mapa stránek || vyhledávání

Průvodce labyrintem člověka

Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni (Bible Kralická, Žalmy 82)

obr68952Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk. Porovnejme tedy, čím zásadním se od sebe tyto kategorie liší…

Nerosty jsou obsaženy ve všech čtyřech skupinách.

Ale víme, že rostliny, na rozdíl od nerostů, rostou – musejí tedy mít něco navíc a musí to být organizované. Tomu „navíc“ říkají esoterikové éterické tělo, ale my budeme používat výstižnější: růstové tělo.

Čím zásadním se pak liší zvířata od rostlin? Mají pudy, které opět nejsou jakýmsi shlukem náhod. Jsou v organismu označovaném jako astrální tělo (jenže srozumitelnější je: pudové tělo).

A co má člověk navíc oproti zvířatům? Vědomí „já“, obsažené v mentálním těle.

Žádné zvíře nemá vědomí „já“, a proto i nejinteligentnější zvířata jsou vzdělatelná nejvýš do úrovně tříletého dítěte (mezi druhým a třetím rokem si každý človíček začíná „já“ uvědomovat – a teprve pak je schopen začít i lhát…)

Je však nutno dodat, že zmíněné čtyři kategorie nemají mezi sebou ostré hranice a zvláštním případem je třeba korál: co v něm neroste, je nerost, co v něm roste, je rostlina a přitom se rozmnožuje spermatem, jako zvířata.
 

Tělo jako dům

Principiálně jsme se dopracovali ke čtyřem tělům (organismům), které má v sobě každý člověk: fyzické, růstové, pudové a mentální, přičemž běžným okem je viditelné pouze tělo fyzické.

Abychom ale nyní mohli pokročit dál, musíme si objasnit pojmy duch, duše a tělo, které rovněž každý člověk má. Pomůže nám přitom třeba příklad toho, jak se staví dům.

Ze všeho nejdříve se musí vyhotovit projekt. Tím projektem samozřejmě nejsou myšleny jen rysy s kótami, nýbrž i detailní odpovědi na otázky: kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč.

Jinými slovy, v představě budoucího majitele už dům kompletně stojí, ačkoli na místě, kde bude skutečně stát, ještě nebylo ani kopnuto. Pro realizaci stavby je už ale vše připraveno.

Toto je v přeneseném smyslu činnost ducha.

Pak přicházejí na řadu řemeslné práce. Ty mají různé možnosti. Buď se mohou projektu do detailu držet a pak vše dopadne, jak má, nebo si řemeslníci různé práce ulehčí a stavbu všelijak ošidí. Tím je ale zaděláno na problémy, které se časem musejí v domě projevit – třeba až tak, že se dům zřítí.

Toto je v přeneseném smyslu činnost duše.

A dopadne-li všechno dobře, pak v krajině stojí dům a každý okolojdoucí vůbec nic neví o jeho projektu, či řemeslných pracích. Vnímá pouze fyzickou stavbu.

Toto je v přeneseném smyslu tělo.

Je přitom jasné, že v systému „projekt – práce – stavba“ se jedno bez druhého a třetího neobejde (dohromady tvoří celek), takže jde o systém trojjedinosti.
 

Všude kolem nás – i v nás

Zmíněná trojjedinost není nic zvláštního, obklopuje nás totiž úplně všude. Vždyť každý subjekt má obsah, formu a projev (to, jak na své okolí působí).

Rovněž každý skutek je složen ze záměru, uskutečňování a výsledku.

A co víc, každý člověk má v osobité míře i lásku, moudrost a vůli, které jsou obsaženy ve všech jeho skutcích (mohou být samozřejmě v kladném, ale i negativním smyslu).

Je to proto, že veškerá tvorba v sobě zrcadlí Stvořitele, a je jasné, že by nemohla obsahovat něco, co Stvořitel sám nemá.
Samotný Bůh je tedy také trojjediný.

Lásku u Něho představuje Bůh Otec, Moudrost představuje Bůh Syn a Vůli představuje Bohyně Matka (Duch Svatý) – přičemž je pochopitelné, že kde je jeden, tam je i druhý a třetí.
 

Proč je sedmička magické číslo?

obr68953V souvislosti s Duchem Svatým mají teologové a církevní hodnostáři docela velký problém. Konkrétně při objasňování citátu ze Zjevení 4: před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů Božích.

Co je tím myšleno, když Bůh má jen jednoho Ducha Svatého?

Dá se nad tím sice „mávnout rukou“, ale správná odpověď stojí za to. Týká se totiž samotných základů Boha, takže objasňuje i řadu dalších věcí.

Sedmero duchů Božích, to je sedm principů Boha, z nichž je složen a podle nichž také tvoří.

První tři už známe: Láska, Moudrost a Vůle.

Další čtyři jsou Řád, Opravdovost, Trpělivost a Milosrdenství.

Tyto principy vyplývají postupně jeden z druhého, ovšem navíc mají zajímavou vlastnost: dvojice Láska a Milosrdenství se doplňují, stejně jako Moudrost s Trpělivostí a také Vůle s Opravdovostí. Vše se pak točí kolem jednoho centra, kterým je Řád.
Právě proto má třeba svícen menorah (tradiční symbol judaismu) sedm ramen – a ze stejných principů vznikla i Davidova hvězda (s Řádem uvnitř).

Právě proto je sedmička magickým číslem, právě proto má duha sedm barev a právě proto má člověk i sedm základních čaker. Jejich různé analýzy můžeme nalézt v mnoha publikacích, ale my si nyní v tabulce ukážeme čakry ve vztahu k sedmi principům Boha a jeho tvorby.
 

Princip Tělo Vědomí Čakra (oblast) Vlastnost
Láska Absolutní Já Jsem Všeotec korunní (vrch hlavy) vševědomí
Moudrost Tvůrčí Já Jsem Tvůrce intuitivní (čelo) jasnozřivost
Vůle Božské Já Jsem Realita komunikační (krk) svoboda
Řád mentální Já jsem já sjednocující (srdce) harmonie
Opravdovost pudové já jsem manifestační (solar) přesvědčení
Trpělivost růstové jsem vztahová (genitálie) emoce
Milosrdenství fyzické bezvědomí kořenová (kostrč) energie

 

Devět mínus dva je sedm

O faktech, plynoucích z této tabulky, by se daly psát sáhodlouhé statě. Do toho sice nepůjdeme, nicméně několik vysvětlujících poznámek je zapotřebí.

Když jsme si uvedli, že každý člověk má ducha, duši i tělo, pak se sedm čaker může jevit jako nesoulad v celkem jednoduchých počtech. Skutečnost je ovšem taková, že samotný duch je také trojjediný, stejně jako duše a tělo – proto každý člověk má tři krát tři, tedy devět organismů. Rozložené vypadají takto:

Duch: Bůh Otec (Láska), Bůh Syn (Moudrost), Duch Svatý (Vůle)
Duše: vědomá (vyšší Já), rozumová (mysl) a pocitová (nižší já, čili ego)
Tělo: pudové (zvířata), růstové (rostliny) a fyzické (nerosty)

Zároveň, aby se člověk „nerozpadal“ na tři části, vyšší Já tkví pevně v Duchu Svatém a ego tkví pevně v těle pudovém (takže 9 – 2 = 7)
 

Bez ega to nejde

obr68954Někdy se můžete setkat se zanícenci, kteří bijí do všeho, co podle nich není duchovní, zejména pak do hmoty a ega (jež označují i za falešné). Nechejte jim jejich blouznění a vězte: kdo sám v sobě není srovnán s dolními třemi čakrami, tedy kdo neprošel milosrdenstvím vůči hmotě, trpělivostí vůči emocím a opravdovostí vůči egu, ten se k vyšším čakrám nedostane. Což taky znamená, že nezužitkuje vyšší úrovně vědomí. A jestli se do nich pomocí různých látek nebo zdivočelých postupů dorve, doplatí na to.

Ego je zvířecího původu. Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty a jedině proto mohou tímto porovnáváním poznávat přírodu, čímž se ve svém vědomí zdokonalují.

Oproti tomu člověk už dostává do vínku zvířecí vědomí zdokonalené, ale „povšechné“. Je schopen se kdykoli svými vlastnostmi zachovat jako vlk, had, osel, pták…

Toto zvířecí vědomí „já jsem“ (ego) pak člověk opírá o božské Já, takže kromě přírody může svým celkovým unikátním vědomím „já jsem Já“ myslet abstraktně a poznávat i Boha.

Právě a jedině porovnáním dvou různých „já“ je v člověku umožněn proces myšlení (bez ega by to nebylo možné, neboť stejné ve stejném nemůže nic porovnat a tudíž ani poznat).
 

S pýchou i jejím pádem se počítá

Jádrem ega je pýcha, která je rovněž trojjediná. Její láskou je sobectví, její moudrostí je zištnost a její vůlí je agrese. Druhou stranu této mince pak tvoří lakota, lež a strach. Ovšem navzdory tomu, že tyto vlastnosti (zvlášť u druhých) vnímáme jako negativní, v Boží tvorbě mají obrovský význam. Každý novorozenec totiž přichází na svět s vědomím „Já“ od Ducha Svatého a ego se v něm probouzí až později, působením frekvencí Země. A právě vlastnosti ega pak umožňují „odstřižení“ člověka od jinak nezrušitelné jednoty s Bohem. To sice může v hlubinách jeho duše vyvolat trauma z opuštěnosti (Eli, Eli, lama sabachtani?), ale zároveň je to jediný způsob, jak se člověk může stát skutečně samostatnou jednotkou.

Především toto je prvotním úkolem ega v každém člověku a na jeho splnění je obyčejně zapotřebí řada životů, ruku v ruce s působením karmy, která ego tříbí.

Když potom rozumová duše (mysl) konečně pochopí, že kolotoč ubližování a trestů chce už nadobro opustit, obrátí se k vyššímu Já a začne mu věnovat trvalou pozornost.

Ego tak dostává druhý obrovský úkol: převrátit samo sebe, tedy pýchu změnit v pokoru.

Je opravdu jediná věc, kterou Bůh člověku nedal a kterou po něm chce – pokoru.
 

Tvá vůle se staň

Bohužel, jako řadu jiných duchovních pojmů, ani pokoru lidé často nechápou správně.

obr68955Pokora není totéž, co zkroušenost či upejpání, a už vůbec není jejím úkolem bourat zdravé sebevědomí. Mimochodem, zdravé sebevědomí dobře definoval král Miroslav v pohádce O pyšné princezně: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

Pokora člověka patří Bohu a v této souvislosti je vědomím toho, že jsem součástí celku, který mě nekonečně přesahuje. Celku, ze kterého mám radost, který miluji, takže nechci být „pískem v jeho soukolí“ a nehodlám s Bohem soupeřit, nýbrž vážně a bez smítka zištnosti říkám: ne má, nýbrž Tvá vůle se staň – vždyť nikdo není lepší, než Ty.

Pokora je zároveň podmíněna jak pochopením, tak i přijetím duality tohoto světa. Člověk se vzdá soudů, tedy rolí „spravedlivého“ i „oběti“, nestraší a nenechá se strašit a taky nemá potřebu dobývat si uznání vnějšího světa, neboť ve svém nitru se cítí dobře.

Paralelním efektem toho pak je, že srdcem poznává duchovní, duševní i hmotnou realitu, jejich skutečnou hodnotu, a tohoto poznání si také váží (i proto, že ho nedostal zadarmo).

A jelikož je takový člověk niterně svobodný, je rovněž upřímný a má mnohem blíž k úsměvu, než třeba všichni zakabonění v hromadných dopravních prostředcích, na úřadech i jinde.
 

Parťáci Boha Otce

Když člověk opustí tento svět, nechává zde fyzické a růstové tělo, takže z původních pěti, s nimiž zde nějak hospodařil, si do duševního světa odnáší těla tři: pudové, mentální a Božské (které je nesmrtelné). V novém prostředí se mu pak naskýtá větší možnost využití dalších dvou těl, Tvůrčího a Absolutního, ale je tady velké ALE…

Vše se tam o dvě těla posouvá, takže pudové se člověku stává fyzickým, mentální růstovým atd. Z toho vyplývá řada důležitých věcí. Například to, že jaké ego má člověk tady, tak potom v duševním světě fyzicky vypadá. Zarytí egoisté tedy klidně mohou připomínat nějaká zvířata nebo zrůdy, třebaže v lidských tvarech (což dokladují různé legendy a „obrazy z pekla“).

Dále: cokoli měl člověk v rozumové duši, to tam zapomene, neboť jeho mentální tělo už má jinou funkci. Oproti tomu správně myslet tam může pouze ten, kdo tady dobře hospodařil se svým vyšším Já. A kdo o tomto Já nemá ani potuchy, ten samozřejmě nemůže využívat ani další dvě „vyšší“ těla. Takže tam nedokáže vůbec tvořit a ocitá se v pozici, kterou zde nazýváme „duševně chorý“. Ovšem ani tito lidé nejsou zatraceni – existuje pro ně sousta výukových i nápravných programů a jedním z nich je také reinkarnace. Proč?

Protože pozemská cesta k tomu, aby z nás, Božích synů a dcer, vyrostli skrze lásku bohové a „parťáci“ Boha Otce, je sice obtížná, ale zároveň nejefektivnější.
 

Jiří Muladi

P.S. To, a ještě mnohem víc, je obsaženo v pojmu: svobodná vůle člověka.

hodnocení: 5
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

76 komentářů

 1. Pane Jiří, neděle končí, večer cvičím a tak jsem jen Váš článek zběžně proletěl a nijak ho nekomentuji.

  Zaujalo mne však v prvním přečtení, jak v té úvodní tučně zvýrazněné části píšete v 1.osobě množného čísla:

  – Porovnejme tedy, čím zásadním ……….
  – Ale víme, že rostliny,………………ale my budeme používat výstižnější … .

  Kdo je to MY? Za koho to píšete? Reprezentujete nějakou skupinu lidí stejného přesvědčení a nebo to takto kopírujete z nějaké knihy ?

  A ještě v té úvodní části o rozdílech píšete :

  A co má člověk navíc oproti zvířatům? Vědomí „já“, obsažené v mentálním těle.

  Žádné zvíře nemá vědomí „já“, a proto i nejinteligentnější zvířata jsou vzdělatelná nejvýš do úrovně tříletého dítěte……

  V části textu „Bez ega to nejde“ píšete :

  Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty a jedině proto mohou tímto porovnáváním poznávat přírodu, čímž se ve svém vědomí zdokonalují.

  Není tu nějaký rozpor ? Chce to objasnit, ale moc se do toho prosím nezapleťte.
  Jak zvířata porovnávají s výsledkem poznávání přírody a jak se projevuje jejich zdokonalené vědomí?

  Pěkný večer. Možná se k nějakým myšlenkám ještě vrátím. Většinu jste je podal již v předchozích diskuzích.

  Venda /Václav Žáček /

 2. Pane Vendo,

  naprosto neomylně jste vyhmátl to nejméně důležité, ale i na to Vám odpovím:
  „my“ v tomto případě znamená „já a ti, které oslovuji“.

  ad: Chce to objasnit, ale moc se do toho prosím nezapleťte.
  Jak zvířata porovnávají s výsledkem poznávání přírody a jak se projevuje jejich zdokonalené vědomí?

  To je dost nesrozumitelná otázka, kterou se pokusím přeložit:
  Jak zvířata poznávají přírodu a jak se to projevuje na jejich vědomí?

  Odpověď je zde (viz materiál): Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty a jedině proto mohou tímto porovnáváním poznávat přírodu, čímž se ve svém vědomí zdokonalují.

  Jinými slovy: Vědomí „já jsem“ porovnávají zvířata se svými instinkty (které nejsou totéž co jejich „já jsem“) a tím své vědomí „já jsem“ poučují a zdokonalují.
  Bez vědomí „já jsem“ nebo naopak bez instinktů by zvířata nikdy žádné poučení pro jejich život získat nemohla.

  1. Napsal jsem Vám, že jsem Váš článek přečetl včera večer zběžně a dvě mé otázky byly na to, co mne „zaujalo“ na toto první přečtení.

   Napsal jste totiž a zvýraznil to tučným písmem :

   Žádné zvíře nemá vědomí „já“ !

   …a o pár řádků níže jste napsal, že „Vědomí „já jsem“ mají zvířata ….a ještě své vědomí / „já jsem“ / zdokonalují.

   Škoda, že Vám Bůh nezjevil to, co již před tisíci roky zjevil např. indické populaci. Jste tak značně ochuzen o to, jaký je rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

   Ale ještě jednou a jasně Vám kladu jednoduchou otázku, a to bez opírání se o zvířecí instinkty a jejich porovnávání či jiné spekulace: TAK MÁ ZVÍŘE VĚDOMÍ JÁ A NEBO NEMÁ ZVÍŘE VĚDOMÍ JÁ?

   Myslím, že ať odpovíte tak či onak, měl byste to v textu Vašeho článku poté zohlednit.

   A k tomu MY, pane Jiří, k Vašemu vysvětlení „já a ti, které oslovuji“ jen to, že z toho zavání velmi silný egoismus a navazujete tak na svoji v naší vzájemné diskuzi „brilantní“ demagogii, kdy jste tady na diskuzi sdělil: ….pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte i čakry…., a nebo… veškeré informace lze získat u Boha.

   Ale dost k tomuto MY, Vaše odpověď mi stačila a děkuji za ni.

   Píšete na úvod :“Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk. Porovnejme tedy, čím zásadním se od sebe tyto kategorie liší…“

   Tady se ještě zeptám – co voda, je to nerost, co vzduch, je to nerost nebo něco jiného?

   I když na ten vzduch můžete namítnout, že je neviditelný a tudíž to není kategorie / opět škoda, že neznáte indickou filosofii /.

   Rostliny mají éterické tělo- hmm, dejte mi, opravdu moc upřímně prosím, odkaz na potvrzení této důležité informace, pokud to ale není tedy Vaše přímo získaná informace od Boha?

   Zvířata – myslíte tím i prvoky,brouky,plazy, ryby, ptáky a nebo jen tzv.vyšší zvířata, psa, krávu, opici…….? Pokud v kategorii zvířata máte zahrnuty i ty nezpochybnitelné skupiny pozemské fauny – stvořeného života sem, na naši planetu, tak se Vás ptám v kontextu předchozích informací od Vás : jak je to např. u brouků s jejich vědomím Já?

   Dále píšete :“Ale víme, že rostliny, na rozdíl od nerostů, rostou – musejí tedy mít něco navíc a musí to být organizované. Tomu „navíc“ říkají esoterikové éterické tělo, ale my budeme používat výstižnější: růstové tělo.“

   Můžete mi prosím pěkně vyjmenovat alespoň tři esoteriky, kteří „tomu navíc u rostlin říkají éterické tělo“?

   U objasnění zvířat píšete :“Čím zásadním se pak liší zvířata od rostlin? Mají pudy, které opět nejsou jakýmsi shlukem náhod. Jsou v organismu označovaném jako astrální tělo (jenže srozumitelnější je: pudové tělo).“

   Můžete mi prosím pěkně definovat z Vašeho poznání, co to je astrální oblast?

   Představte si prosím, že jsem člověk, kterého jste oslovil a budu se chtít stát Vaším „MY“, Vaše články mne začaly zajímat a potřebuji ujasnit, co to je astrál?

   Děkuji za případná objasnění a odpovědi na mé otázky. Jak vidíte, čerpám jen zatím z těch Vašich zásadních, tučným písmem zdůrazněných myšlenek.

   Pěkný den

   Venda

   1. Pane Vendo,

    Ad: Škoda, že Vám Bůh nezjevil to, co již před tisíci roky zjevil např. indické populaci. Jste tak značně ochuzen o to, jaký je rozdíl mezi zvířetem a člověkem…

    Tak co po mně chcete vědět, když všechno víte líp?

    Ad: TAK MÁ ZVÍŘE VĚDOMÍ JÁ A NEBO NEMÁ ZVÍŘE VĚDOMÍ JÁ?

    Jak to, že všechno víte líp a tohle nevíte?
    Obrazně řečeno, zvíře má vědomí: „já jsem instinkt“. Čili má vědomí já, ale takové, které si neuvědomuje (nemá ho jak zjistit). Proto nelze o zvířatech tvrdit, že by dokázala uvažovat v první osobě jednotného čísla, tedy že by věděla, co je „Já“ (na rozdíl od člověka, který má vědomí: „já jsem Já“, takže provnáním obou já si „Já“ uvědomuje).

    Ad: Tady se ještě zeptám – co voda, je to nerost, co vzduch, je to nerost nebo něco jiného? I když na ten vzduch můžete namítnout, že je neviditelný a tudíž to není kategorie / opět škoda, že neznáte indickou filosofii /….

    Je pro mne dost těžké odlišit, co je Vaše ješitná provokace a co je skutečná neznalost. Ale jestli opravdu nevíte, že nerosty se skládají z atomů hmoty a vzduch i voda se skládá z atomů hmoty, pak pro Vás můj materiál musí být naprosto nesrozumitelný a neměl byste se mu věnovat dřív, než si doplníte nejzákladnější vzdělání.

    Ad: Rostliny mají éterické tělo- hmm, dejte mi, opravdu moc upřímně prosím, odkaz na potvrzení této důležité informace, pokud to ale není tedy Vaše přímo získaná informace od Boha?…

    Jak můžete rozumět duchovnu, když nevíte, že rostliny (ale i zvířata a lidé) mají éterické tělo? Jestli znáte všechna písmenka těchto slov: „éterické tělo, rostlina“, zadejte je do Gooogle a vyjede Vám spousta adres.

    Ad: jak je to např. u brouků s jejich vědomím Já?

    Naprosto vážně, s tou úrovní vědomostí, kterou tady prokazujete, byste to nedokázal pochopit. Zůstaňme tedy u toho (my…), že u brouků je to jinak než u rostlin a jsou zařazeni do kategorie zvířata.

    Ad: Můžete mi prosím pěkně definovat z Vašeho poznání, co to je astrální oblast?

    Jsou to běžně neviditelné úrovně Boží tvorby, které ovlivňují život na Zemi a kam lidé odcházejí žít po životě zde.

    Ad: Jak vidíte, čerpám jen zatím z těch Vašich zásadních, tučným písmem zdůrazněných myšlenek…

    A dál už, prosím, nečerpejte. Ten materiál evidentně není pro Vás, nehledě k Vašemu přesvědčení, že všechno víte líp.

    Mějte se pěkně

    1. Děkuji moc, opravdu velmi a moc, za stručné a odborné odpovědi.
     V něčem o Vás vypovídají více, než si myslíte.

     Konečně chápu i diskuzi mezi Vámi a např.panem Lubkem a Pardálem z oblasti „teorií“, kdy jste dostával často docela slušně na zadek.

     Proto si dejte sklenici nerostu zvaného voda a nadýchněte se nerostu zvaného vzduch. Kdybyste měl „uši“ pro nové informace, sdělil bych Vám co odlišuje člověka od zvířete, co znamená v tomto pojetí éter, jako ta esence, ta součást hmotného vesmíru, která má jen a jen pro člověka specifický význam.

     A na závěr, jak prosíte, Vám slibuji, že již nebudu čerpat a Váš článek, kterým jste ostatně sumarizoval vše z naší dřívější diskuze / + navíc sedmero duchů Božích / odkládám.

     Pěkný den.

     Venda

    2. Pane Vendo,

     z Vašich diskusních příspěvků v mém materiálu není vůbec nic,
     protože jejich společným znakem je především Vaše neznalost duchovna.

     Člověk který:
     – nezná rozdíl mezi duchem a duší
     – ani po vysvětlení nechápe vědomí zvířat
     – neví, že nerosty jsou atomy hmoty i všechny jejich sloučeniny
     – netuší, že rostliny mají éterické tělo
     – a tento organismus rostlin si plete s éterem,
     takový člověk by se měl mnohem více vzdělávat
     a krotit svou ješitnost i touhu udílet rady z oblasti duchovna.

     V tom Vám přeji hodně zdaru

    3. Pane Muladi,
     nechci být ten, který se vzdělává; nechci být osel, který unese na svých zádech metrák knih a neví co je v nich. Nechci být ten sečtělý intelektuál, který se tu pře a svoji vyčtenou / i pracně nastudovanou / rádoby pravdu a lacině to potvrzuje demagogií, zkresleným zjednodušeným argumentem. O tom duchovní poznání není. Proti tomu stojí třeba jen gram praxe, vstoupení do svého nitra, přímá zkušenost. To je, oč tu běží.

     Věnuji se každodenní praxi Surat Šabd jógy. Napsal jsem tu pár příspěvků, které navazují na moje poznání a kterými jsem se o mé poznatky rád s lidmi tady na těchto stránkách podělil. A již to končí, avizoval jsem to koncem loňského roku.

     Vy jste ale někde jinde, tedy pokud to jste Vy. Vaše aktivity Vás velmi ctí, i když jste se svoji odborností na těchto stránkách dosti narážel. Se svojí hromadou znalostí musíte jít přece na trh.

     Nakladatelství Kosmas a kniha – viz.https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/6420/muladi-jiri/

     Jste na těchto slovutných stránkách – viz.
     http://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_50_sil.php
     a
     http://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_13_apr.php

     Pan Martin Petrásek s Vámi svádí „souboj“ nad odborným pojednáním – viz.:
     http://svetvedy.cz/duel-aneb-budiz-svetlo/#more-406

     Vaše příspěvky Vám otiskuje i pan Chvátal – viz. :
     http://www.matrix-2001.cz/autor/1137-ing-jiri-muladi/

     A jste i tu :
     http://www.news.sk/rss/viac-clankov/1318-www-cez-okno-net/2013/8/?page=6

     I já Vám přeji mnoho úspěchů. A ještě jednou – gram praxe, pane Jiří, gram praxe – nezapomínejte.

     Pěkný večer
     Venda

    4. Pane Vendo,

     v tom „vedlejším“ si rozumíme – ať se každý věnuje aktivitám, jakým chce, ale to podstatné je zde:

     Ježíš Kristus neřekl „věnujte se Surat Šabd józe“, on řekl:
     „Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.“
     Žádná jiná aktivita totiž člověka k Bohu nedovede
     (ale tím samozřejmě nejsou lidem zakázány „koníčky“).

     Veškeré moje poznání tuto větu jen potvrzuje – a možná to, co sděluji, někomu pomůže k lepšímu pochopení Boha.
     I na té větě všech vět je už totiž spousta balastu.

     Mějte se pěkně

    5. Bhakti jóga, bhakti márg, oddanost, zbožnost,cesta lásky k Bohu opět stovky let známá a propagovaná před Ježíšem v Indii.

     Jídelní lístek, byť plný lákavých jídel, nestačí pro najezení se pouze číst a nebo o přípravě jídel vyprávět. Je třeba praxe, praxe a zase jenom praxe.

     Venda

    6. Pane Vendo,

     nevím, odkud jste přišel na to, že já praxi v kontaktu s Bohem nemám.
     Ale je tady ještě důležitější otázka: jestli Vy máte úžasnou praxi v kontaktu s Bohem, jak to, že Vás nechává v tak zoufalé nevědomosti, že ani neznáte rozdíl mezi duchem a duší? S kým jste to vlastně v kontaktu?

    7. Jednou, nevím kdy, budou možná umělci, sochaři vytvářet s obdivem a obrovskou úctou Vaše sochy za přínos vědě a duchovnímu poznání. Kdo to ale ví jistě?

     Přišel jste na stránky s duchovní tématikou a je to zřejmě proto, že v této oblasti cítíte svoji novou sílu.
     Pokud by tomu tak bylo, neberu Vám ji, naopak, přeji Vám ji. To, co kdokoliv napíše, představuje prezentaci jeho poznání a něco o něm vypovídá.

     V jste tu jednoznačně použil sdělení jako :
     pochopte Boha a jeho tvorbu a tím pochopíte……. a nebo….veškeré informace lze získat u Boha.
     A ještě jste i neméně jednoznačně použil sdělení – „Já mám od Boha informace proč…..“

     Vůbec mne nezajímá, jak jste k tomu dospěl, ale myslím si, že kdyby takový člověk s přímou zkušeností Boha žil, tak především nechodí psát nějaké „své (ne)smysly“ a vnucovat je lidem.

     Napsal jsem Vám, že jste v oblasti fyziky a Vašich článků ani tady, ani jinde, nedopadal příliš dobře. Fandil jsem Vám, ale styl Vaší prezentace zesměšňuje, např. fyziky, matematiky…., a to již nemluvím o Vašem zbytnělém egu, které má v kapse Boha !!

     Pane Jiří, přeji Vám to, tedy „pochopení Boha“ a získávání informací přímo od něj. A pak možná dojde i na ty sochy.

     Ale pokora, bratře, pokora. Nedělejte z Boha argument – je to móc laciné.

     Kdybyste znal něco z indických nauk, věděl byste, že Bůh je v nich tím bezejmenným, neviditelným, nepopsatelným, Jeho pravé jméno nemůže být vysloveno, je nadčasový, nezničitelný a věčný a je jediným vládcem v osmé duchovní oblasti. Je prvotní, v projevu, ve slovu, v tvořivém světle a zvuku.

     Kdybyste znal Janovo evangelium, tak byste věděl, že Ježíš o něm hovoří – stop – co nevidět vyjde další pokračování mé mystické praxe a tam ty důležité citace budou.

     Když si to vše dám dohromady, tak pan Jiří Muladi je buď Mistr nad Mistry a nebo jste člověk, který byť okouzlen pocitem „nahlédnutí“ do nekonečnosti, sděluje tu své až bláznovství. Věřte, že jsem takto o někom za ty dva roky, co tu diskutuji, ani nesmýšlel, natož to napsal. A že mne tu někteří diskutující posílali do prdele.

     K duchu a duši již jsme spolu diskuzi vedli, najděte si to.

     Pěkný den.

     Venda

    8. Pane Vendo,

     ad: Kdybyste znal něco z indických nauk, věděl byste, že Bůh je v nich tím bezejmenným, neviditelným, nepopsatelným, Jeho pravé jméno nemůže být vysloveno, je nadčasový, nezničitelný a věčný a je jediným vládcem v osmé duchovní oblasti. Je prvotní, v projevu, ve slovu, v tvořivém světle a zvuku…

     Tak si k takovému Bohu klidně běžte, dělejte si ze slov, která si ani neumíte představit, modlu.
     Já na rozdíl od Vás vím, že tato adresa Boha je už dávno vybydlená – do ní lidé směřovat nemají a nemohou.

     Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
     Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…

     Takže veškerá Vaše: Kdybyste znal… jsou na vodě.

     Jinými slovy, Vy si klidně jděte, kam chcete, ale jiným nemotejte hlavy.

    9. Pane Muladi, píšete teď jako „anonymní“, příspěvek ve 14:38 ?

     I kdybyste to nebyl Vy, tak se optám. Určitě víte, anonymní člověče, že Bůh je jen jeden? A určitě víte, že Bůh je v nás a my jsme v Něm? Nemusíme proto nikam chodit, jen vstoupit do nitra. Pokoušíte se o to?
     Kdybyste znal Ježíšovo učení z těch jen čtyřech evangelií, věděl byste, jak Ježíš učedníkům radil, jak jim pomáhal, jak je učil – samozřejmě, že pravou Cestu tam žádný evangelista nemohl popsat. To by totiž někteří lidé zbláznili. Samozřejmě je upozorňoval na problémy, a to tam také např. zdůraznil; nesypte perly sviním do koryta /lidem, kteří si to nezasloužili/….!! Někteří totiž ty informace vůbec nepochopí a ještě se obrátí proti vám / mluvil k učedníkům /….!! Já jen dodám – proč se obrátí? protože jim těmi perlami budete brát jejich pracně vybudované stavby ze lží, kterým oni věří. Jo, abych nezapomněl. Také i Vy si běžte kam chcete. Diskuze s Vámi pro mne nemá /téměř/ žádný přínos. To slůvko téměř v závorce znamená že přece jen jeden má – uvědomil jsem si, jaké to je narazit na člověka se značně zbytnělým egem.

     A ještě k tomu, co jste, zase jako „anonymní“ napsal Pardálovi (14:52).

     Podle staré nauky z Indie, podle učení véd a jejího poznání, které bylo na světě již tehdy, kdy tady, na území dnešní ČR kvetla doba bronzová, skládá se v hmotném světě / vesmíru / vše živé, počínaje rostlinami z, mimo jiné / dál Vám totiž nebudu zatěžovat hlavu / 5ti základních esencí, jako podstat. Jsou pojmenovány v češtině jako země / vše hmotné podstaty /, vody / vše tekutého stavu /, ze vzduchu / vše plynné podstaty /, ohně jako všech zářivých energií a éteru, který je aktivní nehmotnou složkou naší planety a který je tím, co dává člověku jeho jedinečné vlastnosti, které nemají zvířata. Studujte pane anonymní starověká moudra, pak uspějete i na jiných serverech.

     Pěkný den

     Venda

    10. Pane Vendo,

     naprosto jste si popletl role.
     ad: (Ježíš) také např. zdůraznil; nesypte perly sviním do koryta /lidem, kteří si to nezasloužili/….!! Někteří totiž ty informace vůbec nepochopí a ještě se obrátí proti vám / mluvil k učedníkům /….!! Já jen dodám – proč se obrátí? protože jim těmi perlami budete brát jejich pracně vybudované stavby ze lží…

     Vždyť jsem to já, kdo tady pořád mluví o učení Ježíše Krista – a Vy naopak neustále propagujete hinduismus, jenž v Ježíšově učení nic principiálního neznamená.

     A jste to Vy, kdo se tady neustále obrací proti mně a napadá moje výroky i moje já (a poučuje mě, abych studoval hinduismus).

     Navíc je paradoxem, že nemáte ani páru o tom, že těch pět esencí, o kterých védy mluví, to jsou především duchovní kategorie. Jejich principy (jsou obsaženy i ve zvířetníku, což je také záležitost duchovní), byly až následně vtisknuty do hmoty.

     Jestli tady budete šířit nauku Ježíše Krista, určitě Vás podpořím – ale to jste dosud neudělal. Proto jste ani žádné perly neukázal (a nehrejte si na někoho, kým nejste).

    11. Pane Vendo, díky za odkazy na činnost pana Muladiho na internetu, redakce aldebaran.cz píše, že nemá cenu to komentovat nebo upravovat.
     K článku zde:
     „Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk.“
     Komentář : Ve vesmíru je podstatná plazma, částice (třeba neutrina) a elektromagnetické záření (což nejsou atomy a nerosty už vůbec ne).

     Článek :“Jinými slovy, v představě budoucího majitele už dům kompletně stojí, ačkoli na místě, kde bude skutečně stát, ještě nebylo ani kopnuto. Pro realizaci stavby je už ale vše připraveno.“
     Komentář: Šťastný to člověk žijící ve vyšších sférách. Stavěl jsem dům hodně svépomocí a připraveno bylo to, co se stihlo.
     Jsou řemelsníci, kteří nejedou plně podle projektu a neškodí, třeba do obytné kuchyně dají víc článků radiátoru a vděčně na ně vzpomenete v zimě mnohokrát.
     Píšete:“Milosrdenství ,fyzické, bezvědomí,kořenová (kostrč),energie“
     komentář : sedím na zadku ( kostrč v pořádku) nejsem v bezvědomí , energie a Milosrdenství se jaksi neprojevuje.

     Článek : „Právě proto je sedmička magickým číslem, právě proto má duha sedm barev“
     Komentář : To je logika k pohledání. Duha má tolik barev z rozkladu světla, kolik má a kolik jich vidíme. Když už tak, sedmička je magická, protože duha má sedm barev (realně šest).
     http://ukazy.astro.cz/duha.php
     „Od vnějšího okraje duhy směrem k vnitřnímu plynule přechází v pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová. Do pověstných sedmi barev duhy zbývá zařadit už jen barvu indigovou. Ve skutečnosti jsou však barevné přechody zcela spojité.“
     Pokud magické číslo 7 s něčím dnes souvisí, tak se starověkými představami o vesmíru. Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn a Slunce mají odraz v návech dnů v mnoha jazycích dodnes.
     http://www.jazyky.com/nazvy-dnu-v-tydnu/
     Článek :“(takže 9 – 2 = 7)“
     Tomu věřím a díky. Použiji to možná při doplňování čísel ve formulář zde, který mě má odlišit od robota. Má robot duši, ego, astrální tělo atd.? Uvědomí si někdy zdokonalený robot svoje já? Co na to indické filosofie?

    12. Pane Pardale,

     ad: Komentář : Ve vesmíru je podstatná plazma, částice (třeba neutrina) a elektromagnetické záření (což nejsou atomy a nerosty už vůbec ne).

     Jasně, podle Vás jsou to rostliny, zvířata, nebo lidé, takže třeba neutrina rostou, nebo mají instinkty, nebo mají vědomí Já…

     Pane Pardale, Vám je zbytečné cokoli vysvětlovat. Jak už jsem jednou napsal, Vy budete poučen teprve zkušenostmi.

    13. Pane Muladi, myslel jsem naivně, že víte, co jste psal. Bylo to ve smyslu, že Země a vesmír se skládají z nerostů a nerosty jsou z atomů.

     Psal jste¨pro pana Vendu :“Ale jestli opravdu nevíte, že nerosty se skládají z atomů hmoty a vzduch i voda se skládá z atomů hmoty, pak pro Vás můj materiál musí být naprosto nesrozumitelný a neměl byste se mu věnovat dřív, než si doplníte nejzákladnější vzdělání.“

     Přesně tak, doplňte si své vzdělání.

     http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l

     „Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.[1] Některé obecnější definice ji nedefinují jako produkt geologických procesů, ale jako produkt přírodních procesů na Zemi nebo na jiném kosmickém tělese…Naopak se za minerály nepovažují:

     -Voda v kapalném stavu (led je obvykle řazen mezi minerály), atmosférické plyny atd.
     -Ropa a nekrystalické bitumenní látky (např. uhlí)
     -Antropogenní (člověkem vytvořené) materiály, geologickými procesy modifikované antropogenní materiály
     -Látky vzniklé zásahem člověka do přírody (např. produkty hoření uhelných hald), ale naopak za nerosty považujeme látky vzniklé přeměnou materiálu hald dolů, na stěnách důlních děl atd.
     -Biogenní materiály, pokud nejsou modifikovány geologickými procesy (žlučové kameny, schránky měkkýšů apod.),
     -Směsi minerálů
     -Horniny. Ty jsou obvykle mechanickou směsí různých minerálů (např. žuly se skládají z křemene, živců, slíd a dalších minerálů). Výjimkou jsou monominerální horniny tvořené jen jedním minerálem (např. mramor se skládá pouze ze zrn kalcitu)“.

     Takže já píšu, že vesmír se skládá nejen z atomů a nerostů, ale i ze záření a částic. Jestli si myslíte, že z toho plyne, že neutrina rostou, to je Vaše věc. Já nejsem pod vlivem, u mně neutrina nerostou.

     Pan Venda už místo diskuzí o takých skotovinách vyrazil na zahrádku a já jdu též.

     Kdysi jste diskutoval o etheru, který údajně prostupuje vesmírem. Pokud budete souhlasit, tak fiktivní minerály, který tvoří Zemi a vesmír bych nazvýval pracovním názvem muladit, aby se to odlišilo od pojmu minerál.
     Zkušenostmi se hodlám poučit brzy. Nemá smysl s Vámi diskutovat.

    14. Pane Pardale,

     když opustíte Vaši špatnou představu nerostu, budete mít naději pochopit samotný pojem: ne-rost.
     To znamená, že vše ve vesmíru, co nemá růstový organismus, neroste a je tedy nerostem.

     Není tedy pravda, že nerosty jsou pouze minerály z Vašich představ.

     Panu Vendovi jsem vysvětlil, že atomy hmoty jsou nerosty a z nich se skládá i voda a vzduch.
     Vy jste to posunul dál a tvrdíte, že to, z čeho se atomy skládají, nejsou nerosty… Úžasná logika.
     Tak si ty komponenty atomů sám do nějaké kategorie zařaďte, ať sám pochopíte Váš nesmysl.

     Další Vaše poznámky už vyvracet nehodlám, protože na jednu vyvrácenou Vy dosadíte deset dalších a v tom nic smysluplného nevidím.

    15. Pane anonymní= Muladi. Budete překvapen, protože Váš ne-rost, který prý neroste, jako krystal za dobrých podmínek roste krásně a většinou nějak symetricky. Protože u Vás je nerost i voda, tak Vám právě rostou krystaly ledu i v mrazáku.
     Píšete: „Panu Vendovi jsem vysvětlil, že atomy hmoty jsou nerosty a z nich se skládá i voda a vzduch.“

     To je krása. Voda a vzduch se skládá z atomů, to je objev, dokonce i z molekul. Atomy pro moderní svět objevil Dalton asi před 200 lety a už je to tu zas, jen zamotané přes zmatený pojem-dojem minerál. Objevil jste, že rostliny rostou. A co viry? ty rostou a množí se jen na hostiteli. Jsou živé, mají y mršky taky ego?

    16. Pane Muladi, musím Vám odpovědět na Vás poslední příspěvek pod příspěvkem pana Pardála, protože u Vás není tlačítko „odpovědět“.

     Včera jsem se vrátil již později večer a nemohl jsem Vám již psát.
     Nechci Vás již nijak vázat k vzájemnému dalšímu vysvětlování. Vašim vědeckým příspěvkům nerozumím, to jsem Vám již sdělil. Podíval jsem se na stránky Matrix, kde jste také plodným autorem a vidím, že v diskuzi tam sklízíte většinou nepochopení, možná až nesouhlas s Vašimi teoriemi. Pak tam máte příspěvky v rubrice „ezoterika“. Zájem diskutujících nic moc, ale že bych v nich našel Ježíšovo učení? Nenašel.

     Píšete : „Vždyť jsem to já, kdo tady pořád mluví o učení Ježíše Krista – a Vy naopak neustále propagujete hinduismus, jenž v Ježíšově učení nic principiálního neznamená.“

     Zase to Vaše já, já, já! Ale k meritu věci. Moc o něm /J.K./ nepíšete. To je však věc názoru či cítění. I tady máte vlastní – svůj přístup nejen ke svým tématům, který není chápán. Škoda, že to neumíte vysvětlit lépe, to co je i vědecké tak, aby to přijatelné.

     Pane Jiří, nenapadám Vás. Diskutujeme. Kdybych Vás nějak napadal, tak by to správce stránek nepustil. A že Vás odkazuji na jiné zdroje poznání? To byste měl chápat jako plus, protože lidstvo je od počátku, ostatně jako celé Stvoření tou Jednotou. Že Vy, ze svým přerostlým egem nechcete chápat nauky, filosofie či náboženství dávných věků, které jsou pokladnicemi lidského poznání? To je Vaše věc. Zrovna tak je Vaše věc, že se opíráte / viz. stránky Matrix / o starý Egypt / bůh Šov a bohyně Tefnut … /

     O pěti esencích s Vámi, jako odmítačem všeho indického nebudu diskutovat. A že je to duchovní kategorie? Vždyť o to jde primárně. To celé fyzické, v čem se momentálně nacházíme, vzniklo právě působením duchovních sil. Vy se tu hrabete v té nejspodnější části stvoření a jak jsme prozatím poznal, chcete přesvědčit sebe a i některé ostatní / to je to Vaše zdůraznění My / o pravdách tohoto pomíjivého světa. Jak ale říká Bible – dnes tu jsme, a zítra…..? Není lepší nasměrovat své úsilí k nepomíjivému?

     Nepotřebuji, abyste mně podporoval, když budu šířit nauku Ježíše Krista. Cituji části evangelií často a ne ve zkreslené podobě – tudíž, proč podpora u toho, co je pro mne alfou a omegou? Můžete se podívat, chcete-li, na odkazy, sem na tyto stránky gnosis.9, kde jsem v některých / podle mne svých zásadních příspěvcích / vycházel z jeho učení. Bohužel, bohatá diskuze pod nimi, zrovna jako bohatá diskuze k učení Pána Ježíše Krista pod příspěvky jiných autorů /J.Staněk, M.Šupa, L.Degon a další…./ se nezachovala. Vy tu nejste tak dlouho, abyste se ty stovky diskuzních příspěvků mohl pročíst.

     Říjen 2012: http://hledani.gnosis.cz/bible-svata/
     Červenec 2013: http://hledani.gnosis.cz/drobna-oslava-role-syna-mistra-ucitele-radce/
     Listopad 2013:http://hledani.gnosis.cz/klic-prvni-pohled/ a v témže měsíci další díl : http://hledani.gnosis.cz/klic-pohled-druhy/ ; v témže měsíci díl třetí: http://hledani.gnosis.cz/klic-k-hledani-svetla-pohled-treti-a-zaverecny/
     Prosinec 2013 : http://hledani.gnosis.cz/narodil-se-kristus-pan/
     A nakonec, o učení Ježíše se opírám, jako o důkazy věčných pravd učení Mistrů ve čtyřech pokračováních „Mystiky“; ty jsou již z letošního roku.

     Mistr a Pán Ježíš Kristus sem do našeho světa přinesl nové učení, které je nejen v morálních a etických principech, ale i v té mystické části, tím základním. Ale již před ním tu byli jiní Mistři, kteří učili to stejné. Že to často tzv.následovníci pokroutili k „obrazu svému“ a založili si na tom své výnosné živnosti? Tak to prostě bylo. Ale učit se z minulosti, hledat společné znaky filosofií a náboženství v různých kulturách, a to, co nás spojuje, to je důležité – pro i intelektuální poznání, které např. mne, jako hledače Pravdy, může přivést k samotné praxi. Jen ta se v duchovním snažení počítá. A nebo si myslíte, že Vaše názory na černé díry, na teorie relativity, na temnou hmotu, na historii Boha /jaký nesmysl od mravence, aby psal historii Toho, v němž sám žije – jen díky němu žije!!/, na Vaše mysterium Antikrista….., Vás přivede k Bohu? Ne, jen zabetonuje Vaše ego a vy se odsud nedostanete. Nezaplatíte svým životem ty „dluhy do posledního haléře…“, o kterých mluví Ježíš.

     Pane Jiří, s láskou k Vám, jako k človíčkovi, který je součástí stejné Jednoty a který hledá zrovna tak jako já, dám Vám několik velmi dobře míněných rad / v Rusku jsem byl a mám již i na to věk /; přiznejte si Vaše zbytnělé ego – to je první krok, a potom s pokorou začněte znovu. Neodsuzujte slovutné fyziky a matematiky a nebořte současnou vědu svými teoriemi – ztrácíte čas, který jediný vlastníte. Copak víte, kolik nádechů a výdechů Vám ještě zbývá do smrti? Až se Vás Tam, u posledního soudu pro bývalou lidskou bytost Ing.Jiřího Muladiho zeptají – tak jak jste v životě využil svůj čas a co jste udělal pro povznesení své duše, pro její návrat? Odpovíte čím?

     Pane Jiří, praxe, meditace, zklidnění mysli, stažení pozornosti a přesměrování vědomí, vstup do nitra….., jen to se počítá na duchovní cestě. Jestli ale toužíte po veřejném uznání za nové poznatky z vědy, o černých dírách…..atd., tak i to je Vaše cesta. Však jste psal o svobodné vůli člověka. Tak chutě do toho, co si vyberete.

     Pěkný den
     Venda

     P.S. 7.4. Vám pod mým článkem „Mystika – intermezzo druhé pokračování“ napsala velký příspěvek paní Hvězdička. Možná by bylo slušné ji odpovědět. Díky.

    17. Pane Vendo,zdravím Vás.
     Tentokrát zareaguji na Váš příspěvek:

     ad.a Vy naopak neustále propagujete hinduismus, jenž v Ježíšově učení nic principiálního neznamená.

     Mýlíte se.Východní učení a tzv.Tomášovo evangelium spolu
     velmi úzce souvisí.Tomášovo evangelium „napsal“ člověk,který komunikoval,“slyšel“,s Yehoshuou.Ten člověk si byl velmi dobře vědom,že jeho vlastní individualita,tedy podstata,je Jeho dvojčetem.
     Překlad z Koptštiny nemá být Ježíš řekl,nýbr z Jsem/Já
     prýštilo.Yehoshua je Živý.Ten člověk(persona) je mrtev.

     ad.Vaše mánie stopovat a sledovat nejen pana Muladiho,
     Vás odvádí především od Vaší cesty.Copak si opravdu
     „myslíte“,že můžete člověka,jeho duši,posuzovat podle
     jeho „kabátu“?Ten „kabát“ je ušitý přesně na míru Otcem tak,aby srdíčko dovedl do cíle.Opravdu si „myslíte“,že ten,kdo kráčí „domů“ má na růžích ustláno
     nebo předem vydlážděnou cestu?Ta cesta je velmi trnitá a bolestivá,plná odsuzování,kamenování,týrání,..
     Kdybyste měl podle zevnějšku(těla) a jeho zkušeností
     a způsobu získávání těch zkušeností posuzovat Hvězdičku,házel byste po ní kameny.Jenže ty kameny by
     se proměnily na oheň,který by spálil Vás.Snažila jsem
     se o tyto zkušenosti na těchto stránkách podělit
     i s Vámi.Přesto jimi pohrdáte.Stále leštíte svůj pohár
     před ostatními a podle toho posuzujete i ostatní „poháry“,a stále si neuvědomujete,že Ten,co stvořil
     každý pohár,stvořil i jeho „obsah“=podstatu,i pravou
     individualitu.Tato podstata je stejná u Vás,u mne,
     jako i u pana Muladiho,či kohokoliv jiného.Rozpoznat
     svou podstatu od fyzického těla,ve kterém se právě
     nachází,to je Vašim úkolem i cílem(stanicí)právě nyní
     a teď,v tomto životě.A nejen Vašim úkolem.

     ad.
     A nebo si myslíte, že Vaše názory na černé díry, na teorie relativity, na temnou hmotu, na historii Boha /jaký nesmysl od mravence, aby psal historii Toho, v němž sám žije – jen díky němu žije!!/, na Vaše mysterium Antikrista….., Vás přivede k Bohu?

     ANO,ANO,přivede.Postupnou analýzou,z různých úhlů
     pohledu,kdy měním své názory,postoje a neulpím
     na naučených(vnucovaných rodinou,školou,..)vzorcích
     MYŠLENÍ.A to je to,čeho si u pana Muladiho cením,že se
     dokázal starému Programu vzepřít.Jeho „rebelství“ vůči
     starému myšlení jej donutí to staré vylít ze svého
     poháru(pod vedením Otce),aby tam našel Absolutní Lásku,dar od Stvořitelky,Matky.
     Otec mu pak začne přilévat „vína“
     nového a on,pomocí té Lásky ve svém srdci,začne „vidět“ a rozumět.Pochopí,že byl „oddělen“ od Jednoty,
     Boha,jen závojem iluze.A také pozná,že Stvořitelé jsou
     Dva,Matka a Otec.Bude si plně vědom toho,že život
     i jemu,tak jako všem,dala Matka.Bude si plně vědom,
     že Jediným Mistem-Učitelem i k jeho osamostatnění a
     důsledné zodpovědnosti,je Živý Otec.No před tím vším
     však ještě svede s Otcem tvrdý boj o tuto samostatnost.Pomoci mu může v tomto boji jenom dar
     od Stvořitelky,který od Ní dostaly všechny Živé bytosti při svém zrození,Absolutní láska.Ona je Pravdou,Duchem Svatým i Jakubem Spravedlivým.
     Bez Ní v tomto těžkém boji neobstojí nikdo.
     Jsem si velmi dobře vědoma,co tento „Boj“ znamená a
     obnáší.Plno zkoušek,tvrdých zkoušek,až na samé dno sil.Plno „bodání“ a ran.Plno náhledů do bolestivých
     situací v minulosti a minulých inkarnacích.Plno ran
     v přítomnosti,s uvědoměním si,že sebelítost je
     největší zlo,že chudoba srdce i Srdce je zlo.
     (mimoto:o inkarnacích hovoří hned v úvodu i Genesis)

     ad.Pane Jiří, praxe, meditace, zklidnění mysli, stažení pozornosti a přesměrování vědomí, vstup do nitra….., jen to se počítá na duchovní cestě.

     Iluze.A co ti,kteří zabíjeli,znásilňovali,loupili,…?
     Jste si plně vědom toho,že jejich podstata je stejná
     jako u všech,kteří hrají dokonalé,ctnostné,..:))

     ad.Však jste psal o svobodné vůli člověka.

     Až přijdete „domů“ a jsem si plně vědoma,že brzy,
     uvidíte,že svobodná vůle člověka je BLUD falešného ega.Není zde jediného človíčka,který by byl viníkem.

    18. Petr Novák zpíval jednu krásnou píseň “ Hvězdičko blýskavá, máš život svázaný s mým, lehko tě získávám, těžko tě ztrácím já vím,….“

     Zdravím Vás a ptám se. Vy opravdu reagujete na moji dnešní odpověď z času 7:53 na včerejší sdělení pana Muladiho ????? Nějak totiž vašim větám nerozumím.

     Chvíli reagujete na slova pana Muladiho, chvilku na moje. Měla byste, doporučuji, číst pozorně.
     Napsala jste na úvod a doslova :
     „Tentokrát zareaguji na Váš příspěvek:

     ad.a Vy naopak neustále propagujete hinduismus, jenž v Ježíšově učení nic principiálního neznamená.“
     ?????? – to přece napsal pan Muladi, ne já, Václav Žáček. Tak na koho reagujete?

     Ale jinak dobré. Jen to Vám chci říci. Já Vámi nepohrdám a již jsem Vám to vysvětlil. Bohužel, při ztrátě veškeré diskuze k určitému datu tady na gnosis, a že ji tady bylo dost a dost, se ztratilo i to, na co jsem Vám asi neodpověděl /nestihl odpovědět/ a Vy mne pak tak lehce odsoudíte a myslíte si, že Vámi pohrdám. Přiznám se, že jsem si Vaše dotazy a Vaše diskuzní příspěvky nekopíroval a neukládal. Pokud Vy ano, zeptejte se mě znovu a uveďte, kterého článku se to týká, objasněte to v souvislostech, to, proč máte pocit, že Vámi pohrdám.

     Já Vám jen často nerozumím. To je celé. Jste asi velmi daleko, přesněji řečeno, postoupila jste k Bohu, Matce- Moudrosti tak blízko, že Vaše vyjadřování je pro mne, nevím jak pro ostatní, málo srozumitelné. Ale věřím, že Vám mnoho lidí naopak dobře rozumí, plně důvěřuje a že jste pro mnohé inspirací.

     A ještě. Vaše reakce na různé diskuze a vstupy do nich jsou často vždy až ve fázi, kdy tam vstoupíte uprostřed jako uragán a pletete si lidi a jejich myšlenky – viz.to s tím hinduismem, co použil pan Muladi. Opravdu, pro mne, těžko se ve Vás a Vašich sděleních vyznat. Je to asi moje chyba.

     Ale upřímně se zeptám, Vy jste četla ty příspěvky pana Muladiho již více jak rok staré?
     O HISTORII BOHA JEHO ODPŮRCI A POSLÁNÍ ČLOVĚKA (2)
     O HISTORII BOHA JEHO ODPŮRCI A POSLÁNÍ ČLOVĚKA (1)
     O ZÁKONECH DUCHA, DUŠE I TĚLA A MYSTERIU ANTKRISTA
     O ZÁKONECH HMOTY, ČERNÝCH DÍRÁCH A PRVNÍM AKTU ŽIVOTA
     O ZÁKONECH PROSTORU, PLEVELU VĚDY A TROCHU TAKÉ O BOHU
     O ZÁKONECH ČASU, NESMYSLECH I MYSTICE PROSTORU

     Týká se to také mé reakce na pana Muladiho, kterou jsem mu dnes ráno napsal a kterou jste překopírovala. Ptal jsem se ho – doslova to znělo takto :
     ad.
     A nebo si myslíte, že Vaše názory na černé díry, na teorie relativity, na temnou hmotu, na historii Boha /jaký nesmysl od mravence, aby psal historii Toho, v němž sám žije – jen díky němuž žije!!/, na Vaše mysterium Antikrista….., Vás přivede k Bohu?

     Apoštol Jan zaznamenal mystické sdělení Ježíše :
     Kap. 10, verš 9:

     Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet……

     A ještě z Janova evangelia :
     Kap. 14, verš 21:

     „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“

     Myslíte si, že Ježíš tím řekl, že Bůh-Otec uzná jen ty, kteří se navrátí k Němu a předloží Mu různé vědecké práce s tématy, viz nahoře?

     Základem je milovat Otce celou svou duší….., to známé první přikázání Pána Ježíše.

     Chvála vykoupení v Synu z evangelia Matouše, kap.11, verš 25-30 : V ten čas řekl Ježíš: „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

     A tak pěkný den Vám, paní Hvězdičko blýskavá, i všem, kteří ctí Jméno Pána Ježíše Krista, Otce na nebesích a Ducha Svatého a jeho Moudrost a tvořivou a věčnou Sílu.

     Venda

     P.S.

     Ještě mi prosím vysvětlete toto Vaše sdělení :
     ad.
     „Kdybyste měl podle zevnějšku(těla) a jeho zkušeností a způsobu získávání těch zkušeností posuzovat Hvězdičku,házel byste po ní kameny.Jenže ty kameny by se proměnily na oheň,který by spálil Vás.“ ? ? ? ?

     Proč bych měl po Vás házet kameny? Proč si to myslíte?

    19. ad.a pletete si lidi a jejich myšlenky

     V tom se tedy setsakra mýlíte.:)To,že zde raději
     mlčím ohledně textů pod různými nicky- stejného autora ještě neznamená,že je autor nečitelný.:)
     No to není podstatné pro mne.Každý sebepoznává
     různými způsoby.

     ad.– viz.to s tím hinduismem,

     Souhlasím a omlouvám se Vám.Pak ta slova patřila
     panu Muladimu.

     ad.Myslíte si, že Ježíš tím řekl, že Bůh-Otec uzná jen ty, kteří se navrátí k Němu a předloží Mu různé vědecké práce s tématy, viz nahoře?

     Otec říkává:S každou otázkou dostáváš zároveň
     i odpověď.
     Ne,nikoliv,žádná vědecká práce s tématy,nýbrž
     porozumění duchovní individuality „maličkostem“
     života.Svět Otce-Matky je chemie matematicko-fyzikální v obrazech,zaznamenaný nejen v geometrických symbolech,a tak je vědomé spojování
     duchovního světa a vědy zcela přirozenou záležitostí.Pomocí vědeckých poznatků si můžete
     ověřovat své duchovní poznání a naopak.Proto jsem
     se také vyjádřila,že je jedno kterou cestou se
     vydáte(je vám dána),vždy dojdete k Jákobu Spravedlivému.Tu nejde o IQ,nýbrž o zvládání
     různých situací.

     ad.Apoštol Jan zaznamenal mystické sdělení Ježíše

     Ne,nikoliv,apoštol Jan nezaznamenal Zjevení.
     Napovím jen tolik:Jan=John=Yahya(vyslovuje se Jahja)=Yahweh
     JHVH jsou však dva v jednom.

     ad.proč máte pocit, že Vámi pohrdám.

     Špatně.Se mnou si pohrdejte nebo ne,to je zcela
     jedno.To důležité jsou odžité zkušenosti.
     Nebylo jich málo,o některých jsem zde psala a jěště je připomenu,ale až později.Jedna z nich
     byla závislost,se kterou všichni bojují,no snaží
     se ji zakrývat nebo si ji vůbec neuvědomují.
     Pak jsou zde odžívané,přímé zkušenosti z probouzení se.Otec zaklepal na okénko mého
     srdce,tak jsem to okno ze srdce otevřela a On pak
     otevřel okno z mysli do mého srdce.Skobou ty ruce
     přibil na kříž.Povstala jsem na Jihu toho kříže,
     vzala břevno a odnesla jej na Východ,abych Láskou
     vzájemnou ta břevna kříže spojila,protla tak nebe
     od východu k západu,a spolu s Ním mohla v Jeho
     Srdci plout.Dvěma se lépe pluje(Ryby).

     ad.Kameny:
     Kameny v duchovním světě znamenají poznání
     přes utrpení jiných.Pokud chyby druhých zužitkujete ke svému poznání,pak se stávají obsahem vašeho vědomí a vy je nemusíte již
     absolvovat.Pokud životní chyby druhých použijete
     ke kamenování chybujících,pak se stávají vašim
     problémem,který vás potká,abyste jej sám zakusil.
     Pak až dojdete pochopení a porozumění toho problému a milosrdenství toho chybujícího.

     Kameny.Kdo kameny i „kameny“ hází,z cesty „domů“
     schází.Cesta se protáhne.Za každý kámen hozený,
     tvrdá zkušenost přichází.A což teprve ti,co ukamenovávali a kamenují z pýchy a nevědomosti ženy a děti.

     Neodsuzuji,pane Vendo.To jen ten program v mysli Vám to našeptává.Není zde jediného človíčka,který by byl viníkem.
     „Viník“(viníci) ztrestáni byli jiždávno,přesto jsou si svých chyb plně vědomi.Z lásky
     k sobě navzájem a společné lásky ke svým dětem,
     si ty chyby,jednou za čas,všichni společně připomínají.Lásku svou vzájemnou tak oživují.

     Otcova Slova,držte se jich pevně:
     Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani méně.

     PS:Třeba slovo CELNÍK v duchovním významu
     znamená přechod ve vnímání a prožívání.

    20. Musím přiznat,Hvězdičko,že Tvá odpověď je nádherným příkladem lásky i vědění,díky.
     Je mi líto sporu p. Vendy a p.Muladiho….
     rozděl a panuj,divide et impera….Vládce světa
     má asi díky sporům o bezvýznamnostech v ruce silnou zbraň.
     Pan Muladi je mým přítelem,takže si zoufám nikoliv z jeho slov,nýbrž ze slov p.Vendy.Jestli je Bůh zelený,nebo červený ve vašich představách,či jestlipak máte čas a možnosti studovat fyziku,či Bibli, je jen podřadnost.A DAR Boží…
     Důležité je CO S TÍM darem uděláte….tvoříte,nebo boříte?
     Takže p. Venda je na kolizní dráze……slz netřeba,jen pomocnou ruku….nicméně vzdělání a touhu mají oba….což je dobře. Díky chlapci a díky Hvězdičko,bez Tvého příspěvku bych jen s povzdechem četl.
     Tomahawk

    21. Pane Vendo,

     Vy si zřejmě myslíte (rozsáhlost Vašich textů o tom svědčí), že čím více slov, tím více pravdy. Jenže zpravidla je pravdou pravý opak.

     Proto z Vašeho diskusního příspěvku reaguji pouze na ten závěr.

     ad: Pane Jiří, praxe, meditace, zklidnění mysli, stažení pozornosti a přesměrování vědomí, vstup do nitra….., jen to se počítá na duchovní cestě.

     Jestli toto víte a děláte, jak to, že nemáte kontakt s Bohem? Jestli se myslí a láskou umíte soustředit na srdce, musíte dospět ke kontaktu s Bohem – jinak děláte něco špatně.

     Až to budete umět správně, pochopíte, že jiní kontakt s Bohem mohou mít a nebudete je napadat se slovy „zbytnělé ego“.

     ad: Jestli ale toužíte po veřejném uznání za nové poznatky z vědy, o černých dírách…..atd., tak i to je Vaše cesta.

     Za prvé netoužím po veřejném uznání (proč Vás to vůbec napadlo?), neboť takový blázen, abych Boha vyměnil za pozlátko, nejsem.
     Za druhé, věda Boha nezná a já do ní šel jen proto, aby Boha poznala. Nebo ještě lépe, aby přestala lidem překážet v poznání Boha.
     A za třetí: všechny podstatné informace v mých textech jsou pravdivé a je jen otázkou času, kdy to vědci pochopí a uznají.
     Že to zatím neuznávají (a že Vy jejich postoje používáte jako podpásovky vůči mně), to je banalita.

    22. Pane Muladi- jen něco málo k Vašemu příspěvku ze včerejška – 13:05 :

     ad.
     „Jestli toto víte a děláte, jak to, že nemáte kontakt s Bohem? Jestli se myslí a láskou umíte soustředit na srdce, musíte dospět ke kontaktu s Bohem – jinak děláte něco špatně.“

     Všechno, co zde píši jsou jen informace. Možná vycházející z učení, které někoho nezajímá, přečte si to a nebo také ani nedočte a jde od toho. A nebo si to přečte a zahrne do povědomí o svém dosavadním hledání a pomůže mu/jí/ to v orientaci.

     V mém amatérském materiálu postupně objasňuji ze svého pohledu to, co je na cestě mystika důležité.

     Je to oblast, kterou jednak z přístupných materiálů studuji, to je ta intelektuální úroveň poznání a z ní vyrostlo mé přesvědčení, že je to správná cesta / pro někoho ne /.

     Pak je tu setkání s žijícím Mistrem a po určité době, souladu s poznáním s jeho universálním učením a souznění přichází zasvěcení / nebo křest, jak chcete – i Ježíš byl pokřtěn – píši o tom v zatím posledním příspěvku k mystice /.

     A pak dochází k praxi, kterou jsem Vám mírně naznačil. Jen pro doplnění. Představte si vědce, který by vystudoval určitý směr univerzitního vzdělání, absolvoval, získal všechny informace, které škola nabízí a pak by řekl aha, již vím vše a to by jej uspokojilo. Skončil by na získání teoretických znalostí získaných ve škole a byl by spokojen. Další práce, výzkum, bádání by ho nezajímalo.

     Je tedy logické, že pro další rozvoj musí následovat praxe s určitým cílem. Týká se to i duchovního snažení. Zatímco světské vzdělání, základní, střední a VŠ lze získat např. za 19 roků, neexistuje u duchovní cesty a poznání žádný časový limit. A pokrok? To je jen slovo, jehož naplnění vehementně požaduje u některých lidí právě to jejich ego. Jakoby říkalo – dals ses na to, studuješ, byls na seminářích,stálo tě to peníze, jezdíš meditovat…..výsledky, výsledky výsledky! A ego „netrpělivě“ vyhlíží, kdy již tam bude? Ale to je špatně – tam chybí trpělivost, pokora, nejdříve změnit sám sebe, poznat sám sebe a pak každodenní práce na sobě a v sobě. A nemyslím si,že naplnění mé vlastní duchovní snahy se musí uskutečnit za mého života? Roli tu hraje karma, minulá, zásobní, nastřádaná za mnohá předchozí zrození, i ta, kterou jsem do okamžiku křtu mohl ještě „vesele“ vytvářet. Pro doplnění použiji část citace z Janova evangelia :
     „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží“ / 3-3/
     Ale ani pak není záruka, že duchovně znovu zrozený člověk dojde toho spatření za tohoto života! Má však již vedení, Mistra, Učitele, a ten ho provází i po jeho smrti. Do možného nového zrození již má takový člověk duchovní náskok, protože žijící Mistr, ten, který udílí křest-zasvěcení, může svému žákovi jednak odebrat část karmy a po jeho fyzické smrti již ten nepodléhá poslednímu soudu, ale je veden svým Mistrem k dalšímu poznání.

     A vím, že poznání Boha je tím vrcholem, k němuž ta Cesta směřuje. Není však vůbec jednoduchá, zrovna jako není jednoduché stát se vědcem, který přinesl světu úžasné objevy. A to je i moje odpověď.

     A upozornění – nepsal jsem, že myslí a láskou je potřeba se soustředit na srdce. Vím, že nemyslíte ten dutý svalový orgán, který rozvádí krev a je uložen v hrudníku v jeho levé části. Myslíte tzv.duchovní srdce, jinak i duchovní centrum,o kterém sám píšete :
     Řád – mentální – Já jsem já -sjednocující(srdce) – harmonie
     Jen si troufnu doplnit, že v této tzv.srdeční čakře je umístěna naše individuální mysl a je odtud regulována „ekonomie“ celé naší hmotné tělesné podstaty. Je to také oblast pocitů a přání, ve které pociťujeme smutek, radost, strach, bolest a mír.

     Pane Muladi, napsals jste mi:
     „Až to budete umět správně, pochopíte, že jiní kontakt s Bohem mohou mít a nebudete je napadat se slovy „zbytnělé ego“.“

     Nebude to příliš troufalé požádat Vás, jestli můžete odpovědět, co je to správně a jestli tedy máte kontakt s Bohem Vy, jakým způsobem jste ho získal a jak se Vám projevuje?

     Ještě Vám odpovím na toto – otázku v závorce :
     „Za prvé netoužím po veřejném uznání (proč Vás to vůbec napadlo?)…..“

     No četl jsem si Vaše příspěvky z oblasti vědy a esoteriky na stránkách Matrix a zaujalo mne vždy na konci Vašeho článku, jak často sebe, jako autora zdůrazňujete ve tvaru slovesa jako my – v 1.os.č.mn. a nebo další výkřiky, které mají snad evokovat např.úžas u čtenářů nad tím, co jste napsal? Namátkou uvádím jen některé z Vašich závěrů :

     „No není to „hustý“?… Děkuji všem za pozornost.“ – primitivně čtenáře zavádíte k Vašemu pocitu

     „Více si na toto téma zkusíme povědět jindy“ – my Jiří M.

     „Tady egyptská mytologie končí a pro další pokračování musíme….“ – opět my Jiří M.

     „… Tak co, jak jsme tu kládu zvládli? V každém případě všem děkuji za pozornost.“ – no není to čtenáři úžasné, jak to my, Jiří M. všechno zvládáme, i když to byla kláda ?

     „Celý materiál je originální, proto zde nemohu uvést cizí zdroje, ani citace (jimiž se vědci rádi navzájem oplodňují).“ – ó jaká z toho čiší pokora autora, že?

     Snažíte se dostat na mnoho serverů, tento je myslím pátý. Zajímavé je, že v těch, které se mi při zadání Vašeho jména nabídly, a podotýkám, moc jsem nepátral, se vůbec nezúčastňujete diskuze?

     Na závěr se Vás ještě zeptám na dvě otázky.

     Napsal jste, že jste „šel do vědy“ kvůli tomu, aby věda Boha poznala. Jste inženýr, zpracováváte vesměs vědecká témata. Publikujete prosím ve vědeckých časopisech, posíláte své práce alespoň na Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy, na Filosofickou fakultu UK,jako studijní materiály, sám učíte na VŠ, publikujete Vaše práce v zahraničních odborných časopisech? A nebo Vám jen stačí, když si tu, pro pocit dobře vykonané práce, diskutujete s panem Pardálem, Lubkem, Tichánkem / event.dalšími/ – přináší Vám to ten výsledný efekt „šel jsem do vědy“ a případně jak věda na Vás reaguje?

     A druhý konkrétní dotaz – jaký máte názor na vegetariánství a jste sám vegetarián?

     Pěkný den přeje
     Venda

    23. Pane Vendo,

     Netušil jsem, že když chce někdo diskutovat na těchto stránkách, musí projít lustrací Václava Žáčka. Budete snad chtít i moji žákovskou knížku nebo data ze zdravotní karty?
     Proč kolem mě slídíte, zvlášť když Vám to evidentně nic dobrého nedává? Proč se nevěnujete pouze tématům diskuse, jako všichni ostatní?

     Z Vašich reakcí vyplývá, že ať Vám sdělím cokoli, není to pro Vás námět k zamyšlení, ale k despektu.
     Napřed mě třeba nabádáte ke „gramu praxe“ a když Vám sdělím, že ji mám, tak je to pro Vás známka zbytnělého ega. A když u Vás tuto praxi předpokládám, pak „tam chybí trpělivost, pokora atd.“.

     Ještě to s Vámi zkusím, ale s další diskusí v podobném duchu už se mnou nepočítejte.

     Ad: Jen si troufnu doplnit, že v této tzv.srdeční čakře je umístěna naše individuální mysl a je odtud regulována „ekonomie“ celé naší hmotné tělesné podstaty. Je to také oblast pocitů a přání, ve které pociťujeme smutek, radost, strach, bolest a mír…

     Dobře. Ale zapomněl jste zmínit to podstatné: chcete-li v sobě objevit kontakt s Bohem, musíte to udělat v srdci duše – a to “kopíruje” srdce hmotné. Nikde jinde v těle toho nedosáhnete.
     Viz: Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce (Lukáš 16), nebo taky: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? (Lukáš 24)

     Ad: „Více si na toto téma zkusíme povědět jindy“ – my Jiří M…

     Takže “já” podle Vás nesmím používat, “my” podle Vás nesmím používat – která zájména podle Vás používat mohu? (Toto například já vnímám jako typické chování hnidopicha.)

     Ad: „Celý materiál je originální, proto zde nemohu uvést cizí zdroje, ani citace (jimiž se vědci rádi navzájem oplodňují).“ – ó jaká z toho čiší pokora autora, že?…

     Vůbec nic nevíte o zákulisí, ale soud máte pohotově po ruce.
     Právě to, že neuvádím cizí zdroje a citace, právě to mi (mohu toto zájméno použít?) vědci vytýkali.
     (A navíc to s danou diskusí nijak nesouvisí, tak proč to sem taháte?)

     Ad: přináší Vám to ten výsledný efekt „šel jsem do vědy“ a případně jak věda na Vás reaguje?

     Dnešní teoretičtí fyzikové jsou něco jako novodobí farizejové – vykladači zákonů, kterými se odcizili lidem i realitě. A když víte, jak se chovali farizejové, tak oproti Ježíšovi jsem na tom pořád velmi dobře… Ale semínka jsou zasetá. (A předpokládám, že se ptáte ne kvůli tlachání, ale kvůli tomu, že mi chcete nějak pomoci.)

    24. Nevím, proč se někdy nezobrazuje tlačítko odpovědět.
     Reaguji na Vaši odpověď z 11.4., v O.42.

     Pane Muladi, včera v 9:40 jsem Vám odpověděl na Vaši otázku – ptal jste se:
     „„Jestli toto víte a děláte, jak to, že nemáte kontakt s Bohem? “

     Moje odpověď byla z mého pohledu dostatečná. Samozřejmě, když budete mít zájem, můžete položit další otázky pro doplnění.

     A návazně jsem Vám potom položil otázku :
     „Nebude to příliš troufalé požádat Vás, jestli můžete odpovědět, co je to správně a jestli tedy máte kontakt s Bohem Vy, jakým způsobem jste ho získal a jak se Vám projevuje?“

     Mám toto Vaše sdělení chápat jako Vaši odpověď :
     „Dobře. Ale zapomněl jste zmínit to podstatné: chcete-li v sobě objevit kontakt s Bohem, musíte to udělat v srdci duše – a to “kopíruje” srdce hmotné. Nikde jinde v těle toho nedosáhnete.
     Viz: Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce (Lukáš 16), nebo taky: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? (Lukáš 24)“

     Pokud ano, tak jste se přímé odpovědi na to, zda máte kontakt vyhnul a způsob, jak ho lze získat jste popsal jako že ho musím učinit v srdci duše.
     Odpověděl jste na kde (v srdci duše), ale ne jakým způsobem – zda např.neustálým soustředěním se na toto srdce, představováním si něčeho, posílat do oblasti srdce vroucí cit a lásku? Možná to bude ta bhakti jóga?
     Ale i za tuto odpověď děkuji.

     No a pak jsem Vám odpověděl na Vaši otázku :
     „„Za prvé netoužím po veřejném uznání (proč Vás to vůbec napadlo?)…..“

     Pane Muladi, pokud nějakou otázku moji nepozorností přehlédnu a neodpovím, tak se omlouvám. Pokud ji tak jasně položíte, odpovídám. A v tomto případě jsem to, proč si to myslím, doložil závěry z několika Vašich příspěvků a stručně jsem popsal, jak na mne působí a proč si to o chtění – nechtění uznání myslím. Ptal jste se, já odpověděl.
     Ty „klády“ a „hustý“, to je takový projev současné mládeže. A to My? Kdybyste na základní škola psal slohovou práci a slovesa a uváděl v 1.os.mn.č., tak Vám to paní učitelka opraví a řekne Vám např. – Jiříku, píšeš to ty, tak používej 1.osobu.

     Jiná věc by byla, kdybyste to tvořil s týmem svých přátel, jak jste již dříve napsal svých příznivců a psal to i za ně.
     Ale nechme to, je to prkotina, i když, jak čtu, je to Váš styl – MY.

     Také jsem se Vás zeptal, jak jste šel „do vědy“, což jste uvedl – neodpověděl jste mi nic, snad jen :
     „Právě to, že neuvádím cizí zdroje a citace, právě to mi (mohu toto zájmeno použít?) vědci vytýkali.“

     Tady jste si tou odpovědí v závorce mírně /předpokládám přátelsky/ rýpnul. Nebudu uvádět, jak moc by to bylo neobvyklé, kdybyste v té Vaší větě použil opět my a nám. A abych měl jasno, položil jsem Vám s uvedením proč další otázku :

     „Jste inženýr, zpracováváte vesměs vědecká témata. Publikujete prosím ve vědeckých časopisech, posíláte své práce alespoň na Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy, na Filosofickou fakultu UK,jako studijní materiály, sám učíte na VŠ, publikujete Vaše práce v zahraničních odborných časopisech? A nebo Vám jen stačí, když si tu, pro pocit dobře vykonané práce, diskutujete s panem Pardálem, Lubkem, Tichánkem / event.dalšími/ – přináší Vám to ten výsledný efekt „šel jsem do vědy“ a případně jak věda na Vás reaguje?

     Neodpověděl jste mi.

     A druhý konkrétní dotaz – jaký máte názor na vegetariánství a jste sám vegetarián?
     Tady dám ještě nové vysvětlení. Na těchto stránkách bylo čas od času diskutováno o vegetariánství a byly to diskuze velmi tvrdé. I ti často velcí zastánci duchovnosti, lásky k bližnímu, se projevili jako až odpůrci tohoto stylu stravování. Chtěl jsem od Vás, od člověka který, jak se zdá pochopil Boha, vědět, jaký máte na vegetariánství názor a nebo jednoduše říci – nejsem vegetarián. I toto zapadá do tématu Vašeho článku.

     Celá ta naše diskuze je vedena pod Vaším článkem s příznačným názvem „Průvodce labyrintem člověka“. A to poznávání Boha, nerostů, rostlin, těla, ega….. a vše, co uvádíte přece i s člověkem souvisí.

     Pokud si myslíte že ne, tak nemusím již pod Vaším článkem diskutovat.
     Na dotaz ohledně virů odpovím později, přišla mi návštěva.

     Pěkný den
     Venda

    25. ad. Uvědomí si někdy zdokonalený robot svoje já?
     ——————————————————
     Cituji výstižnou odpověď:
     „Co člověka vede k odmítnutí ega osobnosti a touhy po nalezení pravé skutečnosti prosté bolesti lidského světa? Je zákonité, že jedině bolest, smutek a utrpení dokáží rozbít pečlivě nasazovanou masku osobnosti. Když se šíp „krutého“ osudu zaryje hluboko do lidského srdce, nastává jedinečná situace pochopit bolest, která nepřišla ve jménu zoufalství a beznaděje, ale ve jménu bdělosti. Právě bdělost se stává klíčem k odemknutí okovů, jimiž člověk nevědomky spoutával svou individualitu.“
     (http://medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_1in.html)

 3. p. muladi píšete :

  Bez vědomí „já jsem“ nebo naopak bez instinktů by zvířata nikdy žádné poučení pro jejich život získat nemohla.

  Toto konštatovanie je ťažké prehltnúť, lebo som bol svedkom zázraku prírody. Stál som na križovatke v meste a vedla mňa babka, nazvime ju babka Pôstková. Malá zo sebou psa, neurčitej rasy a ona mu niečo vysvetlovala a ukazovala mu prstom na semafór. Ked som prišiel bližšie, započul som komunikáciu medzi človekom , hoci neviem či aj žena človek, kedže podla katolíckej cirkvi žena nemá dušu, čiže je mentálne na úreovni sliepky, slimáka, húsenice, či prasaťa. A táto žena, čiže človek bez duše tomu svojmu bezduchému stvoreniu vysvetlovala : Dunčík, teraz nemôžeme cez cestu, lebo svieti ,,červená“. Musíme čakať, pozri aj vedla teba ten ujo „akože já“ , tiež čaká. Ano a teraz utekáme, lebo už zasvietila zelená. Hned na dalšej križovatke vidím, že Dunčík ťahá babku po zebre, lebo svietila zelená a babka Pôstková ani nestačila pípnuť. Pobehla ona, Dunčík aj ja. A že pes nechápe? Že je mentálne na nižšej úrovni? Teda pŕŕ. Onen Dunčík školenie pochopil na prvý šup, čo by dieta v 5 rokoch tak rýchle určite nepochopilo. A len tak bokom, pes je farboslepý. Čoho som bol vlastne svedkom?
  Dal Boh – Jahve pokyn, že môže a on mohol ? A je to jav trvalý, alebo na druhý deň Dunčík zase zabudol, lebo včera konal reflexne a …..

  1. Pane Anonymní,

   jste z jiného světa, ale jste zábavný, takže Vám rád odpovím na Vaše nejasnosti.

   ad: hoci neviem či aj žena človek, kedže podla katolíckej cirkvi žena nemá dušu…

   To jste nikde v mém materiálu vyčíst nemohl. A přestaňte si myslet, že Bůh je katolík, muslim, hinduista „alebo čokolvek také“.

   ad: A že pes nechápe? Že je mentálne na nižšej úrovni?…

   Jestli chcete, abych souhlasil s tím, že pes je na Vaší mentální úrovni, tak s tím já problém nemám…

   1. p. Muladi,

    netvrdil som, že som niekde vo vašich článkoch čítal o tom, že by bol Boh katolík, či muslim. Ja som toho názoru, že bezprecedentne znužíva ,,svoj“ vplyv a nadŕža Židom. Namiesto nich stvára podla Biblie genocídu národov,likviduje tisícky ludských životov len preto, že nepriatelia sú Nežidia… Tak toto je už posadnutosť a za to by mal Jahve -Boh sedieť v psychiatrickom ústave….

    To, že ženy nemajú dušu som zistil ja sám, ja sám. Zoberme si Genesis, kde Boh-Jahve videl, že sa Adam nudí, nemá si kde vyliať nazhromaždený ejakulát, ked už mal stvorené všetky orgány na ich tvorbu. Jahve sa nad Adamom zlutoval a chcel mu odpomôcť tým, že by mu mal stvoriť ,,nádobu na semeno“. A videl, že zvierata všade v prírode súložili a tak si povedal, že tu je pes zakopaný a úplne s rozporom prvého stvorenia nevyformoval ženu z hliny, ale urobil biologickú skratku a z Adamovho rebra“ vytvoril ženu. Ale kedže vieme, že duša je nedelitelná, tak pri tejto tvorbe nemohol žene dodať s rebrom dušu. A tak sa stalo, že ženy zostali bez duše, čiže ako som uviedol na úrovni sliepky, slimáka, či podústvy. Škoda, my muži si nemáme s nimi čo povedať, len zrobiť….Preto mám taký dojem, že ženy si dobre rozumia so zvieratmi, aj so psami , koňmi a pod.Oni so nielenže rozumejú, oni tieto bezduché stvorenia sa aj dorozumievajú….Sodoma, Gomora…

    1. Sodoma Gomora, tak to jste vystihl, ta doba bude jako za dob Noema, svým příspěvkem do té i této doby přispíváte. Netřeba vám nic vyvracet, zmatení jazyků je natolik velké, že nemá cenu žádná diskuze. Jen čekat na vlnu, která to spláchne, ale tentokrát to bude jinak.

    2. Pane Anonymní,

     ad: Ja som toho názoru, že (Bůh) bezprecedentne znužíva ,,svoj“ vplyv a nadŕža Židom…

     Pojem Žid prapůvodně neznamenal „příslušníka národa Izrael“. JUDE je odvozeno od Jod He (Já jsem) – jedině v tomto smyslu byl Adam „prvním Židem“.

     Co se pak týká toho „nadržování“, existuje docela pěkný vtip:
     Rabím v synagoze zvedne oči ke stropu a zkroušeně povídá:
     – Pane, nejsme my, Židé, tvůj vyvolený národ?
     – To jste, ozve se shůry.
     – A neprošli jsme my už mnoha utrpeními?
     – To jste prošli.
     – A Pane, nechtěl by sis už vyvolit někoho jinýho?…

     ad: Ale kedže vieme, že duša je nedelitelná…

     Tak to víte špatně, pane Anonymní. Duch je nedělitelný, ale duše je dělitelná. A jedině proto může mít každý člověk osobitou vizáž i charakter – jinak bychom museli být všichni stejní.

 4. Nějako se nám éterická diskuse zahustila… A přitom takové užitečné téma…..

 5. p.Muladi,

  vystihli ste podstatu mojich príspevkov. Je tam nadhlad, humor, nie ponižovanie blížnewho svojho. Píšete:

  Žid prapůvodně neznamenal „příslušníka národa Izrael“. JUDE je odvozeno od Jod He (Já jsem) – jedině v tomto smyslu byl Adam „prvním Židem“.

  Ja by som polemizoval v tom zmysle, že pôvodný Adam podla Genesis bol stvorený z hliny, teda mi to evokuje Golema. Neskôr mu bolo priplácnuté svalsvo, ústroje, koža a pod. a to všetko ,,nalepené“ na hline, nie na kostiach. Je tam tolko anatomických chýb, že je to len vizitka ,,človekov“ spred
  3-4.000 rokmi, kedy sa Biblia rôznymi autormi, dopisovala, upravovala, tlmočila , atd. Ale tu mi chýba spojivo medzi stvorenou Lilith, ktorá sa mala v dobe Adama objaviť a potom sa spustila a súložila s démonmi a vraj sa objavuje v mužských snoch, kde s nimi tiež obcuje“. Zatial si to so mnou ,,nerozdala“, takže neviem neviem, asi jej nie som dosť nóbl, alebo mám jednoducho šťastie, že ma zatial nechala na pokoji.

  Podla Biblie Jahve Adamovi vdýchol ,,dušu“. A podla mňa je ,,duša“ nedelitelná. Alebo podla vás sa dá salámovou metodou rozmnožovať? To viete asi viac ako Stvoritel, nie ste náhodou v rodinnom vzťahu ?

  Podla mojej teórie ,,duša“ je hovadina, ktorú vymyslili v Egypte, aby si krátili ,,farári dávnoveku „dlhú chvilku. Vymysleli také ,,chujoviny“, že človeku 21. storočia sa lámu hnáty, kde na to títo duševní imbecili chodili.
  Ale pre rozvinutie teórie prijímam ponuku, že duša existuje. Potom ale každý človek dostáva jedinečnú dušu z nejakého velkoskladu, kde ich ,,nadprirodzené sily“ vyrábajú na bežiacom páse. Deliť sa nedajú, to viem z prvej ruky….Aj z filmu ,, Jak utopiť dr. Mráčka“ bolo vidno, že v každom ,,hrnéčku“ byla jiná duše…

  1. anonymček so svojim svojimi názormi si zrený n aa psychyatriu…

   1. Očúraj Lea,

    na psichiatriu Tvojim štýlom posielali v Červenom Rusku do blázinca tých nepohodlných. Ak som Ti stúpil na otlak, som šťastný, ale neviem ktoré partie Ťa tak rozohnili. Daj aspoň link, ktorá myšlienka Ťa prebrala z apatie, aby som Ťa mohol aj nabudúce…Prosím, prosím…

    1. Nôôôô, anonymček, mňa nič nerozohnilo. Len Ty tu chceš všetkých očúrať, alebo aj prečúrať. Si náramne „vtipný“ ale mal by si si na svoje vtipkovanie vyberať iné témy a nie duchovné. Pretože Tvoja dušička Ti môže vtipkovanie na jej účet pripomenúť nie až tak vtipne. No samozrejme aj mne. Tak si sypem trochu popolčeka pre istotu na hlavu aj ja preventívne…
     A nabudúce by si ma nemohol…

 6. Jářku, „To, a ještě mnohem víc, je obsaženo v pojmu: svobodná vůle člověka“. Jinak řečeno, jakákoli svobodná vůle člověka zcela popírá boží vševědoucnost. Holt si to lidi pořád nějak nechtějí přiznat :-)

  1. Kristova noho, ako podotkla stará Kelišová,

   ten p. Wrunx to celé ,,zabil“ On trafil ten kliniec po hlavičke a spojil tie dve dosky v jednu zlátaninu. Bože môj, bože môj, čo nás len popozajtra čaká…

 7. Pane Pardale,

  Vy nechápete (nebo děláte, že nechápete) princip – a přitom se nimráte v detailech. Nicméně, ten dotaz na viry je zajímavý, ovšem abyste jej pochopil, musel byste mít další soubor znalostí. Obratlovci totiž mají jiné „já jsem“ než bezobratlí (a to by bylo na dlouho).
  Můžeme to ale zkrátit tím, že růstové tělo zabezpečuje růst a rozmnožování. Takže co roste a rozmnožuje se, to je rostlina. A co má k tomu ještě pudový organismus, to je zvíře.
  Zároveň berte v potaz, že ty kategorie nemají mezi sebou ostrou hranici. Takže nejjednodušší asi bude, ať biologové řeknou, jestli viry mají pudy a jak které a jak velké. Za sebe bych viry viděl spíš v kategorii rostliny
  Ale ať tak, nebo tak, je to pouze zajímavost, nic podstatného.

  1. Pane Muladi, já se dle Vás nimrám v „detailech“ typu jestli nerost je krystalický minerál na planetách nebo Váš ne-rost jako cosi z atomů na Zemi a vesmíru, co se zrovna hodí k rozvíjení Vašich nesmyslů, které jste už dříve vyrobil ve svém Průvodci labyrintem. A východisko z labyrintu nikde.

   Virus ( může být jen samotná DNA) jako rostlina, to je další výmysl, ve škole jste asi hodně četl pod lavicí. Jak to bude s Vaším „já jsem“ u inteligentních robotů za 20 let, to jsem se nedozvěděl. Jak to je u bezobratlého žraloka nebo včely v úle dnes?

   Váš závěr by hodil na celé Vaše zdejší dílo „Ale ať tak, nebo tak, je to pouze zajímavost, nic podstatného.“

   1. Pane Pardale,

    přečtěte si Váš příspěvek ještě jednou – co kloudného a dobrého v něm nacházíte?

    ad: Váš ne-rost jako cosi z atomů na Zemi a vesmíru, co se zrovna hodí k rozvíjení Vašich nesmyslů…

    Já od počátku tvrdím, že nerost je to, co neroste (a nerozmnožuje se). Všechno ostatní jsou nesmysly z Vaší hlavy.

    ad: A východisko z labyrintu nikde…

    Ano, pro každého, kdo ho nechce vidět, tedy obzvlášť pro Vás.

    ad: Virus ( může být jen samotná DNA) jako rostlina, to je další výmysl…

    Tak si ho zařaďte mezi nerosty nebo zvířata, nebo – jak je pro Vás příznačné – nikam.

    ad: Jak to bude s Vaším „já jsem“ u inteligentních robotů za 20 let, to jsem se nedozvěděl…

    Čím více mozků, jako máte Vy, tím menší pravděpodobnost, že tady lidstvo za dvacet let ještě bude – lidská přemoudřelost totiž umí spolehlivě likvidovat.
    A je syndromické, že Vás zajímají roboti za dvacet let, zatímco Vaše duše nikoli.

    ad: Jak to je u bezobratlého žraloka nebo včely v úle dnes?…

    Jednoznačně patří mezi zvířata, ale jejich vědomí „já jsem instinkt“ je mlhavější, než třeba u psa.

    A už mě, pane Pardale, nenuťte k pocitu, že jsem Vám házel perly zbytečně.

 8. Pane Muladi, perly přesně podle naznačeného prasečího přísloví házíte sám sobě pod nohy. Co nová definice. to další nesmysl.
  Minerály se skládají z krystalů, krystaly nejen rostou, ale se i formálně množí. Iniciace krystalizace = vhozením krystalku do přechlazené taveniny se nastartuje krystalizace.
  http://fyzweb.cz/materialy/kacovsky/podchlazena_kapalina.pdf
  Virus se řadí mezi živé/neživé organizmy podle podmínek ( má-li hostilete nebo ne). Což je právě kus složitosti světa. Budete muset zadefinovat další pojem-dojem, jinak ten svět svými teoriemi nezachráníte. A já až poznám, že jste měl pravdu budu, jak se těšíte, budu litovat, že jsem Vás nestudoval.
  Zajímá mě jak to bude s vlastním uvědomováním si u robotů za 20 let, i jsem o tom četl článek odborníka v časopise, není to od nějakého vynálezce pojmů na internetu.
  Dle Vás pes nedosáhne uvědomování si a skončí poznáváním jako dítě do 3 let. Asi ne, přečtete si.
  http://www.doktoronline.cz/clanek/264-Citovy-vyvoj-ditete.html
  Díte od narození si postupně uvědomuje svět a samo sebe do 3 let. Po 3 letech řekne „Já nemám panenku“. Před tím používá to, jak se na něj mluví, čili řekne :“ Janička panenku nemá. Jirka!“ . Prostě si stěžuje , že jí bratr zahodil panenku.
  Myslíte, že si pes neuvědomuje sebe? Když zavoláte:“ Azore!“, tak ví, že se ho to týká.Zkuste oslovit žížalu vylezlou po dešti, taky je to dle Vás stejná kategorie živočichů, má pudové tělo, či co. Velryba píská na své mládě ještě než se narodí, aby se naučilo ji identifikovat, čili od narození chápe, že ten signál se týká právě jeho „já“. Tučňáci najdou své mládě mezi desetitisíci. Mládě si uvědomuje, že patří právě k rodičům. Volá „já tady jsem“.
  Cituji z Vašeho článku : “ Žádné zvíře nemá vědomí „já““.
  Závěr: Vaše objevná kategorie pojmu „já“ je nepřetržitý seriál výjimek a plynulý přechod.
  Zjistil jste:“Čím více mozků, jako máte Vy, tím menší pravděpodobnost, že tady lidstvo za dvacet let ještě bude – lidská přemoudřelost totiž umí spolehlivě likvidovat.
  A je syndromické, že Vás zajímají roboti za dvacet let, zatímco Vaše duše nikoli.“
  Jasně, technici, kteří Vám umožnili takovéhle skotoviny psát do internetu, jsou budoucí zkáza lidstva a Vy zachránce. Jak jste přišel na to, že mě nezajímá moje duchovno? Jen žasnu, co lze vydávat za duchovní hodnoty a být na to povýšeně hrdý.

  1. Pane Pardale,

   jako už tradičně, nic jsem Vám nevysvětlil. Zařaďte tedy do Vašeho duchovna fakt, že Vaše duchovno je jiné než moje a že mé materiály Vám nic neřeknou.

   A kde jste vzal to „povýšeně hrdý“? Akorát uvádím na pravou míru Vaše citace typu „co se zrovna hodí k rozvíjení Vašich nesmyslů“ – nic víc v tom nehledejte.
   Ostatně, Vy v tom ani nic dobrého najít nechcete.

   1. Pane Pardale,

    byl jsem poněkud příkřejší, protože ty diskuse odnikud nikam mne neuspokojují. Zároveň ale vím, že o „Systému vědomí já“ se dají napsat knihy, a proto přemýšliví lidé mohou mít řadu otázek. Pokusím se tedy ještě konkrétně vysvětlit některé Vaše připomínky.

    Ad: Minerály se skládají z krystalů, krystaly nejen rostou, ale se i formálně množí…

    Ano, když jim uměle něco dodáte, lze vyvolat růst některých krystalů. Každý atom se totiž chvěje a volný atom se chvěje jinak, než atom vázaný v krystalu. Takže osobité chvění krystalu je jakoby vnější paměť, podle které se za určitých podmínek mohou tvořit nové krystaly. Ale ty obrazce vibrací nelze nazvat růstovým organismem, ačkoli už je k něčemu takovému třeba v tomto případě „našlápnuto“. (Ovšem zároveň si vzpomeňte, že jsem uváděl, že mezi kategoriemi nejsou ostré hranice.)

    Ad: Virus se řadí mezi živé/neživé organizmy podle podmínek (má-li hostilete nebo ne). Což je právě kus složitosti světa. Budete muset zadefinovat další pojem-dojem…

    Nic takového definovat nemusím. Vy si uvědomte, o co opravdu jde: žádný hostitel žádnému viru život ve skutečnosti neuděluje. Virus je zkrátka živý organismus, a když se dostane do vhodných podmínek, tak svůj život naplno projeví. A protože se množí, určitě má růstové tělo. O pudech virů nic nevím, takže je za sebe řadím do kategorie rostliny.

    Ad: Zajímá mě, jak to bude s vlastním uvědomováním si u robotů za 20 let, i jsem o tom četl článek odborníka v časopise…

    Toto je můj osobní názor: O tom, že do žádného robota nevstoupí Božské Já, není třeba diskutovat. Jestli tedy budou chtít konstruktéři roboty s vlastním pseudovědomím, budou jim muset dát kromě senzorů nejméně dvě samostatné rozhodovací jednotky, které porovnáním dvou samostatných výsledků dospějí k hotovému výsledku a následnému výkonu.
    Jiná – příšerná – možnost je transplantace různých orgánů do strojů. To vidím jako soumrak lidstva.

    Ad: Dítě od narození si postupně uvědomuje svět a samo sebe do 3 let. Po 3 letech řekne „Já nemám panenku“. Před tím používá to, jak se na něj mluví…

    Ne. Na dítě se mluví pořád stejně. Ale mezi druhým a třetím rokem probouzejí frekvence Země v dítěti vědomí „já jsem“. Do té doby si dítě uvědomuje pouze vědomí Já z Ducha Svatého, které je jednotně ve všech lidech, a proto se dítě neumí vůči lidem vyčlenit. Proto ukazuje na sebe a říká: „On, Vašík“, nebo „Ona, Alenka“. Do té doby také neumí podvádět a lhát – nemá k tomu nástroj. Teprve porovnáním „Já vůči já“ zjišťuje každý človíček, co znamená „já“.
    Kdyby v celém vesmíru byla teplota 37 stupňů a žádná jiná, také byste nikdy nezjistil co je teplota – teprve porovnáním různých teplot to dokážete zjistit.

    Ad: Myslíte, že si pes neuvědomuje sebe? Když zavoláte:“ Azore!“, tak ví, že se ho to týká…

    Pes si sebe uvědomuje ještě míň, než „On, Vašík“, ale uvědomuje. Nicméně nikdy nebude schopen abstraktního myšlení – nemá nástroj k tomu, aby ho získal, nemá porovnávací „já“.

    Ad: Zkuste oslovit žížalu vylezlou po dešti, taky je to dle Vás stejná kategorie živočichů, má pudové tělo, či co…

    Například do kategorie kovů patří spousta různých prvků, že? A stejné je to i zde. Přitom úroveň pudového těla u zvířete se dá poznat podle jeho nervového systému. Takže i červ si sám sebe uvědomuje, ale mnohem, mnohem mlhavěji, než třeba pes.

    Ad: Cituji z Vašeho článku : “ Žádné zvíře nemá vědomí „já““.

    Na to už jsem odpovídal panu Vendovi: každé zvíře má vědomí „já jsem instinkt“. Takže má sice vědomí „já“, ale toto vědomí nemá jak poznat, není schopno si to vědomí uvědomit. A v tom je zásadní rozdíl mezi ním a člověkem, který si vědomí „Já“ uvědomuje – právě tím „Já jsem já“.

 9. Pane Muladi, to jsou veletoče. Ano, kovy jsou různé, ale mají společné vlastnosti, třeba vysokou elektrickou vodivost ( měrný elektrický odpor je menší jak 10^-6 [Ohmů.metr]).
  Vaše kategorie zvířata má dle Vás společnou vlastnost, že //Cituji z Vašeho článku : //“ Žádné zvíře nemá vědomí „já““.
  Nyní tvrdíte, že stupeň uvědomění svého “ já“ má různě velkou hodnotu a prohlášení “ Žádné zvíře nemá vědomí „já““ je prostě chybné.
  Píšete : zvíře má má sice vědomí „já“ .., ale není schopno si to vědomí uvědomit.
  Zato si prý zvíře má vědomí „já jsem instinkt“.
  Spojení „já jsem instinkt“ nerozumím ani já, ale dobré zvíře ( řekněte hned které) tomu rozumí. Pokud jste chtěl napsat, že zvířata mají instinkty, tak to smekám před znovu objevením Ameriky.
  A vědecké završení Vašeho jájínkování cituji :“Takže i červ si sám sebe uvědomuje, ale mnohem, mnohem mlhavěji, než třeba pes.“
  Taky pěkný objev, kdo to mohl tušit.
  Píšete:“ Ne. Na dítě se mluví pořád stejně. Ale mezi druhým a třetím rokem probouzejí frekvence Země v dítěti vědomí „já jsem“.“
  To jste asi jediný, kdo na různě staré dítě mluví pořád stejně. Předpokládám, že to Vaše děti přežily díky manželce.
  Já se pokusím přežít to, že o frekvencích Země působící na děti nic nevíte, jen jste to sem plácnul.

  Závěr :
  1) Zvíře typu pes :“má sice vědomí „já“ .., ale není schopno si to vědomí uvědomit. “
  2) Hloupější zvíře typu červ :“červ si sám sebe uvědomuje, ….“
  3) Původní znění :“ Žádné zvíře nemá vědomí „já“

 10. Pane Pardale,

  vidím, že je to marný, je to marný, je to marný.

  A přitom stačilo, abyste si můj materiál, o kterém diskutujete, aspoň pozorně přečetl(cituji):

  Ego je zvířecího původu. Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty a jedině proto mohou tímto porovnáváním poznávat přírodu, čímž se ve svém vědomí zdokonalují.

  Toto zvířecí vědomí „já jsem“ (ego) pak člověk opírá o božské Já, takže kromě přírody může svým celkovým unikátním vědomím „já jsem Já“ myslet abstraktně a poznávat i Boha.

  Ale když pochopit nechcete, je to horší, než když nemůžete.

  Máucta

 11. Pane Muladi, číst znovu Vaše texty a jejich výklad je silná káva. Píšete:

  „Vědomí „já jsem“ mají zvířata opřené o instinkty“.

  „Žádné zvíře nemá vědomí „já“ “

  Schopnost myšlení a abstraktního má člověk vyšší než zvířata. Šimpanz, kterému na krátký čas ukáží obrazovku se mnoha symboly, z nichž určení pořadí několika vede k odměně spolehlivě poráží člověka, který si to za tak krátký čas nezapamatuje. Šimpanz pozná sám sebe v zrcadle. Prostě vaše rozbory vědomí zvířat jsou mi k ničemu a diskuze o tom už rovněž.

  1. Pane Pardale,

   ad: Šimpanz, kterému na krátký čas ukáží obrazovku se mnoha symboly, z nichž určení pořadí několika vede k odměně spolehlivě poráží člověka, který si to za tak krátký čas nezapamatuje.

   Za prvé, paměť je pouze jedna část vědomí, přičemž abstraktní myšlení je něco úplně jiného. (A že má šimpanz dobře vyvinuté zvířecí vědomí, to dokladuje jeho nervový systém.)

   A za druhé: Z Vašeho tvrzení lze dedukovat, že šimpanz je na tom s vědomím „já“ líp než třeba Vy… Opravdu je to tak?

   1. Pane Muladi, už jste u kořene problému, když píšete :“Z Vašeho tvrzení lze dedukovat, že šimpanz je na tom s vědomím „já“ líp než třeba Vy… Opravdu je to tak?“
    Určitěeee! Z Vašeho tvrzení lze vydedukovat, že se Vám bude líp diskutovat se šimpanzem, tak se do toho dejte.

  2. P. pARDáL,

   TO žE TVRDíTE, žE šIMPANZ ,,seba sa „ROZOZNá V ZRKADLE, EšTE NEDOKAZUJE, žE jE
   rozumnou bytosťou, na úrovni človeka. Blíži sa sice k tomu, ale je tu rozdiel evolučného levelu, lebo šimpanz, alebo aj pes Dunčík je len predchodcom vývojovej etapy , z ktorej sa vyvinul predchodca človeka. Tým, že sa človek rozkotil do počtu miliard, ovládol navždy toto ,,laboratórium“- ZEM a ani jedno zozvierat, to už nikdy nezvráti, i ked filmy ,,Planéta opíc “ niečo naznačujú, ale to zopakujem nedokážu. Lebo prvotným signálom pre človeka , ktorým sa odlepil od ostatných zvierat – od čias vzniku napr.homo erektus bola práca pre seba, založenie ohňa a vznik náboženstva, ktoré reagovalo na to, že život je pomynutelný. Tým, že prvotné ludstvo hladalo cestu ako koncu života uniknúť, alebo hladali vysvetlenie čo bude s človekom po smrti, to bol okamih zlomu. Tu sa ten evolučný level ukázal vo svojej nahote. Žiadne zviera, či je to šimpanz, gorila, či orangután, či pes Filipes sa nedokážu zjednotiť na základe niečoho ako je nábožensvo ,aj ked sa časom ukázalo, že je to najodpornejšie, čo človek objavil…

  3. Pan Ing.Jiří Muladi tu někde napsal, nechce se mi to hledat doslova, že vir se podle něho řadí do kategorie rostlin.
   Vysokou školu nemám, z přírodopisu, botaniky a biologie jsem měl pořád 1 až 2.

   Můžete mi někdo pomoci objasnit, nejlépe však autor tohoto výroku, něco více o této rostlině?

   Jaké tuto vzácnou rostlinu zařadit podle klasifikace rostlin ?

   Říše, podříše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod ?

   Než to někdo doložíte, tak zatím tu je klasifikace z wikipedie :

   Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník[pozn. 1] nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostou, / !!!!!!!!!!! / nedělí se a ani nejsou schopné vyrábět (bez cizí pomoci) energii či vytvářet vlastní bílkoviny. Obvykle jsou také mnohem menší, než třeba bakteriální buňky, nemluvě třeba o lidských buňkách.[1]

   Více na : http://cs.wikipedia.org/wiki/Viry

   Pan Muladi je autorem mnoha novinek. Některým nerozumím – matematiky, fyzika. U této jsem zpozorněl, protože rostlinami jsem se zabýval více.

   Tak, jo. To jen pro pobavení.

   Venda

   P.S.

   Ha, pozor, už jsem to našel od pana Jiřího.

   Nic takového definovat nemusím. Vy si uvědomte, o co opravdu jde: žádný hostitel žádnému viru život ve skutečnosti neuděluje. Virus je zkrátka živý organismus, a když se dostane do vhodných podmínek, tak svůj život naplno projeví. A protože se množí, určitě má růstové tělo. O pudech virů nic nevím, takže je za sebe řadím do kategorie rostliny.

   Jen si tak říkám, proč s námi pan Jiří tak „zametá“. Opravdu si o nás myslí, že jsme tak nevědomí?

   1. Když už jste to „Ha, pozor, pane Vendo“ našel

    nechám se vzdělat od odborníka Vašeho typu: takže do které kategorie řadíte viry Vy?
    (Nehledě k tomu, že tady nafukujete naprosto okrajovou záležitost.)

    A přestaňte s Vašimi výlevy a protivností, to Vás odhaluje úplně jinak, než jaké máte sám o sobě představy.

    1. Souhlasím, dosti již. Návštěva je pryč. Ale velmi drobně.

     Váš úvodní článek pro diskuzi se jmenuje :

     Průvodce labyrintem člověka

     Nikdy jsem nestudoval a nepoznával na cestě duchovního poznání bakterie, viry, mikroorganismy, nic mi neříká důležitá věda mikrobiologie.

     Viry jsem sem do diskuze nepřinesl a ani jsem je nepřiřadil do rostlin. Ale protože mne to Vaše až kategorické sdělení rozesmálo, tak jsem si do Vaší diskuze s panem Pardalem přihodil polínko. Pro odlehčení, nic na tom nehledejte. Kdybychom diskutovali osobně, jsme za minutu od toho tématu pryč.

     Ostatně, vy jste hned v úvodu svého článku „Labyrint….“ sdělil, o čem bude především : / cituji
     „Vše viditelné na naší matičce Zemi (potažmo ve vesmíru) lze rozdělit do čtyř kategorií: nerosty, rostliny, zvířata a člověk. Porovnejme tedy, čím zásadním se od sebe tyto kategorie liší…“

     A tak jen tu drobnost. Mikroorganismy nejsou okem viditelné. Většina silnými mikroskopy, elektronickými mikroskopy, a tak bych od tématu “ vše viditelné“ neodbíhal. Tím nechci říci, že pro život flory a fauny nejsou důležité.

     Tvrdit však, že virus je rostlina, je, nazvu to stručně, troufalost. Pak byste ho opravdu musel přiřadit a klasifikovat. A zase byste vytvářel něco jiného, super nového, co je již zpracováno dostatečně.

     Doporučuji si najít ve wikipedii nebo encyklopediích hesla typu :
     mikroorganismus
     mikrob
     virus
     bakterie

     Samozřejmě, že těmto mikroorganismům je jejich Stvořitelem přiřazena jejich důležitá funkce v biosféře, nejsou tu jen tak. Ale pokud popisujete vědomí, Já, Já jsme, duši, éterická, astrální těla…atd., opusťme tento neviditelný svět.

     Tak dobrý den a vše nejlepší, ať se Vám daří.

     Venda

 12. Byl by to býval velmi hezký článek! Zejména ty „duchovnější“ odstavce jsou pojaty hezky komplexně … škoda jen, že autor nesnese žádný diskusní přínos od ostatních.
  Ve světě totiž není vůbec nic ostře ohraničené a už vůbec nejsou ohraničené kategorie, které si člověk vymyslel, aby si v té pestré přírodě udělal trochu „pořádek“. Máme organismy, které spadají pod definici rostlin i živočichů současně, máme druhy, které se kříží, takže vlastně druhy nejsou … to proto, že život je v pohybu, zatímco naše poznání vytváří statické obrázky. Netřeba se proto rmoutit, jinak to neumíme, ale zase netřeba se o těch obrázcích hádat, pokora, popsaná v článku, je tu zvlášť na místě. Nic nepadá z nebe, vše se objevuje postupně, proto si příslušnící řady živočišných druhů umí uvědomit existenci své osoby, u některých je dokonce zjevné že si uvědomují rozdíl mezi životem a smrtí. Kdesi výše bylo zmíněno, že nejvyvinutější druhy mají inteligenci tříletého dítěte … je snad skoro jedno jakou, ale inteligenci, tedy ostrá hranice tu není a je to tak dobře. Stvoření jako celek někam kráčí a mě osobně vůůůůbec nevadí, že kráčím po základně společných předků s nějakým „hloupým“ korálem, který vlastně je něco mezi živočichem a minerálem -))). Zase ta pokora, jak autor psal …
  Tak ať o té koledě nedostanete moc na prdel -))!

  1. Díky Honzo,

   nehraju na sebe – snažím se přihrávat Bohu a všem ostatním.
   Může být, že se mi ty přihrávky někdy nepovedou,
   ale znám pravidla a hraju čistě.
   Ostatně, ještě tady není čas, aby tu hru správně pochopili všichni,
   tak ať si z toho každý vezme, co je mu blízké.

 13. P. Muladi, neroizumiem týmto slovám:

  nehraju na sebe – snažím se přihrávat Bohu a všem ostatním….

  Z týchto slov nadobúdam dojem, že Boh je vašim kamarádom a že s ním máte bližší vzťah, ako mal ON s ,,obrezaným“ Mojžišom, či ďalším ,,obrezaným“ Abrahámom. To snaj nie?… ako povedala tetka z funduša.

  Ozaj a kto je váš Boh? Lebo v Starom zákone sa spomína len Hospodin, a Jahve. Je snáď tento vami spomínaný Boh , to isté čo Hodpodin, či Jahve? Mám v tom nejaký zmätok, asi som na Katechizme , ked to preberali, chýbal.A nestalo sa napríklad to, že kresťania Boha=Jahveho Židom jednoducho ,,ukradli“? A kde je potom z desatora S A B A T H.Kedy sa ani steblo slamy nesmie zdvihnúť a kresťania práve v tento deň makajú ako divý Janko.No a nie je to bohorúčstvo?

  1. To jsou dobré otázky, JHVH byl vždycky, ale lidé si to nahradili Hospodin, protože říct jeho jméno je velmi posvátné. Stejně tak sobota, tu změnil nějaký papež na neděli, je to vlastně uctívání boha slunce, aby se tak přiblížili pohanům a přibrali si tak další ovečky do stáda. Tak se tedy oslavujeme místo posledního dne stvoření, první den neděle. Všechno je vzhůru nohama a to díky lidem a dočasnému vládci Země. Jinak si to musíte dohledat sám a rozhodně to nemůžete nikomu vytýkat na fóru proč je to tak a tak. Můžete se jenom skromně ptát.

  2. Pane anonymní,

   ano, chci přihrávat i Vám – ale zásadní je přitom otázka, jestli opravdu chcete chápat to, na co se ptáte. Jestli ano, pak musíte zrušit řadu Vašich dosavadních představ o Bohu, protože přes ně nic nového pochopit nedokážete.

   Jak říká Matrix, pro starozákonní duchovní (a tudíž i jejich ovečky) bylo jméno posvátné. Ne proto, že by to tak chtěl Bůh, ale proto, že oni k němu měli tento vztah.
   JHVH (Jod He Vau He)přeloženo do našeho jazyka znamená: Já Jsem – Tvůrce všeho co – Je. Toto je Bůh i s jeho tvorbou.
   Jahve (Jod He Vau) znamená Bůh Tvůrce (bez tvorby). V naši Bibli je to Hospodin.

   V každé duchovní instituci najdete touho po vlastním žití a tato touha není vždy totožná s tím, aby „přihrávala Bohu“ – leckdy chce přihrávat sama sobě. Z toho pak vyplývají různé pokřiveniny duchovna, někdy až nesmysly.

   Mějte se pěkně

   1. Bůh to tak chtěl, aby jeho jméno bylo posvátné.

    2 přikázání
    Nevezmeš jména Božího nadarmo.

    Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
    Ex 20,7; Dt 5,11

   2. Z kroniky země od Sitchina, tam je to napsané takto dokonce takto to desatero. Je to tam lépe čitelné.

    Desatero

    I Já jsem JHVH tvůj Elohim který tě vyvedl z Egypta z domu služby.
    II
    Nebudeš mít jiné Elohim kromě mne; neuděláš si rytý obraz podoby ničeho co je nahoře na nebi, nebo co je dole na zemi, nebo co je ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani je uctívat.

    III Nevyslovíš jméno JHVH tvého Elohim nadarmo.
    IV
    Pamatuj, abys dodržoval den Šabatu a posvěcoval jej. Šest dnů budeš pracovat a dělat veškeré své dílo: den sedmý však je Šabat JHVH, tvého Elohim. Toho dne nebudeš dělat žádnou práci – ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera; ani tvůj služebník ani tvá služebnice, ani tvůj dobytek; ani cizinec, který je v branách tvých.

    V Cti svého otce a svou matku, ať se prodlouží tvé dny na zemi, kterou ti dal JHVH tvůj Elohim.
    VI Nezabiješ.
    VII Nezesmilníš.
    VIII Nepokradeš.
    IX Nevyneseš křivé svědectví proti svému bližnímu.
    X Nepožádáš domu bližního svého, ani jeho manželky, ani jeho sluhy nebo služky, ani jeho vola a osla, ničeho, co je jeho.

    1. Pane Matrixi,

     ad: Nevezmeš jména Božího nadarmo…

     Naprosto souhlasím.
     A jestli jste náhodou myslel jako výtku, že jsem panu Anonymnímu vysvětloval Boží jméno – opravdu to vidíte jako „nadarmo“?

     ad: Bůh to tak chtěl, aby jeho jméno bylo posvátné…

     Bůh je Láska a Láska chce Lásku. Všechno ostatní je druhotné.

     Byl nějaký průzkum mezi dětmi, aby řekli, co je to láska.
     A z něho mi utkvěla odpověď chlapečka, který řekl:
     Láska je, že když někdo vysloví vaše jméno, a vy cítíte,
     že to jméno je v bezpečí…

 14. p. Matrixi, píšete:

  Bůh to tak chtěl, aby jeho jméno bylo posvátné.

  Odkial vy môžete tvrdiť, že toto povedal Boh. Prečo nám to nepovedal ON osobne, prečo sa každý tu diskutujúci odvoláva na nejaké slová spred 2000-3000 rokov. Kto tieto slová zachytil? Je Božie slovo počutelné, alebo je nejak zaznamenatelné? Nie, Boha hociakého zo živých ludí ešte nikto nikdy nevidel. Že tomu veríte a basta fidli? Tak tomu verte, ale s tymito hlúposťami neobťažujte iných, lebo poniektorí slabši duchom potrebujú k svojmu žitiu ,,nadprorodzené sily“. Bez nich ani nevedia zaspať. Čo už len s nimi…
  Vtedy za oných biblických čias bola otrokárska spoločnosť, iné mravy, iné zotročovanie ludí. Tých zotročených bolo treba udržať na uzde. Jedine čo vás udrží na uzde je strach zo smrti. Tohoto strachu sa najlepšie chytila kresťanská cirkev a dala ,,tupcom“ fiktívnu nádej, že tým ,,odrbaným „sprostredkuje tento ,,vynález“ , žitie po živote. Je to odporné kupčenie, pretože ,,smrť „je jediný spôsob ukončenia akéhokolvek života, ale i neživej veci. Umierajú hviezdy -slnká, planéty, galaxie a je jednoznačné,že raz ,,umrie“ celý vesmír a čo? Ked to zoberieme z toho pozitívneho hladiska, tak ,,raz to muselo prísť“. Howgh…

  1. Odkial vy môžete tvrdiť, že toto povedal Boh.

   Protože to bylo zaznamenané, nebo snad chcete tvrdit opak? Na písmo nemá vliv kolik roků je něco staré, je stále platné. Mimo to, Mojžíš Boha viděl a s nim všichni židé, jeho „raketu“ jak je na hoře Sinaj.

   1. A celá hora Sinaj byla zahalena kouřem,
    Neboť JHVH na ni sestoupil v ohni.
    Vystupoval z ní dým jako z pece
    A celá se mocně otřásala.
    A zvuk Šófar sílil a sílil;
    Mojžíš mluvil a Elohim mu mocným hlasem odpovídal.

    A tak JHVH před zraky všech lidí – všech asi 600 000 lidí – ,,sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol; zavolal si k sobě Mojžíše a Mojžíš šel nahoru“

    Právě odtamtud, z vrcholku hory, zprostřed hustého oblaku, ,,vyřkl Elohim tato slova“, vyslovil deset Přikázání – základ židovské víry i obecný základ sociální spravedlnosti a lidské morálky; shrnutí Smlouvy mezi Člověkem a Bohem, zhuštěné vyjádření všech Božích naučení.

    První tři přikázání stanovují monoteizmus, prohlašuji JHVH za Elohim Izraele, jediného Boha, a zakazuji stavění a uctívání model.

    Čtvrté vyhrazuje jeden den v týdnu jako Šabat – den zasvěcený rozjímání a odpočinku.

    Páté stvrzující přikázání stanovuje rodinu jako lidskou jednotku, jejíž hlavou je otec a matka.

    Dále následuje pět zákazů, které určují morální a společenský kodex spíše mezi lidmi navzájem, než jako tomu bylo na začátku, mezi člověkem a Bohem.

    A JHVH řekl Mojžíšovi:
    pojď ke mně na Horu, a zůstaň tu;
    já ti dám kamenné desky
    zákon i přikázání
    která jsem napsal, abys je učil

    A Mojžíš vystoupil na Horu,
    a Horu zahalil oblak.
    sláva JHVH spočívala na Hoře Sinaj,
    zahalené v oblaku, po šest dnů;
    sedmého dne pak On zavolal na Mojžíše
    zprostřed oblaku…

    A Mojžíš vstoupil do oblaku
    a vystoupil až na vrchol.
    Na vrcholu byl čtyřicet dnů
    a čtyřicet nocí.

    A stalo se, že když Mojžíš vstupoval do stanu,
    snesl se k zemi sloup oblačný
    a stál u vchodu do stanu
    a hlas z něj mluvil s Mojžíšem.

    A když všichni lidé viděli,
    Jak sloup oblačný stojí u vchodu do stanu,
    Všichni povstali a vrhli se tváří k zemi,
    Každý u vchodu do svého stanu.

    A JHVH mluvil s Mojžíšem tváří v tvář,
    Jako když člověk mluví s přítelem.

    Přišli jste blíž a stáli na úpatí Hory,
    a Hora byla obklopena ohněm
    sahajícím až do nebes,
    a byla tam hustá mlha a temný oblak.
    A JHVH mluvil k vám zprostřed ohně;
    slyšeli jste zvuk slov,
    ale podobu tváře jste neviděli
    jen hlas slyšel. (Deuteronomium 4:11-15)

    To bylo pro všechna setkání s JHVH typické. Nyní však, když slitovaný Bůh mluvil k Mojžíšovi ,,tváří v tvář“ – přesto stále zahalen v oblačném sloupu – chopil se Mojžíš příležitosti, aby znovu utvrdil svou roli vůdce Hospodinem vyvoleného: ,,Ukaž mi svou tvář!“ poprosil Hospodina. JHVH tajemně odpověděl: ,,Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť žádný člověk mne nemůže spatřit, a zůstat živ.“ A Mojžíš poprosil znovu: ,,Ukaž mi svou slávu!“ A JHVH řekl: ,,Aj, u mne je místo; běž a postav se u skály. A když tamtudy půjde má sláva, postavím tě do skalní rozsedliny, a ty spatříš má záda; ale tvář moje spatřena nebude.“

    A stalo se pak,
    když Mojžíš sestoupil z hory Sinaj
    se dvěma deskami zákona v ruce
    když Mojžíš sestupoval z Hory – nevěděl, že kůže jeho tváře září
    když On mluvil s ním.

    A Áron a všechny děti Izraele,
    když spatřili Mojžíše, viděli, že kůže jeho tváře září;
    a báli se k němu přistoupit.

    Použitá literatura:
    [1] – Zecharia Sitchin, Setkávání s bohy 1995

  2. Pane Anonymní,

   Vaše pravdy jsou unáhlené a odpovídají Vašemu současnému stavu poznání (jinak to ani není možné, že?)
   Ale popřemýšlejte třeba o rostlině – nikdy jste nikoho neviděl, že by jí protahoval stonek, dolepoval listy atd. A přesto rostlina koordinovaně roste a její hmota přibývá. Navíc při svém růstu musí překonávat gravitační sílu – a sílu lze překonat jedině silou. To je jasný důkaz, že existují nám neviditelné síly, které navíc působí koordinovaně.
   A jestli si myslíte, že Vy ke svému životu podobné síly nepotřebujete, jste na velkém omylu. Pravdou je akorát to, že o nich nevíte.

  3. Pro Anonymního:
   Jdete na to velmi dobře.
   ad.Je Božie slovo počutelné, alebo je nejak zaznamenatelné?
   ANO,ANO.

   ad.Nie, Boha hociakého zo živých ludí ešte nikto nikdy nevidel.

   Bůh je Jednota,Živý celek.Lze Jej „vidět“.Začala jsem s Otcem vědomě rozmlouvat
   před více než šesti lety.“Vidět“ vpravdě jsem Jej začala až po třech a půl letech,protože se mi dal poznat.Nelze Jej vidět jako člověka a přesto Je všemi a vším,no velmi výstižně Jej popisuje Gíta.

   ad.žitie po živote
   Otcova slova:Každou smrtí se život ještě jen začíná.

   ad.Je niečo ludské, na nedôstojnom umieraní ?
   NE,NIKOLIV!

   PS:Nikdo jiný,než právě On sám Vám vložil všechna ta slova úst a otázky do mysli.Máte upřímné srdce a dokázal jste se vzepřít všemu naučenému,vnucovanému-
   vylít to ze své mysli.A to je dobře.
   S otázkami srdce přihází i odpovědi.

   1. Hvězdička píše:

    S otázkami srdce přihází i odpovědi.

    Ano otázok je vela, pretože denne na nás útočia desiatky informácií a človek je obklopení samými ,,veriacimi“. Hovorím o slovenskej realite a kto povie podobné slová, vidí, že dotyčný už vyriekol nad vami súd. Tento neznaboh by mal byť upálený, ešte pred tým by mu malo vytrhnúť jazyk. Toto učí kresťanská cirkev svoje ovečky. Ak vedome či nevodome tak ovečky rozmýšlajú a niekde aj konajú, tak cirkev je zločineckou organizáciou, akou bola uznaná aj komunistická strana. Ich zločiny sú len slabým odvarom toho, čo počas histórie spáchala katolícka cirkev tu v Európe. Ešte ,,cítim“ ten odporný puch horiaceho mäsa bosoriek a bosorákov, ktorí boli za živa upálení v mene Ježiša a v mene Boha. Ak by existovali, v mene ludskosti , ktorá je im dávaná do úst z každej kazatelnici, by mali zakročiť. Ak je niekto všemocný spôsob ako , je len technickou otázkou. A pretože nezasiahli a nezasahujú, krv majú na svojich ,,rukách“ a to je neodpustitelné…

    Alebo druhá varianta, všetky kecy o Bohu a Ježišovi sú len marketingovými dristami tých, ktorí potrebujú pre svoje ,,panovanie“ nejaké dôvody, a táto varianta je ovela odpornejšou ako nekonanie. Howgh…

    1. Ezechiel 7:27 Král bude truchlit, kníže se obleče v úděs a ruce lidu země ochrnou hrůzou.
     Naložím s nimi podle jejich cesty a za jejich zvyklosti je budu soudit. I poznají, že já jsem JHVH.“

     ***Ezechiel 7:27 Štěstí,pocta a peníze budou škodolibé,vrtkavé štěstí se bude rozptylovat zbytečným strachem
     z nebezpečí a přátelství bude předstírat krásu a zakrývat špatnost,nedokáže překonat problémy
     tak rychle,jak by chtělo,protože bude ve strachu z nebezpečí.I poznají,že já jsem JHVH.
     —–
     Ezechiel 28:22 Řekni: Toto praví Panovník JHVH: Jsem proti tobě, Sidóne, a budu oslaven
     v tvém středu. I poznají, že já jsem JHVH; až v něm vykonám soudy, budu v něm posvěcen.

     ***Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní
     tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
     Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej
     na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

    2. Hvězdička píšeš:

     Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

     Zlé sa v dobro žial obráti len v rozprávkach. A žial život, ktorého sme aj my dvaja účastní, sa rozprávke nepodobá, i ked okolo nás sa preháňajú ježibaby a draci, hlúpych Janov je čoraz menej, rozprávajúcich mravčekov som ešte doteraz nestrtol a hovoriaci kôň je pre mňa stále záhadou.
     Nič v zlom ale citovaný Ezechiel mi tiež nič nehovorí, možno preto, že nie som Žid a aj keby som bol, musel by som sa zamyslieť, prečo Jahve práve v dvadsiatom storočí tak špatne so Židmi zaobchádzal, ked to zlo, čo zrobil na nich, podla Biblie robil na nepriateloch Židov a to po tisickach. Takže sa Jahve asi na nich naštval a to neni dobré, pretože toto jeho konanie je v rozpore s jeho Zmluvou, ktorú podpísal ešte s tatkom Mojžišom…

    3. WOW! To bolo perfektné,vďaka….vo vesmíre jestvuje niečo,ako rovnováha…Zmluva platí,len platí iný subjekt,teraz a tu,nie predsa tam a v iný čias.Dúfam,že som v obraze?

 15. Autorovy:

  Dobrý den, přečetl jsem Váš další článek. Děkuji. Rezonujete plně s mým vlastním poznáním. Je dost možné, že máme stejné zdroje, které nás posouvají dál. Zakous jsem se i do diskuse, ale přiznám se, je to pro mně utrpění. Obdivuji vaši vyrovnanost, už by sem se na Vašem místě na to dávno vyflák. Mimo osobních rozhovorů většinou „opoziční“ diskutéři používaj jakýsi filtr a „neposlouchaj“ co píšete. Paradoxně v článku je hezký návod jak transformovat pýchu v pokoru… Přeji Vám hodně síly a elánu do další práce.

 16. Děkuji Eone,

  potěšil jste mě. Takových příspěvků je málo, a tím jsou pro mne cennější. Je dobře, že jsou i lidé jako Vy.
  Vnímám to tak, že čas od času se už Otec nemůže dívat na to dusání duchovních pravd světskou moudrostí, a proto nám občas zařídí osvěžující světýlko z kontaktu lidí „na jeho vlně“.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference