a není mi to zcela jasné.

    pseudostvořené bytosti:

    Naše planeta a život na ní je jevištěm, na kterém se zobrazí, co si sentientní bytosti nikdy nemají volit.

    A co že si to nemají volit? V nejniternější duchovní mysli všech sentietních bytostí, v její druhé části jsou uloženy všechny možnosti voleb. Je tam i volba ODMÍTNOUT pravého
    NEJVYŠŠÍHO za zdroj svého života.

    Normálně si tuto volbu bytosti nevolí, tuto ideu odhazují, ta vypadne z pravého stvoření a zformuje opačné jsoucno ke stvoření , ZÓNU VYMÍSTĚNÍ (vesmír který vidíme – pseudohmotná dimenze, má i pseudoduchovní a pseudoduševní dimenzi). Bývala prázdná, bez jakéhokoli života. Je to odpad pravého stvoření.

    Na planetě Zemi (v hmotné dimenzi pravého stvoření – ráj) sentientní bytosti přijali tu ideu. Našeptal jim to had (zevní mysl). Experimentovali tak dlouho (miliony let) až vypadli do zóny vymístění. Je to popsáno v duchovním smyslu v Bibli ve Starém Zákoně (pád člověka).

    Zde se zařídili a začali duchovní válku proti Nejvyššímu. Mají mnoho jmen (Anunaki, všechny polytheistická božstva – Egyptská, Keltská, Slovanská, Řecká, Římská atd.). Máme je nazývat pseudotvůrci. Takže pseudotvůrce můžete v nejzazším smyslu pojmout jako Adama a Evu. Mají pro nás nepředstavitelné znalosti a měli i znalost cestování v čase.

    Život na naší planetě zfabrikovali oni, genetickými manipulacemi a magickými prostředky.
    Bylo a je to jejich vrcholné dílo v boji proti Nejvyššímu.
    Naše planeta je jediná spojnice mezi pozitivním a negativním stavem, tedy mezi pravým stvořením Nejvyššího a pseudostvořením pseudotvůrců, kteří obydleli zónu vymístění. Její pozice souvztaží s matematickou nulou a je úplně vyjímečná v porovnání se vším ostatním.

    Ta situace s Bohem se změnila a souvisí to s tím, že se stal Pánem Ježíšem Kristem.
    Jak píšete, tak to bylo předtím.

    1. Děkuji za Váš popis. Snažila jsem se „slovník“, který používáte (tedy knih Nového zjevení), napasovat na to, co jsem za posledních dvacet let přijala já. Bylo to poučné a udělala jsem si tím pro sebe určitý obrázek o Novém zjevení.
     Snad poslední dotazy – Vy to pojímáte tak, že knihy Nového zjevení vysvětlují některé pasáže z Bible?
     A když dnešní běžný člověk také volí nepřijetí existence Stvořitele, tak je také v pojetí Vaší nauky nazýván pseudotvůrcem? Nebo jen jacísi již dříve etablovaní „vymístěnci“?
     Děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.

    2. Paní Dano,

     Slovo Boží má stejnou strukturu jako celé stvoření.
     1. Duch – Bible svatá – 35 knih prý má duchovní smysl (jsou psány jazykem souvztažností) a jsou inspirovány Bohem. Epištoly ho nemají, jsou to dopisy a ve Starém zákonu je prý pár knih falešných. Takhle se píše v NZ.(čísla si neověřuji a může to být lehce jinak).
     2. Duše – Swedenborgovi spisy – poukázal na duchovní smysl Bible, mnohé osvětlil. Psal hodně o duševním světě lidí, jeho nejznámější dílo je Nebe a
     peklo. Měl schopnost do těchto světů nahlížet.
     3. Tělo – knihy Nového zjevení – vše se uvádí na správnou míru, moderním jazykem
     v literním smyslu bez jakýchkoliv podobenství a když, tak je na ně upozorněno
     např. nově formulovaná modlitba Pána.

     Uvedu Vám příklad duchovního smyslu Bible, jak je vysvětlen v NZ:
     To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici.(Apokalypsa
     14/4)
     Žena často značí negativní stav (zla a nepravdy).
     Panic – ten kdo nepřijal zla a nepravdy.
     Žena, nebo matka může znamenat v jiné konotaci duši a nejspíš i něco jiného.
     Když to pojmete v literním smyslu, vyjde Vám něco úplně jiného.

     Pseudotvůrci jsou pouze ti, co vypadli z pravého stvoření. Jsou to aktivátoři negativního stavu, vědci z planety Země, která je v pravém stvoření. Oni položili otázku, jak by vypadal svět, odvozený z někoho jiného, než z pravého
     Nejvyššího a také ji zrealizovali. Jak takový svět vypadá, můžete vidět v půl osmé na Nově. A to ještě není zdaleka konec.
     Všichni ostatní zaujímají určitou hierarchii v jejich pseudostvoření, mají to okopírované z pozitivního stavu, pouze vzhůru nohama ( čím víc zla, tím lepší).

    3. Přece jen mám ještě jednu otázku. Psal jste, že 5 % lidí je dnes propojeno s pozitivním stavem a 95 % na negativní stav.
     Uvádí NZ, zda je v současnosti přece jen zvyšován počet těch 5% pozitivních? Jeví se mi totiž, že přestože napojení na negativní stav se trvale zvyšuje a vrcholí, tak na druhé straně se probouzí stále více lidí pozitivním směrem. Reaguje NZ nějak na toto? Zabývá se třeba i tím, jaká je ta kritická procentuální hranice k tomu, aby pozitivní stav začal výrazně posilovat? Zabývá se NZ i tím, jak to všechno skončí (převahou které skupiny)?

    4. Paní Dano, podle posledního průzkumu agentury STEM je pozitivním stavem propojeno již 37,8% lidské populace. Negativním stavem je propojeno 79,9%, což je stále vysoké procento. 58% nevyplnilo dotazník.

    5. A co z těch 175,7% celku podle Vás plyne? Kromě neobjektivnosti podobných materialistických průzkumů?

    6. Paní Dano, Vaše diskuse s panem Karlem a panem Vendou je okouzlující. Fakt. Neuvěřitelné, neskutečné……v jakých EZOhovínkách se člověk dokáže zaujatě dloubat.

    7. ad – Psal jste, že 5 % lidí je dnes propojeno s pozitivním stavem a 95 % na negativní stav.
     Uvádí NZ, zda je v současnosti přece jen zvyšován počet těch 5% pozitivních?
     __________

     Neuvěřitelné…………

    8. Já si v klidu udělám o pro mě zcela novém směru úsudek. Bez závislosti na tom, co si o tom (včetně mého zjišťování) myslí ostatní. :-)

    9. Paní Dano, píšete:

     „Jeví se mi totiž, že přestože napojení na negativní stav se trvale zvyšuje a vrcholí, tak na druhé straně se probouzí stále více lidí pozitivním směrem. Reaguje NZ nějak na toto? Zabývá se třeba i tím, jaká je ta kritická procentuální hranice k tomu, aby pozitivní stav začal výrazně posilovat? Zabývá se NZ i tím, jak to všechno skončí (převahou které skupiny)?“

     Prosím pozor na 100% vzorku lidí. Jestliže nějaká skupina lidí se trvale posiluje / k negativitě /, tak současně se nemůže ta druhá více a více posilovat v pozitivním směru. / a naopak / Že??

     Venda

     P.S. mám mnoho zkušeností s lidmi. Uvedu příklad. Vedu několik skupin cvičení jógy. Lidé chtějí být zdraví, fyzicky a psychicky. Umět odpočívat, být zkrátka v pohodě.
     Ale současně zjišťují, že se neumí odtrhnout od těch všech lákadel světa, které jsou jim příjemné.

     Nevím co by dal člověk za to, kdyby mohl jíst, pít, co hrdlo ráčí, lenošit…., nijak nerůst, a když by cítil, že má nějaký problém, polkl by nějakou kouzelnou pilulku. A ta by všechno vyrušila….. . Tak to ale nejde.

     Naštěstí, a v tom máte pravdu, je více lidí, kteří se zajímají, co pro sebe dělat, když ta kouzelná pilulka neexistuje.

    10. Pane Vendo, já si netroufám říci, kolik procent je kam napojených. Nevím to. Myslím, že se nedá všechno přepočítávat jen na procenta, ale vnímat to podle sílící intenzity. Z pohledu intenzity je dle mě možné, aby stoupalo obojí. Intenzita napojení na zlo (negativitu)(myšleno těch, kteří již na ni napojení byli), ale zároveň i intenzita těch dobrých na dobro. Takže já bych to tak prostě matematicky, jak na to upozorňujete, nebrala. Procentuálně můžete zachytit přesuny z jedné skupiny do druhé, ne však intenzitu, ale i ta se mění, alespoň dle mého názoru.

    11. Další roztomilost od agentury STEM, kterou tu stručně přednesla paní Věra. Pro ilustraci 100 lidí se zúčastnilo průzkumu. 38 lidí je pozitivně propojeno, 80 lidí negativně a 58 lidí nevyplnilo dotazník. Kde se vzalo těch 76 lidí navíc???

     Inu, i takováto hovínka vyprodukuje renomovaná agentura, že?

     Venda

    12. Pane Venoušku, „hovínkem“ je v první řadě ta skutečnost, že místo abyste na první pohled pochopil, že si z vás dělám srandu, tak počítáte do stovky. Jo, počty, to by vám šlo. Se schopností rozlišovat je to ovšem horší.

     Takže, pane Václave, ten můj ironický vtípek je stejná kravina, jako je kravinou ona nebohá pětiprocentní menšina „duchovně pozitivních“.

    13. A ja, naiva jeden, jsem si myslel, že z Vaší strany jde o seriózní přístup.
     Jen jsem chtěl taktně upozornit, že buď agentura STEM vydala špatná čísla / omylem, blbí nejsou / a nebo vy jste ta procenta s neznalostí matematiky sice uvedla, ale nepochopila tu nesmyslnost.

     Těch jiných 5% docela koresponduje s obdobnými procenty počtu lidí, kteří se hlásí k vegetariánství. Jak jistě víte, vegetariánství je docela dobrý průvodní znak určitého pozitivního přístupu k duchovnosti jako takové, viz.např.příkaz nezabiješ – ahinsa.

     Paní Věro, opětovně Vás upozorňuji, že použití částice EZO má podle slovníku cizích slov tento význam.

     ezo- >> první část složených slov mající význam jícen, jícnový

     Pěkný den přeji a pozitivní přístup k lidem. Nikdo si tady nedělá srandu z Vás, proč Vy si ji děláte z jiných? Pokud Vás nějaká část diskuze irituje, tak si dovolím jednu radu – nezúčastňujte se ji.

     Díky za pochopení.
     Venda

    14. Paní Dano,
     a to je roztomilé, jak to ženy neberou čistě matematicky.
     Okouzlila jste mne.
     Venda

    15. Vy mě též. Jak byste chtěl duchovní snahy či zdroje inspirací pregnantně matematicky uchopovat? Pro mě to je dost protimluv a mohou to být jen subjektivní dohady.

    16. Paní Dano,
     chtěl jsem Vás jen jemně upozornit na Vaše možné nepochopení. Uvedla jste : „přestože napojení na negativní stav se trvale zvyšuje“, a hned k tomu píšete“druhé straně se probouzí stále více lidí pozitivním směrem.“

     Jestliže ve skupině lidí jako vzorku, a je jedno, jestli jich je sto nebo milion, se něco trvale zvyšuje, tedy procento lidí k něčemu se přiklánějících narůstá, nemůže současně narůstat příklon lidí k něčemu zcela opačnému. To je opravdu protimluv a hlavně nesmysl.

     Ale byl to jen detail, na který jsem chtěl Vás / i paní Věru / upozornit.

     Pěkný den.

     Venda

    17. Paní Dano,

     To jste mě špatně pochopila, takhle je to napojení v každém jedinci, v jeho mysli. Někteří se s tím poperou líp a jiní hůř. Záleží to na jejich duchovní kvalitě.
     Jiným to zase vyhovuje a to především agentům negativního stavu a lidem
     z negativních idejí.
     Celkový souhrnný stav všech tomu bude odpovídat, spíš bude větší procento ve prospěch negativního.

     Nové zjevení velmi obecně říká, jak to s námi bude do budoucna.
     Nejsou to nijak povzbudivé zprávy. Negativní stav úplně zvítězí. Je to patrné i z apokalypsy. Momentálně jsme někde na konci kapitoly 12. Nakonec to všechno dobře dopadne, ale to máte až kapitolu 21. Ještě se toho musí hodně stát, aby někteří pochopili. Nikdo pozitivní by u těch závěrečných fází neměl být.
     Potom Pán Ježíš Kristus ukončí celé to ošklivé divadlo, bude poslední soud nad celým časovým cyklem a poučení uloženo v jezeře ohně a síry. Teprve potom nás všechny čeká ten vytoužený zlatý věk. Na tuhle planetu
     ale zapomeňte, čeká nás lepší, ani si to neumíme představit.

    18. Děkuji Vám Karle za upřesnění. O NZ jsem nevěděla a nevím zhola nic, kromě Vašich příspěvků za poslední 2 dny, proto moje dotazování a i chybné pochopení těch procent.
     Hezkou neděli Vám přeji.

 14. p. Venda vyššie píše:

  Bůh věděl / jinak by nebyl vševědoucí /, že pro postupně se vyvíjející „nižší a nižší světy“ a formy života v něm bude potřebovat duši.

  To je zásadné ,,vyloženie kariet“.Načo potreboval Boh- teda Jahve vo formách života duše. Je vo vašom ponímaní ,,duša“, nejaké prijímacie zariadenie, cez ktoré bez môjho vedomia komunikuje s mojim duchovnom, ktoré riadi celé telo, včetne mojich myšlenok? Ci nebodaj moju a duše všetkých človekov navádza, napr. na napísanie aj tejto reakcie na vaše tvrdenia? To znamená, že potom ak to tak funguje, nepotrebuje ,,vyvolať“ Potopy sveta, stačí, keď napr. ,,dá“ príkaz súdruhovi Stalinovi a socialistovi Hitlerovi inštrukcie, pozametá“ s jeho nepriatelmi a oboch poštve proti sebe a 50-60 mil ludí je fuč.
  Ak Boh takto riadi ,,svojich“ vyvolených, stačí raz za 10 -20 rokov zase oživiť nejakého ,,Golema“ ovládnuť jeho dušu a ten dotyčný sa obklopí mocou, ktorá zase zomelie pár milionov. Je to dokonca aj logické, však za pár rokov nebude nafty, nebude jedla , treba to nejako ,,skorigovať“. Už nie je moderné ,,urobiť“ Potopu , či nariadiť ,,náraz“ nejakého asteoridu napr. na Ameriku, či iný svetadiel.
  Ja by som Jahvemu doporučil, zlikvidovať človeka ,,ako takého definitívne“ ako nepodarok, ktorý sa prejavil už v  ranných svetlách dejín ako TVOR , ktorý je horší ako NETVOR s temného vesmíru. Ked to nezrobí, zničíme lesy, zasereme, vodné toky a moria, vyhubíme všetku zver a zostaneme len sami na seba. A horor začne…Preto je milosrdná smrť jedného biologického druhu Človeka priamo nutná, aby Zem nezostala neobývatelnou kamennou púšťou len s horou kostí povraždených
  ,,bohabojných“ ludí…
  Stačí len ,,lusknutie“ dvoch prstov a Zem bude zachránená , za dvesto , tristo rokov sa príroda spamätá a bude očakávať príchod nového ,,pána“ tvorstva..

  Toto ,,laboratórium“ vo Vesmíre to naozaj už potrebuje , lebo teraz je ešte stále za tri sekundy 12…

  Ked Boh – teda Jahve, vedel

  1. Pane anonymní,
   duše je především oživující. Jak ji zjednodušeně nazvat? Třeba i esence. Bez duše by neexistoval žádný projev života ve hmotném světě. Duše čerpá, bez vůle svého „hostitele“ energii z Ducha svatého, věčného zářícího duchovního principu, jako Boha-Ducha svatého. V Něm je Moudrost. Kdyby /nemám to slovo rád/ tam nebyla a byla tam naopak hloupost, tak by tento svět byl bez Jednoty – Harmonie a Řádu.

   Teď jen dvě otázky na Vás /objasnění Vámi použitých pojmů/ a pak se možná ještě vrátím k Vašim úvahám.

   Co je to, podle Vás,“moje vědomí“?

   Co je „to moje duchovno“?

   A dovolím si ještě jednu faktickou poznámku, pro Vás by to mohla být zásadní informace – nezapomínejte na mysl! Ta má velmi důležitou roli pro tento svět hmotného stvoření, i když, pokud není ovládnuta, může se projevit jako destrukce lidství, jako u těch dvou jmenovaných pánů!

   Pěknou neděli.
   Venda

 15. Nehnevajte sa, milí diskutujúci, ale nedá mi nezareogovať na vyššie uvedené , na Klub bosoriek:

  Ano, to je príspevok, ktorý ma očaril. Je tu humor, nadsázka a ešte niečo, čo neviem ani zadefinovať, ale je to aj ľudské, pretože v mori váznych vecí, Jahve, Satan, jóga, antijóga, kresťanstvo, gnostika, sa stráca obyčajné ludské slovo a nadhlad. A to som našiel v reakcii ,ktorá bola uvedená pod Klubom bosoriek. Pekné,ludské, humorné… Ďakujem, som sa naozaj aj pousmial a to je naozaj už čo povedať, v dnešných ,,blbých“ časoch.

 16. Ešte by som zareagoval na p. Vendu, ktorý píše:

  Co je to, podle Vás,“moje vědomí“?

  Vedomie, či Vaše, moje ,kohokolvek je podla mňa ,,odrazom“ poznania každého jednotlivca , na základe osobných skúseností. Je to súhrn vedomostí, ktoré mozog po celé roky ukladá a človek aj na základe toho reaguje na na určité podnety. Nie je to nič, darované Jahvem, či iným Bohom,či inou nadprirodzenou silou, lebo vedomie hynie, ked nastane smrť. Žiadne Večné lovištia, Nebo, Peklo, len obyčajná ,,čiernota“. A to je tak O.K a na to sa osobne teším. Nie aby ma niekto ešte spovedal po smrti, že prečo to a prečo ono a prečo som konal tak a nie onak. To čo sa stalo, už sa neodstane ani nejakým reparatom v zmysle ,,reinkarnácie“. Ani tú nechcem, pretože v súčasnom živote mám slobodnú vôlu a konal som tak, ako som konal…Ako povedal starý Indián, ked ho poštípal
  ten had a cítil, že to ,,UŽ prichádza, “ že …Howgh.

  1. Pro pana Anonymního.

   Díky za jednoznačnou odpověď na jednu z mých dvou otázek. Takovou přímou a k věci.
   Sdělujete v ní to podstatné, a o to šlo.

   Venda

 17. Venda napsal: Jestliže ve skupině lidí jako vzorku, a je jedno, jestli jich je sto nebo milion, se něco trvale zvyšuje, tedy procento lidí k něčemu se přiklánějících narůstá, nemůže současně narůstat příklon lidí k něčemu zcela opačnému. To je opravdu protimluv a hlavně nesmysl.

  Vendo, je to úplný detail a rozmýšlím, zda vůbec ještě reagovat. Volím však, že ano, abyste viděl, že ne všichni uvažují stejně. Dle mého jste nepochopil Vy mě.
  Pokud v nějaké skupině je x lidí napojených na temno a svou temnou aktivitu stále zvyšují a zintenzívňují a zároveň y lidí napojených na dobro a působení ve smyslu dobra také intenzívně zvyšují, tak působení obojího se zvyšuje, aniž by došlo k jakékoliv změně proporčních procent ve vztahu k rozdělení počtu lidí.
  Takže mně přijde zvláštní, že jste mě jemně upozorňoval …
  Můj dotaz se zaměřoval na věcný obsah odpovědí pana Karla, abych si o věcném obsahu NZ mohla udělat úsudek.

 18. ad – A ja, naiva jeden, jsem si myslel, že z Vaší strany jde o seriózní přístup.
  Jen jsem chtěl taktně upozornit, že buď agentura STEM vydala špatná čísla / omylem, blbí nejsou / a nebo vy jste ta procenta s neznalostí matematiky sice uvedla, ale nepochopila tu nesmyslnost.

  Těch jiných 5% docela koresponduje s obdobnými procenty počtu lidí, kteří se hlásí k vegetariánství. Jak jistě víte, vegetariánství je docela dobrý průvodní znak určitého pozitivního přístupu k duchovnosti jako takové, viz.např.příkaz nezabiješ – ahinsa.

  Paní Věro, opětovně Vás upozorňuji, že použití částice EZO má podle slovníku cizích slov tento význam.

  ezo- >> první část složených slov mající význam jícen, jícnový

  Pěkný den přeji a pozitivní přístup k lidem. Nikdo si tady nedělá srandu z Vás, proč Vy si ji děláte z jiných? Pokud Vás nějaká část diskuze irituje, tak si dovolím jednu radu – nezúčastňujte se ji.

  Díky za pochopení.
  Venda
  _________________________________________

  Chybí tlačítko pro odpověď, tak tedy nové vlákno:

  Pane Vendo, tam, kde plavou hovínka, nečekejte seriózní přístup. Jistě, ovšem, mohlo mě hned trknout, že ona duchovní pozitivita se „souvztažňuje“ /všimněte si, jak se pilně učím EZOslovíčka…/ s vegetariánstvím, ano ano. Věra papá králíky, je tedy duchovně negativní. Venda papá kedlubny, je tedy duchovně pozitivní. Nu nechť….

  ad – Paní Věro, opětovně Vás upozorňuji, že použití částice EZO má podle slovníku cizích slov tento význam

  Nechám se poučit, Venoušku. EZO je částice? Podívejme se….hmmm…..
  Opět: ano, ano ANO,….stokrát ANO.
  EZOterika, EZOfagus, HOdinky, HOlinky, HOvínko…..všechno to hodíme na jednu hromadu a Venda má radost. Z čeho vyvozujete, že mě nějaká část diskuse irituje? Zeptám se : z čeho vyvozujete, že 5% člověčenstva je „duchovně pozitivních“ a jakým způsobem se ona „duchovní pozitivita“ diagnostikuje? Popř. zkuste nabídnout takový malý rozbor: kdo z místních diskutérů podle Vás JE duchovně pozitivní a podle čeho tak usuzujete.

  1. Ani jsem to nedočetl do konce.
   Jste to pořád Vy, paní Věro. Ani Váš odchod na pár týdnů Vám nepomohl překousnout Váš přístup.

   Se mnou v diskuzi nepočítejte.
   Já jen zareagoval na Vaši informaci k podivnému průzkumu STEM a nesmyslným číslům …… a jako když se protrhne hráz.

   Jinak nadále jste pro mne člověk, který mi nemá co říci.

   Venda

   1. Pane Vendo, Vy si zase něco namlouváte. Já s Vámi diskutovat nechci, ani s diskusí s Vámi nepočítám. Jen jsem si myslela, že byste mohl malinko „zmaterializovat“ tu statistiku o pětiprocentní promořenosti populace „duchovní pozitivitou“. Zkrátka a dobře – odkud tahle informace pochází, o co se opírá, trochu faktů a nejenom plácání do vody.

    Možná Vám nemám co říci, možná mě jen neslyšíte. Víte, ono žvanit o tzv. duchovnu, o čakrách, o astrálu, o lásce bez podmínek a tak….to dokáže každý trouba. Ale pravda se ukáže tam, kde se láme chleba a pije čisté víno.

    Tak se mějte….:-)….Vy pětiprocentní duchovní menšino……:-)

    1. Paní Věro,
     Naprosto souhlasím s tím, co tu napsal pan Venda.

     Ty údaje jsou ode mě a tak byste se měla obracet s dotazy na mě. Jsou to údaje z
     Nového zjevení Pána Ježíše Krista a navíc byly paní Danou špatně pochopeny, což se
     později vysvětlilo (ono není tak snadné to pochopit bez znalosti všeho, co s tím souvisí). Četl jsem to několikrát a s každým čtením se to stává jasnějším. Když to přečtu znova, zas budu vědět víc. Mě to takhle funguje.

     Ty procenta se týkají napojení naší mysli. Má to tak každý. Takhle je lidský tvor
     nakonfigurován pseudotvůrci.
     5 % – spojení s pozitivním stavem (nebem). Tohle je INTUICE. Můžete si to představit jako hlas jednoho pozitivního jedince ve Vašem nitru.
     95 % – spojení s negativním stavem (peklem). Tohle je EGO. Můžete si to představit
     jako hlas 19-ti negativních jedinců ve Vašem nitru.
     Tady vidíte, jaká je to přesila.
     Tohle je představa toho, co přichází z nitra. Stav nitra ovlivňuje to, o co se zajímáte, čemu věříte nebo nevěříte, jak se chováte atd. Ten stav nitra je buď
     negativní, pozitivní, a nebo neutrální. V průběhu života se ten stav mění a u některých dost drasticky. Stav nitra je závislý na vztahu k Pánu Ježíši Kristu.

     Tak jak to pochopila paní Dana, není o napojení, ale o tom, kolik jedinců z nyní cca sedmi miliard lidí je v každou danou chvíli v pozitivním nebo negativním stavu, což určuje, komu naslouchají, jestli intuici (tomu jednomu), nebo egu (těm devatenácti).
     Nevím, jak je to dnes, ale pro představu uvádím citaci z knihy Hlavní ideje Nového zjevení.
     Taková byla situace kolem roku 1986:

     „V současnosti je reálná situace na planetě Zemi taková, že přes dvě třetiny populace přichází z negativního stavu a méně než jedna třetina ze stavu pozitivního. Z této jedné třetiny se přibližně 95 % stává otroky negativního stavu a zvolí si v některé či jiné době jít do pekel a jen 5 % z této jedné třetiny si ponechá svou pozitivní povahu až do samého konce anebo se jí opětovně zmocní v procesu potírání zel a nepravd, kterému je každý na této planetě vystaven“.

     Z tohoto je patrné, že při populaci tehdy cca 6 500 000 000 lidí
     67 % podporovači negativního stavu 4 355 000 000
     33 % ti, co si s tím přišli zabojovat 2 145 000 000
     95 % z těch 33 % podlehli 2 037 750 000
     5 % zvítězilo 107 250 000
     Necelí dva ze sta není moc, ale 107 milionů je celkem dost. Před inkarnací Boha
     ve formě Ježíše Krista nikdo. To je celkem slušná změna.

     Být v pozitivním stavu během života na naší planetě je to, o čem mluvil Ježíš Kristus s Nikodémem (Jan kap 3) jako o „znovu se narodit“. Je tam taky dobře vidět,
     že Ježíš mluví duchovně a Nikodém chápe doslovně.
     Obecně duchovní smysl slova být živý, je být členem pozitivního stavu.
     Naopak duchovní smysl slova být mrtvý, je být členem negativního stavu.

     Není snadné být v pozitivním stavu v tomhle našem světě. Je to přesně tak, jak psal
     nedávno jeden anonymní v nějaké jiné diskuzi na tomto Webu. Dostanete se do kolidního kurzu s celou touto společností.

     To je asi tak všechno, co Vám k tomu můžu říct.
     Můžete to pojmout jako ezobláboly. To je Vaše svobodná volba a na tu má každý plné právo.

    2. ad – y údaje jsou ode mě a tak byste se měla obracet s dotazy na mě.
     ____________________

     Pane Karle, Venda se do toho tak šikovně připletl, že jsem se obrátila na něho, nevidím v tom žádné zlo.
     Ale když už jste se ozval s tou statistikou, pak k tomu říkám jen jediné: to už není ani EZOblábol, to je 3,14čovina na entou. To mi sděluje intuice i zdravý rozum.
     Neuvěřitelné, čemu jsou „lidi“ schopní a ochotní uvěřit, a dokonce šířit dál.

    3. Paní Věro,

     Souhlasím s panem Vendou, že je lepší vést diskuze ve „slušných kolejích“.
     Na některé lidi to nemusí mít příznivý dopad a mohou se odsud znechuceně
     odvrátit.

     Sám za sebe mohu říct, že mě to moc nevadí. Jsou z toho takhle víc cítit ty emoce. Hlavně to vypovídá něco o Vás.

     Ještě pro Vás jednu otázku k zamyšlení, můžete o ní přemýšlet. Kdyby jste
     žila v dobách Ježíše Krista a kdybyste měla možnost ho potkat, myslíte, že byste mu uvěřila, že je Syn Boží?

    4. Ale ano, jistě že to je „lepší“. Ale mě vůbec nejde o to, být „lepší“, pane Karle, víte, mně je úplně ukradené, co si o mně kdo myslí. A svým způsobem je to takový test.
     Venda Vás přede mnou varoval. Co Vy na to? Nebojíte se se mnou diskutovat? Lež nazvu lží a hovno hovnem (viz ta Vaše statistika). Ovšem také pravdu pravdou a krásu krásou.

     Pane Karle, já nevím, co bych dělala, kdybych žila v době Kristově. Možná bych mu nerozuměla, nechápala bych, možná ano, kdo ví… rozumělo mu jen velmi málo lidí. Všichni jsme děti Boží.

    5. Paní Věro,

     Co já na to varování před Vámi si můžete přečíst v mé reakci na toto z 15.07.

     Pro Vás hovno.
     Pro mě pravda.
     Otázka zní jak je to možné?

    6. ad – Otázka zní jak je to možné?

     To je otázka pro Vás, pane Karle.
     :-)

    7. Paní Věro,

     Ježíš Kristus prohlásil, že je Syn Boží.

     Položil jsem Vám otázku zda byste mu uvěřila.
     Odpovídáte:
     Možná ano, možná ne.
     Rozumělo mu jen velmi málo lidí.

     Nové zjevení prohlašuje, že je slovem Božím.

     A tady jste si najednou naprosto jistá, z pouhých mých pár vět. Nové zjevení má stovky stran. Nazvala jste ho
     hovnem, bez jakékoli argumentace proč. Tohle není seriózní přístup.
     Myslíte si, že kromě Bible žádné jiné slovo Boží není možné?
     Myslíte si, že by mu dnes rozumělo hodně lidí?
     Myslíte si , že byste ho bezpečně poznala v té záplavě
     ezoblábolů které tu v dnešní době opravdu jsou.
     Proč myslíte že jich je v poslední době tolik?

     Odpovím za Vás. Aby jste nenašla pravdu. Ve větší kupě
     sena se jehla hůř hledá.
     A kdo myslíte že sem to seno hází?
     Stojíte příliš na místě v době před 2000 let.
     Chce to trochu oživit, zpřítomnit, zprogresivnit.
     Duchovní situace se hodně změnila a od roku 1987 se mění
     zběsilým tempem. Je to jeden z příznaků Druhého příchodu
     Pána Ježíše Krista.

     A na moji otázku jak je to možné, když Vy to nedokážete, použiji kontext z Vaší diskuze s paní Hanou.
     Jeden z nás zatím není Jeho/Její ovcí. Neříkám kdo, ale vysvětluje to protikladná tvrzení.
     Nakonec se však přece všichni sejdeme v jednom ovčinci.

    8. Ve Vašem posledním příspěvku chybí tlačítko na odpověď, tak píšu pod svůj.

     Pane Karle, nevím jestli jste mi správně porozuměl.
     Ptáte se, jak je to možné, že co je pro mě hovnem, pro Vás je pravdou. No a já odpovídám, že je to otázka pro Vás, ne pro mě. Proč je pro Vás hovno pravdou? To si fakt musíte odpovědět sám

     ad – Nové zjevení prohlašuje, že je slovem Božím.

     Máte na mysli tohle?
     http://www.pomoc-lidem.cz/nove_zjeveni_seznam.htm

     Tak to je Hovno, pane Karle. Tím si můžete být zcela jist.

    9. Paní Věro,

     Ano, přesně tohle myslím.

     Není pro Vás pomoci. Zatím.

     Naschledanou.

    10. ad –

     Paní Věro,

     Ano, přesně tohle myslím.

     Není pro Vás pomoci. Zatím.

     Naschledanou.
     _____________________________

     Zase chybí to odpovědní tlačítko….

     Pane Karle, nevěděla jsem, že mi chcete pomáhat.
     To, co jsem našla pod heslem Nové zjevení, uráží nejen moji inteligenci a ducha, ale vkus vůbec.
     To je prostě hotová tragédie, co se lidem roubuje do mozku….ale dobře tak, každý se dozvídá to, k čemu dozrál a jak si kdo ustele, tak si lehne.
     No….alespoň jsme si nalili čistého vína a to oceňuji.

     PS :
     http://www.pratele-nebe.cz/nove_zjeveni_seznam.htm
     Vy vážně NEVIDÍTE tu duchovní prázdnotu, ten pouťový kýč a naleštěné Hovno?

     Nashledanou v lepších časech…:-)

    11. „….Otázka zní jak je to možné?….“
     Pouhá řečnická otázka. Odpověď je Vám zajisté známá.
     Jde o to, co z člověka vychází a Vy to jistě víte, jaký „kvark“, případně úmysl, slovo,… z Vás vychází :-)
     Totéž se týká každého druhého člověka. Každý je schopen identifikovat se, chce-li. Pokud není vědomý, pak to znamená, že teorie jasná, praxe jiná, výsledky pochybné, tedy mnohdy i nelibě voní.
     Ve Vašem případě bych řekla, že ….“Jestliže někdo vedle mě udělá něco nečestného, není to ponížení pro moji osobu….“ A naopak.
     Teda už aby ten lotos z toho mýho bahna alespoň vykoukl a zavoněl.

    12. Pane Karle,
     cítím určitou povinnost Vám sdělit svůj názor. Jednak proto, že paní Věra vede svoji diskuzi pod mým výchozím článkem a podruhé proto, že jsem nikdy nebyl příznivcem jejího vyjadřování.

     Nevím, jak jste tu na diskuzním fóru dlouho a jestli již máte zkušenosti s diskuzním stylem paní Věry. Přiznala tu nedávno, že články, až na výjimky nečte, a diskutuje jen k tomu, co tu píší ostatní. Tedy, řečeno jinak a z mého pohledu, nezajímá ji jóga, křesťanství, co řekl Ježíš či citace z jiné duchovní literatury, ale z diskuzních příspěvků si vybere to, co se ji pro její momentální stav mysli hodí, co chce či může nějak komentovat.

     Často pak své kolegy diskutující svým způsobem až otráví. V minulosti se stalo, že vzácní lidé /podle mne – paní Alžběta K., pan Šimon…a jiní / z takto, někdy až z její strany, vulgárně vedené diskuze, raději odcházejí. Nedávno to vyvrcholilo i opačně, kdy ona sama z této diskuze na gnosis odešla. Bohužel, její diskuze / a i ostatních / z loňského roku a dříve je vymazána, a tak Vám nemohu doložit příklady. A teď se vrátila a pokračuje, jak se mi jeví, ve stejném stylu.

     Podle mého názoru, a opět zdůrazňuji, že cítím možnost to celé komentovat, protože se odehrává pod mým článkem, Vám však vřele doporučuji. Věnujte se provokacím ze strany paní Věry minimálně. Líbí se mi, že se stále držíte podstaty Vámi sdělovaného učení, které zastáváte a bez jakéhokoliv nátlaku se je upřímně snažíte objasňovat. Příkladem jsou i Vaše diskuze s paní Danou. Na druhé straně je velmi smutné, že paní Věra prostě neuznává nic jiného, nějaká duchovní svoboda jiného člověka ji zřejmě nezajímá a názory, víra, učení, které má někdo jiný, často až nevhodně znevažuje. Mám zkušenost i v tom, že čím více se snažíte ji něco objasnit, tím stručnější jsou její odpovědi a v nich na konci popíchnutí / např.je to 3,14čovina/, jehož účelem je možná další odebírání energie. Nenechte se i takto na dálku „vysávat“.

     Buďte prosím svůj. Kdo chce, diskutuje s Vámi, kdo nechce mlčí. Nejlepší obranou proti takovým lidem jako je zmíněná osoba je, po zjištění, oč jim jde, prosté mlčení. Pak jejich snahy vyznějí naprázdno.

     Pane Karle, přeji hezký den. I dalším diskutujícím. I paní Věře. Nakonec, proč ne, jsme jenom lidé chybující. Naštěstí můžeme mít i určitou svobodu.

     Václav Žáček /Venda/

     P.S.
     Pokud to paní Věro dočtete až sem, tak jeden vzkaz pro Vás. Myslel jsem si, že budete pro diskuzi po své odmlce přínosem. Již to tak necítím.

    13. Milý Vendo,

     jen mimořádně nízcí a ubozí lidé diskutují o jiných diskutujících.

    14. Pane Vendo, mýlíte se… Paní Věra jen nazývá přímočaře a pravými jmény, co si třeba jen Vy v duchu myslíte a nedokážete to říct. Nebo Vy snad s Karlem souhlasíte? Přesněji řečeno, Vy jste z těch co přijali Karlovo dogma?? Nic jiného tady totiž pan Karel nehlásá, žádná diskuse z jeho strany to není, jen „vysvětluje“ jakési poťapané zjevení, které se silně blíží Muladiho staromladovesmíru, ale tomu budiž ke cti přičteno, že ho pravděpodobně zplodil sám. Pan Karel, jen něco přečetl, uvěřil, a konec diskuse, jen diktuje co jinej v transu napsal. A jak sláma z bot z toho čouhá nevyslovené, že on je mezi tou jeho 5% menšinou. Jak bylo to číslo určeno zřejmě Bůh zjevil (možná takto: 6% je moc, 4% zavání jinou menšinou, 3% moc málo, voilà zbyla pětka :))

    15. ještě dodatek:

     ad – Buďte prosím svůj. Kdo chce, diskutuje s Vámi, kdo nechce mlčí.
     _______________________________________

     Pane Vendo, nedávno jste zde vyjádřil cosi o „mlčení a souhlasu“.
     Vy žijete – bůhvíproč – ve zvláštně podivné iluzi, že podvodníci, šarlatáni a LHÁŘI budou bez zábran a bez skrupulí blbnout lidem hlavy a ti ostatní, kteří jasně a zřetelně vidí co jste zač, budou mlčet a tzv. „respektovat svobodné názory“. To se velmi mýlíte.
     Jakmile budu vidět, že zde někdo „svobodně“ URÁŽÍ (nejen) moji inteligenci a ducha, pošlu ho SVOBODNĚ a bez pardónu do prdele a jeho výplod nazvu přesně tak, jak si zaslouží. To znamená konstantou 3,14.

     Jinak – nebojte se, nezdržím se dlouho. Ale je dobré občas udělat trochu průvan v zatuchlých hnízdech. Třeba si pak budete trochu víc hlídat, co vám – duchnám – vypadne z huby.

    16. Ač zásadně nesouhlasím s formou projevu paní Věry, tak v jejím vstupu vidím jednu přednost. Může to být efektivní urychlovač pochopení toho, že diskutovat hromadně o duchovních věcech má jen velmi omezený smysl a stejně nevede k žádnému pozitivnímu posunu. Vlastně vede, právě k tomu odpoutání se od těchto diskusí, tedy k pochopení jejich převládající neužitečnosti.

    17. Ano i ne. Hromadná diskuse je pochopitelně nesmyslná, protože ani jiná být nemůže. Ale může se stát i zázrak – mohou se setkat duše, které se dlouho hledaly a které si mají co říct. Čas a prostor není rozhodující…

    18. Tak v tom případě velmi, velmi opatrně. Takové setkání může člověka i připravit o rozum. Na velmi, velmi dlouhou dobu. Pokud člověk není duchovně vyspělý a připraven.
     Ovšem pokud to člověk zvládne, „tanec vesmírný“ nastane.

    19. Pane Lubko a paní Věro, odpovím vám oběma současně.

     Nejprve panu Lubkovi. Můžete tvrdit, že se mýlím a já s Vámi mohu, ale nemusím souhlasit. Každý si zde může zastávat svobodně svůj názor. A každý si zodpovídá sám před sebou, jak se tu třeba i chová a ani s tím nic nenadělám. Můj výchozí článek je i o Jednotě, o Harmonii a Řádu. Když si nebudeme umět přiznat v té tzv. Jednotě, že můžeme mít i jiné názory, jiné poznání, nikam se nedostaneme. U pana Karla je to naprosto stejné, jako u Vás či u každého jiného. Buď lze reagovat, pozitivně i negativně a nebo je tu svobodná možnost – třeba i mlčet, jako určitý projev nějakého neutrálního postoje. Ale to negativně neznamená, že vulgárně. Já panu Karlovi neodpírám možnost věřit tomu, čemu věří. A v žádném případě mu jeho víru nijak neberu a určité jeho poznání neklasifikuji termíny jako 3,14čoviny či bláboly a nebo Vaše použité poťapané zjevení. Každý se tu může zařazovat mezi nějaká procenta a každý může číst knihy, které chce, věřit čemu chce. Jestli s Karlem souhlasím? Již jsem mu to napsal v dřívější diskuzi.

     Pro paní Věru.

     Jsme tu dospělí lidé. Nikdo tu nikomu nic nevnucuje. Když budete číst článek zde na diskuzním fóru a v nějaké části zjistíte, že to není „Vaše parketa“, tak je Vaší svobodnou volbou ho ani nedočíst, nepsat k němu nic a nebo i něco napsat. Ale proč v diskuzi reagovat takhle, jako Vy?
     Vaše věta :“ Vy žijete bůhvíproč ve zvláštně podivné iluzi, že podvodníci, šarlatáni a LHÁŘI budou bez zábran a bez skrupulí blbnout lidem hlavy a ti ostatní, kteří jasně a zřetelně vidí, co jste zač, budou mlčet a tzv. respektovat svobodné názory?“

     Píšete „ a ti ostatní vidí co jste zač“ a řadíte mne mezi podvodníky, šarlatány a LHÁŘE! Ale nevadí mi to. Je to Vaše právo. Zdánlivě odbočím. Váš druhý článek tady, tuším, že se jmenoval „Instantní Bůh“, kde bylo několik set příspěvků, kde jste lidi v diskuzi vítala, zvala na pomyslné kafe…..a byla milá. Já prostě nechci, aby pod mým článkem byla diskuze, kde někdo někoho pošle do prdele, nazývá reakce lidí jako 3,14čoviny a bláboly. Pokud bych svůj článek nenapsal, tak by nedošlo k diskuzi mezi Karlem a Danou a následně s Vaším zapojením se a vším tím, co následovalo. Je moji svobodnou volbou říci, že takhle diskutovat nechci. Nijak jinak Vám však v tom nezabráním a nebráním; nebudu žádat o vymazání příspěvků či zastavení diskuze u vydavatele pana Kukliše, jen chci slušnost. Jde přece např. napsat, že Vás Nové Zjevení, v intencích informací od pana Karla neoslovilo /pochybuji, že jste ho četla/ a je to vyřízené. Závěr Vašeho příspěvku – zatuchlé duchny – již nebudu komentovat.

     Pohodu a klid a mnoho duchovního pokroku přeji všem.

     Václav Žáček /Venda /

    20. ad – Zdánlivě odbočím. Váš druhý článek tady, tuším, že se jmenoval „Instantní Bůh“, kde bylo několik set příspěvků, kde jste lidi v diskuzi vítala, zvala na pomyslné kafe…..a byla milá.
     ______________________

     Ano, pane Vendo, velice správně si to pamatujete. Byla jsem milá a vstřícná, a přesto jste se – včetně Vás – srocovali v houfu s neuvěřitelnou záští a arogancí a kydali jste na mě všechnu špínu, která ve vás – „hledajících“ – byla. Ta faleš a zlo bylo alarmující. Vy jste mi tehdy napsal, že se mi podařilo vytvořit Žumpu. Jenže jste si jaksi tenkrát nevšimnul, že ta žumpa se vyvalila z vás. Na co si to hrajete? Na pětiprocentní vyvolené? Bože můj……:-)))))))))

     k tomu „lháři“: napsal jste nedávno, že se nepovažujete za duchovního, či tak nějak…ptala jsem se Vás, proč si lžete do kapsy? Odpovídat nemusíte.

    21. Ještě jsem paní Věro zapomněl zareagovat.

     Ad:
     k tomu „lháři“: napsal jste nedávno, že se nepovažujete za duchovního, či tak nějak…ptala jsem se Vás, proč si lžete do kapsy? Odpovídat nemusíte.

     Nenapsal jsem, že se nepovažuji za duchovního, tedy nějakého faráře či kněze, jak by mohlo teď vyznít.
     Kdo chce, dohledá si to.

     Ale já Vám odpověděl – viz.: Venda 10.6.2014 (7:11)

     – – – – – – – –

     Na moji odpověď jste nereagovala a teď již opravdu nemusíte odpovídat.

     Venda

    22. ad – Buď lze reagovat, pozitivně i negativně a nebo je tu svobodná možnost – třeba i mlčet, jako určitý projev nějakého neutrálního postoje. Ale to negativně neznamená, že vulgárně
     _________________________________

     Nedávno se zde objevilo pár velmi primitivních a vulgárních příspěvků anonyma ze Slovenska. Velice chutně jste si nad nimi pomlaskával a označil je jako inspirující. Podivné….Že by dvojí metr?

     Tak se mějte Vendo, a neshle v lepších časech.

    23. Paní Věro, tak již snad opravdu naposledy.

     Tou žumpou jsem tenkrát pod Vašími příspěvky a Vaším článkem označil úroveň diskuze z Vaší strany. Opravdu jste se chovala často dosti vulgárně.
     Mám některé diskuze z té doby uloženy – Vy také? Třeba kolegovi Matrixovi jste napsala :“ „Opravu si „myslíte“, že jste na nějaké „správné straně“ ? Na straně možná, ale tak akorát na velké. Zase se mácháte v hovnech. Je vám to fakt zapotřebí? Jste normální? ……

     Podle mne a v tomto stylu ? – prostě žumpa. Ale již je to pryč. Vy jste tenkráte nechala diskuzi uzavřít a bylo to vyřešeno.

     A ten nedávný vskutku svérázný slovenský anonymní člověk ? Jeho příspěvek, na který jsme zareagoval právě tím, že byl pro mne svým stylem svérazným, ale ve své podstatě i inspirujícím /pro mne/ je tady v této diskuzi: Anonymní 12.6.2014 (23:07). Lze si to dohledat.

     A Vy jste na to následně druhý den zareagovala:
     Věra 13.6.2014 (8:00)
     ad – Jinak za díky za svérázný přístup a za nastolení otázek mne inspirujících
     __________________

     Venoušku, Vy zrajete jak víno…………

     – – – – – – –

     On totiž ten Slovák ale nikoho neurážel, jako činíte často Vy. Jen jeho slovník je takový specifický, prostě svérázný. A hlavně, diskutoval k tématu.

     Mějte se tak, jak se chcete mít.
     Václav Žáček /Venda/

    24. Vy jste fakt miláček, Vendo :-)
     Tak náš milý bratr ze Slovenska má slovník jenom takový specifický, prostě svérázný. Věra je vulgární. Vy mě opravdu bavíte, Venoušku.

     K Vašemu archivu:
     Ne, neukládám si nic, na co? Proč? K čemu? Vendo….snažím se a učím se na ničem neulpívat, a nějaké citace z plků na „Gé“ jsou to poslední, co bych si schovávala.
     Ta moje citace, Vámi uvedená, nepochází z té diskuse pod mým prvním článkem, ve které vás uchvátili běsi. Já jsem se velmi pečlivě střežila a ovládala, nechala jsem vás vybít. Pak jsem diskusi nechala uzavřít, už to bylo nebezpečné. Strašná žumpa to byla, a bylo to moc dobře, že jste se mohli vidět v pravdě.

     Teď, aby toho nebylo málo, máte ještě navrch tu drzost varovat přede mnou jiné diskutující, aby se mnou nediskutovali. Nemám slov……:-)))))

    25. Pane Vendo,

     Re:cítím určitou povinnost Vám sdělit svůj názor.

     Nebuďte Hujer!

     P.S. Doufám, že se neurazíte, je to přátelský vtip. Tohle mi naskočilo v souvislosti s Vaším příspěvkem.

    26. Karel píše o roce 1986 :“5 % zvítězilo 107 250 000. Necelí dva ze sta není moc, ale 107 milionů je celkem dost“
     Komentář : Tak jsme se v Novém zjevení dozvěděli,že 5% není 5 lidí ze sta, ale necelé dva z jiného sta.
     Karel píše:“jen 5 % z této jedné třetiny si ponechá svou pozitivní povahu až do samého konce“.
     Komentář: Takže jde o (5/100)*(33/100) =0,0165, čili 1,65% NZ pozitivních. NZ = Nové zjevení.
     Nyní máme 7 241 milionů lidí, z nich 1,65% tedy 119,5 milionu je NZ+ ( Nově zjevených pozitivních). Dnes NZ+ je tedy 119,48-107,25 =12,23 milionu navíc (tedy nově zjevených NZ+) jen díky statistice.
     Závěr: pane Karle, NZ+ přibývají samovolně, nemusíte za ně vést agitku. Tím se Vám uvolní ruce a hlava na něco rozumnějšího, což je v tomto případě úplně cokoliv.

    27. Pane Pardale,

     Vy jste ten výpočet zase nepochopil a dalo se to čekat, že to někdo napadne. Mám Vás za vzdělaného člověka, nejspíš vysokoškoláka.

     Napíšu Vám podrobný postup, jak jsem to počítal já.
     Takhle znělo zadání slovní úlohy:
     „V současnosti je reálná situace na planetě Zemi taková, že přes dvě třetiny populace přichází z negativního stavu a méně než jedna třetina ze stavu pozitivního. Z této jedné třetiny se přibližně 95 % stává otroky negativního stavu a zvolí si v některé či jiné době jít do pekel a jen 5 % z této jedné třetiny si ponechá svou pozitivní povahu až do samého konce anebo se jí opětovně zmocní v procesu potírání zel a nepravd, kterému je každý na této planetě vystaven“.

     Chyba ve Vaších výpočtech bude zřejmě v tom, že předpokládáte, že někdo kdo
     přichází z pekla je v pozitivním stavu. To asi těžko, když z té jedné třetiny co přicházejí z nebe jich díky té zpropadené konfiguraci lidského
     těla ztratí svou původní pozitivní povahu 95 %. Pouze 5 % z té jedné třetiny dokázali nad tím zvítězit. Teoreticky to ale možné je.

     Z tohoto je patrné, že při populaci tehdy cca 6 500 000 000 lidí
     (základ, 100 %).

     67 % podporovači negativního stavu 4 355 000 000
     Přes dvě třetiny: dvě třetiny – 2 * 0.3333333 = 0.6666666 – přes: 0.67
     (0.67(67 %) * 6 500 000 000 (základ) = 4 355 000 000) nikdo z nich v pozitivním stavu, přišli z pekla, zblbnout ty následující.

     33 % ti, co si s tím přišli zabojovat 2 145 000 000
     100 % (všichni) – 67 % těch z pekla = 33 % z nebe
     (0.33 (33 %) * 6 500 000 000 (základ) = 2 145 000 000 )těch, co přišli z nebe).

     95 % z těch 33 % podlehli 2 037 750 000
     (0.95 ( 95 %) * 2 145 000 000 (ti co přišli z nebe – ta méně než třetina viz předchozí výpočet) = 2 037 750 000 těch co přišli z nebe, nyní jsou však v pekle).

     5 % zvítězilo 107 250 000
     ( 0.05 (5 %) * 2 145 000 000 (ti co přišli z nebe) = 107 250 000 bylo tehdy z té původní populace 6 500 000 000 v pozitivním stavu.

     4 355 000 000 (ti z pekla) + 2 037 750 000 (ti z nebe co prohráli) + 107 250 000 (ti z nebe co vyhráli) = 6 500 000 000 (všichni).

     Necelí dva ze sta není moc, ale 107 milionů je celkem dost. Před inkarnací Boha ve formě Ježíše Krista nikdo. To je celkem slušná změna..

     Necelí dva ze sta: 5 % z méně než z jedné třetiny, tedy z těch co přišli z nebe – 33 %
     (0.05 (5 %) * 0.33 (33 %) = 0.0165 * 100 = 1.65 % – necelí dva ze sta.

     Je to dobrý příklad, jak prvotní duchovní idea ovlivňuje výsledek, když nepochybuji, že pan Pardal počítal matematicky správně.

     A paní Věra aby si nepřihýkla.

 19. Paní Věro,

  číslice s procenty 5 a 95 / jako pozitivní resp. negativní stavy / sem přinesl pan Karel. Ověřte si to v jeho příspěvku –
  Karel 14.6.2014 (13:44)….a napsal to paní Daně ………… /doslova tam uvedl/
  5 procent napojení s pozitivním stavem, primárně s nebem.
  95 procent napojení na negativní stav, primárně s peklem.

  A na tento číselný údaj zareagovala paní Dana s dotazem na pana Karla- viz.její příspěvek ze včerejška :

  Dana 15.6.2014 (14:41) – Přece jen mám ještě jednu otázku. Psal jste, že 5 % lidí je dnes propojeno s pozitivním stavem a 95 % na negativní stav…..

  A tady jste vstoupila do jejich diskuze a přispěla svými údaji agentury STEM:
  Věra 15.6.2014 (15:38)
  Paní Dano, podle posledního průzkumu agentury STEM je pozitivním stavem propojeno již 37,8% lidské populace. Negativním stavem je propojeno 79,9%, což je stále vysoké procento. 58% nevyplnilo dotazník.

  No a já jsem do diskuze s Danou / v pozadí s Karlem / vstoupil až ještě později :
  Venda 15.6.2014 (17:05), ale psal jsem paní Daně, ne Vám.

  No a teď mi v posledním Vašem příspěvku píšete:

  Jen jsem si myslela, že byste mohl malinko zmaterializovat tu statistiku o pětiprocentní promořenosti populace duchovní pozitivitou. Zkrátka a dobře – odkud tahle informace pochází, o co se opírá, trochu faktů a nejenom plácání do vody.

  ?????? – proč bych to dělal? Proč bych „malinko něco zmaterializovával…“, když ten údaj tu poskytl pan Karel? Na toho se s důvěrou obraťte.

  Děkuji za pochopení.

  Venda

  1. ad – ?????? – proč bych to dělal? Proč bych „malinko něco zmaterializovával…“, když ten údaj tu poskytl pan Karel? Na toho se s důvěrou obraťte.
   __________________________

   Viz odpověď Karlovi.

 20. „Porazil-li jeden člověk za svůj život v bitvách mnoho lidí, a zvítězil-li jiný během svého života sám nad sebou, pak ten druhý získal mnohem větší vítězství než ten první. Vždyť je mnohem důležitější zvítězit sám nad sebou než nad druhými.“

  Anastasia Novych: AllatRa, Ibis, Praha 2014. ISBN 978-80-904796-6-1
  Strana 494 až 495

  http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=17&idd=64
  http://ibisbooks.cz/dload/book_allatra_cz.pdf

  1. Díky Milane za odkazy na mimořádnou knihu,
   budu mít přes léto co studovat.

   Venda

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference