mapa stránek || vyhledávání

Karma, jak je to doopravdy

Mnoho lidí o ní často mluví, ale málokdo skutečně tuší, jak funguje. Většinou si lidé drží nejasnou představu o tom, že když cokoli udělají, tak se jim to vrátí. Karmický systém obsahuje ale mnohem víc. Je to systém, díky kterému se pohybujeme na naší cestě ve stvoření. Systém, který naši cestu utváří. Co je tou skutečnou silou, kterou duch aktivuje karmické dění a řídí své putování světy, vzestup do výšin, nebo pád do temnot?

Kromě vědomí a myšlení disponuje duch třemi základními vnitřními stavy, kterými řídí své směrování, svůj osud. Těmito stavy jsou „líbí“, „nelíbí“ a „neutrální“. Tyto tři stavy jsou nejvnitřnějším duchovním postojem. Jimi duch směruje svou magneticko-přitažlivou sílu, která přitahuje určité vibrace, kterými se duch obaluje, a to zajišťuje jeho „pohyb“ ve sférách stvoření. Jsou to stavy, které jsou popisovány jako chtění ducha. Jelikož se ale celé divadlo stvoření odehrává bez prostoru a času, tak můžeme říci, že si duch tímto výběrem vibrací rozhoduje, jaký svět bude prožívat. Jakou vnitřní zkušenost chce absolvovat. Pokud to můžeme k něčemu přirovnat, tak na jaký TV kanál se bude dívat.

Tato přitažlivá síla pracuje stále, i když se snažíme sebevíce její projevy v hrubohmotném světě potlačit. Nelze tomu uniknout. V momentě, kdy se člověku něco „zalíbí“, je k tomu ihned připoutáván. Síla připoutávání je úměrná síle „zalíbení“. Stav „líbí se mi to“ je vytváření, navazování karmy, tedy svého budoucího osudu, své cesty. Rozhoduje kam, do jakých úrovní budeme přitaženi. Co bude tvořit naše okolí. Jsme automaticky posunuti mezi stejně smýšlející lidi. Nahoru nebo dolů, vše založeno na vnitřní podstatě. Duch vnímá karmické změny jako pohyb, cestu.

Pokud se nám líbí násilí, tak se následkem přitažlivosti stejnorodého dostaneme mezi lidi, kteří mají také zalíbení v násilí, kteří jsou vázáni na stejná myšlenková a citová centra a jejich mysl je neustále zaměstnávána a živena myšlenkami na násilí. Bez ohledu na to, jestli toto násilí již realizujeme svými činy, či nikoli. „Líbí“ nás posouvá vždy mezi stejně smýšlející duše! Naše okolí pak zobrazuje to, na jaký duchovní proud jsme se připoutali. V případě násilí to může být pustina plná útočných zvířat a ubližujících rostlin. V případě člověka odmítajícího duchovní svět je to tma a ticho, nicota.

Při tomto dění vždy platí pravidlo, že nejdříve se uplatňují ty nejhmotnější, nejtěžší vibrace. Mysl je vždy posunuta na nejspodnější část spektra celého svého myšlenkového světa. (Trochu jinak je to v hrubohmotnosti, viz dále.)

V momentě, kdy duch dosáhne určitého stupně zpětného působení od zvoleného duchovního proudu, přerůstá u něj toto „líbí“ ve štěstí. Proto mohou duše nalézat štěstí v provádění i temných skutků. Je to naplnění jejich touhy, naplnění jejich stavu „líbí“. Dosažitelná míra tohoto štěstí je však tím menší, čím více se frekvence oblíbeného duchovního proudu vzdaluje od standardní, vnitřní přirozené frekvence ducha. Jednoduše řečeno, čím temnější proud, tím více vzdálen od ráje a původu ducha a tím menší míru štěstí lze dosáhnout. Naopak na úrovni ráje už je možná síla štěstí nekonečná. Může se zvyšovat do nekonečna.

Následkem omezeného množství dosažitelného štěstí a vlastnosti ducha získávat/prohlubovat prožitky stále více, dojde každý duch v temnotách ke stavu, že už ho tento vzdálený proud už více nedokáže uspokojit. Už mu nemůže dát více štěstí. V ten moment ucítí duch prázdnotu takovéto úrovně a rozhodne se jít jinam. Vyvstane v něm obraz jiné vibrace, pro kterou se kdysi rozhodl svým „líbí“. (Pokud ještě existuje spojení) Zatouží svým „líbí“ po něčem jiném. Chce změnit místo svého působení. Ale stále zde zůstávají vazby, které si dříve k úrovni, ve které právě přebývá, vybudoval. Ty se k němu stále vrací zpět a drží ho tam, kde je. Aby se od nich duch opravdu odpoutal, tak přechází do stavu „nelíbí“, tím blokuje odchod jeho duchovní přitažlivé energie daným směrem a jeho vazby začínají oslabovat a odpadat. Zpětné duchovní proudy se mu již „nelíbí“ a při jejich zpětném působení mu začnou způsobovat vnitřní utrpení. Jsou něco, co již nechce, a proto trpí tím, že na něj stále působí, i když on sám již touží po něčem jiném. Stav „nelíbí“, či utrpení, je stav odpykávání, uvolňování vazeb. Kdo trpí, ten se uvolňuje z dosavadních vazeb, aby mohl přejít jinam. V temných oblastech se tyto duše ihned stávají oběťmi těch, kteří se stále ještě v páchání zla vyžívají. Duše trpí útoky od druhých tak dlouho, až vyčerpá všechny své vazby a může odejít. Umřít pro nechtěnou úroveň a znovuzrodit se jinde. Probudit se na jiné úrovni. V případě, že člověk ve svém chtění klesá, čekají na něj všechny jím zvolené úrovně nad tou, na které se ve svém pádu zastavil, všechny je musí zpětně projít a odtrpět, aby se dostal do světlejších výšin.

Tento princip se uplatňuje v rámci celého stvoření, ale pouze v hrubohmotnosti, tedy v mase a krvi na této planetě, se malinko odlišuje. Příležitost k inkarnaci do hrubohmotnosti nastává v momentě, kdy některé z duchovních proudů nasály tolik duchovní energie, že je jí dostatek k tomu, aby mohlo dojít k jejich vybití zobrazením se v hrubohmotnosti, hrubohmotným zformováním se. Uvolnění cesty takovému duchovnímu proudu se děje postavením planet, které tyto cesty pro každý druh v určitých periodách otevírají. V momentě, kdy má člověk přijít na hrubohmotnou Zemi, se vytváří jeho životní plán, od jeho narození až po jeho smrt. Je to automatický děj a jeho cesta je určována různými, již energeticky uzrálými duchovními proudy, na které je vázán ve svém spektru vazeb a které se střídají během života podle měnícího se nastavení planet. Tedy na rozdíl od jemnějších světů, dochází k střídavému vybití či vyžití různých proudů během jednoho života. Proto může duše prožívat střídavá období štěstí, utrpení nebo prázdnoty. Vždy podle duchovních proudů, které si připravila, na které je napojena. Podle nich se mění on sám, lidé v jeho okolí a v důsledku i jeho životní podmínky. To se týká rodiny, práce, koníčků nebo i jiných druhů společenství. Vždy je to založeno na přitažlivosti stejnorodého.

Hrubohmotnost svou hutností dovoluje setkávání různých duchovních proudů. Na Zemi může vedle sebe stát největší zlo vedle největšího dobra. Možnost jejich interakce vytváří ještě jeden, speciální pozemský druh karmické zátěže. Takový, který vše dosti komplikuje a jenž je částečně zodpovědný za současný chaos na celé planetě Země. Vyplývá z nutného zákonu vyrovnání. Pokud jsou duše ve své stejnorodé úrovni, interaktují se sobě rovnými a dochází k vzájemnému vybíjení. Nevytvářejí karmickou vazbu na sebe navzájem, ale na druh duchovního proudu a jeho centrum. To se odehrává dle již výše uvedeného popisu. Avšak v momentě, kdy dojde k interakci s jiným druhem duchovního proudu a jeho inkarnovanými představiteli, musí zákonitě dojít k nutnému vyrovnání takovéto interakce. Pokud dojde ke zcizení, odebrání něčeho jinému druhu, což může být například zdraví, život, prostředky nebo třeba i dobrá pověst, vznikne vazba mezi těmito dvěma subjekty a nutnost následného vyrovnání, tedy navrácení újmy zpět. Jelikož jsou ale oba účastníci mimo Zemi přísně odděleni, je nutná jejich opětovná inkarnace za tímto účelem vyrovnání. Smutné je to, že se přitom velmi často stává, že místo vyrovnání, dochází k dalšímu prohlubování a vytváření vazeb místo jejich ukončování. To platí zvláště u více temných lidí.

Jedinou možností, jak se těchto nechtěných vazeb zbavit, je odpuštění. Odpuštění všem, kteří nám ublížili, a požádání o odpuštění všech, kterým jsme ublížili my sami. Toto odpuštění je platné pouze, pokud je založeno na našem vnitřním postoji. Nestačí si říci: „Odpouštím.“ Je nutno vnitřním postojem darovat všem těm, kteří nám něco vzali, to, co nám vzali jako dar. Nechtít již vzaté zpět. Tím dojde k vyrovnání na základě našeho chtění a my se přitom zbavujeme povinnosti znovu se setkat s tím, kdo nám jakoukoli újmu způsobil. Když půjdou věci dobře, tak nám díky duchovní vlně odpuštění bude odpuštěna aspoň část našich vlastních vin. Naši věřitelé z nás ucítí vibrace odpuštění a mohou je sami přijmout a odpustit.

Pokud přijmeme za skutečnost výše uvedený popis, tak máme konečně klíč k rozluštění Ježíšovy věty. „Hříchy proti Otci či Synu vám budou odpuštěny, ale proti Duchu Svatému nikdy.“

Duch Svatý je zákon. To je naše volba „líbí“ či „nelíbí“ a ta musí dojít k naplnění, protože se realizuje naší podstatou. A naší podstatu nelze změnit. Zákon musí být naplněn.
 

Vahrion
Zdroj: http://slovopravdy.webnode.cz/
 

hodnocení: 4.2
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

119 komentářů

 1. Pane Vahrion:
  Nechcem nikoho a nič odsudzovať, ale domnievam sa, že Vaše pojednanie o karme je zavádzajúce (a teda nepravdivé), ako celé Abdrushinovo dielo, ktoré sa stalo nástrojom manipulácie ľudí. Je to zrejmé z poslednej časti Vášho pojednania, kde sa snažíte karmu spojiť s Duchom sv. a využívate k tomu Ježišov výrok, ktorý nesprávne interpretujete.
  Viera v karmu je učenie, ktoré nemá žiadny reálny základ a nemožno ju k nijakej realite pridružiť. Visí teda vo vzduchoprázdne ako ilúzia niečoho, čo v realite nejestvuje.
  Pekný deň!

  1. Degone, od Vás jako od křesťana nelze ani jiný názor očekávat. Obdivuji Váš „zásadový“ křesťanský postoj (Viera v karmu je učenie, ktoré nemá žiadny reálny základ…atd.), nicméně dle mého skromného náhledu vyléváte s vaničkou i dítě. Ale to je jenom Váš problém. Hlásejte si co chcete. Každý jsme tu pouze sami za sebe.

   V článku Vahriona mi chybí pojednání o reinkarnaci. Karma bez reinkarnace, resp. reinkarnace bez karmy je naprostý nesmysl. Tyto dva aspekty se vzájemně podmiňují a nelze je proto od sebe oddělit.

  2. Pokud odsuzujete dílo Abdrushina, tak předpokládám, že jej máte nastudované natolik, abyste mi ukázal, kde je v jeho díle rozpor. A nesrovnávejte ho s jinými texty, hodnoťte ho jako celek sám o sobě.

   Víra v karmu je stejně nepodložená jako víra v Boha. Buďto v ní vidíte smysl nebo ne. Pro mě je karmická mechanika pohonem stvoření.

   1. Pane Vahrion:
    Kritika Abdrushinova diela bola spracovaná a vydaná už v roku 1949 od Karla Makoňe s názvom: „Kritika Abdruschinovy nauky“. Ja sa s touto kritikou plne stotožňujem a nemám zapotreby ju tu opätovne rozoberať. Už to na tomto webe bolo viackrát publikované a tak to nie je nijaká novinka.
    Pekný deň!

    1. Já jsem si to hned myslel, že ve vašem případě půjde o převzatý názor. Z mého pohledu Makoň publikoval pokrouceniny a důkaz o jeho absolutním nepochopení Abdrushinova díla. Když Vám to ale stačí, co se dá dělat. Já bych spíš doporučil, aby jste si udělal svůj vlastní názor. Abdrushinovo dílo je veřejně dostupné.

     ( Nejvtipnější jsou jeho omluvy a ujišťování o nezaujatosti na první 3 stránky. O čem to svědčí? )

  3. Jak moc toho o Abdrushinově díle víte, že ho tak veřejně hodnotíte?

  4. Pane Degon, musím vás politovat spou s Ježíšem, bohužel se fatálně mýlíte, takto svou duši pro věčný život nezachráníte ;-)

   Ježíš o karmě samozřejmě učil, nebot je to základní princip tohoto vesmíru… co myslíte že asi chtěl říci tímto podobenstvím? Uvažujte prosím pěkně proč to asi v té Bibli, sami tvrdíte že je neomylná ;-)

   Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
   Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
   Galatským 6

   1. Pane Degon, nechcete nás přesvědčovat že jde o příručku pro rolníky jak mají sít? Bible je zašifrována symboly, kdo chce ve své duši pochopí pravý význam… nezávisly na jakýkoliv cenzorech

    1. nebo také další podobenství:

     24 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ 25Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, 26 jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.

     https://www.bible.com/bible/15/luk.11.24-26.b21

    2. Bible je zašifrována symboly, a je to především proto že proroci předvídali snahy o cenzurování a kroucení pravého významu. Cenzor nepochopí význam symboliky, nemůže pak cenzurovat…

     Takže prorocká symbolika:
     dům=člověk (mysl)
     duch=myšlenka

     A mimochodem, vysvětlil vám někdo snad v církvi proč Ježíš říká »nehřešte ani v myšlenkách«? …jednoduše protože on o síle myšlenek věděl a učil… nechci nikoho přesvědčovat, jen předkládám důkazy… kdo chce pochopí… každý si může vybrat mezi originálem nebo cenzorem cézaro-papežem

   2. Pán MH:
    Môžem sa spýtať z akej ste sekty? Jehovistov? Ak mi pravdivo odpoviete, tak už nie je potreba ďalej diskutovať, všetko bude jasné!
    Pekný deň!

    1. A Vy jste pane Degone z které sekty? Většinou totiž člověk usuzuje podle sebe.

    2. Pane Anonym,
     rád Vám odpoviem. Ja som zo sekty racionálne uvažujúcich ľudí.
     Ľudské uvažovanie je stereotypné a postráda akúkoľvek originalitu. Dokázali to už mnohí psychológovia (memy). Ani to moje uvažovanie nie je originálne, je rovnaké, ako u mnohých iných ľudí. Na tejto skutočnosti nič nemení ľudská viera, ktorá môže byť u každého iná, lebo všetci si môžeme vytvárať svoje vlastné ilúzie. Preto myslenie a správanie ľudí je predpovedateľné a odhadnuteľné.
     Pekný deň!

    3. Jsem anonym ženského rodu, ale to je nepodstatné.
     Prostě se mi jen nelíbilo, že když se Vám nelíbí něčí názory a projev, tak se ho hned ptáte, do které sekty patří.

     Sekta pouze racionálně uvažujících lidí (bez používání dalších, např. citových vjemů) tu do značné míry vyrobila společnost jaká je. Vy jste s ní spokojen? Já nikoliv.

     Lidské uvažování je u drtivé většiny lidí stereotypní, ale nelze paušalizovat. Jsou i výrazně originální jedinci – ne vždy však takovým směrem, že právě tu jejich originalitu ostatní vnímají inspirativně a pozitivně.

     Pěkný den i Vám!

    4. Milá Anonymní (ženského rodu):
     Toho neznámeho MH som si automaticky spojil so sektárstvom lebo nal priveľkú starosť o spásu mojej duše, keď povedal: „bohužel se fatálně mýlíte, takto svou duši pro věčný život nezachráníte“. Takáto presvedčovacia metóda je pre sektárov typická.
     Vaša námietka, že, citujem:“Sekta pouze racionálně uvažujících lidí (bez používání dalších, např. citových vjemů) tu do značné míry vyrobila společnost jaká je“. Táto (západná) spoločnosť je chorá nie preto, že racionálne uvažuje, ale preto, že ku svojim úvahám nezahrňa aj lásku.
     Podľa mňa inteligencia spojená s láskou je príznačná pre nebo, kým inteligencia bez lásky je číre peklo.
     Želám mnoho lásky vo Vašom živote!

    5. Doplňuji pro vyjasnění. Já nezavrhuji racionální uvažování, je nezbytné – ale nesmí být nadřazeno jako jediné správné všude a ve všem, a to se žel děje. Proto jsem i původní připomínku rozvinula vysvětlením o chybějících citových vjemech.
     Zřejmě jste jen jinak vyjádřil to, co já. Ovšem není zřejmé, jestli se i nadále chcete vědomě přiřadit k sektě pouze racionálně uvažujících lidí (tj. Vámi pojmenované západní společnosti), kteří do svých úvah nezahrnují i lásku. Je to však Vaše svobodná volba.

    6. Milá Anonymka: Špekulácie – špekulácie (aké typické pre tú ženskú rasu, ktorá musí mať vždy a za každých okolností pravdu)! To prosím neberte osobne…
     Ja som tú svoju „sektu racionálne uvažujúcich ľudí“ myslel pochopitelne s určitou nadsádzkou ako vtip, ale keď sa už pýtate, tak odpovedám, že sa svoj život snažím vždy spojovať s láskou, ale žiaľ mám s ňou aj veľmi špatné skúsenosti. Mnohí (najmä tá jemnejšia časť ľudstva) berú lásku ako slabosť a tak sa ju snažia zneužívať ku svojim egoistickým cieľom a z milujúceho manželia si čoskoro urobia svojho domáceho otroka. Ako príklad môžem uviesť Sokrata a jeho družku Yantipu.
     Ľudstvo sa bohužiaľ ešte nenaučilo s láskou žiť v tom pozitívnom slova zmysle, ako je tomu v Božom kráľovstve. Na zemi sa uplatňuje iba moc a strach, ale láska je tu v nemilosti.
     Pekný deň a ospravedlňte moju otvorenosť, ktorá nemá mať známky urážlivosti!

    7. Použití výrazu „sekta racionálně uvažujících lidí“ mi přišla srandovní, i když v podstatě správná. Proto jsem Vás mírně aktivizovala k další reakci, zda jste ji myslel jako vtip, či nikoliv. (obojí bych chápala)
     Zásadně nespekuluji a pokud mě něco zaujme, místo spekulování jak to je, se tážu.

     Čtu-li ve vztahu k pojmu láska příklad Sokrata a Xantipy, tak mě napadá, jestli lásku nechápete jinak než já. Nebudu však spekulovat …
     Ne bezdůvodně jsem vedle racionality uváděla cítění a nikoliv lásku (a už vůbec by mě nenapadla např. partnerská láska v tom smyslu, jak je chápána v současnoti, to s pojmem láska nemá vůbec co do činění)

    8. Milá Anonymka:
     Odpovedám Vám na tomto mieste nakoľko vo Vašom príspevku pre mňa chýbalo ono tlačítko „Odpovedať“. Zaujal Vás ten pojem „láska“ a skúmate, ako ho ja chápem. Je ťažké ho v našich podmienkach definovať, lebo tej skutočnej lásky je tu málo. Možno ju nájsť napr. vo vzťahu matka – dieťa, teda ako vzťah, ale možno je to duchovná hodnota v zmysle Ducha sv. Kto sa dostane do blízkosti Boha Otca, ten sa už nepýta na podstatu lásky, lebo ju aktívne preživa. Boh je Láska!
     Pekný deň, plný svetla a lásky!

 2. Pane Degone, rozumím Vám a v podstatě souhlasím. Na druhou stranu musím oceniti přístup pana Vahriona v tom, že ačkoliv vychází plně z Abdrushina, tak neopakuje pouze jeho slova, ale přidává svůj výklad (resp.minimálně mění formu), což by dle mého prospělo i panu Šupovi.

  Karmu osobně chápu jako zákon příčiny a následku. Tedy, že každý následek má svou příčinu a naopak, tedy že vesmír a naše životy nejsou dílem náhod. Toto pravidlo dle mého existuje, protože díky němu je zajištěn vývoj a evoluce, která je nezpochybnitelná. Na druhou stranu to jak popisuje karmu Abdrushin a celá řada východních směrů je dle mého spíše ke škodě věci, určitě u mnohých hledajících. Již jsem to zde jednou psal, ale musím to zopakovat: Víra v karmu by neměla být silnější, než víra v milosrdenství a lásku Boží. Toto poselství přinesl Kristus nejen slovně, ale především svými činy a jednáním, které stále působí na nás všechny, Kristus skutečně nepřinesl pouze slovo jak to s onblibou tvrdí Abdrushin…

  1. Pane LM: S tým, čo ste uviedol plne súhlasím. Ale vysvetľovať reálnosť karmy alebo reinkarnácie existenciou kauzálneho zákona je predsa len „silné kafe“, nemyslíte?

   1. Pane Degone,
    na jakém jiném základě by ale měla karma a reinkarnace (která s ní souvisí) fungovat? Také tomu rozumím jako zákonu akce a reakce, příčiny a následku.
    To je onen starozákonní projev – oko za oko, zub za zub. Ježíš řekl, že nepřišel Starý zákon zrušit, ale naplnit (rozumím tomu jako naplnit ho duchem a srdcem). Nad tímto zákonem (oko za oko, zub za zub) je pouze láska. Z tohoto kola (karmického) se tedy dokáže osvobodit ten, kdo naplní jeho slova „kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem“ a další… Neboť… láska je nad Zákonem. Zákon tedy stále platí, ale z jeho soukolí se osvobodí ten, kdo ve svém životě povýší lásku – tj. nenosí ve svém srdci pomstu ani nenávist.

    1. Pane/paní Mílo, lépe bych to nenapsal, děkuji. Možná by se k tomu dalo i napsat to, že v momentě kdy už skutečně nechceme být odměňováni (něco ve smyslu dobré karmy), tedy zcela opravdově se vzdáme všeho (protože ve finále patří všechny zásluhy pouze a jenom Bohu, nikoliv nám) – pak nemá cenu ani to, abychom byli nadále za něco trestáni.

    2. Milá Míla:
     V Biblii (SZ) je „zákon“ chápaný pre židov v tomto pozemskom svete a živote a nesiaha za hrob, teda do posmrtného života. Ale „karma“ a „reinkarnácia sa podľa tej viery týka práve toho „posmrtného“ života. Ako vieme, židia mali a majú iné predstavy o živote po smrti, ako máme my kresťania. Východné kultúry si taktiež inak predstavujú tú posmrtnú existenciu duše a nakoľko to nevedeli obyčajným ľuďom vhodne vysvetliť, tak si to zjednodušili tým, že vymysleli „karmický zákon“ podľa ktorého sa duša rodí opäť do nových tiela tak sa celý cyklus opakuje. Iba Buddha prišiel s novou myšlienkou „nirvány“, ktorú však tiež nedokázal definovať a tak ostali tie staré predstavy. Kresťanstvo a moderná psychológia s astrofyzikou tieto poznatky posunula výrazne ďalej a tak nie je nijaký dôvod sa vracať k tej starej viere primitívnych ľudí východu…

    3. Pane Degone, já nejsem znalec písem ani různých náboženství. Ale Starý zákon pojednává o Bohu a přináší víru v jednoho Boha. Jak by mohlo nějaké učení mluvit o Bohu, který svým Božím (a tedy věčným) dechem dal život člověku, a přitom mluvil pouze o těle a o hmotě? Protože pokud mluvil o duchu, jeho přesah musel být daleko větší než je materiální svět.
     A promiňte, když říkáte, že východní kultury „neuměly lidem vhodně vysvětlit posmrtnou existenci duše, a tak si vymyslely karmický zákon“,
     trochu mi to připomíná větu, že „lidé si neuměli vysvětlit blesk, a tak si vymysleli boha…“. Posmrtná existence duše byla podle Vás tak složitá, že ji nositelé té kultury neuměli vysvětlit, ale na druhé straně mluvíte o primitivních lidech východu. V tomto s Vámi, pane Degone, nesouhlasím. Sama se cítím jako křesťanka a hlásím se ke křesťanství, ale staré východní kultury rozhodně primitivní nebyly. A zákon karmy rozhodně jako primitivní nevidím.

    4. Milá Míla,
     dovolte mi vyjadriť presvedčenie, že všetky Vaše terajšie nejasnosti a otázky si postupom času vyjasníte a zodpoviete, lebo kto miluje pravdu, nemôže naveky ostať v temnote nevedomosti.
     Ja sa necítim byť povolaný k tomu, aby som hocikoho poučoval o pravde a správnej ceste života.
     Pekný deň, želám!

    5. Pane Degone,
     jak víte, byl jsem týden mimo a tuto diskuzi jsem si pročetl až nyní.

     Vaše názory mne, řečeno mírně, překvapují.

     Vycházím z hesla kauzalita z wikipedie : „Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem. V silnějším smyslu přesvědčení, že nic se neděje bez dostatečné příčiny (determinismus).“

     Přiznám se, že starší název, vycházející ze sanskrtu, jiné kultury, tedy karma, mi k tomuto pojmu také sedí !
     Příčina – následek.
     Setba – sklizeň.
     Odplata za vykonané činy, ale i za myšlenky.
     Akce – reakce
     ……….atd..

     Proto mne překvapuje i to, že jste zaujal ke karmě v jednom svém příspěvku tady na stránkách gnosis docela jiný přístup – kopíruji Vás zcela přesně :
     Reinkarnácia, démonológia a ľudstvo, Leonard Degon
     20.6.2011
     Celý článek na :http://hledani.gnosis.cz/reinkarnacia-demonologia-a-ludstvo/

     Cituji Vás :

     „Ak hovoríme, že príroda sa riadi svojimi zákonmi prírody, ktoré sú odvodené z Božej vôle, podľa akého zákona žije a koná takýto človek?

     Je isté, že aj takéto konanie musí mať svoje príčiny, lebo zákon kauzality (príčiny a následku) platí pre všetkých a všetko. Na tento zákon sa odvolávajú aj tí, ktorí veria v reinkarnáciu (lat. re + carnis – doslova znamená „byť znova z mäsa“), ktorí svoju vieru odvodzujú z karmy (osudovosti).

     Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší. ……“

     A 22.5.2014 jste tu jako první diskutující na příspěvek Vahriona napsal: „Viera v karmu je učenie, ktoré nemá žiadny reálny základ a nemožno ju k nijakej realite pridružiť. Visí teda vo vzduchoprázdne ako ilúzia niečoho, čo v realite nejestvuje.“

     Můžete mi /možná i dalším/ svůj posun objasnit?

     Pěkný den

     Václav Žáček /Venda /

     P.S.

     Pro doplnění již obecně – dnešní odkaz – téma dosti souvisí :
     http://dolezite.sk/Zivot-pred-narodenim-9kmjW0.html

 3. Pane Vahrione,

  rád jsem si přečetl Váš materiál, v němž jste celkem výstižně popsal u karmy „co a jak“.
  Poněkud mi tam ale chybí „proč“ – cíl člověka v karmickém systému.
  Na úrovni hmotné: hory příběhů v konkrétních obrazech.
  Na úrovni duševní: posílení a vytrénování duše.
  Na úrovni duchovní: dospět z Božího dítěte v boha.

  Co se týká reinkarnace, je to nápravný výchovný porogram a člověk si sám volí, jestli ho chce absolvovat na Zemi, anebo v jiných duševních světech (doslova podle toho, co sám považuje za výhodnější). V této souvislosti mě pak potěšila vaše zmínka o odpuštění – je bezpodmínečně nutné do výbavy člověka na cestu k cíli.

  1. Popisovat proč nebylo mým záměrem. Vydálo by to na další článek. Už tak je to pro mnoho lidí velké, těžko spolknutelné sousto. :-)

 4. p. Muladi píše:

  Co se týká reinkarnace, je to nápravný výchovný porogram a člověk si sám volí, jestli ho chce absolvovat na Zemi, anebo v jiných duševních světech .

  Ja žasnem, tu na tomto portáli vzniká nový druh náboženstva, zlátaný z preludov kresťanstva a východných filozofií. Išiel by som ,,do toho“, keby to malo aj praktické ciele, či povedzme výhody. Mormóni si užívajú mnohoženstvo a tým aj prekliatie ,,mnohosvokrovcov“, žijú zlý sen mnohých krasťanov. Nestačí jedna svokra, aby ich človek mal pod strechou dve, tri. Hrúza. Východné filozofie preferujú nič nerobenie rukami, len sedieť pd nejakým stromom a dlho ,dlho premýšlať. Veriť v karmu, reinkarnáciu.. Na to aby to človek zbaštil, musí byť už ,,totálne na dne“. Mne osobne stačí dobrý pocit, že po smrti už budem mať konečne ,,pokoj“ a nie ešte sa ,,znovu narodiť ako červík, odporná mucha mäsiarka, čo nikdy nenažratá posvätná krava niekde v indickom velkomeste. Fuj, to ani za cenu, že by…Ozaj, čoho ešte, sa dočkáme , vo svete nadprirodzených síl? Súdruhovia, prečo tak potrebujete mať za svojim zadkom tie ,,nehmotné bytosti“, ako chlapci na pieskovisku, ako chlapci na pieskovisku… Nestačí im kýbliček a lopatka, oni potrebujú aj baby Jagy, škriatkov a virtuálnych bohov.
  Ozaj a prečo sa tak bojíte toho, čo bude smrti? Ja tomu ešte stále nerozumiem a mám svoje roky.Čo keby každý od seba začal žiť tak, aby sa už nemusel znovu narodiť , aby si niečo vyžehloval. Ja to nechcem ,tomu ani nerozumiem a ani sa na ,,to “ neteším . Ja osobne sa teším na to, že,, po opustení tohoto sveta „, bude len tma, pokoj, a velké NIČ…

  1. Odpověď k: Mormóni si užívajú mnohoženstvo a tým aj prekliatie ,,mnohosvokrovcov“, žijú zlý sen mnohých krasťanov. Nestačí jedna svokra, aby ich človek mal pod strechou dve, tri. Hrúza.
   Jeden muslimský hoch přesvědčoval svou českou snoubenku šokovanou tím, že jeho otec má čtyři ženy, vzpomínkami na své dětství: „Bylo to krásné. U nás bylo pořád veselo. Když jedna maminka vařila, druhá se s námi mohla mazlit. Tolik mateřské lásky ty jsi nikdy nezažila.“ Upíral na ni své hluboké předněvýchodní oči tak přesvědčivě, že dnes je ona dívka už jeho ženou. Jedinou, protože zůstali zde, a to jistě k velké lítosti budoucích potomků. s. 98 [Hinduista – od zrození do zrození. Hana Preinhaelterová, Vyšehrad 1997.]
   ***
   Celá Anonymova diskuse nepramení ze znalosti.

   1. Diskuse zde je i o seriózním, vážném přístupu k „věci“. Reagovat či nereagovat na provokační (a mnohdy téměř urážlivé) příspěvky?

   2. Buďme tolerantní. Co když Anonym jenom záměrně provokuje. Taková štika v rybníce – prožene líné kapry.

    1. nejen udovi:
     Ke své reakci použiju napsané v článku. Vzhledem k tomu, že se dle zvoleného stylu domnívám, že ve většině příspěvků Anonynmního je provokace výrazně zastoupena, a zároveň jsou mody přístupu „líbí“, „nelíbí“ a „neutrální“, tak i když všem ostatním ponechávám jejich svobodnou volbu, tak já se ve vztahu k provokacím rozhodně stavím v modu NELÍBÍ. A protože si člověk skutečně tvoří svou budoucnost, to s čím se setká, podle toho, co se mu líbí, s čím se spojuje (nebo i co souhlasně toleruje) a já nechci ve svém životě zažívat provokace, tak se proti nim jasně vymezuji.
     Jinými slovy – dle mého tolerance ano, ale má rozhodně své meze. Ovšem chápu, že každý je má nastaveny jinak. To spolu s důsledky je každého věc.

    2. Murielo, rozumím Vám. Ale co když je to zkouška (shora) Vaší trpělivosti? Být odolná vůči provokacím, neoplácet stejným, naučit se empatii, vyrovnat se se ztrátami (nálady) apod. Cokoliv závažnějšího mě potká, tak si kladu otázku: Co mi chce daná situace sdělit? Čemu se mám naučit? Někdy je to dokonce tak, že čemu se nejvíce vyhýbám, tak mi to jakoby schválně vstupuje do cesty. Já myslím, že o tom je celá duchovnost – přijímat s klidem vše, co mě potká. A potkává nás obvykle nejen dobré ale i zlé. Dobře se duchovnost pěstuje, když je člověk izolován v jeskyni, uzavřen v kláštere. Stará moudrost praví: Cesta bez překážek zpravidla nevede nikam.

    3. S tím co píšete souhlasím, ale něco v klidu přijmout neznamená to vnitřně nebo i vnějšně podporovat, souhlasně se s tím spojovat.
     Zjednodušeně bych to řekla asi takto, potkává mě to, co mě potkat má a musí a já to musím přijmout, ale to neznamená, že nebudu a nemám volit, co do budoucna potkávat chci, jak chci tvořit svůj a i obecně pro druhé svět. Tedy pokora, ale zároveň aktivní volba, a to ne v izolaci, ale v každodenním životě.
     Také se domnivám, že souhlasit se vším a ničemu se nepostavit může být slabost nebo lenost, ne vstřícnost. Zkuste si to představit třeba při výchově vlastních dětí, také budete mít nastavenu nějakou hranici a neřeknete si, že od nich musíte tiše trpět jakékoliv provokace … možná si to ovšem někdo i řekne a podle toho to pak ve společnosti vypadá …

    4. stále vidím před očima ještě jedno a tak to připíšu – souhlasit se vším, třeba i s prováděním provokací a nevystoupit proti tomu – může být také vlastní neschopnost tvořit něco lepšího …

 5. Píše nám Jiří Muladi „{ Pane Lubko dejme na stůl Vaše fakta. Uznáváte pouze oficiální fyziku, jejímž intelktuálním vrcholem je nedokazatelná teorie o vesmíru s jedenácti rozměry. Uznáváte ve fyzice pedagogický systém, který vyučuje studenty o znalostech čtyř procent vesmíru a to ještě s obrovskými dírami. Takže stát na takové parketě a jiné označovat za mimoně, to dokáže jenom mimoň samolibý a zpupný. (Akorát si tento fakt neuvědomujete.) } – 22.05.2014 11:24″

  Odpovídám zde, diskuze tam už nemá tlačítko OODPOVĚDĚT.

  Pane Muladi, ona ta oficiální fyzika vytvořila i teorii o 4% vesmíru z klasické hmoty nebo jste to vytvořil Vy? Pro astrofyziky je možná vrcholem 11-ti rozměrný vesmír a multivesmír. Pro Vás byl vrchol nový gravitační zákon, kde jste přidal 2*pí, a aby to fungovalo, muselo se to zase někde 2*pí podělit. Díky fyzice a technice stojí domy a mosty, po kterých chodíte, máme asi miliardu aut a dostupnou elektřinu. Použitelný bicykl s řetězem byl vynalezen zhruba ve stejné době jako žárovka a v průběhu 200 let před tím se vyvíjely textilní stroje, vznikl parní stroj a byla tu průmyslová revoluce, která Vás nakonec posadila k notebooku, kde tvoříte pro nás všechny samolibé a zpupné, aby se konečně napravili.
  Vy byste prostě na to šel jinak a líp. Fyziku byste vůbec neučil, jen náhodné ezoterické myšlenkové vlnky, které vzápětí vygenerují další podobnou, celkový výsledek se blíží nule a všude kolem plno štěstí.

  Pane Muladi píšete.“Co se týká reinkarnace, je to nápravný výchovný porogram a člověk si sám volí, jestli ho chce absolvovat na Zemi, anebo v jiných duševních světech (doslova podle toho, co sám považuje za výhodnější).“

  Takže člověk v Indii, který se narodil v bídě na hranici hladovění si zvoli nápravný výchovný program a rozhodl se ho absolvovat na Zemi, protože to považuje za vhodnější.

  1. Pane Pardale,

   ad: Pro astrofyziky je možná vrcholem 11-ti rozměrný vesmír a multivesmír…

   S člověkem, který tuto šílenost neoznačuje za šílenost, nemá smysl vést diskuse o realitě a fyzice.
   Takže zásadní rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že Vy sice znáte nějaké věci, které neznám já – ale já si je mohu v různých encyklopediích vyhledat. Oproti tomu já znám věci, které Vy nikdy nepoznáte, pokud je budete hodnotit přes filtr Vašeho velmi dobře vypěstovaného papouščího reflexu. Jinými slovy, Vy fyziku nikdy nikam neposunete, ale dokud budete dobrovolně sešněrován dogmaty, které jste si vbil do mozku, vždy budete iniciativně potírat ty, kteří fyziku budou chtít posunout.
   (A třeba notebook je výsledkem reálného výzkumu, který funguje navzdory blábolům teoretických fyziků.)
   Co se pak týká oněch 2 pí, jsem zvědav, jak se budete kroutit, až je fyzikové přijmou za skutečnost, namísto fantasmagorické temné hmoty, kterou také obhajujete.

   ad: Takže člověk v Indii, který se narodil v bídě na hranici hladovění si zvolí nápravný výchovný program a rozhodl se ho absolvovat na Zemi, protože to považuje za vhodnější.

   Jistě, máte na výběr: Buď je pravda to, co umím zdůvodnit já, nebo je pravda zdůvodnění Vaše – Bůh neexistuje, anebo je krutě nespravedlivý.
   Nehledě k tomu, že Vám vůbec nedochází, že ten člověk narozený v bídě může být mnohem šťastnější než Vy (už třeba jen proto, že nesoudí osobním měřítkem celý svět, jako Vy).

   1. Pane Muladi, Váš objev gravitačního zákona s nadbytečným 2*pí zatím nikdo ani v náznaku nepodpořil – čili buď nadčasová sólová genialita nebo trvalá blbost.
    Psal jsem :“ Díky fyzice a technice ..a byla tu průmyslová revoluce, která Vás nakonec posadila k notebooku“
    No a Vy píšete své příběhy :“A třeba notebook je výsledkem reálného výzkumu, který funguje navzdory blábolům teoretických fyziků.“

    Jak vidíte, já jsem o teoretické fyzice nepsal, ale i polovodiče jako základ mikroprocesorů a mikroelektroniky mají teoretické základy.

    http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sov%C3%A1_struktura

    http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D

    Pro vás bude lepší, když si budete myslet, že notebooky se jednoduše někde v Asii lisují, žádné teorie nebyly nikdy třeba.
    Takže až tu fyziku někam posunete, tak dejte vědět. Zatím diskuze o ní posunujete …. ano, právě tam.
    Nepsal jsem, že Bůh neexistuje. Zatím jste nezdůvodnil nic, ale můžete si myslet, že jste machr na fyziku a karmu a tyto diskuze Vám zvyšují karmu v příštím životě. Už víte alespoň to, co jste byl v minulém životě a jestli jste si polepšil? Nebyl jste nakonec ten šťastný hladovějí chudák, dobře se o něm po večeři přemýšlí, ne?

    1. Pane Pardale,

     ad: Váš objev gravitačního zákona s nadbytečným 2*pí zatím nikdo ani v náznaku nepodpořil – čili buď nadčasová sólová genialita nebo trvalá blbost.

     Jak dlouho podle Vás musí trvat blbost, abyste ji označil za trvalou? Je 80 let trvání fantasmagorie s názvem temná hmota, kterou Vy obhajujete, dostatečně dlouhá doba? (Nehledě k tomu, že ta 2pí skutečně existují a jsou dokazatelná, na rozdíl od Vámi obhajované trvalé… Ano, právě té.)

     ad: Jak vidíte, já jsem o teoretické fyzice nepsal, ale i polovodiče jako základ mikroprocesorů a mikroelektroniky mají teoretické základy.

     Ano, je to přesně v duchu, který jsem napsal: polovodiče byly objeveny v reálném výzkumu a teoretické zdůvodnění toho, proč fungují, přišlo zhruba za sto let poté. Jinými slovy, polovodiče fungují a jsou využívány bez ohledu na to, co o nich teoretičtí fyzikové tvrdí.
     Jenže – jak si lze vážit Vašich názorů při Vaší totální neobjektivitě?

     ad: Nepsal jsem, že Bůh neexistuje. Zatím jste nezdůvodnil nic…

     Naprosto jasně jsem napsal: Co se týká reinkarnace, je to nápravný výchovný porogram a člověk si sám volí, jestli ho chce absolvovat na Zemi, anebo v jiných duševních světech (doslova podle toho, co sám považuje za výhodnější).

     Oproti tomu jste to Vy, kdo nezdůvodnil nic a ještě jste to komentoval trapností a ješitným popichováním:
     Už víte alespoň to, co jste byl v minulém životě a jestli jste si polepšil? Nebyl jste nakonec ten šťastný hladovějí chudák, dobře se o něm po večeři přemýšlí, ne?

     Pane Pardale, opravdu máte zapotřebí puberťácké reakce?

    2. Hlásím se k příspěvku, adresovanému panu Pardalovi: 24.5.2014 (20:51), který jsem omylem nepodepsal.

 6. Děkuji za článek pane Vahrione.

  Aby i pán Degon již konečně pochopil,že popíráním „karmického batohu“ na svých
  zádech se toho „batohu“ nezbaví:Může si ho každý táhnout jak dlouho chce,ale
  čím déle bude putovat „podsvětím“,tím těžší ten batoh bude.Až jednoho dne pochopí,tak jako každý,že dál se už nepohne.Batoh,v němž nosí SVÉ NEVĚDOMÍ,mu
  sehne hřbet až k zemi.Až tehdy si sedne,postaví ten batoh před sebe a bude
  z něj muset vytahovat a řešit vše,co si do něj SÁM uložil.“do posledního haléře“
  Až tehdy,pán Degon, „zemře“ podruhé.Do té doby se i po „smrti“ fyzického těla každý nachází přesně tam,kde se nachází jeho vědomí – nevědomí,tedy v jeho poli.
  A Znalcem toho „pole“ je jen Božský Otec.:)

  ad.vysvetľovať reálnosť karmy alebo reinkarnácie existenciou kauzálneho zákona je predsa len „silné kafe“, nemyslíte?

  Kauzalita je prokázána i vědecky.Snad si opravdu nemyslíte,že existuje nějaká
  protekce?Proč by měl někdo jiný za Vás nést důsledky Vašich chyb?Dost na tom,
  že skrze těch chyb nesou na svých zádech „batohy“ i ti,kterým budete muset
  pomoci se jich zbavit prosbou o odpuštění-v dalších životech.
  To,že si církev na koncilu odhlasuje,že inkarnace neexituje,skrze strachu nést
  důsledky svých pečlivě zatajovaných zločinů proti lidskosti,ještě neznamená,
  že pro jejich rozumářské rozhodnutí,reinkarnace přestala existovat.:))
  ————-
  cituji:
  Vaše mysl je energetickým polem

  Pokud chcete své jednání změnit, musíte nejdříve změnit něco ve své mysli. Proto je tedy klíčem k jakémukoliv druhu osobní změny převzetí kontroly nad svou myslí či psychikou. První krok k tomuto vede přes rozvinutí hlubšího pochopení principu mysli samé. Popřemýšlejme tedy nad otázkou “Co je to mysl?”.

  Einsteinova teorie relativity ukázala, že lidská mysl, stejně jako vše ostatní v tomto vesmíru, je tvořeno energií. Vědci objevili, že energie není vždy pouhou vlnou putující prostorem rychlostí světla. Vlny energie lze zachytit či uspořádat do vzorce, tedy matrice. Jsou-li vlny energie uspořádány do nějakého vzorce, mluví vědci o “stojatých vlnách” nebo energetických polích.

  Během let své školní docházky jste možná viděli, jak učitel položí pod kousek papíru tyčový magnet a na papíru rozloží kovové piliny. Jako kouzlem se železné piliny samy od sebe uspořádaly do zcela přesného vzorce zvlněných linií. Bylo vám nejspíše řečeno, že příčinou tohoto fenoménu je fakt, že magnet okolo sebe vytváří energetické pole. Energie obsažená v magnetickém poli se pohybuje v určitých liniích a přitahuje železné piliny do přesného vzorce. Toto neviditelné energetické pole má zjevně zcela skutečný a hmatatelný vliv na viditelnou hmotu.

  Představte si magnet s magnetickým polem, které ho obklopuje a zeptejte se sami sebe: “Produkuje magnet to magnetické pole nebo magnetické pole vytváří samotný magnet?”. Uvážíte-li fakt, že z vědeckého pohledu je vše energií, mohli byste argumentovat, že přece nedává smysl tvrdit, že hrubá hmota kousku železa může produkovat onu mnohem elementárnější energii, jíž je tvořeno magnetické pole. Jestliže člověk zůstal u pohledu na svět prostřednictvím smyslů, nejspíše bude předpokládat, že viditelný magnet vytváří neviditelné pole. Taková reakce je přesně tím, co vedlo lidstvo ve středověku k přesvědčení, že Země je středem vesmíru.

  Ve skutečnosti to musí být právě energie magnetického pole, jež produkuje onen hmotný fenomén, který my vnímáme jako magnet. Dalo by se říci, že to, co my vidíme jako železnou hůlku, je prostě jen tou nejhutnější částí magnetického pole. Energetické vlny pole jsou natolik koncentrované, že je naše smysly vnímají jako pevnou hmotu.


  Až do konce svého života Albert Einstein pracoval na čemsi, co označoval jako “teorie sjednoceného pole”. Pokoušel se předvést, že celý hmotný vesmír lze chápat z pohledu energetických polí. Einstein svou teorii nedokončil, přesto vědecká fakta naznačují, že celý vesmír je tvořen energií, jež je uspořádána do polí.

  vědecká pracovnice, Valerie Hunt z Kalifornské univerzity v Los Angeles strávila celá desetiletí zkoumáním lidského energetického pole a výsledky své práce zdokumentovala v knize Nekonečná mysl (Infinite Mind).

  Valerie Hunt mimo jiné zjistila, že energetické vlny v poli souvisí s mentálním a emocionálním stavem konkrétní osoby. Lidé s pesimistickým nebo materialistickým pohledem na svět mají tendenci hromadit ve svých osobních energetických polích množství nízkofrekvenční energie. Lidé s pozitivním či duchovním pohledem na svět mívají ve svých polích hodně vln vysokofrekvenční energie.

  Žádné energetické pole není ostrov

  Je-li vaše osobní energetické pole jakýmsi skladištěm energie, odkud tedy tato energie přichází? V dalším povídání uvidíme, že část této energie ve vašem poli přichází zevnitř vaší vlastní mysli. Nicméně vaše osobní pole není izolované a energie může do pole vtékat z vnějších zdrojů. Vaše osobní energetické pole si neustále vyměňuje energie se svým okolím. Jakmile přijdete do styku s dalšími lidmi, vaše energetické pole se může s energetickými poli těchto dalších lidí navzájem ovlivňovat. V podstatě – protože všechno je energie – lze popsat veškeré vaše kontakty s vnějším světem jako výměnu energie.

  Jakmile si uvědomíte, že vaše mysl je energetickým polem a je propojena s energetickým polem kolem vašeho těla, získáte úplně novou perspektivu pohledu na vzájemné působení mezi vámi a světem kolem vás. Všechny vaše myšlenky a pocity jsou formou energie. Energii lze charakterizovat podle vibrace, či frekvence, energetických vln. Asi jste si všimli, že jisté myšlenky nebo pocity mohou mít negativní vliv na vaši mentální a emocionální pohodu. Pokud se na vás rozzlobí druhá osoba, může to vést k tomu, že vy sami se rozzlobíte anebo pocítíte určitou sklíčenost. Ve skutečnosti ta osoba na vás zaměřuje jisté mentální a emocionální energie. Jakmile tyto energetické vlny vstoupí do vašeho osobního energetického pole, začnou ovlivňovat váš stav mysli, vaše prožívání života. Proto to, co na vědomé úrovni zakoušíte jako negativní emoci, lze chápat jako energetické vlny ve vašem osobním poli.


  Zášť je na první pohled negativní cit a láska je cit kladný. Jediný rozdíl mezi láskou a nenávistí spočívá v rozdílu ve frekvenci energetických vln. Dá se říci, že láska je energií s vysokou frekvencí, zatímco zášť je nízkofrekvenční energií. Víte, že jisté chemické látky vaše tělo posílí, zatímco jiné je mohou zabít. Podobně vlny vysokofrekvenční energie mají pozitivní vliv na vaše energetické pole a váš pocit pohody.

  Jeden z nejzákladnějších zákonů fyziky se nazývá první zákon termodynamiky. Podle tohoto zákona nelze energii vytvořit ani zničit. Jedna forma energie může být přeměněna v jinou formu energie, a to prostřednictvím změny vibrace vln energie. Ve výsledku energie setrvá v daném stavu vibrace až do doby, než bude přeměněna do jiného stavu. Jakmile jednou energetická vlna získala jistou frekvenci, ponechá si tuto frekvenci nekonečně dlouho nebo do okamžiku, než něco změní její vibraci.

  Uvažte, že vaše osobní energetické pole je jakýmsi skladištěm energie. Vaše myšlenky a pocity jsou formami energie a když se zapojujete do určitých mentálních a emocionálních vzorců, vytváříte vlny energie. Některé z těchto vln mohou být uskladněny ve vašem poli. Když jednáte s dalšími lidmi, vstupují do vašeho osobního pole mentální a emocionální energie a některé z nich tam mohou zůstat. Otázka nyní zní: “Co se stane s toxickou mentální a emocionální energií poté, co vstoupila do vašeho osobního energetického pole?”

  První zákon termodynamiky nám sděluje, že tato energie jednoduše nezmizí. Může nekonečně dlouho zůstat ve svém současném vibračním stavu. Proto, jakmile jedovatá energie do vašeho pole vstoupí, zůstane tam tak dlouho, dokud s tím vy něco neuděláte.

  Abychom pochopili, jak energie vstupuje do vašeho těla, stačí se rozpomenout na úsloví, že “podobné přitahuje podobné” nebo “vrána k vráně sedá”. Ve skutečnosti se toto úsloví vztahuje na zákon přitažlivosti. Vzhledem k tomu, že již víme, že všechno je tvořeno energií, můžeme se na přitažlivost podívat z jiného úhlu. Většina lidí se ve škole učila, že přitažlivost (gravitace) je silou, která působí na hmotu. Jinými slovy: velké hmotné těleso, jako např. Země, vytváří gravitační sílu, jež přitahuje vše, co se k němu přiblíží. Ve skutečnosti je přitažlivost silou, která je vytvářena energií, a tak tedy též na energii působí. Podle Einsteina velké gravitační pole může ohnout světelné vlny, a bylo to potvrzeno vědeckým pozorováním. Rozvažme, jak se toto může odrazit u vás.

  Sebedestruktivní spirála

  Jestliže dovolíte, aby se negativní energie akumulovala ve vašem osobním energetickém poli, dosáhne nakonec tato energie kritického množství, které vytvoří gravitační tah. Což má dva potenciálně velice negativní důsledky:

  1) Síla přitažlivosti ve vašem osobním energetickém poli přitáhne negativní energii z vašeho okolí. Jinými slovy, negativní energie ve vašem poli vtahuje do vašeho pole další negativní energii. Jen velice málo lidí žije v podmínkách, které by byly naprosto bez negativní energie, takže většina z nich jí může natáhnout skutečně velké množství.

  2) Síla přitažlivosti ve vašem energetickém poli bude mít vnitřní účinek na vaše myšlenky a pocity. Vzhledem k tomu, že na vědomé úrovni o uskladněné energii nevíte, musí být tato energie uložena ve vaší podvědomé mysli. Nicméně i vaše vědomá mysl sestává z energie a přitažlivá síla energie uskladněné v podvědomé mysli může působit na vaši vědomou mysl. Čím více negativní energie je uloženo ve vašem osobním energetickém poli, tím snazší je pro vás uvíznout v negativních mentálních a emocionálních vzorech.

  Dáte-li si dohromady tyto dva faktory, je snadné vidět, že máte potenciál ke stvoření negativní spirály (tedy vedoucí směrem dolů). Jestliže se ve vašem energetickém poli hromadí negativní energie, přitažlivá síla způsobí, že se začnete zabývat negativními myšlenkami a pocity, což opět vytváří další negativní energii. Část z ní je uložena ve vašem energetickém poli a zintenzivňuje sílu přitažlivosti. Síla přitažlivosti též přitahuje další negativní energii z vašeho okolí a každá špetka z ní tu sílu zvětšuje. Čím více negativní energie máte ve svém poli, tím silnější bude síla přitažlivosti, a tím více negativní energie bude vytvářeno a přitahováno.

  Zpočátku tento tah může způsobovat, že začnete upadat do určitých zvyklostí. Začínají jako mentální návyky, které ovlivňují způsob, jakým přemýšlíte o životě. Poté se stanou emocionálními zvyklostmi ovlivňujícími způsob, jak život vnímáte. Posléze se z těchto mentálních a emocionálních zvyků vyvinou určité vzorce chování, které působí na to, co se životem uděláte. Nejdříve tyto zvyky mohou vypadat neškodně, přesto – se zvyšující se silou přitažlivosti – mohou dosáhnout kritické úrovně, kdy si podmaní vaši vědomou mysl. Bez ohledu na to, jak moc se snažíte, silou vůle se z negativních návyků nevymaníte. Přitažlivá síla negativní energie se již stala tak silnou, že začíná ovládat váš život.

  Mohli byste si to představit takto: když lidé umožní, aby se v jejich energetickém poli hromadila negativní energie, tato energie vytvoří vír – či spirálu – který do sebe všechno vtahuje.

  Když zvážíte možné účinky toho, že ve vaší podvědomé mysli řádí vír negativní energie, je snadné pochopit, že tento fenomén je hlavním faktorem za téměř každým negativním vzorcem myšlení, cítění a jednání, jež lidské bytosti znají. Vaše činy vycházejí z pocitů, a vaše pocity vycházejí z myšlenek. Jakmile se negativní energie začne hromadit ve vaší podvědomé mysli, přitažlivá síla této energie začne působit na vaše myšlenky. Vaše vědomé myšlenky jsou vtahovány do jistých vzorců, které vás nutí zaměřovat se na nežádoucí nebo negativní aspekty vašeho života. Pokud tato přitažlivá síla přesáhne určitý bod, určitý rozsah, budete prožívat utkvělé myšlenky, jež nejste schopni ze své vědomé mysli záměrně vyloučit.

  Pokud se doopravdy chcete zbavit jakéhokoliv negativního návyku, včetně závislosti, musíte začít tím, že se naučíte, jak sami sebe osvobodit od tahu přitažlivosti negativní psychické energie. Pokud neoslabíte tento negativní tah, budou všechny další pokusy o zrušení návyku přehlušeny zuřivým tornádem energie, jež se prohání vaším osobním polem.

  V celé historii lidstva dochází k tomu, že se lidí diví, proč tak často dělají věci, které jejich vědomá mysl provést nechce. Proč se lidé cítí byt nuceni dělat věci, o nichž vědí, že jsou škodlivé pro ně samotné nebo pro ostatní? Proč lidé upadají do negativních vzorců, které nakonec vedou k jejich vlastní zkáze? Proč se někteří lidé stávají tak necitlivými vůči utrpení druhých? Proč je tolik lidí necitlivých vůči bezprostřední hrozbě, že zničí sebe sama?

  Na všechny tyto otázky nyní můžeme odpovědět. Odpověď je taková, že přitažlivost negativní energie ve vašem osobním energetickém poli vytvořila tak silný tah, že přemůže – nebo by se dalo říci stravuje – vaši vědomou mysl. Často osobní síla vůle není natolik silná, aby překonala tah negativní energie, která ji stahuje dolů.
  —————————

  Celý původní článek je i tak POLOVIČNÍ.Přesně jako Einsteinova terorie.Řešení totiž není ani v útěku,ani ve vyhýbání se „černé díře“.:)

  I Bible hovoří o inkarnacích,jenže to „rozumáři“ nemohli tušit.?:

  „Království Otce se podobá ženě, která nese džbán plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se sypala po cestě, aniž by to věděla. Nevěděla vůbec, co se stalo. Když došla k domu, postavila džbán na zem a zjistila, že je prázdný.“

  „Starý muž ve svých dnech nebude váhat a zeptá se malého dítěte v sedmi dnech, kde je místo života, a bude žít. Neboť mnozí první budou poslední a stanou se jedním jediným.“

  PS:Nemluvě o zkušenostech dětí-„maličkých“,o kterých jejich rodiče zajínají
  konečně mluvit nahlas a veřejně.

  1. Hvězdičko, záříte na poli beznadějná setkání s fyzikou. Takže beznaděj zařaďte jako další druh pole a zkoumejte ho.
   Píšete .“Představte si magnet s magnetickým polem, které ho obklopuje a zeptejte se sami sebe: “Produkuje magnet to magnetické pole nebo magnetické pole vytváří samotný magnet?”. Uvážíte-li fakt, že z vědeckého pohledu je vše energií, mohli byste argumentovat, že přece nedává smysl tvrdit, že hrubá hmota kousku železa může produkovat onu mnohem elementárnější energii, jíž je tvořeno magnetické pole.“
   Kometář : Když permanentní magnet přenesu někam jinam, zase bude mít účinky na železné piliny, které si před tím ležely mimo magnetické siločáry. Takže původcem magnetického pole a síly je ten magnet. (heslo permanentní magnet, Couirierova teplota). Schématicky řečeno, permanentní magnet má magnetickou energii, která se do něj uložila, když se jeho ( paramagnetické) atomy upořádaly do domén, které se zesilují. Viz obrázek odkazu

   http://fyzmatik.pise.cz/868-curieho-teplota-aneb-jak-zrusit-magnet.html

   http://www.sinomag.cz/sinomag.cz/data/sinomag/downloads/Permanentni_magnety.pdf

   Vaše spirály raději nebudu rušit,
   Píšete.“Mohli byste si to představit takto: když lidé umožní, aby se v jejich energetickém poli hromadila negativní energie, tato energie vytvoří vír – či spirálu – který do sebe všechno vtahuje…Jestliže dovolíte, aby se negativní energie akumulovala ve vašem osobním energetickém poli, dosáhne nakonec tato energie kritického množství, které vytvoří gravitační tah. Což má dva potenciálně velice negativní důsledky:
   1) Síla přitažlivosti ve vašem osobním energetickém poli přitáhne negativní energii z vašeho okolí. Jinými slovy, negativní energie ve vašem poli vtahuje do vašeho pole další negativní energii.“

   Kometář : Gravitace není negativní, gravitace se projevuje jako vzájemná přitažlivost hmotných těles. Ale Vy určitě řešíte kvantovou teorii gravitace, kterou se podařilo myslím loni potvrdit ve vesmíru, což je spolu s Higgsovým bozonem další faktor toho, že teorie vesmíru je správná.
   Ano gravitační pole velmi hmotných těles ohybá světlo ( gravitační čočky). Hlava mi nepřipadá jako těleso velké hmotnosti. A ještě nám tu chybí Heisenbergovy relace neurčitosti a De Broglieho vlny, což se týká pro změnu zase mikrosvěta.

   1. Pane Pardále
    Já jsem velice vděčný za Vaše příspěvky. Jste krásnou ukázkou vývoje racionálního ducha. Na začátku přichází s blahostným úsměvem a tolerantní větou: „Ať si věří, v co chtějí, hlavně, že se chovají slušně k ostatním.” No a po nějaké době zde máme krásně vyvinutého, agresivního ateistu, který nenávidí všechny, kdo s ním nesdílí stejný pohled na svět. Prosím pokračujte v příspěvcích. Mnoha lidem to pomůže v uvědomění si marasmu dnešní doby a jejich hlavních aktérů.

    1. Pane Vahrione, asi jste si nevšiml, že nefušuju do vztahu diskutujících k Bohu. Chápu, že nejjednodušší reakce na na moje výhrady k nesmyslům, které plodí pan Muladi a Hvězdička ve fyzice, je prohlásit mě za zarytého atheistu. Budu parafrázovat Švejka:“Neračte Vy být zarytý propagátor karmy, který není schopen odpovědět na to, proč má člověk trpět za hříchy v minulé generaci?“.
     Jsem katolicky vychovaný člověk a nerouhám se Bohu. Vaše importované indické bohy k ničemu nepotřebuju, karmu a diskuzi o ní už vůbec ne.

     Fyzika nepopírá, že že hmota ( pár elektron a pozitron) může vniknout z elektromagnetického gama záření (sdělení, že hmota vznikla ze světla je třeba brát spíše obecně),

     http://osel.cz/index.php?clanek=7609

     a rekce V.Wagnera :“Psát, že zatím nebyla pozorována přeměna čirého záření (fotonu) na částice (pár elektron a pozitron) je totální nesmysl. Tento jev je pozorován každodenně a běžně v laboratořích, které se zabývají detekcí záření gama s energií vyšší než 2 krát 511 keV“ atd.

     Píšete údajně o mně :“který nenávidí všechny, kdo s ním nesdílí stejný pohled na svět. Prosím pokračujte v příspěvcích. Mnoha lidem to pomůže v uvědomění si marasmu dnešní doby a jejich hlavních aktérů.“
     Vytiskněte si to a vylepte nad monitor, je to přesná charakteristika vaší činnosti.

   2. ad.Hvězdičko, záříte na poli beznadějná setkání s fyzikou. Takže beznaděj zařaďte jako další druh pole a zkoumejte ho.

    :)))
    Pan Muladi napsal,jak jsem citově labilní.No Otec mi vzápětí řekl:
    Ono labilita má své výhody.:)
    Jelikož je cesta „domů“ úzká,přirovnávala jsem ji k chůzi po laně.No a tam
    je „labilita“ důležitou záležitostí při udržování rovnováhy.

    Souvisí to s polem beznaděje.Toto „pole“ velmi dobře znám.Chvíli mi trvalo,
    než se stalo mým velmi dobrým „pomocníkem“.Párkrát jsem se chtěla v tomto
    životě zabít,přestala jsem vidět smysl života v utrpení.Později mi Otec
    vysvětlil,že „zabíjení se“ vyplývá z mé podstaty srdce.Dnes tomu rozumím
    velmi dobře.:)
    No jen jednou jsem se chtěla zabít a vzít tímto aktem se sebou všechno utrpení
    a všechnu bolest světa na sebe z lásky k dětem.
    A tehdy se začaly dít věci panečku.Tehdy se ozval Otec…….:)

    Má zkušenost:Vždy je dobré znát sebe samého a naučit se „postavit“ na pole
    beznaděje,protože jen tehdy mohu „uvidět“ opravdovou Náděj.I kdyby byla
    velikosti hořčičného semínka,uvidím ji.Když totiž stojíte přímo v Naději,
    oslepí vás velmi snadno iluzí falešného sebeuspokojení(uchlácholení) a strachem
    bludu ze selhání nebo odsuzování-sebe i ostatních.A tak začínáte
    „hnít“ na jednom místě nebo vyšlapaných kolejích,názorech,činnostech,..
    aniž si to uvědomujete.Pak zákonitě musí přijít od někud „facka“,která
    s vámi zacloumá a řekne:Probuď se!.

    PS:Je dobré si uvědomit,že chemie není fyzika,a že tento svět je
    svět chemie matematicko-fyzikální,který lze velmi snadno vyjádřit
    geometrickými symboly.(a co teprve např.chemická potencionální energie,..)

    K magnetu:
    Sám jste poslal odkaz
    http://fyzmatik.pise.cz/868-curieho-teplota-aneb-jak-zrusit-magnet.html

    což již není záležitostí výhradně fyziky,ale i chemie.
    „Hodil jsem na svět oheň a udržuji jej,dokud neshoří.“

    Ke gravitaci:
    Zde máme zcela jistě rozdílný náhled v tom,co to gravitace ve skutečnosti
    vlastně je.Jsem si vědoma,že jde o SÍLU dostředivou.Gravitaci nepovažuji za
    vzájemnou přitažlivost dvou těles,nýbrž dvou Sil.Není tíha,nýbrž volný pád
    a odpor(stabilita).

    ad.Hlava mi nepřipadá jako těleso velké hmotnosti.

    Tady vůbec nejde o hlavu,jelikož o tu přijde každý.Navíc není sídlem
    duchovního vědomí.Hlava je něco jako virtuální přilba,která je již k dostání.
    Ono i lidské tělo je dokonalým virutálním „skafandrem“,biorobotem.

    Ještě jednou:
    Veškerá fyzika tohoto světa je o Síle kmitočtů.
    Kmitočet-kmito-čet=kmity točivé
    KMITOČTEM JSOU RŮZNÉ POLARITY DVOU SIL,KTERÉ SI MEZI SEBOU VYMĚŇUJÍ
    (VYMĚŇOVALY) SVOU ENERGII V PODOBĚ ZÁŘENÍ.

    SÍLA není skalární ani konstantní veličinou.

    Záření-až tady nastupují vlny,neboli frekvence a pohyb částic.
    Záření neboli radiace označuje šíření energie prostorem (včetně vakua).

    Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně záření vykazuje jak vlnový, tak částicový charakter. Obvykle je však záření studováno z určitého hlediska, kdy převažuje buď vlnový nebo částicový charakter. Pokud převažuje vlnový charakter, používá se obvykle místo označení záření přímo označení vlnění.

    Mezi makrokosmem a mikrokosmem není rozdíl.To jen vnímání člověka je
    omezeno pásmem rozsahu v jeho hloubce.

  2. a ty frequence (na které energie „přeskakuje“) jsou dané (definované) čím? co umožňuje, aby přetékaly z jedné do jiné a jakým „mechanismem“ se to děje? děkuji

 7. Nové zjevení hovoří jasně:

  Pojetí karmy a reinkarnace znovu do stejného stavu (místa), natož do zvířat nebo rostlin (nesentientní život-nemá vědomí Já, nemá duši ani ducha) je duchovní ohavností vymyšlenou
  v peklech.

  Jsou pouze následky a důsledky DUCHOVNÍCH voleb, které nastávají přes zprostředkující svět (duševní) a plně se zhmotní ve světě hmotném. Pouze z hmotného zobrazení je možno se náležitě
  poučit.

  V pravém stvoření (pozitivní stav), kde je vše řádné, následky tomu odpovídají.

  V zoně vymístění (negativní stav-pekla) je vše neřádné a následky tomu také odpovídají.

  Na planetě Nula (naše planeta), která je jedinou spojnicí těchto dvou stavů, tam je možné
  úplně všechno. Je velice obtížné cokoliv pravdivého zjistit, neboť negativní stav neustále
  šíří své nepravdy a zlo. Jejich hlavní bašta se nachází v LIDSKÉ MYSLI!

 8. Pane Muladi, ani jste neměl odvahu to podepsat. Nejde o ješitné popichování, ale o to, že nedokážete své proklamace o reinkarnaci ničím obhájit, jen pořád dokola okecávat. Jaký výchovný program konkrétně jste si tedy sám zvolil? A co jste byl v minulém životě? Zase ticho po pěšině, prostě diskuze o ničem.
  Píšte :“ Nehledě k tomu, že ta 2pí skutečně existují a jsou dokazatelná“
  Určitěěě. Ve Vašem skvělém vzorci čitatele i jmenovatele vydělíme 2*pí a máme fungující gravitační zákon. Jen tak mimochodem, když se údajně teorie zpožďuje za praxí, jak to bylo s jadernou energií a Einstennovým E= mc2 ( rok 1905) a uvolněním atomové energie ( 1942 reaktor a 1945 atomová bomba)? Bez teorie relativity nelze sestrojit urychlovače. Teorie fyziky a praxe jdou spolu a obojí úspěšně Vás míjí.
  Gravitační síla existuje od počátku vesmíru a teoreticky ji zkoumal Galileo, pak Newton ( kolem roku 1700). A znalost gravitačního zákona přinesla obrovské pokroky v astronomii a kosmonautice.
  Blbost trvalá se ukáže rychle – stačí nepochopit to, co je jasné.

  1. Pane Pardale,

   ad: Blbost trvalá se ukáže rychle – stačí nepochopit to, co je jasné…

   Docela dobře jste se tentokrát vystihl, a to jak v případě temné hmoty, tak i reinkarnace.
   A já už si nedělám sebemenší iluze, že s Vaší současnou mentalitou to dokážete pochopit. (Což je zároveň důvod, proč už Vám to nyní nechci vysvětlovat.)

   1. Pane Muladi, chápu to. Došly argumenty, takže řešíte moji mentalitu. Mohl byste naznačit, co takový člověk jako já, který studoval, rok bránil vlast, pracoval, stavěl dům, vychoval se ženou dvě děti, které si vedou dobře, člověk, který nekradl, nebyl ve všemocné straně, prostě zdravý normální člověk, který má tu vadu, že nevěří na karmu a netouží po ní – co tedy má očekávat od reinkarnace?

    1. Pane Pardale,

     myslíte-li tento dotaz upřímně, pak už je to diskuse na lepší úrovni.
     To zásadní o reinkranaci jsem zde už sdělil:
     je to nápravný výchovný program.
     Ten se samozřejmě netýká nikoho, kdo nemá co napravovat.

     Druhou věcí ovšem je, že duše každého člověka je nesmrtelná (je to skutečný člověk poté, když se vysvlékne z pozemského těla) a v dalším životě se zákonitě bude vyvíjet dál.
     Pan Vahrion to napsal správně: Stav „líbí se mi to“ je vytváření svého budoucího osudu, své cesty. Rozhoduje kam, do jakých úrovní budeme (na základě příbuznosti vnitřních zdrojů vlnění) přitaženi. Jsme automaticky posunuti mezi stejně smýšlející lidi. Nahoru nebo dolů, vše je založeno na vnitřní podstatě samotného člověka.

     Ilustračně řečeno, co by třeba chamtivec nebo rváč chtěl dělat v Nebi? On by se tam vůbec nemohl seberealizovat – navíc v tamější atmosféře by se dusil a sám by chtěl odtamtud vystřelit.
     Ani těmtom lidem samozřejmě není Nebe upřeno, ale než se tam dostanou, musejí projít různými výchovnými programy. Obvykle v nich musejí na vlastní kůži poznat, co dělají vůči jiným špatně, aby se tím dokázali poučit (zkušenost je totiž nepřenositelná).

     Jinými slovy, Bůh je spravedlivý a milosrdný a za všechny lidské španosti si lidé zodpovídají – a léčí se – sami. S tím, že nikdy nevíme, jestli ti, kteří jsou na tom hůř než my, na sebe nevzali kus našeho vlastního břemene, protože se rozhodli nám pomoci.
     Kromě toho je žádoucí, abychom se k sobě chovali milosrdně, protože kdo v sobě nemá milosrdenství, nemůže dostat milosrdenství od Boha – a bez něho se opravdu žádný člověk neobejde.

     Karma a reinkarnace tedy není žádný strašák, je to logická cesta vývoje člověka. A to, že církevní hodnostáři zmínky o reinkarnaci z Bible vyjmuli, to vůbec neznamená, že tento proces vývoje každého člověka skutečně zrušili.

    2. Pane Muladi, píšete :“do jakých úrovní budeme (na základě příbuznosti vnitřních zdrojů vlnění) přitaženi. “
     Takže duše je nesmrtelná kvůli nějakému vlnění, které pořád má. No a vlnění se šíří, čili jeho energie se rozplývá. Takže jste s věčností nehmotné duše na základě vlnění v háji.
     Mezi lidmi, kteří Boha neodmítají jsou lidé ( jako třeba já), kteří prostě na základě pozorování přírody soudí, že po smrti umřeme, čili ani nebe ani peklo, prostě nic. Duše jako projev myšlení člověka tím přestane existovat, myšlení potřebuje dodávat energii, a ta nebude k dispozici. Tělo se rozpadne nebo shoří. Bylo by dobré nechat po sobě brázdu dobrých činů a zachovat geny v příští generaci, kterých bylo u lidstva řekněme 1000 a měly to hodně těžké.
     Lidské myšlení je spojeno s mozkovými vlnami a chystají se prý do 20 let počítače ovládané myšlenkami ( asi telepatií). Takže vlnění u myšlení snad, ale za živa, jinak po smrti nic, ani vlnka.
     Karma v Indii možná není strašák jak píšete. Je to ( zcela nereálná) iluze, že pozemským utrpením si vykoupíme cestu do vyšších kast. Velkým čestným úsilím a prací můžeme pomoci příštím generacím žít líp a je to naše povinnost. O mláďata pečují i zvířata a mnohá vzorně. A žádnou karmu nepotřebují.
     Diskutuji taky asi u článku Vahriona, jehož článek vede k Poselství Grálu, viz třeba
     http://www.abdrushin.cz/ve-svetle-pravdy/poselstvi-gralu-od-abdrushina-044.php
     Cesty, jak udělat vysát člověka u udělat z něj cvoka jsou různé a tihle Grálisté to umí. Jako každá sekta. Křesťanství má sice habaděj chyb, ale už vytvořilo hodnoty trvalé. Prostě tyhle diskuze mají vadu. Nač vymýšlet trakaře, když máme osvědčená auta. Bible karmu neobsahuje, ne že karmu z Bible církevní hodnostáři zrušili. Bible pochází z židovského prostředí
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus#Biblick.C3.A9_obdob.C3.AD
     Judaismus žádnou karmu neřeší, když tak posmrtný život.

    3. Pane Pardale,

     ad: Takže vlnění u myšlení snad, ale za živa, jinak po smrti nic, ani vlnka.

     Jaký máte důkaz na to, že duše mimo tělo a tanto svět neexistují?
     Já Vám samozřejmě neříkám, čemu máte věřit.
     Osobně se však řídím logikou a niterným poznáním. To poznání Vám vysvětlovat nechci (jsem přesvědčen, že si ho jednou prožijete po svém), ale tu logiku vysvětlit mohu.

     Duše má tvar člověka a doslova platí, že právě duše oživuje celé tělo. Kde není duše, tam tělo nic necítí, nebo dokonce odumírá – což dokazují všechny narkózy i amputace, včetně tzv. fantomových bolestí (kdy člověka třeba bolí noha, kterou nemá).
     Duše je zkrátka oživujívující energie těla.
     A rozdíl mezi živým člověkem a stejným mrtvým člověkem je právě v přítomnosti oživující energie.
     Ovšem jak jistě víte, energii nelze zničit.
     Takže když tato energie vyprchá z těla, můžete mít naději, že se rozplyne a smíchá s energií vesmíru.
     Což by možná platilo v případě, kdyby šlo o energii neorganizovanou. Jenže to není případ duše, protože ta oživuje velmi složitý organismus, kterému dokonce dává tvar…
     Zbytek už nechávám na Vás.

     Co se týká karmy, doslova znamená „čin“. Jako nutné utrpení na cestu do vyšších kast je to třeba jedna z interpretací, ale já ji považuji za zákon akce a reakce. (Přestože leckdy reakce přichází natolik opožděně, že si ji člověk napříklada neumí ani dát do souvislosti s akcí).

     ad: Cesty, jak udělat vysát člověka a udělat z něj cvoka jsou různé a tihle Grálisté to umí…

     Pane Pardale, to dnes umí kdekdo: politikové, reklama, média, teoretikové čehokoli, finančníci… Na druhou stranu, když si zachováte zdravý rozum, tak si ze všeho lze vzít nějaké poučení.

     ad: Bible karmu neobsahuje, ne že karmu z Bible církevní hodnostáři zrušili.

     Nebyl jsem na žádném z koncilů, v nichž se rozhodovalo o tom, co bude Bible obsahovat. Ale mohu Vám uvést citát z Jana 9:
     1Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
     Je logické, že kdyby učedníci neznali pravdu o reinkarnaci, nemohli by takovou otázku vůbec položit (novorozenec v tomto světě nemohl hřešit).

     A ještě poznámka: Judaismus není křesťanství (Judaismus odmítá Nový zákon i celou misi Ježíše Krista).

    4. Pane Muladi, tak duše už není vlnění, ale nezničitelná energie. Ještě , že jste nás poučil, že energie = hmota kvůli E= mc^2. Takže nehmotná duše má hmotu a je to v pohodě. Fantomové bolesti poškozených končetin, jsou záležitosti poškozených ukončení nervů. Třeba hluboké říznutí na prstu několik měsíců brní při dotyku nebo pohybu, pokud nervová zakončení nedorostou, takže nervíčky, ne duše.
     Akce a reakce vzniká a zaniká ( ve fyzice) vždy současně. Vaše opožděná reakce je o něčem jiném.
     To je skvělé zdůvodnění- grálisté jsou povodníci, ale to nic, politici taky. No vidíte a jsme u kořene sporu, podvodníci jsou i ti, co píší o něčem, co není pravda. Ne, že bych si myslel, že se zamyslíte nad svými jakoby pravdami.
     Církevní hodnostáři údajně karmu zrušili, a když jde do tuhého, tak jste na koncilu nebyl.
     To jsou novinky- judaismus není křesťanství. Já jsem ani nic takového nepsal, jen že vychází z judaismu, když hledáte, kde bible ztratila karmu, že? Prostě bible nevychází z indické filosofie, kde karma je podstatná. Jinak s Vámi souhlasím, slovo karma v bibli ( 1500 stran formátu .pdf) není. Bible má duše, například v očistci. Nikdy jsem neslyšel, že by se duše vracela na zemi a žila si tu pak líp v jiném těle.
     Takže Vy máte nové náboženství, něco z bible, k tomu karma, a to vše skloubeno s Vámi nepochopenou fyzikou, nejlíp relativistickou.Takový Všechnocosehodílismus.

    5. Pane Pardále, to že existuje spousta věcí, které nemůžete Vaším voltmetrem změřit je fakt, který je jasný i malým dětem. O tom nemá cenu diskutovat.

     Co se týká Grálistů, jste zase vedle. Grálisté jako organizace (Hnutí) nemá žádné nároky na jejich členy. Nechtějí majetek, psychyckou odevzdanost ani pravidelnou docházku. Takže je nemůžete definovat jako sektu.

     To, že Abdrushinovo dílo chápou různí lidé různě je jiná věc. To je problém lidí jako takových. Dobře víme, že jsou jedinci, kteří se můžou stát fanatici i na základě učebnice fyziky.

    6. Bola by to celkom zaujímavá debata, ak by obsahovala viac logických argumentov a menej irónie, cynizmu a dehonestácie oponenta…
     Inak – pekný deň!

    7. Pane Pardale,

     ad: tak duše už není vlnění, ale nezničitelná energie…

     Vy si vážně myslíte, že vlnění nemá energii?

     ad: energie = hmota kvůli E= mc^2. Takže nehmotná duše má hmotu a je to v pohodě…

     Za prvé: energie není hmota – podívejte se na jednotky, ve kterých se měří hmota a porovnejte je s jednotkami, v kterými se měří energie.
     Za druhé: Tady se projevuje právě Vaše nepochopení hmoty ve fyzice. Existuje trojrozměrná hmota atomů v objemech a dvojrozměrná hmota fotonů v energii. Takže duše je nehmotná ve smyslu atomů, ale hmotná ve smyslu energií – a mimochodem, z této hmoty jsou tvořeny i obrazy Vašich snů, které taky mají energii.

     ad: Fantomové bolesti poškozených končetin, jsou záležitosti poškozených ukončení nervů…

     To je pouze částečná pravda. Zkuste si někde poškodit ukončení nervů tak, ať máte pocit třeba dalšího páru rukou…

     ad: Církevní hodnostáři údajně karmu zrušili, a když jde do tuhého, tak jste na koncilu nebyl.

     Tomuto Vašemu myšlenkovému zkratu opravdu nerozumím. Zjistěte si v encyklopediích, kdy ty koncily byly a dojde Vám, že jsem na nich opravdu být nemohl. A zjistěte si, na kterých koncilech se určovalo, co v Bibli bude a co v Bibli nebude. (A proč existují apokryfní evangelia.)

     A místo myšlenkového zkratu se pak seriózně zamyslete nad citátem, který jsem Vám doložil:
     1Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
     Pak (možná) pochopíte karmu – i to, že se nepodařilo vymýtit všechny zmínky o reinkarnaci v Bibli.
     (A přejdou Vás nesmysly o všechnocosehodismu.)

    8. Pane Muladi, ANO. Hmota je filosofický pojem ( látka z atomů a silová pole).
     Uvedl jste, že duše (karma) je nějaké vlnění. Vlnění má energii. Kde je energie, tam je hmotnost ( E= mc^2). Takže Vaše nehmotná vlnící se duše má hmotnost

     http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie

     :“Ze speciální teorie relativity plyne, že hmotnost (nikoliv hmota) a energie jsou ekvivalentní podle Einsteinova vztahu E = mc^2 “

     Takže s tím vlněním duše jste to nezvládl a nedělejte rozbory ničeho jiného. Prostě nevíte, co to ta duše nebo karma je. Poučte napřed sebe.
     Já jsem neuváděl, že koncily vyškrtly karmu, hledejte si sám potvrzení toho, co jste sem z patra frcnul.

    9. Pane Pardale,

     ad: Kde je energie, tam je hmotnost ( E= mc^2). Takže Vaše nehmotná vlnící se duše má hmotnost…

     Jasně, nejen moje duše, ale i Vaše duše, stejně jako duše každého, má hmotnost – ovšem nikoli hmotnost z atomů, nýbrž z fotonů (částic). V tomto smyslu jsem to přece napsal už dřív.

     ad: hmotnost (nikoliv hmota) a energie jsou ekvivalentní podle Einsteinova vztahu E = mc^2

     Ano, ale pouze ve smyslu: čím víc hmotnosti, tím víc energie. Jenže není pravdou (což sám dobře víte), že kilogramy se rovnají joulům. Jinak řečeno, kdybyste měl k dipozici jen a pouze hmotu, čili pouze kilogramy, nikdy byste z ní energii nedostal – to „c^2“ by Vám prostě chybělo.
     Ona ekvivalence je dalším hrubým omylem fyziků. Atomy totiž mají energii zabalenou v hmotném obalu, a jedině proto platí, že čím více hmotnosti, tím více energie.

     ad: Prostě nevíte, co to ta duše nebo karma je…

     Odkud lovíte takové nesmysly? Přečtěte si v mých minulých příspěvcích pořádně, co jsem napsal o duši a karmě. (Nanejvýš můžete tvrdit, že jste nepochopil, co já o duši a karmě vím.)

    10. Pan Muladi,
     promiňte, že se Vám do toho pletu, ale když citujete 1 a 2, proč vynecháváte 3.
     Odpovím za Vás.
     Nehodí se Vám to do krámu.

     1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.
     2 Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“

     3 Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

     Ovšem můžete to vysvětlit tím, že skutek Boží je karma.
     Jenže Ježíš Kristus jasně řekl že nehřešil.

     Učedníci si uvědomovali, že problém je následkem hříchu a to je pravda.
     Není to však vždy, může být i kvůli projevení skutků Božích,
     když si to jeden svobodně zvolí.

    11. Pane Karle,

     ad: když citujete 1 a 2, proč vynecháváte 3.

     Protože to principiálně na 1 a 2 nic nemění – jen potvrzuje.
     Vždyť když:
     3 Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče;
     tak tím Ježíš existenci karmického principu nijak nevyvrátil, neobořil se na učedníky, že říkají nesmysly. Jen doplnil vysvětlení, že tentokrát to nebylo karmické, nýbrž:
     je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

     Ale podobných zmínek o reinkarnaci je v Bibli více. Kromě toho, karmický princip je pro mne logický a za nejjednodušší prostředek, jak jej úspěšně zvládnout, považuji reálnou lásku k Bohu v těle Ježíše.

    12. Dobrý den,pane Pardále,a také ostatní,

     doplním Vám pro vysvětlení mé poznání – použiji částečně i text pana Jiřího Muladiho.

     Ad.:
     Duše má tvar člověka a doslova platí, že právě duše oživuje celé tělo. Kde není duše, tam tělo nic necítí, nebo dokonce odumírá – což dokazují všechny narkózy i amputace, včetně tzv. fantomových bolestí (kdy člověka třeba bolí noha, kterou nemá).
     Duše je zkrátka oživujívující energie těla. A rozdíl mezi živým člověkem a stejným mrtvým člověkem je právě v přítomnosti oživující energie. Ovšem jak jistě víte, energii nelze zničit.
     Takže když tato energie vyprchá z těla, můžete mít naději, že se rozplyne a smíchá s energií vesmíru.

     – – – – –
     Moje poznámky k tomuto textu, neboť vy to tu posuzujete vědecky.

     Duše nemá tvar těla, ale je oživující podstatou všeho živého. Kde není duše, tam je již jen mrtvé tělo. Duše se pomocí svého vědomí rozprostírá a dostává až do každé buňky svého těla, je tak ve svém těle propojena se vším a všemu tak dává život. Ale bez vědomí je tělo netečné, může mu být / pro pacienta bezbolestně / amputována i ta noha. Řečeno jinak, duše funguje v těle prostřednictvím svého vědomí.

     Duše není závislá na stravě,protože je vyživována neustálým proudem Života, chcete-li, Duchem svatým / těch názvů jsem v jiném příspěvku uvedl mnoho / a jeho životadárným tvořivým proudem. Řečeno jinak, bez emanace Boha-Ducha Svatého by nebyla žádná duše schopna existence. Jak to však dokázat vědě?

     Karma je ve Starém Zákona opravdu „postavena“ na hlavu.
     Hospodin dal lidu izraelskému deset zákonů – viz. Exodus, kap.20
     Deset přikázání
     1 Bůh promluvil všechna tato slova:
     2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
     3 Neměj žádné bohy kromě mne.
     4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
     5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,

     …..a také je tam – nezabíjej !

     Starý zákon je však plný zabíjení. A to Hospodinovo „Trestám nepravost otců na synech………“ je však velmi zajímavé. Jestli pak ti synové věděli, že trpí za své praprarodiče?

     Ale jinak! Jak vědecky vysvětlit, že zdraví, normálně žijící mladí rodiče, pocházející z rodičů, kteří také žili podle „zákonů“,a jejichž rodiče / již prarodiče / neměli v rodech také žádnou úchylku, tělesnou či duševní, zplodili nemocné dítě,nebo silně postižené dítě, anebo zdánlivě úplně normální dítě, které pak vyrůstalo v zázemí plném starostlivostí a lásky s příkladnou výchovou….. ale v dospělém věku – vida – objeví se projevy až zrůdnosti, povahy násilníka či zloděje, pedofila?! Proč by byl Bůh, o kterém se píše, že u něj platí nejvyšší Zákon, Zákon Lásky, takový? Jak asi věda vysvětluje to, co je pro jeden / kdo věří jen na jeden / život někomu naděleno jako obrovská zátěž, lidsky pojmenováno jako tvrdý osud či úděl? Zná věda jiné vysvětlení a nebo to má být jen něco, co se dědí – geny, chemie, subtilní proudy….? A lze dědit sám po sobě, v případě, že na reinkarnaci věřím?

     Mé první dva příspěvky zde na gnosis se týkaly karmy. Je to opravdu pro pozemský život zásadní téma.

     Mj.jsem napsal, že :
     „Sanskrtské slovo KARMA má kořen v částici KR což značí ČIN, a blíže to znamená, že: „každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá!“ Karma ve svém zpětném působení vytváří pouta nebo řetězy, a to dobré či špatné, zlaté nebo železné. Proč zrovna pouta a řetězy? Satan, ta vládnoucí Negativní síla, má daný od Stvořitele zásadní úkol; držet duše pro oživování všech bytostí hmotného Stvoření v tomto fyzickém světě. A maximálně se snažit nedovolit jim se z tohoto světa vyvázat. Nutné zdůraznit. Pokud neabsolvují tu nutnou a Stvořitelem zaručenou školu života poznání reálií hmotného světa a pokud si ten odchod z něho nezaslouží!

     Pěkný den
     Václav Žáček

    13. Pane Vendo,
     docela jste tady chyběl. Byla tu nuda.
     Když si přečtu Váš poslední odstavec, pak se nedivím Anonymnímu (Slovákovi), že dospívá k názoru o sadistickém Bohu.
     Satan pověřený Bohem, aby dělal všechny ty svinstva, to je silná káva.

    14. Pane Karle,
     Satan ale ta svinstva nedělá. Vše je v nás, v lidech. On jen dohlíží, aby tu byl dodržován zákon vyrovnání a aby byly naplňovány lidské tužby a přání. Zrovna jako karmický dluh, nemusí to být naplněno přímo za života; váže se to k mysli.

     Pěkný večer
     Venda

    15. Pane Vendo,

     velice se mýlíte. Nic nemáte ze sebe. To dobré ve Vás je od Boha – Pána Ježíše Krista, to zlé je negativní stav ve Vás, můžete to nazývat Satanem. Negativní stav je vše co se protiví
     a odporuje Bohu – Pánu Ježíši Kristu.

     Jste sentientní bytost, neboli znázorňovač a zpřítomňovač specifického aspektu Boha – Pána Ježíše Krista.
     Souhrnem všech sentientích bytostí si můžete udělat představu
     o absolutním stavu, neboli o Bohu – Pánu Ježíši Kristu, který/která to vždy převyšuje. Bůh – Pán Ježíš Kristus je absolutně pozitivní a svatý a je jediným primárním zdrojem života všeho a všech.

     Pokud toto popíráte, jste v negativním stavu a Váš život ovládá
     Satan, což má své následky.
     Bůh – Pán Ježíš Kristus to dovolil, kvůli poučení.
     Ne však na věky, pouze v současném časovém cyklu.

    16. Pane Karle,
     půjčím si jednu definici z netu :
     „Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

     Výslovná zmínka o Bohu coby Trojici se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje. “

     Vy píšete :
     „Pán Ježíš Kristus je absolutně pozitivní a svatý a je jediným primárním zdrojem života všeho a všech.“

     MŮJ DOTAZ:
     Kdo byl jediným a primárním zdrojem života všeho a všech před zrozením se Ježíše Krista ?

     Dále píšete úplně poslední větu :
     „Ne však na věky, pouze v současném časovém cyklu.“

    17. Nějak se mi to odeslalo dříve.

     Končil jsem tímto.

     Dále píšete úplně poslední větu :
     „Ne však na věky, pouze v současném časovém cyklu.“

     A prosím o zodpovězení mého DRUHÉHO DOTAZU:

     Čím a jak je definován současný časový cyklus?

     Díky pane Karle za stručné odpovědi. jen poprosím, neodkazujte mne na přečtení nějakého díla.

     Václav Žáček /Venda /

 9. p. Pardál píše:

  ..jak to bylo s jadernou energií a Einstennovým E= mc2 ( rok 1905) a uvolněním atomové energie ( 1942 reaktor a 1945 atomová bomba)? Bez teorie relativity nelze sestrojit urychlovače.

  Ten zvláštny vzorec E=m.c2. Je to vo fyzike ešte stále len v oblasti teorie, pretože len zajtra, pozajtra prebehne prvý pokus, že do seba vrazia dva fotony a podla teorie by mal vzniknúť proton a pozitron.A to včetko v umelom prostredí, tak, aby tento ,,náraz“ bol aj zachytený…
  Ciže sa má dosiahnut stav tesne po Velkom treskovi, ked vraj vznikla hmota a antihmota.
  A práve že náš svet je založený na teórii, že sa takto vzniknutá hmota a antihmota neanulovali do posledného ,,puntíka“, vdačíme za to, že je tu vesmír ,aj Zem ,rastlinstvo, živočíchy a ludia.A kde je tu Boh, duša a iné poletujúce nadprirodzené sily ? alebo pri tomto pokuse sa tiež objavia?…

  A tam ,kde je proton, môže nejakým este záhadným spôsobom vzniknuť hmota, slnká, galaxie, to už neviem zaručiť, je to nad moje znalosti…

 10. Běžte něco konečně vytvořit aby se lidem žilo lépe. Vaše plané mudrování k ničemu jest.

  1. Poslušne hlásim,

   splnil som váš rozkaz a okopal som záhradku. Bude červená repa a papričky, ktoré Jahve daroval Amerike a nie Európanom, prečo asi ? Nasral sa na nás ?..Neviem či ludom sa bude lepšie žiť, ale mne už bude ,,blaho“, alebo ako to Rudla Hrušínsky v tom filme započul,..urobte si blaho . A ja som si ho urobil. A teraz čo, aké sú dalšie príkazy.Ale upozorňujem, mám slobodnú volbu, takže môžem, ale n e m u s í m…

   1. Anonymčok, keby si aj mne okopal moju latifundiu, lO árovú zahradu, bolo by ti blaho ešte viac. Ale bolel by ťa z toho dva dni chrbát. Urobil by si však niečo z lásky k  blížnemu, teda by si bol ako bhaktijogín. Z toho dôvodu by si si trošku vyčistil karmu…
    Máš pravdu, že nič nenusíme, musíme len zomrieť. Ale na druhej strane keď chceme, tak veľa môžeme aj znesieme. Hovorí sa že človek znesie viac ako kôň.

 11. Jeden týden jsem byl mimo a tolik zajímavých novinek !
  Dříve než začnu psát „něco ze sebe“, cituji z jedné moudré knihy.
  Autora záměrně neuvádím, někdo by se zase zlobil. Je tam však mnoho odpovědí na leckteré úvahy či poznatky zde sdělené. A je kouzelné ráno, zahrada zaplevelená a tak jen k přečtení a zamyšlení bez komentáře. Opravdu musím pracovat, laskat půdu naší matičky Země !

  Pěkný den

  Václav Žáček

  Život minulý, současný a budoucí

  Jsme duch a máme tělo i duši. Náš duch je věčný. Během mnohých životů
  vyspívá, aby jednou mystickou smrtí splynul s podstatou všeho – s Bohem. Kvalita
  duševního života a zdraví člověka odpovídá momentální vyspělosti jeho ducha,
  nebo, je-li dotyčný nějak významně zdravotně omezený (např. narodí-li se
  postižený), přispívá k jeho rychlejšímu očištění a růstu (včetně jeho nejbližších).
  Poněvadž je duch věčný, má jistou (v sobě otisknutou) minulost. Ta se danému
  člověku buď vůbec neotevírá a dotyčný o ní neví, či k němu během života zvolna
  a samovolně přichází v souladu s vyspíváním jeho ducha prostřednictvím různých
  informací a vizí (jde-li daný jedinec duchovní cestou správně). Minulost není vhodné cíleně „uměle“ oživovat (některými s podvědomím pracujícími terapiemi, způsoby dýchaní, používáním drog, či nevyžádanými informacemi různě kvalitních
  jasnovidců). Též o prožitcích a zkušenostech z minulých životů platí, že co se
  člověk má dozvědět, to mu bude ve vhodný čas „shůry osvětleno“- proč si tedy
  „přidělávat práci“ a nezřídka též starosti.

  Čistý list papíru obsahuje minulost stromu, z něhož byl vyrobený. Obdobné
  i v každém z nás je kus dějin lidstva. Poznali jsme dobu pastevců dobytka
  a drsných životních podmínek daleko před Kristem, někteří možná žili během let
  Ježíšova působení, jiní si užívali slastí i strastí mocného starého Říma, nebo
  zakládali na území našeho státu první osady a města. K tomu někdo zažil dobu
  gotiky, jiný čas renesance, či baroka, další několikrát žil v severských či
  přímořských zemích (a proto mu v současnosti ryby vůbec nechutnají). Někdo žil
  „nedávno“ (např. před čtyřmi sty lety) v Itálii, na Krétě či v Řecku a v současnosti ho neznáma sila táhne „na místo činu“ a dotyčný v lokalitách, v nichž v některém z minulých životů spokojeně žil, pravidelně tráví dovolenou. Hodně lidí v mnoha životech válčilo a sekalo protivníkům v bojích ruce i hlavy, další osoby (hlavně ženy) pak trpěly životem bez (v bitvě zabitého) manžela či otce. Ve svých četných minulých životech jsme pravděpodobně i někdy něco ukradli, někoho významně ošidili, omezili a (většinou citově) týrali. Někteří kdysi nechali své děti „na holičkách“, hladové a samotné, věnovali se svým zájmům a v současnosti jsou nešťastní a diví se, že jejich dospělé ratolesti o ně nejeví patřičný zájem
  a nechovají se k nim slušně a uznale.

  V naši minulosti (v příbězích mnoha životů) je hodně hezkých období a dobrých
  skutků, ale i mnoho velkých omylů, špatného jednání a námi jiným lidem
  uštědřených ran. Co jsme kdysi nezvládli, to bývá zdrojem našich těžších okamžiků,týdnů až let v současném životě. Ale i s tím laskavým, co jsme druhým, Bohu i sobě učinili, se počítá a setkáváme se. O co líp ve srovnání „s průměrným jedincem“ jsme se v minulosti k jiným lidem i sami k sobě chovali, o to větší požehnaní shůry máme nyní – náš život je méně problematický a řídce prokládaný bolestivými ranami i těžkými zkouškami.

  Obvykle máme starostí až nad hlavu a času na sebe málo, tak proč se zatěžovat
  tím, co můžeme nechat prachem zakryto. Když neuvidíte ani kousek Vám
  neznámého filmu či fotbalového zápasu, který se včera vysílal v televizi, nebude
  Vás to ani trochu mrzet. Avšak díváte-li se chvíli na nějaké představení, či hokejové střetnutí a v jeho průběhu vypnete televizi, protože se Vám bude zdát jeho úroveň nevalná, obvykle stejné budete chtít vědět, jak daná hra, či zápas dopadl. Obdobné je to s minulými životy. Dozvíte-li se, co se událo v některém z Vašich minulých životů (bude-li to vskutku pravda podaná z kvalitního zdroje), zvědavost Vám většinou nedá spát a budete mít nutkání podstoupit předchozí regresní terapii ještě jednou a jít do své minulosti mnohem hlouběji. Stává se, že někteří lidé se do „minulosti a životů“ zahledí natolik, že přestanou patřičně vnímat přítomné dění.

  Minulé životy jsou jako pařezy v lese. Jsou, ale pro les a jeho současnost již tolik neznamenají. Kochej se stromy, ne pařezy. Zároveň platí, že o pařezy v lese někdy zakopneš, jindy si posezením na nich během své dlouhé cesty odpočineš
  a načerpáš síly. ……minulost sice má „něco do sebe“, ale skrývá také jistá nebezpečí.

  Lidé se rodí „ve vlnách“. Jako moře vyvrhne na pláž různé škeble a zbytky (torza
  věcí i rybích těl), stejné tak Podstata vyvrhne do jistého prostoru v určitém období lidské duchy, kteří jsou mezi sebou společnými minulými prožitky „provázáni“ – kdysi se přátelili, byli manželé, či navzájem jsou si rodiči a dětmi, nebo kteří spolu o něco bojovali, hodně let se přeli, dělali si naschvály, či si jinak ubližovali. Mořská vlna někdy doputuje do Egypta, jindy zalije břehy Francie, Ameriky či Afriky. Mnozí naši současní příbuzní, přátelé a spolupracovníci už kdysi byli našimi příbuznými, kamarády, soky v lásce nebo „úhlavními nepřáteli“. Na první setkání s těmi, s nimiž jste byli významně v dávných dobách spjati, většinou nikdy nezapomenete.

  Základní linii a dějovou kostru současného života má každý člověk připravenu
  „na míru“. Někomu je život příjemné oslazen v partnerských vztazích, jiný má
  „kopec štěstí“ díky všestranným úspěchům svých dětí, další sklízí ocenění
  v zaměstnání, při své zájmové činnosti, či má „zlaté ruce“, jimiž dovede opravit
  a vyrobit vše, co se v domácnosti pokazí, nebo co je pro její chod potřebné
  a zpříjemňuje ho. Naše přítomnost je obohacena též hořčinami, jelikož jsme
  v minulosti nebyli stále svati, ba spíše naopak. Některá žena pije silný čaj z pelyňku během soužití s prvním i druhým mužem. Po nezdaru dvou manželství si řekne: „Již nikdy více,“ čímž vlastně povídá: „Pro tento život mně učení soužití s mužem stačí, další jeho kapitoly si nechám na příští životy.“ Jinému srdce „krvácí“, jelikož se k němu „obrátily zády“ jeho děti. Další pije z kalichu hořkosti tím, že je od padesáti let až do dovršení důchodového věku víc nezaměstnaný než zaměstnaný. Některý člověk nemůže navázat trvalejší vztah, někdo v dospělosti po sňatku zjistí, že je neplodný (nebo má neplodnou partnerku či partnera) a asi nebude mít vlastní děti. Mnozí lidé mají těžký život již od narození, u někoho se hořkost života zřetelně projeví třeba ve čtyřiceti letech – dotyčný má těžkou autonehodu a skončí na invalidním vozíku, či ovdoví (zde jde většinou o součet chyb dávné minulosti s omyly a nevážením si darů i příležitostí současného života).

  Když rovnocenně, obdobně klidně a jako cenné budeme přijímat „pocukrované“
  i „hodně hořké“ části svého nynějšího života, náš duch vyspěje a náš život
  přestanou řídit „šťastné náhody“ a druhými způsobené „nehody“ a neúspěchy.
  Vyspělý člověk vnímá jako stejně potřebný den i noc. Rysy jeho tváře se nemění,
  když ho někdo pochválí a vzápětí „náhodou“ uslyší, jak ho tentýž člověk pomlouvá.
  Život duchem nádherného člověka řídí již méně postavení planet, horoskopy
  a časem narození načrtnutý osud, a daleko více přímo sám Pán. V současném živote se něco naučíme, část v minulosti nesplněných úkolů si příkladnými skutky odmažeme, ale obvykle si též uděláme na svém duchovním šatu novým chybným chováním a rozhodováním pár nových kaněk. Něco dořešíme,nějaká nová nedorozumění vytvoříme a pak zemřeme. Náš duch vystoupí z těla, a domů – do říše Ducha – se pozemskou smrtí navrátí (znovu narodí). Chvíli odpočívá a zvídavě vše okukuje, neboť na mnohé z duchovního království během pozemského života skoro zapomněl. Z fyzického těla smrtí vysvobozený duch si „užívá“ a hraje si stejně jako malé dítě, které se narodí dvěma lidem na matičce Zemi – zpočátku beztělného života nemá „moc“ starostí. Někdy se duch i bez těla chvíli očišťuje. Následné ho čeká určitá práce v říši duchovní a za různě dlouhou dobu nové vtělení, další život a na jeho konci zase smrt; a to se opakuje, dokud daný duch své dluhy nesplatí „do posledního penízku“. Jakmile to dokáže, splyne s Podstatou.

  Minulost ani možnou budoucnost svého ducha si člověk neuvědomuje a chce se
  mít dobře nyní. „Co bylo, to bylo a kdo ví, zda něco po smrti ještě bude,“ říká si (a přitom je často věřící, či jinak Pravdu a Boha hledající), úkoly si udělá „po svém“ a při řešení vznikajících problémů „vystačí“ s vlastním rozumem. Většina lidí je v důležitých chvílích života řízena egem (čili svým malým „já“) a uvědomování si Božího vedení je v jejich živote okrajové. Když hartusíte na svůj život a na nevhodné chovaní druhých, které se Vás bolestně dotýká, vzpomeňte si, že máte jistou minulost a toto jsou její následky. Pak snáze to těžké v živote – neúspěchy,zdravotní problémy a mnohá zbytečná nedorozumění – v klidu přijměte.

  Rovněž porovnejte délku svých trápení s dobou vývoje Vašeho ducha. Jen pár tisíciletí Vám postačí k tomu, aby Vaše současné potíže (a doba jejich trvání) v porovnání s nimi ztratily svou tíhu a jejich bol se rozptýlil. A budete-li mít chuť k nějakému „hříšku“, vzpomeňte si na budoucnost i uvědomte si, že Vás „Boží oko“ vidí. Mít jistou Bohabojnost, přiměřené obavy z „Něčeho nad námi“ je dobré, poněvadž málokdo dobrovolně a vytrvale usiluje o svou změnu k lepšímu. Také Vy obvykle k dosažení „lepších známek z chovaní“ potřebujete pociťovat jistý tlak, musíte být korigováni, mírně omezováni a různými způsoby dostávat mnohokrát za sebou určitá varování – rozbité koleno, čelo, ztracená peněženka nebo angína jsou jedny z nejpříjemnějších.

  Podstata každého člověka je nádherná – jenom nehezkých povlaků a od štěstí
  člověka odvracejících slupek je na ní obvykle hodně. Žij skromně, pokorně
  a zároveň radostně. Žij mravně a važ si všech lidí. Nyní rozdanou, jakož i správně a v adekvátní míře přijímanou láskou vyhlazuješ svou minulost a připravuješ sobě i svým blízkým nádhernou budoucnost.

  1. „. Žij skromně, pokorně a zároveň radostně. Žij mravně a važ si všech lidí. Nyní rozdanou, jakož i správně a v adekvátní míře přijímanou láskou vyhlazuješ svou minulost a připravuješ sobě i svým blízkým nádhernou budoucnost.“

   Ano,i temito slovy se da vyjadrit podstata BUDO …

   Nechapu,ze to lidi porad bavi,dohadovat se o pravosti toho ci jineho nabozenskeho smeru,jestli je karma universalni ci jen vymyslena berlicka,jestli se reinkarnujeme ci ne.
   Ja osobne povazuju karmicky system za skutecny,ale nikomu tento svuj nazor nevnucuju.Je to muj pohled v dane urovni meho vedomi.Respektuji nazory druhych,kteri nesdili takovy nazor.A bylo by krasne,kdyby ti co nesdili pohled na karmu jako na universalni system,zase respektovali nazor tech,kteri tento system berou vazne,a to bez zbytecnych slovnich narazek a posmesku.

   RESPEKT A UCTA K DRUHYM

   Vsem preji krasny den

   Martas

 12. Pane Vahrione, mozek máme mimo jiné i k tomu, abychon ty skvělé a údajně nešekodné sekty včas prokoukli.

  http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-jdou-spatnou-cestou-rikaji-sefove-gralistu-fx1-/zahranicni.aspx?c=A070707_090759_zahranicni_klu

  http://zpravy.idnes.cz/parsifal-skrla-ani-adam-k-nam-nepatri-brani-se-hnuti-gralu-pew-/domaci.aspx?c=A080528_080520_domaci_jte

  Hnutí grálu

  http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/96710/herecka-mila-myslikova-pred-smrti-ji-o-majetek-pripravila-sekta.html

  http://www.hnutigralu.cz/hnutigralu-homepage.php

  http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu

  ( zde se píše:“okud to tedy smím trochu podrobněji rozvést: Co si ku příkladu představujeme pod tak rozbředlým pojmem jako je „dědičný hřích“? Jak můžeme být zatíženi hříchem, na němž jsme se nikterak nepodíleli, pokud je nám dán pouze jediný pozemský život? Poselství Grálu nám objasňuje, že se tady jedná o nepoměrné zvětšení předního mozku. Průzkum skutečně prokázal, že přední mozek slouží především k tomu, aby se uplatňovaly pozemské, zvláště hmotné zájmy; je zde rozdíl mezi levou polovinou a pravou, která je více uzpůsobena pro činnosti umělecké. Jakou roli však hraje zadní mozek, který – docela malý a zakrnělý – nosíme v hlavě, věda přesně neví. Říká se, že souvisí s emocemi. Poselství Grálu nám připomíná, že se tyto dvě části mozku měly rozvíjet stejnoměrně, že ale přikloněním k pozemskému, k rozumovosti a k hmotnému, přední mozek nepřiměřeně zbytněl. Dnes hovoří i vědci o přímo explozivním rozšíření tohoto předního mozku, jenž potlačil rozvoj ostatních částí. Označují jej dokonce jako »katastrofický orgán«. “

  Komentář: Katastrofický mozek prokázal už ten, co to napsal. Mám jen dotaz jak se ZVĚTŠENÍ PŘEDNÍHO MOZKU projevuje, jak se to stále stejné hlavy vejde. Prostě dle grálistů mozek se zvětšil, je třeba ho nějakým Poselstvím pořádně vymýt.

  1. Pane Pardále,
   mozek máme mimo jiné i k tomu, abychom si uvědomili, že veřejná média jsou zisková úměrně tomu, jak šokující informace a zprávy přinesou.

   A taky máme mozek k tomu, abychom si uvědomili, že v dnešní době ateistického přesvědčení, že po smrti není nic, tedy ani žádná zodpovědnost není problém uchýlit se ke lži a zkreslování skutečností. Hlavně, že to sype, že ano.

   Netušil jsem, že jste odborník i na neurologii, přesto Vám malinko napovím. Pokud jednu část zmenšíme, tak druhou můžeme ve stejném prostoru zvětčit. Naneštěstí to má na uživatele dopad, který zde můžeme pozorovat.

 13. Vahrione, ono to tak složité není. Mozek má vymezený prostor a TVAR prostoru v lebce. Vy prostě když Vás tlačí bota na malíčku, tak si zvětšíte prostor pro palec a máte vyhráno. Činností mozku se mění aktivita jeho center, ale přetlačovaná mezi předním a zadním lalokem, to bude asi objev grálistů.
  Já nekradu, obraťte se na ty , kterým to sype, ano? Nejsem atheista, ale než věřit takový šílenostem ( karma, nehmotná duše s energii vlnění), co tady kdekdo propaguje, to je lepší cokoliv.

  1. Já netvrdím, že kradete. Argumentujete ale články těch, kteří ano! Chápu, že se Vám to hodí do krámu, podle mě to ale není čestné jednání. Ještě můžeme uvážit nevědomost, potom byste z toho byl venku. Pokud je to ale vědomé a záměrné jednání, tak máte karmický základ pro Váš příští život. Třeba se pak budete divit, proč Vás postihlo to či ono a když se objeví někdo, kdo Vám to bude chtít vysvětlit, tak mu neuvěříte a třeba ho budete i zesměšňovat. Takoví už holt lidé jsou.

   Co se týká mozku, nemá cenu o tom diskutovat. Nemáte pro svoje tvrzení důkaz. Já také ne. Vy to automaticky odsuzujete, já ne.

 14. Pro Muladi a Vahrion.
  Výběr z diskuze pana Muladiho:
  „Duše je zkrátka oživujívující energie těla..Jenže to není případ duše, protože ta oživuje velmi složitý organismus, kterému dokonce dává tvar…Druhou věcí ovšem je, že duše každého člověka je nesmrtelná (je to skutečný člověk poté, když se vysvlékne z pozemského těla) a v dalším životě se zákonitě bude vyvíjet dál…To zásadní o reinkranaci jsem zde už sdělil: je to nápravný výchovný program…Jinými slovy, negativní energie ve vašem poli vtahuje do vašeho pole další negativní energii… Vahrion píše:“Příležitost k inkarnaci do hrubohmotnosti nastává v momentě, kdy některé z duchovních proudů nasály tolik duchovní energie, že je jí dostatek k tomu, aby mohlo dojít k jejich vybití zobrazením se v hrubohmotnosti, hrubohmotným zformováním se.“
  Komentář: Takže živý pes má taky oživující energii těla, čili má duši. Udělal jste závěr, že duše hmotné podstaty a má energii., S přibývajícím počtem lidí tedy energie a hmoty přenesené při reinkarnaci ubývá pro každého jedince. celkové množství hmoty a energie je konstantní. Takže řešte prosím tento hmotově- energetický paradox.
  Karma je dle Vás výchovný program. Hezké. Kdo nevěří na karmu, toho se nápravný program netýká ? Obrovské množství lidí nebude výchovně napravováno. Už to vypadá, že jak křesťané vypustí duši, tak ty přebytky duší se pak někde v Indii budou reinkarnovat do karmy lidí, kterých v Indii přibývá a žádnou nemohli podědit. Už to chápu, je třeba víc náboženství.
  Nebo reinkarnace není pro každého a běžný Ind prostě umže jako my a nic dál?
  Vahrion píše:“Příležitost k inkarnaci do hrubohmotnosti nastává v momentě, kdy některé z duchovních proudů nasály tolik duchovní energie, že je jí dostatek k tomu, aby mohlo dojít k jejich vybití zobrazením se v hrubohmotnosti, hrubohmotným zformováním se.“
  Komentář: takže k reinkarnaci je třeba nashromáždit duchovní energii, takže není pro každého dost. Jak to asi v té Indii funguje, když tam lidí pořád přibývá, to se karma taky namnožuje a ředí? A děje se to hrubohmotně nebo jemnohmotně nebo snad fotony ? Aha, duše bere energii z kosmu, do toho nikdo moc nevidí.

  1. ad – :“Příležitost k inkarnaci do hrubohmotnosti nastává v momentě, kdy některé z duchovních proudů nasály tolik duchovní energie, že je jí dostatek k tomu, aby mohlo dojít k jejich vybití zobrazením se v hrubohmotnosti, hrubohmotným zformováním se.“
   _______________________

   Jediné, co je nesmrtelné, jsou EZObláboly. To je panečku VLNĚNÍ a VIBRACE……:-))

   1. Paní Věro, souhlasím. Tyhle výkladové ezobláboly škodí těm, kteří věří v Boha nebo alespoň respektují duchovní hodnoty, mají víru. Prostě je spoustu věcí, kterým nerozumím. Ale odmítám, že duše je hmotné podstaty a její energie je doplňována sluneční nebo kosmickou energii. Když má hmotnost musí gravitací skončit na povrchu Země. Když je to vlnění, tak letí do prostoru. Když má energii, aby se mohla přeměňovat, musí se energie doplňovat. Ze Slunce to bude těžké, je tu tlak záření. Taky se Země točí a máme den a noc. Prostě s udržováním hmotné duše ve stavu schopném reinkarnace jsou nepřekonatelné potíže. Ale máme hrubohmotu, jemnohmotu a jakési záření, které je všude, kde je právě třeba a kupodivu nikam neletí. A všechno to drží pohromadě Muladiho dvojrozměrná energie. O tom se dá diskutovat do nekonečna. A číst to není třeba pořád, za měsíc to tu bude zase. Temná hmota ve vesmíru není všude, ale vytváří jakési pavučiny. Temná energie je všude a způsobuje rozpínání vesmíru.
    Temná hmota působí gravitačně a temná energie proti gravitaci, nijak nekolidují s naší hmotou, tedy ani s tou duší, je údajně hmotné podstaty. Tak si říkám, jestli jak mi tu svítí kompaktní zářivka, mi to světlo neodtlačuje duši. Prostě duše se mají družit potmě. Už vidím článek, který mi tady vysvětlí, jak světlo je kořen zla.

    1. Včera jsem Vám, pane Pardale napsal v 11:38. / omlouvám se, že jsem Vás oslovil Pardále /. Teď jen krátce vstoupím do Vašeho příspěvku.

     Mj.jsem Vám v něm objasnil pohled tento:
     „Duše …… je vyživována neustálým proudem Života, chcete-li, Duchem svatým / těch názvů jsem v jiném příspěvku uvedl mnoho / a jeho životadárným tvořivým proudem. Řečeno jinak, bez emanace Boha-Ducha Svatého by nebyla žádná duše schopna existence. Jak to však dokázat vědě?“

     Myšlenky tohoto sdělení takto podávám v intencích křesťanského dogmatu Nejsvětější Trojice, Tvůrčí síly Boha-Ducha Svatého, protože křesťanské učení je tu, na tomto fóru, nejvíce frekventované. Sám však praktikuji učení Mistrů Sant Mat a musím sdělit, že v něm je toto tvořivé působení Boha známo jako Univerzální pravda. Samotný vznik celého Stvoření, tj.“od počátku“ je v něm uvedeno s opravdu nezpochybnitelným AXIOMEM působení Stvořitele. Pro mne bylo důležité si uvědomit, že působení „Tvořivé Síly“ je tu skutečně od POČÁTKU.

     Již jsem tu několikráte popsal / ve smazané diskuzi / jedno moudro, které bylo napsáno dávno a dávno před Ježíšem :

     „To, co existuje, je Jediné, mudrci to však nazývají různými jmény“.

     Tato, pro někoho možná málo srozumitelná věta říká, že existuje dokonalá Jednota v Nejvyšším a také dokonalá Jednota ve veškerém životě celého Stvoření. Vše, co žije / i my zde/, žije jediný život v jediné podstatě. A k této větě je součástí i pokračování, které to celé kompletuje / schválně to natahuji, protože mne tato obrovská pravda až dojímá / – VŠE proniká a oživuje jediná Universální Bytost. A v ní vše žije, pohybuje se a trvá.

     „Nebudeme-li chápat celý svět jako jedinou bytost s jedinou duší, do níž přináleží život všeho a všech, naše cesta tak i nadále bude zatarasena všemi druhy zla, budeme shledávat mnohé rozdíly, oddělovat sami sebe od ostatních bytostí a nadále prohlubovat své sobectví. Pouze v této trvale existující bytosti Universa, v tomto duchovním nekonečnu si uvědomujeme, že náš zájem je totožný se zájmy universálního bytí. A dokud nebudeme spatřovat ve všem a všude bezbřehé dobro, dokonce i ve zlu, nelze tuto dokonalou Jednotu poznat, nikdy pro nás nebude existovat.

     Pak již existuje jen pochopení, že jediným – vrcholovým poutem je Láska, jako Nejvyšší Zákon.

     Pane Pardale, proč to tak obsáhle komentuji.
     Váš postoj je postoj člověka, který se opírá o vědu! To je naprosto v pořádku. Ale celá ta věda, všech těch pracných objevů, vynálezů, aplikovaných i do života lidí je i tou JEDNOTOU a vlastně tak i JEHO součástí. NIC nestojí někde mimo NĚJ.

     Duše, energie – kosmická či sluneční,hmotnost, gravitace, Země, den, noc, reinkarnace, rozměrnost, prostor, křivka, přímka, bod, nekonečno, temná hmota, pavučiny, kompaktní zářivka / používám slova z Vašeho příspěvku, na který reaguji /….., to vše je v NĚM. Vše je jedno STVOŘENÍ.

     Věda, vědci, / ne všichni / se ve své pýše nad svým poznáním a úspěchy / značně omezenými / snaží vydělit z toho procesu. Ale v podstatě poznávají jen a jen zase JEHO Stvoření. Nepoznávají nic, co by bylo mimo, protože nic takového neexistuje. Rozumíte tomu?

     V některém příspěvku jsem Vám to již naznačil – nejhlubší vrt na naší planetě cca 12,5 km trval dvacet roků a „škrábl“ do povrchu planety v necelých dvou desetinách procenta jejího poloměru. Zeptal jsem se Vás, zda lze odhadnout, kolik procent Vesmíru / makro / jsme již poznali – jak se vědci v tom čísle cítí? 1%…..? Kdo to ví? Obrazně řečeno, shora se na to ON dívá a baví se půtkami, vědeckými diskuzemi, jak se snažíme poznat NEPOZNANÉ.

     Celou vědu si může kterýkoliv vědec strčit „do kapsy“, když by se mu podařilo setkat se s NÍM. Najednou by mohl poznat VŠE, a hlavně poznat, že je v NĚM! Jinými slovy. Když by se čistě teoreticky měla věda dostat k poznání sta procent, pozná „zase jen“ JEHO. Jenomže, to se nikdy nestane, protože věda hledá ve hmotě, je ji okouzlena a má „na věky“ nekonečné zadání pro své úkoly. Ale ten podstatný a hlavní úkol člověka je jinde. Stačí k náznaku tato malá věta? „Člověče, poznej sám sebe“

     Pane Pardale, vnášíte sem nevíru. Ale i ta nevíra je vlastně vírou; jakoby s opačným znaménkem. A tak je to v pořádku, protože i Vy hledáte.

     Pěkný den.
     Venda

    2. Pane Pardale,

     nakoukla jsem sem cca po půlroce a vidím, že se vůbec nic nezměnilo, ono se ani za daných podmínek nic změnit nemůže. Navíc – orientace v komentářích je katastrofální.
     No – každý „duchovní web“ má svoje specifika, někde se řeší hrubohmoty, jinde zase datování mladé Země a doslovný výklad Bible….
     Každý je za sebe zodpovědný a měl by sám nejlíp vědět, co jeho duši prospívá a co je pro ni jedovaté. Pozná to celkem snadno – podle vnímání láskyplného klidu či tvůrčí inspirace, nebo naopak po pocitu nevlídného chaosu.

     Škoda, že odsud zmizely Vaše články o historii. Ráda jsem je četla.

   2. Věruš, keď si tu nakukla, hneď sa všetci chlapci zavlnili a rozvibrovali….:-)

 15. Pane Pardale,

  ad: S přibývajícím počtem lidí tedy energie a hmoty přenesené při reinkarnaci ubývá pro každého jedince. celkové množství hmoty a energie je konstantní. Takže řešte prosím tento hmotově- energetický paradox…

  Každý má nárok na slabší chvilku – ale taková naivita?
  Viďte, že Vám nemusím vykládat nic o solární konstantě, kosmickém záření, přeměně hmotnosti v energii a naopak…
  Kéž byste byl tak důsledný i v rámci oficiální fyziky a bušil skutečným hmotově-energetickým paradoxem do Velkého třesku.
  (A jestli se ptáte, jak Bůh tvoří duše, řeknu Vám jen tolik, že to není žádné čarování, opět je to v rámci fyzikálních zákonů – jenže ten proces byste odmítal pochopit.)

  ad: Kdo nevěří na karmu, toho se nápravný program netýká ?

  A nevěří-li někdo na gravitační zákon, toho se snad gravitace netýká?
  (Ten zbytek Vašeho komentáře fakt nestojí za řeč. Jediné seriózní ukončení vidím takto: Vy nevěříte, že reinkarnace existuje a nehodláte kolem ní nic studovat. O.K., máte na to právo. Ale jak říkám, gravitační zákon funguje i na toho, kdo o něm nic neví.)

 16. Velmi podivné hledání….
  Ano, vážení, nepřítele je nutno pořádně onálepkovat, vybrat pár cintů z bulváru, nabourat intelektuální a morální profil…
  Jaká ubohost… Uvědomujete si vlastní malost, když používáte takové postupy a argumenty?
  Tyto diskuse jsou skutečně přehlídkou „hledání světla“…
  Lidi, podíváte se někdy do zrcadla? A neděsí vás to, co vidíte?
  Mělo by…

  1. Pane Weissbachu,

   ad: Ano, vážení, nepřítele je nutno pořádně onálepkovat, vybrat pár cintů z bulváru, nabourat intelektuální a morální profil…

   Buď jsem tak okoralý, nebo Vy tak přecitlivělý, ale já v této diskusi nic takového nevidím. Občas tady někdo do někoho zabuší nebo rýpne, ale pořád je vše v rámci slušných slov a bez urážek.

   Osobně mě trápí jiná věc: připadá mi, že se tady sešel klub sólistů – každý si hraje to své a téměř nikdo nikomu nenaslouchá. Taková „produkce“ je samozřejmě odnikud nikam a ačkoli je tozsáhlá, ve své podstatě je zároveň zbytečná.

   Několika lidem jsem už vyjádřil své sympatie, ale Vy jste mne, pane Weissbachu, inspiroval ještě k jedné věci.
   Obracím se nyní na pány Vendu a Pardala, s nimiž jsem se utkal v řadě slovních půtek.
   Pánové, přestože v Vašimi podstatnými názory na duchovno a fyziku jednoznačně nesouhlasím (což jsem Vám dal několikrát najevo), tak si Vás jako chlapů zároveň vážím – za Vaše hodnoty, které v běžném životě zastáváte (což se z diskuse dá vysledovat).

   Jinak bych si moc přál, aby tento klub sólistů našel společný tón, v němž by se sladil (pak by se začaly dít věci, o který mnozí nemají tušení), jenže něco takového se nikdy nesplní zvenčí, to musí přijít z nitra – a ten čas tady zřejmě ještě není.

   Mějte se pěkně.

  2. Pane Weissbachu,

   ad: Ano, vážení, nepřítele je nutno pořádně onálepkovat, vybrat pár cintů z bulváru, nabourat intelektuální a morální profil…

   Buď jsem tak okokoralý, nebo Vy tak přecitlivělý, ale já v této diskusi nic takového nevidím. Občas tady někdo do někoho zabuší nebo rýpne, ale pořád je vše v rámci slušných slov a bez urážek .

   Osobně mě trápí jiná věc: připadá mi, že se tady sešel klub sólistů – každý si hraje to své a téměř nikdo nikomu nenaslouchá. Taková „produkce“ je samozřejmě odnikud nikam a ačkoli je tozsáhlá, ve své podstatě je zároveň zbytečná.

   Několika lidem jsem už vyjádřil své sympatie, ale Vy jste mne, pane Weissbachu, inspiroval ještě k jedné věci.
   Obracím se nyní na pány Vendu a Pardala, s nimiž jsem se utkal v řadě slovních půtek.
   Pánové, přestože v Vašimi podstatnými názory na duchovno a fyziku jednoznačně nesouhlasím (což jsem Vám dal několikrát najevo), tak si Vás jako chlapů zároveň vážím – za Vaše hodnoty, které v běžném životě zastáváte (což se z diskuse dá vysledovat).

   Jinak bych si moc přál, aby tento klub sólistů našel společný tón, v němž by se sladil (pak by se začaly dít věci, o který mnozí nemají tušení), jenže něco takového se nikdy nesplní zvenčí, to musí přijít z nitra – a ten čas tady zřejmě ještě není.

   Mějte se pěkně.

   1. Pane Muladi,

    obrátil jste se na mne s tím sdělením, že s mými názory na duchovno a fyziku nesouhlasíte. S tím prvním = nijak mi to nevadí, chápu Vás. S fyzikou, s tou jste u mne nemohl nic vypozorovat, k ní se nevyjadřuji, protože ji vůbec nerozumím.
    Jinak díky.

    Venda /Václav Žáček /

 17. Již jsem o tom psal zde několikrát – diskuse na těchto stránkách je naprosto jalová, nikam nevedoucí a krade čas. Zbytnělé ego nutí k neustálému souboji a z místa výměny názorů udělalo bojiště generující negativní emoce. Každý si hřeje tu svou polívčičku a nechce ani vyslechnout jiné názory.
  Být panem Kuklišem tak zruším diskusi pod články a každý, kdo se chce k něčemu vyjádřit ať napíše vlastní článek. Napsat článek aby měl hlavu a patu je něco úplně jiné, než neustále kritizovat a nesouvisle okřikovat autora.

  1. Pane Udo, nesouhlasím. Naopak za cca 2 měsíce co to tu sleduji jsem si ujasnil v sobě mnohé – neříkám, že pouze díky této diskuzi, ale mnohdy to je jen to ono naťuknutí z vnějšku, co hledající potřebuje, aby se mu vnitřně něco spojilo. A i pokud jsem jediný (čemuž nevěřím), tak to za to stálo, ne? Jinak ideální by byla diskuze bez občasných osočení a zesměšňování druhého, to bych chtěl ale moc.

 18. O reinkarnácii. Zem školou detí Božích.

  1) Hovoril som Ja: „Len sa tak príliš nerozpaľuj; lebo ty ešte dávno nevieš dosť jasne, akí všelijakí hostia putujú po tejto Zemi a čo je potrebné, aby boli nenáhlivo uvedení do sféry detí Božích! Až budete však celkom posilnení Mojim Duchom, Ktorého vám pošlem po Svojom nanebovstúpení, potom tiež jasne poznáte a vzdáte Mi poctu práve za to, že som bol tak trpezlivý a zhovievavý.

  2) Kto z vás je však schopný niečo pochopiť, ten vedz, že na túto Zem vstúpili do tela tiež duše z iných svetov a tiež deti hada tejto Zeme. Ony síce raz zomreli a mnohé už niekoľkokrát, vzali však pre svoje zdokonalenie znova na seba telo.

  3) Počuli ste už často o putovaní duší. Ďaleký východ na toto ešte podnes pevne verí. Avšak táto viera je u nich veľmi znečistená, pretože nechávajú ľudské duše vchádzať znova do tela zvieracieho. Lenže tomu tak ani zďaleka nie je.

  4) Že sa duša človeka tohto sveta zozbierala z ríše nerastnej, rastlinnej a zvieracej a že sa povznáša až k duši ľudskej, to vám už bolo väčším dielom ukázané a tiež to, ako sa to v ustálenom poriadku deje. Ale späť už neputuje žiadna seba dokonalejšia duša, leda v duchovnej strednej ríši čo do vonkajšieho javu za účelom jej pokorenia a možného z neho vychádzajúceho polepšenia. Ak nastalo polepšenie do istého stupňa, cez ktorý to pre nedostatok vyšších schopností nemôže pokračovať ďalej, potom môže taká duša prejsť len do oblaženia tvora na nejakom inom svetovom telese, to znamená prejsť do jeho duchovna alebo môže tiež, ak chce vstúpiť ešte raz do tela ľudí tejto Zeme, na ktorej to ceste si môže osvojiť vyššie schopnosti a pomocou nich dokonca dosiahnuť Božieho detstva.

  5) Tak putujú tiež z iných svetov duše do tiel ľudí tejto Zeme, aby si v ňom osvojili ony nespočetne mnohé duchovné vlastnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pravého Božieho detstva.

  6) Keďže teda táto Zem je takouto školou, preto tiež s ňou zaobchádzam s tak mnohou trpezlivosťou, ohľaduplnosťou a zhovievavosťou. Kto z vás to môže pochopiť, pochop; ale podrž to pre seba, lebo nemá byť dané všetkým chápať všetky tajomstvá Kráľovstva Božieho. Ak však napriek tomu nájdete niekoho, kto je dieťaťom pokiaľ možno správneho ducha, tomu môžete nenáhlivo zjaviť to či ono tajomstvo, ale tiež len jemu samotnému; lebo Ja chcem, aby si riadny človek všetko toto vydobil podľa Mojej náuky vlastnou usilovnosťou.

  7) Ak raz človek vie, čo má robiť, aby dosiahol večného života a jeho pokladov, nech koná a žije podľa toho a potom už v sebe samotnom s úspechom uvidí, počuje a čo najživšie pocíti spĺňanie Môjho zasľúbenia.

  8) Mnoho takých mimoriadnych tajomstiev oznamovať človeku ústami nemá buď úžitok a cenu vôbec alebo len celkom nepatrnú; lebo najprv to nechápe a za druhé niečo jemu tak príliš nepochopiteľné porušuje veľmi ľahko vieru, ktorú predsa len už s biedou prijal. Lebo aby to pochopil v pravej vnútornej duchovnej životnej hĺbke, k tomu je potrebné zrejme viac ako len mŕtvu literu zákona a prorokov.”

  Vyšší Já v člověku se řídí láskou, moudrostí a realitou.
  Nižší já má tyto vlastnosti transformovány na zpupnost, emoce a víru (v realitu).

  Odhlédneme-li od vlastností nižšího já: Je snad v tomto textu něco nelogického, nebo lidství poškozujícího?

 19. Pro pana Vendu,
  nemáte za příspěvkem tlačítko odpovědět.
  Re.MŮJ DOTAZ:
  Kdo byl jediným a primárním zdrojem života všeho a všech před zrozením se Ježíše Krista ?

  Bůh Nejvyšší, to je ten PÁN.

  Pořád si pletete Ježíše Krista a Pána Ježíše Krista. Není to úplně ten stejný.
  dával jsem Vám odkaz, nepřečetl jste ho. Vaše věc.

  Ježíš Kristus byl inkarnací Boha Nejvyššího do lidského těla. Božství bylo učiněno lidským. Muselo to být učiněno odloučením nějakých elementů z mysli Boha. V procesu zápolení s negativním stavem a úplným vítězstvím se lidské tělo Ježíše Krista stalo Božským a bylo vzato k Bohu.
  Cituji z Nového zjevení:
  Vynakládá se však veškeré úsilí, aby se tato odloučenost úplně zrušila. V PRŮBĚHU TOHOTO RUŠENÍ A ZNOVUSJEDNOCOVÁNÍ MĚNÍ SE OD ZÁKLADU PŘIROZENOST TÉ ČÁSTI, JEŽ SE NAZÝVÁ JEŽÍŠ KRISTUS, I TÉ JEŽ SE JMENUJE PÁN BŮH NEJVYŠŠÍ. V jistém bodu jsou z toho těla vypuzeny všechny prvky času a prostoru a NAHRAZENY jinými, nečasovými a neprostorovými. Za těchto nových okolností to tělo se stává ucelenou částí povšechnosti původního Nejvyššího, který se nyní mění v Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného, úplně sjednoceného a integrovaného ve všech Svých elementech.

  Máme zde tedy nového Absolutního duchovního hybrida, který se již nejmenuje Bůh, Nejvyšší, ani Pán, ani Duch Svatý, ani Ježíš, ani Kristus, také ne Ježíš Kristus, nýbrž PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Nikdo na té úrovni neexistuje, ani nikdy nebude existovat. Toto je kriticky a životně závažné rozlišení.

  Ať je nyní známo všem ve veškerém Stvoření a všem v zóně vymístění, že tento nejzákladnější krok všech kroků v jsoucnu a bytí byl završen (jak to souvztaží na vaší planetě, planetě Nula) těsně před vánocemi 1987.

  Re:Čím a jak je definován současný časový cyklus?
  To neumím vysvětlit pár slovy.
  Dám Vám sem úryvek, z kterého si můžete udělat představu, co je časový cyklus:

  Budiž nyní odhaleno, že v duchovním světě vaše planeta se nenazývá „Země“. Je známá pod jménem planeta „Nula“. Důvod pro toto pojmenování spočívá ve faktu, že vaše planeta zaujímá podivnou pozici uvnitř struktury veškerenstva. Je jevištěm, na němž se odehrává univerzální zápas dobra a zla, podněcovaný negativním stavem.

  Slovo nula má v této souvislosti dva významy:

  1. Není horšího stavu uvnitř přírodní říše veškerenstva,
  než jaký je na vaší planetě Nula.

  2. Jenom v duchovních podmínkách, souvztažících s matematickou nulou,
  mohou se všechny následky duchovního zápasu dobra a zla
  manifestovat, zpříkladnit a uskutečnit.

  Takže – řečeno matematicky – planeta plus jedna (+1) čili nad nulou (0) byla by docela pozitivní. Nic z negativního stavu se tam nemůže přivlastnit ani projevit. Proto žádné zápolení podobného druhu tam nemůže probíhat. Na druhé straně, planeta pod nulou (0) či planeta minus jedna (-1) byla by čistě negativního a zlého rázu. Nic z pozitivního stavu dobra a pravdy nemůže se rozvinout a probíhat na takové planetě.;

  Podivnost planety Nula (0), totiž vaší planety, je ještě více očividná, uvážíte-li dvanáct obecných úrovní jsoucna a bytí v průběhu každého zvláštního časového cyklu. Nad nulou máte plus jedna (+1) až plus dvanáct (+12), pod nulou máte minus jedna (-1) až minus dvanáct (-12). Plus dvanáct (+12) značí nejvyšší duchovní úroveň, jakou jen lze dosáhnout uvnitř každého časového cyklu a stupně pokročení duchovní progrese, zatím co minus dvanáct (-12) odráží nejhorší možné zlo a znesvěcení pravdy, jaké se může přihodit v rámcích vlastního negativního časového cyklu a stupně postupu duchovní regrese.

  Je důležité chápat, že každý cyklus času a každý stupeň pokročení v duchovní progresi či regresi má své vlastní dvanáctero úrovní. Jakmile je dosažena dvanáctá úroveň v obou směrech (což se děje synchronicky a simultánně), dojde časový cyklus nebo stupeň pokročení ke svému ukončení. V tomto bodě nastane nový cyklus času nebo nový krok duchovní progrese, které započnou u svého nejnižšího duchovního bodu v pozitivním stavu nebo na nejnižším bodu zla a profanace pravdy v negativním stavu.

  Je třeba však chápat, že každý takový cyklus času a stupeň pokročení přesahuje ve všech ohledech jakýkoliv předchozí časový cyklus a stupeň pokročení. Takže dobrota a pravda pozitivního stavu bude ve větším rozsahu na své plus jedna (+1) úrovni než na úrovni plus dvanáct (+12) předešlého časového cyklu a kroku. Totéž platí o negativním stavu: Úroveň minus jedna (-1) bude daleko horší než minus dvanáct (-12) předchozího kroku. Co se týká negativního stavu, mají platnost jenom stupně pokročení v rámci jeho vlastního kontinua. Negativní stav má povoleno být aktivním jenom během jednoho časového cyklu – nynějšího.

  1. Pane Karle,

   podle Nového zjevení píšete: Ať je nyní známo všem ve veškerém Stvoření a všem v zóně vymístění, že tento nejzákladnější krok všech kroků v jsoucnu a bytí byl završen (jak to souvztaží na vaší planetě, planetě Nula) těsně před vánocemi 1987.

   Mám tyto (naprosto seriózní) dotazy:
   1) V jakém vztahu byli Bůh Otec, Kristus, Duch Svatý a Ježíš do roku 1987, jaký konkrétní akt se tehdy odehrál (prolnutí všech?) a proč se čekalo až na rok 1987?

   2) Platí i pro PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, že jsou lidé Božími dětmi a zůstává v platnosti i Nový zákon?

   Za odpovědi děkuji.

   1. Pane Muladi,
    pokládate mi těžké otázky.

    Pro Vás osobně bude nejlepší, když si to přečtete přímo od Ducha pravdy, jak mu to sdělil Pán Ježíš Kristus (kapitola 2 Nového zjevení). Můj subjektivní pohled Vám to jenom zastří. Vaše formulace prolnutí všech se mi líbí.
    Proč se čekalo, tak to fakt nevím, ale co vím je, že Pán Ježíš Kristus je absolutní moudrostí a tak to provedl absolutně nejlépe pro dobro všeho a všech.

    K otázce č2:
    Nový zákon – slovo Boží, proč by nemělo platit? Má však duchovní smysl a nelze ho vykládat doslovně. Jak to dopadne,když se vykládá doslovně, zobrazují křesťanské církve.

    Zda jsou lidé Božími dětmi? V nejzasším smyslu ano. Bez toho by nemohli mít jsoucno a bytí.
    Je to složité. Tělo je dílem pseudotvůrců a to, co to tělo oživuje je ze dvou opačných stavů, které jsou v duchovní válce. Je zde hodně těch, co nejsou v Beránkovi knize života. V peklech mají znalost tvorby života, je jim to dovoleno.
    Nakonec to všechno dopadne dobře a až se všichni poučí, Beránek je všechny vezme k sobě. Bude to však jejich svobodná volba! Když někdo něco přijme pod nátlakem, není to jeho a nelze mu to přisoudit.

  2. Pane Karle,
   máte tlačítko „odpovědět“. Již jsem vznesl dotaz na pana Kukliše, proč tomu tak je – někdy se tlačítko objeví, někdy ne.

   Díky za obsáhlou odpověď.
   Velmi mne mrzí, že si pletu pojmosloví. Pro mne je Ježíš vždy Pán, někdy „jen“ Ježíš Kristus, někdy Ježíš Nazaretský, Syn Boha živého….., někdy Mesiáš.

   Stačilo mi jen vysvětlit, že v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, je to jinak. Mrzí mne, že si to pořád, jak píšete, pletu. Jinak díky za odkaz – 511 stran těžkého textu – opravdu nebudu číst. Ono se tomu ani nedá říci číst. Musíte srovnávat, hledat i jinde a pak, má Cesta k Pánu je jiná. Tato kniha se stane, pokud ji člověk uvěří, studiem na celý život. To je fakt.

   Např. v této kapitole na straně 391 :

   2. MNOHO VESMÍRŮ – MULTIVESMÍR….je vše popsáno moderním jazykem. Jaký rozdíl oproti Ježíši Kristovi, který řekl jen: V domě Otce mého jsou příbytkové mnozí…..“ vše!

   Na straně 503 = Dodatku – tohoto díla je napsána jedna velká pravda :“ Zákon svobody a nezávislosti vyžaduje svobodné a nezávislé rozhodnutí při konání výběru.“ A s tím souhlasím. A nakonec se tím i tady řídí mnoho kolegů a kolegyň diskutérů.

   Jsem opravdu rád, že máte tuto knihu jako zdroj poznání a že Vás zřejmě vede životem a je Vám pomocníkem.

   K Vašemu objasnění „současný časový cyklus“ jste napsal objasnění, že /cituji/ „To neumím vysvětlit pár slovy.“ Jak je vidno, neumíte to především vysvětlit svými slovy a musíte použít knihu a citace. Pane Karle, je to Vaše Cesta. Problém by byl, kdybyste ale tuto knihu ztratil. Vědět, porozumět, doporučuji vlastní zkušeností. Ale to Vy víte.

   Přeji Vám, ať se Vám na Vaší duchovní Cestě daří.

   Také na dálku děkuji člověku jménem Dr. Petr Daniel F., kterému bylo poselství sdělováno a také kolektivu – redakci v Kalifornii, v Santa Barbaře.

   Mějte se hezky.
   Václav Žáček /Venda /

   1. Pane Vendo,
    hlavní důvod proč raději používám citace je v tom, že čím víc myslí se zaplete do objasňování duchovních zaležitostí, tím větší pokřivenost. Je ideální čerpat informace co nejblíže zdroje.

    Znáte přece tu hru na tichou poštu.

    Sám pro sebe mám díky Novému zjevení teoreticky o hodně jasněji než dřív.
    Realita mě však dost často překvapuje, to je fakt.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference