mapa stránek || vyhledávání

Mystika (6. část) – cesta za hranice těla a mysli – závěr

licence

Meditující muž u chrámového komplexu Mahábódhi (Bodhgaya, Indie). Autor: Wise Droid, licence CC BY-SA 3.0

„Denně umírám…“, napsal v prvním století Pavel z Tarsu a myslel tím zřejmě svůj ovládnutý proces hlubokého vnitřního vhledu, kterým se mystik svojí svobodnou vůlí dostává vědomě a za života za hranice těla a mysli. Co k tomu potřebuje a proč to dělá?

Ta odpověď na první část otázky je zdánlivě jednoduchá, realizace je však mnohem obtížnější. Tou základní a jedinečnou technikou je meditace, která přivádí mystika a jeho žáky, po nezbytném ovládnutí mysli, do mimosmyslového světa, do vyšších oblastí, které se nacházejí jen a pouze v jeho nitru. Nadějné je, že tuto techniku si může osvojit každý, bez ohledu na stáří či víru; v nitru každého člověka se totiž nachází vstup k Pravdě. Chrám Boží v našem lidském těle tu již byl dostatečně zmíněn v předchozích článcích. A proč tuto cestu vykonává? Setkává se tam především s pravým poznáním sebe samého.

Tato cesta může být i správně nazývána jako duchovní cvičení a je cestou přímého prožívání, tím, co adept přímo žije, ne cesta žádných představ či snění. V podstatě je tedy něčím, co se žáku mystického učení skutečně děje, a ne to, v co by jen věřil. Je zkušeností, ne rozumovým filosofováním (odkazuji na můj první díl „mystiky“ tu na stránkách Gnosis, kde některé zkušenosti osobností minulosti jako jejich mystické transporty jsou uvedeny). Na této duchovní cestě se mohou, obzvláště z počátku, objevit principy, které může adept považovat za přesvědčení a návody. Záměrem však je všechny je přeměnit na zkušenost a přímé osobní poznání, ještě v čase jeho současného života na tomto světě. Taková je vlastně i povaha gnose a tak ji rozuměli i ti, které dnes nazýváme gnostiky. A je to úplně ve shodě s učením všech pravých mystiků.

Na druhé straně, náboženské přesvědčení a rozumová filosofie jsou do velké míry záležitostí teorie; přinejlepším jsou – spolu s posvátnými spisy, které tvoří základy různých náboženství – opisy mystických zkušeností a tyto, podané z „druhé ruky“, mají sloužit jako návody k jejich dosažení. Horší je, když tvoří jen doslova v pár důvtipných slovech nějaký falešný návod, který slouží k tomu, aby byli zájemci o mystickou cestu stále drženi v okruhu mysli.

Po tomto vstupu jen citace Rúmího, zakladatele súfijského učení, významného mystického učení převážně arabského světa:

„Jak chceš něčeho dosáhnout, dokud neumíráš za živa? Umři tedy, a vystup ze svého těla. Už jsi zemřel tolikráte a přesto stále zůstáváš na druhé straně opony. To proto, že ses dodnes nenaučil, jak skutečně zemřít.“

V následujícím stručném souhrnu uvedu některé výchozí skutečnosti a i prověřené rady pro praxi. Vycházím z mnoha poznatků mystiků – Mistrů minulosti i současnosti, které obohatily a stále obohacují lidstvo a které jsou vzácným a trvalým dědictvím – pokud je ovšem chce člověk přijmout. Ostatně prvořadým úkolem všech Synů, vtěleného Slova, je přivést označené duše v žijících tělech na pravou cestu návratu!

 • Duchovní bytosti, každý jeden z nás, procházejí zkušenostmi života v lidském těle. Zrození do lidského těla je vrcholem vývoje tady na zemi; je však možné „vlastním přičiněním“ znovu klesnout do těl nižších bytostí. Proto je nutné si této možnosti velmi vážit… a pracovat na sobě s cílem pozdvižení duše a vědomí.
 • Duchovní Mistři učí, že duše sídlí v těle svázaná s myslí v centru duchovního zraku, které se nachází v prostoru čela mezi obočím, nad očima. Z tohoto bodu naše pozornost vystupuje a rozptyluje se díky smyslům po celém hmotném světě, kde neustále nabírá světské dojmy… ty, a naše přání a karmická zátěž nás tu drží.
 • Vzácná je i rada, abychom obrátili tendence mysli – směřování „dolů“ do světa hmoty – a věnovali své úsilí obrácení se… v Bibli označené jako k pokání.
 • Mistři doporučují pravidelné posilování vědomí naší duše, trvalé Boží podstaty v nás, pomocí meditace, která způsobuje zbavení se vlastního omezení s cílem nabýt trvalé čistoty, odrážející náš nejvyšší a skutečný potenciál… jako jedinečnou sílu k návratu, kterou disponuje jen člověk.
 • V průřezu věků a z činností a praxe všech Mistrů používá se pro tuto vskutku jedinečnou božskou Sílu, tvořící a formující veškerý život, mnoho názvů, které však mají stále stejný základ a původ, to, co přichází od Boha a je Bohem samotným: Slovo, Duch Svatý, Šabd, Tao, Kosmická energie, Kalma, Světlo, Nám, Zvukový proud, podstata Buddhy, Pravda… – co je důležité, že všechny vyjadřují stejnou věčnou realitu trvale existující za všemi podobami života. Tato síla je za každou formou života a také v ní, je ve všem živém, v každém z nás. Je to naše nejzazší já a je možné je poznat… pouze však velkým úsilím a navíc s Milostí Stvořitele.
 • Mistři radí těm, kteří jim naslouchají, že praktikováním meditace na tuto Sílu se naučíme napojit se na To boží v nás a splynout s Tím. Přeloženo to značí, že se adept této Cesty naučí umírat a odcházet vědomě od svého omezeného já, aby žil ve skutečné realitě na věky. Důležité je, že se také odnaučí ztotožňovat se svým tělem /s egem/, osvobodí se od svých závislostí, osobních posedlostí a útrap. Získá tak zcela nový přístup k této pozitivní Síle, kterou má každý z nás odjakživa v sobě. Cesta vede jedině přes meditaci, a to je důležité pochopit. Jak říká Morfeus Neovi ve filmu „Matrix“ – „Něco jiného je cestu znát a něco jiného je po ní jít!“
 • Skuteční duchovní Mistři nabízejí svou metodu, která je ale od stvoření lidí určena a dána Bohem jako cesta návratu, dále popis cesty a samotné učení vždy zdarma. Tato metoda spočívá na čtyřech základních principech: dodržování vegetariánské diety, přísný zákaz požívat alkohol či drogy, které vždy ovlivňují mysl, čestný a spravedlivý způsob života s dodržováním morálních zásad (Ježíšovo miluj bližního svého…) a věnování „desátku“, desetiny svého denního času pro praktickou část, tj. meditaci… není toho až tak mnoho?
 • Proč vegetariánství? Doporučují již na samém počátku toho základního učit se neubližovat, nevytvářet novou karmu. Proč ne alkohol a drogy? V případě jejich konzumace jde o jednoznačné otupování či rozrušování mysli a koncentrace adepta je tím velmi podrývána, ne-li přímo znemožněna. Proč poctivý a spravedlivý způsob života? Pokud není člověk schopen ovládat své emoce na úrovni fyzických aktivit ve svém životě, pokud podléhá svým vášním, jak může vědět, že v jemnějších oblastech svého nitra se změní; je tu stálé nebezpečí, že se nedokáže negativitám vyhnout, že budou takového člověka ovládat. Proč desetina dne pro meditaci – tedy dvě a půl hodiny? Je to závazek adepta, je to čas pro postup, kdy se mysl zklidní, kdy se proces myšlení zastaví a kdy dochází k obrácení pozornosti dovnitř… pravidla či zákonitosti jsou dány pro mnoho lidského konání. Tak proč ne také pro mystickou cestu?
 • Duchovní Mistři říkají, že náš život se odvíjí v úrovních či říších, kterou spravuje Negativní síla. Má opět mnoho pojmenování, jako je Kál, Ten zlý, Ďábel či Satan, Belzebub, Kníže světa, Protivník, Temná síla, Černokněžník, Správce času a karmy atd. Naše duše tu působí v jeho zajetí, je uvězněna v různých jemnohmotných obalech, mysli, kauzálního a astrálního těla a nakonec v hrubohmotném fyzickém těle. Člověk si tu vytváří svoji činností karmické zátěže, tzn. hřeší, a proto se neustále vrací do koloběhu stvoření, a to nejen po odžití očistce, ale i po pobytu v nebi, jako odměny za dobrou karmu. Důvod proč jsou tady duše zadržovány jako ve vězení je jeden zásadní a je to i Zákon Nejvyššího: bez duší by nemohl existovat život a negativní část Stvoření, ve které se nacházíme, by zanikla. Negativní síla používá paradoxně spravedlnost. Bdí nad sklizní toho, co si člověk sám zasel a nad tím, aby byla plněna jeho nesčetná přání. Karma a přání tu duši drží… Cesta vymanění se odsud je však především cestou jedince, a to je, za dodržení zmíněných podmínek, pro každého nadějí; je však jisté, že záleží na přístupu jedince.
 • Meditace je základním prostředkem k uvědomění si pomíjivé a nestálé povahy života lidí, též pomíjivosti lidských závislostí, úsilí a dokonce i pomíjivosti celého života. Je to způsob, jak poznat vyšší a trvalejší úroveň reality… Mistři říkají; probuďte se ze svých snů, odhoďte iluzi pomíjivého a žijte v jediné skutečné realitě u Boha.
 • Výběr naší vlastní pozitivní cesty je potvrzením naší vlastní duchovní podstaty. Není každý konflikt vlastně projevem vnitřního konfliktu? Podaří se vlastním úsilím proměnit a učinit z celého světa překrásnou utopii? Není mnohem snazší proměnit sami sebe?… Uposlechnout rady skutečných mystiků a věnovat se Cestě proměny a poznání sebe sama vstoupením do svého nitra? Dovolím si citaci z indické Bhagavatgíty, kap. 5, verš 22:

  „Rozkoše, jež vykvétají z půdy smyslového vnímání, plodí jen smutek, Ardžuno, neboť kvetou jen proto, aby zvadly. Moudrý člověk v nich nehledá zalíbení.“

 • Moudří říkají, že náboženství svazuje, zatímco spiritualita osvobozuje. Náboženství svazuje naši mysl do přímo svěrací kazajky dogmat a materiálních obřadů a umělých rituálů. Spiritualita a meditace osvobozuje právě z vazeb světa, těla a mysli. Také tím nabádá praktikujícího jednotlivce rozmýšlet zcela jasně, rozumět, vnímat a prožívat věci a dění na základě vlastních přímých zkušeností. Mystická cesta totiž vede jednotlivce k osobnímu vztahu k Božské přirozenosti… Mystická zkušenost s duchovním cvičením je jako jezení dobrého jídla, zatímco náboženské doktríny jsou jen často i nedokonalým receptem na jeho přípravu.
 • Vydá-li se člověk na duchovní cestu, je jeho prvním praktickým krokem k poznání své duchovní podstaty i to, že přijme plnou zodpovědnost za každý svůj čin a myšlenku. Jinými slovy, zodpovědností každé lidské bytosti je vzít budoucnost své duše do svých rukou…, měla by být.
 • Mistři říkají, že pomocí svého vědomí a rozlišovací schopnosti se může člověk v každém okamžiku rozhodnout pro změnu. Tuto změnu, myšleno zásadní a pozitivní, může provést v tomto životě, a nejen pro zbytek svého života, ale již na věky. To je privilegium lidské bytosti… cítím to jako výzvu!
 • Pokud jsem jako člověk na cestu Mistrů přiveden a beru to jako fakt, že právě teď, v tomto životě, nastal čas, abych se stal pánem sebe sama, tak proč si myslet, že nastane lepší inkarnace? Cítím-li příležitost uvědomit si, kdo a co jsem, proč toho nevyužít právě teď?
 • Pokud chce student uspět u zkoušky, musí se učit. Nikdo jiný se za něj látku nemůže naučit. Jeden indický Mistr říkal:

  „Nauč se pomocí své vůle stahovat svou pozornost z vnějších objektů, zájmů a z hmotného těla a soustředit ji v očním centu (třetím oku).“

  …jak prosté. A zase, nikdo jiný toto za nás nemůže udělat.

 • Důležitým krokem po přijetí učení Sant Matu je zasvěcení Mistrem. Není však žádnou životní pojistkou, která zájemci a praktikujícímu žákovi nějak automaticky zaručuje spásu. Okamžik zasvěcení potvrzuje naši touhu duchovně růst. Buď jsme a nebo nejsme odhodláni jít cestou pravdy… neexistuje nic mezi tím.
 • Mistr přichází po určité době své žáky zasvětit, což znamená, že nás spojí s vnitřním Mistrem, vtěleným Slovem, tvořivým Duchem Svatým. Mistrův prst ukazuje k očnímu centru, ale často nedokonalý žák nadšeně sleduje pouze ten prst a nehledí, na co ukazuje. Platí zásada, že Mistr je uvnitř a trpělivě čeká ve své zářivé formě k přijetí žáka. Udělám-li k němu jeden krok, on jich učiní nejméně pět… neexistuje žádná kouzelná hůlka ani podplácení, je jen naše snaha a přičinění. To se počítá.
 • Důležitou radou a uvědomění si neméně důležitého pohledu na cestu je to, že se adepti musí neustále trénovat v ovládání mysli. Je nutné, aby se mysl stala pro žáka spojencem, ba přímo sluhou. Mysl, která má volnost, velmi lehce podléhá naplňování přání smyslů. Doporučení zaměřit se na svůj duchovní růst a duchovní prospěch má proto svoji logiku. Především, jednám ve svém zájmu. Naopak, neuspořádané a neovladatelné myšlení plodí nesčetná přání, posiluje ego a tak fakticky stojí v cestě všem snahám duše o ovládnutí mysli… je to ta naše pomoc duši a současně i zodpovědnost! Proto jedině v lidském těle lze nastoupit cestu k návratu. Zvíře má řadu omezení a podstatných nedokonalostí.
 • Mistři doporučují každodenní snahu o zklidnění mysli, která dokáže plodit tisíce myšlenek. Zdánlivě jsem to já, kdo má myšlenky, ale v podstatě je to zbraň negativní síly, která i proto umístila mysl co nejblíže duši… Kdo nemá žádnou zkušenost, může právě teď přerušit četbu a jít učinit možná první vědomý pokus; na pouhou hodinu si sednout na klidném místě a sledovat, zda mysl dokáže ovládnout. I ten největší požár, válečný konflikt či revoluce začaly vždy nepatrnými myšlenkami, které byly přiživovány, jako když do malého ohníčku stále více a více přikládáme palivo. Zkusme tuto metaforu pochopit tak, že lze tento proces obrátit ve prospěch naší duše; i to je ta naše zodpovědnost.
 • Duchovní rádci, učitelé na cestě mystiky, zjednodušeně Mistři, říkají, že člověk podlehl iluzi a myslí si, že jeho myšlenky vytvářejí realitu, a proto ji již ani nehledá. A tak jen málokdo si uvědomuje, že Boha, zdroj celého života a stvoření, může poznat pouze ve vlastním nitru (ve filosofických knihách a příručkách se o tom všem píše v teoretické rovině, jako v těch receptech je popsáno jak něco uvařit, ale bez nákupu surovin, nádobí a sporáku neuvaříš (tedy praxe a nic než praxe), a to na takovém stupni vědomí, který daleko předčí stupně vědomí, jež zažíváme na tomto světě. Evangelista Matouš k tomu napsal:

  „Ale do života vede těsná brána a úzká cesta, a málo je těch, kteří ji nacházejí.“

  …jinak, po široké cestě se jde do záhuby (nových zrození) celkem pohodlně!

 • Mystici nikdy nepřestanou svým žákům dodávat odvahu, aby objevovali vyšší skutečnost. A mají k tomu pádný argument. Nikdo na tomto světě nebude žít věčně. Využijte právě teď svého života, příště se tato situace nemusí opakovat, a proto ji nepromarněte. Jan v jedinečném mystickém evangeliu k tomu říká:

  „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“

  Ježíš tím neříká, že existuje nějaký speciální pokrm, ale naopak říká, že tím, co nás vede k věčnému životu je i jim dané (pro jeho učedníky) duchovní cvičení a v ní dominující meditace.

 • Jaké formy duchovních cvičení anebo i mystické modlitby (nerad bych i tento užívaný název pro praxi zapomněl připomenout) učí Mistři? Říkají, že centrála mysli a duše se v lidském těle nachází již ve zmíněném třetím oku, v centru mezi obočím, nad očima a za očima a nazývá se proto oční centrum, centrum vědomí, centrum pozornosti. Vzpomeňte si, že když o něčem intenzivně přemýšlíte, přichází ruka automaticky k tomuto třetímu oku, nikdy si asi nemneme koleno či patu. Toto centrum však nemá nic společného s fyzikálními záležitostmi, v jeho prostoru neobjeví nic ani žádný chirurg, zrovna tak jako při pitvě nelze pozorovat a objevit myšlenky a pocity… jde o duševní centrum!
 • Z tohoto centra vědomí odchází pozornost přes naše smysly a devět bran, které vedou ven, do okolního světa a čím více se k světským záležitostem student vědy o duši upíná, čím více rozptyluje pozornost, tím méně si je pak takový člověk vědomý, co se s ním vlastně děje, a to je pro duši velmi nebezpečný stav, kdy její čistota a zářící vnitřní světlo může být více a více zahalováno; k naší škodě!
 • Mistři říkají, že naše mysl není nikdy pokojná, zůstává aktivní i v čase spánku a produkuje sny spojené se světským a duševním životem člověka, ať již vědomým anebo podvědomým. Takto, v procesu neúnavné činnosti mysli, proběhne celý život – člověk je většinou úplně posedlý světem… proto, vyhrajme svůj boj s myslí, bojujme na jejím ukáznění, trpělivě, bez násilí a s pokorou.
 • Mistři k účelu ukáznění mysli dávají svým žákům tzv. svatá slova, simran (sanskrt), jejichž neustálé opakování v meditaci uspokojují mysl v činnosti vnitřní koncentrace, a tak se drží pozornost koncentrovaná i ve třetím oku… je špatné, zapojí-li žák oční svaly a do bodu mezi obočím při zavřených očích nějak vzhlíží, čímž si přivádí efekt únavy očí, což je velmi rušivé. Zavřete oči, ponořte se do tmy, uvolněte obličej, do víček a rtů pošlete vnitřní úsměv… a jste tam, kde máte být!
 • Při meditaci se doporučuje sedět se vzpřímenou páteří, mít zavřené oči, uvolněné celé kosterní svalstvo, zapomenout na okolní svět (doporučuje se meditovat v časných ranních hodinách, kdy nezvoní mobily, nechodí návštěvy). Zní to jednoduše, ale mysl skoro u všech začátečníků uniká, aniž si to vůbec uvědomí. Učený však nikdo z nebe nespadl. To, že se začátečník zaobírá při prvních pokusech v meditaci třeba plánováním práce na zahrádce, místo aby byl koncentrován do třetího oka, si po chvíli i tak uvědomí (věřte, že mysl nabízí tisíce jiných myšlenek, někdy až absurdních pro např. zpočátku jen první hodinu ztišení) a časem se intenzita toku myšlenek odklání a mysl si zvyká na opakování. Uteče-li i přesto mysl, s láskou ji opět žák přivádí k opakování slov. A znovu a znovu. Je to jako s krocením divokého koně… i pro obtížnou práci s myslí musíme laskavým přístupem vypěstovat oboustrannou náklonost.
 • Je tu nějaký časový limit pro vstup „dovnitř“, pro splnění úkolu mentální koncentrace? Nedá se to předem určit. Záleží na vlivu minulých životů, které si liší od člověka k člověku. Někdo již mohl začít s duchovním cvičení v minulém životě, druhý je zase úplný nováček. Horlivost a nadšení, či na druhé straně více lhostejnosti k praxi s pocitem až rutiny také není tím pravý přístupem. Zlatá střední cesta – těšit se na svůj čas meditace, být pravidelný v tomto čase, vypěstovat si meditaci jako pozitivní zvyk… zvyk je železná košile; proč ji nemít ke svému prospěchu?
 • Co se děje, když se koncentrace začíná dařit? Nastává proces, a postupně se prohlubuje, kdy se vědomí začíná „stěhovat“ do očního centra. Tento stav je pak podobný doslova umírání za živa, kdy tělesné končetiny – prsty rukou a nohou, chodidla, dlaně, nohy – jsou postupně „umrtvovány“. Není nutné sedět v jogínské lotosové pozici. Pohodlná židle, křeslo, rovná záda, žádný pohyb. Tichý dech bez počítání nádechů a výdechů, i to je finta mysli, která ruší. V tichu je slyšet i tlukot srdce žáka. Srdce ale musí bít! Jak se míra koncentrace do třetího oka zvyšuje, postupuje vědomí vzhůru a žák postupně necítí nejen končetiny, ale přes spodní část trupu znecitliví i oblast pupku, horní část břišní dutiny, dostaví se zklidnění srdce a dále až ke krku… nakonec dochází k takové koncentraci v očním centru, že jsou tam soustředěny všechny jeho pocity bytí a existence.
 • Co se děje dál? Trpělivý žák ví, že je bláhové očekávat ihned nějaké vhledy, fantastické obrazy či setkání s příbuznými, kteří již ze světa odešli. Pravý mystický transport do vyšších duchovních oblastí má svoje zákonitosti. Stažení pozornosti do třetího oka je zkrátka dlouhá cesta. Na jejím konci, který je ale vlastně jen začátkem, je „jen odložené tělo“ a vyprázdněná mysl – žák prožívá dokonalou tmu a ticho. To je první obrovský pokrok. Lze slyšet něco uvnitř? Zpočátku snad oběh krve, snad „šramocení“ vlastní mysli? To vše se však postupně utišuje a koncentrace přináší nové prožitky; začíná prožívání jednotlivých záblesků světla, a to se pomalu mění na světlo větší intenzity a souběžně jsou vnitřním sluchem patrny ozvěny Božské hudby od stále tvořivého Slova. S nebývalou trpělivostí a pokorou, bez očekávání, duše a mysl žáka postupně opouštějí tělo a vstupují do astrálních oblastí. Opakování simranu /slov/, naslouchání zvuku a postupně přichází obrovský pocit klidu a radosti…, který často přetrvává celý den!
 • Tento proces se opravdu podobá skutečnému umírání, ale rozdíl je v tom, že žák jej má plně pod kontrolou a spojení s tělem není přerušené a návrat duše a mysli zpět do těla je na vůli praktikujícího. Vždy však při tomto přechodu dochází k setkání s Mistrem, zatímco meditace bez učení duchovní cesty toto nenabízí. Mistr „tam“ na nás čeká i po skutečné smrti, zatímco světský člověk se setkává s tzv. andělem smrti… Je nasnadě, že tento výstup i návrat mimo tělo, v podstatě dovnitř, se děje očním centrem, třetím okem. To je nutné opakovat!
 • Meditace takto popsaná nemá nic společného se stimuly, které tělo přivádí do hypnózy či transu. Míra sebekontroly a sebeovládání je vyšší, adept má nad sebou průběžně stále kontrolu…; na závěr této části poskytnu známé verše z Matoušova evangelia, kde je třetí oko zmíněno Mistrem Ježíšem:

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“

Role Mistra – je nezastupitelná, bez ní se nelze na duchovní cestě obejít. Napsal jsem k tomu více v díle – „Mystika – intermezzo“.

Každý člověk již od samého narození má učitele; nejprve své rodiče, učí se s nimi prvním krůčkům, mluvit, poznávat barvy… Vše, jako známé základy výchovy, potom škola, a opět učitelé všech možných předmětů a nakonec třeba i univerzita s profesory již konkrétních vědních oborů. A chceme-li cestovat, hledáme průvodce, mapy, plánujeme trasy, učíme se cizím jazykům. A to vše a mnohé další vyžaduje učitele a získání znalostí; a přesto se to dlouholeté úsilí týká jen velmi omezeného působení ve světě pomíjivé hmoty, v našem případě jen života na naší celkem malé planetě.

Proto, když přichází člověk k nástupu duchovní cesty a k jejímu zásadnímu cíli, poznat sebe sama a postupně vstoupit do daleko vyšších a rozsáhlejších světů, nelze se obejít bez učitele. Použiji jedno přídavné jméno, které má velkou důležitost – zní PRAVÝ! Pravý učitel, pravý rádce, pravý guru, mystik, sant či Mistr! V čem spočívá jeho tzv. pravost? Je to v tom, že v oblastech, počínaje třetím okem (tam je zcela běžně) a konče cestou v různých duchovních sférách, do kterých dle svého svobodného rozhodnutí kdykoliv vchází a nebo z nich vychází, kdy má přímé zkušenosti, je za hranicí hmoty doslova „jako doma“. Proto může a musí své žáky učit. Navíc, i když se to nemusí setkat s všeobecným souhlasem, jsou tito mystici a Mistři přímo Syny Boha. Jsou sem posíláni s již jednou zdůrazněným úkolem – přivést označené a připravené duše v lidských tělech na pravou cestu návratu do jejich pravého domova. Mnozí dostávají od Boha i jiné úkoly pro konkrétní část světa, kulturu či náboženství; například Ježíš říká známé:

„Nepřišel jsem Zákony zrušit, ale naplnit…“

Duchovní a pravý Mistr je v přímém spojení s Bohem. Byl tu vždy v minulosti, kdy začal v této biosféře žít, je tu nyní, kdy vytvořil rozvinutou civilizaci a bude tu i v jakémkoliv budoucím věku, kdy již bude pobyt lidstva naplňován. Pro zmíněný úkol je zkrátka přítomen! Je tu vtěleným Duchem Svatým a vždy působí jako vyslanec svého Otce; v Trojjedinosti je to již zmíněný Bůh-Syn.

Jak však poznat, v dnešní záplavě desítek různých zaručených znalců cest, intelektuálů, sečtělých lidí, kteří dokáží často v působivém prostředí, za zvuků duchovní hudby a s vůní vonných tyčinek, s kočkou na rameni, sovou či křišťálovou koulí, toho pravého Mistra? To je velmi důležitá otázka.

Co takhle jako první přiznat kumulativní důkaz? Někdo nebyl v Madridu, nemusí v jeho existenci vůbec věřit, ale ze všech známých a dostupných faktů se dá nakonec uvěřit, že Madrid existuje. Někdo označí některého člověka, že by mohl být Mistrem?! Lze to? Jistě. Co udělat? Pečlivě zkoumat a prověřovat informace, povšimnout si důvěryhodnosti svědků a také vzít v potaz jejich inteligenci, charakter a mravnost. Přemýšlet o jejich motivaci. Jestliže zjistím, že mnoho znamenitých lidí považuje nějakého člověka za Mistra, mohu se pustit do věci hlouběji. Proč ne? Dá se zkoumat jeho učení, jeho výroky, když se s ním setkám, mohu posuzovat, jak se chová k lidem. Někdo mi může vyprávět zkušenost z jeho přednášek, jak je trpělivý, jak odpovídá bez emocí na všechny možné, i záludné otázky. Pak je tu i intuice, nezaujatá mysl, otevřené oči. Jde o to, že mne někdo něčím zaujal. Prověřuji, jestli jeho slova, i slova jeho předchůdců, mají trvalou hodnotu, logiku, jestli to není jen to zrno, které padne u cesty či na skálu nebo jestli je to kvalita se znaky možné dobré budoucí úrody. Subjektivně se s tímto dá vyrovnat, ale pak jsou tu objektivní znaky pravého Mistra. Je dobré je pro celkové posouzení znát, proto je zkusím vyjmenovat alespoň tak, jak je díky mé dosavadní praxi sám chápu:

 • Již to tu zaznělo – pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn se o stránku materiálnosti nezajímá.
 • Nikdy nestaví na odiv své mistroství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel. Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení.
 • Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu.
 • Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho.
 • Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává zmíněné Negativní síle, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát.
 • Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka.
 • Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát.
 • Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál.
 • Všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá.

Ve stručném průřezu vzpomenu důležité informace, kterým jsem v předchozích pěti dílech mého ryze amatérského objasňování cesty mystiky přiřadil důležitost. Kdo má zájem, může se znovu vrátit na úvod, k roli filosofie a náboženství…, nebo jakou silou disponuje duše člověka…, znovu si může pročíst objasnění pojmů, jako je Mistr, Učitel, Rádce…, vysvětlení lidského těla jako Chrámu žijícího Boha…, co to je skutečné jméno jako tvořivý aspekt Boha…, otázka Boha, jako Stvořitele a Lásky, jako nejvyššího Zákona…, uvedení techniky duchovních cvičení…, pojem spásy jako aktu, který je výsledkem snahy duše o návrat…, proč je důležitá Milost, nezbytný dar Stvořitele…, objasnění programu a funkce mysli, jako hlavního nástroje „Negativní síly“ vč. popisu vášní, které vznikají vztahem mysl-smysly a degradují cestu duše…, proč je důležité uvedení duše k poznání sebe sama v křtu neboli zasvěcení…, znovu zdůraznění nezbytnosti Mistra, plnění jeho příkazů, nutnost nového tj. duchovního znovuzrození s mnoha citacemi veršů Janova evangelia…, otázku svobodné vůle s pohledem na dobro…, jaké skutky a myšlenky jsou správné a vše, co souvisí se zákonem karmického vyrovnání…!

Kliknete-li na tento odkaz, nabídne se přehled mých předchozích článků:
https://hledani.gnosis.cz/author/vaclavzacek/

Dovolím si laskavého čtenáře upozornit, že mému pojednání o mystice předcházely v logické posloupnosti tři díly: „Jóga – o čem je?“ a na ně navazoval záměrný pokus o ujasnění, v čem tkví základ k duchovnosti. Taktéž ve třech příspěvcích s názvem „Klíč“.

Byť jsem popisu mystické cesty věnoval téměř tři desítky stran textu, nebylo v mých silách, a ani to nebyl můj záměr, popsat vše. Z mého pohledu je třeba si v duchovních prioritách, přístupu a úsilí ujasnit, co vlastně chci? Můj vlastní přístup může mít nějaký rozhodující úhel pohledu, který mne potom vede. Důležité je také rozhodnout se, jaké úsilí budu věnovat zvolené praxi. Obecně – rozhodneme-li se pro meditaci jako způsob života, je potřeba s plným vědomím žít pro ni v přítomném okamžiku, mít z jejího přínosu radost, i když může někoho strašit nepochopení sdělení, že meditace je nejlepší přípravou na smrt. Meditace je oddaností žáka a je zdrojem lásky. Žák dokáže vlivem žití oddanosti správně usměrnit emoce. S pokrokem na této cestě přichází postup v kvalitě mystického transportu. Zpravidla to trvá roky, ale přicházejí vnitřní zážitky a vnitřní zkušenosti; ty přináší naše Cesta! Není třeba se jich bát, protože TAM je s námi vždy náš Mistr. Pokud jej nemáme, je téměř jistým pravidlem, že Negativní síla si umí lehce poradit s duší, která poprvé přichází do vyšších světů. Stačí jen z její strany opravdu málo, aby člověka, snažící ho se o vzestup, srazila zpět do úrovně světa. Jen třeba tím, že se chlubí vnitřním zážitkem. Cesta žáka je vždy a stále individuální. Většina světa – lidí, je a žije v zajetí mysli, v iluzi Máji, pomíjivé světa. Mistři svým žákům říkají – je třeba se z toho jednou pro vždy vymanit. A cestu oni znají.

William Holman Hunt (1827-1910) - Světlo světa

William Holman Hunt (1827-1910) – Světlo světa

Na úplný závěr mého pokusu seznámit zájemce o částečný pohled na mystiku ještě důležitý doplněk. Naše duše byla umístěna do hmotného světa a cestou vývoje světa oživovala mnohá těla v různých bytostech a zrozeních. Nakonec se dostala do nejvyspělejší bytosti zde na Zemi, do fyzického těla člověka. Je to bezesporu Dar, který nesmí být promrhán upnutím se k světským radostem. Na jeho konci čeká vždy smrt těla. Abychom naplnili biblické „všichni jste bohové“, nelze zaujmout k této naději pocit pýchy a u něj, u ega v samolibosti skončit. Zadarmo nic shora, odnikud, nepřijde. Těžká práce na sobě, doslovné nesení svého kříže v čestném a spravedlivém žití všech vztahů a každodenní meditace, která je vstupním nástrojem a velkou prosbou k Synu, našemu Mistrovi, k Bohu Otci a Duchu Svatému, o přijetí naší duše k cestě návratu. Je ověřeným faktem a známá citace moudrosti starých Mistrů říká, že „když je duše žáka připravena, Mistr se objeví“. Za sebe, nepatrného človíčka upřímně radím – připravujme se. Nikdy nikdo nevidí svůj konec, nikdy nikdo neví, kolik nádechů a výdechů mu ještě v tomto životě zbývá. Začněte proto právě teď.

Mistr Pán Ježíš Kristus svým učedníkům řekl:

„Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

To je výzva laskavého Mistra k návodu proč a jak, těch pár slov značí naději i konečný cíl.
 

Václav Žáček /Venda/ – podle dostupné literatury a učení Mistrů Sant Matu a své vlastní praxe.
 

hodnocení: 4.7
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

128 komentářů

 1. Pane Vendo!
  Pri všetkej úcte k Vám, musím povedať, že ste ma sklamal. Očakával som od Vás niečo ako osvietený a hlavne nezávislý pohľad na problematiku mystiky, ale dočkal som sa iba závislého pohľadu na indické učenie plné (pre europanov neprijatelných kultúrnych pohľadov) nelogických a zastaralých názorov a postojov. Dúfal som, že práve ona mystika o ktorej sa tu pokúšate písať Vám už otvorila Váš vnútorný zrak a Vás preformovala na slobodnú a osvietenú bytosť, ktorej nerobí problém vyjadrovať slobodné názory a postoje hodné Božieho syna. Ale to nie je možné u toho, kto len opakuje naučené „múdrosti“ iných, lebo je v ich závislom zajatí. Aj to Vaše písanie o „duchovnej smrti“ patrí skôr do stredoveku a nie do modernej a vedecky uvažujúcej spoločnosti.
  Asi sa na moje slová Vaše ego urazí a dáte mi to patrične najavo, ale už ma veľmi svrbel jazyk a pravda chcela von.
  Želám Vám skutočné oslobodenie a duchovné osvietenie!

  1. Pane Degone,

   co je nezávislý pohled na problematiku mystiky?

   Já přece nemohu být nezávislý – víte proč, že?

   Osvícení se musí člověk „nějak“ zasloužit, to se nepředává na diskuzním fóru – ale to Vy jistě víte, když jste se setkal s Bohem, ne?

   Závislý pohled na indické učení – jak mnoho to indické učení asi znáte? Mohl byste vědět, že učení mystiků je stále stejné a jeho atributy se netýkají jednoho národa, kultury, civilizace. A nebo toto nevíte?

   Píšete:“Dúfal som, že práve ona mystika o ktorej sa tu pokúšate písať Vám už otvorila Váš vnútorný zrak a Vás preformovala na slobodnú a osvietenú bytosť,….“ A vidíte, setkáváte se tu s člověkem, který po zhruba 10ti létech je tam, kde je. Vy, pane Degone víte, že k pokroku musí dojít žák s vyčištěným „pohárem“. Pracuji na sobě, to je vše, co mohu sdělit.

   A další citace“…..slobodné názory a postoje hodné Božieho syna.“ Tak to jste přehnal, ne? Svobodné názory, s tím snad nemám problém, ale Boží syn???

   Nejsem v zajetí nikoho a opakování naučeného? Trošku to připodobním. Chcete zdolat osmitisícovku v Nepálu. Ale jste takový „macher“, že si jen vyberete, který vrchol to bude a pak již o něm, o cestě, o průvodcích, nosičích, o postupných táborech, nic nehledáte. A navíc to chcete dokázat od nadmořské výšky NULA, tedy od pobřeží moře. Opravdu Vám vadí, že svaté texty, popisy cesty, si žáci přečtou?
   Napsal jsem – „v následujícím stručném souhrnu uvedu některé výchozí skutečnosti a i prověřené rady pro praxi. Vycházím z mnoha poznatků mystiků – Mistrů minulosti i současnosti, které obohatily a stále obohacují lidstvo a které jsou vzácným a trvalým dědictvím – pokud je ovšem chce člověk přijmout.“ A jen dodám, jste svobodný člověk, tak z toho, co jsem napsal, nic nepřijímejte. Nevadí mi to.

   Píšete, že někde jsem napsal zastaralého něco o „duchovní smrti“. Nevzpomínám si, že bych tento termín použil. Zní to krutě, vím, že technika meditace je technikou, která nás učí umírat zcela pod kontrolou. Za života odcházet ze svého těla a zase se vracet. Být se svým Mistrem uvnitř, zatímco tělo je „odloženo“. Co je na tom středověkého, to nevím.

   Pane Degone, díky za Váš otevřený příspěvek. Pokud mohu, objasním Vám cokoliv.

   Víte co mne v souvislosti s Vámi zajímá. Nemohu si vzpomenout na Vaše reakce, kdy jsme se v minulosti s mnoha lidmi neshodli na duchovním pohledu na vegetariánství. Moc Vás prosím, proč mi nechcete napsat, jestli jste vegetarián, jestli uznáváte aspekt neubližování?

   Pěkný den.
   Venda

   1. Vážený pane Vendo:
    Ďakujem za Vašu reakciu a mne dovoľte, aby som Vám vysvetlil moje postoje k predmetnej tematike.
    Vy sa pokúšate spojiť tú „východnú“ mystiku s tou západnou, ktorá je známa ako „kresťanská“. Aj keď samotný názov „mystika“ je rovnaký, je medzi nimi veľký rozdieľ nielen v chápaní, ale aj praktikovaní. Tá východná kladie veľký dôraz na „karmický zákon“, ale tá kresťanská ho celkom popiera, lebo vyznáva odpustenie hriechov záslužnou obetou J.K. Nevyznáva znovuzrodenie v našom materiálnom (hrubohmotnom) tele, aby sa zbavila karmickej záťaže, ale zrodenie v nebeskej blaženosti (jemnohmotnosti). Tieto jemnohmotné telá nemajú nič spoločné s našimi pozemskými telami a nebudujú sa prijímaním pozemskej stravy, ale sú súčasťou iných svetov. Preto ani vegetariánsky spôsom života nemá žiadny vplyv na mystický život ani na ten duchovný. Keď sa Ježiša pýtali či jedlo môže poškvrniť dušu človeka, ten odpovedal: „To, čo do človeka vchádza (jedlo) človeka nepoškvrňuje, ale to, čo z človeka vychádza (zlé myšlienky, smilstvo a pod.)
    Čo sa týka môjho prístupu k vegetariánstvu je mi sympatické a blízke, ale ho nepraktikujem s ohľadom na moju rodinu, ktorá pre taký druh stravovania nemá pochopenie. Mäso sa snažím obmedzovať, práve tak aj alkohol, ale sa prispôsobujem, aby v rodine nevznikol rozkol a problémy. Žijem v 6 člennej rodine (4 dospelý a 2 deti).
    Inak si vážim Vášho zaujatia pre duchovné disciplíny filozofie, ale aj tá sa vyhýba tým špekulatívnym pojmom o karme, ktoré logicky nemožno nikam zaradiť.
    Pekný deň!

    1. Komplikace spočívají jistě také v tom, že zde diskutují i „původní“ křesťané, kteří nepřebírají novodobá křesťanská dogmata. Tedy např. neuznávají žádnou zástupnou oběť Ježíše Krista za hříchy lidí.
     Oni tedy zajisté mají s pojmem mystika ještě jiný problém, než na který ukazuje pan Degon …
     A pak jsou tu také lidé jako třeba zmíněný Doc. Král, který prožil hluboké mystické zážitky, ale nespojuje je nejspíš ani s „východní mystikou“, ale ani „západní křesťanskou mystikou“.
     Z pohledu výše napsaného by nebylo tak špatné nějaké zevšeobecnění toho pojmu mystika, neboť každý si pod ním představuje něco jiného a to, co sáhodlouze popsal Venda, je jen jeden možný pohled.

    2. Pane Tadeáši:
     Aj ja patrím k tým kresťanom, ktorí neuznávajú žiadnu „zástupnú obetu JK za hriechy ľudstva). Doc. Krála poznám, ale nemyslím si, že prežil hlboké mystické zážitky, ako sa Vy domnievate. Iba mu to trochu otvorilo oči, aby sa dokázal vyliečiť z toho jeho vedeckého materializmu, ale aj to je dobré…
     Nie je n našej ľudskej moci zabrániť tomu, aby si každý z nás rôzne pojmy vykladal po svojom a v rozpore s vierou iných…
     Realita je často celkom iná, ako je naša viera, aj keď sme o nej skalopevne presvedčení…

    3. Tak pro dosavadního zarytého ateistu ten prožitek nijak povrchní nebyl, zvláště když opravdu zapříčinil změnu celého jeho života.
     Domnívám se, že kdyby zdejší diskutující prožili něco obdobného (samozřejmě se zaměřením na jejich konkrétní bytí a jejich současný úkol), tak by zde diskuse přece jen probíhala jinak než probíhá nyní.

    4. Pane Tadeáši,
     v tom čo ste tu napísal, Vám dávam celkom za pravdu. Skutočne stačí iba trochu nahliadnuť za oponu (maju) nášho pozemského sveta, aby to celkom zmenilo náš život a prevrátilo naše životné hodnoty. Doc. Král vo svojich vystúpeniach práve toto tak vehementne zdôrazňuje a málo sa venuje popisu onej skutočnosti (realite) tam (za tou májou). Takých, ako je on je u nás veľmi málo a preto si ho takisto vážim…
     Pekný deň!

    5. Pane Degone, díky za odpověď ohledně vegetariánství. Již se nikdy na to nebudu ptát.

     Spojení východní a západní mystiky? Vidíte, často tu padá termín Jednota, ale ani tady jakoby nechceme nalézat jednotu. Hledat to, co je Pravda „tam i tam“, co nás spojuje.

     Předně, jak tu někdo uvádí, je potřeba precizovat pojmosloví. Co si kdo pod různými názvy představuje. Nakonec zjistíme, že jde jen o jiné pojmenování pro to samé. To je holt etymologie, vývoj slov, které přinášely různé kultury.

     Karma je zákonem, který tu platí, ať chcete či ne, ať to uznáváte či ne. Že křesťanští i jiní /světští / upravovatelé evangelií ji vyloučily, zrovna jako reinkarnaci, není vůbec podstatné. Před karmou můžete strkat hlavu do písku, stejně existuje. Díky Ježíšově předvídavosti, kdy opravdu musel mluvit v podobenstvích, alegoriích, metaforách, zůstalo toho ke karmě a reinkarnaci i tak dost. Chcete-li příklady, uvedu je. Notoricky známé je např.: „sklidíme takovou setbu, jakou jsme jsme zaseli“! Nebo si myslíte, že Ježíš „zabrousil“ s tímto tvrzením do zemědělství a tuto známou pravdu sděluje svým učedníkům, rybářů, celníkům….atd. jako poučení k pěstování nepěstování fíků na bodláčí?

     Na zástupnou oběť Ježíše nevěřím. Bylo proti zákonu o karmě, Božímu zákonu, který rozhoduje o světě, ve kterém člověk žije, o osudu, o vztazích. Byla to vskutku propracovaná „finta“ těch, co vytvořili církev k obrazu svému. Lidičky, hřešte, Ježíš to za všechny předem v nebi vybojoval, nic se vám nestane. Když budete krást / nám, bohatým / tak vás potrestáme, ale tam, na onom světě jste očištěni! Zvláště, když si koupíte odpustky! Tak to nefunguje. Každý si sní, co si nadrobil. Vyjímky existují, ale v těch hraje roli Milost Nejvyššího.

     Do nebeské blaženosti se nevstupuje / doslova /, do ní se dozrává.

     tak zatím vše.
     Venda

    6. Pane Vendo, dříve jsem si taky myslel že vše je karma a za vše bude další karma, apod. Teprve postupem času – jak pronikám více do vnitřního odkazu křesťantví – přehodnocuji tento pojem zároveň i s pojmem reinkarnace. Nechci tvrdit, že tyto zákony neexistují, ale vše je podstatně složitější tak jak to popisujete Vy skrze učení východních mistrů.

     Domnívám se, že víra v reinkarnaci a osudovost údělu nesmí být nikdy silnější, než víra v milosrdenství a lásku Boží! Po přečtení některých článků a příspěvků zde se to však může kdekomu lehce stát. V evangeliích je o mnoho více narážek právě na tento aspekt Boha, než na karmu a další životy! Pokud je ale Váš argument ten, že jsou evangelia přepsána/proškrtána, pak se nelze dále posunout.

     V zástupnou obět Pána Ježíše rovněž věřit nemusíte, ale ona není pouhou obezličkou pro středověkou církev. Pravda není v tom, že by člověk byl automaticky očistěn pouhou vírou v Krista (On přeci řekl „vezmi svůj kříž, zapři sama sebe a následuj mě“!) – v tomto církev vědomě/nevědomě mlží, ale to že je Kristus spasitel v pravém slova smyslu je to nejskutečnější co jsem kdy zažil. Myslím, že to zde psal pěkně pan Muladi – Kristus postavil svým životem a smrtí most k Bohu. Pro mě, i pro Vás, od té doby pro každého (i pro hinduisty a budhisty, ateisty a mohamedány). Bůh je duch a důležité je pokud člověk žije v jeho duchu, na terminologii toliko nezáleží (= např.poctivý budhista může být větším křesťanem než ležérní katolík).

    7. Pane Vendo:
     Napísal ste: „Karma je zákonem, který tu platí, ať chcete či ne, ať to uznáváte či ne“.
     Mohol by ste sa tú „karmu“ pokúsiť viac definovať, aby bola pochopiteľná pre logicky zmýšľajúcich ľudí? S čím je spiatá s telom, dušou, alebo duchom? Ak si to dobre uvážite, zistíte, že ju nemáte kam zaradiť, lebo je to iba nereálna ilúzia – predstava. Je to prázdny pojem bez akejkoľvek reality.

    8. Mírně prší, štípání dřeva je přerušeno.

     Pane Degone, ke karmě jsem napsal dva velké články, snad mé první vstupy sem do gnosis. Klikněte si na autory a pod V.Žáček je najdete – dva díly.

     Pokud nemáte zájem je číst anebo nemáte čas, sdělím jen stručné.
     Karma je pro hmotný svět základní zákon, který nám tu „připravuje“ kvalitu života.

     Duše, která je oživujícím principem lidské bytosti by měla mít vše „pod kontrolou, ale často nemá. Je to dáno jejím dlouhým vývojem v mnoha inkarnacích v mnoha nižších bytostech.

     Mysl, základní nástroj duše, bez ní by tady nemohla duše nic vykonávat, je u většiny lidí tím, co slouží smyslům v jejich uspokojování hmotných potřeb a přání, které vycházejí z pocitů líbí, ze zvyků, které si spolu se smysly a s tělem vytvořila.
     Duše nedokáže, pokud ji mysl neslouží, přemoci její negativní vášně – chtivost, hněv, chtivost, lpění, ego !
     Každým okamžik člověk koná – dobré i zlé. Vše je pod kontrolou správce času, karmy, Negativní síly- Ježíš o něm píše až až.
     Duše, ač by tu měla být rozhodující, je tu však u většiny lidí jako nepoznaná část, byť důležitá, života a člověk /mysl/ uspokojuje libosti a přání těla – bohužel, v té pomíjivé části.
     Po smrti těla přichází duše k soudu, kde je ji vše spočítáno. Za dobré dobré, za špatné, špatné.
     Výsledkem je pak nějaký „časový“ pobyt v očistci nebo nebi a návrat duše do života, kde jednak odžívá karmu / dějí se jí osudové kroky /, jednak zkušenostmi v lidském těle „dozrává.
     Vědomí je u většiny lidí „rozprostřeno“ do světa, pozornost mimo oční centrum a duše doslova „útrpně“ hledí na to, co doslova zdivočelé tělo a mysl vyvádí.

     Karma, je zákon odplaty, dobrého i zlého. Zákon, kdy se duše navrací do nového zrození, aby realizovala to, co po posledním / předchozím / životě obdržela jako rozsudek soudu, kdy poté absolvovala na onom světě nové a nové poučení.
     Ovšem, mysl je v tomto světě velmi pomalu si uvědomující, že tento svět je pomíjivý a že její největší odměnou, která je u Boha opravdu zapsána zlatým písmem, je pak to, když duši pomůže k cestě výstupu z vězení. To vězení je lidské tělo, je konečnou instancí, pokud člověk neprovede nějakou opravdovou zvířeckost / vtělení zpět do příslušného živočicha /; jen z těla člověka může existovat cesta návratu.

     Pane Degone, vím, že u některých diskutujících vzbudí má slova až výsměch. Je to však každého věc, berte to jako zkratku. Mohu Vás i je odkázat na jiné mé články, kde je popsáno to, jak vše /pěkně / se vším souvisí.

     Každý, a to zdůrazňuji silně a stokrát, má v tomto svobodnou vůli = nevěřit mi ani slovo.

     Neprší, jdu zase štípat.
     Venda

    9. Pane Vendo:
     Vďaka, za Vašu snahu mi ozrejmiť podstatu karmy, ale opäť musím konštatovať, že ma Vaša odpoveď neuspokojila. Ono sa ani nedá ten pojem definovať a vysvetliť jeho podstatu, lebo nie je reálny. Je to mýtus a mýtus definovať nemožno. Je to ako s pojmom „Kristológia“. Jestvujú o tom kopy „múdrych“ kníh, ale všetky sú len takou abstraktnou „omáčkou“ o ničom, lebo je to tiež len mýtus.
     Vy karmu definujete ako zákon. Myslíte na „prírodný zákon“, alebo zákon dajakej spoločnosti (štátu) ustanovený panovníkom, alebo parlamentom? Ak by to bol zákon prírody, tak by sa mal týkať iba tohoto prírodného sveta a smrťou tela, by strácal platnosť, ale Vy tvrdíte, že má platnosť aj po smrti tela a že sa ňou riadia aj duše (zomretých). Ale pre dušu neplatia nijaké zákony, lebo jej podstata nie je odvodená zo stvorenej prírody (ako následok stvorenia), ale z príčiny stvorenia (z Boha Stvoriteľa). Chápete ten rozdiel? Boh, ani duša nepodliehajú nijakým zákonom, lebo sú vyšším princípom a teda sú nad každým zákonom.
     Pekný upršaný deň!

    10. S tou definicí zákona si děláte legraci, ale to nevadí.

     Karma je duchovní zákon. Další konsekvence již nebudu nijak objasňovat.

     Pěkný den a karmu z diskuze s Vámi můžeme pro případné další setkávání se zde na tomto diskuzním fóru jako téma vyřadit.

     Pěkný den.
     Venda

    11. Pane Vendo,
     rád si zažartujem, ale nie na také témy, ako je téma „zákon“. O karme sa dá žartovať, lebo je to fiktívny pojem, ale o zákone (a najmä prírodnych zákonoch) sa vedú siahodlhé diskúsie na akademických úrovniach, lebo je to skutočný problém správnej definície.
     Ako dôkaz môžu poslúžiť tieto adresy:
     http://sk.wikipedia.org/wiki/Zákon_(filozofia)
     http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/1998/4/354-363.pdf
     http://jaray.blog.sme.sk/c/213888/Zakon-kauzality-prvy-bozi-zakon.html

    12. Pane Degone,

     jeden člověk tu nedávno napsal tento svůj názor :

     „………zákon kauzality (príčiny a následku) platí pre všetkých a všetko. Na tento zákon sa odvolávajú aj tí, ktorí veria v reinkarnáciu (lat. re + carnis – doslova znamená „byť znova z mäsa“), ktorí svoju vieru odvodzujú z karmy (osudovosti).
     Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší. Toto učenie pochádza z Indických náboženských tradícií a udomácňuje sa aj v našich západných predstavách. Hoci je toto učenie tak ľahko pochopiteľné a jednoduchým spôsobom vysvetľuje Božiu spravodlivosť, predsa nevysvetľuje, prečo človek koná proti vlastnej vôli a vlastnému životnému záujmu?“

     Na tu závěrečnou otázku by šlo odpověď ze dvou úhlů pohledu – kdyby člověk věděl, proč, za jaký karmický dluh z minulých životů se mu něco děje, pak by zjistil, že koná tak, jak jej k tomu přivedl karmický zákon. A druhá odpověď, kdyby člověk dokázal nepodlehnout své mysli a vášním pro uspokojování smyslů, které člověčenství často degradují a jdou, ze zcela zištných důvodů, proti samotné Boží podstatě….. /chtíč,chtivost, hněv, lpění, ego /.

     Pěkný den.
     Venda

   2. Pane Vendo, a co když je na zdejším fóru zasvěcených více diskutujících? Zasvěcených v různých duchovních směrech. Nezasvěcuje se totiž jen v Indii!
    Ti druzí zasvěcení přece také nebudou přebírat názory druhého, ani se jimi tak lehce inspirovat. Budou jen posuzovat, zda řečené je nebo není v souladu s jimi přijatým nazíráním.
    Pokud si pomyslíte, že tu další zasvěcení nejsou, tak se s dost velkou jistotou mýlíte. Oni totiž o svém zasvěcení nikdy nehovoří.

    1. Pane záměrně nepojmenovaný,
     jsem rád, že jste toto napsal.
     Opravdu si myslím, že tu jsou lidé i jinak a jinde zasvěceni.
     Jako autor článků k mystice diskutuji k mnou nastíněné „problematice“. Pokud někdo sdělí svůj postup a bude ochoten „jít s kůží na trh“, velmi rád se zeptám, kde jsou např.styčné body našich nauk.

     Samozřejmě že ctím každého, i každý jiný názor. To co vysvětluji je z nauky, učení Mistrů Sant Mat. A k vysvětlení používám i své zkušenosti.

     Pěkný den.
     Venda

 2. Pane Žáčku, Váš článek jsem četl poměrně narychlo, takže jsem z něj pro sebe vnímal jen celkové vyznění a tak nějak se mi zvýraznila jedna věta, která je tedy dle mého sporná.
  Tou větou je Vaše (a zřejmě i nauky Sant Mat) vysvětlení textu z Janova evangelia „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka …“

  Kde berete tu jistotu, že Ježíš tím říká, že tím, co nás vede k věčnému životu je (jím dané) duchovní cvičení a meditace.

  Já se tak nedomnívám a jeví se mi, že skutečně Váš popis je tendenční, příliš ovlivněný východními naukami. Bylo by tedy víc než dobré, kdyby tu někdo na totožné téma pojednal z pohledu křesťanství, z pohledu „západního světa“.
  Syn člověka je prostředníkem mezi Bohem a stvořením, mezi Bohem a člověkem. On přináší do stvoření život. Přináší člověku Slovo. Proto bylo předem prezentováno Ježíšem, že po něm přijde Syn člověka a ten uvede lidi do všeliké Pravdy. Přinese poznání i těch jevů, které by v době zdejšího působení Ježíše Krista lidé nepochopili.
  Podle mého vnímání a chápání však nejde o to, že by Syn člověka přinesl meditační cvičení, ale vysvětlení zákonitostí a principů fungování stvoření, bez jejichž znalosti a každodenního trvalého praktického žití podle nich nelze směřovat k věčnému životu (tedy plně aktivnímu bytí ve sféře původu člověka, tedy v duchovní sféře).

  1. Pane Tadeáši,
   kopíruji Váš dotaz :
   „Tou větou je Vaše (a zřejmě i nauky Sant Mat) vysvětlení textu z Janova evangelia „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka …“

   Kde berete tu jistotu, že Ježíš tím říká, že tím, co nás vede k věčnému životu je (jím dané) duchovní cvičení a meditace.“

   Ježíš nabádá, ať si své poklady neshromažďujeme zde na Zemi,také říká že on je ta cesta, pravda i život. Také jim říká, že nikdo nepřichází k Otci než skrze něho a kdo přijal jeho přikázání ( učení) a zachovává je, ten ho miluje a toho, kdo ho miluje, bude milovat jeho Otec; i on ho budu milovat a dám mu to poznat / v mimosmyslovém setkání v duchovním mystickém transportu…../,a také je učí, že on je vzkříšení i život. Kdo věří ve něho, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří v něho, neumře navěky.

   Dál nebudu pokračovat. Snad to stačí.

   Ježíš učil především své učedníky / žáky /, někdy i celé zástupy. Ježíš učil etickému a morálnímu chování a jednání a přinášel naprosto nový pohled na desatero / jeho naplnění / známým přikázáním – milujte Boha celým svým…., milujte bližního svého….. ! Také mnoho Ježíšova kázání se týkalo toho, jakým by měl být člověk, aby „naplnil“ změnu a mohl se stát lepším člověkem.

   A to také znáte.

   Co asi neznáte je technika, kterou opět, tak jako před ním, tak i po Ježíšovi nesmějí žáci sdělovat; její podstatu! Proto ani v evangeliích synoptických, ani v dopisech apoštolů, ani v učení Pavla, ani v apokryfních evangeliích a ani v gnostických dílech i před Ježíšem se nedočtete, co je vlastně tím pravým zasvěcením, podle kterého žák žije a podle kterého se vlastně pozná?

   A tak – duchovní cvičení, vnitřní modlitba, zklidnění mysli, zastavení procesu myšlení, stažení práce smyslů dovnitř, koncentrace, meditace…., to vše Ježíš / a další Mistři / učili a učí.

   Jinak, v předchozích 5ti textech k mystice je mnou více citováno z evangelií než z indických nauk / či jiných /. Tak v poměru 90:10% ve prospěch křesťanství. Ale Váš pocit je prostě Váš.

   A to všechno co píšete na závěr: „….ale vysvětlení zákonitostí a principů fungování stvoření, bez jejichž znalosti a každodenního trvalého praktického žití podle nich nelze směřovat k věčnému životu (tedy plně aktivnímu bytí ve sféře původu člověka, tedy v duchovní sféře).“ To pak získáte na základě zasvěcení, nového duchovního zrození……trpělivým a pokorným postupem k obrácenému směřování – od světa k pokání.

   Pěkný den
   Venda

   1. Pane Žáčku, píšete „To pak získáte na základě zasvěcení, nového duchovního zrození … trpělivým a pokorným postupem k obrácenému směřování – od světa k pokání“.
    Mohl byste mi konkrétněji přiblížit jak? Praktickým prožitím? Či to poznání přijde vnímáním samo? Jak? Napojením na veškeré poznání během meditací???

    Dle mého je tedy třeba každodenně trvale žít v souladu s Božími zákonitostmi i principy vždy, tedy i před zasvěcením, nejen po něm. Aby podle nich mohl člověk žít před zasvěcením, musí je znát … a zde já vnímám rozpor s tím, co píšete, že to vysvětlení, poznání získáte až na základě zasvěcení …
    Ptám se tedy nejen jak ho člověk konkrétně získá na základě zasvěcení (viz. dotaz výše), ale také jak ho podle Vás získá člověk bez zasvěcení.

    Děkuji za Vaše odpovědi. Snažím se přiblížit tomu, co sdělujete, proto mám doplňující otázky.

    1. To je v pořádku, jen ty otázky mějte.

     Vše jsem popsal v šesti dílech, i když by šlo informovat dalšími mnoha větami.

     Zasvěcení, křest, či jak to chcete nazvat, modernějším jazykem třeba vysvětlení všech okolností, toho, co Vás potká, co všechno můžete a musíte dělat,na co si dát pozor, jaké jsou nástrahy cesty…., sdělením know how….. . To je ale až druhý krok.

     Ten přichází až mnohem později. Před tím je to, že se o poznání sebe sama, o základní otázky o životě, smrti, co je potom, zda něco vůbec je…., začnete zajímat.

     U mne byl prvotní impuls to uvědomění si, že nežiji správným životem. Opravdu mne potkaly životní kotrmelce a sám jsem měl na nich značný podíl. Pak, kdy jste takříkajíc na dně, může u někoho nastat ještě pokus, kdy „jdete do sebe“. A nebo ne a lidé páchají sebevraždy a nebo utíkají k drogám, alkoholu a končí i jako bezdomovci či předčasnou smrtí. To vše mne mohlo potkat, kdyby nepřišel ten poslední pokus, po těžké varující nemoci. Pochopení a uznání, přiznání si /!!/, že žiji špatně, že mí nejbližší jsou ze mně nešťastni….. . A pak začnete hledat. Měl jsem naštěstí za sebou, než mě to potkalo mnoho let praxe jógy, kurzů ze zajímavými lidmi, kterých jsem se na ty základní otázky ptal. A postupně jsem došel k tomu, že po určitém období přišlo setkání s knihou „Cesta Mistrů“, a to byl po všech pokusech před tím, Patanďžálím, Bhagavatgítě, evangeliích, védách, po studiu různých filosofií, první krok k přerodu. Spojil jsem se s dalšími lidmi a začala skutečná přeměna mé osobnosti.

     Konkrétní penzum, další informace a pátrání……a nezbytný vnitřní souhlas. Ne okázalý, ale poctivé zvážení, co mne tou změnou čeká, i moji rodinu, zda mne pomůže. Netušil jsem, jak toto rozhodnutí dokáže silně zapůsobit. A pak již snaha = těžká práce a nevíte, zda budete tou označenou duší a zda Vás Mistr příjme….! A pak zasvěcení a nic než praxe a zase jenom praxe. Tedy škola života jako hrom a na vlastní kůži.

     Napsal jsem to o sobě, nechtěl jsem to zevšeobecňovat. Určitě si v tom najdete odpovědi na své otázky. To zasvěcení je až navazující. Věřte mi prosím, že ne každý je Mistrem přijat. I Ježíš vybral ty připravené a že jich nebylo mnoho. Zasvěcení je pak začátek procesu vstupu dovnitř, s vedením, s nedocenitelnými radami. Přirovnám to předchozí zasvěcení jako přípravu. Chcete-li vykonat cestu na severní pól, nebude Vaší jedinou přípravou, že si vezmete teplé ponožky, prádlo, pevné boty a péřovku. Musíte toho vykonat daleko více. Zasvěcení je předání informací. Ale Hlavně je to proces, ve kterém jsem byl / a vždycky je žák / napojen na Slovo, na Ducha Svatého v sobě. Je v každém, v tom našem pomíjivém chrámu. A jako vtělené Slovo, čeká Mistr na naše vnitřní setkání. A aby k tomu mohlo dojít, tak to jsou všechny ty podstatné náležitosti cesty ne severní pól – kudy, s kým, jak, výbava, cesta, období, strava, nápoje, technické vybavení….. . A pak, je to také skutečně individuální cesta.

     Tak jo, snad si z toho něco vyberete.

     Když se podíváte na konec šestého příspěvku, je tam řečeno slovy Matouše vše !

     Pěkný večer.
     Venda

     Venda

    2. Vendo, jsou i jedinci, kteří se o otázky smyslu života, smrti apod. zajímají od dětství, prostě ten zájem a tato hloubka v nich již byla uložena. Neznamená to ale, že poté v dospělosti nikdy neprožívají žádné „kotrmelce“.
     Zrovna tak jsou lidé, kteří za jediného možného Mistra považují Krista a vědí, že s jeho Duchem se setkají, když Ho budou hledat a následovat. Nepotřebují jiného Mistra.
     Z Vašich textů však vyznívá, že Vy ano. V tom já vnímám Vaše specifikum a rozhodně rozdíl oproti mým názorům a aniž bych Vám chtěl vyvracet ty Vaše a Vámi zvolenou cestu, prostě jsem cítil potřebu zmínit tu názor, že jiný Mistr než Kristus není zapotřebí.

    3. Dobré ráno, pane Tadeáši,

     jen ještě dodám, že jedinci, každý jeden člověk je jiný. Nikdo z nás neví, jaký byl v minulém životě, co prožíval, zda byl v příklonu více k duchovní cestě či ke světu. Možná, že ten, koho uvádíte / zajímající se o otázky života a smrti / již měl v předchozím životě určitý „nástup“ k duchovní cestě. Rozumějte, každý má nějakou nastřádanou karmu, kterou musí „odmazávat“ a i když se jedinec zajímá o duchovní cestu, neznamená to, že se již nevrátí v příštím životě do nového zrození. Ta „likvidace – odžití“ karmy není proces, který si uvědomujeme a nemáme ho pod kontrolou. Co však máme pod kontrolou je to, že se chceme změnit v pozitivním smyslu slova, odbouráme naše zvyky, které nás brzdí a naše přání, která nás znovu dostávají do dalších životů k tomu, aby se vyplnila. Jednoduše řečeno – „Buď vůle Tvá“. Pokora a láska ke stvoření, trpělivost a tolerance – upravené vztahy s lidmi.

     V dospělosti lze, bohužel, kdykoliv sklouznout zpět k nástrahám hmotného světa. Jeden příklad – opět z Indie. Jeden člověk se rozhodl, že půjde do ústraní, žít život asketický, bez pohodlí domova s cílem, poznat sám sebe. /píši to značnou zkratkou/. Žil v klimatických podmínkách, kde netrpěl zimou a vesničané mu nosili tu tradiční misku rýže. Věnoval se „svým“ rituálům, zkráceně, prováděl koncentraci, meditaci, kontemplaci. Žil jako „svatý muž“ až jednoho dne byla jeho cesta / z jeho rozhodnutí / ukončena a on se vrátil do „civilizace“. Potřeboval se dostat na druhý břeh řeky a ne náhodou, převozník ten den nemohl a tak jej převážela jeho krásná dcera. Stačilo několik pohledů na hezkou dívku, pohled mandlových očí a asketa zatoužil po její kráse. Celý ten čas, který před tím věnoval praxi odříkání, ukáznění mysli, byl pryč. Podlehl během chvilky chtíči své mysli.

     Píši to proto, že často neumíme odolat různým nástrahám, přáním a chtění.

     Dostat se tedy na duchovní cestu a vytrvat na ní není nic jednoduchého. Důležité však je, jak o tom i píšu, žít přitom svůj život, své vztahy.

     Vztah ke Kristu, čtení evangelií, jejich znalost, vroucné modlitby, oddanost k němu…., to je určitě správná cesta a většinou takový člověk nekoná již špatnou setbu svých činů, skutků a myšlenek. Ježíš říkal – lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A on byl „lékařem“, učil a radil. Tuto svoji „praxi“, jako plnění úkolu, prováděl za svého života a vždy to i zdůrazňoval v přítomném čase.
     Proto jen přirovnání – jste nemocen – koupíte si odborné knihy, skripta a studujete sám vše o své chorobě a snažíte se sám vyléčit a přitom se vroucně modlíte za své uzdravení? A nebo vyhledáte žijícího lékaře?

     Díky za Váš přínosný vstup.

     Pěkný den
     Venda

    4. Pane Vendo, každý člověk je originál a zkušenosti jednoho nelze „transplantovat“ druhému.
     Člověk má duchovně postoupit v tom prostředí, kde se narodil, netřeba nikam do ústraní chodit. Naopak, člověk má být schopen duchovně zrát v běžném životě, i přístupem k němu.
     Tím ovšem neříkám, že i v té největší vřavě velkoměst a lidí nemá pracovat se svým nitrem.

     A s tou nemocí. Víte, když onemocním, tak na sobě pracuji duchovně, snažím se přijít na tu konkrétní zcela jedinečnou duchovní příčinu té nemoci. Odstraňuji duchovní příčiny té poruchy, lékaře (žádného) opravdu nehledám, a to ani při vážných zdravotních poruchách. Netvrdím však, že tato mnou svobodně zvolená cesta je vhodná pro každého.
     Chybou ale je podle sebe soudit druhé.

    5. Pane Tadeáši,
     nemám pocit, že byste vy nebo já někoho soudil.
     prostě diskutujeme.

     Máte pravdu. Může např.Vaši manželku bolet zub, litujete ji, hladíte ji po ruce, ale její bolest na sebe nevezmete. Každý si prochází tím svým údělem.
     To zrání v běžném životě nauka, kterou vyznávám, zdůrazňuje. Lze se o tom dočíst i v mém posledním příspěvku. Ale zkusil jsem si např.týdenní „útěk“ meditaci ve tmě. Najdete o tom povídání v mém článku.

     Až budu mít čas, najdu Vám, co o vřavě města, o přístupu mystika říká např.Bhagávatgíta.

     To s tou nemocí je O.K.. Kéž by na tom byli lidé tak, jako Vy. Ovšem, lidé nechtějí uznat, že jejich životní styl je dostrkal k nemoci a chtějí pak po lékaři zázračnou pilulku; ovšem slevit ze svých např.zlozvyků příliš nechtějí. Znám to i ze svého okolí.

     Pěkný den.
     Venda

    6. Pane Vendo, vyjasnění k Vaší první větě „nemám pocit, že byste vy nebo já někoho soudil“, aby bylo zřejmé, o čem jsem psal.
     Snažil jsem se napsat, že není možné podle sebe, svých rozhodnutí a svého chápání usuzovat na totožnost či obdobnost přístupu u druhého!
     A psal jsem to proto, protože tak jak jste to napsal Vy, tak to vyznělo, že předpokládáte, např. že je-li člověk nemocný, vyhledá živého lékaře. Jak vidíte, např. v mém případě to rozhodně neplatí! Podobně nelze automaticky usuzovat ani v jiných jevech.

     Hledat pro mě, co o vřavě města a přístupu mystika k němu říká Bhagávatgíta či jiný směr, nemá nijak velký smysl.

 3. Pane Vendo,

  nauka kterou hlásáte, je hybridem hinduismu a znetvořených výkladů Nového zákona.
  Dílčí pravdy této nauce sice přiznat lze, ale jako celek je mimořádně matoucí.
  Doufám, že diskuse pod tímto materiálem bude sloužit jako výstraha všem, aby nauce, kterou hlásáte, nevěřili.

  Za sebe pak mám dotaz. Uvedl jste:
  Zrození do lidského těla je vrcholem vývoje tady na zemi; je však možné „vlastním přičiněním“ znovu klesnout do těl nižších bytostí.
  Jaké bytosti tím myslíte?

  Za odpověď děkuji

  1. Na Váš dotaz, pane Muladi,jen stručně.
   S metempsychozou mají někteří lidí / myslím, že i většina /, problém – vůbec ji neuznají.
   Nelze vyjmenovávat jaké bytosti tím myslím. prostě, do těl zvířat, nižších živočichů.
   Nejsem ten, který rozhoduje o naplnění karmického zákona, o dávkování karmických dluhů k odžití v příštích zrozeních a také ne o tom, zda se narodí někdo do nižšího tvora, který odpovídá tomu, jak se dotyčný choval v minulém životě.
   Napsal jsem k tomu tady příspěvek – je tam možná i více :
   http://hledani.gnosis.cz/zizaly-metempsychoza/
   Pěkný den
   Venda

   1. Pane Vendo,

    metempsychóza je špatné vysvětlení pravdivých obrazů někdejších jasnovidců.
    Kdybych je měl správně vysvětlovat, bylo by to na hodně dlouho.
    Ve stručnosti platí, že problém s metempsychózou nemají ti, kteří v ní nevěří nevěří, nýbrž ti, kteří v ní věří. A lze to dokázat logikou.

    V tomto světě má člověk duši všude tam, kde má své tělo – ty části těla, které duše neoživuje, člověku odumírají. Pro zvířata platí totéž.
    To ovšem znamená, že žádná lidská duše se nevleze do zvířecího těla tak, aby všechny jeho části těla mohla oživit, protože má prostě jiný tvar.
    To je jednoduché vysvětlení související s fyzikou a biologií.

    Pak je tu ještě vysvětlení související s duchovnem, se samotným Bohem.
    Když dejme tomu osmák propadne, vrací se ve školách lidí do první třídy? Ne. Absolvuje znovu třídu osmou. A když lidé nejsou tak hloupí, proč něco takového chtějí vnucovat Bohu?

    Uvědomte si naplno, že Bůh je skutečně Otcem všech lidských duší, že do každé z nich hodně investoval, dokonce i kus sebe samotného. Proto předělávat lidskou duši na zvířecí (nebo dokonce rostlinnou), to Ho ani nenapadne. Něčemu takovému mohou věřit pouze totálně duchovně pomýlení lidé.

    Lidská duše (čili člověk), která zde „propadne“ má před sebou dvě možnosti: buď projde dlouhodobými a leckdy bolestivými vyučovacími programy v duševních světech, nebo se znovu narodí zde, zatížená karmou, aby své dluhy a nedostatky napravila.
    Ale přestože se lidé leckdy chovají jako zvířata, vždy a všude budou mít jedině lidský (ovšem třeba i znetvořený) tvar.

    1. Pane Muladi,

     Vaše reakce má podle mne slabiny. Ale nevadí, nevědomost není nemoc. časem přichází poznání.

     Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona. Je to duše, oživující podstata a jen vtělením do člověka získává něco, co v dřívějších formách ani nemohla mít. Ale to je na jiné téma.

     Osmák propadne ? I tady to kulhá. Osmák zabije babičku, aby měl na drogy a na pádu do nižší třídy vzdělávacího procesu to nemá vliv. Jde do nějaké formy pozemské polepšovny, nevím, jak se ty ústavy teď jmenují, získává nové zkušenosti, stává se sofistikovanějším násilníkem, po dovršení příslušného věku začíná etapa kriminálů a pokud znásilní a zabije nějakou ženu /např./i ještě pro pár peněz či ji vytrhne z uší náušnice, může dostat až vyjimečný trest. Na rozdíl od Vás nemohu za Boha mluvit, ale jeho karmický zákon, který tu určuje kvalitu života, je neúprosný. Jaké semeno nasejeme, takovou úrodu sklidíme.

     Často Ježíš používal rčení….“a bude tam pláč a skřípění zubů“. Anebo „a již má svoji odměnu“. Vtělení duše do těla člověka je vrchol, ale také může nastat ten pád, co „byl obrovský“.

     Venda

    2. Pane Vendo,

     ad: časem přichází poznání. Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona…

     Proč se tedy Bůh namáhal s tvořením člověka?
     Toto je opravdu Vaše poznání? Jestli ano, tak přímo od Satana, který si z Vás dělá srandu.

     Já tvrdím, že každý orgán, který neoživuje duše, odumírá – což lze dokázat například všemi amputacemi. Takže lidská duše musí mít tvar člověka a myší duše musí mít tvar myši.

     Čím Vaše tvrzení, že duše je bez tvaru a bez rozměru (čili s nulovým rozměrem) chcete dokázat Vy?

     A jak se podle Vašich citátů dosáhne „pláč a skřípění (nulově rozměrných) zubů“ u nulově rozměrné duše?

     Navíc, jestli jsou podle Vás i blechy na stejné duševní úrovni jako lidé (takže i blechy jsou Boží děti a Bůh je nejdokonalejší blecha?), pak byste měl místo psaní zkusit psychiatra. Bez legrace.

    3. Jak Vy, pane Jiří víte, že to pro Boha byla nějaká námaha?

     Námaha může být určitě pro Vás v něčem, co se týká Vašeho života – to neumím posoudit a vůbec mi to nepřísluší.

     Cesta duše v tělech různých bytostí začíná vždy od „spodního stupně žebříku“. Anebo si myslíte, že duše se vtěluje nejdříve do člověka? Možná se mnou nebudete souhlasit, ale dovolím si říci, že mnoho životních forem, brouků, plazů, ptáků, ryb i vyšších zvířat, tu bylo na planetě dříve než člověk.Nesouhlasíte?

     Satana raději nechte na pokoji, nebo zpozorní nad Vašimi unáhlenými závěry.

     Tvrďte si o orgánech, o amputacích, o myších a lidech co chcete. Je to Vaše poznání a Vaše vůle.

     Čili s nulovým rozměrem? Jdete zase na tenký led zákonů, které platí v duchovní sféře. Co Vy o nich víte?

     Metafory, alegorie, které používal Ježíš? Nemám právo je objasňovat, tam jste doma Vy a vše o křesťanství víte lépe.

     Duše, oživující princip, má vědomí, které je ji dáno umístěním do těla. Vědomí, pane Jiří, to je, oč tu kráčí. Duše je stejná, jen to vědomí. A potom také složka – esence, která je k dispozici jen člověku, tedy jeho duši. A v ní potom spočívá ten pravý rozdíl mezi člověkem a jakýmkoliv nižším životem. Z ní pak plyne schopnost mít vyšší vědomí. Ale o tom Vy evidentně nevíte nic. Nejsem ten, který by Vás mohl poučovat.

     Díky za Vaše vstupy.

     venda

    4. Celé dopoledne nebudu mít čas být u počítače. Reaguji urychleně na Vás, pane Tuaregu.

     Duše je jen jedna a můžeme se vzájemně různě přesvědčovat. A výsledek není pro mne podstatný. Pro Vás asi také ne, protože se asi nechceme vzájemně přesvědčovat.

     Duše je oživující princip a základ života.

     Duše, vtělená do bytosti zvané člověk disponuje oproti nižším životům esencí, která se nazývá etér a tím má k dispozici něco, co je u zvířat latentní, spí a co se budí právě až v těle člověka. Toto spojení – vědomí a vše co k této vzácné esenci přináleží je pak tím podstatným, co dělá člověka člověkem.

     Působení Ducha je věčné, vytváří, sjednocuje, harmonizuje vše, je samotným Bohem v akci. Na ducha se člověk buď napojuje a nebo to „prošvihne“ a žije pro svoji tělesnou schránku, smysly a je v područí mysli.

     pěkný den.

     Venda

    5. Kromě jiného používáme naprosto jiný pojmový slovník, možná i mezi jinými diskutujícími to je i proto mnohdy jako o voze a o koze.
     Příklad: já nikdy nepoužívám pojem duše pro univerzální oživující princip.
     Diskuse nikdy nemůže být smysluplná, když každý z diskutujících stejná slova používá pro úplně jiné pojmy.
     Předpokládám však, že k sjednocení pojmů na tomto diskusním fóru nemůže dojít, protože se každý bude držet pojmosloví svého duchovního směru. A čím (jakým „lakmusovým papírkem“) rozlišit, které pojmosloví je to správné, tedy se naprosto souladně zachvívá v Pravdě? Čistým vnímáním, cítěním, ale obávám se, že za to tady bude každý považovat to svoje …

    6. Pane Vendo,

     ad: Jak Vy, pane Jiří víte, že to pro Boha byla nějaká námaha?

     Ačkoli zde vystupujete jako zasvěcený, z této otázky vyplývá, že o Bohu a jeho tvorbě nic podstatného nevíte. Ovšem aspoň to, že se Ježíš nechal ukřižovat, to víte – a bylo to kvůli lidem, nebo kvůli blechám, o nichž tvrdíte, že mají duši na stejné úrovni, jako lidé?

     ad: Cesta duše v tělech různých bytostí začíná vždy od „spodního stupně žebříku“

     To je naprostá pravda. Tím si ovšem protiřečíte, když zároveň tvrdíte, že duše je pro všechny živočichy stejná. Právě těmi absolvovanými stupni žebříčku je duše každé bytosti rozlišená.

     ad: Tvrďte si o orgánech, o amputacích, o myších a lidech co chcete. Je to Vaše poznání a Vaše vůle…

     Za prvé je to až hmatatelná pravda a za druhé, to jsem podal jako důkaz pravdivosti mého tvrzení.
     Umíte podat i Vy nějaký důkaz pravdivosti Vašeho tvrzení?

     Pane Vendo, teprve z různých příspěvků zde jsem pochopil, že neuznáváte posloupnost „Duch – Duše – Tělo“ a že pracujete s pojmy, které jste nedefinoval, ve schematu, který jste nevysvětlil.
     V takovém případě si samozřejmě nemůžeme rozumět.

     Na vašem místě bych si však dával velký pozor na tvrzení, že například duše blechy má stejnou hodnotu jako duše člověka. Je to už společensky vysoce nebezpečné (a třeba odvšivení dětí ve školce by podle Vás a Vaší nauky natvrdo znamenalo, že jde o semeniště masových vrahů).

     Nicméně „rána na střed všechno maže“. Jestli se ve svých skutcích chováte podle Vámi zastávané nauky Ježíše Krista, shrnuté ve větě „Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama“, pak je všechno v pořádku.
     To je to zásadní, co má všechny lidi spojovat – ať už si o čemkoli ostatním myslí, co chtějí.

    7. Pane Jiří,
     obzvláště Vám odpovídám s pocitem, že chci mít co nejjasnější vyjádření.
     Ale mám mnoho úkolů, tak jen k první části Vaší mírně rýpavé odpovědi.
     Zase odsuzujete, ale to je Váš problém.

     Blecha, slon, ryba, čolek, klokan, zebra, lasička, všichni mají duši, jako oživující princip a v tom je stejná, jako ta lidská. Proč si to lidé /někteří / nechtějí přiznat? Protože si možná myslí, že by se degradovali – dobrovolně.
     Duše funguje v mikrokosmu našeho těla.

     Víc nestihnu, jen překopírovat to, co jsem sdělil panu Tuaregovi : „Duše, vtělená do bytosti zvané člověk disponuje oproti nižším životům esencí, která se nazývá éter a tím má k dispozici něco, co je u zvířat latentní, spí a co se budí právě až v těle člověka. Toto spojení – vědomí a vše co k této vzácné esenci přináleží je pak tím podstatným, co dělá člověka člověkem.“

     Nijak si neprotiřečím, to jen Vy máte to, co velká většina lidí – nevědomost. Když něco existuje a Vy o tom nevíte, tak to neznamená, že to neexistuje.

     Pěkný den a až večer se dostanu na internet a vrátím se k Vašim myšlenkám.

     Venda

    8. Vendo, nehodlám korigovat Vámi sdělované a vyvracet Vám Vaše názory, tudíž ani to, co jste sděloval přímo mně. Mlčím-li, neznamená to tedy, že souhlasím.

     Obecně (tedy i za ostatní) se ale domnívám, že pokud začnete používat nějaký výraz, který pojmově není zcela běžný nebo nějak ujednocený, je třeba ho blíže objasnit, vydefinovat, aby nemohlo dojít k záměně. V tuto chvíli mám na mysli pojem „esence nazývaná éter“.

    9. Pane Muladi,

     Včera jsem měl nabitý den jinou prací. Až dnes musím zareagovat k Vašim lžím a manipulacím.

     Opravdu jste v jistém smyslu slova manipulátor a podám Vám tu důkaz. A protože někteří diskutující nečtou pozorně, vezmou si například Vaše myšlenky a názory jako fakt a spolu s Vámi, s vědomou lží, přistoupí na Vaši až zlou konstrukci !!!!

     Zdůrazňuji, co jsem napsal :
     „Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona. Je to duše, oživující podstata a jen vtělením do člověka získává něco, co v dřívějších formách ani nemohla mít. Ale to je na jiné téma.“

     Povšimněte si slova „vyvíjí“.

     A Vy, pane Jiří, z této mé myšlenky vytvoříte naprosto něco jiného !! Napsal jste:
     „Na vašem místě bych si však dával velký pozor na tvrzení, že například duše blechy má stejnou hodnotu jako duše člověka. Je to už společensky vysoce nebezpečné (a třeba odvšivení dětí ve školce by podle Vás a Vaší nauky natvrdo znamenalo, že jde o semeniště masových vrahů).“

     Pane Jiří, najděte mi, kde jsem použil tvrzení, že duše blechy má stejnou hodnotu jako duše člověka??? Napsal jsem, že se vyvíjí v různých tělech.

     Také jsem napsal, že dříve jak člověk tu na planetě Zemi byli různí tvorové, ryby, plazi, ptáci, brouci….. a v nich oživující princip, podstata života = duše!

     A další Vaše manipulace :
     Já jsem napsal – pro jistotu ještě jednou to zdůrazním „Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona. Je to duše, oživující podstata a jen vtělením do člověka získává něco, co v dřívějších formách ani nemohla mít. Ale to je na jiné téma.“

     Všimněte si opět slova – vyvíjí. A Vy na toto sdělení o vývoji reagujete opět Vámi vymyšlenou lží a překroucením – napsal jste :

     „Navíc, jestli jsou podle Vás i blechy na stejné duševní úrovni jako lidé (takže i blechy jsou Boží děti a Bůh je nejdokonalejší blecha?), pak byste měl místo psaní zkusit psychiatra.“

     Kde jste v mém výchozím sdělení našel myšlenku, že blechy jsou na stejné duševní úrovni jako lidé?????

     Pane Muladi, prosím Vás, reagujte na to, co jsem napsal a co je tu černé na bílém a nevkládejte – nepodsouvejte mi něco, co jsem nenapsal, neřekl, nevymyslel.

     Upozorňuji diskutující, aby se nad přístupem pana Muladiho zamysleli.

     Pane Muladi, jde takto vědomým lhaním, překrucováním, solidně diskutovat?

     Často tu citujete Ježíše Krista – jeho přikázání „milujte bližního svého jako sebe sama a nečiňte mu, co nechcete, aby on činil Vám / omlouvám se za nepřesnou citaci, myslím, že víte, o co jde? /

     Proč k bližnímu svému se stavíte takto – lhaním, překrucováním. To je podle Vás smysl tohoto skvostného přikázání, kterým Ježíš naplnil Zákony a Proroky?

     Václav Žáček /Venda/

    10. Pane Vendo,

     ad: Pane Jiří, najděte mi, kde jsem použil tvrzení, že duše blechy má stejnou hodnotu jako duše člověka??? Napsal jsem, že se vyvíjí v různých tělech.

     Vaše celkové sdělení na toto téma bylo:
     Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona.

     Tím jasně říkáte, že podle Vás existuje pro veškeré tvory jenom jedna duše – a když je jenom jedna, tak musí mít všude stejnou hodnotu. Ano, tato stejná hodnota se pak v různých tělech různě vyvíjí. Ovšem není to nic stabilního, protože v rámci Vámi hlásané metempsychózy se klidně může stát, že se člověk vtělí zpět třeba do myši. (Jak hrozné věci musely některé myši v minulých lidských životech udělat, viďte?)
     A v takových případech musí mít duše člověka právě hodnotu duše myši (jinak by se totiž do myši vtělit nemohl).

     Toto vyplývá z nauky, kterou propagujete. Jestli jste se pouze nepřesně vyjádřil a chcete to opravit, budu jedině rád.
     Přičemž ty nesmysly o mých lžích a manipulacích si klidně odpusťte.
     Čistá Kristova nauka znamená mnohem víc, než ta, kterou hlásáte Vy (jak ji vlastně nazýváte?) a když důsledky toho vnímáte jako ubližování, netěší mě to, ale zároveň s tím nemohu nic dělat.

     Kromě toho mne však zajímá Vaše definice duše a to, jaké máte konkrétní důkazy pro tvrzení, že duše je jen jedna – bez nich je všechno pouze slepá víra, která se nedá seriózně diskutovat.

    11. „jestli jsou i blechy na stejné duševní úrovni jako lidé (takže i blechy jsou Boží děti a Bůh je nejdokonalejší blecha?)“

     Již dlouho jsem se nesmál tak jako nad výše uvedeným.
     Dost tvrdě napsáno, ale názorně. Sice obojí může žít na základě existence Boha, jeho záření, ale podstatou, zformovaným druhem jsou zvířata něčím jiným než člověk. Člověk je duch, zvíře však nikoliv, tedy podstata je jiná. Bez Boha by však nemohlo existovat ani jedno.
     Vendo, nechápete pod pojmem „duše“ spíš něco jako oživující záření Boží? Dalším „stupněm“, je že toto záření se v různých sférách různě zformovává – no a duše zvířat je zformována jinde než duch člověka.
     Teoreticky bych to tedy mohl chápat tak, že Vy „operujete o patro výše“, ještě v nezformovaném.

    12. Pane Tuaregu,
     pan Venda informace o duši asi čerpá z véd, které jsou několik tisíc let staré. O duši je zde napsáno, že je velikosti jedné desetitisíciny konečku lidského vlasu. Myslíte si, že se taková duše „nevejde“ do těla blechy? Zde na diskuzním fóru každý prezentuje svoje myšlenkové spekulace o Bohu ale proč lidé nestudují starodávné védy, kde je vše dokonale a logicky popsané ? Asi by potom nemohli předvádět svoje falešné ega – já si myslím atd….

    13. Díky pane Jaromíre za podporu.
     Někteří lidé tady si neuvědomují, co je mikrokosmos. Rozměr, ve kterém se pohybuje duše.

     Pěkný den.
     Venda

    14. Pane Jaromíre, každý čerpá informace z toho zdroje, který je k němu „přiveden“. Jeho jádro, duch, a i duchovní průvodce poznají, kudy vede konkrétní duchovní cesta toho kterého člověka. V tomto smyslu je tedy otázka, proč všichni lidé nestudují védy bezpředmětná. A navíc samotné stáří několik tisíc let nezajišťuje pravdivost všech informací.
     „Blechy“ nehodlám komentovat.

    15. Pane Tuaregu,
     přečtěte si pozorně, co jsem napsal výše panu Muladimu.

     Nebudu se již více k tomu vyjadřovat.

     Souhlasím s Vámi, že je potřeba ujasnit pojmosloví. SOUHLASÍM.

     V čem prosím máte v pojmech, které uvádím a používám, nejasno? Sdělte mi to, objasním je a současně i Vy a pak se možná vzájemně pochopíme.

     Díky

     Venda

    16. Pane Vendo, ptal jsem se zcela konkrétně na přesné vydefinování základních atributů „esence nazývané éter“.

     Tak jak já vnímám v rámci možností celkový obraz, tak věčný je jen Bůh a Jeho přirozené vyzařování. Ovšem Bůh může určit, kam až bude dosahovat jeho vyzařování, čili stvoření mimo Boha a Boží sféru (bezprostřední vyzařování Boha) není automatické. Když vyzařování přešlo tuto nyní zmíněnou hranici, tak se z něj v různých vzdálenostech od Boha formovaly různé druhy. Jedním z nich je druh duchovní, kam patří také člověk. Zcela jiným zformovaným druhem je „skupina“, do které patří i zvířata, jak je běžně známe. Píšu to takto proto, protože zvířata jsou např. i u stupňů Božího trůnu, ale ta jsou úplně jinou „kategorií“.

     V mém „obraze“ není nic o vtělování jedné duše a o tom, že tato má v tělech lidí aktivizováno více atributů pod jakýmsi názvem éter. V dobré vůli jsem se proto ptal – viz. první věta.

     Jeví se mi však, že u Vás jde o jiný koncept, proto pro pojmy, které užíváte, zřejmě nemám žádný přesný jednoslovný „překlad“. Pro mě je to prostě rozdíl mezi duchovním a zcela jiným druhem, který bych pro současnou potřebu vyjádření pojmenoval „malým zvířecím“, což je ovšem velmi nepřesné vyjádření.
     Každému druhu jsou vlastní určité schopnosti. Ke vtělování dochází vždy v rámci druhu. Nikoliv tedy např. duchovní do „zvířecího“ a opačně. (tedy ne člověk do zvířete nebo zvíře do člověka, neboť jejich druhově odlišná podstata to neumožní)

     V diskusích zástupců různých nauk a duchovních směrů mi nepřijde ideální používat specifické odborné výrazy jednotlivých směrů a pokud už člověk vůbec na takové diskuse přistoupí, tak je dle mě vhodnější vlastními slovy opisem zprostředkovat obecnými slovy jakýsi obraz o diskutovaném. Jen tak se dá jakž takž zajistit, aby všichni hovořili o tom samém jevu.

     Pokud nevyjasníte pojem „éter“, zlobit se nebudu. Sám jsem to vyhodnotil tak, že porovnávat podstatně rozdílné pojetí lze velmi těžko, spíše vůbec. Je třeba se držet zvolené koncepce, nebo se rozhodnout pro jinou, ale roubovat na sebe různé koncepce je z mého pohledu nesmyslné, ani to nejde, protože to pak nesouladí.

     Vstoupil jsem sem proto, že jsem cítil potřebu dát zdejším čtenářům najevo, že Vámi prezentovaná koncepce rozhodně není jediná a jestli je skutečně ve všem pravdivá, na to si musí každý odpovědět sám.

     Hodně zdaru v poznávání Pravdy (skutečné Pravdy)!

    17. Pane Tuaregu,
     uveďte prosím pramen, odkud čerpáte informace, že převtělování člověka do zvířete není možné. Jinak je to jen vaše myšlenková spekulace. Naopak já uvádím pramen mých informací o převtělování – védy. Duše se může převtělovat do 8 400 000 životních druhů.

    18. Pokud byste dotazované přisoudil autorsky mému vnímání, vůbec bych se nezlobil. :-)

     Nejlépe to vyjasňuje a zdůvodňuje Abdrushin v díle Ve Světle Pravdy.

     Každý ať věří, či je přesvědčen, dle své volby.
     Předpokládám, že skutečný duchovně kráčející jedinec nepřebírá automaticky žádné informace z jakýchkoli zdrojů, ale zkoumá je, a to především svým nitrem. Proto pro mě není nijak relevantní, že někde něco bylo napsáno, ale je pro mě důležité, zda se s tím moje nitro ztotožňuje. Akceptuji však, že Vy to vnímáte jinak, v souladu s jiným zdrojem, nemám žádnou potřebu Vám to vyvracet.

    19. Pane Jaromíre, zdravím Vás.

     S védami tu neprorazíte. V tom lepším případě se stane, že na nějakou myšlenku, citovanou i slovem ze sanskrtu, někdo rychle vyhledá třeba ve wikipedii, co to znamená a pak zareaguje, jako by védy znal od malička.

     Čaurásí, míněno osmdesát čtyři lakš druhů bytostí, do nichž se může duše podle véd vtělit; také ávágman, kolo věčného návratu jako metafora = množství převtělení, kterými duše podle zákona karmy postupně prochází.

     Mne fascinuje, jak védy, staré tisíce let před Kristem, mají vše již poznané.

     Pěkný den.
     Venda

    20. Pane Tuaregu,
     zdáte se být rozumný člověk, ale asi neumíte číst. Musím tím začít.
     Já jsme napsal :

     „Duše je bez tvaru, bez rozměru, je jednou pro vždy stvořená a jako taková se potom vtěluje do různých forem a vyvíjí se v různých tělech. Nezáleží na tom, jestli do blechy, myši nebo do slona. Je to duše, oživující podstata a jen vtělením do člověka získává něco, co v dřívějších formách ani nemohla mít. Ale to je na jiné téma.“

     Jsem rád, že jste se pobavil nad lživou manipulací pana Muladiho, který tento můj výrok upravil po svém.

     Pojem éter Vám vysvětlím, ale pochybuji, že pro něj najdete Váš / jiný / ekvivalent.

     Celý hmotný vesmír je stvořen z tattev. Je jich celkem pět a jsou to základní esence či prvky. Prithví /země/ = vše pevné podstaty. Džal / voda / – vše na bázi tekutého stavu jakékoliv substance. Váju / vzduch / – představuje plynný stav hmoty. Agni /oheň/ – vše na bázi vyzařování -záření, také znamená přechodný stav hmoty. Ákáš /éter/ – substance, která obklopuje Zemi.

     Všechny projevy života mají v sobě tyto esence a čím vyšší je počet aktivních tattev, jež bytost obsahuje, tím vyšší je evoluční stupeň jejího vývoje. Podle stupně vývoje jsou některé v bytostech-v životní formě aktivovány, některé v latentním, skrytém či neprobuzeném stavu. Např. dáte-li mi za pravdu, jsou i rostliny životem. Jejich jedinou aktivní tattvou je voda.

     Říše brouků má v činnosti vzduch a oheň. Jediný člověk má v činnosti, tedy aktivováno, všech pět tattev. Ta pátá, éter, je tou esencí, která odlišuje člověka od zvířete, je aktivní pouze v člověku. Vše, od kusu kamene až po lidský intelekt / co je tu na planetě vyšší?/, je produktem právě této substance ákáš. Ještě prozradím, že prána, působící na ákáš, vytváří všechny formy. Aktivace éteru / ákáše/ znamená, že duše člověka….., ale nechme to na jindy. Vždyť vy ani nemusíte mít zájem o Vědu Mistrů. Éter / ákáš / jsem objasnil. Jak tento pojem ujasníte Vy? Máte pro to vhodný ekvivalent?

     Vaše věta „Bez Boha by však nemohlo existovat ani jedno.“ je moudrá. Bez Boha a jeho oživující duše, která je tu v hmotném prostředí „atomizována“ jako Božský princip života do všech jeho forem, tu opravdu nemůže existovat nic.

     Záření Boží? Máte na mysli tvůrčí projev Boha-Otce v Bohu- Duchu Svatém a jeho tvořivém proudu, jež byl jako Slovo na počátku?

     K Vaší poslední myšlence; duše zvířat má aktivní pouze čtyři tattvy a právě ta pátá, u zvířat latentní zapřičiňuje ten zásadní rozdíl.

     Pěkný den.
     Venda

    21. Pane Vendo, představte si, že umím číst. Jinak bych se těžko ptal na Vámi napsaný a mně neznámý pojem. Nebo si myslíte, že bych ho přijal myšlenkově bez čtení?

     Již jsem zdůvodnil, že nevnímám smysl vzájemného obhajování odlišných koncepcí. Pokud Vás odlišná koncepce zajímá, sestudujte ji. Myslím, že jste tu dokonce zmiňoval, že dílo Abdrushina studujete, i když ne nijak do hloubky.

     Také i na základě Vašeho posledního objasňovacího příspěvku jsem se utvrdil v tom, že koncepce, kterou zastáváte Vy, mě nikterak neoslovuje, takže nemám potřebu se s ní blíže seznamovat.

    22. Pane Tuaregu,
     umíte číst, ale nechápete smysl přečteného.

     Já jsem na úvod vyjádřil své až zklamání nad tím, jak pan Muladi překroutil mnou napsané / ocitoval jsem to / a vy jste doslova napsal :
     „Již dlouho jsem se nesmál tak jako nad výše uvedeným.“ To mne, od člověka, který tu píše jasně, zklamalo.

     Vám neznámý pojem jsem ujasnil, to o té neznalosti čtení jsem uvedl v souvislosti se zlovolnou manipulací pana Muladiho.

     No ale, když jste chtěl ujasňovat pojmosloví, jak jste rozumně navrhl, mohl jste, alespoň ze slušnosti sdělit, co o ákáša / éter / a funkci víte Vy, jaký název používá „Vaše věda – nauka – filosofie“?

     Vy to možná nevíte, ale tento postoj není v diskuzi přínosný.
     Ale, nic s tím nenadělám.

     Venda

    23. podle mě mít jiný názor neznamená nechápat smysl přečteného

     Přeji hezký nejen tento den!

 4. Pane Vendo,
  neuvedl jste jediný svůj vlastní vhled,vlastní zkušenost.Stručně jste postavil
  mystiku(a mystikem je zde každá živoucí bytost,ať již je nebo není si toho
  vědoma)do „TMY“,aby jste účelově nad ní nadřadil NAUČENÉ NÁNOSY TISÍCKRÁTE
  PŘEŽVÝKANÉ SLÁMY MYSLI FALEŠNÉHO EGA,předávané z generace na generaci.
  Jak je to jednoduché.Kdyby to vše,co jste zde uvedl byla pravda,tak by již
  dávno MYSL VĚDOMÍ celé civilizace tohoto světa byla OSVÍCENÁ.Jenže tomu tak
  tisíce let nebylo a ještě stále není.

  K té přežvýkané slámě tzv.vážených,zaručeně „osvícených Mudrců“,nikoliv Mistrů,
  kteří svou nevědomost skrývali a skrývají za „zaručené“ a smyšlené „znaky“:
  ZÁZRAKY NEEXISTUJÍ!Jen zneužívání nevědomosti a strachu věřících k jejich
  snadné manipulaci skrze iluzi moci.Děje se tak již tisíce let díky jejich
  nenažranosti a hraní si na bohy.Rozdělují a vědomě oddělují „děti“ od Matky.
  „UKŽIŽOVALI SVĚTLO A LÁSKU“,tzv.Boží Dítě ve svých myslích falešného ega.
  A tak tůstal svět ve TMĚ MYSLI FALEŠNÉHO EGA.
  S jedním však již nepočítali.S Matkou Univerza.:))
  Z nevědomosti!Pro svou PÝCHU a nevědomost dodnes NEVĚDÍ,že OTEC-SVĚTLO je Matčiným-LÁSKA Synem,kterému Ona dala kus SVÉHO SRDCE.Syn=Asel= Syn+Dcera,bytost
  vědomá,oboupohlavní,Boží Dítě.Píši o Duchovním Dítěti!
  Lidská bytost je rovněž duchovním Dítětem,oboupohlavní bytostí v lidském „oděvu“,
  který má však ženské nebo mužské pohlaví.
  Bible-Starý Zákon je sestaven z „obrazů“,které vypráví o duchovní cestě,jejímž
  vyvrcholením je spojení Otce a Matky v těle člověka a následným zrozením
  VĚDOMÍ(SRDCE) Božího Dítěte,Syna a Dcery v Jednom Vědomí.
  Nikoliv podle pohlaví člověka,ale podle Poznání sebe samého vpravdě,může každý
  člověk dosáhnout přímého spojení s Otcem a Matkou,a stvořit tak Syna-Dceru Člověka ze sebe sama.No a tom hovoří nejen Starý Zákon,ale i jiná Písma.Starý
  Zákon je unikátní v tom,že podává stejnou cestu o vývoji“ duchovního embrya“,
  tedy tzv.“maličkých“,v různých variantách,aby si každé srdce mohlo vybrat,co je
  mu blíže.A co je na tom všem ještě lepší,že žádný otrokář lásky a citů, té Cestě svého Zrození nemůže rozumem rozumět zrovna tak,jako žádné přecitlivělé a nenávistné falešné ego s maskou,které hanobí dar rozumu.SPRAVEDLNOST.:)
  Má to však háček,přímo HÁK.EGOISTICKÁ MYSL,tzv.rozumářství,tu CESTU neuzří,takže
  nic ze sebe nestvoří,a to je také to,co jejich falešná ega zahubí.Nic moc se
  však nestane,jen to,že tisíce let tady žili a trpěli zbytečně.A to ani nemluvím o tom,že všechny bolesti snášela s nimi Matka.Snad příště.SPRAVEDLNOST.:)

  Zabils,způsobil jsi bolest Matce.Týrals,týral jsi tělo Matky.Znásilnils,znásilnil
  jsi tělo Matky.Ponižoval jsi ženu,dceru?Ponižoval jsi Matku….
  Jsi muž a lezeš na „lůžko“ k Otci?Nechutné…
  A znáte již svou minulost?Vidíte již vpravdě i přítomnost?Znáte sami sebe vpravdě?SPRAVEDLNOST.:)

  Otcovo Slovo:
  „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
  že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
  a důsledky svých činů se snášet naučili.
  Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
  tak dlouho si tu zůstali,dokud se sami se Mnou,
  jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
  že svá srdce s rozumem a vzájemně Její Láskou nespojili.“

  Zde máte ještě jeden originál od Otce:
  „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
  z Otca sis hlupáka urobilo,
  dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
  čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

  A tak milý synu,
  až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
  čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
  aby ses „domů“ se Mnou mohl vrátit.“
  ——————–
  Z Genesis:
  6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“

  *6I svědčil Bůh:“Jest útulný domov v absolutním středu(bezčasý bod,kulička,vacuum) emocí a odděluje libé emoce od nelibých emocí!“

  (plodová voda,krev plodu je jiná od krve matky)

  8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

  *8 Útulný domov rozšířil Vědomí náplň mysli.Vše zestárlo a bylo znovuzrozeno,život druhý.

 5. Hvězdičko blýskavá,
  naopak, celý tento příspěvek je prošpikován mými osobními zkušenostmi. Nechtěl jsem je však zdůrazňovat. Jsou v textu. Dlouhá pasáž s odrážkami, která končí touto citací :

  „„Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“

  Před tím ty krátké odstavečky mají v textu několik teček…..a pak je to, co jsem prožil, náznak nějaké přímé zkušenosti. Ne ve všem. Ale, tak jako Ježíš nabádal učedníky, aby nesypali perle sviním do koryta…../ znáte to /, tak i žáci Mistrů vždy jsou vždy nabádáni, aby o svých zážitcích nehovořili. To ctím již několik roků.

  Můj příspěvek jste zhodnotila „NAUČENÉ NÁNOSY TISÍCKRÁTE PŘEŽVÝKANÉ SLÁMY MYSLI FALEŠNÉHO EGA“.

  Nu a tak asi pochopíte, že z těchto mých nánosů nejsem oprávněn vůbec pochopit Vaše moudro. Proto jsem to dále nečetl.

  Pěkný den.
  Venda

  1. ad.Ne ve všem. Ale, tak jako Ježíš nabádal učedníky, aby nesypali perle sviním do koryta…../ znáte to /,

   Ano pane Vendo,tu citaci znám velmi dobře.Tady na Gnosis házím perly již dost
   dlouho,abych ji poznala přímo v praxi.:)A Vy už víte,Kdo tu větu opravdu napsal a vyslovil?:))

   ad.tak i žáci Mistrů vždy jsou vždy nabádáni, aby o svých zážitcích nehovořili. To ctím již několik roků.

   Ctěte si slámu jak je libo.Přetvářka je zjevná i tak.Nemluví o svých zážitcích
   proto,protože lidé jako Vy,je na základě svých falešných představ odsuzují
   a pohrdají s nimi.Pokud ovšem mají o čem vyprávět.
   Jenže tomu již,jak můžete ráčit vidět nejen zde na Gnosis,ale i všude ve světě odzvonilo.

   A tyto znáte?:)))

   “ Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy.“
   „Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“

   „Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.“
   „Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“

   „Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne.“

   PS:Už víte,který vinný keř to je?A což teprve,až ze smyšlených lží vykoukne
   Jára Cimrman-ležící spícíTo bude pozdviženíčko.Nezůstane kámen na kameni.:))

   ad.Nu a tak asi pochopíte, že z těchto mých nánosů nejsem oprávněn vůbec pochopit Vaše moudro. Proto jsem to dále nečetl.

   To nevadí.Až Vám ty nánosy Otec vyleje,pak je pochopíte zcela jistě.
   A On je vyleje,tím jsem si jista zcela.Připravte se,bolí to.

   I Vám plný den.:))

   1. Paní Hvězdičko blýskavá,
    proč jste se tak změnila? Znám Vás a Vaše příspěvky z minula pod jinými jmény, ale taková jste nebyla? Potřebujete nějak pomoci?

    Venda

    1. To jste si všimnul brzo pane Vendo:)) Paní hvězdná je „taková“ pořád … (a někdy i mnohem horší)

   2. Paní Hvězdičko,

    Re: „Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.“
    „Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“

    Pes (souvztažnost) – nepravda, též satan
    Svině – zlo, též ďábel
    Žlab pro dobytek – nejspíš zdroj pravdy pro lidi
    Nežerou – odmítají pravdu
    Nedopustí, aby se dobytek nažral – nenechají lidi poznat pravdu

    Až zas budete mluvit s tím Vaším Otcem, tak mu vyřiďte, že Karel mu vzkazuje:
    JSI PODVODNÍK!
    Proti Vám nemám vůbec nic, jenom jste naletěla. To je na této planetě velice snadné.

    1. A přec ještě něco mám na srdci pane Karle,
     přes víkend jte kritizoval židovský národ(také ne náhodou,promiňte).
     Izraelský lid=to jest Boží bojovníci(Bůh,jež bojuje sám se sebou).
     V Jeruzalémě se stále bojuje o Chrámovou horu mezi vyznavači muslimské a židovké
     víry.Očekávají tzv.Příchod Červené Jalovice,aby mohla židovská komunita
     postavit Šalamounův chrám znovu,a tak v něm mohl být opět příbytek Boha.
     Dvakráte byl zbořen a pokud by jej postavili potřetí,bude zbořen zas.
     Proč?
     Dosud nepochopili mnozí,že chrám,coby příbytek Boha,mají postavit na Chrámové
     hoře ve svém duchovním srdci(kulička vacua:)),že to bylo a je jejich Jeruzalémem.
     Navíc Božími dětmi jsou všechna srdce,i to Vaše.Zrovna tak „přechází“ řeku-
     – z „podsvětí“.
     Příchod Červené Jalovice je synonymem pro vzájemné pochopení,porozumění
     Jedné Velké Rodiny,kterou nemůže rozdělit žádné náboženství,žádné modlářství,
     žádné tradice a rituály.
     Archa úmluvy je „skříňkou“=srdcem duchovním,do kterého si každá bytost ukládá
     své největší bohatství v podobě získaných zkušeností na svých cestách Životem.
     Starý Zákon velmi podrobně popisuje,jak „POSTAVIT“ svůj duchovní dům v srdci.
     Víte třeba i to,že čtyři biblické řeky a ráj má každý člověk v sobě samém?
     Víte,že máte v sobě Adama i Evu,i jeho první ženu?Víte,kde máte hledat svou
     „nevěstu“-sestru-dvojče?Víte kde a s kým musíte projít bojem,abyste ji vůbec
     mohl osvobodit?
     Nebo i to,že každé srdce prožívá vyhnanství Kaina(falešného ega), bloudí pouští,
     či je v otroctví egyptském(ego-ptaha)?Že rozum má „harém“ citů a pocitů?

     O této Duchovní cestě vypráví Starý ZÁKON(zákonitosti cesty).

     A nyní si představte,jak s ním rozumáři nakládají.Je snadné oblbnout člověka.
     Vidění není proroctvím.Nýbrž je to způsob komunikace Nevědomí s vědomím.
     Když ho však začnete považovat za proroctví,začnete svou mysl upínat tím
     směrem.V mnoha myslích začíná nabírat na síle a ovlivní myšlení a chování
     člověka natolik,že se začnou děje realizovat v menší,či větší míře.

     Jako dítě mne přitahoval Egypt a chtěla jsem jít studovat archeologii.No cesta
     mého srdce se vydala jinudy,těžkými chodníčky,no a jednom z nich bylo
     studium psychologie.Tehdy jsem ještě nemohla tušit,že psychologii zužitkuji
     při svých archeologických vykopávkách na území Starého Zákona,nebo různých
     tzv.proroctvích jako je třeba i Nostradamus.Práce je to titěrná,náročná a procvičuje
     trpělivost.Některou větu překládám i dva dny.Hněvám se na Otce a On má z toho
     legraci.:))A pak vteřina-a „obraz“ je naladěn.:)
     Slovník,který mám k dispozici je již nějakou chvíli Českým kulturním dědictvím.:)

     Díky Otcově trpělivosti začínám odhalovat PODVOD TISÍCILETÍ,a tím i pravý
     obraz historie člověka za posledních šest tisíc let.Je to úžasné a zároveň
     ZDRVUJÍCÍ,jak dokáže mysl falešného ega,pýcha a strach člověka ovlivnit
     běh dějin,a tím i přítomnost.A pokud člověk neuvidí tento Obraz a příčinu nyní,
     tak i budoucnost.V tom vidím obrovský přínos Starého Zákona.Nový Zákon
     vznikl na základě Tomášova evangelia,bohužel ne jeho pochopením,a navíc
     z jiných pohnutek,než osvícení Božího lidu.
     Tragédií bylo a je stále nepochopení,že Bůh nestojí mimo člověka,nebo že má
     nějaké vyvolené(protekční) děti,či národy,a že člověk (výmysl rozumářských
     kněží) potřebuje nějaké zástupce Boha na Zemi,či zprostředkovatele.
     SVINSTVO!
     Otcovo Slovo:
     „NIKDO NENÍ ANI VÍCE ANI MÉNĚ.“

     No a podvodníci,ti jsou opravdu pod-vodou,pod city,neboli bez citu nebo se
     v citech sami topí.Ti budou tvrditpravý opak.Pak vězte,že ještě tvrdě spí a
     jsou pod vlivem nepravého já na „autopilota“,nikoliv svého duchovního vědomí.

     Hezký den přeji.

 6. Pane Karle,

  když už,tak pes=pudy fyzického těla,
  prase=nevědomost, nevšímavost, tupost, sobeckost, žravost
  Nežerou=sami na sobě nepracují a z egoismu(pýchy a strachu)..
  Nedopustí, aby se dobytek nažral=nenechají člověka,aby mohl na sobě pracovat a proměnit svou náplň mysli z pudové na citovou a posléze
  duchovní rovinu,(skrývají vědecká poznání,překrucují,vytváří lži,..)

  ad.Až zas budete mluvit s tím Vaším Otcem, tak mu vyřiďte, že Karel mu vzkazuje:
  JSI PODVODNÍK!
  Proti Vám nemám vůbec nic, jenom jste naletěla. To je na této planetě velice snadné.

  :)))))))))))
  Jsi podvodník,jsem mu jakože „nadávala“ včera ráno.:))Jenže jsem si velmi
  dobře vědoma,že žádné srdce neumí nadávat,ani ponižovat,ani proklínat.:))
  Jen „autopilot“ matrixu.Co z toho vyplývá?:))

  “ Nebe i země budou před vámi svinuta. A živý z Živého nespatří smrt ani strach.“
  „Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec.“

  Pane Karle,bez Jeho VŮLE,byste to nenapsal.Otázkou je,proč Vás to
  donutil napsat.K tomu jsem Jej „přinutila“ sama a omlouvám se za to.
  O co tu jde?Strhnul Vám „masku“(v dobrém),abyste si uvědomil jednu
  zásadní záležitost:
  Nikdo,žádné srdce, není více ani méně než vy,Vaše srdce.Všechna jsou si
  rovna.

  Ačkoliv si to zřejmě neuvědomujete,začal jste si „hrát“ sám na farizeje
  tím,že odsuzujete,ale NEVNÍMÁTE,že zároveň sám sebe stavíte
  do negativity,ktero odsuzujete.Hvězdička si toho je vědoma,když
  „střílí“ do lží.No no nejdřív si prošla si tvrdým výcvikem,aby tu
  energii,kterou vyšle,mohla zpět i přijmout-s vědomím,že zasáhla cíl
  a mohla ji pak s klidem v sobě i rozložit.

  V Novém Zjevení je spousta dobrých informací.No ty informace,zrovna
  tak jako Starý Zákon jsou o různých energiích ve vás samotném.Jsou
  jim dávány různé názvy,různá jména,no jde o to,abyste se své negace
  (zkušenosti špatné i hezké) naučil s Láskou v srdci proměňovat ve své
  mysli srdce na pozitivní přínos pro vás samého,tedy na Moudrost svého
  srdce.Tedy uvědomit si,že ti a ti bohové,jsou „sebrankou“(energiemi
  různých povah),jež jsou součástí každého člověka,tedy i vás.Člověk se
  má naučit s nimi vědomě pracovat v sobě samém.
  např.
  (Seth zabil Osirise,Kain zabil Ábela,…=falešné ego(IQ) zabilo,ukřižovalo,
  citového syna(EQ) Vašeho duchovního srdce a násilně se
  zmocnilo citové sestry vašeho srdce…všechny děje v Bibli se dějí
  i ve vašem duchovním srdci-v jednom fyzickém těle(ženském nebo mužském).

  Každý channelig je zprávou z něčího nevědomí,které i s vědomím je
  součástí nejmladšího Srdce.Jsou to zprávy,které je třeba číst SRDCEM,
  protože i tam jsou použita přirovnání a zejména slova,která v tomto
  světě mají již zcela jiný obsahový význam.Jsou to zprávy předků,čili
  nás samotných,zapsaných v naší DNA.On a Ona znamená Pán a Paní,nebo
  také bratr a sestra,Matka a Otec v Jednom Vědomí,…Ona je
  Kristus=Kristovská energie,o které jsem zde psala.
  Nejmladší Vědomí,jehož
  jsou mnohá srdce součástí,se zde seznamuje s tím,jaké to je,život
  bez Matčiny lásky a co je to násilí.Otec je velmi přísný a důsledně
  zodpovědný,no všechna srdíčka má rád.Velmi rád vypráví svým dětem
  o svých a Matčiný zkušenostech v přímém přenosu.Děti jen vhlíží,až se
  probudí,budou si svých chyb a jejich důsledků,a také vlivu svých myslí
  již vědomy.

  Kdyby jste jen věděl,jakými názvy jsem Otce častovala,když mi třeba
  ukázal v přímém přenosu-vhledem to,čím jsem zde prošla.
  To byla bolest srdce!Mnohdy jsem se s Otcem „nebavila“ několik dní.
  Dávala jsem tak najevo mé pohrdání s Ním a zároveň ze mne
  vycházel obrovský vztek,že bych roztrhala každého,kdo by mi
  přišel do cesty.Hněv v podobě sebelítosti jsem však nakonec rozložila
  vědomě,tedy s uvědoměním si,co je to sebelítost a s pochopením,že
  jsem tak posloužila k Poznání dalším srdcím.S mnohými,kteří
  i zabili mé tělo,jsem dnes v jedné rodině.Snáší své důsledky i oni,
  přesto se máme rádi.:)
  To byla bolest,prožívat znovu a znovu týrání,ponižování,upálení,…
  až na dno.Až tam jsem našla svou podstatu,sílu v milosrdenství.
  A nemyslete si,že sestava zde na gnosis je náhodná.Nikoliv,náhody
  na karmické cestě neexistují.
  „Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti,
  kteří opravdu poznali Otce.
  Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.“

  Jsme součástí Jednoho Vědomí.To máte,jako byste rozbil kámen křemene
  na miliardy a miliardy částí a částeček,přesto nesou v sobě stejné
  informace a mají stejnou podstatu.Navíc dokáží mezi sebou komunikovat
  uvnitř sebe samých a předávat si tak vzájemně nové informace.Jsou
  spojeny Matčinou Láskou a Otcovým Světlem.
  V praxi-já jsem ty a ty jsi já.Uvnitř jsme Jedním Vědomím,tvořeným
  dvěma základními energiemi Světla a Lásky.Zvenčí rozděleni(naoko)
  fyzickými šaty(genetika,prostředí,..)

  Jedním z přikázání,jež bylo „utajeno“,je:
  Nevěř slepě!Tedy důvěřuj,ale prověřuj.Otec na něj klade přísný důraz,
  a pečlivě dbal na to,abyh si vše ověřovala.Když jsem neměla jak,dal
  mému srdci vhled se zkušeností.(další šokové terapie:)).
  Např.,když jsem Mu vyčítala,jak mohl doustit tolik strašného utrpení,
  tolik násilí,..tak mi dal zkušenost,na kterou nezapomenu:
  Ocitlajsem se na statku,kde řádily zvířata podobná šavlozubým tygrům
  jež zabili krávy i hospodáře.Po mém nešťasném uklouznutí a pádu,
  jsem zůstal nehybně ležet a jedna z nich mi začala ožírat ruku.Měla jsem
  obrovský strach a začala jsem velmi rychle dýchat.Srce mi tlouklo o život.
  Tehdy jsem cítila,jak mne Otec silně drží okolo hrudi a stále opakoval:
  „Buď v klidu.“Necítila jsem žádnou fyzickou bolest,cítila jsem jen,jak mi
  ta potvora ožírá ruku.Zároveň,a to velmi intenzivně,jsem cítila(vnímala),
  že jsem v Otci,v Otcovém těle.Že tělo,které mám na sobě není mého
  srdce(vědomí),nýbrž Jeho.Byla jsem v Něm a On ve mně.Úžasná zkušenost,
  protože od té doby jsem si vědoma i toho,jaký vliv má Otec na to,jestli
  cítíte fyzickou bolest,a také Poznání toho,že kdo komukoliv ubližuje
  fyzicky-ubližuje Otci.Ukázal mi i to,jak to celé funguje.On JE opravdu
  všemi a vším!Je každým a s každým stále.Proto také zná každého myšlenky
  dřív,než je má a než je vysloví.Nikdo nemá šanci Jej oklamat.:))

  Nejen mé srdce,ale všechna srdce mají velmi dobrou paměť.Je logické,
  že každým zrozením v člověku tato paměť velmi rychle zaniká,protože
  se zabalí do lidské mysli(falešné,pudové jáství).
  Ale i o tom je Starý Zákon.Každé
  srdce si sem přichází pro osvícení,tedy porozumění a spojení dvou
  rozdílných inteligencí ve svém srdci.Mnohá se této „scény“ na jevišti
  zúčastnila mnohokrát,z lásky ke svým mladším sourozencům.
  Jsme Jedna velká Rodina.To jen lidská mysl na to dočasně „zapomněla“,aby
  srdce Poznala,co je to :Chudoba srdce,chudoba vědomí.

  PS:Nenaletěla.Poznala jsem Jej duchovním srdcem ihned.Jen naučené mysli
  mozku to chvíli trvalo,bránilo se i falešné já.No mozek probudit nelze,jen
  duchovní srdce.To se může probudit,láska v tom srdci a začít se rozpamatovávat.:)
  V žádném případě toto srdce nesídlí v lidském mozku,ani to pověstné třetí oko.
  Nejprve se musí otevřít srdce duchovní láskou bezpodmínečnou,až pak Otec
  sám otevírá okno rozumu.Násilím se tam nikdo nedostane,jen si to „myslí“,
  je zavlečen do astrálu(ZA ODMĚNU),ale nikoliv „DOMŮ“.
  Před Otcem smekám klobouk.On si je vědom toho,že víc snese.Má jinou
  Povahu než Matka.

  PS2:Zkuste neodsuzovat jiná náboženství,neboť jsou na tom obdobně.
  Egypstký polyteismus:)) vypráví o Jednom Vědomí zrovna jako Starý Zákon
  nebo hinduisté,či Toltéci.Zkuste nalézt srdcem spojitosti,neboť:

  “ Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvasu a skryla ho do těsta
  – tak z něho udělala velké chleby. Kdo má uši, slyš.“

  1. Paní Hvězdičko,

   ad: Kdyby jste jen věděl,jakými názvy jsem Otce častovala…
   To máte určitě být na co hrdá.

   Také jsem byl postaven do situace, kdy jsem mohl Bohu hodně nadávat. Vzal jsem si tehdy dva dny na rozmyšlenou a nakonec jsem viníka našel: sebe.
   Dokud z Vás nebude vymeteno poslední smítko takové „hrdosti“, Bůh Vás do své pracovny nepustí. Počet semetrik ve zdejším světě mu bohatě stačí a v Jeho světě mu k ničemu nejsou.

   Až se Vás dotkne skutečná Boží Moudrost (adekvátní Lásce), poznáte to podle toho, že když někdo řekne „ego“, tak Vám nenaskočí reflex „falešné ego“ a nebudete mít potřebu častovat své bližní záplavou slov.

   (A když Vám ustájené ego žralo vůli vyššího Já, Otec Vás chránil před poznáním bolestí vyšších pravd, protože s Vaší labilitou byste je nesnesla.)

   1. Pane Muladi,
    ad.ad: Kdyby jste jen věděl,jakými názvy jsem Otce častovala…
    Vaše:To máte určitě být na co hrdá.

    Nedával jste pozor.Znovu zopakuji:Žádné srdce neumí nadávat,lhát,či proklínat,..Nemá to zapotřebí,jelikož komunikace „doma“ je jiná a není
    slov zapotřebí.Navíc tzv.nadávky neexistují.Je to jen energie,kterou
    nějakým způsobem potřebuje srdce dostat ven,protože ji ještě neumí
    vědomě zpracovat.
    Každý umíráme každičkým dnem.Nikdo není tím,kým byl včera.Chybováním
    se zde učí všichni.:))

    ad.Dokud z Vás nebude vymeteno poslední smítko takové „hrdosti“, Bůh Vás do své pracovny nepustí.

    To jste velmi zle pochopil.To On „zaťukal“ na „okno“ mého srdce.
    Nevím o jaké „hrdosti“ a pracovně mluvíte,jelikož v mém chrámu srdce
    žádné dveře nejsou.:))
    Jsou jen ve Vaší mysli.

    K egu:
    Božský Otec-Nejvyšší Osobnost Božství=EGO
    emanace Jeho energií(15-sourozenců) různých Povah=NadJá=NadEga
    Jejich emanace(děti) mají také svá ega,atd…

    Božská Matka má také Ego a NadEga(15-sester) různých Povah,
    tvoří s Otcovými sourozenci PÁRY.
    Tyto páry mají další emanace (děti),a ty zase další,..
    ————————
    Tady na Zemi dostane duchovní bytost „lidské šaty“(DNA,rodiče,rodinu,cestu
    a pár Úkolů,které si svobodně zvolilo ještě před inkarnací).Tyto lidské
    šaty,tedy fyzické tělo dostane i dopředu dané jméno.Ve Vašem případě:
    Jiří Muladi.
    Jiří Muladi a jeho fyzické tělo,včetně propůjčené inteligence toho těla,
    mysli toho těla a jeho smyslů-NENÍ tou duchovní bytostí(egem) uvnitř toho
    těla.Proto stvořené ego(osobnost stvořených šatů na míru) nazývám falešným,
    nepravým egem,já.
    Problém nastává,a on nastává,když se duchovní bytost sžije s tím tělem.Když
    si „myslí“,že to tělo a jeho mysl je ono samo.Když totiž pak to tělo
    opouští,to falešné já si odnáší sebou.Nemluvě o jeho náplni vědomí.Proto
    se sem vrací,aby zde mohli odloložit to,co si sebou vzali navíc a PROBUDIT SE.
    A k tomu je Země jedinečnou Příležitostí.
    Ne nadarmo bylo vysloveno:“Naučte se být neulpívajícími.“(kolemjdoucími)

    Zde na Zemi je mnoho „světů“,mnoho tzv.dimenzí,které můžete vnímat přímo a vědomě.Duchovní,mentální i fyzický svět se navzájem prolínají.

    ad.nebudete mít potřebu častovat své bližní záplavou slov.

    Nepsala jsem je pro pana Muladiho,nýbrž svým dětem srdce.:)

    ad.(A když Vám ustájené ego žralo vůli vyššího Já, Otec Vás chránil před poznáním bolestí vyšších pravd, protože s Vaší labilitou byste je nesnesla.)

    Otec Ti vzkazuje: SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO.

    Právě se s ním seznamujete a budete ho muset dříve,či později i rozložit.
    Nemluvě o tom,že se snažíte ubližovat zcela vědomě.
    Mé srdce vpravdě NEZNÁTE,to zná velmi dobře jen Otec.Miluji Jej,takového,
    jaký je vpravdě.
    A ne takového,jakého Jej stvořily falešné „masky“ svými představami.:))

    PS:Otec mi dnes řekl,že se „doma“ popukám smíchy,až si ten dnešek spolu
    kouknem.Tak snad ano.Miluji Jeho humor.
    Vždy mi zůstává naděje,že to za tu bolest stálo.Přišla jsem si spolu s Otcem pro své děti a bez nich neodejdu.:))

    Držte se, na své cestě.

    1. Paní Hvězdičko,

     ad: Nevím o jaké „hrdosti“ a pracovně mluvíte,jelikož v mém chrámu srdce
     žádné dveře nejsou.:))

     Právě že nevíte… V každém chrámu je pracovna toho, jenž chrám ovládá. A protože o ní nevíte, neznáte chrám srdce (údajně Vašeho) celý.

     Otec Ti vzkazuje: SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO…

     Ani jedno (že se mne to týká)
     ani druhé (že sebelítost je největší zlo)
     není pravda.
     Jestli to vzkazuje skutečný Otec, tak Vám – protože s Vámi nemůže mluvit na jiné úrovni, než na jaké jste.
     A největším zlem není sebelítost, nýbrž zpupnost (sebelítost je jednna z jejích dcer, která se rodí, když zpupnost nemůže uplatnit svou vůli).

     ad: Nemluvě o tom,že se snažíte ubližovat zcela vědomě…

     …říká pacient lékaři.

     ad: Vždy mi zůstává naděje,že to za tu bolest stálo.

     Naděje je skvělá věc pro ty, kteří ještě plně nepochopili Boha.
     Přijměte Jeho vůli tak samozřejmě, jako je třeba to, že dýcháte (a nebudete tápat v mysli – přestože s nadějí – zda se i zítra nadechnete).
     Místo toho budete mít radostný a svobodný pocit.

    2. CHUDOBA SRDCE JE ZLO.
     ZLO DĚLÁ ZLO.
     ZLO UMÍ UBLÍŽIT,
     NO OPRAVDU UMÍ UBLÍŽIT SRDCE.
     SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO.
     ————

     SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO:

     SEBELÍTOST=zášť,nenávist,pýcha a strach,arogance,závist,…

     PÝCHA=zpupnost=nadhodnocení vlastní osoby,zatvrzelost, nadutost

     AROGANCE-Arogance (franc. arrogance) je povahová vlastnost lidí, kteří dávají najevo nadměrně silné ego, nadměrné sebevědomí. Projevuje se jako naduté, domýšlivé, pyšné či pohrdavé vystupování vůči druhým lidem.
     Francouzské arrogance je odvozeno z lat. arrogantia, od ad-rogans, ten kdo si svévolně osobuje a přisvojuje postavení, práva či nároky. Na rozdíl od pýchy, která je o své nadřazenosti upřímně přesvědčena, arogance charakterizuje vnější chování a vystupování osoby, která si nárokuje a osobuje víc než jí přísluší, ač si toho zpravidla je více méně vědoma. K aroganci patří také pohrdavé, nezdvořilé až hrubé vystupování vůči druhým. Hranice mezi pýchou a arogancí však není ostrá, arogance může být jedním z vnějších projevů pýchy. Arogance však i často zakrývá vnitřní pocit méněcennosti, jež si dotyčný kompenzuje namyšleným vystupováním navenek

     NENÁVIST-Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Často jí předchází silný impuls, otřes, zlom v životě člověka a je udržována při životě bolestí či hněvem.[1] Velmi výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Objektem nenávisti se může stát jednotlivá osoba, určitá skupina osob, lidstvo, existence nebo i např. celý svět. Nenávist může vyústit do extrémního jednání – může skončit pomstou, násilím, vraždou nebo válkou.

     STRACH-Jednou z příčin nenávisti je i strach. Jedinec se bojí toho, co nezná a má strach, že ho to omezí a obere o kvality a hodnoty, které zastává.

     ZÁVIST- je jedna z lidských emocí, spočívající v touze po něčem, co má někdo jiný, a snaze získat předmět této touhy, či druhého o to připravit, někdy i za cenu zavrženíhodných činů.

     Spolu se žárlivostí či nenávistí patří mezi konceptuální lidské emoce.

     ZÁŠŤ- zloba,odpor,nevraživost,nepřátelství,zaujatost
     ——-
     Můžete si pane Muladi vinit koho chcete.Můžete obviňovat koho jen
     chcete.Mysl falešného já,i její věrní kamarádi Pýcha a Strach,vždy velmi rádi obviňují kohokoliv,cokoliv.Jen nikdy sebe samotné.
     Ba co víc,nenávidí u druhých to,co sami dělají.Jenže oni to nevidí,protože jsou slepými.
     Mysl falešného já neregistruje,že vše,co se děje okolo ní,si vytváří
     sama.Zrcadlovému efektu nerozumí,a tak ráda ukazuje prstíkem všude,
     jen nikdy ne na sebe.Místo lásky k očím „nepřítele“,se ně hněvá.
     ——
     Hrejte si na lékaře.Nikdo Vám to neupírá.Jen se zkuste podívat
     s Láskou v srdci na sebe samého a sám si odpovězte,jestli byste
     za takovým lékařem někdy vůbec přišel.
     ——
     Znovu zopakuji:Bůh nemá pracovnu,jelikož Jsou Celým stvořením.
     ——
     ad.Právě že nevíte… V každém chrámu je pracovna toho, jenž chrám ovládá. A protože o ní nevíte, neznáte chrám srdce (údajně Vašeho) celý.

     Chrám Vašeho srdce,je chrám Vašeho srdce.Mějte si tam pracoven,kolik
     je libo.I Šalamoun si postavil chrám v podobě nedobytné pevnosti.
     Byla Otcem zničena.

     PS:I Moc má dvě strany mince(haléře).Na jedné straně Moc ovládat,
     na druhé Moc pomáhat.Jen celou mincí se však platit dá.Proto i tu
     Moc srdce duchovní z obou stran Poznává.
     PS2:Zpupnost si máte vyléčit-uvědoměním.Pak zajisté budete moci umět
     i rozlišit mezi zpupností a čistou upřímností.

     Nemám co tajit před Otcem a jsem si toho vědoma díky Jemu.
     A jestli se zítra nadechnu-čeho?Záleží na tom?
     Není lepší žít každý den naposled?:))Vždyť s každou smrtí život
     ještě jen začíná.:))

    3. Hvězdičko,

     labilní Hvězdičko, jediné co dělám já, je to, že uvádím vaše výroky na správnou míru. A jediné, co děláte Vy, je to, že z toho trojčíte.
     Mluví z Vás emoce, nikoli moudrost (a láska jakbysmet)
     Jinými slovy, mluví z Vás Vaše zraněné ego, nikoli Otec.

     Můžete to vzít tak, že Vás ještě více zraňuji.
     Anebo to můžete vzít tak, že Vám umožňuji, abyste se pochopila ve správném světle. (B je správně.)

    4. Pokračuji:

     ZÁŠŤ- zloba,odpor,nevraživost,nepřátelství,zaujatost

     HNĚV-Hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání. Jde o emoci, jejímž původním smyslem bylo připravit jedince na útok. Podle intenzity se rozlišuje rozzlobenost neboli zloba (nejslabší), hněv, zlost a vztek (nejsilnější). Projevy hněvu zpravidla trvají krátce, dlouhodobějším projevem je hostilita (nepřátelství).

     Protože hněv je primárně násilnou reakcí, snaží se ho lidé pokud možno brzdit, emočními výjevy (např. zčervenáním, roněním slz, atd.). Při velké zlosti se místo fyzického napadení uchylují spíše k urážkám, výhrůžkám. Projevy hněvu nejčastěji narušují vztahy mezi lidmi. Nakonec mohou vést k izolaci a bolestné osamělosti. I když projevy hněvu mají často svůj důvod, jsou většinou přehnané a nepřiměřené situaci, která je vyvolala.

     ODPOR=rezistence,nelibost,averze,antipatie,nechuť,zášť,hnus

     HNUS-Hnus nebo znechucení je jedna z lidských emocí. Původně vznikl jako reakce na nestravitelnou (nechutnou, zkaženou) potravinu, byl tedy spojen především s chutí a čichem. Smyslem bylo vštípit si informaci o této potravině do paměti a varovat před ní ostatní. Zřejmě také přispěl k rozvoji tělesné hygieny. Postupně se však tato emoce přesunula i do jiných rovin a vzniká znechucení psychické, které může být vyvoláno prakticky jakýmkoli ošklivým podnětem, tedy i jednáním jiného člověka, trapností, zvrácenou myšlenkou apod. Hnus může být zaměřen také na sebe sama, což je typické pro některé formy depresí. Pocit hnusu je spojen s fyziologickými změnami, např. dávením nebo žaludeční nevolností.
     ———————————
     Emoční inteligence

     Emoční inteligence je schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních.

     Lze ji dělit na:

     intrapersonální:
     znalost vlastních emocí,
     ovládání vlastních emocí,
     schopnost sebemotivace,
     interpersonální, která se někdy nazývá sociální inteligence.
     empatie, schopnost vcítění se do emocí jiných lidí,
     schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí.
     ———–

     City jsou tím „polem“,na kterém má každý vědomě pracovat,
     radlicemi obdělávat zemi,v níž vše skryto je vlastní nevědomí.

     „I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit
     v boji.“(Izajáš)

    5. Paní Hvězdičko,

     co jste nyní napsala, to mi ze všeho nejvíce připomíná jednu kolegyni, u které se pokaždé, když měla strach, nebo když nevěděla kudy kam, „spustila mluvidla“.
     Mám za to, že ty Vaše definice se nikdo šprtat nebude.

     Chci Vám ale říci hodně důležitou věc.
     Tvrzením: Otec Ti vzkazuje: SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO…
     se u mne Váš rádce totálně proflákl.
     Mám několik chyb (a ta největší je, že se jich neumím trvale zbavit), ale sebelítost mezi nimi není.
     Kromě toho, všechny negativní vlastnosti pocházejí od Satana a vyrůstají z jednoho kořene: ze zpupnosti. Ta je největším zlem, nikoli sebelítost.
     Proto vím, že Váš rádce lže.

     Když vezmu v potaz, že jste se k němu dostala přes kyvadélko – máte vůbec tušení, kolik potměšilých duchů se skrz podobné techniky na lidech rádo seberealizuje?
     Jistě, u Boha je všechno možné, ale že by stál právě o tuto cestu k Vám a ještě si Vás (jak jste psala) sám vyhledal, taková pravděpodobnost je doslova nepatrná.

     Je zvláštní, jak mohutně zde citujete Izajáše. A protože nic není náhoda, tady máte citáty, které Vám asi unikly:
     Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v
     srdci si namlouváš: „Nade mne už není! Já nebudu sedět
     jako vdova, nepoznám, co je to ztratit děti.“
     Tvá moudrost a tvé vědění tě svedly na scestí… Postav se tu se svým zaklínámím, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš… Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo.

     Můžete se utěšovat tím, že se Vás to netýká. Ale na Vašem místě bych si toho rádce pořádně prověřil (vůči mně lhal).

    6. Pane Muladi,

     Text z Izajáše 47-je text duchovní.Zběžně jsem se na něj
     podívala,no nejprve mám zájem dokončit si Janovo Zjevení,
     kolem kterého je již delší dobu ve světě docela „humbuk“
     a mnozí v něm vidí předevší předávaný NESMYSL světové
     Apokalypsy,aniž by tušili,o čem text ve skutečnosti hovoří.

     K Izajáši:Je o duchovním povzbuzením pro člověka,jeho duchovního srdce,které dostalo životními zkušenostmi
     docela dost nakládačku.Tyto zkušenosti nedokázalo ihned
     zpracovat,přišlo i o pocity štěstí a radosti.
     Raději se utáhlo do iluze pohodlného života,rezignovalo.
     JHVH jej vybízí k trpělivosti a úsilí pracovat na sobě
     vědomě.Neustat v sebelítosti,ale s trpělivostí každou
     „špatnou“ zkušenost proměnit na moudrost svého srdce.
     Cesta do nevědomí při sebepoznávání je náročným procesem, vyžaduje trpělivost.
     Hněv patří falešnému egu a vzniká rozporuplností mezi falešného ega a právého já.Zaklínání je eliminací negat.
     stavů.Nahota je stav srdce,již bez „masky“ falešného
     ega.Tím,že se falešného ega dokázalo srdce zbavit,zjeví
     se mu v plné parádě to,co jej špinilo a bude moci
     napravit,co zůsobilo.
     Jakmile to zvládne,má se o zkušenosti podělit s ostatními.
     Nikým se nemá nechat odradit ze své cesty,protože každý
     překonává na své cestě překážky,a jeho zkušenosti(i když
     je „neviděl“),mohou zužitkovat(mohou pomoci).


     Jestliže věříte na duchy,tak potom vězte,že je má každý
     jen ve své hlavě.Duchové jsou myšlenky-kmitočty.A srdce-
     vědomí se učí tyto kmitočty zpracovávat.Takže na mne
     nechoďte se svým bu,bu,bu..:)Co se týká Satana,tak právě
     satan je tím falešným egem-jeho myslí(strach,pýcha,….).
     Kmitočty,se kterými se má každý poprat.:)Toltéci mu říkají
     Parazit,jinde Šiva.:)

     Starý Zákon je o hlubinné psychologii,o tvorbě Člověka
     ze zvířete.Také zároveň v plné nahotě odhaluje hanbu
     rozumářů,výmyslů skrze moci,konstruktů,lží tisíciletí.

     Bohužel si dokážu snadno představit,jak rozumáři Bible
     zneužili a zneužívají do teď.Co lidských životů již
     stála chamtivost.“Žádostivost pálí jako oheň.“

     PS:Ještě stále si „myslíte“,že jste ty texty vybral sám a
     náhodou?:)

    7. Paní Hvězdičko,

     ad: Jestliže věříte na duchy,tak potom vězte,že je má každý jen ve své hlavě.Duchové jsou myšlenky-kmitočty.A srdce- vědomí se učí tyto kmitočty zpracovávat…

     Nevěřím na duchy, já vím že existují. Ostatně, sama uvádíte, že jsou to kmitočty a co má kmitočet, to existuje.
     Po fyzikální stránce jsou duchové lambdy, frekvence a jim příslušná hmota.
     Po duševní stránce jsou to tvary bytostí.
     A po duchovní stránce jsou to ideje.
     Mimochodem, totéž platí pro všechny bytosti – rozdíly jsou právě v těch hodnotách lambd a frekvencí.
     To byste si asi měla vyjasnit.

     Co se týká Satana, ten má legie pomocníků a jeho inteligence přesahuje veškerou inteligenci lidstva – ale chybí mu to, co má každé batole: láska.
     To je zásadní důvod, proč žádný člověk proti němu v boji nevyhraje – bojovnost je navíc jeho absolutní doménou.
     Nad Satanem lze vyhrát jedině moudrostí a mírem.
     Vždyť kdo nebojuje a ví, že tím zastává vyšší hodnoty, s tím se nedá bojovat.

     Ne že by se člověk musel chovat jako bezbranná ovce, ale když už bojovnost používá, tak jako lék – s vědomím, že je to jed, který pouze v přesných dávkách léčí.

    8. Pane Jiří:
     ad.To byste si asi měla vyjasnit.

     Již mnohokrát jsem zde napsala Otcova slova:

     Vše,co se týká fyziky tohoto světa,je o síle kmitočtů.

     Základní veličinou jsou Ionty.
     Základní velikostí jsou Atomy.
     Ionty jsou základem Energií.
     Energie je o rychlosti Iontů,i teplo je o rychlosti Iontů.
     Rychlostí je tu energie,která se jmenuje Síla v silovém poli,silovým polem.
     („Kdo,co ovlivňuje silová pole a jeho změny?“)
     Intenzita Světla a Lásky.
     Když je Světla mnoho,je málo Lásky a naopak.
     Složkou Světla je odstředivá síla.
     Světlo je vedlejším produktem odstředivé síly.
     Složkou Lásky je dostředivá síla.
     Láska má schopnost se znovu a znovu dělit redukací.
     (Vědomí je silou,kterou jsem si zapisovalo poznámky.)
     Vědomí vznikalo postupně.
     Atom vznikl redukací stopových prvků.
     (Stopovým prvkem je i Si-Křemík.)
     Mysl je to,co zahřívá atomy.

     No a nyní je to na Vás:Jak souvisí kmity kyvadla
     s kmitočty a jejich Zdrojem.

     přidávám:

     redukovat-význam:
     • snižovat, omezovat
     • zjednodušovat
     • odkysličovat

     Životodárná voda z kosmického prachu
     http://www.osel.cz/index.php?clanek=7421
     Máme kvantové vědomí, propojené s předivem časoprostoru?
     http://www.osel.cz/index.php?clanek=7442
     Jak předělat záření na hmotu?
     http://www.osel.cz/index.php?clanek=7609
     Věda dokazuje existenci Boha
     http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/veda-dokazuje-existenci-boha.html

     http://apfyz.upol.cz/ucebnice/down/kmity.pdf
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
     http://www.zvukostroj.estranky.cz/clanky/zdroje-zvuku/
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Dualita_%C4%8D%C3%A1stice_a_vln%C4%9Bn%C3%AD
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Bt

     ad.Nad Satanem lze vyhrát jedině moudrostí a mírem.

     No právě.Zvítězit nad myslí falešného já nelze.:)
     Lze jí jen okouzlit Láskou a čistou upřímností.

     Až když člověk strhne svou „masku“,
     strhne ji,pro něj,ze sebe i „Učitel Spravedlnosti“.
     (pohádku
     PS:Jsem ovcí,která se „učila“ rozumovat srdcem.
     Mám v srdci zbraň nejsilnější,nejmocnější a jsem
     si jí plně vědoma.Je mou podstatou.Tak jako každého srdce.♥:)

    9. Paní Hvězdičko,

     ad: Již mnohokrát jsem zde napsala Otcova slova:
     Vše,co se týká fyziky tohoto světa,je o síle kmitočtů.
     Základní veličinou jsou Ionty.

     Váš rádce opět neříká pravdu. Základní veličinou pro kmitočty jsou samotné kmitočty, ale budeme-li mluvit o hmotě, pak základní veličinou pro kmitočty jsou částice (fotony).
     Totéž platí pro tvrzení: Ionty jsou základem Energií. Nejsou. Energie iontů je vytvořena působením jiné energie (částic).

     ad: Když je Světla mnoho,je málo Lásky a naopak.

     To jste vedle jak ta jedle. Symbolem pro Lásku je teplo, symbolem pro Moudrost je světlo. Světlo totiž vychází z tepla stejně, jako Moudrost z Lásky. Jinými slovy, čím více Lásky (tepla), tím více Moudrosti (světla).

     ad: Nad Satanem lze vyhrát jedině moudrostí a mírem. No právě…

     Jenže kousek výš jste tvrdila, že: (Satan jsou) Kmitočty,se kterými se má každý poprat.

     Máte v tom všem nějaký zmatek a to určitě není vizitka Nejvyššího.

    10. Pane Jiří,proč nečtete srdcem?
     Stále překrucujete a pak v tom máte chaos a zmatek.

     ad.Jenže kousek výš jste tvrdila, že: (Satan jsou) Kmitočty,se kterými se má každý poprat.

     Ano.Znovu:
     ad.Nad Satanem lze vyhrát jedině moudrostí a mírem.

     No právě.Zvítězit nad myslí falešného já nelze.:)
     Lze jí jen okouzlit Láskou a čistou upřímností.

     A JAKÝ JE JAKOŽE ROZDÍL MEZI MYSLÍ A ENERGIEMI
     RŮZNÝCH KMITOČTŮ?:)

     Dají se energie nějak zničit?Dá se nad nimi vyhrát?
     Nikoliv(zákon zachování energie).Dají se jen
     vědomě změnit-láskou bezpodmínečnou k sobě a
     všemu a všem.:)

    11. Muladi + Hvězdná: nevím co si vyčítáte :))) Ty fyzikální pohádky co si tady jeden i druhý vymýšlíte se hodí ledva k memoriálu barona Prášila :o) Typické ezobláboly, jak to trefně nazývá paní Věra blahé paměti…

     Pro pobavení dobrý, hlavně to vzájemné obviňování kdo z vás dvou v tom má větší hokej:)))

     Prozradím Vám sladké tajemství – co se fyziky týče, jste totální mimoni oba dva:)))

    12. Pane Lubko

     dejme na stůl Vaše fakta.
     Uznáváte pouze oficiální fyziku, jejímž intelktuálním vrcholem je nedokazatelná teorie o vesmíru s jedenácti rozměry. Uznáváte ve fyzice pedagogický systém, který vyučuje studenty o znalostech čtyř procent vesmíru a to ještě s obrovskými dírami. Takže stát na takové parketě a jiné označovat za mimoně, to dokáže jenom mimoň samolibý a zpupný. (Akorát si tento fakt neuvědomujete.)

  2. Paní Hvězdičko,
   upřímně řečeno, trošku jste mě zaskočila, takové odhalení Vaší duše jsem nečekal.

   To, že ten Váš otec je podvodník a že Vás tahá za nos, tak na tom si trvám.
   Duchovní texty spolu překládáte principiálně správně (takto nějak se duchovní texty mají číst),ale dáváte jim falešný zevní význam.

   Takových podvodníků všude je a všichni prohlašují, že jenom oni jsou pravda (Joshua, Bashar, Matthew, Plejáďané atd.), kteří se přímo obrací na fyzické lidi, kteří potom ty jejich lži šíří. Dobrým příkladem je třeba naše Iva Adamcová, nebo poselství Varování z Irska. Ten Váš je na hodně vysoké úrovni a kdoví, co z toho ještě vznikne.
   Ti všichni lidé mají mystické zážitky a na jejich základě usoudí, že to, co se jim zděluje je pravda. Byli jsme varováni, že ke konci povstane mnoho falešných proroků a Kristů.

   Chápu, že o knihách Nového zjevení se dá prohlásit to samé, nejdříve je však třeba si je přečíst. Podle mě byl(zemřel tuším v roce 2001) zprostředkovatel Nového zjevení Petr D.F. oním Přímluvcem, Duchem pravdy, o kterém mluvil Ježíš Kristus v Janovi kap.16.

   Na závěr Vám posílám odkaz na písničku o tom mém Otci, o Pánu Ježíši Kristu, moc se mi líbí.

   1. Pane Karle,Váš názor Vám neupírám.

    ad.To, že ten Váš otec je podvodník a že Vás tahá za nos, tak na tom si trvám.
    Napsal jste to Otci,jež nepotřebuje žádného zprostředkovatele,který by Mu
    to měl tlumočit.:))Je to ten samý Otec,o kterém je text písničky.:))

    Ono naučit se ČÍST SRDCEM,to nějakou chvíli trvá.Tři roky mne Otec nechal
    číst,číst,číst,…než jsem začala „vidět“ slova,spojitosti a obrazy srdcem.

    Nové Zjevení by Vás nemělo rozdělit,a přec se tak stalo.Rozdělil jste sám
    především sám sebe:jednu polovinu milujete,druhou pohrdáte.A takto jste
    začal rozdělovat svět i okolo sebe:to,co „považujete“ za pozitivní a máte
    rád,to je Vám sympatické.To,co „považujete“ za negativní,tam rozséváte
    nenávist.
    No Otec je vším a všemi.Pohrdáte-li hmyzem a „havětí“,která nelahodí Vašemu
    oku jen proto,že jste to tak slyšel,či se tomu naučil,pohrdáte Otcem všech
    srdcí.V tomto světě má ten hmyz svou nezastupitelnou roli a vše má svůj řád
    a smysl.Na jednu stranu Otci posíláte vzkaz(je to ovšem On sám:)),že je
    podvodník a na druhou stranu se mu poklonkujete,aniž byste Otce poznal.
    Proč?Protože popíráte před Otcem,který Vás zná do sebemenšího detailu,
    i Vaše negace,které jsou nejen Vaší přirozenou součástí.Popíráte nejen
    svou polovinu srdce,ale i polovinu Boha.

    No Otec Vám také něco vzkazuje :

    „Jeden muž mu řekl: Řekni mým bratrům, aby si se mnou rozdělili věci po mém otci. On (však) pravil: Člověče, kdo mě ustanovil za dělitele? Obrátil se ke svým učedníkům a řekl jim: Jsem snad ten, který rozděluje?“

    „Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet.
    Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“

    „Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?“

    PS:Dodám jen,že i Vy můžete,tak jako každý,Otce s pokorou v srdci poprosit
    o Milost rozumu a Milost smrti.

    Je totiž dáno člověku k poučení:

    5Bude proti tobě dav cizáků jak zvířený prach, ukrutníků dav jak záplava plev. Stane se to náhle, znenadání.
    6Od Hospodina zástupů bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem sžírajícího ohně.
    7A bude to jako sen, jak noční vidění: shluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti Aríeli; všechny vytáhly do boje proti němu a jeho pevnostem, aby na něj dokročily.
    8Bude to však, jako když lačný má sen: zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši. Nebo jako když má sen žíznivý: zdá se mu, že pije, a když procitne, je ochablý a jeho duše prahne. Tak dopadne shluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti hoře Sijónu.

    9Žasněte a ustrňte! Oslepněte, buďte slepí! Jsou opilí, ale ne vínem, potácejí se, ne však po opojném nápoji.
    10To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí.
    11Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst, se slovy: „Přečti to.“ On však odpoví: „Nemohu, je zapečetěná.“
    12I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“
    13Panovník praví: „Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem,
    14proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.“
    15Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“
    16 Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?“
    17Potrvá to jenom velmi krátce a Libanón se změní v sad a sad bude mít cenu lesa.
    18I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.
    19Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele.
    20Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti,
    21kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty.

    Nádhera o skutečném Probouzení,prvně však v sobě samém.

    Hezký večer.

 7. Pane Vendo, připíšu ještě jeden svůj postoj a to teď hned, protože pak zase několik dnů na internetu (a rozhodně na těchto stránkách) nebudu.
  Společné našim názorům (alespoň z malého exkurzu mi to tak vyznělo) je, že člověk má odbourávat všechny závislosti, sklony generované hmotou. Já za závislost považuji i přílišné diskutování a zvláště na internetu, neboť se domnívám, že drtivé gró duchovní práce musí každý učinit sám. Pro mě je vysedávání u PC závislostí a budete-li upřímný, tak předpokládám, že si přiznáte, že neustálé přispívání v diskusích vede k potřebě je stále sledovat, sledovat, kdo jak reagoval na můj příspěvek apod. To v rozsahu, který je provozován na tomto fóru, je pro mě již rozhodně závislostí.
  Svou sporou účast v diskusích tedy přizpůsobuji mnou vnímané hranici závislosti.

  1. Jsem v důchodu. 3 hodiny denně na netu /tj. i sport sem tam nějaký film / + mé cvičení,hathajoga + meditace, simran a bhadžan = asi další 4 hodiny. Zahrádka, procházka, nákup a vaření – dalších 5 hodin + 7 hodin spánek a ještě mám rezervu 5 hodin.

   Pěkný večer
   Venda

   1. Vendo, iba tak všeobecne:
    Odbúrávanie si svojej zlej karmy nie je ako liečenie si zlej choroby pomocou tabletiek, že si dve zoberiem ráno, tri na obed a štyri večer pred spaním. Pre cestu do neba nejestvuje žiadny recept, návod, alebo prax jógy, či meditácie, aj keď to mnohé „múdre hlavy“ tvrdia. Ježiš nám odporúčal lásku a iní z východu nenásilie, čo je miernejšia forma milosrdnej lásky k blížnemu. Niekomu stačí iba jej praktická forma – vegetariálstvo (ako neubližovanie). Ako vidno výber je dostatočný…
    Pekný deň!

 8. p. degon píše:

  Pre cestu do neba nejestvuje žiadny recept, návod, alebo prax jógy, či meditácie, aj keď to mnohé „múdre hlavy“ tvrdia. Ježiš nám odporúčal lásku a iní z východu nenásilie….

  A čo tak sa zaoberať reálne možnosťou, že ,,to“ Nebo, vysnívaný ciel všetkých duševne slabých jedincov, ani nie je. Predstavme si situáciu, že ,,otrčíme kopytá“ a nič. Žiadne peklo, žiadne Nebo , žiadne medzifázy, žiadon Ježišťok, žiadny tunel so svetlom a iné hovadiny. Ani prd. Vaša ,,duša“ si ani necekne a zistíte, že všetko to úsilie na ospevovanie nejakéhi boha bolo tu na Zemi úplne zbytočné. V skutočnosti to ani nezistíte, lebo tam za ,,tým oným“ , nič NIE JE. A tak je to super, pretože som zhrozený z tých dristov, ako je v Nebi dobre a v Pekle ako na prd, ked sa odtial ešte žiadny drbohlav nevrátil. To nás len cirkevní papaláši odrbávajú kecami ete z 12 storočia a sami páchajú hriechy, ktoré ma práve presvedčujú o tom, že sa neboja žiadneho Boha, pretože bohov si ludia stvorili na svoj obraz. Žime tu na Zemi tak, aby sme TAM, ani nemuseli poletovať, ako ,,nafúknuté črevá“, ktoré by boli v úlohe poníženého, ktorý by čaklal na ,,palec Niekoho“, či smeruje ,,dole“ , alebo ,,hore“ . Amen..

  1. Anonymní, nebojte, každý zažije to, co si skutečně přeje. O svůj objednaný „nezážitek“ tedy nepřijdete.

  2. Anonym napísal:“ Predstavme si situáciu, že ,,otrčíme kopytá“ a nič. Žiadne peklo, žiadne Nebo , žiadne medzifázy, žiadon Ježišťok, žiadny tunel so svetlom a iné hovadiny. Ani prd.“
   Toto „nič“ je tiež iba viera, ale taká, ktorá nič neposkytuje, dokonca ani nádej. To je podľa mňa na tom lepšie už ten veriaci, čo si myslí, že ho tam na druhom svete čaká skvelá odmena. Aspoň sa môže tešiť…
   Aj ja som bol za mlada v takom podobnom rozpoložení, ale Boh ma z toho vyliečil…

   1. Anonymní, zastavil jste se někdy u starého mohutného stromu nebo u rozkvetlé růže? Možná patříte k těm, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší…

 9. p.Degon píše :

  Toto „nič“ je tiež iba viera, ale taká, ktorá nič neposkytuje, dokonca ani nádej.

  Tjto vete naozaj rozumiem. Niektorí z nás sú veriacimi len preto, ,,že nádej umiera posledná Ja môžem od písaciehostola p. Degona ubezpečiť, že mne sa žije aj bez tej falošnej nádeje dobre.Ja tú odpornú lož, ktorú ste nazvali nádejou naozaj nechcem , nepotrebujem . A môžemtu prehlásiť,že som s tým zmierený , ba dokonca aj rád.Toto presvedčenie ma ani neoslobodilo, ani nenastrašilo , pretože
  cítim, že život po živote je fatálny klam.Tútofalošnú nádej, že duša po smrti tela niekde odletí, potrebujú hlavne tí, ktorí sa ešte TU na Zemi dopustili takých skutkov, za ktoré ich hryzie svedomie a konečné riešenie odkladajú na neurčito, čiže dosféry rozprávok, či náboženských dristov . NA Zemi už bolo za tých 10.000 rokov čo civilizácia je, cca 50 miliard ludí. Kto by tieto ,,duše“ lustroval, triedil, vyhodnocoval,separoval asi len nejakýNebeský Úchyl, alebo trestanec za nejakéspiknutie proti Niekomu tam ZHORA…

  1. Milý Anonym:
   Vaše reakcie a postoje ma skutočne pobavili a preto Vám rád odpoviem. Píšete:“cítim, že život po živote je fatálny klam“. To cítite svojimi telesnými zmyslami, alebo to máte ako dajakú intuíciu? Ja to Vaše odmietanie chápem ako vieru, alebo Vaše presvedčenie, lebo o tom, že niečo neexistuje sa nemožno presvedčiť. Tomu možno iba veriť.
   O jestvovaní Boha a duše jestvuje mnoho presvedčivých dôkazov, ktoré tu nemožno z časových a priestorových dôvodov popisovať. Jeden najspoľahlivejší dôkaz ste Vy sám ako inteligentná živá bytosť. Tento život za žiadnych okolností nemôže byť produktom matérie, lebo matéria je životu podriadená (doslova si s ňou robí čo chce). Veda, ktorá skúma vlastnosti a charakter života zisťuje, že je to fenomén, ktorý sa nedá len tak ľahko vysvetliť pomocou prírodných zákonov a javov. Z vedeckého hľadiska je takáto existencia duše vylúčená, ale ona skutočne jestvuje v každom z nás a to aj napriek tomu, že v ňu neveríme a ju dokonca aj popierame, práve tak ako Boha Stvoriteľa sveta. Treba nad tým trochu viac uvažovať a nie iba popierať.
   Pekný deň!

 10. Cesta opravdového mystika je z pohledu přepychem hýčkaného současníka trnitá: musí se z vlastní vůle (!) zprostit od dětství pečlivě pěstovaného a modelovaného ega, které ho pojí s materiálním světem. K tomu nestačí stát se militantně zapřisáhlým vegetariánem; čarujícím asketou, který, zahalen dýmem vonných tyčinek, studuje velemoudré knihy vydané většinou těmi, jež dosáhli všeho možného -jen ne cílů, o nichž tak zasvěceně píší. Poznej sám sebe!”
  Vše začíná záměrnou a důslednou likvidací všech materialistických iluzí v mysli dosud jen tělesnými potřebami ovládaného adepta! Musí dospět k vědomému odtržení od světa smyslů a jím vrhaných stínů. Úspěch se projeví v pozvolném obratu ke skrytému vnitřnímu světu, zrcadlícímu pravé „já” – duchovní bytost uvnitř člověka. Přitom se musí opírat jen o vlastní vnitřní sílu, neboť jen její pomocí může dosáhnout stavu otevření mysli; otevřít kanál pro vstup duchovních sil. Jejich příliv časem zesílí a vstoupí do vědomí adepta jako Poznání.
  To se navenek projevuje laskavostí, dobrotou a moudrostí, uvnitř pak sílícím pocitem odvahy pokračovat v započaté cestě. Společným působením Poznání a Ducha se tak pozvolna změní myšlení, rozsah vnímání, potřeb i způsob vystupování. Sebeuvědomění a bytí takto vybaveného jedince odpovídá dosaženému stupni sjednocení se strukturou duchovního světa.
  Ale jednoduché to opravdu není. Člověk důsledně sledující cestu mysterií se ve spotřební společnosti, tvořící civilizaci našeho typu, velmi rychle ocitne v roli opovrženíhodného asociála; podivína ohroženého neodvratným konfliktem s jejími zákony. (Například ženatým hrozí reálné nebezpečí, že brzy přijdou o rodinu. Jsou-li důslední, brzy nemají po rozvodu kde bydlet ani z čeho platit výživné.)
  Z toho plyne, že volba tohoto způsobu života není pro každého. Člověk musí být buď velmi dobře zajištěn, anebo opravdu připraven snášet krušný, mnohdy osamělý život a spoléhat na pochybnou podporu okolí. „Kdo chceš, rozuměj.”

  1. I mě tento příspěvek zaujal. Aniž bych se chtěla dotknout kohokoliv ze zdejších účastníků, domnívám se totiž, že opravdového mystika půjde těžko najít (potkat) v internetových diskusích … nejspíš ani nebude mít žádnou potřebu se nějak zviditelňovat.

   1. Skutečný mystik. Kdo to je, skutečný mystik? Znáte, paní Danielo, za sebe, svoji odpověď, charakteristiku skutečného mystika?

    Vím jistě, že skutečný mystik nese svůj kříž. Žije své vztahy ve světě, neutíká před nimi do osamění, do ústraní. Není žádným sebetrýznitelem, žádným asketou. Piedestal pro něj ale také není.

    Pěknou sobotu.
    Venda

    1. Pane Vendo, s mým náhledem na skutečného mystika Vás seznámit mohu. Ale berte to tak, že já nejsem stoupenec této cesty a představu jen tak pro sebe jsem si dělala již dříve, když jsem znala manžele Tomášovi (Eduard a Míla) a chodila na jejich veřejné akce. Chodila jsem tam především z důvodu nasát energie a atmosféru proudící od hlavních aktérů, nikoliv jít v jejich stopách.
     Svou osobní představu o mystikovi zveřejňuji jen proto, protože jste mě o ni požádal a zároveň nevnímám, že bych Vám v tomto případě neměla vyhovět.

     Netvrdím, že v současnosti musí být skutečný mystik trvale vyčleněn ze společnosti (třeba někde v jeskyni), ale v mých představách je to člověk, jehož vztah ke světu je skutečně na základě oněch mystických zážitků a prožitků zcela proměněn. Ne že by nemohl činit běžné věci, ale „stojí nad nimi“, je vždy „nad věcí“. Šíří se z něj rovnováha, klid, laskavost, pochopení a neuvěřitelná skromnost a pokora. Pokora a respekt třeba i k odlišné cestě druhého. Je natolik orientován do vnitřního světa, že nemá potřebu komentovat svět vnější. Opouští potřebu „expanzivního“ (!) působení navenek (ne že by navenek nepůsobil vůbec), neboť ho plně naplňuje působení směrem dovnitř – to se dle mě projevuje tím, že své ego zcela ochočil, ono mu slouží a již s ním „nesmýká“.

     Nechci, aby se Vás to dotklo (skutečného mystika se to v podstatě nelibě dotknout nemůže), ale dle mého se skutečný mystik nebude nikdy pouštět do nějakých půtek s druhými jedinci, do „střetů“ kdo toho ví více, či jestli druhý ví to, co „vím já“ a nikdy se nesníží k nějakým manipulacím vůči druhému či jeho osobnímu hodnocení. Setkání s pravým mystikem je podle mě setkání s někým, z koho lze vnímat, že on už ví, zná, a tímto se přesto, nebo právě proto, rozhodně nemá potřebu chlubit.

    2. Naprosto přesné! A díky.
     K E.Tomášovi. Dožil se krásného věku a pochybuji, že např.internet jej oslovil, protože při jeho rozmachu v devadesátých létech měl již přes osmdesát let.
     Vnitřní prožitky mystika jsou nesdělitelné, ale Tomášovi i přesto zanechali po sobě velké dílo.

     Pěknou neděli.
     Venda

    3. Milá Danielo,
     nedá mi, aby som Vás za Vaše slová v poslednom odstavci nepochválil. To neznamená, že to ostatné, čo ste napísala ma neoslovilo, práve naopak. Rovnako ako pán Venda, to považujem za trefné.
     K manželom Tomášovým sa nevyjadrujem, ale aj oni mali svoje ego o ktorom sa verejne nehovorí. Každý sme nejakí a trochu iní od ostaných a máme na to plné právo.
     Pekný deň!

    4. to Daniela:
     ad.text 17.5.(20:47)

     Zkuste si „přečíst“ znovu text,který jste napsala.Nejdříve byla napsána odpověď na Vaši „otázku“ srdce.Potom přišla analýza pod vlivem naučeného pohledu falešného(nepravého)já.No otáka je napsána až na konci textu.

     otázka:Je možné se podělit o své zkušenosti?
     analýza pod naučenou představou:duchovní člověk nemá potřebu se chlubit.:)
     odpověď:Je možné a je potřeba se podělit o své zkušenosti:
     ad.když jsem znala manžele Tomášovi (Eduard a Míla) a chodila na jejich veřejné akce. Chodila jsem tam především z důvodu nasát energie a atmosféru proudící od hlavních aktérů, nikoliv jít v jejich stopách.

     ————-
     Ono jsou „střety“ názorů nejen na internetu velmi dobrou zkušeností
     pro každého.Jednak nám pomáhají tříbit a třídit naše zkušenosti
     z různých úhlů pohledu.Takže jsou pro každého příležitostí poznávání
     sebe samého.Proč?Protože to,co nám vadí na druhých se týká:
     -většinou nás samotných
     -je to něco,co bourá naše naučené iluze-představy
     -je to zkouškou naší tolerance a trpělivosti.

     No a také jsou možností podělit se o své zkušenosti.Nikoli z pýchy,
     či strachu,nýbrž pro Uvědomění si,že uvnitř jsme Jedním Vědomím,
     které nemá co ztratit,ale může jen získat.Zrovna tak i člověk.Může
     ztratit nanejvýš iluze a nasazenou masku dokonalosti.Je to ztráta
     nebo je to „bohatství“ pro které si sem jeho srdce přišlo?:)

     PS:Každé otázce předchází odpověď.Kde nejsou otázky,chybí odpovědi.

    5. to Hvězdička:

     Nikdy nepíšu nic bez „vnitřního záměru“, tedy píšu jen tehdy a tak, jak jsem k tomu svým nitrem vedena. Ostatním samozřejmě nemusí být ony záměry mého nitra zřejmé.

     Máte-li na mě konkrétní otázku, zformulujte ji. Budu-li vnímat, že na ni mám odpovědět, tak to udělám, v opačném případě nikoliv.

     Byla-li otázkou na mě míněna otázka, zda je možné se podělit o zkušenosti, tak odpovídám že dle mého v podstatě nikoliv.
     Lze na ně upozornit, nikoliv je předat.
     Skutečnou zkušeností, kterou si člověk bytím nese s sebou je jen hluboké osobní prožití. Pouze přečtené na netu nemá tuto hodnotu.

    6. Ani otázka,ani útok.:)
     Jen poznámka k příspěvku na základě vlastních zkušeností.
     Nic víc.:)

     Deuteronomium 21:21
     A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře.
     Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

     překlad podle slovníku:
     A tak ho všichni moudří,plodné mysli,pochopí v mnohém ke svému užitku,když ovládnou hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli příčiny důsledků,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje.
     Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny.
     Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení.

    7. ještě to Hvězdička:

     Napsala jste:
     „Zkuste si „přečíst“ znovu text,který jste napsala“. To je výzva k něčemu a člověk logicky očekává k čemu a proč.
     Poznámky se většinou nepíší uvozené výzvou k druhému. Nicméně ani Vy toto neberte jako kritiku, každý se projevuje (tedy i píše) jak je jemu vlastní. To je zároveň i má reakce na Vámi použitou citaci. A z těch různých projevů ať si každý vezme to, co potřebuje. A také způsobem jemu vlastním, tedy třeba i v tichosti. (vyhověla jsem Vaší výzvě a ke svému příspěvku jsem se vrátila – já si za sebe a pro sebe tak pravého mystika opravdu představuji – tak jak jsem ho popsala, uvedený popis není popisem manželů Tomášových, ale jak jsem již napsala, byl jimi pouze volně inspirován)

    8. ad.já si za sebe a pro sebe tak pravého mystika opravdu představuji

     Velmi dobře Vám rozumím.Je to i má zkušenost.Když
     člověk začne naslouchat,tak je si opravdu schopen
     takovou představu vytvořit na základě představ jiných
     lidí.Jenže právě tato iluze,představa převzatá, se mu
     následně stává velkou překážkou.Proč?Protože je Vám
     řečeno,většinou pro pýchu nebo ze strachu,že se odhlalí podvodníci,že Bůh stojí mimo Vás.Že je
     nedosažitelný,nepochopitelný a co všechno musím než..bla,bla…
     Jenže Bůh je v nás a my v Něm.Je všemi a vším.:)

     Byla mi zbourána představa mystika vlastními zkušenostmi.Nyní jsem si vědoma,že mystikem je zde
     každý člověk.Rozdíl je jen v tom,že si to buď uvědomuje nebo zatím nikoliv.Každý má mystické
     zkušenosti,vhledy.Každý člověk medituje,každý jde
     svou cestou,kterou si zvolil a každé srdce se jednou
     probudí „doma“.Jinými slovy,všechny cesty vedou
     k Jákobu Spravedlivému.

     A to tu jde nyní,pěkně a nahlas mluvit o svých
     zkušenostech.Protože každé duchovní srdce(vědomí)
     sebou nese nějakou informarci.Přijde na ni,až když
     se probudí.

     Co se týče „slovníku“ budu upřímná.Již jsem jej zde
     zveřejnila a tato informace byla „zadupána“ do bahna.
     Takže,i když je pro všechna srdce,nebo právě proto,
     nejdříve zabezpečíme,aby se s ním nestalo to,co se
     dnes běžně děje jen pro nevědomost a neznalost Božského Otce a Božské Matky vpravdě.
     Rozhodně Vám to pak dám na vědomost i s odkazem
     na slovník,abyste si i Vy mohla překládat a ověřovat
     informace Písma.

     PS:Také jsem nebyla žádným hlubokým studentem Bible.
     K tomu mne přivedl až Otec.Před tím jsem četla Gítu
     a posléze četla a zakoušela Tomášovo evangelium,
     ze kterého jsou odvozena evangelia Nového zákona.

    9. S Vašimi náhledy souhlasím jen částečně, ale nemám potřebu se k nim vyjadřovat.

     Že jste zde o slovníku již někdy hovoříla, to opravdu nevím, občas jsem si z těchto stránek přečetla nějaký článek, ale diskuse jsem nechávala naprosto nepovšimnnuté.
     Více než jen pravděpodobné je ovšem to, že já ten slovník prakticky potřebovat nebudu, nebudu v něm hledat žádný výklad. Nekráčím ani touto cestou a výklady Bible čtu jen výjimečně, když mi je někdo „přistrčí pod nos“. Prostě mě jen zaujalo, že zřejmě existuje nějaký slovník. Pokud jste s jeho uveřejněním zde měla nějaké neblahé zkušenosti, klidně na mou otázku zapoměňte.

    10. Co mě ovšem zajímá. Nejsem totiž žádný hluboký student Bible, a tudíž ani případných souvisejících studijních spisů.
     Hvězdičko, píšete „překlad podle slovníku“. Z jakého výkladového slovníku jste citovala. Děkuji za Vaši odpověď.

 11. hezký den,
  ja si myslím, že vystupovat z těla je špatná technika hledání, poznání může přicházet i s tímto tělem, nemáme od sebe trhat tělo, mysl, ducha, ale naopak to vše sjednocovat, tedy přibrat ještě navíc toho ducha k tomu všemu. at se vam daří.

 12. Vidím, že na názor o neexixtenciu Boha sa rozprúdila živá diskusia.

  Napr. p. Degon napísal :

  Treba nad tým trochu viac uvažovať a nie iba popierať.

  Aby som sa vyjadril jasnejšie, z mojej strany nejde ani tak o totálne popieranie existencie Bha,hovoríme však o Bhu, ako ho vykresluje Bilia. Toho spupného Jahveho, ktorý vmene Židov a zadov masakruje pôvodné obyvatelstvo, ktoré sa vzoprelu návalu Mojžišových stúpencov. Kto by bol rád, keby ho postoročiach vyháňali z rodiska, ani ja nie . Ja popieram , alebo lepšie povedané nestotožňujem sa s názorom, že ten BOH , čo stvoril tento svet že je Jahve,anidobrotivý, láskavý deduško, ako nám ho vykresluje katolícka cirkev.Kto je pootom ONEN Stvoritel vesmíru, Zeme , duše a viery v akejkolvek podobe. Je to niekto úplne iný-BOH, o akom sme doterz nepočuli ? Ja som presvedčený, že niečo medzi Nebom a Zemou je, čo si neviem vysvetliť ani ja a možno ani nikto zo súčastných vedeckých kapacít. A zostáva klsická otázka. Kto má pravdu . Ten čo verí Boha -Jahveho z Biblie, alebo ten, že vesmír vznikol zo singularity Velkým treskom ? Ja hovorím jasne. Neviem, i ked som si prečítal o tom vela. Pre mňa by bola najjednoduchšia cesta- veriť v celom rozsahu Biblii, ale to sa mi prieči, pretože je tam tolko bludov a falošných výkladov dejín, spoločnosti a vývoja ludstva ako takého, že ma to dokonca odrádza.
  Jedinú únikovú cestu vidím v tom, že TEN Stvoritel, je nám doteraz ukrytý a ak existuje /niektoby ho stvoril/ , prečo mlčí, prečo sa nezviditelní. Mnohí hned nájdu odpovede, ON nás skúša, ale dokedy…

  1. Pane Anonym,
   trochu ste sa nám odhalil, takže už nie ste pre nás celkom anonymní. Teraz už môžeme písať o trochu viac konkrétnejšie. Neviem, odkiaľ ste odpísal ten Váš prvý príspevok (o 14,51 hod.), ale ja s ním (ako mystik) nesúhlasím. Mystikom sa človek nestáva postupne cvičením a odriekaním, ale v okamihu, keď sa mu otvorí to „tretie“ oko, alebo inak napísané, keď obdrží milosť „vytrženia“, alebo „keď sa mu otvoria nebesá“ a on uzrie Boha „tvárou v tvár“ a v okamihu spoznáva skutočnú realitu, alebo skutočnú pravdu, ktorá mu bola dovtedy neprístupná. Týmto okamihom sa z neho nestáva dajaký čudák, alebo asociál, ale naopak človek viac otvorený láske (k Bohu a blížnemu), ale na seba viac sústredí pozornosť diabla, ktorý proti nemu využije všetky jemu dostupné prostriedky (aj jeho najbližších), aby jeho schopnosti a poznatky nemohol odovzdávať iným a tým ich odoberať z jeho moci. Ale takýto „mystik“ už nie je ponechaný sám na seba, ale dostalo sa mu takých schopností o ktorých predtým ani netušil že jestvujú a tým aj ochrany, že ho nikto a nič nemôže ohroziť. Takže sa nikto tohoto stavu nemusí obávať, lebo od tejto chvíle je absolútne nezávislý a neohroziteľný. Ako tento stav popisuje Lao-ć prechádza bojiskom a nezasiahne do nijaký šíp, chodí medzi dravcami a neohrozia ho zuby ani rohy dravca. Poznáva svet aký je, bez toho,aby čo aj len vykukol z okna a číta myšlienky iných ako z otvorenej knihy.
   A čo sa týka horeuvedeného Vášho príspevku tu treba podotknúť, že diskutujúci nespomínajú toho starozákonného boha Jahveho a Mojžíšov zákon, ale skutočného Boha Stvoriteľa sveta, ktorý je Bohom lásky, pravdy a milosrdenstva. Tento Boh nevládne mocou, silou a strachom, ale dal slobodu konania, myslenia a cítenia aby sme sa v tomto prostredí osvedčovali a potvrdili tak svoju príslušnosť k Bohu, ako svojmu Otcovi. Je to dôvera, ktorú by sme nemali sklamať…
   Pekný deň!

 13. Ja sa tiež čudujem, že sa objavil další diskutujúci pod nickom Anonymní- reagoval o 14,51 a písal po česky. Bolo by vhodné, keby si zmenil nick…

 14. Nick „Anonymní“ je přiřazen všem, kdo napíší příspěvek do diskuse a nic nezadají do pole „Jméno“ ve formuláři. Z toho důvodu tento „nick“ není žádným unikátním označením a těžko si ho tak může kdokoliv nárokovat, jak to požaduje slovensky píšící anonymní. Pokud kdokoliv chce se unikátně označit, nesmí být líný si vyslet něco originálního a následně ono v potu mozkových závitů vymyšlené napsat do pole „Jméno“ při psaní příspěvku …

 15. V šesti postupně na sebe navazujících dílech mého amatérského objasňování mystiky jsem zdůraznil některé body poznání, které duchovní člověk potkává a které, podle mne by mohl /nebo snad měl?/ na této cestě znát. Samozřejmě, že každý může mít / a také asi má / jinou úroveň poznání, někdy více založenou na vnitřním vhledu, někdy více na vnějším, tj. na informacích čerpaných z napsaných děl. Někoho osloví cizokrajné filosofie, někomu stačí naše oblast a díla např. učenců z okruhu římskokatolické církve. Někdo má více vyvinuté intelektuální vnímání, druhý je zase více v působení emocí. Jak nahoře, tak i dole, co je tu, je i tam a co tu není, není ani tam /volně uvedeno stručné staré moudro/. A navíc, každý jsme jiný, což je i dobře, protože různé rozdílnosti nás vedou stejně ke společnému vrcholu, a o to je to všechno pestřejší.

  Uvádím, doslovně kopíruji to, co jsem na závěr šestého příspěvku k mystice uvedl a co je zkratkou – snad i rekapitulací toho, co osobně považuji za důležité: /samozřejmě, že ne vše jsem stihl uvést – z bohaté diskuze lze vyčíst i mnoho nových inspirací….díky za ně / „Ve stručném průřezu vzpomenu důležité informace, kterým jsem v předchozích pěti dílech mého ryze amatérského objasňování cesty mystiky přiřadil důležitost. Kdo má zájem, může se znovu vrátit na úvod, k roli filosofie a náboženství…, nebo jakou silou disponuje duše člověka…, znovu si může pročíst objasnění pojmů, jako je Mistr, Učitel, Rádce…, vysvětlení lidského těla jako Chrámu žijícího Boha…, co to je skutečné jméno jako tvořivý aspekt Boha…, otázka Boha, jako Stvořitele a Lásky, jako nejvyššího Zákona…, uvedení techniky duchovních cvičení…, pojem spásy jako aktu, který je výsledkem snahy duše o návrat…, proč je důležitá Milost, nezbytný dar Stvořitele…, objasnění programu a funkce mysli, jako hlavního nástroje „Negativní síly“ vč. popisu vášní, které vznikají vztahem mysl-smysly a degradují cestu duše…, proč je důležité uvedení duše k poznání sebe sama v křtu neboli zasvěcení…, znovu zdůraznění nezbytnosti Mistra, plnění jeho příkazů, nutnost nového tj. duchovního znovuzrození s mnoha citacemi veršů Janova evangelia…, otázku svobodné vůle s pohledem na dobro…, jaké skutky a myšlenky jsou správné a vše, co souvisí se zákonem karmického vyrovnání…!“

  Celý příští týden tu na stránkách nebudu; čeká mně relaxace a cvičení u termálních pramenů, slovenského Mrtvého moře. A snad i mohu být rád, že dnes večer vypnu počítač a vrátím se k němu až zase za týden.

  Pokusím se ve volných chvílích vytvořit nový příspěvek – článek se stručným názvem“ Jóga a Bible“. Jóga, jako cesta k poznání a Bible, jako napsané slovo poznání. Dnes má někdo při vyslovení termínu „jóga“ až alergickou vyrážku na kůži a někdo se k Bibli vyjadřuje se značným despektem. Pro někoho je řešením problémů současného života a fenoménem vše zachraňujícím dnešní věda a její jistá dominance, která může být klíčem; použiji i vznešený termín magnum opus doby. Ale jako starobylá jóga, tak mladší Bible, zvláště v části učení Ježíše, tak i naprosto novodobá věda se vytvářela, působila, jinak řečeno stále vytváří a působí, pouze a jedině v Božím stvoření. Není nikde mimo, je Jeho součástí, ač se něco někomu na tomto tvrzení nemusí líbit. Ale také někdo jiný nějak tuší, že lidstvo se může velmi přiblížit k věky očekávanému velkému duchovnímu probuzení. Ať Tao, Šabd, Duch Svatý, třetí oko, meditace, nirvána, atomy, kvarky, objevy s mnoha složitým dokazováním pomocí nejmodernějších přístrojů a matematických a fyzikálních vzorců…., vše je součástí jedné jediné Jednoty. Na to se snažím nikdy nezapomínat. Mohlo by být proto logické mé stručné závěrečné tvrzení, že vše se může nějak a někdy propojit.

  Přeji pěkný podvečer a díky za všechny příspěvky.
  Václav Žáček /Venda/

  1. Milý pane Václave, alias Vendo:

   V šiestich častiach Vášho pojednania o mystike ste analyzoval tento pojem a v bohatej diskusii ste sa aj inak vyjadril o tejto „ceste človeka“, kde ako píšete: „Někdo má více vyvinuté intelektuální vnímání, druhý je zase více v působení emocí“.
   A práve tento výraz „púsobení emocí“ ma podnietil napísať Vám svoj názor, ako tú emotívnu stránku života človeka ja vnímam.
   Na človeka vplývajú rôzne podnety, v rannom veku sú to prevažne materiálneho charakteru, neskôr sú to intelektuálne vplyvy, ktoré u človeka vytvárajú jeho rozumové schopnosti a ako my hovoríme – jeho intelekt (IQ), no a v zrelom veku (starobe) uprednostňujeme skôr tú emotívnu stránku človeka (EQ), ktorá je v nás ako „emočný prvok“ a utvára náš charakter.
   Tieto tri charakteristiky človeka (materiálne telo, duchovnosť a emotívnosť) nás spájajú na prvom mieste s materiálnym svetom, duchovným svetom a napokon so samotnou podstatou – Bohom Stvoriteľom. Tieto tri podstaty sú prítomné v celej realite stvorenia, ako materiálna podstata (telesnosť), ako duchovná podstata,(duchovnosť) a ako emotívna podstata (duševnosť). To sú tri reality, ktoré sú podmienkou celého aktu stvorenia. Ak chceme niečo vytvoriť, na počiatku musí byť vôľa, predstava (projekt, plán) a napokon materiál z ktorého to chcem vytvoriť. Ak nám bude ktorákoľvek podstata z týchto troch častí chýbať, žiadne dielo nevykonáme (nestvoríme).
   Vy pane Vendo uznávate tie posledné dve podstaty (telesnosť a duchovnosť), ale tú prvú, ktorá je predpokladom úspechu (vôľa – chcem) a ktorá nás duševne spája so samotným Stvoriteľom uznávate iba ako niečo, čo na nás vplýva (púsobí), ale netvorí našu podstatu. Myslím, že práve toto spájate s karmou, ktorá je na nás akoby nalepená a ktorej sa možno ľahko zbaviť tak, ako si večer pred spaním vyzliekame šaty a ráno si ich opäť (vyčistené) reinkarnáciou obliekame.
   Ja sa domnievam, že práve v tomto sa naše názory odlišujú. Ak v sebe nemáme túto prvotnú a vôľovú súčasť našej podstaty nie sme spojení s prvotnou príčinou stvorenia – so samotným Stvoriteľom! Ježiš to nazýva Božím synovstvom. Potom sme stále iba zajatcami stvorenia, ale nie sme Božie deti, ktoré majú večný život. To je ten mystický život, ktorý nás robí iným, ako je naša pozemská realita.
   Jiří Muladi to pekne vystihol vo svojim príspevku Hviezdičke (zo dňa 19.05. o 14.25) , kde napísal: „Co se týká Satana, ten má legie pomocníků a jeho inteligence přesahuje veškerou inteligenci lidstva – ale chybí mu to, co má každé batole: láska. To je zásadní důvod, proč žádný člověk proti němu v boji nevyhraje – bojovnost je navíc jeho absolutní doménou“.
   A láska nie je intelektuálkou záležitosťou, ale emotívnou (EQ), ktorá stojí na počiatku akejkoľvek tvorby a bytia…
   Peknú, ale hlavne úspešnú cestu životom!

   1. Pane Degone, vlastními slovy jste popsal něco, co je dle mého velmi důležité. Ano, to je cesta mnohých východních mistrů, kteří rozvíjí a dávají akcent víceméně jen na stránku duchovní (s cílem dosáhnutí rozplynutí v blaženosti). Synovství, tak jak ho představuje a nabízí Kristus, je však něco ZCELA jiného a proto bych byl také velmi opatrný s pojmy karma a reinkarnace, které pocházejí z hinduismu. Děkuji za, dle mého, velmi podnětný příspěvek!

    1. Pane LM:
     Tieto veci sú veľmi ťažko pochopitelné aj pre mňa a tak sa mi musí dostať poučenie odtiaľ z „hora“, ako „intuítívny podnet“. Preto som rád, že sa tu nájde niekto, koho tieto moje (a nielen moje) reči oslovili a dali mu podnet k uvažovaniu.
     Ďakujem za uznanie!

   2. Pán Degon,mám obrovskou radost z toho,že téměř po třech letech jste sám
    ze sebe dostal(vy víte proč) s pomocí pana Jiřího tato slova:
    ad.„Co se týká Satana, ten má legie pomocníků a jeho inteligence přesahuje veškerou inteligenci lidstva – ale chybí mu to, co má každé batole: láska. To je zásadní důvod, proč žádný člověk proti němu v boji nevyhraje – bojovnost je navíc jeho absolutní doménou“.
    A láska nie je intelektuálkou záležitosťou, ale emotívnou (EQ), ktorá stojí na počiatku akejkoľvek tvorby a bytia…

    Ti dva jmenují se různě:
    Rozum a Cit,Zlo a Láska,
    či Otec a Matka.
    Různými energiemi disponují,
    odsouzeni jsou však věčností
    k společnému soužití.

    Co pro Cit znamená dávat,
    pro Rozum jen brát,
    a tak chamtivost Rozumu vůči Lásce,
    svedla je na scestí:
    trpící Láska zotročená
    a Rozum-krutý vládce.

    Aby se mohla Láska projevit,
    musela se naučit nejdříve,
    rozumovat sama srdcem
    a přestát přitom útoky otrokáře.

    A co Láska srdcem vymyslela?
    Rozum samotě vystavila,
    protože od něj utekla.
    čímž Rozumu srdce zlomila.

    Na tuto chvíli v ústraní čekala,
    aby to jeho srdíčko zlomené,
    z lásky k němu,
    svou láskou vyplnila.

    Z Otrokáře se stal Dobrák,
    co svou Lásku chrání,
    Láska se z otrockých pout vymanila
    a za to Rozum srdcem brání!

    Od té doby vědí oba,
    že mohou v klidu nažívat,
    jen když budou tvořit
    společně srdce JEDNO!

    PS:Co je dnes pro mne Zlo,zítra bude poznáním,
    co dnes dobré se zdá,zítra může být velkým zklamáním.
    Zkušenost se nedá naučit,jenom životem zde se dá prožít!

    —————-
    Uvnitř člověka je duchovní bytost.Ta duchovní bytost je „hermafroditní“ bytostí.
    Uvnitř člověka jsou Dvě Inteligence(IQ+EQ)opačné povahy.
    Pokud jsem si vědom,že jsem duchovní bytostí v lidském těle,jejíž podstata
    je tvořena těmito energiemi,pak pro mne již není tak těžké pochopit cestu
    stvoření Dítěte -Člověka v sobě samém.
    Proto je nanejvýš dobré poznat sám sebe vpravdě,abych poznal,jestli je
    ve mně více citu nebo více rozumu(jsem více po Matce nebo po Otci),
    abych na sobě mohl vědomě pracovat dál.A je zcela jedno jestli mám na sobě
    mužské nebo ženské tělo.
    Cesty se totiž liší od sebe jen v postupu.Přesně jako v těch „pohádkách“:
    -O Měsíčníku,Slunečníku,Větrníku,bratřích Večernice(Jitřenky),kterou hledá
    citový animus.(viz.i Odysea apod.)
    -Kráska a Zvíře-kdy se díky lásce změní(narodí-Znovuzrodí) z falešného já citový animus,aby se s citovou animou(Láskou) opět spojili v Boží Dítě.

    Předsudky jsou naučenou Iluzí.Sám nyní můžete rozeznat ten rozdíl,když to
    samé napsala „žena“ a když „muž“.Jak ale mohu dělat rozdíl,když duchovní
    bytost v těle druhého ani v sobě samém neznám?
    Nebezpečí pro citového anima v mužském těle je převzatá a naučená falešná představa,že muž je něco více než žena nebo dítě.Velmi rychle sklouzne
    k egoismu a nechá tak svého citového anima na kříži v sobě samém a jako
    svou „otrokyni“ drží násilím v područí své Dvojče-citovou animu(lásku).
    Není si ani vědom,že takto svou lásku proměnil na nenávist.V tom je síla
    Lásky.Jakmile je použito násilí,zabije se tím,že se změní na dvě.
    Lásku bezpodmínečnou,všeobjímající-tu jedinou-si totiž nelze přivlastnit
    ani získat násilím,ani ji zotročit,ani zabít,ani spálit,…Ona je tím,kdo
    spojuje.Ona umí odpouštět a je Spravedlností.Ona je Pravdou.
    (jádro atomu=láska,proton=cit,elektron(y)=rozum)

    PS:Tlak,tah,odpor(stabilita).

   3. Dobré ráno,

    až dnes jsem zjistil, že po mém odjezdu na dovolenou / po 19.5./ se tu ještě vedla další diskuze /nejen k mystice/.
    Děkuji všem, kteří ve více než šesti stech příspěvků vyjadřovali své názory, myšlenky, své získané zkušenosti.
    Mystika není lehce uchopitelným lidským konáním a těch pár mých stránek nemohlo nikdy sdělit vše.
    Proto si vážím každého přístupu, kterým chce diskutující obohatit nás, kteří se tu nad články a příspěvky k nim scházíme a zamýšlíme se nad nimi.

    Nechci se již k tomu, co po 19.květnu napsal pan Degon, LM, Hvězdička, Daniela, Míla, Mariela, Jiří Muladi či Anonym, vracet. Diskuze tu skončila a další články autorů přinesou nová témata, na kterých se zase budeme setkávat. Předpokládám, že nikdo ze zde diskutujících není vysokoškolským profesorem vyučujícím vědám či špičkovým vědcem významných vědeckých pracovišť. Jsme tu lidé, kteří cítí, že chtějí něco ze svého poznání sdělit.

    Drtivá většina příspěvků na mé články je pro mne inspirativní, na některé jsem odpověděl, jiné mne pro svoji jasnost k tomu nenutily.

    Přeji všem pěkný den a mnoho zdraví.

    Václav Žáček /Venda/

 16. ANO! „Synovství“, lépe řečeno stát se dítětem Božím tak, jak to přináší Kristus, je něco NAPROSTO jiného než rozplynutí podle východních nauk!!!
  Také děkuji LM, že tu poukázal na tento propastný rozdíl mezi cestou východních mistrů, a křesťanstvím!

  1. Niekoľko všeobecných slov na záver:
   Čo nám prezrádza meditatívna poloha „lotosového kvetu“ Buddhu?
   Vedieť – sedieť- nič nerobiť! Má intelekt mudrca, ale on si len sedí a nič nerobí! A taká je celá indická civilizácia, ktorá sa vyznačuje starovekou múdrosťou, nesmiernou chudobou a pasivitou, lebo jej chýba motivácia lásky.
   Svetová ľudská pospolitosť sa vyznačuje týmito vlastnosťami:
   Čína – usilovní ako včielky
   India – ako sediaci Buddha
   USA – snaha vládnuť svetu silou
   Kresťanská EÚ – poslušne slúžiť
   Slovanské Rusko – ???
   Kam sa s týmito vlastnosťami ľudstvo dostane???

   1. Pane Degone, souhlasím, Rusko je pro nás otazníkem. Ale je to také křesťanské Rusko, zrovna tak jako se hlásí ke křesťanství Evropa a stejně se k němu hlásí i USA. Ale otázka je, kdo křesťanskými zásadami skutečně žije? A stejně je i otázka, zda Indie žije skutečně Buddhovou moudrostí?

    1. Milá Míla:
     Tá Vaša pripomienka k otázniku zvaného Rusko aj mňa zaujíma, lebo ako sa zdá, bude formovať svet tohoto terajšieho tisícročia a my si nie sme celkom istí, či pozitívne, alebo negatívne.
     Rusko je veľmoc na ktorej si už nejedna sila vylomila svoje zuby a tak mi pripadá veľmi rozumné byť s ňou zadobre. Je pravdou, že je teraz Rusko kresťanské, ale aj to kresťanstvo v minulosti už neraz sklamalo a dostalo sa ro rúk diabla. Dúfajme, že sa to tentoraz už nestane. Ja pozorne sledujem tento vývoj okolo Ruska, Číny a Indie a želám nášmu často zle skúšanému svetu pokojný a harmonický vývoj a mier. Ale viem, že ten dravec na západe sa len tak ľahko nevzdáva a to ma naplňuje obavami…
     Pekný deň!

    2. Vnímám to podobně, pane Degone. Cítím nejistotu, pokud jde o Rusko, ale zároveň mám pocit, že západní přístup už je tak bezostyšný, pokrytecký a dravý, že změna ve světě je nevyhnutelná. Jsem spíše optimista a doufám, že křesťanství má i v Rusku pevné kořeny, mystiků tam bylo vždy dost. Ale všude žijí jenom lidé, a jaké síly zvítězí – to je otázka. Člověk stále ještě asi naplnil onu Sokratovu radu „Poznej sám sebe“ – a tak je lidstvo mnohdy samo pro sebe asi velkou neznámou. Ale optimistou mohu i přesto být, že? (Sem patří smajlík, kterého na počítači neumím vykouzlit).

    3. Promiňte – opravuji: Chtěla jsem říci – člověk stále ještě nenaplnil… nikoli naplnil.

    4. Sice nejsem nějaký extra vyznavač antroposofie, Rudolfa Steinera, ale několik let jsem se jí zabývala. Jistě nebude úplnou náhodou, že Rudolf Steiner pojmenoval kulturní epochy nynějšího poatlanstkého eonu následovně:
     – od r. 7 227 př. n.l. Praindická
     – od r. 5 067 př. n.l. Praperská
     – od r. 2 907 př. n.l. Egyptsko-chaldejsko-babylónská
     – od r. 747 př. n.l. Řecko-římská
     – od r. 1413 n.l. (zlom r. 1998 n.l.) Germánsko-západoslovanská
     – od r. 3 513 n.l. Slovanská
     – cca od r. 5 733 n.l. do 7 893 n.l. Filadelfská, východoslovanská (Ruská)

    5. Marielo, Steinera jsem nečetla, ale podle toho, co jste napsala, by se dominance kultury přesunovala pomalu směrem na východ. Teď bychom byli v epoše germánsko – západoslovanské. Nějak si to neumím konkrétně představit, za zhruba 1500 let by dominovala jenom slovanská kultura (tedy bez německého vlivu?)a za dalších tisíce let ruská? Připadá mi to příliš vzdálené a dost těžko uchopitelné, jen těžko si pod tím jsem schopna něco konkrétního představit. Minulost je samozřejmě něco jiného. Steiner k tomu došel jenom na základě svých vizí, nebo i něčeho jiného?

    6. Paní Mílo, sestudovala jsem asi 20 spisů Rudolfa Steinera, ale to je pořád jen zlomek toho, co napsal. O budoucnosti jsem toho zrovna moc nečetla. Rudolf Steiner měl vhled do dějů, takže předpokládám, že i zmíněné epochy stanovil na základě vhledů. Již delší dobu se jeho dílem nezabývám, ale když se tu tak probíral vliv Ruska na budoucnost, tak mi ty epochy vyvstaly před očima. Předpokládám tedy, že Rusko bude mít vliv čím dál větší. Já osobně se domnívám, že pozitivní, duchovní.

   2. Kvituji i Váš příspěvek, pane Degone. Ten propastný rozdíl mezi východními naukami a křesťanstvím skutečně spatřuji v „odevzdání se v nicnedělání“ a činorodou láskyplnou trvalou aktivitou ve prospěch stvoření. Tedy ne rozplynout se, ale naopak být maximálně užitečný a činný v souladu s vůlí Boží! Rozdíl by se také dle mého dal zjednodušeně pojmenovat jako sobectví x altruismus. Kdo bude pomáhat ostatním, když se ti duchovně směřující rozplynou?

    Konečně se diskuse začala odvíjet dle mě zdravým směrem! Děkuji!

    Ještě poznámka ke „kresťanské EU – poslušne slúžiť“ – jde o to, komu, zdá se, že „bohem“ se staly peníze a USA …

   3. ad.Svetová ľudská pospolitosť sa vyznačuje týmito vlastnosťami:
    Čína – usilovní ako včielky
    India – ako sediaci Buddha
    USA – snaha vládnuť svetu silou
    Kresťanská EÚ – poslušne slúžiť
    Slovanské Rusko – ???…..

    cit.:
    „Usir, řecky Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Sutecha zbyly neúrodné pouště a sucho. Sutech, jenž byl Reovým strážcem předtím než ho Eset lstí donutila vrátit se zpět na oblohu, se rozhodl že se mu pomstí. Pozval ho k sobě na hostinu a v nečekané chvíli ho obelstil tím, že přinesl rakev a řekl že kdo se do ní přesně vejde, bude silnější. Okolní bohové to zkusili, byli však moc malí nebo velcí. Tak to zkusil Usir, kterému byla přesně a v tu chvíli ho Sutech nechal chytit a spoutat. Jeho tělo pak rozřezal na několik kusů a ty rozházel po celém Egyptě.“

    ..rozházel po celém Egyptě,po celé Zemi,po celém lidském těle.

    ad.Kam sa s týmito vlastnosťami ľudstvo dostane???

    Bude si muset zahrát na Isis a začít sbírat a spojovat „kusy“ Otce.Nejdřív však v sobě samém musí nalézt ten „bod rovnováhy“,jehož je Strážkyní a ….
    No a když poskládá „kusy“ k sobě,již bude i „vědět“ kam a jak dál.
    Bývá to i naopak.:)

    PS:No a o této cestě vypráví Písma velmi podrobně.A je jedno,jestli jsou to
    východní nauky,křesťanství,egyptské knihy mrtvých,či toltécké učení,atd.
    všechna vznikla z Jednoho Základu,z Jednoho „těsta“ a jsou součástí Jednoho
    Vědomí.

 17. Ono ani tak nejde o pana Vendu – ten ať si píše a dělá, co chce. Ale jde o to, aby pana Vendu v jeho hybridní nauce hinduismu a Nového zákona nenásledovali další hledači. Proto jsem za sebe rád, že se diskuse tímto směrem ubírá.

  Je sice naprostou pravdou, že védy a upanišady byly ve své době vrcholem duchovního poznání – asi jako křesadlo pro rozdělávání ohně. Jenže kdo dnes používá křesadlo?
  Nejen že se za tisíce let radikálně změnila Boží tvorba, i sám Bůh se vůči ní změnil.
  Lidé, kteří se (výjimečně) dostali k Bohu před zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, ti byli obklopeni láskyplnou bezbřehou září. Ovšem poté, co si Ježíš Kristus vydobyl vlastním úsilím titul Syn člověka, je v centru oné bezbřehé záře tělesný Ježíš. Takže člověk, jenž nyní přijde k Bohu, komunikuje s Ježíšem – a dále žije a tvoří, v souladu s jeho vůlí, a to ve světě, jenž si málokdo umí vůbec představit.
  Tato radikální změna Boha vůči lidem pochopitelně nemůže být ve védách obsažena.

  Navíc jsou u pana Vendy patrné známky fanatismu, s jakým kroutí Nový zákon tak, aby vyhovoval védám. K tomu dodávám, že fanatismus není vlastnost Boha a tudíž (jakýkoli) fanatik k Bohu nepřijde.
  Proto je taky vhodné nečerpat víru pouze z jedné nauky, nýbrž prostudovat jich více, porovnat mezi sebou a pak si bez smítka fanatismu sestavit vlastní mozaiku.
  Takto tvořiví lidé Boha opravdu těší.

  Abych však skončil optimisticky i pro pana Vendu: bez něho by celá tato diskuse nebyla, takže jeho počin je ve výsledku přínosný.

  1. Pane Muladi, já si říkám, že paní(slečně?) Daniele, kterou tímto zdravím, musím odepsat, že jsem také rád, že se diskuze stáčí k tomuto veledůležité směru, ale nebýt pana Vendy a jeho článku, tak tu vůbec nediskutujeme a tady tyto podnětné příspěvky tu nejsou – a Vy jste mě předběhl :-)

   Takže naprostý souhlas a moc děkuji za tento Váš příspěvek, naprosto koresponduje s poznáním, které jsem milostí Boha mohl zatím získat. Domnívám se že platí, čím vyšší poznání, tím větší je naše odpovědnost – na to bychom neměli nikdo zapomínat.

 18. pánové, pánové,

  Ja si zase myslým, že vo všetkom treba hladať zákulisné hrátky ,,sumerského“ Gilgameša. To ON spôsobil všetku tú ,,melu „. On spúsobil, že sa zrazu roztrhlo vrece s Bohmi, a je ich TU nejako príliž vela, na pár miliard človekov.
  Bude nutné vytvoriť ,,upne nové náboženstvo“, s jedným Univerzálnym Bohom – s ujednoteným MENOM , s bohom s viacerými tvárami, ktorí nebude dávať ludom falošné nádeje , že existuje niečo ako ,,život po živote“. Tieto fantazmagórie budú misieť raz a navžde prestať, lebo ked sa ONEN Gilgameš naserie , spôsobí ďalšiu ,,kuca-pacu“….

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference