mapa stránek || vyhledávání

První světovou válkou skončila definitivně éra křesťanské Evropy

Hostina po uzavření Münsterské dohody v roce 1648. Vytvořil holandský malíř Bartholomeus van der Helst (1613-1670)

Hostina po uzavření Münsterské dohody v roce 1648, detail. Vytvořil holandský malíř Bartholomeus van der Helst (1613-1670)

Vestfálský mír ukončil nesmyslné a násilné válčení, vyvolané sporem o způsob dalšího ukotvení křesťanského náboženství jako duchovního směrníku evropské civilizace. Rozpory v pojetí křesťanství, které se vyjevily válkou za „pravdu katolíků nebo evangelíků“, se v důsledku válečného vyčerpání obou stran podařilo stabilizovat „modem vívendí“ mezi katolíky a evangelíky. Se závěrem, že se celá evropská civilizace bude nadále zevně a slovně opírat o křesťanské poselství. Ovšem ve dvou chápáních evangelijní zvěsti, v katolické a evangelické. Jenže do života a způsobu myšlení vládnoucích tříd v Evropě se v následujících staletích pomalu a jistě začal vkrádat jiný přístup. Na rozdíl od stejně ale pokrytecky se chovající většiny vládců, jej otevřeně vyjádřil francouzský volnomyšlenkářský filozof Voltaire. Byl to postoj agnostický.

Agnostik, česky řečeno „něcista“(něco je), je odvozeno od pojetí světa v tom smyslu, že „něco nehmotného sice je“, ale stejně se to nedá člověkem pochopit. Proto současné náboženské výklady onoho „něčeho“ včetně obřadů jsou takovými zvyky. Voltaire bez pokrytectví řekl, že „v Boha a posmrtnou spravedlnost sice nevěří, ale že je rád, že v něj věří jeho krejčí. Alespoň jej neokrade!“ A náboženských obřadů pro „méně chápavé“ se neúčastnil. Vládcové Evropy, ač to z vypočítavosti nikdy neřekli, postupně a v tichosti jeho pragmatický agnosticizmus přijali. Svědčí o tom způsob výkonu jejich moci. Kdyby měli křesťanské myšlení nemohli by přece svým jménem zaštiťovat postup a metody dobrodruhů a násilníků v nově objevovaných světadílech! A navíc vydávat své loupeživé výpravy za „obracení na pravou víru“. Copak může křesťanský panovník, třeba anglická královna, vydávat „korzárské listy“? Nebo schvalovat vyvražďování celých kmenů a národů jako španělský král?

Pro lid 18. a 19. století se však v Evropě nadále organizovaly okázalé a nákladné církevní obřady. Nikoliv bezúčelně. Vládnoucí, vědomostní a dokonce církevní elita pochopila, že náboženské rituály jsou společenskou událostí, spoluvytvářející kulturu, veřejné mínění a stabilizují tím jakoukoliv civilizaci. Šlechtou a duchovenstvem praktikované pragmatické podání Ježíšových evangelií se tím stalo pro těžký život lidu tišící „mantrou“. Domněle vzdělaní a bohatí si na principy Ježíšova poselství vzpomněli vždy až při umírání. (Trvá dosud!) Nakonec i Voltaire sám při svém umírání zval k sobě katolického kněze.

Pragmatičtí vládci akceptovali stabilizační a konzervující účinek toho podle země lidem žitého společenského souboru, katolického nebo evangelického. Z pozorování těchto přístupů ke křesťanské víře ze strany mocných odvodili Marx a Lenin svůj závěr, že „náboženství je z hlediska nutného pozvolného zlepšování civilizace opiem lidstva“. Postřeh zachycuje sice zneužívání víry mocnými tohoto světa, ale nechápe příčinu postupně vzniklé jen společensko-regulační funkce. Tou příčinou byla a je od středověku postupně narůstající argumentační slabost křesťanství při výkladů komplexnosti dějů nehmotného rozměru světa.

Agnosticizmus v přístupu k víře se dokonce oficiálně konstituoval v katolické církvi jako její hlavní proud, jako tzv. „pozitivizmus“. Křesťanské náboženství je jím pojato jako taková rozumem neuchopitelná analogie „pravidel silničního provozu“ v dopravě. V daném případě transcendentních pravidel pro zákonem nevynutitelnou koordinaci mezilidských vztahů mezi jednotlivci i ke státu. Vždyť ani pravidla silničního provozu nepotřebují Boha, pouze se opírají o mocí a veřejným míněním uznanou užitečnost. Pozitivizmus bohužel v tichosti pomíjí to, že zákony duchovní dimenze jsou nejen užitečným regulativem lidí na zemi, ale jsou rozhodujícím poznáním i pro vývoj stavu duší v záhrobí. Neboť jsou poznáním Stvořitelova „vyzařovaní“ pro „ líc“ stvoření! Tak jako fyzikální zákony jsou totéž pro „rub“ neboli hmotnou dimenzi.

Pevně doufám, že právě současné lidstvo bude svědkem toho, jak se poznání zákonů duchovní dimenze neboli „článků víry“ rozvine i v důsledku dosažení důkazů postupy analogickými ve vědě. Ty v rovině poznání psychologie člověka, biologie mozku a z minulých a nastalých historických událostí prokáží nejen objektivitu duchovního rubu světa, ale i původ dosud známých duchovních zákonů od Podstaty světa. Teologie se stane vědou o zákonech nehmotné dimenze bytí. Pro život lidského ducha na zemi nastane nová éra. Skrze stále četnější novou generací lidí s otevřeným třetím a duchovním okem bude dále a dále nahlédáno, jak klíčový charakter mají pro lidskou bytost evangelijních rady, zejména i pro duše bez těla! (V záhrobí.)

K ustrnutí duchovních elit církví v objektivním poznávání nehmotného rozměru reality vedla ztráta spojení křesťanských hodnostářů s „neviditelnou stranou reality“. A to proto, že hlavní masa katolického, evangelického a pravoslavného kněžstva nejen že nežila hlásané, ale ze strachu z předstihování „laickými“ osobnostmi stále jen opakovala naučené texty evangelií. Ty byly sice geniálně řečeny, ale byly formulované s přihlédnutím k chápání lidí na počátku letopočtu! Ustrnutí zejména špiček kněžstva nebylo náhodné. Připuštěním pohybu by se totiž mohlo vyjevit, že v rovině možností „vhledů“ do duchovní dimenze reality jsou dispozice studovaných „teologů“ a laiků stejné. Navíc laici mají lepší výchozí pozici. Úhel pohledu laiků je totiž více odvozen od jejich života „v pravém chrámu Páně“. Tím je příroda a vesmír! Naproti tomu kněžské povolání se rutinou stalo více povoláním. Sice potřebným, protože jeho užitečnost tkví v kvalifikovaném provádění nutných náboženských a společenských obřadů. A také v nápomoci civilním a primitivním při jejich hledání zákonů nadčasovosti. Jakmile se ale kněží svým myšlením laikům nadřadí, tím okamžikem do jejich duše vstupuje pýcha. A ihned se uplatňuje výkon Ježíšova: “První budou posledními a poslední prvními! (Při vcházení do království.)“ Objektivitu právě zmíněného potvrzuje „nekonání se vhledů do duchovní dimenze (zjevení) a možností uzdravování Duchem“ kněžstvem, naopak ale obyčejným lidem.

V kontrastu ke stagnaci poznání zákonů duchovních se úroveň poznání vědomostních elit o hmotném světě rychle sunula kupředu. Aby církve udržely svůj vliv, vsadila vedení církví 18. a 19. století místo na upevnění přesvědčivosti a příkladné žití víry na oboustranně výhodnou kooperaci se světskou mocí! Ve všech evropských monarchiích nezadržitelně vznikala více či méně viditelná „jednota trůnu a oltáře“. Králové a šlechta pro svůj špatný způsob výkonu moci potřebovali církve k potvrzení své legitimity! Církve zase na oplátku podpírali legitimitu králů skrze dovolávání se článků křesťanské víry. Jenže bez ohledu na toto „přátelství“ světské a církevní moci se „diference“ v rozdílnosti výkladů starověké víry a masově nastupující vědy rozevíraly. To začalo vytvářet dojem rozporu mezi náboženským pojetím světa a novověkým rozumovým poznáním hmotné reality. Ten pak vyvolal pokles věrohodnosti křesťanského poselství, zejména mezi rozumově vzdělanou inteligencí. Následně i mezi nevzdělanci.

Jak jsme si již ale měli „všimnout“, svět v němž žijeme, neboli dílo Stvořitele světů, „nesnáší“ vakuum ani fyzikální, ani absenci života v místech, kde je fyzikálně možný! A měli jsme z toho poznat i další zákon, že Bůh vakuum „nesnáší“ ani v duchovní dimenzi!!! Neboli absence víry je proti vůli Boha. Protože duchovní vakuum v člověku, jinak řečeno absence životní filozofie, lidově víry, je popřením smyslu jeho existence ve stvoření. Ztráta smyslu života jedince i jakékoliv civilizace proto automaticky spouští karmické procesy, tj. procesy vedoucí k nápravě harmonie. V daném případě k destrukci člověka jako bytosti i jeho civilizace! Výkon zákona příčiny-následku můžeme dnes už naplno vidět v objevování se hromadných depresí u jinak zdravých lidí, v pocitech zmarnění života mnohých a obecného vzrůstu agresivity. V důsledku tohoto pole působnosti se k vyplnění vakua následně objeví úchylná hnutí prázdných hlav. Nyní třeba v podobě nacionalizmů a tzv. fandovství klubům nebo zpěvákům. Co je rozumného a lidského na běsnících fandech nebo nacionalistech? Co může normální člověk nalézt rozumného na heslu: „Nic než národ!“ Což je ovšem míněno ve smyslu „nic než přirození“.

Typy rozvinutí zvrhlých energií vedou z vůle Stvořitele pomalu a jistě vždy k sebezničení odchýleného. V přírodě u živého, u jednotlivých lidí k destrukci svého místa ve společnosti prostřednictvím zločinu, u civilizace k všeobecné a nesmyslné válce národů! S tím, že do boje vehnaní vlastně neví, proč se rvou! Jen živý duch tu příčinu může rozeznat. Tak, že se podívá na zeměkouli, shlédne ty betonové anomálie, v nichž se bezduše rozmnožují a valí odnikud nikam davy lidských konzumentů. Z tohoto nadhledu by měl pochopit dilema: Buď změna vývojového trendu nebo záhuba civilizace! Bezohlední konzumenti a žráči čehokoliv jsou evidentními škůdci harmonie živého na planetě! Z tohoto hlediska je propuknutí války vždy jen prvním takovým důtklivým upozorněním od Stvořitele.

Z výše popsaného by měl každý normální člověk pochopit, že harmonii stvořeného zajišťuje Stvořitelův zákon o nepřípustnosti vakua v duchovní dimenzi neboli absenci náboženství! Člověk prostě kvůli rovnováze své duše musí něčemu věřit! Když se mu nepodaří pochopit a rozvinout pravdy v evangeliích, jsou mu satanem podstrkovány pravdy zástupné neboli lživé. Satanovi poskoci mezi lidmi prostě vytvoří náboženství zvrhlá. Třeba i z původně ne zcela špatných. Právě to učinili v 18. a 19. století stvořením nacionalizmů a ateizmu, vydávajícího se za „vědecký světový názor“! Následky jejich dopadů již známe. Chceme-li se z dějin posledních dvou staletí poučit, musíme pochopit, že bez náboženství, neboli s klaněním se penězům civilizace nepřežije! Oprávněnou otázkou ovšem je, jaké to náboženství je pravé? Při jeho výběru je naší vnitřní povinností zkoumat míru jeho přiblížení Pravdě! Tj. zda uvažovaná soustava duchovních hodnot a postupů vede ke skutečnému prohlédnutí zákonů duchovního rozměru světa. A míru přiblížení jednotlivých věrouk Pravdě poznáme ovšem po „ovoci“! Neboli podle jeho dopadů na kvalitu života jednotlivce a obecně mezilidských vztahů.

Jestliže je hodnocené náboženství od Boha, jinak řečeno objektivní, tzn. odvozuje zákony od vůle Podstaty světa, harmonizuje nejen vnitřní život jednotlivce, ale zajišťuje koordinaci a všestranný vzestup mezilidských vztahů. Pravé náboženství nabádá lidstvo k sebezdokonalování, k úsilí o vybudování obdoby duchovního ráje ve hmotnosti. A používá prostředky slučitelné s cílem.

A platí také naopak! Odhlasuje-li si kdokoliv, a třeba „demokraticky“, za pravé náboženství jakoukoliv ideologii člověk či organizace, nebo jej potrhlí vládci světa za pravé prohlásí, je jen otázkou času, kdy takto nalezené „pravé náboženství“ přinese své ovoce: válku, zkázu, rozvrat!!!

Již starověkým prorokům a mudrcům bylo sděleno, že řídit ješitnost vládců a potrhlost o zákonech hlasujících lidí „má ve stvoření v popisu práce“ bytost zvaná satan. On konstruuje prostřednictvím „svých lidí“ (falešných proroků) zavádějící ideologie. Stvořitel, protože je Prozřetelnost sama, ovšem anticipoval možná chybná rozhodnutí jednotlivců i celých civilizací. Proto jsou do alternativ osobních a národních dějin zafixovány následky přijetí klamných náboženství! Lid tyto následky nazývá „boží mlýny“. Právě ony zajišťují přivození psychického kolapsu každé od Řádu stvoření odchýlené osobě a odchýlené civilizaci válečný kolaps. Jak již měl možnost každý inteligentní člověk z jejich výsledků pochopit, ateizmus a nacionalizmus jsou falešnými náboženstvími! I se svými náhražkovými bohy a rituály.

Richard Benno Adam (1873-1937) - Výjev z prusko-francouzské války (1870-71)

R. B. Adam – Výjev z prusko-francouzské války (1870-71)

Právě na dějinách 19. století můžeme vidět, jaké následky následovaly v důsledku záměny původně žitého křesťanství za nacionalizmus a ateizmus. To tyto ideologie se nenápadně zahnízdily v myšlení mocenských a intelektuálních elit novověké Evropy. Ony byly tím činitelem, který připravil o intuici nejen vládce států, ale i masy lidí. Tím, že všude vzkvetl nacionalizmus, byla satanem připravena půda pro vznik první světové války. Vládcové i intelektuální elity již dlouho před tím uvažovali podle satanského principu: Ne to, co je správné, ale to, co je podloženo silou, je vnímáno jako Bohem chtěné! V důsledku tohoto způsobu uvažování začaly všechny státy zbrojit. Aby si zajistily „tu svou pravdu“! V důsledku jejich konání se pod evropskou civilizací pomalu začala otevírat propast kontinentální katastrofy, kterou nyní pojmenováváme jako první světovou válku.

Smutné na tomto pozvolném procesu bylo a je to, že vše se dělo pod mlhou vládci provozovaných křesťanských rituálů! Evropské nacionalizmy jsou přece evidentním oživením Ježíšem odvrženého kmenového egoizmu původního židovství. Každý už měl poznat, že od kolektivního egoizmu neboli „zájmů národa“, nikoliv od vůle Stvořitele a pýchy, je odvozen i pocit nadřazenosti vlastních národních zvyklostí a dispozic nad zvyklostmi jiných.

V důsledku ztráty přesvědčivosti křesťanství pro vládce Evropy se tedy v 19. století začaly šířit v populacích národů nacionalizmy jako mor. Navíc mohli nacionalističtí štváči na příkladech způsobů získávání kolonií dokládat použitelnost síly. Ze způsobu dobytí kolonií a z průběhu evropských dějin mohli advokáti lži národům dovozovat, že jednotlivec či stát, který má sílu, má také pravdu a spravedlnost. Že to tak Bůh z člověku nepochopitelných důvodů chce, anebo vlastně ani není. Z průběhu dějin 19. století se začalo zdát, že se uplatňování „práva silnějšího“ vyplácí. Cesta k blahobytu na zemi se zdála vést ne přes práci a postup poznání, ale skrze „vlastnictví většího počtu děl“ a skrze „politiku dělových člunů“. Evropští mediální štváči pomalu vytvářeli ve společnosti atmosféru, připouštějící válku jako prostředek.

Může být naší českou národní hrdostí, že obecné válečné štvaní nezabíralo u Čechů! Intuitivní postoj jádra národa vystihl v roce 1914 Jaroslav Hašek vše říkajícím nadpisem článku „Imbecilum bellicóza ve Vídni“. (Válečné zblbnutí.) Češi v Evropě skoro jako jediní při vypuknutí první světové války nejásali! A právě za tento intuitivní postoj jim boží mlýny jako odměnu zajistily, že jsme z ní jako národ vyšli mimořádně posílení!

Každý by se tedy po shlédnutí bohoslužeb za účasti vedení států měl ptát: Když tyto vládnoucí kruhy Němců, Francouzů a Rusů připravovaly válku, kde jsou a kde byly v duších těchto údajných křesťanů Ježíšovy evangelijní principy? Vždyť je přece před lidem celá desetiletí oslavovaly svou přítomností na církevních obřadech? Právě na tom při pohledu na průběh a hrůzy světové války si máme my uvědomit, jak ony boží mlýny „jistě melou“, jak otevírají karmu za koloniální i domácí řádění ateisticky se chovajích elit. První světovou válkou pootevřely „boží mlýny“ národům „dvéře pekla“ i na zemi. Mělo by být každému jasné, že krev indiánů, černochů, Indů a Číňanů a všech zotročených se neztratila v nic! Naopak, jak říká bible, „volala k Bohu, Podstatě světa, o pomstu“.

Propagandistická pohlednice z roku 1916

Propagandistická pohlednice z roku 1916, výřez zobrazuje vůdce Centrálních mocností.

Na vzniku velké války a na jejím průběhu měly být již dávno odhaleny zákony příčiny a následku! A mělo být zjištěno, že karmu vykonávající síly stvoření, ku podivu zpovědníků a scholastiků, nic nedbaly na to, že pachatelé zla konali velkolepé klanění Bohu v obřadech! Mlýny karmy nehleděli na prohlašování válčících, že jsou „oddanými křesťany“! „Přivezly“ deset milionů mrtvých, deset milionů zmrzačených, zničily celé prosperující státy.

Nenalezl jsem dosud člověka, který by si dovedl představit původce křesťanství Ježíše Krista mezi připravovateli války! Tj. ve skupinách o válce se radících „držitelů moci“ kolem německého císaře Viléma II. nebo jeho francouzskými, anglickými a ruskými protivníky! Všichni zmínění byli ale podle svého prohlašování „velcí křesťané“! Stále docházeli „do chrámu Páně“, stále se naplňovali svátostmi a byli posvěcováni od „zástupců Boha“ na zemi!

Výše napsané bylo nutné uvést pro pochopení skryté příčiny a hloubky následků světové války. Bez výše uvedeného by nebylo možné níže odhalit dosud tradované mýty a úmyslná historická zkreslení kolem vzniku První republiky. A jen skrze pravdu viděnou z duchovní strany stvoření je možné nastoupit cestu k postupnému očištění povědomí národa, tím jeho kořenů. A plně otevřít intuici, dar Boha v duchu živým. Za první republiky byla bohužel duchovní pravda o vzniku státu zamlžována. A právě proto musela následovat druhá světová. A očištění dějin neboli kořenů musíme provést, nebo přijde třetí a další.

První evidentní šířenou deformací reality kolem vzniku první republiky bylo, že vládnoucí Habsburkové byli nepřáteli českého národa. Pravdou však bylo a je, že Ferdinand V. Dobrotivý, Ferdinand d’Este a Karel Habsburský měli naopak Čechy rádi. Pouze císař František Josef I., ale jen pro svou ultrakonzervativní povahu, novotářské Čechy moc nemusel. A abychom historické spravedlnosti vůči němu učinili zadost, jsme povinni mu přiznat, že se nesmírně snažil být korektní a také korektní byl! A vděčnost za snahu a korektnost si v rámci dějinné spravedlnosti zpětně od Čechů zaslouží. Připomeňme, jak by si pozdější političtí vězni vážili podmínek Havlíčkova vyhnanství do Brixenu za „hrůzovlády“ císaře Františka Josefa!

Druhou evidentní deformací výkladu dějin je, že Rakousko-Uhersko bylo žalářem národů. A že vznikem republiky se naplnilo právo národa na sebeurčení! Pravdou naopak bylo a je, že v mocnářství zažil náš národ od roku 1800 do roku 1914 největší rozmach ve svých dějinách. A to jak hospodářský, tak kulturní! Rozpad rakouského mocnářství byl západními velmocemi proveden z naprosto jiných důvodů, než se učilo a učí!

Anglie a Francie si v průběhu války uvědomily, že v možné další válce s Německem by bez vyřazeného Ruska a izolacionistické Ameriky neměly šanci Německu vojensky vzdorovat. Proto nespravedlivým a vnuceným Versailským mírem provedly na jedné straně oslabení Německa, (což se později vymstilo ve formě otevření cesty Hitlerovi,) na druhé straně rozbily jeho spojence Rakousko-Uhersko. Cílem rozbití tohoto středoevropského císařství bylo osamocení Německa a vytvoření mu druhé fronty malých spojeneckých zemí. Krásně byl tento záměr vystižen v zápisu z jednání profesora Masaryka o československé samostatnosti s britským předsedou válečné rady Lloydem Georgem. Premiér zarazil slovní Masarykovy dějinné výklady, kterými dokládal legitimnost vzniku Československé republiky otázkou: Dějiny nechte dějepiscům, já jsem politik, hájící zájmy Velké Británie. Řekněte, co z československé samostatnosti bude mít Británie. A Masaryk mu pohotově odpověděl: „Příštího spojence v další válce s Německem!“ Lloyd George zpozorněl a od toho okamžiku dal pokyn k podporování vzniku Československé republiky. Tedy nikoliv právo na sebeurčení československého národa, ale mocenské „vrhcáby“ velmocí byly příčinou vzniku první republiky. (Viděl snad konec konců, že by se dodnes něco v politice dělo podle „práva národů na sebeurčení“?)

Třetí historiky šířenou deformací je údajná občanská nesvoboda a náboženský útlak katolickou církví. Skutečný stav mohu nejlépe doložit na životních osudech mých dědů. Ten, jehož jméno nesu, se vyučil kameníkem. A poté, jak bylo zvykem, vydal se pěšky „na vandr“. Bez víz a povolení došel až do Terstu. Po cestě se živil jakoukoliv příležitostnou prací. Když náhodou neměl kde přespat, zaklepal na dveře fary nebo kláštera. Ukázal latinsky psaný dopis domovského faráře, kde bylo napsané: „Potvrzuji, že jmenovaný je řádným katolíkem a členem farnosti. Podpis.“ Vždy byl vpuštěn, dostal najíst a bylo mu umožněno slušné přespání. Na cestě zpět zůstal rok na dobře placené práci v lomu u Grazu. Tam se dělaly dlažební kostky pro Vídeň. Bydlel v podnájmu se 3 spoludělníky. V sobotu po výplatě přijížděly do místních hostinců prostitutky z Vídně a v pondělí byli všichni jeho spolubydlící bez peněz. Jen děda si vydělané ukládal. Po roce se s našetřenými penězi vrátil převzít chalupu a za ušetřené ji přestavěl. A zřídil kamenictví, a oženil se. Měl 8 dětí, dvě zemřely jako malé, nejstarší strýc padl ve válce. Dva jeho synové (včetně otce) vystudovali vysokou školu a ostatní se stali kvalitními řemeslníky.

Celý rod šel prudce nahoru, protože můj děda se vnitřně držel pouček katolické věrouky. Všichni v rodině ho museli poslouchat, současné stoupenkyně práv dětí a manželek by vyhnal. Všechny příslušníky své rodiny bral jako jemu osobně do péče „Bohem svěřené“ a tak s nimi jednal. Můj otec vzpomínal na život doma v Daměticích vždy s dojetím a otce nepojmenoval jinak než „tatínek“. Přitom to pojmenování vyslovoval s takovou něhou, že ač jsem jej už nepoznal, dodnes toho lituji. Když umřel, babička bez něj už jen přežívala. Řekla, že za celý život od něj neslyšela „křivé“ slovo. Když se dědeček později náhodou setkal s jedním spoludělníkem z „cimry“ v Grazu, měl tento syfilis a po výměně si osudů mu řekl: „Staňku, tvé rodiče ti závidím!“ Nebyli k „závidění“ až tak rodiče, jako žití dnes za „zaostalé “ vydávané zásady křesťanské věrouky. Právě akceptované křesťanské zásady úspěšně provedly mého dědečka životem a navodily vzestup celého rodu.

Druhý můj děda, sedlák, prošel pěti lety válečného nasazení. Byl silně intuitivní, věřil v Boha, ale od války faráře a církev moc nemusel. Nikdy mi neřekl proč, ale vím, že nesnášel rozdíl mezi slovy a činy. Když ale ve vysokém věku na konci života hodnotil prožité, řekl mi: „Přežil jsem pět režimů, ale nejlépe bylo za Franze Josefa! Byly malé daně, svoboda, bezpečnost života i majetku. A být „austrijákem“ ve světě něco znamenalo.“

Z uvedeného, na faktech založeného hodnocení těch, kteří éru „rakouského útlaku“ a „katolické manipulace“ chování jednotlivců přímo prožili, vyplývá diametrálně odlišné hodnocení dějin, než bylo líčeno prvorepublikovými historiky a Masarykem samotným. Nakonec je známo, jak po nástupu Hitlera k moci začal sám Masaryk pochybovat o tom, zda bylo až tak dobré mocnářství zcela rozbít. Mně se to při znalosti následných dějin snadno říká, proto nekritizuji rozbory tehdejších historiků. Myslím si, že bylo lepší zachovat konstituční středoevropské císařství s velmi slušným císařem Karlem I. jako federaci svobodných a spolupracujících národů. Mohli jsme být mnohého ušetřeni. Bohužel deformované líčení okolností vzniku první republiky přetrvává mezi současnými ateistickými historiky a společenskými „vědci“. Je třeba otevřít přehodnocení, než se toho ujmou „boží mlýny“. Máme povinnost dobrat se podstat společenských dějů. A ty jsou duchovní povahy! Starost ale ve mně vyvolává „kvalifikace“ současných „společenských vědců“ a politiků. Výsledky jejich činnost, spíše nečinnosti, můžeme pozorovat z nefungování současného řízení státu. A z chování mnohých občanů. Je nejvyšší čas vrátit se k hlubšímu chápání dějů minulosti, abychom z nich poznali skutečně svět řídící duchovní principy věčnosti.
 

Předchozí články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství (4.9.2014)
Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství (16.9.2014)
Třicetiletá válka a Bílá hora (30.9.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

109 komentářů

Přidat komentář
 1. -„Pragmatičtí vládci akceptovali stabilizační a konzervující účinek toho podle země lidem žitého společenského souboru, katolického nebo evangelického. Z pozorování těchto přístupů ke křesťanské víře ze strany mocných odvodili Marx a Lenin svůj závěr, že „náboženství je z hlediska nutného pozvolného zlepšování civilizace opiem lidstva“. Postřeh zachycuje sice zneužívání víry mocnými tohoto světa, ale nechápe příčinu postupně vzniklé jen společensko-regulační funkce. Tou příčinou byla a je od středověku postupně narůstající argumentační slabost křesťanství při výkladů komplexnosti dějů nehmotného rozměru světa.“

  Přesné…

 2. Absence víry není proti vůli Boha. Nic, co existuje, není proti vůli Boha-všechno je jen a jen Boží vůle.
  Autor ale vůbec vydává za Boží vůli to, co se mu líbí, a co se mu nelíbí, vydává za satanské mámení. To je oblíbená zábava mnoha lidí. Výsledkem je další hříčka o rádoby duchovním pohledu na historii plná veselých domněnek a teorií.

  Staromilské stýskání po monarchii na konci článku je také úsměvné. Ano, jistě, ono mohlo být skutečně tenkrát líp. (I když-já si také sama občas idealizuji své dětství v socialismu a zapomínám, že ono to tenkrát zas všechno tak růžové nebylo. Člověk má přečasto sklony vidět své dětství a mládí růžovými brýlemi, tak jako dědeček pana Staňka, ať bylo prožito v tom či onom režimu.)
  Ovšem revoluční změny byly nezbytné, rozbouřená doba žádala radikální posuny i za cenu toho, že se znehodnotí spolu s tím „špatným“ i to „dobré“. Bohužel karma jede a lidé nejsou ušetřeni, i když by tak strašně rádi byli. Ani případné přetrvání monarchie by velmi pravděpodobně nikoho ničeho neušetřilo, protože přes skutečné Boží zákony prostě nejede vlak.

  Díky moc za trochu pátečního rozptýlení.

 3. Šárí napísala: Ovšem revoluční změny byly nezbytné, rozbouřená doba žádala radikální posuny i za cenu toho, že se znehodnotí spolu s tím „špatným“ i to „dobré“. Bohužel karma jede a lidé nejsou ušetřeni, i když by tak strašně rádi byli. Ani případné přetrvání monarchie by velmi pravděpodobně nikoho ničeho neušetřilo, protože přes skutečné Boží zákony prostě nejede vlak.
  Šárí, Vy si skutočne myslíte, že dejiny ľudstva sa uberajú vždy pozitívnym smerom a že tento historický vývoj je v súlade s Božou vôľou? Montujete do toho dokonca aj „Božie zákony“, ktoré sú platné pre stvorenie, ale nie pre človeka, ktorý má svoju vlastnú (slobodnú) vôľu, teda aj vôľu konať zlo v rozpore s tou proklamovanou Božou vôľou. História ľudstva sa neuberá vždy pozitívnym smerom, ako by nás chceli presvedčiť ateisti, ale často je to vývoj ku svojmu vlastnému zničeniu a presadzuje sa neraz aj veľmi násilnými metódami, ako napr. za francúskej revolúcie kedy sa násilnými metódami vo svete zaviedol ten marxizmus – leninizmus, alebo inak „revolučné proletárske hnutie“. Ak je niečo „revolučné“ už to samo o sebe nám dáva vedieť, že je to proti prirodzenosti človeka a tiež aj Boha.
  Pekný deň!

  1. Bez Boží vůle ani vlas z hlavy nespadne. Když člověk koná zlo, koná ho tedy v souladu s Boží vůlí, nikoliv proti ní.
   Z velmi oblíbené pohádky o tom, že Bůh je dobro a zlo je proti Boží vůli, už jsem jaksi vyrostla.

   Nemyslím si také, že se dějiny lidstva ubírají nějakým podle vás pozitivním směrem. Prostě se jen ubírají dopředu podle Božích zákonů.
   Představa, že Bůh musí být pozitivní podle nějakých lidských měřítek, je podle mně zkrátka lichá-Bůh není pozitivní ani negativní.

   1. Každý dostane za svou setbu patřičnou odměnu. Váš přístup je Váš přístup, jisté je však to, že Váš „Bůh“ (dle Vašeho popisu) rozhodně není můj Bůh.

   2. Pro Šárí:
    ad.Bez Boží vůle ani vlas z hlavy nespadne. Když člověk koná zlo, koná ho tedy v souladu s Boží vůlí, nikoliv proti ní.Z velmi oblíbené pohádky o tom, že Bůh je dobro a zlo je proti Boží vůli, už jsem jaksi vyrostla.

    Výstižné.Z protikladů(iluze duality)mysli se dá osvobodit jen jejich
    sjednocením v srdci.

    ————————————
    Izajáš 60:16 Budeš sát mléko pronárodů, budeš sát z královských prsů. Poznáš, že já jsem JHVH,tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.

    *Toto praví JHVH,tvůj vykupitel z depresí,Svatá Spravedlnosti:“Já jsem JHVH,tvé Poznání.
    Já tě vyučuji všemi a vším,demobilizuji tvé vnitřní síly,vedu tě k otevření „okna“ ze srdce a do srdce,spojení se mnou,aby se k tobě mohly navrátit „obrazy“,s kterými půjdeš bezpečně a svobodně životem,spoléhajíce pouze na vlastní síly.“

   3. Bůh není pozitivní ani negativní.

    To je přímo ďábelské.

   4. Bez Boží vůle ani vlas z hlavy nespadne.

    Tohle není nikde v bibli to se na mě nezlobte.

    Je tam ale tohle…

    Vzpomeňte na věci dávno minulé,
    vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není,
    jsem Bůh a není žádný kromě mne.

    Já od počátku oznamuji konec
    a odedávna, co teprv nastane.
    Říkám: „Má vůle stane se,
    udělám vše, co se mi chce.“
    (Izaiáš 46:9-10)

  2. Proč by se podle mně dějiny světa měly ubírat pozitivním směrem? Dějiny světa se prostě ubírají kupředu v souladu s Boží vůlí. Jestli to někdo vnímá negativně nebo pozitivně, to už je jeho věc.

   Lidé nekonají zlo v rozporu s Boží vůlí. Lidé konají zlo, dobro a vůbec cokoliv, co konat dokážou, naprosto ve shodě s Boží vůlí. To, že mají lidé svobodnou vůli vybrat si mezi „dobrem“ a „zlem“, je také Boží vůle.
   To jen podle vás je Bůh jen dobro, já podobné pohádky už jaksi překonala. Bůh stojí mimo dobro a zlo, tyto kategorie jsou čistě lidské.

   1. Není pravda, že jen podle Degona je Bůh Dobro. Nejspíš se tu najde takových víc, např. já. Souhlasím však s tím, že to je že lidé mají svobodnou vůli, to je Vůle Boží.
    Co Vy považujete nebo nepovažujete za pohádku, to je zcela Vaše věc, nikdo není povinen Vás následovat.

   2. ad: Nejspíš se tu najde takových víc, např. já.

    Tak jako miluju zbožná přání, iluze a sračky všeho druhu, miluju „naděje“ tohoto typu..:-)))

    „Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.“ (Ceaser)

   3. Bůh = Láska = Pravda = Dobro

    to je jistota, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí

   4. Není?
    Matouš 19: A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh.

    Šárí, když Vám Bůh každou vteřinou dává život, je dobrý nebo ne?

    Píšete: Lidé konají zlo, dobro a vůbec cokoliv, co konat dokážou, naprosto ve shodě s Boží vůlí…
    Jan 5: Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken soud dal Synu…
    Je snad Bůh Otec (Láska) pokrytec, že nechá Syna (Moudrost) soudit lidi za to, že podle Vás „konali ve shodě s Boží vůlí“?

    Jsme děti Boha a proto je logické, že Láska v Bohu nás všechny miluje – ovšem Moudrost v Bohu „dělí zrno od plev“.
    Jinak ani nelze. Vždyť jak by se chtěl podvodník nebo násilník seberealizovat v nebi? Tamější atmosféra by ho až fyzicky dusila, on sám by chtěl odtamtud vypadnout.
    Ostatně, i v té nejsvobodnější společnosti najdete rovněž věznice a stejně tak v Bohu jsou místa pro převýchovu dětí – spratků.

   5. Ano, pane Muladi, tak se to píše v bibli. No a já tomu nevěřím a mám jiný názor. Moje poznání a zkušenost jsou prostě jiné.

   6. Šárí,

    ad: Moje poznání a zkušenost jsou prostě jiné.
    Zkusila jste zvážit i možnost, že Vaše poznání a zkušenosti jsou nedostatečné?

    Když tvrdíte: Lidé konají zlo, dobro a vůbec cokoliv, co konat dokážou, naprosto ve shodě s Boží vůlí…
    zkuste tím všude obhajovat například pedofila, jenž zavraždil dítě.
    Na vlastní kůži pak zjistíte novou a opravdovou zkušenost – nikoli „poznání“ ve stylu knížecí rady na gauči u kafíčka.

    Chápat zlo je totiž něco úplně jiného, než páchat zlo.

    A ještě dotaz: Proč by Bůh dával lidem dvanáct přikázání, kdyby tato přikázání chtěl právě skrze lidi svou vůlí porušovat?

   7. Nejspíš byste měl i vy sám zvážit, jestli vaše poznání a zkušenost jsou dostatečné. Podle toho odstavce s pedofilem totiž očividně vůbec nechápete, o čem tu mluvím.

    Zkuste si takové malé cvičení, třeba vám pomůže získat trochu nadhledu nad věcí.
    Zkuste si představit, že nám Bůh žádných dvanáct přikázání nedal. I přesto, že se to píše v bibli. Že těch dvanáct přikázání si prostě kdosi (člověk či nějaká nehmotná entita) vymyslel a vydával je za Boží přikázání.
    A pokud se vám to povede, zkuste si domyslet, jaké to má důsledky-Bůh, který nic nepřikazuje…

   8. Bůh který nic ne přikazuje

    To je dobrý.
    Když něco chcete, musíte! Když nechceté, nemusíte nic.

   9. Na svou otázku jste dostal zároveň i odpověď.
    Pane Muladi:

    ad.Chápat zlo je totiž něco úplně jiného, než páchat zlo.

    Jedno bez druhého nelze.Rozumím-li své chudobě srdce(na vlastní kůži),pak nemohu páchat další zlo.

    ad.A ještě dotaz: Proč by Bůh dával lidem dvanáct přikázání, kdyby tato přikázání chtěl právě skrze lidi svou vůlí porušovat?

    Jedenáctým je: Nevěř slepě!
    přikázání=zkušenosti:))
    —–
    ad.pedofílie,homosexualita,…

    Pedofílie je taktéž projevem lásky.
    Vše pochází z lásky.Láska má mnoho podob!

    Společnost řeší už jen důsledky,neřeší příčiny.
    Obhajujete slepotu společnosti,vynášíte soudy,
    ukazujete stále prstem a hledáte viníky,kteří
    neexistují.Neznáte ani sebe vpravdě.Tak jak
    můžete porozumět s láskou někomu jinému?
    ———-
    cituji:
    „Člověk nemůže nejhlubší nadsmyslné pravdy nikdy plně pochopit, nezná-li půdu,
    na které stojí a chodí jako sám přírodní člověk!“

    PS:
    Dvanáct je zkušeností Poznání.
    Dvanáct krát dvanáct znamení je 144 úhlů „vhledu“.
    Tisíc je úplnost.

   10. ad: Šárí/vůbec nechápete, o čem tu mluvím.

    ________A jste si jistá, že víte o čem mluvíte, když mluvíte o „dvanácti přikázáních“? „Dvanáct přikázání“, to je nějakej rozšířenej upgrade „Desatera“? Marná sláva, v blázinci se furt dějou nějaký roztodivný věci…:-)

    __________________________________________

    1. Narazíte-li na výplod, který vzbuzuje dojem, že jde o výplod nováka, ověřte, zda jeho myšlení a řeč vyzrazuje, že on neví, že neví. Podle tohoto rysu poznáte nováka velmi spolehlivě. Postaru se tomu říká „je to blbec“ (sr. v románě Fr. Župana „Pepánek Nezdara“ výrok pana učitele „Děti nesmějte se, zde vidíte ubohého blbce,“ 1907.

    http://blisty.cz/art/28446.html

    ad: Zkuste si takové malé cvičení, třeba vám pomůže získat trochu nadhledu nad věcí.

    Zkuste si doplnit vzdělání, třeba vám pomůže získat trochu odstupu od sebe samé, od všech těch tzv. „vlastních názorů“, bludů a nesmyslů všeho druhu.

   11. Tak zrovna u vás, Honzo, bych očekávala něco víc. Podle tohoto vašeho příspěvku jako byste těm svým „novákům“ z oka vypadl. Očividně totiž nevíte-a nevíte, že nevíte.

    Domnívala jsem se, že právě vy víte, na rozdíl třeba od Matrixe či pana Muladiho. Asi jsme tu s Hvězdičkou samy, koukám :-)))

   12. ad: Šárí/Tak zrovna u vás, Honzo, bych očekávala něco víc.

    _________A kde je psáno, že byste měla od Honzy cokoli očekávat? Natož nějaký: „něco víc“…-)

    ad: Domnívala jsem se…

    ________Hmm. No tak zkuste i něco jiného, než jen domněnky. Zkuste třeba myslet a nikoli myšlení jenom předstírat.

    „…mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí. Správné ideje přijdou samy, až závoje dohoří. Tak jako kopce v krajině získávají obrysy, jakmile noc ustoupí vlahému jitru.“ (Jan Stern)

    Neočekávejte lautr nic, ale hledejte a naleznete…

    „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

   13. Šárí,

    Vaše osobní filosofie nemá žádnou logiku, ani systém a je hodně zavádějící od osobního vztahu s pravým Bohem. Chováte se jako dítě, uhranuté vlnami po plácnutí do vody.

    Když nevěříte tomu, co stojí v Písmech svatých, znamená to, že jim nerozumíte. A když jim nerozumíte, znamená to, že nic podstatného nevíte.
    To je přece jasný důkaz, že si pouze namlouváte, že víte. A já to nesděluji proto, abych se na Vás vytahoval, ale proto, abyste začala hledat správnou cestu.
    Neříkám, že ji musíte hledat právě v Bibli – ovšem až ji najdete, pochopíte, že ona je popsána i v Bibli.

   14. Když nevěřím tomu co stojí v Písmech svatých, taky to může znamenat, že jim rozumím daleko líp než vy.

    O mé osobní filozofii nevíte sice lautr nic, protože jste očividně nepochopil ani to málo, o čem jsem psala výše, ale tvrdíte o ní, že nemá žádnou logiku. Už mě to ani nepřekvapuje, podobný rádobyvědoucí postoj projevují lidé mající „osobní vztah s pravým Bohem“ totiž velmi často. Někdy už mám skoro pocit, že „osobní vztah s pravým Bohem“ vypíná u lidí schopnost pochopit cokoliv dalšího.

   15. Šárí,

    ad: Když nevěřím tomu co stojí v Písmech svatých, taky to může znamenat, že jim rozumím daleko líp než vy…

    Tak to je blábol plněný ryzí zpupností. Kdybyste jim rozuměla, nemohla byste jim nevěřit.
    A pak že prý o Vaší životní filosofii lautr nic nevím…

   16. Anonymní: Pekné vyznanie! Ale netreba zatracovať aj takých, ktorí ešte len Boha, Lásku, Pravdu a Dobro hľadajú, lebo Cesta hľadania je často strmá, úzka a plná prekážok.
    Som presvedčený, že kto Boha primne hľadá – ten Ho napokon v Pravde nájde!
    Pekný deň!

   17. Degon napsal: 2.11.2014 (11:18) Ale netreba zatracovať aj takých, ktorí ešte len Boha, Lásku, Pravdu a Dobro hľadajú, lebo Cesta hľadania je často strmá, úzka a plná prekážok.
    Som presvedčený, že kto Boha primne hľadá – ten Ho napokon v Pravde nájde!

    Nikoho nezatracuji. Někdy je k prozření a nahlédnutí na dosavadní názory potřebné upozornění, že cesta nemusí být správná, nebo pokud budeme trvat na tom, že VŠECHNY cesty „vedou do Říma“, tak alespoň neoptimální.

    Ano, také jsem přesvědčený, že kdo Boha skutečně upřímně hledá, ten ho najde. Otázkou je, zda si jen řada lidí nenamlouvá, že hledají skutečně upřímně. Když sem občas nahlédnu, silně o té skutečně upřímné touze a snaze pochybuji.

   18. Degon pre Šárí:
    To, čo popisujete je iba jednou stranou mince – tou viditeľnou, ktorá je platná iba pre stvorenie. Preto som napísal, že je to uvažovanie materialistov. Každá minca má však dve strany – jedna ukazuje jej nominálnu hodnotu, kým tá druhá (často skrytá) vyjadruje jej pôvodcu – toho, kto stojí za jej vydaním. V prípade stvorenia je to Boh Stvoriteľ sveta, ktorý tú pozorovanú dualitu využil ako konštruktér na stavbu stvorenia, ale sám v sebe nie je duálny (rozdelený). Boh a jeho vlastný svet Svetla a Lásky je iný a platia tu iné pravidlá, ktoré sú zrejmé mysticky nazerajúcim bytostiam svetla.
    Pekný deň!

   19. No… já nevím.
    Nechci nijak zpochybňovat něčí mystické nazírání, samozřejmě může být pravdivé. Ale také nemusí a ti lidé můžou nazírat na bůhvíco. Sama jsem se setkala s divnými věcmi…

    Kdo vůbec jsou ty bytosti světla, o kterých píšete?

   20. Šárí sa pýta: „Kdo vůbec jsou ty bytosti světla, o kterých píšete?“
    – Túto otázku som si aj ja často kládol, pri osobnom kontakte s nimi. Odpoveďou mi bol často iba zhovievavý úsmev, inokedy som vedel, kto to bol v tomto pozemskom živote a niekedy sa mi bytosť ukázala ako verný kamarát z detstva v hrách, na ktoré si už nespomínam. Ale vždy ich charakterizuje láska a snaha mi pomôcť a pochopiť práve tú druhú stránke „mince“. Lebo logické myslenie vedie k pravde na tomto svete a na tom druhom je to chápanie súvislostí.
    Pekný deň!

   21. Jen logické myšlení samo ale nevede k pravdě ani na tomto světě. Chápání souvislostí i něčím jiným než rozumem je nezbytné pro to, aby se člověk hnul z místa.

    Nebo třeba vidíme pojem „tento svět“ každý jinak?

   22. Šárí, máte pravdu, že každý vidíme svet (ale aj Boha) odlišne. To Vaše videnie sa nazýva „monoteistické“, alebo tiež „panteistické“ kde Stvoriteľ a stvorenie sú jedno a to isté. Ja som „dualista“ a odlišujem príčinu od následku. Preto si nemôžme rozumieť.
    Pekný deň!

   23. Přesně jste to vystihl. Já také odlišuji samotného Boha od Jeho tvorby, neboť Jeho tvorba v pregnantním slova smyslu není On sám.
    Když člověk vytvoří sochu, obraz … také se ta socha, obraz nestává tím člověkem.
    Komunikuje se zde těžko, neboť jeden mluví o voze a druhý o koze a někdo ještě i o „kuřatech“.
    Přidávám se k akceptování rovnice
    Bůh=Pravda=Láska=Dobro
    a to i přesto, že někdo lidi s takovými názory nazývá kuřaty. Rovnice rozhodně platí. O stvoření se v ní nemluví.

   24. a ještě jedno malé upřesnění – např. já jsem nikdy v životě s žádným farářem nemluvil a nevím, co faráři říkají

  3. Ajaj, asi jsem napsala zbytečně dva skoro stejné příspěvky. Zdá se, že to tu naskakuje s nějakým zpožděním… no, příště si dám pozor.

   1. Ano. Když říkám – Hledejte a naleznete… – říkám to vážně.

 4. Degon napsal: 31.10.2014 (11:56) … človek má svoju vlastnú (slobodnú) vôľu, teda aj vôľu konať zlo v rozpore s Božou vôľou.

  Ano, konečně se zdá, že tu někdo použil tu zmiňovanou logiku. Díky Degone.

  1. Ďakujem AM za pochvalu (pravda, ak to nebolo myslené skôr ironicky), lebo náuka o slobodnej vôli človeka nevyplýva ani tak z logiky, ako skôr z učenia gnózy, prípadne z Biblie a tí, ktorí tvrdia opak (že človek nemá slobodnú vôľu) majú tiež svoje „logické“ argumenty.
   Ale pojednania o logike myslenia a konania je aj pre mňa veľmi zaujímavá a poučná a prekvapuje ma, že tej logike mnohí nechcú držať. Náboženská vierouka, najmä tá dogmatická sa uplatňovala bez ohľadu na logiku, čo sa neskôr, keď ľudia dosiahli vyšší stupeň poznania vymstilo v jej odmietaní.

 5. Velmi přínosná studie k charakterizaci Českých dějin a okolních sousedů.
  Líbí se mi, že dáváte najevo, že pan Masaryk se ve svých úvahách mohl také mýlit a přibližujete jeho relevantní pohnutky. Vzhledem k Masarykově rozhledu v tehdejší době je představilelné, že by dnes TGM za současné situace dal přednost společnému státu s Rakušany.

 6. Pro Šárí

  Ad: Podle toho odstavce s pedofilem totiž očividně vůbec nechápete, o čem tu mluvím…
  Naopak. Naprosto přesně jsem ilustroval Vaši životní filosofii. Jestli s tím odstavcem nesouhlasíte, pak neplatí Vaše slova: „“Lidé konají zlo, dobro a vůbec cokoliv, co konat dokážou, naprosto ve shodě s Boží vůlí…“ a máte to nepromyšlené.
  Na druhou stranu, jestli trváte na tom, že Vaše slova jednoznačně platí, budete u všech zločinců mimořádně oblíbená.

  Ad: Bůh žádných dvanáct přikázání nedal…
  Jasně:
  – co se píše v Bibli (10 + 2), tomu nevěříte (o kterém Bohu tedy mluvíte?)
  – Bůh nic nepřikazuje (čili žádný řád není zapotřebí)
  – ať uděláte jakoukoli pitomost, Vaše vůle se vždy kryje s vůlí Boha (Bůh je tedy pro Vás mentálně retardovaný přitakávač)
  – a teď už stojíte jen před posledním krokem: zjistit, že Bůh není Bůh, ale třeba Homer Simpson.

  P.S. Čerstvá správa:
  Znásilněnou desetiletou Afghánku chtějí příbuzní zabít, pošpinila prý čest rodiny…
  Spolu s těmi zlo-činnými Váš Bůh má hody

  1. Pane Muladi, o čem to prokristapána píšete? To vážně vůbec nechápete, o čem mluvím? Víte, spousta jiných lidí to pochopit dokázala, dokonce i lidé na křesťanských stránkách, jejichž víra byla pravděpodobně shodná s vaší, takže chyba určitě není na mé straně.

   Myslíte, že u zločinců je oblíbený mnou vyznávaný neúprosný Boží karmický zákon, který je za každé jejich neodčiněné provinění potrestá tímtéž, čím se provinili? To bych se hooodně divila.

   Že není zapotřebí žádný řád? Ale ten řád je každou vteřinu všude kolem nás. Zkuste třeba teď jít a skočit jen tak z padesátého patra-spadnete dolů a zabijete se, protože zákon zemské přitažlivosti je součástí řádu a nevypíná se ani přes noc :-))) Stejně tak všechny ostatní fyzikální zákony. TO jsou totiž skutečné Boží zákony-pevné a lidmi neporušitelné.
   Ovšem třeba takové mravné chování, nebo třeba to vaše desatero, to už není Boží zákon, to je lidský zákon. Porušit ho je jednoduché jak facka, a skutečnému Bohu je to úplně jedno. Jedno to ovšem nemusí být lidem kolem vás, a proto je dobré podobné lidské rozumné zákony dodržovat-ne kvůli Bohu, ale kvůli vám samotným a vašemu lidskému i jinému okolí. Protože pokud někomu ublížíte, vrátí se vám to podle zákona akce a reakce.

   Můj Bůh není žádný přitakávač, navíc mentálně retardovaný-slovo mého Boha je skutečně Zákon a platí vždy a všude. Zato slovo vašeho Boha, třeba to slavné desatero, dokáže porušit každý levou zadní. Proto je také třeba, aby váš neschopný Bůh vyhrožoval lidem sankcemi za porušení svých „zákonů“, tak jako to ve své slabosti dělají lidští vládcové, aby udrželi lidi na uzdě. Můj Bůh ničím nevyhrožuje, protože k tomu nemá důvod.

   Můj Bůh nemá žádné hody. Můj Bůh nepotřebuje hody, protože jaksi má vždy všechno. Dovedete si takového Boha aspoň představit? Boha, který nemá žádné požadavky, protože nic od lidí ani od nikoho jiného nepotřebuje? Žádné uctívání, žádné „osobní vztahy“, prostě nic?

   1. Váš Bůh, Šárí, a přidám s pokorou, i můj, je prostě dokonalý. On je takový i ten pana Muladiho, ale ten to neví a navíc ho „odívá“ do svých rádoby poznání.
    Díky za to, jak tu elegantně čelíte nepochopení. I to, na Vaší i na „jejich“ straně, je Jeho Vůle.
    Venda

   2. I to, na Vaší i na „jejich“ straně, je Jeho Vůle.

    O jakých stranách hovoříte? Nejednota, není dokonalost a není to atributem Boha.

   3. Matrixi, Bůh je jeden, lidí je mnoho.
    Snad to na vysvětlení stačí.
    Venda

   4. Pane Vendo,

    všimněte si, že já vůbec nemám potřebu se o Vás otírat, natož se s někým spolčovat proti Vám. Dost to vypovídá o charakteru člověka.
    Je Vám jsné, že dokonalý Bůh nemá rád šplhání po zádech jiných, popřípadě vlezdozadkismus?

   5. Pane Jiří, Bůh je podle Vás poznatelný člověkem ?

    Venda

   6. Pane Jiří, vstoupil jsem do diskuze pod článkem pana Staňka s drobnostmi. Vás se dotkly. Položil jsem Vám doplňující otázku a Vy jste se pro odpověď rozepsal. Mám již ale zkušenost, že když tak učiním já, přestanete reagovat proto, že se Vám jeví případné odpovědi obsáhlé a odstupujete od nich.

    Na moji stručnou otázku- „Pane Jiří, Bůh je podle Vás poznatelný člověkem?“ jste odpověděl poměrně obsáhle. Nechci však vytvářet žádné „velké dílo“ v mé reakci na Vámi sdělené. Jen několik stručných poznámek. Ještě snad – mícháte sem do odpovědi něco navíc; budu se ale snažit Vás a Vaše myšlenky pochopit v souvztažnosti s moji položenou jednoduchou otázkou.

    Ad.: Trojjedinost v Bohu znamená Lásku (Otec), Moudrost (Syn) a Vůli (Matka). ………. Mnoho myšlenek tu již padlo k Trojjedinnosti, v článcích i v diskuzi – Bůh-Otec, Bůh-Duch svatý a Bůh-Syn. Matka? Ano, v semitských jazycích je Moudrost rodu ženského, a tak se někdy nazývá matkou, ale je to Duch svatý, který byl na počátku jako tvůrčí projevená síla Boha, jeho výron tvůrčí energie, jedinečného záměru, projekce pro vznik všech nižších světů…. . Ale o tom nemá příliš cenu diskutovat – samotná Trojjedinnost je popsána v mnoha knihách a lze ji buď pochopit /intelektem/ a nebo prožít. K Vašemu Synovi a Moudrosti – přečtěte si pozorně verše evangelia Jana v NZ: 7-16 až 18.

    Ad.: U člověka je symbolem lásky srdce,…..všechna srdce? nemůže být srdce některého člověka zatvrzelé?? …….symbolem moudrosti mozek – nemůže být mozek „jen“ anténou, která má příjem ve svých „exklusivních energetických polích“ vyšších světů; navíc je mozek i srdce pomíjivé……..!! ….. a symbolem vůle údy (napojené na páteř). = nutné zdůraznit, že pak je tato vůle velmi zprostředkovaná, není tak nějak přímá – údy nejsou nikdy napojeny přímo na páteř – paže-ruce do ramenních kloubů, nohy přes kyčelní klouby a pánev…… ?!

    Ale každý člověk má v sobě i zažívací trakt: ten je symbolem pro Satana. Hmmm….a dále je to teprve zajímavé:

    Ad.: Není pochyb o tom, že každý člověk zažívací trakt potřebuje, ale když člověk do sebe nasouká něco, co neměl, rozbolí ho břicho – tu bolest však způsobuje zažívací trakt, nikoli srdce nebo mozek. Jinými slovy bolest (zlo) člověku nezpůsobuje trojjedinost v Bohu, nýbrž Satan, stojící mimo tuto trojici. Přestože vše je v jednom. !!!!!
    Ty mé vykřičníky?? Proč myslíte, že bolest je zlo? Kdyby člověka nebolelo např. při silném zánětu slepého střeva v podbříšku, bez varování /bolesti/ by prasklo a člověk by zemřel a ani by nevěděl proč ?! Kdyby člověka nebolel zub /kaz/, přinesl by si přes takovou až banalitu těžký zánět s třeba i náročnou operací popř.s následky na celý život.

    Ad.: / následující řádky beru jako součást úvodu do odpovědi na moji otázku/ – „Samozřejmě, že srdce dává život mozku i zažívacímu traktu, ovšem když lidé spolupracují, nebo se milují, tak je to kvůli tomu, co produkuje srdce a mozek – nikoli kvůli tomu, co produkuje žaludek a střeva. / co tahle moudrost – „láska prochází žaludkem?/ Takže kdo chce povýšit exkrementy na úroveň srdce (kdo tvrdí, že láska a zlo jsou jedno), vytváří smrtonosný stav.

    Tady se jen zeptám a snad to pochopíte. Patří k sobě světlo a stín? Netvrdím, že láska /dobro/ a zlo jsou jedno. Nemůže být zlo jen menší dobro a nakonec, není to silně relativní pojem?

    Ad.: „Nyní k samotné otázce /tj. hledání odpovědi ve Vašich sděleních/:
    Genesis 3: Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.“

    Tady doplním překlad z Bible: Genesis 3 – 22 – Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ ……. co je to „jedním z nás“????????

    A pokračujete již k odpovědi : „Až se člověk vrátí k Bohu jako Kristus (spasitel sebe sama) pozná Boha, jenž od zmrtvýchvstání Ježíše má tělo Ježíše. Ale nebude to dřív, dokud člověk nesplní (tady, nebo v jiných úrovních Boží tvorby) dvě přikázání z Nového zákona: Miluj Boha nade všechno a miluj bližního, jako sebe sama.“

    Ano, naprostý souhlas s dvěma přikázáními Nového zákona! Ale jedno ALE na závěr.

    A vy pak píšete, jako snad poslední větu, která má zkompletovat Vaši odpověď na moji výchozí a jednoduchou otázku – „“Pane Jiří, Bůh je podle Vás poznatelný člověkem?“

    Ad: „Proto všichni ti, kteří odmítají mít osobní vztah k Bohu, vytvářejí si na své cestě bariéry.“

    Ale toto není snad odpověď na moji otázku? Pokud ano, tak ji přeformuji i z Vašeho předchozího sdělení – tedy tak, jak jsem je pochopil pro odpověď:

    Bůh je poznatelný člověkem pouze za předpokladu, že neodmítá mít k Němu osobní vztah a tím si nevytváří na své cestě žádné bariéry, bránící tomuto poznání. Ale vždy se toto poznání uskuteční až po smrti tělesné schránky člověka, tedy tehdy, až se duše /člověka/ vrátí k Bohu, jako sebevědomá. Tak pozná nejen sebe sama, ale i Boha.

    Sdělím Vám však na závěr moje poznání /část/, které se od Vašeho podstatně liší: „Bůh je člověkem poznatelný i během svého života v lidské tělesné schránce za předpokladu, že……….. viz. dále lze mnoho dohledat v mých článcích a předchozích diskuzích….. . Dovolím si ještě sdělit, že ve Vaší katolické teologii, pravověrnosti, tkví zábrana, která by Vám bránila mé případné kompletní objasnění pochopit.

    Váš závěr, jak jsem předpokládal již předem avizuje odchod od tématu “ (A loučím se: co jsem říci chtěl, aby to snad někomu pomohlo, to už jsem řekl a nyní se budu věnovat nějaký čas jiným věcem.)“

    Tak díky a mnoho zdaru v těch jiných věcech.

    Venda

    Venda

   7. Šárí,

    v předchozím příspěvku jsem Vám jasně ukázal, co vyplývá z Vašich slov. A místo toho, abyste přiznala chybu, začínáte všemožně točit a blábolit, co Vám mozek na jazyk přinese.

    ad: Myslíte, že u zločinců je oblíbený mnou vyznávaný neúprosný Boží karmický zákon…

    O karmickém zákonu točíte až nyní, předtím jste tvrdila, že každé zlo je v souladu s Boží vůlí. Ale dobře, tady máte souvislost, která ukazuje, jak si sama odporujete: kdo ten karmický zákon stvořil a drží? Váš Bůh, o kterém tvrdíte: „skutečnému Bohu je to úplně jedno“?
    V žádném případě.
    Ten zákon stvořil a drží Bůh, jenž je Láskou, Moudrostí a Vůlí v Jednom. A drží ho právě proto, že zlo není v souladu s Boží Vůlí. Kdo zaseje zlo, nesklidí dobro.

    ad: fyzikální zákony. TO jsou totiž skutečné Boží zákony-pevné a lidmi neporušitelné…
    A kdopak je dal a drží? Váš Bůh, kterému je to úplně jedno? Nebo podle Vás snad existuje vedle něho ještě jiný Bůh, kterému to jedno není?

    ad: Zato slovo vašeho Boha, třeba to slavné desatero, dokáže porušit každý levou zadní…

    Každá havárie znamená, že člověk nerespektoval fyzikální zákony.
    A stejně tak každé postižení karmickým zákonem znamená, že člověk nerespektoval Boží přikázání (10+2). Jinými slovy, karmický zákon je reakcí na 12 přikázání, takže stavíte-li se těm přikázáním s despektem, karmický zákon (držený pravým Bohem) Vám to spočítá.

    K dalším Vašim blábolům se už vyjadřovat nechci.
    Jak je vidět, Vaše duchovní nevzdělanost je tak velká, že nejen nerozumíte Bibli, ale neznáte ani podstatu karmického zákona, přestože „je Vámi vyznávaný“. Proto se příště raději více vzdělávejte a méně pište – bude to pro Vás samotnou lepší.

   8. To nemá cenu, pane Muladi. Vy vůbec nerozumíte tomu, co tu píšu. Nevím jestli nechcete nebo to nedokážete. Spíš bych tipla to druhé, ale to je celkem jedno, stále mi vkládáte do pera něco, co jsem vůbec nenapsala.

    Ale velmi, velmi mně na závěr pobavil právě od vás výrok na adresu Vendy, že dokonalý Bůh nemá rád vlezdoprdelismus, když vy sám v této disciplíně vynikáte :-)))

   9. Šárí,

    já uvádím argumenty a fakta. Vy jenom plané bláboly typu „vůbec nerozumíte tomu, co píšu“ nebo „v této disciplíně (vlezdoprdelismus) vynikáte“.
    Jaké na to máte důkazy?

   10. Důkazy mám stejné jako vy a jako každý jiný. Žádné. Všechno jsou to jen teorie. Kdyby někdo měl v tomto oboru skutečné důkazy, už by nebylo co řešit.

   11. Ad: „Proto se příště raději více vzdělávejte a méně pište .. “

    Zlatá slova pane Muladi, vyryjte si je několikrát na rámeček monitoru a návdavkem i na klávesnici a vždy, když budete chtít něco napsat si je přečtěte … a hlavně se jimi řiďte :)

   12. Pane lubko vy máte na mysli vzdělání ve víře, to vám tedy přeji hodně štěstí. :)

   13. Matrixi proč se mermomocí cpete mezi místní mudrlanty, kteří vždy a za všech okolností vědí přesně co myslí ten druhý a používají to rovnou jako hotovou věc, aniž by si dokázali uvědomit, že je to vždy pouhá jejich domněnka a v drtivé většině úplně mimo :)

    Příště se raději zeptejte :)

   14. Já se nepotřebuji ptát, když jste se vecpal mezi rozhovor Šárí a panem Muladi, kdy předkládají své představy o Bohu.
    Pak nemusíte zdůrazňovat ten apel na vzdělání, který byl z vaší strany mimo téma a já jsem jen správně zareagoval :)

   15. Pane lubko,

    nepopírám, že někdy umíte trefit hřebíček na hlavičku, ale jindy – jako třeba nyní – se chováte jako trapný puberťák. Navíc, na absenci jakéhokoli faktu nemám ani jak reagovat.

 7. Velmi pěkný článek! Myslím, že pan Staněk má mimořádný pozorovací dar v oblasti na pomezí společnosti, historie a duchovna. Po delším pitvání by asi každý našel nějaké detaily, které vidí jinak, ale celkový rámec dává smysl a pro mě byl poučný. Stejně jako následná diskuse. Škoda, že nese stopy povyšování. Jsme na jedné lodi … dokud se nekoukneme na druhý břeh, můžeme si mylslet co chceme, ale jistotu správného poznání nemáme nikdy.
  No je mi jasné, že Bůh Mojžíšovi nedržel dláto, když sekal desatero do desek, bylo to lidské dílo, stejně jako všechno další, až po výše napsaný článek, ale představa, že tu není žádné zakotvení v tom, co zde nazýváme „boží vůlí“ je pro mě dost děsivá. (To jsem si zkoušel představit ta přikázání …) Kdyby bylo dobro a zlo jen rozpůleným celkem jako bílek a žloutek, (bez kladného a záporného náboje) pak bych opravdu smysl nejen lidské, ale jakékoliv existence nechápal. Je-li vše tak bezbarvé, pak existence začíná i končí v nicotě beze smyslu. Nebo jsem něco přehlédl?
  Souhlasím se Šárí, že se dějiny světa neubírají jen pozitivním směrem. Dějiny se někam ubírají a nemohou se ubírat pozitivním směrem proto, že do nich každý kecá -)). Zde naopak se Šárí nesouhlasím a sice v tom, že vše, co se děje, nemusí být nutně Boží vůlí. Jsme tu my a naše vůle. To není nějaká nabubřelost, když se pár bohatých domluví, rozpoutá ze své vůle i válku! No a my ostatní, co tak bohatí a mocní nejsme, můžeme ze své vůle páchat menší zlo (nebo dobro). A kdoví jaké vůlí obdařené bytosti ještě existují mimo náš svět? Vlastně bude zázrak, jestli to nakonec k nějakému dobru a řádu doklopýtá.
  Tak si tedy myslím … desatero nemusí být od Boha, dal by se napsat jiný seznam s jiným počtem bodů, ale princip dobra, na kterém je založeno, ano. Možná, že lze zažít v životě zkušenosti, ze kterých nebude jasné, že dobro má navrch a že je tou cílovou metou, ale žádný strach … tož nám to někdo dovysvětlí později -)).

  1. Ano, jsme tu my a naše vůle. Můžeme si vybrat a realizovat jednu či více z velkého množství možností-všechny ty možnosti ale pochází od Boha, se všemi Bůh souhlasí, všechny jsou v souladu s Boží vůlí.

   Pokud ale s nějakou možností Bůh nesouhlasí, tu možnost si prostě vybrat nelze. Nemůžete jen tak bez ničeho skočit ze skály a říct si, že nespadnete dolů, ale budete padat nahoru. Tuhle možnost prostě sami o sobě (bez raketových bot :-))) )nemáte.

   To jen křesťané si myslí, že jejich „Boží plán pro lidstvo“ je jediný Bohem schválený. Muslimové si zase totéž myslí o plánu jejich Boha. Tak trochu jako když si malé děti myslí, že jejich maminka je jediná a nejlepší :-)))

 8. Pro Šárí:

  Velmi dobře Vám rozumím.:)
  A nyní sledujte s odstupem děj v přímém přenosu:“Uťala jste jeden roh a vyrojí
  se dalších deset.“:)Ne však proto,aby Vám Otec ublížil,ale aby Vám v přímém
  přenosu „ukázal“,jak se dá chvástat vlastní zaslepeností.Nemohou Vám porozumět,
  protože mluvíte jazykem srdce na základě vlastních zkušeností.Jsou zaslepeni převzatými slepými názory,a ty je dál nepustí,dokud sami nesestoupí do vlastního nitra.Klobouk dolů.
  Získané zkušenosti,zakotvené v srdci,již srdci nikdo nevezme.

  Co je to dobro?Střed chudoby srdcí(zla).Co je dobré pro mne,zítra bude zklamáním.
  Co se dnes zdá býti zlé,zítra bude Poznáním.
  Dobro je tou kuličkou,získanou na základě vlastních prožitých zkušeností.
  Dobro je kuličkou vakua,rovnováhou mezi jazykem(rozumem) a srdcem(láskou).
  Dobro nestraní nikomu a ničemu.Dobro může být přítomno jen v rovnováze rozumu
  a citů(emocí)v srdci,a to jak duchovním,tak i ve vědomí člověka.

  Bůh je všemi a vším.Bůh se projevuje přes nás.Bůh bojuje sám se sebou(nejmladší
  Srdce:)) prostřednictvím všeho a všech.Bůh je Celek,Úplnost,jehož jsou všechna
  srdce(vědomí) součástí.Žádné není ani více ani méně.Je jen věčně chybující Bůh.
  Proto se učíme i my chybováním.
  Udělám chybu jednou,dvakrát,..pak samo musím nalézt příčinu té chyby.Když ji
  najdu,pak jsem ještě několikrát Otcem prozkoušen bez toho,abych si toho bylo
  vědomo,jak obstojím se svou zkušeností v různých situacích.Jde o to,nakolik si mé vědomí novou zkušenost osvojilo,nakolik se více osamostatnilo.

  „Přikázání“ mohu pochopit srdcem(porozumět s láskou) jen tehdy,pokud si jej
  prožiju z různých úhlů pohledu.Nemohu porozumět přikázání nezabiješ,pokud jsem
  nezabil nebo nebyl zabit.Každý jeden člověk má za sebou temnou minulost,smýká svůj stín.Mnozí to vše spatří,až budou „umírat“.Mnozí,jako i Vy,si toho jsou vědomi již nyní.Nemohu porozumět nikomu a ničemu,pokud sám sebe neznám vpravdě.
  —-
  cit.:
  Na počátku bylo Slovo(Hudba).
  A to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.

  To slovo přišlo na svět,ale svět jej nepoznal,nepoznal Boha
  vpravdě.Proto však usiluji,aby tento svět mohl žít i duchovně.
  „Já jsem“ utrpením k duchovnímu vzestupu,kdy zažije každý
  mnoho nového a nepoznaného ke svému sebezdokonalení-
  jako prvotina plodu Bohu-Celku k vymanutí se z karmického
  kola života v Upřímnosti.
  Protože tento svět miluji,Jsem soucitem,jenž proměňuje chyby
  na zkušenosti,Lásku činím malou,skromnou,aby se vaše srdce
  mohla měnit,žít,a to šťastně kdekoliv,aby mohla se k Jednotě
  navrátit,protože jsou Její součástí.Bůh,tedy všechna srdce dojdou
  Poznání,a ochotně vstřícně půjdou s nadějí vstříct budoucnosti,
  no již s novým svobodným vědomím,bohatým o nové zkušenosti.
  Tak vážná návštěva (změna) přichází a tak špatně snášíš Pravdu,
  jež trpí,a vám se zdá,že je všechno Poznání jen tak,bez přijetí
  důsledků svých chyb,zadarmo.
  Urychlí se plány příchodem těch,jež mají moc sami nad sebou
  (jsou svobodnými),Otci věrní srdcem,
  kteří s Láskou řeknou vpravdě jak sjednocovat protiklady v mysli,
  a s radostí budou hlásat směr k duchovnímu způsobu života
  v Pravdě,Lásce bezpodmínečné-všeobjímající.
  Usměje se na vás štěstí a váš nový život.Smrt pak připadne
  Falši(přetvářce) a špatnému svědomí,a v novém životě nebudou
  mít již místa.Toto praví to Srdce,které nepotřebuje jméno,
  protože ho má ve svém srdci duchovním každý.

  Hodně odvahy při procesu sebepoznávání podvědomí i nevědomí.
  „Amen“

  PS:cit.:
  „Kdo má pravé porozumění, nechť v něm setrvá a neodstoupí od něho ve strachu,
  že by tak mohl utrpět škodu na světském prospěchu! Neboť ten bude odsouzen k zániku.“

 9. cit.:
  *
  Staré vnitřní přiměřené vědění však je přístupné a vlastní jen těm lidem, kteří nikdy
  nezakolísali a nezeslábli v pravé víře a důvěře v jediného pravdivého Boha, Jeho
  po všechny časy milovali jako Otce nade všechno a svého bližního jako sebe samé.
  A to proto, že ono naznačené vědění je vnitřním písmem a řečí duše a Ducha v duši.
  Ten, kdo tuto řeč ztratil, nemůže rozumět Písmu a jeho řeč mu v jeho mrtvém světle
  světa připadá jako pošetilost. Neboť životní podmínky Ducha a duše jsou jiného
  způsobu, než ty těla. A tak je také zcela jinak uzpůsobeno duchovní slyšení, vidění,
  cítění, myšlení, mluvení i písmo, než tomu je mezi lidmi v přírodním světě.
  Proto může přírodní člověk pochopit, co Duch činí a hovoří, pouze cestou starého,
  tomu odpovídajícího vědění. Lidé tuto vědomost ztratili vlastní vinou. Tím vyřadili
  sami sebe ze spojení s duchy všech oblastí a všech nebí a nemohou proto už
  pochopit a pojmout ono duchovní v Písmu.
  Čtou napsaná slova podle slepě naučeného zvuku mrtvého písmene a nemohou
  ani pochopit a uvědomit si, že písmeno je mrtvé a nemůže nikoho oživit, nýbrž že
  to je pouze vnitřně skrytý smysl, jenž jako život sám všechno oživuje.
  Jestliže to pochopíte, usilujte především o znovuzrození v Duchu, aby ve vás ožila
  a sdostatek setrvala říše Boží. Tak také získáte poznání o vztahu mezi hmotou a
  Duchem, bez kterého nebudete moci v živoucí pravdivosti pochopit ani Mojžíše,
  ani některého z proroků, a propadnete tak nevíře, pochybnostem a hříchům, místo
  abyste unikli mnohému nebezpečí, jež hrozí vás pohltit.

  *

  .., kde jsou ti, které Jsem nezanechal jako sirotky? Pravím: Vyskytují se ještě tu
  a tam, ale jsou nyní téměř vzácnější, než diamanty v královských korunách.
  Žijí prostě, od světa pokud možno odvráceni; jejich radostí a předmětem jejich
  rozhovorů Jsem Já! Neboť ústa přetékají, co srdce naplňuje. Tito vpravdě nejsou
  sirotky; neboť Já jsem mezi nimi a učím je Sám. Oni slyší stále Můj hlas a poznají
  jej jako hlas pravého pastýře a nikoliv jako hlas nějakého nájemce, kterého
  nenásledují, protože mluví hlasem falešného proroka. Tito jsou to také, kterým
  Moje slovo patří. Nepotřebuji proto žádné učence světa, ani zákonodárce světa,
  nýbrž pouze pokorná, Mne milující srdce. Kde to naleznu, přidám také všechno
  ostatní, a to jistě lépe, než by to vynalezl svět. Potom bude všechno výsledkem
  vlivu svatého Ducha a na světě už nebudou žádní sirotci. V pravdě je v současné
  době jen málo těch, jejichž sluch je přístupný Mému hlasu!
  *

  Skutečný „antikrist“ je všeobecně panující dychtivost po docela jiných věcech,
  než hlásá Moje učení. Je to panující sklon přemnoha lidí pracovat jen hlavou a
  srdce odsoudit k mlčení. Musíte proto považovat „hlavu“ čili vypočítavý rozum
  (jako duchovní princip) za „antikrista“, který na Zemi už dávno vyvádí a pokouší
  se svůdnými průkaznými důvody lidi přesvědčit, že je pravda jen to, co může
  pochopit a vysvětlit rozum. Co však cítí nebo tuší srdce, to že prý je pouze
  pomíjející mlhovina vzrušené fantazie! Odtud učení materialistů jako poslední
  stupeň moudrosti – rozumu. Odtud dychtivost po požitku a prostředcích,
  jak jej uspokojit. Odtud pohrdání vším ušlechtilým, dobrým a vznešeným,
  odtud“ vědění a žádná víra“! A přece lidé zapomínají, že Jsem kdysi řekl:
  „Všechno vaše vědění je kusové zboží!“

  *
  Všechny tyto obrazy Janovy Apokalypsy jsou duchovní symboly, jsou ******************************************************************************
  epidemické duševní choroby, jež potom lidi ženou a ovládají. Kdyby chtěl člověk
  tato Zjevení rozluštit, musel by vycházet z mnohem vyššího hlediska, než jakého
  je nyní dosud schopen. Musí vidět z Mého hlediska duchovní, vnitřní svět duší,
  na této Zemi v tělech zahalených, a musí jim tak rozumět. Musí vidět, jak se
  duchovní směr mění, jak toho používám ke Svým účelům a jak potom, místo toho,

  co by lidé chtěli,

  vše směřuje k Mému velkému cíli! „

  1. Hvězdičko,

   do duchovních pravd halíte i ohavnosti, které jsou dokonce ze zákona trestné.
   Já Vás mám prokouknutou, takže pro mne žádné nebezpečí nepředstavujete, ale pro jiné (jako je třeba Šárí), můžete znamenat velmi rafinovanou překážku na cestě k Bohu. Ovšem jak za ponoukání k ohavnostem, tak i za lidi, které svedete, nakonec sama zaplatíte. A ti, které neobalamutíte, posílí.
   Takže ty Vaše otravné slovní štrúdly mají přece jen nějaký význam.

   1. Milý pane Muladi, já věděla své už dávno předtím, než jsem se seznámila s názory Hvězdičky, takže těžko pro mně představuje nějaké „nebezpečí“ (to nebezpečí je nebezpečím ostatně jen ve vaší hlavě). Prostě s ní jen souhlasím, protože jsem zjistila, že vcelku zastává velmi podobný světonázor jako já.

    A opět musím konstatovat, podle vašeho vyjádření výše, že nedokážete příliš porozumět psanému textu. A i přesto jste výše tvrdil, jak rozumíte bibli určitě líp než já… silně o tom pochybuji, když vidím, že příliš nerozumíte ani naprosto jednoduchým příspěvkům.

   2. A ještě něco, pobavil jste mně připomenutím nádherně rigidního křesťanského vyjadřování. Připomněl jste mi mladší doby mého diskutování s křesťany na jejich stránkách. Jak prý pro mně názory toho či onoho nekřesťansky naladěného filozofa můžou být nebezpečím na cestě k Bohu… páni, je to pořád stejně legrační :-)))

   3. ad.do duchovních pravd halíte i ohavnosti, které jsou dokonce ze zákona trestné.

    To je Váš názor a Vaše domněnka,neboli iluze.Pokud nerozumíte těm tzv.
    ohavnostem,pokud jste se nedopátral k jejich pravým příčinám a jen je
    z nevědomosti(strachu a pýchy) odsuzujete,pak se na nich sám stále podílíte.
    Za „chyby“,tedy Poznání, se „platí“ bolestivým snášením důsledků.
    Jestliže nyní jedinci a tím i společnost snáší důsledky chyb,tedy příčin
    minulosti,nepohne se dál,dokud nenalezne pravou příčinu degradace jednotlivců
    a tím i celé civilizace.Pedofílie,homosexualita,agrese,násilí,to vše jsou
    jen DŮSLEDKY dlouhobě tabuizované sexuální síly,která je alfou-omegou
    života.Důsledky,které se zametají pod koberec a stávají se TABU.
    Jsou FUJ pro falešné masky,zatímco potají až tak fujky nejsou(obchody
    s bílým masem,dětská pornografie,únosy dětí-chlapců i děvčat,zneužívání,..),
    takže se ty důsleky maskují veřejně.Raději se o nich nemluví,jen občas se
    něco provalí,ale velmi rychle ututlá.

    Jenže když se něco dlouhodobě neřeší,pak dochází k výbuchu,jako když se přetlakuje tlakový hrnec.Pak už je pozdě.

    Ostatně stojí za povšimnutí,jak mnozí stojí na jednom místě,protože
    si sami zatarasili cestu.Buďto slepě převzatými informacemi(slepé zákony,
    dogmata,předsudky,tradice,rituály,tzv.společenské normy,tedy masky,..)
    ze strachu nebo si je tam z pýchy(vědci,nikoliv věda) naházeli sami.
    A když to „vidíte“,tak nevíte jestli se smát nebo plakat.To je otřesný
    pohled.
    Mezi klacky na cestě patří např.hmotnost,rychlost světla,stvořená historie Země,či vesmíru nebo pojetí Bible,jako popis historických událostí,
    dogmat a zákonů,atd.V předsudcích,rituálech,tradicích,slepých zákonech vědních i společenských,přetvářce a falši,odsuzování,atd.se snaží marně nalézt jistotu.

    Pokud člověk páchá ohavnosti,pak jen z nevědomosti o sobě samém a také
    za to snáší důsledky.
    Jestliže mu však rodina,společnost,škola,.. brání v sebepoznání,pak i oni
    se podílí na ohavnostech a musí důsledky snášet také.To aby pochopili,že
    jsou i oni,pro svou přetvářku,otroky své nezvládnuté sexuální žádostivosti.

    PS:Poznáváte svou chudobu srdce bez lásky a svou sebelítost pane Muladi.
    To proto z Vás číší nenávist z plnosti srdce,protože hněv a pýcha na nicotu
    vám zatemnila mysl a tím i pozornost.

    Každé srdce je DOBRÉ.Žádné ani více ani méně NENÍ.

  1. Již se na tom pracuje. Je to přece přednaznačeno v Očišťování kořenů (dějin) v 9 zastaveních. Toto je šesté, poslední je současnost po 89.

 10. Pro Šárí:
  Koukám Šárí, že Vás tu za víkend pěkně všichni „setřeli“. Já jsem ale tady kdysi napsal, že jste zde jediná, co tomu rozumíte a vidím, že to skutečně platí.

  Napsal bych něco ze života: Když se narodí kuře, tak první co uvidí, považuje za svoji matku. Pokud se narodí kuře a Vy mu ukážete třeba balon, tak celý život běhá za balonem, v domnění, že je to jeho matka.
  Zdejší diskutující mi připadají úplně stejně. Jestliže někdo napíše:

  „Bůh = Láska = Pravda = Dobro
  to je jistota, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí“

  tak je to názor přesně toho „kuřete“. Od malička nám přeci pan farář v kostele říkal, že Bůh je dobro, tak to přece nemůže být jinak. Ale nemá cenu zde nikoho přesvědčovat, každý sklidí své ovoce sám:-))

  1. Nojo, mně je jasné, že nikoho nepřesvědčím. Občas jen mám chuť a trochu času si zaoponovat :-)))

   Smutné je, jak si ta zdejší kuřata ani neumí představit, že by ten balon třeba nemusel být jejich matka. Neříkám, že to mají přijmout, říkám jen, ať si to představí-a ono ne. Balonocentrický systém je holt tady v Evropě utemován staletími neustálých opakování.
   Mnozí dnes mimochodem neslýchali nic od pana faráře odmalička, ale dostali se k uctívání balonu až jako starší. Pak si navíc ještě myslí, jak na ty nevěřící vyzráli a jak je antibalonová propagace ďábelská a nebezpečná. A jak je „osobní vztah s pravým Balonem“ jakési jejich zázračné vítězství, které ostatní neznají :-)))

   Ale myslím si, že na zdejších stránkách chápe věci podobně jako já ještě aspoň Hvězdička, ne jen já. Pak možná i Věra. Ale balonistů tu nějak velmi přibylo na úkor těch ostatních.

   1. Mnooo, kdo je a kdo není „balonista“, nemůže posoudit člověk, nemá k tomu předpoklady, aby mohl zcela objektivně zhodnotit do nejhlubšího nitra skutečný objektivní stav kohokoliv druhého, koneckonců ani sebe.
    Povrchní hodnocení rozhodně objektivní není.
    Čili jen houšť vy „kritizátoři“, ať je vidět, že je to tu skutečně shromaždiště nesoudných povyšujících se jedinců.

  2. Pane Milane, skutečně KAŽDÝ sklidí své ovoce. Platí to bez rozdílu pro všechny, protože také ještě Bůh=Spravedlnost.
   A také klidně napíšu, že to tak je, ať se to komu líbí, či nelíbí.

   1. Tak třeba mně se to líbí. Tenhle váš příspěvek je totiž podle mně 100% pravda.

 11. Pane Vendo,

  Váš dotaz:
  Pane Jiří, Bůh je podle Vás poznatelný člověkem ?

  si zaslouží trochu obšírnější odpověď, proto ji píši sem.
  Ze všeho nejdříve uvedu ilustračně podstatu Boha, čímž se objasní i zdejší zmatky kolem dobra a zla v Bohu.

  Trojjedinost v Bohu znamená Lásku (Otec), Moudrost (Syn) a Vůli (Matka).
  Mimochodem, trojjedinost má v sobě i každý předmět: nitro (dává Otec), tvar (dává Syn) a sílu (dává Matka), která jej drží pohromadě.
  U člověka je symbolem lásky srdce, symbolem moudrosti mozek a symbolem vůle údy (napojené na páteř). Ale každý člověk má v sobě i zažívací trakt: ten je symbolem pro Satana.

  Není pochyb o tom, že každý člověk zažívací trakt potřebuje, ale když člověk do sebe nasouká něco, co neměl, rozbolí ho břicho – tu bolest však způsobuje zažívací trakt, nikoli srdce nebo mozek. Jinými slovy bolest (zlo) člověku nezpůsobuje trojjedinost v Bohu, nýbrž Satan, stojící mimo tuto trojici. Přestože vše je v jednom.

  Samozřejmě, že srdce dává život mozku i zažívacímu traktu, ovšem když lidé spolupracují, nebo se milují, tak je to kvůli tomu, co produkuje srdce a mozek – nikoli kvůli tomu, co produkuje žaludek a střeva. Takže kdo chce povýšit exkrementy na úroveň srdce (kdo tvrdí, že láska a zlo jsou jedno), vytváří smrtonosný stav.

  Bůh Otec tedy v sobě nemá zlo, přestože Satanovi dává život. Zároveň však každý, kdo by chtěl bojovat proti Satanovi, bude mít problémy sám se sebou. A když bude střídmý, nebude mít se Satanem potíže. Zcela podle hesla: je moudré milovat anděly a vycházet s ďábly.
  Upozorňuji však, že jde o ilustraci principu, protože realita je složitější.

  Nyní k samotné otázce:
  Genesis 3: Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
  Až se člověk vrátí k Bohu jako Kristus (spasitel sebe sama) pozná Boha, jenž od zmrtvýchvstání Ježíše má tělo Ježíše. Ale nebude to dřív, dokud člověk nesplní (tady, nebo v jiných úrovních Boží tvorby) dvě přikázání z Nového zákona: Miluj Boha nade všechno a miluj bližního, jako sebe sama.
  Proto všichni ti, kteří odmítají mít osobní vztah k Bohu, vytvářejí si na své cestě bariéry.

  (A loučím se: co jsem říci chtěl, aby to snad někomu pomohlo, to už jsem řekl a nyní se budu věnovat nějaký čas jiným věcem.)

  1. Díky. Mně to pomohlo. Zjistila jsem, že tu diskutuji s člověkem, který si myslí, že zažívací trakt je živen srdcem a že je symbolem Satana. Už si nemusím dělat starosti, jestli v to takové diskusi nejsem skutečně já, kdo blábolí.

   Ano, je načase věnovat se jiným věcem, tohle je jasné znamení.

   1. -„Díky. Mně to pomohlo. Zjistila jsem, že tu diskutuji s člověkem, který si myslí, že zažívací trakt je živen srdcem a že je symbolem Satana“

    Já jsem v příspěvku pana Muladiho nic takového nezaznamenal.
    Ano, je načase abyste se věnovala jiným věcem. Doporučoval bych něco užitečného. Například si ujasnit pojmy dobro a zlo….

   2. „Ale každý člověk má v sobě i zažívací trakt: ten je symbolem pro Satana.“

    „Samozřejmě, že srdce dává život mozku i zažívacímu traktu, …“

    Dva citáty z příspěvku pana Muladiho pro ty, kteří neumějí číst.

 12. „Ale každý člověk má v sobě i zažívací trakt: ten je symbolem pro Satana.“

  „Samozřejmě, že srdce dává život mozku i zažívacímu traktu, …“

  Dva citáty z příspěvku pana Muladiho pro ty, kteří neumějí číst.

  1. …..„Samozřejmě, že srdce dává život mozku i zažívacímu traktu, …“

   Ano, srdce, jako pumpa pro krevní oběh, který ním roznáší pro každou buňku kyslík a další živiny, ostatně i celý komplexní organismus ve své složitosti čerpá život, jako podstatu své pozemské existence, od duše. I ten mozek by byl bez duše na nic.

   To se tu dovídáme ale věci, co?! Někdy si říkám. Diskutují tu vůbec dospělí lidé, A pán, který to tu přinesl, se jde věnovat něčemu jinému …….. .

   Po mé týdenní dovolené zjišťuji, že je to tu k pobavení.

   Venda

   Venda

  2. Já číst umím. Je tam jasně napsáno „symbolem“.
   K tomu dalšímu lze jen upřesnit pro ty, kteří mají problém s anatomií, že pokud srdce nenapumpuje krev do mozku a dalších orgánů je vymalováno..finito.

   1. Ano, pan Muladi píše, že zažívací trakt je symbolem Satana. A já psala, že on psal, že zažívací trakt je symbolem Satana. Což souhlasí. Nějak podivně se to pomíchalo jen vám. Pročtěte si to ještě jednou.

    Když tělo nedostane potravu zpracovanou zažívacím traktem, tak nebude fungovat. I krev, kterou pumpuje srdce, vzniká z potravy, kterou zažívací trakt nejprve přijme a zpracuje. Zažívací trakt je prostě primárně vyživující, srdce (a celé tělo) je vyživované zažívacím traktem. Snad i školní dítě tohle ví. Nesmí být ovšem postiženo blouznivou vírou, která si realitu přizpůsobuje svému obrazu.

    Co se týče duchovní výživy srdce, tu popsal pan Venda výše.

   2. Šárí,

    opět jste tady ukázala, jak plytká je dosud Vaše mysl (ale o to rychleji ji ráda používáte).
    Nejen prokazatelně nerozumíte pojmu „symbol“ a nevíte, že duchovní pravdy nám mohou být sdělovány přes hmotné symboly, Vy ani neznáte očividnou realitu v hmotném světě.

    Píšete: Zažívací trakt je prostě primárně vyživující, srdce (a celé tělo) je vyživované zažívacím traktem. Snad i školní dítě tohle ví. Nesmí být ovšem postiženo blouznivou vírou, která si realitu přizpůsobuje svému obrazu…

    Je prokazatelné, že srdce bez výživy zažívacím traktem (uvažujeme-li i nepřijímání vody) vydrží několik dnů. Ovšem zažívací trakt, který není oživován srdcem, nevydrží fungovat ani pár hodin. Odtud je jasné i pro Vámi zmíněné školní dítě, že srdce primárně oživuje zažívací trakt a nikoli naopak
    Navíc, když se podíváte na vývoj embrya, srdce začíná fungovat v šestém týdnu, zatímco žaludek vzniká až o dva týdny později. Jinými slovy, bez srdce by žaludek ani nevznikl.

    Hmota nám tak přímo v symbolech odhaluje duchovní pravdy, které ovšem Vy nejste schopna v současné době pochopit. Takže mé doporučení, ať méňe píšete a více se vzděláváte, se ukazuje jako opravdu dobrá rada.
    Poté snad na Vás přestanou platit Vaše vlastní slova: přestanete být postižena blouznivou vírou, která si realitu přizpůsobuje svému obrazu…
    (A na rozdíl od Vás se nevytahuji a neoznačuji jiné lidi za balonisty – akorát Vám nabízím vysvětlení toho, co nechápete.)

 13. ad – Například si ujasnit pojmy dobro a zlo….

  Co třeba ujasnit si pojmy příčina a princip?
  Není už na čase (na té „cestě ke Světlu“) trochu popojít dopředu a oprostit se od „balónu“ (přejatého myšlenkového vzorce) Tvůrce + Stvoření?

  1. -„Co třeba ujasnit si pojmy příčina a princip?
   Není už na čase (na té „cestě ke Světlu“) trochu popojít dopředu a oprostit se od „balónu“ (přejatého myšlenkového vzorce) Tvůrce + Stvoření?“

   Na ujasnění pojmů je vždy dobré si udělat čas…
   Pro někoho „balón“, pro jiného pravda… „Kde srdce tvé, tam poklad tvůj“
   Pro mě jsou jakákoliv oproštění od konceptu Tvůrce + Stvoření bludnou cestou nikam.
   Ale každý ať se ubírá tam, kam ho to táhne. Jen nemůže očekávat, že mu přitom budou ostatní stát špalírem a obdivovat jeho domnělou moudrost.

 14. Jediným Poživatelem je Bůh,tedy Vědomí.

  Žaludek slouží něco míchačka všeho co člověk snědl na kaši,natrávená potrava
  se posléze přesouvá do střev,kde svou nezastupitelnou práci vykonávají bakterie,které dokáží rozkládat z celé té kaše na výživu těla,která se dostává
  do organismu přes střevní stěny až k buňkám.
  Takto se to má i s Tělem Živého Boha,Živého Vědomí.Toto Vědomí(multivesmír) sestává z různých soustav(vesmírů),soustavy z tkání(galaxií)(hvězdokup),a ty z buněk(hvězdy).
  Galaxie sestává ze soustav(hvězdokupy-viz.Zodiak),soustavy z orgánů(Mléčná
  dráha),orgány z buněk(Sluneční soustava),a buňky z atomů(Země,Mars,..).

  Země je také živým tělem,také sestává z různých soustav,orgánů,buněk,atd.

  Člověk sám sebe vnímá jako samostatnou jednotku.Jenže ta jednotka se skládá
  z miliard samostatných buněk a miliard atomů.Skládá se ze soustav,soustavy
  z orgánů,orgány z tkání,tkáně z buněk a buňky z atomů.
  Stačí,aby jedna jediná buňka začala pro nedostatek výživy degradovat,čímž
  začne předávat svému potomstvu degradované informace.Tyto in-formace se však
  předávají i dalším buňkám.Důsledkem je degradace celého organického těla.

  Tak se to má i s vědomím člověka,které je součástí vědomí Země,které je součástí
  vědomí Sluneční soustavy,jež je součástí vědomí hvězd(hvězdokup),a toto vědomí
  je součástí galaxie a tato vědomí jsou součástí Vědomí vesmíru a Vědomí vesmírů.
  Tedy všechna vědomí jsou součástí současného celého Živého Vědomí,Živého Těla.
  Směrem ke Zdroji(z pozice nadhledu) se všechna vědomí sjednocují.Směrem od Zdroje
  se zdánlivě rozdělují.Všechna vědomí jsou současně přímo spojena se Zdrojem.

  Toto spojení je uvnitř člověka,nikoliv vně.Pokud se člověku podaří vědomě toto v spojení v sobě samém znovu obnovit,pak může „vidět“ Boha(Vědomí) všude okolo
  sebe.Může „vidět“,jak pracuje,jak se projevuje.Vědomí(Srdce) sestává zrovna jako i u člověka ze dvou sil,tedy Ducha(Otce,Všehomíra) a Duše(Matka,Prasíla).Jsou to
  dvě vědomé energie(Síly),které spolu tvoří Jedno Vědomí.Vše je o těch dvou a
  napětí(život) mezi nimi.Říká se těmto silám přitažlivá(gravitační,dostředivá),odpudivá(odstředivá,antigravitační).Vzájemné interakce způsobují napětí(elektromagnetické pole)a pohyby(tahy).Jinými slovy:pohyb a klid je jejich projevem.Tyto síly při
  vzájemném styku,tedy uvolnění napětí mezi nimi, vyvolávají u člověka a nejen u člověka,stavy blaženosti(extáze).Tyto Síly jsou opačné povahy,no dokáží spolu
  komunikovat díky Lásce bezpodmínečné(vakuum),všeobjímající.Vědomí je jednak
  chladným Pozorovatelem,ale také se v něm dokážete roztopit v Lásce.

  „Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy,protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti.Kdo má uši k slyšení, slyš!“
  ——–

  Naše společnost,současná civilizace nepostupuje vpřed,nýbrž degraduje,rozkládá se.Naše lidská vědomí jsou součástí vědomí Země.Protože i ono je ovlivňováno světlem,které přichází ve vlnách,zabezpečilo dávno získané in-formace(vědění) pro tuto dobu,protože vědělo,že se blíží pád lidstva,který patří k cyklům její přirozenosti.Samotný Duch,Otec,se podílel na tom,aby tyto in-formace uschoval
  pro lidská vědomí.Nemluvě o symbolech,pohádkách,mýtech,příbězích,filmech,atd.,
  kde se neustále snaží předávat tyto vědomosti.Vědci bez Otce nevynalezli a ani
  nevynaleznou nic,co by již dávno neexistovalo….

  Je důležité si uvědomit,že každičký člověk je v neustálém spojení se Zdrojem
  i Prasílou,Bohem,protože je Jeho součástí.Ani vaše buňka nežije mimo vaše tělo.
  Bůh je vámi a je Živý a vy jste v Něm.Pokud jste si Jej však plně vědomi a ještě nepodřimujete nebo tvrdě nespíte.

  Když se člověk plně napojí na Zdroj,pak má k ruce i všechny informace,které
  potřebuje.Pak se již nemusí ve školách drvit smyšlenou historii,smyšlené
  vzorce,představy jiných atd. a zanášet si tak špínou vědomí,tedy degradovat,
  ale může se plně věnovat vztahům mezilidským,přírodním,seberealizaci,atd.
  Každé dítě sebou přináší nějaký dar,který mu mají rodiče a společnost pomoci
  v sobě nalézt.Ten dar je důležitý vždy pro všechny.
  Takže mu nejdříve pomáhají naučit se postarat o své tělo,které je také nositelem vědomí přírodního člověka.Malé dítě je si ještě velmi dobře vědomo propojení
  s celou rodinou a společností.
  Pak ale přichází ze strany rodiny,společnosti a tím i škol k pádu tohoto propojení v mysli vědomí,ustavičným kázáním toho,kým „je“ a na koho si má hrát.
  Přibližně ve věku 6-7 let dochází k tzv.“zabití Ábela Kainem“,
  tedy k zabití ducha a duše myslí falešného ega(jáství).Dítě je zmatené a
  začíná se považovat za tělo a jeho falešnou mysl….
  Dále pak Genesis popisuje cestu ducha a jeho sestry duše do podsvětí Nicoty
  pro své zkušenosti,cestu ven, spojení a znovuzrození ducha v člověku.Odvádění
  desátků Bohu je také symbolem,protože s každou svo zkušeností,kterou umím
  zpracovat s láskou na moudrost,je obohacením i celého Vědomí.A Otec velmi
  pečlivě každou „kuličku“ hlídá.

  PS:Pro současnou společnost je katastrofou finanční tasemnice v trávicím
  traktu,tedy střevech,která systematicky zabíjí celý organismus.Nejen že
  za všechnu výživu ptá peníze,ale nedá vám pokoj,ani když se chcete osamostatnit.
  Pořád otravuje.Najíst nedá,ale ani zdechnout vás nenechá jen tak.Vždyť kdo
  by ji pak krmil?(tasemnice=žádostivost)
  Přitom přírodní člověk,ani příroda,ba ani duchovní srdce peníze nepotřebují
  k životu.
  Tak kde je chyba,když ne v mysli falešného já a její žádostivosti,či pýše?
  Potvora je ta „dcera babylónská“ což?:)))

  cit.:
  „A Žádostivost pravila: „Neviděla jsem tě sestupovat, ale teď tě vidím vystupovat. Proč lžeš, když patříš ke mně?“

  Duše odpověděla a řekla: „Viděla jsem tě. Ty jsi mě neviděla, ani jsi mě nepoznala. Sloužila jsem ti jako roucho a tys mne nepoznala.“

  Když to dořekla, odešla s velkou radostí.

  Znovu přišla ke třetí mocnosti, která je nazývána ‚Nevědomost‘.

  Mocnost se ptala duše říkajíc: „Kam jdeš? Jsi spoutána ve špatnosti. Když jsi spoutána, tak nesuď.“

  A duše řekla: „Proč ty soudíš mne, když já tebe neposuzuji?

  Byla jsem spoutána, přestože jsem nikoho nespoutala.

  Nebyla jsem poznána, ale poznala jsem, že všechno se rozpadá, jak věci pozemské, tak i nebeské.“

  Když duše překonala třetí mocnost, vystoupila vzhůru a spatřila čtvrtou z mocností, která měla sedm podob.

  První podobou je temnota, druhou žádostivost, třetí nevědomost, čtvrtou je rozrušení smrti, pátou je království těla, šestou je pošetilá moudrost těla, sedmou je hněvivá moudrost. Toto je sedm mocností hněvu.

  Ptají se duše: „Odkud jsi přišla, vražednice lidí, nebo kam jdeš, přemožitelko kosmu?“

  Duše odpověděla a řekla: „Co mne poutalo, bylo zničeno a co mne obklopovalo, bylo překonáno a moje žádostivost skončila a nevědomost zahynula.
  V eónu jsem byla uvolněna ze světa a ve tvaru z tvaru a z pouta zapomnění, které je pomíjivé.Od této chvíle dosahuji odpočinutí času, doby, eónu v mlčení.“

 15. Malá reakce na samotný článek a tedy něco přímo autorovi. V textu uvádíte některé, zřejmě hlavní myšlenky, tučným textem. Např. tady : „Jestliže je hodnocené náboženství od Boha, jinak řečeno objektivní, tzn. odvozuje zákony od vůle Podstaty světa, harmonizuje nejen vnitřní život jednotlivce, ale zajišťuje koordinaci a všestranný vzestup mezilidských vztahů. Pravé náboženství nabádá lidstvo k sebezdokonalování, k úsilí o vybudování obdoby duchovního ráje ve hmotnosti. A používá prostředky slučitelné s cílem.“

  Lidé nazývají ty, kteří přinesli určité nauky, a to s odstupem času, různě. Třeba jako proroky, mistry,…..atd. Ano, ti ve své době měli určitou popularitu. Přicházeli za nimi velká množství lidí, naslouchali jim, ale protože nešlo jejich moudra bezprostředně zaznamenat, předávaly se pak tato ústním podáním, než je někdo zapsal. Tady však již hrozilo nebezpečí, že záznam tzv.učení, byl v budoucnosti, po smrti toho, kdo jej přinesl, všelijak pokroucen a navíc byly vytvořeny rituály, o kterých tzv.“zakladatel“ za svého života nevěděl nic. Je fakt, že tyto obřady vždy vytvářely u určitých lidí, následovníků /nevědomých, ale s upřímnou snahou věřit autoritám/,pocit výjimečnosti a měly ho často i umělou okázalostí potvrdit /ego/. Fakt je, že většina náboženství je tzv.zjevených, tedy takových, které přinesli, pro zjednodušení Synové sem na zem; důležité však, přes zrození do fyzické podoby – jinak by nebyli schopni nic sdělit. Sdělit však, že je něco od Boha je odvážné, zvláště když pak, např. v případě křesťanství, se toto do nějaké podoby formovalo ještě několik století. K jakému obrazu je pak ze zkušeností zřejmé. K obrazu světského ovládání mas. Pak již lze mírně zpochybnit i tu Vámi použitou objektivitu, protože lidé, kteří náboženství vytvářeli již nutně nemuseli být objektivní, jinak řečeno od chyb přepisu, překladu až v záměrném pozměnění textů.

  Pane Staňku, píšete : ….“harmonizuje vnitřní život“. Ano, u někoho. Ale zase rozpor a doložitelná fakta. Jak může nebo mohou vnitřně harmonizovaný člověk nebo skupina lidí, kteří s takovým náboženstvím „za zády“ zajišťovat koordinaci a všestranný vzestup mezilidských vztahů, když často sami tito lidé nejsou příkladem ctnostného života a navíc vedou lidi do války i pod „prapory jediného Boha“. Války útočné, dobyvačné s cílem získat bohatství, území se zabíjením lidí na nich žijících….?? Jediná válka ospravedlnitelná je ta obranná. A také, člověk, který pracuje na poznání sebe sama časem zjistí, že s procesem duchovního vzestupu vede obrovskou svoji válku, a to se svoji myslí.

  Na závěr ještě zdůraznění z Vašeho zakončení citovaného odstavce: „Pravé náboženství nabádá lidstvo k sebezdokonalování, k úsilí o vybudování obdoby duchovního ráje ve hmotnosti. A používá prostředky slučitelné s cílem.“ Pane, jste idealista /to mají někteří nevědomí lidé taky rádi/ a nebo záměrně zavíráte oči před fakty. Měl byste vysvětlit, které náboženství je to „pravé“. Možná k tomu spějete ve svých článcích, a tak asi předbíhám. A také prosím nezapomínejte, že kněžstvo používá toto tvrzení o ráji jako „flignu“, aby ovečky poslouchaly…. . Platily, klaněly se modlám a hlavně, byly poslušné světské moci. Obdoba duchovního ráje ve hmotnosti je totiž jasným protimluvem, protože ducha je tu právě jen tolik, aby zde byl udržován život. Bez tohoto principu, bez duší by tu totiž život neexistoval. Hmotnost má přece již samotnou svou podstatou tendence zcela odlišné od duchovnosti! Tzn., že v oblasti hmoty dominuje hmota, ale v oblasti duchovnosti je hmota naprosto vyloučena, tam přece vládne Duch. O tom určitě něco víte, ne? Obdoba duchovního Ráje….?? Snad postupné „vítězství“ dobra, žití etických a morálních principů, zakotvených ve všech náboženstvích. Naznačte prosím, kdy se však toto v minulosti podařilo? Žité dobro však „jen vylepší“ lidi /ale ne všechny, stále bude dost těch, kteří budou propadat opačným tendencím/ natolik, že se jejich duše, která smrtí opouští pomíjivé tělo, z cyklu zrození vyváží /předchozí vyčištění karmy/ a do světa hmoty se již pak nikdy znovu nezrodí. Ráj je tady něco jako dětský dudlík. Šidítko, nástroj k chvilkovému uspokojení. Jakmile dítě pozná, že má hlad, začne řvát – dudlík nepomůže.

  Něco k tomuto tématu, kterého si teď krátce všímám, se objeví v mých dvou dílech článku k dokonalosti.

  Přeji pěkný den.

  Venda

  1. Vendo, v minulosti se to nikdy nepodařilo, nebyla dostatečná vyspělost poznávání. Proto to vypadá tak, jak to vidíte kolem sebe. Ale právě prostředky člověka v „úpravě“ zeměkoule a ostatních lidí dospěly do takového stupně, že právě nyní se rozhodne, že buď je člověk zvládne gnoseologicky a eticky, což je jedno. Nebo lidstvo zahyne jako odchýlený směr člověka. Doufám, že se tak nestane a že neviditelná sféra „irracionálně“ tj. „náhodou“ zasáhne a my vejdeme do úrovně duchovních civilizací. Na základě skutečného vědění Řádu stvoření. To je ten „druhý příchod“ Kristův.

   1. Druhý příchod Krista je přijetí Krista do svého srdce a žití podle Krista. Není to tedy příchod externí, ale interní, z nitra lidí. Do duchovní civilizace nemůžeme vejít v pregnantním slvoa smyslu, ale duchovní civilizací se máme stát právě oním přijetím Krista do svého nitra. Každý jednotlivě, žádná „masovka“ a žádný akt mávnutím kouzelného proutku, ale vědomá práce na sobě.

 16. Duch se osvobodí, až když se nemá o co opřít. (Franz Kafka)

  ad: …se objeví v mých dvou dílech článku k dokonalosti.

  ________Hmm… , tak to se má ústavní knihovna zase na co těšit…:-)

  1. Miluju zmatek nad zmatek, tedy dokonalost v nedokonalosti, nebo i naopak, nedokonalost v dokonalosti. Neboť vždy je možné najít nový korálek do korálového náhrdelníku a sladit barevné s nebarevným, či co. Neboť to je pak sranda, vulgárněji vyjádřeno, kdy jsem schopna sladit dokonce i Martu s Helenou, tedy nedokonalost s dokonalostí a naopak.
   Vím, píšu ve smyslu „ústav hadra“…:-)

   1. Matko, vnímat něco jako nedokonalost je nepoznání vyrovnávajícího konání zákonů dokonalosti.

   2. Bingo, pane Staňku :-)
    Proto to miluju :-) Ať již to nazveme jakkoliv, dokonalost, či nedokonalost, jedno „vede“ k druhému :-) Vesmírný řád je fajn :-)

   3. Vesmírný řád je fajn. Jen nechápu, jak ho může vzývat někdo, kdo spíše sází na chaos. Aha, chaos je řád. To je jedno. Hlavně pokud se neubližuje ostatním vesmírným bytostem a je sranda při tom slaďování. Dnes bude úplněk, nasednu na tu lunu bledou a projedu se s Helenou. A pak s Martou. Jó, Marta je Marta, Martu zná celá parta…
    :-))) Prostě – sranda…

   4. ke svý odpovědi z 06.11.2014 15:17 dodávám – nevzývám, jsem „v tom“.

 17. No konečně. Já už se bála, že jsi se ztratil.
  Taky tě miluju, Mirečku. Tedy Tvou nedokonalost v dokonalosti, či naopak dokonalost v nedokonalosti. Teda srandu v životě, i když přednost dávám něčemu naprosto, ale naprosto jinýmu, tedy složenýmu náhrdelníku z korálků atd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference