mapa stránek || vyhledávání

Pod světelnou rychlostí – organizování, fyzika

Organizace

Někteří lidé vědí o bytostech, jež nenalézáme v našem hmotném světě. Patří někam jinam, mimo náš svět. Nebo naopak, patří do našeho světa, aniž bychom je snadno sledovali? K jejich poznání člověka nepřivádí pět lidských smyslů. Pak je vhodné hledat poznatky i dalšími způsoby, než které jsou obvyklé ve vědě. Věda dbá opakovatelnosti pokusů, což si však od jiných bytostí nevynutíme.

Zajímavé je uplatnění polarity ve Vesmíru: Muž × žena, elektrický náboj kladný × záporný, snad i voda × oheň, a další. Také kyvadlo dějin má obdobný význam: sem × tam, v politice, v uspořádání lidské společnosti. I v Československu 20. století:

~ nejprve pravice nachystá puč ve svůj prospěch a prohraje ho – 1948.

~ mnohem později mladší levice nachystá puč proti té starší, snažíc se o změnu, snad mohl být i pokrok, ale tentokrát prohraje levice – 1989. Souvislosti však zůstávají skryté.

Polaritu sleduji také u současných protipólů: náboženství × věda.

Souvisí s nimi politika. Ta nám nyní předkládá smysl pobytu na světě: zvětšovat HDP v ekonomii, podřizovat se silnějším a k tomu podřizovat si slabší – bez ohledu na obdivovanou zásadu svobody.

Protipóly konkrétně:

~ Náboženství po staletí trvala na nutnosti vycházet ze starých knih, předaných shora; nechtěla nové lidské nápady

~ Věda po staletí dbá svých vlastních lidských nálezů a dodnes odmítá vědomě brát poučení odjinud, mimo svět.

Lze v současné fyzice najít nějaký základní nedostatek? Namítám – může-li svět být virtuální realitou, pak předem vycházet z přístupu, že nic takového není – to je naše škoda! Polarita není lidským zákonem, a ve vztahu k poznání se jeví být škodlivým. Nadále odmítat přístupy Jana Amose Komenského?

Konstantní – stálá rychlost světla

Nenacházím vědecká zdůvodnění, proč má rychlost světla stálou hodnotu „c“. Proč právě tolik a tolik, a proč se nemění? Proměňuje se například velikost gravitace, související se vzájemnou vzdáleností těles, kromě jiného.

Konstantní rychlost světla platí i pozorovateli v pohybu, ať už letí zdroji světla vstříc nebo naopak. Teorie relativity tuto neproměnnost zdůvodňuje změnami času a délky a technika změny prokazuje. Příčiny svých axiomů však neposkytla.

Bylo by škoda nehledat, dbát právě jen toho, co už je známo, co našli ti dřívější, hluboce znalí. Poznávání konstrukce Vesmíru, jak byl asi sestrojen, může vést k docenění názorů na smysl světa, důvod našeho pobytu v něm. Byl-li vznik bezdůvodný, nebo byl-li sestrojený se záměrem…

Pulsující Zdroj

Byl-li svět vytvořený záměrně, pak je přijatelné podložit jej skrytým Zdrojem „pravidelných“ pulsů. Takový technicky promyšlený přístup by k ateismu nepatřil. Zdroj – časová základna ať samočinně udržuje rychlost světla „c“. Tvoří pulsy, jež určují přesun fotonů v zasíťovaném prostoru, z jedné pozice do druhé. Přitom foton ať je tvořen promyšlenou sestavou mnoha nejmenších bodů o velikosti 10 na minus 34. metru, dle Planckovy délky.

Zmíněnou prostorovou síť nenahmatáme. Ani my bychom neumožnili člověku, podrobenému virtuální realitě před obrazovkou, aby mohl sahat na její sklo. Z moderní obrazovky září jednotlivé body, jež jsou také uspořádané v síti.

Zkusím názor o síti, tvořící 3D světový prostor, porovnat s názorem Maxwellovým (1831- 1916): „V článku do dobové encyklopedie Maxwell napsal, že éter je nejlépe potvrzenou entitou celé teoretické fyziky.“ [1]

Éter proniká všude, uvažovala dávná fyzika. Ale nakonec byla celá dlouhodobá představa éteru opuštěna.

Když tedy ne éter, pak zkouším pravoúhlou síť jako základ trojrozměrného prostoru. Jako éter měl vyplňovat svět, tak i síť pozic ať je rozprostřena všude. A to i kdyby v ní zrovna nebyla žádná hmota. Tímto lze uvažovat existenci prostoru i bez hmoty. Síť jako konstrukční podstata prostoru.

V uzlech sítě ať se nalézají hmotné body. Jsou informací, jež plní lidské smysly. K tomu jsou data o poloze hmotných bodů ještě přepočtena do systému perspektivních vjemů; pro zrak a sluch.

Následuje možnost hledat, jak může pulsace Zdroje zdůvodnit i změny času, délky a hmotnosti; navázáním na teorii relativity [2]. A jak rozmístění hmoty, stále znovu uskutečňované, dává vzniknout zážitkům hmoty.

Jak může vzniknout taková nehmotná síť, a i naše hmota, základní prostředek virtuální reality? Duchovní poznání udává, že vše je v mysli Stvořitele, v naší naprosto základní nadřazené Podstatě.

Závěr

Připravuji své názory, například i ke zlatému řezu, k posuzování v prostoru nikoliv Euklidově, ale v geometrii našeho perspektivního vidění [3]. Aniž by vznikla nějaká sofistikovaná hotová nauka. Jen zkouším posuzovat Vesmír jako virtuální realitu, stojící na základech obdobných naší současné informatice. Vše v souladu s racionálními výpočty, tedy odlišně od omezení Euklidova prostoru. A i v souladu s názorem o atomistickém – rozkouskovaném prostoru a času, jak usuzoval arabský učenec Abu ´l – Hasan Alií ibn Isamá´íl al- Ašarí [4].

Odkazy

[1] Kvantová teorie. Průvodce pro každého – John Polkinghorne. Vyd. Dokořán, Praha 2007,  s. 12. (Orig. Quantum Theory: A Very Short Introduction)

[2] http://www.tichanek.cz/g13/STR1-po-110-letech.html

[3] Zlatý řez – Bohumír Tichánek

[4] Dějiny matematiky ve středověku – A. P. Juškevič. Academia, Praha 1977, s.290
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference