mapa stránek || vyhledávání

Očišťování rodových a národních kořenů

Nejdříve dospěli fyzikové k překvapivému poznání, že „všechny atomy ve vesmíru o sobě vědí“. Po nich i biologové zjistili, že všechny rostliny a živočichové v přírodě se „nějak“ vnímají a komunikují skrze impulsy nezjistitelnými hmotnými přístroji. Nakonec i lékaři na základě pozorování došli k závěru, že buňky všech živých organizmů, včetně lidského těla, spolu také „nějak“ komunikují. A to ne jen prostřednictvím neuro-humorálních řídících mechanizmů.

Konec konců čínská medicína se při léčení lidí a zvířat již tisíciletí opírá o snahu o odstraňování poruch proudění přístroji zatím neměřitelné energie čchi. Na rozdíl od evropské medicíny rozpoznala, že neinfekční nemoc není náhoda. Tři tisíce let vykládá vznik orgánové nemoci u člověka tak, že tato vzniká, když porucha proudění energií trvá u jednotlivce dlouho. To se následně manifestuje orgánovou slabostí. která si již typ rozvrácení funkce orgánu přivolá. Čínský lékař proto léčí hlavně v době prvních projevů orgánové slabosti a to tak, že se snaží zjištěné poruchy proudění „energií“ čchi odstranit. Když se mu to povede, následuje spontánní vyléčení začínající nebo už i probíhající nemoci.

V současné době je již všeobecné úsilí masy lidí o rozvoj duchovního rozměru života. Dosavadní konzumní pojetí vlastní existence přestalo vyspělejší lidi uspokojovat. Nastoupilo se směrem k objevování a vnímání dalších rozměrů reálného světa. Objevila se tedy dosud neviděná spojení i toky dosud neregistrovaných energií, i duchovních. (Nehmotných vibrací.)

rodinny-stromIntuitivní citlivci odpozorovali a sdělili poznání chtivým, že současné duševní a tělesné potíže mnohých souvisí velmi často s dávnými ději mezi jejich předky a příbuznými. Před dychtícími po porozumění životu se překvapivě vynořil takový obraz světa, ze kterého vyplývá, že se prohřešky živých i mrtvých předků skutečně přenáší na potomky. (Bible říká, že těžké zločiny Bůh „trestá“ do 4. kolene.)

Současným zcitlivěním vnímání jednotlivců se vlastně přišlo na jev, že všichni jsme se svými pokrevními příbuznými „jaksi“ spojeni. A toto spojení může mít za následek současné „nevysvětlitelně“ vznikající nemoci duše nebo těla! Někomu by se ale mohlo zdát nespravedlivé, že by měl trpět za předky, které ani nezná. Jenže duše do příbuznosti přiděluje Bůh, neboli Prozřetelnost sama. A vždy z hlediska lásky ke každému, tedy podle měřítek nevázaných na čas. A tyto okolnosti jsou pro na čas vázaný hmotný rozum nepochopitelné. Proto se reálně děje, že v důsledku minulého zatížení někoho z vlastního rodu se my, v současnosti žijící, nemůžeme zbavit prožívaných duševních nebo tělesných potíží!

Postupným proniknutím poznání i těchto rozumu nepochopitelných procesů se vynořilo úsilí mnohých, nazvané „očišťovaní rodových kořenů“. Jeho podstatou je vyhledávání vlastních předků, kteří něco výrazně nedobrého spáchali, ukončili život sebevraždou, zešíleli nebo „nešťastně“ zahynuli. Jejich duše proto nutně přežívá v temné astrální (záhrobní) dimenzi a trpí. (Katolicky v očistci, pekle.) A odtud pro racionalitou zatížené záhadným „telepatickým“ vyzařováním zatěžuje i žijící i teprve se narodivší potomky. Protože jde o pokrevní příbuznost, domnívám se, že „anténou“ pro příjem narušeného vysílání takových duší z nehmotné dimenze stvoření je naše částečně společná DNA.

Ve stavu rozšířeného vědomí, tedy při odpoutání ducha od těla, bylo odpozorováno, že takovým předkům lze pomoci!!! Odpuštěním, vysíláním lásky a pocitu sounáležitosti k nim, modlitbou k Podstatě světa za ně, půstem v jejich prospěch, duchovní poutí a úsilím, i odsloužením bohoslužeb. Takto cíleným soucitným telepatickým působením lze pomoci duším provinivším se předkům. Podle zákona relativity (i v duchovní rovině) tím nakonec takto konající pomáhá i sobě a svým dětem. (Ježíš: jakou měrou měříš, takovou tě bude Podstatou světa měřeno!) Rodová karmická zátěž zmizí. Obnovená rovnováha duše zbaví následně vlastní tělo i těla potomků zdravotních potíží. Dostaví se „zázrak“. (Pro „dialektiky“ léčebný „placebo efekt“.)

Procesy samouzdravování jednotlivců jsou silně individuální a ve své mnohosti nejsou popsatelné. Je na odpovědnosti každého, aby se staral. Jde však také o větší a společnou věc! Jako jsou zatíženi rodovou karmou jednotlivci, tak jsou zatíženy i národy jako celek! Včetně českého! Neboť ten také neplní svá osobitá, Stvořitelem daná a okolnostem přiměřená předurčení, vlastně svůj učební úkol. Převážně toto nenaplňování smyslu bytí národa má vždy za následek společenské kalamity všech odstínů.

I současná všeobecná národní kocovina je důsledkem na povrch vystoupivšího nenaplňování českého národního předurčení. Zapříčinil ji polistopadový upadlý společenský a kulturní život, který se vynořil jako důsledek pokřiveného výkladu svobody, práv jednotlivce a demokracie vědomostní a mocenskou elitou státu! Ovšem bez současného duchovního úpadku národa by si to elity nikdy nemohly dovolit! Jestliže má dojít k nápravě stavu veřejného života, je nutné si uvědomit právě tuto příčinu! Kořenem potíží a všeobecného společenského a kulturního rozkladu není nějaká strana a zahraniční negativní působení! Příčinou současného stavu veřejného života je hlavní masou národa nerozpoznaný a tím nenaplňovaný úděl neboli úkol Prozřetelnosti!!!

Naposledy se „takovou zbytečností“ a dle ateistů pověrou zabývali úspěšně Karel IV. a neúspěšně Josef Pekař (O smyslu českých dějin) a T. G. Masaryk (Česká otázka). Marně byste stín tohoto tématu hledali ve spisech či projevech všech současných politiků a vůdců národa včetně v zahraničí ceněného V. Havla.

Samozřejmě vzniká otázka, proč smysl bytí českého národa uprostřed Evropy nebyl po nástupu nové éry mocenskou a vědomostní elitou hledán a nalezen? A národem v  programech elit a stran postrádán? Podle mne proto, že českou vzdělanostní elitu ovládli ateisté a proto nebyly a nejsou správně vyloženy celé předchozí dějinné procesy! (I lidstva.) Neboli není z našich a světových dějin správně abstrahováno poučení k nastavení správného chodu života států a národů. Příčina je nasnadě: pro ateisty přece takové duchovní zákony neexistují! Proto nebyly a nejsou jimi hledány a rozpoznávány.

Lidově se nadčasovým dějinným zákonům říká „boží mlýny“. V důsledku jejich všeobecného nehledání nemohl být nalezen a nověji definován ani smysl existence českého národa! Dějiny českého národa jsou tak na zakázku momentálně vládnoucích neustále deformovány zaměstnanci vládců a dárci grantů. A tak ne Pravda boží, neboli objektivní, ale peníze a tlak moci to byl a je, kdo řídí ústa a spisy zaměstnanců graduovaných za výklad historie! Protože se každých 20 let mění zaměstnavatelé historiků, nemůže se pak nikdo divit, že se „mění“ také české dějiny!

Jenže tento stav nepoučení se z minulosti má za následek současný a rozvinující se společenský debakl. Ten se samočinně nastoluje vadným žitím až absencí vnímání individuálních a společenských duchovních zákonů stvoření rozhodující masou česky mluvící populace. Přitom je lhostejno, zda na takové zákony současní absolventi „škol“ všeho typu věří či nikoliv. Již dávno se měla česká vzdělanostní a mocenská elita tyto duchovní zákony z dějin naučit!!! A jejich hrubé rysy prostřednictvím škol a médií vštípit rozhodující mase lidí! Elita zachvácena materializmem toho bohužel není schopna. Moc ve státě i „vědě“ se dostala do zajetí temných duchů neboli vládců peněz.

Přes překážku zkažených „horních deseti tisíc“ měly však již české střední třídy rozpoznat příčinu úpadku. Měly si uvědomit, že právě hledání a prohlubování poznání zákonů stvoření (božích), regulujících vztahy mezilidské i vztahy mezi vším živým obecně, je smyslem a jediným odůvodněním existence jednotlivce i národů. Co si myslet o lidech, považujících se za vzdělance, kteří si myslí, že smyslem přetrvání a bytí Čechů uprostřed Evropy je dorozumívání se češtinou? Střední vrstvy tohoto národa si již dávno měly položit otázku, proč o smyslu bytí českého národa od doby Masaryka nemluví média a vzdělanostní elita? Protože elita i střední vrstvy jsou myšlení o něčem jiném než o penězích neschopny. Jejich příslušníci jsou tak v zajetí materialistického způsobu myšlení, že nadčasového pohledu na život nejsou vůbec schopni.

Čtenář si již měl povšimnout, jaké otázky jsou v naučných a historických pořadech TV a médií, kam jsou zvány údajné duchovní špičky národa, přísně zapovězeny! Nikdy je údajným vědomostním špičkám její redaktoři nepokládají. Naposledy tento tichý pokyn v Hyde Parku neprozřetelně porušil redaktor a umožnil se exprezidentu akademie věd profesoru Zahradníkovi dehonestovat. (Nemožností odpovědi.) Vždyť přece klíčovými otázkami každého člověka jsou ty, které ho napadnou, jakmile přijde k vědomí na tomto světě. Právě položením otázek a hledáním odpovědi na ně se neživočišný člověk kvalitativně liší od zvířat. Živočichové si je nekladou. Normální člověk se přece ptá po tom:

1. Jaký je smysl (cíl) jeho života, tedy každého přemýšlejícího člověka?
2. Co pro něj znamená, že je příslušníkem právě svého národa?
3. Jaký je vůbec smysl existence státních a národních celků a civilizací?
4. Jaký je ostatně smysl vzniku světa kolem a vesmíru?

Kdo si tyto otázky nepoloží, není vlastně člověkem a národní komunita bez tohoto ptaní plnohodnotným národem. V nich přece jasně jde o hledání objektivní (Stvořitelovy) pravdy o člověku i národech. Jenže jak si čtenář mohl již všimnout, v TV debatách a médiích se diskutuje o tom, zda vůbec něco jako objektivní, spravedlivé, pokrokové existuje. Zda tedy vůbec objektivní dějiny existují, protože prý je píší vítězové.

Ano, pro ateisty neboli stoupence „vědeckého světového názoru“ objektivní a spravedlivé nemůže existovat. Neznajícím východisko a vyústění, tedy alfu a omegu, chybí onen Archimédův pevný bod, který je nutný k pohnutí zeměkoulí a čehokoliv. Bez Boha neboli Světla není poznání, jen lidské, německy „plaudern“. Pouze osvícení „Světlem“ (Bohem) poznali, že objektivní nejen existuje, ale je to vyzařování vůle Podstaty světa. Křesťanskou terminologií vyzařování „Ducha svatého“. Že objektivně spravedlivé existuje a je to ono konání Bohem od člověka očekávané! Tedy jiné, než je myšleno lidmi žijícími egocentrický ateizmus, pro které je objektivně správné a spravedlivé to, co jim někdo teď a tady zaplatí penězi nebo hodnostmi. Nebo nadiktuje silou! Podle toho současný ateistický výklad evropských a českých dějin vypadá.

Vždyť ani zakladatel současného stavu věcí společenských u nás Václav Havel o smyslu bytí člověka nic nenapsal, o smyslu bytí českého národa v Evropě rovněž ne. Psal a mluvil o lidských právech bez povinností, o svobodě bez hranic, o spravedlnosti a právu, vzniklém hlasováním (koupených) poslanců. A důsledek pozorujeme. Ale při sledování amerických filmů v TV se ani nedivím, že v USA je přesto vnímán jako „velký myslitel u moci“. Ale také se nedivím, že to, co u nás po listopadu zvítězilo, rozhodně nebyla „pravda a láska“.

Protože chci popsat deformace našich dějin, jsem povinen sám nejprve stručně odpovědět na výše uvedené otázky:

1. Smyslem bytí člověka je přiblížení se jeho tělo přežívajícího ducha (vědomí) skrze poznání zákonů stvoření Bohu neboli Světlu.
2. Být příslušníkem národa znamená pochopit smysl jeho bytí a uplatnit jej v rámci svých možností jako úkol boží v této inkarnaci.
3. Národní celky mají svou atmosférou usnadňovat postup poznání Boha jednotlivým svým příslušníkům, neboť člověk je inkarnován Bohem tam, kde bude pro něj život nejpřínosnější z hlediska věčnosti.
4. Svět a vesmír existuje z lásky Podstaty světa k člověku. Byt vytvořen proto, aby lidským duchům bylo umožněno přiblížení se Bohu neboli Dokonalosti.

A nyní k smyslu bytí českého národa. Viditelně jej vyjádřil, jak to také odcítili osvícení, svým životem kníže svatý Václav. Je to:

Mikoláš Aleš (1852–1913) - Svatý Václav

Mikoláš Aleš – Svatý Václav

Úsilí o přiblížení Pravdě nerozcházením slov a činů! A odporem k válce a násilnému vládnutí!

Kníže Václav (a jeho babička Ludmila), byl „nakažen“ touto vibrací od Konstantina a Metoděje. Ve své době, době všeobecné zhovadilosti tehdejší jakoby křesťanské šlechty, proslul mezi tehdejší říšskou šlechtou právě opravdovostí. Snahou o život podle evangelií a nerozcházením vlastních slov a činů. Toto pochopil stavy rozšířeného vědomí osvícený císař Karel IV. a vyzdvihl jej a učinil symbolem věčného vládce zemí koruny české! Zakotvil získaný vhled do ustanovení o zacházení a uctívání české královské koruny. I sám Karel IV. o totéž usiloval. Ale poněkud „obratně“, „diplomaticky“, hledáním hladkostí. Dynamicky v určitých mezích. Proto se mu diplomatické odklony od výše uvedených principů vymstily. (Na vyspělé jsou kladeny větší nároky.) Jeho potomci byli neplodní a rod vymřel.

Od základní duchovní vibrace duchovního vedení národa je tedy odvozeno to, že kdo se cítí a skutečně vnitřně je Čechem, touží po poznání! (Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., již v 15. století o Češích říkal, že jsou „duchovních novot chtiví“.) Od této základní duchovní vibrace národa je každý Čech „alergický“ na rozcházení slov a činů! U kohokoliv, u funkcionářů státu a církve zejména! A je konstitučně protiválečný a protinásilnický!

To jsou specificky české duchovní vibrace, od nichž je nutné odvozovat chápání a hodnocení klíčových událostí českých dějin i učební úkol každého rodilého „poddaného“ české královské koruny. Z tohoto zorného úhlu můžeme pak vyhodnotit a vzít poučení z dějin a odhalit manipulující deformace mocných. Popsal jsem je v knize „Falzifikace a falzifikátoři českých dějin“ a také v mnoha článcích, zachycených souhrnně v knize „Myšlenky z popela Phoenixe“ (Agape Brno).

Když na výše uvedené duchovní vibrace budeme myslet při sledování pořadů TV jako Historie.cs, nebo při pěkně zpracovaných knižních a rozhlasových „Toulkách českou minulostí“, ucítíme brzy vnitřně, jak nás duchem prostoupené chápání historie pozvedá na vyšší úroveň. Přestaneme toužit po cizích spotřebních úrovních a začneme být Bohu vděční, že jsme se narodili a žijeme právě tady, v zemích koruny české.
 

Další články:
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.7
hlasů: 18
Print Friendly, PDF & Email

54 komentářů

 1. Výborný článek. Ocitli jsme se již za hranou, kdy jsme mohli ovlivnit a změnit mnohé. Nyní jsme již vtaženi do spirály chaosu těmi, kterým jsme s důvěřivou bezstarostností vydali životy své a svých dětí v očekávání, že vlci se o stádo dobře postarají zatímco ovce se budou blahobytně pást na zelených lukách.
  Jako kdyby toto -Mt 7:15-20- nebylo nikdy vyřčeno….

 2. Článek J.Staňka opět může přinést mnoho témat k zamyšlení. V různých modifikacích se však tady na gnosis tyto otázky probírají neustále.

  Teď jsem si vybral od J.S. tyto jeho zvýrazněné otázky :

  Normální člověk se přece ptá po tom:

  1. Jaký je smysl (cíl) jeho života, tedy každého přemýšlejícího člověka?
  2. Co pro něj znamená, že je příslušníkem právě svého národa?
  3. Jaký je vůbec smysl existence státních a národních celků a civilizací?
  4. Jaký je ostatně smysl vzniku světa kolem a vesmíru?

  ad.1/ v dnešní době pokročil vývoj člověka tak, že je již každý přemýšlející a je tomu tak již zřejmě dlouhý časový úsek – např.člověk neandertálský již určitě také přemýšlel. Ostatní myšlení nás odlišuje od ostatních tvorů živočišné říše. Otázka smyslu života však bude každého člověka provázet neustále. Mohou se prosazovat různé ideologie, lidé mohou být nuceni přijímat specifická dogmata. Může být cílem /nyní pro mne/ dodržovat nejvyšší přikázání? Hledat spásu? Žít ve vůli Boha? A nebo ryze materiální nazírání /egoistické, z pohledu mysli a plnění smyslových přání?/, mít úspěch, kariéru, děti, auto, dům, manželku…?
  Za sebe odpovím. Ještě však podstata člověka? Pokud je duše primární / podle mne je – oživuje /, smyslem života v těle člověka je usilování o návrat do svého domova. Žití, vědomé, ovládnutá mysl člověka, jako v podstatě živočišné tělesné schránky, značí, že já se ztotožní s poznáním sebe sama.

  ad.2 – v podstatě neexistuje žádný „svůj národ“. Duše se inkarnuje do těla v takovém osudu, který má přinést možnost jejího povznesení, tedy naplnění úkolu i nižšího já, dosud ovládaného myslí. Na národu nezáleží, mění se podle nutností prožívat vztahy, zakoušet různé podmínky, prostředí.

  ad.3 – státní – národní celky je „výmysl“ lidské společnosti, která zatím ještě v nevědomosti rozděluje lidskou rodinu na bílé, černé, žluté, na severské národy, jižanské, na rozvinuté civilizace a nerozvinuté – jedinci se rodí do takového prostředí, kde dochází k jejich možnému pozitivnímu vývoji.

  ad.4 – to ví jen Bůh – Stvořitel. My, lidé, můžeme spekulovat, hádat se, domnívat se….., kdo rozhodne, že ten či onen, ta či ona má pravdu.

  Pane Staňku, pokud moji reakci čtete, ptám se Vás – napsal jste „Normální člověk se přece ptá po tom…..“ – Po čem se ptá nenormální člověk…..?

  Venda

  1. Oprava:
   v ad.1 jsme napsal větu – „Ostatní myšlení nás odlišuje od ostatních tvorů živočišné říše. “

   Správně měla být „Ostatně, myšlení nás odlišuje……“
   Venda

  2. Nenormální člověk neboli člověk živočich se neptá. I neptání a nekonání je přece činnost.

   1. Pane Staňku, jsem tu jako autor a diskutující již dost dlouho. Vaše příspěvky pozorně čtu. Mohl bych mít dotaz, jehož zodpovězení by mohlo pomoci i některým dalším lidem.

    Ad.
    „1. Smyslem bytí člověka je přiblížení se jeho tělo přežívajícího ducha (vědomí) skrze poznání zákonů stvoření Bohu neboli Světlu.“

    Mohl byste stručně, ale konkrétně charakterizovat – uvést pojmenování Vámi poznaných zákonů stvoření, které přibližují k Bohu neboli Světlu?

    Děkuji za vstřícnost. Podotýkám, že jste tu uznáván jako moudrý člověk a tak by to chtělo /podle mne/ větší vysvětlení.

    Venda

    1. Jsou popisovány již v 6 pokračováních časopisu Phoenix. A v knize Otevření duchovního oka, Agape Brno

 3. Klobouk dolů před panem Staňkem. Pokud jde o češství, tak si maně vzpomínám na nějakého genetika, který se vyjádřil, že najít echt Čecha je v dnešní době téměř nemožné, protože současní obyvatelé české kotliny jsou neuvěřitelná „směska“ všech možných evropských národů a etnik, což je vcelku logické při pohledu na mapu (geografické postavení Čech ve středu Evropy) a historii událostí v tomto prostoru. (Kamenujte prosím toho genetika, nikoliv mě.) S termínem národ bych proto zacházel se vší opatrností. A opravdu nevím, zda i z duchovního hlediska nejde o umělý (navíc neduchovní) konstrukt.

  1. Pane Udo, netřeba kamenovat genetika. Z genetického hlediska jsme především indo-evropné podobně jako další národy obývající evropský prostor.
   Podstatné pro klasifikaci národa je společný jazyk, historická zkušenost a obývaný prostor. Je to naprosto stejné jako váš rodinný dům, či byt a vaši sousedé žijící ve vašem okolí. Zdravíte se, vyměňujete si zkušenosti, navazujete vztahy. To je ok. Problém nastává, když vaši sousedé nabudou dojmu, že váš byt, zahrada atd. je vlastně jejich, případně vám sdělí, že Vy se musíte přizpůsobit jejich nápadům, nebo stylu života. Respektujete-li pravidla vyplývající z oné historické a jazykové sounáležitosti, pak se problém vyřeší domluvou, případně je vyřešen v rámci platných pravidel, které si každá komunita vytváří právě z důvodu obecného smíru.
   Problém nastává, pokud jste začleněn do celku s jinou historickou a jazykovou zkušeností, mnohdy značně protichůdnou a je po vás požadováno, abyste se přizpůsobil tomu, co vám není blízké. Navíc se nikde nedovoláte, protože vaše okolí a komunita byla rovněž integrována a platí již jiná pravidla přijatá shora dle potřeb nikoli lidské pospolitosti, ale k efektivnějšímu ovládání celku. To je momentální stav nejen zde, ale i v Evropě a potažmo i v celém světě, protože sjednocování Evropy nevychází z přirozených potřeb obyvatel jednotlivých státních celků /spojených jazykem a historickou zkušeností/, ale je součástí tzv globalizace, což je volně přeloženo budování celosvětového impéria tzv. elitami.
   Je tedy diktováno mocenskou potřebou shora a nikoli přirozeným prorůstáním a spojováním jednotlivých celků. Toto přirozené prorůstání ovšem nepotřebuje instituce, ale společný zájem.

   1. Pane weissbachu, to chápu. Mně však šlo o to, co s takovými pojmy jako „karma (českého) národa“ – na koho se vztahuje např. v našich podmínkách, kdy čistokrevního Čecha abyste hledal s lupou (když o jednu generaci zpět to byl ještě Vietnamec, Slovák atd., o dvě generace zpět Němec, o x-generací zpět Ind /politicky korektně řečeno Indočech, lidově řečeno Cikán/). Pokud jde o teorii „čtvrtého kolena“ (odpovědnost), tak v takovémhle případě nese člověk hned několikanárodní karmu, nebo je to jinak? A vůbec – nemá pravdu Venda 19.8.2014 (11:50) v bode ad.2? Není z duchovního hlediska pojem národ nadbytečný, umělý (veskrze pomocný, jenom lidské komunikaci sloužící) konstrukt? I když z Bible známe také Bohem vyvolený národ….

    1. Udo, doporučuji Vám přečíst si dnešní příspěvek Emy z 10,03 – konkrétně poslední odstavec. Nic není náhoda, vše má svůj smysl. Je to jako s lidmi. I přes svůj společný původ (Boží stvoření) jsme každý jiný. Učíme se chápat, rozumět, přijímat jeden druhého v odlišnosti, respektovat cestu toho druhého. Totéž by mělo být i u národů. Národ přece není žádný umělý konstrukt, národy vznikaly vývojem a přirozenou cestou, nikoli jako nadbytečný a „umělý konstrukt“. Pokud respektuji odlišnost a vlastní cestu u jednotlivců, měla bych ctít i cestu jednotlivých národů. Dnešní globalizace už se mi ale jako přirozená cesta nejeví, pan Weissbach i Ema to řekli správně.

    2. Mílo, přečtěte si pozorně, co jsem napsal v (11:30), tj. „z duchovního hlediska“. Jinak proti termínu národ v běžné komunikaci nic nemám. Svou reakcí jste mě jenom utvrdila, že Venda 19.8.2014 (11:50) má naprostou pravdu. Přečtěte si moc prosím pozorně tento jeho komentář. Napsal to srozumitelně.
     Pane Vendo (Václav Žáček), zdravím vás – máte v uvedeném pravdu a nic si nedělejte z toho, že lidi neradi přemýšlejí. Přiznám se, že vás obdivuji za vaši snahu jít s kůži na trh, zejména když je tak netolerantní.

    3. Nehledám Čecha přes jeho DNA, přes jeho biologii. Čistokrevnost k češství nesleduji. Různá německá příjmení v 19. století vlastenci Češi měli a víc rozhodovalo jejich smýšlení, usilování, zájem. Naopak byli i Češi, kteří se odrodili, přímo či nepřímo škodili svému národu.
     Čechem ze své vůle by mohl být T.G.M. Matka spíš Němka a jako mládenec se prý přibližoval svému češství. Rozhodl se být Čechem.
     Co český národ popisuje – např. vztah k pravdě. Již ze středověku se zachoval výrok Poláka – copak jsem Čech, abych mluvil pravdu?
     Vztah ke kultuře – 60. léta v ČSSR jsou popisovaná jako fenomén z hlediska množství divadélek, které vznikly v kulturním ovzduší, více či méně příznivém.
     Mírumilovnost – při kdekterém převratu se řešilo, co to jenom šlo, bez násilí.

    4. Udo, pan Weissbach zde psal o společné historické zkušenosti, společném jazyku. Jste opravdu přesvědčen o tom, že jazyk nikterak neodráží ducha národa? Zkuste porovnat angličtinu, němčinu, češtinu nebo jiné jazyky – jejich přízvuk, melodii, slovosled, gramatiku. Opravdu tam nic, vůbec nic nevidíte? A cožpak i slovo Čech, Rus, Němec nebo Ind nemá žádný obsah? Je to jenom prázdná forma a „umělý konstrukt“? Co je bez ducha, nežije. Ale národy žijí.
     Nemyslím si, že bych „nerada přemýšlela“. Ale docházím prostě k jiným závěrům než Vy.

    5. Mílo, přečtěte si níže skvělý komentář Martas300 z 22.8.2014 (14:01), který podepisuji. K tomu už nelze dodat ani jedno slovo, vše další by již bylo pouhým opakováním napsaného.

    6. Pane Udo, díky za pochopení.

     A pane Staňku, Vaše odpověď a odkaz na Agape /agapé (αγαπη, lat. caritas, fr. charité, angl. charity) je láska pečující a podle Plotina směřuje k nižšímu/, mne osobně zklamal.

     Dva doplňující úryvky z Bible – Nového zákona:

     V kapitole 26 Matoušova evangelia je ke karmě známý Ježíšův výrok:
     51:Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.
     52:Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

     Ježíš potvrzuje v 52.verši důsledek karmického dluhu. Brát a používat meč k zabíjení mohou /mohli ze své vůle mnozí/, ale karma je zase jen individuální.

     A v kapitole 27 téhož evangelia jsou tyto verše :
     20:Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili.
     21:Vladař jim řekl: „Koho vám z těch dvou mám propustit?“ Oni volali: „Barabáše!“
     22:Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Ukřižovat!“
     23:Namítl jim: „Čeho se vlastně dopustil?“ Ale oni ještě více křičeli: „Ukřižovat!“

     Zástupy volaly ukřižovat – tedy myšlenka zlá, vyřčené přání smrti. Jak hrozné, že? Jak velký byl asi zástup – 5 tisíc Židů – 20 tisíc? A kolik dalších lidí, pod vlivem ohrožovaných knězů a starších a jejich autority (jejich vina byla pak ještě větší), přálo Ježíšovi smrt, a i tím, že ji schvalovali před i potom, si vytvořili špatnou karmu?

     Mimo tento společný řev davu pro odsouzení Ježíše Krista na smrt, měl však každý jedinec ještě i jinou svoji karmu za jiné činy, skutky, myšlenky, jejichž odplata byla v jiných, pozdějších časech, realizována, ale byla / a mnohde ještě možná je / vždy spravedlivá a opět zase individuální. Zákon karmy nezapomíná – neexistují vyjímky – pokud by nedošlo k udělení Milosti z vůle Boha – Otce.

     Karmický zákon není jednoduchý a průběh odžívání dluhů samotná duše a mysl nijak neovlivní.

     A ještě jednou zopakuji – pan Staněk napsal:
     1. Smyslem bytí člověka je přiblížení se jeho tělo přežívajícího ducha (vědomí) skrze poznání zákonů stvoření Bohu neboli Světlu.

     Škoda, že tento autor se nedokázal přenést přes šanci provést si tu propagaci svých knih a na můj dotaz nedokázal stručně pojmenovat zákony stvoření. Mohl tu uvést – nemohl /?/ jeden, pět, deset….., zákonů stvoření. Jsou přece velmi důležité a lidé by s nimi měli být seznamování – bez ohledu na prodej knih nakladatelství Agape Brno. Obzvláště na stránkách webu, kde hledáme „Světlo“. Nemusel uvádět nějaké zvýrazňování jejich důležitosti, nějaké posloupnosti. Zákon karmy tam určitě je.

     Zajímavé také je zdůrazňování Čechů a češství. Nic proti tomu, ale já se např. cítím Moravanem, někdo v naší republice je Slezan, někdo má německé kořeny, slovenské, romské. Ostatně, již to tu bylo náležitě panem Udem 20.8.2014 (11:30) popsáno.

     Z dřívějších příspěvků pana Staňka vím, co má na mysli. Éru fascinujícího národního obrození, před tím ještě udržení jazyka především na venkově / více méně pochopitelné – lidé se nemohli stěhovat / ?!

     Pan Staněk také píše :
     ……… Toto pochopil stavy rozšířeného vědomí osvícený císař Karel IV. a vyzdvihl jej a učinil symbolem věčného vládce zemí koruny české! Zakotvil získaný vhled do ustanovení o zacházení a uctívání české královské koruny.

     Ale Karel IV. …..doporučuji číst pozorně ……. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, jako Karel I. vládnoucí od července[zdroj?] 1346 až do listopadu 1378; jako Karel IV. byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař římský od roku 1355. Byl také italský (lombardský) král od 1355, burgundský (arelatský) král od 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.
     Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

     A ještě doplním, že : Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. No a jsem u češství Karla IV., křtěného jako Václav. Jeho otec Jan byl jediným synem lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery Jana Brabantského, vítěze v bitvě u Worringenu, v níž zemřel Jindřichův otec a strýcové. Jindřich VII. se s Markétou, neteří francouzského krále Filipa IV. oženil roku 1292 či 1293.

     V žádném případě tím výletem do faktů historie / Wikipedie / nesnižuji roli Karla IV., naopak, byl to velikán své doby a škoda jen, že takového osvíceného člověka s autoritou v tehdejší Evropě nemáme dnes! Ale jako Čech?

     Chci tím i říci, ač se mnou nemusí nikdo souhlasit, že Karel IV. byl především Evropan a určitě jej uznávala i velká část evropského obyvatelstva. Vždyť např. v kapitole „Karel IV. a Židé“ z wikipedie je uvedeno :

     Židé byli služebníky komory krále, a ten je mohl zastavit. Karel IV. toto právo využíval opakovaně. Roku 1349 zastavil Karel IV. frankfurtské Židy představeným města za patřičný finanční obnos. Když si pak občané města přišli vybrat svou zástavu a zabavit židovský majetek, zapálili Židé raději své domy a dobrovolně uhořeli. Téhož roku věnoval Karel IV. v Norimberku markraběti Ludvíku Braniborskému „tři domy nejlepších Židů… brzy po tom, co budou pobiti“. Karel IV. tedy dovolil zábor židovského majetku a dal najevo, že chystané zavraždění židovských uživatelů nehodlá nijak trestat.

     16. listopadu 1349 Karel udělil Norimberku povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí a na jejím místě založit mariánský kostel a tržiště. 5.prosince 1349 následoval pogrom, pro který Karel IV. předem vyhlásil amnestii na veškeré násilné činy proti Židům. Zavražděno bylo 560 Židů.

     ????
     Mohu i tady hledat kořeny „nelásky“ k Židům v evropských dějinách ?

     A zase mohu napsat, že jsme u karmického dluhu – zástupy řvaly a požadovaly po Pilátovy pro Ježíše smrt ukřížováním! V nejméně vhodném okamžiku / pro některé z nich/ se jim dostalo odplaty, kdy si prožili někteří z nich /?/ smrt v již „civilizované“ Evropě – ve Frankfurtu či Norimberku.

     Pěkný večer.

     Venda

    7. Vendo, kořeny nelásky k Židům v Evropě? Jiné náboženství jako záminka. Arabští Maurové ve Španělsku byli k Židům tolerantnější, než křesťané. Židé byli chytří a vzdělaní, kromě víry přizpůsobiví, dobří obchodníci, uměli počítat, byli úspěšní a jejich peníze potřeboval kde kdo.

     http://zpravy.idnes.cz/proc-jsou-zide-tak-uspesni-d01-/zpr_archiv.aspx?c=A100430_113547_kavarna_chu

     Isaac Newton byl židovského původu a stal se královským mincmistrem ( asi jako dnes ministr financí).
     Kolem roku 1250 vyhnali (potomci Viléma Dobyvatele?) všechny Židy z Anglie, museli nasednout na loď.
     Za Rudolfa II. byla Praha třetí největší židovské město Evropy. Takže se u nás špatně neměli. Až na ten konec za 2.svět. války. Ještě po 1.svět válce měl Prešov 20% obyvatel židovského původu, silná židovská komunita byla v Třebíči aj.
     Za Ivana IV. ( Ivan Hrozný) se budovalo samoděržaví ( dosazení lumpové jako správci carského majetku). Daně pro cara vybírali na dnešní Ukrajině Židé, což byl kořen nenávisti na celé generace snad až dosud.
     Mezi nositeli Nobelových cen je myslím 170 židovského původu, hodně fyziků.

     http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDidov%C5%A1t%C3%AD_nositel%C3%A9_Nobelovy_ceny

    8. Pane Pardale,
     neuvedl jsem nic, v čem bychom byli v rozporu. Citované informace vztahující se ke Karlovi IV. pocházejí z faktů.

     Je to ale také o tom, že karmické dluhy své nositele „dohánějí“.
     A je zřejmé, že mnoho Židů Ježíšovi uvěřilo a jeho smrt mu nepřálo, což se projevilo v jejich karmě.

     Pěkný den.
     Venda

    9. Vendo i Pardal, obdivuji vaše vědomosti a díky za exkurz do historie. Chci se vás proto zeptat, jak si interpretujete biblické označení Židů jako vyvoleného národa. Díky za odpověď. Ač nežid si myslím, že Židé jsou opravdu Bohem vyvoleným národem.

    10. Pane udo: Dovolte, aby som vniesol určitú námietku. Píšete: „Ač nežid si myslím, že Židé jsou opravdu Bohem vyvoleným národem“. Otázka je: – Ktorého Boha (boha) máte na mysli? Toho starozákonného (Jehova), ktorý trestá celé národy a púšťa na ne oheň a síru, alebo toho novozákonného (Otca) plného lásky a milosrdenstva???
     Pekný deň!

    11. Pane Degone, to jste mě dostal! Výborný postřeh! Já měl za to, že v celé Bibli „účinkuje“ pouze 1 Bůh. Jak řekl JK (věřím tomu citátu, ačkoliv jsem u toho osobně nebyl), tak přišel na svět (Zem) nikoliv změnit, ale naplnit Zákon (tedy Boha SZ).
     PS Pokud si mám zvolit, tak osobně preferuji jednoznačně Otce, tj. dle Vašeho dělení toho novozákonního. I Vám přeji hezký den.

    12. Proč by měli být Židé dále vyvoleným národem? Byli jím ve své době, protože se v něm narodil Ježíš Kristus. Jenže ho nechali ukřižovat.

    13. Díky P.P., je to dobré a vcelku logické vysvětlení. Je však otázkou, zda to takhle chápe i ŘKC. U Židů je to jasné: Onehdá byl v TV zemský (dnes již bývalý zemský) rabín Karol Sidon, který vyvolenost Židů bere jako neměnnou skutečnost – zákon (ač bylo vidět, že mluvit o tom v TV mu nebylo zrovna příjemné).

    14. Co Čech, to muzikant
     Zlaté české ručičky
     a jiné a jiné, co vystihují Čechy. Čeho se Češi dobrovolně nebo násilím vzdali? To mají znovu najít a nejen udržet, ale i zdokonalit k lepšímu.
     To je karma Čechů.
     Na teorii 4 kolene se vykašlete, ve spojitosti s jedním jakýmkoli národem to už je karmicky příliš překombinované a jeden by se z toho mohl zbláznit :)

    15. ad: Co Čech, to muzikant Zlaté české ručičky a jiné a jiné, co vystihují Čechy.

     Hmm…
     ________________

     Je proto dobré si připomenout, co o českém národě soudil před sto lety T. G. Masaryk: Národ lokajů, nemyslící lidé, zbabělí zloději („nebát se a nekrást!“). Já sám jsem uvedená slova nebral nikdy příliš vážně, ovšem vývoj po převratu mne přinutil Masaryka docenit. (Václav Špíka, 2005)

     http://blisty.cz/art/22657.html

    16. S poznámkou o Masarykovi souhlasím. Sametová revoluce byla pro nás katastrofa a nejsem si jistá, jestli to nebyl následek nevyřešené nějaké minulé karmy národa, následky jsou šílené.
     Jak pro Čechy, tak pro Moravu i Slezsko.

    17. Otázkou je, jak tento trend mravního a intelektuálního úpadku obrátit. Někteří historikové uvádějí, že všechno, čeho český národ za posledních 250 let dosáhl (a nebylo toho málo, mimo jiné vstal z mrtvých), bylo vždy výsledkem práce malých skupin, téměř jednotlivců, kteří pak na sebe „nabalili“ určitý počet spolupracovníků. Žádná taková skupina však nyní není na obzoru. Osobnost, jakou byl např. T.G.M., český národ nikdy do významné funkce nezvolí. Taková osobnost musí přijít sama a sama se do významného postu dosadit. To je však v dnešní demokracii téměř nemožné. Zatím tedy nezbývá než doufat, že s rozvíjejícím se podnikáním snad vyroste nějaký nový Tomáš Baťa (zakladatel), který Čechy přesvědčí, že dobrého postavení je možno dosáhnout jen tvůrčí, týmovou a disciplinovanou prací, podpořenou trvalým úsilím a zdravým sebevědomím. Snad do té doby Češi neskončí jako pomocní dělníci a lokajové ve vlastním státě.

     – See more at: http://blisty.cz/art/22657.html#sthash.ASBt20zu.dpuf

     Nezbývá mi, než být optimistou. Rodí se hodně indigových a křišťálových dětí, snad je mezi nimi i ta velká osobnost….

    18. ad: Rodí se hodně indigových a křišťálových dětí, snad je mezi nimi i ta velká osobnost….

     jo, jo…:-) furt se něco „rodí“.

     „Původ peněz je tak křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější být nemůže“. (Stanislav Gross, „rádobytakyosobnost“)

  2. ještě k té opatrnosti s termínem národ: pojem „národ“ obecně nelze jednoznačně a nezpochybnitelně definovat. Víme co je to rod či kmen. Co je to národ však nikdo definovat neumí. Definic tohoto pojmu je velmi mnoho, žádná z nich však není jednoznačná a nezpochybnitelná. Pokud bychom totiž vzali za bernou minci nejčastěji používané snahy o definici národa (jazyk, kultura, víra, počet členů a pod), museli bychom konstatovat, že jediným národem na světě jsou Židé.

 4. Bytí a touha.
  Kdysi jsem načrtla obrázek „Bytí a touha“.
  (E.T. volá Domů, já chci Domů jít.)
  (E.T. Volá Zemi)

 5. Češi a češství
  – kdysi dávno měli Češi nakročeno být důležitým a velkým národem ( doplňte si letopočet a události)
  – pak se to nějak zvrtlo a Češi museli zabojovat o svůj národ ( doplňte si letopočet a událost)
  – Češi se stávají významným národem a jejich sláva jde do celého světa ( doplňte si letopočet a událost)
  – kdosi ve světě cítí hrozbu silného národa Čechů a dělá všechno proto, aby byl tento národ zničen ( doplňte si letopočet a událost)
  – vypadá to, že Češi a češství mizí ( současnost )
  – jednotlivé body můžou měnit pořadí, nebo se opakovat.

  Proč vlastně byly stvořeny různé národy s různými kulturami? Můj názor je ten, že se národy mají obohacovat o svou kulturu, náboženství a pod. aby společně dospěli k Pravdě.
  Ale ne válkami, rozhodně ne směšováním jako je dnes např. invaze muslimů do Evropy. Takhle je to špatně a pak smysl národů je záměrně ničený.
  Kým a proč? ( doplňte si letopočet a události)
  A budoucnost? Možná přijde doba, kdy si mnozí vzpomenou na své předky a začnou být znovu na ně hrdí. ( letopočet a událost zatím není možné doplnit)

 6. Na článku oceňuji to, že zahrnuje a nastiňuje určitou zkažennost, nedostatečnost Čechů a nepochopení dějin už před rokem 1989. To je pouze rok, kdy se opět projevila chyba. Když píšete o V. Havlovi, je nutno říct, že byl převážně vychováván pouze v katolické rovině tehdejší doby, která nic moc nevěděla o reikarnaci. Stejně jako ji i dnes zastírá církev. Není proto divu, že jako odraz národa zapůsobil V.Havel tak, jak vládnul. O Češích a jejich vývoji toho moc nenapsal a zřejmně ani toho moc nevěděl. Byl jeden z prvních politiků a státních činitelů, který naivně odkloňoval Česko od tehdejší další sociální, obchodní a etnické spolupráce s Ruskem.
  Mě osobně je milejší trpělivost a schovívavost Ruského prezidenta pana Putina, než halekání a hraní si na právo, moc a spravedlnost ve světě, které zastupuje pan Obama. Češi ve své naivnosti podle mého zkoumání mají blíž ke kecům, podobného ražení.

 7. Ja nevim,ale me pripada vyzdvihovani nejakeho naroda,ocistovani nejakych nar.korenu jako zaostaly postoj.Na jednu stranu se muzeme docist (nejen zde na gnosis) jak pochazime z jednoty,jak sme si vsichni rovni,a pak nekdo zabrnka na strunu narodni hrdosti a vsichni se z toho muzou opupinkovat.
  Pokud se ma lidstvo posunout dal ve svem vyvoji zde na teto planete,bude muset jako jednu z prekazek odstranit sve lpeni na nejakem nar.uskupeni.To samozrejme plati i pro lpeni na tom ci jinem nabozenstvi,rase,apod.Nevsiml jsem si,ze by se napr. budhisticti mnisi zabyvali zdali jsou thajci,tibetani nebo mongolci,asi nejspise proto,ze by jim to prekazelo v jejich duchovnim rozvoji.

  Podle me,kdyz si nekdo ma potrebu porad vytahovat z minulosti nejake osobnosti,aby si pripomenul jaci jsme kabrnaci svedci o jedincove omezenosti.Jsou lide dobri a jsou lide zli.To,jake ma danej narod osobnosti nemuze mit vliv na vsechny jedince.U vetsiny Cechu specialne jsem zatim vypozoroval,ze nejvetsi vliv na ne maji ceny v Kauflandu a to jak si narodni hokejovy tym vede na mistrovstvi.Ale nebrecme,Spanele na tom nejsou lip,amici,frantici,japonci,atd… jakbysmet.

  Zkusme se kouknout na Zemi z pohledu treba mimozemstana,a uvidime nazorovou,nabozenskou a rasovou rozpolcenost skoro v kazdem narode a statnim utvaru.Dokud budou lide uvazovat v pripoutanosti k nejakemu danemu narodu,nabozenstvi,rase,apod. neposunou se nikam ani o píd.

  PS: a neovlivni to ani fakt,kdyz zije nekdo dlouho v zahranici.Poznavam lidi ruznych narodnosti,kteri se posunuli dal a ziji jako lidi,jako pozemstani,a nejakou nar.prislusnost davno neresi,bohuzel stale pretrvava vetsina,ktera se bije do prsou hrda na svou americkou,ceskou,ruskou,atd. prislusnost.

  Hezky den vsem

 8. Vendo, nedávno jste zde napsal takovou minimalistickou zkratkou, pro jakou cílovou skupinu byla napsaná jednotlivá evangelia. Mohl byste mi to prosím ještě jednou zopakovat? Chtěla jsem si to poznamenat, ale nějak jsem to prošvihla…teď to už nedohledám.
  Děkuji.

 9. Pro paní Věru.

  Myslím jsem to uvedl u tzv.synoptických evangelií, tedy Marek, Matouš a Lukáš. Začnu evangeliem podle Jana, které je v mnohém odlišné než předešlá a je odborníky označováno jako mystické.

  Markovo evangelium je tzv.evangelium římské, tedy napsané v Římě.

  Matoušovo evangelium je napsáno v židovském prostředí a bylo sestaveno pro Židy i „nežidy“, tedy pohany.

  Lukáš a jeho evangelium / spolu se Skutky / bylo prezentováno římským úřadům jako „první obrana křesťanství“.

  Tyto poznatky čerpám z knihy „Ježišovo evengelium“ profesora Johna Davidsona, vydalo v r.2004 nakladatelství CAD PRESS Bratislava.

  Venda

 10. udo napsal: 26.8.2014 (7:35) Je však otázkou, zda to takhle chápe i ŘKC. U Židů rabín Karol Sidon vyvolenost Židů bere jako neměnnou skutečnost – zákon

  No a je nějak směrodatné, že něco nějak chápe ŘKC nebo zástupce Židů? (či kdokoliv jiný)
  Můj kolega cestuje po celém světě a vždy když přijede z nějaké země, tak říká, že se skoro každá země jako taková (národ), nebo nějaká v ní působící církev považuje za vyvolenou. Takže tímto způsobem těch vyvolených najdete mnoho. Skoro každá samu sebe považuje za vyvolenou, zrovna tak jako si i někteří lidé o sobě myslí, že jsou vyvolení. Neznamená to samo o sobě nic.

  1. P.P., souhlasím s Vámi. Mně šlo o věrohodnost SZ (potažmo Bible) jako svatého písma křesťanů i Židů, kde se mluví o vyvolenosti určitého národa. Pokud toto neplatí, nemusí platit ani jiná „ustanovení“ SZ, resp. je možné zpochybnit samou svatost písma, což by se určitě nelíbilo ani křesťanům, ani Židům.

 11. Např. já Bibli za svaté písmo nepovažuju. Nenapsal ji Bůh, ale lidé podle vzpomínek, navíc i tradovaných přes generace, případně za pomoci vjemů (napojování na informace), které se poté snažili nějak zapsat. (přeložit např. z jazyka obrazů do nedokonalé řeči či písma)

  Problém zde na webu (a nejen zde) vidím v tom, že někteří (např. pan Karel) podají nějakou informaci (např. že Zemi vytvořili pseudotvůrci, respektive přesunuli ji z jakéhosi prostoru do zdejšího prostoru) a podá to jako že to je Pravda. Jiní nechtějí tvrdit, že se nemohou mýlit, tak raději píší, že se k něčemu kloní, tedy mají nějaký názor (většinou převzatý).

  Honza píše:
  Co vy (většina bláznů) máte furt s tím „z mého pohledu“?..:-)) Vždyť je to iluze a otrocké myšlení jako prase. Nevím jak koho, ale mě zajímá pouze a jen „z pohledu Pravdy“. A „z pohledu Pravdy“ je jekékoli takzvané „z mého pohledu“ i všechny ty „úhly pohledu“, naprosto zkreslující a falešné vidění non plus ultra…:-))

  Na základě čeho Honza přesně pozná co je „z pohledu Pravdy“ a co není, když má k dané věci před sebou třeba deset názorů? Mně by to upřímně zajímalo, rád bych vždy a za všech okolností a do všech detailů uměl rozeznat, co je z pohledu Pravdy a co už není, a to v praxi, nejen teoreticky. Jak poznáte a dokážete shodu se skutečnou realitou (když ta skutečná realita je mnohdy člověkem nepoznatelná)?

   1. Opravdu a zcela upřímně bych to chtěl umět vždy co nejlépe rozlišit. Pokud to někdo umí docela dobře a má k tomu třeba i nějakou pomůcku, ano opravdu a upřímně mě ta faktická praktická pomůcka zajímá.
    Některá Vaše prohlášení se tváří, že Vy umíte rozlišovat lépe než ostatní. Tak třeba takovou pomůcku máte, proto se na ni ptám.

    „Proste a dostanete, hledejte a najdete. Klepejte a bude vám otevřeno.“
    Ano, vůči Bohu to platí, ale je u toho nezbytná pokora a opravdovost.
    U lidí to většinou neplatí, člověk se opravdově ptá, přesto dostane nakládačku. Nu, to je holt ten rozdíl mezi Bohem a člověkem. Jedním slovem propastný. Jako zkušenost to zase tak špatné není.

   1. A opět ŘK kněz perlí http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Katolicky-knez-biolog-pedagog-a-spisovatel-Zrusme-povinny-celibat-Jsem-jako-mimozemstan-ktery-si-zaplatil-dovolenou-na-Zemi-332146 Nepřestává mě fascinovat ten nebetyčný (!) rozdíl mezi teorií (odkaz JK dle NZ) a praxí konkrétně v ŘKC, např. u toho vztahu k válce a použití násilí. Kde je najednou Desatero (imperativ Nezabiješ!), kde je NZ (Ježíšovo Miluj své nepřátele…, Odpouštěj…, Nečiň druhému…, Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu…)? Co to je vůbec za prolhanou církev?

 12. ad: „Proste a dostanete, hledejte a najdete. Klepejte a bude vám otevřeno.“
  Ano, vůči Bohu to platí, ale je u toho nezbytná pokora a opravdovost.

  Nikoli a nejen vůči Bohu. To platí univerzálně! Tak jako platí univerzálně: Co člověk zaseje, to také sklidí.

  ad: pomůcka

  Gnóthi seauton („poznej sám sebe“)

  ad: Opravdu a zcela upřímně bych to chtěl umět vždy co nejlépe rozlišit.

  V tom případě zahoďte všechno, co jste se doposud učil, slyšel, nasosal bůhví co a bůhví kde. Zní to paradoxně, ale aby člověk něco získal, musí především mnohé odložit. Víra je vůbec plná paradoxů a člověk poznává své tajemství za cenu své nevinnosti.

  http://www.fatym.com/abcd/k/000183.htm

  1. Honza napsal:
   V tom případě zahoďte všechno, co jste se doposud učil, slyšel ..,
   aby člověk něco získal, musí především mnohé odložit.

   Ano, to je přesné. Dokud jsem to neudělal, nehnul jsem se z místa. Vlastně jsem musel odložit nejen mnohé, ale téměř všechno, co se kde prezentovalo jako pravda.
   I proto mě tak „baví“, když sleduji, tak se tady řada lidí „zasazuje“ za jakési kdysi kdesi napsané pravdy. (každý navíc nějaké jiné)

  2. ještě dovětek

   „Podtrhnout židli
   pod tvým rozumem …“

   To je velmi dobře vyjádřené, ještě bych to vylepšil výrazem omezeným rozumem.

   1. ad: To je velmi dobře vyjádřené, ještě bych to vylepšil výrazem omezeným rozumem.

    Tenhle upgrade je myslím docela zbytečný. Rozum je (již ze samé podstaty a povahy) vždy omezený. Pokuste se dostat „nad rozum“.

    1. Ano, rozum je ze své podstaty a povahy skutečně vždy omezený. Ne každý to však uznává, proto bych to já za sebe uvedl.
     No a hned tu máme jeden krásný paradox. Na některé věci je rozum nezbytný, v jiném případě jeho použití škodí … takže já jsem z těch, co rozum nezatracují, ale tu stoličku je mu opravdu nutno podtrhnout, aby se nevyvyšoval nad své možnosti. Nebude-li stolička podtržena, těžko, přetěžko se lze nad rozum dostat.

     Takže OK.

     Dnes ještě poslední drobnost – škoda, že skutečně velké pravdy nesdělujete druhým v klidu tak, aby se proti nim neježili. Pokud to kořeníte různými typy osobních narážek, lidé pak nechtějí přijímat ani perly, které uvádíte. No ale způsob sdělování je Vaší věcí, Vaší volbou. Snad víte, rozumem i „operováním nad rozumem“, co ve všech případech děláte.
     Pěkný večer všem.

    2. ad – Pokud to kořeníte různými typy osobních narážek, lidé pak nechtějí přijímat ani perly, které uvádíte.
     ___________________________

     Perly se neservírují na podnose pod nos, ale potápí se pro ně do nebezpečných hlubin, objevit je – není dáno každému. Perla je k dispozici, ale kdo se pro ni odváží ….? …..hmmm…..

    3. Milý PéPé, odpusťe mi, že se chovám a jednám tak, jak uznám za vhodné a správné, nikoli jak druzí očekávají. „Znivelizované“ a „znormalizované“ vzorce myšlení, to opravdu – a díky Bohu! – není nic pro mě.

     ad: … proto bych to já za sebe uvedl… takže já jsem z těch, co rozum nezatracují, ale tu stoličku je mu opravdu nutno podtrhnout, aby se nevyvyšoval nad své možnosti.

     Možná vám teď tak trochu podtrhnu stoličku po vaším rozumem, ale říká se, že uvědomit si svou nepatrnost je blahodárné. Neplýtvejte tolik s tím (svým) „JÁ“. Je to „skvrna“ na vašem obraze, stejně jako odraz rozumu. Nebojte se a vyvyšte se „nad rozum“, nad své možnosti. Ostatně, co si budem povídat, nikdo jiný to za vás stejně neudělá. To jsou ty paradoxy…:-)Zkuste nebýt „já jsem z těch“, ano? Protože „těch“ a „já“, je všude jak nasráno.

    4. poznámečka – někdo „potřebuje“ nejen aby mu byla podtržena židle, ale také vytřepat z kalhot.
     No a jiný potřebuje „pohojdat“, aby bolest srdce pominula, záhal vědomí byl odstraněn,….

   2. ad: „Podtrhnout židli
    pod tvým rozumem …“

    To je velmi dobře vyjádřené
    ___________________________

    Ano, troufám si říct, že přímo dokonale. Netušíte jak se bavím…:-) A to ani nemusím být Háfiz…-)

 13. ad: Vlastně jsem musel odložit nejen mnohé, ale téměř všechno, co se kde prezentovalo jako pravda.

  Pravda je „ve vás“. Nikde jinde ji nehledejte.

  ad: I proto mě tak „baví“, když sleduji, tak se tady řada lidí „zasazuje“ za jakési kdysi kdesi napsané pravdy. (každý navíc nějaké jiné)

  Tak jim to odpusťte a nemějte za zlé, jsou to „jen“ lidé. Vždyť každé setkání je současně lekcí. Umíte odpouštět? Sám si odpovězte. Jak říkám, pravda je „ve vás“. Poznáte tak nejlíp sám sebe, stejně jako jak jste na tom s tou upřímností.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference