mapa stránek || vyhledávání

Dokonalost – třetí pokračování

Před rokem jsem tu napsal dva díly k tzv. „Dokonalosti“ s určitým ohlasem a zájmem u zdejších diskutujících. Dnešní můj článek na mnohé navazuje, proto je možná dobré se k těm předchozím článkům i na chvíli vrátit a být tak i více „v obraze“.

https://hledani.gnosis.cz/dokonalost/
https://hledani.gnosis.cz/dokonalost-2-cast/

V tom druhém pokračování jsem končil těmito myšlenkami:

„Člověk usilující o dobro se na své pouti životem snažil vždy řídit nejen svědomím, ale vybíral si i vzory pro chování a jednání z životů významných lidí, kteří tu často pracovali s posláním Božích Synů a kteří přišli dát lidem učení Boha-Otce, určené pro cestu návratu jejich duší. Ty „velké duše“ tu byly a neustále jsou – to je Zákon Stvořitele. To usilování se ale netýkalo a netýká vždy všech lidí. Stručně lze totiž konstatovat, že někdo nemá zájem o takovéto usilování a nehledá. Nedospěl k tomu. V lidské bytosti jsou principy života-duše v určitém stádiu vývoje; někdo prožil jako člověk již mnoho životů, jiný je někde na počátku omámení ze smyslových požitků „pána tvorstva“, člověka, v jehož těle začíná se svojí vrcholnou poutí.“

Dovolím si na úvod uvést opět moji stručnou definici dobra a zla, která doplní předchozí vzpomínku. Ta definice se neustále prolíná vývojem lidstva a v mnohém se k ní i já dnes budu navracet, nejde to jinak: „Cokoliv vede člověka směrem k Bohu, je dobré, a cokoliv jej od Něj vzdaluje, je zlé.“

Proč by měl být člověk dokonalý? Proč by měl vyčistit „svůj pohár“ za svého života? Proč, chce-li být dobrým, by měl směřovat k Bohu? Hledané odpovědi se prolínají mnohými úvahami a díly slavných lidí z oblasti teologie, filosofie, mystiky či psychologie. Stručně formulovaná odpověď jako možná varianta může znít – že by to bylo proto, aby poznal sám sebe? Aby tak započal cestu návratu své duše ke svému Otci? A něco mu snad brání přijít k cíli tohoto hledání? Někdo ale nevěří na duši a druhý chce možná najít ve svém životě odpovědi na mnohé další otázky, podle něho zcela jiného, ale také i zásadního významu. Dnes i proto nabízím poznání ne nevýznamné role při hledání odpovědi – role HŘÍCHU a SATANA pro lidskou dokonalost.

Vytvořil snad Bůh, jako Ten, kdo je označován jako všeláska, všemír, veškerá blaženost světa a moudrá řídící Síla toto stvoření, ve kterém je tolik viditelné nenávisti, sobectví, nesouladu a nespravedlnosti a z toho pramenícího utrpení? Člověk, obraz Boží, je-li hříšník, musí být proto i Bůh hříšníkem?

Pro vysvětlení se dá zaujmout třeba tento postoj; objektivně přistoupit k existenci tolika protikladů, které lidé znají na vlastní kůži a které si zde vytvářejí zcela a dobrovolně sami. Nutí něco člověka, aby třeba jen pomyslel v záporném smyslu a navíc i ohodnotil svého souseda, bližního svého, nějakým odsouzením, jasným negativním a třeba i jen skrytým postojem? Lze kladné i záporné činy nějak skrýt? Mnoho lidí navíc prožívá i svou vlastní trýzeň hluboce ukrytou, jako je strach, pomstychtivost a zatím o ní ani nic neví. Přijde však chvíle, nějaká roznětka jako nesoulad okolností a vznikne emoce, nekontrolovaný výbuch v nějakém afektu, a problém je rázem na světě. Někdo říká boží mlýny, někdo použije označení boží prst, jenž na něco ukazuje.

Stále se může v souvislosti s napsaným a s hledáním souvislostí znovu zapojit i otázka svobodné vůle člověka. Má-li ji, tvoří si problémy člověk sám? Lidé jsou opravdu různí. Čím to asi je? Před svým narozením si nemůže člověk vybrat mnoho podstatného pro svůj další vývoj. Kdo mu vybírá rodiče, genetickou výbavu, zdraví, vzdělání…?

Jsme zrozeni do podmínek, které ovládá věčný zákon akce a reakce, karmy. Mnohokráte to tady bylo popsáno. Jsme tvůrci svých osudů a v žití svých životů sklízíme předchozí setbu jako současnou či budoucí úrodu. Například bohatý a zabezpečený člověk se bojí o ztrátu svého majetku a dokáže provést lecjakou nepravost, aby k tomu nedošlo. Slavný umělec se obává o ztrátu své popularity, která mu přináší uspokojení a hlavně peníze, další se bojí o své zdraví, ač ví, že dělá něco, co není v souladu s tím, co by měl pro jeho udržení či posílení dělat. Někdo si jen zoufá nad svými novými šedivými vlasy či vráskami, další se obává, že utajený zdroj jeho tzv. moudrosti bude odhalen a on zesměšněn. Většina má tabu v pomyšlení na svoji smrt a nepřemýšlí o závěrečném účtu svého života. Ale ani chudí lidé to nemají vůbec lehké. Mnohokráte nevědí, co budou jíst, nemají základní možnosti pro vzdělání, dokonce jim chybí střecha nad hlavou a přijdou-li nemoci, je to zpravidla začátek konce. Ale i oni podléhají hříchu, i když nemají již vůbec co ztratit. A nebo právě proto? Kdy a jak vznikla dualita, kdy lidská mysl začala rozlišovat mezi možnostmi a nabídkami, mezi výhodností a nevýhodnosti, líbí a nelibí, mezi to nechci a to chci.

Biblický Adam jako první člověk žil zpočátku sám, kolem něho žilo však vše v párech, zajíci, laně s jeleny, i ty šelmy. Měl všechno, co potřeboval k životu. Ale byl sám! Bůh mu „zařídil“ ženu, první projev později uvědomované duality, on a ona. Spolu s ní spáchal i ten hřích ochutnání jablka poznání. Z Adamovi nevědomosti, nevědomé celistvosti se zrodila dualita, která má sloužit na tomto světě tomu, aby celistvost, skrze zakoušení rozdílnosti uchopila vlastní jednotu (formulace této myšlenky čerpá z knihy Mirdad, nedávno tu vzpomenuté). Dualita není trestem, je nabídkou člověku po jeho vyhnání z nevědomosti, je přirozeným procesem, který je nezbytný pro poznání božské celistvosti. Jakou roli pak o neurčený počet tisíciletí či až po eónech hraje později věda, člověkem vytvořená, instituce náboženství, člověkem vytvořená, pro pomoc? K čemu se hřešící člověk obrací dnes?

Pohyb a život v prostoru a čase, kde vládne dualita, je složitý. Nutí člověka k rozhodování se a tehdy přichází i problém pojmenovaný jako hřích. Jestliže duše, duchovní základ člověka má nějaké zbytkové povědomí o existenci naprosto jiné části stvoření, a já věřím v to, že je to v každé duši uloženo, musí v nějaké části svého vývoje dojít k vědomému poznání. Duše není z tohoto světa hmoty a ocitá se již samou podstatou na cestě návratu. Byť je ještě ve sféře působení zla, které jsem v úvodu pojmenoval tím, co odvádí člověka od Boha. Tak jako novorozenec se s prvním nádechem po porodu začíná přibližovat neodvratně ke své smrti, tak i duše člověka svým pádem do hmotnosti vlastně započala cestu výstupu a návratu.

A nyní je na místě otázka, co je to HŘÍCH? Zjednodušeně, je vším co nás, lidskou bytost, fyzické tělo jako nositele duše odvádí od Boha. Duše má pro život v této ne příliš duchovní oblasti (té tvůrčí duchovní Síly či často vzpomínaného Světla je tu právě jen takové množství, aby tu mohl život existovat) několik závojů, jiných „těl“, které ji jednak zahalují, jednak chrání a za třetí umožňují pobyt a existenci v jednotlivých regionech stvoření, jimiž pří svém sestupu prochází. Ten poslední obal, poslední z hlediska sestupu duše, je jen a jen a právě to pomíjející fyzické tělo člověka. Tento vývoj má své vyšší zákonitosti evoluce a vývoj přechází přes mnohé nižší formy života. Ve schránce bytosti jménem člověk však již začíná cesta vědomí, vědomí sebe sama a Stvořitel tento začátek ustanovil jako první krok k Němu.

myslMysl je nástrojem duše a vědomí se přes smysly rozprostírá do celého bio prostoru člověka. Mysl zpracovává podněty z podmínek, do kterých se člověk zrodil a v nich a s nimi s působením vědomí si může uvědomit stav, ve kterém se nachází a hlavně pocítit svoji duchovní podstatu. Chápe a rozlišuje svoji tělesnost, své pocity, znalosti, své líbí a nelíbí. Má smysly a ty nutí mysl konat takovou činnost, ze které má tento jednající člověk užitek. Hříchem je jim pak podlehnout. Každý si může uvědomit vyšší aspekt své existence, každý však nekoná v souladu se „zakódovanou“ cestou návratu, usměrněním vědomí v obráceném postupu, stručně v souladu s Ježíšem, s jeho cestou ze smrti do života.

Co všechno je hřích, co všechno člověka, tuto nejvyšší bytost na naší planetě sráží ke konání zla?

Smysly požaduji uspokojit své chtíče, chuti, sexuální rozkoše, prožívat účinky alkoholu a drog, zbytečné prožívání her, všech těch návnad, které nás od Boha vedou tím špatným směrem. Člověk je často připodobňován ke vzpřímenému zvířeti na dvou nohou. Vášeň mysli, která podléhá naší „lidské“ zvířeckosti v podobě uspokojování a chtění animálních chtíčů, je nízká a je tedy i v tomto pohledu hříchem.

Mysl má vášeň i v hněvu, která se projevuje nenávistí, sobectvím, závistí, hledáním chyb na jiných, přehnanou kritikou, odsuzováním a nakonec má hněv projev i ve sprosté mluvě. Hněvivý člověk snadno neudrží své emoce a mění sebe i okolí často v kolbiště destrukce, smutné je, že i ničením sebe sama a ocitá se tak v dalším hříšném stavu.

Mysl touží po věcech, po zážitcích, chce mít víc než druhý, silnější auto, hezkou milenku, dovolenou u teplých moří, šaty a šperky, i ten účes je projevem chtivosti. Ne nadarmo se této hříšné vášni říká, že je minerální. Věci ze zlata, stříbra… i v minulosti odlišovaly od skromnosti a pokory. Chtivost poutá ke světu a jeho věcem a také nutí k tomu obětovat svůj, zdůrazňuji, svůj čas – musíme víc a víc pracovat, musíme na to či ono mít peníze. Je hříchem utrácet omezený a vyměřený čas života?

Mysl lpí, je zaslepená, a tato vášeň lpění říká – věnuj těmto či oněm věcem velikou pozornost, je to tvá povinnost. A člověk je slepý a povyšuje často relativní hodnoty nad ty, které si vskutku zaslouží pozornost. Věci a vztahy nás pohlcují a nezbývá čas na nic jiného, sebezdokonalování či duchovní záležitosti.

A pak je tu tak často zmiňované ego. Ego nám určitým způsobem pomáhá uvědomovat si sama sebe a je v tomto světě nezbytné. Ale pak je tu ego jako stav chorobného zvětšení, ne nepodobné rakovinovému bujení. Samolibost, já jako střed vesmíru, pýcha, nezřídka i na vlastní skromnost. Ego se drží jako klíště, ještě i ve vysokém věku se stařec chlubí svými úspěchy, ženy chválí svoji ctnost. Ego přináší pokrytectví, egoista musí být vidět, cpe se do popředí, chová se nadřazeně.

Filmy, romány, divadelní hry, vše je postaveno na člověku, který chybuje, na těžkém osudu, který prožívá, na okolnostech, které jsou nepříznivé. Kde má potom místo SATAN ve skutečném životě? Jakou má roli? V pohádkách pro děti je to rohatý čert, který si přichází pro duše lidi, který je zrazuje z cesty, a to i pouhým našeptáváním. Kdo je ale tím satanem v nás? Je jim naše mysl, nástroj dokonalosti, nástroj, který ostatní vyšší zvířata nemají takto rozvinutý. SATAN je negativní, záporná síla, opak ctností, které by měly mít u člověka moudrého jasnou převahu. SATAN disponuje myslí, svým věrným a poslušným agentem. Ta je absolutně supervýkonným, ultra logickým mega počítačem. Naše nižší vědomí nestačí sledovat její práci, od zpracování dat přijatých od tělesných smyslů až po nabídku ke konečnému výběru pro její součást, pro intelekt, pro tzv. rozumové posouzení.

Mysl disponuje propojením s pamětí, má svoji předvídavost a u člověka, který neovládá sám sebe, je dominujícím nástrojem, o němž si další část mysli, ego, myslí, že je podstatou a vlastním člověkem. SATAN v nás toto falešné poznání nabízí neustále na stříbrném tácku. SATAN v nás je tím, co registruje naše chtíče a pokud lze, dříve či později, je plní. Ví i o projevech a důvodech našich hněvivých vášní a naše přání z této oblasti nabízí k plnění. Teď nebo příště. Tato negativní síla plní i chtivost, obrazně jako touhu po zlatě, po věcech. Je tím, co podporuje lpění, jež nás odvádí a nakonec klepe nás i po rameni a říká, jací jsme skvělí. A ego se šťastně usmívá.

Celé je to jako pojato jako akt konání spravedlnosti, kterou Negativní síla či SATAN používá jako nástroj. Mysl živí naše ego a je v součinnosti s ním tím, co je falešným poznáním naší oddělenosti od Boha! A když to všechno nestihne SATAN v tomto životě, nevadí, naše přání, naše akce nás tu nechají zrodit i pro příště a přijít si pro podíl na svém „zisku“, který je však vždy ztrátou.

Duše člověka je vždy čistá a zářící, svět hmoty však potřebuje každý jeden atom součinu všech duší, aby tady udržel ŽIVOT. Dobrovolně jej z koloběhů životů nepouští. Co je tedy v tomto třetím díle tím zásadním pohledem na DOKONALOST člověka? Uvědomit si, že tělo člověka je pouhou jednou ze schránek zářící božské podstaty v nás. Ale tou, která rozhoduje, která vytváří karmu, která tu duši drží. Mnoho zrození přináší další a další zkušenosti. Smrt je vždy vysvobozením, ale po určité době se vlivem karmické zátěže duše navrací. Při narození nový život pláče a pak se učí zase a opět žít v nových podmínkách. Podmínky, do kterých byla duše umístěna, jsou pak tou další zkouškou. Jednou to ale přijde! Mnozí již tento svět opustili na trvalo, jiní se k tomu chystají již se zcela otevřeným vědomím a někteří jsou ještě stále ve víru vášní, které je tu budou držet až k času, kdy se i jejich vědomí propojí s duší a poznáním a mysl se stane na cestě návratu dobrým sluhou! HŘÍCH lze pak vědomě nečinit a SATANA v nás potlačit láskou. Takový je život člověka, taková je jeho dokonalost či nedokonalost a také cesta, kterou se duše navrací ke svému Zdroji.

K zamyšlení:

„Zástupy lidí jsou jako miliony kapek rosy, v nichž se odráží jediné slunce. Je jich nespočetné množství, slunce je však jedno. Tak je to i s námi a nekonečným Nejvyšším.“ /z učení Véd/

kapky-rosy

Václav Žáček /Venda/
 

Autor si myslí, že pod články v sekci „Duchovní cesta, Hledání světla“ má být vedena diskuze k tématu a protože tomu tak není a navíc tu dochází k urážení diskutujících, uzavírá diskuzi.

Diskuse k článku byla 19.11. v 14:25 ukončena.

 

hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

127 komentářů

 1. ad: Honzo, obdivuji Vás, jak Vy dokážete bystře a inteligentně vystihnout ve všem vždy to podstatné a jdete vždy k podstatě.

  Vendo, nehledejte žádný složitosti. To je prostě ta „Dokonalost“…:-) Vy o ní jen žvaníte, kdežto já ji provozuji. Toť celé…:-)

  Ale stejně, řeknu vám, krásné je žít…:-))…: https://www.youtube.com/watch?v=5I3KcrEr0gU

  1. Jé, díky, Vy provozáři dokonalosti! Ó, jak tu krásně tento idol září ! Jak tu krásnou mluvou vládne, tento idol provozáře, jen ať nám neuvadne, čím pak bude slunce bez záře?

   Ale s tou písní jste mne opravdu potěšil.
   Mám ji rád, ostatně jako celý ten film – americkou verzi s Omarem Sharifem a Julií Christie.

   Nabízím tuto píseň pro Vás, žijícímu symbolu skromné dokonalosti, není liž pravda?

   https://www.youtube.com/watch?v=l4atWRlCnmE

   Honzíku, with the smile, all is better !

   Díky za vstup do diskuze.

 2. ad: Je s podivem, jak některým lidem je ale cizí, až protivná, jinými dobrovolně projevená odlišnost od ostatních, a přitom jasně a srozumitelně vysvětlená.

  Vendo zdravim a preji pekny den:-)
  K tomuto Vami napsanemu bych rekla jen toto. Nebojte se nazyvat veci a jevy pravymi jmeny a klidne reknete co vidite. A ja tedy vidim to, ze protivne a cizi ba primo tezce proti srsti je ma(a ostanich veganu) odlisnost pouze a jen Vere, nebot nikdo jiny se k tomu hanlive nevyjadril a kdyz tak urcite ne tak fanaticky proti Veganizmu, ba naopak jsem zaznamela par komentaru tech, kteri si problematiku produkci zivocisnych produktu a situaci ve velkochovech zcela jiste uvedomuji a kdyz uz nejsou schopni se masa vzdat ani pres varovani nescetnych studii o skodlivosti masa viz napriklad jedna z poslednich zde

  http://nutritionfacts.org/2015/11/12/where-are-the-lowest-rates-of-alzheimers-in-the-world/

  tak prosim at si klidne maso jedi je to jen ajen jejich zdravi i kdyz v konecnem dusledku se i toto dotyka nas vsech, kdyz prihledme k tomu kolik stoji lecby vsech tech civilizacnich chorob, ktere koneckoncu na zdravotnim pojisteni zaplatime vsichni, ale aspon tedy drzi usta, coz Vera ktera si pres svou kralikarnu nevidi ani na spicku nosu natoz aby videla co vypousti z huby za nesmysli, ve snaze jen a jen ochranit a ospravedlnit sama sebe a svuj malochv kraliku a neni schopna videt to co vetsina zde naopak vidi.Zamerne pak zahrnuje do svych urvanych a urazejicich projevu, nejakou pomyslnou vetsinu o ktere si muze nechat leda tak zdat.Protoze vetsina rozumne uvazujich a mensina tech kteri maji k rozumnemu uvazovani i dar empatie jsou schopni tato zverstav pachana , jak na flore tak i na faune zpusobene prevazne prave produkci zivocisnych produktu videt a vnimat. A to dokonce bez urazlivych a jizlivych poznamek na adresu veganu, protze vedi, ze ANO Veganstvi je zpusob jak se z tohoto zacarovaneho a tradicemi zakoreneho systemu vymanit. Coz Vere cini neskutecne potize a utrpeni pri predstave ze by ji snad nekdo mohl sahnout na jeji kraliky.A to i prez to ze, Veganstvi je vykroceni dobrym smerem a navic zalozene na dobrovolnosti je neodiskutovatelny fakt.Stale si mele svou ze, urcite to musi byt fanatici, protoze kdo jiny by se predci vzdaval konzumu neceho co ewidentne skodi nejen zdravi, ale i cele zemi, nez prave fanatici ze?
  Ale Vendo jinak diky za podporu, ono cloveka potesi ze i zde se najde nekdo kdo sice po svem, ale alespon nejak je schopen videt dale nezli za branku sve zahradky a dekuji za projevenou podporu, moc mne to potesilo:-) Pekny den i Vam.
  Pro Vas jeden link o kterem verim ze Vas potesi, protoze ano, jiz mnoho lidi otevrelo oci a to je uzasne :-)

  http://ekoista.cz/veggie-expo-2015-v-mnichove/

  1. Soni, je hezké, že si s Vendou tak rozumíš. Venda – když už mu dochází dech, snaží se mě opakovaně dotknout poukazováním na moji (údajnou) „starobu“…:-))
   Tak se Tě chci zeptat, co si o tom myslíš? A neboj se nazvat věci pravými jmény, zajímá mě to, můžeš třebas odpovědět na anketní otázku:

   Anketa:

   a) Venda je starý kokot
   b) Venda je člověk s duchovním zaměřením

   1. Jestli se zase bude fňukat Kuklišovi, pak je to jasný, odpověď a anketa se tím pádem uzavírá sama.

    1. 1.KOKOT=KOHOUT
     Slovo kokot si dochovalo ve staroslověnštině, srbštině, chorvatštině, lužičtině (viz např. łapanje kokota) a některých českých a ruských
     dialektech původní význam, tj. kohout,v češtině dialektálně i kokrhání.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokot

     2.KOHOUT v duchovním jazyce:
     Obraz kohouta je chtíč a zároveň osud kohouta.
     S kohoutem je spojeno mužství a mužské úmysly=>tedy náplň mysli(ducha) je stále v otroctví pudů.

     3.Ačkoliv tvrdí,že je již léta vegetarián,je ve skutečnosti slepičího plný.Ono přecpaní slepičím jsou i rozumáři,teisti,ateisti,atd.
     slepičí=nevědomost

     4.To platí nejen pro Václava Žáčka,ale i pro jeho nicky a s.r.o.

     PS:K UVĚDOMĚNÍ SI,že mám na sobě „ušity šaty přesně na míru“,tedy předem danou formu samotným Stvořitelem,Otcem,k tomu,abych si zde mohlo nabrat zkušenosti,pro které jsem si s Ním tady přišlo.
     „Miluj i Tar,aby bohů děl a načetl až tam,kam dospět sis měl.“(z nápisu na stéle)
     Ten,kdo stvořil tyto šaty,stvořil i jeho obsah,takže si nehrej na to,kým nejsi a pracuj na svém sebepoznání,abys vynikl zásluhou své vlastní práce,protože Otec je lepším „hercem“,režisérem a koordinátorem.On je tou formou,ve které jsi a kterou sis přišel i ty naplnit svou duší,tedy láskou bezpodmínečnou.Tuto máš v tom těle nalézt,protože to jsi ty.Tvá podstata, je Láskou bezpodmínečnou,Milosrdenstvím,abys mohl toto tělo oživit a stát se tak Člověkem.Tak je tomu v každém lidském těle.

     Momentálně probíhá ve světě proces čištění,neboli vylévání obsahů
     (náplní)myslí,aby prázdné poháry mohla naplnit Láska bezpodmínečná=Pravda= Spravedlnost a došlo ke spojení rozdvojené Mysli.
     Zvenčí se tato realita nikdy nemůže spojit a stát Jedním.A násilím
     už vůbec ne,protože násilí plodí jen násilí.

    2. Ad:.A násilím
     už vůbec ne,protože násilí plodí jen násilí.

     Ano presne tak a ja si prave uvedomila a to diky stiseni se v sobe, ze vse co sem tu napsala bylo malicherne, zbytecne a v rozporu s tim s cim prave souhlasim. Prave mi doslo, ze nemuzu videt ocima Veri a ze nemuzu vyzadovat po Vere aby videla myma ocima. Timto se ji omlouvam opravdu ze srdce a at uz se to tu nekomu libi nebo ne dekuji Honzovi ze mi to vsechno pripomnel.
     Nashledanou Sona

    3. ad – Timto se ji omlouvam opravdu ze srdce

     Proč to říkáš Hvězdičce? :-))))))))) potřebuješ poštovního holuba?

     ad – Prave mi doslo, ze nemuzu videt ocima Veri a ze nemuzu vyzadovat po Vere aby videla myma ocima.

     Možná nemůžeš vidět mýma očima, ale Věra očima Soni vidí naprosto čitelně, a nefigurují mi u toho ty Tvoje emoce. Psala jsem tady už dřív – nemám problém vidět očima kohokoliv. Už jsi se setkala s fanatikem, který to o sobě přizná? Já ne. Fanatika můžeš vidět jen jako pozorovatel. Ale znám lidi, kteří se z toho dostali a ti pak viděli a chápali, co se s nimi dělo. To, cos tady předvedla, BYL fanatismus s jasnou ideologickou koncepcí. Záleží jen na Tobě, jestli o tom budeš přemýšlet a třeba s odstupem času si to i přiznáš. Je mi to celkem jedno, věnuju se jen lidem kteří o to stojí, ostatní jsou mi fakt lhostejní, žijeme tak jako tak v blázinci, válka v plném proudu a lidí kolem všude proudy, nějak to holt dopadne, jak říkal poručík Hamáček – lidí je jako sraček. Když nevěříš mně (a proč bys taky měla, není důvod) třeba Ti otevře oči Honza, k tomu máš možná víc důvěry, třeba ti docvakne, že žádný fanatismus nikdy nic dobrého nepřinesl a že cesta do pekla je dlážděná jen samými dobrými úmysly.
     Tak čau:-)

     https://www.youtube.com/watch?v=_MlD0RxWd-o

  2. Paní SoňoK, díky za Vaše slova.

   Tím vlakem jsem se vracel z Německa. Od dcery veganky. Ostatně, to jsem již psal, že ve svých asi 37ti létech k tomu dospěla a dnes je úspěšná, nefanatická mladá žena, stravující se podle sebe.

   Vaše odkazy jsou dobré. Sám mám výbornou knihu Christiana Opitze „Výživa pro člověka a Zemi“ a také chodím na stránky vegetarian.cz. Mohl jsem vařit v Praze ve vegetariánské jídelně, ale nakonec jsem to odmítl. Nechtěl jsem od rodiny. Slovo „vegetus“ ve mne evokuje něco daleko více pozitivního, než latinské exanimis či mortuus, nekros či putidus ve vztahu ke stravě. Taková naklíčená živá čočka, salát z ní, trocha pažitky, ředkviček, dobrý olej….na jaře přímo vynikající pochoutka s mnoha pro zdraví prospěšnými látkami. Také mám rád čerstvě pomleté lněné semínko s tvarohem, medem, nastrouhanou mrkví, sezamem a navíc s velkou lžící lněného oleje. Jak je to výživné!

   Paní Věra je ale tímto tématem stravování přímo posedlá, proto s ní již o tomto nediskutuji. Kdyby to šlo, vzal bych ji do velkochovu, nechť vidí brutalitu svýma očima a nebo do továrny smrti, na velko jatka. Do její Vysočiny to mohu mít k ní tak 60 km, a klidně bych ji vezl tam i zpět na své náklady. To přirovnání ke koncentráku sedí, ostatně není z Vaší hlavy. Jen ten holocaust se v případě lidí týkal vyhlazování. U zvířat je to jiné, je to za účelem potravy a zbytky jdou do kafilerie.

   Jsem rád, že jsem se z toho všeho vymanil. A zrovna jako Vy toto stravování nikomu nevnucuji. A plně chápu, že jste pod ten článek „O nevinných obětech a krutém zacházení“ musela napsat svůj názor.

   Když jsem byl kluk, musel jsem tátovi držet při stahování zabitého králíka. Ó, jak jsem to neměl rád. Jednou nás, tři bratry, poslala máma k babičce, ať dovezeme na velikonoce kůzle. Nejstarší bratr babičku přesvědčil, že ho vlakem přepravíme živé. A pak kůzle radostně poskakovalo na naší zahrádce a kůzlečí velikonoční řízky se nekonaly, protože jsme – děti – plakaly a nechtěly jsme kůzle k zabití vydat. Tím jen naznačuji, že jsem v mládí nebyl vegetarián. Ale jak jsem psal, každý nějak dospívá k poznání. Někdo dříve, někdo později.

   To s těmi až urážkami od paní Věry, to nechápu. Ale každý je strůjcem svého štěstí, já říkám karmy. Naznačila jste empatii. Staří Indové považují empatii za jeden ze smyslů člověka, který pracuje na jiné úrovni, než smysly hmotného těla. Někteří lidé tento smysl prostě nemusí mít /ještě/. Proto se s ní o tomto tématu již nechci nadále bavit.

   Když to teď dopisuji, zobrazuje se mi Věřin příspěvek s anketními otázkami na Vás. Mnoho variant nenabízí, že? Je mi 65 let, tak může platit i to a/

   Pro vysvětlení Vám. Věruš tu napsala příspěvek , pracovně mu říkám „kedlubny“. Psala tam nějakou vzpomínku, něco ve smyslu, že čím je starší, tím více rozumí své /nežijící/ babičce. Ta ji navíc prý přiváděla k šílenství – no, snad ji k němu nepřivedla. A protože je Věruš od rána do večera na netu, tak si myslím, že je to důchodkyně, prostě, stará paní, asi jako já i s adekvátně starým ženským pohlavím. No nic, přišla pod můj článek a chce tady přinést diskuzi mimo mé téma.

   Paní SoňoK, přeji Vám co nejživější stravu. A nenechte si svoji mysl narušovat násilím, které u našich „bratříčků a sestřiček“, zvířat, provádí člověk. A prosím, nenechte si ani rozrušovat mysl člověkem, který Vám nerozumí – nechce rozumět.

   S přátelským pozdravem.
   Václav Žáček

   1. ad – A protože je Věruš od rána do večera na netu, tak si myslím, že je to důchodkyně, prostě, stará paní, asi jako já i s adekvátně starým ženským pohlavím.

    :-)))))))))))))
    Vendo……….:-)))))))))))))))))) tohle si někam zapište do toho Vašeho archívu…..:)
    Už raději nic nepište, protože jestli to čte někdo z vašich známých, musí se válet smíchy.
    Nu, ale abych Vás trochu vyvedla z omylu – paní Věra je od rána do večera v práci a ve volných chvilkách se baví zkoumáním duchovní způsobilosti gnostických duchniček. A pohlaví paní Věry je adekvátně MLADÉ, dalo by se říct – jako lusk a k nakousnutí.
    :-))))))))).

    Jinak Vendo – i kdyby paní věře bylo třeba sto, vyžívat se v přívlastku „stará“ může a dělá opravdu jen křupan, jímž bez pochyby jste.

    1. prostě, stará paní, asi jako já i s adekvátně starým ženským pohlavím.

     tyvl…:-)))))))))))))))))))))))))) to je masakr…:-))))))))))))))))))))))))))))) tak né kokot, ale „něco“ jinýho….:-))))))))))))) no to jsou vjecy, tady….:-)))))))) kdepak, v blázinci se furt něco děje….-))))))))

    2. :-)))))))))))))))))))))))))

     Poslyš………….normálně se tady řežu smíchy.

     „…. tak si myslím, že je to důchodkyně, prostě, stará paní, asi jako já i s adekvátně starým ženským pohlavím. “

     :-)))))))))))))))))))

     No nic, pomalu to balím, dnes jsem zachránila cca 30 životů, což je docela slušný celosvětový průměr.
     Měj se…………:-)))

 3. ad:Soni, je hezké, že si s Vendou tak rozumíš. Venda – když už mu dochází dech, snaží se mě opakovaně dotknout poukazováním na moji (údajnou) „starobu“…:-))
  Tak se Tě chci zeptat, co si o tom myslíš? A neboj se nazvat věci pravými jmény, zajímá mě to, můžeš třebas odpovědět na anketní otázku:

  Anketa:

  a) Venda je starý kokot
  b) Venda je člověk s duchovním zaměřením

  Co si o tom myslim? Nemyslim si nic, ale kdyz te to tak zajima, tak jsem dvakrat za dobu cca 7let/mozna dele/ kdy prubezne nakukuji na ceske weby, dvakrat videla fotografie oznacene jakoVera z Vysociny. V jedmom pripade se jednalo o udajny nechteny unik fotografii od samotne Very z Vysociny, ktera tenkrat ospravedlnovala tento nechteny unik tim, ze neumi dobre zachazet s PC a ze ji toto nechtene fopa mrzi. Na techto fotografiich byla velmi pritazliva stihla zena, svetlejsi bruneta s rozzarenym usmevem odhadem tak okolo 45let, ale to se samozrejmne mohu plest. O techto fotografiich sem nabyla dojmu, ze se jedna o Tebe a take jsem ti pri nejakem nasem spolecnem povidani napsala, ze si moc pekna zena za coz si mi vrele podekovala a obdarila podobnym komplimentem na mou adresu coz mne pouze utvrdilo v tom ze fotografie patrili tobe. Druhe me setkani s fotografiemi sVerou z Vysociny bylo na profilu Lide.cz kde se vyskytoval profil stejneho jmena a na kterem byli fotografie prevazne rodinneho charakteru, ruznych oslav, taboraku s kytarou a zena odhadem tak 50let bruneta s melirem korpulentni postavy typuji tak 100kg, ale velice sympaticka a rozzarena zena. Tento profil vsak jiz pred par lety ze seznamu Lide.cz zmizel. Ja jej naposledy videla asi tak pred 5-6 lety a od te doby jsem jiz na jiny profil ci fotografie nenatrefila. Takze toliko odemne k tematu Vera a stara zena.

  Vendu jsem videla tez na jedne fotografii a videla jsem stihleho pekne opaleneho muze neco kolem 50-55 let tusim ze pri nejakem joginskem cviku a rekla bych ze je spise hezky nez stary.

  Tvoje Anketa typu a, b je nechutna

  1. Soni, nejde přece o fotky :-))
   Jde o to, jestli podle Tebe JE/NENÍ nechutné používat přívlastek „stará“ jako verbální munici v diskusi. Co myslíš? Třeba: stará paní Soňa.

   ad – Tvoje Anketa typu a, b je nechutna

   Moje anketa je naprosto v pořádku, výborně koresponduje s Vendovými nechutnými výroky na mou adresu..

   1. Paní Věro,

    Vaše anketa je i jako pomsta hodně přes čáru.
    Forma a obsah jsou vždy v jednotě.
    Je-li forma drzá a sprostá, nemůže mít dobrý obsah.
    Pod zástěrkou, že nazýváte věci správnými jmény, tady dáváte průchod Vašim hodně nízkým pudům.
    Bezpodmínečně se vzpamatujte (Vaše chování není závislé na tom, jak se chovají jiní), nebo jděte tam, kde o Vaši drzost a sprostotu budou mít zájem.

    1. A přesto, nebo právě proto si dovolím říci i směrem k paní Věře:
     „Je to tam“.
     A tak se stává druhým člověkem, kterému jsem to zde řekla.

     Snad víte, proč.
     I když ti, kterým to bylo směřováno, to vědět nemusí. Je to otázka „správného“ naladění se.

    2. Běda tomu kdo se odváží nazývat věci a jevy právými jmény, co říkáte, Muladi? A jestli je něco „pod zástěrkou“, pak jsou to dozajista mudrlanti jako vy. Evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce.

    3. Běda tomu kdo se odváží nazývat věci a jevy právými jmény

     Jenže to si jenom myslíš. Nevytvářej kolem sebe něco, na co nemáš.

    4. Honzo,

     ad: Běda tomu kdo se odváží nazývat věci a jevy právými jmény…?

     Rozumím. Drzost a sprosťárny jsou pro Vás pravá jména (svůj k svému).
     Ale zároveň platí, že sprostá forma nemůže mít hodnotný obsah.

     Kromě toho, v evangeliích od Ježíše Krista žádné sprosťárny nenajdete – z čehož vyplývá, od koho je to „evangelium“, kterým se oháníte.

    5. Pane Muladi, ta anketa je přesně akorát, dokonalá. Volit přece můžete Z OBOU možností.

     :-)))))))))))))))))))

    6. ad: Volit přece můžete Z OBOU možností. :-)))))))))))))))))))

     No po tom Vendovým „odhalení“, nastupuje evidentně ještě možnost „třetí“…:-))))))))))

    7. ad.Vaše anketa je i jako pomsta hodně přes čáru.
     ———-
     Zdání klame.Pomsta je „odměnou“ pro mstitele ještě dřív,než tak učiní.

     ad.Forma a obsah jsou vždy v jednotě.

     Obsah nemusí být s formou v jednotě.Důkazem je evoluce formy
     a vývoj duchovní podstaty.Forma a obsah se však mohou vzájemně ovlivňovat.Plánovaná evoluce je kreací Boha.
     Duše se učí myslet.Jakmile začíná myslet,ještě to neznamená,že coby jako obsah změní formu úplně,protože forma má zkušenosti uložené ve své genetice.
     Jenom s formou(genetikou) souvisí tzv.karma,nikoliv s obsahem.
     Proto také dokud člověk nepozná sám sebe vpravdě,nemůže vidět ani
     do druhých forem.Jakmile se pozná,ví,co je obsahem jiných forem.

     ad.Je-li forma drzá a sprostá, nemůže mít dobrý obsah.

     Na formu má vliv Otec.Formou zároveň i chrání.
     Je-li forma upřímná,ještě to neznamená,že obsah umí myslet.
     Nepleťte si formu s obsahem.V jednotě mohou být,jen když je dokážete
     od sebe rozlišit,nikoliv však rozdělit a vědomě propojit.
     Forma učí obsah a obsah učí formu.
     Forma je Duch,obsahem by měla být Duše.Duše však není majetkem Ducha,
     může se totižto uzavřít do své ulity nebo dokonce ukázat záda.To se pak
     stává zrcadlem ducha,který žije v omylu,že tím koho“vidí“ je někdo
     jiný.Takový člověk pak odsuzuje kdekoho a nemá se rád.Chybí mu druhé „oko“.
     ——————
     Vulgární slova neexistují!Vulgání-sprostá může být jen mysl,nikoliv slovo.
     Mysl(srdce) dokáže ublížit víc než slovo nebo nějaká událost.
     Mysl(srdce) bez citu je nevyléčitelná,egoistická-psychopatická.Jde tzv.přes mrtvoly. (to Vám dlužím z minula,najděte si tu větu z Bible)

     I to slovo SPROSTÝ má odlišné významy:sprostý-vulgární,sprostý-hloupý.

     Je však dobrou ukázkou,jak každý na sobě pracuje.Tedy jak již chápe
     rozumí obsahu slov.Pokud je váš mozek a rozum naučen přijímat nějaké
     slovo jako vulgární,pak se těžko přeorganizovávají činnosti neuronů.
     Ale jde to.Sice pomalu,ale jde.

  2. ps – ptám se , abych věděla jak oslovovat přítomné duchovně orientované. V té jejich etiketě se moc nevyznám, tak se přizpůsobím.

   1. Tak ono snad rici o nekom ze je stara zena, stary muz neni urazlive v pripade ze je to pravda. Protoze stari neni urazlive nebo jak se to rekne:-), ale vytvareni domnenek v tomto smyslu urazlive byt samozrejmne muze, ale da se to lehce vysvetlit, je li zajem obou zucstnenych stran. Jestlize zajem neni, pak prave dochazi k urazkam umyslnym a ty sou fakt nechutny.

    1. Soni, nevím jak Ty, ale já jsem volila za a). Protože Venda se rozhodl záměrně používat přívlastek „stará“ jen proto, aby mě zranil nebo urazil. Proto Venda nemůže být duchovně způsobilým člověkem, ale jen starým kokotem. To snad uznáš.

  3. Co si o tom myslim? Nemyslim si nic / Tvoje Anketa typu a, b je nechutna.

   Pak ovšem, Soni, ale neříkej a netvrď, že si nic nemyslíš. Vidíš jak si protiřečíš a tím pádem a zákonitě i sama sobě lžeš? Máš to přímo před očima.

   1. No ja sem spis myslela ze si nemyslim nic o tom jestli je Vera stara nebo mlada.
    O te ankete si myslim ze je nechutna zrovna tak jako poukazovani muze na to ze je zena stara. Jenomze z ust muze je clovek zvykly na ledacos a tak nejak asi nepravem clovek prihmuruje oko. Vubec hanlive privlastky v kombinaci se starim povazujiza vrchol nechutnosti a z ust zeny je to pro mne skoro utrpeni.

    1. Všechno špatně. Šlo (mi) a jde stále o to, jestli se vidíš. Nějaká Věra, nějakej Venda, nějaký to či ono, to je v tomto kontextu naprosto nedůležitý.

    2. ad:Všechno špatně. Šlo (mi) a jde stále o to, jestli se vidíš. Nějaká Věra, nějakej Venda, nějaký to či ono, to je v tomto kontextu naprosto nedůležitý.

     Ano vidim se Honzo, jestli snad je neco nepatricneho na tom co pisu, pak mi klidne nastav zrcadlo, protoze jsem clovek otevreny, chybujici a rada se necham priucit.

    3. ad – Vubec hanlive privlastky v kombinaci se starim povazujiza vrchol nechutnosti a z ust zeny je to pro mne skoro utrpeni.

     Viď, taky to dělám nerada. Takže fajn – shodneme se na tom, že Venda je nechutný kokot (nebudu již používat to ošklivé slovo „starý“).

     Jedeme dál:
     Co říkáš na tu scénku, kterou Venda napsal, inspirován svojí ohavnou, starou (tady musím…), špinavou, neupravenou manželkou, válející se na dvorku v hovnech?
     A neboj se, klidně nazvi věci pravým jménem.

 4. ad: Ano vidim se Honzo

  Bezva. Pak je všechno v pořádku.

  ad: jestli snad je neco nepatricneho na tom co pisu, pak mi klidne nastav zrcadlo, protoze jsem clovek otevreny, chybujici a rada se necham priucit.

  Ok. Tak proč si protiřečíš? Svým vlastním slovem jdeš proti svým vlastním slovům, když to tak řeknu. To přece nedává smysl a člověk se tak (lhostejno zda vědomě či nevědomě) stává „nesmyslným“. Víš, o to jde.

 5. ad: Ok. Tak proč si protiřečíš? Svým vlastním slovem jdeš proti svým vlastním slovům, když to tak řeknu. To přece nedává smysl a člověk se tak (lhostejno zda vědomě či nevědomě) stává „nesmyslným“. Víš, o to jde. }

  Ano, jde o to a souhlasim napsala jsem to blbe, ale uz sem to doufam dala doporadku.

 6. Vítám na diskuzním fóru v sekci „Duchovní cesta, Hledání světla“ obzvláště Honzu a naši Věruš.

  Honza tu včera končil naprosto mimo téma :
  Honza pro Sonu 17.11.2015 (21:09)
  ne, ne, nic nenárážím, nic takovýho..:-))) mě zajímá Čvančarová s těma „30.8%“…:-)))

  A dnes tu přilít jako provozující samu dokonalost !

  A paní Věruš sem po dvou dnech odmlky přichvátala dokonce s anketou :

  Věra pro Soňa 18.11.2015 (11:54)
  Soni, je hezké, že si s Vendou tak rozumíš. Venda – když už mu dochází dech, snaží se mě opakovaně dotknout poukazováním na moji (údajnou) „starobu“…:-))
  Tak se Tě chci zeptat, co si o tom myslíš? A neboj se nazvat věci pravými jmény, zajímá mě to, můžeš třebas odpovědět na anketní otázku:

  Anketa:

  a) Venda je starý kokot
  b) Venda je člověk s duchovním zaměřením

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Zaujalo mne, a to velmi mile, jak paní SoňaK pěkně vypráví o paní Věře, světlejší brunetě s rozzářeným úsměvem……, moc hezká představa.

  Ale z vyjadřování naší Věruš, úrovně jejího vyjadřování, z jejího často nevrlého a přisprostlého tónu usuzuji, že je paní Věra stará paní, možná trošku zklamaná /něčím v životě/, bez fungujících vnitřních smyslů člověka.

  Tu druhou nastíněnou Věruš z Vysočiny, 100 kg, si raději nepřipouštím- taková nadváha, to jsou choroby na pochodu !

  Tak se tu mějte v diskuzi hezky a pokud možno, diskutujte k tématu. Přiznám se, že velmi nerad reaguji na věci mimo.

  Pěkný den.

  Václav Žáček

  1. Honza tu včera končil naprosto mimo téma / A dnes tu přilít jako provozující samu dokonalost !

   Vendo, to jsem holt celej já – ŽIVÝ ČLOVĚK. Smiřte se s tím…:-))

 7. ad: napsala jsem to blbe, ale uz sem to doufam dala doporadku.

  No to opět musíš vědět a zejména vidět zase a jenom ty. A jako první, víš? To děláš jen a jen pro sebe, ne pro nějakýho „Honzu“, či bůhvíkoho podobně nedůležitýho.

  1. Prosím, nechte být paní SonuK v diskuzi pod mým článkem na pokoji. Nemanipulujte s ní, nenuťte ji do nějakých vyjádření.

   To, že mi sem napsala své určité poděkování a vysvětlila své názory a já ji odpověděl Vás nemusí nijak rozčilovat.

   Pan Honza mi napsal, ať nejsem tak vážný a tak jsem přistoupil na jeho hru humoru. Že si malý scénář jedné z reklam na „slepičím dvorku“ připíše paní Věra sobě, za to celkem nemohu.

   V 9:21 jsem pod slátaninou o zvířátkách, která měla jediný účel, aby paní Věra mohla pokračovat ve svých atacích na lidi, kteří jsou jiní než ona, napsal svoje vyjádření. Bylo to pro některé, především autorku jako popíchnutí až do té míry, že své nechutnosti musela přenést pod můj článek. Paní Věro, buďte bez obav, nejméně Honza s Vámi bude diskutovat pořád. Vždy´t jste tu dnes byla asi jen 18 x.

   Ještě uvedu, a ti, co to budou číst, to pochopí. Pod článkem paní Věry jsou jména, která jsem podle ní opomněl a třískala mi to o hlavu.

   S panem Jiřím Muladim jsem mnohokráte diskutoval tzv. „k věci“, i když jsme si někdy příliš nerozuměli.

   S panem Pardalem, který se pod „zvířatka“ podepsal, že ho ta témata již /ego, mysl…/ nezajímají, jsem diskutoval mnohokráte.

   Totéž s panem Degonem, když jsme ale narazili oba společně na jedno nepochopení, tak dodnes na sebe nijak nereagujeme.

   Diskutuji se Šárí, s Giglamešovou Nohou, s matkou, se SonouK ale vždy je to k věci. To označení duchovnosti pana J.Muladiho vzniklo z mé přímé zkušenosti, že on se tomu opravdu věnuje a cítím, a snad se nemýlím, že ho tady některá témata či vyjádření nějak iritují.

   No a Vás, Věro, a Vás, Honzo, do toho nemohu zahrnovat. Paní Věra mi napsala, ne poprvé, že moje články nečte. Nevadí mi to, ale proč a čem s ní mám diskutovat. Jestli jsem starý kokot?

   Pak jsem Vám napsal /dnes v 9:21 pod „zvířátka“ / můj názor a bác, oheň na střeše. A to přitom vím, že to Věra nečetla, že si jen vybrala větu, myšlenku, které se chytí jako to příslovečné hovno košile a začne diskutovat a ptát se svým až otravným způsobem :

   A kdo je tady duchovní víc nebo míň?
   A přitahuju Vás, že?
   Co Vaše Ego? Chtíč? Tužba? Vendo – Kde zůstala Láska?

   ????????????

   A co dál? Nic. Jdu mezi mladý lidi. Ahoj a trocha humoru, který Honza u mnepostrádal; na střední jsme se učili báseň : Starucha Izergil!

   Václav Žáček

   1. ad – Že si malý scénář jedné z reklam na „slepičím dvorku“ připíše paní Věra sobě, za to celkem nemohu.

    Sobě? To je přece obrázek té Vaší špindíry, co máte doma.
    :-)))

    ad – Nevadí mi to, ale proč a čem s ní mám diskutovat.

    Proč jste nakráčel do diskuse pod mým článkem, šmudlíku? Co Vás tam přivábilo?

    1. Ta ubohost toho článku a ta očividná snaha pokračovat v té Vaší umanuté diskuzi o stravování pro Vaše předvádění se. Podívejte se na můj příspěvek – dnes v 9:21.

     Pěkný večer krásná brunetko.

     Václav Žáček

    2. ad: Podívejte se na můj příspěvek – dnes v 9:21.

     To zní skoro jakoby ten váš kokotismus – „dnes v 9:21“ – byl snad jinej. Není Vendo, není. Je furt a furt stejnej. Je to ve vás jako v koze.

     ps: mimochodem, co bude dál s tím vlakem, rozumějte, s tím dalším pokračováním? Jsem stále pln očekávání a držku mám přilepenou na monitoru. Miluju Vaše velkovyprávění, vůbec všechny ty lubrikační příběhy z dobytčího bytí…:-) Třeba na ten váš majstrštyk, na to „kafe na rozhledně“, na to do smrti nezapomenu..:-)))

 8. ad: Nevytvářej kolem sebe něco, na co nemáš.

  Stačí když Matrix vytváří kolem sebe iluze, viď, ty zmanipulovanej rozumbrado?… Nomen omen…

 9. Súdruhovia veriaci a polovoreiaci,

  osobné útoky sa vám zapisujú do ,,toboliek“ a pri konečnom zúčtovaní vás môže Ježišťok ako ,,rozhodca pustiť do plameňov pekelných“.

  Takže dosť osobných invektív, keď tento život na Zemeplacje je ,, brodením sa cez krvané polia“ a každý z nás je vlastne už odsúdený na smrť, či bol dobrý ako esencia DOBRA, alebo bol odporný, ako horčica v mäsovom vývare……

  Takže sústreďme sa na podstatu a tou je : Prečo sa všetko točí okolo svojej osi, keď ani nevieme., kto je Hlavný hýbateľ…

  1. ad.kto je Hlavný hýbateľ…
   —————–
   No přece ten ,jenž má oheň na Sijónu a pec v Jeruzalémě.

 10. Ad.:
  Takže sústreďme sa na podstatu a tou je : Prečo sa všetko točí okolo svojej osi, keď ani nevieme., kto je Hlavný hýbateľ…

  Skvělé téma, určitě i pro vědecky založené lidi na zdejším fóru.

  Tak zkuste nahodit svoji hypotézu, jak to cítíte Vy. Již jsem se na Vás na obdobné ptal a odpověď jsem nedostal.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 11. ad: Rozumím.

  Nerozumíte. Zatím nemůžete rozumět. To je zhola nemožné.

  ad: v evangeliích od Ježíše Krista žádné sprosťárny nenajdete

  Fakt ne? Opravdu ne? A co Kristovo vyhánění kupčíků z chrámu? No to musí být „vašima očima“, přece do nebe volající drzost a sprosťárna. Nebo ne? Netušíte jak je to podobenství čím dál tím víc aktuálnější…

  1. Honzo,

   přestaňte mi už konečně vnucovat, čemu můžu a nemůžu rozumět, co vidím nebo nevidím a co tuším nebo netuším.
   Skrze takové, kteří jsou domýšliví, nálepkují a zaplevelují sprosťárnami, kupčíci vyhnáni nebudou. Spíš si dávejte pozor, ať neskončíte mezi nimi.

   1. Sorry. Sorry, jestli jsem vás nasral. A opakuji pouze to, co jsem zde již mnohokrát zmínil; mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí. Toť celé. Že nevidíte svý vlastní iluze, neřeším, to je váš problém, problém vašeho opilého rozumu. Muladi, pšššt, prozradím vám tajemství: kupčíci, a vůbec všichni ti šmejdi a věrozvěsti všech barev a vyznání, všichni ti pokrytci a sráči, to je moje…

    „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18, 37)

    1. Honzo,
     pasoval jste se na podpalovače iluzí. Možná vám to žere ještě někdo jiný kromě Vás – ale v každém případě právě to je Vaše iluze. Až ji podpálíte (nebo Vám bude podpálena), zůstane podstata toho, co jste: především chvastoun a sprosťák.

     P.S. V jiném příspěvku se chystáte pitvat „etalon akorát“.
     Na to už mohu říci jediné: jestli znovu utečete dozorcům a budete tady něco podpalovat, tak bez mé nejmenší účasti.
     Jedna moudrá žena mi kdysi řekla: nikdy se nehádej s blázny a já její rady uposlechnu.

    2. ad: Honzo, pasoval jste se na podpalovače iluzí.

     To říkáte a tvrdíte Vy. Věřte nebo nevěřte, ale existují lidé, kteří jenom JSOU. JSOU, bez jakékoli hovadské potřeby na něco si hrát, na něco se pasovat, něco předstírat, atd. „Buďte jako děti“, učí přece Kristus. Ale chápu, že to je již „level“, který je absolutně mimo vaše rozlišovací schopnosti. V daném kontextu je pak pasování sebe sama na dospělého blba, dozajista jen a jen Vaší věcí, volby, stejně jako vkusu.

    3. Honzo,

     drobná oprava: až budete zbaven vlastních iluzí, zůstane z Vás nejen chvastoun a sprosťák, ale i lhář. Viz můj citát:
     pasoval jste se na podpalovače iluzí,
     na který reagujete: To říkáte a tvrdíte Vy.

     Ovšem oproti tomu kousek níž se holedbáte:
     Opakuji pouze to, co jsem zde již mnohokrát zmínil; mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí.

     Připouštím však i možnost, že se pletu a Vy jste fakt jenom blázen, který neví, co mele.

 12. Vendo, píšeš:

  …Tak zkuste nahodit svoji hypotézu, jak to cítíte Vy.

  Učil som sa fyziku aj som si čo to prečítal, ale PREČO sa všetko vo Vesmíre a na atomárnej úrovni otáča okolo svojej osi,a ešte sa to mrví aj okolo svojho centra, za PánaBoha neviem pochopiť, nieto ešte vysvetliť…

  Práve v tomto cítim nekalé úmysly nejakých Nadprirodzených síl, ktoré však objektívne neexistujú.

  Som z toho taký nesvoj, že sa večer bez ,,doprovodu“ bojím ísť sám na ,,záchod“, čo keby náhodou…

  Ja v tom vidím minimálne to hladané a zatracované ,,perpetum mobilum“. Fyzici ho stáročia hladajú, a ONO je všade okolo NÁS…

  Kto TO prvý roztočil, kto TO udržuje v behu a či to raz zastane, neviem…

  Ani Newton, Enstein, či dr.Kukac tento problém obišli ,,velkým oblúkom“…

 13. ad.„Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18, 37)
  ———————————–
  Autorka Janova evangelia byla skutečně moudrou ženou.
  ———
  Ezechiel 28:22 Řekni: Toto praví Panovník JHVH: Jsem proti tobě, Sidóne, a budu oslaven
  v tvém středu. I poznají, že já jsem JHVH; až v něm vykonám soudy, budu v něm posvěcen.
  překlad:
  **Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní
  tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku bezpodmínečnou k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.
  ——————————————
  94 Ježíš řekl: Kdo hledá, najde. A kdo našel, tomu bude otevřeno.
  překlad:
  **Kdo se nebojí překážek,jež nejsou „zadarmo“,najde řešení.
  Kdo našel řešení(Lásku bezpodmínečnou ve svém srdci) a otevře své „okno“ ze srdce(z Duše),tomu bude otevřeno „okno“ i do srdce(=z Ducha).
  ——————————————
  Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho
  uctívají, musí uctívat duchem a Pravdou.(Jan 4:24)

  Jehova je Duch( Mysl) a lidé(falešná ega a jejich mysl) ho nemohou vidět.
  Bůh je Duch(řídící Mysl),a ti kdo ho uctívají,mohou ho *uctívat jen duchem(myslí) a Pravdou(Láskou bezpodmínečnou,dcerou Velké Matky,perlou,
  skrytou i ve tvém srdci).

  *posvátnou úctu dokáže probudit pouze duchovní animus či duchovní anima
  *uctívat jej můžeš ve „stanu uctívání“(uvnitř sebe samého),jež je popsán ve Starém Zákoně
  *Pesach

 14. Hvězdička,

  citáty, citáty vymyslených ,, garde mužov“ od Ježišťoka . Nechutné kecy, aby bola REČ viery vierohodnejšia. Prvotná Katolícka sekta vymyslela nejakých ,,dopisovatelov“, ktorí akože potvrdzujú, že Ježišťok bol živý, a podla Leninovej teórie siedmej pečete je stále živý a bude živý aj po Skončení Sveta, lebo On je ten známy Leningradskyj pačtalion…

  A čo tak poskytnúť prvé písomné zmienky napr. v ich rodnej reči, alebo v aramejčine , ktorou bežne pokecávali medzi sebou. Myslým tých všetkých Jánov, Timotejov, Petrov, Timurov ,ktorí boli ,,neakumlovaní“, totiž vedeli sice hovoriť, ale nevedeli písať a ani po sebe prečítať …

  Takže viac svojich myšlienok Hvězdička, PánBožko, hoci ŤA ako ženu do Neba nevpustí, Ti dá šťastia TU, na Zemeplacke, stačí sa pomodliť Zdravím ŤA tam hore, Ty ktorí si nad tou kupolou z ,,bravčových čriev“……

  Neboj sa, Ty si v tom nevinne, to všetko JA…

  1. ad. vymyslela nejakých ,,dopisovatelov“
   aj, to je uragan, který mi v hlavě myšlenky nyní tvoří….
   kšššš zpět na „Zemeplacku“. Nebo za ni? Aj, kšššš….

 15. ad: Vy jste fakt jenom blázen, který neví, co mele.

  Když mě takhle vidíte a jenom takhle vidíte, pak je vše v naprostým pořádku a jak má být. V tomhle panoptiku a cirkusu slepých, tomu nemůže být ani jinak.

  Když jste si jistý tím, kdo jste, a pevně se toho držíte, zamotáte hlavu spoustě lidí. (Bob Dylan)

  1. Honzo,

   moment – Vaše obezlička je příliš průhledná. Jestli jste blázen, tak ne proto, že já Vás tak vidím, ale proto, že JSTE blázen. Když si toto uvědomí všichni zde diskutující, pak je u Vás všechno v pořádku, neboť bláznům je přiznáno privilegium mlít cokoli, co je napadne.
   Na druhou stranu, jestli jste (podle Vašich slov) bláznem v cirkusu, je Vaším posláním lidi rozesmát – a v této roli budete mnohem užitečnější než v tom, co jste předváděl dosud.

 16. pane Muladi, když je někdo blázen, tak jím je právě a jen proto, že jej tak ostatní vidí.
  :-)

 17. Ba ne :-)
  Tavení na lžičce, dokonce i uraganem je důležité.
  Pierot – Jean Gaspard Deburau hojdal.
  No, jdu :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference