mapa stránek || vyhledávání

Křest, zasvěcení… téma pro další malé letní otázky

John Linnell (1792-1882) - Jan Křtitel křtí Ježíše

 

Je ustáleným rčením, obzvláště sportovně založení muži to znají, že například nějaký mladý fotbalista prodělal křest ve svém prvním soutěžním utkání. Či loděnice vyrobí moderní letadlovou loď a ta je, třebas i za účasti církve, pokřtěna, byť se jedná o zbraň, která je určena pro zabíjení. A zasvěcení? Co lidí bylo již zasvěceno z pohledu lidského konání; obdrželi například tajný recept na proslavenou rodinnou lahůdku, zasvěcení do tajů vědy, tak známé studentům či iniciační rituál v nějaké sektě? O tomto světském pohledu však nechci nic psát. Zkusím pojem křest či zasvěcení ukázat na učení Ježíše Krista či okolnostech doby počátku křesťanství. 

* * *

Částečná citace z Jana – 5:25:

„… kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.“

Kdo jsou ti mrtví? Jsou to duše tohoto světa, které zapomněly na Boha, na svůj vnitřní pramen života? Ano, je to tak. Jsou duchovně „mrtvé“. Ale když uslyší „Hlas Syna Božího“, když potkají na své cestě vtělené Slovo Boží, učitele, rádce, Mistra, který je naučí, jak se napojit na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo v jejich vlastním nitru – „budou žít“! Jejich vnitřní vědomí bude rozšířené. Budou žít proto, že jejich nitro bude naplněné životadárným a věčným světlem a zvukem. Ale před tím, než se tak stane, musí být duše mysticky pokřtěna, zasvěcena. O tom hovořil Ježíš. Ve své podstatě jde o absolutně vnitřní záležitost a může být přirovnána k naladění rádia na správnou vlnovou délku.

* * *

Konstantin I. - mramorová busta (4. stol.)

Konstantin I. – mramorová busta (4. stol.)

Kdo potřebuje křest – zasvěcení? Mohlo by se snadno uvést, že každý, ale ne všichni k tomu dospějí za svého právě probíhajícího života. Římský císař Konstantin možná pochopil, že po desetiletích občanských válek a nepokojů může nové náboženství přinést jednotu pro Říši římskou, která prožívala nelehké období. Mnoho vědců zkoumalo, jak moc tento světský vládce sám křesťanství věřil anebo nestál-li za tím jeho osobní – světský prospěch? Z Wikipedie:

„V průběhu svého života Konstantin neváhal zřejmě odstranit svého tchána a dva švagry. Náhle v roce 326 nechal v Pule odsoudit a popravit svého nejstaršího syna Crispa, jehož matkou byla Minervina, Konstantinova konkubína nebo možná první manželka. V Trevíru v červenci téhož roku Konstantin přikázal popravit také Faustu, svoji manželku a matku tří synů…“

Řeklo by se snad podle tohoto chování, že byl křesťanem? Nebyl a má alibi. O křest požádal až na smrtelné posteli v r. 337. Nechal si tak „svoje možnosti otevřené“ až do posledních hodin svého života.

* * *

Křesťanské Slovo bývá nazýváno jako „Živá Voda“. V Janově evangeliu je tento verš /7:37-38/:

„V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“

A žena Samaritánka, po které chtěl později Ježíš vodu a která se tomu podivila, dostala odpověď: /Jan 4:10/

„Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“

„Dar Boží“ je běžným výrazem pro mystický křest, je Živou vodou Slova. Je to dar, který je schopný dát jen dokonalý učitel, rádce, Mistr. Doporučují pro pochopení ještě verš z Jana 4:13-14.

* * *

Nebeská hierarchie, sedmero nebes, mnozí příbytkové…? Zdá se celkem jasným ten fakt, že autoři synoptických evangelií připisovali Ježíšovi moc vystupovat přes nebesa. Uvádějí, že nebesa se Ježíšovi otevřela ihned, jakmile přijal křest: /Matouš 3:16; Marek 1:10; Lukáš 3:21/

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.“

Tyto příběhy zapsané evangelisty by mohl pojmenovat někdo jako až bizarní, ale tak, jako mnohé v Bibli, je to i určité metaforické objasnění. Spočívá v tom, že jakmile přijal Ježíš od Jana křest, spojil se s Duchem Svatým a byl schopný vystupovat do vnitřních nebes, jinak řečeno, uskutečňovat mystický transport. Vždyť sám zdůrazňoval, že „království nebeské je v nás“.

* * *

Jak často se člověk, který hledá Pravdu, zamýšlí nad hříchem a Satanem, nad zlem, dobrem a Bohem. Pro myslící lidi je jedním z největších hlavolamů a ostatně i paradoxů, proč Bůh, který je všeláskou, všemírem a třeba i všeblažeností, vytvořil stvoření, ve kterém je nenávist, nesoulad, sobeckost a utrpení mezi lidmi tak častým „hostem“. Nedá mi to, abych opět necitoval část Nového zákona, a to z proslovu Ježíše k Židům, viz. Janovo evangelium 8:37-41:

James Tissot (1836-1902) - Židé chtějí kamenovat Ježíše

James Tissot (1836-1902) – Židé chtějí kamenovat Ježíše

„Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“ „Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu. „Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky. Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce.“ My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“

Ježíš říká, že si uvědomuje, že Abrahám byl jejich předkem, jenže byl také velkým prorokem a mystikem. Jak by tedy byli skutečně v duchovním významu Abrahámovými dětmi, chovali by se tak, jak učil. Ježíš však říká – chystáte se mě zabít, a to by Abrahám nikdy neudělal. Proč si tito Židé neuvědomují, kým Ježíš ve skutečnosti je? Protože se Jeho Slovo v nich neujímá, protože jím ani nejsou zasvěcení a ani nemají předurčené, aby se stali jeho žáky. Na závěr jim říká, že jsou z otce Ďábla a že jeho žádosti chtějí činit. Viz. přesně lze číst v Janovi, stejná kapitola – verš 42-47! Důležitost zasvěcení pro duchovní cestu je přesně vyslovena.

* * *

Často se diskutuje mezi lidmi různého vyznání a různých filosofických směrů, které přijali jako svůj názor, Energie, Duch Svatý. Ať již „Energie“ či „Duch“, vždy jsou přítomni v každém člověku, nechť si je toho vědom či žije v nevědomosti. Jinak by v tomto světě nešlo žít. Duch je primární esencí života. Kdy „Duch života roste“, kdy si bude duše stále víc a víc vědomá Ducha ve svém nitru? Tehdy, když jsou pokřtěni či zasvěceni. Nic je pak nemůže svést z mystické cesty vzestupu. Vědomí pak ustupuje od smyslnosti a stahuje se k bráně, kterou se otvírá cesta ke Světlu.

* * *

Od člověka, kterému bylo „mnoho dané“, který přijal mystický křest a vydal se na cestu k Bohu, od toho bude více požadováno. Lukáš nabízí jedno podobenství – viz. kapitola 12:35-38:

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.“

James Tissot (1836-1902) - Ježíš hovoří s učedníky

James Tissot (1836-1902) – Ježíš hovoří s učedníky

Ano, a rád to zdůrazňuji podle mého poznání. Vysoký stupeň duchovní bdělosti je jednoznačně klíčovým pohledem na Ježíšovo učení. I proto říká svým učedníkům mnoho analogických podobenství. V tomto podobenství vlastně Ježíš nabádá své věrné žáky, že je pro ně připravený stůl a On je bude obsluhovat. A to je pravá úloha duchovního Mistra, který se na tomto světě anebo ve vyšších oblastech manifestuje jen proto, aby dal svým žákům duchovní výživu. A jídlo, které jim dává, ať je to Chléb Života nebo Živá Voda, je výrazem Jeho lásky k nim. A pro žáky Mistra je tu nezbytný křest a zasvěcení. S tímto nektarem se jim v pravý čas zjeví v jejich nitru. Tito žáci tak přinášejí k oslavě Otce mnoho ovoce /Jan 15:8/. Pak je čeká „jen“ návrat k Bohu!

* * *

Václav Žáček /Venda/
/s použitím knih učení Sant Mat/

hodnocení: 4.2
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

197 komentářů

 1. p. MULADI píše:

  …Ducha máme všichni stejného a lišíme se pouze dušemi, jejichž významnou součástí je ego, které je však nutno zkultivovat zmíněnou láskou….

  Povedz mi prosím Ťa, čo je podla TEBA duša, z čohože je tento esenciál?

  Ak to dokážeš, som na pol ceste k spaseniu, ver tomu.Už ma čaká len pád zo somára, ako sa to udialo Šavlovi…

  Ako a kedy vnikol DUCH do človeka ako takého. Určite to nevieš, len veríš tomu, čo Ti narozprávali analfabeti- virtuálni poskokovia okolo Ježišťoka.

  Ale môžeš mať aj vlastný názor. Ten ma zaujíma viac, ako keci od Gonzálesa…

  1. Gilgamešova noho,

   ad: Povedz mi prosím Ťa, čo je podla TEBA duša, z čohože je tento esenciál? Ak to dokážeš, som na pol ceste k spaseniu, ver tomu…

   Za Váš slib se o to pokusím.

   Představte si člověka, který neví, jak se staví domy a chce si to od Vás nechat vysvětlit.
   Řeknete mu, že ze všeho nejdřív musí být hotov plán. Co to ten plán je a jak vypadá? Je to něco úplně jiného, než samotná stavba, ale právě plán určil, jak bude stavba vypadat. Vy víte, že je to pravda, ovšem jestli Vám to onen člověk neuvěří, nezbude Vám, než ho odkázat na vlastní studia.
   (A to jsme ilustračně teprve u ducha.)

   Aby dům mohl stát, je zapotřebí pořídit na něj materiál a síly, které ho vytvoří. Materiál jako hmotu určitě chápete, a ty síly – to je ilustračně řečeno duše.
   Zásadní složky duše jsou tři: pudy (ego), mysl (schopnost kombinovat) a ušlechtilé emoce (vyšší Já).
   Určitě nepochybujete o tom, že tyto tři složky v sobě máte, ale ani jednu nedokážete vzít do ruky a někomu ji ukázat. Ukázat je umíte pouze v účincích na hmotu: někoho nakopnout, pohladit, nebo vymyslet vtip – to byste nikdy nedokázal, kdybyste neměl duši.

   A z čeho se duše skládá? Z vlnových délek, frekvencí a částicové hmoty, které mají tvar Vašeho těla. Pro ilustraci si můžete duši představit jako hologram. S tím, že každá část těla, ve které není duše, odumírá (to jsou například amputace, nebo různá zdravotní postižení).

   Tak co, jdete do toho spasení?

 2. p. Muladi, kludne mi hovor Ty Gilgam…, lebo sme asi obaja už vo veku, kedy sa o nás musí postarať niekto tretí, v tomto prípade štát, ktorý nas počas aktívneho života ,,odrbával“ na daniach…

  To, že si sa pokúsil dať tie,cirkevné bludy“ do nejakého logického rámca je tu nebežný nadštandard…

  Lenže Tvoj výklad pojmu duša, je zmesou cirkevných dristov, ktoré sa Ti dostali hlboko pod kožu , keď vezmem do úvahy vetu: ,A z čeho se duše skládá? Z vlnových délek, frekvencí a částicové hmoty, které mají tvar Vašeho těla. Pro ilustraci si můžete duši představit jako hologram.

  A čo telo, rozožraté chorobami, telo s hrbom, elefantidou,rakovinou,to všetko kopíruje Tvoj hologram ?

  Kombinácia vlnových dlžok , frekvencií a částicové hmoty je v rozpore s prírodnými zákonmi. Čo to je časticové hmoty? To je útvar, ktorý som ešte nepočul, asi nikto na svete. Urči aspoň čo je to za hmotu – protón, neutrón, a hologram, kto by ho premietol do tela, ako bol udržiavaný pri živote? Všetko potrebuje energiu, bez nej ,,skape“ aj obyčajné telo. Ako by sa do hologramu prenášali vzruchy, myšlienky, čo pamäť a ostatné ingrediencie?

  Nie Jiří, tadialto cesta k spaseniu nevedie…

  Budeš sa musieť poradiť s ,,Otíkom“ svojim farárom, možno jeho vyšší nadriadený bude vedieť viac, ale už teraz Ti hovorím, tadialto cesta nevedie, pretože oni sú schopní interpretovať len to, čo do nich ,,nahustili“ tí lumepeninteligenti z Cirvi svätej, čo zapácha ,,sírou“…

  Ešte možno tí američania so svojími tobolkami , ale skôr si myslým, že ich pred nedávnom pustili z ..blázinca“…

  Začni si zvykať, že DUŠA je výmysel psychiatricky nevyspelých indivíduí, ktorí si pomohli ako matematici , keď museli použiť ,,bulharskú konštantu“, aby to dalo aký taký výsledok…

  Takže Tvoja definíciaDUŠE je zatial u mňa ,,bulharskou vložkou“..

  1. Gilgamešova noho,

   Ad: A čo telo, rozožraté chorobami, telo s hrbom, elefantidou,rakovinou,to všetko kopíruje Tvoj hologram ?

   Poškozený „hologram“ vytváří poškozené tělo. Jinými slovy, kdo má zdravou duši, nemůže mít nemocné tělo.

   Ad: Čo to je časticové hmoty?

   Každá částice má hmotu – právě tuto hmotu mám na mysli (je to jiná hmota, než hmota atomů)

   Ad: hologram, kto by ho premietol do tela, ako bol udržiavaný pri živote?

   Za prvé říkám, že ilustračně je duše jako hologram a za druhé – život nedává duši(a tělu)potrava, nýbrž duch. Jednoduchý důkaz: umírají i ti, kteří se přežírají.

   Ad: Ako by sa do hologramu prenášali vzruchy, myšlienky, čo pamäť a ostatné ingrediencie?

   Energií. Přidání nebo odebrání energie vždy mění stav čehokoli. A energie není jen v potravě, nebo v uhlí, ale i v záření, které dnešní fyzikové neumí ani měřit (a dlouho nebudou umět).

 3. Jiří,

  nechcem aby sa celá diskusia točila len okolo našich názorov, ale keď iní vykladači Biblie ,amatérsky preláti a kostolníci neragujú, O.K….

  píšeš,

  ….Energií. Přidání nebo odebrání energie vždy mění stav čehokoli. A energie není jen v potravě, nebo v uhlí, ale i v záření, které dnešní fyzikové neumí ani měřit (a dlouho nebudou umět)….

  Aby NIEČO mohlo prijímať akúkolvek energiu, musí byť PRIJÍMAČ. A to už je HMOTA..
  Musí byť zrealizovaný rezonátor, aby reagoval len na určitú frekvenciu. Vesmírom sa šíri všelijaký vesmírny frekvenčný smog. Možno že rezonátor nemusí byť len cievka a kondenzátor, môže to byť aj niečo ako ,,Panenská blana“, ktorá prijíma vzruchy, ako bubienok v ušoch…

  Potom tam musí byť aj akýsi zosilovač, a zapisovač, ktorý zosiluje aj tie najjemnejšie Božie impulzy , keď vykonáva nejakú prácu na konci vzdialenej Galaxii. On ,,neobrába“ len nás, sú ,,nás“ tisíce…

  Takže naozaj tadialto cesta nemúže viesť, lebo hologram nie je hnota, a keďže nevie energiu prijímať, nevie ju ani spracovať, vyhodnoriť a formou akcie reagovať na reakciu..

  Poviem Ti pravdu, aj ja som uvažoval, že zdrojom môže byť napr. kozmické žiarenie, ale potom ten hlúpy Hospodin by nás mohol stvoriť tak, že by sme si nemuseli dorábať žranicu, v pôde, pasením dobytka a inými poníženiami , ale dal by nám na chrbát ,,vesmírny akumlátor“ a ten by nás pravidelne napr. noci dobíjal. Spánok by nam Nehmotná nebytosť mohla ponechať. Zároveň by sme naboli závislí na vzduchu a mohli by sme žiť aj v medzigalatickom priestore…

  Predstav si, ten pôžitok, poletovať medzi Marsom a Jupiterom a očumovať, ako súložia Klingóni, Šedivý, Strieborní, či Fakulisovia s piatimi penismi a desiatimi vagínami…

  No hold, ten nedokonalý, nevyvinutý Hospodin, vtedy bol ešte dieťaťom Vesmíru a ešte ,,nedozrel“ na velké veci…

  A potom rýchlo dorástol a umrel na vyčerpanie svojho akumlátora, lebo ako vieš, bez energie a jej pravidelnej dodávky ani svoje PC doma nezapneš… a potom rozpustil sa v étery Vesmíru…

  Chudák, a ešte toho chcel urobiť tak vela.

  Ale poniektorí,,citlivci“ na Zemevajci túto do Neba volajúcu nespravedlnosť ešte svojimi nedokonalými ,,prijímačmi“ nezaregistrovali. Sú to Tí ,,veriaci, česť ich pamiatke, lebo ak by si priznali, že sú ,,pochybovači“ boli by úprimnejší….

  No povedz, Jiří, žiješ aj Ty na plochej placke obklopenej morom, a okolo Tvojej placky sa točí Slnko a píše sa rok 5.595 od Stvorenia sveta?

  Ak aj Ty veríš týmto náboženským hovadinám, brat Brútus, škoda ŤA…

  1. Gilagamešova noho,

   odsoudit je velmi jednoduché a čím méně informací člověk má, tím radikálnější jeho soudy jsou.
   ad: a okolo Tvojej placky sa točí Slnko a píše sa rok 5.595 od Stvorenia sveta?…

   Bible je duchovní literatura a s patřičnými informacemi o duchovnu se ten letopočet vysvětlit dá – ale bylo by to dlouhé a nejspíš s nulovým, nebo mínusovým efektem, takže to dělat nechci.
   Po hmotné stránce je však i teorie, že Země vznikla před 4,5 miliardy let, velmi nedostatečná.

 4. Pane Muladi, velmi nedostatečný je důkaz Vašeho trvzení:
  „Po hmotné stránce je však i teorie, že Země vznikla před 4,5 miliardy let, velmi nedostatečná.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1%C5%99%C3%AD_Zem%C4%9B
  „Stáří Země je přibližně 4,54 miliardy let s nepřesností jeho určení ± 70 milionů let (tedy větší než ± 1%). Toto číslo je kompromisem mezi věkem nejstaršího minerálu nalezeného na Zemi – zirkonu z Jack Hills v Austrálii a astronomy a planetology odhadovaného věku sluneční soustavy. Radiometrickým datováním zirkonu byl stanoven jeho věk na 4,4 miliardy let (± 8 milionů let).[1]“
  Zjednodušeně, v horninách obsahujících uran bylo nalezeno olovo zhruba v poměru 1:1 s 238U. Poločas rozpadu 238U je asi 4,5 miliardy let, což zhruba stáří Země, resp. jezjí zemské kůry. Podotýkám , že poločas radioaktivní látky je vlastnost jádra atomu a nezávisí na podmínkách jako je teplota nebo tlak.

  1. Pane Pardale,

   já nepochybuji o tom, že jste sečtělý člověk a máte moře informací. Ale já nevěřím právě těm informacím – zvlášť, když pocházejí od vědců, kteří o duchovnu vědí pramálo, nebo vůbec nic. Navíc jejich extrapolace jsou dětinské, ve stylu:
   Když se v domě protopí deset tun dřeva za rok, tak za tisíc let je to tisíckrát víc. Že je dům po sto letech zbourán, nebo přestavěn, s tím teorie vědců vůbec nepočítají…
   Ale faktem je, že hmotným způsobem Vám stáří Země nemám jak dokázat a dalším faktem je, že na tom vůbec nic nestojí. Nehledě k tomu, že ani Vy nemůžete vyloučit, že se někdy objeví nová teorie, která stáří Země „opraví“ a pak další a další teorie.

   Mnohem zajímavější je pro mne Vaše věta: Podotýkám, že poločas radioaktivní látky je vlastnost jádra atomu a nezávisí na podmínkách, jako je teplota nebo tlak…

   Vždyť existují tlaky, které rozmačkají atomy tak, že se „vypaří“. Souvisí tedy tlak (a potažmo teplota) s poločasem přeměny nebo ne?

   1. Především se rozpadají jádra atomů nikoliv atomy jako takové. Rozpady jader samotných ale obecně nejsou tak úplně nezávislé na vnějších podmínkách jako mechanické vlivy (tlak), teplota, chemické reakce a působení vnějších polí. Háček je ale v tom, že k tomu dochází jen v tak extrémních podmínkách, které se na Zemi nenacházejí a nikdy nenacházely. Pro radioaktivní rozpady, které se používají k datování můžeme tedy průběh a poločas radioaktivního rozpadu považovat za zcela nezávislý na vnějších podmínkách,

    Pro úplnost dodávám, že existuje typ rozpadu jádra, který celkem dobře ovlivnit lze. Tím je elektronový záchyt. Ten má svoje specifika, jelikož se na rozpadu podílí i elektronový obal, který je celkem lehce ovlivnitelný. Pokud například atom s jádrem, který se rozpadá elektronovým záchytem, zbavíte všech elektronů (třeba zahřátím na cca 10000 K) tak se samozřejmě jeho rozpad zastaví neb jádro nemá co zachytit :) Pokud je takový atom ve sloučenině, také se velmi mírně prodlouží jeho poločas rozpadu, jelikož se zmenší pravděpodobnost záchytu odtažením elektronů do vazby se sousedním atomem. Jenže jádra rozpadající se elektronovým záchytem se k dataci prostě nepoužívají.

    1. Děkuji pane Lubko,

     a nevíte, při jakém tlaku se „vypaří“ například atomy železa?
     Kdysi jsem viděl dokumentární film, kdy vědci chtěli vyzkoušet odolnost jakési sondy, nebo „kosmochodítka“, dali ho do tlakové komory a pak jim tam zůstala jen čočka (speciálně tvrzená).

    2. To se mi nezdá pane Muladi. Kosmické sondy se obvykle nezkoušejí na tlak – spíš na vakuum. Nespletl jste si to s testem na radiační nebo tepelnou odolnost? Nebo se jednalo o výsadkový modul na planetu s hustou atmosférou – třeba na Venuši, kde je tlak atmosféry na povrchu asi 9 MPa (a současně i vysoká teplota).

     Nicméně samotný tlak jako takový nic neodpařuje. Pod tlakem se mění fyzikální vlastnosti látky a tlak způsobuje spíše proces opačný než vypařování – z plynu se stane kapalina nebo kov, z kapaliny kov. Kovy pod extrémními tlaky zase mění své vlastnosti. Třeba z hliníku, za normálních okolností neprůhledného vodiče se stane po tlakem v řádu GPa průhledný izolant.

     K odpaření potřebujete dodat látce energii – tedy ji zahřát. Prudkým stlačením samozřejmě potřebnou energii dodat můžete, ale v tomto případě za vypaření může ta ztrátová disipovaná energie z mechanické práce nikoliv samotný tlak. Pokud stlačujete látku pomalu, aby se teplo stačilo odvádět, nic se neodpaří.

     U železa je navíc energie potřebná na odpaření značná – za normálního tlaku se železo vaří až při cca 2900 °C, za vyššího tlaku ještě výše. Takovou energii prudkým stlačením prostě nezískáte.

    3. Lubko, souhlasím, odpařování kovů ve vysokém vakuu je malé.
     http://www.kmt.tul.cz/edu/podklady_kmt_magistri/VTM/vtm%20Dad/07vakuoveTZ.pdf
     graf sublimace kovů do nízkého tlaku (tzv. vakua) .
     Železo při 10-^10 Pa sublimuje při 600 K.
     Žádné pozemské technické vakuum nedosahuje vakua kosmického prostoru. Sublimuje ( málo) i zlatá destička sondy Voyager 2 vyslaná 1977 (https://cs.wikipedia.org/wiki/Voyager_2) s poseltvím cizím civilizacím. Prostě kovy vakuu slušně odolávají, i když na ně svítí slunce, což dokazují družice.

    4. Pane Lubko,

     klobouk dolů, na základě Vašeho příspěvku jsem si vzpomněl a trefil jste to přesně – jak Venuši, tak i přítomnost teploty s tlakem. (Z toho modulu jim zůstala jen čočka s průměrem kolem 20 cm.)

     A můžu Vás ještě trochu „vytěžit“?
     Když se zjišťuje stáří nerostů, nakolik může být výsledek zkreslen tím, že nerost byl postupně třeba několikrát roztaven, než ztuhl do konečného stavu, prošel tlaky v gigapascalech a pak byl bombardován mimořádně tvrdým kosmickým zářením?

    5. Pane Muladi, sotva včera jste o datování stáří Země psal:“ Skutečně na tom nestojí vůbec nic“ A teď Vám jde o případné možné vlivy na nepřesnost tohoto určení.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
     Kosmické záření nejvyšší energie (v podstatě vysoce urychlené hlavně protony z výbuchu supernov až energie 10^20 eV ( asi 16 J)) je vzácné, zdroj vzdálený a tím zředěné prostorem.
     Jiná záležitost je gama záblesk
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Gama_z%C3%A1blesk, jež má šanci dopadnout zhruba za 100 milionů let a mohl by zničit ozonovou vrstvu a život na Zemi.
     Z uvedeného je zřejmé, že kosmické záření (ani gama záblesk) nelze démonizovat a očekávat masivní změny v jádře atomů na povrchu Země a malinko pod ním už vůbec ne.

    6. Pane Muladi, stáří meteoritů, které přilétají a vznikly v počátku vzniku sluneční soustavy je prakticky stejné jako stáří Země, takže Vaše rozbory vlivu čehosi na jádra atomů a tím rychlost radioaktivního rozpadu lze zhodnotit do odchylek desíek milionů let, což je i uváděno.
     http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/meteority.html
     „Stáří meteoritů
     Stáří se vyjadřuje jako jejich absolutní stáří, stáří expozice kosmickým paprskům a pozemské stáří.
     Absolutní stáří
     Časový úsek mezi utuhnutím hmoty a současnými chemickými změnami. Měření hmotovým spektrometrem určují z kolika a z jakých izotopů se určitý chemický prvek, převedený ve sloučeninu nebo radiogenní plyn, skládá. Toto absolutní stáří, určované několika metodami (Pb/Pb nebo Rb 87/Sr 87), je vždy stejné pro prakticky všechny meteority. Je to 4,57±0,07 miliard let a rovná se období počátků formování Sluneční soustavy.
     Stáří expozice kosmickým paprskům
     Časový úsek mezi oddělením z matečného tělesa po srážce a okamžikem dopadu na Zemi. Měření se liší podle druhu meteoritu: aerolity jsou cca 1 – 60 milionů let staré, siderity 20 milionů až 2 miliardy let.
     Pozemské stáří
     Časový úsek, po který se meteorit nachází na naší planetě. Nikdy to není víc než pár milionů let. Toto bývá nejobtížněji zjistitelné stáří. Např. u slavného meteoritu z Canyon Diablo v Arizoně bylo zjištěno absolutní stáří 4,5 miliard let, stáří expozice 180 milionů let a pozemské stáří 49 700 let.“

    7. K té otázce: v určitých případech může ovlivnit nějakou konkrétní metodu radiodatování pouze to, že se hornina přetaví nedokonale. Některé krystaly jsou značně teplotně odolné a pak se stane, že vyvřeliny jsou mixem starších krystalů a nově přetavené hmoty. Podobná věc byla jedna z příčin proč datování čerstvých vyvřelin z Mt. St. Helens dospělo k nesmyslnému stáří několik miliónů let:) (První a zásadní příčina byla úmyslně špatná volba radiometrické metody). Takže je k radiometrii nutné většinou prozkoumat i strukturu datovaného vzorku a opravdu používat odpovádající metodu.

     Jak už jsem uvedl dříve pro podmínky na Zemi přetavení hornin nemá na vlastní poločas rozpadu prvků užívaných v radiometrických metodách žádný vliv a stejně tak bombardování gamma. Na ostatní Vám už odpověděl Pardál.

   2. Chvíli jsem hledal, kde je nějaká informace, kterou jsem si nějak nepřesně pamatoval. Vím, že to bylo v WM magazínu, ale již nevím ročník. Bylo tam popsáno, jak při erupci sopky Mount.St.Helen vznikly podmínky, kdy během velmi krátké doby vzniklo tlakem hornin, žárem – zkrátka podmínek – „mladé“ uhlí. Někdo i z vědců by mohl tento fakt hodnotit i jako nesmysl ??!!

    Z Wikipedie :

    „Lavina bahna, kamenní a sutě se řítila rychlostí až 75 m/s a překonala vzdálenost více než 25 km. Nashromážděné úlomky vyplnily údolí do výše 195 m. Směs horkých plynů a lávy v čele laviny zničila přibližně 10 miliónů stromů na ploše odpovídající cca 600 km2. Rozpad sopečné základny měl za následek i vznik pyroklastických proudů o teplotě až 700 °C.“

    Více na – https://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens

    Když jsou podmínky, leccos může být i jinak. Nebo ne?

    1. Nesmysl to není. Uhlí se dá vytvořit bez problémů uměle za podobných podmínek, které nastaly při výbuchu sopky Mt. Helens. Proces se nazývá hydrotermální karbonizace a sousedi v Německu s tím docela experimentují :)
     S rozpadem jader to ale nemá nic společného.

   3. Pane Muladi, jistě, věda může upřesnit stáří Země. Pokud očekáváte, že ze 4,54 miliardy let upřesní na 6 000 díky duchovnímu přístupu, tak je to v pořádku. Pro Vás ano.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
    „Tato konstanta je běžnými teplotami a poli neovlivněna. U jistých nuklidů se ale vyskytuje měřitelný vliv.[4]“
    http://arxiv.org/pdf/1205.0205v1.pdf
    Jde řádově o jednotky % odchylky .
    Už jsem uvedl, že stáří Země je přibližně 4,54 miliardy let s nepřesností jeho určení ± 70 milionů let (tedy větší než ± 1%).
    Čili s odchylkou se počítá.
    Jaký myslíte, že byl asi tlak na povrchu Země, když vznikala zemská kůra a jaká byla teplota? Že by jako uvnitř neutronových hvězd, kde se bortí atomy?
    http://www.national-geographic.cz/clanky/zemske-jadro-je-mnohem-zhavejsi-nez-vedci-odhadovali.html#.Vdzk1_ntmko
    „Zemské jádro se skládá převážně z tekutého železa při teplotách vyšších než 4000 stupňů a tlaku o více než 1,3 milionu atmosfér. Za těchto podmínek, železo teče jako voda v oceánech. Pouze v samotném středu Země kde s rychle narůstajícím tlakem stoupá i teplota železo znovu tuhne“.
    Takže zachovejte paniku, železo se nevypařuje, v jádře ani nemá kam.

    1. Pane Pardale,

     byl bych Vám vděčný, kdybyste už konečně začal pořádně číst, co píšu, pak si to rozmyslel, a pak teprve reagoval.

     ad: Pokud očekáváte, že ze 4,54 miliardy let upřesní na 6 000…
     Za prvé tvrdím, že Země je po hmotné stránce mnohem starší, než uvádějí vědci a za druhé tvrdím, že Vám to nemám jak dokázat a že na tom vůbec nic nestojí – tak proč tady rozvíjíte umělý žabomyší spor? Skutečně na tom nestojí vůbec nic a to ani v případě, že vědci stáří Země opraví na jakékoli číslo.

     ad: Jaký myslíte, že byl asi tlak na povrchu Země, když vznikala zemská kůra…
     Ať k tomu řeknete cokoli, jsou to jen nedokazatelné domněnky a jediný fakt k tomu říkám já: Země nevznikala „až když vznikala zemská kůra“
     (Proto je taky dětinské určovat stáří Země z nerostu nalezeného v zemské kůře.)

     ad: Takže zachovejte paniku, železo se nevypařuje, v jádře ani nemá kam…
     O železu v zemském jádře jsem já nic neříkal, to je další Vaše umělá konstrukce. A že se železo pod velkým tlakem (bohužel nevím jakým) „vypařilo“, to jsem kdysi slyšel od vědců v dokumentárním filmu.

    2. Pane Muladi, bylo by dobře, kdybyste něco chápal. Třeba to, že Země vznikla z hmoty, která už existovala. Že tedy stáří Země určujeme při jejím vzniku jako planety, takže měla povrch, což není dnešní zemská kůra.
     Píšete :“tak proč tady rozvíjíte umělý žabomyší spor? Skutečně na tom nestojí vůbec nic “
     Pane Muladi, Vy jste argumentoval, že věda nezná stáří Země a teď , když jste ukázal, že o tom nevíte vůbec nic, tak na tom nestojí vůbec nic. Přihlaste se do soutěže Česko hledá talent.
     Vznik Země :
     http://planety.astro.cz/zeme/1936-vznik-a-vyvoj-zeme
     „Dnes, tedy o 4,6 miliard let později, už nám toho na Zemi moc nezbylo, co by nám mohlo pomoci pochopit, jak se zrodila Země. Je však zřejmé, že srážky s jinými tělesy byly určující po celou dobu vzniku Země. Přitom samozřejmě objem prapůvodní Země rostl, jak se srážela s dalšími a čím dál hmotnějšími planetesimálami. Celý její povrch byl pokryt krátery od dopadů těchto těles. Jak planeta rostla, tak se zvětšovala i její gravitace a přitahovala další, a také hmotnější tělesa. Tím se zvětšovala nejen intenzita nárazů, ale i množství tepla, které při nich vznikalo. Další a další nárazy tavily zemský povrch, který byl nakonec tvořen doruda rozžhaveným magmatem, které pokrývalo celou planetu. Naše Země se dočasně proměnila ve žhavou kouli s oceány plnými magmatu. I nadále se se Zemí srážely další planetesimály a po dopadu se okamžitě roztavily.
     Dopad tělesa
     Zdroj: http://www.astronomy.com/
     Teploty na mladé Zemi dosahovaly takových hodnot, že se jednotlivé prvky začaly od sebe oddělovat.
     Zdroj: http://www.decadevolcano.net/photos/etna_photos.htm
     Látky, ze kterých byla Země a dopadající tělesa tvořena, se začaly oddělovat. Těžší prvky, jako např. železo a jiné kovy, klesaly ke středu, zatímco lehčí zůstávaly na povrchu. Některé planetesimály obsahovaly i nemalé množství vody, která se převážně odpařila již při dopadu. Na rozdíl od kovů, které klesaly směrem ke středu, vodní pára spolu s jinými plyny a oxidem uhličitým stoupaly vzhůru a vytvořila se hustá mračna. Kolem Země vznikla prvotní atmosféra. Počet dopadajících planetek na zemský povrch se postupně zmenšoval a oceán magmatu pomaličku chladnul. Jak chladnul povrch Země, začala klesat i teplota atmosféry. Když poklesla asi na 300 °C, přišel první déšť a na horký zemský povrch začala dopadat voda. Voda se okamžitě po dopadu vypařila, ve vyšších výškách opět kondenzovala a vytvářela další mraky. Cyklus se neustále opakoval, až se na Zemi vytvořily oceány.“
     Závěr: Dle Vás je dětinské je určovat stáří Země podle radioaktivity nerostů v zemské kůře.
     Tak pa a spinkejte dobře.

    3. Dekuji.Stale vsak bych rad vedel,odkud pochazi ta hmota ,ktera utvarela Zemi. „Po Velkem tresku“ neni odpoved na to ,odkud se hmota vzala.A kdyz „to“ cele „tresklo“, byla uz hmota uvnitr tohe tresku,nebo dokonce pred treskem,nebo vznikla az po tresku …? Cili,odkud se vzala ta hmota ..

    4. Martasi300, před Velkým třeskem neexistovala hmota, prostor ani čas v dnešním smyslu. Už se tady o tom hodně diskutovalo. Dá se tedy říci, že hmota v dnešním smyslu vznikla po Velkém třesku.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_vesm%C3%ADru
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
     napsal jsem kdysi k vesmíru články
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/23-Multivesmir-existuje.pdf
     Relativně je srozumitelný názor Lawrence Krauss: Vesmír z ničeho. Pokud ovšem předem přistoupíme na zjednodušený a 100 % atheistický postoj vzniku něčeho z ničeho. To výchozí nic se schovává za energii vakua, kvantové fluktuace vakua a uvolnění jakési přeměny energie na jinou, přímo se Krauss odvolává na analogii přeměny potenciální energie na kinetickou při celkovém zachování celkové energie. Počáteční etapa vzniku vesmíru je zakonzervována v reliktním záření, které lze měřit. Takže reálný fyzikální podklad Velkého třesku existuje a je popsán vývoj vesmíru těsně po Velkém třesku a dále. Nedávno byla snaha odmítnout Velký třesk a nahradit to vlivem temné hmoty (?), což se měřením (?) nepotvrdilo. Nepamatuji si to už přesně. Takže k onomu nic na začátku se měla přilepit temná hmota, o níž se ví hodně málo, kromě gravitačních účinků.

    5. Dekuju za odpoved Pardale.Srozumitelny nazor L.Krausse je mozna nekomu srozumitelny,avsak tvrdit ze vesmir vznikl z niceho je zkratka ptakovina.Kde se tedy potom vzala veskera rozmanitost,kdyz by vesmir vznikl z niceho ?

     A jestlize se prvotni „nic“ schovava za energii vakua,odkud pak pochazi ta energie vakua ? Zrovna tak vyraz „temna hmota“.Odkud se vzala temna hmota ?

     Nakonec se opet naskyta otazka,zdali ta hmota pochazi ze zivota nebo zdali zivot pochazi z hmoty.

    6. V žádném případě nehodnotím účastníka, ale poslední větu. Pokud obecně někdo pochybuje o odpovědi na otázku, zda hmota pochází ze života, nebo život pochází z hmoty, tak dává o sobě jednoznačné vysvědčení, že je to úplný začátečník (duchovní).
     Pomůcka – získejte definici života a hmoty.

    7. Pane Muladi, píšete filipiky proti vědě na
     http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6695-o-zakonech-hmoty-cernych-dirach-a-prvnim-aktu-zivota/
     “ Je úplně mimo mainstream vědy, ovšem vznik hmoty vysvětluje (na rozdíl od maistreamu vědy“.
     Ano, je to úplně mimo, třeba takové šlehání étheru frekvencemi.
     Copak Vám ta věda zlého udělala, když můžete bez jakékoli zodpovědnosti matlat do internetu cokoli, třeba v uvedeném článku:“Co myslíte, opravdu lze za vědu považovat to, že se domněnky, nedokazatelná tvrzení i vyložené nesmysly, zabalují do bombastických názvů pro veřejnost, navíc při nulové zodpovědností všech, kteří je prezentují? Abychom si rozuměli: ne že by se tím nedalo živit – ale proč tomu popguláši říkat věda?“
     . Abychom si rozuměli, bylo by dobré pane Muladi si prostudovat, co věda třeba o černé díře opravdu říká, učitě ne , že o ní ví všechno. Vy prostě potřebujete vědu v šuplíčkách, kterým Vy rozumíte. A není tomu tak, třeba u černých děr.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra
     Píšete : „(Takže nejposlednější žížala má pro lidstvo větší přínos než vědci, kteří se věnují fantasmagorickému studiu černých děr.)“.
     Prosím, zhodnoťe svůj přínos vědě a nebuďte zbytečně sebekritický.

    8. Pane Pardale,

     pravý důvod, proč vedu spor s teoretickou vědou tkví v tom, že kdyby fyzikové pořádně odváděli svou práci, už dávno by potvrdili existenci Boha. (Když po ovoci poznáme strom, po fyzikálních zákonech lze poznat jejich Tvůrce.) A až exitence Boha bude vědou potvrzena, budou se lidé k sobě chovat mnohem lépe než dosud.
     Kromě toho, do teoretické vědy se dostává čím dál více hochštaplerů, toužících po slávě rockových hvězd, bez sebemenší zodpovědnosti za to, co hlásají. A podporovatelé, jako jste Vy, jim náramně vyhovují.

     ad: Abychom si rozuměli, bylo by dobré pane Muladi si prostudovat, co věda třeba o černé díře opravdu říká, učitě ne , že o ní ví všechno…

     To je klasický příklad toho, jakou podporu jim projevujete – ale tady vůbec nejde o to, že o černé díře nevědí všechno. Jde o to, že černá díra je ze samotné podstaty nesmysl, což jsem jasně popsal:
     Postupem času se dokonce hypoteticky přišlo na to, že černé díry se vypařují tzv. hawkingovým zářením. A tím vlastně měla celá šaráda skončit, neboť ono záření má sice vlnovou délku jinou než „viditelné“ světlo, ovšem rychlost stejnou. Černoděrcům zkrátka vůbec nedošlo, že podstatou v této gravitační hříčce je úniková rychlost, nikoli vlnové délky záření, a že se tímto celý jejich úsměvný akademický blud ruší.

     Ke všemu to souvisí s tím, co jsem napsal v materiálu o fyzikálních jednotkách: co nemá fyzikální jednotky (a singularity je nemají), to ať pitvají třeba fanouškové sci-fi, ale do fyziky to nepatří.

     A také si všimněte, že popisuji jevy a fakta, aniž bych byl povýšenecký, nebo uštěpačný vůči konkrétní osobě – jak to lekdy vůči mně děláte Vy.

    9. Pane Muladi, jsem na konci větvení diskuze a Vy na konci s argumenty, čili je tu tradiční Vaše chvíle, kdy zakládáte nové vlákno diskuze.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Hawkingovo_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
     http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1161-vyparovani-cernych-der
     „To znamená, že je zde lokálně na krátké časové intervaly porušen zákon zachování hmotnosti a zákon zachování energie v souladu s druhou Heisenbergovou relací neurčitosti.Tyto procesy probíhají u OKRAJE (!!!) černé díry, přičemž částice může do černé díry spadnout, ale může ji také opustit, což je provázeno vyzářením fotonu, elektronu (resp. pozitronu) nebo neutrina (resp. antineutrina) mimo černou díru. Elektromagnetické záření černé díry se označuje jako Hawkingovo záření…Výpočty ukazují, že černá díra o hmotnosti Slunce by měla teplotu jen 1 0^-6 K, a její vypařování by trvalo 10^66 let. To je ale natolik dlouhá doba, že vesmír (bude-li v té době ještě existovat) bude vypadat naprosto jinak než v současné době. Černé díry hvězdných hmotností tedy zůstanou v námi pozorovaném vesmíru černými dírami. Jiná situace ale nastává pro tzv. primordiální černé díry, jejichž teplota by měla být asi 120.10^9 K a měly by tedy být silným zdrojem záření a při současném věku vesmíru by měly jedna za druhou explodovat do „našeho“ prostoročasu. Vzhledem k tomu, že tyto teoreticky předpověděné jevy nejsou pozorovány, choval se vesmír krátce po svém vzniku jinak, než předpokládala teorie a primordiální černé díry nevznikaly.“
     Pane Muladi, vyčkávejte v klidu, až fyzici potvrdí existenci Boha. Nebo až teologové vyřeší kvantovou gravitaci a teorii sjednocení a supersymetrie.
     Vaše shrnující názory typu černá díra vyzařuje, tedy není černou dírou jsou dětské rozprávky. Příklad : živec se prakticky nerozpouští ve vodě za působení vzduchu s CO2. Geologicky v řádu miliardy let se to jmenuje zvětrávání živců a vznikl takto kaolín a křemenný písek. Takže Váš problém je zevšeobecňování bez ohledu na osu času a další podmínky, které se vyjadřují fyzikálními jednotkami, o nich jste prokázal opakovaně totální neznalosti.

    10. Pane Pardale,

     nyní jste předvedl jen to, jak jste se nechal obalamutit spoustou nesmyslů, mlžení a výjimek nutných k tomu, aby teorie o černých dírách jakože platila. Klidně si tomu věřte (ano, je to Vaše slepá víra, pro kterou nemáte žádné důkazy), ale namísto toho, abyste se zabýval tím, jaké já mám neznalosti, zkuste odpovědět na dvě naprosto logické otázky:

     1) Jakým opakovaným experimentem vědci dokázali existenci černých děr?
     2) Jakými fyzikálními jednotkami je vyjádřena singularita, obsažená v každé černé díře?

     Odpovědi na takové otázky totiž buď potvrzují, nebo vyvracejí, seriózní teorie ve fyzice. Jedině na tom je postavena seriózní fyzika a všechno ostatní jsou ve skutečnosti akorát zbytečná slova (čím složitěji splétaná, tím lživější).

    11. Jiří Muladi 28.8.2015 (10:46)napsal:

     „pravý důvod, proč vedu spor s teoretickou vědou tkví v tom, že kdyby fyzikové pořádně odváděli svou práci, už dávno by potvrdili existenci Boha.“

     Někteří ji již dokázali. Již na to na těchto stránkách bylo opakovaně odkazováno.

     Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.
     http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=96

    12. Pane Muladi, černé díry se projevují gravitačními účinky, stahují do sebe hmotu, která vydává při tomto pádu rentgenové záření. Jevy, které jsou k pozorovány jsou z rozhraní černé díry. Stejně jako Hawkingovo záření, které vzniká díky kvantovým jevům. Nečtete moje odkazy ani to, co z nic vykopíruju, takže na Vaše obecné tlachy kašlu. Jediný, kdo se tady nechal obalamutit jste Vy, spíš to balamucení přímo nevytváříte.
     Singularita je už ze samotné podstaty místo, kde současný popis hmoty ( tedy i naše fyzikální jednotky včetně času a délky) nejsou definovány.

    13. Pane Pardale,

     Vaše urputnost, s jakou obhajujete neobhajitelné, už začíná být legrační.
     Na první otázku jste odpověď záměrně neuvedl, protože byste musel přiznat, že teorie černých děr experimentálně potvrzena není, takže ji z hlediska skutečné vědy nelze považovat za platnou a seriózní.
     A na druhou otázku jste odpověděl:
     Singularita je už ze samotné podstaty místo, kde současný popis hmoty (tedy i naše fyzikální jednotky včetně času a délky) nejsou definovány…
     Přiznávám, že nechápu, jak to, že Vám taková pošetilost vůbec nevadí.
     Na stejném nedefinování totiž můžete postavit doslova jakýkoli nesmysl. A jestli přitom ještě tolerujete, že teorie nemusí být ani experimentálně potvrzeny, je to nanejvýš legrační – vědecké v žádném případě.

     Exaktně řečeno, ať si neověřené teorie s nedefinovanými jednotkami nechávají jejich autoři do neověřené a nedefinované „vědy“ – ale do fyziky rozhodně nepatří.

    14. Pane Muladi,

     Kolem čeho se tedy otáčí ty miliardy hvězd, když ne kolem něčeho hodně hmotného tedy černých děr. Otáčení kolem hmotnějších objektů, můžeme pozorovat na atomech, kolem hmotného jádra. Naší sluneční soustavě kolem Slunce a atd. Snad máte nějaké revoluční vysvětlení, když jste si tak jistý.

    15. Pane Muladi, máte super vlastnost, když něco nevíte, tak to prostě neexistuje, to je pak diskuze jako malina.
     http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/638/jak-hledat-cernou-diru.html
     1) Tato hmota pak spirálovitě padá do černé díry a vytváří kolem ní zářící disk. Ten se nazývá akreační disk a jeho projevem je silné rentgenové záření. Právě tak byla potvrzena existence nejznámější existující černé díry v souhvězdí Labutě (označované jako Cyg X-1).
     2) Další možností je pozorovat hvězdu (tvořící s černou dírou dvojsystém) podle jejího pohybu. Silná gravitace černé díry významně ovlivňuje její pohyb. Navenek tak uvidíme poskakující hvězdu, která zdánlivě nemá ke svému nepravidelnému pohybu žádný důvod.
     3) Gravitační čočka . . Z teorie relativity, kterou na začátku našeho století vypracoval Albert Einstein, víme, že gravitace dokáže ohnout i světelný paprsek.

     Singularita dovedena do důsledku v černé díře nebo při vzniku vesmíru je pojem teoretický. Černá díra se tomu blíží, ale vzhledem k prodlužování času při vysokých rychlostech relativitou ho nedosáhne v konečné čase v systému hroutící se hmoty.
     Pane Muladi, že jste takový troškař. Zrušte rovnou něco úplně jasného, třeba geometrii, protože bod nemá rozměr. Přímky a křivky se skládají z nekonečně velkého počtu nekonečně malých bodů. Z křivek je plocha z ploch objem, objemu odpovídá hmotnost. Vaše slavné lambdy a frekvence se znázorní sinusoidami. Nerozumíte pojmu bod, čili všechno zrušit. Spojte se s udžovateli odkazu Járy Cimrmana.
     Pane Muladi, k singularitě
     http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/638/jak-hledat-cernou-diru.html
     1) Tato hmota pak spirálovitě padá do černé díry a vytváří kolem ní zářící disk. Ten se nazývá akreační disk a jeho projevem je silné rentgenové záření. Právě tak byla potvrzena existence nejznámější existující černé díry v souhvězdí Labutě (označované jako Cyg X-1).
     2) Další možností je pozorovat hvězdu (tvořící s černou dírou dvojsystém) podle jejího pohybu. Silná gravitace černé díry významně ovlivňuje její pohyb. Navenek tak uvidíme poskakující hvězdu, která zdánlivě nemá ke svému nepravidelnému pohybu žádný důvod.
     3) Gravitační čočka . . Z teorie relativity, kterou na začátku našeho století vypracoval Albert Einstein, víme, že gravitace dokáže ohnout i světelný paprsek.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Singularita
     Singularita představuje (na různých úrovních svého významu) narušení či ohraničeni integrity či (matematické, fyzikální, časoprostorové) spojitosti.
     Nehodlám Vám tu kopírovat půlku Wikipédie, když si nejste schopen základní pojmy nají a porozumět jim už vůbec ne.

    16. Pane Pardale,

     z Vašich příspěvků jednoznačně vyplývá, jakou sílu má víra. Ztotožnil jste se s paradigmaty, a dokud Vám nějaká autorita, kterou uznáváte, neřekne, že je to jinak, budete je hájit zuby nehty.

     Ad: Přímky a křivky se skládají z nekonečně velkého počtu nekonečně malých bodů…

     To je jedno z paradigmat, se kterým jste se ztotožnil. Zároveň je to nesmysl – a přestože Vám to logicky a srozumitelně nyní vysvětlím, Vy to nepřijmete.
     Bod nemá rozměr. A to co má rozměr, to se nemůže skládat z toho, co nemá rozměr. Takže přímka se může skládat jenom z libovolného počtu menších přímek (úseček), nebo dokonce pidi-pidipřímek, ale nikdy ne z bodů. A už vůbec ne z nekonečného počtu bodů (podle jednoho vtipu umí do nekonečna počítat jenom Chuck Norris – Vy ne). Takže kdybyste měl klást nekonečno bodů do i do malilinkaté přímky, nestihl byste to ani do konce života.

     Ale vraťme se k diskusi o tom, zda existují, nebo neexistují černé díry.
     O tom, že nesmyslů kolem této teorie je víc než dost a že nikdy nevíte, jaké opravy oprav se ještě dočkáte, se můžete dočíst třeba zde:
     http://vesmir.stoplusjednicka.cz/stephen-hawking-cerne-diry-jak-je-zname-mozna-neexistuji

     Já osobně pak k tomu ve zkratce říkám toto:
     1) Jakým opakovaným experimentem vědci existenci černých děr dokázali?
     Nápověda: Žádným.

     2) Jakými fyzikálními jednotkami se měří singularita, která je základem každé černé díry?
     Nápověda: Takové jednotky neexistují.

     3) V singularitě jsou údajně gravitační síly nekonečně velké. Kde končí nekonečně velké gravitační síly a jak jsou velké?
     Nápověda: Kdyby existovaly, tak nekončí nikde a jsou velké nekonečně. Ovšem taková singularita by už dávno musela pohltit celý vesmír.

     Zkuste vyvrátit tyto tři důkazy, které jasně popírají platnost teorie o existenci černých děr.

    17. To Matrix

     ad: Kolem čeho se tedy otáčí ty miliardy hvězd, když ne kolem něčeho hodně hmotného tedy černých děr…

     Technet.idnes.cz: Američtí astronomové se pokusili co nejpřesněji spočítat hmotnost černé díry v galaxii M87. Jejich výpočet předčil všechna očekávání a tento objekt se rázem stal největší černou dírou vesmíru: hmotnost supermasivní černé díry v galaxii M87 je rovna asi 6,6 miliardám hmotností Slunce…

     Principiálně to připomíná fiktivní rozhovor v mém materiálu a černých dírách, že? Ale i v případě, že američtí astronomové počítali správně, tak v galaxii M87 není žádná černá díra, nýbrž hvězda o hmotnosti 6,6 miliard našich Sluncí.
     (A pro další fakta odkazuji na příspěvek panu Pardalovi 29. srpna 2015 1:09)

    18. Milý pane Muladi, nerozumíte pojmu černá díra a kvantovým jevům na jejím rozhraní, kde záření může opustit tento prostor aniž překročí rychlost světla, Takže se podívejte na nesmyslné kecy ve Vašem článku na martix2001.cz a omluvte se, že tady s tím otravujete.

     Nerozumíte pojmu bod v geometrii, pojmu nekonečno obecně, takže infinitezimální počet jako derivace a integrály prostě na to nemáte. Ale technika a fyzika s tím velmi úspěšně počítá , takže Vaše teorie jsou tak leda k ničemu, pokud rovnou neškodí, tím že zdržují od rozumné činnosti.
     Píšete:
     “ ..hmotnost černé díry v galaxii M87. Jejich výpočet předčil všechna očekávání a tento objekt se rázem stal největší černou dírou vesmíru: hmotnost supermasivní černé díry v galaxii M87 je rovna asi 6,6 miliardám hmotností Slunce..v galaxii M87 není žádná černá díra, nýbrž hvězda o hmotnosti 6,6 miliard našich Sluncí.“
     Pane Muladi: hvězda 6,6 miliard Slunci není totéž co černá díra této hmotnosti.
     Hvězda R136a1 ve hvězdokupě RMC 136a (modrý veleobr a nejtěžší známá hvězda ve vesmíru) však váží podle měření 265krát více než Slunce. Hvězda svítí a nehroutí se gravitačně. Hmotnost typických neutronových hvězd se pohybuje v rozmezí od 1,35 slunečních hmot do 2,1 slunečních hmot (teoreticky až 3-5 slunečních hmot).
     Píšete prostě nesmysly, které nemá cenu číst.

    19. Pane Pardale,

     Ad: hvězda 6,6 miliard Slunci není totéž co černá díra této hmotnosti…

     Černá díra je údajně hvězda, která se gravitačně zhroutila. Věda tento proces (ve skutečnosti vymyšlený a nereálný nesmysl) neumí ani popsat, natož dát do souladu s fyzikálními zákony. V takové teorii se pak dobře blábolí a opravují opravy oprav s tím, že další opravy budou následovat…

     Oproti tomu existenci hvězdy o hmotnosti 6,6 miliard Sluncí fyzikální zákony nevylučují. A jestli taková hvězda existuje, nebo ne, to si vyřiďte s americkými astronomy, kteří tu hmotnost spočítali (a že to nemůže být černá díra, to už jsem dokázal).

     Jinak pane Pardale, Vašim mixem, složeným z Vaší víry a lpění na nesmyslech, včetně neschopnosti být objektivní (což jsou signály fanatismu), tím vším jste nijak nevyvrátil tři mé konkrétní důkazy o neplatnosti teorie černých děr, které jsem zde uvedl.
     A tímto závěrem tuto diskusi za sebe končím.

    20. Pane Muladi, končíte, argumenty nemáte, znalosti už vůbec. Jestliže černá díra má hmotnost 6,6 miliardy násobku hvězdy jako Slunce, tak to neznamená, že je to hvězda. Hvězda má v relativně dlouhodobé rovnováze tlak záření a gravitaci. Slunce má za sebou 5,5 miliardy let a zhruba stejnou dobu před sebou, bude se ovšem zvětšovat a víc zářit.
     Druhá základní věc, která Vám unikla je, že vysoce hmotné ( např 100 hmot Slunce)jsou vysoce horké hvězdy a mají velmi krátkou dobu života. Veleobr je velmi hmotná hvězda s hmotností 10 až 70 hmotností Slunce. Velikostí se rovnají 1000x průměru Slunce, sahaly by teoreticky až k oběžné dráze Jupiteru. Vzhledem ke své extrémní hmotnosti mají tyto hvězdy velice krátký život, pohybující se mezi 10 až 50 miliony let. Hvězda hmotnosti miliarda hmot Slunce nemůže existovat právě kvůli extrémně vysokému vyzařování a nepatrné době života. Zhroucení vysoce hmotné hvězdy na konci vývoje, když už ji nestabilizuje tlak záření, vede k černé díře.
     Prostě o astrofyzice víte prd, takže je dobré, že končíte.

    21. Pane Pardale, uvažujme nyní chvilku realisticky, …vím, na co asi pan Muladi naráží: nechce se mu věřit, že ta zhroutivší se hmota prostě zmizí, …a co když je to takhle: Ano, samozřejmě, že černé díry existují, ale nejsou to hmotné objekty, nýbrž zbytkový vír setrvačnosti hmoty propadu hvězdy, která nepředstavitelným tlakem rychlosti zhroucení urychlí všechny své nukleony bývalých atomů až ke hranici rychlosti světla a (a teď pozor!) a za hranicí propadu, tedy několik milimetrů za středem zhroucení všesměrně jakoby na druhé straně až nad rychlost světla, …tudíž všechna hmota opravdu zmizí, přezáří se skrze střed svého propadu do jakéhosi asi vyššího kosmu, mnohem většího a mnohem jemnějšího, protože naše rychlost světla je tamních 0°K, tamní rychlost světla, při kterém zase mizí hmota z jejich vesmíru je nepředstavitelná pro nás, …tím by se vysvětlilo i případné prolínání jednotlivých druhů vesmírů plynule skrze sebe, asi jako se navzájem neruší radiové vlny frekvenčně modulovaného radiového vysílání, je to jen libovolný počet dalších harmonických, což by znamenalo, že prostor skutečně může být jen jeden, kdežto světů a druhů světů v něm, bezpočet. Nemyslím si tedy, že černé díry jsou tzv. červími dírami tohoto vesmíru, spíše to vypadá, po posouzení čistě logickými nástroji, že se jedná o vstup do vesmíru jiného. Otázka ale zní: jsou nějaké světy i takzvaně „pod námi“? …Hmmm, zapeklitá otázka, …mohou existovat hutnější vesmíry než ten náš, kde rychlost „jejich“ světla je našich 0°K? Jak nahoru, tak dolu, tedy jak by se ten průchod manifestoval? Jakým zdejším objektem? …A co když je to takhle: Bílá díra, kterou je možné projít z podsvětí do našeho světa je nejspíše Velký třesk, …podobně když vznikne Černá díra, tak by se to také nějak manifestovalo ve vesmíru tomu nadřazeném. …JE to jen tak nahozené na plot, ale co říkáte této laické teorii? :-)

    22. Jendo,

     ad: JE to jen tak nahozené na plot, ale co říkáte této laické teorii?…

     Jste zbytečně skromný, Vaše teorie je naprosto rovnocenná těm, které tady tvrdě obhajuje pan Pardal. Všechny totiž stojí na tom, že nejsou experimentálně potvrzeny, nemají fyzikální jednotky, jsou totálně neužitečné (doslova jakékoli změny v nich neznamenají pro lidstvo vůbec nic) a jejich autoři za nic nenesou zodpovědnost.
     A to je právě „in“ v celé teoretické fyzice, tak si jen dávejte pozor, ať z Vaší teorie ještě něco nevykradou…

    23. …A to je , pane Muladi, v záloze ještě jedna teorie, a sice že je to přesně obráceně: černé díry jsou vstupem do podsvětí, do hutnějšího vesmíru a velký třesk je stlačený výron z jemnějšího vesmíru, …ostatně takto o tom uvažují staroindická kosmologická schémata odpradávna, …něco na tom asi bude.
     Poznámka mimo téma, ale související: také Vás, pane Mualadi, zaujal ten fakt, že co se týče teplot, tak dolní mez je v tomto vesmíru konečná 0°K, kdežto horní mez je teoreticky nekonečná, resp.: není náhodou také konečná? Co takových 50 milionů stupňů celsia, lze jít ještě nad to? Kde je horní mez pozorovatelných teplot vesmíru a kde je mez absolutní, …po velkém třesku několik nanosekund, panovaly teploty, které si neumíme ani náznakem představit, ale kde je ta hranice a proč je na opačném konci takový prudký řez, taková stopka, proč se nedá něco zmrazit například na mínus tisíc stupňů kelvina? To jsou spíše již filosofické problémy, než fyzikální, pod tíhou těchto otázek již začíná fyzika plynule přecházet ve svou sestru metafyziku, …jste téhož názoru? :^D

    24. Respektive, ono je to takto: jedná se o paradox pozorovatele: kdybych byl Sluneční muž a žil na povrchu Slunce, tak bych měl tělo z plazmy a dolní mez teplot by pro mne jistě byla relativně větší, ale stejně je to dost výrazný nepoměr, příroda si holt libuje více v teplu, chlad je však v převaze zase prostorově, …napadá mne termodynamický zákon, co když ty rozžhavené kondenzáty jsou jenom nahromaděné teplo odebrané prostoru gravitačně se sjednocující hmotou!? Původně byla teplota homogenní, pak nastaly fluktuace společně s gravitačními fluktuacemi a pak už to šlo ráz na ráz, že?

 5. Veľmi dobrý článok podľa mňa, zvlášť v porovnaní pojmov z rôznych filozofických smerov ako „Duch“ a „Energia“. Je dobré vysvetľovať dnes takéto pojmi z širšieho nadhľadu, a nie tak ako to vysvetľujú zarytí prívrženci jednotlivých náboženských, alebo filozofických smerov, ktorý každého čo má len trochu iný názor ako oni hneď zrušia a poprípade označia ako chudáčika čo im nesiaha ani po päty, alebo ako satana. Ďakujem za výborný článok, ktorý bez ohľadu na to či je pravdivý, sa snaží aspoň o hľadanie pravdy.

 6. A sšte upresnenie pre p. Muladiho:

  Svet bol stvorený PánBožkom dňa 26.októbra o 8.00 stredoevrópskeho času. Tak Jiří, nezabudni, máš ešte pred OSLAVOU pár týždňov, takže si priprav nejaký preslov a sviečočky…

  Ale pozor, hviezdy sú nalepené na tejto kupole a TEN je z velkého žalúdka vráskavca skákavého. Táto kupola je vztýčená nad rovinou , ktorá Ťa obklopuje a celkom hore v pravom rohu je nalepený aj Stvpriteľ a odtial sleduje všetko, čo sa dole pod kupolou deje…

  Pozor, to je pravda, takto si vesmír predstavuje židovská Biblia a kresťanská Cirkev, ktorá previedla Bohokrádež toho tajtrlíka a teda toto musia absorbovať
  aj všetci veriaci až do svojich kostí…

  Ak nie, sú automaticky zaradení do kategórie POCHYBOVAČI …

  A pochybovači majú iné, kacírske predstavy. Fuj tajbl…..

  1. Milý GN, proč se zabýváš dnem narození světa? Je to důležité? K čemu důležité? Pro koho důležité? Raději dumej nad zákony, které jej řídí, kdo je jejich autorem. Není Bůh autorem zákonů řídících vesmír? Není sám největším vědcem (to uvádím pro zdejší vědecké koryfeje)? Nebo největším fyzikem? Největším biologem? (Myslím, že to rozhodně nejsou Čarnogurský, Mečiar, Dzurinda, Fico, dokonce ani Kiska.)
   Zdravím GN a všetkých Slovákov súcich na slovo.

 7. udo sa vážne pýta:

  …Milý GN, proč se zabýváš dnem narození světa? Je to důležité?

  Kristova noho, to sú otázky. Však , ak verím, zožeriem všetky dristy žiovskej Biblie a Cirkvi najsvätejšiej aj s navijákom.

  Tak preto je dôležitý čas, kedy Stvoritel vykonal zázrak Stvorenia Vesmíru, Zemevajca a aj podružného problému, kedy z bezvaječného Netvora vznikol JEHO plod – Ježišťok.

  Mňa osobne to velmo, ale velmo trápi, lebo keď nepoznám detailne svoj pôvod a čas , kedy som bol ,,splodený“, možem byť Bože uchovaj aj Clingón, Fuburald, či Šedivý, nadajbože Strieborný….

  A tu potom je problém, prečo nechápem tie samozrejmosti, ktoré sa okolo mňa dejú…

  Ale už nič, len obyčajné indiánske howgh…

  1. Milý GN, podle biskupa Usshera Bůh stvořil svět v roce 4004 před Kristem (vycházel přitom z toho, že dni tvoření jak se o nich píše v Genesis trvaly 24 hodin).

   Ale jak je dobrým zvykem, jiní věřící mají zato, že Genesis má za cíl čtenáře žijící v Mojžíšově době poučit o Boží povaze, a nikoliv jim předat vědecká fakta o jednotlivých fázích stvoření, což by je tehdy dokonale zmátlo. Ostatně, záměrem Bible bylo (a pořád je) vyjevit lidstvu Boží povahu. Nebo si myslíš s dalšími lidmi, že by před 35 stovkami let splňovaly Boží záměr přednášky o radioaktivním rozpadu, geologických souvrstvích a DNA? Nevím, jestli by tomu Mojžíš a comp. tehdy rozuměl…

 8. udo,

  ideš na to logicky, ale pobvedzme si otvorene, keď Hospodin držal ,,péro“
  tomu pisálkovi a ON vedel, že čo bude o 35 storočí ,,po“, kludne to tam mohol nadiktovať tomu ,,strožidovskému poskokovi“. Však v Biblii je tolko iných hovadín, ktorým nik nerozumie, teda o jednu, či dve kvázi hovadiny naviac…

  Ale to by bol úder priamo ,,na moje vajcia“, keby som teraz po tých 35 storočiach to tam našiel a mohol by som si to tam prečítať čierne na bielom .
  To by som musel uznať, že ten Hospodin bol pašák a vedel, že neveriacim Tomášom , či Icíkom by padol kohútik z hlavy…

  Ale takto, keď to tam ,,nenaprešoval“ musíš aj Ty zapochybovať, že bol taký super, ako ho Židia vykreslujú a kresťanská Cirkev to len ,,primasťuje“…

  Ano, ten biskup Ussher, myslým pôsobil v Irsku ako katolícky biskup , a ten čas Stvorenia vypočítal velmo presne a uviedol to vo svojom ,,referáte“.

  JE to ten čas, ktorý som p. Muladimu uviedol, lebo ak neprivíta ,,Stvorenie sveta“, neviem, neviem, či mu to PánBožko odpustí , i keby dodržiaval všetky sviatosti včetne nadpráce – celibátu…..

  1. Milý GN, jdeš na to rovněž logicky, ale výsledek je nelogický. Jak by musela vypadat Bible, tedy SZ popisující např. DNA, když v té době lidé neznali žádné termíny z uvedené oblasti? Musela by mít další součást odborně pojednávající (takříkajíc od Adama) problematiku DNA. A myslíš, že by v té době někoho ze Židů zajímalo? Měli jiné problémy, hlavně jak přežít. Spíše by si klepali na hlavu, co jsou to v tom SZ za drísty. I v naší škole (školství) se vysvětluje látka přiměřeně věku dětí a jejich rozumové vyspělosti. Hospodin/Stvořitel není tak hloupý, za jakého jej pokládáš. Jednou to poznáš na vlastní kůži.

 9. Pro pana Libora Kukliše.

  Chtěl jsem Vám poslat nový příspěvek, ale nejde to. Vaše mailová adresa má doslova – Mailbox is full

  Zkuste s tím, prosím, něco udělat.
  Díky
  Václav Žáček

  1. Pane Václave, děkuji Vám za upozornění. Schránka byla opravdu plná, veškeré maily zaslané na adresu info@gnosis9.net v období od 23.8. do 4.9. 12:15 nebyla doručena. Hosting mě bohužel o tomto stavu neinformoval. Nyní už je mail opět funkční. Omlouvám se.

 10. Milý udo,

  musel si na hodine Katechizmu chýbať minimálne pol roka a nedôsledne si študoval tú židovskú Knihu kníh.

  Všade sa konštatuje, že AUTOROM Biblie ja samotný Stvoriteľ.A preto sa na Bibliu aj prisahalo, pripúšťa sa len drobná oprava, že ju mohol cez Dúšika svätého diktovať nejakému ,,Zboru Židov“, ktorí to pávím brkom preniesli na nejaký ,,papier“.

  Takže keď bol autorom Biblie samotný to Hospodin, nechceš mi povedať, že by bol taký Neschopák, aby to tam medzi tie ostatné hovadiny, typu svorenie Adama z hliny, stvorenie Evy z rebra, prvvé stvorenie Zamevajíčka a potom celého Vesmíru, vdýchnutie Dychu života len Adamovi,a následne geneticky nedokonalej Evičke , potom cicavcom a vtákom a úplná ignorácia dýchanutia dychu života do plazov, rýb a článkonožcov. Ich stvoril a oživil ten Niktoš, ten Satan, alebo sa tu pohybolo viac Stvoritelov?

  Nie, ten Hospodin bol stvorený Židmi a pre Židov na ich OBRAZ, a nakolko boli primitívnym národom v tej dobe, poznali len rovinu okolo svojho akčného rádiusu,
  ako tak prebádanú mini oblasť Zemevajíčka a nad ňu jenoducho ,,natiahli“ blanu ako to mali vo svojom ,,típí“ a bol Stvorený ich Svet.

  Na tejto blane boli Kanaganom nalepené Slnko, pozor na poradie, najprv Zemevajíčko, to bola ich ,,zasratá“ podlaha, potom na blane Slnkogula a potom tie ostatné svietiace šmejdy . Už nezisteným postupom zanamenali, že tá blana sa nachádza vždy večer inde a preto to zaznamenali ako prírodný Zázrak, že tá svietiaca GULA sa okolo taj zasratej podlahy OTÁČA…

  Napokon logickou úvahou dospeli k záveru, že ten Hospodin nemôže byť nalepený na tej otáčavej blane a tak mu vymedzili božský priestor nad tou Blanou…

  Tam ,nad tou blanou si ,,hovel“ Dedo Vševedo a kukerom sledoval všetko, čo sa dolu dialo a samozrejme do osobného zápisníčka si zapisoval všetky hriechy tých golemov – teda hlinených postavičiek tam dolu a tu zisťujem a konať…

  Nebol schopný predvídať a zabrániť ,,prvej“ vražde, keď ten ,,nepodarok“ Kain zachlomaždil svojho nepodareného bratríčka ,TU , na Zemevajíčku , teda na svojom minirajóne, ktoré dostal ako léno od Elohímov, čiže Stvoritelov Stvoritela…

  Potom je jasné, že mu už Elohímovia prestali veriť a postupne Ho odložili AD ACTA, pretože dovolil aj Šavlovi , aby na základoch židovstva TENTO nepodarok vybudoval novú náboženskú sektu – tú krseťanskú..

  A to bol už jeho definitívny koniec, lebo Šavel bol jeho Človek…

  A to nehovorím o virtuálnom Mohamedovi, ktorý sa tiež vraj zdrbal zo somára a ,,stretol“ Hospodinovho dutokostného Bodygárda – archanjela Gábriša a ten mu pomohol, tomu Mohamedovi, ,,osvetlením “ založiť základy zasa novej sekty obludného náboženstva, ktorého následky ,,žneme“ aj teraz…

  Ale to už stačí, ostané si nájdete na strane 156 nového nekresťanského Katechizmu…

  1. Milý GN, vidím (vlastně čtu), že si opovrhnul mým doporučením jisté knihy za 39,- Kč (cena v Levných knihách – ještě včera ji tam měli). Tam by ses dočetl jiný výklad stvoření života podaný vědcem a zároveň křesťanem. Něco z toho jsem uvedl stručně ještě pod tím doporučením knihy (najdi si to). To, co uvádíš jsou opravdu drísty, pokřivené a překroucené lidmi mdlého rozumu (nezazlívejme ji to – každý dělá co umí). Ostatně tak je to se vším – dej lidem nějakou vzletní ideu a oni ti z něj udělají paskvil jaký svět neviděl. Psychologové doložili pokusy teorii, že 1 příhoda ze života (např. autonehoda) je různými lidmi zaznamenána a popisována dost různě.
   SZ je dle mně z 99,9 % FIKCE; je to takový literární útvar na hony vzdálený literatuře faktu, za kterou – Bůhví proč považuješ (nebo chceš považovat) Bibli. Je to psáno jako pí ar Boha. Bible v oblasti SZ tedy není vědecká/odborná kniha, ani reportáž z počátku světa. Je to spíše reklama Boha a propagace Boží morálky. Proto útočíš na Boha zbytečně, protože jakkoliv by byla Bible inspirovaná, tak ji napsali lidé z masa a kostí s inteligencí přiměřenou době jejího vzniku. Bůh udělal správně, když v rámci Bible nenajdeme pojednání (přednášky) o DNA, geologických vrstvách ani o radioaktivním rozpadu. Psána dnes a pro dnešní lidi by to Bible bezpochyby obsahoval.

   1. Udo, Bibli psalo asi 40 lidí během 1500 let. I když připustíme, že by lidem vnukl myšlenky Bůh, tak nelze Boha ztotožnit s Kristem ( což tu hustí do hlav Karel), když Kristus žil kolem počátku letopočtu.
    http://www.gotquestions.org/Cesky/autori-Bible.html
    „Bible byla napsaná asi čtyřiceti lidmi s různým pozadím v průběhu 1500 let. Izaiáš byl prorok, Ezdráš byl kněz, Matouš byl výběrčí daní, Jan byl rybář, Pavel šil stany, Mojžíš byl pastýř, Lukáš byl lékař. Přesto že ji psali různí autoři v průběhu 15 staletí, Bible si neodporuje a neobsahuje chyby. Všichni autoři mají jiné perspektivy, ale oni všichni prohlašují toho samého, jediného Boha, a tu samou cestu k spáse – Ježíše Krista (Jan 14:6; Skutky 4:12). Jen málo Biblických knih jmenuje konkrétně svého autora. Tady jsou Biblické knihy spolu s jménem, které je nejvíc předpokládané Biblickými učenci jako autor, a spolu s přibližnou dobou vzniku:
    Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium = Mjžíš – 1400 př.Kr.
    Jozue = Jozue – 1350 př.Kr.
    Kniha Soudců, Rut, 1 Samuelova, 2 Samuelova = Samuel/Nátan/Gád („Samuel/Nathan/Gad“ z angl.) – 1000 – 900 př.Kr.
    1 Královská, 2 Královská = Jeremiáš – 600 př.Kr.
    1 Paralipomenon, 2 Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš = Ezdráš – 450 př.Kr.
    Ester = Mordechai – 400 př.Kr.
    Job = Mojžíš – 1400 př.Kr.
    Žalmy= několik různých autorů, nejčastěji Dávid – 1000 – 400 př.Kr.
    Přísloví, Kazatel, Píseň Šalamounova= Šalamoun – 900 př.Kr.
    Izaiáš = Izaiáš – 700 př.Kr.
    Jeremiáš, Pláč Jeremiášův = Jeremiáš – 600 př.Kr.
    Ezechiel = Ezechiel – 550 př.Kr.
    Daniel = Daniel – 550 př.Kr.
    Ozeáš = Ozeáš – 750 př.Kr.
    Joel = Joel – 850 př.Kr.
    Amos = Amos – 750 př.Kr.
    Abdiáš = Abdiáš – 600 př.Kr.
    Jonáš = Jonáš – 700 př.Kr.
    Micheáš = Micheáš – 700 př.Kr.
    Nahum = Nahum – 650 př.Kr.
    Abakuk = Abakuk – 600 př.Kr.
    Sofoniáš = Sofoniáš – 650 př.Kr.
    Aggeus = Aggeus – 520 př.Kr.
    Zachariáš = Zachariáš – 500 př.Kr.
    Malachiáš = Malachiáš – 430 př.Kr.
    Matouš = Matouš – 55 po Kr.
    Marek = Jan Marek – 50 po Kr.
    Lukáš = Lukáš – 60 po Kr.
    Jan = Jan – 90 po Kr.
    Skutky = Lukáš – 65 po Kr.
    Římanům, 1 Korintským , 2 Korintským, Galatským, Efezským, Filipenským, Kolossenským, 1 Tessalonicenským, 2 Tessalonicenským, 1 Timoteovi, 2 Timoteovi, Titovi, Filemonovi = Pavel – 50-70 po Kr. Židům = autor neznámý, nejčastěji se udává Pavel, Lukáš , Barnabáš anebo Apollos- 65 po Kr.
    Jakub = Jakub – 45 po Kr.
    1 Petrova, 2 Petrova = Petr – 60 po Kr.
    1 Janova, 2 Janova, 3 Janova = Jan – 90 po Kr.
    Juda = Juda – 60 po Kr.
    Zjevení= Jan – 90 po Kr.“

    1. Pardale,
     nevím v čem vidíte nemožnost. Bůh jako Absolutní duch je nezrozený, nestvořený a vždycky je. Jiná situace s Ním/Ní neexistuje. Jeho /Její Stvoření a to, co od něho odpadlo, je pouze díky tomu, že Bůh je.
     On/Ona je původcem života, bez ohledu na to, jaký postoj k tomu zaujmete. Je to vztah z Absolutního (Bůh) k relativnímu (vše ostatní), tedy vztah zdroj-příjemce.

     Bůh se vtělil v určitém čase a prostoru na naší planetu ve fyzickém těle Ježíše Krista. Tímto se stává něčím hmatatelným a více poznatelným pro hmotný svět. Datum Jeho/Jejího vtělení má závažnou duchovní souvztažnost, není náhoda, že je před Kristem a po Kristu a že je 24 prosince nejtemnějším obdobím roku na severní polokouli. Ve vyšším smyslu to značí obrat, nebo odražení se ode dna.

     Měl by jste Pardale rozlišovat Boha jako Absolutního ducha před inkarnací na planetu Nula, v přechodném období prvního příchodu (od vzkříšení Ježíše Krista po rok 1987, kdy se Bůh stal Pánem Ježíšem Kristem) a jako Pána Ježíše Krista po roce 1987, což značí Jeho/Její druhý příchod. Stále je to ten jeden Bůh nedělitelný, pouze Jeho/Její vnímání všemi relativními se mění kvůli Jeho/Jejím láskyplným a moudrým aktivitám.

     Správně jste napsal, že lidem vnukl myšlenky Bůh, je třeba dodat, že to byli lidé vybraní, takzvaní proroci a před prvním příchodem a krátce po (Mohamed) byl vždycky mezičlánkem anděl zprostředkovatel (Gabriel).

     E.Swedenborg a P.D. Francuch měli již přímější spojení s Bohem prostřednictvím nové Boží přirozenosti – Pána Ježíše Krista. Především P.D. Francuchovi sděloval své ideje přímo do jeho mysli Pán Ježíš Kristus, předtím to nebylo možné, jelikož spojovací článek (nová Boží přirozenost) chyběl.

     Ne všechny knihy v Bibli jsou Slovem Božím. Jsou tam přidané z jiných důvodů. Ve Vašem seznamu Pardale nejsou podle Nového zjevení Slovem Božím :
     Rút
     1 Paralipomenon, 2 Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš
     Ester
     Přísloví, Kazatel, Píseň písní (Šalamounova)
     Skutky apoštolů
     Epištoly Pavlovi, Jakubova, Petrovi, Janovi a Judova

    2. Pane Karle, dovolím si lehce vstoupit do Vaší odpovědi panu Pardalovi.

     Můžete mi prosím dát odkaz, kde jste získal informaci o přesném datumu narození Ježíše – chci si to jen ověřit.
     ad.:
     „Datum Jeho/Jejího vtělení má závažnou duchovní souvztažnost, není náhoda, že je před Kristem a po Kristu a že je 24 prosince nejtemnějším obdobím roku na severní polokouli.“ ??????? V letošním roce bude nejvzdálenější Slunce 22.12., zpravidla to bývá 21.12. – tak proč 24.12 ????

     Díky za odkaz na ověření datumu narození Ježíše – když víte měsíc a den, upřesněte prosím i v kterém to bylo, podle Vás a Vašich zdrojů, roce??

     Vaše informace jsou zde pod mým článkem a nerad bych, aby se tu psaly nějaké rádoby informace tzv. pravdy z NZPJK.

     Václav Žáček

    3. Karle píšete :“Měl by jste Pardale rozlišovat Boha jako Absolutního ducha před inkarnací na planetu Nula“
     Nerozlišuju a nemám zájem o planetu Nula ani o žádné tlachy kolem ní.
     Píšete :“lidem vnukl myšlenky Bůh, je třeba dodat, že to byli lidé vybraní, takzvaní proroci a před prvním příchodem a krátce po (Mohamed)…“

     Řeč je o autorství Bible, udivuje mě, že Bůh vtiskával myšleny Bible do hlav proků a jiných asi 1500 let. Co Váš Bůh údajně vnukl Mohamedovi, to se právě valí do Evropy. A to jsou ti slušnější. Mohamedem se ohání IS se svým programem vyhubit jiné odnože muslimů, o křesťanech ani nemluvě.
     Co má společného prorok Mohamed s Biblí ? V Bibli .pdf žádné slovo Mohamed ani Muhamed není. Korán možná popisuje některé věci, které mají odezvu i v Bibli.
     Píšete :“nejsou podle Nového zjevení Slovem Božím : Rút 1 Paralipomenon, 2 Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš Ester Přísloví, Kazatel, Píseň písní (Šalamounova) Skutky apoštolů Epištoly Pavlovi, Jakubova, Petrovi, Janovi a Judova“
     Takže NZ a slovo Boží je jen v částech bible? Bez Písně písní ?
     Být Vámi, tak v bádání nad NZ uberu páru, zmagořit se může člověk z čehokoli, když je toho moc.

     Vánoce 24. prosince a narození Krista
     http://www.boii.cz/keltske-svatky
     http://www.boii.cz/alban-arthuan
     je 21.prosince.
     „Podle legend víme, že Keltové považovali zimní slunovrat za den, kdy se narodil, nebo spíše znovuzrodil, sluneční bůh Belen, syn Bohyně a rohatého boha Cernunna.
     Zimní slunovrat byl den naděje neboť slunce začalo posilovat svou moc a dávalo tak příslib nového života. Ovšem nejen Keltové, ale i další kultury považují 21. prosinec za den narození svého buď slunečního nebo jiného vysoce postaveného boha.
     A vlastně i křesťanské Vánoce nejsou ničím jiným než oslavou narození Ježíše Krista, který tak symbolicky přináší nové světlo do nejhlubší tmy.“
     Katolická církev přebrala termín svátků od předchozích náboženství ( Keltů), podobně přebrala církev i posvátná místa a postavila tam kostely. V Evropě a hlavně v  době katolizace Ameriky. Takže Ježíš se církvi narodil právě včas.

    4. Milý Vendo, pokud si dobře pamatuji, dle Edgara Cayceho se Ježíš narodil v září (blíže snad v knize Egar Cayce o Ježíši, kterou však momentálně nemám po ruce).

    5. Pane Udo, díky za informaci. Až budu mít čas, vyhledám si to v knize E.C.. termínů je mnoho, teď i září, březen, leden, i ten prosinec. A nakonec i názor, že se Ježíš nenarodil vůbec. Pak si v tom má jeden vybrat.
     Mnohem důležitější je však, co On lidem přinesl. Tedy ve svém učení.

     Díky a pěkný den.
     Václav Žáček

    6. Ježíšovo narození.
     Datum zrození byl podle Cayce „nikoliv, jak bylo počítáno od časů Říma, ale den, který by dnes představoval šestý leden“. Toto datum koliduje s tím, co je v dnešní době oslavováno jako svátek Tří králů.

     Anna Read: Edgar Cayce o Ježíši, Eko-konzult, 1999, str. 31

    7. Milý Pardále, nějak mi pořád nedochází důvod vaší reakce na můj komentář 4.9.2015 (12:37), ve kterém zdůrazňuji pro GN „SZ je dle mně z 99,9 % FIKCE; je to takový literární útvar na hony vzdálený literatuře faktu, za kterou – Bůhví proč považuješ (nebo chceš považovat) Bibli. Je to psáno jako pí ar Boha. Bible v oblasti SZ tedy není vědecká/odborná kniha, ani reportáž z počátku světa. Je to spíše reklama Boha a propagace Boží morálky. Proto útočíš na Boha zbytečně, protože jakkoliv by byla Bible inspirovaná, tak ji napsali lidé z masa a kostí s inteligencí přiměřenou době jejího vzniku. Bůh udělal správně, když v rámci Bible nenajdeme pojednání (přednášky) o DNA, geologických vrstvách ani o radioaktivním rozpadu. Psána dnes a pro dnešní lidi by to Bible bezpochyby obsahoval“. Vámi uváděné spojení knih Bible (zde SZ) se jmény předpokládaných autorů nijak mé tvrzení nediskvalifikují.

 11. Milý udo, píšeš:

  ….Milý GN, vidím (vlastně čtu), že si opovrhnul mým doporučením jisté knihy za 39,- Kč (cena v Levných knihách – ještě včera ji tam měli)…

  Ja som sa spoliehal na synátora, ktorý momentálne žije v  Prahe, aj som ho o tú knihu aj požiadal, ale buď si napzaj nenašiel čas, alebo bol tak rozbehaný pred odchodom do UK, že ten čas naozaj nemal..

  Na Tvoje doporučenie som nazabudol, a keď sa synátor z UK vráti, skúsim to znovu…

  Ani ten názov knihy ma nevyplašil, ako si myslžš v kútiku ,,duše“…

  Ver tomu, že ani tých cca 40 Kčs ma ,,nezloží“…

  1. Milý GN, kniha opravdu stojí za pozornost, nicméně tě varuji, abys nečekal, že v ní najdeš DŮKAZ o existenci Boha. Vědecký důkaz o existenci Boha tam není. Jsou tam „jenom“ dost závažné INDÍCIE (nepřímé „důkazy“).

   Uvedu malou analogii: Viděl si někdy vítr? Nemůžeš ho vidět, ale poznáš jej dle pohybu větví stromu, poletujících papírů nebo někdy i poletujících střech.
   A viděl jsi někdy gravitaci? Neviděl, zato jsi viděl a na vlastní kůži pocítil co dokáže. Do třetice vše dobré – viděl jsi roentgenové paprsky (slov. lúče)? Neviděl, jenom roentgenový snímek. Takže následuje řečnický výkřik: Skutečně pochybuješ o existenci větru (nikoliv větrů) nebo gravitace nebo roentgenového záření?

   PS Milý GN, píšeš synátor – není to překlep? Nechtěl jsi napsat senátor? Protože ti rovněž cestují do UK ale i jiných zemí za zkušenostmi (a jsou za to i dobře placení), které jim pomáhají v jejich těžké práci.

   1. Tady jen dodám, že pan GN nic nepotřebuje vidět. On dokonce nemá víru, on má předpoklady, jak tu napsal.

    Mu stačí jedna z části jeho mysli, její, u něho dominující vášeň, o které jsem již dříve něco, a ne málo, popsal. Jedním slovem – ze sanskrtu – nazývá se krodh.

    Václav Žáček

 12. Venda píše:

  …Jedním slovem – ze sanskrtu – nazývá se krod…

  Ale ja nepoznám indických bohov , jedine som počul o napol slonovi, napol človekovi, potom o nejakom opičiakovi, napol teda makak, či iná opica a napol človek…

  Und was ist das krodh?…

  Nechcem ani hádať, poddám sa…

 13. Po více jak měsíci jste vzpomněl něco, co mne přestalo nějak tak trápit. I když do vánoc se tady zase znovu úvahy objeví.

  Váš příspěvek pro Vendu 23.10.2015 (12:10)
  Ježíšovo narození? Pro mne je důležitější jeho učení a ještě důležitější, jak se podle jeho učení řídím.

  Když však hledám v pramenech/ ó, jak je to relativní, jaké prameny?/, a že nějaké přesto jsou, tak nacházím i pochybnosti nejen kolem dne narození Ježíše, ale i kolem roku jeho narození?

  Vzpomenul jste E.Cayce. Znáte tuto knihu? nevíte, jestli u nás vyšla ?

  Edgar Cayce, Richard Gordon – Tajemství záhad – Věčné záhady

  Za týden jedu do Prahy a tak se podívám u Dobry.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Milý Vendo, nevzpomněl jsem si po měsíci, ale po měsíci jsem se konečně prohrabal knihami (kvůli nějakým stavebním úpravám bytu byly mimo knihovnu na jedné hromadě).

   Zjišťuji nyní, že ten datum vás už ani okrajově nezajímá. Nicméně jste si nezapomněl rýpnout a poučit mne, že pro vás není důležitý – jako kdybych vám to nějak vnucoval. To vždy takhle reagujete? Za dobrotu, na žebrotu se říká. Nuže já se z toho poučím.

   Google určitě znáte, takže tam máte všechny informace o EC a knihách, které vyšly u nás. Např. na http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/edgar-cayce-10624

   1. Udo, není to o tom, jestli mne to zajímá okrajově nebo neokrajově. Ta diskuze je ale ve své podstatě zbytečná. Stejně se nedopátráme výsledku. Nemám na to, znalostmi jazyků a ani finančně, abych po tom pátral v relevantních zdrojích všech možných knihoven či v soukromých sbírkách nebo archivech.

    Moje téma v tomto článku byl křest a zasvěcení. Cituji tam evangelia, co řekl Ježíš či co se o něm píše. Ježíšův křest proběhl až v jeho dospělém věku od Jana Křtitelem a s datem jeho narození to nemá příliš mnoho společného.

    Mrzí mne, že moji stručnou reakci berete jako rýpnutí a pokud jsem se Vás ní nějak nepříjemně dotkl, omlouvám se.

    Jinak díky za odkaz na databázi.

    Václav Žáček

  1. Včera jsem ti odpověděl, ale asi jsem to neodklikl a pak jsem vypnul PC. Martine, díky za slova povzbuzení. Od tebe mě to obzvláště těší.
   Václav
   RS

   1. ad.
    Honza 12.8.2019 (20:31)

    Zkratky nebrat – jsou to pouhopouhé nálepky, které si mnohdy sami dáváme.

 14. Honzo, všechno nemůžete nikdy vědět. Možná ale jednou k tomu RS dospějete sám. A o to jde. Ale vzhledem k dlouholeté známosti tady na diskuzním fóru Vám prozradím, že RS neznačí roztroušenou sklerózu. A ještě prozradím – je to skutečně zkratka.
  Pěkný den.

   1. Na nic si nehraji. Jsou informace, které bych ani tady, mezi vyspělými diskutéry stránek gnosis nechtěl / a dá se říci, že i nemohl / říci. Zcela jistě by se to obrátilo proti mně. Berte to jako fakt a nemějte mi to za zlé.

    Pěkný den.

  1. ad. „…Venda 14.8.2019 (10:24)
   Na nic si nehraji. Jsou informace, které bych ani tady, mezi vyspělými diskutéry stránek gnosis nechtěl / a dá se říci, že i nemohl / říci. Zcela jistě by se to obrátilo proti mně. Berte to jako fakt a nemějte mi to za zlé.

   Pěkný den…..“

   Jenže jste vyslovil, tedy řekl.
   A co se stalo? Zbytečně jste hodil další kámen na hladinu zdejšího jezera.

   Že to také dělám? No jistě. Někdy vědomě, jindy nevědomě.
   Ale Vy, jakožto zajisté ještě vyspělejší než zdejší diskutéři, jste si tuto RS hračku mohl nechat pro sebe.

   1. Matko, já jsem to RS sem nepřinesl. To jste si mohla všimnout. Dokonce si myslím, že za těch více jak osm roků, co chodím na tento web, to bylo vůbec poprvé.

    Nepozastavuji se, když mi někdo na nějakou mou otázku neodpoví. Není to zde až tak neobvyklé a je to v pořádku. Nakonec, stalo se mi to i s Vámi. Myslím, že jsem na hladinu zdejšího jezera žádný kámen nehodil.

    Pěkný dnešní večer. Je jasno, jdete pozorovat Perseidy?

    Václav Žáček

   2. ad.
    Venda 14.8.2019 (19:52)
    Ale no tož tak Vendo, my dva si lhát nemusíme ani částečně, že ano.
    Odpovědi od mnohých vyžadujete dost necitlivě.
    RS přinesl sice pan Martin, tuším, leč Vy reagujete. A lidé jsou zvědaví.
    Já nikoliv, nevím a nezajímá mne, co RS je. Není to pro mne podstatné.
    Perseidy? Jako sorry, žiju v něčem jiném a tak na mnohé nemám…

 15. → Zkratky nebrat

  Tak tak, matičko, zkratky nebrat. Řeč má být jasná. I zde platí Kristovo: vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference