Způsob provádění Ježíšových zázraků uzdravování

Všichni si již dávno mohli všimnout, že vše živé je k životu poháněné neviditelnou silou, mezi jejímiž vlastnostmi je také schopnost uzdravit a vyhojit jakékoliv zranění, poškození a nemoc živých bytostí. Takto uzdravujíce působí tato síla od bakterií, prvoků, až po zvířata a lidi. A hojí i taková zranění, která na počátku života na zemi nemohla vzniknout. (Protože jejich příčinu člověk ještě nevyrobil.) Takto působící síla je v různých kulturách různě pojmenovávána. Od živé síly, prány, záření svatého Grálu až po vyzařování Ducha svatého od Stvořitele tohoto vesmíru a světa vůbec. Ateisté její existenci nemohou popřít, proto jí označují za placebo, vlastně efekt z „ničeho“.

Na základě tohoto poznatku vědí všichni moudří lékaři a léčitelé, že oni sami svými profesionálními (rituálními) úkony sice léčí, ale jen ona neviditelná léčivá síla uzdravuje. Pojmenovaná v lidovém přísloví Bůh. I moudrý chirurg „jen“ svými nástroji nastavuje u nemocného tělesné orgány a tkáně tak, aby se při následnému vyhojování „přirozeným procesem“ se nastavila možnost optimálního působení „oné síly“ samouzdravení. Internista na základě znalostí odchylek průběhu biologických procesů u zjištěných nemocí vnáší zase do vnitřního prostředí organizmu takové chemické látky (léky), o níž bylo vědeckým empirickým pozorováním zjištěno, že zjištěné odchylky metabolizmu nemocného zmenšují nebo odstraňují. (Pokud možno za cenu co nejmenších vedlejších škod.) Z tohoto odpozorovaného následku byly tyto chemické látky, ač jinak nebiologické, nazvány léky. Neboť ony napomáhají navodit nebo přiblížit přirozený běh fyziologických procesů. Všechny lékařské obory jsou tedy „jen“ materiální způsoby upravování cest k působení přirozených sil „samouzdravení“. Lékaři, léčitelé, psychoterapeuti, kněží, maséři, šamani apod. jsou, ať chtějí nebo nechtějí, „jen“ pomocníci a usměrňovači boží síly. Odstraňují různými empiricky osvědčenými metodami z těla nemocného mechanické a bioplazmatické poruchy. Jimi vlastně odstraňují nějak zablokovanou ozdravnou sílu z proudícího vyzařování Stvořitele života. (Často si tyto bloky zdraví nevědomky vytváří nemocný sám.)

Hmotní narušovatelé zdraví jsou skrze smysly vidět. U nich není problém s nalezením způsobu materialistického neboli „medicínsko-vědeckého“ odstranění. Horší je to u činitelů, pozměňujícího ducha a duši. V této rovině reality se toho mnoho s rozumem a hmotnými zákroky nespraví. Proto od nepaměti se pokusů léčivé nápravy takto nemocných ujímají iracionalita a nadracionalita všeho druhu. (Šamani a náboženství.) A s jejich přístupy spojené rozumem neuchopitelné léčitelské rituály. Ty, „vyhodnocovány“ následně rozumáři, jsou vystavovány zuřivým útokům těch, kteří sami „věří“ jen na hmotu. Moudřejší pozorovatelé však jen „zdvihnou obočí“! A hodnotí až výsledek! Ti méně moudří z nich naleznou následnou „hlubokou pravdu“, že duchovní a duševní úrazy nemedicínsky léčených včetně jejich na těle viditelných následků se opravily samy!!! Já jsem však během svého života ještě nikdy nepozoroval, že by se cokoliv událo nebo spravilo samo! Ani před počátkem vesmíru se z „nic“ samo neudělalo něco neboli vesmír! Takže jestliže u kohokoliv nemoc zmizela, muselo se to stát skrze vliv stále působící síly Tvůrce tohoto světa. Nějak! My „normální“ obvykle nevíme jak. Ale poznal jsem i lidi, kteří pohyb těchto „jemnohmotných“ sil vidí a mohou je proto různým způsobem lépe usměrnit.

Výše uvedeným úhlem pohledu na nemoci těla a duše člověka jsem jen poukázal na známý axiom duchovního poznání, který lidová moudrost vyjádřila pořekadlem: Lidé všech „léčebných řemesel“ svými pracovními úkony sice léčí, ale výsledek svého snažení nemohou zaručit. Protože jen Vyšší síla (Pán Bůh) reálně uzdravuje!

V této souvislosti si dnes mnozí lidé kladou otázku, jakým způsobem vlastně prováděl uzdravování Ježíš Kristus. Tedy člověk, který v dějinách právě svými zákroky uzdravování proslul. Na rozdíl od dětsky naivních věřících nepochybuji o tom, že Ježíš uzdravoval nějakým porušováním zákonů stvoření. Tedy vytvářenými „výjimkami“ z chodu zákonů jeho Otce. Jsem přesvědčen, že uzdravoval právě skrze jejich znalost. A skrze znalost možností uzdravení se lidem Stvořitelem daným odedávna. Ježíš byl na rozdíl od masy duchovně nevyspělých nepochybně vybaven jasnovidnou schopností přímého vidění toku různých sil. Duchovního i biologického života. A také schopností vidět aktuální odchylky funkce ducha nemocných. Jinak by neříkal: „Co činím já, můžete také. Ba ještě více!“ Neboli měl nepochybně na mysli možnost využívání neviditelných uzdravujících sil Boha Otce.

Tedy ponořme se nyní také do možností uzdravování skrze využití znalosti zákonů stvoření! Znamená to ovšem, že na počátku cesty musíme nejprve prohlédnout duchovní příčinu nemoci! A následně pak najít cestu k uvolnění cesty k působení ozdravných sil.

Nepochybně nedosahujeme v současnosti plných ozdravných výsledků jen proto, že po nehmotných příčinách vzniku nemocí materialisti a my všichni nepátráme! A pokoušíme se zahladit (léčitelskými rituály a léky) jen na těle vyjevené následky poruch funkce duše a ducha. Tímto jednostranným přístupem k více úrovňovému jevu, jakým je bezesporu nemoc, vlastně překážíme nalezení komplexní cesty k definitivnímu uzdravení všech nemocných! Je tomu tak proto, že lékařské elity se myšlením odklonily od přirozeného, tj. Stvořitelem očekávaného přístupu k uzdravování. Tím je posloupnost odstraňování zdravotních poruch jako výsledku odchylek chování lidí od respektování zákonů stvoření. Náboženství jej nazývá „boží vůlí“, ale já bych jej pojmenoval „boží očekávání“. Neboť Bůh sám nám dal možnost odklonu od správného! Udělením svobody i k nesprávnému rozhodnutí. To se děje vždy při inkarnaci naší duše do těla, neboli při božím „povolení“ života v hmotné dimenzi reality. (V těle.) Mystickým obrazem v bibli bylo toto rozhodnutí vyobrazeno jako „pád andělů z dokonalosti ráje do duality dobra a zla ve zemi“.

Prozřetelností bylo samozřejmě zneužití svobodné vůle „svobodnými“ duchy v těle ke zlému anticipováno (dopředu připuštěno). Pro mnohé je překvapením, že právě z lásky Tvůrce k nám lidským duchům byla nám nastaveno nejen upozornění, ale i cesta k opravě rozhodování. A to tím, co vnímáme jako tělesně a duševně nepříjemné! Také jako „trest“ boží. A mezi těmito „tresty“ jsou zejména nemoci, bolesti všeho druhu, životní neštěstí. Tyto nepříjemné okolnosti života jsou tu proto, že mají odkloněnému lidskému duchu připomenout, aby se zastavil, přemýšlel a opravil. (Meditace, modlitba, pokání, očista, oprava směru života.) Neboli aby se v myšlení, cítění a konání vrátil do očekávání Otce stvoření. Nepříjemnostmi nemocí jsme tedy všichni naším pravým Otcem v první řadě nabádáni k poučení se. My to ovšem z nepoznání vnímáme jako nezasloužené trestání „odněkud“.

Na základě výše uvedené úvahy nám pak už snadno dojde, že Ježíš Kristus léčil přímým působením silným vyzařování své dokonalé osobnosti na duše nemocných. Tím způsobil v jejich duchu a duši opravu způsobu jejich činnosti. Čímž odstranil překážku k spuštění chodu sil „samo“ uzdravení. Uzdravením ducha a duše uzdravovaných bylo obnoveno přirozené proudění energií biologického života (běh meridiánů) a nemoc zmizela. Přihlížející viděli zázrak, neboť místní felčaři léčebnými zásahy příčiny nemocí nedovedli uzdravit.

Vydejme se tedy Ježíšovými stopami i v současnosti také správnou cestou k „zázrakům“ uzdravování. Na počátku je třeba si připomenout, že nemoc začíná vadnou činností ducha. Manifestací činnosti ducha jsou myšlenkami, city a skutky vyjevené pohnutky k životním činnostem. Naučme se tedy nejprve nacházet vadné pohnutky k vlastnímu žitému životu. Správné chtění neboli pohnutky k jakékoliv činnosti na zemi nelze najít jinak, než „odkoukat“ od Tvůrce vesmíru! A chod stvoření může každý vidět. Neboť Hybatel vesmíru vše existující miluje (chce, aby existovalo), udržuje v geniální harmonii (moudrost při pozorování dějů) a neustále tvoří (vše je v pohybu)! Když je reálně ve vesmíru pozorovatelné lidsky pojmenováno, tak se to stává vzorem pro lidskou lásku, moudrost a tvořivost (práci)! Z toho odvozeno, láska správně fungujícího lidského ducha tedy musí neustále „téci“ ke Stvořiteli (vděčnost za život), k lidem (eros a filia) a všemu existujícímu živému i neživému (agape). Prvními poruchami činnosti nemocného ducha jsou tedy nevíra v Boha neboli ve smysl světa a vlastního života, ve spravedlnost dění ve světě. Z toho automaticky vzniká opak, tedy nenávist k čemukoliv. Tedy odstraněním jakýchkoliv pocitů nenávisti (negace lásky) z ducha a duše se začíná léčba těla! Všeláska vlastně otevírá cestu pro samo vyléčení, neboli zázrak. Je to ale jen první krok.

Druhým krokem je úsilí o poznání způsobů běhů životních energií neboli poruch meridiánů. Toky životní energie obnovují neustále harmonii orgánů, žláz s vnitřní sekrecí a nervového systému. K takovému prohlédnutí postoupíme jen úsilím o moudrost v rovině duchovního života (náboženská rovina), v rovině duše (psychologie a psychoanalýza) a v rovině těla (fyziologie). Neboli dojdeme k poznání, že musíme vyčistit ducha a duši správným myšlením, životosprávou, vyhnutím se jedům a parazitům. K tomu nás směrují poznatky duševní a tělesné hygieny a správná výživa. Skrze tyto přístupy vytváříme druhý předpoklad pro rozvinutí sil samo uzdravení.

Třetím krokem je obnovení aktivity všech soustav a součástí, z nichž se my lidé skládáme. Tj. tělesnou fyzickou prací aktivujeme svaly a klouby, tvořivým myšlením a sebevzděláním aktivujeme mozek a nervy. Citovým a společenskými kontakty s pozitivně vyzařujícími lidmi aktivujeme citovou a hormonální soustavu v člověku. (Správná rodina a společenství.)

Těmito zjednodušeně vyjmenovanými třemi předpoklady jsme otevřeli cestu pro úspěšnost jakýchkoliv konkrétních metod léčení. Neboť jimi odstraňujeme kořeny nemocí a poruch duše a těla. Následně léčbě napomáhajícím lékařům a léčitelům zbývá „jen vyhmátnout“ osvědčené cesty k usnadnění rozběhu oněch přirozeně uzdravujících procesů. Neboli najít odpovídající lékařské a léčitelské postupy, takové ty „rituály“.

K pozitivnímu výsledku nám křesťanům jistotně pomáhá stále v auře planety Gaia přítomný Ježíš Kristus. Uvedu dva mnou ke spojení používané rituály. Představím si, že konkrétní vonný a léčebný olej mi dal sám Ježíš Kristus. A označím jím bod každé ze sedmi čaker na těle. (Viz z evangelia: jsem s vámi až do konce světa!) Tím jej vlastně požádám, aby maximálně možně nastavil mého ducha a duši léčebnému vyzařování božímu. A následně si představuji, jak dýchám zlaté ozdravné záření boží a rozvádím jeho působení po těle. Nejen že se okamžitě cítím lépe, ale i přístroje ukáží zlepšení zdravotních ukazatelů. Druhý ozdravný postup spočívá v tom, že si u léčebné potraviny i čaje (i léku) představím, že mi jej také podal Ježíš. Opět nabude optimální léčebné působení na duši. Následně i na tělo. Tento rituál vlastně odpovídá modlitbě našich předků u každého společného jídla. Je-li při něm přítomen více vyzařující člověk, jídlo pak nabírá kupodivu léčebný efekt podle něho. Z tohoto pozorování je odvozeno i východní zvaní potulných mnichů k společnému jídlu nebo jejich obdarovávání jídlem. (Vlastně společenství ve stolování se „svatým“.) A je nutné poděkovat za léčebné působení „ozařovaného“.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.7
hlasů: 19

74 komentářů

Přidat komentář
  1. Ještě že máme v ČR pana Krejčího, který pravdu o vesmíru zná a hned „vidí“ ty hovadiny jiných. Že o té vámi viděné pravdě nenapíšete? Nobelův výbor se na něco tak pravdivého o vesmíru třese! Místo toho vpisujete nadávky na jakýchsi Gnosis webech, neboli diskuzní platformě těch „chudáků!, kteří o gnosi neboli poznání teprve usilují.

  2. Já při myšlence na boha Indru vidí možnosti pro protiproud, kdy by se dalo udržovat ekonomiku v rámci zkvalitňování kontaktu mezi burzou a vzdušným prostorem. Výrazy jako „geoengineering“ existují už déle. Vzhůru do neznámého!

   Jakmile chcete uvažovat z hlediska pýchu boha blesku, nedostanete se z bludného kruhu, že bez burzy (jejichž vlastníci a hráči produkují geoengineering) to nejde. Potřebujeme lekci o významu a hodnotě hmotného bohatství? Bůh hmotného bohatství je ten, kdo by nám takový přesčas mohl věnovat, byť také trpí zneúctěním svého jména a ponížením reputace.

 1. Pane doktore, píšete :“Neboli dojdeme k poznání, že musíme vyčistit ducha a duši správným myšlením, životosprávou, vyhnutím se jedům a parazitům. K tomu nás směrují poznatky duševní a tělesné hygieny a správná výživa.“

  Dotaz – patří k poznání a k správnému myšlení a životosprávě správná výživa. Patří tak do ní, podle Vás jezení masa, pojídání tvorů, které stvořil Bůh? Je jedno, jestli si tvora sám vykrmíte a pak zabijete a nebo koupíte v prodejně kus z naporcovaných zvířat, kdy ty vraždy za Vás udělají jiní?

  1. Už jsem mnohokrát napsal, že budoucnost bude veganská. A že závada není v pojídání masa, protože v hmotné rovině stvoření se vše navzájem pojídá. (Koloběh živin.)I vás nakonec požerou červi! Vada je v tom, že všechny současné živ. produkty nesou v sobě vibraci mučení zvířat (velkochovem) a tato vibrace je pojedena člověkem. A zesiluje v jeho metabolizmu všechny vady. A ty současnou civilizaci právě poráží, nikoliv ty jatky.

  2. Pane Staňku, nesou v sobě vibrace mučení zvířat velkochovem. Nevím jestli jsou to vibrace, ale stres pro zvířata jistě. No a před 18 000 roky vrcholila doba ledová, naši předci se nejméně půl roku živili monodietou z lovu zvěře nestresované velkochovem a bez vibrací a dožívali se naši předci sotva polovičního věku jak dnes, kdy přesto že je vibrací stále víc – mobily, Wi-fi.., tak věk roste, stejně jako spotřeba masa.
   Takže se mi to jeví hodně složitější, než jak píšete :“..vibrace je pojedena člověkem. A zesiluje v jeho metabolizmu všechny vady.“

  3. Pane doktore, proč jsem si myslel, že duchovní lidé nezabíjejí život? A že právě to vyloučení se z té hmotné roviny, kde se vše pojídá, vědomé přejití na stranu Ježíšova kázání o lásce k bližnímu svému, je ta duchovnost.
   No nic. Vy jste tu za kapacitu.

   Ale dotaz mám, s Vaším laskavým dovolením. Kdo dovede lidi do vegánské budoucnosti, když ne Vy a podobní duchovní myslitelé, které káží nejen morálku, ale i ten správný život podle učení třeba toho Pána Ježíš Krista.

   Pane doktore, Vy snad jíte maso ?

   A vibrace mučení ve velkochovech, hmm. A co potom ta vibrace z nástupu smrti, vylučování hormónů strachu, děsu, stačí, když se na auto smrti nakládá dobytek na porážku. Není i v tom výsledek, vibrace z krutě zavražděných zvířat, které také zesilují v lidském metabolismu ty všechny vady. Ta jatka jsou takovým svatým místem?

   https://www.youtube.com/watch?v=yyuVan1LJXk

   Slyšíte v tom kvičení prasat tu radost ? Ty vibrace těšení se na smrt?

   A nebo tady:
   https://www.youtube.com/watch?v=XilRqjES27U

   Omráčení, a pak již vibrace začínají.

   Že se pane Staňku nestydíte? Měl jsem o Vás lepší mínění.

  4. Pan doktor Staněk napsal v odpovědi: „Už jsem mnohokrát napsal, že budoucnost bude veganská.

   A uplynulo sotva pár dnů a na Kubě to jeho příznivkyně pochopily. Jeho staré oko jistě pookřeje.

   Dvě polonahé modelky prošly po ulicích Staré Havany s výzvou, aby Kubánci přešli na veganství a jedli hodně zeleniny.

   Dívky byly oblečeny pouze do plavek, vyrobených z listů salátu.

   Odkaz viz.https://cz.sputniknews.com/videoklub/201703064875026-modelky-polonahe-Havana-Kubanci-vegani/

 2. Autor, píšeš:

  ….všichni moudří lékaři a léčitelé, že oni sami svými profesionálními (rituálními) úkony sice léčí, ale jen ona neviditelná léčivá síla uzdravuje. Pojmenovaná v lidovém přísloví Bůh.

  Blbosť, lebo náhodný okoloidúci by mohol položiť všetečnú otázku: Načo by Boh liečil, alebo plytval svoju ,,zbožnú silu“ pre niekoho neobrezeného, nezasväteného, ktorý porušuje Desatoro a kde len vkročí, zlyháva vo viere v jediného Boha a uznáva všelijaké atrapy typu Ježišťok, Pannenka Mária, Boh dažďa, Boh piesku Sahary , či odcvaknutý a vysušený prst Tadeáša, Božia krv v kostoloch a iné ,,TO“ hovadiny..

  Pýtam sa súdruhovia, prečo by aj ON mal ?????

  Nie maloverní, Vožovou ,,povinnosťou “ je Stvárať nové planéty, žiarivejšie Slnka, vyrábať Svetlóny a účinne ničiť Tmóny a neustále vibrovať, aby sa nezastavila rotácia ,,všetkého“ v Universe ….

  Lebo keby sa čo len málilinko spomalila rotácia len jedného Slniečka ,všetko by sa postupne zrútilo do ,,malinkatého“ bodíku a ozval by sa Veľký tresk. Zas a znova !!!

  A všetko by začalo odznovu. Mackariaty, trubkonožce, prvoky, makkýše, trilobity, pterodaktylkovia, diníci, neandertálci a výkvet zveracej ríše – Človek obojživelník ….

 3. „duchovní a duševní úrazy nemedicínsky léčených“
  „A také schopností vidět aktuální odchylky funkce ducha nemocných.“

  Udělal se mi na řiti hemeroid. Nevím, zda jsem duševně nemocný či duchovně nemocný. Pokud duchovně, pak mám velkou starost o to, zda neonemocněla sama věčnost. (Pane Staňku, vždycky přece píšete, že duch podléhá zákonům věčnosti.)

  1. Pane Hemeroid,tím, že se ptáte, zda neonemocněla sama věčnost si odpovídáte.

  2. Ne, pane Staňku, neodpovídám. Byl to dotaz na Vás, což jste zřejmě nepochopil. Tak tady znovu a po lopatě:
   Když duch podléhá zákonům věčnosti, jak může onemocnět?

  3. Tím, že existenci svou i zákonů věčnosti popře. Tím na základě svobodné vůle onemocní umrtvením se, viz evangelia: nechť mrtví pochovávají své mrtvé (v duchu).

  4. Duch může popřít svou existenci?
   Duch má svobodnou vůli?
   Duch může onemocnět?
   Duch se může umrtvit, když je věčný?
   V jedné větě tolik kravin, to se hned tak nevidí.

   Staňku, nejlepší by bylo, kdybyste všechny své knihy snesl na jednu velikou hromadu a rituálně je podpálil.

  5. ad. Hemeroid 3.3.2017 17,38
   Ćlověk může popřít existenci věčnosti, ducha, vědomí,…. následně tím trpí i jeho duše a také duch.
   Tento záhal vědomí jim nesvědčí, ať již jej člověk přivodí jakkoliv.
   A protože vše souvisí se vším, i ta věčnost je ovlivněna. ale jednou stejně všichni projdou branou věčnosti. Jiná možnost není.

  6. Matko,
   pan Staněk již nereaguje, asi už snáší knihy na tu hranici a kupuje benzín.

   “ i ta věčnost je ovlivněna.“

   Nemůžete přece psát, že věčnost je ovlivněna…. Jestliže tady pan Staněk 25 let tvrdí, že všechno vzešlo z ducha a věčnosti, tak jak by to člověk mohl porušit? Člověk vzešel z věčnosti a tu věčnost může porušit?

  7. ad. Hemeroid 4.3.2017 (7:19)
   Ovlivnit neznamená nutně i porušit. Spíš bych řekla, že díky lidské činnosti může věčnost (oblast ducha)poznávat nepřímo i sama sebe. Jaká tvorba, takový tvůrce…

  8. A proč nedržet hubu, když urážka boha Indry může přerůst v urážku boha slov?

  9. Bude huba mlčeti a přitom se bude vyrovnávat nedorozumnění mezi kanceláří a oblačným prostorem. Každý si v tom najde svoji část chápání. Jeden bude rád, že vydělává. Druhý bude vidět smysl v tom, že je to omluva za kancl v mracích.

  10. Když se bude porovnávat rozdíl mezi silou diskuse, která se týká lidství, a tou diskusí, kde jde o peníze, je jasné, že největší energii a myšlenek věnujeme penězům. Ne pochopitelně každý, ale pokud jde o statistiku mezi počtem ateistů a toho, kolik toho vědí, aby se mohli cítit nad bohem, tak nevědí nic – ALE JSOU CHYCENI V TOM, ŽE JAKO SPOLEČNOST (JAKO CELEK) NEMAJÍ JASNÉ VEDENÍ A UPADAJÍ DO TOHO, ŽE OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE BEZTAK VĚNUJÍ NEJVĚTŠÍM TÉMATŮM.

   Na co se soustředí, to roste.

   Přidejme do tohoto problému skutečnost, že Česko je jinde než být má… http://zpv-ekologie.webnode.cz/provazany-svet/cechy-a-praha/proroctvi-o-cechach/

 4. „Způsob provádění Ježíšových zázraků uzdravování“
  ad. odst.
  „V této souvislosti si dnes mnozí lidé kladou otázku, jakým způsobem vlastně prováděl uzdravování Ježíš Kristus. ….nepochybuji o tom, že Ježíš uzdravoval nějakým porušováním zákonů stvoření…. “
  – Tam mi tato věta v kontextu nesedí…

  Způsob léčení – inu jak kdo. Někdo za pomoci bylin, olejů, klasičtí lékaři zase po svém.
  No a další prozářením spojů mřížky, uvedením bytosti do stavu prvotní tvorby Otcovy,…
  Pokud je to v souladu se zákony stvoření, věčnosti, následuje uzdravení.

 5. Pane Staňku,

  ve svém článku jste napsal: „Těmito zjednodušeně vyjmenovanými třemi předpoklady jsme otevřeli cestu pro úspěšnost jakýchkoliv konkrétních metod léčení. Neboť jimi odstraňujeme kořeny nemocí a poruch duše a těla. “

  Ve své knize „Otevření duchovního oka“ píšete:
  „Tvůj Boží řád v podobě zákonů karmy se promítá do celého pozemského i věčného života, také u každého člověka, a má hlubokou souvislost s poruchou jeho zdraví, nemocemi, otřesy i štěstím v tomto našem pozemském životě.“

  Boží řád, karma a hluboká souvislost se zdravím a nemocem…..a Vy si tohoto působení ani nepovšimnete?

  Připomínáte mi léčitele Dařbujána. / a Pandrhola / To důležité, působení nemoci, její vznik jako následek karmy, klidně vynecháte. A odstraňujete kořeny nemoci….!!

  Václav Žáček

  1. @ Vendo, máš zakázáno se Staňkem diskutovat!
   Staněk má právo uzavřít diskusi!

  2. Anonyme, klídek, pane Staněk si nepřeje, abych s ním tady diskutoval. A já nediskutuji. Doktor Staněk má jistě možnost uzavřít diskuzi, ale neudělá to.
   Příspěvek Hemeroida popř. i můj jsou k věci. On však nebude odpovídat ani na relevantní dotazy či připomínky. Taková je s ním moje zkušenost.
   Pěkný večer.

  3. Vendo,
   musíte pochopit, že pan Staněk se vyvíjí. S každou vydanou knihou se více vyvine k poznáním zákonů věčnosti. A zákon věčnosti praví, že to co platilo před 20 lety už neplatí.

  4. Chápu. Výsledky lucidního snění pana Staňka mne již nijak nezajímá. Jen mi někdy vadí, když neumí vysvětlit, když si protiřečí, když si ohýbá třeba evangelia podle svého…. .

   Mějte se fajn.

  5. „Jen mi někdy vadí, když neumí vysvětlit, když si protiřečí, když si ohýbá třeba evangelia podle svého….“

   To pan Staněk jistě – ke své zhoubě a všem kteří mu věří – dělá, ale pan Venda je v tom přímo dokonalý mistr!

  6. Pan Venda má ale jednu výhodu, jemu nikdo nevěří. Takže KARMA nebude tak veliká jako u Staňka.

 6. ad.: Neboli dojdeme k poznání, že musíme vyčistit ducha a duši správným myšlením, životosprávou, vyhnutím se jedům a parazitům. K tomu nás směrují poznatky duševní a tělesné hygieny a správná výživa.

  Pane Staněk, neobrátil jste to náhodou? Tělo vytváří ducha a duši?

  1. Pane Lojza, neotočil. Máme-li zanesené tělo a duši naučeným nebo vlastním „balastem“, duch nemůže správně vnímat duchovní děje reality. Jako deformovanými nebo špinavými brýlemi nemůžeme vidět správně.
   https://video.sledujufilmy.cz/video/265694/

  2. Na tomto serveru se málo chválí. Takže, pane Staněk, chválím Vás, že ty Vaše „moudra“ už šíříte zdarma a nechcete za ně 400,- Kč. (Jinak obsah ubohý.)

   A k tématu ducha:
   Jestliže duch je prvotní (a s tím i Vy souhlasíte a hlásáte to), tak jak ho tělo může zanést balastem? Opakuji tedy: otáčíte to. Duch si tvoří tělo, nikoli naopak!

 7. Toto po kontrole přidělených hvězdiček je jeden z nejhorších článků pana doktora Staňka.

  Osobně si sám sobě zakazuji chodit pod jeho články diskutovat. Tento autor, snad z pýchy či z možná nevědomosti, nereaguje na slušné a věcné připomínky či dotazy. Jedním slovem – je to bída!

 8. Autor, pohrávať sa duchom je nebezpečné.

  Začítaj sa do ,,SZ“ Levitikus a zistíš, že :

  ……. 27 Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na …..

  Neprivolávaj k sebe ,,duchov“, lebo bude nedobre, až zle… Nesnaž sa dovysvetlovávať to, čo už je raz vysvetlené. Je to nepriateľský aktuš proti PánoviBožkovi a poserieš si aj tie posledné ,,zelené“ bodíky, ktoré si si dotez nazbieral…

  Že prečo? No, preto, že si neobrezaný a nezasvätený a Starý zákon -SZ , je pre Teba autor , iba clingónska dedina…

 9. ad.SZ“ Levitikus
  27Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“
  ———-
  Leviticus 20
  27Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“

  originál:
  כז וְאִישׁ אוֹ-אִשָּׁה, כִּי-יִהְיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדְּעֹנִי–מוֹת יוּמָתוּ; בָּאֶבֶן יִרְגְּמוּ אֹתָם, דְּמֵיהֶם בָּם.
  {פ}

  angl.překlad:
  27 A man also or a woman that divineth by a ghost or a familiar spirit, shall surely be put to death; they shall stone them with stones; their blood shall be upon them. {P}
  ————————-
  Tak,či onak původní slova jsou pravdivá a já dosvědčuji jejich pravdivost.
  Pro zasvěcené mají tato slova velkou hodnotu,neboť člověku říkají proč zde je,
  pro co jediné si sem přišel.
  Pro nezasvěcené zloděje se tato slova(informace)stala nástrojem zla,které se
  šířilo a šíří mílovými kroky.V jejich rukou se pravda stala lží,které slepci
  uvěřili.

 10. Hvězdička, píšeš :

  …..Tak,či onak původní slova jsou pravdivá a já dosvědčuji jejich pravdivost.

  No očúvaj, Ty si ale trúfaš. Si snáj aj Ty kamarát od Hospodina aj Ty si absolvoval doškolovací kurz a si nositeľ ,,levitikusa II stupňa ??

  A Ty Hvězdička si ešte k tomu taký skromný , ja som nikde na nete nevidel Teba-Ťa na selfíčku s týmto diplomčekom.

  Ano, je to veľká, no veľká lakota, mať doma zarámovaný taký diplomček. Vyrovná sa mu snáj len diplom z Politického školenia mužstva z moskovskeho útvaru pre zvláštne účely….

  1. G.n.
   Vysvitlo sluníčko, i na různé absolventy různých studijních útvarů, dokonce i gulagů,… leč takové studium, dokonce i samostudium -jó, to je věc. Studovati nutno do posledních sil a teprve s posledním dechem zjistit, že to vše byla jen jakási levitující myšlenková centrifuga, tedy konstrukt a výmysl vlastní mysli.
   Honza podtrhával židli, Vy též boříte. A paradoxně tím mají lidé možnost znova stavět. Snad již na jiných základech. Uf, to bude fuška, tuším, že … ale ano, jde to, změnit základy načisto dočista. Připomnělo mi to „vizir), ten to také údajně uměl, čistit… Jenže nečistota je mnohdy pořádně zašlá, ne a ne se nechat vyčistit… :-) Ale ono to přijde. Buď se vyčistí, nebo se v prách čištěním obrátí. Tak, jak to má dle slov, jedině pravdivých, být.

  2. ad.jakási levitující myšlenková centrifuga, tedy konstrukt a výmysl vlastní mysli.

   Ano,to je tvůj problém z vlastní sebelítosti.Sebelítost je největší zlo.
   Jaké to je,nevidět a nepoznávat sám sebe vpravdě?

   ad.Honza podtrhával židli, Vy též boříte.

   Mluviš o mrtvých a na Živého sis zapomělo.

  3. Že bych začala tříděním živých a mrtvých slov?
   Proč? Váš konstrukt se mne netýká, i když v zóně záznamu (i bolesti)- Akaši, tato tvorba zůstává a tak ovlivňuje stejně vše. Takže kupředu levá, užívejte si a tvořte klidně dále, jak jen je libo.

   „Ano, má tvorbo prvotní. Jen slova neživá mohou zasáhnout srdce tak, aby je člověk napsal a vyslovil. Činí tak ten, kdo slova živá popírá a řídí se demagogicky slovy neživými, ačkoliv do mnoha řečí lidských přeložených – tedy namnožených slov neživých. A to se děje bez ohledu na to, jaký je dopad těchto astrálních slov ve Stvoření. Přímá, živá komunikace mezi tvorbou prvotní i mnou chybí. I když někteří přátelé se na svých cestách scházejí a vypráví si o svém příteli největším, o Lásce. Druhým lidem křídla nelámou.“

  4. „Člověk obtížený vraždou spěje k jámě; nikdo ho nezadržuj! „(Přísloví)

  5. Proč si tedy křídla lámete?
   Ano, to skutečně nemohu zadržet.
   A hojdat? Verš se mi tu ztratil.

  6. a ještě…
   ad. „…ad.Honza podtrhával židli, Vy též boříte.
   Mluviš o mrtvých….“

   Je-li Honza mrtev, nebo jen používá jiný nick, nemohu vědět.
   Používá-li jiný nick, mohu jen zopakovat:
   „Honzíku, máš namále, posbírej ty korále…“ Snad to tentokrát pochopí.

   Co se týká Živého – „…na Živého sis zapomělo….“ dobrá demagogie. I kdyby byl záhal vědomí, toto uskutečnit nelze, přes veškerá neživá slova, která jsou zde implantována…. protože duch žije stále.

  7. „Spravedlivým se hnusí podlý člověk, svévolníkovi se hnusí, kdo jde přímou cestou.“(Přísloví)

  8. ad…. „Spravedlivým se hnusí podlý člověk, svévolníkovi se hnusí, kdo jde přímou cestou.“(Přísloví)…

   ad. …hnusí… Energie hnusu a nenávisti je zničující. Proč se jí zabývat, či si ji nechat dokonce inplantovat?

  9. ad. Energie hnusu a nenávisti je zničující. Proč se jí zabývat, či si ji nechat dokonce inplantovat?
   ————
   Celou dobu z tebe nic jiného neleze,nežli ta nenávist, hnus, lži a
   demagogie.Je to tvá sebelítost,kterou zde popíráš a maskuješ,a kterou
   se máš zabývat.Přetvářka není cestou sebepoznání se vpravdě.

   ad…protože duch žije stále

   Demagogie.Duch(mysl) musí nejdříve zemřít,aby se mohl znovuzrodit.

   Toť vše.

  10. ad.
   Hvězdička
   7.3.2017 (17:35)

   Ano, Vaše tvorba včetně citátů je mi cizí. Naprosto.

  11. Pro „matku“:

   ad.Ano, Vaše tvorba včetně citátů je mi cizí. Naprosto.
   —————————
   Jsem si toho vědoma.

   „On skutečně mluví soukromě se svou ženou a ne rovnou s námi?Jsme my na ohybu kola a máme se jí všichni řídit?Očistil ji přes nás?Povýšil ji nad nás?“,zeptal se ten,co je v duchu rozdělen.

   „Protože rozhodně tyto instrukce(poučení) jsou cizí(divné,nezvyklé,
   neznámé,..)myšlenky(názory,pojmy,vdechnutí,..).,řekl vyděšený
   Pochybovač.“(EM)

  12. Vyděšení může způsobit následně záhal vědomí, vědomý záhal.
   Jde o to, že každý jednotlivý „strom“ do lesa patří, i kdyby měl poškozené tělo. A i ten sebemenší stromeček je schopen přivítat trpícího člověka. Jen tak, bez posměchu, výčitek s ním „promluvit“.
   A dokonce i některý kolemjdoucí se před takovou komunikací ztiší, přestane posuzovat, vyčítat. Snad těm dvěma jejich komunikaci, jejich způsob cesty i přeje, žehná jim. Třeba že jeho vlastní nitro pláče, druhým klid i „svůj“ očistný Vánek dopřeje. Beze slov. Bez nepochopitelných citátků a slov. Energii vede jinak, …. tou zalhat nemůže. A kdo je k ní naladěn, je rázem doma, očištěn, záhal vědomí pomíjí,…
   A pak blik, cvak, vše se znova začíná, ale paměť srdce zůstává.
   A protože je to osobní prožitek a poznatek, může to být jiným bytostem vzhledem k jejich prožitkům, cizí.
   Ale jedno jediné mohu, vědomému „Vánku“ poslat své nevědomí. Vědomě. A on ho přijme, ten „balíček“ a pomůže, ač je sám potřebným.

  13. Diplomček není o vlastnictví titulů nebo kousku papíru,nýbrž je o uložených
   informcích(vědomostech,zkučenostech)ve vědomí,v srdci.:))

 11. Hvězdička,

  nemýl si kresťanské ,,dojmy zo svätých obrázkov“ s pojmami.

  Srdce je len sval ,najlepší a najverneší otrok, akého Evolúcia splodila z chaosu ,lebo maká, ako by mu išlo o ,,dušu“.

  Ale nič hmotného ,,dušu“ nemôže v sebe mať, lebo by porušovalo Druhý termodynamický zákon a ,,eto nevazmóžno“…

  Takže prehodnocovať, prehodnocovať….

 12. „Spatříš-li muže ukvapeného v řeči, věz, že hlupák má víc naděje než on.“(Přísloví)

 13. „Duch(mysl) musí nejdříve zemřít,aby se mohl znovuzrodit.“

  Už umírá i duch. Tak to už zbývá jenom naděje, ta umírá poslední.

  1. bájný Fénix spálen,
   z popela znovu zrozen,
   výtryskem žití
   září,
   hřeje,
   zpívá,
   létá,
   žije.
   jedno jak
   žije
   je

  2. Fénix je pták a ne duch.
   Pšeničné zrnko není duch.

 14. @ – Tak to už zbývá jenom naděje, ta umírá poslední.

  Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)

 15. Anonym , píšeš:

  …..Zemře-li však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)

  Prosím, prosím , dovysvetliť, ako to ten negramotný JAN myslel, lebo ja so svojím chabým vedomým , to nie a nie pochopiť…

  Keď zrnko otrčí ,,kopytá“, všetky gény, čo v sebe zrnko má chcípnu a to zrnko zakape, bez splnenia svojich úloh. Ako teda …vydá mnohý užitek. (Jan 12,24 ???

  Možno som len nepožil tú správnú ,,houbičku“ a nenastal ten inkriminovaný
  ,,kontaktuš“……

  1. Gilgoško, já jsem jenom hloupý dudulínek, ale tohle chápu. To zrno neumírá jako živočich, ale se proměňuje na tu rostlinu, nebo strom, který vydává zase svojí úrodu a teda vydá „mnohý užitek“. Je to jednoduché, že? Ani člověk smrtí nezaniká, ale se podobně proměňuje. Pa-pá!!!

 16. dudulínek,píšeš :

  ……To zrno neumírá jako živočich, ale se proměňuje na tu rostlinu, nebo strom, který vydává zase svojí úrodu a teda vydá „mnohý užitek“

  Možno z tej diaľky, ktorá nás delí, naozaj vyzerám ako ,,pacient“ od Chocholouška, ale aj tak nechápem, nechápem,…… ,,To zrno neumírá jako živočich, ale se proměňuje na tu rostlinu….“

  Aj v písme v Bulg 17.3 sa jasne píše : Čo raz zomrelo, ani Boh nepreberie zase k životu“…

  Čiže ,,Poučenie z krízového vývoja…“ nás nabáda , že aj to, čo dostalo do rypáku Dych boží určitý čas prežije a potom kape. Po troch dňoch od skapania, len ten inkriminovaný Ježišťok sa ,,prinavrátil“ a potom sa vraj znovu odnavrátil výskokom ,,Hop do Neba“, a je zase FUČ…

  Tak ako môže skapaté ,,zrno“ sa premeniť na ,,mrkvu“, zeller, či strom, keď mu už raz ,,odzvonili“…

  Zrno nie je vyvolené ako Ježišťok, teda keď ,,otrčí kopýtka“, je definitívne po ňom a podľa mňa a Dr. Mengeleho, ho už nič nedonúti aby začalo klíčiť…

  Len DR. Mičurkin sa domnieva, že ,,zdechlé“ zrno sa môže ešte vysušiť, čiže odparí sa mu voda funebrális a sušina sa rozpadne na atomčeky a tie ,,pohnoja“ Zemeplacku v minimálnom rozsahu, ako by povedal ,,kuchtík Štrómann, v rozsahu
  ,,přiměřeném jeho objemu a váze“…

  Ale ,,dudulínek“, žiadna mrkvička, zeller, či durman jablčný z toho už nikdáj nebude.

  Dudulínek, však nebuď labuť…

  To chápe len Protožid Ján v ..(Jan 12,24). Nik iný, možno podľa Tvojich slov, ešte Ty a oddychujúci Venda v aque funebrális termális…

  Ako hovoríme v našej ťažko skúšanej gubernii, pod nadvládou čistého psychopata typu birmovaného komunistu, že čaf , čaff…

  1. ad.: ,,To zrno neumírá jako živočich, ale se proměňuje na tu rostlinu….“

   Nabízím zaručeně nejlepší pohled na věc (jako všichni zde přítomní):
   To zrnko pokud nezapadne do půdy, tak zemře. Pokud zapadne do půdy, zemře ve prospěch celku a vydá úrodu – zůstává zachován genetický kód. To je ten prospěch celku.
   V dnešní modernější nebiblické době můžeme najít přirovnání třeba u kamikadze. Kamikadze obětuje svůj život ve prospěch celku – třeba nějakého státu a pomůže vyhrát válku a zachránit národ (celek).
   Člověk, když obětuje své sobecké titěrné zájmy a zrodí se z ducha, začne žít ve prospěch celku, lidstva. (Starý člověk musí zemřít a zrodit se nový z ducha!)

  2. Noho, nechápající Noho, již jste mne umístil do termálů. Jak jsem psal jinde a někomu jinému, jedu tam až příští týden.

   Evangelium Jana – dobrá zpráva pro všechny :
   12:24: Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu.

   Zase to podobenství. A materialisté se na to vrhají….zdechlé zrno, volají spolu se sovětským zemědělcem a kamikadze jde sloužit celku.

   Ó, zase to nepochopení. Noho i Lojzo, kluci jedni materialističtí. Víte, co říkal Ježíš svým učedníkům o podobenstvích? Viz. Matouš, kap. 13 – verš 10 až 17.

   /pozor, klucííí, na to srdce obrostlé tukem/

   A zase bych byl u meditace, jak Ježíš říká, že jeho učedníci v ní vidí a slyší, co ostatní, dokonce „mnozí proroci a spravedliví“, nevidí a neslyší. Ale to sem, pod článek pana Staňka, nepatří.

  3. Konečně objasněno správným úhlem pohledu. DĚKUJEME!

 17. Zrnko je snad touto smrtí ( proměnou ) uzdraveno?

  „Spatřovat svou nesmrtelnost v přeměně látek je stejné podivínství jako prorokovat skvělou budoucnost pouzdru na housle, když drahé housle se rozbily a pozbyly veškeré ceny.“

  1. ad.
   Jarek
   17.3.2017 (19:39)
   :-)))))) Já děkuji Vám.

   V některých komentářích ael používám citace, které jsem někde přečetla a zaujaly mne.

   Ale věřte nebo ne, kdysi jsem si nakreslila, co vyrůstá ze zrnka které se v půdě, či na louce uchytilo.
   Ten obraz už nemám, ale nakreslila jsem jiný, kdy cosi klíčí a roste při svitu měsíce ….
   A přece jen ještě dodám, co říkávám, když náhodou ze zrnka roste růže:
   Každá růže potřebuje trochu rosy, vánku, času,… aby plně rozvila krásu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018