mapa stránek || vyhledávání

Poslední podklad pro prázdninové rozjímání…

…a dnes i dosti ze života kolem nás!

kreditni-kartyZnámá odbornice na ekonomické otázky rozvoje (i úpadku) společnosti píše články, a to se znatelným přídechem svého duchovního vnímání a se znalostmi historických souvislostí. Na serveru E-republika vydala nedávno tento článek, který bude mít další, a určitě neméně výživné, pokračování: Islámské bankovnictví versus současný bankovní systém (I. díl) – Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová

Odkaz na celý článek je tady: http://e-republika.cz/article2740-Islamske-bankovnictvi-versus-sou-asny-bankovni-system-I-dil

Dovoluji si okopírovat jednu část jejího článku – stať s názvem – Současné „buď – anebo“ vzhledem k financím.

(Podotýkám ale, že i inspirace islámským bankovnictvím z úvodního odkazu v samotném článku je velmi cenná a také to, že to celé není jen o financích.)

Úryvek:

………Zvítězí stávající finanční elita, která si bude chtít udržet moc skrze lokální války a utrpení nevinného obyvatelstva. Agrese Západu (Jemen Libye, Sýrie, Irák, Ukrajina…), kterým se na našem webu cíleně věnujeme, ukazují moc nekontrolovaného kapitalismu. Ničí vlastní občany na bohatém Severu, a proto musí dostat lacinou práci a suroviny na chudém Jihu, a to za jakoukoliv cenu. Pomalu se naplňuje vize, kterou popsal na konci svého života vynikající fyzik, myslitel, politik Karl von Weizsäcker ve své knize Der bedrohte Frieden (Ohrožený mír). Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně:

(A teď prosím POZOR – vnímejte posloupnost jednotlivých dějů, které již fungují; některé podle mne již více, jiné méně probíhají, ale vždy se dá nějaký příklon k nim, k jejich působení, vytušit – pro eventuální diskuzi jsem je očísloval.)

Úryvek z článku pokračuje:

1/ počet nezaměstnaných dosáhne celosvětově netušených dimenzí;
2/ mzdy poklesnou na bezprecedentně nízkou úroveň vzhledem k životním nákladům;
3/ sociální systémy se díky bankrotu států zhroutí, výplaty penzí především. Tomu bude předcházet velká hospodářská krize, kterou vyvolají mezinárodní spekulanti;
4/ nebezpečí občanských válek bude dramaticky stoupat;
5/ základní poznatek doby: většina lidí si není schopna již vyrobit potraviny nebo si je zaplatit a bohatí by se museli dělit a sáhnout k pomoci, jinak zde hrozí ohromný potenciál konfliktů;
6/ aby si vládnoucí elity zajistily bezpečnost, budou mít prostředky na vydržování si soukromých armád;
7/ elity si vytvoří v předstihu včas sofistikovaný špehovací systém a nastolí celosvětovou diktaturu k udržení své nadvlády;
8/ prodlouženou rukou této finanční šlechty budou zkorumpovaní politici;
9/ za účelem udržení moci bude počet obyvatel zeměkoule redukován na minimum, k tomu budou využity biologické zbraně, které budou šířit nákazu, k redukci obyvatel se budou využívat i hladomory a války;
10/ velmoci se budou snažit dostat do vlastnictví a pod kontrolu světové zdroje surovin a povedou kvůli tomu války, a to i za použití jaderných zbraní.

Když toto hrůzné „desatero“ čtu, uvědomujíc si přitom, jak souzní s realitou, kterou třeba jen díky internetu tuším, byť ji zatím ještě neprožívám na vlastní kůži, musím dát autorce za pravdu. Viz. Ukrajina, Sýrie, Libye, Irák…

Před chvílí jsem skončil službou Skype video diskuzi s jedním kamarádem, který se již chystá na to, že dožije svůj život „mimo“ civilizaci. Jakmile totiž po akci, po naplnění těch výše uvedených dějů a prognóz, dojde na jejich důsledky, věří, že se lidé nikterak nesemknou, naopak, že nastane určitý boj o holé přežití. Myslí si, že i současná výchova dětí a mladé generace vůbec k tomu vede. A tak, dokud to jde, pěstuje si doma na pozemku základní potraviny, suší, zavařuje. Na pokraji lesa, remízků vysazuje tajně např. topinambury a další zeleninu a ovoce, má zmapované studánky s pitnou vodou, ví o zanedbaných, ale stále rodících ovocných sadech, učí se poznávat, co roste v přírodě pro člověka za potravu… Ví také, že tento jeho případný útěk před neblahými dopady problémů civilizace je určitým řešením jen pro něj. Říká však také, že většina lidí má „vymyté“ mozky a že přijme žití v problémech, které tzv. vládci, od komunální až po tu nejvyšší vládní úroveň, nebudou nijak řešit. Nebude to ani v jejich moci. Čeká zkrátka kolaps.

Když dočtu to „desatero“ průšvihů, tak musím za sebe připustit, že se to již děje. Necítím nyní žádnou potřebu rozvíjet myšlenky na přežití mé konkrétní tělesné schránky. Stejně se od okamžiku zrození blíží ke svému zániku. Je mi však až odporné, jak se chovají ti dnešní mocní! ALE oni se tak chovali vždycky. Vždy jich bylo pár, od nějakého vesnického zemana, přes nižší šlechtu, vyšší šlechtu až po vládce. A z jejich stolů padaly drobky pro jejich posluhovače a sloužící, v nichž měli oporu. Drtivá většina lidí však žila v určitém systému bez práv, ale s mnoha povinnostmi a lidský život často neměl valnou cenu.

Dnes, například jen u nás v republice, patříme mezi to velmi malé procento lidí z celého světa, kteří se mají, až na vyjimky, velmi dobře. Jídlo (i v popelnicích), pitná voda – jak se s ní plýtvá, domky, byty, garsonky, ještě zatím vytápěné, se standardy jako je teplá voda, kanalizace, odvoz odpadků, elektřina. Mnoho spotřebičů usnadňující domácí práce, doprava vlakem, autobusem, osobními auty, informace v každém okamžiku, léčení, léky, vzdělání… Všechno to stojí obrovské prostředky, za nimiž vidím čerpání surovin planety, toho, co ještě dosud bohatá příroda ve své (prozatímní) štědrosti nabízí.

Nebylo tomu tak vždy. Například – po druhé světové válce zabrali moji rodiče po sudetských Němcích starý domek v pohraničí. Byly v něm čtyři místnosti, každá o rozměru 5 x 5 metrů. Na středové chodbě jeden kohoutek a výlevka se studenou vodou, na dvoře jeden suchý záchod. Plný dvůr králíkáren a bud pro slepice. V každé místnosti žila jedna rodina. Elektřina na max. 60ti watové žárovky, jedna žumpa na vyvážení.

Dnes vidíme běžně domy za 5 a více milionů, s pozemkem, bazénem s dvěma garážemi, s pěstěným trávníkem. A lidé jsou stále nespokojeni. Že za tím stojí mysl, je nasnadě, ale to bych odbočoval.

Nechám podklady pro rozjímání – odkaz na celý článek a další pokračování z E-republiky – již bez komentáře. Vzpomenu však ještě slova vtěleného Slova, významného Syna z Ducha svatého, v jehož podstatě stojí věčný Bůh-Otec, Ježíše z Nazaretu.

V Matoušově evangeliu v kapitole 24 je mnoho informací, jak a co se bude dít v budoucnosti. Jazykem a chápáním sděleného, kterým je to napsáno, vládne někdo méně, někdo si to bude překládat po svém, jiný bude hledat srovnání se současnými autory a vykladači a někdo zase vůbec nepochopí metafory – podobenství, která jsou tak zřetelně synem Marie nabízena. Než to podstatné překopíruji, tak ještě upozornění a současně i otázka. Mluvil Ježíš ke svým učedníkům v těchto obrazech pouze o budoucnosti v hmotném světě, bez ohledu na určité (konkrétní) období vývoje lidstva, a nebo je to popis mystický, tudíž celkem zřetelného významu pro duchovnost?

Kapitola 24:

1:Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.
2:On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“
3:Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
4:Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5:Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.
6:Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.
7:Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8:Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9:Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10:A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11:povstanou lživí proroci a mnohé svedou
12:a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13:Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14:A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15:Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
16:tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17:kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu;
18:a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19:Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20:Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21:Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22:A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.
23:Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte!
24:Neboť vyvstanou lži mesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25:Hle, řekl jsem vám to už předem.
26:Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!
27:Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28:Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
29:Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30:Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31:On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
32:Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
33:Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
34:Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35:Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36:O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37:Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38:Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39:a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
40:Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41:Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42:Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43:Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44:Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45:Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46:Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47:Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48:Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde‘,
49:a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50:tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51:vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Slova „civilní“ i ta novozákonní jsou tu k dispozici jako podklad pro poslední rozjímání, které jsem zde nabídnul. Část minulého příspěvku, kde jsem psal o smrti, nebyla diskutována. Je to však přirozené. Dosti lidí nechce tento neměnný zákon vývoje všeho živého nijak rozebírat. Dva pohledy, konkrétní a s nástinem možností v podání dnešního člověka, a druhý, který je mimo čas. Oba mají však podtext stejný a leccos společného. Čtenář s nerušenou pozorností si jistě (možná) vybere. A jako na začátku při rozjímání doporučuji mít ovládnutou mysl. Ta vede ráda na scestí, na stránku ega, své pýchy, která nedokáže – lépe – nechce být účastna duchovního hledání.

Pěkný den.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

110 komentářů

 1. Je to neobvyklé, ale musím doplnit ještě některé informace.

  Na E-republice vyšel druhý díl „Islámské bankovnictví……“ – viz. http://e-republika.cz/article2745-Islamske-bankovnictvi-versus-sou-asny-bankovni-system-II-dil

  Použité myšlenky jako podklad pro prázdninové rozjímaní nemají v tomto případě vést naše uvažování primárně k systému bankovnictví. Je to dosti specifické téma a svým způsobem značně složité, vyžadující znalosti souvztažností o fungování současného světa. Autorka však nabídla deset bodů, které objektivně lze vyhodnotit, jako velmi problémové pro další vývoj civilizace.

  A na závěr II.dílu paní autorka píše dvě věty : „Platí tedy to, co bylo řečeno na začátku: Peníze rozhodnou o osudu lidstva.“

  A právě „osud lidstva“ by měl být tou vedoucí myšlenkou pro uvažování. Naskýtá se ještě otázka, proč uvádím kapitolu 24 z Matoušova evangelia? Ježíš svým učedníkům objasňuje, co se bude na konci věků dít a jak to hlavní poznají. Tato Jeho řeč, její jazyk, starý téměř dva tisíce let, neuvádí nic o systému peněz, okrádání lidí, které podle autorky vyvolají zásadní krizi…., následně i války s koncem či značným omezením světa v našem pojetí. Dnešní ekonomové, právníci, či politici se takovou řečí, opírající se o víru – náboženství, prezentují v případě zdůraznění a působení, hlavně na emocionální stránku, na vnímání obyčejných lidí, a to proto, aby se často jen „zalíbili“.

  Ježíš mluví jasnou řečí, i když já mám pocit, že je to řeč mystiků. Proč? Jde o záchranu jednotlivce. Toho, který se na problémy připraví, který nepropadne světu; v našem případě touhou po financích, po snadném životě, i za cenu okrádání, lhaní, korupce, spekulace.. . Nesmí „vychladnout láska k Bohu, bez té nebude nikdo spasen“!

  Pro kompletnost podkladů pro rozjímání doporučuji přečíst knihu Daniel – např. z této Bible on line : http://www.bible21.cz/online

  Pěkné rozjímání.

  Václav Žáček / Venda /

  1. Pane Vendo, Vámi uvedený fyzik a později politik se jmenoval Carl ne Karl. Jeho bratr Richard von Weizsäcker byl prezientem Spolkové republiky Německo.
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_von_Weizs%C3%A4cker
   „Carl Friedrich von Weizsäcker (28. června 1912 Kiel – 28. dubna 2007 Söcking u Mnichova) byl německý fyzik, filosof a veřejný činitel. ..Weizsäcker vytvořil teorii plutoniové bomby, dal to na vědomí Ministerstvu války a v roce 1942 podal patentovou přihlášku“
   O to nejde, spíš nechápu proč máme padat naznak kvůli předpovědi z doby pádu komunismu, která se stejně nenaplňuje. I dnes máme lidi schopné vytvořit analýzy, a to na základě faktů, které jsou nyní dány, ne nějakých tehdejších předpokladů.
   Rychlý vznik IS (Islámského státu) a zabrání území a měst nepředpokládal nikdo. A kdo předpokládal, že Hitler po zabrání Československa zahájí 6 let trvající světovou válku a bude bojovat na dvou frontách? 20 let před tím, po konci 1.svět. války se předpokládalo, že Německo sražené hospodářsky reparacemi na kolena se nezvedne a bude zajištěn mír.
   Prostě doporučuji zanechat jako historii 20 let staré předpoklady věštění z nich.
   Předchozí příspěvek jsem špatně vynechal a, má být Pardal ne Prdal. Stejně jsem se nedozvěděl, co se děje s karmou, když lidí přibývá a každý ji podědit celou nemůže.

   1. Na můj článek lze pohlédnout dvojím pohledem. Jeden je ten v tématu samotného bankovnictví. Druhý je mírně „nadčasový“ a opět v něm je hledání životních jistot, cílů, hodnot….atd.

    Ten Karl či Carl – to jsem překopíroval od autorky z E-republika, z výchozího článku.

    Drobnost – Hitler bojoval na vícero frontách – Afrika, Itálie, Balkán.

    Karma se nedědí. Zrovna tak církevní dogma, že Ježíš vzal na sebe naše hříchy je holý nesmysl. Karma je vždy individuální a její dědění je také holý nesmysl. Karma se nevztahuje k mrtvému člověku, který ji sice spoluvytvářel, ale vždy a výhradně k duši a mysli, které jsou „vůdci“ pro hmotné tělo. Tyto myšlenky nikomu nevnucuji.

    Pěkný den.
    Venda

 2. Vendo, díky za odkaz bible21.cz, už jsem něco podobného měl stažené.

  Vendo, odkaz na článek na e-republika říká stejně jako Váš článek :
  „Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně:“
  Takže a) víc jak 20 let uplynulo, b) možné selhání západní demokracie nenastalo. c) lidstvo jako celek nehladoví viz
  http://gnosis9.net/snimky/home_graph_3.jpg
  cenový index FAO kulminoval 2012 a klesá. Potraviny během desetiletí stačit nemusí, ale Země js schopna uživit 10 miliard lidí , na nichž se má populace zastavit.
  http://gnosis9.net/populace.php

  Problémem kapitalismu není složené úrokování jak líčí autorka článku např. slovy :“Momentu krachu západního finančního systému se přibližujeme stále víc, vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky.“
  http://e-republika.cz/article2740-Islamske-bankovnictvi-versus-sou-asny-bankovni-system-I-dil
  Složené úrokování se používalo už ve staré Mesopotamii. Banka podniká s penězi, zlatem. Ten, kdo si půjčí peníze by si měl přečíst a chápat, co podepisuje. Ťidé byli ve středověku pronásledování, protože podnikali s penězi ( lichva = zhruba složený úrok). Když stát neměl peníze , udělal pogrom nebo si místo něj nechal zaplatit. Tak začal u nás i Karel IV. A dostali jsem se na vrchol středověké rozvoje našeho státu.
  http://www.matematika.cz/slozeny-urok
  Zkusíme si spočítat, jaký úrok bychom zaplatili, pokud celou částku 2 000 000 Kč vrátili strýčkovi Vikovi až za 15 let:
  jt=j0*(1+d)^t=2000000*(1+0,1)^15=8 354 496 Kč.
  Vnitřně zadlužené státy fungují už mnoho desetiletí, jde o to JAK jsou zadlužené. Bez počátečních dluhů a rizik by se těžko rozjelo podnikání, z nichž mnohé dnes prosperují. Římská říše padla mimo jiné proto, že dovážela hedvábí a platila zlatem, které se nevracelo z východu do oběhu, pak neměla na žold vojáků. Jakmile Řím přestal expandovat, přestal prosperovat. Napoleon válčil skoro 20 let, vyčerpal Francii včetně lidských zdrojů. Odevzdal státní rozpočet bez dluhu a taky jeho říše padla. Kvůli vyrovnání rozpočtu prodal rozsáhlou franouzskou Louisianu ( dnes jih USA stát Louisaina a Texas).
  Nevím jaké štěstí nás čeká, když si vezme příklad z islámského financování typu prodej ropu nebo opium a nakup zbraně a bojuj za ten či onen výklad Alláha. Kapitalismus a jeho bankovnictví, západní civilizace vycházející z křesťanství jsou dle článku špatné. Ale vytvořily západní civilizaci, která vytvořila technický rozvoj. Někdo vymyslel, že cílem elity je likvidace obyvatelstva, aby mohla vládnout. Mám dotaz. Ona elita nevládne už teď? Co je pro elitu výhodnější, co vytvoří větší nadhodnotu- hodně lidí pod vlivem politiky a peněz nebo málo zoufalých lidí na pokraji zhroucení systému? Islámský svět je nedemokratický, chová se nemorálně k ženám, řeší rozpory válkou.
  Ano kapitalismus vedl války i po 2.světové ( Korea, Vietnam, Afganistan, Gruzie, Perský záliv).
  Válka se vedla onen 20.století v bývalé Jugoslávii, kde se setkávají tři velká náboženství. A co tam s tím mělo společné uvedené
  složené úrokování a dynamika exponenciální křivky : „Momentu krachu západního finančního systému se přibližujeme stále víc, vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky.“

  1. Pardal – 18.8. – 8:16

   Viděl jste film Nádherná-zelená—La-Belle-verte ?

   Pokud byste ho viděl, mohl byste zaujmout názor, zda tato mimozemská civilizace by nemohla být tou „vyspělou a novou“ civilizací, která nepotřebuje materiální svět s jeho skvělými vynálezy? Bylo by možné, že tzv.svět lidí v jiném směřování /ne materialismus, konzum, peníze, moc, manipulace, zisky, korupce, ovládání…../ by mohl existovat?

   Pokud jste ho neviděl, tak jsou mé otázky zcela zbytečné.

   Venda

   1. Vendo, film Nádherná-zelená jsem neviděl. Mimozemské civilizace nevylučují ani astronomové, naopak v posledních létech ho předpokládají. Ve vesmíru má být planet zhruba jako hvězd, největší naděj na život je u málo žhavých červených hvězd s mimořádně dlouhou životností a stálostí vyzařování. Problém tedy ani není, zda mimozemské civilizace existují, ale jak by sem k nám mohly dostat nesmírným prostorem. A je tu i otázka k čemu by jim to bylo. Pokud jsou tak technicky vyspělí, tak od nás na úrovni opičátek nic nepotřebují. Snad jedině okupaci naší životadárné planety.
    Píšete o mimozemšťanech:“„vyspělou a novou“ civilizací, která nepotřebuje materiální svět“.
    Pane Vendo, bez zvládnutí materiálního světa na nám netušené úrovni se k nám nemají jak dostat.

   2. Film Nádherná zelená je úžasný. Je to můj oblíbený film. Principem ovšem dle mého bylo ukázat, že skutečné hodnoty života jsou jiné, než ty zde současně uznávané. Nešlo ani tak o žádný kontakt s jinou civilizací, ale vlastní sebereflexi a případné porovnání s jinými hodnotami, obecně řečeno neprůmyslovými.
    Film působí velmi pozitivně, mně se velmi líbil.

    1. Je mi zcela lhostejné jak vnímáte mé výroky.
     Každopádně film mohu opravdu všem doporučit, byť se to bude kdokoliv jakkoliv snažit narušovat. Když už se někomu nebude líbit, alespoň si na něj udělá vlastní názor.
     Rozhodně ten film není nějaká tuctovka.
     A jinak ať si kritizuje kdo chce co chce, je to jen označení samotného kritika, takže nic, čím by bylo třeba se dále zabývat.

 3. ad: Ten, kdo si půjčí peníze by si měl přečíst a chápat, co podepisuje.

  To sice na „první pohled“ vypadá (aneb zdání klame) a zní rozumně, ale takhle problém nestojí. Přípomínat, že existuje cosi, čemu se říká „dluhová politika“, je zbytečný. A právě a jen tato (a troufám si tvrdit záměrná) politika přivedla většinu zemí a jejich obyvatel do područí bank a závislosti na nich. Vítejte v otroctví, protože jenom pitomci a blázni můžou věřit, že „život na dluh“ je životem.

  „Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní“ (Aldous Huxley)

  „Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní“. (J.W. Goethe)

  1. Honzo, já dluh nemám ani mě neřídí banka. Před 25 lety jsme měli našetřeno na stavbu domu, úroky byly skvělé, takže měsíčně to sypalo z úroků víc jak jeden měsíční plat. Všechno padlo na stavbu a vyšlo akorát. V takovém područí banky se špatně nežilo.
   Když Vám vadí banky, neměňte svět a nezachraňujte poučováním svět. Dejte si vydělané peníze pod matraci a máte svůj problém vyřešen. Když to udělají všichni, což pochybuji, tak banky bez peněz zkrachují a s nimi problémy se složeným úrokováním, exponenciálním růstem dluhu a bankrotům kvůli neuváženým půjčkám.

 4. Ach ovšem! Jak „krásný“ je svět malých kalkulativmních myslí, že…:-) A ty iluze – Honzo, já dluh nemám ani mě neřídí banka – že?…-)))

  Pro Vás, – http://www.verejnydluh.cz/ – když máte tak rád ty čísla..:-)))

 5. Honzo, státní dluh nevyřešily chytřejší hlavy. Ale jednu velkou nekalkulativní chytrou hlavu tady zdá se máme. Zrušíme státní školy , zdravotnictví, státní zaměstnance a armádu, placení důchodů a podpor. A máte po státním dluhu brzy a takový chaos, že bude na co vzpomínat.

 6. ad: Honzo, státní dluh nevyřešily chytřejší hlavy.

  Nevyřešily, protože nemají nejmenší šanci něco vyřešit. Zadlužit všechno a všechny, celé národy, je záměr a program. Tzv. stát, tzv. Česko, to je jen fikce.

  Současná globalizace je v první řadě globalizací ekonomickou. Můžeme říci, že současný svět je ekonomicky kolonizován několika málo nadnárodně působícími korporacemi a že státy a jejich národní vlády vystupují pouze v roli jakýchsi agentur, které připravují pro globálně fungující společnosti infrastrukturu v podobě zaměstnanců, zdrojů surovin, vhodné legislativy, dopravní infrastruktury, dotací a úlev apod. Stát navíc, anebo pouze zajišťuje prostřednictvím svých represivních složek, tedy policie, kázeň a pořádek.
  Národní státy přestávají být schopné jakýmkoliv způsobem bilancovat. Stávají se pověřenci a vykonavateli sil, které nemají možnost samy kontrolovat. Zároveň se stávají na těchto vnějších silách závislými, což prakticky anuluje jejich svrchovanost. Státy nemají dostatek vlastních prostředků a manévrovací svobody, aby mohly odolat globálním finančním trhům, které fungují bez závislosti na konkrétním území. Reálně stačí několik málo minut, aby se podniky, ale i státy s relativně silným hospodářstvím zhroutily během několika kliknutí myší. (Martin Kuška, UNI 1/2001)

  vřele doporučuji: http://www.abatar.cz/pohadky/cisarovy_nove_saty.htm

  1. Honzo, máte příspěvky v duchu hesla :
   Na každý sebesložitější problém lze nalézt jednoduché, snadno srozumitelné nesprávné řešení. Před chvilkou jste měl problém státní dluh, teď mezinárodní korporace. Ano i vyspělé země mají řádově 10% a více financí podniků pod kontrolou zahraničního kapitálu. Dokonce určitý podíl cizího kapitálu s to považuje za dobré kvůli stabilizaci.
   Státní dluh vyřešili už komunisti v roce 1953, kdy se silně zbrojilo a hospodářství kolabovalo kvůli nekvalifikovaným zásahům a odvodům do Ruska. Naše hospodářství nezničila 2.světová válka, stačí se podívat, jak vydaly okolní státy v roce 1945. Komunisti udělali měnu a okradli úplně všechny včetně pracujících, o které měli takovou péči. Hlava rodiny si domů přinesla d každé bankovky ( počínaje 100 Kč směrem dolů) jednu a pak hrst drobných (1 hal, 3 hal tedy byl, 5 hal, 10 hal, 25 hal, 50 hal).
   Bez státního dluhu lze žít, je otázka jestli líp. Bez bank lze žít, je otázka jestli líp. Lze žít i bez nefungujících teorií, jak by se mělo žít.

   1. Honzo, máte příspěvky v duchu hesla :
    Na každý sebesložitější problém lze nalézt jednoduché, snadno srozumitelné nesprávné řešení.

    Pane Pardále co taky můžete čekat od primitiva, než jednoduché a špatné řešení.

    1. Hmm…:-)) Tak primitiv, no proč ne. Není nad fachidoty, na všechny ty odborníky a experty „na fšechno“, viď..:-)) Kam to dotáhli a do jakejch sraček, k tomu stačí otevřít oči.

  1. Honzo, Vaše převzatá věta :“ on neví, že neví, a neví o tom“
   Vyjadřuje: neví o tom, že neví (podstatné věci). Bez vsuvky ve větě je základ věty : on neví, a neví o tom. Taková dvojitá informace o témže.
   Takže žádné moudro, nepovedená slovní hříčka.
   Doporučuji, abyste se koukl do Vámi doporučovaného zrcadla a řekl si : nevím, že nevím, a nevím proč o tom diskutuji.

   1. ad: Takže žádné moudro, nepovedená slovní hříčka.

    Jak známo, zdání klame… A je-li to mimo Vaše rozlišovací schopnosti, je mi šuma fuk. Povrchnost, neschopnost důsledně rozlišovat, pro stromy nevidět les, to opravdu není můj problém. Věřte nebo nevěřte, ale Bible má pro takto postižené jedince celkem výstižý termín: pleva ve větru. Zdůrazňovat a opakovat Vám, že nevíte, že nevíte, a nevíte o tom, je zcela zbytečný. No možná bych přece jen jeden „nápad“ pro Vás měl: zkuste (si) to vypočítat.
    :-)))
    Miluju tyhle kalkulativní mysli, zoufalce, který si zároveň neviděj ani na špičku vlastního nosu..:-))) Jak už jsem řekl, spěte dál…

    Nač stádům dary svobody?
    Jen řezat je neb stříhat sluší.
    Jim za dědictví z rodu v rod
    jho s rolničkou a bič jen vhod.
    (A.S. Puškin)

   2. Honzo , už jsem to nechtěl rozmazávat, ale zase jsem se špatně podepsal bez a.
    Chápu, že jste chtěl učeně říci to, co o Vás řeklo asi pár lidí. “ Je hloupej a neví o tom“
    Vaše moudro: on neví, že neví, a neví o tom.
    by pak vypadalo spíše takto :
    on neví, že neví a neví o tom

    Což spojuje že neví a neví o tom = je hloupej a neví o tom.
    Čili celá věta pak říká : neví o tom, že je hloupej, protože si to nevědomuje

    1. ad: ale zase jsem se špatně podepsal bez a.

     Jako kdyby na tom podpisu a „a“ stál snad celej svět…:-)))))))))

     ad: Čili celá věta pak říká : neví o tom, že je hloupej, protože si to nevědomuje

     Ano..:-)) Ve vašem případě to (ta věta) ovšem platí dvojnásob…:-)))

     ps: těším se, až si tohle vaše „a“, přečte a přelouská Věra….-)))))))))))

    2. Honzo, jste takový génius, že abyste vynikl, musíte kolem všechny urážet. Asi jste si nevšiml, že před Vámi tady v diskuzi převládala slušnost. Snad jste slyšel, co to je.
     K Vašemu vtipnému glosování s vynechaným písmenkem a.
     Často sedím u notebooku u kuchyňského poměrně vysokého stolu, takže se mi občas nedoklepávají písmenka. V záplavě anonymů jsem chtěl, aby nevznikl dojem, že se vydává za mě. Pardal.

    3. ad: slušnost. Snad jste slyšel, co to je.

     Ano, slyšel. Hojně nadužívané slovo a prachobyčejná munice, který má plnou hubu kdejakej pokrytec, kdejaká mluvící hlava. Dávám přednost upřímnosti a z tzv. „slušných lidí“, mi je tak akorát na blití. A jetli je pro Vás nazývání věcí a jevů pravými jmény urážením a neslušností, to je váš problém, ne můj. To dá rozum. Spěte dál…

     „Líbivá slova nebývají pravdivá, pravdivá slova nebývají líbivá“ (Lao-c´)

    4. ad – ps: těším se, až si tohle vaše „a“, přečte a přelouská Věra….-)))))))))))
     _________________

     Věra jen kroutí hlavou, proč tady Honza tak řádí.

    5. Platón je mi přítelem , ale větší přítelkyní je mi pravda. (Aristoteles)

    6. Honzo, jsem rád , že máte přítelkyni.
     Když máš dobrou přítelkyni, máš víc než ona.
     Je to trochu upravený citát, snažím se, kdo netrousí citáty, jakoby tu ani nebyl.

    7. ad: Honzo, jsem rád , že máte přítelkyni.

     Patrně Vám „narost názor“:-) Ale věřte nebo nevěřte, kromě (svého vlastního) života nic nemám a nevlastním. Česťný pyjoňýrskí a fakt nekecám. Ale chápu, že pro Vás – zajatce a otroka čísel – je taková radikální a nevykalkulovaná skutečnost naprosto nepředstavitelná, zcela a komplýt mimo veškeré chápání.

     ad: Je to trochu upravený citát, snažím se, kdo netrousí citáty, jakoby tu ani nebyl.

     Hmm… říkáte: „snažím se“… no tak se snažte, znáte to přece, když dva dělají totéž, nikdy to není totéž…

     „Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“ (T.G.M)

     ad: kdo netrousí citáty, jakoby tu ani nebyl.

     Kdo ví?..:-) „heslem doby“ a přehlušujícím hlukem dutých hlav je přece, a teď utrousím citát (abych tu jakoby byl), „kdo neskáče, není Čech“. No řekněte sám, není ta idiocie krásná?..:-))

    8. Že se chlopi do vás pletu.

     Pro Honzu.

     Ad.:kromě (svého vlastního) života nic nemám a nevlastním.

     Život byl Vaší tělesné schránce Honza xy propůjčen. Ani ten nevlastníte. Zase jen domněnka z řad podivných.

     Spěte klidně dál a citujte, citujte….. .

     Venda

    9. ad: Život byl Vaší tělesné schránce Honza xy propůjčen. Ani ten nevlastníte.

     No vždyť ano. Jsem jen VĚDOMÍ JSEM.

     ad: Spěte klidně dál a citujte, citujte…..

     Bdělé Vědomí, bdělé Vědomí, Vendo. Toť celé. Jenže to si „sezením na vejcích“, ani žádnými „prostocviky“, nevymeditujete.

     „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“ (M. Heidegger)

    10. k „…Jsem jen VĚDOMÍ JSEM…“

     Jemná hudba tiše zní,
     srdce ozvěnou jí
     každou buňku rozzáří,
     záhal vědomí pomíjí
     VĚDOMÍ JSEM
     věčností
     tiše
     zní

 7. Zrcadlo, pověz kdo je tady nejchytřejší!?!? Je snad zdejší prostor pro některé jedince náhražkou zrcadla?

  1. Anonyme z těch nejvíce anonymních. Myslíte si, že Vám z těch tří jmenovaných / ale i ostatních /zdejších diskutujících dá někdo odpověď?

   proč by to měl dělat?

   Venda

   1. Nechápu Váš druh reakce, ale nejspíš soudíte podle sebe. Já žádnou konkrétní odpověď od nikoho nečekám, avšak oproti všem mým předpokladům se zde přesto rozvinuly reakce vztahující se k mé připomínce.

  2. ad: Je snad zdejší prostor pro některé jedince náhražkou zrcadla?

   Kdo ví?…-)) Jisté je v tuto chvíli to, že zdejší prostor je i pro „některé jedince“, kteří se neumějí ani podepsat. Já jen, když už je řeč o těch zrcadlech.

   A teď klidně můžete replikovat a plácnout sem: Áááá, potrefená husa se ozvala.
   To je taky moc pěkný a hlavně takový „chytře“ český..:-)))

   1. A teď klidně můžete replikovat a plácnout sem: Áááá, potrefená husa se ozvala.
    To je taky moc pěkný a hlavně takový „chytře“ český..:-)))

    Nevytvářejte si žádné domněnky, neříkal si tohle náhodou ty?

   2. Tak jako není povinnost reagovat, není povinnost podepisovat, a to ani pravým jménem, ani jakýmkoliv jiným. Nic víc, nic míň.
    Např. pro mě je nepodstatné, zda se tu někdo podepíše Tomáš, Jonáš, Juráš, ale podstatný je pro mě obsah příspěvků.
    Husy klidně hýkat mohou, mně to nevadí.

    1. ad: Nic víc, nic míň.

     Nic víc, nic míň, než pšouk v éře žvástu.

    2. Jak vidno, zaujal Vás tedy zvláštní pšouk v éře žvástu. Zajímavé, že Vám vůbec stál za reakci, kupodiváu však stál.

    3. ad: Jak vidno…

     Mýlíte se, ale to je váš problém. Pouze jsem nazval jev pravým jménem. Říká se tomu zrcadlení, neboli VIDNO. Toť celé. A husy klidně mohou hýkat dál, mně to nevadí.

  3. jak je jejím dobrým zvykem, opět nám nejmenovaná Hvězdička ukrytá za sukni anonymity nastavuje zrcadlo. Kvůli maskování upustila i od obvyklé omáčky drístů a řečnických výkřiků

 8. Skvělé, odkrývejte se všichni více a více, potřebujeme mít co nejvíce materiálu. :-)

 9. Re:29:Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

  „Hned po soužení těch dnů“ znamená dobu a stav, kdy bude negativnímu stavu dovoleno projevit svou povahu v největší plnosti svých potenciálů a úplně zvítězit nad pozitivním stavem na planetě Nula. Jak již bylo dříve uvedeno, nemůže dojít k eliminaci negativního stavu před tím, než bude odhalena CELÁ jeho podstata, než se dosáhne z něho plného poučení a než bude úplně vyčerpána užitečnost jeho jsoucna a bytí. Ale jak si pamatujete z některých údajů v předchozí kapitole, může se plné odhalení a poučení konat jenom na základě konkrétního a živoucího příkladu. Tuto úlohu dostala planeta Nula spolu s některými oblastmi mezisvětů v zóně vymístění. Členové pozitivního stavu nemohou vkročit do světů, které jsou – matematicky řečeno – pod nulou. Náležité poučení může se získat jenom ve stavu neutrality, kde všechno a každý má dovoleno ukázat, co je libo.

  Tedy aby se došlo k úplnému poučení a poznání ve věci situace, kdy negativní stav se stane plným vítězem a kdy pozitivní stav zcela prohraje (a jen v podobné situaci může se vyjevit plná podstata negativního stavu a zodpovězena bytostní otázka o tom, jak vypadá život bez duchovních principů a bez Boha čili se zfalšovanými duchovními principy ! ), negativní stav bude mít dovoleno ZCELA VYHRÁT na planetě Nula, ale jen na KRATIČKOU CHVÍLI. Toto je (mimo mnoho jiných věcí) význam slov „hned po soužení těch dnů“.

  „Slunce se zatmí“ značí, že veškeré poznání o pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista bude ztraceno. Ani jediná správná myšlenka o této Přirozenosti nebude k dispozici. Zůstanou jen pokrouceniny. „Slunce“ souvztaží s tím nejniternějším v Pánu Ježíši Kristu.

  „Měsíc nevydá svou zář“ označuje, že se nebude moci rozeznávat působení Božské prozřetelnosti Pána Ježíte Krista a nebude existovat pravá základna či fundament, kde by se mohl navázat správný poměr s Pánem Ježíšem Kristem. V tomto ohledu souvztaží „měsíc“ s Absolutním duševnem neboli Absolutní vnitřní myslí Pána Ježíše Krista.

  „Hvězdy budou padat s nebe“ znamená, že Božské lidství Pána Ježíše Krista bude oddělováno od Jeho/Jejího Zlidštěného Božství, tím se znemožní získání jakýchkoliv poznatků o jakýchkoliv duchovních ideách. V této souvislosti „hvězdy“ souvztaží s Absolutní zevní myslí Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejím fyzickým tělem, jež bylo učiněno Božským.

  „A mocnosti nebeské se zachvějí“ značí, že životodárný zdroj, vyvěrající z toho nejniternějšího, bude ohrožen odříznutím podpůrného systému, kterým duchovní život napájí život veškerého Stvoření a který je spojen s vaší planetou a celou zónou vymístění. Jednou je poznání pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista ztraceno, pak se uzavřou dveře pro proudění náležitých duchovních idejí, dávajících život všemu a každému žijícímu. Tato situace je znamením toho, že plná podstata negativního stavu byla ODHALENA a že další tolerování jeho jsoucna a bytí ohrožuje život sám. Je to v tomto okamžiku, kdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi.

  1. Tento výklad se mi jeví značně specifickým. Docela mě ale zajímá, jak bude vypadat to znamení Syna člověka na nebi. Co to má být?

   1. Re:30:Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

    „Znamení Syna člověka“ označuje to, že všichni účastníci negativního stavu uznají, že zevní vnímání v jejich rozumovém chápání pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista bylo zcela falešné. „Ukáže se na nebi“ značí otevření dveří do nejniternější oblasti Duchovní mysli každého účastníka. Z té mysli přichází poznání o jejich opravdu ubohém duchovním stavu. Tento ubohý stav je označen následujícími slovy: „a tu budou naříkat všechny kmeny země“. „Všechny kmeny země“ znamená všechny mylné koncepce, falešnosti, zprzněnosti, pokrouceniny a zmrzačenosti a jejich shluky („kmeny“), které existují v zevním pojímání všech duchovních principů („zemi“) bez jakékoliv niterné napojenosti. „Budou naříkat“ značí, že všechny zdroje utrpení, zla, ošklivosti a prohnilosti pocházejí z této hrůzné situace.

    „A uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou“ znamená to prvotní správné vnímání Božského člověčenství („Syn člověka“), vtěleného v povšechnosti Absolutní přirozenosti původního Nejvyššího („oblaka nebeská“) a sjednoceného s jejím Absolutním duševnem („veliká moc“) a jejím Absolutním Božským duchem („velká sláva“).

    „On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice“ označuje přímé duchovní proniknutí všech mocností pozitivního stavu na území negativního stavu a že tato invaze se bude vnímat otevřeně zevní percepcí. „A ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř směrů světa, od jednoho konce nebe ke druhému“ označuje vyluhování všech zbytků pozitivních idejí, které byly zachovány v prohlubních toho nejniternějšího každé Duchovní mysli ohledně pravých duchovních principů („čtyř větrů světa“), jejich odkrývání a umístění v náležitý řád a hierarchii duchovní organizace („od jednoho konce nebe ke druhému“) a postavení každého do pozice připravenosti pro poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

    Poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je nejrozhodnější. Přináší se sebou nevyhnutelně TOTÁLNÍ, PERMANENTNÍ, VĚČNOU ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU A VŠECH JEHO PEKEL ZE JSOUCNA A BYTÍ. Ale též nutně přináší VŠEM SPASENÍ Z OTROCTVÍ, POROBY A DRÁPŮ NEGATIVNÍHO STAVU A JEHO PEKEL. Posledním tímto krokem bude dovršen proces a význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista a tento časový cyklus bude uzavřen.

 10. Ne příliš radostný výhled do budoucnosti, spojený se vzájemnými sankcemi a s dopadem na nezaměstnanost, bude mít stále více dopad i na krádeže. Ty drobné, kdy lidé budou krást úrodu z polí, zahrádek, vloupání do bytů, sklepů, prostě pro někoho zajímavá / když nebude chycen /, znamená možnost získat obživu nebo si přilepšit. Krádeže ve velkém, ty od lidí s bílými límečky, ty jsou zřejmě na denním pořádku a zpravidla bez trestů.

  V USA, kde jsou v jednom státě a v celkem malém městě velké nepokoje, stála prý na začátku také krádež :
  Černošský mladík Michael Brown, kvůli jehož smrti v americkém městě Ferguson vypukly nepokoje, se těsně před svou smrtí dopustil loupeže v místním obchodu. Zachytily ho bezpečnostní kamery. Guvernér Missouri vyhlásil ve městě mimořádný stav a zákaz vycházení.
  Zdroj: http://video.idnes.cz/?c=A140816_101359_zahranicni_zt&idvideo=V140816_071054_tv-zpravy_nav

  Radikální řešení, na které nejsme zvyklí. Naopak, u nás jedna skupina obyvatel se má docela dobře, obzvláště když na úřadě špatnou češtinou s proloženými vulgarismy seřve úřednici a např.dávky, příspěvky….. atd., jsou ihned.

  To jen tak na okraj k bodu 1/ desatera Květy Pohlhammer Lauterbachové.

  Venda

  1. Neudržitelnost současného stavu je alespoň dle mého zřejmá. Ovšem jaké „černé labutě“ zajistí zvrat, toť otázka.

   1. Naši budoucnost jsme si připravili sami, my, lidé. A stále si ji připravujeme. Je to koloběh životů. A není věčný, jednou tento fyzický svět zanikne.

    Ale jako jedinec mám možnost s tím něco dělat. Změnit sám sebe, poznat sám sebe, nečinit bližnímu svému nic, co bych nechtěl, aby bylo činěno mně, milovat stvoření a Boha celou svou duší, myslí a srdcem.

    Nedávno jsem odvalil kámen. Tři žížaly, které se pod ním, ve své tmě, cítily bezpečně, byly najednou na světle. Okamžitě se jejich těla dala do pohybu, do útěku před světlem, které není jejich prostředím.

    Co takhle učinit první krok, který Učení Mistrů nazývá jako „vivék“ Značí rozlišení, zkoumání, pečlivé studium, jako začátek naší cesty na duchovní cestě. Užívejme správně svůj intelekt, rozlišujme, co je dobré, co dobré není, co je opravdové, co falešné, co je užitečné a co bezcenné. Pro poznání, využití intelektu, nám pomáhá nalézání velké univerzální pravdy a také principů, které nám pomohou v rozhodování. Podmínkou je také dokonalá mravnost, projevující se v morálním a dobře žitém životě.

    Dvě velká moudra, prakticky prvními principy by mohly být pro začátek sdělení z poznání dávných mudrců :

    „To, co existuje, je jediné, mudrci to však nazývají různými jmény“

    A také „Ty jsi to“.

    Faktem, který kolem sebe vidíme je však to, že lidé jednají jako oddělené bytosti, sobecky, pro sebe, pro své ego. Ale vše má svůj vývoj. Tak, jako rostlina potřebuje pro to, aby dala zdravé plody rovnováhu mezi slunečním svitem a vláhou, tak i my se tu učíme metodou zkoušek a omylů a hledáme jednotu, řád a harmonii. A navíc jsme, naše planeta, jen nepatrným kouskem hmoty ve srovnání s celým astronomicky známým vesmírem a jsme zřejmě jedna z miliard myslícího života. A co teprve svět podstaty života, svět duší, projevů Ducha svatého, tvůrčího „proudu“, který formuje svět. A jestliže je Bůh vševědoucí, ví, proč stvořil i toho tzv.Lucifera, Satana, Ďábla, toho Zlého, moderněji Negativní sílu?

    Dívám se na záměk Hrubá skála, kolem pískovcové skály, je jasno, výhled na hory na severu, slunce, teplý vítr…., a říkám si, je krásně.

    O pár kilometrů dál střílí své rakety raketomet grad a i přesto, že i tam je hezké počasí, bílé mráčky na modré obloze, letí raketa, která je schopna během pár sekund rozmetat dům a pohřbít v něm mnoho životů.

    Lidské bytosti tu nežijí v rovnováze. Ta negativní síla má obrovský nástroj – MYSL – a ta dokáže řádit jako nezkrocený kůň. U lidí, kteří nemají zájem ji zkrotit, kteří ji vyhovují ve všem, pro ukojení smyslových radostí a potěšení, pro bohatství na úkor jiných, pro své, tzv.přežití, na úkor jiných.

    První krok je rozlišování. Co poznám, že není správné, laskavé, nedělám. A tak, postupně, krůček za krůčkem se lze z tohoto kola vymanit. Je to vždy cesta jedince. Můžeme být příkladem pro ostatní, ale tak, jako nikdo za mne nebude cítit bolest při mé žlučníkové kolice, tak nikdo za mne nebude souzen po smrti.

    Venda

    1. Vy se snad domníváte, že ke zvratu dojde podobrém, na základě toho, že se lidé dobrovolně ze své vlastní vůle budou chtít stát lepšími? Já tedy ve společnosti vidím jen osamocené jedince, kteří jsou schopni a ochotni volit takovou cestu. Článek J. Hnízdila byl dle mého spíš o nutnosti vnímat víc než jen pravděpodobnou možnost vnucení nějakého takového zvratu.

    2. Pane Petře,

     Nemá smysl s tím bojovat, protože se to všechno musí stát. Začínají se objevovat
     znamení konce. Ježíš nám radí:

     16:tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
     17:kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu;
     18:a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

     Máte z toho pocit, že s tím máte bojovat? Držet se stranou a neúčastnit se toho,
     je ta správná taktika. Mimo jiné, duchovně „prchnout do hor“ značí odebrat se do
     svého nitra.

     A dále:
     40:Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
     41:Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

     Ti, co zde budou zanecháni si to užijí.

    3. Karle píšete :
     16:tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
     17:kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu;
     18:a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

     Žiju v rovině a pole se nedostávám. Předpokládám, že přežije soused pokrývač, který je většinou na střeše.
     Jistě, je to z bible a myšleno obrazně jako motivace ke slušnému jednání, pak budeme vybráni.
     K duševní rovnováze je asi nejlepší tyhle nové proroky katastrof nečíst. Konec světa jen v 21. století je podle různých verzí každoročně.

    4. Pane Pardal,
     to jste to špatně pochopil. Přežijí zde, ve fyzickém těle ti, kteří si nezaslouží být odsud vzati a náležitě si své postoje užijí. Neboli ti,
     co vedli do zajetí půjdou do zajetí a ti co zabíjeli mečem, budou mečem zabiti.
     V Novém zjevení Pána Ježíše Krista se jasně praví, že až nastane ten správný čas „světelní pracovníci budou odvoláni z planety Nula“.
     Co přesně znamená být odvolán těžko posoudit. Někdy se mluví o „vytržení“, což znamená, že ti lidé prostě zmizí. To se mi moc nezdá,
     lidské tělo je stejně k ničemu. Spíš umřou, třeba na ebolu, nebo tak něco a dost pravděpodobné jsou taky ty koncentráky, co se budují po
     celém světě. Miliony plastových rakví jsou už taky připraveny.
     Asi tak nějak.

    5. To, co píšete, není jisté. Zrovna tak ti „zlí“ mohou být svrženi do astrálních úrovní „pekel“ a zůstat tu ti dobří, kteří teprve začnou budovat „Boží říši“ (její odraz) na Zemi.
     Prostě opět to je o tom, že buď si každý představuje něco podle sebe, nebo se případně opírá o nějaké informační zdroje. Jak je vidět, názory opět nebudou jednotné.

    6. A miliony plastových rakví jsou nejspíš připraveny proto, kdyby se „naše“ mocnosti rozhodly použít jaderné zbraně. Takové zvěrstvo však jistě není chtěno Dobrem a dle mého by nebylo ani žádným vyrovnáním (karmou), ale zvrhlou zlou volbou představitelů těch mocností.

    7. Pane Karle, je hezké, že Nové zjevení (NZPJK) ví, kde je planeta Nula. Jinak to neví nikdo. Astronomové nenalezli ani jednu planetu, o níž lze jednoznačně říci, že tam je život, natož aby se na planetě udržel život lidský.
     I ve Windows je taková zásada- napřed KDE a potom CO. Napřed najít místo, a pak do něj třeba kliknout.
     Výchozí problém je, KDE je ta planeta Nula, jaké má vlastnosti. A to už vůbec nemluvím o neřešitelné záležitosti cestování k planetě Nula.
     Takže nebuďte smutný, že jsem to nepochopil, ono bude takových víc.

    8. Pane Pardal,
     planeta Nula je naše planeta, tedy z našeho pohledu planeta Země. Z pohledu pozitivního stavu je to planeta Nula.

     Je zvláštní, že si pozemští vědci nevšimli, že naše planeta včetně měsíce do zdejší sluneční soustavy nepatří a byla sem pseudotvůrci umístěna dodatečně, když ji ukradli v pravém stvoření a přestěhovali sem, do takzvané „nulové pozice“.

    9. Pane Karle, Vy jste opravdu blázen. Myslím to vážně. Echt cvok, nechte se léčit.

    10. Pane Karle, mám svůj omezený čas na diskuzi, žiju normální život, chtěl jsem Vám pomoci se vrátit do reality, do níž jste se stejně jako jiní narodil a ve které také všichni umřeme. Mezi tím je dobré smysluplně žít.
     Předchozí otázku, kde je planeta Nula jsem nadhodil úmyslně, očekával jsem, že to bude naše planeta. Asi anglicky planet Zero, česky lidově Zerka.

     Píšete .“V Novém zjevení Pána Ježíše Krista se jasně praví, že až nastane ten správný čas „světelní pracovníci budou odvoláni z planety Nula“.
     Co přesně znamená být odvolán těžko posoudit. Někdy se mluví o „vytržení“, což znamená, že ti lidé prostě zmizí. To se mi moc nezdá,
     lidské tělo je stejně k ničemu. Spíš umřou, třeba na ebolu, nebo tak něco a dost pravděpodobné jsou taky ty koncentráky, co se budují po celém světě. Miliony plastových rakví jsou už taky připraveny.“
     Komentář : zajděte do hospody, popijte s kamarády asi pět šest piv, budete taky u vytržení, že existuje jiný svět ( práce, ženský kontra fotbal a kamarádství). Četbu Nového zjevení odložte na jindy, zatím víte dost, až to nastane, vytáhnete z pod postele čtivo a do internetu nebo v té hospodě sdělíte : já to říkal.

    11. Pane Karle, mám na Vás jednu osobní otázku. Nepřijde Vám zvláštní, divné, že si pod řadou textu z NZPJK neumíte představit nic konkrétního? Již vícekrát jste tu z něj citoval a zároveň uvedl, že je těžké posoudit, co to přesně znamená.
     Já se osobně domnívám, že skutečně přinesená Pravda by měla být průzračně jasná, jednoduchá, takže by všem mělo být jasné, co přesně říká a ne to, že je těžké posoudit, o co v ní vlastně jde.

     Rozhodně Vám nebudu brát Váš názor a atakovat Vaši volbu, ale pokud je něco nejasné a je sporné posoudit, cože to přesně znamená, tak já to za pravé informace od Boha nepovažuji.

    12. Pane Petře,
     nevím přesně, co máte na mysli, že si nedokážu představit pod řadou textu NZPJK nic konkrétního. Musel byste uvést konkrétní údaje.
     Pokud se týče toho slovního spojení „být odvolán“ já to chápu jako zemřít. Co je planeta Nula píšu panu Pardalovi a světelní pracovníci jsou ti, co se inkarnovali z pozitivního stavu, případně praví lidé z jejich pozitivních idejí. Tak to chápu já.

     Nové zjevení mluví o budoucnosti obecně, neboť budoucnost není detailně pevně daná, základní osnova však platí. Navíc není možné zjevit podrobnosti kvůli utajení, neboť v nejhlubších peklech to pečlivě studují a podle toho volí svoji taktiku.
     ________________________

     Re:To, že Země má za úkol zrcadlit výlučné zlo, nezastávám.

     Naše planeta je jevištěm na kterém se zobrazí povaha negativního stavu. To čisté zlo se zobrazí až na konci. Přítomnost pozitivních sil to blokuje, proto budou odvolány, až
     nastane správný čas.

     Re: Naopak se domnívám, že z důvodu jiskry od Boha v nás se má každý člověk snažit o co nejlepší, čeho je schopen.

     S tímto souhlasím a věřte, že každý, co tady kvůli tomu je, tak to činí. Jsou to však ti skromní, nenápadní, tolerantní, dobří lidé, které ti, co by si z nich měli vzít příklad nevidí,
     nebo jimi vyloženě pohrdají. Budou se divit, ti co zde zůstanou po odvolání všeho pozitivního, cože se to děje.

    13. Pane Karle, je obtížné zde něco zpětně dohledat. Všiml jsem si již dříve, že jste sice citoval z nauky, kterou vyznáváte, ale zároveň jste psal, že je někdy obtížné vědět přesně, co se úplně přesně vším uvedeným rozumí.
     Mně osobně by to vadilo. Nemám záměr Vás však konfrontovat s tím, jestli a jak NZPKJ rozumíte. Je volbou každého, co za inspiraci si vybere, co přijme.
     Váš způsob prezentace NZPKJ mě však odrazuje.
     Ono totiž vytrhávat z jakéhokoliv kontextu nějaké citace a vydávat je za jedinou pravou pravdu, je vždycky poměrně svérázné.
     Více Vaše vstupy komentovat nebudu. Co jsem vnímal jako potřebné napsat, to jsem napsal.

    14. Pane Petře,
     Ono není tak snadné jít s kůží na trh. Já to od Vás beru,
     že Vás moje komentáře odrazují. Snažím se, jak nejlépe umím.

     Píšete, že jste křesťan a tak by mě třeba zajímalo, jak si Matouše 24 vykládají klasičtí křesťané. To by bylo slovo do pranice.

     Například Swedenborg vykládá tu pasáž o příchodu
     Syna člověka trošku jinak, tak se v tom pak vyznejte. O naprostém čistém prohlédnutí všeho si můžeme nechat leda tak zdát.
     Swedenborgův výklad:
     29  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
     30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
     31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
     Ti, kdož těmto slovům rozumějí podle doslovného smyslu, nemyslí jinak, nežli že v čase posledním, kterýž zove se posledním soudem, stanou se všecky tyto věci tak, jak v onom smyslu jsou popsány; že tedy nejen slunce a měsíc se zatmí a hvězdy s nebe budou padati a znamení Páně objeví se na nebi, a že Ho v oblacích a s Ním i anděly s troubami budou viděti, nýbrž že také podle dalších proroctví celý viditelný svět zahyne a poté vznikne nové nebe a nová Země. Tohoto mínění jest až dosud většina těch, kdož jsou v církvi. Ale ti, kdož takto věří, neznají tajemství, skrytých v jednotlivostech Slova [Božího], neboť v jednotlivostech Slova [Božího] jest vnitřní smysl, jímž vyrozumívají se nikoliv přírodní a světské věci, nýbrž věci duchovní a nebeské, což platí nejen o smyslu některých slov, nýbrž o každém slově; neboť Slovo [Boží] psáno jest v samých souvztažnostech a tudíž v každé jednotlivosti jest vnitřní smysl. V čem tento smysl záleží, vysvítá ze všeho toho, co o tomto smyslu pověděno a ukázáno jest v díle Nebeská tajemství, totéž lze souborně nalézti ve výkladu O bílém koni, o němž jest řeč v Apokalypse.
     V celém Slově [Božím] i v jeho jednotlivostech jest vnitřní, čili duchovní smysl.
     Podle téhož smyslu třeba rozuměti [i tomu], co Pán na výše uvedené místě řekl o Svém příchodu v oblacích nebeských; sluncem, které se zatmí, označen jest zde Pán vzhledem k lásce (e); měsícem Pán vzhledem k víře (f); hvězdami známosti dobra a pravdy, čili lásky a víry (g); znamením Syna člověka na nebi zjevení se Božské Pravdy; pokoleními zemskými, která kvíliti budou, všecky věci pravdy a dobra, čili víry a lásky (h); příchodem Páně v oblacích nebeských s mocí a slávou, Jeho přítomnost ve Slově [Božím] a zjevení (i); oblaky míněn jest doslovný smysl Slova [Božího] (k) a slávou vnitřní smysl Slova [Božího] (l); anděly s troubami a s hlasem velikým označuje se nebe, – z něhož pochází Božská Pravda (m). Z toho vysvítá, že oněmi slovy Páně se rozumí, že ke konci církve, až nebude již lásky a tím i víry, Pán otevře Slovo [Boží] co do jeho vniterného smyslu a zjeví tajemství nebeská.
     (e) Slunce ve Slově [Božím] značí Pána vzhledem k lásce a tudíž i lásku k Pánu.
     (f) Měsíc ve Slově [Božím] značí Pána vzhledem k víře a tudíž i víru v Pána.
     (g) Hvězdy ve Slově [Božím] značí známosti dobra a pravdy.
     (h) Pokolení značí všecky pravdy a všecko dobro ve svém souhrnu, tudíž všecky věci víry a lásky.
     (i) Příchodem Páně jest Jeho přítomnost ve Slově [Božím] a zjevení.
     (k) Oblaka ve Slově [Božím] značí Slovo [Boží] v liteře, čili jeho doslovný smysl.
     (l) Sláva ve Slově [Božím] značí Božskou Pravdu, tak jak jest v nebi a jak jest ve vnitřním smyslu Slova [Božího].
     (m) Pozouny, čili trouby značí Božskou Pravdu v nebi a s nebe zjevenou, rovněž hlas.

    15. ad: Píšete, že jste křesťan a tak by mě třeba zajímalo, jak si Matouše 24 vykládají klasičtí křesťané. To by bylo slovo do pranice.

     Ať žije nevědomí a jeho vlastní slovník, jak pravil Osho. „Klasičtí křesťáné“! Můj ty bóže! Co tohle je zase za přívlastek a slovní sračku…? Jazyk a řeč, to by bylo teprv slovo do pranice.

     Zatímco se dělali moudrými, stali se z nich blázni (Řím 1:22)

    16. Pane Karle, co se má (musí) stát, to se stane. Zastávám však názor, že do poslední chvíle je třeba se snažit o něco lepšího než stávajícího. Nerezignovat na dobro.
     Čili nechápu to jako bojovat proti zasloužené odplatě (nad tímto vyjádřením asi Venda jásá), ale snažit o to, aby odplata nemusela být tak tvrdá.
     To, že Země má za úkol zrcadlit výlučné zlo, nezastávám. Naopak se domnívám, že z důvodu jiskry od Boha v nás se má každý člověk snažit o co nejlepší, čeho je schopen.
     Pokud si však myslíte něco jiného, nevadí mi to. Přesvědčovat Vás a ani nikoho jiného nebudu.

    17. ad: Zastávám však názor.

     Tohle mě vždycky fascinovalo. Říkal jsem si, „zastávat názor“, to musí být něco opravdu úžasného. Úžasného, čeho se mi nedostalo. Představoval jsem si takového a názorzastávajícího člověka, jak stojí za nějakou papundeklovou cedulí s nějakým textem a „zastává názor“…:-)

    18. No to víte, sice ne že by za „demokracie“ člověk mohl zcela svobodně prezentovat veškeré své názory, ale přece jen oproti komunismu, kdy i to dnešní málo bylo tvrdě potírané, si to člověk (alespoň některý) rád alespoň občas užije.
     Já za sebe to mohu doporučit. (kdo chce, tak klidně i s tou cedulí) Ovšem proti gustu žádný dišputát. Nechcete-li, tak nechtějte, Vaše volba.

    19. Petře, nedomnívám. Každý jeden člověk zodpovídá sám za sebe. Ale mnozí to neví.

     Pokud se ale proviní někdo proti světskému zákonu, to se pak hledají konexe, někdy i uplácí, aby trest nebyl velký.

     Článek J.Hnízdila vypráví právě o tom rozlišování….. .

     Venda

    20. … mnozí to neví …. tuší, ale nechtějí si to připustit, neboť se jim zdá jednodušší, že zodpovědnost má někdo jiný

     Článek pana Hnízdila chápu jako varování, že prudký zvrat může přijít z nečekané „strany“. V tomto smyslu jsem zastáncem toho být na to psychicky připraven.

    21. Karma není, pane Petře, jen o odplatě za myšlenky, skutky, činy špatné. Naopak, za dobro, které nezištně dáváme, přináší karma i odměnu. Stále jsou to však okovy, ať již zlaté nebo železné.
     Nad ničím nejásám. To co si odžijeme jako následek našeho činu nemá jedinec ve svých rukou.

     Venda

    22. Samozřejmě že zákon příčiny a odpovídajícího následku nepůsobí jen v negativním, ale i pozitivním slova smyslu.
     Já však odměnu (dle Boží vůle pozitivní odměnu za skutky) nevnímám jako okovy, ale naopak cestu do nebe, do Ráje, do cílové cesty v mém pojetí.
     Domnívám se, že východní nauky chtějí zastavit tok příčiny a následku, a to já neuznávám. Dle mého křesťanství nevyzývá k žádnému zastavení, ale vyzývá ke konání co nejvíce činů dobra. Tedy něco úplně opačného, proto pro mě jsou východní nauky v uvedeném smyslu nepřijatelné.

    23. Petrovi.

     Ad.:“Domnívám se, že východní nauky chtějí zastavit tok příčiny a následku, a to já neuznávám. “

     Podle mého, domníváte se špatně. Zastavit tok? To jako zcela zastavit život, který je dlouhou řadů vytváření myšlenek, skutků a činů, a tedy i příčin a jejich následků? To můžete neuznávat, ale také pro mne z toho vyplývá, že nechápete zákon karmy, vyrovnání, zákon akce a reakce, kdy každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá! Jestliže bych měl stručně něco objasnit v těch dle Vás tzv.východních naukách, tak je to nutnost vyčištění a odstranění karmické zátěže současně s tím, že vědomě již nebudu konat činy, které podléhají karmě.

     A nakonec. Celé Universum, celé Stvoření má svoji hierarchii, podřízené však Jedinému Bohu. Pro hmotný svět je zákon karmy tím, co určuje právě zde kvalitu životu. Ve vyšších světech si duše užívá buď nebe / za odměnu / a nebo školu-očistec, za skutky zlé, ale pokud má stále ještě z minulých životů karmické zátěže, rodí se znovu. Ježíš mluví o tom, že se nedostaneme z tohoto světa, dokud nezaplatíme dluh do posledního haléře. Neznamená to, že jsme v hmotném světě nesmrtelní, to každý ví. Ale že v hierarchii hmotného světa a k němu náležících sfér astrálních a kauzálních probíhá postupné „dozrávání“ duše, její vývoj k tomu, aby se mohla z tohoto stvoření, po vyrovnání dluhu, zcela vyvázat a teprve potom nastoupit na cestu návratu do sfér, kde již nepůsobí zákon karmy, kde je již jen Cesta k Zdroji všech duší. O to jde v životě primárně. Že k tomu potřebuje Mistra, je mnohokráte zdůrazněno i v Novém zákoně. / evangelium Jana /.

     Venda

     Venda

    24. Pane Vendo, nemá příliš cenu zde spolu skutovat. Prostě se tu každý může jen inspirovat na základě toho, co píše druhý.
     Vy tu stále zastáváte to své, pan Karel také, pan Degon také a ostatní také. Každý jeden z Vás je přesvědčen, že prezentuje pravdu. Těch pravd je ale nějak mnoho … i protichůdných.
     Takže již jen stručně.
     Mistra, tedy Krista (Boha) ke vzestupu potřebuje každý, jiného mistra nikoliv. Více netřeba uvádět.
     Jinak připouštím, že východní nauky zas až tak moc neznám, proto na ně mohu mít i zkreslený názor, ale to, co z nich znám, v mnohém nesdílím. Jsem křesťan a východní nauky mají dle mého shodný snad jen apel na skudtečně slušné chování, neubližování druhým.
     Prostě naše názory jsou odlišné, je zbytečné se o nich navzájem přesvědčovat, byla by to ztráta času, alespoň pro mě určitě.
     Já se stejně dále domnívám, že pro východní nauky je cílem nevytvářet žádnou karmu, ani pozitivní na základě dobrých skutků (viz. Váš termín zlaté řetězy, ale přesto stále řetězy), no a já se domnívám, že cestou do Ráje je vytvářet právě výlučně dobrou karmu.
     Všiml jsem si, že od konkrétního konstatování odvádíte diskusi doširoka. Nejsem ale zastáncem takového přístupu.
     „Vaše slova budiž ano – ne, vše ostatní je od zlého.“
     Problém totiž mívám u Vašich příspěvků v tom, že když s jednou větou souhlasím, tak vzápětí s druhou nikoliv. A protože Vaše příspěvky jsou rozsáhlé, rozvětvené, tak se ani nedá napsat, že s nimi člověk souhlasí, či nesouhlasí. Jak s čím. Ale vyjadřovat se zde ke každé Vaší větě je nesmysl, to by člověk seděl jen u PC a „přestal by normálně žít“.

    25. Do alejůja můžete psát podobně rozevláté příspěvky (rozumějte též: obyčejné pindy), pravdou zůstává: komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Tolik jen, když už mluvíte o rozlišování, k Vašemu: první krok je rozlišování.

     Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. (Jan 16,13)

     http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/O-dobrem-rozlisovani.html

    26. Pane Honzo, opakujete se s pindami a apatykou. Zkuste něco originálního.

     Té citaci Jana 16:13 Vy zřejmě nerozumíte. Pak byste uměl pochopit slova Ježíše, co nimi říká svým učedníkům.

     Venda

    27. Z Vaší reakce je zřejmé, že shůry vám dáno zjevně nebylo.

    28. No ale to je fantastické. Co by z hůry člověk mohl dostat. Pouhé seno a slámu, které se na hůře skladuje. Tak je lépe shůry nebrat.

 11. Kdo prospívá ve vědění
  a upadá v mravech,
  více upadá
  než prospívá.

  Tento citát J.A.Komenského dobře vystihuje naší situaci. Vědění využité nesprávným směrem, ne
  pro dobro všech, jak by to mělo být, ale pro prospěch „vyvolených“ na úkor ostatních a na úkor planety, nás všechny, včetně těch vyvolených, zavede do bažiny. Je to od té „osvícené“
  elity neskutečná idiocie. Jsou obrazem svého pána, Lucifera, vévody pustošitele, ten má také
  nepředstavitelné vědění, ale jinak je to idiot, z moudrosti nemá NIC.

 12. Ještě poslední připomínka – Vendo, píšete:
  „vědomě již nebudu konat činy, které podléhají karmě“

  Dle mého, VŠE, co člověk dělá (nejen koná, ale třeba i jen myslí) je akcí, která vyvolává reakce. Automaticky, ať chce nebo nechce. Vaše konstatování mi tedy nedává smysl a naopak pro mě značí vyjádření konce bytí.

  Vzhledem k tomu, že bývám u PC na diskusních webech maximálně cca půl hodiny týdně, nehodlám se do pří s Vámi zapojovat, bylo by to pro mě zcela nesmyslné.

  1. Petře, ani já se nechci přít. A také nechci, abyste vysedával u PC.

   Jsme, alespoň tady, svobodné bytosti a objasňujeme si – vysvětlujeme vzájemně každý to „svoje“. Různé filosofie, náboženství, do toho vědecké poznatky, to vše nás může posunout a možná i obohatit.

   V té mé větě „vědomě již nebudu konat činy, které podléhají karmě“ je důležité právě to slovo vědomě. A slovo činy? Ty myšlenky, skutky a činy které škodí – ubližují někomu jinému…., atd. a kvůli kterým, vč.našich vědomých přání a mnoha závislostem, se do zrození opětovně navracíme pro vyrovnání a naplnění. Karma je totiž Božím zákonem navýsost spravedlivým.

   Tak se mějte príma a díky za objasnění Vašeho postoje.

   Venda

   1. Zrovna sleduji výměnu názorů na téma „vědomě již nebudu konat činy, které podléhají karmě“.
    Aby bylo jasno, pane Vendo, můžete jmenovat, které činy karmě (zákonu příčiny a následku) podle Vás nepodléhají?
    Konkrétně např. pokud někdo někoho nechtěně zabije (např. při autohavárii), jistě to nedělal vědomě, se záměrem, ale mohl zanedbat něco jiného, třeba rychlost, pozornost, tak takové zabití podle Vás karmě nepodléhá či podléhá?
    Nebo lékaři se nepovede nějaká operace, ne úmyslně, ale pochybil a pacient zemřel. Bude za to podle Vás „karmický“ následek nebo nebude?
    Co to vlastně přesně podle Vás je to „vědomě nebudu konat“?
    Děkuji za Vaše případné odpovědi. Bez vyjasnění a upřesnění pojmů občas není zcela jasné, o čem tu jednotlivci přesně mluví.

    1. Děkuji za Vaše dotazy, filosofko.

     Diskutovali jsme spolu krátce pod článkem paní Věry. Tam jste mi sdělila /29.7./, že nechcete ztrácet svůj drahocenný čas jen tak probíráním jiných názorů, které člověka odpuzují.

     A pak jste mi následně sdělila, že „Vaše pojetí mi je naprosto cizí, diskuse s vámi není pro mě podnětná a dle mého je zavádějící, proto s Vámi diskusi končím.“ Diskutovali jsme také, vzpomínáte, o „vstupence do Ráje“ o karmě, o skutcích.

     A ještě jste sdělila panu Degonovi ve stejný den, že:“ Takže můj „průvodce“ jednoznačně říká, pokud nahlédneš, zásadně se nikdy „nezaháčkovávat“, nikterak a ničím nepřipoutávat!“

     Teď jste po téměř jednom měsíci nahlédla a píšete:“ Aby bylo jasno, pane Vendo, můžete jmenovat, které činy karmě (zákonu příčiny a následku) podle Vás nepodléhají?“

     Proč jasno, mezi kým? Pan Petr, s kterým o tom diskutuji v tom má asi jasno. Než bych Vám však dal, filosofko, odpověď, zeptám se, pod dojmem z toho, co jste mi dříve napsala. Proč se obracíte na mně? Co na to říká Váš průvodce?

     Přesto na Vás trochu zareaguji. Píšete další otázku:“ Co to vlastně přesně podle Vás je to „vědomě nebudu konat“?“

     Tady jen zdůrazním, již podruhé, to slovo VĚDOMĚ. To snad vše vysvětluje. Zkuste se nad tím zamyslet a možná si najdete odpověď sama. A nebo vůbec nevíte, co to je vědomí, vědomě, vědomé konání?

     Pěkný den.

     Venda

    2. Vendo, děkuji za Vaši reakci. I za výčet Vaší paměti. Já se také pamatuji, jak jste mé kamarádce Daně napsal, že má zřejmě potřebu posilovat své ego a stále „oprašovat“ nějaké konkrétní téma, přitom jste jí stále kladl otázky, takže neposilovala své ego, ale snažila se Vám odovídat a za snahu dostala zhusta naloženo.

     Co říkal můj průvodce? Abych si vyzkoušela Vaši ochotu, ve Vás obsažené dobro, což se nejlépe zjistí na způsobu odpovědi. Vaše odpověď pro mě nijak nutná věcně není a omlouvám se, že jsem se snažila si v tomto konkrétním případě uvědomit, co přesně sdělujete. Protože nepoužíváte vždy pro pojmy totožný slovník se mnou, učinila jsem dotaz. Způsob odpovědi je samozřejmě naprosto Vaší volbou.

     Víte, pane Vendo, občas jsou tu někteří na Vás hnusní. Nelíbí se mi to. Zaregistrovala jsem třeba různá oslovení, ale když víte o té karmě, není to tak trochu možná splatná energie za Vaši ne tak otevřeně viditelnou aroganci, občas nátlak na druhé a občas i nevstřícnost? To víte, kdykoliv sem kouknu, máte tu příspěvky, tak je ledasco vnímatelné. Pokud sem někteří vstupují občas, tak jsou méně čitelní, respektive z minima jejich vstupů se dá těžko udělat ucelenější obraz.

     Jinak musím připustit, že diskuse na webu pro mě skutečně nejsou nikterak podstatné, takže si ani přesně nepamatuju, v jaké souvislosti jsem sem nakoukla a ani, na co přesně z Vašich názorů jsem reagovala. Hledat to nebudu, pokud jsem tehdejší diskusi s Vámi označila za neplodnou, tak jsem to tak tehdy vnímala, toť vše. Pokud máte potřebu neplodnost vztáhnout na veškerá témata, tedy jakoukoliv diskusi se mnou včetně jakéhokoliv dotazu, respektuji to. Vůbec mi to nevadí. Bude Vám bez problému vyhověno. Takže ještě jednou omluva za můj dotaz. Nevšímejte si ho.

    3. Díky za reakci – mlčení k mé otázce značí Vaši znalost, co je to vědomé konání a tedy i zřejmě znáte sama odpověď na Vaši otázku.
     O Daně si již nic nepamatuji, musel bych to vyhledávat.

     Ještě možná jen maličkost. Je fajn, že máte takového průvodce, který Vám operativně radí. Obzvláště, když moje odpověď pro Vás není nijak věcně nutná, kdy mne jen zkoušíte. Váš i jeho zájem by mne měl potěšit? Nevím. A totožný slovník? No, já tu napsal mnoho článků, kde jsem svůj slovník „otevřel“ a odvolal se i na zdroj univerzálního učení SANT MAT, kterému věřím. A omlouvat se nemáte za co, zpravidla se omlouvá člověk, který může mít pocit, že v něčem pochybil; nevím to však jistě.

     Podle mne jsme spolu neměli neplodnou diskuzi. Z Vaší strany jste ji jen považovala – názorově – za odpuzující. A také jste ji ukončila, právě v tomto tématu karmy, ve kterém, zřejmě na radu Vašeho průvodce, zkoušíte „jen“ moji ochotu a dobro.

     Pozdravuji Vás i Vašeho průvodce.

     Venda

    4. Vendo, nemám pocit, že jsem pochybila. Omlouvá se slušný člověk, pokud nechtěně způsobil komunikační nelad. Omluv tu za toto je jako šafránu, byť důvody by dle mého byly. Tak to berte tak, že já to „pojala“ tentokrát jinak.
     To je vše, co mám potřebu zde sdělit.

    5. Ad.Omlouvá se slušný člověk, pokud nechtěně způsobil komunikační nelad.

     Žádný nelad jsem necítil a necítím. Snad jen to, že Váš průvodce Vám tentokráte poradil ohledně mého „zkoušení“ špatně. Zkuste možná věřit více sama sobě.

     Vše dobré.

     Venda

    6. Vendo, vzájemná komunikace není záležitost jednoho člověka. Nelad jsem vnímala já a rada od mého průvodce byla pro mě více než užitečná. Vy nemůžete posoudit, co je pro mě užitečné a co nikoliv. Mě vynechte, nevíte o mně téměř vůbec nic.

     I Vám přeji vše dobré.

 13. ad: VŠE, co člověk dělá (nejen koná, ale třeba i jen myslí) je akcí, která vyvolává reakce.

  Především, VŠE, co člověk dělá, dělá v konečném důsledku pro sebe.

  „Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“ (Buddha)

  1. Ano. Ať už je ten důsledek chtěný či původně nechtěný.

   Pěknou naděli a nastávající týden všem!

 14. ad – do internetu nebo v té hospodě sdělíte : já to říkal.

  :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Pane Pardale – Vy jste prostě JEDNIČKA …!!!!!!!!!

  :-)

 15. Pro Honzu z
  24.8.2014 (18:17)

  Re: Ať žije nevědomí a jeho vlastní slovník, jak pravil Osho. „Klasičtí křesťáné“! Můj ty bóže! Co tohle je zase za přívlastek a slovní sračku…? Jazyk a řeč, to by bylo teprv slovo do pranice.

  Zatímco se dělali moudrými, stali se z nich blázni (Řím 1:22)
  _______________

  Každé jednotlivé slovo, které lidé používají či pronášejí, obsahuje daleko více než to, co se jím lidé jeden druhému snaží sdělit. To je důvod, proč Ježíš Kristus řekl:

  „Neboť svými slovy se ospravedlníte a svými slovy se odsoudíte.“ (Evangelium dle Matouše, kapitola l2, verš 37).

  Používaná slova a přijatý způsob řeči u každého odrážejí skrze jejich souvztažný význam jeho současné duchovní rozpoložení. Toto rozpoložení určuje vlastní pravý vztah k nejdůležitějšímu faktoru jedincova vlastního života – k Nejvyššímu, Pánu Ježíši Kristu. Tento faktor je rozhodující v záležitosti vlastního ospravedlnění či odsouzení.

  1. ad: Používaná slova a přijatý způsob řeči u každého odrážejí skrze jejich souvztažný význam jeho současné duchovní rozpoložení. Toto rozpoložení určuje vlastní pravý vztah k nejdůležitějšímu faktoru jedincova vlastního života – k Nejvyššímu, Pánu Ježíši Kristu. Tento faktor je rozhodující v záležitosti vlastního ospravedlnění či odsouzení.

   Hmm… Karle, kontrolní otázka: pochybujete někdy? Vědom si prosté pravdy, že víra a pochybnost jsou jako dvě sestry, které se nejen vzájemně doplňují, ale také setsakra potřebují, pochybuji vlastně neustále. Věřte nebo nevěřte, ale víra bez myšlení je stejně nebezpečná jako myšlení bez víry.

 16. ad: Každé jednotlivé slovo, které lidé používají či pronášejí, obsahuje daleko více než to, co se jím lidé jeden druhému snaží sdělit.

  “Celý mrak filosofie se kondenzuje do kapky učení o jazyku.” (Ludwig Wittgenstein) A tím je řečeno vše, vše podstatné. Jazyk a řeč je klíč.

  ad: Používaná slova a přijatý způsob řeči u každého odrážejí skrze jejich souvztažný význam jeho současné duchovní rozpoložení.

  Způsob řeči je obrazem (odrazem) ducha. „Klasičtí křesťané“ je nejen „odraz“ obrazu nevědomí, ale především holý nesmysl a evidentní píčovina par exellence. Logika (od slova a pojmu Logos) je nauka o vyplývání. A co se nedá odvodit, je absurdnost. Mezi smysluplným slovem a plkem, je rozdíl.

  ad: „Neboť svými slovy se ospravedlníte a svými slovy se odsoudíte.“ (Evangelium dle Matouše, kapitola l2, verš 37).

  Svatá Pravda.

  Potom se obrátil k zástupům:
  „Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,‘ a je to tak.
  Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,‘ a bývá.
  Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas?
  A proč ani sami nepoznáte, co je správné?
  (Lukáš 12; 54-57)

  1. Pane Honzo.
   k mému vyjádřením „klasičtí křestané“.
   Měl jsem na mysli římskokatolickou, případně českobratrskou církev evangelickou a jejich oficiální postoj a výklad k Matoušovi 24. Není mi to známo a docela by mě to zajímalo. Nic víc za tím nehledejte.

   Ptáte se jestli někdy pochybuji. Občas přijdou takové myšlenky. Na základě konkrétních fyzických prožitků je hned v zárodku odhazuji.

   1. ad: Na základě konkrétních fyzických prožitků je hned v zárodku odhazuji.

    Ach Bože! ó Vy se máte…Pochybnost totiž vede ke kladení otázek a jenom blbec nepochybuje. Blaze člověku, který prochází zkouškou!

    1. Pane Honzo,
     možná Vám přijde, že se mám, ale věřte, že ty prožitky nebyly příjemné a dopodrobna jim prostě nerozumím. Moc dobře vím, že jak jsem si to zvolil, tak to mám a není za tím žádná odplata, karma nebo něco podobného. Prostě svobodná volba.
     Když přijde ta myšlenka pochybnosti o víře, vždycky přijde připomínka těch událostí. Dobře jsem volil, ale vím, že přijdou další, vychytralejší pokušení.
     Pouze náš Pán, tehdy Ježíš Kristus nad tím s přehledem zvítězil. Nejvyšší nikdy nemůže selhat, všichni ostatní ano.

   2. Pane Karle, vyjádřil jste se, alespoň z mého pohledu, dobře. Co si u nás jiného představit pod pojmem „klasičtí křesťané“ než příslušnost k těm dvěma tu již několik století nejrozšířenějším církvím, které jste uvedl.

    Nakonec, kdo se vyzná ve všech směrech křesťanství, východního, západního, ortodoxního, katolického, protestantského. Všech těch odnoží, hnutí, sekt? Ježíš chtěl církev na pevném základu, na skále. Ale kdo jiný, než lidé sami mu tento základ, v zájmu prosazení sebe samých, rozdrobili na větší či menší kameny.

    Zajděte třeba i za místním farářem ŘKC, zkuste i nejbližšího evangelického či z pravoslaví a zkuste se optat na výklad kapitoly 24 Matoušova evangelia. Kdo jiný by měl „putujícímu lidu“ toto objasnit. Pak budete mít širší pohled a možnost konfrontace.

    Pěkný den.
    Venda

    1. ad: z mého pohledu

     Co vy (většina bláznů) máte furt s tím „z mého pohledu“?..:-)) Vždyť je to iluze a otrocké myšlení jako prase. Nevím jak koho, ale mě zajímá pouze a jen „z pohledu Pravdy“. A „z pohledu Pravdy“ je jekékoli takzvané „z mého pohledu“ i všechny ty „úhly pohledu“, naprosto zkreslující a falešné vidění non plus ultra…:-))

     Zatímco se dělali moudrými, stali se z nich blázni. (Římanům 1:22)

     Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (Jan 8:32)

    2. Pane Honzo,
     slovní spojení „z mého pohledu“ často používám. Pro Vás by to mělo být připomenutí faktu, že je to můj osobní a jedinečný postoj, jak ho vnímám v té mojí aktuální pozici v čase vůči Absolutní pravdě. Znalost Absolutní pravdy má pouze pouze Pán Ježíš Kristus a na věky, jako relativní bytost té Absolutní pravdy nedosáhneme. Pouze se budeme přibližovat a sourhn všech relativních pravd se přibližuje pravdě Absolutní.

     Česky řečeno, „z mého pohledu“ vůbec nemusí být skutečná PRAVDA. Je to moje intimní pochopení pravdy.

    3. S váma bláznama je stejně legrace…-))) No bludy vám vyvracet nebudu.

     ad: Je to moje intimní pochopení pravdy.

     Kadle, teď vážně, jukněte si do trenek. Co tam vidíte? Vidíte tam snad „souhrn všech relativních pravd“?

    4. Pane Honzo,
     slovo intimní, například podle slovníku cizích slov:
     A: důvěrný, soukromý
     B: erotický, sexuální

     Dosaďte si A nebo B do kontextu mé věty. Pokuď nejste jedním z těch, za které označujete druhé, věřím, že dosadíte správně.

    5. Karle, sorry, ale svoje hypotézy (namnoze jde o obyčejné fikce a bludy), stejně jako slovníky, vynechte a nechte stranou. Otázka zněla naprosto jasně. Nejste-li na jasně položenou otázku schopen jasně odpovědět, pak máte problém (dosaďte si co je libo) Karle, juknul jste se vůbec do těch trenek?

    6. ad: Česky řečeno, „z mého pohledu“ vůbec nemusí být skutečná PRAVDA.

     Hmm, a co to potom tedy je? Lež, fikce, iluze, blud, fantazírování, sebeklam, fatamorgána, Mája, Mitote ve vaší hlavě?

     ad: Je to moje intimní pochopení pravdy.

     Vašeho, kromě svého vlastního života a bytí, není lautr nic. Nic takového jako „moje intimní pochopení pravdy“, ve skutečnosti neexistuje. Vnímáte skutečnost? Říká Vám něco slovo a pojem: existence?

     http://cs.wikipedia.org/wiki/Existence

     V blázinci se dějou fakt roztodivný vjecy…-))

     „Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout!“ (Franz Kafka)

   3. ad: „klasičtí křestané“. Měl jsem na mysli římskokatolickou, případně českobratrskou církev evangelickou a jejich oficiální postoj a výklad k Matoušovi 24. Není mi to známo a docela by mě to zajímalo. Nic víc za tím nehledejte.

    Církve, to jsou zase a jen lidská společenství, lidské organizace, se vším co k tomu patří, směšné „oficiální postoje“, nevyjímaje. Nic víc za tím nehledejte. A je šuma fuk jak si říkají. „Po ovoci jejich poznáte je!“, učí Ježíš.

    „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“(Martin Heidegger)

 17. Karel napsal: 24.8.2014 (12:30)
  Já to od Vás beru,
  že Vás moje komentáře odrazují. Snažím se, jak nejlépe umím.

  Pane Karle, já sice nejsem stupencem NZPJK, ale přesto na mě jako člověk působíte pozitivně, přímočaře a vstřícně. Nechtěl jsem Vás tedy osobně ranit tím, že nevolíte dle mého šťastný způsob sdělování informací. Ono je v podstatě už jen samotné diskutování (i bez propagování nějaké nauky nebo směru) na veřejných fórech jen pro silné nátury.
  Přeji Vám co nejvíc pozitivních vjemů.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference