mapa stránek || vyhledávání

Existenci vyšší Spravedlnosti potvrzuje zánik a znovuvzkříšení ČSR

Politická mapa Evropy, 1923

Politická mapa Evropy, 1923

Po skončení první světové války se Evropa stala „duchovním spáleništěm“. Její tisíciletá vedoucí idea křesťanství byla v rovině respektování vědomostními elitami v troskách. V důsledku toho se v tomto civilizačním duchovním vakuu začaly formulovat tři „náhradní“ světonázory. Na Západě převládlo nenápadně a stále se ještě do hávu tolerantního křesťanství zahalující náboženství zlatého telete neboli vševládných peněz. Z pudu sebezáchovy si „uctívačství peněz“ ponechalo masku demokracie. Tato forma správy státu dávala alespoň určitou pojistku ve vztahu ke Spravedlnosti. Tou pojistkou je právo veta voličů!

Jasnovidný Winston Churchill tento způsob správy státu pregnantně vyjádřil slovy: „Demokracie je špatný způsob vlády, ale nic lepšího není!“ Měl pravdu, protože dokonalý způsob správy státu, tj. poznávání hmotných rozměrů reality vědou a duchovních rozměrů reality (etiky) náboženstvím blízkým Bohu, nebylo v daném stavu civilizace možné. Nebyl pro to ani dostatečný vědecký fundament, ani Bohu, vnímavému jako Podstata světa, dostatečně blízké náboženství.

Vedle tohoto agnostického okruhu civilizace vyrostly přímo satanem vedené dva jiné civilizační okruhy. Jeden ateisticko-komunistický, druhý nacistický. Na základě znalosti duchovních zákonů by si měl každý duchovní člověk vypočítat, že vojenské střetnutí všech těchto okruhů je nevyhnutelně dáno logikou dějin i božími zákony! Satan je přece z podstaty věci organizátor válek a utrpení lidí. Činí tak proto, aby „zásobil“ temný astrál (peklo) energií k jeho existenci. Ta do temného záhrobí přitéká ve formě energie z předčasných smrtí lidí, nenávistného myšlení a duševního utrpení obecně.

Bytosti temného záhrobí (démoni) nemohou totiž přijímat vyzařování energie ke své existenci z jasu Boha a nejjasnější Bůh Podstata světa by energii k existenci záhrobního pekla nikdy nevyzářil! Dárce života nám lidem dává energii jak tělu (skrze DNA), tak duši (skrze rodinu) „věnem“. Člověk je dostává propůjčeno proto, aby s nimi správně hospodařil. Jak toto věno krásně popisuje Ježíš v podobenství o půjčce různého počtu „denárů“. Na konci života ovšem člověk musí vrátit Dárci života ony energie, rozmnožené nebo nerozmnožené. Podobenstvím o denárech popsal kdysi Ježíš formou alegorie možnost a povinnost duchovního vzestupu duše, a tím smysl jeho života na zemi. Jestliže propůjčenou vitalitu a inteligenci člověk nevyužije nebo použije ke zlu, její energie „propadá“ satanovi a odchází „obrazně dolů“. Jinak řečeno, „živí peklo, temné záhrobí“. Proto je pro o vzestup usilující lidi dobré si uvědomit neodvratitelný dopad zákona:

SSSR, 1938Jakmile se v zemích a národech rozmohou ve větší míře satanské mocenské principy a přístupy vládnutí, tj. nacionalizmus a ateizmus, propuknutí válek, utrpení a masových předčasných smrtí je neodvratné! Obnovuje se jimi harmonie stvoření nebo jinak řečeno je vykonávána Spravedlnost.

Se vznikem ateistického bolševického bloku a nacistického bloku se stala zvěrstva další světové války neodvratnými. Aby si tyto satanské soustavy připravily podmínky k válce, začaly zbrojit. Tím došlo k posunům v poměru velmocenských sil v Evropě a na světě.

Jak snad již bylo pochopeno, vznik prvorepublikové ČSR podnítily síly vítězných velmocí Anglie a Francie. V učebnicích to bylo zdůvodňováno sice „naplněním práv na sebeurčení národů“, ale skutečnost byla odvozena od mocenských her.

Jakmile se ale Adolf Hitler v Německu se stal tak silným, že se nemusel bát akce Francie, o Anglii zaměstnané v koloniích ani nemluvě, začala mít česká vládnoucí a vědomostní elita obavu. Hitler se ani netajil tím, že rozpoznal ČSR jako „mateřskou letadlovou loď“ Západu a židobolševizmu ve střední Evropě. Že tedy bez její likvidace nemůže o jakékoliv úspěšné expanzi kamkoliv uvažovat. V tomto aspektu částečně prozřetelný prezident Beneš se proto snažil zajistit smlouvami existenci státu jak mohl, třeba i spojením s „čertem“ (SSSR).

Neville Chamberlain s Adolfem Hitlerem v Mnichově, září 1938

Neville Chamberlain s Adolfem Hitlerem v Mnichově, září 1938, Bundesarchiv, Bild 146-1990-067-23A, licence CC-BY-SA 3.0

Kvůli těmto aktivitám nemohl Hitler od počátku postupovat přímo. K zničení ČSR zvolil tedy postup, založený na západní sofistikou deklarovaném „právu národů na sebeurčení“. Žádal jej tedy i pro německy myslící občany v ČSR. Snadno si odhadl, že když padne profrancouzská „malá dohoda“ (ČSR, Jugoslávie, Rumunsko) a politickou hrou podpoří nepříčetnou politiku polského státu, (nepříčetností proslulou dodnes,) dostane předválečnou ČSR a jeho zdroje zadarmo. V krizových předmnichovských dnech v hovorech „od stolu“ generálům říkal:

„Znám Čechy, Srby a Poláky z Vídně! Srbové a Poláci se neohnou, ty musíme zlomit silou. Ale Čecha nezlomíš! Když je tlak, ohne se. Jakmile ale tlak povolí, šlehne zpět! Západ je degenerovaný a za Čechy bojovat nepůjde.“

A v dikci této politiky přišel „obchod“ s mírem v Mnichově. Duchovně slepí západní politici vydali Hitlerovi svoji „východní frontu“. Sám Hitler se po mnichovských jednáních vyjádřil:

„Jsem znechucen, s jakými politickými a osobnostními nulami jsem v Mnichově musel jednat!“ (Daladier, Chamberlain)

Výše popsané je obecně známo. Co bylo z výuky dějin vypuštěno, je zásadní chyba české mocenské elity a prezidenta Beneše! Měli si úpadku Západu všimnout včas a na „osudem“ nasměrovaný děj se lépe připravit! Jak? Tak, aby národ byl nastávajícími evropskými mocenskými zápasy co nejméně poškozen! Tzn. od roku 1933 měla být pro obranu národa připravena varianta B, tj. včasné ponoření se elity „do neviditelna“. I s eventuální alternativou ve formě „ proněmecké“ garnitury. Háchův a Eliášův pokus o zmíněné bylo nouzové sebeobětování jmenovaných vlastenců pro národ. Učinili to nepochybně proto, aby Hitlerovu zuřivost odvrátili jinam. Nedostatečná Benešova předvídavost byla ovšem také zákonitá. Nebyl dostatečně duchovní, tím nebyl dostatečně intuitivní vůči impulsům vůdčích duchů národa.

Benešova nedostatečná intuitivnost byla trvalá a dost škodlivá. Projevila se dále třeba tím, jak naletěl německé zpravodajské hře a „prásknul“ Stalinovi údajný vojenský puč proti němu. (Poprava Tuchačevského a generálů.) Za války v roli „znalce osoby“ Stalina chybně vylíčil Rooseweltovi budoucí vývoj v SSSR. Naštěstí v září 1938 prezident na intuici dal a nenechal propuknout beznadějnou válku, kterou si tehdy přáli lidé s černou nitkou i u nás.

Po válce vyšlo najevo, že Hitler Čechy tak nenáviděl, že si válku osamocených Čechů, opuštěných i Slováky, přál spustit jako „vojenské cvičení naostro“. Dokonce v Mnichově vyčetl Mussolinimu, že „konferenci“ svolal a dal tak možnost Čechům „stáhnout se do předem připravených pozic“. Hitler v konfliktu s osamělými „evropskými českými válečnými štváči“ plánoval, že v rámci vojenských operací kromě vojáků vyvraždí 100 tisíc českých inteligentů. Touto jako vojenskou operací degraduje zbytek národa na otroky, kteří odpracují vzniklé škody. Zločinecky geniální Hitler nepochyboval o tom, že k tomuto výkonu práva na sebeurčení sudetských Němců bude mít klid ze strany západních velmocí i od Stalina. (Jako za varšavského povstání o pět let později.)

Prezident Beneš tedy před válkou, za války i po ní leccos zkazil. Jednu zásluhu o český národ ale skutečně má. Tu, že zabránil ztracené a krvavé válce s půl milionem mrtvých v roce 1938. A to je tak velká zásluha, že si mírně kladné dějinné hodnocení zaslouží.

Jakmile se Hitler zničením ČSR zbavil nebezpečí „druhé fronty“, rozhodoval se jak dál. Západní tupohlavci si mysleli, že se otočí a zaútočí na SSSR. Jenže Hitler byl natolik satanem inspirovaný, že odhadl, že v dané rozloze a při fatalistickém založení ruských vojáků je to nesmírně obtížný úkol. A že až bude jako skoro vítěz vyčerpán, zaútočí Západ, aby se všeobecným vítězem pod heslem „dva jednou ranou“ stal on! A rychle se dohodl s druhým satanistou Stalinem na rozdělení východu na pět let formou „paktu o neútočení“. A následně jednou ranou dobil celou západní Evropu mimo Británii.

Winston Churchill, 1942

W. Churchill, 1942

Bylo v té době formou boží pomoci evropským národům, že se v Anglii ministerským předsedou stal intuicí vedený Winston Churchill. Teprve nyní dostal satanskou intuicí vedený Hitler odpovídajícího protihráče. Jenže Winston byl v katastrofické situaci a stál na prahu totální prohry. Té mohly zabránit jen úspěšné operace tajných služeb, odhalujících další tahy wehrmachtu. A tyto operace se dařily jen částečně. Podařilo se sice rozluštit kód enigmy, ale kontinentální zpravodajské hry anglická rozvědka totálně prohrávala. Dokonale jí je „kazil“ další genius zla satanista Reinhard Heydrich. Naštěstí pro Anglii jej Hitler, který když se přesvědčil o jeho mimořádných schopnostech, jmenoval říšským protektorem v Čechách.

Měl ke jmenování dva důvody. Zpravodajský ten, že správně tušil, že Angličané zanechali v Česku skrytou síť, „zpravodajskou kapelu“. Její zničení byl první úkol, který měl Heydrich splnit. (Poprava Eliáše a skupiny kolem agenta A54.) A druhý úkol, znemožnit „smějícím se bestiím“ rozvracet víru německých vojáků na dovolené z fronty ve vítězství na Východě. Jak mi vyprávěl otec a děda, jakmile Hitler zaútočil na Rusko, ihned věděli, že prohrál. Pouze se divili, že z počátku to Němcům na východě až „ moc dobře šlo“. (Děda znal Rusy z první války a věděl, zač je tam „války loket“.)

Nálada v Protektorátu se vpádem do Ruska masově a bez jakéhokoliv domlouvání zásadně změnila. Intuice národa se probudila neboli duchovní strážci aktivovali třetí oko! Tuto změnu nálady ihned sděloval Hitlerovi další satanista K.H. Frank. S tím, že je nutné Čechům „zmrazit“ úsměv a že on je toho schopen. (Myslel si, že jej Hitler jmenuje protektorem.) Jenže Hitler potřeboval k oběma výše uvedeným akcím schopného vykonavatele, nikoliv primitivního vraha Franka. Proto poslal Heydricha!

Protektorátní poštovní známka s posmrtnou maskou Reinharda Heydricha

Protektorátní známka s posmrtnou maskou R. Heydricha

Jenže tím otevřel šanci dosud neúspěšné a zoufalé anglické rozvědce. Geniální zločinec Heydrich ji dosud přehrával ve všech jejích zpravodajských hrách a český agent A54 byl jediným jejich úspěchem. Požádala proto Churchilla, a ten Beneše, o provedení atentátu na Heydricha. Každý musel tušit, i Beneš, jaké to bude mít následky pro řadové Čechy. Proto se nepochybně z počátku bránil. Ale když mu Churchill mezi čtyřma očima řekl, že on sám mu zaručuje, že když se atentát zdaří, budou Češi sedět při poválečném uspořádávání Evropy u stolu vítězů, emigrant Beneš s tušenými oběťmi souhlasil. Zavolal generála Moravce a dal mu rozkaz „Antropoid“! Atentát se zdařil, následky v Protektorátu byly strašlivé, řádění sudetských Němců rovněž, ale v tom okamžiku se v Anglii emigrant Beneš stal prezidentem Benešem a Mnichovská dohoda byla Anglií anulována. Opět se stal zázrak, již zmizelá Československá republika vstala z popela! Doslova jako „pták Phoenix“ z ohně a popela Lidic! Jen slepý může nevidět boží mlýny.

Poprava Reinharda Heydricha, kromě jiného autora konečného řešení židovské otázky, nebyla žádnou místní událostí nebo epizodou, jak si dodnes materialističtí analytici dějin bez intuice myslí. V odvrácené straně stvoření, v boji andělů s démony, šlo už tehdy o výsledek vylodění v Normandii. Kdyby byl v roce 1944 Heydrich jako šéf kontrarozvědky SS živ, jako genius zla by prohlédl anglickou zamlžovací vyloďovací hru v Normandii. Wehrmacht by Spojence v roce 1944 po vylodění zatlačil do moře! To by mělo katastrofální alternativní následky na další průběh války. Protáhla by se. V důsledku toho by americké atomové bomby dopadly koncem roku 1945 na Německo! (První úspěšný výbuch sděloval prezident Truman Stalinovi, aby jej postrašil, na konferenci 1945 v Postupimi.)

Za to, co jsme my Češi vytrpěli za heidrichiády, by nám tedy měli být vděční nejen Francouzi (Heidrich měl po pacifikaci Čechů odjet jako zmocněnec do Francie), ale zejména Němci!!! Představte si, jak by vypadalo Německo po bombardování atomovými bombami! Z uvedeného je zřejmé, jak významný pro Evropu je „český magický prostor“ s jeho duchovními strážci a těmi z Čechů, kteří jsou ještě schopni, neobluzeni materializmem, intuitivně vnímat „zákulisí“ viditelného jeviště dějin.

Z výše popsaného lze odvodit tři zákony, z nichž intuitivní člověk může trvale odciťovat směr chodu Spravedlnosti dějin:

 • Zdánlivá malá zevní událost, když jsou za ní skryty neviditelné jemnohmotné „nitky“ duchovního zápasu, má, aniž souvislosti lidé postřehnou, vždy za následek dalekosáhlé historické dopady. Podstata „poučky“: malé příčiny, velké následky!
 • Nezaviněná oběť (Lidice) vždy volá k Bohu o Spravedlnost a nikdy není nevyslyšena!
 • Správně vykládat skutečný význam běhu dějin nemůže ateista neboli člověk, který se odmítnutím existence odvrácené strany reality sám vzdal intuice. (Např. typ bádalíka Sisyfos, který popírá existenci akašické kroniky proto, že tam sám nemůže vejít.)

 

Předchozí články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství (16.9.2014)
Třicetiletá válka a Bílá hora (30.9.2014)
První světovou válkou skončila definitivně éra křesťanské Evropy (29.10.2014)
Existenci vyšší Spravedlnosti dokazuje vznik i pád první republiky (16.11.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.2
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

52 komentářů

 1. Jak vidno, boží prozřetelností se dá zdůvodnit cokoliv. Takový blábol už jsem dlouho nečetl.

 2. Pane Bělka, Prozřetelnost je ovšem prozřetelností proto, že je anticipována na všechny typy reakce člověka i národa, proto je možné skrze ní opravdu vysvětlit vše. Chápu, je to dost těžké k chápání! Bylo by dobré, kdyby diskutující Bělka místo nadávek uvedl „neblábol“, který pozadí atentátu vysvětluje. A důvod, proč Beneš po válce zásadně neodpovídal i na přímé dotazy kolem.Alespoň by se to od Bělky dověděli i přoucí se historici. Ta zuřivá „diskuzní“ reakce bez uvedení jiného názoru něco napovídá. Určitě by se takový „diskutující“ vyjímal mezi „červenými“ mávači na Národní, které výsledek všeobecné volby prezidenta mimo jejich „vědecky mediální“ očekávání rozčílily.

 3. Ten článek a jeho konstrukce jsou pochybné již od samého začátku. Jak mohlo dojít k rozpadu křesťanských hodnot za 1. sv. války? Respektive proč k ní vůbec došlo, proč tomu Prozřetenost nezabránila. Zvláště když válku vyvolalo nejkatoličtější veličenstvo, tedy Habsburkové? Pravda je totiž taková, že starý řád panující v Evropě od Vídeňského kongresu se rozpadal již delší dobu. Sarajevský atentát byl jen spouštěčem jeho totálního rozpadu a vzniku systému nového, který po válce vznikl. Slinty o Prozřetelnosti nepostihují pravou podstatu problému.

  1. Pro pana Václava Bělku,Prozřetelnost je Podstatou v jedenácti rozměrném světě. To je axión.

  2. Prozřetelnost obsahuje svobodnou vůli lidského ducha a je proto Prazřetelnost, že má odpověď na jakékoliv svobodné rozhodnutí. Nemá proto v „popisu práce“ zabraňovat jakékoliv úrovni duchovnosti včetně vzestupů a pádu. Nikde není tvrzeno, že ztráta věrohodnosti nastala naráz, naopak v předchozím článku je zdůrazňována postupnost od gotiky.První světovou válkou to jen „prasklo“. Pan Bělka také neví, že papež v listě důrazně žádal Franze Josefa, aby válku nezačínal. A je mu ke cti, že on opravdu nechtěl. Již neměl vitální energii a byl dotračen rakoskými šoviniky spojenými s Vilémem. „Slinty“ o Prozřetelnosti pouze prozrazují nesnášenlivý a nervózní ateizmus pana Bělky.

 4. Ano jsem ateista a vůbec se za to nestydím. Rozhodně nejsem nervózní ani nesnášenlivý. Jen vysvětlovat běh dějin vaší optikou mi přijde jako nikdy nekončící boj dobra a zla. Ale historie je mnohem složitější, ne vše je černobíle dobré nebo zlé. Celé vyznění článku se mi zdá jako vš duchovní příklon k hésychasmu.

 5. Co je na příklonu k mystické cestě /Vámi použitý výraz/ špatného? Pan Staněk naprosto přesně ví, o čem mluví, o jakých prožitých zkušenostech a ví, proč tyto prožitky takto aplikuje na vývoj lidstva.

  Možná byste mohl zkusit vysvětlit historii mnohem jednodušším způsobem.

  Co prosím víte, pane Bělko, o „nikdy nekončícím bojem dobra a zla“? To by možná i nejen mne zajímalo.

  Pěkný den.

  Václav Žáček /Venda/

  1. ad: Pan Staněk naprosto přesně ví, o čem mluví
   __________ Vendo, jak to víte, odkud to víte? Jak můžete vědět něco, co ze samé podstaty a povahy věci samé, prostě vědět nemůžete, ani kdybyste se posral a na hlavu stavěl!

   1. Napsal jsem a lepší je to citovat celé :
    „Pan Staněk naprosto přesně ví, o čem mluví, o jakých prožitých zkušenostech a ví, proč tyto prožitky takto aplikuje na vývoj lidstva.“

    Měla ta věta snad znít :
    „Pan Staněk neví vůbec nic o tom, o čem mluví, nemá žádné prožité zkušenosti a nemůže tak vůbec nic aplikovat na vývoj lidstva“?

    Ale to bych vycházel úplně z jiného mého postoje k jeho článkům, které mapují naši historii. Nevidím je negativně, abych takhle psal.

    Vy Honzo víte o mystických prožitcích pana Staňka něco konkrétního? On Vám něco říkal? A proč nediskutujete k něčemu, čemu se pan Staněk v tomto obsáhlém článku věnuje? Vždyť to jsou naše dějiny.

    Pan Staněk – viz.nakladatelství Agape Brno – napsal a vydal několik úspěšných knih, řekl bych, že je uznávaným autorem. Četl jste od něj něco? A co Vy, Honzo, co Vy máte za sebou, nějakou vlastní tvorbu – píšete knihy, malujete obrazy či skládáte hudbu?

    Venda

    1. Je zřejmé a evidentní, že na naprosto jasnou a věcnou otázku – odkud to víte? – odpovědět neumíte a nejste mentálně vybaven a schopen. No a vatou a píčovanama si krmte koho chcete. Když Vám to někdo žere, jeho problém. A co já mám tzv. „za sebou“, sorry, ale do toho je Vám fakt hovno. Pro „lidi“ Vašeho typu mám „pracovní“ terminus technikus: duchovní mrzák. Zkrátka šmejd. Omlouvám se za upřímnost.

    2. Kdyby si vylezl a anonymity, tak by ses pod tím hnojem co si tu nakydal nepodepsal co.

    3. Pane Honzo,

     pana Staňka znám osobně a vážím si ho. Byl jsem na jeho víkendovém semináři, hovořil s ním face to face a ještě jsem byl na jedné jeho přednášce. Postupně jsem si zakoupil a přečetl jeho 5 knih. Pozorně čtu jeho příspěvky tady na gnosis. Tento devátý v řadě je částí uceleného pohledu na naše dějiny. Vím přímo od něj, jak se ke svým vhledům dostal a necítím potřebu zrovna toto Vám sdělovat. Není to totiž určeno pro všechny uši. Znáte to, jak se nemají sypat perly sviním do koryty, co ony potom udělají…..?

     Vy si nevšímáte samotného obsahu článku, ale jdete po okolnostech, co kdo kde napsal a jak zareagoval, a to pak pitváte – je to pro Vás taková zřejmá výživa. Této Vaši hry se nezúčastňuji, to jste již mohl pochopit. Ale pokud Vám a Vašemu egu to dělá dobře, tak jen směle pokračujte. A navíc, v očích některých zdejších diskutujících jste možná ceněn i za svůj ne zrovna, z mého pohledu, slušný přístup. Možná si i říkají; Honza, to je pašák.

     Protože Vás za cca rok a půl již znám, vůbec mě to nevadí. Pokud však v diskuzi pod mým nějakým článkem urážíte diskutující, kteří diskutují k tématu článku, to pak, bez emocí, učiním patřičné kroky.

     Mějte se hezky a vykročte do nového dne s laskavostí a milým úsměvem.

     Venda

    4. Tak jste se po ránu trochu pochlubil, trochu si zavyhrožoval, trochu si zažvanil, no a život v blázinci jde dál…

    5. Dejte pokoj s krokama. Či s Krokama? Také Krok kdysi žil. De fakto, jakou stopu zanechají vaše avizované kroky? Neničte svými kroky jiné kroky. Dík

    6. ad:„Pan Staněk naprosto přesně ví, o čem mluví, o jakých prožitých zkušenostech a ví, proč tyto prožitky takto aplikuje na vývoj lidstva.“

     Měla ta věta snad znít :
     „Pan Staněk neví vůbec nic o tom, o čem mluví, nemá žádné prožité zkušenosti a nemůže tak vůbec nic aplikovat na vývoj lidstva“?

     Ta otazka je predsi uplne jasna. Jak to vite? Tedy, jak to vite VY? Jak vite, ze pan Staněk ví?

    7. Pro anonymního.

     Ad.:“Ta otazka je predsi uplne jasna. Jak to vite? Tedy, jak to vite VY? Jak vite, ze pan Staněk ví?“

     Odpověděl jsem – viz. moje odpověď 26.11.2014 (6:52) – a byla tam i tato věta : „Vím přímo od něj, jak se ke svým vhledům dostal a necítím potřebu zrovna toto Vám sdělovat.“ / sděleno Honzovi / Myslíte si, anonyme, že Vám či někomu jinému mohu tuto informaci sdělovat nějak podrobně ? Proč bych to měl dělat – abych se cítil nějak důležitě?

     Mimochodem, položil jsem Honzovi i já otázku a odpověď jsem žádnou nedostal. Ta byla formulována docela jednoduše :“Vy Honzo víte o mystických prožitcích pana Staňka něco konkrétního? On Vám něco říkal? “

     A Vy, anonymní, víte něco o mystických prožitcích pana Staňka? Vám něco říkal?

     Pan Staněk již dlouhá léta praktikuje určitou praxi, o které nic nevíte /zřejmě/ a ani já nemohu /nechci/ sdělovat, co svým příznivcům o svých vhledech prozradil. Co však lze je to, že si každý může pozorně pročíst jeho knihy. Doporučuji např. titul „Otevření duchovního oka“.

     Proto si myslím, že má odpověď byla /je/ dostatečná. Otázka byla vskutku jasná, zrovna tak i moje odpověď.

     Venda

    8. ad: Vím přímo od něj
     ____________:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     ad: “Vy Honzo víte o mystických prožitcích pana Staňka něco konkrétního? On Vám něco říkal? “
     ________ Ne, na co taky, proč? Stačí mít přece otevřené oči a vidět jaký hovna (hovna=nesmysly) tady plácáte. A kdo chce vidět, ten vidí.

    9. ad:Mimochodem, položil jsem Honzovi i já otázku a odpověď jsem žádnou nedostal. Ta byla formulována docela jednoduše :“Vy Honzo víte o mystických prožitcích pana Staňka něco konkrétního? On Vám něco říkal? “

     Ale on preci netvrdi ze to vi, to on se ptal Vas, protoze vy jste psal, ze to pan Stanek vi a z toho vyplyva, ze i vy jste si naprosto jisty ze pan Stanek vi :-) A ja si myslim, ze nikdo na svete nemuze vedet co vi“ten druhy“ nebot to mnohdy nevi ani on sam, natoz aby to vedel s jistotou nekdo jiny. No… sem se dotoho trosinku zamotala:-)
     Zdravim a preji pekny vecer SonaK :-)

    10. ad SoňaKá?! oh mein Gott!..:-))

     :-)))))))))))

     Porad stejnej :-)) a to je fajn :-))

     Minuly tyden sem nakoukla a od te doby sem se neprestala smat :-)
     Ono je v tom blazinci fakt krasne a veselo :-))

    11. ad: Ono je v tom blazinci fakt krasne a veselo :-))

     _____Genau, genau, das stimmt ….-))) Ale to ty tzv. „normální“ nemůžou vidět…-))

    12. ad: Ta otazka je predsi uplne jasna. Jak to vite? Tedy, jak to vite VY? Jak vite, ze pan Staněk ví?
     ___ No teď jsem docela zvědavej, co na tuhle evidentní disharmonii, řeknou a odpověděj Vendovy flašinetový čakry..:-)))) Uznávám, že otázka – Jak vite, ze pan Staněk ví? – nemá chybu..:-))

   2. Pane Honzo, reagoval jsem na Váš vstup, kdy jste vstoupil do mé reakce na pana Bělku.

    Zeptal jste se – „Vendo, jak to víte, odkud to víte? – a já Vám odpověděl – jak i odkud. Nic víc za tím nehledejte. Mohu já za to, že pana Staňka zřejmě nijak blíže neznáte?

    Ad.: „Tak jste se po ránu trochu pochlubil,……“

    Není o to přece o mém chlubení. Vždyť jsem Vám jen odpověděl na Vaši otázku.

    To ostatní nekomentuji.

    Venda

    1. Tak orální prostocvik a obřad nevinnosti máme zdárně za sebou a Loď bláznů pluje dál…:-)

 6. Pane Staňku,
  to je od Vás dosť odvážny a povedal by som aj nekorektný pokus vysvetľovať Európske dejiny z pohľadu Božej prozreteľnosti. Na niečo podobné sa neodvážil ani súčasný pápež František na dnešnom vystúpení pred Radou Európy, aj keď pápeži radi v minulosti vystupovali ako „zástupcovia Boha na zemi“. Východoeurópske politické postoje je možné prirovnať s balancovaním žongléra na lane nad priepasťou, ako o tom hovorí aj známy politológ na internete Sergej Chelemendik v článku „Ak Európu čaká konfrontácia s Ruskom-Česko a Slovensko nebudú na mape Európy:
  http://www.chelemendik.sk/Sergej_Chelemendik_Ak_Europu_caka_konfrontacia_s_Ruskom_Cesko_a__87412092.html
  Pekný deň!

 7. Zdravím Vás Degone. V kontextu toho, co jste napsal, a jako vhodný podotek k p. Staňkovi, myslím, že tohle http://blisty.cz/art/13722.html, by Vás třeba mohlo zajímat. Pravda, je to „staré“ víc jak deset let, ale platné stále. Každopádně větu – „Bez přesných informací je naše myšlení odsouzeno ke spekulacím čili hypotézám“ – by si měl každý „Prozřetelný Myslitel“ asi umístit někam na monitor, než něco vůbec vypustí z huby a pustí do světa.

  1. Honzo:
   Ďakujem za odkaz na ten príspevok v blistoch, je dobrý a trvale aktuálný. V poslednej dobe si stále jasnejšie uvedomujem, že príčina všetkého zla vo svete je uplatňovanie moci a násilia, ako nástroja vlády menšiny nad väčšinou. A práve o to sa usilije tá totalitná a samozvaná vláda „elít“ v USA, ktorá sa domnieva že k tomu dostala mandát od Boha, lebo ľudstvo by nedokázalo spokojne žiť bez biča a strachu.
   Spomínam si na Ježišove slová, ktoré vyslovil pri pohľade na pozlátený chrám v Jeruzaléme, že z tej všetkej slávy neostane „kameň na kameni“. On už vtedy videl tú budúcnosť zničenia Jeruzaléma a poznal aj toho príčinu (odboj židov proti nadvláde Ríma), ale nemal moc tomu zabrániť. Jeho varovanie nevyvolalo umiernené správanie sa židov, ale práve naopak – ešte väčšie vystupňovanie nenávisti, práve tak, ako sa to deje aj dnes voči Rusku a Číne. Zrejme nemožno očakávať rozumné správanie tam, kde je nenávisť a zloba. Ako u niektorých manželiek, kde sa emócie lásky zmenili na nenávisť, lebo sa nesplnili ich očakávania. Ale to sa týka aj tých mužských partnerov, lebo nenávisť si nevyberá na koho si sadne.
   Kresťania majú takéto varovanie pre budúcnosť vo Zjavení sv. Jána (Apokalypse)!
   Pekný deň!

   1. Souhlas. Pořád je to jak „přes kopírák“: rozděl a panuj, účel světí prostředky. Pěkný den i Vám…

 8. Ten fakt, že chod dějin na této planetě řídí nějací lidé je pravda jenom zdánlivá.

  Za vším jsou negativní síly pekel, které jsou napojené do KAŽDÉ lidské mysli. Je to takové
  loutkové divadlo. Ta loutka má dvacet provázků a devatenáct jich ovládají pekla a pouze
  jeden provázek ovládá Pán Ježíš Kristus a Jeho/Její nebe. Záleží na loutce,jestli se peklům vzepře, nebo ne.
  Ty loutky, co to tady vedou přišli přímo z pekel(vtělili se) a jdou na ruku
  svým loutkovodičům a přesně plní jejich příkazy. Pak tu jsou jiné loutky, vtělené z nebe, které mají zase svoje poslání, jejich situace je značně komplikovaná, je to přesila 19:1.
  A nakonec je zde POČETNĚ NEJSILNĚJŠÍ skupina zcela nových loutek, které sledují souboj a příklady těch předchozích dvou skupin loutek a podle své náklonnosti volí. Součet náklonností
  určuje osud planety, skupin, jednotlivců. Přibližuje-li se k peklu, všechno se zhoršuje, přibližuje-li se k nebi všechno se zlepšuje.
  Války a jiné pohromy nastanou, když se prudce zvrátí jakžtakž rovnováha ve prospěch pekel a
  těmi mnohými úmrtími se obnoví rovnováha.

  Úvahy pana Staňka jsou zcela chybné, neboť žádný stát nebo skupiny států nebojují za pravdu
  a dobro Pána Ježíše Krista. Jsou to pouze jedinci, roztroušení po všech státech, kteří vyvažují situaci. Rozdíl mezi státy je pouze v tom, jak hlubokými pekly jsou ovládány.
  Mezi pekly je neustálá válka o moc, jak se to zobrazuje v dění na naší planetě.

  1. ad – Ta loutka má dvacet provázků a devatenáct jich ovládají pekla a pouze
   jeden provázek ovládá Pán Ježíš Kristus a Jeho/Její nebe.

   Když kolemjdoucí pochopí, že devatenáct z dvaceti diskutujících jsou duševně nemocní lidé, realita se vyjeví v jasnějších barvách. Nemá smysl se nad tím pozastavovat, pokoušet se o dialogy, řešit rozpory a spory…..každý přichází k tomu, co jeho jest.

   1. ad: Když kolemjdoucí pochopí, že devatenáct z dvaceti diskutujících jsou duševně nemocní lidé, realita se vyjeví v jasnějších barvách. (….) každý přichází k tomu, co jeho jest.
    _____Přesně! A netřeba vůbec cokoli dalšího dodávat.

    1. Ajta – Vy jste devatenáctý diskutující a já dvacátý. Průšvih, nejsem si už vůbec jista svým duševním zdravím :-))))))))))))) protože když smažu ve 20 nulu, vyjde 2 a to je v těch devatenácti nemocných ……….

    2. á, ono by stačilo by si to prohodit. Nabízím „svou dvacítku“ za „Vaši devatenáctku“.

    3. ad: Průšvih, nejsem si už vůbec jista svým duševním zdravím :-)))))))))))))
     _____ matičko, ale z toho si lautr vůbec nic nedělejte, a na ty co předstíraj, že jsou normální, vůbec nedejte. Blázna spolehlivě poznáte podle toho, že vám bude do nekonečna tvrdit, že není blázen. A jako třešničku na dortu a punc svý pitomosti a exaltovaný idiocie, dodá: „já jsem normální“.

    4. no, ještě tak najít ten lautr :-)
     Ale jinak – kdysi jedna blízká osoba řekla, že chce žít normální život. Tak jsem jí dala zelenou. Dnes s ní jedu na psychiatrii.
     Ale jinak se v tom musí vymáchat sama a zjistit, že lépe být za blázna, než za normálního.
     A jógu necvičím, „jen“ tai-chi. A jedna bývalá cvičenka se mne ptala jestli to vede stále ten šílenec…. Jsem tam tedy na dobrým místě :-), v naprostým bezpečí mezi svejma :-)

 9. ad: Rozdíl mezi státy je pouze v tom, jak hlubokými pekly jsou ovládány.

  Karle, prozradím Vám takové malé sladké tajemství, ve skutečnosti žádné tzv. „státy“ neexistují. Tzv. „státy“ jsou jen místa (a názvy míst) na mapě, nic víc. A né abyste to tajemství spočívajcí v prosté pravdě, někomu vykecal…-)) Jakými „hlubokými pekly“ jste ovládán Vy, můj milý a tak očividně zpitomělý Galatský, to fakt neřeším…-))

  1. Honzo,
   státy, zrovna tak jako zima, což se tu řešilo nedávno, existují. Koukněte se do Občanského průkazu, máte to tam napsané, do kterého státu patříte.
   Můj osobní typ je, že náš stát souvztaží s jedněmi z nejmírnějších pekel, ale situace ve všech peklech se viditelně zhoršuje.
   Ten fakt, že pekla zvyšují agresivitu souvisí s Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a jejich reakce bude to, že se sjednotí. Buď násilím, nebo z prospěchu, jinak to ani neumí. To se souvztažně zobrazí na naší planetě.

   V Novém zjevení se píše, že není pro nás vhodné vědět, s jakými pekly státy souvztaží. Je tam jmenován stát, který souvztaží s jedněmi z nejhlubších pekel. Osobně, podle mého názoru, bych to momentálně vůbec neřek.
   Jenže podle Nového zjevení vhodné postoje pro současnou dobu jsou: ohebnost, měnitelnost, tekutost, přizpůsobitelnost, to co platí dnes, nemusí být takovým zítra.

   Jak hluboká pekla mě ovládají? Nevím, ale vím, že se mě snaží ovládat. Každý na naší planetě to tak má. V Novém zjevení, v kapitole „Jak přežít lidský život“ je Pánem Ježíšem Kristem poraděna řada nástrojů, jak vliv pekel v sobě zmírnit. Těžko se dá něco dělat s tím, co se děje vně Vás.

   1. ad: Koukněte se do Občanského průkazu, máte to tam napsané, do kterého státu patříte.

    _________Hmm, no to je mi zase „logika“, panečku. Prozradím Vám další sladké tajemství, a tím je fakt, že slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost s vyjímkou pojmů kontextu, v němž jsou použita. Rozumíte tedy když se řekne: slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost? Neboli, vnímáte skutečnost?

    ad: Jak hluboká pekla mě ovládají? Nevím, ale vím, že se mě snaží ovládat.
    ______ Hledejte a naleznete… Gnóthi seauton…

   2. ad: Těžko se dá něco dělat s tím, co se děje vně Vás.

    Karle, ale to je přece báječný zjištění a poznání. A přinejmenším o důvod víc, a zároveň fantastická příležitost a šance, zabývat se „jen“ tím, co se děje uvnitř sebe samého; aneb: kdo jsem, co jsem, a co se děje. „Obecně“ se tomu říká permanentní reflexe, neboli BDĚLÉ VĚDOMÍ. „Zrcadlení“, slyšel jste o tom někdy? Věřte nebo nevěřte, ale!, a jak známo: „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto, že je příliš jednoduché“. To jenom blázni, „slepci“, vymejšlej hlavolamy a složitosti, zkrátka píčoviny všeho druhu. Zkuste občas sledovat tok svých myšlenek, no a dá-li Bůh, třeba Vám docvakne.

    http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova4.htm

    1. Honzo,
     re: Prozradím Vám další sladké tajemství, a tím je fakt, že slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost s vyjímkou pojmů kontextu, v němž jsou použita.

     Slovo je podle mě určené ke komunikaci mezi oddělenými myslemi. Slovo slouží k popisu nějakého stavu nebo procesu někomu jinému, nebo i „v duchu“ ve vlastní mysli.
     Slovo samozřejmě neobsahuje žádnou skutečnost, ale s nějakou skutečností souvztaží,
     neboli koresponduje. A tak každý ví, co značí slovo „stát“ z hlediska naší planety,
     ale málokdo ví, že slovo „stát“ má svoji souvztažnost v duchovním světě a to jak
     v pekle, tak i v nebi a tudíž obecně znamená odlišení nějakých oblastí mezi sebou.
     V duchovním významu, tedy tom hlavním, to označuje kvalitu vztahu k Pánu Ježíši Kristu, což určuje pozici ve stvoření, nebo zóně vymístění.

     Samotné slovo „slovo“ vnímám jako „sdílení myšlenek“ a v nejzazším smyslu značí
     Moudrost Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus je Absolutní láskou (ženské principy)
     a ta touží s někým sdílet své dobro. A tak se prostřednictvím Absolutní moudrosti (mužské principy), slovem, sdílením myšlenek, sdílí to dobro lásky.

     Je jen logické, že bez toho by nebylo nic.

 10. Daleko,
  za tou velkou louží
  vesmírnou
  pulsuje srdce duhové.
  V jeho světle bytosti
  provázejí
  budoucího člověka,
  na Zem odcházejícího.
  Záhal vědomí
  prozřetelnost halí,
  bytost se stává člověkem.

 11. Pro zamotanou paní Soňu.

  Ad.: A ja si myslim, ze nikdo na svete nemuze vedet co vi“ten druhy“ nebot to mnohdy nevi ani on sam, natoz aby to vedel s jistotou nekdo jiny.

  Myslíte si, že pan Staněk neví a že jeho pohled na dějiny – naši historii – je někde zcela vyčtený?

  Nikdy jsem tu nepoužil termín „s jistotou“. To si jen přidáváte a zamotáváte se. Já jen napsal, že znám pana Staňka, setkal jsem se s ním, vím o jeho vhledech, čtu jeho knihy a jen za sebe, opravňujeme mne to k tomu tvrzení, že vím, že pan Staněk ví. Co je na tom k nepochopení. Dokažte, že nevím, dokažte, že neví pan Staněk. Jinak je to jen hra se slovíčky.

  A Honza? Opravdu ten chlapec nemá chybu, protože dokáže vymyslet bezchybné otázky, jak si je ve své skromnosti i ohodnotil. Inu, Honza, možná i český. A jako typický Honza, hned si rýpne do „mých čaker“. Príma chlapec.

  Pěkný večer a paní Soňo, odmotejte se.

  A kdyby ne, zeptejte se Honzíka, jak vysvětlí člověku bez funkce smyslu čich, jak voní fialky. A ještě snad, kdo mu ukázal květinu a řekl mu, že je to fialka?

  Venda

  1. ad:Myslíte si, že pan Staněk neví a že jeho pohled na dějiny – naši historii – je někde zcela vyčtený?

   Nemyslim si nic, ja jen vim, ze nic nevim a to jestli vi pan Stanek,to nemohu vedet ani kdyby mi to sam pan Stanek dal pisemne. Protoze to jeste stale neznamena, ze pan Stanek vi :-) To jestli on opravdu vi, bude vedet patrne jen Buh :-)
   Proto i mne zajimalo co odpovite na to jak to vite VY. To je cele a vidim, ze uz i vcelku rozmotane, tedy alespon pro mne :-)

  2. ad: Já jen napsal
   ___________ Vendo, Vy jste nikdy nic pořádnýho a poctivýho nenapsal. Pouze a jen nažvanil megatuny sraček. A jak už jsem řekl, žere-li Vám to někdo, jeho problém.

   „Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“ (T.G.M.)

  3. ad: Nikdy jsem tu nepoužil termín „s jistotou“.
   ________________:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   Vendo, já ty Vaše kulervoucí výroky snad začnu sbírat pro „příští generace“ bláznů…:-)))))))))))

 12. ad: A Honza? Opravdu ten chlapec nemá chybu, protože dokáže vymyslet bezchybné otázky, jak si je ve své skromnosti i ohodnotil. Inu, Honza, možná i český. A jako typický Honza, hned si rýpne do „mých čaker“. Príma chlapec.
  _____________:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) To je neuvěřitelný…:-)
  ))))))))))))))))))

 13. Škoda, že se tu diskuse zvrhla do příspěvků “ O ničem. “ Mezi mnou a panem Staňkem je rozdíl v tom, že já věřím v to, že dějiny tvoří lidé a náhody, nikoli něco nadpřirozeného.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference