mapa stránek || vyhledávání

Obmedzenosť človeka

hlavaČlovek sa sám, dobrovoľne, slobodne a zo svojho vlastného rozhodnutia obmedzil vo vnímaní reality. Rozhodol sa totiž nevnímať ju celú, ale len jej časť. A túto časť považuje za celok, mimo ktorého pre neho nič ďalšieho nejestvuje. A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe.

Avšak takáto obmedzenosť vo vnímaní nemôže mať za následok nič iného, ako človeka obmedzeného. Obmedzenca! Obmedzenca so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho obmedzenia vyplývajú a ktoré jeho obmedzenosť automaticky produkuje a prináša.

O čom to vlastne hovoríme? Predsa o materializme! O tom, že všetko myslenie, vnútorné prežívanie, uvažovanie a samozrejme aj konanie ľudí je zamerané iba a jedine na hmotnú realitu. Je to totiž to jediné, čo podľa nich jestvuje, čo má nejakú cenu a čo je hodné námahy a snaženia.

Rodina, práca, oddych, záujmy a koníčky, týchto zopár okruhov rozvinutých do miliónov jednotlivostí tvorí stredobod životného úsilia väčšiny ľudí tejto zeme. Všetci spoločne to nazývajú reálnym životom a v ich myslení, cítení a snažení niet už miesta absolútne pre nič, čo by nejakým spôsobom vybočovalo z rámca tohto takzvaného reálneho života. A ak na také niečo natrafia, nie je to podľa nich vôbec hodné pozornosti, záujmu, a už vôbec nie nejakého snaženia.

A je zarážajúce, že podobný prístup k životu môžeme vidieť aj u tých, ktorí sa považujú za veriacich, čiže ľudí akceptujúcich fakt, že by mohlo jestvovať ešte aj niečo iné, ako viditeľná a hmotná realita. I oni vo väčšine prípadov vôbec nijakým spôsobom nevybočujú zo všeobecného rámca absolútneho pripútania k hmotnej realite.

Väčšina veriacich je totiž presne takých istých, akými sú materialisti, pretože presne také isté je ich myslenie, uvažovanie, jednanie i snaženie. Vôbec ničím sa neodlišujú! Možno snáď iba svojou vierou, že jestvuje aj niečo iné, ako to hmotné. Ale tým to pre nich hasne, pretože z tohto neistého tušenia nevyvodzujú pre seba a pre svoj spôsob života žiadne dôsledky. Žijú, myslia, uvažujú a jednajú presne tak isto, ako všetci ostatní. Celý svet preto pokojne možno nazvať materialistickým. Materialisticky obmedzeným!

Skúsme si teraz predstaviť hustú hmlu s viditeľnosťou dvadsať až tridsať metrov. Pre cestnú premávku to predstavuje veľké nebezpečenstvo, na základe ktorého musí byť zodpovedajúcim spôsobom znížená rýchlosť.

A teraz si skúsme predstaviť, že by sme v takejto hustej hmle žili trvalo. Že by sme sa do takéhoto stavu narodili a nikdy v živote by sme iným spôsobom nevideli. Videli by sme vždy iba dvadsať až tridsať metrov pred seba, pričom by sme nemali ani poňatia o tom, čo sa skrýva za touto hranicou. Je celkom pochopiteľné, že tomuto dlhotrvajúcemu obmedzeniu by sme sa plne prispôsobili a stalo by sa pre nás vo všetko smerodatným. I naše myslenie a uvažovanie by sa celkom logicky pohybovalo iba v hraniciach tohto obmedzenia.

No a presne takto žije väčšina ľudí s ich duševným obzorom, schopným vnímať iba hmotnú realitu. Toto obmedzené vnímanie reality prijali ako to jediné, čo jestvuje a bezvýhradne sa tomu vo všetkom prispôsobili. Niet ničoho v ich myslení a snažení, čo by túto hranicu prekračovalo. A tak žije ľudstvo ako v hustej hmle, s možnosťou maximálneho rozsahu vnímania v onom pomyselnom rozmedzí dvadsať až tridsať metrov.

A teraz si predstavme viditeľnosť počas jasného, slnečného letného dňa, keď sa krása krajiny rozprestiera až do takmer nekonečnej diaľky a my všetko vidíme jasne a zreteľne.

Rozdiel je neporovnateľný! Tento rozdiel je rozdielom medzi plnohodnotnosťou a plnokrvnosťou života v porovnaní s obmedzenosťou vnímania a videnia v hustej hmle.

Materialista nevníma život plnohodnotne a plnokrvne! Vníma a vidí len jeho hmotnú realitu a považuje ju za realitu jedinú. Nie je schopný vytušiť, vycítiť a uvedomiť si, že za ňou je ešte realita iná, jemnejšia a že obe tieto reality spoločne tvoria jeden neoddeliteľný a vzájomne prepojený celok. Že obe tieto reality tvoria jedinú pravú a skutočnú realitu.

Obrazne vyjadrené, materialista jedná a myslí v rozmedzí vlastného vedomia v rozsahu dvadsať až tridsať metrov. Jedine to, čo sa nachádza v týchto hraniciach, považuje za rozhodujúce. Toto je však dôvod, prečo neraz jedná sebecky, chamtivo, bezohľadne, nečisto a nespravodlivo, len aby dosiahol svoje hmotné ciele, ktoré považuje za najpodstatnejšie. Veď predsa podľa neho človek žije len raz a musí si užiť života plnými dúškami.

Práve takýmto spôsobom jednajú tisíce ľudí a spôsobujú si tým vzájomne mnoho utrpenia, drancujúc a devastujúc celú zem. Jednajú tak však jedine pre svoju obmedzenosť. Ak by totiž mali širší duševný rozhľad, ak by vo svojom myslení, konaní a snažení zohľadňovali veľkú, celkovú a skutočnú realitu, zahŕňajúcu v sebe to, čo je hmotné, i to, čo je jemnejšieho charakteru, potom by muselo byť všetko ich jednanie úplne iné. Potom by nemohli činiť, hovoriť, ba ani myslieť tak, ako to pokojne robia dnes.

Potom by totiž veľmi dobre vedeli, že za všetko, čo človek vykoná, ho čaká spravodlivá odplata a že ak sa táto odplata nedostaví hneď teraz v tomto hmotnom živote, celkom určite sa dostaví potom, v onej jemnejšej realite bytia. Tisíce vecí by človek nemohol robiť tak, ako ich robí, keby si bol vedomý tejto skutočnosti. Nemohol by tak činiť, lebo by vedel, že spravodlivá odplata ho neminie a to ani vtedy, keby sa jej tu na zemi dokázal šikovne vyhnúť. Áno, jedine obmedzenosť vo vnímaní skutočnej reality dovoľuje ľuďom jednať bezohľadne, sebecky, nespravodlivo, nečestne a nečisto.

Svojim vlastným, obmedzeným zredukovaním vnímania iba na hmotné však ľudia nedokážu poprieť realitu skutočnú. Celkovú realitu, v ktorej jestvuje bezpodmienečná Spravodlivosť, ktorej účinky sa nevyhnutne naplnia buď ešte tu na zemi, a ak nie tu, tak potom určite tam, v jemnejšej úrovni bytia, ktorej existenciu nezvratne spoznáme po svojej smrti.

Kto sa snaží konať dobro, kto sa usiluje o spravodlivosť a čestnosť, ten sa nemusí ničoho obávať. Kto však popiera dobro, čestnosť a spravodlivosť v mene dosiahnutia hmotných cieľov, ktoré považuje za jediné a prvoradé, toho možno považovať za chudáka, jednajúceho takýmto spôsobom jedine z titulu vlastnej obmedzenosti. Z obmedzenosti, neschopnej ho uchrániť pred neblahými dôsledkami, ktoré bude mať jeho jednanie a ktoré bude musieť zožať z hľadiska kontextu celkovej reality bytia.

Človeče, nebuď obmedzencom! Nepreži celý svoj život ako v hustej hmle, s hranicami svojho vedomia v pomyselnom rozpätí dvadsiatich až tridsiatich metrov. Snaž sa vytušiť, pochopiť a preniknúť do poznania jemnejšej reality bytia, aby sa ti otvorili oči a ty si uvidel veci také, aké naozaj sú. Aby si uvidel nádhernú, slnečnú a dokonale krásnu, skutočnú realitu bytia, v ktorej víťazí dobro, spravodlivosť, čestnosť a ušľachtilosť a v ktorej bude bité a nakoniec i definitívne zničené všetko nedobré, nespravodlivé, nečestné a nízke.

Pamätaj človeče, že sa budeš musieť zodpovedať za každý svoj čin! Tu, alebo tam! A nie len za každý čin, ale aj za každé slovo! Ba i za každú myšlienku! Lebo jestvuje len jedno veľké, celistvé bytie, v ktorom vládne pravečná Spravodlivosť. Ak si myslel, hovoril a konal nedobre, jej odplata ťa zaručene dostihne. Buď už tu, alebo potom tam. Nemysli si, že tejto Spravodlivosti je možné nejakým spôsobom šikovne uniknúť. To je ilúzia a klam! Ilúzia a klam vyplývajúce z tvojej vlastnej obmedzenosti! Ilúzia a klam, ktoré sa ti raz veľmi trpko vypomstia!
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 3.4
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

145 komentářů

 1. Je to asi zajímavé čtení pane Šupa. Trochu však nepřeložené do místního jazyka. Je to pro Čechy ve slovenštině – a tady tomu není rozumět. Určitě si na Slovensku vybudujete takový Štát, aby mladí lidé od vás nemuseli do Čech utíkat za prací a mohli si vybudovat Slovenští mladí sousedé alespoň dostačující integritu a příhodné podmínky pro život v tomto století.

  1. David asi píše z USA (podľa onoho časového posunu 1:58)a tak je zrejmá aj jeho téma (rozoštvávania národov východnej Európy). V USA majú asi bolenie hlavy zo spolupráce krajím východu…

   1. Docela Davida chápu.
    Ne však jako projev nějakého nacionalismu. To ne.
    Ale autor výchozího článku je Slovák, a o omezenosti píše na člověka, podle Davida, slovenského národa.
    Češi však nejsou vyjímkou, nemá to nic společného s jinými národnostmi.¨
    Duchovnost je stejná. O jeho psaní snad z USA – podle času? To je nesmysl. Psali tu lidé i v pozdějším čase – pozdní noci či blíže k ránu.
    Davidův postřeh, dá-li se to tak nazvat, nemusí nikdo brát jako snad urážku. On jim David snad ani nic nevyčítá /mladým Slovákům/, jen pohled je od něj přes slovenského autora, který píše na základě svého pohledu. A ten je zřejmě nejvíce na slovenské podmínky…., vlastně i „omezenost“ ?! Podle čeho by ji pan Šupa hodnotil? Třeba podle filmů Hollywoodu? nebo bulváru z USA? Dívá se především kolem sebe, rodina, blízcí, slovenská televize, noviny.

    V každém případě to tady David jaksi rozčísnul jiným pohledem.
    Chápu, že Slováků se to může dotknout. Mimo Gilgamešovu Nohu, ta má problém se Zeměvajcem a hlubinným Netvorem, hlavně z židovského směru.

 2. Posun slunce k Asii nebo směrem k USA je zhruba 6-7 hodin vůči Evropskému vnímání. Neboť země je kulatá.
  Děkuju ti Aleši za vnímavou Českou poznámku.

 3. Dávid zabrdol do oblasti, ktorú Hospodin z celej svojej duševnej ,,duše“ neznáša, i keď len teoreticky , keď píše :

  …Trochu však nepřeložené do místního jazyka. Je to pro Čechy ve slovenštině – a tady tomu není rozumět.

  Neviem určite, ale mám taký dojem, že niektorí Češi sa tvária, akoby ich jazyk bol druhý svetový a ostatné sú také ,,neobsiahnutejšie“..

  Všeobecne mám dojem, že ovládanie ,,citu pre iný jazyk“ máte geneticky nedozretý. Prečo?

  Ja som už od svojich cca 9 rokov čítal verneovky a nikto ma česky neučil. Aj mne boli čudmné slová typu houska, košte ,borúvka, ale domyslel som si, alebo som to
  odignoroval, ale pochopil som podstatu textu.To bude asi aj o všeobecnom rozhľade..

  Je na to liek, ako ,,říka“ sexuológ Bretschneider, nečítať, nečítať a tváriť sa, že nečítam , nerozumiem, bolí ma z tej reči hlava…

  Sodoma, Gomora v priamom čítaní…

 4. Ve verneovkách se to opravdu hemží slovy typu „houska,košte,borúvka,…“, že?

  A od kdy GN věří na Hospodina a přiřazuje mu vlastnost „nesnášení“, dokonce z celé jeho duševní duše – viz. ….. do oblasti, ktorú Hospodin z celej svojej duševnej ,,duše“ neznáša, i keď len teoreticky , keď píše…… ?????

  1. Inu, pane Noho, že se do Vaší podnětné diskuze s Alešem míchám. Máte od malička život jedno velké dobrodružství. Kde se hrabou verneovky na nákupy housek, zametání a borůvky na dovolené.
   Mimochodem, ve slově borůvka je kroužkované ů.

   Píšete : „….nám v ďalekej Babylónii poplietol ,,jazyky" a tak si pomaly prestávame rozumieť…“ Ano, Váš krajan, pan Šupa, Vám to řádně ve svém článku „obmedzenost človeka“. objasnil.

   Jak kdo, pane Noho, si nerozumí, jak kdo? Jak jsem ale vyčetl z různých reakcí Na Vás, Vám tady mnoho diskutujících možná opravdu nerozumí.

   A k tomu nastíněnému zásadnímu tématu pro upřesnění. Vy věříte v Hospodina?

 5. …vo verneovkách se to opravdu hemží slovy typu „houska,košte,borúvka,…“, že?

  Aleš je detailista, takých mám rád a preto mu aj rád odpoviem..

  S uvedenými slovami typu houska, košte, borúvky, som sa prvý krát stretol nie pri čítaní verneoviek, ale na Balatóne, keď sme ešte za ,,budovania svetového socializmu“, tam vegetovali s rodičmi.

  Vtedy som videl v cca svojich cca 6 rokoch prvého ,,živého“ Čecha a keďže sme bývali v chatkách , a vo vedľajších tam boli aj títo návštevnici pre mňa ešte z neznámeho sveta, som sa s týmito slovami po prvý raz stretol…

  Bolo treba sa naraňajkovať a táta musel kúpiť housky, medzitým máti musela zrobiť v chatke s koštetem poriadok a borúvky si doniesli táta s mámou z výletu…

  Tým nechcem povedať, že môj otec nebol ráno v bufete kúpiť rohlíky, a máti že s metlou nemusela ,,bordel čo sme tam s bratom narobili upratať.

  Len si pamätám, že tie borúvky, sme už na výlete nenašli…

  Tým nechcem povedať, že v tom Hospodin nemá ,,hnáty“…

  To ON ,,pačtajlon jedon“ nám v ďalekej Babylónii poplietol ,,jazyky“ a tak si pomaly prestávame rozumieť…

  Keby to nezrobil, dnes by sme všetci ,,kvákali“ urdským dialektom a bolo by nám ,,sveta žiť“…

  Dúfam Aleši, že táto podrobná správa z výletu zo 60 rokov minulého storočia bola prehladná, jasná, stručná a ,,zrozumitetelná“ ako lusk a mohli by sme prejsť k zásadnej téme tohota roka, ,,Čo nám Hospodin v živote dal a čo nám zobral“…

  Vraj to bude aj maturitná téma v školskom roku 2015/16……

  1. Pan GN nemá zřejmě českou klávesnici a tak asi nemá kroužkované ů.
   Ale vůbec by mi nevadilo, kdyby neprznil české slovo a uvedl pro „jeho“ borúvku, kterou jeho rodiče donesli z výletu, slovenské pojmenování – čučoriedka ! I my Češi slovenským slovů rozumíme.

   http://relax.lidovky.cz/cucoriedka-je-nejhezci-slovenske-slovo-d97-/zajimavosti.aspx?c=A090501_110809_ln_zabava_mel

   Jinak jsem poznal, že pan GN je mistr v „odcházení“ od témat článků. Jeho jediným cílem, podle mne, je co nejvíce, když je to možné, dát najevo svůj odpor k Bohu. Nyní novinka „To ON ,,pačtajlon jedon“ „

  2. Gilgameši,
   mám takový soukromý dotaz. Občas Vám taky nerozumím, třeba „pačtajlon jedon“, nebo „leningradský pačtajlon“.

   Jinak s Vámi souhlasím, zmatení jazyků je zapeklitá věc. To se netvorovi povedlo, všechno tu je,ale vzájemně to o sobě neví. Rozdělovat, to je netvorova základní vlastnost.

   1. Karle, zdá sa, že Gilgameš tiež nerozumí tomu, čo píše, ide mu zrejme len o to byť zaujímavý a originálny. No, vytŕča sa tu celkom slušne. Ale takí sú tu aj iní…

  3. Jo a ještě jeden takový drobný postřeh.
   Zdá se, že netvor zmoudřel a mění taktiku. V rámci porozumění a sblížení nám sem posílá
   poněkud odlišná individua. Nejspíš v rámci sblížení jazyků a myšlení, aby jsme konečně prozřeli. Za víkend prý cca 5000 kousků. Docela slušná suma.

 6. Pre Karla špeciálné jazykové okienko, keď píše:

  ….Gilgameši,
  mám takový soukromý dotaz. Občas Vám taky nerozumím, třeba „pačtajlon jedon“, nebo „leningradský pačtajlon“.

  V zemi, kde sa piesok lial a voda sa sypala, v takej malej gubernii na okraji ZSSR bola krajinka, kde sa poblúdený lud učil ,,svetovému“ jazyku, aby
  teda neprišlo k omylu ,učili sme sa ruštnu.

  Mali sme originál ruskú,,učíteľnicu“ a tá tvrdo po nás ,,išla“. Nebolo dôležitejšieho predmetu v škole, ako bola oná reč.

  A tak do mňa naozaj ,,niečo“ vtĺkla. Bola to básnička o sovietskom poštárovi, ktorí každý dopis, či balík aj za polárneho mrazu aj za púštnej búrky ,,TO“ vždy doručil.

  Nebol to hrdina, lebo mal obe nohy, ale plat si zaslúžil. Potom ho po 50 rokoch služby povýšili na okresného poštára…

  Ten poštár to bol ,,ONEN“ pačtajlón a ten keďže býval v centre diania, v Leningrade, básnik ,,HO“ obšťastnil prídavným menom ,,leningradskyj“…

  A to sa mi tak hlboko vrylo do pamäte, že zatienil aj biblického Jehovu, Hospodina, Boha, Netvora z hlbín vesmíru a aj potopu sveta a následné procesy…

  A rozprávky je koniec…

  Ano, súhlasím s vami, hotová Sodômka, Gomôrka…

  1. Gilgameši, Vy nemáte na svojom mozgovom (pamäťovom) aparáte, podobne ako je tomu u počítača tlačidlo s funkciou „vymazať“? Je to veľmi užitočná funkcia, ktorá ma zbavuje všetkého zastaralého a neaktuálneho haraburdia v pamäti, aby sa tam utvorilo miesto pre to pravé a správne, čo vedie k vytýčenému cieľu (pravde a realite). Ja také haraburdy jednoducho vymažem a ide sa ďalej…

   1. Degone,
    nezapoměťe, že lidská mysl funguje z více jak z 90-ti procent v nevědomém modu. A tak si
    třeba nepamatujeme věci, které by jsme si pamatovat chtěli a naopak. Dá se z toho tak trochu odvodit, kdo jsem a proč jsem zde. Pokud aspoň trochu vím, po čem koukat a pátrat po tom, proč zrovna tohle mě zajímá a pamatuji si to a jiné ne.

    Gilgameš nejspíš nevědomě očekává nějakého pošťáka, taky Pinokia, nebo Oldu Peprnýho, co jsem si tak všiml. Má pravdu, bylo by těchto předobrazů nyní třeba. Nějakého pravdivého posla, který se nebojí mrazu ani pouštní bouřky, někoho, kdo jasně rozezná
    lež jako Pinokio a zelenáč který si následně vysloužil přezdívku drtící pěst by se nám taky hodil.

    1. Pre Karla a Gilgameša: S tou našou pamäťou je to zaujímavé, väčšinou sa prispôsobuje, alebo podriaďuje našim schopnostiam a potrebám a tak je u každého trochu iná. V televízii som videl naučný film o šimpanzoch, ktorých pamäť je mnohonásobne lepšia ako u ľudí, ale chýba im schopnosť poznatky inteligentne analyzovať a spracovávať aby získali hlbšie poznatky o podstate prírody, alebo duchovných zákonitostiach. Gilgameš tento problém zahral do stratena vysvetľovaním ako tomu bude po smrti tela. Ja sa na tento problém pozerám tak, že kto zvládne svoj pozemský život, ten nebude mať problém ani s tým posmrtným životom…

 7. Degon píše:

  ….Gilgameši, Vy nemáte na svojom mozgovom (pamäťovom) aparáte, podobne ako je tomu u počítača tlačidlo s funkciou „vymazať“?

  Degone, keď si veriaci, či mystik, či vyznávač gnózy, musíš vedieť, že Tvoje spomienky, Tvoje odporné túžby, radosti, nekalé úmysli, či nebodaj každá pomoc človeku v núdzi ,musí byť ,,zachovaná“ do doby, keď predstúpiš pred ,,dutokostných“ anjelov , po otrčení svojich kopýt…..

  Najprv si Ťa tam ,,zoberú“ do parády čierny anjeli a začne sa v ,, zbernom tábore“, kde sa Tvoje tobolky- čiže po hebrejsky duša , budú podrobovať ,,výsluchu“, a-la svätá innkvizícia …

  Budeš presvetlovaný gama, omega, alfa lúčmi a každý Tvoj čin , odporná myšlienka, vypláva na povrch, ,, Ako hovno, vo vode“, pretože jeho hustota je menšia, ako hustota vody…

  Nepomôžu Ti žiadne triky a-la ,,delete“, lebo dobre vieš, že aj ,,zotreté“, čiže nechcené ,,informácie“ sa dajú znova ,,vydolovať“..

  Ak si nepostupoval v živote podla Pätnástora, budeš ,,eliminovaný“ a skončíš ako klasický Hospodinov odpad, v Pekle…

  A čo ja, neveriaci ? Poteším Ťa ,

  aj ja budem eliminovaný a možno aj ,,recyklovaný“. Môžem sa však utešovať,že som nežil život vo falošnej láske k virtuálnemu Izraelitovi Ježišťokovi a jeho odporného Taťuldu, masového to vraha Neizraelitov…

  Ámen…

 8. Já mám Slováky rád. Už jen třeba kvůli tomuhle:
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/tublatanka/pravda-vitazi-104467
  To nemá chybu a našlo by se toho víc, co od nich nemá chybu.

  Jistě se najdou i negativní věci, stejně jako u nás v Česku. Málo platný, prostě jsme ve vyšším smyslu nejbližší bratři.

  Kdo že se to snaží rozdělovat? Gilgameš říká netvor – Jehova. Myslím, že si to plete. Podle mě, netvorovo poslední známé jméno je Jupiter. Má mnoho jmen, stejně jako Pán Ježíš Kristus, náš jediný pravý Bůh nedělitelný.

 9. Karle,

  …Má mnoho jmen, stejně jako Pán Ježíš Kristus, náš jediný pravý Bůh nedělitelný.

  Nič v dobrom, ale Ježiš vraj bol splodený ako obyčajné dieťa a 9 mesiacov si odležal v tele matky – Panny. Aj keď predpokladáme, že Taťuldom bol Hospodin, Jahve, či Netevor, neviem si dobre predstaviť, ako mohol ,,NEHMOTNÝ“ Hospodin- Láska, Svetlo, Absolútne dobro, Čistič životného priestoru Izraelitov oplodniť obyčajnú izrelskú devu ..

  Má teda Hospodin spermie? A kde sa mu tvoria ? V kostnej dreni, či v lipúze ?

  No ja Ti neviem, ale keď samotní Izraeliti tvrdia že Hospodin nie je hmotný, no ja Ti naozaj neviem…Lebo ani keby bol Stvoritelom sveta, NEMOŽE porušovať prírodné zákony..

  Niečo v tejto ludovaj skazke je choré…

  Ako môže byť teda POLOBOH vyhlásený, alebo označený za BOHA ?

  Aj v gréckych bájach sa to hemží polobohmi, ale sú hierarchicky na nižšom stupni ako bohovia..

  Teda tu je zjavné ,že sa jedná ,,o bohokrádež“…

  Sodômka, Gomôrka…

  1. Gilgameši,
   narození Ježíše Krista je záhada i pro mě. Nemám přesnou představu, jak tento hybrid vznikl,
   ale v Novém zjevení se píše, že nevznikl sexuálním stykem. Skoro by se dalo říct, že Marie prala Josefovi trenýrky a z toho otěhotněla.

   Konkrétně se tam píše, že byl vyňat aspekt Marie a Josefa (ve spánku) a zkřížen v duševním světě se specifickým prvkem ze zevní mysli Nejvyššího a vložen v lůno Marie. Těžko pod tím něco představit. Je fakt, že ve spánku se s námi dějí podivné věci. Mám s tím roztodivné zkušenosti, hlavně v mezifázi, mezi sněním a bděním.

   Jak tomu chcete přijít na kloub, když se to stalo jenom jednou. Ale pro všechno normální zrození na naší planetě platí, že kromě ženského vajíčka a mužské spermie musí být přítomná
   ještě duchovní idea, která dá té zevnější formě vnitřní obsah. Vždycky je to duchovní idea, tedy ten vnitřní obsah a někdy třeba přímo i idea Pána Ježíše Krista. Ovšem v případě oživení Ježíše Krista to nebyla idea ale konkrétní prvek zevní mysli tehdy ještě Nejvyššího.

   Já si to představuji tak, že ti nejkvalitnější relativní jedinci můžou být oživeni přímo ideou Boží. Narozdíl od tohoto nejvyššího stupně oživení skrze Boží ideu, Ježíš Kristus místo ideje obdržel konkrétní prvek zevní mysli Nejvyššího. Těžko říct co to je. Nabízí se
   odpověď Boží buňka. Jenže když Nejvyšší neměl formu, neměl ani absolutní buňku jak ji známe, leda nějakou formu duchovní buňky. Tomuhle se dá buď věřit nebo nevěřit, to se nedá pochopit, alespoň já to tak vnímám. Byla to jedinečná záležitost, která se nikdy nestala a víckrát nestane.

   Na druhou stranu, víc než půl nás zdejších jedinců jsou oživeni ideami z pekel. Podle toho to tady taky vypadá. A věřte, že Pán ježíš Kristus ideje pozitivního stavu (konkrétní jedince) postupně stahuje z naší planety, aby negativní stav mohl plně prokázat svoji hnusnou tvář. Dřív nemůže dojít k jeho odstranění, jedině tehdy, až se všechny sebeuvědomělé
   bytosti náležitě poučí o tom, že si nemají volit negativní stav. K tomu máme ještě hodně daleko. V pozitivním stavu už to nejspíš všichni chápou, potíž je s námi, kteří se momentálně nacházíme na planetě Nula, nebo ve všech peklech. Vidíme to všechno po pekelnicku,
   tedy vzhůru nohama a nemůže nám to být odhaleno naráz, ale kousek po kousku. Jinak by to nikdo nepřežil.

   1. Karle, to jste přehnal:“ Hibrid..Skoro by se dalo říct, že Marie prala Josefovi trenýrky a z toho otěhotněla.“
    Zkuste přečíst normální Bibli a to svoje slavné NZPJK dejte do sběru nebo do antikvariátu, Vám už to ublížilo dost.
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
    „Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého (Mt 1,18). Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš.“

    1. Copak nečtete Karla Pardale? Bible je – jak zřejmě uvádí Nové zjevení(?) – zfalšovaná a jediný správný zdroj je Nové zjevení. Bohužel, nošení dříví do lesa!

    2. Zajímavé je, že člověk, kterému bylo vyjeveno NZPJK měl blízko k drogám, alkoholu a hypnóze.

    3. Pardale,
     já to četl, tedy to, co uvádíte. Je to vznešeně napsané a krásné a je to pravda.
     Tady se ale diskutuje o tom, co to je počala z Ducha Svatého. Nemá v tom jasno nikdo
     a jak vydíte ani já ne. O sobě, jako o hybridovi, mluví přímo Pán Ježíš Kristus v Novém zjevení. Třeba je to špatně přeloženo, taky se mě to slovo moc nelíbí. Prostě to označuje, že byl jiný, rozdílný od všech ostatních, člověk s Božskou myslí.

     To s těmi trenýrkami byl pokus o vtip, nejspíš necitlivý vůči křesťanům. Tak se omlouvám. Myslím, že Marie by mi to odpustila.

     A k Anonymnímu:
     Už jsme tady o tom víckrát diskutovali. Bible je pravé Slovo Boží, 35 knih je přímo
     inspirováno Pánem Ježíšem Kristem, tehdy se ještě nazýval třeba Nejvyšší. Těchto 35 knih má vnitřní duchovní smysl a to mnohonásobný a v žádném případě nejde o historii
     lidstva na naší planetě, to je jenom zdání. Ostatní tam jsou pro doplnění, poučení
     a třeba už i jako historický dokument, jako třeba listy apoštolů. Toto bylo zjeveno
     už skrze Swedenborga před 250 lety. Jako vždycky, jelikož to je pravda, tak se to tady ve větší míře neujalo.

     Gustav Le Bon roku 1895: Masy nikdy neprahly po pravdě. Od skutečností, které se jim nelíbí se odvrací a dávají přednost tomu, uctívat omyl jako svého Boha. Ten,
     který je umí klamat, se stává jejich pánem. Ten, který se je pokouší probudit, je vždy jejich obětí…

    4. Karle , píšete :“ jak vydíte ani já ne.“
     No nic, já jsem ve 2 v noci máznul hibrid místo hybrid.
     Hrozné Vaše tlachy o Bibli :“žádném případě nejde o historii lidstva na naší planetě…..poučení a třeba už i jako historický dokument“.
     Fajn, nejde o historii, ale o historický dokument. A objevil to jako obvykle Svedenborg na prahu počínající senility, P.D. Francuch na prahu duševního vyšinutí a Karel na prahu 3. tisíciletí.
     Citát: Le Bon roku 1895: Masy nikdy neprahly po pravdě.
     Komentář: Lidé prahli po pravdě celá staletí, Hus se nechal pro svou pravdu upálit, v Čechách se kvůli pravdě 1420-1434 válčilo a lidé hledali pravdu.
     Ad Vašich 35 knih Bible inspirovaných Kristem
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
     Bible má 39 knih Starého zákona, které Ježíšem inspirovány určitě nejsou, třeba Genesis , Noe a potopa..
     Nový zákon má 27 knih, hlavně 4 evangelia.

     Mohl byste naznačit, kde jsou ty další planety, o kterých pořád píšete, a kde se podle Vás odehrálo kus Bible? Obávám se, že Vy jste ten nemasový člověk, co pravdu hledá, ale hodně blbě.

    5. Pardale,
     myslíte, že to má cenu, abych Vám něco po desáté vysvětloval? Já myslím,
     že nemá. Vážím si Vás jako vzdělaného člověka, ale občas mi přijde, že jste poněkud nechápavý.
     Možná to taky může být tím, že moje vyjadřovací a vysvětlovací schopnosti jsou poněkud chabé. Už mi to tu někdo říkal. No, snažím se, ale jak vidno,
     výsledky žádné.

  2. Gilgameši,
   ještě něco k tomu polobohovi. V té době vtělení konkrétní části Božského ducha Nejvyššího do člověka se to může tak jevit. Božství bylo učiněno lidským, což se označuje jako Syn Boží z hlediska vnitra, nebo Syn člověka z hlediska vnějšku. Procesem zápasu s pokušeními pekel bylo učiněno tělo Ježíše Krista Božským. Jak známo, tělo bylo vyzdviženo na nebesa i když je těžké tomu uvěřit. Někdo falešně tvrdí, že se to stalo už dříve i u jiných bohů, nebo že je to jen zpodobnění slunovratu, tedy znovuzrození slunce. Pekelné metody zpochybňování jsou různé.

   Jenže toto bylo skutečnou realitou, ale trvalo to téměř 2000 let, než bylo hmotné lidské tělo Ježíše Krista vpojeno v Absolutní přirozenost Boží a Nejvyšší Bůh se stal Pánem Ježíšem Kristem. Toto jméno značí naprostou změnu kvality Boží vzhledem ke svému Stvoření. Všechno se postupně změní a my to zažíváme na vlastní kůži a bude to čímdáltímvíc prudší.

   Z hlediska křížení Bůh/člověk je možné uvažovat o Ježíši Kristu jako o polobohovi. Jenže dneska už to neplatí. Možná platilo, že Ježíš Kristus je polobůh, rozhodně však ne po roce 1987. Nyní platí aktuální stav, že náš jediný Bůh nedělitelný se jmenuje Pán Ježíš Kristus.

   Uvažovat o polobozích v rámci pohanských náboženství je úplně falešné.
   Žádné božství nepřísluší ani těm opovážlivcům (pseudotvůrcům), co se prohlásili za bohy, natož nějakým jejich nejvíc přímým aktivitám, tedy polobohům. Jsou relativní, jako my všichni ostatní.

   Je fakt, že toho vědí trochu víc, než zrovna teď my, vtělení na planetě Nula, což s sebou nese případnou ztrátu všech znalostí doposud získaných (pro ty co nejsou noví). Prostě narodit se na naší planetě je něco jako: „format C“ a starej se.

 10. Karle,

  čítam, že o spojení Boha a človeka rozmýšlaš a máš svoj názor. Hovorím, že vlastný názor a to si cením…

  A preto sa k tejto téme už nebudem vyjadrovať v tejto diskusii, lebo nie je tu miesto na vzájomné ponižovanie, či výsmech…

  Môžu sa vyjadriť aj ostaní, rád si to prečítam…

  Ako vraj starý Hawkins raz povedal,že HAWGH. Takže tak…

  1. Tato věta „A preto sa k tejto téme už nebudem vyjadrovať v tejto diskusii, lebo nie je tu miesto na vzájomné ponižovanie, či výsmech…“ se dá vyložit takto.

   A proto se k tomuto tématu již nebudu vyjadřovat v této diskuzi, protože /neboť/ tu není místo na vzájemné ponižování či výsměch….. / ????? /

   Pokud ano, tak to máš, Gilgamešova Noho, opravdu pádný důvod k nevyjadřování.

 11. Ptá se robot robota: Když k člověku nevedou žádné dráty, tak kde nosí tu baterii s celoživotní kapacitou?

  Ve stejném duchu se tady ptá Gilgamešova noha, Karel a případně další ve vztahu k narození Ježíše.
  Copak Bůh tvořil vesmírná tělesa rukama, jako když selka peče buchty?
  Nebo když Bůh nepotřeboval spermie ke stvoření Adama, potřeboval je snad ke stvoření těla Ježíše?
  A co si myslíte, že do vajíčka přináší spermie – množení další hmoty spermií?
  Na všechny tři otázky je jasná odpověď: ne.

  Pro ilustraci: Deska posypaná pískem, do které zavedete n e v i d i t e l n é vlnění, se chvěje a ze zrnek písku se formují tzv. Chladniho obrazce. Ale ty obrazy nejsou vlastností viditelného písku, nýbrž neviditelného vlnění.

  Podobně i spermie ve vajíčku zprostředkovává kontakt s neviditelným vlněním (duší) a kdyby to tak nebylo, žádné formování hmoty (růst plodu) by nenastalo.

  Tak lze pochopit, že oplodnění Marie bylo doslova neposkvrněné (spermiemi). Její vajíčko dostalo vlnění přímo od Otce, takže spermie tady nic nezprostředkovávala. Proto také po matce je Ježíš Kristus člověk a po Otci je Bůh.

  (Kdo chce pochopit Boha, ten samozřejmě nemůže rozvíjet myšlenkové impulsy od svých hmotu chápajících rukou, natož impulsy od genitálií.)

  1. Neposkvrněné početí Panny Marie, to je pro mnohé velkým otazníkem. Co vím ale zcela jistě je to, že Stvořitel, Bůh, neporušuje své opravdu velké a jedinečné zákony.

   Je třeba rozlišovat mezi mýty a legendami, jejichž účel, přidání, má své pozdější, z pohledu světské moci, opodstatnění.

   Je dobré si také uvědomit, kdo či co je ukryto pod termínem „Prvorozený Syn“. S Ježíšem Nazaretským to nemá nic společného.

   Václav Žáček /Venda/

   1. ad “ Co vím ale zcela jistě je to, že Stvořitel, Bůh, neporušuje své opravdu velké a jedinečné zákony.“

    Zdravím Vendo, proč by Bůh neposkrvněným početím porušil své zákony…? Copak každé dítě se rodí jako bohočlověk? Víte jistě, že Ježíš byl v dějinách lidstva a Země jediné dítě počaté z Ducha svatého (jakkoliv osobně věřím v jedinečnost a velikost Kristovu)? Vznášíte ale dobré připomínky, které mohou tuto diskuzi zavést mnohem dále, otázkou je, zda je to potřebné.

    P.S. Prvorozený Syn dle mého názoru s Ježíšem Nazaretským má mnoho společného, jakkoliv zřejmě chápu kam míříte.

  2. Pane Muladi, tvoříte novou pavědu typu fyziko-bio-teologii. Neviditelné vlnění- no a co? Zvuk je podélné vlnění, vidět není, podobně vibrace pocítíme hmatem. Neviditelné vlnění máte na střeše v anténě, pak v obýváku v kabelu a v televizi nebo ve Wi-Fi k internetu, do kterého právě koukáte. Když ťuknete kladívkem do destičky, mohou se z písku Chadniho obrazce vytvořit taky. Tento jev závisí na zdroji vlnění, ale také na materiálu. Vy tvrdíte, že závisí jen na vlnění, ne písku. Zde písek nahromadí zrnka do míst hraničních čar a uzlů bez kmitů. Když si dáte na destičku lepidlo, tak se obrazce nevytvoří.
   Vaše oplodnění vajíčka vlněním, to jste hodně napřed před biotechnologiemi. Oplodnění je splynutí samčích a samičích buněk nesoucícch DNA. Nevím o tom, že by vlnění neslo DNA. Vy ano?
   Nemám nic proti tomu, že Bůh zastupuje neznámé jevy včetně detailů stvoření vesmíru a života. Při neposkvrněném početí panny Marie jako umělém oplodnění vajíčka se Bůh patrně přes nebefon spojil s mimozemšťany, kteří to měli už na dlouhé cestě vesmírem natrénované….

   Já bych uvedené impulzy do genitálií nepodceňoval, početí je taková polobožská chvíle, v níž se skorověčnost chvěje.

   1. Pane Pardale,

    Ad: tvoříte novou pavědu typu fyziko-bio-teologii…
    Na mém příspěvku je pavědecké pouze to, jak Vy jej chápete. Kromě toho, syntéza fyziky, biologie a duchovních pravd je budoucností skutečné vědy, vědy bez záhad a teorií.

    Ad: Když si dáte na destičku lepidlo, tak se obrazce nevytvoří…
    Tady jste se projevil jako člověk, který chápe především rukama: co není z atomů, to pro Vás neexistuje. Ovšem ve skutečnosti frekvence samozřejmě vytvářejí obrazce i v případě, že na desce písek není – akorát ty obrazce nebudou viditelné – ale existují. Oproti tomu písek bez frekvencí žádné obrazce nevytvoří, takže do puntíku platí, co jsem napsal: obrazy nejsou vlastností viditelného písku, nýbrž neviditelného vlnění.

    Ad: Nevím o tom, že by vlnění neslo DNA…
    Když nevíte, zkuste aspoň pochopit toto:
    O tom, jak bude stavba vypadat, rozhoduje architekt, který vytvoří plány.
    Analogicky pak platí, že o tom, jak bude tělo vypadat, rozhoduje duch ve spolupráci s duší (vlnění), tím, že vytvoří plány (DNA)

    Ad: početí je taková polobožská chvíle, v níž se skorověčnost chvěje…
    Klidně se chvějte, ale nepočítejte s tím, že tak poznáte Boha. Duchovní blaženost je z úplně jiného zdroje, než z genitálií.

    1. Pane Muladi, tak jo. Přeji Vám tu Vaší vědu bez teorie, vlnění a slunce v duši, vlnění přímo od Otce místo spermií a užijte si i svou další pavědu, hlavně ty frekvence všude, neviditelné obrazce a plány DNA.

 12. Venda to vystihol:

  …Neposkvrněné početí Panny Marie, to je pro mnohé velkým otazníkem. Co vím ale zcela jistě je to, že Stvořitel, Bůh, neporušuje své opravdu velké a jedinečné zákony.

  Kristova noho, tolko hovadín na tému počatie Ježišťoka a pritom je to naozaj také jednoduché:

  Súdruhovia mystici, amatérsky preláti, vyznavači nadprirodzených hovadín, to sa už nedá čítať….

  Uvedomte si, že dristy o Ježišovi z Hospodina bola obyčajná ,,BOHOKRÁADEŽ“ izraelitského Netvora kresťanmi. Aby najako sklbili neskĺbitelné, vymysleli súlož Hospodina – Netvora z hlbín vesmíru , teda NEHMOTNÚ NEBYTOSŤ akýmsi spolupáchateľom – PLYNOVÝM Monštrom – Duchom svätým.

  Mne to pripadá, akoby bol tento Duch svätý nejakým Ginom, ktorého Hospodin uvolnil z tej FĽAŠE a musel mu slúžiť až do skonania sveta.

  Alebo by to mohol byť Hospodinov PRD, ale zase nehmotné nebytosti nemôžu ejakulovať, teda ani prdieť.

  Takže súdruhovia veriaci, mystici zlezte zo stromu ,,Nepoznania“ a pozerajte sa na svet TRIEZVO…

  Žiaden Hospodin, žiaden Dúšok svätý, žiaden JEŽIŠKO . A basta fidli.

  Pozbierajte si svoje fidlátka zo Zemevajca a pochopte, že PRÍRODNÉ zákony nemôže ,,skriviť“ ani Hospodin, ani Operená Hadica, ani Baal, či Fiona z rodu Baltazárovcov…

  Pokoj v duši…

 13. Takto vznikl Ježíš Kristus, obecně, podle Nového zjevení:
  V procesu křížení a příprav k narození Ježíše Krista na vaší planetě byl vzat jeden prvek z Josefa – maskulinní princip, a druhý element z Marie – princip femininní. Tyto dva prvky nejprve prošly fúzí, pak k nim byl přidán jeden element z Absolutní vnější mysli Nejvyššího, zkřížen a fúzován. V tomto stavu byly uloženy v Mariině lůně, aniž došlo k tělesnému pohlavnímu styku, aby tak se vyvinulo tělo – kříženec pro Ježíše Krista. Po té postupně byl vložen do toho hybridizovaného těla element z Absolutní duševnosti – Absolutní vnitřní mysli. A posléze – po značných přípravách a procesu přizpůsobování se – vstoupil do toho těla a té duševnosti element, vyšlý z Absolutní duchovní mysli – Duch.

  Konkrétněji:
  Bylo by to hrubou chybou usoudit, jak to činí většina křesťanů, že sperma Josefa nijak nebylo použito v narození Ježíše Krista. Bylo absolutně nezbytné je použít, jediný rozdíl byl v tom, že Josef si nebyl ničeho vědom a neměl žádný sexuální styk s Marií před narozením Ježíše Krista. Bez využití maskulinního elementu ze zóny vymístění a z planety Nula, Pán Ježíš Kristus by vůbec nikdy nebyl schopen vyplnit Své poslání.

  Mně na tom není jasné, jak mohl Nejvyšší vzít vajíčko a sperma do duševního světa, byť jak se píše v Novém zjevení, ve spánku. Tohle mi fakt není jasné. A výsledek křížení vložit v lůno Marie. Další záhada. O tom, co je možné v jiných dimenzích, tak o tom víme prd. Je
  z toho zřejmé, že víme prd i o tom, co je možné tady.

  Křesťané to mají snadné, viděl jsem to ve filmu. Na Marii zasvítil paprsek světla a bylo to.
  Prostě počala z Ducha Svatého a to je pravda. Nemáme zatím šanci na to do podrobností přijít. Mně ty informace z Nového zjevení stačí.

  Pak tu máme ještě ty dva, co s Bohem vědomě komunikují. Mohli by se zeptat. Vsadím se, že by se v odpovědi neshodli.

  1. Pane Karle, pokud Vám stačí informace z NZPJK a považujete je za relevantní, tak je to Vaše volba. Jistou nápovědou pro Vás je ale to, že ostatní jedinci nevnímají, že ty informace relevantní opravdu jsou.
   Co to podle Vás je vědomě komunikovat s Bohem? Někteří tomu říkají přijímání na základě vnuknutí, jiní „paměť na paměť“, jiní cítění, vnímání …

   Pravda je logická a jednoduchá už ze svého principu. Pokud tedy ani stoupenec nějaké nauky nevnímá její logičnost a jednoduchost, bude dle mého něco špatně.
   A tak se mi líbil jeden příspěvek, na který padlo mé oko – Bůh vytvořil zákonitosti, principy, podle kterých se vše řídí (něco jako SW), stačí tedy poznat, pídit se po těch zákonitostech a pak by Vám mělo být jasné, co je možné a co nikoliv, neboť Bůh své zákony neruší, on je přišel naplnit, potvrdit.

   1. Anonymní,
    nemáme ani zdání, co je všechno možné. Kdyby někomu z dob narození Ježíše Krista byl ukázán dnešní svět, těžko by uvěřil, že je to možné.

    Pravda je logická. S tím souhlasím. Jednoduchá zas tak není, snad směrem od shora, ale potom se větví na nekonečně různé projevy, ty se ale musí doplňovat a ne si odporovat.
    Jen si vezměte, že na tomhle diskusním fóru se dva neshodnou.

    Bůh vytvořil principy a zákonitosti. Ano, ze své lásky, skrze svoji moudrost. Víte, troufnu si říct, že principy a zákonitosti na naší planetě stojí za starou bačkoru.
    A Víte proč? Protože tahle planeta toho má s pravým Božím stvořením pramálo společného.
    Patří pod vládu pekel, ideově i fyzicky a je to vidět každým dnem víc a víc. Že pekla
    kopírují principy a zákony Boží, stavějíc je vzhůru nohama je fakt, protože sami od sebe nevymyslí nic. Zdroj všeho je totiž jenom jeden. Pán Ježíš Kristus.

    A s tou nápovědou pro mě. Nápověda to je, ale ne tak jak Vy myslíte.

    1. Pane Karle, na člověka Bůh klade takové požadavky, které splnit může, pokud vyvíjí maximální snahu a neopozdil se v poznání. Proto také vyjadřování Ježíše Krista odpovídalo tehdejší době a dnes s tehdejšími podobenstvími máme problém správného pochopení.
     Jednotlivosti se mohou zdát nejednoduchými, ale když půjdete po principech, jednoduchost se vyjeví. Zákonitosti Boží, tedy vůle Boží působí v celém stvoření ve svých principech, to že lidé zneužili a zneužívají svobodnou vůli je něco jiného. Je třeba oddělit to, co je přímo z tvorby Boží a to, co je z tvorby lidské – neboť to právě z důvodu svobodné vůle člověka nemusí být totožné s Boží vůlí. Právě na uvědomování si tohoto rozdílu mohou lidé uzrát, uvědomit si své špatné volby.

    2. Ještě poznámka. Budou-li se účastníci v poznání blížit skutečné Pravdě, tak se shodnou. Neshodnou se právě proto, že se Pravdě neblíží.

    3. Anonymní,
     to, co píšete patří k tomu lepšímu, co se tady objevuje. Jenže je to jinak.
     Tahle planeta je úplně zvláštní a nelze ji přirovnat k ničemu ostatnímu, tedy k pozitivnímu ani negativnímu stavu. Svobodná vůle lidí vychází buď z Nebe nebo z
     pekel. Ten kdo přichází z Nebe, to má mnohonásobně těžší, protože se ocitl na nepřátelském území, kde platí pravidla pekel. Je fakt, že se na to trénoval, ale realita je realita. A věřte, že kdyby se do toho nevložil Nejvyšší a v kritické situaci pro pozitivní stav se nevtělil do Ježíše Krista, Nebe by to prohrálo a všechno by se zničilo.

     Takhle to je s námi:
     Pamatujte si, prosím, že váš život nezapočal na planetě Nula. Počáteční život nikdy nemůže vzniknout na té planetě, kvůli povaze jejího podivného a nezvyklého postavení. Počáteční odstartování každého sentientního života jedině může nastat buď v pozitivním stavu (plus jedna nebo výše), nebo ve stavu negativním (minus jedna nebo níže). Nula nedá popud vůbec k ničemu. Aby něco bylo něčím, něco se musí dodat k nule z toho, co je nad či pod nulou. To je podstatou matematické nuly. Takže každý, kdo se vtělil na planetě Nula, musel přijít odjinud.

     A ještě něco k principům a zákonům negativního stavu, který ovládá tuto planetu
     (je to především pro lidi z Nebe, ti z pekel si v tom libují a milují to i když, všeho do času):
     Nejubožejší situací pro lidi v negativním stavu je to, že ať už přišli odkudkoli, jsou svázáni zákony a pravidly, které řídí tento stav. Tyto zákony nelze porušit ani pozměnit, pokud existuje negativní stav ve svém účinném a dominantním postavení. Jejich dodržování je věcí přežití. Jeden z takových zákonů staví vás do úplné závislosti na vašem prostředí a na vnějšnostech v obecném smyslu. Neustále se musíte ohlížet po pokrmu a přístřeší. Jinak vaše tělo nebude moci žít. Je zde taky značný stupeň závislosti na jiných a na jejich schválení, jakožto i na mnohých podobných věcech. Tato situace dává zrod všelijakým tradicím, zvykům, náboženským směrům, institucím, konvencím, kulturám atd., což se stalo integrální částí vašeho každodenního žití. Tvoří kupu požadavků, očekávání a konformity, jež se musí sledovat, chcete-li něco v čemkoliv docílit. Z této situace vytryskly uměle vytvořené stavy ega a jejich duševnosti. Tyto „ego – stavy“ byly nasazeny na vaši pravou mysl nebo pravou přirozenost. Tím se stává, že vaše mysl, vaše pravé jsem, je chyceno do pasti této falešné mysli zvané „ego – stavy“. V převážné většině případů stane se tato falešná mysl jedinou realitou jsoucna a bytí.

    4. Pane Karle, všichni lidé přišli svým původem odjinud (základ člověka jako duchovní bytosti), tady nabírají zkušenosti a profilují se. Každý se může přiklonit na svojí vlastní vůlí zvolenou stranu – dobra nebo zla. Každý má možnost (byť nesnadnou, takže možná pro někoho jen teoretickou) se od zla odklonit.
     Jinak souhlasím s tím, že kdyby se Bůh nevtělil jako Ježíš Kristus na tuto Zem, tak by Země a lidé na ní žijící padli do spárů zla.

    5. Anonymní,
     To jste to nepochopil. Ne lidi by spadli do spárů zla, ty tam jsou od počátku nám známé reality. Pravé stvoření by tam spadlo, nezapomeňte, že Babylonská věž sahala až do Nebe (toto nelze brát doslovně, jako nějaký mrakodrap a Babylon jsou nepravdy). Pseudotvůrci byli tehdy tak mocní, že nakazili svými nepravdami první stráže Nebes. Kdyby přemohli pozitivní stav, všechno by se zničilo. Duchovně mrtvý život pekel je možný jen díky tomu, že pozitivní stav přijímá a opětuje lásku Pána Ježíše Krista. Nejvyšší tehdy musel zasáhnout, jinak by přišel o své
     Stvoření. Samozřejmě Jeho/Jí se to netýká, zase by zůstal sám, jako před Stvořením.

     Nám se může jevit, proč Pán Ježíš Kristus pekla jednoduše nezničí, neboť prostředky k tomu má. To je typická lidská konstrukce, když se nám něco nelíbí nebo je nám to nepříjemné, tak to jednoduše odstraníme. Pán Ježíš Kristus takto nejedná, neboť je absolutně pozitivní. Zachovává, transformuje, vyvolává poučení pro Své stvoření.

     Základní omyl lidí spočívá v tom, že přemýšlí o naší planetě jako o školce pro Nebe, kterou provozuje Bůh.
     Pravda je přesně opačná, naše planeta je školkou pro pekla a provozovatelem jsou pekla. Jméno ředitele není známo. Pro představu cca od roku 33 n.l. do roku 1987 byl v lochu a musel ho někdo zastupovat. Jenže pak byl propuštěn a začíná to být vidět.

    6. Pane Karle, kdo co nepochopil, to není tak jednoznačné. Já nejsem zastáncem toho, co tu prezentujete. Stvoření se však rozhodně chová v mezích daných zákonitostí, tedy některé části vznikají, vyvíjejí se a zanikají (tak jak to můžeme pozorovat v přírodě), pro lidi to je rozhodně poučení. Na pravé/nepravé stvoření já si nehraji. Vše může existovat jen z vůle a energie Boží, jde jen o to, kdo jak tuto energii, kterou Bůh dává stvoření k dispozici, používá. Výrazy typu pseudotvůrci, planeta nula apod., které používáte Vy, používat nehodlám.

    7. Anonymní,
     máte svůj směr a já si toho cením. Ono překlopit nitro ze dne na den ani nejde.

     Co mě na Vašem příspěvku zaujalo jsou Vaše slova „jde jen o to, kdo jak tuto energii, kterou Bůh dává stvoření k dispozici, používá“.

     Připomnělo mi to jednu skladbu z nejnovějšího alba skupiny Kabát, které se jmenuje „Do pekla/do nebe. Jak příznačné, trošku mě mrzí, že peklo dali na první místo.
     Doporučuji každému si to poslechnout:
     http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kabat/bang-677492

    8. Pane Karle, „můj“ směr jsem „budoval“ několik životů a i v tomto mé přesvědčení není nějakou právě prchavě vzplálou prskavkou. Překlápět ho nebudu, našel jsem.
     Aby ne stále jen hledali, ale skutečně našli, přeji všem, nejen zde zúčastněným.

     Píseň jsem neposlouchal a nebudu, ale věřte, člověk skutečně sám svými volbami – myšlenkami, cítěním i činy volí vlastní směr buď do Nebe, nebo směr opačný. Záměrně neříkám peklo, neboť to není věčné, ale je pomíjivé z charakteru jevu.

     Přeji pěkný víkend.

    9. Anonymní,
     víte co je mi na tom Vašem sdělení divné? Můj směr jsem budoval několik životů. To jako pozemských? Jestli je to tak, Váš směr je bohužel falešný. Nikdo se zde nevtěluje víckrát. Na druhou stranu jsou mraky těch, co odpřisáhnou,
     že už tu byli, což koresponduje s těmito modrými stránkami
     a potažmo s Hinduismem. Nové zjevení toto uvádí jako jeden ze znaků falešného duchovního vedení, kromě mnoha dalších.

     Je jasné, že ve zdejších vodách s takovýmto tvrzením nemůžu uspět. Co jsem si tak všiml, věřících v doslovnou
     fyzickou reinkarnaci na naší planetu je tu většina. Taky jsem byl dřív takový, jinak bych tu asi nebyl.

     S pomíjivostí pekel máte pravdu. Jsou dočasná a nakonec budou úplně zrušena. Díky úsilí Pána Ježíše Krista, našeho Boha.
     Uvrhovat nezměnitelné stavy na jakoukoliv situaci je taky příznak falešného vedení. Popírá to Boží přítomnost v sentientních bytostech, která se u bytostí v negativním stavu projevuje pouze schopností volit a měnit se. Ostatní pozitiva z Boží přítomnosti v nich schází, mají je uzavřené svými špatnými volbami.
     S tímhle mají problém zase křesťané, pro ně jsou pekla navěky.

    10. Karle mohu Vás ujistit, že nejsem nikterak inspirován východními naukami.
     Co třeba Origenes a jeho učení, a koncily, na kterých se hlasovalo, co bude a co nebude „pravda“?
     Váš zdroj nebudu hodnotit, ale nebudu se jím ani zabývat.

    11. Pane Karle,

     ad: Nikdo se zde nevtěluje víckrát…
     Jaký pro toto tvrzení máte důkaz a logický argument?

    12. Duch lásky je svobodný. A Vy jste svobodnou vůli uplatnil. Jakého ducha jste sem však třeba onou písní přivedl na tyto stránky?
     Proč si křesťané demagogicky přivlastňují peklo na věky?
     Sami sobě škodí těmito vibracemi nelásky, nevíry,….

    13. Takže k tomu trojlístku:
     Anonymní,
     Origenes, neznám, zběžně jsem to prolítl na Wikipedii. Každopádně tvrzení, že už jste tu fyzicky někdy byl je falešné. Můžete být starší duch, který se předtím vtěloval
     na jiných fyzických planetách, buď pozitivních a potom jste agent pozitivního stavu, nebo negativních a jste agent negativního stavu. Většina lidí jsou noví a fyzicky nikde jinde nebyli, ale přišli z duchovních světů, buď pozitivního, nebo negativního. Každopádně pro každého platí „format C“, což zapřičiňuje učení se všeho od nuly,
     obráceným (pekelným) směrem z vně. V tom spočívá základ svobodné volby ducha, do jakého prostředí se umístil, takový opravdu je a napomáhá mu to splnit jeho vůli, neboli chtění které si předsevzal splnit. Může to být velice zamotané.

     Pane Muladi,
     důkaz nemám, Vy snad máte pro opačné tvrzení? Sem s ním.
     Logický argument chcete. Takové jsou zákony jsoucna a bytí. Svoji specifickou přirozeností, kterou zde projevujete přispíváte k poučení pro celé Stvoření. Je záležitost svobodné volby, do kterých okolností se umístíte. Vícekrát to prostě není možné, děti však bývají
     rozšířením Vás v kombinaci s Vaší manželkou a také se toho můžete účastnit po smrti těla jako duchovní rádce někoho. Nikdy však doslovně fyzicky Vy znovu. Můžete se vtělit na jakoukoliv jinou fyzickou planetu, buď v pozitivním, nebo negativním stavu, podle toho, jaký stav si po smrti vyberete. Nikdy však tu, na které jste už byl.
     Taky můžete zůstávat v duchovním nebo pseudoduchovním světě, podle libosti. Tak praví Nové zjevení.

     Matko:
     máte něco proti Kabátům? Mně ten jejich text připadá velice zajímavý a je fakt , že záleží, „jak se na to podíváš“. Dívejte se na to pozitivně.
     Váš dlouhodobý problém podle mě spočívá v tom, že se bojíte mluvit konkrétně. Mluvíte příliš abstraktně, napůl,ve verších, v hádankách, nejspíš nějaký obranný mechanismus. Těžko s takovou osobou na zevní úrovni racionálně diskutovat. Já Vám prostě nerozumím, nikdy přesně nevím, jestli tak, nebo naopak.
     Příklad:
     Jakého ducha jste sem však třeba onou písní přivedl na tyto stránky?
     Proč nenapíšete konkrétně, jakého ducha a proč jsem přivedl na tyto stránky podle Vás? Já se z toho nesložím a budu se snažit Vám to osvětlit i když někdy je to fakt těžké.

    14. Pane Karle, já vnímám, že lobbujete za nauku, kterou Vy jste přijal ze všech sil. Já toho však nejsem zastáncem – nejen zmíněné nauky, ale toho lobbování za ni. Dle mě je kontraproduktivní někomu něco opakovaně předestírat, protože pak se to stává vnucováním. Pravda samotná nepotřebuje, aby byla vnucována, ona se časem v celé své kráse projeví sama. A pak uvidíte, zda jste ji opravdu šířil, či nikoliv.
     A ještě jedna poznámka: to, že tvrdíte, že něco není pravda, pro mě absolutně nic neznamená. Názory, postoje a volby druhých ze zásady automaticky nepřebírám!

    15. Anonymní,
     souhlas, přesně takhle to je. Víte co je zvláštní? Lidi, v jejichž víře je víc střípků pravd, jak jsou uvedeny v Novém zjevení(viz zběžně Váš Origenes) myslí a píší mnohem rozumněji, než jiní. Takhle Mě se to jeví. Víc společných prvků pravdy znamená vyšší porozumění.
     Nemyslete si, že Vás chci předělávat. Já myslím, že se tu bavíme o tom, jak kdo to má, já mám nálepku demagog nebo fanatik od Vás lobbista. Něco na tom je, jenomže zase platí, záleží, jak se na to podíváš. Já sám sebe považuji za lobbistu dobra a pravdy, ale chápu, že někomu to může přijít směšné nebo falešné, slizké jako úhoř.
     Je nás tady víc, pevně přesvědčených o svojí pravdě. Rozsoudí to až budoucnost.

    16. Pane Karle, mnohem větším nebezpečím jsou polopravdy, protože se dají mnohem hůře rozeznat, než úplné lži. Luciferským principem je tedy to, že se k pravdě něco málo přidá a pád do temna je jednoduše zajištěn … je to velmi sofistikovaná taktika zla a někdy je opravdu těžké, odhalit „to nenápadně přidané“.

    17. Jinak já se tu nebavím o tom, „jak to mám“. Občas vnímám jen potřebu připomenout, že všechno (nebo něco) může být jinak, než jak „káže“ někdo druhý, a že vždy je důležitá pokora. To, co někdo přijal za pravdu a je o tom i přesvědčen, nemusí tak ale být. Přesvědčených tady na tomto webu je určitě víc a přitom jejich názory jsou mnohdy protichůdné. Nemá tedy smysl přesvědčovat druhé, že „já mám větší pravdu“. Každý ať si dobrovolně zvolí sám, co přijme.

    18. Každý dostal stejně. Nikdo víc a nikdo míň.
     Jak kdo odchází? Inu, každý trošku různě.

    19. Ano, každý v prvopočátku dostal stejně. Ale ne každý tuto obdrženou hřivnu stejně rozmnožil.

    20. Pardon, nepodepsal jsem to. Ten předchozí Anonymní je Karel, ale to určitě každý poznal.

 14. Matrix pše :

  ….Také řecké slovo diabolos, rozdělovač je ďábel.

  Ale existuje aj ďalšie slovo ,,diabolky“, akože náboje do vzduchovky a tie nemajú nič spoločné s diablom, či jeho bratrancom Luciferkom…

  Karel tronfuje :

  ….Bůh vytvořil principy a zákonitosti. Ano, ze své lásky, skrze svoji moudrost. Víte, troufnu si říct, že principy a zákonitosti na naší planetě stojí za starou bačkoru…

  Aj by som uveril, lenže ,,logika“ nepustí : Kde sa u Boha, Hospodina, Netvora nachádza tá ,,moudrost“. Moudrost je výlučok mozgu.

  Kde sa u Netvora , ktorý je Nehmotná nebytosť nachádza ,,hlavný počítač“ – Mozog?

  Nosí mu HO jeho ,,lokaj“ Dúšik svätý?

  A to Plynné Monštrum má ruky?

  Súdruhovia, viac uvažovania, menej snívania. Nie je všetko pravdivé, čo sväté koncily v suteréne Cirkvi poprijímali.

  Za všetkým sú Liciferkové vynálezy – Prašule, tie sa lúbia aj Cirkevným lotrom…

  Ámen…

 15. Píšu nové vlákno. Reaguji na Karla – viz. jeho příspěvek 7.6.2015 (18:15) pro Anonymního.

  „Pekla na věky“???

  Někdo tu nedávno vzpomínal nějaké mýty.
  Vzpomněl jsem si na mýtus o vzpouře Lucifera.

  Co znamenal? Odtržení monád od Boha, které šly za cílem budování /tvoření/ jiného vesmíru, ale v rámci Stvoření. Jinak to pochopitelně nešlo. Pokoušely se vytvářet tyto nové světy, ale ty však nebyly pevné a hroutily se. Důvodem bylo to, že tyto monády odpadly od Boha tím, že se vzbouřily. Monády odvrhly lásku = jediný spojující a stmelující princip.

  I tak však svět zla má mnohé trumfy „v rukávu“. Tzv.peklo? Jeho vlastnosti jsou infikovány do tvorů i tohoto našeho světa a materiální člověk si s nimi vždy nedokáže poradit.

  Jsem křesťan – přesto tvrdím – peklo tu není na věky.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Vendo,
   křesťanem nelze nazvat někoho podle toho zevního rituálu zvaného křest, který byl na něho uvalen ještě jako na nevědomé dítě. Vy máte blíže k tomu modrému směru a ne k červenému, alespoň podle toho, co tu prezentujete. Hindokřesťan, tak bych to nazval já, nic ve zlém, tak to vidím já a nemusí to být skutečná pravda, ale jen ta moje.

   K Luciferovi:
   to je obsáhlé téma a může to znamenat mnohé, třeba:
   1.pátá kategorie bytostí v peklech se nazývá lucifer:
   Sestává z tvorů, kteří se mohou srovnat s IDEOLOGY, co mají na starosti veškerou propagandu v zóně vymístění, zvláště proti pozitivnímu stavu. Jejich základní rolí je líčit pozitivní stav jako něco nejošklivějšího a nejzápornějšího a negativní stav znázorňovat jako něco nejkladnějšího a nejžádoucnějšího. Jsou mistry v přesvědčování, demagogii a ovládání mysli sugescí a ovlivňováním.

   2. Venuši
   http://aeronet.cz/news/o-potope-sveta-sesta-cast-o-nebeske-symbolice-a-vesmirnych-cyklech-venuse-lucifer-jako-znameni-konce/

   3. To, co je o něm v bibli a v náboženstvích:
   prorok Izaiáš, kapitola 14, verše 12-15:

   „Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána !
   Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů !
   A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy;
   zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;
   vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.
   „Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy !“ “

   Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osoba jménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodl svrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to, že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Lucifer usídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechny pekla a zahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu. Nicméně, dokonce i v doslovném smyslu, tento údaj je vytržen z kontextu kapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Ve vnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakou zvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýká nějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje se však na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán je zde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný význam se nemá vyvozovat z výše citovaného textu.

   A z jiné knihy „ Nového zjevení“ (po slovensky):

   Nikto, kto bol stvorený na vysokej duchovnej úrovni v hodnosti anjela, archanjela, cherubína, serafína atď., v dôsledku svojej veľmi pozitívnej povahy, nikdy by sa nemohol rozhodnúť‘ opustiť‘ Stvoriteľa. Príbeh Lucifera je symbolickou reprezentáciou tohto faktu, nepochopenom ľuďmi a niektorými anjelmi, že nikto nie je povinný byť pozitívny, dokonca ani ten, kto bol stvorený Najvyšším ako úplne prvá sentientná entita. Čiže nikto nie je nútený, aby bol dobrý a pozitívny. Príbeh Lucifera je alegóriou, ktorá naznačuje, že nikto vo Stvorení Najvyššieho nie je navždy uzamknutý v jednom rozpoložení či stave. Tento príbeh nemá vôbec žiadny iný význam. Táto osoba, zvaná Lucifer, ktorý bol údajne synom Božím a bratom Ježiša, ktorý sa z určitých dôvodov rozhodol vzbúriť proti svojmu Otcovi, nikdy neexistovala.

   Nevím Vendo, jestli to podstatné z toho pochopíte, ale já bych to zjednodušil na lásku k Bohu jako Venuši, která je buď Jitřenka nebo Večernice a na syny Boží, kteří můžou být buď Ježíš Kristus nebo Lucifer. Takhle bych to viděl na symbolické úrovni. Je to na nás, k čemu se přikloníme, jestli k ránu nebo večeru, potažmo k Východu nebo k Západu.
   Lucifer je sic ranní hvězda (odtamtud vyšel) ale skončí v nejhlubší jámě, v půlnoci, na nejzasším Severu. Protože špatně volil!

   Lucifer jsou pseudotvůrci a ne ve smyslu padlí andělé, ale padlí lidé, trošku jiní, než my, kteří jsme jejich projektem.

   1. Co se týká legend, spojených se vzpourou a pádem Lucifera, tyto události se odehrály kdysi v celokosmickém prostoru, v měřítcích toho grandiózního systému všech galaktických soustav, jež zahrnují kosmos a převyšující všechny kategorie našeho rozumu. Odehrálo se něco, co se odlilo do tohoto mýtu vzpoury tvoření a tato nepředstavitelná událost mimo naši sféru života, která tu ještě ani na vědomé úrovni neexistovala, byla z nepatrných útržků převedena až do roviny lidských pojmů určité historické epochy a v mnoha nepřesnostech či výkladech se tu prolínala ve vývoji pozdějšího lidstva. Pojmy různých epoch však odumřely, měřítka našich představ se nezměrně rozšířila, a pokud nyní chceme postřehnout v tomto mýtu nesmrtelné a pravdivé sémě ideje, měli bychom přehlédnout všechno to, co do něj vnesla tato událost celovesmírné, z našeho současného pohledu, historické epochy, a zastavit se pouze u jednoho ústředního faktu tohoto mýtu. Je přirozené, že vědomí i těch nejmoudřejších z oněch starších dob zaostává za nynějšími představami o objemu a struktuře kosmu tak daleko, že poznání kosmického, jež do jejich vědomí prosakovalo díky úsilí neviditelných přátel jejich srdcí, bylo vtlačováno do těsného objemu jejich empirické zkušenosti, jejich silného, ne však obohaceného a vybroušeného umu. Vlastně ani dnes nemá úkol o nic lehčí ten, kdo se pokouší vyjádřit v lidských pojmech a slovech alespoň ohlas kosmického tajemství o vzpouře takzvaného Světlonoše. A že to tajemství je a tajemstvím zůstane je jisté. Takový pokus o ohlas v dnešním moderním světě by sestával ze dvou stadií: za prvé – hledání v oceánu našich pojmů, které blíže než ostatní odrážejí tuto transcendentní skutečnost / smysly nepoznatelnou /; za druhé – v hledání v oceánu našeho jazyka slovních spojení, která by pak byla schopna alespoň nějak vyjádřit tyto unikající pojmy. Taková práce je však spjata s organickým růstem osobnosti a její kosmické zkušenosti.

    V pradávných hlubinách času jistý Bohem stvořený duch, jeden z největších, jehož nazýváme Luciferem či Světlonošem, vyjádřil svobodu volby, jež je neoddělitelně vlastní každé monádě, tím, že odpadl od svého Tvůrce, aby vytvořil jiný kosmos dle svého vlastního záměru. Přimklo se k němu mnoho dalších monád, velkých i malých. Tyto monády počaly budovat jiný vesmír v rámci tohoto vesmíru. Pokoušely se vytvářet světy, tyto světy však nebyly pevné a hroutily se, neboť tím, že odpadly od Boha, tím, že se vzbouřily, monády odvrhly lásku – jediný spojující, stmelující princip.

    A pro mne je tato ztráta spojujícího a stmelujícícho principu nadějí, že stvoření již tuto událost nezopakuje podruhé. To vše, negativní, co se odehrává, často i s velkou intenzitou, je posledním vzepětím těchto démonických sil. Jaké věky to ještě potrvá je celkem jedno. Lidský život je jen nepatrným zábleskem a většina lidí si něčeho takového vůbec nepovšimne.

    Co jste Karle vyčetl u švédského autora, ve slovenských překladech, je mi celkem jedno.

    Tyto stránky jsou plné citací a kopírování napsaných textů od různých autorů. Řekněte si a přiznejte upřímně. Kdybychom se setkali někde mimo internet, jen tak, například na lavičce v parku, zůstane z Vaší argumentace nula nula nic. Jen nějaké útržky o planetě nula, něco o Bohu, ve Vašem podání toho, který zjevil panu Francuchovi NĚCO, z čehož si zřejmě nepamatujete pro Vaši argumentaci téměř nic.

    Není totiž nad přímou zkušenost a na tom byste měl stavět.

    Vy se zahrabete do svých zdrojů a hledáte odpovědi pro to, co jiní napsali. Sám bez těchto mouder nevíte nic. Víte jen, že někde na klik – klik – uloženo, máte to „své“ poznání.

    Ale nevadí mi to.

    O křtu toho víte pramálo. Pokud považujete za křest ten umělý křest od falešných „následovníků“, který tu zavedli v zájmu prohloubení své moci, tedy jeden z těch mnoha rituálů, tak mnoho o pravé podstatě učení, např.“jen“ toho Ježíše Krista nevíte.

    Přiznám se, že se mi nechce s Vámi diskutovat a čekat na to, co vyčtete ve svých knihách.

    I tak Vám přeji i ten pocit, že jste nalezl to pravé.

    Václav Žáček /Venda/

    1. Vendo,
     když myslíte. Jsem rád, že jste zpátky v plné síle. Hned je to tu o řád zajímavější.

 16. re:
  Karel
  8.6.2015 (16:40)

  Vím jak píši.
  Že mi nerozumíte?
  Nu, asi mi rozumět nemůžete.
  To své si má každý rozklíčovat sám, aby porozumět mohl.
  Cizí „nakopnutí“ nebývá účinné, neboť postrádá osobní prožitek přijímajícího.
  Také já neberu a nerozumím tomu, co ve vibracích bolí. (Kabáti)

  1. Matko,
   jako vždycky, moc tomu Vašemu příspěvku nerozumím. Co Vám na to mám napsat.
   Re: Také já neberu a nerozumím tomu, co ve vibracích bolí. (Kabáti)
   Maximálně se snažím Vás pochopit. Trpíte nějakými nepříjemnými stavy při poslechu této skladby? Někde Vás něco bolí při poslechu této skladby? V jakých částech těla? Tohle je potřeba říct, aby se věci přišlo na kloub.

   Víte já mám z té skladby pocit, že hovoří o tom, co přijde. Že to bude bolet, tak to je skoro jistota. Možná z toho pramení to Vaše vnímání. Nejsem zastáncem strkání hlavy do písku
   a tváření se, že se nic neděje. Vibrace té skladby jsou zvláštní, ještě zvláštnější je však ten text. Proto mě to asi tak zaujalo.

   1. Tím se nezabývejte, že mi nerozumíte. Nezáleží na tom. Rozumíte zase něčemu, někomu jinému.

    1. Matko,
     když už se bavíme o těch Kabátech, mají mnoho pro mě silných skladeb. Jedna z nich je Nimrod Fábera. V rádiu ji nehrajou.
     http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kabat/nimrod-fabera-942

     Když už se mi něco líbí, nabízí se hledat proč? Hudba (vibrace) se prostě líbí nebo nelíbí ale o textech je možno meditovat hlouběji. Proč zrovna Nimrod Fábera?
     Nimrod je Matko lovec polní zvěře a vnuk Cháma, který přísluší k Kenaanu. Polní zvěř je vnější mysl a přírodní svět obecně a Kenaan je jasný i z Nového zákona. Není to nic pozitivního.
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Nimrod_%28biblick%C3%A1_postava%29

     Fabera – od latinského jména osobního Fabian, což znamená bob, boban, nebo pěstitel bobů.
     Jméno Lojza, tedy Alois znamená slavný bojovník; moudrý a je to jméno původem německé.
     Žena která je tam jakoby skrytá, bez jména, může znamenat víc věcí. Ženské principy, duši, ale podle kontextu nejspíš negativní stav.
     Co s ženou nakonec oba udělali, je příznačné a z hlediska nás lidí by se předpokládalo, že francouzákem dostane Fábera.

     Jsou to zajímavé věci, když se na ten text podíváte z tohoto hlubšího významu. Já to tam vidím a pro mě je to zdůvodnění, proč se mi to líbí. Vidím v tom Boží inspiraci. Těžko říct, jestli to tak Kabáti vědomě chtěli. Spíš ne. I když prozradili, že jsou na hradě, s dědem Vševědem a že se ještě budeme divit.

    2. Už dlouho jsem se tak nezasmála – vysvětlovat mi, kdo je nimrod. Nosil jste dříví do lesa.

 17. Matko,
  jsem rád , že víte kdo byl Nimrod.
  V knize Genesis 10:10 je psáno, že počátkem Nimrodova království byl „Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi „Šineáru“

  Země Šineár podle Wikipedie:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ine%C3%A1r

  A podle Nového zjevení:
  11. kapitola v Genesi. Toto se tam uvádí:
  „I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláň v zemi Sinear, a bydlili tam.“

  „Když cestovali od východu“ v této souvislosti má dvojí význam:
  (a)
  Jeden značí cestování zpět v čase za účelem řízení vývoje vaší planety a vykonávání vlivu na jeskynního člověka a vyvinutí zcela rozdílného lidstva, nikde ani nikdy předtím neexistujícího.

  (b)
  Druhý význam je v tom, že docela opustí pozitivní stav a pravé stvoření a usídlí se v zóně vymístění.

  „Nalezli pláň v zemi Sinear“, kde „pláň“ souvztaží s pekly.

  „Země Sinear“ souvztaží se zónou vymístění.

  „Sinear“ je kódové jméno pro Babylon.

  „Babylon“ je pak kódovým jménem pro VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV SE VŠEMI DRUHY ZLA A NEPRAVD V JEHO AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM ZPŮSOBU.

  Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupili k dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvních lidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, je zřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

  „Měli cihly místo kamení“.

  „Cihly“ souvztaží se všemi falešnými pojmy, které nahradí pravdu – „kámen“.

  „Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme“ znamená produkci docela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako styl neduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

  „Měli asfalt místo malty“ značí zlý úmysl.

  Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO, že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO, nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo „asfalt“ má tuto zvláštní souvztažnost.

  1. Zřejmě jsem Vás uvedla v omyl, Nimroda znám v přeneseném slova smyslu – jako lovce, myslivce.
   Ten, o němž píšete, je zřejmě popsán v Bibli a tu neznám tak dobře, abych o něm někdy četla.
   Za nedorozumění se omlouvám.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference